ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI"

Transkript

1 ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART ġirnak

2 ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 D. BaĢkanlığa ĠliĢkin Bilgiler Fiziki Yapı Personel Durumu Organizasyon ġeması Donanım ve Teknik Altyapı Sunulan Hizmetler ve Faaliyetlerimiz II. AMAÇ VE HEDEFLER III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRME A. Mali Bilgiler B. Performans Değerlendirme IV. KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A. Güçlü Yönlerimiz B. Zayıf Yönlerimiz C. Değerlendirme V. ÖNERĠ VE TEDBĠRLER A. Fırsatlar B. Tehditler VI. ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

3 YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği her yıl baģında bir önceki yılın faaliyetleri "Ġdare Faaliyet Raporu" Ģeklinde hazırlanır ve kamuoyuna duyurulur. Faaliyet raporu performans esaslı bütçelemenin bir unsuru olup, saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanmasında kullanılan bir araçtır. ġırnak Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı nın 2013 Yılı Ġdari Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi uyarınca ve tarihli ve 2611 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik de belirtilen esas ve usuller çerçevesinde hazırlanmıģtır Yılı Ġdari Faaliyet Raporu üniversitemiz üst yönetimi ve kamuoyunun BaĢkanlığımızın 2013 yılında yürüttüğü idari faaliyetler hakkında, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak Ģekilde, bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıģtır. Ġdari Faaliyet Raporu nun ilk bölümünde, misyonumuz ve vizyonumuz, mevzuatlar, yetki, görev ve sorumluluklarımız, BaĢkanlığımıza iliģkin fiziki yapı, personel durumu ve örgüt yapısı, sahip olduğumuz teknik donanım ve Birimlerimiz itibariyle sunduğumuz hizmetlerle ilgili genel bilgiler yer almaktadır. Raporun ikinci bölümünde BaĢkanlığımızın amaç ve hedefleri belirtilmiģtir. Raporun üçüncü bölümünde yürütülen faaliyetler sıralanmıģ, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelere iliģkin bilgilere ve değerlendirmelere yer verilmiģtir. ÇalıĢmanın dördüncü bölümünde kapasite ve kabiliyetler konusu ele alınarak SWOT Analizi yapılmıģ, güçlü ve zayıf yönlerimiz ortaya konulmuģtur. Raporun beģinci ve son bölümünde ise genel bir değerlendirme yapılarak, faaliyetlerimizin daha verimli hale getireceğini düģündüğümüz önerilere yer verilmiģtir. S. Mustafa KAYAR Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanı 3

4 I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon Misyonumuz: Bilgi teknolojileri ve bilgi sistemleri alanındaki geliģmeleri yakından izleyerek, Üniversitemizin tüm birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda en uygun bilgi sistemleri ve donanım alt yapısını oluģturmak, akademik ve idari tüm faaliyetlerde bilgi teknolojilerin en verimli Ģekilde kullanılmasına yönelik olarak danıģmanlık, kurulum, geliģtirme, eğitim ve destek çalıģmalarını yürütmektir. Vizyonumuz: Üniversitemizin temel değerlerini esas alarak sunduğu hizmetleri nicelik ve nitelik olarak sürekli geliģtiren, tüm paydaģlarının saygısını ve güvenini kazanmıģ, daima örnek gösterilen bir birim olmaktır. B. Mevzuat BaĢkanlığımızın ve bağlı birimlerinin faaliyetlerini sürdürürken esas alacağı, Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge hazırlanarak Rektörlük onayına sunulmuģtur. Üniversitemizin BiliĢim Kaynakları Kullanım Yönergesi 2013 yılında hazırlanarak yürürlüğe girmiģtir. BaĢkanlığımızın yürüttüğü faaliyetlerle ilgili genel mevzuatlar aģağıda sıralanmıģtır: ULAKNET Kullanım Politikası, Ġnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla ĠĢlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 5651 Sayılı Kanun, Telekomünikasyon Kurumu Tarafından EriĢim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (26680 Sayılı Resmi Gazete), Ġnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (26687 Sayılı Resmi Gazete), Ġnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (26716 Sayılı Resmi Gazete), Kamu Kurumları Ġnternet Sitesi Kılavuzu ile Ġlgili 2007/4 Sayılı BaĢbakanlık Genelgesi. C. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır: Üniversitenin merkez ve taģra birimleriyle (Rektörlük, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, AraĢtırma Merkezleri ve diğer birimler) iģbirliği yaparak bilgi iģlem sistemini kurmak, iģletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek, Bilgi iģlem projeleri ile ilgili olarak Üniversite birimleri arasında koordinasyon ve iģbirliği esaslarını belirlemek, Rektörlük merkez ve taģra birimleriyle bilgi teknolojileri kapsamında, biliģim ve elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarına iliģkin üniversite tarafından belirlenen ilkelere paralel olarak düzenlemeler yapmak, gerekli görülen hallerde bakım ve onarım iģlerini yapmak veya yaptırmak, 4

5 BiliĢim teknolojisindeki geliģmelere uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iģ akıģı düzenini kurmak, buna yönelik projeleri geliģtirmek,uygulamak veya uygulatmak, Üniversitenin görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler arası çevrim içi ve çevrim dıģı veri akıģı ve koordinasyonu sağlamak, Eğitim Ġstatistik Birimi ile iģbirliği yaparak merkez ve taģra teģkilatında bilgisayar kullanacak personel eğitiminde destek sağlamak, GeliĢen biliģim teknolojisini izlemek ve bunların Üniversite bünyesine aktarımı konusunda görüģ ve önerilerde bulunmak, e-devlet projeleri geliģtirmek, iģletmek, denetlemek ve diğer birimlerce yapılacak projelere yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak, Üniversitenin merkez ve taģra teģkilatlarının internet üzerinden bilgi paylaģımı, bilgi toplama, yayınlama ve e-posta vb. iģ ve iģlemleri için gerekli çalıģmaları yapmak ve uygulamak, Üniversitenin veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak, veri güvenliği politikaları oluģturmak, geliģtirmek ve üniversite çalıģanlarına ile öğrencilerine bunları duyurmak, Veri güvenliği politikalarının uygulanmasını izlemek, ölçmek ve denetlemek, Üst amirlerin vereceği diğer görevleri yapmaktır. Daire BaĢkanının görevleri Ģunlardır: Her türlü düzenleyici tedbirleri almak ve uygulamak, Disiplini ve birimler arası koordinasyonu tesis etmek, ÇalıĢmalara, personele ve hizmet donanımlarına yönelik denetimlerde bulunmak, Hizmetle ve personelle ilgili iyileģtirici tedbirler geliģtirmek, uygulamak ve üstlerine önermek, Görev alanına giren konularda biliģim ile ilgili politikalar belirlemek, uygulamak; birimler arasında düzenli çalıģmayı sağlamak, BaĢkanlık ödenek ve kadro ihtiyaçlarını, gerekçesi ile birlikte Genel Sekreterlik makamına sunmak, Kanun ile kendisine verilen ve üst amirlerin vereceği diğer görevleri yapmaktır. Ayrıca, Daire BaĢkanı Bütçe harcamalarında Harcama yetkilisi olarak; Ödeneklerin yerinde ve zamanında kullanılmasından, Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından, Giderin gerçek gereksinme karģılığı olmasından, ProgramlanmıĢ hizmetlerin zamanında yerine getirilmesinden, Amaca uygun nitelikte en fazla mal veya hizmet sağlanmasından sorumludur. Komisyon, kurul veya bir uzman tarafından düzenlenmiģ keģif, hakediģ, tutanak veya benzeri belgelere dayalı olarak yapılan ödemelerden SayıĢtay a karģı sorumlu ve görevli bulunmaktadır. Daire BaĢkanı yukarıda sayılan görevleri düzenli, hızlı, etkin ve ilgili mevzuatlara uygun olarak yapmakla yükümlüdür. 5

6 Genel olarak Birimlerin görevleri Ģunlardır: Sorumlu olduğu Ģubenin çalıģmalarını takip ve koordine etmek, denetlemek; düzenli, hızlı, etkin ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak, Bilgi iģlem teknolojisindeki geliģmeleri izlemek, yeni teknolojilerin üniversitenin ve Bilgi ĠĢlem Dairesinin bünyesindeki çalıģmalara uygulanabilirliğini araģtırmak, Proje çalıģmalarını kolaylaģtırmak amacıyla, tüm proje tasarımı, geliģtirme ve uygulama çalıģmalarını, Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı tarafından belirlenmiģ standart, ilke ve yöntemlere uygun olarak gerçekleģtirilmesini sağlamak, ĠĢ dağıtımı yapmak, yetki ve sorumlulukları tespit etmek, çalıģma prensiplerini belirlemek ve disiplini tesis etmek, Kaliteli hizmet anlayıģını geliģtirmek, verimliliği artırıcı düzenlemeler yapmak, uyum içerisinde çalıģılmasını sağlamak, Hizmetle ilgili iyileģtirici tedbirleri geliģtirmek ve üstlerine önermek, Ġhtiyaç tespitine yönelik bilgi toplamak ve analizler yaptırmak, sonuçlarına dayalı olarak tasarımlar ve uygulamalar geliģtirilmesini sağlamak, BaĢkanlık dıģında üretilen yazılımlara yönelik araģtırma yapmak ve denemeler yapılmasını sağlamak, Daire BaĢkanının vereceği diğer görevleri yapmaktır. Ġdari Hizmetler Biriminin görevleri Ģunlardır: BaĢkanlık personelinin gerekli kiģisel ve özlük bilgilerinin derlenmesi, her türlü izin, istirahat, geçici görev ve benzeri konulardaki kayıtları yürütmek, Gelen ve giden evrak kayıt, evrakların dosyalanması, arģiv iģlerini yürütmek, arģivlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, daire içi, kurum içi ve kurum dıģı evrak akıģını ve yazıģmaları usulüne uygun olarak sağlamak, 5018 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca baģkanlık taģınır kayıt (Devir giriģ çıkıģ, zimmet, taģınır iģlem fiģi vb.) iģlemlerinin yapılması ve yıl sonu hesaplarının ilgili kurumlara gönderilmesi, Eğitimlerin verilmesi için Genel Sekreterlik Makamına bağlı baģta Eğitim Ġstatistik Birimi olmak üzere diğer birimler ile koordineli çalıģarak gerekli yazıģmaları yapmak, ÇalıĢma ofislerinde kullanımı tamamlanan arģivlik malzemenin depolanıp birim arģivine devir ve teslimini sağlamak, Kısmi zamanlı öğrenci alıp, birimimizde eğitim meslek tecrübesi kazandırmak, Dairenin randevu, ziyaret, toplantı, günlük program, ulaģım ve muhabere iģlerine iliģkin sekretarya hizmetlerini görmek, Yöneticiler tarafından verilen veya uygun görülen projelerin iģ süreçlerini hazırlamak, uygulanmasını ve doküman iģlerinin yapılmasını sağlamak, Daire BaĢkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. Yazılım ve Web Biriminin görevleri Ģunlardır: Rektörlük merkez ve taģra birimlerinin veya BaĢkanlık iģ ve iģlemlerinin bilgi teknolojileri kullanılarak, zamandan, insan gücünden, üretim maliyetlerinden tasarruf ederek daha kaliteli, vatandaģ ve kurum odaklı hizmetlerin üretilebilmesi amacıyla projeler tasarlayarak yöneticilere sunmak, 6

7 BaĢkanlık dıģında üretilen yazılımlara yönelik araģtırma yapmak ve denemeler yapılmasını sağlamak, Projelerde çözümleme çalıģmalarını yapmak, uygulama modeli ve veri tabanı tasarımı oluģturmak, Tasarlanan projelerin gerektirdiği bilgisayar yazılımlarını geliģtirmek, temin etmek ve uygulanabilir hale getirmek, Tasarım kriterleri doğrultusunda yazılım geliģtirmek, ilgili birimlerle koordineli olarak testler yapmak veya yaptırmak, Tasarlanan projelerin etkin olarak uygulanabilmesi amacıyla, projede fiilen görev alması söz konusu olan personele gerekli belge ve bilgileri vermek, Üniversitenin internet sayfasının sürekli yayımını sağlamak, güncellemek, internet sayfasındaki duyuruları ve yenilikleri takip etmek ve yayınlamak, Ġnternet sayfası aracılığı ile kurum içi personele faydalı olabilecek her türlü bilgi, doküman paylaģımını gerçekleģtirmek, Üniversitenin internet ana sayfasının vatandaģ odaklı hizmet, bilgi ve belge paylaģımı sunabilen bir yapıda olmasını sağlayarak kurum çalıģanlarına ve vatandaģlara en iyi hizmeti sunabilmek, Üniversitede düzenlenen her türlü duyuru ve etkinliği web sitesi yoluyla akademik ve idari personele duyurmak, Üniversitenin ve bağlı birimlerinin kullanabileceği internet sayfalarının, içerik standartlarını saptamak ve tasarım sürecine katkıda bulunmak, BaĢkanlık tarafından yürütülen internet tabanlı projelere tasarım yapmak/yaptırmak, Üniversitenin ve bağlı birimlerinin internet sayfalarının sürekli olarak yayımda kalması için gerekli iģ ve iģlemleri yerine getirmek, Daire BaĢkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. Ağ ve Sistem Biriminin görevleri Ģunlardır: Üniversiteye transfer edilen ve bilgi-iģlem ağ altyapısını doğrudan etkileyen teknolojilerin seçiminde merkezi bir yer edinmek, verimli bir teknoloji politikasının tüm üniversiteye yayılması için gerekli çalıģmaları yürütmek, Projelerde, yazılım geliģtirme, bilgi ve veri güvenliği standartlarını tespit etmek, Projelere iliģkin kullanım dokümanlarını hazırlamak, kullanımda karģılaģılan sorunların çözüm çalıģmalarını yapmak/yaptırmak, Üniversitenin iç bilgi akıģını ve çalıģmakta olan projelerin iģleyiģini izlemek, sorunları saptamak ve yapılması gereken düzenlemeleri üstlerine önermek, Projeleri takip ederek, proje akıģı hakkında dokuman oluģturmak ve üst yönetime sunmak, Sistemin sağlıklı ve emniyetli çalıģmasını sağlayacak tedbirleri almak, Firewall politikalarını belirlenmek ve yönetmek, Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde kurulu olan ve tüm üniversite birimlerine hizmet veren ana bilgisayar ve sunucular ile bu sistemlere bağlı olan donanımların sorunsuz bir Ģekilde iģletilebilmesi için gerekli tüm önlemleri almak, iģ prosedürlerini geliģtirmek, 7

8 Bilgisayar iletiģim ağının kurulumu, yönetimi, iģletimi ve güvenliği konularında planlama çalıģmaları yapmak, Sistemde tutulan verilerin belirlenen periyotlarla yedeğinin alınmasını sağlamak ve alınan yedekleri güvenli bir Ģekilde muhafaza etmek, Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin bilgisayar ve çevre birimlerine ait minimum standartları oluģturmak, teknik Ģartname hazırlamak, güncellemek, Üniversitede kullanılan ağa ait bilgi akıģı kayıtlarını mevzuatlara uygun olarak tutmak, Üniversite ve bağlı birimlerince ihtiyaç duyulan internet ağı hizmetleri konusunda çalıģmalar yapmak ve yapılan çalıģmaları duyurmak, Kampus Ağ Topolojisinin çıkartılması, Hizmet içi periyodik eğitimlerle birim çalıģanlarının ve son kullanıcıların kullandıkları sistemde neyi nasıl yapmaları gerektiği hakkında bilinçlendirmek, Ġnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemek, hataların analiz edip raporlamak, aktif cihazların performans takibini yaparak problemli noktalara operasyon yapılarak dinamikliği sağlamak, Bilgi gizliliğini, güvenliğini ve kiģisel mahremiyetin korunması konusunda gerekli tedbirleri almak, Bilgisayar iletiģim ağını planlamak, tasarlamak ve kurmak; performans iyileģtirme çalıģmaları yapmak, Sunucu ve kullanıcı bilgisayarların içeriden ve dıģarıdan her türlü yetkisiz eriģime ve benzeri tehditlere karģı korunması için gerekli tedbirleri almak, Ġhtiyaç tespitine yönelik bilgi toplamak ve analizler yaptırmak, sonuçlarına dayalı olarak tasarımlar ve uygulamalar geliģtirilmesini sağlamak, Üniversiteye transfer edilen biliģim teknolojilerinin üniversite öğrenci ve personeli tarafından kullanımına dönük kanal ve/veya platformları kullanmak, BaĢkanlık faaliyetlerini kapsayan iģ ve iģlemlerle ilgili stratejik plan, bütçe, muhasebe personel, araç ve benzeri idari faaliyetleri planlamak, yapmak veya yaptırmak, Kampuslara yeterli hız ve bant geniģliğinde, kesintisiz internet eriģiminin sağlanmak, sanal ağlar oluģturularak internet trafiğini optimize etmek, Gerek üniversitenin kamuoyundaki imajına dönük gerekse de üniversite içinde sağlıklı bir çalıģma iklimi yaratmaya dönük politikalara katkı sağlamak, Daire BaĢkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. Teknik ĠĢler Biriminin görevleri Ģunlardır: Üniversite bünyesinde kullanılan bilgisayar ve donanım ürünlerinin kurulum, bakım, onarım ve benzeri teknik destek hizmetlerini sağlamak, Üniversite içi uç kullanıcıların sorunlarına doğrudan çözüm bulmak ve bu çözümleri bir üst amire iletmek, Sarf malzemelerinin stokunu izlemek, yedek parça ve yan ürünlerin hizmeti aksatmadan teminini sağlamak ve takip ettirmek, Gerekli idari ve teknik malzemelerin teminini, satın alma ve dağıtımı iģlemlerini yapmak veya yaptırmak ve kesintisiz hizmet alınmasını sağlamak, Sistem sunucu, bilgisayar ve donanım ihtiyacını belirlemek, kurulumu ve dağıtımı konularında uygulama planlarını hazırlamak, 8

9 Üniversite içinde var olan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurulması, oluģan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmesi ve sorunların çözümüne yardımcı olmak, Üniversitenin güvenliğini sağlayan güvenlik kameralarında çıkabilecek olası sorunları yerinde inceleyip sorunları çözmek, BiliĢim hizmetlerinde kullanılan, sistem altyapı cihazları ile ilgili olarak periyodik bakım, kontrol, arıza, yeni alım, teknik Ģartname hazırlanması gibi iģleri gerektiğinde yapmak, yaptırmak veya destek vermek, Üniversite birimlerindeki uç kullanıcıların sorunlarına doğrudan çözüm bulmak, bu çözümleri bir üst amire iletmek, BaĢkanlığımıza ait her türlü malzeme, araç-gereçlerin muhafazasını sağlamak, Birimlerden gelen arızalı donanımların arıza listesini veri tabanında tutmak ve sağlıklı bir Ģekilde takibini yapmak, Daire BaĢkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. GerçekleĢtirme Görevlisi 5018 sayılı kanunun 33 üncü maddesi uyarınca harcama talimatı üzerine; iģin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya iliģkin iģlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütür. GerçekleĢtirme Görevlisinin görevleri Ģunlardır: 5018 sayılı Kanun çerçevesinde, idari ve mali karar ve iģlemlere iliģkin olarak iç kontrolün iģleyiģinden, Belgelerin tamam olup olmadığı, hususlarında önceki iģlemlerin kontrolünü de kapsayacak Ģekilde ön mali kontrol yapılmasından, Kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesi ve kullanılmasından, kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından, Ödeme emri belgesi ve ekli belgeler üzerinde ön mali kontrol görevi, ödeme emri belgesi düzenlenmesinden sorumludur. TaĢınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin görevleri Ģunlardır: Harcama birimince edinilen taģınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taģınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek, Muayene ve kabul iģlemi hemen yapılamayan taģınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek, TaĢınırların giriģ ve çıkıģına iliģkin kayıtları tutmak, bunlara iliģkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taģınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek, Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taģınırları ilgililere teslim etmek, TaĢınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karģı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak, Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek, Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düģen taģınırları harcama yetkilisine bildirmek, 9

10 Kullanımda bulunan dayanıklı taģınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak, Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak, Kayıtlarını tuttuğu taģınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak. BaĢkanlık personeli kendilerine verilen görevlerin yürütülmesinde BaĢkan ve bölüm amirlerinin direktifleri doğrultusunda koordineli olarak çalıģmayı esas alır. BaĢkanlık personeli kendilerine verilen görevlerin mevzuatlara uygun olarak verimli Ģekilde yürütülmesinde ve sonuçlandırılmasında amirlerine karģı sorumludur. D. BaĢkanlığa ĠliĢkin Bilgiler Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı, üniversitemizin 22 Mayıs 2008 tarihinde 5765 Sayılı Kanun la kurulmasıyla birlikte, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 51. Maddesi ve Yükseköğretim Üst KuruluĢları ile Yükseköğretim Kurumlarının Ġdari TeĢkilatı Hakkında 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kurulmuģtur. BaĢkanlığımız Kurum organizasyon yapısında Genel Sekreterliğe bağlı olarak çalıģmaktadır. Faaliyetlerimizi yürüttüğümüz fiziki yapı, personel bilgileri, organizasyon Ģeması, sahip olunan donanım ve teknik alt yapıya ait bilgiler ve BaĢkanlığımız birimleri tarafından sunulan hizmetler hakkında bilgiler aģağıda sırasıyla verilmiģtir. 1. Fiziki Yapı BaĢkanlığımız, Mühendislik Fakültesi binasının dördüncü katında bulunan biri BaĢkanlık Odası (20 m²), biri Personel ÇalıĢma Odası (80 m²) ve biri Server Odası(30 m²) olmak üzere toplam üç odada Üniversitemizin tüm birimlerine verdiği hizmetleri yürütmeye çalıģmaktadır. BaĢkanlığımızda personelimiz tarafından kullanılan sekiz çalıģma masası vardır. TaĢınır Kayıt sisteminde BaĢkanlığımız üzerinde kayıtlı dokuz masaüstü bilgisayar, beģ dizüstü bilgisayar, iki yazıcı ve bir tarayıcı vardır. 2. Personel Durumu BaĢkanlığımızda bir Daire BaĢkanı, üç Bilgisayar Mühendisi, bir Programcı, üç Tekniker ve iki Bilgisayar ĠĢletmeni olmak üzere toplam 10 personel çalıģmaktadır. Tablo 1. Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Personel Durumu Görevi/Kadrosu KiĢi Öğrenim Durumu Ġlk Orta Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Daire BaĢkanı 1 1 Bilgisayar Mühendisi 3 3 Programcı 1 1 Tekniker Bilgisayar ĠĢletmeni Toplam Doktora 10

11 3. Organizasyon Şeması BaĢkanlığımızın Organizasyon ġeması aģağıda verilmiģtir. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġANLIĞI Ġdari Hizmetler Birimi Yazılım ve Web Birimi Ağ ve Sistem Birimi Teknik ĠĢler Birimi Yazılım GeliĢtirme Sistem Yönetimi Donanım Yönetimi Web Teknolojileri Ağ Yönetimi Donanım Destek e-posta Yönetimi Veri Tabanı Yönetimi 4. Donanım ve Teknik Altyapı Tüm bilgi sistemleri, firewall,posta,ftp,web,dns hizmetlerinde çeģitli özelliklerde güçlü sunucularımız hizmet vermektedir. Bu çerçevede çeģitli özelliklerde 3 adet fiziki ve bunlarda tanımlı 20 adet sanal sunucumuz hizmet vermektedir. Ağ trafiğinin kontrol ve güvenliğinin sağlanması için Cacti sitemi üzerinde takibi yapılmaktadır. Ağ alt yapısında, üniversitemize tahsis edilen hız 50 Mbps.dir. Merkez yerleģke ve ana birimlerimiz fiber hatlarla BaĢkanlığımıza bağlıdır. Merkez sistem odamızda omurga switch bulunmaktadır. Birimler Metro Ethernet Teknolojisi ile birbirlerine bağlı bulunmaktadırlar. ULAKNET ve Telekom bağlantısında Metro cihazları kullanılmaktadır. Fiber Kablo aracılığı ile Ġlahiyat Fakültesi ile Rektörlük Binasının ana birime bağlantısı gerçekleģtirilmiģtir. Üniversitemizin Ağ alt yapısı azami hata oluģturacak Ģekilde döģenmiģtir. Bunun için sanal sunucu sistemi tercih edilmiģtir. 3 adet fiziksel sunucuya kurulmuģ 20 adet sanal sunucu sistemimizde çalıģmaktadır. Sanal sunucuların vermiģ olduğu rahat geniģleyebilme imkânından her geçen gün artan ihtiyaçlar doğrultusunda sunucu sayımız artmaktadır. Ağ yapımızda bir adet Metro Ethernet sonlandırıcı ile beraber, sistem güvenliğini sağlayabilmek için bir adet Firewall cihazı (güvenlik duvarı), sistemdeki log bilgilerini tutmak amacıyla bir adet Analyzer ve sanal sunucuya kurulmuģ LogSign bulunmaktadır. Ana dağıtıcı ile beraber üniversitemizin tüm bağlantı ihtiyacını karģılayabilmek için gerekli sayı ve çeģitli markalardan ibaret anahtar dağıtıcılarımız mevcuttur. 11

12 5. Sunulan Hizmetler ve Faaliyetlerimiz Birimlerimiz tarafından sunulan hizmetler aģağıda sıralanmıģtır. Ağ ve Sistem Biriminin sunduğu hizmetler: Üniversite bünyesindeki alanlara network kablolama iģlerini planlama, kablolamanın yapılması-yaptırılması, Üniversite içinde ve dıģında, öğrencilere, idari ve akademik personele, gerekli olan güvenli ve yüksek nitelikli ağ eriģim olanağının sunulması ve sunulan ağ eriģim hizmetinin sürekliliğini sağlanması, Firewall ile internet eriģiminin kontrolünün sağlanması, E-posta iletiģiminin sağlamak, e-posta sistemlerini tasarlanması ve yönetilmesi, Sunucu ve kullanıcı verileri için yedekleme sistemlerinin tasarlanması ve yönetilmesi, DNS, DHCP, FTP servislerinin yönetilmesi, Tüm sunucuların çalıģır durumda tutulmasının sağlanması, sunucuların kurulumu, konfigürasyonu ve yönetilmesi, Sunucu yazılımlarının kurulumu, yönetimi ve güncelleģtirme iģlemlerinin yapılması, Antivirus ve antispam sistemlerinin yönetilmesi, Yapısal kablolama mantığına uygun olarak veri aktaran ağların planlanarak uygulamaya geçirilmesi, LAN, WLAN ve WAN bağlantılarının sürekliliğinin sağlanması, Kullanılan programlar yardımıyla ağ performans ve durumunu sürekli takip ederek iģlerliğinin sağlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi, kesintisiz, kaliteli bir bilgisayar ağı hizmeti sağlanması, ağ cihazlarının bakımı, kurulumu ve konfigürasyonun yapılması, Genel IP adres bloklarının dağıtılması ve tüm birimlerin içlerinde IP adres dağıtımlarının yönetilmesi, Yeni yapılan/tadilat gören binaların gerekli fizibilite çalıģmalarının yapılması, ağ projesinin hazırlanması, alınacak cihazların teknik özelliklerinin belirlenmesi ve Ģartnamelerinin hazırlanması, www,e-posta gruplarının takibinin yapılması, Yazılım paketlerinin güncelleģtirilmesi. Yazılım ve Web Biriminin sunduğu hizmetler: Alan adı (sirnak.edu.tr) DNS kullanımının ve yönetiminin sağlanması, E-posta iletiģiminin sağlamak, e-posta sistemlerinin tasarlanması ve yönetilmesi, Web sunucularının internet eriģiminin sağlanması, Üniversitede mevcut veri tabanlarına göre yeni yazılımlar geliģtirilmesi, satın alınacak yazılımların teknik Ģartnamelerinin hazırlanması, Öğrenci Bilgi Sistemi ve diğer çalıģan otomasyon ve servislerin geliģtirilmesi ve devamlılığının sağlanması, Üniversitemiz web sayfasının yapımı ve geliģtirilmesi, Üniversitemiz bünyesindeki fakülte, yüksekokul, enstitülerin dinamik web sayfalarına teknik destek sağlanması, 12

13 Üniversitemizde yürütülen faaliyet ve etkinliklerin internet sitesi üzerinden duyurulması. Teknik ĠĢler Biriminin sunduğu hizmetler: Üniversitede bulunan tüm bilgisayarların ve ekipmanlarının bakım ve onarı, Bilgisayarların ilk kurulumlarının standartlara uygun olarak yapılması, Arızalı cihaz ve ağ birimlerine ilk müdahaleyi yapacak teknik desteğin sağlanması, Bilgisayar laboratuarların ve internet eriģim merkezinin teknik desteğin sağlanması, Uygulamaların (Kütüphane, Öğrenci ĠĢleri vb.) kullanımında yardım, Üniversite bünyesindeki bilgisayarlarda lisanslı programların kullanılmasının sağlanması, Güncellenebilen anti virüs programını ağ üzerinde kullanımını sağlayarak virüs ataklarına karģı bilgisayarların güvenli tutulması, Üniversitemizde iletiģim altyapısının oluģturulması, Bilgisayar ağının sağlıklı ve her türlü tehlikeden korunmuģ biçimde düzenlenerek hizmete sunulmasıdır. BaĢkanlığımıza faaliyet alanımıza giren konularla ilgili olarak 2013 yılında diğer birimlerimizden yapılan baģvurulara ait bilgiler Tablo 2 de verilmiģtir. Tablo 2. Arıza, Bakım-Onarım ve Kurulum Bilgileri Talep Konusu BaĢvuru Sayısı Sonuçlandırılan BaĢvuru Sayısı Donanım Yazılım Ġnternet-Network Kamera Diğer Toplam BaĢkanlığımızın 2013 yılı boyunca yürüttüğü faaliyetlerin listesi Tablo 3 te listelenmiģtir. Tablo Yılı Faaliyetleri SIRA FAALĠYET ADI AÇIKLAMA Öğrenci ĠĢleri Otomasyonu Alımı Öğrenci ĠĢleri Otomasyonu Teknik ġartnamesi Öğrenci Otomasyonu Eğitimleri Üniversitelerden kullanmakta oldukları öğrenci otomasyonları hakkında bilgi alındı. Üniversitelerimiz tarafından en çok tercih edilen üç firma davet edilerek ilgili akademik ve idari birimlere sunum yapmaları sağlandı. Sunumlardan sonra akademik ve idari birimlerimizin görüģleri alındı. Öğrenci Otomasyonunun alım sürecinde gerekli olan Teknik ġartnamenin hazırlanılmasında katkı sağlandı. Yeni Öğrenci Otomasyonunun kullanımına yönelik verilen eğitimlerin düzenlenmesinde her türlü destek sağlandı. 13

14 EBYS Otomasyonu Alımı EBYS Otomasyonu Teknik ġartnamesi EBYS Otomasyonu Eğitimleri Personel Otomasyonu Alımı Personel Otomasyonu Teknik ġartnamesi Personel Otomasyonu Eğitimi ġırnak Üniversitesi BiliĢim Kaynakları Kullanım Yönergesi BaĢkanlık ÇalıĢma Usul ve Esasları Yönergesi (Taslak) Ġdari Faaliyet Raporu Üniversitelerden kullanmakta oldukları Elektronik Belge Yönetim Sistemleri(EBYS) hakkında bilgi alındı. Üniversitelerimiz tarafından en çok tercih edilen üç firma davet edilerek ilgili akademik ve idari birimlere sunum yapmaları sağlandı. Sunumlardan sonra akademik ve idari birimlerimizin görüģleri alındı. EBYS alım sürecinde gerekli olan Teknik ġartnamenin hazırlanılmasında katkı sağlandı. Yeni EBYS'nin kullanımına yönelik verilen eğitimlerin düzenlenmesinde her türlü destek sağlandı. Üniversitelerden kullanmakta oldukları personel otomasyonları hakkında bilgi alındı. Üniversitelerimiz tarafından en çok tercih edilen üç firma davet edilerek ilgili Personel Daire BaĢkanlığımıza sunum yapmaları sağlandı. Sunumlardan sonra Personel Daire BaĢkanlığımızın görüģleri alındı. EBYS alım sürecinde gerekli olan Teknik ġartnamenin hazırlanılmasında katkı sağlandı. Yeni Personel Otomasyonun kullanımına yönelik verilen eğitimlerin düzenlenmesinde her türlü destek sağlandı. ġırnak Üniversitesi BiliĢim Kaynakları Yönergesi üniversitemizin mevcut durumu ve altyapısı göz önüne alınarak hazırlandı. BaĢkanlığımızın ÇalıĢma Usul ve Esasları Yönergesi Ģu anda taslak halindedir. BaĢkanlığımızın 2012 Yılı Ġdari Faliyet Raporu hazırlananarak internet sitemizde yayınlandı. 13 BaĢkanlık Bütçesi BaĢkanlığımızın 2013 Yılı Bütçe Teklifi hazırlanarak Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı'na sunuldu. 14 TaĢınır Kayıtları TaĢınır Kayıtları düzenli olarak yapılmaktadır Görev Dağılım ve ĠĢ AkıĢ Süreçleri Hizmet Envanteri - Hizmet Standartları Tabloları Ġnternet EriĢimi Altyapısı BaĢkanlığımıza ait ĠĢ AkıĢ Süreçleri ve Görev Dağılımları düzenlenerek internet sitemizde yayınlandı. BaĢkanlığımıza ait Hizmet Envanteri - Hizmet Standartları Tabloları düzenlenerek internet sitemizde yayınlandı. Yeni yerleģkelerimizde internet eriģimi sağlanması için kablolama iģlemleri gerçekleģtirildi. 14

15 18 Bakım-Onarım Hizmetleri 19 Eğitim Hizmetleri AraĢtırma Hizmetleri E-posta ġifre ĠĢlemleri Ġnternet EriĢim ġifre ĠĢlemleri Ġnternet Sitesi Tahsisi Üniversite Ana Ġnternet Sitesi 25 Ağ Güvenliği Üniversitemize ait idari ve akademik tüm birimlerin bilgisayar, yazıcı,tarayıcı ve bilgisayar yan ürünlerine ait cihazların ve güvenlik kameralarının onarım ve bakım iģlemleri gerçekleģtirildi. Akademik ve idari birimlerimizin kulanmakta oldukları otomasyon sistemleri ve internet sitelerinin düzenlenmesine yönelik eğitimler verildi. Akademik ve idari birimlerimizin talepleri doğrultusunda en uygun BiliĢim Kaynaklarının temini, kurulumu ve verimli kullanılmalarına yönelik araģtırmalar yapılarak raporlar düzenlendi. Ġdari ve akademik tüm birimlerde çalıģan personellerimize kurumsal E-posta tahsisi yapıldı. Ġdari ve akademik tüm birimlerde çalıģan personellerimize ve öğrencilerimize gerek kablolu gerekse kablosuz internet eriģimi yapabileceği internet eriģim Ģifreleri tahsis edildi. Yeni açılan akademik birimlerimize internet sitesi tahsis edildi. BaĢbakanlık Genelgesi doğrultusunda Üniversitemiz Ġnternet Sitesi yeniden düzenlenerek içerik ve görsel açıdan zenginleģtirildi. Ġnternet Sitemizin daha güvenli çalıģması sağlandı. Yeni alınan ve mevcut yazılımların güvenli bir Ģekide kullanılması için güvenlik duvarında yeni kurallar belirlendi. 26 ĠĢletim Sistemi Antivirüs Alımı Üniversitemize ait masaüstü ve dizüstü bilgisayarların iģletim sistemi ve antivirüs programlarının alımı gerçekleģtirildi. 27 Lisans Takibi Üniversitemizde kullanılan yazılımların lisans takibi yapıldı. 28 Sunucu Tahsisi 29 Ġnternet EriĢim Hızı 30 Güvenlik Kamerları Kurulumu 31 Özlük ĠĢleri Yeni Alınan EBYS ve OBS yazılımlarına ait 2 adet yeni sanal sunucu tahsis edildi. YerleĢkelerimizde Ġnternet eriģim hızlarının artırılması sağlandı. Yeni yerleģkelerimizde güvenlik kameralarının kurulumu sağlandı. MaaĢ,SGK,Personel iģe baģlama-iģten ayrılma iģeri, raporlar, izinler, kesenekler gibi sekreterya iģlemleri yürütüldü. 32 Ġç Kontrol Eylem Planı Ġç Kontrol Eylem Planı kapsamında altıģar aylık raporlar düzenlendi. 15

16 II. AMAÇ VE HEDEFLER BaĢkanlığımızın Amaç ve Hedefleri aģağıda sıralanmıģtır. Amaç 1: Üniversitemiz öğrenci ve personeline, eğitim ve araģtırmaları konusunda sürekli artan kalitede hizmet sunarak üniversite hizmetlerinin kalitesinin artmasına katkıda bulunmak. Bu konuda öncü birim olmak. Hedef 1: BaĢkanlığımız, Üniversitemizde hizmet sunduğumuz tüm kullanıcılarının bilgi sistemlerine eriģiminde zaman ve kullanım kolaylığı açısından kaliteyi sürekli olarak arttırmak amacıyla hatların kullanım yoğunluğu ile paralel iyileģtirmeler yapacaktır. Hedef 2: BaĢkanlığımız geliģen teknolojiye uygun olarak hizmet sunumu konusunda sürekli olarak uygun hizmet ve çevre koģulları sağlamaya yönelik donanım ve yazılım temini yoluna gidecektir. Hedef 3: BaĢkanlığımız Ağ kullanımı konusunda kullanıcılarını bilinçlendirme iģlevini sürekli olarak yerine getirecektir BiliĢim kaynakları kullanım yönergesini günün Ģartlarına uygun olarak güncellenecektir. Hedef 4: Üniversitemizin tüm ağında bulunan donanım ve yazılımın sorunsuz, gizlilik ve güvenlik içinde çalıģmasını sağlayacak önlemler alınacaktır. Hedef 5: Üniversitemiz personel ve öğrencilerine daha etkin hizmet sunmak amacına yönelik hedeflerimizden biri de kablosuz ağ kullanımını arttırmaktır yılından itibaren özellikle merkez yerleģkeden baģlamak suretiyle öğrenci ve personel topluluklarının bulunabileceği açık ve kapalı ortamlarda kablosuz ve ücretsiz eriģim olanağı sağlayacak bir proje için çalıģmalara baģlanmıģtır. Amaç 2: Üniversitemiz de elektronik ve mobil yaģam sürecini Uluslar arası standartları uygulamak suretiyle hızlandırarak e-dönüģümü gerçekleģtirmek. Hedef 1: BaĢkanlığımız geliģen çağ ve teknolojinin gereklerine uygun olarak tüm dünya ve ülkemiz politikalarına paralel bir biçimde e-yaģam, e-üniversite dönüģümüne en yüksek katkıyı sağlamak üzere çalıģmalarını aralıksız sürdürecektir. Hedef 4: Elektronik dosya yönetim ve paylaģımı ile belge ve dokümantasyon arģivi sistemini kurmak ve Kurumda üretilen bilgi, belge ve dokümanların Kurumun hafızası olarak süresiz olarak saklanması hedeflenmektedir. Bu iģ için güçlü bir donanım, yedekleme ve uygun çevre koģullarını oluģturan sistemin hizmete alınması hazırlık ve planları baģlatılacaktır. Amaç 3: Üniversitemizin BiliĢim Politikalarının belirlenmesine daimi katkı sağlamak. Hedef 1: Üniversitemizin biliģim ile ilgili yazılım, donanım ve hizmet alanındaki iģ, eğitim ve araģtırma süreçlerine yön verecek politikaları belirleme konusunda Rektörlük makamının aldığı karar gereği BaĢkanlığımız, Üniversitemizin ilgili birimleri ile birlikte politika ve stratejiler geliģtirilmesi için sık sık toplantı ve grup çalıģmaları yoluyla aralıksız katkı sağlamıģtır. Bu süreç devam edecektir. Amaç 4: BiliĢim alanında eğitim desteği sağlamak. Hedef 1: Bilgi iģlem personelinin kendi alanında yılda en az bir kez mesleki açıdan geliģim ve daha üst seviyeye ilerleme eğitimlerine katılımını sağlamak ilk hedefimizdir. Hedef 2: e-üniversite çerçevesinde günümüz ve yakın gelecekte biliģim teknolojilerinin son derece yaygın bir Ģekilde kullanılacağı düģünüldüğünde konuya iliģkin eğitimlerin önemi ortadadır. Tüm personel ve öğrencilerimize web sayfası hazırlama, e-posta kullanımı, ofis hizmet yazılımları konularında yılda birkaç kez düzenli eğitim verilmesini sağlamak önemli bir hedefimizdir. 16

17 Hedef 3: Her yıl sürekli hizmet içi eğitimler vermek suretiyle özellikle ofis yazıģmaları ve web tasarım konusunda deneyimli ve bilgili idari personel sayısını arttırmak önemli bir hedefimizdir. Amaç 6: BaĢkanlık personelinin mesleki yeterlilik seminer ve eğitimlerine katılımını sağlamak. Hedef 1: Sürekli geliģen teknolojik, mesleki, sosyal ve çevre koģulları nedeniyle zaman içerisinde hizmet açısından yetersiz duruma düģmemek amacıyla personelimizi amaca yönelik seminer ve kurslara göndermek sürekli hedefimizdir. B. Temel Politikalar ve Öncelikler Yukarıda sıraladığımız amaç ve hedefler doğrultusunda kısa zamanda yapmayı planladığımız ve çalıģmasını baģlattığımız projelerimiz ve içerikleri hakkında aģağıda bilgiler verilmektedir. IP V4 IP V6 DönüĢümü Yeni bir ip protokolüne niçin ihtiyacımız var? Ip v4 uzun yaģam süresince esnek ve sağlam tasarımından dolayı uzunca yıllar daha ihtiyaçları karģılayabilecek gibi gözükmesine rağmen ağa bağlanan cihazların sayısının ve çeģitliliğinin (plc, pda, umts mobil telefonlar, sensor ağları vb) ıpv4'ün adres aralığının zaman içinde bitme sorunuyla karģılaģmamız ihtimalini doğurdu. Ipv6 bu problemi ip adres aralığını arttırarak öngörülebilir bir gelecekte ortadan kaldırmıģtır. Ipv6 bunun yanında ipv4 ile hizmetlerin çeģitlenmesi ile sağlanılmasında güçlük yaģanan: Ipv4 adreslemesi için kullandığımız 32 bitlik aralığı ıpv6 ile birlikte 128 bite çıkıyor. Bunun sonucu olarak ıpv4 ile kıyaslandığında (232) ıpv6 adres aralığının 2128 = olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yaklaģık olarak dünya üzerindeki her m2 ye 1 mol =~ ıp düģmesi anlamına geliyor. Ipv6 nın bu özeliklerinden dolayı dünyada bu yöne doğru çok hızlı bir eğilim vardır. Üniversitemizin bu yapıya geçmesi için ULAKNET en Ipv6 talebinde bulunmuģ olup adres aralığı almıģ durumdayız. Tüm Üniversite sisteminin Ipv6 ya geçiģi için hızlı bir çalıģma baģlatılmıģtır. Metro Ethernet Bağlantısı Cizre MYO ile Silopi MYO nun ana birime bağlanarak metro Ethernet bağlantısının sağlanması bu sayede daha güvenli ve hızlı internet hizmetinin sağlanması. Üniversite Personeline Yönelik Eğitim Faaliyetleri Üniversite personeline Genel bilgisayar iģletmenliği Temel ofis uygulamaları Bilgi Güvenliği Virüs ve Hacker Saldırılarına KarĢı Koyma, planlanmaktadır. alanlarında eğitim verilmesi 17

18 Turnike Sistemi Üniversite personelin ve öğrencilerin kimlik kartları sayesinde sistem tarafından tanınması ve o kiģiye ait bilgilerin ekrana geleceği bir sistemin yapılması hedeflenmektedir. Yemekhane Otomasyonu Personel ve Öğrencilerin yemekhane iģlerinin(fiģ, alma, para ödeme vb.) otomasyon üzerinden sağlanması hedeflenmektedir. X-RAY Cihazları Üniversitemiz Rektörlük binasının güvenliği için X-ray cihazları ile güvenlik sistemlerinin kurulumu için gerekli çalıģmalar baģlatılmıģ durumdadır. IP Telefon Birimimiz, geliģen teknolojiye paralel olarak üniversitemizin bu geliģmelere sahip alabilmesi ve bütçeye katkı sağlayabilmek amacıyla çalıģmalarını devam etmektedir. Sabit telefon hattından, Ġp üzerinden gerçekleģtirilen telefon görüģmelerine geçmeyi planlamaktadır. Bu sayede üniversitenin zamanla geliģmesine paralel olarak artacak olan telefon faturası azaltılarak bütçeye önemli derecede katkı sağlanacaktır. Misafirhane Otomasyonu Üniversitemiz misafirhanesinde kullanılmak üzere yönetim ve online rezervasyon yapılabilmesi için web tabanlı sistem hazırlanması. III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRME A. Mali Bilgiler Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığına ait bütçe gelir gider harcamaları Tablo 3 de verilmiģtir. Tablo 3. Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Mali Bilgiler KBÖ Toplam Ödenek Gönderilen Ödenek Harcama Kalan Tüketim Yolluk Hizmet Alımı Personel Giderleri SGK Devlet Pirimi Giderleri Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları Yolluklar Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

19 B. Performans Değerlendirme Daire BaĢkanlığımızın idari, akademik, teknik ve hizmet anlamında iliģkide bulunduğu birçok paydaģı vardır. Bunlar gerçek ve tüzel kiģiliklere sahiptir. Öncelikle hizmet sunduğumuz öğrenciler, akademik ve idari personel ile hizmet sunumunda iliģkide bulunduğumuz kurum ve kuruluģlar mevcuttur. PaydaĢlarımızı Yönetim, Öğrenci, akademisyen, idari ve teknik personelden oluģan Temel PaydaĢ Grubu, Hizmet sunumunda ortaklaģa çalıģmak zorunda olduğumuz Ağ ve Teknik destek hizmetlerinde ve yazılım alanındaki firmalar ve kamu kurum ve kuruluģları (ULAKNET, TELEKOM gibi) Stratejik PaydaĢ Grubu, KarĢılıklı hizmet sunmayı planladığımız DıĢ PaydaĢ Grubu (e-devlet projelerinde e-imza kullanılarak gerçekleģtirilecek olan yazıģmalar ve bilgi, belge aktarımı sağlanacak firma ve kurumlar ile kurumumuz dıģından hizmetlerimizden yararlanan bireyler) Ģeklinde gruplandırabiliriz. Performans değerlendirilmesi yapılırken paydaģlarımızın Bilgi ĠĢlem hizmetlerine iliģkin ayrıntılı bir anket çalıģması yapılması planlanmaktadır. AĢağıdaki Ģekil ve çizelgelerden Ġnternet eriģim kapasitemizin son durumu görülmektedir. ġırnak Üniversitesi (70 Mbps) Kullanım Ġstatistikleri; Burada görülen istatistikler ULAKNET Ana yönlendiriciler üzerindeki ATM ara yüzlerden alınmaktadır. YeĢil renk ULAKNET 'ten Kullanıcıya doğru giden trafiği gösterir. Mavi renk ise Kullanıcıdan ULAKNET'e doğru giden trafiği göstermektedir. Elektronik Posta servisimizde idari, akademik ve öğrencilerin mail adresleri sirnak.edu.tr olarak ayarlanmıģtır. Ġsteyen tüm akademik idari ve öğrencilere Elektronik Posta hizmeti sunmaktayız. Bunun için birimlerin talepleri doğrultusunda kendilerine bağlı kiģilerin mail gruplama hizmeti verilmektedir. Mail hizmetini eksiksiz ve sürekli hale getirebilmek için tüm donanım ve yazılım gereksinimleri sağlanmıģ olup yeterli seviyeye getirilmiģtir. Web hizmetleri birimimiz her gün güncel ilan ve haberleri yayınlama, site içerik ve tasarım güncellemelerine yardımcı olmak ve her geçen gün artan sayıda Birim/Bölüm/ öğrenci Toplulukları/Organizasyon/Sempozyum/kiĢisel web alanı tanımlarını yapmaktadır. Ayrıca yıl içinde birimlere web sayfası hazırlama teknik desteği de verilmiģtir. Ayrıca her türlü arıza durumunda soruna daha hızlı ve daha düzenli müdahale edebilmek için Arıza Talep Formu oluģturulmuģ olup siteye eklenmiģtir. Bu Form ile gelen tüm personelimizin sorunları en hızlı Ģekilde çözümlenmektedir. Kullanıcılarımızın elektronik ortamı kullanma oranları arttıkça istatistik değerlerimiz de paralel olarak artıģ gösterecektir. 19

20 20

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI (BRİFİNG) ARALIK, 2013 - ŞIRNAK SUNUŞ Üniversitelerimiz, bilginin üretilmesi ve teknolojiye dönüştürülmesi de dahil olmak üzere, hemen hemen bütün faaliyetlerinde bilgi teknolojileri

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM ve YAYIM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM ve YAYIM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM ve YAYIM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 41 nci maddesince hazırlanması gereken,

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2011 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği,

Detaylı

2014 YILI. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2014 YILI ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON VE VİZYON... 3 A.1. MİSYON... 3 A.2. VİZYON... 3 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 2 A. MİSYON VE VİZYON... 2 A.1. MİSYON... 2 A.2. VİZYON... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER... 6 C.1. FİZİKSEL YAPI... 6 C.1.1. TAŞINIR

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı FAALİYET RAPORU Rize 2013 SUNUŞ Üniversitemiz bünyesindeki Merkez Zihni Derin Yerleşkesi ile il ve ilçelerdeki diğer yerleşkelerde

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER

Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 3 GĠRĠġ... 4 I-GENEL BĠLGĠLER... 5 A-) MİSYON VE VİZYON... 5 B-)YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C-)İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1-FĠZĠKSEL YAPI... 6 2-ÖRGÜT YAPISI... 7 3-BĠLGĠ

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bir koro şarkıcısının nota defterini düşürerek önemli yerlerini not ettiği kâğıtların etrafa saçılması; ofis masalarının en önemli parçalarından biri haline gelen post-it fikrinin

Detaylı

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 1 ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 2014 2 SUNUġ Devlet Konservatuvarı 3 Bölüm (Temel Bilimler, Ses Eğitimi ve Türk Halk Oyunları) ve 225 öğrencisi ile örgün öğretim programında

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017)

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) Kasım 11 1 ÖNSÖZ Günümüzde bilişim teknolojileri tüm dünyada en çok yatırımın yapıldığı, dolayısıyla son derece hızlı gelişmelerin

Detaylı

Şubat 2014 Baskı http://bidb.hu.edu.tr/ Hakkari, 2014

Şubat 2014 Baskı http://bidb.hu.edu.tr/ Hakkari, 2014 Şubat 2014 Baskı Hakkari Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tel: (0438) 212 12 12 Dahili - 1150 E-Posta: bilgiislem@hakkari.edu.tr http://bidb.hu.edu.tr/ Hakkari, 2014 Ülkelerin bilim politikalarını

Detaylı

SUNUŞ. Murat GÜNDOĞDU Daire Başkanı

SUNUŞ. Murat GÜNDOĞDU Daire Başkanı SUNUŞ Üniversitemiz bünyesindeki Merkez Zihni Derin Yerleşkesi ile il ve ilçelerdeki diğer yerleşkelerde internet hizmeti verilmektedir. Bunun yanında ağ cihazlarının bakımı, internet alt yapısı, sunucu

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Birim Faaliyet Raporu 2013 T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU MART 2014 Genel Müdür SunuĢu Genel Müdürlüğümüzün görevleri 178 KHK nın 11 inci maddesi ile 5018

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Faaliyet Raporu

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Faaliyet Raporu http://www.bid.edu.tr ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ b.ibu BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Faaliyet Raporu 2010 MALİ YILI 0 http://www.bidb.ibu.edu.tr İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUMU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU İçindekiler I- GENEL BİLGİLER 3 A. Misyon ve Vizyon 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C. İdareye İlişkin Bilgiler Hata! Yer işareti

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ Adıyaman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Çalışma Yönergesi Sayfa 1 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUġU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayıģıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaģımızın dil, din,

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU AYRINTILI FAALİYET RAPORU BİRİMİN YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı aktif olarak

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu GüncelleĢtirilmiĢ Sürüm Ağustos 2010 Kılavuzla ilgili sorularınız

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalıģınız. ÇalıĢmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Değerli meclis üyeleri ve çalıģma arkadaģlarım, Göreve geldiğimiz 2009 Mart

Detaylı