Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR"

Transkript

1 Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

2 AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri için öneriler getirilmesi

3 SIZINTI SULARI GENEL ÖZELLİKLERİ Sızıntı suları; yağmur suları ile atığın içinden geçerek ve depolama sahasının içinde oluşarak, atıkların çeşitli organizmalarca çürütülmesi sırasında ortaya çıkan ürünleri ve atığın içindeki çözünebilen maddeleri bünyesinde barındıran sıvı olarak tanımlanmaktadır. Kompleks içeriği ve yüksek kirlilik salınımları nedeniyle arıtılması en zor atıksuların başında gelmektedir.

4 En önemli kirletici parametreler organik kirlilik ve azotlu bileşiklerdir. Çok yüksek kirletici konsantrasyonları nedeniyle tek bir proses ile arıtılması mümkün olmadığı için genellikle ön arıtıma ihtiyaçları vardır. Bileşimi, depolanan atıkların kompozisyonu, mevsimsel şartlar, organik madde içeriği, depo sahasının hidrojeolojik yapısı, işletme şartları ve depo yaşına bağlı olarak önemli değişiklikler göstermektedir.

5 SIZINTI SULARININ ARITILMASI Farklı yöntemler üzerinde çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Genellikle tek bir yöntemle arıtılamamaktadır. Sızıntı suları hem zamana bağlı olarak hem de bölge özelliklerine bağlı olarak oldukça farklı miktar ve karakteristiklere sahip olabilmektedir. Bu farklılıklar sızıntı sularının arıtma alternatifinin seçiminde büyük rol oynar.

6 Sızıntı suyu içeriği nedeniyle ilk yıllarda biyolojik arıtma öngörülürken ilerleyen dönemlerde ileri oksidasyon prosesleri ile yüksek giderim verimi elde edebilmek mümkün olmuştur. Bu konu üzerine birçok çalışma yapılsa da halen daha ekonomik ve daha yüksek verimli arıtma prosesleri üzerine çalışmalar sürdürülmektedir. Biyolojik arıtma öncesi fiziko-kimyasal metotlar ve bunların birlikte kullanılması biyolojik olarak daha kolay ayrışan bir atıksu oluşturduğundan birçok çalışmada bu yöntemler sıklıkla tercih edilmiştir.

7 Koagülasyon-flokülasyon stabilize ve yaşlı sızıntı sularının arıtımında sıklıkla kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yöntem özellikle biyolojik arıtma veya diğer fiziksel-kimyasal arıtma yöntemlerinden önce kullanılan önemli bir ön arıtma şeklidir.

8 Çeşitli çalışmalarda koagülasyon-flokülasyonun giderme verimleri

9 ÇALIŞMA BÖLGESİ Ülkemizde sanayileşmenin ve hızlı nüfus artışının en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Çorlu da bulunan çöp depolama sahasında katı atıklar arazi üstü vahşi depolama şeklindedir. Daha önce kum ocağı olarak kullanılan bu alan, ilçenin kuzeybatısında yer alan 6 ha büyüklüğünde, şehir merkezine 3-4 km mesafede bulunmaktadır. Bu bölge depolama alanı olarak 2004 yılından beri kullanılmaktadır. Bu alan kullanılmaya başlandığından beri denetimsiz olarak ve hiçbir önlem almaksızın hem evsel hem de endüstriyel atıklar dökülmüştür.

10 Depolama sahasında katı atıklar sızdırmaz kil tabakasının üzerine depolanmakta ve üstü örtülmektedir. Oluşan sızıntı suları rastgele çukurlarda toplanmakta ve hiçbir arıtmaya tabi tutulmamaktadır. Çorlu İlçesi sızıntı sularının karakterizasyonu ile ilgili literatürde az sayıda çalışma yapılmıştır yılında yapılmış bir çalışmaya göre bu sızıntı suları hem fiziksel-kimyasal özellikleri ile hem de toksisite özellikleri ile alıcı ekosistemler için önemli derecede riskler taşımaktadır ve mutlaka kontrol edilerek bu riskleri azaltılmalıdır.

11 2009 yılı Çorlu katı atık sahası sızıntı suyu karakterizasyonu

12 Bu çalışmada Çorlu İlçesi düzensiz depolama sahasından gelen sızıntı sularının arıtımında fizikokimyasal arıtma işlemlerinden olan koagülasyonflokülasyon (pıhtılaştırma-yumaklaştırma) metodu kullanılmıştır. Koagülasyon-flokülasyon prosesi arıtma performansının belirlenmesi için KOİ giderim verimleri dikkate alınmıştır. Optimum ph ve optimum doz belirlemeleri sonrasında KOİ ölçümleri yapılmış, arıtma veriminin en yüksek olduğu durum için renk ve NH3-N giderim verimleri de ölçülmüştür.

13 Materyal-Metot Atıksu karakterizasyonu Numuneler tekil numuneler olarak 10 lt lik asitle yıkanmış polietilen şişelerde Nisan 2011 de alınmıştır. Numuneler alındıktan sonra 4oC de buzdolabında standart yöntemlere göre korunarak saklanmış ve mümkün olan en kısa sürede analizleri yapılmıştır. Numunelerdeki ph, iletkenlik ve sıcaklık gibi parametrelerin ölçümleri numune alma noktasında arazi ölçekli aletlerle yapılmıştır.

14 Çalışılan sızıntı suyunun karakterizasyonu

15 Arıtılabilirlik çalışması Arıtılabilirlik denemelerinde koagülasyon-flokülasyon işlemi uygulanmıştır. Koagülasyon-flokülasyonda koagülant olarak FeCl3 ve Al2(SO4) kullanılmış ve ph değerleri kireç ile ayarlanmıştır. Kireç de uzun yıllardır sızıntı sularının arıtımında koagülant olarak kullanılmaktadır. Fakat tek başına kireç kullanımı özellikle yüksek çamur oluşumuna neden olduğundan ve numunenin ph ve sertliğini çok artırdığından bu çalışmada kireç sadece ph ayarlamaları için kullanılmıştır.

16 Jar Test deneylerinde, 250 ml' lik atıksu örneklerine sözü edilen kimyasal maddeler dozlanmış, 1 dakika hızlı, 15 dakika yavaş karıştırma yapılmış ve atıksu 30 dakika çökelmeye bırakılmıştır. En iyi koagülantın ve optimum ph ın belirlenebilmesi için üst fazdan alınan numunelerde KOİ ölçümleri yapılmıştır. Optimum dozun belirlenmesi için de Jar Test deneyleri yapılmıştır. Yine üst fazdan alınan numunelerde KOİ ölçümleri yapılarak optimum dozlar belirlenmiştir.

17 Deneysel Sonuçlar Optimum ph belirlemeleri ph ayarlamaları için NaOH kullanıldığında çökebilen floklar gözlenemediğinden NaOH yerine Ca(OH)2 kullanılmıştır. Koagülasyon-flokülasyon deneylerinde optimum ph ın belirlenebilmesi için ph 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 ve 10.5 te çalışılmıştır.

18 Al2(SO4)3 için optimum ph ölçümü

19 FeCl3 için optimum ph Ölçümü

20 Optimum ph sonuçları incelendiğinde her iki koagülant kullanılarak % 10 luk Ca(OH)2 kullanılarak ph 9.5 te KOİ giderme veriminin en yüksek olduğu görülmüştür. ph artışının KOİ giderme verimini değiştirmediği gözlenmiştir. Koagülasyon-flokülasyon çalışmalarında giderme verimleri ph ile oldukça yakından ilişkilidir. Metal içeren koagülantlar çözünür çözünmez oluşan polimerik metal türleri ph tan etkilenirler.

21 Kimyasal koagülasyon-flokülasyondaki ph etkisi başlıca iki kuvvetin dengesine bağlıdır: a) oluşan H+ ve metal hidroliz ürünleri ile organik ligandlar arasındaki denge, b) OH- iyonları ile organik anyonlar ile metal hidroliz ürünleri arasındaki denge. Düşük ph larda organik ligandlar için hidrojen iyonları ile metal hidroliz ürünleri yarışır ve bu durumda organik asitlerin bir kısmı çökemez ve düşük giderme verimleri elde edilir.

22 Bu çalışmada olduğu gibi kireç eklenmesi ile oluşan yüksek ph larda ise metal adsorpsiyon siteleri için hidroksil iyonları ile organik bileşikler yarışır ve metal çöktürmesi ile yardımcı çökelme gerçekleşir. Bu çalışmada da kimyasal koagülasyon-flokülasyon ile bu olayın gerçekleştiği düşünülmektedir.

23 Optimum Doz Belirlemeleri Koagülasyon-flokülasyon deneylerinde optimum dozun belirlenebilmesi için ph 9,5 da, 250 ml numune için 100, 200, 300, 400, 600, 800 mg Al2(SO4)3 ve FeCl3 ile çalışılmıştır. Her iki koagülant kullanılarak ph 9.5 da her iki koagülant için 2,4 gr/l dozda KOİ giderme verimi en yüksektir. Aynı dozlarda FeCl3 ün KOİ de %40 ile Al2(SO4)3 tan daha yüksek giderme verimine sahip olduğu görülmektedir.

24 Al2(SO4)3 için Optimum Doz Ölçümü

25 FeCl3 için optimum doz ölçümü

26 Koagülasyon-flokülasyonun optimum şartlarında KOİ, renk ve NH4-N giderim verimleri

27 Sonuç ve Değerlendirme Sızıntı suyunun arıtımındaki bütün yöntemler ekonomik olarak büyük bir yük getirmektedir. Özellikle, yeni depo sahalarında sızıntı suyunun kalite ve miktarı tam belirgin olmadığı için ilk yıllarda kompleks arıtma tesislerinin kurulması tavsiye edilmemektedir. Eğer mümkünse, depo sahasından çıkan sızıntı sularını mevcut evsel atıksu arıtma tesislerine iletmek bu suların arıtımı için en uygun alternatif olmaktadır.

28 Sızıntı sularının arıtımında genellikle fiziksel, kimyasal ve biyolojik metotların kombinasyonu kullanılmaktadır. Bu çalışma sonuçlarında en uygun KOİ gideriminin % 40 ile FeCl3 koagülantı ile 2,4 gr/l vr ph 9.5 ta sağlandığı görülmektedir. Yüksek ph ta koagülasyonflokülasyonun kimyasal metal çöktürmesi ile birlikte gerçekleştiği düşünülmektedir. Çalışma sonuçlarından da görüldüğü gibi renk ve NH4-N giderim verimleri de bu optimum şartlarda %87 ve %80 ile oldukça yüksektir. NH4-N in yüksek ph ta amonyak sıyırması ile gerçekleştiği düşünülmektedir

29 Çorlu İlçesi sızıntı sularının ön arıtımı için koagülasyon-flokülasyon işlemi çevreye verilen riskleri azaltması açısından uygulanabilir bir alternatiftir. Sızıntı sularının alıcı ortamlara deşarj standartlarını sağlayamadığından sadece bir ön arıtma alternatifi olarak kullanılabilecektir. Bu sızıntı sularının arıtımı için koagülasyonflokülasyon sonrası biyolojik arıtma veya herhangi bir evsel atıksu arıtma tesisi ile birlikte arıtma alternatifleri denenmeli ve sızıntı sularının çevreye vereceği zararlar en kısa sürede önlenmelidir.

30

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak.

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak. 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte I.GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde hızla artan sanayileşmeye paralel olarak, oluşan atık miktarı da gün geçtikçe artmaktadır. Oluşan atıkların uzaklaştırılması, atığı oluşturan sanayiciyi olduğu kadar, idarecileri

Detaylı

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ Canan BAKKAL a, Hacer Elif ÖZÇELİK b, Dilek CANTÜRK c, Erdal KARADURMUŞ d a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri,

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri, 14 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28142 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Şenol Yıldız, Elif Yılmaz, Esra Ölmez İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. Özet İstanbulda

Detaylı

MERKEZİ İÇME VE KULLANMA SUYU ARITMA SİSTEMLERİNDE UYGULANAN YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İZMİR ÖRNEĞİ

MERKEZİ İÇME VE KULLANMA SUYU ARITMA SİSTEMLERİNDE UYGULANAN YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İZMİR ÖRNEĞİ 391 MERKEZİ İÇME VE KULLANMA SUYU ARITMA SİSTEMLERİNDE UYGULANAN YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İZMİR ÖRNEĞİ Doç.Dr. Deniz DÖLGEN Dr. Hasan SARPTAŞ Prof.Dr. M.Necdet ALPASLAN deniz.dolgen@deu.edu.tr hasan.sarptas@deu.edu.tr

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2) (2012) 93-106 Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Durmuş Boztuğ 1, Turgay Dere* 2, Nilgün Tayhan,

Detaylı

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir.

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir. 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ 1.1 Atıksu Akımının Karakteristikleri Atıksu karakteristikleri, debi ve atıksu özellikleri ile ilgilidir. Bu karakteristikler, meskûn bölgede kullanılan su miktarı ile sınaî

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇEVRE VE ORMAN AKANLIĞI, ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adayın

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

Selçuk Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Kampus, 42031 Konya e-mail: tertugrul@selcuk.edu.tr, aberktay@selcuk.edu.tr

Selçuk Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Kampus, 42031 Konya e-mail: tertugrul@selcuk.edu.tr, aberktay@selcuk.edu.tr EVSEL VE ENDÜSTRĐYEL ATIKSU ARITMA TESĐSLERĐNDE OLUŞAN ÇAMURLARIN ÇÖKELME ÖZELLĐKLERĐ VE SUSUZLAŞTIRILMASI Hatice SĐYASAL, Ali BERKTAY, Tuba ERTUĞRUL Selçuk Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Kampus, 42031

Detaylı

içme SUYU ARITIMINDA KiMYASAL MADDE KULLANIMI VE OPTİMİZASYONU

içme SUYU ARITIMINDA KiMYASAL MADDE KULLANIMI VE OPTİMİZASYONU PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1997 : 3 : 1 : 255-260

Detaylı

SU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIM VE İŞLETME ESASLARI

SU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIM VE İŞLETME ESASLARI SU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIM VE İŞLETME ESASLARI Doç.Dr. Mehmet ÇAKMAKCI Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü E-mail: cakmakci@yildiz.edu.tr İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. SU ARITIMINDA TEMEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir:

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir: 8. ATIKSU ARITMA SİSTEMİ 8.1 Giriş Raporun bu bölümünde, önce mevcut Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi tasarım esasları özetlenmiş, daha sonra tesisin olası genişleme ve / veya yeni ünitelerin ilavesi durumunda

Detaylı

KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ. Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi

KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ. Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi ÖZET Artan nüfus, kentleşme ve sanayileşmeye paralel olarak oluşan katı atık miktarı

Detaylı

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER 2 Numune Tanımı Bir kütleden, kütlenin herhangi bir özelliğini tayin etmek için alınan, kütlenin genelini temsil eden ve

Detaylı

ÖNLEME VE KONTROL TEBLİGİ. Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

ÖNLEME VE KONTROL TEBLİGİ. Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİGİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu tebliğin maksadı, tekstil sektörünün çevreye olabilecek

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 24-29 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Tunceli Evsel Atıksu

Detaylı