GİRİŞ. Mehmet Şerif ŞİMŞEK. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, E posta:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİRİŞ. Mehmet Şerif ŞİMŞEK. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, E posta: simsek@selcuk.edu.tr"

Transkript

1 : 3-22, Nisan 2008, Belek, Antalya, Bütün hakları saklıdır ISBN: Bilişim Teknolojilerinin İşletme Performansına Etkileri: Beş Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Araştırma The Effects of ICT on Organizational Performance of Hospitality Firms: A Research Undertaken for 5 Star Hotels Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi, Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Programı E posta: / Mehmet Şerif ŞİMŞEK Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, E posta: ÖZ Bilişim teknolojilerinin örgütlerde artarak yaygın kullanılıyor olmasının beraberinde işletme performansına katkılar sağlaması beklenir. Araştırmada, bilişim teknolojilerinin beklendiği şekilde işletme performansına etki edip etmediği beş yıldızlı konaklama işletmeleri temel alınarak araştırılmıştır. Araştırmada ileri sürülen teorik model beş faktör yapısından oluşmuştur. Açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda teorik model dört yapı ve 16 bileşenden oluşmuştur. Yapısal eşitlik modeli yöntemiyle yapılan analizler sonucunda, ileri sürülen yedi hipotezden sadece biri kabul edilmiş ve diğerleri reddedilmiştir. Araştırma sonucunda, beklenenin aksine, mevcut veriye bağlı olarak, bilişim teknolojileri ile işletme performansı arasında doğrudan bir ilişki olmadığı sonucuna varılmıştır. Anahtar sözcükler: Bilişim Teknolojileri, Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri, İşletme Performansı, Yapısal Eşitlik Modeli (SEM), Açıklayıcı Faktör Analizi (EFA), Doğrulayıcı Faktör Analizi (CFA) ABSTRACT Since information technologies are increasingly utilized in organizations, it is assumed that this should bring similar contributions to organizations performance. The aim of this research is, based on five star hospitality firms, to investigate whether information technologies affect organizational perform-ance or not. Proposed theoretical research model involves five structures. As a result of both ex-planatory and confirmatory factor analysis theoretical model is modified with having four structures and 16 components. Results of structural equation modeling analysis demonstrated that one out seven hypotheses can be accepted and others should be rejected. At the end of research, it is realized that, with available data, there is no statistically significant direct relationship between information technologies and organizational performance. Key words: Information Technologies, Organizational Performance, 5 Star Hotels, Structural Equation Modeling (SEM), Explanatory Factor Analysis (EFA), Confirmatory Factor Analysis (CFA) 4 GİRİŞ Günümüzün yoğun rekabet ortamında işletmelerin ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet üstünlüğü elde edebilmelerinin, olası diğer etkenlerin yanında, büyük ölçüde bilgiyi toplama, yorumlama ve bunu hızlı bir şekilde kullanabilme yeteneklerine de bağlı olduğu söylenebilir. İhtiyaç duyulan bilgiye zamanında, doğru ve hızlı bir şekilde sahip olan işletmelerde karar verme organlarının etkinliği artmakta ve amaçlara daha hızlı ulaşılmaktadır. Çoğu işletmede bilgi teknolojisi örgütlerde destek işlevi olmaktan çıkarak stratejik ve yapısal bir role sahip hale gelmiştir (Bresnahan, 1998). Örgütlerdeki bilgi teknolojileri kullanımına yönelik bu gelişme, yönetime, üretim faktörlerine ve performansa katkılar sağlamış ve örgütlerde verimliliği artırmada kaçınılmaz bir unsur olarak görülmüştür. Bilgi teknolojisi artık örgütsel genel gider olarak görülme yerine, rekabeti ve sektör yapısını değiştiren stratejik bir kaynak olarak görülmektedir (Segars ve Grover, 1995; Porter, 1980, 1985; Porter ve Millar, 1985). Teknoloji kullanımı, konaklama işletmelerine; müşterilere ulaşmada, ürünleri ve hizmetleri kişiselleştirmede, personeli güçlendirmede ve işlem maliyetlerini kontrol etmede önemli fırsatlar sunmaktadır (Connolly, 1999). Nitekim Collier (1983) ve Roach (1988); konaklama işletmeleri açısından hizmet üretimi ve ulaştırılmasında ve hizmetlerin yeniden tanımlanması ve yenilerinin oluşturulmasında teknolojinin önemli rol oynadığını dile getirmiştir. Günümüzde bilgi sistemleri ile neredeyse özdeşleşmiş olan bilgi teknolojileri, bilgi sistemlerinin etkin kullanımında önemli bir yer tutmaktadır. Bilgi teknolojileri her nedense örgütlere her zaman beklenen faydayı sağlamamakta, aksine verimliliğin azalmasına neden olmaktadır. Yapılan birçok araştırma, bilgi teknolojileri kullanımının her zaman örgütlere olumlu yönde katkı sağlamadığı sonucuna ulaşmıştır. Yazında teknoloji verimlilik paradoksu olarak adlandırılan bu duruma ilişkin Strassmann (1990) ve Brynjolfsson (1993) yaptığı çalışmalarda iş verimliliğinde düzenli düşüş yaşandığını belirlemişlerdir. Brynjolfsson (1993) verimlilikte bu düşüşün bilgi teknolojileri kullanımındaki artışla aynı döneme denk düştüğünü fark etmiştir. Çalışmada, bilgi teknolojilerinin konaklama işletmeleri işletme performansını hangi yönde ve nasıl etkilediğinin belirlenmeye çalışıldığı ampirik bir araştırma sonuçlarına yer verilmiştir. Çalışmada, yazın taramasına dayalı geliştirilen teorik model, teorik modele ilişkin hipotezler, yapısal eşitlik modeli ile hipotezlerin test edilmesi ve araştırma sonuçları tartışılmıştır.

2 Serbest Bildiriler 5 6 KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TEORİK MODEL Her işletmede olduğu gibi konaklama işletmelerinde de performans ölçümü ve yönetimi işletmenin varlığını sürdürebilmesi ve gelişmesi açısından bir zorunluluktur. Konaklama işletmeleri hizmet sektörü içerisinde yer almaktadır. Hizmet sektörünün yapısal özelliği gereği olarak; hizmetler depolanamamakta, heterojen bir yapıda olmakta, hizmetin sunulduğu yerde alınması zorunluluğu bulunmakta ve hizmetler soyut bir olgu niteliği taşımaktadır. Performans ölçüm tekniklerinde görülen yetersizlikler ve sorunlar, hizmet sektörünün özelliklerinden dolayı kendini bu sektörde daha etkili göstermektedir (Brown ve McDonnell 1995). ile bazı performans ölçütleri arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu varsaymaktadır (Silva 2001). Literatür incelemesi sonucunda bilişim teknolojilerinin işletme performansına etkilerinin doğrudan ölçülemediği, bilişim teknolojilerinin gizil unsurları etkileyerek performans üzerinde dolaylı etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada yazından yararlanılarak Şekil 1 de görülen teorik model geliştirilmiştir. Bilişim teknolojileri kullanımı, faaliyetler, katkılar, maliyetler ve performans yapılarından oluşan teorik model; yapılar arası etkileşimi inceleyerek bilişim teknolojileri ile işletme performansı arasınd bir ilişki olup olmadığını ortaya koymaya çalışmaktadır. Bilişim teknolojileri ile işletme performansı arasındaki ilişkileri inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır. Yeni bilgi teknolojilerinin kullanımı ile işletme performansı arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarında Gray, Matear ve Matheson (2000), örgütün özellikleri ile işletme performansı ve yeni bilgi teknolojisi kullanımı arasında yüksek düzeyli ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Yazarlara göre, firmalar daha fazla pazar odaklı hale geldikçe çabalarını müşteri isteklerini geliştirmeye odaklama eğiliminde olmaktadır. Yaratıcılığı, yenilikçiliği ve gelişimi destekleyen bir örgüt kültürüne sahip olma işletme performansında (yüksek pazar payı, karlılık ve satışlar) pozitif etkiye sahip olmaktadır. Yüksek pazar odaklı yenilikçi kültüre ve biçimsel yaratıcılık prosedürleri ile pazarlama performansı (gelişmiş marka bilinci, müşteri tatmini ve sadakat) hizmet işletmelerinde yakından ilişkili olmaktadır (Gray ve diğerleri 2000). Hitt ve Brynjolfsson (1996) bir bilgi teknolojisi yatırımının verimlilik, gelişmiş işletme karlılığı ve müşteri değeri ile ilişkili olması gerektiğini göstermiştir. Bilgi teknolojisinin verimliliği artırabildiğini ama sağlanan ek fayda ve yüksek işletme karları arasında ampirik bir bağlantının olmadığını belirtmişlerdir. Bilgi teknolojisi yatırımının örgütsel çıktı üzerinde belirgin bir etkisinin olduğuna ilişkin olarak Lubbe (1994), Abdul Gader ve Kozar (1995) da çalışmalarında benzer sonuçlara ulaşmışlardır. Faaliyetler Şekil 1. Teorik Model BT Kullanımı -H 1 +H 2 - H 3 + H 4 Maliyetler - H 5 + H 6 Katkılar - H 7 Performans Bilgi teknolojisi ile performans ölçüleri arasında güçlü bağlantıları gösteren az sayıdaki araştırma dışında yeterli araştırma bulunmamaktadır. Bilgi teknolojisi ile performans ölçüleri arasındaki bağlantıyı ortaya koymadaki yetersizlik (yaygın olarak verimlilik paradoksu olarak bilinmektedir), bilgi teknolojisinin bir örgütün performansında gerçekten belli bir farklılık yaratıp yaratmadığı sorusunun asıl problem olarak kalmasına neden olmaktadır. Bilgi teknolojisi ile performans ölçütleri arasındaki ilişkiyi inceleyen modellerin çoğunluğu teknoloji Araştırmada; teorik modelde yer alan, her biri aynı zamanda yapılar arası i lişkiyi temsil eden ve aşağıda sıralanan hipotezler test edilmiştir: H1 : Bilişim teknolojileri kullanımı ile maliyetler arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. H2 : Bilişim teknolojileri kullanımı ile performans arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.

3 Serbest Bildiriler 7 8 H3 : Bilişim teknolojileri kullanımının faaliyetlere olan etkileri ile maliyetler arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. H4 : Bilişim teknolojileri kullanımının faaliyetlere olan etkileri ile işletme performansı arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. H5 : Bilişim teknolojilerinin sağladığı katkılar ile maliyetler arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. H6 : Bilişim teknolojilerinin sağladığı katkılar ile işletme performansı arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. H7 : Bilişim teknolojilerine ilişkin maliyetler ile işletme performansı arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. YÖNTEM Literatür taraması süresince, bilişim teknolojilerinin konaklama işletmelerine yönelik etkilerini ortaya koyabileceği düşünülen ölçüm maddeleri listesi oluşturulmuştur. Ölçüm maddeleri listesi, geliştirilmiş olan ankete temel teşkil etmiştir. Araştırmada, cevaplayıcının yönettiği anket tekniği baz alınarak hazırlanmış olan anket formları, kolayda erişim yöntemiyle ve tesadüfi olarak belirlenmiş olan ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otellerin çalışan ve yöneticilerine; posta yoluyla, elden bırakıp alma şeklinde ve internet aracılığı ile cevaplayanlara ulaşılmıştır. Anketteki maddelerin birçoğu bu çalışma için geliştirildiğinden, ölçekteki maddelerin geçerliliğini sağlamaya yönelik olarak ölçüm aracının ön testi yapılmıştır. Geliştirilen anket ilk olarak benzer konuda eğitim veren, araştırma yapan ve sektör deneyimi olan akademisyenler ile sektör deneyimi olan uzmanlara doldurtularak, ankette yer alan sorulara ilişkin olası yazım hataları, anlama zorluğu, algı ikilemi ve yerleşim düzeni hususlarında geribildirimde bulunmaları istenmiştir. Öneri ve eleştiriler dikkate alınarak gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Bu düzeltmelerden sonra İstanbul da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmesi çalışanlarına anket uygulanarak anketin geçerliliği ve güvenirliliği test edilmiştir. Ön testte elde edilen güvenirlik ve geçerlilik sonuçlarına göre ankete son hali verilmiştir (Altunışık vd. 2005:70 73; Baş 2005:28 31). Araştırmada ileri sürülen teorik model, çalışmanın genel çerçevesini ve sınırlarını belirlemektedir. Araştırmanın evreni, Türkiye de faaliyet gösteren beş yıldızlı konaklama işletmeleri ile sınırlıdır. Araştırma evrenini temsil eden örneklem, beş yıldızlı otellerin işgören ve yöneticileriyle sınırlıdır. Ankette yöneltilen sorular genelde iki temel soru yapısından oluşmuştur. İlk soru yapısı 5 li likert tipi ölçünün kullanıldığı ölçek maddelerini içermektedir. Her bir ölçek maddesinde ileri sürülen fikre cevaplayanların ne düzeyde katıldıkları; 1) tam katılıyorum dan. 5) hiç katılmıyorum şeklinde seviyelendirilerek belirlenmeye çalışılmıştır. Anketteki diğer soru yapısı, cevaplayanların demografik bilgilerini elde etmeye yönelik maddeleri içermektedir. EVREN VE ÖRNEKLEM Araştırmanın evrenini Türkiye de faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinin çalışan ve yöneticileri oluşturmaktadır. Türkiye de faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmesi sayısı ikincil veri kaynaklarından tarama yapılarak tespit edilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı istatistikleri ve diğer ikincil verilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda, araştırmanın yürütüldüğü Mayıs 2006 itibarıyla 249 beş yıldızlı konaklama işletmesinin fiilen faaliyette olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın veri analizi yapısal eşitlik modeline göre yapılmıştır. Yapısal e şitlik modelinin uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve düşük örneklem sayısından ötürü ortaya çıkan iyi veya mükemmel iyilik uyum indeksi (GFI) elde etme şansını minimize etmek için örneklemin en az 100, ideal olarak da 200 ün üzerinde olması önerilmektedir (Gürsoy 2001). Bazı araştırmacılar örnek sayısının değişken başına 5 örnek, 10 örnek, 20 örnek ve hatta 50 örnek olması yönünde görüş bildirmişlerdir (Altunışık vd. 2005). Yapısal eşitlik modeli analizlerinde örnek sayısı arttıkça ki kare değeri genelde düşük çıkmakta, azaldıkça da yüksek çıkmaktadır. Ki kare değerinin örneklem sayısına olan bu duyarlılığından dolayı araştırmacılar yapısal eşitlik modeli analizi yaparken 200 ün altında ve 400 ün üzerinde örneklem sayısına sahip olunması durumunda sadece ki kare değerine bakarak değil, diğer uyum indekslerine de bakarak model uyumuna ilişkin bir değerlendirmeye gidilmesi gerektiğini belirtmişlerdir (Gürsoy 2001). Anket çalışması yürütülürken araştırmada kullanılabilir örneklem sayısı 400 olarak hedeflenmişti. Posta yoluyla ve internet üzerinden toplam 1353 anket gönderilmiş ve 382 geri dönüş sağlanmıştır. Geçersiz anketler çıkarıldığında 315 geçerli anket geri dönüşü elde edilmiştir. Geri dönüş oranı % 28 olarak hesaplanmıştır. Geçerli anket geri dönüş sayısı olan 315, kullanılan veri analiz yöntemi bakımından analiz için yeterli olduğu görülmüştür. Cevaplayanların Profili Ankete katılanların (N=315) demografik bilgilerine yönelik tanımlayıcı istatistikler yapılmıştır. Demografik verilerin analizi sonucunda ankete katılanların % 60 ının erkek olduğu, % 48,9 unun yaş aralığında olduğu, % 33,97 sinin

4 Serbest Bildiriler 9 10 lisans % 28,89 unun lise ve %25,71 inin önlisans mezunu olduğu görülmüştür. Bu sonuçlardan, çoğunluğunun erkek olduğu, genç ve eğitimli bir kitlenin anketi cevaplandırdığı söylenebilir. Anketi cevaplayanların hangi bölümlerde çalıştıklarına ilişkin dağılımın analizinden; anketi cevaplayanların yoğunlukla önbüro (% 21,90), kat hizmetleri (%17,14), yiyecek içecek (% 14,29) ve muhasebe bölümü (% 13,65) çalışanlarından oluştuğu görülmüştür. Bu dört bölüm çalışanı, toplam cevaplayanların % 66,98 ini teşkil etmektedir. Bu durum, ilgili bölümlerde bilişim sistemlerinin yoğun olarak kullanılıyor olması ile açıklanabilir. Anketi cevaplayanların örgüt içinde hangi kademede bulunduklarına yönelik analizde ise % 28,57 sinin işgören, % 26,98 inin şef/ustabaşı/denetçi ve % 24,13 ünün bölüm amiri olduğu görülmüştür. İşgören ve şef/ustabaşı/denetçi toplamı %55,55; bölüm amiri, üst yönetici, sahip ve diğerleri toplamı da 44,45 olarak belirlenmiştir. Bu sonuçtan, otel işletmelerinde alt kademelere inildikçe, operasyonel düzeylerde bilişim sistemleri kullanımının arttığı söylenebilir. Açıklayıcı Faktör Analizi Araştırmada hem açıklayıcı hem de doğrulayıcı faktör analizlerinden yararlanılmıştır. Açıklayıcı faktör analizi, ölçeğin yeni geliştirilmiş ve ilk kez uygulanmış olmasından dolayı yapılmıştır. Ölçekteki sorularda yer alan ve her biri bir değişkeni temsil eden çok sayıdaki soru maddesi; açıklayıcı faktör analizi yönteminden yararlanılarak az sayıda, daha açık ve anlaşılır bir şekilde analiz yapabilmek için yeniden düzenlenmiştir. Yapı için faktör analizinin uygun olup olmadığı Kaiser Meyer Olkin (KMO) örneklem yeterlilik testi ve Bartlettʹs test of sphericity testi sonuçlarıyla belirlenmiştir. Kaiser Meyer Olkin örneklem yeterlilik testi sonucunun 0,60 veya üstü olması açıklayıcı faktör analizi yapmaya karar vermek için yeterli görülebilmektedir (Tabachnick ve Fidel 2001). Ayrıca Bartlettʹs test of sphericity testinin de anlamlı olması gerekmektedir. Tek boyuta sahip açıklayıcı faktör analizi ile her bir faktörün ve her bir niteliğin tek bir faktöre yüklenmiş olması gerekmektedir (Çobanoğlu vd., 2006). Her bir faktörde, faktör yükü 0,50 den daha düşük olan maddeler ve birden fazla faktörde nitelik yükü 0,50 ve üstü olan sonuçlar elimine edilmiştir (Hattie, 1985). Açıklayıcı faktör analizinde ilk olarak KMO örneklem yeterlilik ölçüsü ve Bartlett s Test of Sphericity değerleri incelenmiştir. Her iki test, önerilen faktörler için faktör analizi yapılmasının uygun olduğunu ortaya koymuştur. Açıklayıcı faktör analizi Varimax rotasyonuyla temel bileşenler faktör analizi gerçek leştirilmiştir. Hair ve ark. (1998) önerdiği şekilde, faktör yüklemesi 0,50 nin üzerinde olan değişkenler bir araya getirilerek faktör bileşenleri oluşturulmuştur. Faktör analizinde özdeğer (eigenvalue) değerleri 1 ve üstü olan bileşenler dikkate alınmıştır. Güvenirlik analizinde güvenirlik katsayısının (Cronbach s Alpha) 0,70 in üzerinde olduğu belirlenmiştir. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda, ankette 3 grupta yer alan 64 madde, 5 faktör yapısına (kullanım, faaliyet, katkılar, maliyet, performans) ve 16 faktör bileşen maddesine indirgenmiştir. Doğrulayıcı Faktör Analizi Ölçüm modelleri oluşturulurken her bir yapıyı gözlenen göstergelerle ölçmek önemlidir. Gözlenen göstergelerin her birinin tek boyutlu ölçümlere sahip olması, teori geliştirme ve test etmede kritik öneme sahiptir (Anderson ve Gerbing 1988). Diğer bir ifadeyle, çoklu göstergeli ölçüm modellerinde her bir göstergenin sadece tek bir yapıyı ölçüyor (yüklüyor) olması gerekmektedir (Anderson ve Gerbing 1988). Dolayısıyla, ölçüm modelinin tamamını test etmeden önce, her bir yapıdaki ölçümün tek boyutluluğu belirlenmeye çalışılmıştır (Hattie, 1985; Sethi ve King, 1994). Yapılar arası tek boyutluluğu sağlamak için modeldeki her bir yapı diğer yapılarla ikişerli olarak eşleştirilmiş ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapı çiftlerinin her birinin uyumu, yapının göstergesinin başka bir yapı ile yüklenmediğinden emin olmak için ayrı ayrı ölçülmüştür (Anderson ve Gerbing 1988; Joreskog 1993; Sethi ve King 1994). Modelin uygunluğu LISREL 8.72 yapısal eşitlik modeli paket programından yararlanılarak, maksimum olasılıklı tahmin etme (ML) yöntemiyle test edilmiştir. İkişerli eşleştirmeye göre yapılan doğrulayıcı faktör analizlerinde model uygunluğu yetersiz görülen yapılarda değişiklik indeksleri ve farklar incelenmiştir. Yetersiz uygunluğa sahip yapıların model uygunluğunu yükseltmek için değişiklik indekslerindeki öneriler ve fark büyüklükleri esas alınarak bazı göstergeler kaldırılmış, bazı yapılara hata ilişkileri kovaryansları eklenmiş veya geniş farklara sahip olan göstergeler, bulunduğu yapı dışında başka bir yapıyı yüklenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, LISREL 8.72 programı tarafından önerilen düzeltmeler dikkate alınarak, modele son şekli verilmiştir (Şekil 2). Yapılan analizler sonucunda faaliyet yapısı ile katkılar yapısında yer alan listeler bileşenine modelde yer verilmemesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Elde edilen bu sonuca göre H3 ve H4 hipotezleri reddedilmiştir. Önerilen bilişim teknolojilerinin konaklama işletmeleri performansına etkileri modeli kullanım, katkılar, maliyet ve performans olmak üzere birbirleriyle ilişkili dört farklı yapıdan oluş

5 Serbest Bildiriler tuğu ve bu yapıları 16 gözlenen göstergenin (faktör bileşenlerinin) yordadığı ileri sürülmüştür. BT Kullanım ı Katkılar -H 1 M aliyetler - H 5 Şekil 2. Düzeltilmiş Teorik Model +H 2 -H 7 + H 6 Performans Gözlenen her bir değişkenin yeterliliği tek tek ölçüldükten sonra, gizil değişkenlerin birleşik güvenirlik değeri belirlenmiştir. Birleşik güvenirlik değeri alfa katsayısının benzeridir (Gürsoy 2001). Her bir gizil değişkenin (yapının) birleşik güvenirlik değeri standart Lisrel tahmin değerlerinden (yapı katsayılarından) ve Fornell ve Larcker (1981) tarafından ileri sürülmüş olan formülden yararlanılarak elde edilmiştir. Tablo 1 de yer alan yapıların birleşik güvenirlik değerleri 0,70 in üzerindedir. Tablo 1. Ölçüm Değeri Özellikleri (N = 315) Yapılar ve Göstergeler t değerleri Standardize edilmiş yüklemeler Kullanım 0,89* Gösterge güvenirliği Hata Varyansı Rapor 15,79 0,77 0,60 0,40 Takip 16,96 0,81 0,66 0,34 Bilgi 15,08 0,75 0,56 0,44 İşlemler 19,14 0,88 0,77 0,23 Satış 13,96 0,71 0,50 0,50 Katkılar 0,89* Planlama 16,92 0,82 0,66 0,34 İletişim 17,01 0,82 0,67 0,33 Yöneltme 16,99 0,82 0,67 0,33 Karar 16,23 0,79 0,63 0,37 Maliyet 0,78* Bakım 15,04 0,89 0,79 0,21 Destek 13,11 0,77 0,59 0,41 Bozulma 8,95 0,52 0,27 0,73 Performans 0,71* Doluluk 8,26 0,51 0,26 0,74 RevPAR -8,15-0,50 0,25 0,75 Gelir 12,52-0,77 0,60 0,40 Karlılık -1,06-0,68 0,46 0,54 * Her bir yapının birleşik güvenirliği (standart yüklemeler toplamı) 2 Birleşik yapı güvenirliği = (standart yüklemeler toplamı) 2 + (gösterge ölçümleri hatalar toplamı) Ayrışma ve Örtüşme Yapı Geçerliliği Testleri Ölçeğin hangi kavram veya özellikleri ölçtüğünü belirlemek ve ölçeğin neden doğru olduğunu ortaya koymak için örtüşme ve ayrışma yapı geçerliliği testlerinden yararlanılmıştır (Churchill 1979). Bir ölçeğin geçerliliğinde, söz konusu ölçeğin hem yakınsak hem de ayırt edici geçerliliğe sahip olması gerekir (Altunışık vd. 2005). Ayrışma geçerliliği, farklı yapılardaki ölçümlerin diğer yapılardan yeterince ayrışma derecelerini ifade etmektedir. Yapıların aynı konu veya fikirleri ölçmediğinden emin olmak için, diğer bir ifadeyle ölçüm modelindeki her bir yapının ayrışma geçerliliği, yapıları ikişerli kümeler halinde eşleştirip inceleyerek tahmin edilmiştir (Joreskog 1993). Örneğin, kullanım yapısı katkılar yapısı ile eşleştirilerek, bu iki yapının ayrışma geçerliliğine sahip olup olmadığı (aynı konuyu ölçüp ölçmediği) test edilmiştir. Sonra kullanım yapısı ile maliyet yapısı test edilmiştir ve bu işlem olası bütün ikili eşleştirmeler için yapılmıştır.

6 Serbest Bildiriler Tablo 2. Diskriminant Geçerlilik Test Sonuçları Yapılar İlişki değeri /Kor. sabit χ 2 d.f. χ 2 /Kor. Serbest d.f. d.f. farkı χ 2 farkı 1-2 0,71 522, , ,25 0, ,20 308, , ,90 0, ,07 339, , , ,24 268, , ,67 0, , ,02 910, , , , , ,92 P 0,00 0,00 0,00 Yapısal Eşitlik Modeli Çoklu değişkenli bir istatistik tekniği olan yapısal eşitlik modeli yapısal bir teorinin çoklu analize dayalı hipotez testini olanaklı kılmaktadır (Şimşek 2007). Yapısal eşitlik modeli bir dizi bağımsız, çoklu regresyon eşitliklerini ve modele dayalı önerilen yapısal (nedensel) ilişkileri belirleyip, aynı anda tahmin etmektedir (Joreskog 1993). Yapısal eşitlik modelinin en belirgin özelliği, gözlenmeyen faktörler (gizil yapılar) arası ilişkilerin belirlenmesini olanaklı kılmış olmasıdır (Şimşek, 2007). Not: Kor. = korelasyon; d.f. = serbestlik derecesi (degrees of freedom); 1 = performans; 2 = kullanım; 3 = faaliyet; 4 = maliyet. Kısıtlandırılmış ve kısıtlandırılmamış modellerin her ikisi içinde χ 2 ve serbestlik derecesi değerleri elde edilmiştir. Sonra, iki model üzerinden χ 2 farkları testi yapılmıştır. Kısıtlandırılmış modelden belirgin bir şekilde daha düşük χ 2 değerine sahip olan kısıtlandırılmamış (serbest) model değerleri ayrışma geçerliliğinin sağlanmış olduğunu göstermektedir (Anderson ve Gerbing 1988; Bogazzi ve Phillips 1982). Tablo 2 bütün yapıların ayrışma geçerliliğine sahip olduğunu göstermektedir. Örtüşme geçerliliği, aynı yapıyı ölçmeyi amaçlayan alternatif ölçülerin örtüşme düzeyini ifade etmektedir (Judd, Smith ve Kidder 1991). Diğer bir ifadeyle, eğer bir teorik yapıyı ölçmede çok sayıda gözlenen gösterge kullanılıyorsa, bu gözlenen göstergelerin varyansın oldukça iyi bir düzeyini paylaşması (birlikte uyuşması) gerekmektedir. Tahmin edilen örnek katsayısını inceleme yöntemi örtüşme geçerliliğini tahmin etmede sıkça kullanılan bir yöntemdir. Ölçüm modelinde uyuşma geçerliliği, her bir göstergenin tahmin edilen katsayısının güçlü yüklediği yapının anlamlı olup olmamasına göre belirlenmektedir (Anderson ve Gerbing 1988). İstatistik bakımdan anlamlı olan yüksek faktör yükleri uyuşma geçerliliği olduğunu göstermektedir (Gürsoy, 2001). Tablo 1 de, tahmin edilen tüm örneklerin güçlü yükledikleri yapıların katsayılarının 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı oldukları, yani her birinin t değerinin > ±1,96 olduğu, araştırmadaki bütün değişkenlerde örtüşme geçerliliği sağlandığı görülmüştür. Şekil 3. Ölçüm Modeli Araştırmada önerilen teorik modelin yapısal kısmının dört yapıdan (gizil değişkenden) oluştuğu görülmektedir (Şekil 3). Bu gizil değişkenlerden ikisi bağımsız gizil değişken ve ikisi bağımlı gizil değişkendir. Bağımsız gizil değişkenler kullanım ve katkılar, bağımlı gizil değişkenler maliyet ve performanstır. Bağımsız gizil değişkenler, ilişkili ölçüm hata terimleriyle birlikte 9 faktör bileşeninden oluşmaktadır. Bağımlı gizil değişken olan maliyet ve performans, ilişkili ölçüm hata terimleriyle birlikte 7 faktör bileşeninden oluşmaktadır. Yapısal eşitlik modeli analizi sonucunda, teorik modele ilişkin elde edilen seçilmiş uyum iyiliği istatistikleri Tablo 3 te görülmektedir. Serbestlik derecesi 98

7 Serbest Bildiriler ve χ 2 değeri 291,45 (p=0,00) olan bu sonuç, model uyumunun iyi olmadığını göstermektedir. χ 2 istatistik testinin örnek sayısına olan duyarlılığı bilinciyle, χ 2 indeksi, örneklem sayısı büyük olduğunda, modelin hangi düzeyde yetersiz olduğunu göstermede kısıtlı yol göstericidir. Araştırmanın örnek boyutu 315 olduğu için analizde diğer uyum indekslerini de dikkate alarak değerlendirmeler yapılmıştır. Tablo 3 te yer alan uyum indeksi değerlerinin bir kısmının önerilen eşik değerden yüksek olduğu görülmektedir. Tablo 3. Ölçüm Modeli Uyum İyiliği İstatistik Değerleri (N=315) Fit Index Value Chi-Square 291,45 (df= 98, p=0,00) Goodness-of Fit Indeks (GFI) 0,90 Adjusted Goodness-of-Fit Indeks (AGFI) 0,86 Parsimony Goodness-of-Fit Indeks (PGFI) 0,65 Normed of Fit Indeks (NFI) 0,93 Non-Normed Fit Indeks (NNFI) 0,94 Parsimony Normed Fit Indeks (PNFI) 0,76 Comparative Fit Indeks (CFI) 0,95 Incremental Fit Index (IFI) 0,95 Critical N (CN) 143,45 Root Mean Square Residual (RMR) 0,048 Standardized RMR 0,060 Tablo 4. Gamma (γ) ve Beta (β) Matrisi Değerleri Gamma Matrisi Kullanım Katkılar Maliyet 0,039 0,18* Performans -0,014-0,0081 Beta Matrisi Maliyet Performans Maliyet - - Performans -0, Not: *0,05 olasılık düzeyinde anlamlıdır Tablo 4 de yer alan değerler regresyon eşitliği olarak ifade edilmek istendiğinde ulaşılan denklem şu şekilde oluşmuştur: Maliyet = 0,039*kullanim + 0,18*katkilar, Errorvar.= 0,72, R² = 0,059 (0,086) (0,087) (0,098) 0,45 2,09 7,38 Performans = 0,0027*maliyet 0,014*kullanim 0,0081*katkilar, Errorvar.= 0,089, R² = 0,0050 (0,025) (0,032) (0,033) (0,022) 0,11 0,44 0,25 4,13 Teorik modelde ileri sürülen hipotezler Gamma (γ) ve Beta (β) matrisi değerlerine göre değerlendirilmektedir. Gamma matrisi bağımlı ve bağımsız yapılar (gizil değişkenler) arası regresyon katsayılarını belirtirken Beta matrisi bağımlı değişkenler arası regresyon katsayısını belirtmektedir. Hipotez Ölçüm modeli yapısal bağlantı yolları incelendiğinde Gamma matrisi kapsamında 4; Beta matrisi kapsamında ise 1 parametrenin tahmin edilmiş olduğu görülmektedir. Bu matrislerde yer alan parametrelerin her biri daha önce ileri sürülen bir hipotezi temsil etmektedir. Gamma ve Beta matrislerinde tahmin edilen parametrelerin dağılımı Tablo 4 de gösterilmiştir. Hipotezlerin Analizi Bilişim teknolojilerinin işletme performansına etkilerini analiz etmek için geliştirilen teorik model; kullanım, katkılar, maliyet ve performans olarak adlandırılan dört yapıdan oluşmaktadır. Teorik modelde yer alan kullanım yapısı rapor, takip, bilgi, işlemler ve satış bileşenlerinden; katkılar yapısı planlama, iletişim, yöneltme ve karar bileşenlerinden; maliyet yapısı bakım, destek ve bozulma bileşenlerinden; performans yapısı ise doluluk, RevPAR, gelir ve karlılık çıktılarından oluşmaktadır. Araştırmada, kullanım yapısının maliyet ve performans yapıları ile i lişkisine yönelik yapılan analizlerde, kullanım yapısı ile maliyet yapısı arasında ve kullanım yapısı ile performans yapısı arasında doğrudan ilişki

8 Serbest Bildiriler olduğuna dair istatistik bakımdan anlamlı bir sonuca ulaşılamamıştır. Elde edilen bu sonuca göre H1 ve H2 hipotezleri reddedilmiştir. Kullanım yapısını oluşturan bileşenler ve bileşen maddeleri, çalışanların bilişim teknolojilerini kullanmalarından dolayı elde ettiği yararlara ilişkin algı düzeyini temsil etmektedir. Diğer taraftan maliyet yapısı, bilişim teknolojilerini kullanmanın getirdiği maliyet unsurlarına ilişkin algı düzeyini; performans yapısı ise işletme performansı çıktılarına ilişkin algı düzeyini temsil etmektedir. Araştırmada, ankete katılanların kullanım yapısında daha objektif yaklaşım gösterdiği, maliyet ve performans yapılarına yönelik olarak ise daha subjektif yaklaşım gösterdiği anlaşılmıştır. Araştırma modeli yapılarından kaynaklanan bu temel farklılığın araştırma sonuçlarına da yansıdığı ve kullanım yapısı ile maliyet yapısı ve kullanım yapısı ve performans yapısı arasında doğrudan bir ilişki olmadığı sonucunu verdiği yargısına varılmıştır. Araştırmada, katkılar yapısı ile maliyet ve performans yapıları arası i lişkilere yönelik yapılan analizlerde; katkılar yapısı ile maliyet yapısı arasında istatistik bakımdan anlamlı doğrudan ilişki olduğu ve kullanım yapısı ile performans yapısı arasında ise istatistik bakımdan anlamlı doğrudan bir ilişki olmadığı sonuca ulaşılmıştır. Elde edilen bu sonuca göre H5 hipotezi kabul edilmiş ve H6 hipotezi reddedilmiştir. Katkılar yapısını oluşturan bileşenler ve bileşen maddeleri, bilişim teknolojilerini kullanmanın çalışanların iş yapışlarına getirdiği katkılara ilişkin algı düzeyini temsil etmektedir. Diğer taraftan maliyet yapısı, bilişim sistemleri kullanmanın getirdiği maliyetleri temsil etmektedir. Konaklama işletmelerinde, günlük işlemler dolayısıyla sürekli bir haberleşme, bilgi akışı, listeler oluşturma, raporlar düzenleme, talimatlar verme vb. faaliyetler çok yoğun yaşanmaktadır. Bahsi geçen bu haberleşme ve iletişimin temelinde ise bilgi aktarımı söz konusudur. Gün içerisinde çok yoğun bilgi akışının sağlanması gerekliliği bilişim teknolojilerinin konaklama işletmelerinde yaygın kullanılması sonucunu doğurmaktadır. Bilgi akışı trafiğinin bilişim sistemleri aracılığı ile yapılması, bu sistemler çalışmadığı veya bozulduğu durumlarda işgücü kaybı, veri kaybı ve iletişim yetersizliğinin doğurduğu diğer bir dizi sorunları beraberinde getireceği ve maliyetleri etkileyeceği kaçınılmazdır. Bu bakımdan araştırma sonucunda ulaşılan katkılar yapısı ile maliyet yapısı arasında istatistik bakımdan anlamlı doğrudan ilişki olduğu sonucu beklenen bir sonuçtur. Diğer taraftan, katkılar yapısı ile performans yapısı arasında istatistik bakımdan anlamlı doğrudan ilişki olmadığı belirlenmiştir. Katkılar yapısında yer alan bilişim teknolojileri kullanımına ilişkin değişkenler doğrudan çalışanların ken dilerine yönelik bilgileri içermektedir. Performans yapısındaki değişkenler ise işletmeye özgü çıktılardan oluşmaktadır. Bu temel farklılığın araştırma sonuçlarına da yansıdığı ve katkılar yapısı ile performans yapısı arasında doğrudan bir ilişki olmadığı sonucunu verdiği yargısına varılmıştır. Bilişim teknolojileri ile işletme performansı arasındaki ilişkiyi araştıran yazındaki çalışmalar incelendiğinde benzer sonuçlara ulaşılmış olduğu görülmektedir. Crowson ve Treacy (1986) araştırmalarında, bilgi teknolojisi uygulamasının örgüt performansına etkisini tek başına bütün olarak ölçmede geleneksel performans ölçülerinin yetersiz kaldığını belirlemişlerdir. Bruque ve Medina (2002) ve Weill (1992), işlemsel bilgi teknolojileri ile karlılık veya verimlilik arasında bir ilişki olmadığını, daha çok stratejik yatırımla ilişkisi olduğunu ortaya koymuştur (Mahmood ve diğerleri, 1998; Silva 2001). Harris ve Katz (1989), yaptıkları çalışmada bilgi teknolojileri ile çeşitli performans göstergeleri arasında zayıf ilişki olduğu sonucuna varmıştır. Strassmann (1990, 1997, 1999, 2002) araştırmalarında, bilgi teknolojileri ile performans ölçütleri arasında korelasyon olmadığını ifade etmiştir. Hitt ve Brynjolfsson (1996), bilgi teknolojisine yapılan harcama ile çıkar gruplarının toplam getirisi, varlıkların getirisi (ROA) veya yatırımın getirisi (ROE) arasında hiçbir korelasyon olmadığı sonucuna varmıştır. Araştırmacıların vurguladığı bir diğer husus ise bilişim teknolojileri ile işletme performansı arasındaki ilişkiyi araştırmada kullanılan yöntem farklıklarıdır. Alpar ve Kim (1990) performans tahminlerinin kullanılan yönteme duyarlı olduğunu belirtmişlerdir. SONUÇ VE ÖNERİLER Yazında; bilgi teknolojilerinin etkisinin çok sayıda bölüme ve bölümlerin bütçelerine yayıldığı ve bundan dolayı da gerçek maliyetinin ve faydalarının belirlenmesinin zor olduğu vurgulanmaktadır (Connolly 1999; David, Grabski ve Kasavana 1996). Anderson (1984) bu bağlamda, performansa ilişkin belirsizliğin çok olması nedeniyle bilgi teknolojileri ile işletme performansı arasında bir nedensel bağ oluşturmanın zorluğuna dikkat çekmiştir. Araştırmada gerçekleştirilen hipotez testleri neticesinde elde edilen sonuçlar yazında ileri sürülen bu teoriyi destekler nitelikte olmuştur. Bilişim teknolojilerine yönelik kullanım ve katkılar faktörleri ile işletme performansı arasında istatistik bakımdan anlamlı bir ilişki olmadığı mevcut verilere dayalı analizler sonucunda belirlenmiştir. Bilişim teknolojilerinin uygulamada isgörenlerin ve yöneticilerin iş yapışlarını kolaylaştırıcı bir etkiye sahip olduğu bilinse de mevcut veriye dayalı analiz sonucuna göre bu durumun işletme performansı üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu söylenememektedir.

9 Serbest Bildiriler Teorik modeldeki kullanım ve katkılar yapılarını oluşturan bileşen maddeleri, bilişim teknolojilerinin daha çok iç süreçlerle ilişkili olduğunu göstermiştir. Diğer taraftan, performans yapısını oluşturan doluluk, RevPAR, gelir ve karlılık; bilişim teknolojileri dışında, indirimler, reklam ve tanıtım, konuk tatmini, hava durumu, bulunulan yöredeki farklı kültürel veya sosyal etkinlikler gibi birçok dış faktörden etkilenmektedir. Bilişim teknolojileri operasyonel faaliyetlerle ilgili olurken performans çıktıları sonuçlarla ilgili olmaktadır (Bharadwaj ve diğerleri 1999; Bharadwaj 2000). Araştırmada ileri sürülen teorik model yapılarındaki bu farklılığın sonuçta, bilişim teknolojilerinin sürece yönelik operasyonel faaliyetlere olan etkileri ile işletme performansı çıktıları arasında doğrudan bir ilişki olmadığı sonucunu doğurduğu yargısına varılmıştır. Bilişim teknolojilerinin sağladığı yararların genelde gözle görülmeyen; iş yapış hızının artması, doğruluk, etkin bilgi paylaşımı vb. yararlar olduğu görülmektedir. Performans çıktıları işletme bütününe ilişkin sonuçları daha nesnel bir şekilde yansıtmaktadır. Dolayısıyla bilişim teknolojileri ile işletme performansı arasında doğrudan ilişki olmaması, nesnel olmayan bilişim teknoloji yararları ile nesnel olan işletme performansı çıktıları arasında analiz yapmanın sonucu olabilir (Kwon ve Collopy 2004). Diğer bir ifadeyle, bilişim teknolojilerine yönelik algılar işletme performansı ile doğrudan ilişkilendirilememektedir. Araştırmada ileri sürülen teorik modelin analizinde kullanılan yapısal eşitlik modeli, sınanmaya çalışılan model ya da modellerin o model için toplanmış olan veriler için ne derecede uygun olduğuna ilişkin değerlendirme ölçütleri sunmaktadır (Hoyle 1995; Raykov ve Marcoulides 2000; Pedhazur 1997). Dolayısıyla, teoride bir ilişki olmadığı sonucuna varılsa bile gerçekte bilişim teknolojilerinin işletme performansı üzerine bir etkisinin olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bilişim teknolojilerinin kendine özgü yapısının (yani tek bir bölüm veya birimle sınırlı olmayıp örgüt geneline yayılmış olması), araştırmanın analizinde kullanılan yöntemin ve araştırmada kullanılan veri toplama ölçeğinin araştırma sonucunun bu yönde çıkmasında temel etken olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak, konaklama işletmelerinde bilişim teknolojileri kullanımının sağladığı yararlara ilişkin algılar ile işletme performansı arasında doğrudan ilişki olduğu hipotezi mevcut veri ve model analizi ile desteklenememiştir. Bilişim teknolojilerinin konaklama işletmeleri performansına etkilerini ölçmenin zorluğu ve karmaşıklığına literatürde yoğun bir şekilde değinildiği görülmektedir. Bu konu üzerinde çalışma yapılacak olan araştırmalarda, iş görenler ve yöneticiler için ayrı ayrı geliştirilmiş ölçekler yardımıyla araştırma yapılabilir ve birbirinden bağımsız yürütülen bu çalışmaların sonuçlarını kıyaslama yolu na gidilebilir. Bilişim teknolojilerinin bütün olarak işletme performansına etkilerinin yanında, işlevsel bölümler bazında etkilerini ölçme yoluna da gidilebilir. KAYNAKÇA Abdul Gader, A.H. ve Kozar, K.A. (1995, Aralık). The impact of computer alienation on information technology investment decisions: an exploratory cross national analysis, MIS Quarterly, v.19 n.4, s Alpar, P. ve Kim, M. (1990). A comparison of approaches to the measurement of IT value. Proceedings of the Twenty Second Hawaiian International Conference on System Science, Honolulu, Hawaii. Altunışık R., Coşkun R., Bayraktaroğlu S. ve Yıldırım E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Dördüncü Baskı, Sakarya Kitabevi, Sakarya. Anderson, E. (1984). The sales person as outside agent or employee: A transaction cost analysis (Report No ). Cambridge, MA: Marketing Sciences Institute. Anderson, J. C. ve Gerbing, D. W.. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two step approach. Psychological Bulletin, 103, Bharadwaj, A.S. (2000). A resource based perspective on information technology capability and firm performance: An empirical investigation. MIS Quarterly, 24, 1, s Bharadwaj, A.S., Bharadwaj, S.G. ve Konsynski, B.R. (1999). Information technologyeffects on firm performance as measured by Tobin s q. Management Science, 45, 7, s Bogazzi, R. P., & Phillips, L.W. (1982). Representing and testing organizational theories: A holistic construal. Administrative Science Quarterly, 27(3), Bresnahan, J. (1998, Temmuz 15). What good is technology?? GOVERNING I.T. CIO Enterprise Magazine. [Çevrimiçi], Erişim: , Brown, J.B. ve McDonnell, B. (1995). The Balanced Scorecard: Short term Guest or Long term Resident? International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 7, No.2/3, MCB University Presss, s.8. Bruque, S. ve Medina, J.A. (2002). The Technology Paradox: Characteristics, Causes and Implications for IT Management. International Journal of Information Technology, Vol. 8, No. 1, s Brynjolfsson, E. (1993). The productivity paradox of information technology. Communications of the ACM, Vol. 36 No. 12, pp Churchill, G. A. (1979). A paradigm for developing better measure of marketing constructs. Journal of Marketing Research, 16 (February), Çobanoğlu, C., Powley, J., Cetinkaya, A. S. ve Cummings, P (2006). Online travel purchases from third party travel web sites. In M. Kozak & L. Andreu (Eds.), Progress in Tourism Marketing, (55 70). Oxford, U.K.: Elsevier. Collier, D.A. (1983, Aralık). The service sector revolution: The automation of services. Long Range Planning, 16 (6), Connolly, D.J. (1999). Understanding Information Technology Investment Decision Making in the Context of Hotel Global Distribution Systems: A Multiple Case Study. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg Virginia, USA, s.4 25.

10 Serbest Bildiriler Crowston, K. ve Treacy, M.E. (1986, Aralık). Assessing the impact of information technology on enterprise level performance. Seventh Annual International Conference on Information Systems, San Diego, CA, David, J., Grabski, S. ve Kasavana, M. (1996). The Productivity Paradox of Hotel Industry Technology. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 37 (2), s Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), Gray, J. B., Matear, S.M. ve Matheson, P.K. (2000). Improving the Performance of Hospitality Firms. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 12/3, s Gürsoy, D. (2001). Development Of A Travelersʹ Information Search Behavior Model, Doktora Tezi, Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University, USA. Hair, F. Joseph, Anderson, R. E., Tahtam, R. L., Black, W. C. (1998), Multivariate Data Analysis, Prentice Hall International Inc. Harris, S.E. ve Katz, J.L. (1989). Predicting organizational performance using information technology managerial control ratios. Proceedings of the Twenty Second Hawaiian International Conference on System Science, Honolulu, Hawaii. Hattie, J. (1985 ). Methodology review: Assessing unidimensionality of tests and items. Applied Psychological Measurement, 9, Hitt, L. ve Brynjolfsson, E. (1996). Productivity, Business Profitability and Consumer Welfare: Three Different Measures of Information Technology Value. Management Information Systems Quarterly, Vol. 20 No. 2, s Hoyle, R.H., (1995). Structural Equation Modeling: Concept, Issues and Application, London: Sage Publications. Joreskog, K. G. (1993). Testing structural equation models. In K. A. Bollen ve J. S. Long (Eds.), Testing Structural Equation Models (pp ). Newbury Park, CA: SAGE Publications. Judd, C. M., Smith, E. L., & Kidder, L. H. (1991). Research methods in social relations (6th ed.), Forth Worth, TX: Harcourt Brace Jovanovich. Kwon D. ve Collopy F. (2004). The Variety in Information Technologyʹs Impacts on Firm Performance. [Çevrimiçi], Erişim: , /IT%20impactvariety.pdf?FCItemID=S02D1F122 Lubbe S.I. (1994). The impact of Information Technology (IT) on the financial performance of organizations in a developing country, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, UCT, Cape Town. Mahmood, M.G., Mann, I., Dubrow, M. ve Skidmore, J. (1998). Information Technology Investment and Organization Performance: A Lagged Data Analysis. Proceedings of the 1998 Resources Management Assosication Conference, Edited by M. Khosrowpour, Idea Group Publishing, Harrisburg, Pennsylvania, Pedhazur, E.J., (1997). Multiple Regression in Behavioral Research, Harcourt Brace College Publishers, Forth Worth,1057. Porter, M.E. (1980). Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. New York: The Free Press. Porter, M.E. (1985). Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. New York: The Free Press. Porter, M.E. ve Millar, V.E. (1985, Temmuz Ağustos). How information gives you competitive advantage. Harvard Business Review, Raykov, T., Marcoulides, G., (2000). A First Course in Stuructural Equation Modeling, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. Roach, S.S. (1988). Technology and the service sector: America s hidden competitive challenge. In Bruce R. Guile ve James Brian Quinn (Eds.), Technology in services: Policies for growth, trade, and employment (pp ). Washington, DC: The National Academy of Sciences. Segars, A.H. ve Grover, V. (1995, Mayıs Haziran). The industry level impact of information technology: An empirical analysis of three industries. Decision Sciences, 26(3), Sethi, V. ve King, W. (1994). Development of measures to assess the extent to which an information technology application provides competitive advantage. Management Science, 40 (December), Silva E.M. (2001). On Information Technology Investment. External Report, Kungal Tekniska Högskolan (KTH), Department of Industrial Information and Control Systems, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden. Strassman, P.A. (1997). The Squandered Computer: Evaluating the Business Alignment of Information Technologies. The Information Economics Press, New Canaan, CT. Strassman, P.A. (1999). Information Productivity: Assessing Information Management Costs of U.S. Corporation. The Information Economics Press, New Canaan, CT. Strassman, P.A. (2002). The persistence of the computer paradox. A critique of effort to disprove the computer paradox. The Information Economics Press, New Canaan, CT. Strassmann, P. (1990). The Business Value of Computers: An Executive s Guide. The Information Economic Press, New Canaan, CT. Şimşek, Ö. F., (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş (Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları), Ekinoks Basım Yayın ve Dağıtım, Ankara, s Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S., (2001). Using Multivariate Statistics, Fourth Edition, Ally and Bacon. Weil, P. (1992). The relationship between investment and information technology and firm performance: a study of the value manufacturing sector. Information Systems Research 3 (4),

11 : 23-35, Nisan 2008, Belek, Antalya, Bütün hakları saklıdır ISBN: Göller Bölgesinin Turizm Potansiyelinin Sürdürülebilir Turizm Açısından Değerlendirilmesi The Evaluation of Tourism Potential of Lakes District from the Point of Sustainable Tourism Ali TÜRK Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, E posta: ÖZ Günümüzün en önemli varlıklarını oluşturan doğal, tarihsel ve arkeolojik alanlar; mimari, doğal, tarihsel, kültürel mirası, sanatsal ve estetik değerleri yaşatmak yoluyla, geçmiş ile gelecek arasında sürekli bir kültür bağı oluşturmaktadır. Geçmişten günümüze kalan, kendi hallerine terk edilmiş, kaybolmaya yüz tutmuş, ekonomik nedenlerle ortaya çıkarılamamış, fakat ülkemizin en önemli varlıklarını oluşturan doğal, tarihsel ve arkeolojik alanları değerlendirmek, korumak, iyileştirmek ve çağdaş işlevler vererek dünü bugünle bütünleştirmek hem turizm, hem de uygarlık tarihi bakımından yerine getirilmesi gereken zorunlu bir görevdir. Doğal, tarihsel ve kültürel ağırlıklı turizm faaliyetlerinin giderek daha da önem kazandığı günümüzde doğal, tarihsel, kültürel ve arkeolojik değerlere sayı, nitelik ve çekicilikler bakımından oldukça yüksek bir potansiyele sahip olan Göller Bölgesi'nin turizm açısından önemini ortaya koymak, ülkeye ve bölgeye sağlayacağı ekonomik katkıları belirlemek, bu değerlerin özelliklerini ve çekiciliklerini tanımlayarak, en uygun şekilde korunarak ve sürdürülerek değerlendirilmelerini sağlamak araştırmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Göller Bölgesinin mevcut turizm potansiyeli kapsamlı ve ayrıntılı olarak ele alınmış, geniş bir envanter çalışması yapılmış ve bölge için ekoturizm markaları oluşturacak hangi turizm türlerinin geliştirilmesinin daha uygun olacağı ve bölgede turizm gelişiminin planlı ve sağlıklı bir şekilde artarak devam edebilmesi için sürdürülebilir turizm gelişimi konularında öneriler getirilmiştir. Anahtar sözcükler: Turizm Potansiyeli, Sürdürülebilir Turizm, Doğal, Tarihsel, Göller Bölgesi ABSTRACT Measurement of customer satisfaction in the context of total quality management has been Natural, historical, and archaeological sites which rank as the most important values in today's world function as a cultural link between the past and future by preserving architectural, natural, historical and cultural heritage, artistic and aesthetic values. To make good use of historical and archaeological sites to preserve and to improve and to create a tie between the past and present rendering them functional; all these must be a duty to be implemented from the point of tourism and the history of civilizations, which we inherited from the past, which have been neglected for years therefore about to disappear, which haven't been excavated so far owing to economic reasons and which still constitute the most important values of this land. The Lakes District into which we have carried out a survey, is a region, besides historical and archaeological sites, is rich in natural beauties too. In this research, the positive effects of regional development to tourism industry, the position of the district in the sector, the values that make up the tourism potential of the district, ideal tourism models for the district are discussed. Also in this research taking into consideration the previously explained subject, and according to the obtained results, more effective proposals have been made, on an either nation wide scale or region wide scale, and what should be done in the future has been discussed. Key words: Tourism Potential, Sustainability Tourism, Natural, Historical, Lakes District 24 GİRİŞ Günümüzde en önemli kültür varlıklarını oluşturan tarihsel ve arkeolojik alanlar, mimari mirası, tarihsel, kültürel, sanatsal ve estetik değerleri yaşatmak yoluyla, geçmiş ile gelecek arasında bir kültür bağı oluşturması açısından ve modern, çağdaş kullanım amacı ile değerlendirilip, turizm endüstrisine bir katkı sağlaması bakımından çok büyük bir önem taşımaktadır. Turizm hareketlerini oluşturan en önemli faktörlerin arasında kültür ve tarih her zaman yer alır. Yalnızca tatil yapma, eğlenme ve dinlenme amaçlı seyahatlerin yanı sıra kongre, iş, ticaret vb. amaçlı seyahatlerde dahi tarihsel zenginlikler ve kültürel değerleri görme ve tanıma güdüleri her zaman etkili olmaktadır. Tarihsel ve arkeolojik alanların, tarihsel değerleri yanında ayrıca kültürel yönlerinin de olması, bugün yok olmuş olan eski dönemlere ait kültürlerle, günümüzde farklılaşmış olan yakın çağ kültürlerini de tanımamıza olanak sağlamaktadır. Bu nedenle tarihsel ve arkeolojik alanların turistler için bugün daha çekici oldukları söylenebilir. Dolayısıyla turizm hareketlerinin oluşmasında önemli bir etken olan tarih ve kültür faktörünü daha da ön plana çıkaracak bir yaklaşım gerekli olmaktadır. Tarihsel ve arkeolojik alanları ziyaret eden ve gezen ziyaretçilerde, tarihi eserlerin sadece müzeler ve ören yerlerinde sergilenen bir eser veya anıt olarak sunulmaları soğuk ve durağan etki yaratmaktadır. Bu durum her ne kadar tarihi alanların, bugüne kadar hiç vazgeçilemeyen klasik bir tanıtma yolu olarak bilinse de günümüzde artık bu optimal bir çözüm değildir. Birçok dünya ülkesi, giderek daha da önem kazanan turizm sektörünü olumlu bir şekilde değerlendirebilmek için değişik stratejiler üretmeye başlamışlardır. Bu stratejilerin tüm ülkeler için ortak ve en önemli olanı, kendilerine ait doğal, kültürel ve tarihsel özelliği olan alanları, her geçen gün artan ilgi karşısında kaçınılmaz olarak değerlendirmeleridir. Dolayısıyla, dünyada turizm hareketlerinde ve eğilimlerinde görülen en belirgin özellik, turizmin doğal, tarihsel ve kültürel turizm lehine gelişiyor olmasıdır. Önemli turizm kaynaklarına sahip ülkeler, turizm alanında yeni politikalar geliştirmekte ve turizm aktivitelerini çeşitlendirme çalışmalarına öncelik vermektedir. 19. Yüzyılda Avrupa turizm etkinliğinde temel amaç, değişik yerlerin doğal güzelliklerini ve tarihi zenginliklerini görmek, değişik kültürleri yerinde yaşamanın zevkini ve heyecanını tatmaktır. Gelişen teknoloji sayesinde insanlar bu amacı gerçekleştirme olanağı bulmuşlardır. İnsanların diğer kültürlere olan ilgilerinin odak noktası, ilgi duyulan ülkelerin tarihsel süreç içindeki kültür ve sanat ürünleri olarak ortaya çıkmaktadır. Sonuçta kültürel miras turizm endüstrisinin önemli bir aracı ve arzı olmuştur (Smith and Brocay 1992). Bir ülkenin kültürel yönden

12 Serbest Bildiriler çekiciliğe sahip olması, diğer ülkelerden farklı olan değerlerini, çeşitli şekillerde çarpıcı ve cazip hale getirip sunması ile ortaya çıkmaktadır. Günümüz dünyasında globalleşme ve bunun sonucu ortaya çıkan tekdüze yaşamın başladığı ülkelerde, tarih ve kültür değerlerinin cömertçe ve cesurca vurgulanması turizm açısından çekicilik yaratmaktadır. Doğal, tarihsel ve arkeolojik alanların korunması ve değerlendirilmesi konusunda turizmin araç olarak ele alınması konusu sadece ülkemizde değil, tüm dünyada uzun yıllardır tartışılan ve konuşulan bir konudur. Buna rağmen uygulama örnekleri oldukça sınırlıdır. Konu ile ilgili uygulama örnekleri ülkemizde ancak son yıllarda yoğunluk kazanmaya başlamıştır. Gereksinimlerin ve beklentilerin hızla değiştiği uluslararası turizm piyasasından, sahip olduğu rekabet gücü nedeniyle giderek daha büyük pay alma çabası içinde bulunan ülkemizin mevcut dinamizmini en azından koruması açısından turizm faaliyetlerini çeşitlendirmesi ve turistik gelişme kutupları yaratması gerekmektedir. İşte Göller Bölgesi nin böyle bir turistik gelişme kutbu olma özelliği ve potansiyeli taşıdığı, yapılan araştırmalar ve değerlendirmeler sonucu ortaya çıkmaktadır. Göller Bölgesi, tarihsel ve arkeolojik alanların, bunun yanında doğal güzelliklerin de oldukça yoğun olduğu bir bölgedir. Bu çalışmada bölgede bulunan tarihsel ve arkeolojik alanların, çok yoğun olan kıyı turizmine alternatif turizm alanları olarak kullanılması gerekliliği düşünülmüş ve bölgede son yıllarda giderek gelişmekte olan turizm potansiyelinin planlı ve sağlıklı bir şekilde artmasının ve turizmin bölge ekonomisine katkısının sağlanması amaçlanmıştır. Bir yandan kitle turizminin yarattığı çevresel problemleri önlemek için çevreye karşı duyarlı turizm türlerini geliştirmek, diğer yandan da turizm türlerinin keşfi ile turizmin belli alanlarda yoğunlaşmasını önlemek ve ülke sathına yaymak, belli bölgelerde özellikle de kıyı bölgelerinde ve belirli zamanlarda turizm yoğunlaşması sonucu ekonomik yararların ötesinde doğal, tarihsel ve kültürel çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve dünya turizminde son yıllarda değişen anlayışa paralel olarak turizm gelişimini sağlamak gerekmektedir (Gezici 1998). Bu bağlamda Göller Bölgesi nin alternatif turizm bölgesi olarak genel turizm planlaması açısından değerlendirilmesi uygun görülmektedir. GÖLLER BÖLGESİNİN TURİZM POTANSİYELİ Göller Bölgesi ni belirleyen temel unsur coğrafi niteliktir. Bölgeye adını veren irili ufaklı birçok göl, bölgenin en belirgin özelliğidir. Göl sayısının çokluğu nedeniyle, Akdeniz Bölgesi nde Antalya bölümünün iç kesiminde, Batı Toroslar ın birbirine yaklaşan değişik doğrultudaki sınırlarının kesiştiği alanda, tektonik çukurlarda yerleşmiş birçok gölün yer aldığı bölgeye Göller Bölgesi (Psidia) denilmektedir (Dullupçu 1995). Ülkemizde bölgelerin hangi esaslara göre ve ne şekilde ayrılacağı konusunda günümüze kadar tam bir düşünce birliğine varılamamıştır. Bununla birlikte, bölge planlama kavramının kurumsallaşmamış olması nedeniyle de iklimsel bölgeler dışında ülke düzeyinde net bir tanımın varlığından söz etmek olası değildir. Bu nedenle çalışmaya konu olan Göller Bölgesi nin kapsam ve sınırları da değişik kaynaklarda birbirinden oldukça farklıdır. Dolayısıyla çalışmamızda, Göller Bölgesi nin coğrafi konumunun belirlenmesinde konunun özellikleri göz önünde tutulmaya çalışılmıştır. Buna göre; çalışma alanı olan Göller Bölgesi, Isparta ili ile Burdur ili topraklarının tamamını, Konya, Denizli ve Afyon illerinin bir bölümünü kapsamaktadır. Isparta ve Burdur illeri çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır (Türk 2000). Akdeniz Bölgesi, kıyı şeridinin uzunluğu, doğal güzellikleri, iklim koşulları, sahip olduğu eşsiz tarihsel ve arkeolojik varlıkları ve son yıllarda uygulanan yatırım teşvik politikaları destekleri ile hızla artan turistik tesislerindeki çeşitlilik ve yüksek kapasite nedeniyle, ülkenin en önemli turistik yörelerinden başlıcası olma özelliğini göstermiş ve tüm dünyanın da dikkatini çeken turistik bir bölge olmuştur. Ege Bölgesi, kıyı şeridinde sahip olduğu kadar iç kısımlarda da çeşitli doğal güzelliklere, uygun iklim koşullarına, tarihsel ve arkeolojik zenginliklere sahip, Akdeniz Bölgesi kadar iç ve dış turizm hareketlerine sahne olan ülkenin diğer önemli turistik bir bölgesidir. İç Anadolu Bölgesi ise başta Konya ve Kapadokya olmak üzere pek çok doğal, tarihsel ve arkeolojik varlıkları, çeşitli devirlerin izlerini taşıyan yerleşmeleri bünyesinde toplayan, içte ve dışta turistik değeri iyi bilinen, sayıları her yıl giderek artan yerli ve yabancı turistlerce yoğun bir şekilde ziyaret edilen bölgelerden birisidir. Göller Bölgesi, ülkenin coğrafi bölümlenmesinde Akdeniz bölgesinde yer almakla birlikte, anılan bölgenin iç kısmında, yüksekte göller arasında ve yüzey şekilleri genelde engebeli olan alanda, çok önemli bu üç turistik bölgenin kesiştiği bir bölgede bulunmaktadır. Bu bölgeler arasındaki geçit nokta üzerinde bulunma durumu, tarih boyunca da var olmuş önemli bir özelliğidir. Çünkü Göller Bölgesi, eski çağlardan günümüze kadar, zaman zaman Ege ve Akdeniz kıyılarındaki medeniyetler ve büyük yerleşmeler (Efes, Bergama, Side, Aspendos vb. gibi) arasında olduğu kadar, Hamitoğulları, Selçuklular ve Osmanlılar

13 Serbest Bildiriler devirlerinde de Konya ile Antalya ve Alanya gibi zamanın önemli yerleşmeleri arasında idari, ekonomik, siyasi bağlantıları sağlayan bir bölge özelliği göstermektedir. Göller Bölgesi nde bulunan yerleşim birimleri sahip oldukları doğal, tarihsel ve arkeolojik değerleri, iklim özellikleri, zengin folkloru ve kültürel varlıkları ile oldukça zengin bir turizm potansiyeline sahiptir. Fakat bölgedeki bu mevcut potansiyelin çeşitli nedenlerle yeterince değerlendirilememesi nedeniyle bölgenin fiziki konumunun, ülkenin turizm bakımından öncelikle gelişmiş olan Akdeniz ve Ege Bölgelerine çok yakın olmasına rağmen, bölgedeki turizm aktivitesi, uzun süre oldukça sınırlı kalmıştır. Göller Bölgesi nde bulunan Isparta, Burdur ve yöresi, yerli ve yabancılar için daha çok sadece uğranılan, alışveriş yapılan, kısa sürede gezilen, konaklama yapılmayan ve yukarıda sözü edilen üç önemli bölge arasında düzenlenen turistik turlarda bir mola merkezi olma özelliği gösteren bir yer olmuştur. Bu özelliği halen devam ediyor gibi görünse de son yıllarda atılan adımlar bu alanda turizmin çeşitlendirilmesi ve canlandırılması yönünden olumlu gelişmeler olarak görülmektedir. Bölgedeki tarihsel ve arkeolojik varlıklar, göller, yaylalar, vadiler, dağlar, mağaralar çok önemli birer turizm aktivite merkezi niteliğine sahip yerlerdir. Buralarda bulunan tarihsel ve arkeolojik eserlerin önem derecelerine göre öncelik verilerek bakım ve restorasyonlarının kısa sürede tamamlanması ve çevrelerinin düzenlenmesi yanında, yörede bulunan, oluşum ve görünümleri oldukça ilginç mağaraların gezilebilir hale getirilmesi, buralara rahatça ulaşabilme olanaklarının yaratılması ve yoğun tanıtım faaliyetleri ile bu alanlara kısa sürede, içten ve dıştan belirli bir turistik ilgi ve talep oluşturma şansı her zaman vardır. Ülkemizde son yıllarda turizm sektöründe yapılmış ve yapılmakta olan genel atılıma paralel olarak, yakın bir gelecekte, Göller Bölgesi nde de turizm alanında var olan potansiyelin harekete geçirilmesi kaçınılmaz olacaktır. Bunun birtakım göstergeleri kısaca aşağıda belirtilmeye çalışılmıştır. Bunlar: Göller Bölgesi nin zengin doğal ve tarihsel değerleri, yavaş yavaş turistlerin ziyaretine açılmaya başlanmış, kırsal alanlardaki altyapının geliştirilmesine paralel olarak, kamping ve günübirlik alanların yeterli hizmet düzeyi ile kullanıma açılması bu alanları ziyaret eden turist sayısını arttırmış ve yöredeki konaklama tesislerinin gelişimini hızlandırmıştır. Akdeniz ikliminin hakim olması nedeniyle turizm mevsimi Nisan a yından başlamak üzere Kasım ayına kadar sürebilmektedir. Bu alan larda yer alan doğal ve tarihsel değerlerin Antalya ilindeki turistik tesislere km uzaklıkta olması, Antalya dan günübirlik turların düzenlenmesine olanak vermektedir. Bu şekilde, bölgenin doğal, tarihsel ve arkeolojik değerlerinin kısa sürede tanıtılması sağlanabilmektedir. Isparta Antalya arasında yeni yapılan Dereboğazı karayolu güzergahı 1995 yılında hizmete açılmış bulunmaktadır. Bu yolun hizmete girmesiyle Isparta dan Antalya ya da kısa zamanda, daha nitelikli yoldan ve çok daha güzel doğa dokusu arasından ulaşmak mümkün o labilmektedir. Göller Bölgesi nin önemli yerleşim merkezlerinden olan Isparta ve Burdur illeri, Akdeniz ve Ege Bölgesini İç Anadolu Bölgesine bağlayan yol güzergahı üzerinde bulunmaktadır. Bölge sınırları içinde kalan bu iller ve diğer yerleşimler (Denizli Çardak ilçesi, Afyon Dazkırı ilçesi), turizm bakımından sahip oldukları doğal, arkeolojik ve tarihi zenginlikleri, iklimi ve folkloru ile diğer birçok bölgeden daha üstün bir avantaj sağlamaktadır. Bu yerleşimler, sahip oldukları doğal güzellikleri (dağlar, göller, mağaralar, rekreasyon alanları vb.) ve tarihsel değerleri nedeniyle turizm açısından potansiyel oluşturmaktadır. Buralarda medrese, cami, bedesten vb. tarihsel ve kültürel varlıklar yanında arkeolojik varlıklar da yoğun olarak bulunmaktadır. Mağara turizmi açısından oldukça zengin olan yöre, son yıllarda yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelmiştir. Aksu Zindan ve Sorgun Mağaraları, Yenişarbademli Pınargözü Mağaraları, Beyşehir Çamlık Mağarası bunlardan birkaçıdır. Isparta Sütçüler ilçesinde bulunan kanyonlar, turizm açısından potansiyel teşkil etmektedir. Nesli gittikçe azalan kasnak meşesi barındırdığından dolayı Sütçüler Sığla Ormanı koruma altına alınmıştır. Göller Bölgesi sınırları içinde bulunan Kızıldağ Milli Parkı, Kovada Gölü Milli Parkı, Beyşehir Gölü Milli Parkı ve Beyşehir Hacı Akif Milli Park Adası turistik önem taşımaktadırlar. Göller Bölgesi, turizm işlevini birinci derecede motive eden doğal, tarihsel ve arkeolojik değerler açısından oldukça zengin durumdadır. Bölgede bulunan ve

14 Serbest Bildiriler bölgesel turizmin gelişmesi açısından her biri ayrı bir turistik potansiyel özelliği taşıyan doğal, tarihsel ve arkeolojik değerlerin başlıcaları şunlardır. Tablo 1. Göller Bölgesi nin Turizm Potansiyelini Oluşturan Doğal, Tarihsel Ve Arkeolojik Değerler Doğal Değerler: Göller Bölgesi nin turizm potansiyelini oluşturan doğal değerler; Göller, dağlar, mağaralar, ormanlar, termal kaynaklar, milli parklar ve rekreasyon (mesire yerleri) alanlarıdır. Eğirdir Gölü, Beyşehir Gölü, Burdur Gölü, Acıgöl ve Salda Gölü; Isparta kentine 28 km uzaklıkta bulunan 2635 m. rakımlı Davraz Dağı ve Davraz Kayak Merkezi; Burdur ilinde bulunan İnsuyu Mağarası, Isparta Aksu ilçesi; Zindan Deresi mevkiinde bulunan Zindan Mağarası, Isparta Yenişarbademli ilçesinde bulunan Pınargözü Mağarası, Şarkikaraağaç Kızıldağ Milli Parkı, Eğirdir ilçesinin 30 km güneyinde bulunan Kovada Milli Parkı, Beyşehir Gölü Milli Parkı; Isparta Sütçüler ilçesine 10 km lik uzaklıkta bulunan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı bunlardan bazılarıdır. Tarihsel, Arkeolojik ve Kültürel Değerler: Yalvaç Antiocheia Antik Kenti, Burdur Bucak Kremna Antik Kenti, Burdur Ağlasun Sagalassos Antik Kenti, Sütçüler Adada Antik Kenti, Hacılar ve Kuruçay Höyükleri, Timbriada Antik Kenti, Prostanna Antik Kenti, Düğer Antik Kenti, Pariais Antik Kenti, Bayat Harabeleri, Fari Harabeleri, Tol Harabeleri, Enebura Harabeleri, Apollonia Harabeleri, Kbyra, Fasıllar (Kurtbeşiği) Hitit Anıtı, Lükyanus Anıtı, Eflatun Pınarı Anıtı, Aya Payana Kilisesi, Aya Yorgi Kilisesi, Aya Steffanos Kilisesi, Aya Gergio Kilisesi, Kutlubey Camisi (Ulu Cami), Mimar Sinan Camisi, Hızırbey Camisi ve Kemerli Minare, Eşrefoğlu Camisi, Eğirdir Hanı, Han Abat Kervansarayı, Gelendost Hanı, Susuz Han, İncir Kervansarayı, Kubad Abad Sarayı, Eğirdir Kalesi, Uluborlu Kalesi, Kız Kalesi, Gölde Kale, Atabey Ertokuş Medresesi, Eğirdir Dündar Bey Medresesi, köprüler, kemerler, çeşmeler, hamamlar, tarihi Türk evleri ve diğer yapılar. Göller Bölgesiʹnin turizm potansiyelini oluşturan doğal, tarihsel ve arkeolojik değerlerin başlıcaları ve nerelerde bulundukları tablo halinde gösterilmiştir (Tablo 1) (Türk 2000).

15 Serbest Bildiriler SONUÇLAR VE ÖNERİLER Ülkemizde son yıllarda turizm sektöründe yapılmış ve yapılmakta olan genel atılıma paralel olarak, yakın bir gelecekte, Göller Bölgesi nde turizm alanında var olan potansiyelin de harekete geçmesi beklenmektedir. Bölgenin birincil turizm çekicilikleri, sürdürülebilir turizm gelişimi için değişmez bir değerdir. Geliştirilecek uyumlu turizm aktivitelerinin bu bölgede, hem turizmin gelişmesine, hem de özgün çevresel özelliklerin korunmasına katkıda bulunacağı beklenmektedir. Göller Bölgesiʹnde, yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda gelişmesi beklenen ve önerilen potansiyel turizm türleri arasında, büyük yatırım gerektirmeyen, kısa dönemde gerçekleşmesi mümkün olan ve bölge turizmine başlangıçta canlılık getirecek turizm türleri ise şunlardır; Göl Turizmi, İnanç Turizmi, Doğa, Dağ, Yayla Turizmi, Kış ve Su Sporları Turizmi, Kamp ve Karavan Turizmi, Mağara Turizmi, Tarihi İpek Yolu Projesi, Akarsu Turizmi, Av Turizmi, Bisiklet Turizmi, Buharlı Lokomotif Turizmi. Son yıllarda genel olarak ülkemize gelen turist sayısında hızlı bir artış izlenmektedir. Bu gelişmeye paralel olarak, Göller Bölgesiʹnde konaklayan turist sayısında da bir artış görülmektedir. Geçmiş yıllarda kışın kapanan otel ve pansiyonlar, son yıllarda sayıları hızla artarak tesislerini yıl boyunca açmaya başlamışlardır. Bu eğilim, tesislerin doluluk oranlarının, dolayısıyla karlılık oranlarının artmasına neden olacağından turizm yatırımları giderek daha cazip hale gelmektedir. Göller Bölgesiʹnde; turizm potansiyelini ortaya çıkarmak, yoğun ve aynı zamanda doygunluk aşamasına gelmiş olan kıyı turizmine alternatif turizm alanları ve turizm türleri geliştirmek, mevcut turizm arzını maksimize etmek, turizm arz ve talebini dengelemek, turizmin bölgesel kalkınmada bir araç olarak kullanılmasını sağlamak, turizmin hammaddesini oluşturan doğal, tarihsel, kültürel ve arkeolojik değerlerin korunmasını değerlendirilmesini sağlamak için neler yapılması gerektiği konusundaki öneriler aşağıda verilmiştir (Türk 2000). Turisti çeken faktörlerin başında, yörenin turiste sunduğu kaynak ve aktivite çeşitliliği gelmektedir. Göller Bölgesi bilindiği üzere, zengin doğal, tarihsel ve arkeolojik değerlere sahip olmasına rağmen, bunların yeterince tanıtımı yapılamamış, toprak altındaki değerler gün ışığına çıkarılamamıştır. Bu değerlerin ortaya çıkarılması ve tanıtılması ile bölgede turizm talebi de aratacaktır. Ülkemizde yerli ve yabancı bilim heyetlerince yapılmış arkeolojik araştırmaların çoğu, Batı ve Orta Anadolu Bölgesinde yoğunlaşmış, Göller Bölgesiʹnde ise hemen hemen hiçbir çalışma yapılmamıştır. Bölgede bulunan ve çok az bir kısmı ortaya çıkarılan antik kentlerin gün ışığına çıkarılması için, kazı programlarına alınması konusunda hiç vakit geçirilmemeli ve yoğun çaba harcanmalıdır. Özellikle, Yalvaç Psidia Antiocheia, Ağlasun Sagalassos, Bucak Kremna ve Sütçüler Adada Antik Kentlerinde arkeolojik kazıların bir an önce yapılması ve buraların koruma altına alınması için gerekli girişimlerde bulunulmalı, üniversitelerle ilişki kurularak katkıları sağlanmalıdır. Göller Bölgesiʹnde, sahip olduğu doğal zenginlikler nedeni ile, çok sayıda potansiyel rekreasyon alanı bulunmaktadır. Ancak bugün faaliyette olan kent dışı rekreasyon alanları bakımsız ve sahipsiz durumdadır. Bu alanların, profesyonel işletmeciler tarafından işletilmeleri sağlanmalı ve işletme faaliyetleri, Belediyeler ve Turizm Bakanlığı yerel örgütü tarafından çok sıkı olarak denetlenmelidir. Bölgenin ana tur güzergahı üzerinde Antalya, Denizli (Pamukkale), Konya gibi ana konaklama noktalarına çok yakın olması nedeni ile, bu noktalardan çıkan turlar, bölge içinde konaklama gereksinimi duymaktadır. Bu illerdeki tur programlarına alınan doğal, tarihsel ve arkeolojik alanların sayısı arttırılmalıdır. Böylece, buralarda yapılacak konaklamaların bir bölümü de bölge içine kayacaktır. Kıyıların çoğaltılamaz bir kaynak olması, kıyıda yer alacak arazi kullanışlarının birbiri ile yarışmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte turizmin, birçok Akdeniz ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de kıyı boyunca yoğunlaşması, bu alanlarda nüfus artışı ile birlikte kentsel yayılmaya ve bölgesel farklılaşmalara neden olmuştur. Duyarlı eko sistemlerin oluşturduğu kıyı alanlarında, kaynakların verimsiz kullanımı, yoğun yerleşme baskısı, kıyı alanlarına özgü çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Korça 1992). Bölgede yer alan doğal, tarihsel ve arkeolojik değerler, Antalya ilindeki turistik tesislere km uzaklıktadır. Bu durum en iyi şekilde değerlendirilerek, Antalyaʹdan günübirlik ve/veya 1 2 günlük turların düzenlenmesine olanak verilmelidir. Bu şekilde yoğun kıyı turizmine alternatif olarak bölgenin mevcut turizm potansiyeli gündeme gelecek ve bölgede yer alan doğal, tarihsel ve arkeolojik değerlerin kısa sürede tanıtımı sağlanacaktır.

16 Serbest Bildiriler Bölgede turizmin canlandırılması, artan talebe bağlı olarak yıldızlı turistik tesislerin geliştirilmesi özendirilmelidir. Bununla birlikte, mevcut olan ve yeni yapılacak olan tesislerin kış şartlarına uygun olarak planlanmasına önem verilmelidir. Böylece, bölgede kış aylarında kapanan tesislerin bütün yıl boyunca hizmet vermeleri sağlanmalıdır. Önümüzdeki yıllarda bölgede kaliteli turistik tesis kapasitesinin ve altyapısının gelişimine bağlı olarak tur programlarının düzenlenmesi için gerekli tanıtım ve girişimler yapılmalıdır. Genelde turistik hizmetler bir bütün oluşturmakta ve birbirini tamamlamaktadır. Bir konaklama tesisinin lokanta, kafeterya, yemeiçme tesisleri, eğlence tesisleri, alışveriş olanakları gibi yan tesisleri de bulunmalıdır. Bölgede bu hizmetler yeterli düzeyde gelişmemiştir. Özellikle turizmin geliştiği alanlarda, gelişime paralel yan hizmet tesisleri de geliştirilmelidir. Bölgede bulunan tesislerde otel işletmeciliği konusunda eğitilmiş profesyonel işletmecilerin az bulunması pazarlamayı ve işletme düzeyini olumsuz olarak etkilemektedir. Eğitilmiş personelin eksikliği önemli bir sorundur. Son yıllarda bu soruna, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otelcilik Programı çözüm getirmeye başlamıştır. Bu gibi girişimlere daha çok önem verilmeli ve gerekli destek sağlanmalıdır. Bölgede çok sayıda turistik potansiyel arz eden mağara bulunmaktadır. Bu mağaraların, ziyaretçilerin kolayca gezmelerine olanak verecek biçimde, konunun uzmanları tarafından üretilecek projelere göre düzenlenmeleri gerekmektedir. Bölgede Bisiklet Turizmi ve Doğa Turizminin geliştirilmesi ve tanıtımı için çaba gösterilmeli, bu konuda faaliyet gösteren gönüllü toplum örgütleri desteklenmelidir. Bölgenin en büyük yerleşme birimi olan Ispartaʹda, tarihsel dokunun yoğun olduğu kent merkezinde kamu mülkiyetindeki bir alan turizm ve rekreasyon alanı olarak geliştirilmeli, burada kentin simgesi ve kimliği durumunda olan gül gülyağı ürünleri ve el dokusu halıların sergilendiği ve satışının yapıldığı turistik eşya satış mağazaları oluşturulmalıdır. Yine bu alanda kaliteli, mahalli mutfağı tanıtan yemeiçme ve eğlence olanakları geliştirilmelidir. Bu tür örnekler, bölgenin diğer önemli yerleşimlerinden olan Burdur, Eğirdir ve Yalvaç için de geliştirilebilir. İnanç Turizmi faaliyetlerinin geliştirilmesi için, Yalvaç Psidia Antiocheia Antik Kentini tanıtıcı girişimlere devam edilmeli, Yalvaç Psidia Antiocheia Kültür ve Sanat Festivalinin uluslararası düzeyde geliştirilmesi için her türlü destek sağlanmalıdır. Eğirdir Gölü su sporları ve gençlik turizmi açısından bölgenin en büyük potansiyeli durumundadır. Dolayısıyla, bölgede gençlik turizmi ve su sporları merkezinin kurulması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Antalya ile Konya arasında doğal bir köprü olup her iki bölgedeki medeniyetlerin örneklerini üzerinde bulunduran Beyşehir, doğal güzellikleri yönünden bir ulusal park, eski eserler ve arkeolojik değerler yönünden de bir açık hava müzesi niteliğindedir. Dolayısıyla, Beyşehirʹde turizmin, kısa sürede sağlıklı ve planlı bir şekilde gelişmesi için yoğun çaba gösterilmeli ve her türlü destek sağlanmalıdır. Davraz Dağı Kış Sporları Merkezinin altyapıları, telesiyej tesisleri ve Özel İdare tarafından yapılan tesisler tamamlanma aşamasındadır. Özel sektör yatırımcılarının yatırım yapmaları için, uygun kamu arazileri de tahsis edilmiş durumdadır. Yakın gelecekte Davraz Kayak Merkezi her türlü alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra ülke ve dünya çapında adından söz ettirebilecek bir yer haline gelebilecektir. Bununla birlikte yaz aylarında da, bu alanda spor kulüplerinin kamp yapma olanakları araştırılmalı ve bu yönde girişimlerde bulunulmalıdır. Şarkikaraağaç Kızıldağ Milli parkı içindeki günübirlik ve kamping alanı geliştirilmeli ve buranın kullanım yoğunluğunun arttırılması için gençlik kampı kurulması konusunda girişimler başlatılmalıdır. Ayrıca Milli Park içinde yarım kalmış sağlık tesisinin turistik tesis ve gençlik kampı olarak faaliyete geçirilmesi olanakları araştırılmalıdır. Özellikle Isparta kenti ve çevre yerleşmelere hizmet veren Gölcük Gölü ve çevresi, çevre düzenlemesi yapılarak daha bakımlı ve düzenli hale getirilmelidir. Bu alanda bölgeye hizmet verecek şekilde bir kamping alanı geliştirilmelidir.

17 Serbest Bildiriler 35 Isparta Antalya Dereboğazı karayoluna çok yakın olan Çandır Yazılı Kanyonuna yol bağlantısı geliştirilerek buraya daha rahat ulaşma olanakları sağlanmalıdır. Ayrıca, alanın çevre düzenlemesinin de yapılması gerekmektedir. Kovada Gölünde gençlik kampı kurulması ve mevcut kamping alanının geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. İpek Yolu Projesi çerçevesinde, bölgede İpek Yolu güzergahında bulunan hanların ve kervansarayların restore edilmesi ve çevre düzenlemelerinin yapılarak ziyaretçilere açılabilmesi için gerekli çalışmalar hızlandırılmalıdır. Bölgede bulunan çok sayıdaki kilisenin restore edilerek yeni fonksiyonlarla kullanıma açılması sağlanmalıdır. KAYNAKÇA Dullupçu, M., (1995). Göller Bölgesiʹnin Sosyo Ekonomik Açıdan Swot Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Gezici, F., (1998). Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma Amacında Turizm Eylemlerinin Etkisi: Türkiye Üzerine Karşılaştırılmalı Bir Araştırma, Doktora Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Korça, P., (1992). Environmental Consequences of Tourism Development on the Turkısh Coastline, Architecture of Soft Tourism, Proceedings, Yıldız University, Karadeniz Technical University, s Smith, V.L. and Brocay, P., (1992). A Case Study In Alternative Tourism, Tourism Alternatives Potantials and Problems In the Development of Tourism, s Türk, A., (2000). Doğal, Tarihsel ve Arkeolojik Alanların Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi: Göller Bölgesi Örneği, Doktora Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.

18 : 36-61, Nisan 2008, Belek, Antalya, Bütün hakları saklıdır ISBN: İşgörenlerin Sosyalleşme Düzeylerinin İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık, Motivasyon ve Örgütsel Kabullenme Boyutlarında Ölçülmesi: Ankara da Otel İşletmelerinde Bir Uygulama An Evaluation of Employees Socialization Level by Job Satisfaction, Organizational Commitment, Motivation, and Organizational Resignation Dimensions: A Research in Ankara Hotels Alptekin SÖKMEN Başkent Üniversitesi SBMYO, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü E posta: Alev SÖKMEN Başkent Üniversitesi SBMYO, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü E posta: ÖZ Bu çalışma ile, otel işletmelerinde görev yapan işgörenlerin örgütsel sosyalleşme düzeylerinin, iş tatmini, örgütsel bağlılık, motivasyon ve örgütsel kabullenme boyutlarında ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Ankara ilinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde görev yapan 882 işgörene, Otel İşgörenlerinin Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri Anketi uygulanmıştır. Soru kağıdı üzerinde yer alan örgütsel sosyalleşme boyutlarındaki ifadelere ilişkin algı düzeylerinin belirlenmesinde aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri kullanılmıştır. Bu değerlendirmede cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla da her bir boyut için ayrı ayrı olmak üzere t-testi uygulanmıştır. Yapılan test sonucunda ilgili boyutlar kapsamında işgörenlerin görüşleri arasında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Anahtar sözcükler: Örgütsel Sosyalleşme, Sosyalleşme Belirtileri, Otel İşletmeleri, Ankara ABSTRACT This research is aimed to measure employees organizational socialization level by job satisfaction, organizational commitment, motivation, and organizational resignation dimensions. In that matter, at four and five star rated hotels operating in Ankara, 882 employees have been asked to fill out a questionnaire that addresses the Organizational Socialization Level of Hotel Employees. In order to understand the employees' perceptions according to organizational socialization sub-dimensions, frequencies, percentages, and arithmetical averages have been looked into. For all sub-dimensions of organizational socialization process, a t-test has been implemented to find out if employees' perceptions significantly vary according to their gender, and no difference has been discovered. Key words: Organizational Socialization, Indications of Socialization, Hotel Operations, Ankara Serbest Bildiriler 37 GİRİŞ Bireylerin, sürekli gelişen ve değişen ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli örgütler ortaya çıkmıştır. Örgütlerin üretimlerini işgörenler sağlamakta, mal, hizmet ve fikir üretimi sürecinin niteliği de işgören niteliğine bağlı olarak değişmektedir. İşgörenlerin yeterliliğinden söz edebilmek için işin gerektirdiği bilgi ve beceriler kadar, işe özgü tutumlar, işgörenlerin davranış ve ilişkilerinde temel alacakları değerler ve bunlara ilişkin yargılar da büyük önem taşımaktadır (Pehlivan 1998). Örgütlerin, belirlenen niteliklere uygun eleman seçiminde değişik eğilimler içine girdikleri görülmektedir (Huczynski ve Buchanan 1991). Örgütün a maçlarını gerçekleştirmek ve örgütsel bütünlüğü sağlamak için değişik alt kültürden gelen bu insanların, ortak bir kültür çerçevesinde bütünleştirilmesi gerekmektedir (Algan 1998). Örgütler, özellikle kişilerin yeterliliklerini ve niteliklerini örgüte uyumlu hale getirmeye çalışırlar (Ostroff ve Rothausen 1997). Yeni işgörenler başarılı ve kabul edilebilir bir örgüt üyesi olmak için örgüte katıldıkları zaman, örgütün standartları ve onların kapsadığı davranış yollarını öğrenmek zorundadırlar (Huczyski ve Buchanan 1991). İşgörenlerin işte başarılı olmaları isteniyorsa, örgütlerin birer sosyal sistem, bireylerin de özgün varlıklar olduğu unutulmamalıdır (Sökmen 2007). Yeni işgören, daha önceki kişisel görev deneyimleri yoluyla kazandığı tutum ve beklentileriyle birlikte örgüte katılır. Bu tutum ve beklentiler, yeni pozisyonun sosyal ve görevsel nitelikleriyle uyumlu ya da uyumsuz olabilir (Can vd. 2001). Örgütler, karmaşık sosyal sistemlerdir. Bu nedenle hem işgörenlerin, hem de örgütlerin kendilerine özgü tutum, değer ve davranışları vardır. Örgütün amaçlarının gerçekleşmesi ise, tamamen örgütsel ve bireysel tutum, değer ve davranışların uyuşumu ile mümkündür (Can 1999). İşgörenin örgüte uyum sağlamasında, örgütteki değer, norm ve tutumlara uygun hareket edebilmesinde sosyalleşme sürecinin önemi yadsınamaz. Bu açıdan bakıldığında gerek işgörenin yaptığı işten tatmin sağlaması, gerekse örgütün amaçlarının gerçekleştirilmesi sosyalleşme sürecinin etkinliğine bağlıdır. Seyahat eden insanların başta konaklama olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarını yerine getirebilmek için yapılandırılmış olan otel işletmeleri de (Angelo ve Vladimir 2001; Çakıcı vd. 2002; Kasavana ve Brooks 2005), rekabet üstünlüğü sağlayabilmek, yüksek doluluk oranları ile kar marjlarına ulaşabilmek için işgörenlerinin, etkin ve verimli bir şekilde performans göstermelerini sağlamak zorunluluğundadır. Bu açıdan yaklaşıldığında örgütsel sosyalleşme süreci, otel işletmeleri açısından, işgörenlerin örgütsel değerleri, normları ve davranışları

19 38 Serbest Bildiriler 39 benimsemesi hususunda önde gelen araçlardan biri olarak kabul edilmektedir (Woods 2002). ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞMENİN TANIMI, AMACI VE ÖNEMİ Sosyologlar, sosyalleşmeyi öğrenme olarak ele alırken (O Sullisan 1997), Porter ve arkadaşları (1981), sosyalleşmenin bireyin grup standartlarına uyumu olduğunu belirtmişlerdir. Örgütsel sosyalleşme çalışmalarına ilişkin incelemelerde, sosyalleşmenin örgütün bir parçası olduğu ortaya çıkmakta (Porter vd. 1981) ve sosyalleşme, örgütsel rolün gerçekleştirilmesi için gerekli uyum ve kazanım süreci olarak belirtilmektedir (Etzioni 1975). Örgütsel sosyalleşmede bireyin örgüte uyumunun esas alındığı ilgili literatürden anlaşılmakta ve uyumun örgüt tarafından bireye sağlanan öğretim süreci (Schein 1975) ile bireyin örgütsel değerleri ve davranışları öğrenmesi süreci (Chatman 1991) şeklinde iki biçimde ele alındığı anlaşılmaktadır. Yukarıdaki açıklamalar ışığında örgütsel sosyalleşme ile ilgili bazı tanımlara yer verilmesinde yarar görülmektedir. Schein (1975) örgütsel sosyalleşmeyi, kuralların öğrenilmesi, benimsetilmesi ve eğitilme, bir örgütte veya bazı alt birimlerde nelerin önemli olduğunu öğretme sürecidir şeklinde açıklarken diğer bir yazar, bir örgüte yeni katılan ya da aynı örgütte farklı işe geçen işgörenlerin kendilerinden beklenen tutum, değer ve davranışları öğrenme süreci olarak açıklamıştır (Can 1999). Örgütsel sosyalleşmenin temel amacı, işgöreni örgütün etkin bir üyesi durumuna getirmektir (Can 1999). Bireyin başarılı bir sosyalleşme yaşaması onun işe bağlılığını, uyumunu ve başarısını artırırken (Balcı 2000), işgörenin örgüte katılarak bir kariyere başlaması ve bu kariyerde ilerlemesi, örgüt tarafından uygulanan sosyalleşme programına ve bireyin bu programdaki başarısına bağlı olmaktadır (Can vd. 2001). İşgören işe başladığında kendi inanç, norm ve perspektiflerini de örgüte getirmiş olur. Bu kapsamda örgütsel sosyalleşme, iletişim kanalı görevi yapar (Etzioni 1975). Örgütün yeni bir üyesi durumundaki her bireyin, uyumsuzluk ve çatışma sorunlarını en aza indirmek amacı ile mutlaka bir sosyalleşme sürecinden geçmesi gerekir (Doğan 1997; Yüksel 1997). Başarılı sosyalleşme çalışmaları işgörenlerde yüksek iş tatminine, düşük strese yol açar ve örgütte kalma isteği artar (Nelson ve Quick 1997). Ayrıca sosyalleşme, işgörenin örgüte bağlılığını sağladığı gibi, örgütsel değerlere, kurallara, normlara, yöntemlere ve sosyal ilişkilere uyumunu da kolaylaştırır (Hellriegel vd. 1998). İşgörenin yaşadığı başarısız sosyalleşme ise, onun örgütten ayrılmasına neden olabilecek ve bu durumdan hem işgören hem de örgüt zarar görecektir (Balcı 2000). ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞMENİN ÖZELLİKLERİ VE AŞAMALARI Örgütsel sosyalleşmenin dikkat çeken özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Feldman 1980; Feldman ve Arnold 1983; İshakoğlu 1998; Can 1999; Jones ve Goffee 2000; Kartal 2003; Özkan 2004; Sökmen 2007): Değer, tutum ve davranışların değişimi. Örgütsel sosyalleşme değişimi içerir. Bu değişim eski tutum, değer ve davranışlardan vazgeçmeyi ya da yeni beceriler, tutum ve imaj edinmeyi kapsar. Örgütsel sosyalleşme sürecinin sürekliliği. Sosyalleşme yalnızca bir noktada yapılıp biten değil, sürekli ve yavaş gerçekleşen bir süreçtir. Yeni işe, çalışma arkadaşlarına ve örgütsel uygulamalara uyum. Örgütsel sosyalleşme yalnızca yeni işe uyumu kapsamaz, aynı zamanda yeni örgüt uygulamalarına ve yeni çalışma arkadaşlarına uyumu da kapsar. Grup ve grup normlarına uyum. Örgütsel sosyalleşme sürecinin önemli bir parçası da, yeni işgörenlerin çalışma gruplarına uyumudur. Yeni işgörenler ile yöneticiler arasında karşılıklı etkileşim. Bazı değişimler iş beklentilerinin yerini alır. Bireyler, örgütün isteklerine tamamen uymayabilirler. Örgüt değişimi yeni işgörenlerin beklenti ve davranışları yönünde değiştirir ve örgüt yöneticileri, yeni işgörenlerin güçlü yanlarını avantaja çevirirken, zayıf yanlarını da minimize ederler. Sosyalleşmede ilk dönemin analiz edilmesi. İlk örgütsel öğrenme dönemi o larak belirtilen mesleki gelişim sürecinde, işgörenlerin ilk yıllarda çeşitli nedenlerden dolayı hayal kırıklığına uğradıkları belirlenmiştir. Bu açıdan, sosyalleşme sürecinde yeni işgörenlerin ilk dönemi sürekli analiz edilmelidir. Sosyalleşmenin bireysel ve örgütsel olmak üzere iki yönlü bir süreci kapsaması. Birey ve örgütün birbirlerinden karşılıklı beklentileri vardır. Örgüt ve birey arasında uyum olduğu sürece beklentiler devam edecektir. Sosyalleşme boyunca yeni işgörenlerin ilgisinin genel özelliklerden özele doğru çekilmesi. İşgören örgüte girmeden önce genel olarak yönetim yaklaşımları ile ilgilenir ve gerek değerlere, gerekse tutumlara ilgisi bu yöndedir. Sosyalleşme süreci, yeni işgöreni, yeni çevresiyle uyumlu hale getirir. Örgütsel sosyalleşme kapsamında işgören, literatüre göre aşağıdaki aşamalardan geçer (Schein 1975; Feldman 1980; Wanous 1980; Porter vd. 1981; Blau

20 40 Serbest Bildiriler ; Chatman 1991; İshakoğlu 1998; Pehlivan 1999; Zoba 2000; Balcı 2000; Can vd. 2001; Kartal 2003; Çalık 2003; Sökmen 2007): Ön sosyalleşme. Bu aşama, bireyin örgüte girmeden ya da örgütte bir başka görevi üstlenmeden önce yapılan faaliyetleri kapsar. Bu faaliyetleri temel amacı, işgörene örgüt ve yeni görevi hakkında bilgi vermektir. Seçme. Sosyalleşme süreci, giriş aşamasındaki adayların dikkatli seçimi ile başlar. Belirlenen özelliklere, bilgi ve becerilere sahip işgörenlerin alımına dikkat edilir. İşe alıştırma. Bu aşamada birey, örgütü tanımaya başlar ve çeşitli faaliyetler yardımıyla bireyin işe aktif katılımı sağlanır. İşe alıştırma kapsamında ilişkiler geliştirilir, görevler öğrenilir, roller açıklığa kavuşturulur ve işin gereklerini yerine getirebilmek için yapılan katkı ve gelişimler değerlendirilir. Yetiştirme programları. Yetiştirme programları, temel ve planlı sosyalleşme prosedürlerinden birisi ve yeni gelenlerin çoğunlukla ilk deneyimlerini kazandıkları bir süreçtir. Bu programların etkilerinin araştırılmasında, yetiştirilenlerin tepkileri, öğrenme ve davranış değişimini izleyen örgütsel çıktılar incelenmelidir. Arkadaş grupları. Arkadaş grupları örgütsel normları destekliyorsa, bireyin sosyalleşmesi için etkili bir araçtır ve bireyin teşvik edilmesi yönünde güdüleme sağlar. Tersi durumda, arkadaş gruplarının oluşturdukları normların sosyalleşmeye karşı bir güç olarak ortaya çıkması, sabotaj ve ayaklanma olasılıkları da vardır. Deneme ve yanılma. Büyük ölçüde programsız ve sosyalleşmenin şansa bırakılmasıdır. Birey, örgüte girdikten sonra farklı davranışları tesadüfen veya plansız uygulayarak öğrenir. Ancak, deneme ve yanılma yoluyla öğrenme, örgüt açısından zaman ve emek kaybına neden olabileceği gibi, hata oranını artırarak üretim kaybına da neden olabilir. Çıraklık. Çıraklık yeni işgörene örgüt değerleri açıklandığı için tercih edilen bir modeldir. Çıraklık, örgütün tecrübeli üyesi ile örgüte yeni gelen işgören arasındaki ilişkiyi kapsar. ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME BELİRTİLERİ Yeni bir örgütte göreve başlayan işgörenlerin örgütsel sosyalleşme belirtilerini, iş tatmini, motivasyon, örgütsel bağlılık ve örgütsel kabullenme olarak dört temel grupta incelemek mümkündür (Wanous 1980). İş Tatmini: İş tatmini tek boyutlu bir kavram değildir. İşin birçok yönü itibariyle pozitif veya negatif anlamda iş tatmini etkilenir. İş tatmini denince, işten elde edilen maddi çıkarlar ile işgörenin beraberce çalışmaktan zevk aldığı iş arkadaşları ve eser meydana getirmenin sağladığı bir mutluluk akla gelir (Bingöl 1990). Kişinin işindeki göreve, fiziki ve sosyal şartlara karşı bir cevabı olarak ele alınan iş tatmini kavramı, kişinin işinden beklediklerinden ne kadar tatmin olduğunun bir göstergesidir (Schermerhorn vd. 1994). Örgütsel sosyalleşme sürecinin başarılı olabilmesi, iş tatmini yaratılmasıyla doğrudan ilişkilidir. Galbrait e göre iş tatmini, işgörenlerin iş davranışları ve örgütsel ortamda yaşadığı olumlu ya da olumsuz duygulardan kaynaklanmaktadır ve iş tatmini, işin çeşitli yönlerine karşı beslenen tutumların toplamıdır (Erdoğan 1996; Robbins 2002). Eren (2000) ise iş tatminini, işten elde edilen maddi çıkarlar ile işçinin beraberce çalışmaktan zevk aldığı iş arkadaşları ve eser meydana getirmenin sağladığı mutluluk olarak ifade etmektedir. İş tatminin üç önemli boyutu bulunmaktadır (Luthans 1995): İş tatmini, bir iş durumuna duygusal yanıttır. Bu yüzden görülmez, sadece ifade edilebilir. İş tatmini genellikle çıktıların, beklentileri ne derece karşıladığı ile i fadelendirilebilir. İş tatmini, birbiriyle ilgili birçok tutumları da beraberinde getirir. Bunlar genelde iş, ücret, terfi olanakları, yönetim tarzı, çalışma arkadaşları ve benzerleridir. İnsanlar, kişisel yeteneklerini ortaya koymayı ve gerçekleştirmeyi isterler. Bu kapsamda iş tatmininin sağlanamaması insanı hayal kırıklığına uğratır (Pearson 1990). İş tatmininin sağlanamaması, işten soğuma, moralsizlik, bunların sonucunda düşük verimliliğe, performansa, devamsızlığa ve hatta işten ayrılmalara sebep olabilir (Hitt vd. 2005). İş tatmininde ana unsurlar bireysel ihtiyaçlardır. İş tatmini, bir iş ortamında bireyin ihtiyaçlarının karşılanma düzeyine göre değişik durumlar gösterir. Çalışan için bir mutsuzluk kaynağı, örgüt için ise üretkenlik sorunu olması nedeniyle tatminsizlik, üzerinde önemle durulan konulardan birisidir (Morrison 1993). Özellikle, konaklama işletmelerinin örgütsel yapılarının mümkün olan ölçüde iş tatmini sağlayacak şekilde düzenlenmesi, hem sektörün önemli problemlerinden birisi olan işgören devrini azaltabilecek, hem de doğrudan daha kaliteli hizmeti ve konuk tatminini sağlayacağı için, ilgili otel işletmesine rekabet üstünlüğü getirebilecektir (Woods 2002; Kavanaugh ve Ninemeier 2001).

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 19, s. 445-449 FİNANSMAN SORUNLARINA

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY

Detaylı

Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YENİLİK

Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YENİLİK Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE YENİLİK Yay n No : 3084 İşletme-Ekonomi : 652 1. Baskı Mart 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-111 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Makalenin Yayınlandığı Dergi: İktisat İşletme ve Finans Yayınlanma Tarihi: 2014-08-01 00:00:00 Cilt: 29, Sayı: 341, Yıl: 2014 Sayfa(lar): 57-86 ISSN: 1300-610X Digital Object Identifier (DOI): 10.3848/iif.2014.341.4074

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

Personal Information Date of Birth, Place. Educational Background Bachelor Anadolu University, Business Administration, 1998

Personal Information Date of Birth, Place. Educational Background Bachelor Anadolu University, Business Administration, 1998 Assitant Professor Boran TOKER Personal Information Date of Birth, Place Foreign Language Marital Status E-mail : 1976, Đzmir Turkey : English : Single : borantoker@akdeniz.edu.tr Educational Background

Detaylı

AMOS (Analysis of Moment Structures) ve Yapısal Eşitlik Modeli

AMOS (Analysis of Moment Structures) ve Yapısal Eşitlik Modeli AMOS (Analysis of Moment Structures) ve Yapısal Eşitlik Modeli Veri seti bulunur Değişkenler sürüklenerek kutucuklara yerleştirilir Hata terimi eklenir Mouse sağ tıklanır ve hata terimi tanımlanır.

Detaylı

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması 2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması Mahmut YARDIMCIOĞLU Özet Genel anlamda krizler ekonominin olağan bir parçası haline gelmiştir. Sıklıkla görülen bu krizlerin istatistiksel

Detaylı

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Şad, S. N., & Gürbüztürk, O. (2015). The affective objectives in early foreign language teaching: A scale development study. International Journal

Detaylı

STRATEJİK ÜRETİM İŞLETME PERFORMANSI İLİŞKİSİ: YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

STRATEJİK ÜRETİM İŞLETME PERFORMANSI İLİŞKİSİ: YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ ÜZERİNE BİR ANALİZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ Ekonometri ve İstatistik Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması, İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 62

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Bilişim Sistemleri Değerlendirme Modeli ve Üç Örnek Olay İncelemesi

Bilişim Sistemleri Değerlendirme Modeli ve Üç Örnek Olay İncelemesi Bilişim Sistemleri Değerlendirme Modeli ve Üç Örnek Olay İncelemesi Özet Dr. Sevgi Özkan ve Prof. Dr Semih Bilgen Enformatik Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Tel: (312) 210 3796 e-posta:

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. YETENEK KAVRAMI...3 1.1. Yeteneğin Tanımı...3 1.2. Yetenek Kavramının Tarihsel Gelişimi...7 1.3. Yetenek Kavramının İş Yaşamına Girmesi...8 1.3.1. Küreselleşme Olgusu...8

Detaylı

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ Özlem Bulantekin Düzalan*, Sezgi Çınar Pakyüz** * Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ** Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Universitesi

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI I. YIL YBD101 Z Foreign Language-I Foreign Language-I 3+0-3 12 TİO103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TBHM105 Z Statistics Statistics 2+0-2 3 TBHM107 Z Economics Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: 13.05.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

TE KAVRAMINA GENEL YAKLA

TE KAVRAMINA GENEL YAKLA İÇİNDEKİLER ÖZ. ABSTRACT... v ŞEKİLLER LİSTESİ...vi TABLOLAR LİSTESİ...vii GİRİŞ...ix BÖLÜM I TURİZM OLAYINA VE KAPASİTE KAVRAMINA GENEL YAKLAŞIM 1.1. TURİZM OLAYI...1 1.1.1. Turizmin Tanımı...2 1.1.2.

Detaylı

İK nın Değişen Rolü Beklentiler Çözüm Önerileri. Emre Kavukcuoğlu Mart 2015, İstanbul

İK nın Değişen Rolü Beklentiler Çözüm Önerileri. Emre Kavukcuoğlu Mart 2015, İstanbul İK nın Değişen Rolü Beklentiler Çözüm Önerileri Emre Kavukcuoğlu Mart 2015, İstanbul Rekabetin Değişen Kaynağı Maddi Varlıklar Maddi Olmayan Varlıklar 68% 80% 17% 32% 1975 1985 1995 2010 Kaynak: Ocean

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

Bölüm 6 - İşletme Performansı

Bölüm 6 - İşletme Performansı Bölüm 6 - İşletme Performansı Performans Kavramı Performans, genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Performans Kavramı

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK

FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK Çok Değişkenli İstatistikler Faktör Analizi Faktör Analizinin Amacı: Birbirleriyle ilişkili p tane değişkeni bir araya getirerek az sayıda ilişkisiz ve kavramsal olarak

Detaylı

Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi,Yıl: 2, Sayı: 3, Nisan 2016, s. 190-198

Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi,Yıl: 2, Sayı: 3, Nisan 2016, s. 190-198 Doi Number : ISSN : QR InMaR Journal The Journal of International Management Research Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi,Yıl: 2, Sayı: 3, Nisan 2016, s. 190-198 Murat YORULMAZ 1 DENİZCİLİK İŞLETMELERİNDE

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir.

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK(N.Ö.)LİSANS DERS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YBD101 Z Yabancı Dil-I Foreign Language-I 10+0-10 12 T103 Z Turizm Tourism

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

İZMİR DEKİ ÖZEL VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

İZMİR DEKİ ÖZEL VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) Bahar 2007 Sayı 18 İZMİR DEKİ ÖZEL VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci

Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci BÖLÜM 8 ÖRNEKLEME Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci 1.Gözlem Genel araştırma alanı 3.Sorunun Belirlenmesi Sorun taslağının hazırlanması 4.Kuramsal Çatı Değişkenlerin açıkça saptanması

Detaylı

İçindekiler. Pazarlama Araştırmalarının Önemi

İçindekiler. Pazarlama Araştırmalarının Önemi İçindekiler Birinci Bölüm Pazarlama Araştırmalarının Önemi 1.1. PAZARLAMA ARAŞTIRMALARININ TANIMI VE ÖNEMİ... 1 1.2. PAZARLAMA ARAŞTIRMASI İŞLEVİNİN İŞLETME ORGANİZASYONU İÇİNDEKİ YERİ... 5 1.3. PAZARLAMA

Detaylı

Öğrenci Velilerinin Özel Okullardan Memnuniyet Düzeylerinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Değerlendirilmesi

Öğrenci Velilerinin Özel Okullardan Memnuniyet Düzeylerinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Değerlendirilmesi Yayın Geliş Tarihi: 07.05.2017 Dokuz Eylül Üniversitesi 7 Yayın Kabul Tarihi: 26.05.2017 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Online Yayın Tarihi: 04.12.2017 Cilt:32, Sayı:2, Yıl:2017, ss. 355-368

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi MIT Sloan School of Management Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Hedef Sürdürülebilir rekabet avantajını ve buna ulaşmak için gerekli değişiklikleri hayata

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org ERP: Enterprise Resource Planning Ceyda Şahbazoğlu 1, Feyzullah Temurtaş 2,* 1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi TR-06590 Cebeci, Ankara Tel.: (0312) 319 77 20 den 340 Faks: (0312) 319 77 36 E-posta: kibritci@dialup.ankara.edu.tr URL: http://dialup.ankara.edu.tr/~kibritci/

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD Metin TUNÇ Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü, 1948 yılında aralarında kurucu üye olarak Türkiye nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından Organization

Detaylı

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU Çalışanların Beklenti ve Yükümlülüklerinin İşgücü Verimliliğine Etkilerinin Psikolojik Sözleşme Kuramı Bağlamında Değerlendirilmesi: Ankara Sanayi Odası Üyeleri Örnekleminde Bir Araştırma Doç.Dr. Yavuz

Detaylı

Akademisyenlerin İnternet Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi

Akademisyenlerin İnternet Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi Akademisyenlerin İnternet Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi Çiğdem TATAR *, Özlem EGE ORUÇ Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi İstatistik Bölümü,

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year CURRICULUM VITAE 1. Name Surname: Figen Yeşilada 2. Date of birth: 24.02.1970 3. Academic Level: Assistant Professor Dr. 4. Educational Background: Level Program University Year Undergraduate Faculty of

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Doç.Dr. ABDULLAH TANRISEVDİ

Doç.Dr. ABDULLAH TANRISEVDİ Doç.Dr. ABDULLAH TANRISEVDİ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1987-1991 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi 1993-1997 Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

İŞLETMELERİN İHRACAT PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: AKSARAY, KONYA VE KARAMANDA BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN İHRACAT PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: AKSARAY, KONYA VE KARAMANDA BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN İHRACAT PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: AKSARAY, KONYA VE KARAMANDA BİR ARAŞTIRMA Mehmet Halit YILDIRIM Aksaray Üniversitesi İİBF Yrd. Doç. Dr. yildirimmh@gmail.com Emel Eylül ERUL Aksaray

Detaylı

Bölüm 8. Üst Yönetim Stratejileri : Kurumsal Stratejiler

Bölüm 8. Üst Yönetim Stratejileri : Kurumsal Stratejiler Bölüm 8 Üst Yönetim Stratejileri : Kurumsal Stratejiler Temel stratejiler, işletmelerin her yönetim düzeyinde uygulanır. Ama değişik yönetim düzeylerinde uygulanan temel stratejilerde amaç, alan ve bakış

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : BÖLÜM : İKTİSAT Dersin Açıldığı Dersin Dersin 1301001322002-1501001152002 COMPUTER COURSE FEN BİYOLOJİ 402001732012 COMPUTER 11320201E11563- GLOBAL MARKETING

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl. Sosyal Bilimler (İşletme) Yıldız Teknik Üniversitesi SBE 1986

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl. Sosyal Bilimler (İşletme) Yıldız Teknik Üniversitesi SBE 1986 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1.Adı Soyadı :Nilgün ANAFARTA 2.Doğum Tarihi :1962 3.Unvanı :Prof. Dr. 4.Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal Bilimler (İşletme) İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

İşletmelerde Stok Yönetimi Üzerine Bir Araştırma

İşletmelerde Stok Yönetimi Üzerine Bir Araştırma 2017 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan) İşletmelerde Stok Yönetimi Üzerine Bir Araştırma

Detaylı

PAMUKKALE DEKİ YÖRE HALKININ TURİZMİ DESTEKLEMESİ İLE TURİZMİN SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

PAMUKKALE DEKİ YÖRE HALKININ TURİZMİ DESTEKLEMESİ İLE TURİZMİN SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ PAMUKKALE DEKİ YÖRE HALKININ TURİZMİ DESTEKLEMESİ İLE TURİZMİN SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÖZET Serkan BERTAN 1 Bu çalışmada, turizmin Pamukkale yöresindeki sosyo-kültürel etkileri ile yöre

Detaylı

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon İçerik Korelasyon Korelasyon Türleri Korelasyon Katsayısı Regresyon KORELASYON Korelasyon iki ya da daha fazla değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi gösterir.

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Sosyoloji Boğaziçi 1989 Y. Lisans (MBA)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Sosyoloji Boğaziçi 1989 Y. Lisans (MBA) . Adı Soyadı: Ayşe Gönül Demirel ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi: 7.5.966. Ünvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Sosyoloji Boğaziçi 989 Y. Lisans (MBA) İşletme(Yönetim

Detaylı

10. BÖLÜM. Performans Değerlendirme

10. BÖLÜM. Performans Değerlendirme 10. BÖLÜM Performans Değerlendirme Performans Performans, belirlenen koşullara göre bir işin yerine getirilme düzeyi veya işgörenin davranış biçimidir. Bir çalışanın belirli bir zaman kesiti içerisinde

Detaylı

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU Dersin Adı-Kodu: BİS 601 Örnek Genişliği ve Güç Programın Adı: Biyoistatistik Dersin düzeyi Doktora Ders saatleri ve Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki

Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki The Relationship Between Brand Personality and Brand Equity on Football Shoes Yavuz Yıldız 1,, Özge Güngörür 2,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Mehmet Karay 2. Doğum Tarihi : 18 Mart 1979 3. Ünvanı : Assist. Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 4. e-posta : mehmet_karay@hotmail.com mehmet.karay@ufu.university 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gürkan AKDAĞ Doğum Tarihi: 14.01.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Seyahat İşletmeciliği Mersin Üniversitesi 2005 Y. Lisans

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Faktör analizinde yer alan döndürme metotlarının karşılaştırmalı incelenmesi üzerine bir uygulama

Faktör analizinde yer alan döndürme metotlarının karşılaştırmalı incelenmesi üzerine bir uygulama ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2011;1(3): 22-26 ISSN: 2146-443X Düzce Üniversitesi sbedergi@duzce.edu.tr Faktör analizinde yer alan döndürme metotlarının

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öğr. Gör. Can KARAOSMANOĞLU Yaşar Üniversitesi - MYO Marina ve Yat İşletmeciliği Programı Doç. Dr. İpek KAZANÇOĞLU

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güçlü

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güçlü Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Ekonometri I Dersin Kodu ECO 301 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 6 Haftalık Ders Saati 4 Haftalık

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı ALGONQUIN CENTENNIAL OTTAWA Marketing Research and Business Intelligence, Ocak, Mayıs 42 Hafta 15724 Marketing Management, Ocak, Mayıs 1 yıl IELTS 6.5 (her bantta min 14260 Paralegal 1 yıl 6.0) veya TOEFL

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı E-posta : Metin BAŞ : metin.bas@dpu.edu.tr Telefon : 2207 Doğum Tarihi : 30 Eylül 1971 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İSTATİSTİK

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı