T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇEVRE VE ORMAN AKANLIĞI, ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : ÇEVRE GÖREVLİSİ SINAVI 7 MART 2010 Saat: DİKKAT 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına baş vurunuz. 2. Soru Kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan yazılı bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığında 120 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 130 dakikadır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. AŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 1. Çevre Kanunu gereğince Yüksek Çevre Kurulu yılda en az kaç defa toplanır? A) 1 ) 2 C) 3 D) 4 5. Ortamda belli bir noktada ölçülen ses basıncının referans ses basıncına oranının 10 tabanına göre logaritmasının 20 ile çarpılmasıyla bulunan ve d cinsinden ifade edilen değer tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir? 2. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, proje sahibi tarafından bir dilekçe ekinde akanlığa sunulur. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun özel formata uygunluğu ve belirlenen çalışma grubunda yer alması gereken meslek uzmanlarınca hazırlanıp hazırlanmadığı hakkındaki inceleme akanlık tarafından üç iş günü içinde sonuçlandırılır. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun özel formata uygun olmadığı ve/veya belirlenen çalışma grubunca hazırlanmadığının anlaşılması hâlinde, bu hususların yerine getirilmesi için rapor proje sahibine iade edilir. Düzeltilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun kaç ay içinde akanlığa sunulmaması durumunda Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ne göre başvuru geçersiz sayılır? A) 2 ) 3 C) 4 D) 5 3. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ne göre Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı verilen proje için kaç yıl içinde yatırıma başlanmaması durumunda Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı geçersiz sayılır? A) Ses basıncı seviyesi ) Ses gücü seviyesi C) Ses etkilenim düzeyi D) Eş değer gürültü seviyesi 6. İnsan işitme sisteminin özelliği dikkate alınarak, ses basıncı seviyesinin frekanslara göre farklı şekilde değiştirilmesi tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir? A) da ) Desibel C) Ağırlıklama D) Ses etkilenim düzeyi 7. Çevre yönetim hizmeti verecek yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının yükümlülükleri kapsamında sorumlu oldukları tesis veya faaliyette uygunsuzluk tespit edildiği ve bu uygunsuzluğun giderilmediği durumda en geç ne kadar zaman içerisinde yetkili makama bilgi vermeleri gerekmektedir? A) ir hafta ) 15 gün C) 1 ay D) 3 ay A) 2 ) 4 C) 5 D) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nde aşağıdakilerden hangisinde sadece gündüz zaman dilimi için sınır değer belirlenmiştir? A) İç ortam gürültü seviyesi sınır değerleri ) Kara yolu çevresel gürültü sınır değerleri C) Şantiye alanı için çevresel gürültü sınır değerleri D) Endüstri tesisleri için çevresel gürültü sınır değerleri 8. Denetime tabi tesislerin çevre yönetimi hizmeti konusunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre danışmanlığı hizmeti satın alımı sözleşmesi yapmaları durumunda ne kadar zaman içerisinde ilgili valiliğe bildirimde bulunması gerekmektedir? A) 1 yıl ) 6 ay C) 3 ay D) 1 ay 9. Çevre Denetimi Yönetmeliği yürürlülük tarihinden itibaren Ek-1 listesinde yer alan tesis veya faaliyetler kaç ay süre içerisinde çevre yönetim birimlerini kurma, çevre görevlisi istihdam etme ya da çevre yönetimi hizmeti almakla yükümlüdürler? 2 A) 12 ) 18 C) 24 D) 32

3 10. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yapılan bütün ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalaması olan değeri ifade eder? A) Uzun vadeli sınır değer ) Kısa vadeli sınır değer C) Kısa vadeli değer D) Uzun vadeli değer 11. üyük endüstriyel kazalarda acil duruma müdahalede görevli personel için aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması gerekli değildir? A) Hijyenik malzemeler ) Kişisel koruyucu malzemeler C) Yangınla mücadele/diğer malzemeler D) Örnek analizi için gerekli analitik malzeme ya da imkânlar ve ölçüm cihazları 15. Aşağıdakilerden hangisi Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ne göre ısınma amacıyla yakılabilir maddedir? A) Lastik ) Antrasit C) Tıbbi atıklar D) Evsel atıklar 16. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, sürekli rejimde çalışan tesislerde yürütülecek emisyon ölçüm programı, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Ortalama saatlik kapasitede en az üç ardışık zamanda ) En düşük yükte (tesis en büyük yükte çalışırken) en az iki ardışık zamanda C) En büyük yükte (tesis en büyük yükte çalışırken) en az üç ardışık zamanda D) En büyük ısıl güçte (tesis maksimum ısıl gücünde çalışırken) en az üç ardışık zamanda 12. İşletmelerde ölçülen baca gazı emisyon değerleri, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği nde belirtilen sınır değerler ile nasıl karşılaştırılmalıdır? A) Normal şartlarda ) İşletme şartlarında C) Normal şartlarda kuru bazda D) Normal şartlarda kuru bazda oksijen düzeltmesi yapılarak 17. Atık kabul tesislerinde petrol ve petrol türevli atıklar için yapılabilecek ön işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) Su ayırma ) Geri kazanım C) Zenginleştirme D) Diğer atıklarla karıştırma 13. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında A grubu emisyon iznine tabi değildir? A) Metal haddeleme tesisleri ) Asbest üretme ve işleme tesisleri C) Petrokok dışı yakıt kullanan kireç ocağı tesisleri D) Çimento klinkeri ve entegre çimento üretim tesisleri 14. Aşağıdakilerden hangisi Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ne göre ısınma amaçlı ithal taş ve linyit kömürünün toplam kükürt sınır değeri maksimum % kaç olmalıdır? (kuru bazda) 18. Fekal kaynaklı mikroorganizmaların ilk konsantrasyonlarının % 10 una düşünceye kadar geçen süreyi tanımlamak için hangi sembol kullanılır? A) S1 ) S2 C) S3 D) T Aşağıdakilerden hangisi derin deniz deşarjı proje ekibine koordinatörlük yapabilir? A) Yüksek lisans yapmış makine mühendisi ) 3 yıl tecrübeli inşaat mühendisi C) 3 yıl tecrübeli çevre mühendisi D) 5 yıl tecrübeli jeoloji mühendisi A) 0,3 ) 1,0 C) 2,8 D) 3,7 3

4 20. Aşağıdakilerden hangisi havasız bağlı büyümeye örnektir? A) Aktif çamur ) Anaerobik filtre C) Aerobik damlatmalı filtre D) Anoksik askıda denitrifikasyon prosesi ÇEVRE GÖREVLİSİ 25. Toprak Kirliliği Kontrol Yönetmeliği kapsamında; arıtma kapasitesi günlük 5000 kişi ya da 300 kg Oİ 5 in altında olan ve temelde evsel atıksuların arıtıldığı arıtma tesisi işletmecileri, stabilize arıtma çamuru analiz belgesi formunda verilen parametrelerin analizlerini kaç ayda bir yaptırmalıdır? A) 12 ) 9 C) 6 D) Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ne göre kompostun toprakta kullanılabilmesi için piyasaya sürülen kompostun su muhtevasının oranının % kaçı geçmemesi istenmektedir? A) 40 ) 50 C) 60 D) Aşağıda ph değeri verilen toprakların hangisinde stabilize arıtma çamurları uygulanamaz? A) ph=10 ) ph=8 C) ph=7 D) ph=5 22. Madencilik Faaliyetleri ile ozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği ne göre, doğaya yeniden kazandırma planı ne zaman hazırlanmalıdır? A) İşletme faaliyeti bitince ) Faaliyet devam ederken C) İşletme faaliyeti ile birlikte D) Çalışmalara başlanmadan önce 27. Aşağıdakilerden hangisi, Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında çok tehlikeli maddelerin özelliklerinden birisi değildir? A) Zehirlilik ) Kalıcılık C) iyolojik birikme D) Kimyasal birikme 23. Aşağıda verilen işlem görmüş arıtma çamurlarının hangisi doğrudan toprağa uygulanamaz? A) irincil çamur ) Uzun süreli depolanmış çamur C) Kompostlanmış arıtma çamuru D) Isıl işlem görmüş arıtma çamuru 28. Alıcı ortama deşarj iznini mahalli çevre kurulunun uygun görüşü ile aşağıdakilerden hangisi vermektedir? A) En büyük mülki amir ) İl Çevre ve Orman Müdürlüğü C) Valilik D) elediye 24. Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin elgesi talebi için yapılacak müracaat dosyasında aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur? A) Yetiştirilecek ürünün cinsi ) Yıllık üretilen arıtma çamuru miktarı ve kuru madde yüzdesi C) Stabilize arıtma çamurunun uygulanacağı toprağın analiz belgesi D) İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunda kimlerin yer alması gerektiği 29. Atıksuların sulamada kullanımı ile ilgili hususlar aşağıda verilen hangi tebliğde yer almaktadır? A) Numune Alma ve Analizleri Tebliği ) Hassas Alanlar Tebliği C) Teknik Usuller Tebliği D) İdari Usuller Tebliği 4

5 30. İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen Kıtaiçi Yüzeysel Sularla İlgili Kirletme Yasakları kapsamında orta mesafeli koruma alanında aşağıda yer alan koruma tedbirlerinden hangisi yer almamaktadır? 34. Hafriyat toprağı veya inşaat yıkıntı atıkları ve geri kazanım tesislerinin yüzeysel su kaynaklarından uzaklığı en az kaç metre olmalıdır? A) 100 ) 200 C) 300 D) 1000 A) u alanda suni gübre ve tarım ilaçları kullanılamaz. ) u alanda hiçbir sanayi kuruluşuna ve iskâna izin verilmez. C) u alanda yapılacak ifrazlardan sonra elde edilecek her parsel 5000 m 2 den küçük olamaz. D) u alanda çöp depolama ve bertaraf alanları akanlığın uygun görüşü alınarak yapılabilir. 35. Ara depolama tesislerinde tehlikeli atıkların tesis içerisinde taşınırken bırakıldıkları kabın üzerinde aşağıdaki bilgilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur? A) Atığın çeşidi ) Atığın yoğunluğu C) Atığın miktarı D) Atığın kaynağı 31. Atıksu deşarj standartlarına uyulup uyulmadığı hususunun uygun aralıklarla ve düzenli bir biçimde gözlenmesi ve belgelenmesi kirletenin sorumluluk ve yükümlülüğündedir. Standartlara uyumun kontrolü açısından, kirleten tarafından yaptırılan bu ölçümler kaç yıl süreyle saklanmalıdır? A) 10 ) 5 C) 3 D) Tehlikeli atık geri kazanım/bertaraf tesisi kurmak isteyen bir firma sırası ile hangi belgeleri almalıdır? A) Ön lisans, geçici çalışma izni, lisans ) Lisans, geçici çalışma izni, ön lisans C) Geçici çalışma izni, ön lisans, lisans D) Geçici çalışma izni, lisans, ön lisans 32. Atıksu debisi m 3 /gün olan endüstriyel atık sular için iç izlemeye esas numune alma sıklığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ayda bir ) İki ayda bir C) Dört ayda bir D) On beş günde bir 37. Nihai bertaraf veya geri kazanım için uygun yer bulunamaması durumunda ya da bertaraf/ geri kazanım tesislerine ulaştırılmadan önce tehlikeli atık miktarının yeterli kapasiteye ulaşması amacıyla atıklar ara depolama tesislerinde kaç ay süre ile bekletilebilir? A) 6 ) 12 C) 18 D) Kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması, işletilmesi ve kontrolü, aşağıdakilerin hangisinde Kum Çakıl ve enzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği nin kapsamı dışındadır? A) Akarsu ve kuru dere yatakları ) Göl yatakları C) Tarım arazileri D) Orman sayılan alanlar 38. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli atık geri kazanım/bertaraf tesisi lisans iptali için geçerli nedenlerden biri değildir? A) Yapılan ölçümlerin kayıt altına alınmaması ) Tesisin lisans şartlarına uygun çalıştırılmaması C) Tesisle ilgili istenen ölçümlerin düzenli yapılmaması D) Çalışanların periyodik olarak sağlık kontrollerinin yapılmaması 5

6 39. Tehlikeli atıkların geri kazanılmasının ve tekrar kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda bertaraf etme yükümlülüğü aşağıdakilerden hangisine aittir? A) İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ) Çevre ve Orman akanlığı C) Atık Üreticisi D) elediyeler 43. I- akanlıkça yetkilendirilmiş özel veya kamu kurum ve kuruluş laboratuvarları II- Çevre yakıt analiz referans laboratuvarları III- Üniversite laboratuvarları Atık yağ analizlerini yukarıdaki kurum/kuruluşlardan hangileri yapabilir? A) Yalnız I ) I - III C) II - III D) I - II - III 40. Tehlikeli atıkların geri kazanım ve nihai bertaraf tesislerine ulaştırılmasından önce atık miktarı, yeterli kapasiteye ulaşıncaya kadar tesis dışında güvenli bir şekilde depolanması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? A) Ara depolama ) Nihai depolama C) Geçici depolama D) Geri kazanım amaçlı depolama 44. itkisel atık yağ taşıyan araç ve firmalar için lisans belgesi hangi kurum/kuruluş tarafından verilmektedir? A) elediyeler ) Ulaştırma akanlığı C) Enerji ve Tabii Kaynaklar akanlığı D) İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 41. Yeni tasarım araçlarda yeniden kullanılabilirlik, geri dönüştürülebilirlik ve geri kazanılabilirlik oranlarına ilişkin esasların belirlendiği tip onayı hangi kurumdan alınır? A) Ulaştırma akanlığı ) Sanayi ve Ticaret akanlığı C) Karayolları Genel Müdürlüğü D) Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 42. Ömrünü tamamlamış lastiklerle (ÖTL) ilgili olarak geri kazanım tesisi işletenlerin yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisi değildir? A) Geri kazanım lisans belgesi almak ) Ömrünü tamamlamış lastiklerin miktarının kaydını tutmak C) Ömrünü tamamlamış lastikleri ilgili Yönetmeliğe uygun depolamak D) Ömrünü tamamlamış lastikleri işletmeye kabulünde yetkili taşıyıcı ve ulusal atık taşıma formunu aramamak 45. itkisel atık yağ yönetimi konusunda bitkisel atık yağ üreticisinin yükümlülükleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ürettiği kullanılmış kızartmalık yağları aralarında yapacakları anlaşma gereği belirli bir ücret karşılığında lisanslı geri kazanım tesisleri veya toplayıcılara vermesi gereklidir. ) Ürettiği bitkisel atık yağların biriktirilmesi için sızdırmaz, iç ve dış yüzeyleri korozyona dayanıklı bidon, konteynır ve tank gibi toplama kaplarını kullanması gereklidir. C) Ürettiği bitkisel atık yağlarını diğer atık madde ve çöplerden ayrı olarak biriktirmesi gereklidir. D) itkisel atık yağ sevkiyatında ulusal atık taşıma formu kullanması gereklidir. 46. Aşağıdakilerden hangisi atık pil depolama alanları kurmakla yükümlüdür? A) elediye ) Pil üreticileri C) Pil üreticileri ve belediye D) Çevre ve Orman akanlığı 6

7 47. Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan evsel nitelikli atıklar, tıbbi, tehlikeli ve ambalaj atıklarından ayrı olarak hangi renkli plastik torbalarda toplanırlar? A) Mavi torba ) Siyah torba C) Kırmızı torba D) Herhangi bir renkteki torba 52. Atık depolama işleminin tamamlanmasından sonra depo kütlesi üzerine düşen yağmurun kısa sürede sahayı terk etmesi için en üst toprak tabakasının eğiminin % kaçtan büyük olması gerekir? A) 1 ) 2 C) 3 D) Tıbbi atık depolama tesislerinin depo tabanı teşkili ve sızıntı suyunun toplanmasında hangi yönetmelikteki esaslara uyulur? A) Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği C) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği D) Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 49. akteri sporları dâhil her türlü mikrobiyal yaşamın fiziksel, kimyasal, mekanik metotlar veya radyasyon (irradiation) yoluyla tamamen yok edilmesini veya bu mikroorganizmaların seviyesinin % 99,9999 oranında azaltılması nı ifade eden tanım aşağıdakilerden hangisidir? A) Sterilizasyon ) Stabilizasyon C) Dezenfeksiyon D) Kontaminasyon 50. Aşağıdakilerden hangisi evsel katı atık yakmanın amaçlarından değildir? A) Enerjiyi geri kazanmak ) Atıkların hacimlerini azaltmak C) Sera gazı salınımını en aza indirmek D) Katı atıkları hijyenik olarak zararsız hâle getirmek 53. I- ir ön silo inşa edilmesi II- Ön silodaki basıncın atmosfer basıncının altında tutulması III- Emilen havanın yakma hücresine gönderilerek yakılması IV- Yakma hücresinin çalışmaması durumunda ön silodan emilen havanın bacadan atmosfere verilmesi elediye atıklarının yakma tesislerinde bertarafının sağlanması için ön işlem tesisinde yukarıdakilerden hangisi veya hangileri zorunludur? A) I - II - III - IV ) I - II - IV C) I - II D) Yanlız II 54. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisinin katı atık düzenli depolama tesisinde depolanması yasaktır? A) itki atıkları ) Ambalaj atıkları C) İri hacimli katı atıklar D) Evsel nitelikli sanayi ve ticarethane atıkları 55. Ambalaj atığı toplama ayırma ve/veya geri dönüşüm tesisi lisansı ne kadar süre ile geçerlidir? A) 6 ay ) 1 yıl C) 3 yıl D) 5 yıl 51. elediye hudutları ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atık ve arıtma çamurları depo tesisine inşaat ruhsatı vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? A) İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ) Çevre ve Orman akanlığı C) elediye aşkanlıkları D) Mahallin en büyük amiri Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi ambalaj değildir? A) CD kutusuna sarılmış streç film ) Tek kullanımlık tabak ve bardaklar C) Köpük, karton ve benzeri destekleyici malzemeler D) Kargo ve kurye sektöründe kullanılan zarflar, plastik poşetler ve koliler

8 57. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi ambalaj olarak kabul edilir? A) itki saksıları ) Çay poşetleri C) Yumurta viyolleri D) Alışveriş poşetleri 58. Aşağıdakilerden hangisi ambalaj atıklarına ilişkin lisans iptal sebebi değildir? ÇEVRE GÖREVLİSİ 62. Aşağıdakilerden hangisi azot ve kükürt oksitler için doğrudur? A) Sadece kükürt oksitler asit yağışlarına neden olur. ) Kükürt oksitler giderilebilirken azot oksitler giderilememektedir. C) Yakıtta kükürt olmazsa bile yanma esnasında kükürt oksitler oluşabilir. D) Yakıtta kükürt olmazsa, yanma esnasında kükürt oksitler oluşmaz fakat azot yoksa bile azot oksitler oluşabilir. A) elgelendirmelerin yanlış olması ) Aylık bildirimlerin gönderilmemesi C) Tesiste bulunan ayırma bandının kaldırılmış olması D) Ambalaj atığı yönetim planı doğrultusunda kaynakta ayrı toplama yapılmaması 59. Aşağıdakilerden hangisi atık yönetim planlarının hazırlanması öncesinde, plan kapsamında incelenecek hususlardan değildir? A) ertaraf yöntemleri ) Zaman hedefi C) Atık akışları D) Coğrafi kapsam (sınırlar) 60. I- Geri kazanım/geri Dönüşüm II- Güvenli ertaraf III- Atık üretiminin önlenmesi/azaltılması IV- Atıktan Enerji Kazanımı V- Yeniden kullanım Atık yönetiminde hiyerarşik sıralama aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) I - II - III - IV - V ) III - V - I - IV - II C) III - IV - V - I - II D) I - IV - II - III - V 63. Aşağıdaki etkilerden hangisi karbonmonoksit kirleticisine ait değildir? A) Kanser nodülü oluşturmayı kolaylaştırma ) eyin ve merkezi sinir sistemini etkilemesi C) Hemoglobinle karboksihemoglobin oluşturması D) Alveollerde hücre duvarı incelmesine ve gaz transferinde yetersizliklere neden olması 64. I- Deniz spreyleri II- Rüzgâr erozyonu III- iyojenik emisyon kaynakları Yukarıdakilerden hangisi/hangileri bir bölgede ozon oluşumunda etkili olan doğal kirletici emisyon kaynağıdır? A) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) I - II - III 65. Aşağıdakilerden hangisi atmosferde meydana gelen reaksiyonlar sonucu oluşan ikincil kirleticilerdendir? A) Karbondioksit (CO 2 ) ) Karbonmonoksit (CO) C) Kükürtoksitler (SO 2 ve H 2 S) D) Peroksi Asetil Nitrat (PAN) 61. ir plajdaki uzun süreli koliform mikroorganizma ölçümlerinin % 95 ihtimalle 1000 adet/100 ml den küçük kaldığı bilinmektedir. una göre 2009 yılı içinde ölçülen 40 numuneden kaçında koliform mikroorganizma sayısının 1000 adet/100 ml yi aşması beklenir? A) 1 ) 2 C) 4 D) Aşağıdakilerden hangisi bir inversiyon çeşidi değildir? A) aş inversiyonu ) Alın inversiyonu C) Advektif inversiyon D) Radyasyon inversiyonu 8

9 67. Partiküler madde kontrolünde kullanılan siklonlarda hangi partikül tutma mekanizması etkilidir? A) Elektrostatik kuvvetler ) Santrifüj kuvvetler C) Sonik kuvvetler D) Yer çekimi 72. Ses özellikleri içinde, aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Şiddet ) Frekans C) Vibrasyon D) Konsantrasyon 73. Aşağıdakilerden hangisi alifatik halojenli maddelerden değildir? 68. Yakıt bünyesinde bulunan kükürt bileşiklerinden hangileri yanmaya katılmaz? A) Piritik kükürt ) Organik kükürt C) Mineral sülfatlar D) Elementel kükürt 69. Kokulu organikleri içeren atık gaz akımlarının arıtılmasında düşük ilk yatırım ve işletme maliyetli bir sistem seçilmesi istenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi en iyi tercih olacaktır? A) iyofiltreler ) Yakma C) Membran sistemler D) Adsorpsiyon sistemleri 70. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel gürültü kaynakları arasında değildir? A) Klima sistemleri ) Kompresörler C) Elektronik ses yükselticiler D) Pompa ve kollektörler 71. Trafik, vantilatör ve jeneratör gibi ekipmanların gürültü türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Sürekli geniş band gürültüsü ) Zamana bağlı kesikli gürültü C) Zamana bağlı dalgalı gürültü D) Zamana bağlı vurma gürültüsü A) Diklorometan ) Trikloroetilen C) Tetraklorometan D) Nitrobenzen 74. Aşağıdaki maddelerden hangisi aromatik maddelerden değildir? A) Etilen ) Toluen C) enzen D) Fenol 75. Ağır metaller için yasal olarak belirtilmiş maksimum müsaade edilebilir konsantrasyon değerleri nin ph a göre değişimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir? A) ph azaldıkça sınır değer artar. ) ph arttıkça sınır değer azalır. C) ph arttıkça sınır değer de artar. D) ph azaldıkça veya arttıkça sınır değer değişmez. 76. Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğinin önlenmesi için alınabilecek tedbirler arasında sayılmaz? A) Toprağın yılda en az bir kez aktarılması ) Arıtma çamurlarının toprağa doğrudan verilmesinin önlenmesi C) Endüstriyel atık suların arıtılmadan toprağa verilmesinin önlenmesi D) Katı atıkların uygun alanlarda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen esaslara uygun şekilde bertaraf edilmesi 9

10 77. İçerisinde % 0,5 (ağırlık/ağırlık) kükürt içeren 10 kg kömürün tam yanması neticesinde ortaya çıkacak SO 2 miktarı kaç gramdır? (S:32, O:16 g/mol) A) 10 ) 20 C) 50 D) 100 ÇEVRE GÖREVLİSİ 78. Havadaki hacimsel oranı % 0,1 olan X maddesinin konsantrasyonu ppm v biriminde kaçtır? 82. Arıtma çamurlarının kireç ile stabilizasyonu sonrasında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) ph düşer. ) Atığın iletkenliği değişmez. C) Patojen mikroorganizmalar etkisiz hâle gelir. D) Organik maddenin biyolojik parçalanma hızı artar. A) 10 ) 100 C) 1000 D) Yoğunluğu 0,8 g/cm 3 olan bir su içinde X maddesi 10 ppm olarak ölçülmüştür. X maddesinin mg/l biriminde konsantrasyonu kaçtır? A) 8 ) 9 C) 10 D) Arıtma çamurunun özgül ağırlığı nasıl ifade edilir? A) irim ağırlıktaki çamurun birim ağırlıktaki suyun ağırlığına oranıdır. ) irim hacimdeki çamur ağırlığının aynı hacimdeki suyun ağırlığına oranıdır. C) irim ağırlıktaki suyun birim ağırlıktaki çamurun ağırlığına oranıdır. D) irim hacimdeki suyun ağırlığının aynı hacimdeki çamur ağırlığına oranıdır. 81. Çamur yoğunlaştırıcılar hangi amaçlar için kullanılır? A) Çamur katı madde konsantrasyonunu arttırmak ) Çamurun stabilizasyonunu sağlamak C) Çamurun patojen içeriğini azaltmak D) Çamurun su içeriğini arttırmak 83. Aşağıdakilerden hangisi katı atıklar için kimyasal bir dönüşümdür? A) Piroliz ) Kompostlaştırma C) ileşenlerine ayırma D) Atık hacminin azaltılması 84. Evsel nitelikli endüstriyel atıklar nasıl uzaklaştırılır? A) Tehlikeli atıklarla birlikte ) Endüstriyel nitelikli atıklarla birlikte C) Özel endüstriyel katı atıklarla birlikte D) Meskenlerden gelen evsel atıklarla birlikte 85. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel katı atıkların yönetiminde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? A) Geri kazanım araştırmaları ) Farklı özellikte olan atıkların karıştırılması C) Oluşan atığın tanınması, özelliklerinin bilinmesi D) Atık türünün miktarının kaynağında belirlenmesi 86. Aşağıdakilerden hangisi sızıntı suyu drenajı için atık depolama sahalarında yapılacak mühendislik çalışmaları arasında yer almaz? A) Paralel toplama hatları oluşturulmalıdır. ) Drenaj amaçlı granüler materyal (çakıl) kullanılmalıdır. C) Drenaj tabakası üzeri uygun atıkla minimum 5 m kalınlığında örtülmelidir. D) İlk atık tabakası konduktan sonra dren boruları video kamerayla kontrol edilmelidir. 10

11 87. Aşağıdakilerden hangisi düzenli depolama alanlarında asit fazında oluşan sızıntı sularının özelliklerinden biri değildir? 92. Aşağıdakilerden hangisi Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nde tanımlanmış atık geri kazanım işlemi değildir? A) ph düşüktür. ) KOİ diğer fazlara nazaran düşüktür. C) Amonyum diğer fazlara nazaran düşük seviyelerdedir. D) Ağır metal konsantrasyonu diğer fazlara göre yüksektir. A) Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/geri dönüşümü ) Diğer anorganik maddelerin ıslahı/geri dönüşümü C) Asitlerin veya bazların yeniden üretimi D) Arıtma çamurlarının düzenli depolanması 88. Aşağıdakilerden hangisi reaktörde kompostlaştırmanın özelliklerinden biri değildir? A) Mekanik ekipmana duyulan ihtiyaç fazladır. ) u sistemlerin ilk yatırım maliyeti yüksektir. C) Kompost üretim süresi nispeten uzundur. D) Koku problemi daha azdır. 93. Tehlikeli atıklar için uygulanan ön arıtma aşağıdakilerden hangi prosesi kapsamaz? A) Yağ ayrımı ) Yağ-kum ayırma C) Emülsiyon ayrımı D) Organik madde oksidasyonu 89. Aşağıdakilerden hangisi aerobik kompostlaştırma sürecinde amonyak oluşumu ile azot kaybının gerçekleşmesinin temel sebebidir? A) Yüksek ph ) Düşük partikül boyutu C) Atıkların yüksek su içeriği D) Karbon içeriğinin yüksek olması 94. Aşağıdaki gruplardan hangileri bir tehlikeli atık sahasından kaynaklanan tehlikeye maruz kalma senaryoları kapsamında düşünülmez? A) Alan yakınında oturanlar ) Alan yakınından geçenler C) Alanın mülkiyetine sahip olanlar D) Alanı rekreasyon amacıyla kullananlar 90. Aşağıdakilerden hangisi atık yönetim planlarının hedeflerinden değildir? A) ertaraf tesisleri ağının kurulması ) Risklerin önlenmesi C) ÇED araştırması D) Atık yönetim hiyerarşisinin uygulanması 95. Toplam riskin hesaplanmasında aşağıdaki risklerden hangisi kullanılmaz? A) İlave risk ) Nihai risk C) Mevcut risk D) Arka plan riski 91. Entegre bir tehlikeli atık bertaraf tesisinde aşağıdaki ünitelerden hangisi yer almaz? A) Fiziksel-kimyasal işlem ) Damlatmalı filtrasyon C) Düzenli depolama D) Yakma Risk hesaplanmasında kullanılan süre (AT) kanserojen maddeler için kaç yıl olarak alınır? A) 10 ) 30 C) 70 D) Maruz kalınan yıl 97. Kirleticilere maruz kalmanın değerlendirilmesinde aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılmaz? A) Aktif doz ) Alınan doz C) Hedef doz D) Maruz kalınan doz

12 98. Nötralizasyon işlemi aşağıdaki kimyasallardan hangisi ile yapılabilir? A) Ca(OH) 2 ) HCl C) HNO 3 D) H 2 SO Aktif çamur tesisinin Oİ 5 giderim verimi % kaçtır? A) 60 ) 70 C) 90 D) Evsel atık suların arıtıldığı aerobik membran biyoreaktör prosesleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Çıkış suyu AKM<1 mg/l ) Çıkış suyu Oİ 5 >50 mg/l C) Çok düşük çamur yaşlarında (SRT<2 gün) işletilirler. D) Çıkış suyu kalitesi çamurun çökelebilme özelliği ile doğrudan ilişkilidir Sert sular için aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi doğrudur? A) >50 mg CaCO 3 /l sertliğe sahip sular ) 0-25 mg CaCO 3 /l sertliğe sahip sular C) mg CaCO 3 /l sertliğe sahip sular D) mg CaCO 3 /l sertliğe sahip sular 104. I- Sıcaklık II- asınç III- ph IV- Akı V- Ham su kalitesi Membran proseslerinin arıtma performansını yukarıdakilerden hangileri etkiler? A) I - II - III ) III - IV - V C) II - III - IV D) I - II - III - IV - V 101. Analizlerde hangi amaçla numunenin ph değerinin 3 ün altında tutulması gerekmektedir? A) Uçucu organiklerin uçmasını engellemek için ) akteriyolojik faaliyetleri engellemek için C) Katı madde çökelmesini engellemek için D) Numuneye oksijen kazandırmak için 102. Nitrifikasyonlu bir aktif çamur tesisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Arıtma tesisinin çıkışında nitrat yoktur. ) Arıtma tesisinin çıkışında amonyak azotunun bulunması tercih edilir. C) Arıtma tesisi çıkış nitrat konsantrasyonu giriş nitrat konsantrasyonundan küçüktür. D) Arıtma tesisi çıkış nitrat konsantrasyonu giriş nitrat konsantrasyonundan büyüktür UV dezenfeksiyon prosesi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Sudaki partikül maddeler dezenfeksiyon verimini düşürür. ) UV reaktörlerindeki hidrolik kısa devreler dezenfeksiyon verimini düşürür. C) UV lambalarının üzerinde zamanla birikip film oluşturan katılar dezenfeksiyon verimini düşürür. D) Mikroorganizmaların kümeleşmesi dezenfeksiyon verimini arttırır Endüstriyel soğutma sularının yönetimi için aşağıdaki stratejilerden hangisi uygulanabilir? A) Mevcut arıtma tesisinin çıkışına verme ) Mevcut arıtma tesisinin girişine verme C) Mevcut yağmur suyu drenaj sistemine verme D) Ayrı bir kanalla en yakın yüzeysel suya iletme 12

13 107. iyolojik arıtımı engelleyen toksik maddeler (ağır metaller ve pestisitler gibi) bakımından zengin atık sular için kaynakta arıtım gerekmektedir. Aşağıdaki proseslerden hangisi genelde toksik atıkların kaynakta arıtımı için uygulanamaz? A) Ters osmoz ) Kimyasal oksidasyon C) iyokimyasal oksidasyon D) Aktif karbon adsorpsiyonu 108. ir endüstrinin çevreye verdiği herhangi bir kirleticinin zaman bazında miktarı hangi birimle ifade edilir? A) Konsantrasyon ) Debi C) Yük D) Kütle 112. Kum tutucularda giderilmesi hedeflenen partiküller hangisidir? A) 0.5 mm den büyük inert ve organik partiküller ) 0.05 mm den büyük bütün partiküller C) 0.1 mm den büyük inert partiküller D) 0.5 mm den büyük inert partiküller 113. Emülsiye yağ gideriminin gerçekleştiği bir üniteden çıkan atık sular biyolojik arıtma ünitesinde arıtılmak istenmektedir. iyolojik arıtma öncesi mutlaka yapılması gerekli olan ünite aşağıdakilerden hangisidir? A) Ön çökeltme ünitesi ) Nötralizasyon C) Koagülasyon D) Kum tutucu 109. Sularda bulanıklık parametresinin birimi aşağıdakilerden hangisidir? A) ms/m ) NTU C) Pt-Co D) mg/l 110. Aşağıdakilerden hangisi mangan giderme yöntemi değildir? A) Klorlama ) Ozonlama C) Flotasyon D) Havalandırma 111. Aşağıdakilerden hangisi sudaki kimyasal parametrelerden biri değildir? A) İletkenlik ) ph C) Alkalinite D) Çözünmüş oksijen 114. Aerobik hetetrofik mikroorganizmaların elektron verici, elektron alıcı ve karbon kaynağı aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Oksijen, organik madde, CO 2 ) Organik madde, oksijen, HCO 3 - C) Amonyum, oksijen, organik madde D) Organik madde, oksijen, organik madde 115. Aşağıdakilerden hangisi stabilizasyon havuzlarının tasarımında kullanılmaz? A) Havuz sıcaklığı seçilir. ) ekleme süresi belirlenir. C) Oksijen üretimi hesaplanır. D) Mekanik aksamın gücü belirlenir Aşağıdakilerden hangisi akı teriminin ifadesidir? A) irim hacim başına düşen yüzeysel yük miktarı ) irim zamanda birim alandaki yüzeysel yük miktarı C) irim zamanda birim alandan geçen madde miktarı D) irim zamanda birim hacimden geçen madde miktarı 13

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

1/44 : KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 14.03.1991. Resmi Gazete Sayısı : 20814

1/44 : KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 14.03.1991. Resmi Gazete Sayısı : 20814 İlgili Bakanlık Yönetmelik Adı : Çevre ve Orman Bakanlığı : KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı : 20814 14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU İÇERİK 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI...6 1.1. Katı Atıkların Yönetimi...6 1.2. Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi...7 1.2.1. Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri...8

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; hertürlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde,

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; hertürlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde,

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇEVRE BAKANLIĞI KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ - 14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıș; - 03.04.1991 tarih ve 20834 sayılı Resmi Gazete de - 22.02.1992 tarih ve 21150 sayılı

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar

Detaylı

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İZMİR, 1. BASKI AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

Çevre Bakanlığı 2872/m.8,11,12. Basel Sözleşmesi/m.3. R.G.: 27.08.1995 Sayı: 22387

Çevre Bakanlığı 2872/m.8,11,12. Basel Sözleşmesi/m.3. R.G.: 27.08.1995 Sayı: 22387 Çevre Bakanlığı 2872/m.8,11,12 Basel Sözleşmesi/m.3 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ R.G.: 27.08.1995 Sayı: 22387 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR, İLKELER AMAÇ MADDE 1 - Bu

Detaylı

- Ara Depolama ve Arıtma Tesisleri ile İlgili Hükümler. - Bertaraf Tesislerine Lisans Verilmesi ile İlgili Hükümler

- Ara Depolama ve Arıtma Tesisleri ile İlgili Hükümler. - Bertaraf Tesislerine Lisans Verilmesi ile İlgili Hükümler TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 27 Ağustos 1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, İlkeler - Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ T.C. ÇEVRE BAKANLIĞI KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ - 14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģ; - 03.04.1991 tarih ve 20834 sayılı Resmi Gazete de - 22.02.1992 tarih ve 21150 sayılı

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, ülkenin yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir:

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir: 8. ATIKSU ARITMA SİSTEMİ 8.1 Giriş Raporun bu bölümünde, önce mevcut Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi tasarım esasları özetlenmiş, daha sonra tesisin olası genişleme ve / veya yeni ünitelerin ilavesi durumunda

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak.

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak. 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı