PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI"

Transkript

1 TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

2 TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

3 PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu Tel: + (312) Faks: + (312) İnternet E-posta Yayın No 3658 Türkiye İstatistik Kurumu Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No: Çankaya-ANKARA / TÜRKİYE Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre her hakkı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına aittir. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara Tel: * Faks: Mart, 2012 MTB: Adet ISBN

4 Bakan Sunuşu BAKAN SUNU U 5018 Say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, kamu kurulu lar nda stratejik planlama ve performans esasl bütçeleme uygulamas na geçilmi olup, stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu olarak performans programlar haz rlanmas ve bütçelerin de performans esas na dayal olarak olu turulmas öngörülmü tür. Bilimsel ve teknik niteli ini bu alandaki ileri dünya ülkeleri standartlar na yükseltme ve Türkiye nin ça da istatistik yap s n geli tirme gayretinde olan, ülkemizin karar süreçlerinde etkin rol oynayan bir kurum olan Türkiye statistik Kurumu (TÜ K); belirlenen hedef, gösterge ve faaliyetler ile bunlara tahsis edilen kaynaklara ili kin olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi amac yla 2012 Mali Y l Performans Program n haz rlam t r. Türkiye statistik Kurumu nun tüm yönetici ve çal anlar na de erli katk lar ve bu kapsamda yürüttükleri çal malar için te ekkür eder, program n ba ar yla uygulanmas n temenni ederim. Cevdet YILMAZ Kalk nma Bakan III

5 Başkan Sunuşu BA KAN SUNU U Ülkemizde istatistiklerin daha kaliteli ve istenen çe itlilikte üretilmesi için sürekli kendini geli tirme çabas içinde olan TÜ K, Stratejik Plan nda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaçlar ve hedefler çerçevesinde 2012 Mali Y l Performans Program n haz rlam t r. Kamu kaynaklar n n etkin, ekonomik ve verimli kullan lmas ve effafl k ilkeleri gere i haz rlanan bu programla, Kurumumuz faaliyetlerinin hedef ve göstergelere dayal olarak izlenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlanm t r. Programda eme i geçen Kurumumuz çal anlar na te ekkür eder, program n ba ar yla uygulanmas n dilerim. Birol AYDEM R Ba kan V

6 İçindekiler Ç NDEK LER Sayfa Bakan Sunu u Ba kan Sunu u çindekiler Simge ve K saltmalar III V VII IX I. Genel Bilgiler 1 A. TÜ K in Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1 B. Te kilat Yap s 2 C. Kuruma li kin Bilgiler 4 1 Fiziksel Kaynaklar 4 2 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 5 D. nsan Kaynaklar 8 E. Yönetim ve ç Kontrol Sistemi 9 II. Performans Bilgileri 11 A. Temel Politika ve Öncelikler 11 1 TÜ K in Plan ve Programlar 11 2 Kalk nma Plan ve Programlar 11 3 Avrupa Birli i statistik Sistemine Uyum Çal malar 14 B. TÜ K in Stratejik Amaç ve Hedefleri 18 1 TÜ K in Misyon ve Vizyonu 18 2 Stratejik Amaç ve Hedefler 18 C., Gösterge ve Faaliyetlere li kin De erlendirmeler 19 1 Performans Hedeflerine li kin De erlendirmeler 19 2 Performans Göstergeleri, Faaliyetlere ve Uluslararas Projelere li kin De erlendirmeler, Faaliyetler Uluslararas Projeler 25 4 dare Performans Tablolar, Ulusal Hesaplar ve Ekonomik Göstergeler Daire Ba kanl 27 VII TÜ K, Performans Program, 2012 VII

7 İçindekiler 4.2 Tar m ve Çevre statistikleri Daire Ba kanl Sanayi ve statistikleri Daire Ba kanl Sosyal statistikler Daire Ba kanl Yöntem Ara t rmalar Daire Ba kanl D li kiler Daire Ba kanl Bilgi ve leti im Teknolojileri Daire Ba kanl Yay n ve Bilgi Da t m Daire Ba kanl Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Hukuk Mü avirli i Bas n ve Halkla li kiler Mü avirli i nsan Kaynaklar Daire Ba kanl Destek Hizmetleri Daire Ba kanl Özel Kalem Müdürlü ü Bölge Müdürlükleri 90 5 Faaliyet Maliyetleri Tablosu, Ek D darenin Kaynak htiyac dare Performans Tablosu, Toplam Kaynak htiyac Tablosu, Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine li kin Tablo, Grafik Listesi 2.1 Performans Göstergelerinin, Stratejik Amaçlar tibar yla Da l m, Tablo Listesi 1.1 TÜ K'in Fiziki Kaynaklar n n Da l m, Aral k Bili im ve leti im Araçlar n n Say sal Da l m, Aral k TÜ K Personelinin stihdam ekline Göre Da l m, Aral k TÜ K de Kadrolu Personelin Hizmet S n flar na Göre Da l m, Aral k Performans Program nda Yer Alan Stratejik Hedef, ve Göstergelerin Stratejik Amaçlara Göre Da l m, VIII

8 İçindekiler Simge ve K saltmalar AB A S Ar-Ge BH M B TD CATI COR NE DHD D D DÖS M EAMER EDP ESA Euro Eurostat FISIM GSYH HM IPA IPCC AD AS BBS KD KDS KOB MBP NACE NV GM ÖKM R P SGD S D S D SMIS SOA SQL TÇ D T SG TKY TL TÜFE TÜ K UAVT UHEGD YAD YBDD YBS Avrupa Birli i Avrupa statistik Sistemi Ara t rma Geli tirme Bas n ve Halkla li kiler Mü avirli i Bilgi ve leti im Teknolojileri Daire Ba kanl Bilgisayar Destekli Telefonla Görü me Çevresel Bilgilerin Koordinasyonu Projesi Destek Hizmetler Daire Ba kanl D li kiler Daire Ba kanl Döner Sermaye letmesi Müdürlü ü E itim ve Ara t rma Merkezi Müdürlü ü Ekonomik Dönü üm Program Avrupa Hesaplar Sistemi Avrupa Birli i Para Birimi Avrupa Birli i statistik Ofisi Mali Arac l k Hizmetlerinin Dolayl Ölçümü Gayrisafi Yurt çi Has la Hukuk Mü avirli i Kat l m Öncesi Yard m Arac Hükümetleraras klim De i ikli i Paneli statistik Ara t rma Dergisi statistik Ara t rma Sempozyumu statistiki Bölge Birimleri S n flamas nsan Kaynaklar Daire Ba kanl K sa Dönemli Sanayi statistikleri Küçük ve Orta Büyüklükte letme Çok Yararlananl statistik birli i Program Avrupa Toplulu unda Ekonomik Faaliyetlerin statistiki S n flama Sistemi Nüfus ve Vatanda l k leri enel Müdürlü ü Özel Kalem Müdürlü ü Resmi statistik Program Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Sosyal statistikler Daire Ba kanl Sanayi ve statistikleri Daire Ba kanl statistiksel Yönetim Bilgi Sistemi Servis Odakl Mimari Yap land r lm sorgu dili Tar m ve Çevre statistikleri Daire Ba kanl Türk statistik Sisteminin Geli tirilmesi Toplam Kalite Yönetimi Türk Liras Tüketici Fiyatlar Endeksi Türkiye statistik Kurumu Ulusal Adres Veri Taban Ulusal Hesaplar ve Ekonomik Göstergeler Daire Ba kanl Yöntem Ara t rmalar Daire Ba kanl Yay n ve Bilgi Da t m Daire Ba kanl Yönetim Bilgi Sistemi IX TÜ K, Performans Program, 2012 IX

9 Genel Bilgiler I Genel Bilgiler A TÜ K in Yetki, Görev ve Sorumluluklar TÜ K, resmi istatistiklerin üretimine ve organizasyonuna ili kin temel ilkeleri ve standartlar belirleyen, ülkenin ihtiyaç duydu u alanlarda gerekli veri ve bilgileri derleyen, de erlendiren ve kullan c lara sunan bilimsel ve teknik bir kurumdur. TÜ K, 5429 say l Türkiye statistik Kanunu kapsam nda faaliyetlerini yürütmekte olup görev, yetki ve sorumluluklar ; Resmî statistik Program n haz rlamak, Program ile belirlenen istatistiksel faaliyetlerin yürütülmesini organize etmek ve uygulanmas n sa lamak, Resmî istatistiklerin üretimi s ras nda kullan lacak istatistiksel yöntemleri, tan mlar, s n flamalar ve standartlar, ulusal ve uluslararas normlara uygun olarak belirlemek, Ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanlar ile gerekli görülen di er alanlardaki istatistiklerini derlemek, de erlendirmek, analiz etmek ve yay mlamak, Resmî istatistik sonuçlar n n bilimsel ve teknik aç klamalar n yapmak, statistik alan ndaki bilimsel ara t rma teknikleri ile istatistiksel yöntem ve bilgi teknolojilerine ili kin geli meleri takip etmek ve bunlar n uygulanmas için gerekli önlemleri almak, statistik alan ndaki ulusal ve uluslararas öncelikleri dikkate alarak istatistiksel veri ihtiyac duyulan alanlar ve veri derleme yöntemlerini ilgili kurum ve kurulu larla i birli i içinde belirlemek, Program n kurum ve kurulu lara verdi i resmî istatistik görevlerinin yerine getirilmesini izlemek, bu kurumlarca üretilen istatistiklerin uluslararas standartlara uygunlu unu incelemek, kalite kontrolünü yapmak ve bu konularda teknik destek ve koordinasyonu sa lamak, Kalk nma planlar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedi i temel ilkeler çerçevesinde, Kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalar n belirlemek; Kurumun stratejik planlar na, y ll k amaç ve hedeflerine ba l olarak te kilat yap s n, hizmet kalite standartlar n, yönetim hizmet ve süreçlerini sürekli geli tirici tedbirler almak, Program n uygulanmas na ili kin Y ll k zleme Raporlar n haz rlamak, statistikî bilgilerin saklanmas n, kullan c ya sunulmas n, bu alanlara ili kin sistemlerin geli tirilmesini ve bu amaçla ulusal ve uluslararas bir bilgi a ve bilgi ak sisteminin olu turulmas n koordine etmek, Ulusal kay t sistemlerinin olu turulmas nda standartlar tan mlamak, uygulamak ve kurumlar aras koordinasyon ile uygulanmas n sa lamak, Uluslararas düzeyde kar la t rmalar yapmak amac yla di er ülkelere veya ülke gruplar na ait göstergeleri takip etmek, de erlendirmek ve gerekli durumlarda yay mlamak, htiyaç duyulan alanlarda veri üretilmesi, teknik kapasitenin geli tirilmesi ve güçlendirilmesi amac yla, ulusal ve uluslararas kurum ve kurulu larla i birli i içinde ara t rma ve teknik yard m projeleri haz rlamak, geli tirmek ve yürütmek, statistikle ilgili konularda di er ülkelerle ve uluslararas kurulu larla i birli ini sa lamak ve uluslararas toplant lar düzenlemek, Kanunla verilen di er görevleri yerine getirmek say l Türkiye statistik Kanunu ile tüm kamu kurumlar n n istatistik faaliyetlerine bir çerçeve getirilmi ve TÜ K'in koordinasyon rolü güçlendirilmi tir. 1

10 Genel Bilgiler B Te kilat Yap s TÜ K, genel bütçeli bir kurumdur Say l Türkiye statistik Kanunu ile statistik Konseyi ve Türkiye statistik Kurumu Ba kanl olarak yap land r lm t r. statistik Konseyi, Resmi statistik Program (R P) ve resmi istatistikler konusunda tavsiyelerde bulunmak, ileriye yönelik görü ve önerileri kapsayan çal malar yapmak üzere olu turulmu tur. TÜ K Ba kanl ise Kanunun uygulanmas n sa lamak ve Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere merkez ve ta ra te kilat olarak kurulmu tur. 02/11/2011 tarihli ve say l Mükerrer Resmi Gazete de yay mlanan 662 say l Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl n n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi ile 5429 say l Türkiye statistik Kanununun Ana Hizmet Birimleri ba l kl 25 inci maddesi de i tirilmi tir. Söz konusu de i iklik sonucunda, Kurumumuzun 2011 y l bütçesinde harcama birimi olarak yer alan 3 daire ba kanl kapat lm, bunlar n yerine 6 yeni daire ba kanl kurulmu tur. Kurumumuzun 2012 y l si (Nihai), 662 say l Kanun Hükmünde Kararname ile te kilat yap m zda yap lan de i iklikleri içermeden Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu undan, 2012 Y l Performans Program da ayn çerçevede haz rlanm t r. TÜ K Ba kanl, merkez te kilat ve Türkiye genelinde 26 Bölge Müdürlü ü ile çal malar n yürütmekte olup, merkez te kilat emas a a da verilmi tir. 2

11 Genel Bilgiler 31 Grup 2 Kurul 3

12 Genel Bilgiler Ta ra Te kilat (26 Bölge Müdürlü ü ve Sorumluluk Alan na Giren ller) S ra No Bölge Müdürlü ü Bölge Sorumluluk Alan na Giren ller 1 Ankara Ankara 2 Adana Adana, Mersin 3 Antalya Antalya, Burdur, Isparta 4 Bal kesir Bal kesir, Çanakkale 5 Bursa Bursa, Eski ehir, Bilecik 6 Denizli Denizli, Ayd n, Mu la 7 Diyarbak r Diyarbak r, anl urfa 8 Edirne Edirne, K rklareli, Tekirda 9 Erzurum Erzurum, Erzincan, Bayburt 10 Gaziantep Gaziantep, Ad yaman, Kilis 11 Hatay Hatay, Kahramanmara, Osmaniye 12 stanbul stanbul 13 zmir zmir 14 Kars Kars, Ardahan, I d r, A r 15 Kastamonu Kastamonu, Çank r, Sinop 16 Kayseri Kayseri, Sivas, Yozgat 17 Kocaeli Kocaeli, Bolu, Sakarya, Düzce, Yalova 18 Konya Konya, Karaman 19 Malatya Malatya, Bingöl, Elaz, Tunceli 20 Manisa Manisa, Afyon, Kütahya, U ak 21 Nev ehir Nev ehir, Aksaray, Ni de, K r kkale, K r ehir 22 Samsun Samsun, Amasya, Çorum, Tokat 23 Siirt Siirt, Mardin, Batman, rnak 24 Trabzon Trabzon, Artvin, Gümü hane, Rize,Giresun, Ordu 25 Van Van, Bitlis, Hakkari, Mu 26 Zonguldak Zonguldak, Bart n, Karabük C Kuruma li kin Bilgiler 1 Fiziksel Kaynaklar Kurumun mevcut sabit sermayesi bak m ndan tahsisli olan hizmet binalar, Ankara merkez hizmet binas ile 14 bölge müdürlü ü binas d r. Bölge müdürlüklerimizden ( stanbul Bölge Müdürlü ü ek hizmet binas dahil) 13 ü ise kiral k hizmet binas kullanmaktad r. TÜ K in Aral k 2011 itibar yla sahip oldu u fiziki kaynaklar Tablo 1.1'de verilmi tir.

13 Genel Bilgiler 1.1 TÜ K'in Fiziki Kaynaklar n n Da l m, Aral k 2011 Toplam Merkez Ta ra Tahsisli Hizmet Binalar Kiral k Hizmet Binalar Lojman Demirba Ta tlar Kiral k Ta tlar Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar TÜ K, bilimsel ve teknik niteli ini bu alandaki ileri dünya ülkeleri standartlar na yükseltme ve Türkiye nin ça da istatistik yap s n her geçen gün geli tirme gayretinde olan, ülkemizin karar süreçlerinde etkin rol oynayan bir kurumdur. Ulusal ve uluslararas alandaki geli meler, TÜ K in kurumsal yap s nda ve i tan mlar nda de i ime yol açmakta ve istatistik alan ndaki ihtiyaçlar sürekli artmaktad r. Bilgi teknolojilerindeki geli meler, istatistik alan ndaki çal malar her aç dan etkilemektedir. Bu etkile imler; istatistiki verilerin derlenmesi, i lenmesi ve da t m a amalar nda yeni teknik ve yöntemlerin devreye girmesi sonucunda olu maktad r. Bilgi teknolojilerinin sa lad kolayl klar sayesinde veri; elektronik ortamda derlenmekte, k sa süre içerisinde analiz edilmekte, farkl biçimlerde ve süratli bir ekilde kullan c lara sunulmaktad r. Özellikle internetin günlük ya amda yayg n bir ekilde kullan lmas ile bilgi ve veriye daha çabuk ula lmas ba lam nda, intranet ve internet içeriklerinin yönetimini kolayla t rmak için portal çal malar yürütülmektedir. TÜ K de, bili im hizmetleri yürütülürken yeni teknolojiler yak ndan takip edilmektedir. Son y llarda ki isel bilgisayarlar, sunucu sistemleri, mobil bilgisayarlar gibi ileti im araçlar ; veri toplama, analiz ve da t m süreçlerinde etkin olarak kullan lmaya ba lanm t r. Kurumdaki bili im ve ileti im araçlar n n merkez ve ta ra te kilat ayr m nda say sal da l m, Aral k 2011 sonu itibar yla Tablo 1.2 de verilmi tir. 1.2 Bili im ve leti im Araçlar n n Say sal Da l m, Aral k 2011 Toplam Merkez Ta ra Ki isel Bilgisayar Diz üstü / Tablet Bilgisayar Sunucu Yaz c Taray c Video Konferans Projektör Telefon Faks Telefon Santral

14 Genel Bilgiler TÜ K in bilgi i lem teknolojilerini ve süreçlerini a a daki ekilde özetleyebiliriz. Veri Derleme: Veri derleme süreçlerinde yeni teknolojiler ara t r lmakta, kurum altyap s na uygun yaz l m geli tirme platformlar ile web tabanl ve mobil cihaz (IPAQ) ile çal an veri giri uygulamalar n n k sa sürede meta veri bilgisi ile olu turulmas sa lanmaktad r. Bunun yan s ra, tablet bilgisayarlar ve benzeri mobil cihazlar ile veri derleme çal malar, web servis ile veri gönderme ve rapor, analiz uygulamalar ile entegre olarak, bölge müdürlükleri sorumlulu unda yürütülmektedir. Do ru karar verebilme gücünün art r labilmesi istatistiksel bilgilere h zl, zaman nda ve kolay eri ilebilmesiyle mümkündür. Bu kapsamda idari kay t sistemlerinin kurulmas ve takip edilebilmesi için Servis Odakl Mimari (SOA) tabanl bir yöntem kullan lm t r. Kullan lan SOA araç ve gereçleriyle, istatistiksel verilerin do rulu unu, tutarl l n, güncelli ini, izlenebilirli ini do rulanabilirli ini sa lamak amaçlanmaktad r. Bu kapsamda üretilen hizmetler web servisleri eklinde tasarlanm ve kurumlar n platformlar ndan ba ms z olarak faydalanmas sa lanm t r. Verinin kayna ndan, veriyi aktararak idari kay t sistemi olu turma i lemlerinde web servisi teknolojisi kullan lmaktad r. Merkezi Veritaban na Aktar m: Veri derleme süreci sonras nda tüm veriler, elektronik ortamlarda merkezi veri tabanlar na aktar lmaktad r. TÜ K veri taban platformlar nda; üretim, kurumsal ve da t m olmak üzere üç farkl yap dan olu an bir veri mimarisi benimsenmi tir. Üretim veri tabanlar, cari döneme ait bilgilerin topland ve verilerin temizlenmesine ili kin güncellemelerin gerçekle tirildi i operasyonel veri tabanlar d r. Kurumsal veri tabanlar, güncelleme i lemi tamamlanm, tarihsel boyutta istatistiksel verileri içeren ve kurum içi analizlere/raporlamalara yönelik nihai veri tabanlar d r. Da t m veri tabanlar ise kurumsal veri tabanlar ndan beslenen, özellikle kurum d kullan c lara aç k, da t m amaçl veri tabanlar n ifade eder. lgili veri taban sunucular için standart yedekleme politikalar olu turularak, gerekli uygulamalar geli tirilmekte ve uygulanmaktad r. Analiz ve Raporlama: Kurumda ekonomik ve sosyal alanlarda büyük hacimli bir çok veri taban mevcuttur. Bu veri tabanlar üzerinde; birimlerin, analiz ve raporlamaya ili kin ileri düzey ihtiyaçlar n, kullan c dostu yaz l m araçlar ile yapabilmesi için veri güvenli i ve gizlili i dikkate al narak, istatistiksel analiz araçlar kullanmalar sa lanm t r. Bu analiz araçlar ile anl k raporlama, veriler aras ili kisel bütünlük testleri, çok boyutlu analiz ve veri madencili i uygulamalar geli tirilmektedir. Kullan c ya Sunum: Üretilen istatistiki verilerin, etkin ve h zl sunumuna ili kin olarak, internet sayfas içeri inin, dinamik olarak veri tabanlar ndan kar lanmas çal malar na devam edilmektedir. Bu ba lamda, dinamik sorgulamalar n oldu u ve sayfa güncellemelerinin interaktif ortamda veri sa layan birimler taraf ndan gerçekle tirildi i yeni bir web sitesi haz rlanm, web sayfas arac l yla kullan c profilleri veri taban olu turulmu, otomatik e-posta hizmetleri ile birlikte sayfa üzerinden sanal ma aza uygulamalar ile internet üzerinden sat a yönelik çal malar mevcut durum itibar yla tamamlanm t r. Verinin da t m nda, i zekas ürünleri kullan larak, verinin grafiksel gösterimi ile ilgili çal malar yürütülmektedir. Kullan c lar n veri üzerinde istatistiksel analizler yapabilmesi için kurulan veri analiz merkezinde istatistiksel analiz yaz l m n n kullan m sa lanm t r. A ve Sunucu Altyap s : TÜ K Ba kanl n n bütün bili im süreçlerinin sa l kl, verimli, güvenli ve h zl bir ekilde i letilebilmesi için a ve sunucu altyap s süreklili i ve güncelli i sa lanmaktad r. Merkez Ba kanl k Binas MetroEthernet, Bölge Müdürlüklerimiz ise Simetrik Yüksek H zl Say sal Abone Hatt (G.SHDSL) teknolojisi ile a ve internet hizmeti almaktad r. TÜ K, Performans Program,

15 Genel Bilgiler Bütün a altyap s izlenerek, sorunlar gözlemlenmekte ve gerekli müdahaleler yap lmaktad r. Böylece veri trafi inin devaml l sa lanmaktad r. Eskiyen sunucular n yenilenmesi, bak m ve yeni sunucu ve a cihazlar güncellemeleri yap lmaktad r. Yeni teknolojiler takip edilerek a ve sunucu altyap s teknolojik ihtiyaçlara göre geli tirilmektedir. Böylece mevcut projelerin, uygulamalar n devaml l sa land gibi yeni projeler için de gerekli altyap ve sunucu hizmetleri haz rlanmaktad r. Toplamda i kalitesi daha da art r lmaktad r. Web filtreleme sistemi kurularak, tan mlanan politikalar sayesinde a ve internet bant geni li i kullan m kontrol alt na al n p, a üzerinde verimli ve h zl çal ma temin edilmektedir. Video konferans ve uzaktan e itim gibi sistemler kurulup, teknolojik imkanlardan kurum personeli faydaland r lmaktad r. Böylece i gücü, zaman ve maddi giderler en aza indirilmektedir. VoIP (Analog ses sinyalini dijital sinyallere dönü türerek internet üzerinden ileten teknoloji) teknolojisi kullan larak a üzerinden IP tabanl ses iletimi ve haberle mesi sa lanmaktad r. sunucu hizmeti verilerek kurum personelinin birbiriyle ve d dünya ile elektronik haberle mesi sa lanmaktad r. File Sunucu hizmeti verilerek kullan c lar n ortak dosyalar üzerinde çal mas ve bu dosyalar n merkezi olarak yedeklenmesi sa lanmaktad r. Dosya Transfer Protokolü (File Transfer Protocol (FTP) hizmeti ile kullan c lar n verilerini ve dosyalar n ta ma ve transfer etme imkan sa lanmaktad r. Güvenlik altyap s : Firewall (Güvenlik Duvar ) kullan larak, TÜ K iç a ve d internet dünyas aras nda güvenli ve kontrollü giri -ç k yap lmaktad r. Sald r Tespit Sistemi (IPS) kullan larak TÜ K a na yap labilecek sald r lar engellenmektedir. Kurumsal antivirüs hizmeti vas tas yla virüs, trojan, worm vb. gibi zararl kodlara kar ki isel bilgisayarlar ve a korunmaktad r. Web Filtreleme sistemi ile, internet üzerinde, TÜ K a na zarar verecek veya kanunen suç te kil eden içeriklere bilerek/bilmeyerek yap lacak eri imleri politikalar belirlenerek engellemektedir. sunucu için anti-spam yaz l m kullan larak spam mailler engellenmekte ve mail güvenli i sa lanmaktad r. Active Directory sistemi tesis edilerek kullan c lar n kontrolü ve eri im yetkileri düzenlenmektedir. Veri Taban Güvenlik Uygulamas geli tirilerek kurumsal veritabanlar na eri im yetkileri kontrol alt na al nm t r. Ve loglar kay t alt na al narak güvenlik sa lanmaktad r. Yedekleme sistemleri kurularak kurum verilerinin belirlenen periyotlarla yedekleri al nmakta ve kritik verilerin birer kopyas fiziksel olarak ba ka bir mekanda muhafaza edilmektedir. Yönetimde Bili im Altyap s : Bölge müdürlüklerinde, bili im altyap lar n n güçlendirilmesi ile, mümkün olan operasyonel bili im süreçlerinin bölge müdürlüklerine kayd r lmas sa lanm t r. Bu çerçevede, kullan c profili ve i takip süreçleri merkezden izlenebilir ve yönetilebilir altyap ya kavu turulmu tur. Merkez ve 26 bölge müdürlü ü otomasyon sistemine dahil edilerek, ka t üzerinde yürütülen evrak ve kurum yönetim süreçleri, personel, bütçe, yemekhane, telefon rehberi, toplant yönetim sistemi, sa l k hizmetleri, donan m ve yaz l m envanteri kullan ma ba lanm, elektronik imza geçi süreci için çal malar ba lat lm t r. Veri ve Süreç Standardizasyonu : Veri ve Süreç Standardizasyonu ile istatistik üretim, analiz ve da t m süreçlerinde ortak standartlar n olu turulmas (soru, de i ken, kod listeleri, s n flamalar) ve kullan lmas ; üretti imiz verilerin metaverileri ile birlikte kullan c ya daha anla l r ekilde sunulmas, birlikte çal labilirli in sa lanarak mükerrerli in önlenmesi gibi pek çok konuda kurumumuza katk sa layacak standart yap lar olu turulmas hedeflenmektedir.

16 Genel Bilgiler TÜ K de istatistiksel metaveri kavram ve kurumsal bir metaveri sisteminin gereklili i gerçekle tirilen projeleri ortaya konmu, bu süreçte ilgili alanda kurumsal geli im ad na yap labilecek olan çal malar de erlendirmeye al nm t r. Metaveri veri giri editörü uluslararas standartlara uyumun yan s ra kurumun da gereksinimleri göz önünde bulundurularak kurulmu tur. Sistematik bir biçimde anket metaveri bilgileri metaveri veri taban na aktar ld nda, saklanan veriler daha sonra eklenmesi planlanan anket metaverileri için birer kaynak te kil etmekte ve ayn zamanda i in tekrarlanarak zaman kayb na yol açmas n engellemektedir. Olu turulan anket soru bankas ve de sorular n içerdi i de i kenlerin olu turaca veri setleri istatistik üretim birimlerinde standartlara uygun ve de kaliteli verinin üretilmesine olanak sa layacakt r. E itim ve Destek: Merkez ve Bölge birimlerinin ihtiyaç duydu u, Yap land r lm sorgu dili (Structured Query Language (SQL), Office yaz l mlar, istatistiksel veri analizi yaz l mlar konular nda kurum içi e itimler düzenli olarak yap lmaktad r. Ayr ca, Türk birli i ve Kalk nma daresi Ba kanl (T KA) arac l yla programlanm yurtd e itimler, Azerbaycan, Tacikistan, Kazakistan vb. ülkelere verilmektedir. E itimler kapsam nda; a, güvenlik, SQL, veritaban yönetimi, web yaz l m teknolojileri anlat lmaktad r. Personelin bili im konusunda yenilikleri takip etmesi için; Aç k kaynak kodlu, internet uygulamas geli tirme platformu (FLEX), SQL konular nda e itimler düzenlenmi tir. Ayr ca, yurtd e itim ve toplant lar na kat l m sa lanm t r. Analiz konusunda, görsel e itim dokümanlar haz rlanarak, intranet ortam nda sunulmu tur. Kullan c lar n donan m, yaz l m vb. bili im süreçleri ile ilgili sorunlar n takip edecek gerekti inde raporlayacak destek masas yaz l m kullan lmas yayg nla t r lm t r. D nsan Kaynaklar TÜ K de, 2011 y l Aral k ay itibariyle merkez ve ta ra te kilat ndaki personel say s toplam 3393 ki idir. Bu personelin % 31 i merkez, % 69 u ta ra te kilat nda görev yapmaktad r. Kurum personelinin istihdam ekline göre, merkez ve ta ra te kilat ayr m nda da l m Tablo 1.3'te verilmi tir. 1.3 TÜ K Personelinin stihdam ekline Göre Da l m, Aral k 2011 stihdam ekli Toplam Merkez Ta ra Kadrolu Personel Geçici Personel Sürekli çi Toplam TÜ K merkez ve ta ra te kilat nda kadrolu olarak çal an toplam 1628 personelin % 89 u yüksekokul mezunudur. Üniversite mezunu olan 1325 ki inin 275 i yüksek lisans, 22 si doktora derecelerine sahip olup, üniversite mezunu personel; TÜ K Uzman, Mali Hizmetler Uzman, TÜ K Uzman Yard mc s, Mali Hizmetler Uzman Yard mc s, statistikçi, Matematikçi, Ekonomist, Programc gibi çe itli kadrolarda istihdam edilmektedir. Kadrolu personelin, merkez ve ta ra te kilat ayr m nda hizmet s n flar na göre da l m Tablo 1.4 de verilmi tir.

17 Genel Bilgiler 1.4 TÜ K de Kadrolu Personelin Hizmet S n flar na Göre Da l m, Aral k 2011 Toplam Merkez Ta ra Genel dari Hizmetler Teknik Hizmetler Yard mc Hizmetler Sa l k Hizmetleri Genel Toplam E Yönetim ve ç Kontrol Sistemi TÜ K, Kalk nma Bakanl na ba l bir kurulu tur. Ba kan, TÜ K in en üst yöneticisidir ve Bakanlar Kurulu karar ile be y l süre için atan r. Ba kan, ba kanl k hizmetlerini, mevzuat hükümlerine, resmi istatistik program na, stratejik plana, Kurumun amaç ve politikalar na, performans göstergelerine ve hizmet kalite standartlar na uygun olarak yürütmekle görevli ve yetkilidir. TÜ K de, ba kan yard mc lar, birinci hukuk mü aviri, daire ba kanlar ve bölge müdürleri, ba kan n önerisi üzerine mü terek kararname ile atan r, bunlar n d nda kalan personelin atamalar ise Ba kan taraf ndan yap l r. Bölge müdürleri, bölgesel düzeydeki tüm istatistik faaliyetlerini yürütmek ve yerel birimlerle koordinasyonu sa lamaktan, do rudan TÜ K Ba kan na kar sorumludur. Ba kanl kta, daire ba kanl klar ve bölge müdürlükleri bünyesinde i lerin niteli ine göre, devaml veya geçici gruplar ve tak mlar olu turulabilir. Ba kan, bu birimlere sorumlular görevlendirir say l Türkiye statistik Kanunu uyar nca R P in haz rlanmas, uygulanmas, resmi istatistik ihtiyac n n tespiti, geli imi ve i levleri konusunda tavsiyelerde bulunmak, ileriye yönelik görü ve önerileri kapsayan çal malar yapmak üzere statistik Konseyi olu turulmu tur. Ayr ca, Kurumun görev alan na giren, özel önem ve öncelik ta yan konularda, kurullar olu turulmas hükme ba lanm t r. Türkiye statistik Kanununun, 18 Kas m 2005 tarihinde yürürlü e girmesinin ard ndan ç kar lan yönetmelik ve yönergeler a a da verilmi tir. Türkiye statistik Konseyi Yönetmeli i Türkiye statistik Kurumu Ba kanl Personeli Görevde Yükselme ve Unvan De i ikli i Yönetmeli i Türkiye statistik Kurumu E itim ve Ara t rma Merkezinin Kurulu u Görevleri ve Çal ma Esaslar na li kin Yönetmelik Türkiye statistik Kurumu Uzman Yard mc l Giri ve Türkiye statistik Kurumu Uzmanl Yeterlik S navlar ile Atanma ve Yeti tirilmelerine Dair Yönetmelik Resmi statistiklerde Veri Gizlili i ve Gizli Veri Güvenli ine li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik Veri Kalite Kontrol Kurulunun Olu umu ve Çal ma Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik Türkiye statistik Kurumu Ba kanl Sicil Amirleri Yönetmeli i Türkiye statistik Kurumu Ba kanl Disiplin Amirleri Yönetmeli i Türkiye statistik Kurumu Ba kanl nda Staj Yapacak Ki iler Hakk nda Yönerge Türkiye statistik Kurumu Ba kanl Sözle meli Personelinin Performans De erlendirmesine li kin Yönetmelik TÜ K, Performans Program,

18 Genel Bilgiler Türkiye statistik Kurumu Ba kanl Personelinin Yer De i tirme Suretiyle Atanmalar na Dair Yönetmelik Türkiye statistik Kurumu Ba kanl Konut Tahsisi Yönergesi Türkiye statistik Kurumu Ba kanl Ön Mali Kontrol lemleri Yönergesi Türkiye statistik Kurumu Ba kanl Döner Sermaye letmesi Yönetmeli i 5429 say l Türkiye statistik Kanunu ve 5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyar nca, kurum bünyesinde Strateji Geli tirme Daire Ba kanl kurulmu tur. An lan daire ba kanl ; R P, stratejik planlama, performans esasl bütçeleme, faaliyet raporu, iç kontrol, yönetim bilgi sistemleri, kurum bütçesinin ve yat r m program n n haz rlanmas fonksiyonlar n n koordinasyonu ile kesin hesap-raporlama, ön mali kontrol, ayr nt l harcama program haz rlama, alacaklar n takibi, ta n r ve ta nmaz mal i lemleri ve mali konularda dan manl k fonksiyonlar n n yürütülmesinin yan s ra, statistik Konseyi nin sekretarya hizmetlerinden sorumludur say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 58 inci ve 60 nc maddeleri ile ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole li kin Usul ve Esaslar Hakk ndaki Yönetmeli e dayan larak ç kar lan TÜ K Ba kanl Ön Mali Kontrol lemleri Yönergesi nde belirtilen mali karar ve i lemlerin ön mali kontrolleri Strateji Geli tirme Daire Ba kanl taraf ndan yap lmaktad r. Ayr ca, Kurumumuz harcama birimleri taraf ndan, ödeme emri belgeleri ve ekleri üzerinde ön mali kontrol yap lmaktad r. 26/12/2007 tarihli ve say l Resmi Gazetede yay mlanan Kamu ç Kontrol Standartlar Tebli i ile Maliye Bakanl taraf ndan 04/02/2009 tarihinde yay mlanan Kamu ç Kontrol Standartlar na Uyum Eylem Plan Rehberi uyar nca haz rlanan, Kurumumuz ç Kontrol Standartlar na uyum Eylem Plan nda yer alan eylemlerin gerçekle tirilmesi için çal malar devam etmektedir. TÜ K de, 3 Adet ç Denetçi, 3 Adet Mali Hizmetler Uzman ve 3 Adet Mali Hizmetler Uzman Yard mc s görev yapmaktad r. 28 Haziran 2006 tarihli ve say l Resmi Gazetede yay mlanan 2 Seri No lu Harcama Yetkilileri Hakk nda Genel Tebli hükümlerine istinaden üst yöneticiden al nan onay gere ince, ihale yetkisi Kurumumuz harcama yetkilileri taraf ndan Destek Hizmetleri Daire Ba kanl na devredilmi olup, Kurumumuz merkez te kilat n n sat n alma ve ihale i lemleri an lan Daire Ba kanl taraf ndan yürütülmektedir. Kurumumuz, 5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli 1 Say l Cetvelde yer alan genel bütçeli bir idaredir. Muhasebe hizmetleri Ba bakanl k Merkez Saymanl k Müdürlü ü nce yürütülmekte olup, 2012 y l ba ndan itibaren Kalk nma Bakanl Merkez Saymanl k Müdürlü ü taraf ndan yürütülecektir. 10

19 II Performans Bilgileri A Temel Politika ve Öncelikler 1 TÜ K in Plan ve Programlar 2005 y l nda yürürlü e giren Türkiye statistik Kanunu, ulusal düzeyde resmi istatistikler konusunda önemli düzenlemeleri içeren R P in haz rlanmas n ve istatistik üretiminin bu program çerçevesinde yap lmas n hükme ba lam t r. Bunun yan s ra, kamuda reform olarak nitelendirilen çok y ll planlama dönemine geçi uygulamalar ba lat lm, bu kapsamda kurulu lar n stratejik planlar n haz rlamalar ve bütçelerini bu plan do rultusunda olu turmalar için gerekli yasal düzenlemeler yap lm t r dönemi için haz rlanan resmi istatistik program ve stratejik plan, TÜ K in istatistik alan ndaki hedeflerini ve yap lmas gereken çal malar n yeniden planlamas n gerekli k lm t r. Kurumun yay mlad yukar da belirtilen resmi plan ve programlar kapsam nda; Resmi istatistiklerin üretiminde ve yay m nda kar la lan mükerrerlikler önlenecek, cevaplay c yükü azalacak, kamuda insan gücü ve kaynak tasarrufu sa lanacak ve resmi istatistiklere olan güven daha da artacakt r. TÜ K in yay mlad verilerin yan s ra, R P de di er kurum ve kurulu lar taraf ndan üretilmesi öngörülen veriler resmi istatistik olarak kabul edilecektir. Böylece, ihtiyaç duyulan her alanda güvenilir tek bir resmi istatistik üretilmesi sa lanm olacakt r. statistik ürünlerin sunumunda kalite, güvenilirlik, zamanl l k, güncellik, aç kl k, eri ilebilirlik, tutarl l k ve kar la t r labilirlik ilkeleri esas al nacakt r. Kamusal hizmet sunumunda tarafs zl k, effafl k, hesap verebilirlik ve kullan c memnuniyeti esas al nacakt r. Bireysel verilerin gizlili i ve kamuoyunun bilgi edinme hakk n n gözetilmesi esas al nacakt r. Stratejik Plan ve Performans Program nda yer verilen hedeflerin gerçekle mesi sa lanacakt r. Kurumun personel kapasitesi, de i en artlara ve çal malara h zl ve etkin bir biçimde cevap verebilecek ekilde artt r lacakt r. Personelin çal ma ko ullar iyile tirilecek, atama ve yükselmelerde liyakat esas al nacakt r. statistik üretim süreçlerini, veri da t m n ve organizasyon altyap s n geli tirmek amac yla yeni teknolojilerin kullan m artt r lacakt r. 2 Kalk nma Plan ve Programlar TÜ K, kurumsal olarak belirledi i strateji ve önceliklerinin yan s ra, dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalk nma Plan nda ve 2012 Y l Program nda; Rekabet Gücünün Art r lmas, Be eri Geli me ve Sosyal Dayan man n Güçlendirilmesi, Bölgesel Geli menin Sa lanmas, konulu geli me eksenleri alt nda yer alan sektörel ve tematik politika ve önceliklere temel te kil edecek istatistik bilgileri üretmeye öncelik verecektir Y l Program nda yukar da verilen geli me eksenleri alt nda i birli i yap lacak kurulu lar aras nda yer ald m z politika öncelikleri a a da verilmi tir. 11 TÜ K, Performans Program,

20 I. Rekabet Gücünün Art r lmas ; Ortam n n yile tirilmesi; Öncelik 14: Giri imci Bilgi Sistemi geli tirilecektir. Tar msal Yap n n Etkinle tirilmesi; Öncelik 59: Sektörde rekabet edebilirli in art r lmas amac yla tar msal ürün piyasalar n n güçlendirilmesi. Öncelik 60: Tar m sektöründe kurumsal ve idari yap larda gerekli dönü üme öncelik verilecektir. II. Be eri Geli me ve Sosyal Dayan man n Güçlendirilmesi; E itim Sisteminin Geli tirilmesi; Öncelik 94: E itimde kalite, rekabet ve verimlili i art rmaya yönelik olarak okullar merkeze alan bir idari yap lanma ve bütçe sistemine geçilecektir. Öncelik 95: E itimin tüm kademelerinde okulla ma oranlar art r lacak, donan m ve fiziki altyap geli tirilecek, bilgi ve ileti im teknolojileri etkin bir ekilde kullan lacak, e itime eri im bölgeler ve cinsiyet itibar yla daha dengeli bir yap ya kavu turulacakt r. Gelir Da l m n n yile tirilmesi, Sosyal çerme ve Yoksullukla Mücadele; Öncelik 103: Gelir da l m, sektörel politikalar ve transferler arac l yla iyile tirilecektir. Öncelik 106: Aile e itim programlar yayg nla t r lacak, kad nlara ve çocuklara yönelik iddete kar daha yo un mücadele edilecek, dezavantajl çocuklara yönelik önleyici, koruyucu ve rehabilite edici hizmetlerin kalitesi art r lacakt r. Kültürün Korunmas, Geli tirilmesi ve Toplumsal Diyalo un Güçlendirilmesi; Öncelik 115: Toplumda dayan ma, uzla ve ho görü kültürünü besleyen toplumsal kurum ve kaynaklar n tespiti ile bu kültürü zay flatan etkenlerin ortaya ç kar lmas na yönelik sosyal ara t rmalara öncelik verilecektir. Gençlik Hizmetlerinin ve Spor Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi; Öncelik 118: Spor tesislerinin eri ilebilirli i, hizmet çe itlili i ve say s art r lacakt r. III. Bölgesel Geli menin Sa lanmas Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Art r lmas Öncelik 124: Merkezi ve yerel düzeyde izleme, politika geli tirme ve uygulama kapasitesi geli imi desteklenecek, merkezi ve yerel kurumlar aras ndaki i birli i geli tirilecektir. K rsal Kesimde Kalk nman n Sa lanmas Öncelik 125: K rsal kalk nmaya yönelik uygulamalar n K rsal Kalk nma Plan ( ) ile uyumlu olmas sa lanacak ve tahsis edilecek kamu kaynaklar n n etkinli ini art rmak amac yla gerekli yasal ve kurumsal altyap k rsal kesimde ya anan dönü üme ve ihtiyaçlara uygun olarak belirlenecektir. TÜ K ayr ca a a da verilen kurum/kurulu lar n eylem planlar nda ilgili/sorumlu kurum/kurulu olarak yer almaktad r. Tar m Bakanl - K rsal Kalk nma Plan ( ) Yerel istihdama yönelik meslek edindirme kurslar n n geli tirilmesi, Tar mda çal anlara yönelik i sa l ve güvenli i hizmetlerinin etkinle tirilmesi, Sa l kl ya am bilgisi e itimlerinin düzenlenmesi, Mevsimlik gezici tar m i çileriyle ilgili envanter çal mas yap lmas, Mevsimlik gezici tar m i çilerinin ya am ko ullar n n iyile tirilmesi, Sosyal yard mlar n da t lmas nda ba vurulacak puanlama formülünün geli tirilmesi, 12 TÜ K, Performans Program,

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

TÜİK?"A(7A4 5B?A7)A 4+ 2 ßN+2+

TÜİK?A(7A4 5B?A7)A 4+ 2 ßN+2+ TÜİK II Bakan Sunuşu BAKAN SUNU U Dünyada, kamu yönetiminde ya anan sorunlar ve buna ba l olarak kamu mali yönetiminin yeniden yap land r lmas sürecinde, ülkemizde de bu yönde çe itli reform çal malar

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama OCAK Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a verilmesi (Muhasebe i ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler bildirilir.) (17.12.2011

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü COK ACELE VE GÜNLÜDÜR Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri...KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

I. Genel Bilgiler A. TÜİK in Yetki, Görev ve Sorumlulukları TÜİK, resmi istatistiklerin üretimine ve organizasyonuna ilişkin temel ilkeleri ve standartları belirleyen, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Genel Sekreterlik AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Bütçe gider ve gelirleri arasındaki fark Net Finansmanla karşılanmıştır.

Bütçe gider ve gelirleri arasındaki fark Net Finansmanla karşılanmıştır. KOSGEB ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM VE BEKLENTĐLER RAPORU I. OCAK-HAZĐRAN 2009 DÖNEMĐ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Đdare Başkanlığımızın ilk 6 aylık dönemde bütçe gider

Detaylı

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Kapsam... 3 III- Veri Kaynağı... 3 IV- Veri Derleme Yöntemi... 3

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu 14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu Kamu ve özel sektörde çalışan mimarların mesleki alanda gereksinimlerini karşılamak, mesleki uğraşlarını kolaylaştırmak, mesleki hizmetinin güvencelerini sağlamak

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM.

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.04 / 42 5 /01/2009 Konu : Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE (2009/.10.) Bilindiği üzere; Yönetim Kurulumuzun 23/05/2008 tarihli 2008/154 sayılı kararı ve Bakanlık

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2009 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2009 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2009 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK II MTB:2010-528-25 Adet Bakan Sunuşu BAKAN SUNU U Kamu idarelerinde karar süreçlerinin orta ve uzun vadeli bak aç s ile ekillendirilmesi,

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 2014 Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülecek Hizmetler ve Daire Başkanlıklarının Görev ve Sorumlulukları

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülecek Hizmetler ve Daire Başkanlıklarının Görev ve Sorumlulukları EK-1 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülecek Hizmetler ve Daire Başkanlıklarının Görev ve Sorumlulukları SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. Sağlık alanında kullanılan bilişim

Detaylı

2016 PERFORMANS PROGRAMI

2016 PERFORMANS PROGRAMI 2016 PERFORMANS PROGRAMI "Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur." 2016 PERFORMANS PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 KONU Amortisman Oranlarına Değişiklik Ve İlaveler Yapan 399 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. Maliye Bakanlığınca 8/7/2010 tarihinde 27635

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 Yason Burnu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İç Kontrol Tanımı İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

- TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI

- TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI - TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI Bu çalışma ile tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem vererek, üretici ve girişimci ruha sahip kadınları bilgilendirmek,

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 29.0007.1.01 Tasfiye

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr 1 İçerik Borç İdaresinde Risk

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU Stratejik Amaç 1: Kurumsal Tanınırlığı Artırmak Hedef 1: 2014 yılı sonuna kadar

Detaylı

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar i : 11.11.2013 Karar No : 2013/DK-THD/605 Gündem Konusu : Tüketici Şikâyetlerinin İşletmeciler Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. GENEL TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi üyelerinin görüşlerine açılarak hazırlanmış olan program yaklaşımları, ilkeler, önermeler

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM EKOSİSTEMİMİZDEKİ YAKIN ZAMANDAKİ GELİŞMELER. Prof. Dr. Hasan Mandal YÖK Yürütme Kurulu Üyesi

YÜKSEKÖĞRETİM EKOSİSTEMİMİZDEKİ YAKIN ZAMANDAKİ GELİŞMELER. Prof. Dr. Hasan Mandal YÖK Yürütme Kurulu Üyesi YÜKSEKÖĞRETİM EKOSİSTEMİMİZDEKİ YAKIN ZAMANDAKİ GELİŞMELER Prof. Dr. Hasan Mandal YÖK Yürütme Kurulu Üyesi YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ EĞİLİMLER Rekabet odaklı kamu kaynakları Uluslararasılaşma Eğitim-öğretim

Detaylı

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 PROJE SAHİBİ KURULUŞ : TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJENĠN ADI 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 Trakya Arama Projesi Güneydoğu Anadolu Arama Projesi Diğer Bölgeler Arama

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 DEĞERLENDİRME RAPORLARI 1. Değerlendirme Raporu 12 Haziran 2008 tarihli 24. Đcra Kurulu Toplantısında

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Destekli Proje Başvuru Prosedürü

Destekli Proje Başvuru Prosedürü Destekli Proje Başvuru Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı