T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇEVRE VE ORMAN AKANLIĞI, ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : ÇEVRE GÖREVLİSİ SINAVI 7 MART 2010 Saat: DİKKAT 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına baş vurunuz. 2. Soru Kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan yazılı bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığında 120 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 130 dakikadır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. AŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 1. Çevre Kanunu gereğince Yüksek Çevre Kurulu yılda en az kaç defa toplanır? A) 1 ) 2 C) 3 D) 4 5. Ortamda belli bir noktada ölçülen ses basıncının referans ses basıncına oranının 10 tabanına göre logaritmasının 20 ile çarpılmasıyla bulunan ve d cinsinden ifade edilen değer tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir? 2. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, proje sahibi tarafından bir dilekçe ekinde akanlığa sunulur. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun özel formata uygunluğu ve belirlenen çalışma grubunda yer alması gereken meslek uzmanlarınca hazırlanıp hazırlanmadığı hakkındaki inceleme akanlık tarafından üç iş günü içinde sonuçlandırılır. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun özel formata uygun olmadığı ve/veya belirlenen çalışma grubunca hazırlanmadığının anlaşılması hâlinde, bu hususların yerine getirilmesi için rapor proje sahibine iade edilir. Düzeltilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun kaç ay içinde akanlığa sunulmaması durumunda Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ne göre başvuru geçersiz sayılır? A) 2 ) 3 C) 4 D) 5 3. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ne göre Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı verilen proje için kaç yıl içinde yatırıma başlanmaması durumunda Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı geçersiz sayılır? A) Ses basıncı seviyesi ) Ses gücü seviyesi C) Ses etkilenim düzeyi D) Eş değer gürültü seviyesi 6. İnsan işitme sisteminin özelliği dikkate alınarak, ses basıncı seviyesinin frekanslara göre farklı şekilde değiştirilmesi tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir? A) da ) Desibel C) Ağırlıklama D) Ses etkilenim düzeyi 7. Çevre yönetim hizmeti verecek yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının yükümlülükleri kapsamında sorumlu oldukları tesis veya faaliyette uygunsuzluk tespit edildiği ve bu uygunsuzluğun giderilmediği durumda en geç ne kadar zaman içerisinde yetkili makama bilgi vermeleri gerekmektedir? A) ir hafta ) 15 gün C) 1 ay D) 3 ay A) 2 ) 4 C) 5 D) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nde aşağıdakilerden hangisinde sadece gündüz zaman dilimi için sınır değer belirlenmiştir? A) İç ortam gürültü seviyesi sınır değerleri ) Kara yolu çevresel gürültü sınır değerleri C) Şantiye alanı için çevresel gürültü sınır değerleri D) Endüstri tesisleri için çevresel gürültü sınır değerleri 8. Denetime tabi tesislerin çevre yönetimi hizmeti konusunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre danışmanlığı hizmeti satın alımı sözleşmesi yapmaları durumunda ne kadar zaman içerisinde ilgili valiliğe bildirimde bulunması gerekmektedir? A) 1 yıl ) 6 ay C) 3 ay D) 1 ay 9. Çevre Denetimi Yönetmeliği yürürlülük tarihinden itibaren Ek-1 listesinde yer alan tesis veya faaliyetler kaç ay süre içerisinde çevre yönetim birimlerini kurma, çevre görevlisi istihdam etme ya da çevre yönetimi hizmeti almakla yükümlüdürler? 2 A) 12 ) 18 C) 24 D) 32

3 10. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yapılan bütün ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalaması olan değeri ifade eder? A) Uzun vadeli sınır değer ) Kısa vadeli sınır değer C) Kısa vadeli değer D) Uzun vadeli değer 11. üyük endüstriyel kazalarda acil duruma müdahalede görevli personel için aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması gerekli değildir? A) Hijyenik malzemeler ) Kişisel koruyucu malzemeler C) Yangınla mücadele/diğer malzemeler D) Örnek analizi için gerekli analitik malzeme ya da imkânlar ve ölçüm cihazları 15. Aşağıdakilerden hangisi Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ne göre ısınma amacıyla yakılabilir maddedir? A) Lastik ) Antrasit C) Tıbbi atıklar D) Evsel atıklar 16. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, sürekli rejimde çalışan tesislerde yürütülecek emisyon ölçüm programı, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Ortalama saatlik kapasitede en az üç ardışık zamanda ) En düşük yükte (tesis en büyük yükte çalışırken) en az iki ardışık zamanda C) En büyük yükte (tesis en büyük yükte çalışırken) en az üç ardışık zamanda D) En büyük ısıl güçte (tesis maksimum ısıl gücünde çalışırken) en az üç ardışık zamanda 12. İşletmelerde ölçülen baca gazı emisyon değerleri, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği nde belirtilen sınır değerler ile nasıl karşılaştırılmalıdır? A) Normal şartlarda ) İşletme şartlarında C) Normal şartlarda kuru bazda D) Normal şartlarda kuru bazda oksijen düzeltmesi yapılarak 17. Atık kabul tesislerinde petrol ve petrol türevli atıklar için yapılabilecek ön işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) Su ayırma ) Geri kazanım C) Zenginleştirme D) Diğer atıklarla karıştırma 13. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında A grubu emisyon iznine tabi değildir? A) Metal haddeleme tesisleri ) Asbest üretme ve işleme tesisleri C) Petrokok dışı yakıt kullanan kireç ocağı tesisleri D) Çimento klinkeri ve entegre çimento üretim tesisleri 14. Aşağıdakilerden hangisi Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ne göre ısınma amaçlı ithal taş ve linyit kömürünün toplam kükürt sınır değeri maksimum % kaç olmalıdır? (kuru bazda) 18. Fekal kaynaklı mikroorganizmaların ilk konsantrasyonlarının % 10 una düşünceye kadar geçen süreyi tanımlamak için hangi sembol kullanılır? A) S1 ) S2 C) S3 D) T Aşağıdakilerden hangisi derin deniz deşarjı proje ekibine koordinatörlük yapabilir? A) Yüksek lisans yapmış makine mühendisi ) 3 yıl tecrübeli inşaat mühendisi C) 3 yıl tecrübeli çevre mühendisi D) 5 yıl tecrübeli jeoloji mühendisi A) 0,3 ) 1,0 C) 2,8 D) 3,7 3

4 20. Aşağıdakilerden hangisi havasız bağlı büyümeye örnektir? A) Aktif çamur ) Anaerobik filtre C) Aerobik damlatmalı filtre D) Anoksik askıda denitrifikasyon prosesi ÇEVRE GÖREVLİSİ 25. Toprak Kirliliği Kontrol Yönetmeliği kapsamında; arıtma kapasitesi günlük 5000 kişi ya da 300 kg Oİ 5 in altında olan ve temelde evsel atıksuların arıtıldığı arıtma tesisi işletmecileri, stabilize arıtma çamuru analiz belgesi formunda verilen parametrelerin analizlerini kaç ayda bir yaptırmalıdır? A) 12 ) 9 C) 6 D) Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ne göre kompostun toprakta kullanılabilmesi için piyasaya sürülen kompostun su muhtevasının oranının % kaçı geçmemesi istenmektedir? A) 40 ) 50 C) 60 D) Aşağıda ph değeri verilen toprakların hangisinde stabilize arıtma çamurları uygulanamaz? A) ph=10 ) ph=8 C) ph=7 D) ph=5 22. Madencilik Faaliyetleri ile ozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği ne göre, doğaya yeniden kazandırma planı ne zaman hazırlanmalıdır? A) İşletme faaliyeti bitince ) Faaliyet devam ederken C) İşletme faaliyeti ile birlikte D) Çalışmalara başlanmadan önce 27. Aşağıdakilerden hangisi, Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında çok tehlikeli maddelerin özelliklerinden birisi değildir? A) Zehirlilik ) Kalıcılık C) iyolojik birikme D) Kimyasal birikme 23. Aşağıda verilen işlem görmüş arıtma çamurlarının hangisi doğrudan toprağa uygulanamaz? A) irincil çamur ) Uzun süreli depolanmış çamur C) Kompostlanmış arıtma çamuru D) Isıl işlem görmüş arıtma çamuru 28. Alıcı ortama deşarj iznini mahalli çevre kurulunun uygun görüşü ile aşağıdakilerden hangisi vermektedir? A) En büyük mülki amir ) İl Çevre ve Orman Müdürlüğü C) Valilik D) elediye 24. Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin elgesi talebi için yapılacak müracaat dosyasında aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur? A) Yetiştirilecek ürünün cinsi ) Yıllık üretilen arıtma çamuru miktarı ve kuru madde yüzdesi C) Stabilize arıtma çamurunun uygulanacağı toprağın analiz belgesi D) İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunda kimlerin yer alması gerektiği 29. Atıksuların sulamada kullanımı ile ilgili hususlar aşağıda verilen hangi tebliğde yer almaktadır? A) Numune Alma ve Analizleri Tebliği ) Hassas Alanlar Tebliği C) Teknik Usuller Tebliği D) İdari Usuller Tebliği 4

5 30. İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen Kıtaiçi Yüzeysel Sularla İlgili Kirletme Yasakları kapsamında orta mesafeli koruma alanında aşağıda yer alan koruma tedbirlerinden hangisi yer almamaktadır? 34. Hafriyat toprağı veya inşaat yıkıntı atıkları ve geri kazanım tesislerinin yüzeysel su kaynaklarından uzaklığı en az kaç metre olmalıdır? A) 100 ) 200 C) 300 D) 1000 A) u alanda suni gübre ve tarım ilaçları kullanılamaz. ) u alanda hiçbir sanayi kuruluşuna ve iskâna izin verilmez. C) u alanda yapılacak ifrazlardan sonra elde edilecek her parsel 5000 m 2 den küçük olamaz. D) u alanda çöp depolama ve bertaraf alanları akanlığın uygun görüşü alınarak yapılabilir. 35. Ara depolama tesislerinde tehlikeli atıkların tesis içerisinde taşınırken bırakıldıkları kabın üzerinde aşağıdaki bilgilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur? A) Atığın çeşidi ) Atığın yoğunluğu C) Atığın miktarı D) Atığın kaynağı 31. Atıksu deşarj standartlarına uyulup uyulmadığı hususunun uygun aralıklarla ve düzenli bir biçimde gözlenmesi ve belgelenmesi kirletenin sorumluluk ve yükümlülüğündedir. Standartlara uyumun kontrolü açısından, kirleten tarafından yaptırılan bu ölçümler kaç yıl süreyle saklanmalıdır? A) 10 ) 5 C) 3 D) Tehlikeli atık geri kazanım/bertaraf tesisi kurmak isteyen bir firma sırası ile hangi belgeleri almalıdır? A) Ön lisans, geçici çalışma izni, lisans ) Lisans, geçici çalışma izni, ön lisans C) Geçici çalışma izni, ön lisans, lisans D) Geçici çalışma izni, lisans, ön lisans 32. Atıksu debisi m 3 /gün olan endüstriyel atık sular için iç izlemeye esas numune alma sıklığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ayda bir ) İki ayda bir C) Dört ayda bir D) On beş günde bir 37. Nihai bertaraf veya geri kazanım için uygun yer bulunamaması durumunda ya da bertaraf/ geri kazanım tesislerine ulaştırılmadan önce tehlikeli atık miktarının yeterli kapasiteye ulaşması amacıyla atıklar ara depolama tesislerinde kaç ay süre ile bekletilebilir? A) 6 ) 12 C) 18 D) Kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması, işletilmesi ve kontrolü, aşağıdakilerin hangisinde Kum Çakıl ve enzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği nin kapsamı dışındadır? A) Akarsu ve kuru dere yatakları ) Göl yatakları C) Tarım arazileri D) Orman sayılan alanlar 38. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli atık geri kazanım/bertaraf tesisi lisans iptali için geçerli nedenlerden biri değildir? A) Yapılan ölçümlerin kayıt altına alınmaması ) Tesisin lisans şartlarına uygun çalıştırılmaması C) Tesisle ilgili istenen ölçümlerin düzenli yapılmaması D) Çalışanların periyodik olarak sağlık kontrollerinin yapılmaması 5

6 39. Tehlikeli atıkların geri kazanılmasının ve tekrar kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda bertaraf etme yükümlülüğü aşağıdakilerden hangisine aittir? A) İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ) Çevre ve Orman akanlığı C) Atık Üreticisi D) elediyeler 43. I- akanlıkça yetkilendirilmiş özel veya kamu kurum ve kuruluş laboratuvarları II- Çevre yakıt analiz referans laboratuvarları III- Üniversite laboratuvarları Atık yağ analizlerini yukarıdaki kurum/kuruluşlardan hangileri yapabilir? A) Yalnız I ) I - III C) II - III D) I - II - III 40. Tehlikeli atıkların geri kazanım ve nihai bertaraf tesislerine ulaştırılmasından önce atık miktarı, yeterli kapasiteye ulaşıncaya kadar tesis dışında güvenli bir şekilde depolanması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? A) Ara depolama ) Nihai depolama C) Geçici depolama D) Geri kazanım amaçlı depolama 44. itkisel atık yağ taşıyan araç ve firmalar için lisans belgesi hangi kurum/kuruluş tarafından verilmektedir? A) elediyeler ) Ulaştırma akanlığı C) Enerji ve Tabii Kaynaklar akanlığı D) İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 41. Yeni tasarım araçlarda yeniden kullanılabilirlik, geri dönüştürülebilirlik ve geri kazanılabilirlik oranlarına ilişkin esasların belirlendiği tip onayı hangi kurumdan alınır? A) Ulaştırma akanlığı ) Sanayi ve Ticaret akanlığı C) Karayolları Genel Müdürlüğü D) Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 42. Ömrünü tamamlamış lastiklerle (ÖTL) ilgili olarak geri kazanım tesisi işletenlerin yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisi değildir? A) Geri kazanım lisans belgesi almak ) Ömrünü tamamlamış lastiklerin miktarının kaydını tutmak C) Ömrünü tamamlamış lastikleri ilgili Yönetmeliğe uygun depolamak D) Ömrünü tamamlamış lastikleri işletmeye kabulünde yetkili taşıyıcı ve ulusal atık taşıma formunu aramamak 45. itkisel atık yağ yönetimi konusunda bitkisel atık yağ üreticisinin yükümlülükleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ürettiği kullanılmış kızartmalık yağları aralarında yapacakları anlaşma gereği belirli bir ücret karşılığında lisanslı geri kazanım tesisleri veya toplayıcılara vermesi gereklidir. ) Ürettiği bitkisel atık yağların biriktirilmesi için sızdırmaz, iç ve dış yüzeyleri korozyona dayanıklı bidon, konteynır ve tank gibi toplama kaplarını kullanması gereklidir. C) Ürettiği bitkisel atık yağlarını diğer atık madde ve çöplerden ayrı olarak biriktirmesi gereklidir. D) itkisel atık yağ sevkiyatında ulusal atık taşıma formu kullanması gereklidir. 46. Aşağıdakilerden hangisi atık pil depolama alanları kurmakla yükümlüdür? A) elediye ) Pil üreticileri C) Pil üreticileri ve belediye D) Çevre ve Orman akanlığı 6

7 47. Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan evsel nitelikli atıklar, tıbbi, tehlikeli ve ambalaj atıklarından ayrı olarak hangi renkli plastik torbalarda toplanırlar? A) Mavi torba ) Siyah torba C) Kırmızı torba D) Herhangi bir renkteki torba 52. Atık depolama işleminin tamamlanmasından sonra depo kütlesi üzerine düşen yağmurun kısa sürede sahayı terk etmesi için en üst toprak tabakasının eğiminin % kaçtan büyük olması gerekir? A) 1 ) 2 C) 3 D) Tıbbi atık depolama tesislerinin depo tabanı teşkili ve sızıntı suyunun toplanmasında hangi yönetmelikteki esaslara uyulur? A) Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği C) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği D) Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 49. akteri sporları dâhil her türlü mikrobiyal yaşamın fiziksel, kimyasal, mekanik metotlar veya radyasyon (irradiation) yoluyla tamamen yok edilmesini veya bu mikroorganizmaların seviyesinin % 99,9999 oranında azaltılması nı ifade eden tanım aşağıdakilerden hangisidir? A) Sterilizasyon ) Stabilizasyon C) Dezenfeksiyon D) Kontaminasyon 50. Aşağıdakilerden hangisi evsel katı atık yakmanın amaçlarından değildir? A) Enerjiyi geri kazanmak ) Atıkların hacimlerini azaltmak C) Sera gazı salınımını en aza indirmek D) Katı atıkları hijyenik olarak zararsız hâle getirmek 53. I- ir ön silo inşa edilmesi II- Ön silodaki basıncın atmosfer basıncının altında tutulması III- Emilen havanın yakma hücresine gönderilerek yakılması IV- Yakma hücresinin çalışmaması durumunda ön silodan emilen havanın bacadan atmosfere verilmesi elediye atıklarının yakma tesislerinde bertarafının sağlanması için ön işlem tesisinde yukarıdakilerden hangisi veya hangileri zorunludur? A) I - II - III - IV ) I - II - IV C) I - II D) Yanlız II 54. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisinin katı atık düzenli depolama tesisinde depolanması yasaktır? A) itki atıkları ) Ambalaj atıkları C) İri hacimli katı atıklar D) Evsel nitelikli sanayi ve ticarethane atıkları 55. Ambalaj atığı toplama ayırma ve/veya geri dönüşüm tesisi lisansı ne kadar süre ile geçerlidir? A) 6 ay ) 1 yıl C) 3 yıl D) 5 yıl 51. elediye hudutları ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atık ve arıtma çamurları depo tesisine inşaat ruhsatı vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? A) İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ) Çevre ve Orman akanlığı C) elediye aşkanlıkları D) Mahallin en büyük amiri Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi ambalaj değildir? A) CD kutusuna sarılmış streç film ) Tek kullanımlık tabak ve bardaklar C) Köpük, karton ve benzeri destekleyici malzemeler D) Kargo ve kurye sektöründe kullanılan zarflar, plastik poşetler ve koliler

8 57. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi ambalaj olarak kabul edilir? A) itki saksıları ) Çay poşetleri C) Yumurta viyolleri D) Alışveriş poşetleri 58. Aşağıdakilerden hangisi ambalaj atıklarına ilişkin lisans iptal sebebi değildir? ÇEVRE GÖREVLİSİ 62. Aşağıdakilerden hangisi azot ve kükürt oksitler için doğrudur? A) Sadece kükürt oksitler asit yağışlarına neden olur. ) Kükürt oksitler giderilebilirken azot oksitler giderilememektedir. C) Yakıtta kükürt olmazsa bile yanma esnasında kükürt oksitler oluşabilir. D) Yakıtta kükürt olmazsa, yanma esnasında kükürt oksitler oluşmaz fakat azot yoksa bile azot oksitler oluşabilir. A) elgelendirmelerin yanlış olması ) Aylık bildirimlerin gönderilmemesi C) Tesiste bulunan ayırma bandının kaldırılmış olması D) Ambalaj atığı yönetim planı doğrultusunda kaynakta ayrı toplama yapılmaması 59. Aşağıdakilerden hangisi atık yönetim planlarının hazırlanması öncesinde, plan kapsamında incelenecek hususlardan değildir? A) ertaraf yöntemleri ) Zaman hedefi C) Atık akışları D) Coğrafi kapsam (sınırlar) 60. I- Geri kazanım/geri Dönüşüm II- Güvenli ertaraf III- Atık üretiminin önlenmesi/azaltılması IV- Atıktan Enerji Kazanımı V- Yeniden kullanım Atık yönetiminde hiyerarşik sıralama aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) I - II - III - IV - V ) III - V - I - IV - II C) III - IV - V - I - II D) I - IV - II - III - V 63. Aşağıdaki etkilerden hangisi karbonmonoksit kirleticisine ait değildir? A) Kanser nodülü oluşturmayı kolaylaştırma ) eyin ve merkezi sinir sistemini etkilemesi C) Hemoglobinle karboksihemoglobin oluşturması D) Alveollerde hücre duvarı incelmesine ve gaz transferinde yetersizliklere neden olması 64. I- Deniz spreyleri II- Rüzgâr erozyonu III- iyojenik emisyon kaynakları Yukarıdakilerden hangisi/hangileri bir bölgede ozon oluşumunda etkili olan doğal kirletici emisyon kaynağıdır? A) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) I - II - III 65. Aşağıdakilerden hangisi atmosferde meydana gelen reaksiyonlar sonucu oluşan ikincil kirleticilerdendir? A) Karbondioksit (CO 2 ) ) Karbonmonoksit (CO) C) Kükürtoksitler (SO 2 ve H 2 S) D) Peroksi Asetil Nitrat (PAN) 61. ir plajdaki uzun süreli koliform mikroorganizma ölçümlerinin % 95 ihtimalle 1000 adet/100 ml den küçük kaldığı bilinmektedir. una göre 2009 yılı içinde ölçülen 40 numuneden kaçında koliform mikroorganizma sayısının 1000 adet/100 ml yi aşması beklenir? A) 1 ) 2 C) 4 D) Aşağıdakilerden hangisi bir inversiyon çeşidi değildir? A) aş inversiyonu ) Alın inversiyonu C) Advektif inversiyon D) Radyasyon inversiyonu 8

9 67. Partiküler madde kontrolünde kullanılan siklonlarda hangi partikül tutma mekanizması etkilidir? A) Elektrostatik kuvvetler ) Santrifüj kuvvetler C) Sonik kuvvetler D) Yer çekimi 72. Ses özellikleri içinde, aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Şiddet ) Frekans C) Vibrasyon D) Konsantrasyon 73. Aşağıdakilerden hangisi alifatik halojenli maddelerden değildir? 68. Yakıt bünyesinde bulunan kükürt bileşiklerinden hangileri yanmaya katılmaz? A) Piritik kükürt ) Organik kükürt C) Mineral sülfatlar D) Elementel kükürt 69. Kokulu organikleri içeren atık gaz akımlarının arıtılmasında düşük ilk yatırım ve işletme maliyetli bir sistem seçilmesi istenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi en iyi tercih olacaktır? A) iyofiltreler ) Yakma C) Membran sistemler D) Adsorpsiyon sistemleri 70. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel gürültü kaynakları arasında değildir? A) Klima sistemleri ) Kompresörler C) Elektronik ses yükselticiler D) Pompa ve kollektörler 71. Trafik, vantilatör ve jeneratör gibi ekipmanların gürültü türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Sürekli geniş band gürültüsü ) Zamana bağlı kesikli gürültü C) Zamana bağlı dalgalı gürültü D) Zamana bağlı vurma gürültüsü A) Diklorometan ) Trikloroetilen C) Tetraklorometan D) Nitrobenzen 74. Aşağıdaki maddelerden hangisi aromatik maddelerden değildir? A) Etilen ) Toluen C) enzen D) Fenol 75. Ağır metaller için yasal olarak belirtilmiş maksimum müsaade edilebilir konsantrasyon değerleri nin ph a göre değişimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir? A) ph azaldıkça sınır değer artar. ) ph arttıkça sınır değer azalır. C) ph arttıkça sınır değer de artar. D) ph azaldıkça veya arttıkça sınır değer değişmez. 76. Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğinin önlenmesi için alınabilecek tedbirler arasında sayılmaz? A) Toprağın yılda en az bir kez aktarılması ) Arıtma çamurlarının toprağa doğrudan verilmesinin önlenmesi C) Endüstriyel atık suların arıtılmadan toprağa verilmesinin önlenmesi D) Katı atıkların uygun alanlarda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen esaslara uygun şekilde bertaraf edilmesi 9

10 77. İçerisinde % 0,5 (ağırlık/ağırlık) kükürt içeren 10 kg kömürün tam yanması neticesinde ortaya çıkacak SO 2 miktarı kaç gramdır? (S:32, O:16 g/mol) A) 10 ) 20 C) 50 D) 100 ÇEVRE GÖREVLİSİ 78. Havadaki hacimsel oranı % 0,1 olan X maddesinin konsantrasyonu ppm v biriminde kaçtır? 82. Arıtma çamurlarının kireç ile stabilizasyonu sonrasında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) ph düşer. ) Atığın iletkenliği değişmez. C) Patojen mikroorganizmalar etkisiz hâle gelir. D) Organik maddenin biyolojik parçalanma hızı artar. A) 10 ) 100 C) 1000 D) Yoğunluğu 0,8 g/cm 3 olan bir su içinde X maddesi 10 ppm olarak ölçülmüştür. X maddesinin mg/l biriminde konsantrasyonu kaçtır? A) 8 ) 9 C) 10 D) Arıtma çamurunun özgül ağırlığı nasıl ifade edilir? A) irim ağırlıktaki çamurun birim ağırlıktaki suyun ağırlığına oranıdır. ) irim hacimdeki çamur ağırlığının aynı hacimdeki suyun ağırlığına oranıdır. C) irim ağırlıktaki suyun birim ağırlıktaki çamurun ağırlığına oranıdır. D) irim hacimdeki suyun ağırlığının aynı hacimdeki çamur ağırlığına oranıdır. 81. Çamur yoğunlaştırıcılar hangi amaçlar için kullanılır? A) Çamur katı madde konsantrasyonunu arttırmak ) Çamurun stabilizasyonunu sağlamak C) Çamurun patojen içeriğini azaltmak D) Çamurun su içeriğini arttırmak 83. Aşağıdakilerden hangisi katı atıklar için kimyasal bir dönüşümdür? A) Piroliz ) Kompostlaştırma C) ileşenlerine ayırma D) Atık hacminin azaltılması 84. Evsel nitelikli endüstriyel atıklar nasıl uzaklaştırılır? A) Tehlikeli atıklarla birlikte ) Endüstriyel nitelikli atıklarla birlikte C) Özel endüstriyel katı atıklarla birlikte D) Meskenlerden gelen evsel atıklarla birlikte 85. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel katı atıkların yönetiminde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? A) Geri kazanım araştırmaları ) Farklı özellikte olan atıkların karıştırılması C) Oluşan atığın tanınması, özelliklerinin bilinmesi D) Atık türünün miktarının kaynağında belirlenmesi 86. Aşağıdakilerden hangisi sızıntı suyu drenajı için atık depolama sahalarında yapılacak mühendislik çalışmaları arasında yer almaz? A) Paralel toplama hatları oluşturulmalıdır. ) Drenaj amaçlı granüler materyal (çakıl) kullanılmalıdır. C) Drenaj tabakası üzeri uygun atıkla minimum 5 m kalınlığında örtülmelidir. D) İlk atık tabakası konduktan sonra dren boruları video kamerayla kontrol edilmelidir. 10

11 87. Aşağıdakilerden hangisi düzenli depolama alanlarında asit fazında oluşan sızıntı sularının özelliklerinden biri değildir? 92. Aşağıdakilerden hangisi Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nde tanımlanmış atık geri kazanım işlemi değildir? A) ph düşüktür. ) KOİ diğer fazlara nazaran düşüktür. C) Amonyum diğer fazlara nazaran düşük seviyelerdedir. D) Ağır metal konsantrasyonu diğer fazlara göre yüksektir. A) Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/geri dönüşümü ) Diğer anorganik maddelerin ıslahı/geri dönüşümü C) Asitlerin veya bazların yeniden üretimi D) Arıtma çamurlarının düzenli depolanması 88. Aşağıdakilerden hangisi reaktörde kompostlaştırmanın özelliklerinden biri değildir? A) Mekanik ekipmana duyulan ihtiyaç fazladır. ) u sistemlerin ilk yatırım maliyeti yüksektir. C) Kompost üretim süresi nispeten uzundur. D) Koku problemi daha azdır. 93. Tehlikeli atıklar için uygulanan ön arıtma aşağıdakilerden hangi prosesi kapsamaz? A) Yağ ayrımı ) Yağ-kum ayırma C) Emülsiyon ayrımı D) Organik madde oksidasyonu 89. Aşağıdakilerden hangisi aerobik kompostlaştırma sürecinde amonyak oluşumu ile azot kaybının gerçekleşmesinin temel sebebidir? A) Yüksek ph ) Düşük partikül boyutu C) Atıkların yüksek su içeriği D) Karbon içeriğinin yüksek olması 94. Aşağıdaki gruplardan hangileri bir tehlikeli atık sahasından kaynaklanan tehlikeye maruz kalma senaryoları kapsamında düşünülmez? A) Alan yakınında oturanlar ) Alan yakınından geçenler C) Alanın mülkiyetine sahip olanlar D) Alanı rekreasyon amacıyla kullananlar 90. Aşağıdakilerden hangisi atık yönetim planlarının hedeflerinden değildir? A) ertaraf tesisleri ağının kurulması ) Risklerin önlenmesi C) ÇED araştırması D) Atık yönetim hiyerarşisinin uygulanması 95. Toplam riskin hesaplanmasında aşağıdaki risklerden hangisi kullanılmaz? A) İlave risk ) Nihai risk C) Mevcut risk D) Arka plan riski 91. Entegre bir tehlikeli atık bertaraf tesisinde aşağıdaki ünitelerden hangisi yer almaz? A) Fiziksel-kimyasal işlem ) Damlatmalı filtrasyon C) Düzenli depolama D) Yakma Risk hesaplanmasında kullanılan süre (AT) kanserojen maddeler için kaç yıl olarak alınır? A) 10 ) 30 C) 70 D) Maruz kalınan yıl 97. Kirleticilere maruz kalmanın değerlendirilmesinde aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılmaz? A) Aktif doz ) Alınan doz C) Hedef doz D) Maruz kalınan doz

12 98. Nötralizasyon işlemi aşağıdaki kimyasallardan hangisi ile yapılabilir? A) Ca(OH) 2 ) HCl C) HNO 3 D) H 2 SO Aktif çamur tesisinin Oİ 5 giderim verimi % kaçtır? A) 60 ) 70 C) 90 D) Evsel atık suların arıtıldığı aerobik membran biyoreaktör prosesleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Çıkış suyu AKM<1 mg/l ) Çıkış suyu Oİ 5 >50 mg/l C) Çok düşük çamur yaşlarında (SRT<2 gün) işletilirler. D) Çıkış suyu kalitesi çamurun çökelebilme özelliği ile doğrudan ilişkilidir Sert sular için aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi doğrudur? A) >50 mg CaCO 3 /l sertliğe sahip sular ) 0-25 mg CaCO 3 /l sertliğe sahip sular C) mg CaCO 3 /l sertliğe sahip sular D) mg CaCO 3 /l sertliğe sahip sular 104. I- Sıcaklık II- asınç III- ph IV- Akı V- Ham su kalitesi Membran proseslerinin arıtma performansını yukarıdakilerden hangileri etkiler? A) I - II - III ) III - IV - V C) II - III - IV D) I - II - III - IV - V 101. Analizlerde hangi amaçla numunenin ph değerinin 3 ün altında tutulması gerekmektedir? A) Uçucu organiklerin uçmasını engellemek için ) akteriyolojik faaliyetleri engellemek için C) Katı madde çökelmesini engellemek için D) Numuneye oksijen kazandırmak için 102. Nitrifikasyonlu bir aktif çamur tesisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Arıtma tesisinin çıkışında nitrat yoktur. ) Arıtma tesisinin çıkışında amonyak azotunun bulunması tercih edilir. C) Arıtma tesisi çıkış nitrat konsantrasyonu giriş nitrat konsantrasyonundan küçüktür. D) Arıtma tesisi çıkış nitrat konsantrasyonu giriş nitrat konsantrasyonundan büyüktür UV dezenfeksiyon prosesi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Sudaki partikül maddeler dezenfeksiyon verimini düşürür. ) UV reaktörlerindeki hidrolik kısa devreler dezenfeksiyon verimini düşürür. C) UV lambalarının üzerinde zamanla birikip film oluşturan katılar dezenfeksiyon verimini düşürür. D) Mikroorganizmaların kümeleşmesi dezenfeksiyon verimini arttırır Endüstriyel soğutma sularının yönetimi için aşağıdaki stratejilerden hangisi uygulanabilir? A) Mevcut arıtma tesisinin çıkışına verme ) Mevcut arıtma tesisinin girişine verme C) Mevcut yağmur suyu drenaj sistemine verme D) Ayrı bir kanalla en yakın yüzeysel suya iletme 12

13 107. iyolojik arıtımı engelleyen toksik maddeler (ağır metaller ve pestisitler gibi) bakımından zengin atık sular için kaynakta arıtım gerekmektedir. Aşağıdaki proseslerden hangisi genelde toksik atıkların kaynakta arıtımı için uygulanamaz? A) Ters osmoz ) Kimyasal oksidasyon C) iyokimyasal oksidasyon D) Aktif karbon adsorpsiyonu 108. ir endüstrinin çevreye verdiği herhangi bir kirleticinin zaman bazında miktarı hangi birimle ifade edilir? A) Konsantrasyon ) Debi C) Yük D) Kütle 112. Kum tutucularda giderilmesi hedeflenen partiküller hangisidir? A) 0.5 mm den büyük inert ve organik partiküller ) 0.05 mm den büyük bütün partiküller C) 0.1 mm den büyük inert partiküller D) 0.5 mm den büyük inert partiküller 113. Emülsiye yağ gideriminin gerçekleştiği bir üniteden çıkan atık sular biyolojik arıtma ünitesinde arıtılmak istenmektedir. iyolojik arıtma öncesi mutlaka yapılması gerekli olan ünite aşağıdakilerden hangisidir? A) Ön çökeltme ünitesi ) Nötralizasyon C) Koagülasyon D) Kum tutucu 109. Sularda bulanıklık parametresinin birimi aşağıdakilerden hangisidir? A) ms/m ) NTU C) Pt-Co D) mg/l 110. Aşağıdakilerden hangisi mangan giderme yöntemi değildir? A) Klorlama ) Ozonlama C) Flotasyon D) Havalandırma 111. Aşağıdakilerden hangisi sudaki kimyasal parametrelerden biri değildir? A) İletkenlik ) ph C) Alkalinite D) Çözünmüş oksijen 114. Aerobik hetetrofik mikroorganizmaların elektron verici, elektron alıcı ve karbon kaynağı aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Oksijen, organik madde, CO 2 ) Organik madde, oksijen, HCO 3 - C) Amonyum, oksijen, organik madde D) Organik madde, oksijen, organik madde 115. Aşağıdakilerden hangisi stabilizasyon havuzlarının tasarımında kullanılmaz? A) Havuz sıcaklığı seçilir. ) ekleme süresi belirlenir. C) Oksijen üretimi hesaplanır. D) Mekanik aksamın gücü belirlenir Aşağıdakilerden hangisi akı teriminin ifadesidir? A) irim hacim başına düşen yüzeysel yük miktarı ) irim zamanda birim alandaki yüzeysel yük miktarı C) irim zamanda birim alandan geçen madde miktarı D) irim zamanda birim hacimden geçen madde miktarı 13

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

DİĞER ARITMA PROSESLERİ

DİĞER ARITMA PROSESLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİĞER ARITMA PROSESLERİ Oksidasyon Havuzları Oksidasyon Havuzları Sürekli kanal tipinde tam karışımlı uzun havalandırmalı aktif çamur proseslerinin

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI ASLI SEZER Çevre ve Şehircilik Uzmanı Tarih Sayı Yayımlandığı : 29.04.2009 27214 Yürürlüğe giriş: 01.04.2010 Olumsuz çevresel etkileri

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 3 : A Paketi : - End. Atıksuların Arıtılması - Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonu - Deniz Deşarjı B Paketi : - Tehlikeli Atıklar - ÇED - End. Katı Atıklar Bölüm Adı Çevre Mühendisliği Ders

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 10. Endüstriyel Çamur Arıtımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Giriş Sıvı atıkların arıtılmasındaki en önemli nokta askıda veya çözünmüş katıların giderimidir. Sıvıdan

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ 1- AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 1.1. Ambalaj Üretimi yapılıyor mu? 1.2. Üretimi yapılan ambalajların cinsleri nelerdir? (cam, karton, metal) 1.3. Üretimi yapılan ambalajlar geri kazanılabilir

Detaylı

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci Ayşegül KILINÇ MENEKŞE Zonguldak 2014 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ 10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli

Detaylı

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 28 OCAK 2011 TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin

Detaylı

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil 18 Nisan 2014 İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil durum planları, MGBF ler Çevre görevlisi

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ FİYAT LİSTESİ SR. NO. GELİR KOD NO. HİZMETİN ADI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED RAPORU FORMAT BEDELİ

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ Doç. Dr. Güçlü İNSEL İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Arıtma Hedefleri 1900 lerden 1970 lerin başına kadar Yüzücü ve askıda maddelerin giderilmesi Ayrışabilir organik madde arıtılması

Detaylı

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ Doç. Dr. Eyüp DEBİK 03.12.2013 GENEL BİLGİ Arıtmadan sorumlu mikroorganizmalar, sabit bir yatak üzerinde gelişirler. Aerobik biyofilm prosesleri : (1) batmamış biyofilm prosesler,

Detaylı

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE)

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) GÖRSEL MALZEME (FOTO, GRAFİK, ŞEKİL, LOGO VB.) GRAFİK VEYA TABLO (STRATEJİK PLANDA VERİLEN HEDEF VE ONLARA

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

www.saydamcevre.com.tr 2 www.saydamcevre.com.tr Hakkımızda Saydam Çevre olarak; 2014 yılında çevre sektöründe farklı mühendislik gruplarından deneyimli çevre, maden ve kimya mühendisleri ile çevre danışmanlık

Detaylı

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu Şehnaz ÖZCAN Çevre Mühendisi Teknik Uzman Sevtap Çağlar Çevre Mühendisi Müdür İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu İÇERİK Giriş Mevcut içmesuyu durumu Projenin amacı

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI 1.1.1. Genel 1.1.2. Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Süreci 1.1.3. Tasarım İçin Girdi (Başlangıç)

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1. GİRİŞ 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1-1 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları (I) Su Kirliliği

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK Kömür Madenciliğinin Çevresel Etkileri Kömür, organik maddelerin milyonlarca yıl boyunca basınç ve ısıya

Detaylı

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE DAN. A.Ş ABECE GRUP; Çevre ve iş güvenliği sektörlerinde gelişmeleri takip eden, teknolojik gelişmeler ile birlikte

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne göre atık su; evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden

Detaylı

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2].

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2]. KATI ATIK YÖNETİMİ: ERZURUM ÖRNEĞİ Katı Atık Nedir? Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken her türlü katı malzemeye katı atık denir. Katı atıklar evde, okulda, hastanede,

Detaylı

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi Atık üreticisinin yükümlülükleri Atığın niteliklerini belirlemek Yönetmeliklere uygun olarak atık yönetimini

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/196 21/01/2015 Konu: Çevre İzin Belgesi OTO TRİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ KÖYÜ ATATÜRK CAD. NO:172 GEBZE/KOCAELİ GEBZE / KOCAELİ İlgi: (a) 16/01/2014 tarihli

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SORU LİSTESİ

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SORU LİSTESİ Tesiste katı atık üretimi oluyor mu? İnsanların ruh ve beden sağlığına, hayvan sağlığına, doğal bitki örtüsüne, yeşil alanlara ve binalara, toplumun düzeni ve emniyetine, yeraltı ve yüzeysel su alanları

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI DÜNYADA yılda 40.000 km³ tatlı su okyanuslardan karalara transfer olmaktadır. Bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb. nedenlerle kaybolurken

Detaylı

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Nevin Yağcı, Işıl Akpınar İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre

Detaylı

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR Aralık 2016 GENEL MEVZUAT H AV A K A L İ T E S İ N İ N K O R U N M A S I Y Ö

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17.12.2015 1 2 o Evsel, endüstriyel,

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK Atık Nedir? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/13 CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 EMİSYON 1 O 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 CO 2 Tayini Elektrokimyasal

Detaylı

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar Düzenli Depolama - 1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama) 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları 01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ Tesisin Amacı Organik yapıdaki hammaddelerin oksijensiz ortamda bakteriler yoluyla çürütülerek enerji potansiyeli olan biyogaza ve biyogazın

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN ÇEVRE İZNİ BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN - 2014 1. TEKNİK HUSUSLAR : Proje yapımında 2014/07 Sayılı ve 04/03/2014 tarihli Atıksu Antma /Derin Deniz Desarjı Tesisi

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/745 06/08/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi PLASKO PLASTİK SAN.VE TİC. A.Ş. LÜLEBURGAZ ŞUBESİ TURGUTBEY KÖYÜ YOLU KULİŞ MEVKİİ LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ İlgi: (a) 23/07/2014 tarihli

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 3. Endüstriyel Kirlenme Problemleri Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK 3.1. Endüstriyel Atık Kaynak ve Türleri Endüstriyel faaliyetlerin asıl amacı; üretim yapmak Endüstriyel

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 2 MEKANİK ARITMA 2.1. IZGARALAR... 5 2.1.1. Izgara Proje Kriterleri... 5 2.1.2. Izgara Yük Kayıpları... 7 2.1.3. Problemler... 9 2.2. DEBİ ÖLÇÜMÜ VE AKIM

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

ÇEVRE MEVZUATI & ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

ÇEVRE MEVZUATI & ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ BİLGİLENDİRME SUNUMU ÇEVRE MEVZUATI & ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ BİLGİLENDİRME SUNUMU YASEMİN ÖZDEMİR ÇEVRE YÜK. MÜHENDİSİ A R A L I K, 2 0 1 2 1 SUNUMUN AMACI: Çevre Mevzuatları ve Yönetmelikleri hakkında bilgilendirme,

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ & ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI UYGULAMALARI 1 Çevre İzinleri ve Lisansları? 2872

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK NEDİR? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 24.06.2007 tarihinde yayımlandı 30.07.2004 tarih ve 25538 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak (05.04.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 24.06.2007 tarihinde yayımlandı 30.07.2004 tarih ve 25538 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak (05.04. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 24.06.2007 tarihinde yayımlandı 30.07.2004 tarih ve 25538 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak (05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete ile değişik) 01.01.2005

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI Doç. Dr. Eyüp DEBİK 18.11.2013 BİYOLOJİK ARITMA ÜNİTELERİ AKTİF ÇAMUR Biyolojik arıtma, atıksuda bulunan organik kirleticilerin, mikroorganizmalar tarafından besin ve enerji

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/683 18/01/2013 Konu: Çevre İzin Belgesi PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş (Bakır Madeni ve Zenginleştirme Tesisi) Madenköy/Siirt MADENKÖY/ŞİRVAN ŞİRVAN

Detaylı

DĐLOVASI ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

DĐLOVASI ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE DĐLOVASI ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Dilovası OSB sınırlarında Pafta No:., Ada No:., Parsel No:. olan taşınmaz üzerinde faaliyet gösteren. ünvanlı firmamızın.. konulu faaliyet için Deşarj Kalite

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi EKOÇED Danışmanlık EKOÇED Laboratuvar ve Kimya Sanayi AHSEN Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Detaylı

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri i Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri Ekoljik yerleşimler kaynakların kullanımında tutumludur. Atık Yönetimi ve geri dönüşüm bu yerleşimlerde kaynak yönetiminin ayrılmaz bir bileşenidir.

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması 1 Uygulama Örnekleri 1.Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2.Tehlikeli Maddelerin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı Çevre Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (devamı var) Her tür kapsam Gürültü Gürültü Kömür Çevre Mevzuatında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Madde 1- Bu yönergenin amacı, 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ Dr.Murat SOLAK Biyolojik Arıtma Yöntemleri Biyokimyasal reaksiyonlar neticesinde atık sudaki çözünmüş organik kirleticilerin uzaklaştırıldığı yöntemlerdir. BİYOPROSESLER

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM 21.11.2008 tarih, 27061 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29.4.2009 tarih, 27214 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Çevre Kanununca

Detaylı

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Hastanelerde Su Kullanımı M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Bir Çin atasözü der ki; Suyu içmeden önce, kaynağını öğren Hastanelerde infeksiyon kaynaklarını

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

Atıksu Yönetimi. Prof. Dr. H. Güçlü İNSEL. İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (E-Posta: )

Atıksu Yönetimi. Prof. Dr. H. Güçlü İNSEL. İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (E-Posta: ) Atıksu Yönetimi Prof. Dr. H. Güçlü İNSEL İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (E-Posta: inselhay@itu.edu.tr ) İÇERİK Atıksu Üretimi ve Karakterizasyonu Konvansiyonel Arıtma Yaklaşımı

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Prof. Dr. F. Dilek Sanin Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 06800 Ankara Çamurun oluşumundan bertarafına

Detaylı

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ Kütahya Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, İller Bankası nca 1985 yılında projelendirilmiş, 1992 yılında çalışmaya başlamıştır. Şehir merkezinin evsel nitelikli atıksularını

Detaylı

HACH LANGE. Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ

HACH LANGE. Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ HACH LANGE Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ Metin BARAN Proje Müdürü 24 Eylül 2014 Hach Lange Dünya üzerinde birçok noktada

Detaylı

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Tekirdağ Ġli Arıtma Çamurlarının Değerlendirilmesi ÇalıĢtayı, 17 Ocak 2011 ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Prof.Dr. AyĢe FĠLĠBELĠ Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

GFB Başvurularında Altın Kurallar

GFB Başvurularında Altın Kurallar 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmeliğe göre mevcut çevre izinleri için son geçerlilik tarihi

Detaylı

YÜZME SUYUNDA UYGUNSUZLUK YÖNETİMİ. Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 3 KASIM 2014

YÜZME SUYUNDA UYGUNSUZLUK YÖNETİMİ. Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 3 KASIM 2014 YÜZME SUYUNDA UYGUNSUZLUK YÖNETİMİ Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 3 KASIM 2014 SUNUM İÇERİĞİ İlgili mevzuat Uygunsuzluk yönetiminde amaç Uygunsuzluk yönetiminde ilgili kurumlar Uygunsuzluk durumları Uygunsuzluk

Detaylı