HAYAT/FERDĠ KAZA SĠGORTASI PRĠMLERĠNĠN ÇALIġAN VE ĠġVEREN AÇISINDAN AVANTAJLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAYAT/FERDĠ KAZA SĠGORTASI PRĠMLERĠNĠN ÇALIġAN VE ĠġVEREN AÇISINDAN AVANTAJLARI"

Transkript

1 HY/FERD KZ GORSI PRMLERNN ÇLIġN VE ġver ÇISINDN VNJLRI YSL MEVZU 1-Vergisel Boyutu Özel şahıs sigorta prim tutarları ve bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarına ilişkin vergisel düzenlemeler 13 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılmıştır Öncelikle bu kanunun 4 maddesinde, safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup anılan maddenin bendinde, "Ģverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (Gerek işverenler gerekse ücretliler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve vergi matrahının tespitinde dikkate alınan katkı paylarının toplamı bu Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3 numaralı bendinde belirlenen oran ve haddi aşamaz" hükmüne yer verilmiştir yrıca aynı kanunun 63'üncü maddesinin birinci fıkrasının, 467 sayılı Kanunun 4'üncü maddesiyle değiştirilen ve 7/1/21 tarihinde yürürlüğe giren 3'üncü bendi kapsamında; "sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin ürkiye'de kâin ve merkezi ürkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin Ģahsına, eģine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, iģsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi Ģahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, ücretin safi tutarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir" denilmektedir Yine aynı bent hükmüne göre; indirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 1'unu (bireysel emeklilik sistemi dıģındaki Ģahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 5'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aģamaz Yukarıda sayılan kanun maddelerinin yanında bu konuyla ilgili uygulamanın nasıl yapılacağının örneklerle açıklandığı 3 Seri Numaralı Gelir Vergisi Sirküleri ile 147 ve 256 seri numaralı Gelir Vergisi ebliği ve işverenler tarafından ücretliler adına ödenen katkı paylarının ticari kazancın tespitinde ne şekilde indirileceğini açıklayan 5 Seri Numaralı Gelir Vergisi Sirküleri de bu ödemelerin ne şekilde vergilendirileceğinin açıklanmasına yardımcı olmaktadır 2- Boyutu 551 sayılı Kanunun 1128 tarihinde yürürlüğe giren 8'nci maddesinin birinci fıkra (b bendine göre prime tabi tutulmayacak kazançlar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: "yni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 3'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz" ÇLIġNLR RFINDN ÖD HY/FERD KZ GORSI POLÇELER Çalışanların kendilerinin ödemiş oldukları hayat/ferdi kaza primi ödemelerinin net ücret hesabı yapılırken gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılabilmesi aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir

2 Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin ürkiye'de kain ve merkezi ürkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması, Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait olması, Hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler, Şahıs sigorta primleri için ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin % 5' i, Bireysel emeklilik katkı payları ve şahıs sigorta primlerinin beraber ödenmesi durumunda toplamda ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin % 1'u, ( toplam indirim içinde şahıs sigorta primleri için % 5' lik sınır ayrıca aranır Bir yıl içinde indirilen bireysel emeklilik katkı payları ve şahıs sigorta primlerinin toplamı asgari ücretin brüt tutarının yıllık toplamını geçemez Ödemelerin fiilen yapıldığının belgelendirilmesi gerekir Bordroda Gösterilmesi Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde brüt ücreti 25 L olan bir kişinin 12 L lik Hayat / Ferdi Kaza Sigortası primi ödemesi ve ödememesi durumundaki net gelir değişimi karşılaştırmalı olarak aşağıdaki örnek bordroda gösterilmiştir ( Gelir vergisi oranı ücretliler tarifesi ikinci dilimi olan % 2 olarak alınmıştır HY / HY / FERD FERD KZ KZ GORSI GORSI PRM PRM ÖDMEDĞNDE ÖDEDĞNDE BRÜ ÜCR 25, 25, PRİMİ ÇLIŞN PYI ( Brüt Ücret * %14 35, 35, İŞSİZLİK SİGORSI PRİMİ ÇLIŞN PYI ( 25, 25, Brüt Ücret * % GELİR İSİ 2125, 2125, ORNI,2,2 HY / FERD KZ GORSI PRM 12,, ÖDEME HY / FERD KZ GORSI PRM 25, 2125, ÖDEME SONRSI GELİR İSİ ( GV Matrahı * % 41, 425, DMG İSİ ( Brüt Ücret * %,6 16,5 16,5 N ÜCR 177,5 1683,5 VNJI 24, Örnekten de anlaşılacağı üzere 12-L tutarındaki Hayat / Ferdi Kaza sigorta primi ödemesinin, sistemdeki vergi avantajı sebebiyle 24-L si ücretli çalışana iade olmaktadır Diğer ifade ile ödenen Hayat / Ferdi Kaza primi net 6-L'dir

3 ġverler RFINDN ÇLIġNLR ÇN ÖD HY/FERD KZ GORSI POLÇELER 1-Vergisel Boyutu Gelir Vergisi Kanunu'nun (GVK 4 maddesinin 1 numaralı bendinde, "icari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespit edilmesinde, ticari kazançtan indirileceği hükme bağlanmıştır Genel giderler içerisinde personele yapılan ve ücret kapsamına giren ödemelerde yer almaktadır 5 Seri Numaralı Gelir Vergisi Sirkülerinde, "İşverenlerce ödenen diğer şahıs sigorta primleri, işle ilgili olarak ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen ücret kapsamında olduğundan, Gelir Vergisi Kanununun 4 ıncı maddesinin ( numaralı bendi çerçevesinde genel gider olarak her hangi bir tutar ve oran sınırlaması olmaksızın indirim konusu yapılabilecektir Öte yandan, söz konusu primler, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 5'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere hizmet erbabının safi ücret tutarının belirlenmesi sırasında indirim konusu yapılabilecektir" denilmektedir Bu çerçevede, hizmet erbabı adına işveren tarafından ödenen sigorta primleri, (hayat ve ferdi kaza sigortası primleri gibi ücret olarak kabul edildiğine göre, GVK'nın 4 maddesinin 1 numaralı bendi uyarınca, ticari kazancın safi tutarının tespitinde, genel gider olarak dikkate alınması ve işverenler tarafından çalışanları adına ödenen sigorta primlerinin, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 5'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere safi ücret tutarının tespitinde indirim konusu yapılması gerekmektedir Bu durumda, işverenlerin ücretliler adına ödedikleri şahıs sigorta primleri, işveren ve ücretliler açısından vergi yönünde bir yük getirmemekte aksine avantaj sağlamaktadır 2- Boyutu En başta yapılan açıklamaya istinaden 551 sayılı kanunda yapılan düzenleme, özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilikler için yapıldığından bunlar dışında kalan Hayat / Ferdi Kaza sigortası için işverence yapılan tüm ödemeler çalışana sağlanan menfaat kabul edilerek prime esas kazanca dahil edilmesi gerekmektedir Ģverenlere, çalıģanlarına tabi oldukları yasal sosyal güvenlik haklarını tamamlayıcı ve ilave güvence verebilecekleri bir ürün olarak sunulan hayat/ferdi kaza sigortaları, Ģverenlere vergi muafiyeti dıģında çalıģan memnuniyetini ve çalıģanların iģyerine bağımlılığını sağlamaları açısından ekstra maliyet avantajları sağlayacaktır Bordroda Gösterilmesi Örnek 1:şağıdaki örnekte işveren, brüt ücreti 3 L olan personeli adına 14 L'lik prim ödemesi olan bir Hayat / Ferdi Kaza sigortası poliçesi yaptırmış ve ilgili ödemeyi giderleştirebilmesi için yukarıda yapılan yasal açıklamalara göre bordro düzenlemiştir Prim Ödemesi %5'lik sınırın (15,_L altında kaldığından safi ücretin tespitinde indirim olarak kullanılmıştır GOR BRÜ ÜCR 3166, MR 3166, MR 255, DMG MR 3166, ġç( %14 ġ Ç 443,24 31, 66 GEL R DM G,6 6 ġrk 'NE ÖDE N UR N ÖD ÜCRE 51, 2, 14, 22,2 ġver MLY ML Y ġ V ġv 1, 617, , ,6

4 Yukarıdaki bordroda çalışanın çalışma karşılığı aldığı brüt ücretine işveren tarafından ödenen hayat/ferdi kaza sigorta primlerinin brüt tutarları (Brüt utar= Net Ücret+ Ģçi+Ģs Ģçi+Damga Vergisi eklenmiş, gelir vergisinin hesaplanmasında ise ödenen prim tutarı safi ücretin tespiti için matrahtan indirilmiştir Çalışanın net ücretine bakıldığında normal brüt ücretten hesaplananla, hayat/ferdi kaza sigorta primi eklenmiş brüt ücretten hesaplanan arasında herhangi bir değişiklik olmadığı görülmektedir Ödenen prim bordro ile ilişkilendirilmiş, ancak ödemesi Sigorta Şirketi'ne yapılmıştır Bu bordronun detayı ise aşağıdaki bordrolarla açıklanabilecektir NORML ÜCR BORDROSU ġver BRÜ ÜCRE 3, ÖD BRÜ PRM S DMG S ġç 14 3, 255, 3, 42, 3, ġç DMG,66 N ÜCR 51, 1,8 22, 2 HY/FERD KZ GORSI BORDROSU DMG ġç 14 ġç 166, 166,, 166, 23,24 1,6 6 DMG,66 ÖD N PRM MLY ġv ġv 1, 585, ġv 1, 6, MLY 3645, ġver MLY ġv, 1,1 14, 32,37 3,3 2 MLY 21,6 Ģveren, ödediği 14,-L'lik prime karģılık ve Ģsizlik Ģveren paylarının ilave edilmesiyle toplamda 21,6-L'lik bir maliyete katlanacak; ancak ödeme bordroya dahil edildiğinden Gelir Vergisi kanununun ilgili hükümleri gereği ücret olarak giderleştirebilecektir Yukarıdaki örnek ödenen Hayat / Ferdi Kaza sigortası prim tutarının çalışanın ilgili ayda elde ettiği brüt ücretin % 5 ini ve yıllık olarak brüt asgari ücreti geçmemiş olduğu varsayımı altında düzenlenmiştir Brüt ücretin % 5' i ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşan Hayat / Ferdi Kaza sigortası primi ödemelerinde, yani yukarıdaki durumun dışında, üst sınırları aşan prim ödemelerinde aşan kısım bordroda ücret ödemesi şeklinde değerlendirilip ayrıca gelir vergisi ve damga vergisi yönünden de brüte tabi tutulacaktır Örnek 2:3,-L brüt ücreti olan ve % 2' lik vergi diliminde bulunan bir çalışanı için işveren tarafından brüt ücretinin % 5 lik sınırının üzerinde şahıs sigortası primi ödenmesine ilişkin örnek aşağıdadır Hayat / Ferdi Kaza sigortası prim ise 1-L olarak örneklendirilmiştir %5'lik sınırı (15,-L aşan 4,-L vergi mevzuatı açısından net ücret kabul edilerek vergi dahil brütleştirilecektir

5 BRÜ ÜCR 3237, 25 MR 3237,2 5 GOR ġrk MR 26,4 DMG MR 3237,2 5 ġç( %14 ġ Ç 453,25 32, 37 GEL R DM G,6 6 'NE ÖDE N UR N ÖD ÜCRE 52,1 21,37 1, 22,1 ġver MLY ML Y ġ V ġv 1, 631,2 6 64, ,2 6 Yukarıdaki bordroda çalışanın çalışma karşılığı aldığı brüt ücretine işveren tarafından ödenen hayat/ferdi kaza sigorta primlerinin brüt tutarları eklenmiş, gelir vergisinin hesaplanmasında ise yalnızca sınırın altın kalan 15,-L'lik kısım ödenen prim tutarı safi ücretin tespiti için matrahtan indirilmiştir Sınırı aşan kısım için ise vergiye de tabi tutularak brütleştirme yapılmıiştır Çalışanın net ücretine bakıldığında normal brüt ücretten hesaplananla, hastalık/ferdi kaza sigorta primi eklenmiş brüt ücretten hesaplanan arasında herhangi bir değişiklik olmadığı görülmektedir Ödenen prim bordro ile ilişkilendirilmiş, ancak ödemesi Sigorta Şirketi'ne yapılmıştır Bu bordronun detayı ise aşağıdaki bordrolarla açıklanabilecektir BRÜ ÜCRE 3, ÖD BRÜ PRM S DMG S NORML BORDRO ġç 14 3, 255, 3, 42, 3, ġç DMG,66 N ÜCR 51, 1,8 22, 2 Z HY/FERD KZ DMG ġç 14 ġç 177,85 177,85, 177,85 24, 1,7 8 DMG,66 ÖD N PRM ġver MLY ġv ġv 1, 585, ġv 1, 6, MLY 3645, ġver MLY ġv, 1,17 15, 34,68 3,5 6 MLY 216, Ödenen 1,-L'lik primin, gelir vergisinin hesaplanmasında yalnızca sınırın altın kalan 15,-L'lik kısım ödenen prim tutarı safi ücretin tespiti için matrahtan indirilmiştir (Brüt utar= Net Ücret+ Ģçi+Ģs Ģçi+Damga Vergisi

6 ÖD BRÜ PRM L HY/FERD KZ DMG ġç 14 ġç 5,4 5,4 5,4 5,4 8,32,5 DMG,66 ÖD N PRM ġver MLY ġv 1, ġv 1,1,3 4, 11,58 1,1 MLY 72,17 Sınırı aşan 4,-L vergi de dahil edilerek brütleştirilmiştir(brüt utar= Net Ücret+ Ģçi+Ģs Ģçi+Gelir vergisi+damga Vergisi İşveren, ödediği 1,-L'lik hayat/ferdi kaza sigorta primine ek olarak 8,26-L, toplamda 288,26-L'lik bir maliyete katlanmak zorundadır BEYN B MÜKELLEFLER ÇISINDN ÖD PRMLER Gelir Vergisi Kanunu'nun 8/1 maddesine göre; beyana tabi gelir vergisi mükellefleri, kendilerine, eşlerine ve küçük çocuklarına ait Hayat / Ferdi Kaza sigortası primlerinin (Brüt asgari ücretin bir yıllık tutarını aşmamak ve primlerin, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması şartıyla beyan ettikleri gelirlerinin % 5'ine isabet eden tutarı ilgili beyannameye dahil olan gelirlerinden indirebilirler Eş ve çocuklar kendileri için ayrı beyanname vermeleri halinde bunlara ait primler kendi gelirlerinden indirilir Örnek tablo aşağıda gösterilmiştir: HY / HY / FERD FERD KZ KZ GORSI GORSI PRM PRM ÖDMEDĞNDE ÖDEDĞNDE BEYN EDL URI 3, 3, YLIK ÖD HY / FERDİ KZ 15,, SİGORSI PRİMİ YILLIK ÖDEME OPLMI ( 15 L * 12 Y 18,, NDRLEBLECEK OLN HY / FERD 15,, KZ GORSI PRM ÖDEME ( 3 L * % GELİR İSİ 285, 3, GELİR İSİ URI ( Hesap aşağıdaki 5715, 612, gibidir VNJI 45, ablodaki Gelir Vergisi tutarının hesabı aģağıdaki gibidir: 88 L'ye kadar 15% - arife 1 dilim 132, 132, 22 L'nin 132 L'si için 2% - arife 2 Dilim 264, 264, 22 üzeri 27% - arife 3 Dilim 1755, 216, GELİR İSİ URI 5715, 612,

7 Beyana tabi yıllık geliri 3-L olan bir gerçek kişi kendisi, eşi ve küçük çocukları için ödediği ve yıllık tutarı 18-L olan Hayat / Ferdi Kaza sigortası priminin 15-L ye kadar tutarı ( 3-L *% beyannamede indirim konusu yapabilmiştir Bu hesaplamadan da görüleceği üzere Hayat/Ferdi Kaza sigortası pirimi ödeyen ile ödemeyen açısından bu örnekte ki tutarlar söz konusu olduğunda ödenen Hayat/Ferdi Kaza sigortası priminden kaynaklanan 45-L'lik bir vergi avantajı durumu söz konusudur Ģveren ve ÇalıĢan arafından Ödenen Hayat/Ferdi Kaza Sigorta Primleri Gerek işverenler gerekse ücretliler tarafından ödenen ve vergi matrahının tespitinde dikkate alınan primlerin toplamı, ücretlinin elde ettiği ücretin % 5'ini ve yıllık bazda asgari ücretin yıllık tutarını (Gelir Vergisi Kanunu'nun 63 maddesinin birinci fıkrasının (3 numaralı bendinde belirlenen oran ve haddi aşamayacaktır Hem işveren hem de ücretli tarafından ödenmesi ve toplam tutarın yukarıda belirtilen sınırı aşması halinde, indirimin öncelikli olarak işveren tarafından mı, çalışan tarafından mı kullanılacağı konusu taraflarca serbestçe belirlenebilecektir ġirket Ortakları veya Yönetim Kurulu Üyeleri çin Ödenen Katkı Payı ve Primler Bazı işletmeler yönetim kurulu üyeleri için de Hayat veya Ferdi Kaza sigortası yaptırmak isteyebilmektedir Yönetim kurulu üyeleri bordrolu çalışanlarla aynı statüde olmamasına rağmen Gelir Vergisi Kanunu bunlara ödenen paraları da ücret saymaktadır Dolayısı ile yönetim kurulu üyeleri adına ödenecek prim ve katkı payları ücretliler gibi değerlendirilebilir ncak uygulamada yönetim kurulu üyelerine her ay yapılan ödemeler olabildiği gibi belirli dönemlerde huzur hakkı, temettü vb adlar altında ödemeler de yapılabilmektedir Bu durumda yapılan ödemeler bir aylık ücret gibi kabul edilerek işlem yapılmalıdır Şirket ortakları, yönetim kurulu üyesi veya başka bir ad altında şirkette görev almıyorlarsa bunlar için yapılacak prim veya katkı payı ödemeleri şirket açısından gider kabul edilmez Bu durumda olanların kendi adlarına prim veya katkı payı ödemeleri ve daha sonra yıllık beyanname vermeleri halinde beyan ettikleri gelirleri üzerinden indirim konusu yapmaları en uygun çözüm olacaktır Vergisel çıdan Herhangi Bir Yükümlülüğü Bulunmayanlar veya Gelirleri Gerçek Durumu Yansıtmayanlar dına Ödenen Prim veya Katkı Payları Ödenen Hayat / Ferdi Kaza sigortası primleri için vergi avantajından faydalanmak, prim veya katkı payının vergi matrahından indirilmesi sureti ile matrahın azaltılması ve ödenecek verginin de azaltılması anlamını taşımaktadır Dolayısı ile ödenecek bir vergi yoksa vergi avantajının kullanılmasından söz edilemez İlk akla gelen ev hanımları olacaktır Eğer yıllık beyana tabi herhangi bir geliri bulunmuyorsa veya eşi tarafından vergi avantajı kullanılamıyor ise, ödenen prim veya katkı payları için vergi avantajı kullanılamaz ynı şekilde hiçbir geliri olmayanlar, geliri olduğu halde beyan etmeyenler veya işverenler ile yasal bir bağı bulunmayan çalışanlar adına ödenecek prim veya katkı payları için de vergi avantajı kullanılamaz Çalışanlara gerçekte ödenen ücretin altında ücret bordrosu tanzim edilmesi halinde, düzenlenen ücret bordrosunda vergiye esas ücret olarak görünen tutar vergi avantajının kullanılacağı sınırların hesabında kullanılır Kimler dına Ödenecek Prim veya Katkı Payları KiĢinin Kendi Vergi Matrahından ndirilebilir Kişiler kendileri dışında yalnızca eşleri ve on sekiz yaşından küçük çocukları için ödedikleri primleri vergi matrahlarından indirebilirler Bunlar dışında akrabalık veya sosyal ilişkilerinin derecesi ne olursa olsun başkası adına ödeyecekleri (İşverenlerin çalışanları adına,

8 ücretlerinden kesmek suretiyle ödedikleri prim ve katkı payları hariç prim veya katkı paylarını kendi vergi matrahlarından indiremezler Prim ve Katkı Paylarının Birkaç ylık veya Yıllık Dönemlerde Ödenmesi Gelir Vergisinin 256 sayılı Genel ebliğinde, Katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için, gelirin elde edildiği dönem ile ilişkili olması ve bu dönem sonuna kadar ödenmiş olması gerekmektedir Gelir vergisi uygulamasında vergilendirme dönemi takvim yılıdır Bununla birlikte, tevkif yoluyla ödenen vergilerde, istihkak sahipleri ayrıca yıllık beyanname vermeye mecbur değillerse tevkifatın ilgili bulunduğu dönemler vergilendirme dönemi sayılmakta ve kesilen vergiler gelir vergisinin yerine geçmektedir Buna göre, yıllık beyannamede indirim konusu yapılacak prim veya katkı payının, beyannamenin ilgili olduğu yıl ile ilişkili olması ve bu yılın sonuna kadar ödenmesi, ücretlere ilişkin indirimde ise ücretin ilgili olduğu ay ile ilişkili olması ve bu aylık dönemin sonuna kadar ödenmiş olması gerekmektedir Ölüm, kaza gibi risklere karşı yaptırılan şahıs sigortaları belirli bir dönemi kapsamakta ve bu dönem için hesaplanan prim peşin olarak veya taksitler halinde ödenebilmektedir Birikimli sigortalar ve bireysel emeklilik sisteminde ise prim veya katkı payları aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemler itibariyle belirlenebilmekte ve ödenmektedir ylık bazda yapılacak indirimde, primin peşin ödenmesi veya taksit dönemlerinin bir aydan daha uzun belirlenmesi halinde, prim tutarı ilgili olduğu aylar dikkate alınarak (ödenmiş olması şartıyla indirim konusu yapılacaktır Oransal sınırlar (ücretin %1'u veya %5'i gibi çerçevesinde kalsa dahi daha sonraki aylara ilişkin peşin olarak ödenen tutarların ödendiği ayda indirim konusu yapılması mümkün değildir Yıllık bazda yapılacak indirimde de sadece gelirin ilgili olduğu yıla ilişkin prim tutarı indirim konusu yapılacaktır Örneğin 1 emmuz 25 tarihinden başlamak üzere bir yıllık yapılan ve bedeli peşin olarak ödenen sağlık sigortası priminin altı aylık kısmının 25 yılına, diğer altı aylık kısmının da 26 yılına ilişkin beyannamede indirim konusu yapılması gerekir Örnek 1: ylık brüt ücreti 2,-L olan sigortalı, Ocak-Haziran 2 dönemine ait toplam 3-L tutarındaki primi, Ocak ayı içerisinde ödemiş ve ödemeye ilişkin belgeyi aynı ay içerisinde işverenine ibraz etmiştir Ödenen Prim 3 Ödemenin Bir ylık utarı (oplam Prim / 6 5 ylık En Fazla İndirim Hakkı (2, * % 1 İndirilebilecek utar 5 Çalışan prim ödeme belgesini ocak ayı içerisinde işverenine ibraz ettiğinden ödemenin bir aylık tutarı hesaplanırken ödeme tutarı primin ait olduğu ayların tamamına (6 aya bölünmek suretiyle bulunmuştur Bulunan bir aylık ödeme tutarı kişinin brüt ücretinin %5'ini geçtiğinden, sadece % 5 lik kısmı geçmeyen tutar indirim konusu yapılabilecektir ynı örnekte çalışanın prim ödeme belgesini Nisan ayı içerisinde işverenine ibraz ettiği varsayıldığında; Ödenen Prim 3 Ödemenin Bir ylık utarı (oplam Prim / 3 1 ylık En Fazla İndirim Hakkı (2, * % 1 İndirilebilecek utar 1

9 Çalışanın prim ödeme belgesini Nisan ayı içerisinde işverenine ibraz etmesi nedeni ile, ödemenin bir aylık tutarı hesaplanırken ödeme tutarı belgenin işverene ibraz edildiği ay dahil olmak üzere primin ait olduğu diğer aylara (3 aya bölünmek suretiyle bulunmuştur Bulunan bir aylık ödeme tutarı kişinin brüt ücretinin % 5' ini aşmadığından 1-L' nin tamamı indirim konusu yapılabilecektir Yıllık olarak Yıllık Brüt sgari Ücret Sınırlamasının Uygulanması Bir takvim yılı içerisinde bireysel emeklilik ve diğer şahıs sigorta primleri ile ilgili olarak yapılabilecek indirim tutarı brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacaktır yrıca hastalık ve ferdi kaza sigorta primlerinin vergi matrahından indirilmesinde ikinci kriter indirim yapılacak prim tutarının ylık Brüt Ücretin % 5 ini geçmemesidir

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATILMA PAYLARI VE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU VE BORDROLAŞTIRILMASI

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATILMA PAYLARI VE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU VE BORDROLAŞTIRILMASI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATILMA PAYLARI VE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU VE BORDROLAŞTIRILMASI Serkan BAŞAR Vergi Departmanı, Müdür Yardımcısı Mazars/Denge Denetim YMM A.Ş.

Detaylı

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca;

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca; Tarih 23/10/2012 Sayı GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına

Detaylı

KONU : Şahıs sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik katkı paylarının indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk.

KONU : Şahıs sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik katkı paylarının indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk. Sayın Meslektaşımız; 10.12.2012 Sirküler, 2012/37 KONU : Şahıs sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik katkı paylarının indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk. Bilindiği

Detaylı

ALFA GENELGE 2013/13. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;

ALFA GENELGE 2013/13. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra; alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 28/01/2013 ALFA GENELGE 2013/13 Konu: Bireysel Emeklilik

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI

AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI Mart 2008 tarihinde yürürlüğe giren Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğinde sigorta yaptıran kişilerin sözleşme ve diğer aşamalarda bilgi eksikliklerinin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/123

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/123 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

1. ÜCRETLĐ VEYA ĐŞVEREN TARAFINDAN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNE ÖDENEN ŞAHIS SĐGORTA PRĐMLERĐ

1. ÜCRETLĐ VEYA ĐŞVEREN TARAFINDAN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNE ÖDENEN ŞAHIS SĐGORTA PRĐMLERĐ Konu: Bireysel Emeklilik Sistemine ve Sigorta Şirketlerine Ödenen Katkı Payları ve Şahıs Sigorta Primleri Đle Anılan Kurumlarca Yapılacak Ödemelerin, 4697 Sayılı Kanun Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2012 / 23 Konu: Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortaları ile ilgili değişiklik ve düzenlemeler hk. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012 tarih

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

GENEL OLARAK ÜCRET VE ÜCRETĐN TAHAKKUKU

GENEL OLARAK ÜCRET VE ÜCRETĐN TAHAKKUKU GENEL OLARAK ÜCRET VE ÜCRETĐN TAHAKKUKU 1. GENEL OLARAK ÜCRET KAVRAMI Abdullah KAHRAMAN * Ücret, emeğin üretime katkısı karşılığında ödenen bedeldir. Bu kısa tanımdaki emek fiziki (bedeni) emek olabileceği

Detaylı

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını Şubat 2010 / Sayı 2 Uzman Görüş www.devletgeliruzmanlari.org Künye İmtiyaz Sahibi Yayın Kurulu Umut Serhat İdman Osman Kırbaş Altan Yılmaz Sibel Atlı Ramazan Biçer Göksal

Detaylı

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 31 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : 25.02.2008 SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01/ GVK-32-14797/3488

Detaylı

2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden

2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) VE (b) BENTLERİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İLE SADECE GENEL SAĞLIK SİGORTASINA TABİ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167

SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167 SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167 Konu: 6327 SAYILI BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar

5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar Av. Ender KIZILRAY MESS İzmir Bölge Temsilcisi 5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 80. maddesinde aynı Kanunun 4. maddesinin

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ 2014 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına baģvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Ayşe Çırak (SMMM) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 67

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 67 BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Đstanbul, 02 Temmuz 2012 KONU : MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 67 6327 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Đle Bazı Kanun ve

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemimize giren gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde asgarî geçim

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi ve Bir Yargı Kararı

Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi ve Bir Yargı Kararı Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi ve Bir Yargı Kararı ABDULLAH TÜRKDOĞAN Hesap Uzman Yardımcısı YAVUZ APAK Hesap Uzman Yardımcısı Özet Bireysel emeklilik sistemi 2001

Detaylı

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı

Sayı : 2012 / 220 Konu: Bilgilendirme 19 Kasım 2012

Sayı : 2012 / 220 Konu: Bilgilendirme 19 Kasım 2012 Sayı : 2012 / 220 Konu: Bilgilendirme 19 Kasım 2012 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 125 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

4 Gelir Vergisinin Tarhı Amaçlarımız:

4 Gelir Vergisinin Tarhı Amaçlarımız: 4 Gelir Vergisinin Tarhı Amaçlarımız: 1. Gelir vergisinde tarhın nasıl yapıldığını ve beyanname çeşitlerini açıklayabilmek 2. Yıllık beyanname verilmeyen halleri ve verilmesi zorunlu halleri sıralayabilmek

Detaylı

Gelirin toplanması ve beyanı

Gelirin toplanması ve beyanı Gelirin toplanması ve beyanı I. GİRİŞ Yıllık beyanname, gerçek kişinin çeşitli gelir unsurlarından bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu şekilde

Detaylı

Yatırmış olduğunuz katkı paylarının %25 i oranında devlet emeklilik hesabınıza devlet katkısı ödemesi yapmaktadır.

Yatırmış olduğunuz katkı paylarının %25 i oranında devlet emeklilik hesabınıza devlet katkısı ödemesi yapmaktadır. Mevcut şirketinizdeki emeklilik sözleşmenizin yürürlük tarihinden itibaren 2 yıl sonra başka bir emeklilik şirketine geçme, aktarımla geldiğiniz bir hesabınızı da 1 yıl sonra başka bir emeklilik şirketine

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER KATSAYILAR 01/01/2014-31/12/2014 Tarihi arası 14.08 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı