ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI"

Transkript

1 ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART ġirnak

2 ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 D. BaĢkanlığa ĠliĢkin Bilgiler Fiziki Yapı Personel Durumu Organizasyon ġeması Donanım ve Teknik Altyapı Sunulan Hizmetler ve Faaliyetlerimiz II. AMAÇ VE HEDEFLER III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRME A. Mali Bilgiler B. Performans Değerlendirme IV. KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A. Güçlü Yönlerimiz B. Zayıf Yönlerimiz C. Değerlendirme V. ÖNERĠ VE TEDBĠRLER A. Fırsatlar B. Tehditler VI. ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

3 YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği her yıl baģında bir önceki yılın faaliyetleri "Ġdare Faaliyet Raporu" Ģeklinde hazırlanır ve kamuoyuna duyurulur. Faaliyet raporu performans esaslı bütçelemenin bir unsuru olup, saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanmasında kullanılan bir araçtır. ġırnak Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı nın 2013 Yılı Ġdari Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi uyarınca ve tarihli ve 2611 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik de belirtilen esas ve usuller çerçevesinde hazırlanmıģtır Yılı Ġdari Faaliyet Raporu üniversitemiz üst yönetimi ve kamuoyunun BaĢkanlığımızın 2013 yılında yürüttüğü idari faaliyetler hakkında, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak Ģekilde, bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıģtır. Ġdari Faaliyet Raporu nun ilk bölümünde, misyonumuz ve vizyonumuz, mevzuatlar, yetki, görev ve sorumluluklarımız, BaĢkanlığımıza iliģkin fiziki yapı, personel durumu ve örgüt yapısı, sahip olduğumuz teknik donanım ve Birimlerimiz itibariyle sunduğumuz hizmetlerle ilgili genel bilgiler yer almaktadır. Raporun ikinci bölümünde BaĢkanlığımızın amaç ve hedefleri belirtilmiģtir. Raporun üçüncü bölümünde yürütülen faaliyetler sıralanmıģ, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelere iliģkin bilgilere ve değerlendirmelere yer verilmiģtir. ÇalıĢmanın dördüncü bölümünde kapasite ve kabiliyetler konusu ele alınarak SWOT Analizi yapılmıģ, güçlü ve zayıf yönlerimiz ortaya konulmuģtur. Raporun beģinci ve son bölümünde ise genel bir değerlendirme yapılarak, faaliyetlerimizin daha verimli hale getireceğini düģündüğümüz önerilere yer verilmiģtir. S. Mustafa KAYAR Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanı 3

4 I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon Misyonumuz: Bilgi teknolojileri ve bilgi sistemleri alanındaki geliģmeleri yakından izleyerek, Üniversitemizin tüm birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda en uygun bilgi sistemleri ve donanım alt yapısını oluģturmak, akademik ve idari tüm faaliyetlerde bilgi teknolojilerin en verimli Ģekilde kullanılmasına yönelik olarak danıģmanlık, kurulum, geliģtirme, eğitim ve destek çalıģmalarını yürütmektir. Vizyonumuz: Üniversitemizin temel değerlerini esas alarak sunduğu hizmetleri nicelik ve nitelik olarak sürekli geliģtiren, tüm paydaģlarının saygısını ve güvenini kazanmıģ, daima örnek gösterilen bir birim olmaktır. B. Mevzuat BaĢkanlığımızın ve bağlı birimlerinin faaliyetlerini sürdürürken esas alacağı, Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge hazırlanarak Rektörlük onayına sunulmuģtur. Üniversitemizin BiliĢim Kaynakları Kullanım Yönergesi 2013 yılında hazırlanarak yürürlüğe girmiģtir. BaĢkanlığımızın yürüttüğü faaliyetlerle ilgili genel mevzuatlar aģağıda sıralanmıģtır: ULAKNET Kullanım Politikası, Ġnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla ĠĢlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 5651 Sayılı Kanun, Telekomünikasyon Kurumu Tarafından EriĢim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (26680 Sayılı Resmi Gazete), Ġnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (26687 Sayılı Resmi Gazete), Ġnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (26716 Sayılı Resmi Gazete), Kamu Kurumları Ġnternet Sitesi Kılavuzu ile Ġlgili 2007/4 Sayılı BaĢbakanlık Genelgesi. C. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır: Üniversitenin merkez ve taģra birimleriyle (Rektörlük, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, AraĢtırma Merkezleri ve diğer birimler) iģbirliği yaparak bilgi iģlem sistemini kurmak, iģletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek, Bilgi iģlem projeleri ile ilgili olarak Üniversite birimleri arasında koordinasyon ve iģbirliği esaslarını belirlemek, Rektörlük merkez ve taģra birimleriyle bilgi teknolojileri kapsamında, biliģim ve elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarına iliģkin üniversite tarafından belirlenen ilkelere paralel olarak düzenlemeler yapmak, gerekli görülen hallerde bakım ve onarım iģlerini yapmak veya yaptırmak, 4

5 BiliĢim teknolojisindeki geliģmelere uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iģ akıģı düzenini kurmak, buna yönelik projeleri geliģtirmek,uygulamak veya uygulatmak, Üniversitenin görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler arası çevrim içi ve çevrim dıģı veri akıģı ve koordinasyonu sağlamak, Eğitim Ġstatistik Birimi ile iģbirliği yaparak merkez ve taģra teģkilatında bilgisayar kullanacak personel eğitiminde destek sağlamak, GeliĢen biliģim teknolojisini izlemek ve bunların Üniversite bünyesine aktarımı konusunda görüģ ve önerilerde bulunmak, e-devlet projeleri geliģtirmek, iģletmek, denetlemek ve diğer birimlerce yapılacak projelere yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak, Üniversitenin merkez ve taģra teģkilatlarının internet üzerinden bilgi paylaģımı, bilgi toplama, yayınlama ve e-posta vb. iģ ve iģlemleri için gerekli çalıģmaları yapmak ve uygulamak, Üniversitenin veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak, veri güvenliği politikaları oluģturmak, geliģtirmek ve üniversite çalıģanlarına ile öğrencilerine bunları duyurmak, Veri güvenliği politikalarının uygulanmasını izlemek, ölçmek ve denetlemek, Üst amirlerin vereceği diğer görevleri yapmaktır. Daire BaĢkanının görevleri Ģunlardır: Her türlü düzenleyici tedbirleri almak ve uygulamak, Disiplini ve birimler arası koordinasyonu tesis etmek, ÇalıĢmalara, personele ve hizmet donanımlarına yönelik denetimlerde bulunmak, Hizmetle ve personelle ilgili iyileģtirici tedbirler geliģtirmek, uygulamak ve üstlerine önermek, Görev alanına giren konularda biliģim ile ilgili politikalar belirlemek, uygulamak; birimler arasında düzenli çalıģmayı sağlamak, BaĢkanlık ödenek ve kadro ihtiyaçlarını, gerekçesi ile birlikte Genel Sekreterlik makamına sunmak, Kanun ile kendisine verilen ve üst amirlerin vereceği diğer görevleri yapmaktır. Ayrıca, Daire BaĢkanı Bütçe harcamalarında Harcama yetkilisi olarak; Ödeneklerin yerinde ve zamanında kullanılmasından, Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından, Giderin gerçek gereksinme karģılığı olmasından, ProgramlanmıĢ hizmetlerin zamanında yerine getirilmesinden, Amaca uygun nitelikte en fazla mal veya hizmet sağlanmasından sorumludur. Komisyon, kurul veya bir uzman tarafından düzenlenmiģ keģif, hakediģ, tutanak veya benzeri belgelere dayalı olarak yapılan ödemelerden SayıĢtay a karģı sorumlu ve görevli bulunmaktadır. Daire BaĢkanı yukarıda sayılan görevleri düzenli, hızlı, etkin ve ilgili mevzuatlara uygun olarak yapmakla yükümlüdür. 5

6 Genel olarak Birimlerin görevleri Ģunlardır: Sorumlu olduğu Ģubenin çalıģmalarını takip ve koordine etmek, denetlemek; düzenli, hızlı, etkin ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak, Bilgi iģlem teknolojisindeki geliģmeleri izlemek, yeni teknolojilerin üniversitenin ve Bilgi ĠĢlem Dairesinin bünyesindeki çalıģmalara uygulanabilirliğini araģtırmak, Proje çalıģmalarını kolaylaģtırmak amacıyla, tüm proje tasarımı, geliģtirme ve uygulama çalıģmalarını, Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı tarafından belirlenmiģ standart, ilke ve yöntemlere uygun olarak gerçekleģtirilmesini sağlamak, ĠĢ dağıtımı yapmak, yetki ve sorumlulukları tespit etmek, çalıģma prensiplerini belirlemek ve disiplini tesis etmek, Kaliteli hizmet anlayıģını geliģtirmek, verimliliği artırıcı düzenlemeler yapmak, uyum içerisinde çalıģılmasını sağlamak, Hizmetle ilgili iyileģtirici tedbirleri geliģtirmek ve üstlerine önermek, Ġhtiyaç tespitine yönelik bilgi toplamak ve analizler yaptırmak, sonuçlarına dayalı olarak tasarımlar ve uygulamalar geliģtirilmesini sağlamak, BaĢkanlık dıģında üretilen yazılımlara yönelik araģtırma yapmak ve denemeler yapılmasını sağlamak, Daire BaĢkanının vereceği diğer görevleri yapmaktır. Ġdari Hizmetler Biriminin görevleri Ģunlardır: BaĢkanlık personelinin gerekli kiģisel ve özlük bilgilerinin derlenmesi, her türlü izin, istirahat, geçici görev ve benzeri konulardaki kayıtları yürütmek, Gelen ve giden evrak kayıt, evrakların dosyalanması, arģiv iģlerini yürütmek, arģivlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, daire içi, kurum içi ve kurum dıģı evrak akıģını ve yazıģmaları usulüne uygun olarak sağlamak, 5018 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca baģkanlık taģınır kayıt (Devir giriģ çıkıģ, zimmet, taģınır iģlem fiģi vb.) iģlemlerinin yapılması ve yıl sonu hesaplarının ilgili kurumlara gönderilmesi, Eğitimlerin verilmesi için Genel Sekreterlik Makamına bağlı baģta Eğitim Ġstatistik Birimi olmak üzere diğer birimler ile koordineli çalıģarak gerekli yazıģmaları yapmak, ÇalıĢma ofislerinde kullanımı tamamlanan arģivlik malzemenin depolanıp birim arģivine devir ve teslimini sağlamak, Kısmi zamanlı öğrenci alıp, birimimizde eğitim meslek tecrübesi kazandırmak, Dairenin randevu, ziyaret, toplantı, günlük program, ulaģım ve muhabere iģlerine iliģkin sekretarya hizmetlerini görmek, Yöneticiler tarafından verilen veya uygun görülen projelerin iģ süreçlerini hazırlamak, uygulanmasını ve doküman iģlerinin yapılmasını sağlamak, Daire BaĢkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. Yazılım ve Web Biriminin görevleri Ģunlardır: Rektörlük merkez ve taģra birimlerinin veya BaĢkanlık iģ ve iģlemlerinin bilgi teknolojileri kullanılarak, zamandan, insan gücünden, üretim maliyetlerinden tasarruf ederek daha kaliteli, vatandaģ ve kurum odaklı hizmetlerin üretilebilmesi amacıyla projeler tasarlayarak yöneticilere sunmak, 6

7 BaĢkanlık dıģında üretilen yazılımlara yönelik araģtırma yapmak ve denemeler yapılmasını sağlamak, Projelerde çözümleme çalıģmalarını yapmak, uygulama modeli ve veri tabanı tasarımı oluģturmak, Tasarlanan projelerin gerektirdiği bilgisayar yazılımlarını geliģtirmek, temin etmek ve uygulanabilir hale getirmek, Tasarım kriterleri doğrultusunda yazılım geliģtirmek, ilgili birimlerle koordineli olarak testler yapmak veya yaptırmak, Tasarlanan projelerin etkin olarak uygulanabilmesi amacıyla, projede fiilen görev alması söz konusu olan personele gerekli belge ve bilgileri vermek, Üniversitenin internet sayfasının sürekli yayımını sağlamak, güncellemek, internet sayfasındaki duyuruları ve yenilikleri takip etmek ve yayınlamak, Ġnternet sayfası aracılığı ile kurum içi personele faydalı olabilecek her türlü bilgi, doküman paylaģımını gerçekleģtirmek, Üniversitenin internet ana sayfasının vatandaģ odaklı hizmet, bilgi ve belge paylaģımı sunabilen bir yapıda olmasını sağlayarak kurum çalıģanlarına ve vatandaģlara en iyi hizmeti sunabilmek, Üniversitede düzenlenen her türlü duyuru ve etkinliği web sitesi yoluyla akademik ve idari personele duyurmak, Üniversitenin ve bağlı birimlerinin kullanabileceği internet sayfalarının, içerik standartlarını saptamak ve tasarım sürecine katkıda bulunmak, BaĢkanlık tarafından yürütülen internet tabanlı projelere tasarım yapmak/yaptırmak, Üniversitenin ve bağlı birimlerinin internet sayfalarının sürekli olarak yayımda kalması için gerekli iģ ve iģlemleri yerine getirmek, Daire BaĢkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. Ağ ve Sistem Biriminin görevleri Ģunlardır: Üniversiteye transfer edilen ve bilgi-iģlem ağ altyapısını doğrudan etkileyen teknolojilerin seçiminde merkezi bir yer edinmek, verimli bir teknoloji politikasının tüm üniversiteye yayılması için gerekli çalıģmaları yürütmek, Projelerde, yazılım geliģtirme, bilgi ve veri güvenliği standartlarını tespit etmek, Projelere iliģkin kullanım dokümanlarını hazırlamak, kullanımda karģılaģılan sorunların çözüm çalıģmalarını yapmak/yaptırmak, Üniversitenin iç bilgi akıģını ve çalıģmakta olan projelerin iģleyiģini izlemek, sorunları saptamak ve yapılması gereken düzenlemeleri üstlerine önermek, Projeleri takip ederek, proje akıģı hakkında dokuman oluģturmak ve üst yönetime sunmak, Sistemin sağlıklı ve emniyetli çalıģmasını sağlayacak tedbirleri almak, Firewall politikalarını belirlenmek ve yönetmek, Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde kurulu olan ve tüm üniversite birimlerine hizmet veren ana bilgisayar ve sunucular ile bu sistemlere bağlı olan donanımların sorunsuz bir Ģekilde iģletilebilmesi için gerekli tüm önlemleri almak, iģ prosedürlerini geliģtirmek, 7

8 Bilgisayar iletiģim ağının kurulumu, yönetimi, iģletimi ve güvenliği konularında planlama çalıģmaları yapmak, Sistemde tutulan verilerin belirlenen periyotlarla yedeğinin alınmasını sağlamak ve alınan yedekleri güvenli bir Ģekilde muhafaza etmek, Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin bilgisayar ve çevre birimlerine ait minimum standartları oluģturmak, teknik Ģartname hazırlamak, güncellemek, Üniversitede kullanılan ağa ait bilgi akıģı kayıtlarını mevzuatlara uygun olarak tutmak, Üniversite ve bağlı birimlerince ihtiyaç duyulan internet ağı hizmetleri konusunda çalıģmalar yapmak ve yapılan çalıģmaları duyurmak, Kampus Ağ Topolojisinin çıkartılması, Hizmet içi periyodik eğitimlerle birim çalıģanlarının ve son kullanıcıların kullandıkları sistemde neyi nasıl yapmaları gerektiği hakkında bilinçlendirmek, Ġnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemek, hataların analiz edip raporlamak, aktif cihazların performans takibini yaparak problemli noktalara operasyon yapılarak dinamikliği sağlamak, Bilgi gizliliğini, güvenliğini ve kiģisel mahremiyetin korunması konusunda gerekli tedbirleri almak, Bilgisayar iletiģim ağını planlamak, tasarlamak ve kurmak; performans iyileģtirme çalıģmaları yapmak, Sunucu ve kullanıcı bilgisayarların içeriden ve dıģarıdan her türlü yetkisiz eriģime ve benzeri tehditlere karģı korunması için gerekli tedbirleri almak, Ġhtiyaç tespitine yönelik bilgi toplamak ve analizler yaptırmak, sonuçlarına dayalı olarak tasarımlar ve uygulamalar geliģtirilmesini sağlamak, Üniversiteye transfer edilen biliģim teknolojilerinin üniversite öğrenci ve personeli tarafından kullanımına dönük kanal ve/veya platformları kullanmak, BaĢkanlık faaliyetlerini kapsayan iģ ve iģlemlerle ilgili stratejik plan, bütçe, muhasebe personel, araç ve benzeri idari faaliyetleri planlamak, yapmak veya yaptırmak, Kampuslara yeterli hız ve bant geniģliğinde, kesintisiz internet eriģiminin sağlanmak, sanal ağlar oluģturularak internet trafiğini optimize etmek, Gerek üniversitenin kamuoyundaki imajına dönük gerekse de üniversite içinde sağlıklı bir çalıģma iklimi yaratmaya dönük politikalara katkı sağlamak, Daire BaĢkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. Teknik ĠĢler Biriminin görevleri Ģunlardır: Üniversite bünyesinde kullanılan bilgisayar ve donanım ürünlerinin kurulum, bakım, onarım ve benzeri teknik destek hizmetlerini sağlamak, Üniversite içi uç kullanıcıların sorunlarına doğrudan çözüm bulmak ve bu çözümleri bir üst amire iletmek, Sarf malzemelerinin stokunu izlemek, yedek parça ve yan ürünlerin hizmeti aksatmadan teminini sağlamak ve takip ettirmek, Gerekli idari ve teknik malzemelerin teminini, satın alma ve dağıtımı iģlemlerini yapmak veya yaptırmak ve kesintisiz hizmet alınmasını sağlamak, Sistem sunucu, bilgisayar ve donanım ihtiyacını belirlemek, kurulumu ve dağıtımı konularında uygulama planlarını hazırlamak, 8

9 Üniversite içinde var olan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurulması, oluģan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmesi ve sorunların çözümüne yardımcı olmak, Üniversitenin güvenliğini sağlayan güvenlik kameralarında çıkabilecek olası sorunları yerinde inceleyip sorunları çözmek, BiliĢim hizmetlerinde kullanılan, sistem altyapı cihazları ile ilgili olarak periyodik bakım, kontrol, arıza, yeni alım, teknik Ģartname hazırlanması gibi iģleri gerektiğinde yapmak, yaptırmak veya destek vermek, Üniversite birimlerindeki uç kullanıcıların sorunlarına doğrudan çözüm bulmak, bu çözümleri bir üst amire iletmek, BaĢkanlığımıza ait her türlü malzeme, araç-gereçlerin muhafazasını sağlamak, Birimlerden gelen arızalı donanımların arıza listesini veri tabanında tutmak ve sağlıklı bir Ģekilde takibini yapmak, Daire BaĢkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. GerçekleĢtirme Görevlisi 5018 sayılı kanunun 33 üncü maddesi uyarınca harcama talimatı üzerine; iģin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya iliģkin iģlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütür. GerçekleĢtirme Görevlisinin görevleri Ģunlardır: 5018 sayılı Kanun çerçevesinde, idari ve mali karar ve iģlemlere iliģkin olarak iç kontrolün iģleyiģinden, Belgelerin tamam olup olmadığı, hususlarında önceki iģlemlerin kontrolünü de kapsayacak Ģekilde ön mali kontrol yapılmasından, Kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesi ve kullanılmasından, kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından, Ödeme emri belgesi ve ekli belgeler üzerinde ön mali kontrol görevi, ödeme emri belgesi düzenlenmesinden sorumludur. TaĢınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin görevleri Ģunlardır: Harcama birimince edinilen taģınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taģınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek, Muayene ve kabul iģlemi hemen yapılamayan taģınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek, TaĢınırların giriģ ve çıkıģına iliģkin kayıtları tutmak, bunlara iliģkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taģınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek, Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taģınırları ilgililere teslim etmek, TaĢınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karģı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak, Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek, Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düģen taģınırları harcama yetkilisine bildirmek, 9

10 Kullanımda bulunan dayanıklı taģınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak, Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak, Kayıtlarını tuttuğu taģınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak. BaĢkanlık personeli kendilerine verilen görevlerin yürütülmesinde BaĢkan ve bölüm amirlerinin direktifleri doğrultusunda koordineli olarak çalıģmayı esas alır. BaĢkanlık personeli kendilerine verilen görevlerin mevzuatlara uygun olarak verimli Ģekilde yürütülmesinde ve sonuçlandırılmasında amirlerine karģı sorumludur. D. BaĢkanlığa ĠliĢkin Bilgiler Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı, üniversitemizin 22 Mayıs 2008 tarihinde 5765 Sayılı Kanun la kurulmasıyla birlikte, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 51. Maddesi ve Yükseköğretim Üst KuruluĢları ile Yükseköğretim Kurumlarının Ġdari TeĢkilatı Hakkında 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kurulmuģtur. BaĢkanlığımız Kurum organizasyon yapısında Genel Sekreterliğe bağlı olarak çalıģmaktadır. Faaliyetlerimizi yürüttüğümüz fiziki yapı, personel bilgileri, organizasyon Ģeması, sahip olunan donanım ve teknik alt yapıya ait bilgiler ve BaĢkanlığımız birimleri tarafından sunulan hizmetler hakkında bilgiler aģağıda sırasıyla verilmiģtir. 1. Fiziki Yapı BaĢkanlığımız, Mühendislik Fakültesi binasının dördüncü katında bulunan biri BaĢkanlık Odası (20 m²), biri Personel ÇalıĢma Odası (80 m²) ve biri Server Odası(30 m²) olmak üzere toplam üç odada Üniversitemizin tüm birimlerine verdiği hizmetleri yürütmeye çalıģmaktadır. BaĢkanlığımızda personelimiz tarafından kullanılan sekiz çalıģma masası vardır. TaĢınır Kayıt sisteminde BaĢkanlığımız üzerinde kayıtlı dokuz masaüstü bilgisayar, beģ dizüstü bilgisayar, iki yazıcı ve bir tarayıcı vardır. 2. Personel Durumu BaĢkanlığımızda bir Daire BaĢkanı, üç Bilgisayar Mühendisi, bir Programcı, üç Tekniker ve iki Bilgisayar ĠĢletmeni olmak üzere toplam 10 personel çalıģmaktadır. Tablo 1. Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Personel Durumu Görevi/Kadrosu KiĢi Öğrenim Durumu Ġlk Orta Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Daire BaĢkanı 1 1 Bilgisayar Mühendisi 3 3 Programcı 1 1 Tekniker Bilgisayar ĠĢletmeni Toplam Doktora 10

11 3. Organizasyon Şeması BaĢkanlığımızın Organizasyon ġeması aģağıda verilmiģtir. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġANLIĞI Ġdari Hizmetler Birimi Yazılım ve Web Birimi Ağ ve Sistem Birimi Teknik ĠĢler Birimi Yazılım GeliĢtirme Sistem Yönetimi Donanım Yönetimi Web Teknolojileri Ağ Yönetimi Donanım Destek e-posta Yönetimi Veri Tabanı Yönetimi 4. Donanım ve Teknik Altyapı Tüm bilgi sistemleri, firewall,posta,ftp,web,dns hizmetlerinde çeģitli özelliklerde güçlü sunucularımız hizmet vermektedir. Bu çerçevede çeģitli özelliklerde 3 adet fiziki ve bunlarda tanımlı 20 adet sanal sunucumuz hizmet vermektedir. Ağ trafiğinin kontrol ve güvenliğinin sağlanması için Cacti sitemi üzerinde takibi yapılmaktadır. Ağ alt yapısında, üniversitemize tahsis edilen hız 50 Mbps.dir. Merkez yerleģke ve ana birimlerimiz fiber hatlarla BaĢkanlığımıza bağlıdır. Merkez sistem odamızda omurga switch bulunmaktadır. Birimler Metro Ethernet Teknolojisi ile birbirlerine bağlı bulunmaktadırlar. ULAKNET ve Telekom bağlantısında Metro cihazları kullanılmaktadır. Fiber Kablo aracılığı ile Ġlahiyat Fakültesi ile Rektörlük Binasının ana birime bağlantısı gerçekleģtirilmiģtir. Üniversitemizin Ağ alt yapısı azami hata oluģturacak Ģekilde döģenmiģtir. Bunun için sanal sunucu sistemi tercih edilmiģtir. 3 adet fiziksel sunucuya kurulmuģ 20 adet sanal sunucu sistemimizde çalıģmaktadır. Sanal sunucuların vermiģ olduğu rahat geniģleyebilme imkânından her geçen gün artan ihtiyaçlar doğrultusunda sunucu sayımız artmaktadır. Ağ yapımızda bir adet Metro Ethernet sonlandırıcı ile beraber, sistem güvenliğini sağlayabilmek için bir adet Firewall cihazı (güvenlik duvarı), sistemdeki log bilgilerini tutmak amacıyla bir adet Analyzer ve sanal sunucuya kurulmuģ LogSign bulunmaktadır. Ana dağıtıcı ile beraber üniversitemizin tüm bağlantı ihtiyacını karģılayabilmek için gerekli sayı ve çeģitli markalardan ibaret anahtar dağıtıcılarımız mevcuttur. 11

12 5. Sunulan Hizmetler ve Faaliyetlerimiz Birimlerimiz tarafından sunulan hizmetler aģağıda sıralanmıģtır. Ağ ve Sistem Biriminin sunduğu hizmetler: Üniversite bünyesindeki alanlara network kablolama iģlerini planlama, kablolamanın yapılması-yaptırılması, Üniversite içinde ve dıģında, öğrencilere, idari ve akademik personele, gerekli olan güvenli ve yüksek nitelikli ağ eriģim olanağının sunulması ve sunulan ağ eriģim hizmetinin sürekliliğini sağlanması, Firewall ile internet eriģiminin kontrolünün sağlanması, E-posta iletiģiminin sağlamak, e-posta sistemlerini tasarlanması ve yönetilmesi, Sunucu ve kullanıcı verileri için yedekleme sistemlerinin tasarlanması ve yönetilmesi, DNS, DHCP, FTP servislerinin yönetilmesi, Tüm sunucuların çalıģır durumda tutulmasının sağlanması, sunucuların kurulumu, konfigürasyonu ve yönetilmesi, Sunucu yazılımlarının kurulumu, yönetimi ve güncelleģtirme iģlemlerinin yapılması, Antivirus ve antispam sistemlerinin yönetilmesi, Yapısal kablolama mantığına uygun olarak veri aktaran ağların planlanarak uygulamaya geçirilmesi, LAN, WLAN ve WAN bağlantılarının sürekliliğinin sağlanması, Kullanılan programlar yardımıyla ağ performans ve durumunu sürekli takip ederek iģlerliğinin sağlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi, kesintisiz, kaliteli bir bilgisayar ağı hizmeti sağlanması, ağ cihazlarının bakımı, kurulumu ve konfigürasyonun yapılması, Genel IP adres bloklarının dağıtılması ve tüm birimlerin içlerinde IP adres dağıtımlarının yönetilmesi, Yeni yapılan/tadilat gören binaların gerekli fizibilite çalıģmalarının yapılması, ağ projesinin hazırlanması, alınacak cihazların teknik özelliklerinin belirlenmesi ve Ģartnamelerinin hazırlanması, www,e-posta gruplarının takibinin yapılması, Yazılım paketlerinin güncelleģtirilmesi. Yazılım ve Web Biriminin sunduğu hizmetler: Alan adı (sirnak.edu.tr) DNS kullanımının ve yönetiminin sağlanması, E-posta iletiģiminin sağlamak, e-posta sistemlerinin tasarlanması ve yönetilmesi, Web sunucularının internet eriģiminin sağlanması, Üniversitede mevcut veri tabanlarına göre yeni yazılımlar geliģtirilmesi, satın alınacak yazılımların teknik Ģartnamelerinin hazırlanması, Öğrenci Bilgi Sistemi ve diğer çalıģan otomasyon ve servislerin geliģtirilmesi ve devamlılığının sağlanması, Üniversitemiz web sayfasının yapımı ve geliģtirilmesi, Üniversitemiz bünyesindeki fakülte, yüksekokul, enstitülerin dinamik web sayfalarına teknik destek sağlanması, 12

13 Üniversitemizde yürütülen faaliyet ve etkinliklerin internet sitesi üzerinden duyurulması. Teknik ĠĢler Biriminin sunduğu hizmetler: Üniversitede bulunan tüm bilgisayarların ve ekipmanlarının bakım ve onarı, Bilgisayarların ilk kurulumlarının standartlara uygun olarak yapılması, Arızalı cihaz ve ağ birimlerine ilk müdahaleyi yapacak teknik desteğin sağlanması, Bilgisayar laboratuarların ve internet eriģim merkezinin teknik desteğin sağlanması, Uygulamaların (Kütüphane, Öğrenci ĠĢleri vb.) kullanımında yardım, Üniversite bünyesindeki bilgisayarlarda lisanslı programların kullanılmasının sağlanması, Güncellenebilen anti virüs programını ağ üzerinde kullanımını sağlayarak virüs ataklarına karģı bilgisayarların güvenli tutulması, Üniversitemizde iletiģim altyapısının oluģturulması, Bilgisayar ağının sağlıklı ve her türlü tehlikeden korunmuģ biçimde düzenlenerek hizmete sunulmasıdır. BaĢkanlığımıza faaliyet alanımıza giren konularla ilgili olarak 2013 yılında diğer birimlerimizden yapılan baģvurulara ait bilgiler Tablo 2 de verilmiģtir. Tablo 2. Arıza, Bakım-Onarım ve Kurulum Bilgileri Talep Konusu BaĢvuru Sayısı Sonuçlandırılan BaĢvuru Sayısı Donanım Yazılım Ġnternet-Network Kamera Diğer Toplam BaĢkanlığımızın 2013 yılı boyunca yürüttüğü faaliyetlerin listesi Tablo 3 te listelenmiģtir. Tablo Yılı Faaliyetleri SIRA FAALĠYET ADI AÇIKLAMA Öğrenci ĠĢleri Otomasyonu Alımı Öğrenci ĠĢleri Otomasyonu Teknik ġartnamesi Öğrenci Otomasyonu Eğitimleri Üniversitelerden kullanmakta oldukları öğrenci otomasyonları hakkında bilgi alındı. Üniversitelerimiz tarafından en çok tercih edilen üç firma davet edilerek ilgili akademik ve idari birimlere sunum yapmaları sağlandı. Sunumlardan sonra akademik ve idari birimlerimizin görüģleri alındı. Öğrenci Otomasyonunun alım sürecinde gerekli olan Teknik ġartnamenin hazırlanılmasında katkı sağlandı. Yeni Öğrenci Otomasyonunun kullanımına yönelik verilen eğitimlerin düzenlenmesinde her türlü destek sağlandı. 13

14 EBYS Otomasyonu Alımı EBYS Otomasyonu Teknik ġartnamesi EBYS Otomasyonu Eğitimleri Personel Otomasyonu Alımı Personel Otomasyonu Teknik ġartnamesi Personel Otomasyonu Eğitimi ġırnak Üniversitesi BiliĢim Kaynakları Kullanım Yönergesi BaĢkanlık ÇalıĢma Usul ve Esasları Yönergesi (Taslak) Ġdari Faaliyet Raporu Üniversitelerden kullanmakta oldukları Elektronik Belge Yönetim Sistemleri(EBYS) hakkında bilgi alındı. Üniversitelerimiz tarafından en çok tercih edilen üç firma davet edilerek ilgili akademik ve idari birimlere sunum yapmaları sağlandı. Sunumlardan sonra akademik ve idari birimlerimizin görüģleri alındı. EBYS alım sürecinde gerekli olan Teknik ġartnamenin hazırlanılmasında katkı sağlandı. Yeni EBYS'nin kullanımına yönelik verilen eğitimlerin düzenlenmesinde her türlü destek sağlandı. Üniversitelerden kullanmakta oldukları personel otomasyonları hakkında bilgi alındı. Üniversitelerimiz tarafından en çok tercih edilen üç firma davet edilerek ilgili Personel Daire BaĢkanlığımıza sunum yapmaları sağlandı. Sunumlardan sonra Personel Daire BaĢkanlığımızın görüģleri alındı. EBYS alım sürecinde gerekli olan Teknik ġartnamenin hazırlanılmasında katkı sağlandı. Yeni Personel Otomasyonun kullanımına yönelik verilen eğitimlerin düzenlenmesinde her türlü destek sağlandı. ġırnak Üniversitesi BiliĢim Kaynakları Yönergesi üniversitemizin mevcut durumu ve altyapısı göz önüne alınarak hazırlandı. BaĢkanlığımızın ÇalıĢma Usul ve Esasları Yönergesi Ģu anda taslak halindedir. BaĢkanlığımızın 2012 Yılı Ġdari Faliyet Raporu hazırlananarak internet sitemizde yayınlandı. 13 BaĢkanlık Bütçesi BaĢkanlığımızın 2013 Yılı Bütçe Teklifi hazırlanarak Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı'na sunuldu. 14 TaĢınır Kayıtları TaĢınır Kayıtları düzenli olarak yapılmaktadır Görev Dağılım ve ĠĢ AkıĢ Süreçleri Hizmet Envanteri - Hizmet Standartları Tabloları Ġnternet EriĢimi Altyapısı BaĢkanlığımıza ait ĠĢ AkıĢ Süreçleri ve Görev Dağılımları düzenlenerek internet sitemizde yayınlandı. BaĢkanlığımıza ait Hizmet Envanteri - Hizmet Standartları Tabloları düzenlenerek internet sitemizde yayınlandı. Yeni yerleģkelerimizde internet eriģimi sağlanması için kablolama iģlemleri gerçekleģtirildi. 14

15 18 Bakım-Onarım Hizmetleri 19 Eğitim Hizmetleri AraĢtırma Hizmetleri E-posta ġifre ĠĢlemleri Ġnternet EriĢim ġifre ĠĢlemleri Ġnternet Sitesi Tahsisi Üniversite Ana Ġnternet Sitesi 25 Ağ Güvenliği Üniversitemize ait idari ve akademik tüm birimlerin bilgisayar, yazıcı,tarayıcı ve bilgisayar yan ürünlerine ait cihazların ve güvenlik kameralarının onarım ve bakım iģlemleri gerçekleģtirildi. Akademik ve idari birimlerimizin kulanmakta oldukları otomasyon sistemleri ve internet sitelerinin düzenlenmesine yönelik eğitimler verildi. Akademik ve idari birimlerimizin talepleri doğrultusunda en uygun BiliĢim Kaynaklarının temini, kurulumu ve verimli kullanılmalarına yönelik araģtırmalar yapılarak raporlar düzenlendi. Ġdari ve akademik tüm birimlerde çalıģan personellerimize kurumsal E-posta tahsisi yapıldı. Ġdari ve akademik tüm birimlerde çalıģan personellerimize ve öğrencilerimize gerek kablolu gerekse kablosuz internet eriģimi yapabileceği internet eriģim Ģifreleri tahsis edildi. Yeni açılan akademik birimlerimize internet sitesi tahsis edildi. BaĢbakanlık Genelgesi doğrultusunda Üniversitemiz Ġnternet Sitesi yeniden düzenlenerek içerik ve görsel açıdan zenginleģtirildi. Ġnternet Sitemizin daha güvenli çalıģması sağlandı. Yeni alınan ve mevcut yazılımların güvenli bir Ģekide kullanılması için güvenlik duvarında yeni kurallar belirlendi. 26 ĠĢletim Sistemi Antivirüs Alımı Üniversitemize ait masaüstü ve dizüstü bilgisayarların iģletim sistemi ve antivirüs programlarının alımı gerçekleģtirildi. 27 Lisans Takibi Üniversitemizde kullanılan yazılımların lisans takibi yapıldı. 28 Sunucu Tahsisi 29 Ġnternet EriĢim Hızı 30 Güvenlik Kamerları Kurulumu 31 Özlük ĠĢleri Yeni Alınan EBYS ve OBS yazılımlarına ait 2 adet yeni sanal sunucu tahsis edildi. YerleĢkelerimizde Ġnternet eriģim hızlarının artırılması sağlandı. Yeni yerleģkelerimizde güvenlik kameralarının kurulumu sağlandı. MaaĢ,SGK,Personel iģe baģlama-iģten ayrılma iģeri, raporlar, izinler, kesenekler gibi sekreterya iģlemleri yürütüldü. 32 Ġç Kontrol Eylem Planı Ġç Kontrol Eylem Planı kapsamında altıģar aylık raporlar düzenlendi. 15

16 II. AMAÇ VE HEDEFLER BaĢkanlığımızın Amaç ve Hedefleri aģağıda sıralanmıģtır. Amaç 1: Üniversitemiz öğrenci ve personeline, eğitim ve araģtırmaları konusunda sürekli artan kalitede hizmet sunarak üniversite hizmetlerinin kalitesinin artmasına katkıda bulunmak. Bu konuda öncü birim olmak. Hedef 1: BaĢkanlığımız, Üniversitemizde hizmet sunduğumuz tüm kullanıcılarının bilgi sistemlerine eriģiminde zaman ve kullanım kolaylığı açısından kaliteyi sürekli olarak arttırmak amacıyla hatların kullanım yoğunluğu ile paralel iyileģtirmeler yapacaktır. Hedef 2: BaĢkanlığımız geliģen teknolojiye uygun olarak hizmet sunumu konusunda sürekli olarak uygun hizmet ve çevre koģulları sağlamaya yönelik donanım ve yazılım temini yoluna gidecektir. Hedef 3: BaĢkanlığımız Ağ kullanımı konusunda kullanıcılarını bilinçlendirme iģlevini sürekli olarak yerine getirecektir BiliĢim kaynakları kullanım yönergesini günün Ģartlarına uygun olarak güncellenecektir. Hedef 4: Üniversitemizin tüm ağında bulunan donanım ve yazılımın sorunsuz, gizlilik ve güvenlik içinde çalıģmasını sağlayacak önlemler alınacaktır. Hedef 5: Üniversitemiz personel ve öğrencilerine daha etkin hizmet sunmak amacına yönelik hedeflerimizden biri de kablosuz ağ kullanımını arttırmaktır yılından itibaren özellikle merkez yerleģkeden baģlamak suretiyle öğrenci ve personel topluluklarının bulunabileceği açık ve kapalı ortamlarda kablosuz ve ücretsiz eriģim olanağı sağlayacak bir proje için çalıģmalara baģlanmıģtır. Amaç 2: Üniversitemiz de elektronik ve mobil yaģam sürecini Uluslar arası standartları uygulamak suretiyle hızlandırarak e-dönüģümü gerçekleģtirmek. Hedef 1: BaĢkanlığımız geliģen çağ ve teknolojinin gereklerine uygun olarak tüm dünya ve ülkemiz politikalarına paralel bir biçimde e-yaģam, e-üniversite dönüģümüne en yüksek katkıyı sağlamak üzere çalıģmalarını aralıksız sürdürecektir. Hedef 4: Elektronik dosya yönetim ve paylaģımı ile belge ve dokümantasyon arģivi sistemini kurmak ve Kurumda üretilen bilgi, belge ve dokümanların Kurumun hafızası olarak süresiz olarak saklanması hedeflenmektedir. Bu iģ için güçlü bir donanım, yedekleme ve uygun çevre koģullarını oluģturan sistemin hizmete alınması hazırlık ve planları baģlatılacaktır. Amaç 3: Üniversitemizin BiliĢim Politikalarının belirlenmesine daimi katkı sağlamak. Hedef 1: Üniversitemizin biliģim ile ilgili yazılım, donanım ve hizmet alanındaki iģ, eğitim ve araģtırma süreçlerine yön verecek politikaları belirleme konusunda Rektörlük makamının aldığı karar gereği BaĢkanlığımız, Üniversitemizin ilgili birimleri ile birlikte politika ve stratejiler geliģtirilmesi için sık sık toplantı ve grup çalıģmaları yoluyla aralıksız katkı sağlamıģtır. Bu süreç devam edecektir. Amaç 4: BiliĢim alanında eğitim desteği sağlamak. Hedef 1: Bilgi iģlem personelinin kendi alanında yılda en az bir kez mesleki açıdan geliģim ve daha üst seviyeye ilerleme eğitimlerine katılımını sağlamak ilk hedefimizdir. Hedef 2: e-üniversite çerçevesinde günümüz ve yakın gelecekte biliģim teknolojilerinin son derece yaygın bir Ģekilde kullanılacağı düģünüldüğünde konuya iliģkin eğitimlerin önemi ortadadır. Tüm personel ve öğrencilerimize web sayfası hazırlama, e-posta kullanımı, ofis hizmet yazılımları konularında yılda birkaç kez düzenli eğitim verilmesini sağlamak önemli bir hedefimizdir. 16

17 Hedef 3: Her yıl sürekli hizmet içi eğitimler vermek suretiyle özellikle ofis yazıģmaları ve web tasarım konusunda deneyimli ve bilgili idari personel sayısını arttırmak önemli bir hedefimizdir. Amaç 6: BaĢkanlık personelinin mesleki yeterlilik seminer ve eğitimlerine katılımını sağlamak. Hedef 1: Sürekli geliģen teknolojik, mesleki, sosyal ve çevre koģulları nedeniyle zaman içerisinde hizmet açısından yetersiz duruma düģmemek amacıyla personelimizi amaca yönelik seminer ve kurslara göndermek sürekli hedefimizdir. B. Temel Politikalar ve Öncelikler Yukarıda sıraladığımız amaç ve hedefler doğrultusunda kısa zamanda yapmayı planladığımız ve çalıģmasını baģlattığımız projelerimiz ve içerikleri hakkında aģağıda bilgiler verilmektedir. IP V4 IP V6 DönüĢümü Yeni bir ip protokolüne niçin ihtiyacımız var? Ip v4 uzun yaģam süresince esnek ve sağlam tasarımından dolayı uzunca yıllar daha ihtiyaçları karģılayabilecek gibi gözükmesine rağmen ağa bağlanan cihazların sayısının ve çeģitliliğinin (plc, pda, umts mobil telefonlar, sensor ağları vb) ıpv4'ün adres aralığının zaman içinde bitme sorunuyla karģılaģmamız ihtimalini doğurdu. Ipv6 bu problemi ip adres aralığını arttırarak öngörülebilir bir gelecekte ortadan kaldırmıģtır. Ipv6 bunun yanında ipv4 ile hizmetlerin çeģitlenmesi ile sağlanılmasında güçlük yaģanan: Ipv4 adreslemesi için kullandığımız 32 bitlik aralığı ıpv6 ile birlikte 128 bite çıkıyor. Bunun sonucu olarak ıpv4 ile kıyaslandığında (232) ıpv6 adres aralığının 2128 = olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yaklaģık olarak dünya üzerindeki her m2 ye 1 mol =~ ıp düģmesi anlamına geliyor. Ipv6 nın bu özeliklerinden dolayı dünyada bu yöne doğru çok hızlı bir eğilim vardır. Üniversitemizin bu yapıya geçmesi için ULAKNET en Ipv6 talebinde bulunmuģ olup adres aralığı almıģ durumdayız. Tüm Üniversite sisteminin Ipv6 ya geçiģi için hızlı bir çalıģma baģlatılmıģtır. Metro Ethernet Bağlantısı Cizre MYO ile Silopi MYO nun ana birime bağlanarak metro Ethernet bağlantısının sağlanması bu sayede daha güvenli ve hızlı internet hizmetinin sağlanması. Üniversite Personeline Yönelik Eğitim Faaliyetleri Üniversite personeline Genel bilgisayar iģletmenliği Temel ofis uygulamaları Bilgi Güvenliği Virüs ve Hacker Saldırılarına KarĢı Koyma, planlanmaktadır. alanlarında eğitim verilmesi 17

18 Turnike Sistemi Üniversite personelin ve öğrencilerin kimlik kartları sayesinde sistem tarafından tanınması ve o kiģiye ait bilgilerin ekrana geleceği bir sistemin yapılması hedeflenmektedir. Yemekhane Otomasyonu Personel ve Öğrencilerin yemekhane iģlerinin(fiģ, alma, para ödeme vb.) otomasyon üzerinden sağlanması hedeflenmektedir. X-RAY Cihazları Üniversitemiz Rektörlük binasının güvenliği için X-ray cihazları ile güvenlik sistemlerinin kurulumu için gerekli çalıģmalar baģlatılmıģ durumdadır. IP Telefon Birimimiz, geliģen teknolojiye paralel olarak üniversitemizin bu geliģmelere sahip alabilmesi ve bütçeye katkı sağlayabilmek amacıyla çalıģmalarını devam etmektedir. Sabit telefon hattından, Ġp üzerinden gerçekleģtirilen telefon görüģmelerine geçmeyi planlamaktadır. Bu sayede üniversitenin zamanla geliģmesine paralel olarak artacak olan telefon faturası azaltılarak bütçeye önemli derecede katkı sağlanacaktır. Misafirhane Otomasyonu Üniversitemiz misafirhanesinde kullanılmak üzere yönetim ve online rezervasyon yapılabilmesi için web tabanlı sistem hazırlanması. III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRME A. Mali Bilgiler Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığına ait bütçe gelir gider harcamaları Tablo 3 de verilmiģtir. Tablo 3. Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Mali Bilgiler KBÖ Toplam Ödenek Gönderilen Ödenek Harcama Kalan Tüketim Yolluk Hizmet Alımı Personel Giderleri SGK Devlet Pirimi Giderleri Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları Yolluklar Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

19 B. Performans Değerlendirme Daire BaĢkanlığımızın idari, akademik, teknik ve hizmet anlamında iliģkide bulunduğu birçok paydaģı vardır. Bunlar gerçek ve tüzel kiģiliklere sahiptir. Öncelikle hizmet sunduğumuz öğrenciler, akademik ve idari personel ile hizmet sunumunda iliģkide bulunduğumuz kurum ve kuruluģlar mevcuttur. PaydaĢlarımızı Yönetim, Öğrenci, akademisyen, idari ve teknik personelden oluģan Temel PaydaĢ Grubu, Hizmet sunumunda ortaklaģa çalıģmak zorunda olduğumuz Ağ ve Teknik destek hizmetlerinde ve yazılım alanındaki firmalar ve kamu kurum ve kuruluģları (ULAKNET, TELEKOM gibi) Stratejik PaydaĢ Grubu, KarĢılıklı hizmet sunmayı planladığımız DıĢ PaydaĢ Grubu (e-devlet projelerinde e-imza kullanılarak gerçekleģtirilecek olan yazıģmalar ve bilgi, belge aktarımı sağlanacak firma ve kurumlar ile kurumumuz dıģından hizmetlerimizden yararlanan bireyler) Ģeklinde gruplandırabiliriz. Performans değerlendirilmesi yapılırken paydaģlarımızın Bilgi ĠĢlem hizmetlerine iliģkin ayrıntılı bir anket çalıģması yapılması planlanmaktadır. AĢağıdaki Ģekil ve çizelgelerden Ġnternet eriģim kapasitemizin son durumu görülmektedir. ġırnak Üniversitesi (70 Mbps) Kullanım Ġstatistikleri; Burada görülen istatistikler ULAKNET Ana yönlendiriciler üzerindeki ATM ara yüzlerden alınmaktadır. YeĢil renk ULAKNET 'ten Kullanıcıya doğru giden trafiği gösterir. Mavi renk ise Kullanıcıdan ULAKNET'e doğru giden trafiği göstermektedir. Elektronik Posta servisimizde idari, akademik ve öğrencilerin mail adresleri sirnak.edu.tr olarak ayarlanmıģtır. Ġsteyen tüm akademik idari ve öğrencilere Elektronik Posta hizmeti sunmaktayız. Bunun için birimlerin talepleri doğrultusunda kendilerine bağlı kiģilerin mail gruplama hizmeti verilmektedir. Mail hizmetini eksiksiz ve sürekli hale getirebilmek için tüm donanım ve yazılım gereksinimleri sağlanmıģ olup yeterli seviyeye getirilmiģtir. Web hizmetleri birimimiz her gün güncel ilan ve haberleri yayınlama, site içerik ve tasarım güncellemelerine yardımcı olmak ve her geçen gün artan sayıda Birim/Bölüm/ öğrenci Toplulukları/Organizasyon/Sempozyum/kiĢisel web alanı tanımlarını yapmaktadır. Ayrıca yıl içinde birimlere web sayfası hazırlama teknik desteği de verilmiģtir. Ayrıca her türlü arıza durumunda soruna daha hızlı ve daha düzenli müdahale edebilmek için Arıza Talep Formu oluģturulmuģ olup siteye eklenmiģtir. Bu Form ile gelen tüm personelimizin sorunları en hızlı Ģekilde çözümlenmektedir. Kullanıcılarımızın elektronik ortamı kullanma oranları arttıkça istatistik değerlerimiz de paralel olarak artıģ gösterecektir. 19

20 20

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Ankara Sosyal

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2011 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği,

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı *BEL9B1H4* Sayı : 82018567-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI (BRİFİNG) NİSAN 2015 - ŞIRNAK 1 SUNUŞ Üniversitelerimiz, bilginin üretilmesi ve teknolojiye dönüştürülmesi de dahil olmak üzere, hemen hemen bütün faaliyetlerinde bilgi teknolojilerini

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI (BRİFİNG) ARALIK, 2013 - ŞIRNAK SUNUŞ Üniversitelerimiz, bilginin üretilmesi ve teknolojiye dönüştürülmesi de dahil olmak üzere, hemen hemen bütün faaliyetlerinde bilgi teknolojileri

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM Sekreterya Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Donanım Hizmet Ağ Sistem Yazılım-Web Tasarım İdari Hizmetler Teknik Servis Personeli Önder DAĞLI Ağ Yönetimi Engin TÜRK Web Tasarım Alperen

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür 1. Merkezi temsil etmek, 2. Yönetim kuruluna başkanlık etmek, 3. Yönetim kurulunun hazırladığı çalışma programlarını ve alınan kararları uygulamak, 4. Kurs programların başarılı

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU MART 2013 - ŞIRNAK

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU MART 2013 - ŞIRNAK ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU MART 2013 - ŞIRNAK 1 YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği her yıl başında

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI UNVANI : Yüksekokul Müdürü (Harcama Yetkilisi) ADI SOYADI : Prof. Dr. Serap ALSANCAK 5018 Sayılı KMY ve K Kanununun 32.maddesine göre; Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Sivil Savunma

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.02.2008 TARĠH VE 28 SAYILI MECLĠS KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1-

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI

TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, bilgi işlem alt yapısını oluşturmak, güncelleştirmeleri takip Bederek uygulamak suretiyle üniversitemiz akademisyenleri, araştırmacıları,

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ. : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı GÖREV TANIMI FORMU

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ. : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı GÖREV TANIMI FORMU Görevi : Daire Başkanı / Harcama Yetkilisi Üst Yönetici/Yöneticileri : Genel Sekreter / Rektör Başkanlığımızın temsilcisi olan Daire Başkanı, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 51 ve 52. maddeleri gereğince

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ORDU ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ORDU ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

GÖREV VE SORUMLULUKLAR GÖREV VE SORUMLULUKLAR Dairemizde görev alan personelin birimler itibariyle dağılımı aşağıdaki Tabloda gösterilmiştir: Tablo 1. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Görev Dağılımı S.Mustafa KAYAR (Daire Başkanı)

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 17 : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün organizasyon

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

EK-1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK-1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI EK-1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Etüt Proje

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - -

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - Yürürlük i:25.06.2013 BİLGİ İŞLEM BİRİMİ Revizyon i: - UYUM REHBERİ Sayfa: 1/6 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - KAPSAM: Tüm Hastane Hazırlayanlar: Duygu SIDDIKOĞLU Kalite

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C. ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç MADDE 1-

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

Görev Tanımları T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Tanımları T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 Görev Tanımları SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ gopusem.gop.edu.tr gopusem@gop.edu.tr (0 356) 212 10 47 SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM.

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem

Detaylı

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar:

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2015 takvim yılını kapsayacaktır.

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU Rize 2017 1 1-SUNUġ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter Daire Başkanlığı Daire Başkanı Genel Sekreter Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümüne giderek, personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2010 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26111 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI GÖREV TANIMLARI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI GÖREV TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI GÖREV TANIMLARI 1 Fidan IŞIK DAİRE BAŞKANI Bilgi İşlem Daire Başkanlığında yapılan tüm işlerin sevk ve idaresini yapmak. SEKRETERLİK 1 Halit

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayı : Konu : Bilindiği üzere, faaliyet raporları, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56.maddesi gereği, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç; BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Hatay Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Detaylı

2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ....3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon... 4 B-Vizyon... 4 C- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar... 4 D- Birimlere İlişkin Bilgiler...

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU ġirnak - 2010 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK, 2016 -ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Bu faaliyet raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülen işlerde

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUġ... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 Müdürün Görevleri...

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARINI BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Yrd.Doç.Dr.Eyüp ALTINÖZ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU SUNUġ 2010 yılında kurulan fakültemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak yetki, görev ve sorumlulukları, amaç

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı