PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI"

Transkript

1 PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

2 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

3 PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama, İzleme ve Değerlendirme Grubu Tel: + (312) Fax: + (312) İnternet E-posta Yayın No 4154 Türkiye İstatistik Kurumu Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No: Çankaya-ANKARA / TÜRKİYE Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na göre her hakkı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına aittir. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. ISBN Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara Nisan, 2014

4 Bakan Sunuşu BAKAN SUNU U Kamu idaresinde ülkemizin bir bütünsel yakla m içerisinde Kalk nma Planlar, Hükümet Programlar, Orta Vadeli Programlar, Orta Vadeli Mali Planlanlar ve Y ll k Programlarla uyumlu her bir kamu idaresinin haz rlayaca Stratejik plan, uzun vadeli bir planlaman n ve performans program da bu planlaman n y ll k faaliyetlerini belirleyen çerçevesidir say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun dokuzuncu maddesi ile kamu idarelerine, yürütecekleri faaliyetler ile bunlar n kaynak ihtiyac n, performans hedef ve göstergelerini içeren performans program haz rlama yükümlülü ü getirilmi tir. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) da gelece e dönük olu turdu u, kamuoyunun ihtiyac n kar layacak istatistik üretim politikalar n gerçekle tirirken, ya anan sorunlara uzun vadeli çözümler getirmek, sonuç odakl bir yönetim anlay na sahip olmak amac yla, temel hedeflerine ula mak için y ll k performans program n haz rlamakta ve bütçesini, performans ölçütlerini bu plana göre olu turmaktad r. Evrensel boyutta istatistik altyap s n geli tirme gayretinde olan, planlama ve karar alma süreçlerinde önemli bir yeri olan, ülkemizin ekonomik kararlar nda etkin rol oynayan, resmi istatistik alan nda ülkemizde güçlü ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurma vizyonu ile hareket eden Türkiye statistik Kurumu; stratejik hedefe göre belirlenen performans programlar n n izlenmesi ve kullan m na ili kin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ve kamuoyunu bilgilendirmek amac yla, 2014 Mali Y l Performans Program n haz rlam t r. Türkiye statistik Kurumu nun tüm yönetici ve çal anlar na bu kapsamda yürüttükleri de erli çal malar ndan ve katk lar ndan dolay te ekkür eder, program n ba ar l bir ekilde uygulanmas n temenni ederim. Cevdet YILMAZ Kalk nma Bakan III III

5 V Başkan Sunuşu BA KAN SUNU U Ülkemizde hayata geçirilen kamu mali yönetimine ili kin düzenlemelerle, kamu hizmetlerinde saydaml n ve hesap verme sorumlulu unun sa lanmas, kaynaklar n etkin kullan lmas ve hizmetlerin kalitesinin art r lmas amaçlanm t r. Türkiye statistik Kurumu da bütçesini; program ve proje baz nda kaynak tahsisine ve performans göstergelerine dayand rmak zorundad r. Kurumumuz, ülkemizin ihtiyaç duydu u ve uluslararas kar la t r labilir istatistikleri üretmek için yürütece i faaliyetleri, her türlü kaynak ihtiyac n, performans hedef ve göstergelerini içeren performans program n her y l düzenli olarak haz rlamaktad r. Performans program n ve bütçesini de, stratejik planlar nda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu bir ekilde performans esas na dayal kurum kültürüne ve ilgili mevzuata uygun olarak haz rlamaktad r. Kurumumuz Performans Program bir mali y l içinde yürütece i istatistik üretim faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin gerektirdi i kaynak ihtiyac n, faaliyetlerin nicelik, nitelik, sonuç ve etkileri itibar yla gerçekle me düzeylerini ve bu düzeylerin gerekti inde hangi kriterlerle de erlendirilip ölçülece ini gösteren, performans hedef ve göstergelerini içeren, kurum bütçesi ve faaliyet raporunun haz rlanmas na esas te kil etmektedir. Kurumumuz Performans Program nda; Stratejik planda yer alan amaç ve hedefler do rultusunda belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ula mak için gerçekle tirilecek faaliyetlere, bu faaliyetlerin bütçe ihtiyac na, performans hedeflerine ula l p ula lmad n ölçmeye yarayan performans göstergelerine yer verilmi tir. TÜ K Stratejik Plan do rultusunda, haz rlanan bu program ile Kurumumuz çal malar n n hedef, program ve göstergelere dayal olarak izlenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi öngörülmü tür. Bu çerçevede; kaliteli, güncel, güvenilir ve uluslararas standartlara uygun istatistikler üretme, bilimsel ve teknik niteli ini ileri dünya ülkeleri standartlar na yükseltme gayretinde olan ve kamu mali yönetiminin getirdi i stratejik yönetim anlay ile çal malar n yürüten Türkiye statistik Kurumu, 2014 Y l Mali Performans Program n kamuoyuna sunmaktan memnuniyet duymaktad r. olmas n dilerim. Programda eme i geçen Kurum çal anlar na katk lar ndan dolay te ekkür eder, program n ba ar l Birol AYDEM R Ba kan

6 İçindekiler Ç NDEK LER Sayfa Bakan Sunu u Ba kan Sunu u çindekiler Simge ve K saltmalar III V VII IX I. Genel Bilgiler A. TÜ K in Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1 B. Te kilat Yap s 2 C. Kuruma li kin Bilgiler 4 1. Fiziksel lar 4 2. Bilgi ve Teknolojik lar 4 D. nsan lar 7 E. Yönetim ve ç Kontrol Sistemi 8 II. Performans Bilgileri 10 A. Temel Politika ve Öncelikler TÜ K in Plan ve Programlar Kalk nma Plan ve Programlar Avrupa Birli i statistik Sistemine Uyum Çal malar 17 B. TÜ K in Stratejik Amaç ve Hedefleri TÜ K in Misyon ve Vizyonu Stratejik Amaç ve Hedefler 20 C., Gösterge ve Faaliyetlere li kin De erlendirmeler Performans Hedefleri ve Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri, Performans Göstergelerinin, Stratejik Amaçlar tibar yla Da l m, Faaliyetlere ve Uluslararas Projelere li kin De erlendirmeler, Faaliyetler Uluslararas Projeler dare Performans Tablolar Ulusal Hesaplar Daire Ba kanl Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Daire Ba kanl Tar m statistikleri Daire Ba kanl Y ll k statistikleri Daire Ba kanl K sa Dönemli statistikleri Daire Ba kanl Çevre, Enerji ve Ula t rma statistikleri Daire Ba kanl Demografi statistikleri Daire Ba kanl gücü ve Ya am Ko ullar Daire Ba kanl 45 VII VII

7 İçindekiler 4.9 Sosyal Sektör statistikleri Daire Ba kanl Örnekleme ve Analiz Teknikleri Daire Ba kanl Metaveri ve Standartlar Daire Ba kanl Kay t Sistemleri Daire Ba kanl Veri Toplama Koordinasyonu Daire Ba kanl Uluslararas li kiler Daire Ba kanl Bili im Teknolojileri Daire Ba kanl Bilgi Da t m ve leti im Daire Ba kanl Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Hukuk Mü avirli i Bas n ve Halkla li kiler Mü avirli i nsan lar Daire Ba kanl Destek Hizmetleri Daire Ba kanl Özel Kalem Müdürlü ü Bölge Müdürlükleri Faaliyet Maliyet Tablolar, D. darenin htiyac dare Performans Tablosu Toplam htiyac Tablosu 151 Ek 1. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama ne li kin Tablo TÜ K Merkez Te kilat Yap s, Aral k Tablo Listesi 1.1 TÜ K'in Fiziki lar n n Da l m, Aral k Bili im ve leti im Araçlar n n Say sal Da l m, Aral k TÜ K Personelinin stihdam ekline Göre Da l m, Aral k TÜ K de Kadrolu Personelin Hizmet S n flar na Göre Da l m, Aral k Performans Program nda Yer Alan Stratejik Hedef ve Performans Hedeflerinin Stratejik Amaçlara Göre Da l m, VIII VIII

8 Simge ve Kısaltmalar AB A S ARGE BD D BH M BTD CATI COR NE ÇEU D DE D DHD DÖS M EAMER EDP ESGD ESA Euro Eurostat FISIM GSYH HM IPA IPCC AD BBS KD YKD KD D KOB KSD MBP MSDB NACE NV GM ÖATD ÖKM R P SGD SS D SMIS SOA SQL T D T SG TKY TL Simge ve K saltmalar :Avrupa Birli i :Avrupa statistik Sistemi :Ara t rma Geli tirme :Bilgi Da t m ve leti im Daire Ba kanl :Bas n ve Halkla li kiler Mü avirli i :Bili im Teknolojileri Daire Ba kanl :Bilgisayar Destekli Telefonla Görü me :Çevresel Bilgilerin Koordinasyonu Projesi :Çevre. Enerji ve Ula t rma statistikler Daire Ba kanl :Demografi statistikler Daire Ba kanl :Destek Hizmetler Daire Ba kanl :Döner Sermaye letmesi Müdürlü ü :E itim ve Ara t rma Merkezi Müdürlü ü :Ekonomik Dönü üm Program :Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Daire Ba kanl :Avrupa Hesaplar Sistemi :Avrupa Birli i Para Birimi :Avrupa Birli i statistik Ofisi :Mali Arac l k Hizmetlerinin Dolayl Ölçümü :Gayrisafi Yurt çi Has la :Hukuk Mü avirli i :Kat l m Öncesi Yard m Arac :Hükümetleraras klim De i ikli i Paneli : statistik Ara t rma Dergisi : statistiki Bölge S n flamas : nsan lar Daire Ba kanl : gücü ve Ya am Ko ullar Daire Ba kanl :K sa Dönemli statistikler Daire Ba kanl :Küçük ve Orta Büyüklükte letme :Kay t Sistemleri Daire Ba kanl :Çok Yararlananl statistik birli i Program :Metaveri ve Standartlar Daire Ba kanl :Avrupa Toplulu unda Ekonomik Faaliyetlerin statistiki S n flama Sistemi :Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü :Örnekleme ve Analiz Teknikleri Daire Ba kanl :Özel Kalem Müdürlü ü :Resmi statistik Program :Strateji Geli tirme Daire Ba kanl :Sosyal Sektör statistikleri Daire Ba kanl : statistiksel Yönetim Bilgi Sistemi :Servis Odakl Mimari :Yap land r lm Sorgu Dili :Tar m statistikleri Daire Ba kanl :Türk statistik Sisteminin Geli tirilmesi :Toplam Kalite Yönetimi :Türk Liras IX

9 Simge ve Kısaltmalar TÜFE TÜ K UAVT UHD U D VTKD YBS Y D :Tüketici Fiyatlar Endeksi :Türkiye statistik Kurumu :Ulusal Adres Veri Taban :Ulusal Hesaplar Daire Ba kanl :Uluslararas li kiler Daire Ba kanl :Veri Toplama Koordinasyonu Daire Ba kanl :Yönetim Bilgi Sistemi :Y ll k statistikleri Daire Ba kanl X

10 Genel Bilgiler I. Genel Bilgiler A. TÜ K in Yetki, Görev ve Sorumluluklar TÜ K, resmi istatistiklerin üretimine ve organizasyonuna ili kin temel ilkeleri ve standartlar belirleyen, ülkenin ihtiyaç duydu u alanlarda gerekli veri ve bilgileri derleyen, de erlendiren ve kullan c lara sunan bilimsel ve teknik bir kurumdur. TÜ K, 5429 say l Türkiye statistik Kanunu kapsam nda faaliyetlerini yürütmekte olup görev, yetki ve sorumluluklar ; Resmî statistik Program n haz rlamak, Program ile belirlenen istatistiksel faaliyetlerin yürütülmesini organize etmek ve uygulanmas n sa lamak, Resmî istatistiklerin üretimi s ras nda kullan lacak istatistiksel yöntemleri, tan mlar, s n flamalar ve standartlar, ulusal ve uluslararas normlara uygun olarak belirlemek, Ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanlar ile gerekli görülen di er alanlardaki istatistiklerini derlemek, de erlendirmek, analiz etmek ve yay mlamak, Resmî istatistik sonuçlar n n bilimsel ve teknik aç klamalar n yapmak, statistik alan ndaki bilimsel ara t rma teknikleri ile istatistiksel yöntem ve bilgi teknolojilerine ili kin geli meleri takip etmek ve bunlar n uygulanmas için gerekli önlemleri almak, statistik alan ndaki ulusal ve uluslararas öncelikleri dikkate alarak istatistiksel veri ihtiyac duyulan alanlar ve veri derleme yöntemlerini ilgili kurum ve kurulu larla i birli i içinde belirlemek, Program n kurum ve kurulu lara verdi i resmî istatistik görevlerinin yerine getirilmesini izlemek, bu kurumlarca üretilen istatistiklerin uluslararas standartlara uygunlu unu incelemek, kalite kontrolünü yapmak ve bu konularda teknik destek ve koordinasyonu sa lamak, Kalk nma planlar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedi i temel ilkeler çerçevesinde, Kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalar n belirlemek; Kurumun stratejik planlar na, y ll k amaç ve hedeflerine ba l olarak te kilat yap s n, hizmet kalite standartlar n, yönetim hizmet ve süreçlerini sürekli geli tirici tedbirler almak, Program n uygulanmas na ili kin Y ll k zleme Raporlar n haz rlamak, statistikî bilgilerin saklanmas n, kullan c ya sunulmas n, bu alanlara ili kin sistemlerin geli tirilmesini ve bu amaçla ulusal ve uluslararas bir bilgi a ve bilgi ak sisteminin olu turulmas n koordine etmek, Ulusal kay t sistemlerinin olu turulmas nda standartlar tan mlamak, uygulamak ve kurumlar aras koordinasyon ile uygulanmas n sa lamak, Uluslararas düzeyde kar la t rmalar yapmak amac yla di er ülkelere veya ülke gruplar na ait göstergeleri takip etmek, de erlendirmek ve gerekli durumlarda yay mlamak, htiyaç duyulan alanlarda veri üretilmesi, teknik kapasitenin geli tirilmesi ve güçlendirilmesi amac yla, ulusal ve uluslararas kurum ve kurulu larla i birli i içinde ara t rma ve teknik yard m projeleri haz rlamak, geli tirmek ve yürütmek, statistikle ilgili konularda di er ülkelerle ve uluslararas kurulu larla i birli ini sa lamak ve uluslararas toplant lar düzenlemek, Kanunla verilen di er görevleri yerine getirmek say l Türkiye statistik Kanunu ile tüm kamu kurumlar n n istatistik faaliyetlerine bir çerçeve getirilmi ve TÜ K'in koordinasyon rolü güçlendirilmi tir. 1 TÜ K, Performans Program,

11 Genel Bilgiler B. Te kilat Yap s TÜ K, genel bütçeli bir kurumdur Say l Türkiye statistik Kanunu ile statistik Konseyi ve Türkiye statistik Kurumu Ba kanl olarak yap land r lm t r. statistik Konseyi, Resmi statistik Program (R P) ve resmi istatistikler konusunda tavsiyelerde bulunmak, ileriye yönelik görü ve önerileri kapsayan çal malar yapmak üzere olu turulmu tur. TÜ K Ba kanl ise Kanunun uygulanmas n sa lamak ve Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere merkez ve ta ra te kilat olarak kurulmu tur. TÜ K Ba kanl, merkez te kilat ve Türkiye genelinde 26 Bölge Müdürlü ü ile çal malar n yürütmektedir say l Kanun ile tan mlanan merkez te kilat emas a a da verilmi olup, Ek-2 de ise ayr nt l ema yer almaktad r. Ba kan Ba kan Ba kan Yard mc s 1. Ba kan Yard mc s TÜ K Merkez Te kilat emas Ana Hizmet TÜ K Daire Ba kanl klar (16 Daire B k.) Dan ma 1. Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Yard mc Hizmet 1. nsan lar Daire Ba kanl 2. Ba kan Yard mc s 3. Ba kan Yard mc s 4. Ba kan Yard mc s 2. Hukuk Mü avirli i 3. Bas n ve Halkla li kiler Mü avirli i 2. Destek Hizmetleri Daire Ba kanl Merkez te kilat nda; 16 ana hizmet birimi, 3 dan ma birimi ve 2 yard mc hizmet birimi bulunmaktad r. Ayr ca, Ba kanl a ba l E itim ve Ara t rma Merkezi Müdürlü ü (EAMER) vard r. Bunun yan s ra Kurumun görev alan na giren, özel önem ve öncelik ta yan konularda kurullar olu turulmas hükmü gere ince, Yay n ve Da t m Kurulu ile Veri Kalite Kontrol Kurulu olu turulmu tur. TÜ K merkez te kilat ndaki hizmet birimleri ve yönetim kademeleri ile ta ra te kilat a a da verilmi tir. Merkez Te kilat Yönetim Kademeleri 1 Ba kan 1 Döner Sermaye letmesi Müdürlü ü 4 Ba kan Yard mc s 1 E itim ve Ara t rma Merkezi Müdürlü ü 1 Hukuk Mü avirli i 12 Müdürlük 19 Daire Ba kanl 44 Grup 1 Bas n ve Halkla li kiler Mü avirli i 20 Tak m 2 Kurul 2 Di er (Kurum Tabipli i Ayniyat Saymanl ) 2 TÜ K, Performans Program,

12 Genel Bilgiler Ta ra te kilat ; ulusal düzeydeki say m ve ara t rma faaliyetlerinde sorumluluk bölgesine ait verilerin derlenmesi, de erlendirilmesi, kalite kontrolü, analizi ve merkeze aktar m ile bölgesel istatistiklerin alt yap s n olu turmak ve üretmekle görevlidir. 26 bölge müdürlü ünden olu an ta ra te kilat n n bulundu u iller statistiki Bölge S n flamas na ( BBS) göre a a da verilmi tir. Ayr ca Afyon, Ordu, Mersin ve Mardin illerinde bulunan il irtibat bürolar alan çal malar na destek vermektedir. Ta ra Te kilat (26 Bölge Müdürlü ü ve Sorumluluk Alan na Giren ller) S ra No Bölge Müdürlü ü Bölge Sorumluluk Alan na Giren ller 1 Ankara Ankara 2 Adana Adana, Mersin 3 Antalya Antalya, Burdur, Isparta 4 Bal kesir Bal kesir, Çanakkale 5 Bursa Bursa, Eski ehir, Bilecik 6 Denizli Denizli, Ayd n, Mu la 7 Diyarbak r Diyarbak r, anl urfa 8 Edirne Edirne, K rklareli, Tekirda 9 Erzurum Erzurum, Erzincan, Bayburt 10 Gaziantep Gaziantep, Ad yaman, Kilis 11 Hatay Hatay, Kahramanmara, Osmaniye 12 stanbul stanbul 13 zmir zmir 14 Kars Kars, Ardahan, I d r, A r 15 Kastamonu Kastamonu, Çank r, Sinop 16 Kayseri Kayseri, Sivas, Yozgat 17 Kocaeli Kocaeli, Bolu, Sakarya, Düzce, Yalova 18 Konya Konya, Karaman 19 Malatya Malatya, Bingöl, Elaz, Tunceli 20 Manisa Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, U ak 21 Nev ehir Nev ehir, Aksaray, Ni de, K r kkale, K r ehir 22 Samsun Samsun, Amasya, Çorum, Tokat 23 Siirt Siirt, Mardin, Batman, rnak 24 Trabzon Trabzon, Artvin, Gümü hane, Rize,Giresun, Ordu 25 Van Van, Bitlis, Hakkari, Mu 26 Zonguldak Zonguldak, Bart n, Karabük TÜ K, Performans Program,

13 Genel Bilgiler C. Kuruma li kin Bilgiler 1. Fiziksel lar Kurumun mevcut sabit sermayesi bak m ndan tahsisli olan hizmet binalar, Ankara merkez hizmet binas, 14 bölge müdürlü ü ve 3 il irtibat bürosu olmak üzere toplam 18 dir. Bölge müdürlüklerimizden ( stanbul Bölge Müdürlü ü ek hizmet binalar dahil) 15 i ise kiral k hizmet binas kullanmaktad r. TÜ K in Aral k 2013 itibar yla sahip oldu u fiziki kaynaklar Tablo 1.1'de verilmi tir. 1.1 TÜ K'in Fiziki lar n n Da l m, Aral k 2013 Fiziki lar Toplam Merkez Ta ra Tahsisli Hizmet Binalar Kiral k Hizmet Binalar Lojman Demirba Ta tlar Kiral k Ta tlar Bilgi ve Teknolojik lar TÜ K, bilimsel ve teknik niteli ini bu alandaki ileri dünya ülkeleri standartlar na yükseltme ve Türkiye nin ça da istatistik yap s n her geçen gün geli tirme gayretinde olan, ülkemizin karar süreçlerinde etkin rol oynayan bir kurumdur. Ulusal ve uluslararas alandaki geli meler, TÜ K in kurumsal yap s nda ve i tan mlar nda de i ime yol açmakta ve istatistik alan ndaki ihtiyaçlar sürekli artmaktad r. Bilgi teknolojilerindeki geli meler, istatistik alan ndaki çal malar her aç dan etkilemektedir. Bu etkile imler; istatistiki verilerin derlenmesi, i lenmesi ve da t m a amalar nda yeni teknik ve yöntemlerin devreye girmesi sonucunda olu maktad r. Bilgi teknolojilerinin sa lad kolayl klar sayesinde veri; elektronik ortamda derlenmekte, k sa süre içerisinde analiz edilmekte, farkl biçimlerde ve süratli bir ekilde kullan c lara sunulmaktad r. Özellikle internetin günlük ya amda yayg n bir ekilde kullan lmas ile bilgi ve veriye daha çabuk ula lmas ba lam nda, intranet ve internet içeriklerinin yönetimini kolayla t rmak için portal çal malar yürütülmektedir. TÜ K de, bili im hizmetleri yürütülürken yeni teknolojiler yak ndan takip edilmektedir. Son y llarda ki isel bilgisayarlar, sunucu sistemleri, mobil bilgisayarlar gibi ileti im araçlar ; veri toplama, analiz ve da t m süreçlerinde etkin olarak kullan lmaya ba lanm t r. Kurumdaki bili im ve ileti im araçlar n n merkez ve ta ra te kilat ayr m nda say sal da l m, Aral k 2013 itibar yla Tablo 1.2 de verilmi tir. 1.2 Bili im ve leti im Araçlar n n Say sal Da l m, Aral k 2013 Bili im ve leti im Araçlar Toplam Merkez Ta ra Ki isel Bilgisayarlar Mobil Bilgisayarlar Sunucu Yaz c Taray c Video Konferans Projektör Telefon Faks Telefon Santral TÜ K, Performans Program,

14 Genel Bilgiler TÜ K in bilgi i lem teknolojilerini ve süreçlerini a a daki ekilde özetleyebiliriz. Veri derleme Veri derleme süreçlerinde yeni teknolojiler ara t r lmakta, kurum altyap s na uygun yaz l m geli tirme platformlar ile web tabanl ve mobil cihaz (IPAQ) ile çal an veri giri uygulamalar n n k sa sürede metaveri bilgisi ile olu turulmas sa lanmaktad r. Bunun yan s ra, tablet bilgisayarlar ve benzeri mobil cihazlar ile veri derleme çal malar, web servis ile veri gönderme ve rapor, analiz uygulamalar ile entegre olarak, bölge müdürlükleri sorumlulu unda yürütülmektedir. Do ru karar verebilme gücünün art r labilmesi istatistiksel bilgilere h zl, zaman nda ve kolay eri ilebilmesiyle mümkündür. Bu kapsamda idari kay t sistemlerinin kurulmas ve takip edilebilmesi için Servis Odakl Mimari (SOA) tabanl bir yöntem kullan lm t r. Kullan lan SOA araç ve gereçleriyle, istatistiksel verilerin do rulu unu, tutarl l n, güncelli ini, izlenebilirli ini/do rulanabilirli ini sa lamak amaçlanmaktad r. Bu kapsamda üretilen hizmetler web servisleri eklinde tasarlanm ve kurumlar n platform ba ms z olarak faydalanmas sa lanm t r. Verinin kayna ndan, veriyi aktararak idari kay t sistemi olu turma i lemlerinde web servisi teknolojisi kulan lmaktad r Merkezi veritaban na aktar m Veri derleme süreci sonras nda tüm veriler, elektronik ortamlarda merkezi veri tabanlar na aktar lmaktad r. TÜ K veri taban platformlar nda; üretim, kurumsal ve da t m olmak üzere üç farkl yap dan olu an bir veri mimarisi benimsenmi tir. Üretim veri tabanlar, cari döneme ait bilgilerin topland ve verilerin temizlenmesine ili kin güncellemelerin gerçekle tirildi i operasyonel veri tabanlar d r. Kurumsal veri tabanlar, güncelleme i lemi tamamlanm, tarihsel boyutta istatistiksel verileri içeren ve kurum içi analizlere/raporlamalara yönelik nihai veri tabanlar d r. Da t m veri tabanlar ise kurumsal veri tabanlar ndan beslenen, özellikle kurum d kullan c lara aç k, da t m amaçl veri tabanlar n ifade eder. lgili veri taban sunucular için standart yedekleme politikalar olu turularak, gerekli uygulamalar geli tirilmekte ve uygulanmaktad r. Analiz ve raporlama Kurumda ekonomik ve sosyal alanlarda büyük hacimli bir çok veri taban mevcuttur. Bu veri tabanlar üzerinde; birimlerin, analiz ve raporlamaya ili kin ileri düzey ihtiyaçlar n, kullan c dostu yaz l m araçlar ile yapabilmesi için veri güvenli i ve gizlili i dikkate al narak, istatistiksel analiz araçlar kullanmalar sa lanm t r. Bu analiz araçlar ile anl k raporlama, veriler aras ili kisel bütünlük testleri, çok boyutlu analiz ve veri madencili i uygulamalar geli tirilmektedir. Kullan c ya sunum Üretilen istatistiki verilerin, etkin ve h zl sunumuna ili kin olarak, internet sayfas içeri inin, dinamik olarak veri tabanlar ndan kar lanmas çal malar na devam edilmektedir. Bu ba lamda, dinamik sorgulamalar n oldu u ve sayfa güncellemelerinin interaktif ortamda veri sa layan birimler taraf ndan gerçekle tirildi i yeni bir web sitesi haz rlanm, web sayfas arac l yla kullan c profilleri veri taban olu turulmu, otomatik e-posta hizmetleri ile birlikte sayfa üzerinden sanal ma aza uygulamalar ile Internet üzerinden sat a yönelik çal malar mevcut durum itibar yla tamamlanm t r. Verinin da t m nda, i zekas ürünleri kullan larak, verinin grafiksel gösterimi ile ilgili çal malar yürütülmektedir. Kullan c lar n veri üzerinde istatistiksel analizler yapabilmesi için kurulan veri analiz merkezinde istatistiksel analiz yaz l m n n kullan m sa lanm t r. A ve sunucu altyap s TÜ K Ba kanl n n bütün bili im süreçlerinin sa l kl, verimli, güvenli ve h zl bir ekilde i letilebilmesi için A ve Sunucu altyap s süreklili i ve güncelli i sa lanmaktad r. Merkez Ba kanl k Binas ve Bölge Müdürlüklerimiz MetroEthernet teknolojisi ile a ve internet hizmeti almaktad r. Bütün a altyap s izlenerek, sorunlar gözlemlenmekte ve gerekli müdahaleler yap lmaktad r. Böylece veri trafi inin devaml l sa lanmaktad r. Eskiyen sunucular n yenilenmesi, bak m ve yeni sunucu ve a cihazlar güncellemeleri yap lmaktad r. Yeni teknolojiler takip edilerek A ve Sunucu altyap s teknolojik ihtiyaçlara göre geli tirilmektedir. TÜ K, Performans Program,

15 Genel Bilgiler Böylece mevcut projelerin, uygulamalar n devaml l sa land gibi yeni projeler için de gerekli altyap ve sunucu hizmetleri haz rlanmaktad r. Toplamda i kalitesi daha da art r lmaktad r. Web Filtreleme sistemi kurularak, tan mlanan politikalar sayesinde a ve internet bant geni li i kullan m kontrol alt na al n p, a üzerinde verimli ve h zl çal ma temin edilmektedir. Video Konferans ve Uzaktan E itim gibi sistemler kurulup, teknolojik imkanlardan kurum personeli faydaland r lmaktad r. Böylece i gücü ve zaman ve maddi giderler en aza indirilmektedir. VoIP teknolojisi kullan larak a üzerinden IP tabanl ses iletimi ve haberle mesi sa lanmaktad r. sunucu hizmeti verilerek kurum personelinin birbiriyle ve d dünya ile elektronik haberle mesi sa lanmaktad r. File Sunucu hizmeti verilerek kullan c lar n ortak dosyalar üzerinde çal mas ve bu dosyalar n merkezi olarak yedeklenmesi sa lanmaktad r. Dosya Transfer Protokolü (FTP) hizmeti ile kullan c lar n verilerini ve dosyalar n ta ma ve transfer etme imkan sa lanmaktad r. Güvenlik altyap s ve veri güvenli i Firewall (Güvenlik Duvar ) kullan larak, TÜ K iç a ve d internet dünyas aras nda güvenli ve kontrollü giri -ç k yap lmaktad r. IPS (Sald r Tespit Sistemi) kullan larak TÜ K a na yap labilecek sald r lar engellenmektedir. Kurumsal Antivirüs Hizmeti vas tas yla virüs, trojan, worm vb. gibi zararl kodlara kar ki isel bilgisayarlar ve a korunmaktad r. Web Filtreleme sistemi ile, internet üzerinde, TÜ K a na zarar verecek veya kanunen suç te kil eden içeriklere bilerek/bilmeyerek yap lacak eri imleri politikalar belirlenerek engellemektedir. sunucu için anti-spam yaz l m kullan larak spam mailler engellenmekte ve mail güvenli i sa lanmaktad r. Active Directory sistemi tesis edilerek kullan c lar n kontrolü ve eri im yetkileri düzenlenmektedir. Veri Taban Güvenlik Uygulamas geli tirilerek, veritabanlar na eri im yetkileri kontrol alt na al nm t r. Ve loglar kay t alt na al narak güvenlik sa lanmaktad r. Yedekleme Sistemleri kurularak kurum verilerinin belirlenen periyotlarla yedekleri al nmakta ve kritik verilerin birer kopyas fiziksel olarak ba ka bir mekanda muhafaza edilmektedir. Yönetimde bili im altyap s Bölge müdürlüklerinde, bili im altyap lar n n güçlendirilmesi ile, mümkün olan operasyonel bili im süreçlerinin bölge müdürlüklerine kayd r lmas sa lanm t r. Bu çerçevede, kullan c profili ve i takip süreçleri merkezden izlenebilir ve yönetilebilir altyap ya kavu turulmu tur. Merkez ve 26 bölge müdürlü ü otomasyon sistemine dahil edilerek, ka t üzerinde yürütülen evrak ve kurum yönetim süreçleri, personel, bütçe, yemekhane, telefon rehberi, toplant yönetim sistemi, sa l k hizmetleri, donan m ve yaz l m envanteri ile elektronik imza vb. otomasyon projeleri web ortam nda kullan m na ba lanm t r. Veri ve süreç standardizasyonu Veri ve Süreç Standardizasyonu ile istatistik üretim, analiz ve da t m süreçlerinde ortak standartlar n olu turulmas (soru, de i ken, kod listeleri, s n flamalar) ve kullan lmas ; üretti imiz verilerin metaverileriyle birlikte kullan c ya daha anla l r ekilde sunulmas, birlikte çal labilirli in sa lanarak mükerrerli in önlenmesi gibi pekçok konuda kurumumuza katk sa layacak standart yap lar olu turulmas hedeflenmektedir. TÜ K te istatistiksel metaveri kavram ve kurumsal bir metaveri sisteminin gereklili i gerçekle tirilen ARGE projeleriyle ortaya konmu, bu süreçte ilgili alanda kurumsal geli im ad na yap labilecek olan çal malar de erlendirmeye al nm t r. Kurumda inaktif durumda olan bu modeli kullan ma geçirmek ad na, bu tez çal mas kapsam nda örnek bir uygulama sunulmu tur. Metaveri veri giri editörü uluslararas standartlara uyumun yan s ra kurumun da gereksinimleri göz önünde bulundurularak kurulmu tur. Sistematik bir biçimde anket metaveri bilgileri metaveri veri taban na aktar ld nda, saklanan veriler daha sonra eklenmesi planlanan anket metaverileri için birer kaynak te kil etmekte ve ayn zamanda i in tekrarlarak zaman kayb na yol açmas n engellemektedir. Olu turulan anket soru bankas ve de sorular n içerdi i de i kenlerin olu turaca veri setleri istatistik üretim birimlerinde standartlara uygun ve de kaliteli verinin üretilmesine olanak sa layacakt r. TÜ K, Performans Program,

16 Genel Bilgiler E itim ve Destek Merkez ve bölge birimlerinin ihtiyaç duydu u, Yap land r lm Sorgu Dili (SQL), Office yaz l mlar, istatistiksel veri analizi yaz l mlar konular nda kurum içi e itimler düzenli olarak yap lmaktad r. Ayr ca, Türk birli i ve Kalk nma daresi Ba kanl (T KA) arac l yla programlanm yurtd e itimler, Azerbeycan, Tacikistan, Kazakistan vb ülkelere verilmektedir. E itimler kapsam nda; a, güvenlik, SQL, veritaban yönetimi, web yaz l m teknolojileri anlat lmaktad r. Personelin bili im konusunda yenilikleri takip etmesi için; FLEX, SQL konular nda e itimler düzenlenmi tir. Ayr ca, yurtd e itim ve toplant lar na kat l m sa lanm t r. Analiz konusunda, görsel e itim dökümanlar haz rlanarak, Intranet ortam nda sunulmu tur. Kullan c lar n; donan m, yaz l m vb. bili im süreçleri ile ilgili sorunlar n takip edecek gerekti inde raporlayacak destek masas yaz l m kullan lmas yayg nla t r lm t r. D. nsan lar TÜ K de, 31/12/2013 tarihi itibariyle merkez ve ta ra te kilat ndaki personel say s toplam 3640 ki idir. Bu personelin % 29 u merkez, % 71 i ta ra te kilat nda görev yapmaktad r. Kurum personelinin istihdam ekline göre, merkez ve ta ra te kilat ayr m nda da l m Tablo 1.3'te verilmi tir. 1.3 TÜ K Personelinin stihdam ekline Göre Da l m, Aral k 2013 stihdam ekli Toplam Merkez Ta ra Kadrolu Personel Geçici Personel Sürekli çi Toplam TÜ K merkez ve ta ra te kilat nda kadrolu olarak çal an toplam 1743 personelin % 91 i yüksekokul mezunudur. Üniversite mezunu olan 1595 ki inin 296 s yüksek lisans, 21 i doktora derecelerine sahip olup, üniversite mezunu personel; TÜ K Uzman, Mali Hizmetler Uzman, TÜ K Uzman Yard mc s, Mali Hizmetler Uzman Yard mc s, statistikçi, Matematikçi, Ekonomist, Programc gibi çe itli kadrolarda istihdam edilmektedir. Kadrolu personelin, merkez ve ta ra te kilat ayr m nda hizmet s n flar na göre da l m Tablo 1.4 de verilmi tir. 1.4 TÜ K de Kadrolu Personelin Hizmet S n flar na Göre Da l m, Aral k 2013 Hizmet S n f Toplam Merkez Ta ra Genel dari Hizmetler Teknik Hizmetler Yard mc Hizmetler Sa l k Hizmetleri Toplam TÜ K, Performans Program,

17 Genel Bilgiler E. Yönetim ve ç Kontrol Sistemi TÜ K, Kalk nma Bakanl na ba l bir kurulu tur. Ba kan, TÜ K in en üst yöneticisidir ve Bakanlar Kurulu karar ile be y l süre için atan r. Ba kan, ba kanl k hizmetlerini, mevzuat hükümlerine, resmi istatistik program na, stratejik plana, Kurumun amaç ve politikalar na, performans göstergelerine ve hizmet kalite standartlar na uygun olarak yürütmekle görevli ve yetkilidir. TÜ K de, ba kan yard mc lar, birinci hukuk mü aviri, daire ba kanlar ve bölge müdürleri, ba kan n önerisi üzerine mü terek kararname ile atan r, bunlar n d nda kalan personelin atamalar ise Ba kan taraf ndan yap l r. Bölge müdürleri, bölgesel düzeydeki tüm istatistik faaliyetlerini yürütmek ve yerel birimlerle koordinasyonu sa lamaktan, do rudan TÜ K Ba kan na kar sorumludur. Ba kanl kta, daire ba kanl klar ve bölge müdürlükleri bünyesinde i lerin niteli ine göre, devaml veya geçici gruplar ve tak mlar olu turulabilir. Ba kan, bu birimlere sorumlular görevlendirir say l Türkiye statistik Kanunu uyar nca R P in haz rlanmas, uygulanmas, resmi istatistik ihtiyac n n tespiti, geli imi ve i levleri konusunda tavsiyelerde bulunmak, ileriye yönelik görü ve önerileri kapsayan çal malar yapmak üzere statistik Konseyi olu turulmu tur. Ayr ca, Kurumun görev alan na giren, özel önem ve öncelik ta yan konularda, kurullar olu turulmas hükme ba lanm t r. Türkiye statistik Kanununun, 18 Kas m 2005 tarihinde yürürlü e girmesinin ard ndan ç kar lan yönetmelik ve yönergeler a a da verilmi tir. Türkiye statistik Konseyi Yönetmeli i Türkiye statistik Kurumu Ba kanl Personeli Görevde Yükselme ve Unvan De i ikli i Yönetmeli i Türkiye statistik Kurumu E itim ve Ara t rma Merkezinin Kurulu u Görevleri ve Çal ma Esaslar na li kin Yönetmelik Türkiye statistik Kurumu Uzman Yard mc l Giri ve Türkiye statistik Kurumu Uzmanl Yeterlik S navlar ile Atanma ve Yeti tirilmelerine Dair Yönetmelik Resmi statistiklerde Veri Gizlili i ve Gizli Veri Güvenli ine li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik Veri Kalite Kontrol Kurulunun Olu umu ve Çal ma Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik Türkiye statistik Kurumu Ba kanl Personelinin yer de i tirme suretiyle Atanmalar na Dair Yönetmelik Kamu Görevlileri Etik Davran lkeleri ile Ba vuru Usul Esaslar Yönetmeli i Türkiye statistik Kurumu Ba kanl Disiplin Amirleri Yönetmeli i Türkiye statistik Kurumu Ba kanl nda Staj Yapacak Ki iler Hakk nda Yönerge Türkiye statistik Kurumu Ba kanl Konut Tahsisi Yönergesi Türkiye statistik Kurumu Ba kanl Ön Mali Kontrol lemleri Yönergesi Türkiye statistik Kurumu Ba kanl Döner Sermaye letmesi Yönetmeli i Türkiye statistik Kurumu Veritabanlar Yay mlama Yönergesi Türkiye statistik Kurumunun dari ve lemleri ile lgili Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzluklara li kin ikayetlerin Bildirimi ve De erlendirilmesine Dair Yönerge Türkiye statistik Kurumu Personelinin Kurumsal Veritabanlar na Eri im ve Kullan m Yönergesi Türkiye statistik Kurumu Bölge Müdürlükleri nin Üretim Veritabanlar na Eri im ve Kullan m Yönergesi Türkiye statistik Kurumu Taraf ndan Yay mlanm statistiksel Veri ve Bilgilerde Hatalar n Düzeltilmesi ile lgili Usul ve Esaslar Hakk nda Yönerge Türkiye statistik Kurumu Mikro Veriye Eri im ve Kullan m Hakk nda Yönerge Resmi statistik Program Çal ma Gruplar n n Olu umu ve Çal ma Usulleri Hakk nda Yönerge TÜ K, Performans Program,

18 Genel Bilgiler Yetki Devri ve mza Yetkileri Yönergesi Resmi statistiklerin Yanl Kullan lmas ve Yorumlanmas n Önlemeye Yönelik Usul ve Esaslar 5429 say l Türkiye statistik Kanunu ve 5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyar nca, Kurum bünyesinde Strateji Geli tirme Daire Ba kanl kurulmu tur. An lan daire ba kanl ; stratejik planlama, performans esasl bütçeleme, faaliyet raporu, iç kontrol, yönetim bilgi sistemleri, kurum bütçesinin ve yat r m program n n haz rlanmas fonksiyonlar n n koordinasyonu ile kesin hesap-raporlama, ön mali kontrol, ayr nt l harcama program haz rlama, alacaklar n takibi, ta n r ve ta nmaz mal i lemleri ve mali konularda dan manl k fonksiyonlar n n yürütülmesi hizmetlerinden sorumludur say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 58 inci ve 60 nc maddeleri ile ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole li kin Usul ve Esaslar Hakk ndaki Yönetmeli e dayan larak ç kar lan TÜ K Ba kanl Ön Mali Kontrol lemleri Yönergesi nde belirtilen mali karar ve i lemlerin ön mali kontrolleri Strateji Geli tirme Daire Ba kanl taraf ndan yap lmaktad r. 26/12/2007 tarihli ve say l Resmi Gazetede yay mlanan Kamu ç Kontrol Standartlar Tebli i ile Maliye Bakanl taraf ndan 04/02/2009 tarihinde yay mlanan Kamu ç Kontrol Standartlar na Uyum Eylem Plan Rehberi uyar nca haz rlanan, TÜ K ç Kontrol Standartlar na uyum Eylem Plan Kurumumuzdaki yeniden yap lanma nedeniyle güncellenmektedir. TÜ K de, 2 Adet ç Denetçi, 4 Adet Mali Hizmetler Uzman ve 1 Adet Mali Hizmetler Uzman Yard mc s görev yapmaktad r. Kurumumuz, 5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli 1 Say l Cetvelde yer alan genel bütçeli bir idaredir. Muhasebe hizmetleri Ba bakanl k Merkez Saymanl k Müdürlü ü nce yürütülmekte iken 2012 y l ba ndan itibaren Kalk nma Bakanl Merkez Saymanl k Müdürlü ü taraf ndan yürütülmektedir. TÜ K, Performans Program,

19 II. Performans Bilgileri A. Temel Politika ve Öncelikler 1. TÜ K in Plan ve Programlar 2005 y l nda yürürlü e giren Türkiye statistik Kanunu, ulusal düzeyde resmi istatistikler konusunda önemli düzenlemeleri içeren R P in haz rlanmas n ve istatistik üretiminin bu program çerçevesinde yap lmas n hükme ba lam t r. Bunun yan s ra, kamuda reform olarak nitelendirilen çok y ll planlama dönemine geçi uygulamalar ba lat lm, bu kapsamda kurulu lar n stratejik planlar n haz rlamalar ve bütçelerini bu plan do rultusunda olu turmalar için gerekli yasal düzenlemeler yap lm t r. lk kez dönemi ve ikinci kez dönemi için haz rlanan resmi istatistik programlar ve stratejik planlar, TÜ K in istatistik alan ndaki hedeflerini ve yap lmas gereken çal malar n yeniden planlamas n gerekli k lm t r. Kurumun yay mlad yukar da belirtilen resmi plan ve programlar kapsam nda; Resmi istatistiklerin üretiminde ve yay m nda kar la lan mükerrerlikler önlenecek, cevaplay c yükü azalacak, kamuda insan gücü ve kaynak tasarrufu sa lanacak ve resmi istatistiklere olan güven daha da artacakt r. TÜ K in yay mlad verilerin yan s ra, R P de di er kurum ve kurulu lar taraf ndan üretilmesi öngörülen veriler resmi istatistik olarak kabul edilecektir. Böylece, ihtiyaç duyulan her alanda güvenilir tek bir resmi istatistik üretilmesi sa lanm olacakt r. statistik ürünlerin sunumunda kalite, güvenilirlik, zamanl l k, güncellik, aç kl k, eri ilebilirlik, tutarl l k ve kar la t r labilirlik ilkeleri esas al nacakt r. Kamusal hizmet sunumunda tarafs zl k, effafl k, hesap verebilirlik ve kullan c memnuniyeti esas al nacakt r. Bireysel verilerin gizlili i ve kamuoyunun bilgi edinme hakk n n gözetilmesi esas al nacakt r. Stratejik Plan ve Performans Program nda yer verilen hedeflerin gerçekle mesi sa lanacakt r. Kurumun personel kapasitesi, de i en artlara ve çal malara h zl ve etkin bir biçimde cevap verebilecek ekilde artt r lacakt r. Personelin çal ma ko ullar iyile tirilecek, atama ve yükselmelerde liyakat esas al nacakt r. statistik üretim süreçlerini, veri da t m n ve organizasyon altyap s n geli tirmek amac yla yeni teknolojilerin kullan m artt r lacakt r. 2. Kalk nma Plan ve Programlar Onuncu Kalk nma Plan TÜ K, kurumsal olarak belirledi i strateji ve önceliklerinin yan s ra, dönemini kapsayan Onuncu Kalk nma Plan nda Öncelikli Dönü üm Programlar kapsam nda 1.10 nolu statistiki Bilgi Altyap s n Geli tirme Program nda genel koordinatör, bu program alt nda yeralan 2. Bile en: Kurumlar Aras birli inin Güçlendirilmesi 3. Bile en: Uluslararas Normlarda statistik Üretiminin Sa lanmas konular nda da bile en sorumlusu kurum olarak yeralmaktad r. 10 TÜ K, Performans Program,

20 2014 Y l Program TÜ K, 2014 Y l Program nda; Nitelikli nsan, Güçlü Toplum Kültür ve Sanat - Kültürel ve sanatsal faaliyetlere kat l m n bir ya am al kanl olarak geli mesi sa lanacakt r. (Kalk nma Plan p.295) Tedbir 96 Kültürel Faaliyetlere Kat l m ve Ayr lan Zaman Ara t rmas güncellenecektir. -Ortak tarihi geçmi imiz olan ülkeler ba ta olmak üzere dünya ülkeleriyle kültürel ili kilerimiz geli tirilecek, kültür endüstrisinin milli gelir, ihracat ve ülke tan t m na katk s art r lacakt r. (Kalk nma Plan p.296) Tedbir 112 Kültür istatistiklerinin uluslararas standartlara uyumlu hale getirilmesi çal malar na ba lanacakt r. politikalar ndan sorumlu kurulu olarak yer almaktad r Y l Program nda sorumlu/i birli i yap lacak kurulu lar aras nda yer ald m z politika öncelikleri ise a a da verilmi tir Nitelikli nsan, Güçlü Toplum E itim - lk ve orta ö retimde ba ta engelliler ve k z çocuklar olmak üzere tüm çocuklar n okula eri imi sa lanacak, s n f tekrar ve okul terki azalt lacakt r. (Kalk nma Plan p.147) Kalabal k ve birle tirilmi s n f ile ikili e itim uygulamalar azalt lacak, ö renci pansiyonlar yayg nla t r lacakt r. (Kalk nma Plan p.155) Tedbir 2 Zorunlu e itime devam etmeyen çocuklar e itime kazand r lacak, kademeler aras geçi oranlar art r lacakt r. -Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumluluklar art r lacakt r. (Kalk nma Plan p.154) Tedbir 16 Türkiye'de E itimin Finansman ve E itim Harcamalar Bilgi Yönetim Sisteminin (TEFB S) etkin ekilde kullan m sa lanacakt r Çocuk ve Gençlik -Sokakta, a r ve tehlikeli i lerde, aile i leri d nda ücret kar l gezici ve geçici tar m i lerinde çal ma gibi çocuk i çili inin en kötü biçimleri önlenecektir. (Kalk nma Plan p.267) Tedbir 78 Çocuk i çili inin önlenmesine yönelik mevzuat haz rl klar tamamlanacak ve konuyla ilgili projeler çe itlendirilecek ve say s art r lacakt r Sosyal Koruma -Vergi ve sosyal transferlerin gelir da l m e itsizli ini ve yoksullu u azalt c etkisi art r lacakt r. (Kalk nma Plan p.278) Tedbir 82 Gelir da l m n iyile tirmeyi ve yoksullu u azaltmay hedefleyen sosyal transferlerin etkinli inin art r lmas na yönelik mevzuat haz rl klar tamamlanacakt r

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

KONTROL ORTAMI KOS 1 KOS 1.1 Etik De erler ve Dürüstlük: Personel davran lar n belirleyen kurallar n personel taraf ndan bilinmesi sa lanmal d r. ç kontrol sistemi ve i leyi i yönetici ve personel taraf

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri I- GENEL B LG LER 1 A-M SYON V ZYON VE 3 DE ERLER B-YETK GÖREV VE 3 SORUMLULUKLAR C-

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

2009 FAALiYET RAPORU

2009 FAALiYET RAPORU 2009 FAALiYET RAPORU Çalýþmak demek, boþuna yorulmak, terlemek deðildir. Zamanýn gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluþlardan azami derecede istifade etmek zorunludur. Değerli Bucalılar,

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

Tabiata sayg akl n vicdan d r.

Tabiata sayg akl n vicdan d r. Tabiata sayg akl n vicdan d r. 1 Kuruluflundan bu yana, Çevre ve Orman Bakanl n n gerçeklefltirmifl oldu u geliflmeleri, alm fl oldu u mesafeyi ve ortaya koymufl oldu u yeni yaklafl mlar yak ndan izlemekte

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 > 94-115 araflt rma, bilgi ifllem ve iletiflim Araflt rma Faaliyetleri Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi fllem Halkla liflkiler D fl liflkiler > araflt rma, Bilgi

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı İç Kontrol Eylem Planı 2012-2014 Geliştirme Müdürlüğü ÇANKAYA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Ziyagökalp Cad. Emek Hizmet Binası Kat:8 No:11 Çankaya - ANKARA Tel: 0.312 458 89 00 / 1901 Faks:

Detaylı