GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir."

Transkript

1 BÖLÜM-I GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. Problem Durumu Yönetim farklı bilim dalları tarafından geliştirilen çözümsel yaklaşımların birleştirilmesini ve uygulamasını kapsar.bu nedenle yönetimin bir tanımını vermek, alan ile ilgili farklı bilim dallarındaki tanımların ışığı altında bütünlemeye gitmeyi gerektirecektir. Yönetici bu farklı görüşleri kendi bilgi ve deneyimlerinin ışığında birleştirme ve edindiği sonuçları özel sorunların çözümü için uygulama durumu ile karşı karşıya olan insandır. Bu bakımdan, bir yandan genel teknikleri özel durumlara uydurmakta zorunda olduğu gibi, diğer taraftan da tüm örgütün farklı yönlerini içeren bir çerçeve oluşturmak durumundadır.(can, 1978) Yönetim için farklı yaklaşım ve ifadelerle yapılan tanımların ortak olan yönler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: Örgütü saptanan amaçlara ulaştırma ve amaçlarına uygun biçimde yaşatma, insan ve madde kaynaklarını sağlama ve etkili biçimde kullanma,örgüt için belirlenen politika ve kararları uygulama, işlerin yapılmasını sağlama, örgüt çalışanlarını izleme, denetleme ve geliştirmedir.bir kurumda neler yapılacak ve nasıl yapılacak sorularına verilecek cevaplar yönetimi oluşturur.burada neler yapılacaktır sorusunun cevapları yönetim biliminin konu alanını ve nasıl yapılacaktır sorusunun cevabı ise yönetim ilke ve tekniklerini kapsar.(kaya,1996:86)

2 2 Eğitim yönetimi kamu yönetiminin özel bir alanıdır. Okul yönetimi de eğitim yönetiminin daha sınırlı bir alana uygulanmasıdır.ülkemizde eğitim etkinliklerinde bulunan okul ve diğer kurumların büyük bir kısmı devlet yönetimine bağlıdır.özel sektör tarafından kurulan ve işletilen okul ve kurumlarda da, eğitim devletin gözetim ve denetimi altında yürütülür. Bu nedenle eğitim kurumunu temsil eden okul müdürleri, eğitim yönetiminin devlet tarafından belirlenen genel ve özel amaçlarını gerçekleştirmek, devletin eğitim politikasını uygulamakla yükümlüdür.(bursalıoğlu, 1982:121) Toplumun varlığını sürdürebilmesi, kültürün aktarılması ve geliştirilmesiyle mümkündür. Bu görevin büyük bir kısmı eğitim örgütlerine verilmiştir. Kültürün aktarılması ve geliştirilmesinde en önemli kaynak da; amaçlara uygun olarak yetiştirilen insanlardır.bu görevi üstlenen eğitim örgütü, amacını gerçekleştirmede en stratejik parça olan okul örgütünü meydana getirmiştir. Bu örgüt bir taraftan milli eğitimin belirlediği amaçlara ulaşmaya çalışırken, bir taraftan da toplumsal ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmak zorundadır.eğitim yönetimi, eğitim örgütlerini saptanan amaçlara ulaştırmak üzere insan ve madde kaynaklarını sağlayarak ve etkili biçimde kullanarak, belirlenen politikaları ve alınan kararları uygulamaktır.eğitim yöneticileri örgütlerini Türk Milli Eğitimi nin genel amaçları ile örgütün özel amaçları çerçevesinde yönetmekle sorumludur. Okul yönetimi, eğitim yönetiminin sınırlı bir alana uygulanmasıdır.bu alanın sınırlarını eğitim sisteminin amaçları ve yapısı belirler. Okul yönetiminin görevi :Okuldaki tüm insan ve madde kaynaklarını, en verimli biçimde kullanarak, okulu amaçlarına uygun olarak yaşatmaktır. Okul müdürünün bu görevi başarı ile yerine getirebilmesi, okulu bir roller sistemi olarak görmesine, davranışlarını her zaman ilişkili olduğu öğretmenler ve diğer personelin rol ve beklentilerini de göz önünde tutarak ayarlamasına bağlıdır. Eğitim yönetiminde işlevsel süreçler bir bakıma rol alanlarını belirler. Okul düzeyinde baktığımızda başlıcaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

3 3 Öğrenci işleri,personel işleri,öğretim işleri, eğitim işleri ve okul işletmesi Ülkemizdeki ilköğretim okullarının amaçları ve çalışmaları her ne kadar aynı olsa da ; okulların başarı düzeyleri, personelin mutluluğu ve çalışmaları, öğrencinin okula devamı, sosyal etkinlikler vb pek çok konuda farklılıklar görülmektedir. Hatta aynı yerleşim bölgesindeki, aynı fiziki koşullar ve imkanları bulunan okullarda bile başarı farkı görülmekte, bu da okul müdürlerinin, okul yönetimi alanındaki yeterliklerinin ne derece etkili olabileceğini göstermektedir. Bu bakımdan ilköğretim okul müdürlerinin, okul yönetimi alanındaki yeterliklerinin incelenmesi eğitim ve öğretimin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi açısından bir gereklilik arz etmektedir. Ülkemizde bir eğitim öğretim yılı içinde sadece birkaç kez yapılan teftiş ve rehberlik çalışmalarında okul müdürlerinin çalışmalarının müfettişler tarafından ne derece sağlıklı ölçebileceği tartışılabilir ama bu çalışmaları en iyi tespit edebilecek kişilerin, okul müdürleriyle sürekli aynı çalışma ortamında bulunan ve okul müdürlerini sürekli gözlemleyebilecek olan öğretmenler olduğu bir gerçektir. Problem: İlköğretim okul müdürlerinin, okul yönetimi alanındaki yeterlikleri ile ilgili, çalışma ve uygulamaları hakkındaki öğretmen görüşleri nelerdir? Alt Problemler 1-Okul müdürünün, öğrenci işleri alanındaki yeterliklerine dair öğretmen görüşleri nelerdir? 2-Okul müdürünün personel hizmetleri alanındaki yeterliklerine dair öğretmen görüşleri nelerdir? 3-Okul müdürünün öğretim işleri alanındaki yeterliklerine dair öğretmen görüşleri nelerdir?

4 4 4-Okul müdürünün eğitim işleri alanındaki yeterliklerine dair öğretmen görüşleri nelerdir? 5-Okul müdürünün okul işletmesi alanındaki yeterliklerine dair öğretmen görüşleri nelerdir? Amaç Bu araştırmanın amacı; ilköğretim okullarında okul müdürü olarak görev yapan personelin okul yönetimi alanında göstermekte oldukları yeterlikler hakkındaki öğretmen görüşlerini tespit ederek, okul müdürlerinin yöneticilik yeterliklerini belirlemektir. Araştırma ile ilköğretim okulu müdürlerinin hangi yeterlik alanlarında eksiklikleri olduğunun belirlenmesi, düzenlenecek hizmet içi ve hizmet öncesi eğitim programlarının önceliklerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Önem Eğitim örgütlerini amaçlarına ulaştırmak için elde var olan insan ve maddî kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması eğitim yöneticilerinin bir işlevi olarak kabul edilmektedir. Yetişmiş insan gücünün ve maddî kaynaklarının kıt olduğu kabul edilen ülkemizde ise eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesinin daha büyük önem taşıdığı söylenebilir. Bu nedenledir ki ülkemizde eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi ve yöneticiliğin profesyonel bir meslek olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Bu yönde son zamanlarda atılan adımlar ise olumlu gelişmeler olarak değerlendirilebilir. Toplumdaki sosyal ve ekonomik değişimler, okulda çalışan özellikle eğitici ve yönetici personelin de düşünüş ve davranışlarında değişimleri zorunlu kılar.okul yöneticisi ve öğretici personel bu gelişmelerin öncüsü ve gerektirdiği yeniliklerin

5 5 uygulayıcıları olma durumundadırlar. Bunu yapabilmesi için de; görev ve sorumluluklarını iyi bilmeli ve uygulamaları eksiksiz yerine getirebilmelidir. Yönetim alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmayan yöneticiler; öncelikle kendi kurumlarının, sonra da devlet örgütünün işlemez hale gelmesine sebep olabilirler.bu nedenle okul yöneticiliğinin bir meslek olarak ele alınıp, bilimsel yöntemlere dayalı modellerle hizmet öncesinde hazırlanması ve işbaşında geliştirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu bakımdan okul yöneticilerinin yetersiz alanlarının belirlenip, bu alanlarda hizmet içi eğitim çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi ayrı bir önem kazanmıştır. Yöneticilerin; seçimi, atanması, yükselmesi ve yetiştirilmesinde, yönetimdeki yeterlik alan becerilerinin tespit edilmesi kadar, eksikliği tespit edilen konularda yetiştirilmesi de büyük önem taşımaktadır.yasa ve yönetmelikler tüm okullar için aynıdır. Ancak uygulamalarda en etkili güç okul yönetimidir. Okul yönetimi de büyük ölçüde okul müdürünü ifade etmektedir. Okul müdürünün çalışmaları her ne kadar müfettişler tarafından denetlense de, onu görev yaptığı sürece en fazla gören ve çalışmalarını izleyen bireylerin okul öğretmenleri olduğu da bir gerçektir. Ülkemizde, gerek eğitim yöneticiliğinin gerekse eğitim yöneticisi yetiştirmenin istenen düzeye ulaştığı söylenemez. Ancak, 23 Eylül 1998 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik ile ülkemizde yönetici atama ve yetiştirme konusunda çağdaş bir adım atıldığı söylenebilir. Araştırma, ilköğretim okullarındaki, okul müdürlerinin okul yönetimi alanındaki eksiklikleri belirlendikten sonra ;

6 6 Okul müdürleri seçilirken hangi alanlara dikkat edilmesi gerektiğine, yönetici yetiştirme programlarında hangi konuların öncelikli olarak yer alabileceğine, yöneticilerin yükselmeleri ve atamalarını kapsayan personel politikalarının belirlenmesinde ve hangi alanlarda hizmet içi eğitim kurslarının düzenlenmesi gerektiğine dair ölçütler oluşturacaktır. Sayıltılar Deneklerin anket sorularına verdikleri cevaplar gerçek görüşleridir. Öğretmenler okul müdürlerinin okul yönetimi alanındaki yeterlikler ile ilgili çalışmalarını takip etmektedirler. Veri toplama aracı, okul yönetiminin tüm ilke ve uygulamalarının büyük bir kısmını kapsamaktadır. Sınırlılıklar Araştırmanın çalışma evrenini İstanbul Sultanbeyli ilçe merkezi sınırları içinde bulunan 20 ilköğretim okulu ve 880 öğretmen oluşturmaktadır. Bu ilçenin seçimi rasgele yapılmıştır. Tanımlar Yeterlik:Bir kişiye belirli bir rolü oynayabilme gücü kazandıran özelliklerin varlığıdır. Yeterlik alanları:kişinin belli bir makamın görevlerini yerine getirebilmesi için göstermesi gereken yeterlikleri kapsayan alanlardır.bu araştırmada okul yönetiminde beş yeterlik alanı incelenmiştir.(öğrenci işleri,personel işleri, Öğretim işleri, Eğitim işleri, Okul işletmesi)

7 7 Yönetici :Örgütün işleyişi ile ilgili karar verme yetkisine sahip yöneticisi Örgüt: Belirli amaçlara ulaşmak için bir araya gelmiş topluluk. Araştırmadaki örgüt kavramı,eğitim örgütü anlamında kullanılmıştır. İlgili Araştırmalar (Açıkalın, 1977) Milli Eğitim Müdürlerinin Yeterlikleri konulu araştırmasında, milli eğitim müdürlerinin saptanabilen yeterliklerinin davranışa dönük tanımlarını yapmaya, varolan duruma göre yeterliklerin hangi düzeyde veya hangi yöntemlerle kazanıldığını saptamaya yarayacak veriler elde etmeye çalışmıştır.araştırma sonucunda, milli eğitim müdürlerinin, görevlerinin gerektirdiği bir çok yeterlikleri alanlarında görevlerini yaparken, kendi kendilerine sınama-yanılma yoluyla kazanmaya çalıştıkları sonucuna varmıştır. (Akdeniz, 1978) Lise müdürlerinin yeterlikleri adlı araştırmada lise müdürlerinin göstermesi gereken ve göstermekte olduğu yeterlikleri bakanlık müfettişleri, milli eğitim müdürleri, lise müdürleri ve öğretmenlerin görüşlerine başvurarak saptamaya çalışmış, yetersizlik görülen alanlarda hizmet içi eğitim yoluyla lise müdürlerinin gerektiği sonucuna varmıştır. (Binbaşıoğlu, 1983) Eğitim Yöneticiliği adlı çalışmasında; iyi bir okul ve eğitim yöneticiliği ile ilgili araştırmaların, iyi bir okul ve eğitim yöneticisinin iyi bir lider olması gerektiği üzerinde durduklarını belirterek iyi bir eğitim yöneticisinde bulunması gereken nitelikleri sıralamaya çalışmıştır. Bu nitelikler (Binbaşıoğlu, 1983: 137): Konumun verdiği güç yerine, geniş bilgi ve yeterli çoşkuya sahiptir.yetkilerini bilgece kullanmasını bilir. Herkese karşı anlayışlı ve eşit davranır. Örgütünü ve amaçlarını iyi tanır.çevresindekilerle iyi ilişkiler kurar. Sorunların kendisine gelmesini

8 8 beklemez, sorunları kendisi arar.yüreklidir, üzerine aldığı işleri sorumluluk duygusuyla sonuçlandırır.önerilerini ve programlarını dikkatle planlar, uygular ve uygulatır. Bir öneriyi savunabilir ya da bir öneriye yapılacak karşı koymaları dikkatle yanıtlayabilir.okul yöneticiliğinde demokrasiye inanır ve onu uygular.bütün tartışma ve kararlarında içten, tarafsız ve dürüsttür, iş arkadaşlarını da öyle olmaya özendirir.çalıştığı örgütün amaçları, başarıları ve kullandıkları araçlar hakıknda doğru bilgi verir. Eğitime inanır ve öğrencinin yararlarını herşeyin önünde tutar.tutum ve giyimine özen gösterir.düşünerek konuşur ve görüşlerini inandırıcı bir biçimde düzgün bir dille açıklar.her fırsatta iş arkadaşlarının morallerini yükseltmeye çalışır, onları övmekten çekinmez. İş arkadaşlarının çabalarını düzene koymayı (eşgüdüm sağlamayı) bilir. Okulla toplumun işbirliği yapmasını sağlar, okulu topluma, toplumu da okula yaklaştırmaya çalışır.yetki ve görevlerini başkalarına bırakmayı bilir.olayları, adları ve çehreleri anımsayabilir. (Bursalıoğlu, 1975) Eğitim Yöneticilerinin Yeterlikleri konulu araştırmasında, ilköğretmen okulu müdürlerinin göstermesi gereken ve göstermekte olduğu yeterlikler üzerinde durmuş ve Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişlerini, okul müdürlerini ve öğretmenleri araştırma kapsamına almıştır. Araştırmada okul müdürlerinin yüksek derecede göstermeleri gereken yeterliklerden bütün deneklerin görüş birliği ile destekledikleri şunlar olmuştur (Bursalıoğlu,1981: ) Okul içi ve dışında uygulanan eğitim ve öğretim çalışmalarının başarı derecesini ölçmede, amaçlar bakımından tarafsız değerlendirme yapabilme. Okul ve çevredeki eğitim ve öğretim çalışmalarının örgütlenmesinde okul ve çevre güçlerinden yararlanabilme. Liderlik davranışları bakımından okul topluluğunu bir bütün olarak ele alma ve bölünmesini önleyebilme. Okulun yönetimine ilişkin kararları verirken gruplar veya bireyler arası karar çözümlerinde tarafsız kalmayı başarabilme.öğrenci rehberliği ve danışma hizmetlerini öğrencilerin eğitsel, mesleki ve sosyal gereksinimlerine dayayabilme.okulun bina, tesis ve demirbaşlarının kullanılma, korunma ve bakımında gerekli önlemleri alma ve ilgili makamlarla işbirliği yapabilme.yardımcı hizmetlerin sağlanmasında, öğrenci grubunun yönetimini kolaylaştıracak liderlik davranışları gösterebilme.araştırma, geliştirme ve yenileme

9 9 alanlarında, çalışanlarının araştırma ve geliştirme çalışmalarına yönelmesinde rehberlik ve öğreticilik yapabilme.okulunda olumlu bir hava yaratabilmek için, ortak kararların uygulanmasına ortak olabilme.okul içi ve dışı eğitim ve öğretim çalışmalarının planlanmasında yönetimin karar, haberleşme, eşgüdümleme gibi diğer süreçleri ile kaynaştırılmasını sağlayabilme.disiplin ve devamın sağlanmasında, bu kavramlar bakımından ortak bir görüş ve uygulamaya örnek olabilme.eğitsel kolların kurulma, çalışma ve değerlendirilmesinde, öğrenci örgütünü okul amaçlarının gerçekleşmesine yöneltebilme.okul içi ve dışı haberleşme etkinliklerinde makamlar kadar, bireyler veya gruplar arası haberleşmenin de önemini kavrayabilme.okul personelinin yönetiminde görev, rol ve statüleri tanımlayabilme.okul ve çevre ilişkilerinde, basınla olan ilişkilerinde tarafsız ve olumlu davranış gösterebilme. (Okutan, 1990) Orta dereceli okul müdürlerinin insan ilişkileri yeterlikleri adlı araştırmasında, Trabzon ili ve ilçelerinde görev yapan orta dereceli okul müdürlerinin insan ilişkilerindeki yeterliklerini belirlemeye çalışmış, okul müdürlerinin,öğretmenlerin zayıf ve güçsüz taraflarını vurgulama, kişilikleri rencide edici sertlik ve azarlama tutumu içinde bulunma, öğretmen grubu içinde oluşan doğal liderlerden rahatsızlık duyma, öğretmenlere tepeden bakma ve farklılaşmalara tahammülsüzlük gibi bazı yanlış tutumlar içinde olduklarını belirlemiştir. (Sacır, 1978) Kız meslek lisesi müdürlerinin yeterlikleri adlı araştırmada program ve yönetim, personel yönetimi, öğrenci rehberlik hizmetleri, okul çevre ilişkileri, işletmecilik,yardımcı hizmetler alanlarındaki 66 yeterlik alanı ele alınmış ve yeterlik düzeyine göre bir sıralama yapılmıştır.araştırma sonucunda, personel yönetimi, yardımcı hizmetler, program ve öğretim alanlarına ilişkin 11 yeterlik alanında müdürlerin hizmet öncesi yetiştirilmeleri gerektiği fikri ortaya çıkmıştır. (Tanrıöğen, 1988) Okul Müdürlerinin Etkililiği İle Öğretmen Morali Arasındaki İlişkiler" konulu araştırmada, yöneticinin yetişkinleri güdüleme, tutum geliştirme, grup dinamiği, insan gereksinimleri, moral ve insan kaynağını geliştirme hakkında bilgi sahibi olması, işgörenlerle ilişkiyi, başlatıcı liderliği, başkalarının

10 10 duygularını anlayabilmeyi, bağlılığı, olgunluğu ve mizah duygusuna sahip olmayı içermesi gerektiği ortaya çıkmıştır.ayrıca, okul işgörenlerine içten bir saygı göstermek., okul işgörenleriyle, diğer kuruluşlar ve çevredeki kişilerle kolayca anlaşılabilecek şekilde haberleşmek., öğretmenleri mesleksel gelişmelerinde desteklemek, onları bu yönde güdülemek., eğitimde etkili çevre liderleriyle ilişkiler kurmak gibi yeterliklerin olması gerektiği anlatılmıştır. (Toprakçı-1994) Okul yönetiminin kendine özgü yönleri adlı araştırmada okul örgütünün kendine özgü yönlerinin ; amaçlar, teknoloji, güç merkezleri, işbölümü ve çevre kavramları açısından neler olduğunu ve bu kendine özgülüklerin okul yönetimi süreci öğelerine nasıl yansıdığına yanıt aramıştır.okul örgütünün kendine özgü yönleri ; amaçlar,teknoloji, güç merkezleri, işbölümü ve çevre gibi temel örgütsel kavramlar içerisinde incelemiş, okul yönetimi sürecinin öğeleri olan karar verme, planlama, örgütleme iletişim eşgüdümleme, etkileme, değerlendirme ve liderliğe yansıdığı sonucuna ulaşmıştır.

11 11 BÖLÜM-II İLGİLİ ALANYAZIN Okuldaki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin genel amacı bir ülkenin geleceği olan çocukların bilgi, beceri ve davranış olarak sağlıklı ve verimli şekilde yetişmelerini sağlamaktır. Okuldaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin başında okul yöneticileri bulunmaktadır. Okul yöneticilerinin bilgi, beceri ve davranışları başta öğrenci ve öğretmenler olmak üzere eğitici olmayan personel ve öğrenci velileri üzerinde etkili olmaktadır. Yine eğitim sisteminin temelini okullar oluşturmaktadır. Bu yüzden bu kadar önemli olan okul yöneticilerinin belirli yeterliklere sahip olması gerekmektedir. Okulun amaçlarını gerçekleştirecek yapısını yaşatacak ve havasını koruyacak iç öğelerin lideri okul yöneticisi olmalıdır. Okul denilen sosyal sistemin birey ve kurum boyutlarını dengede tutabilmesi, okul yöneticilerinin bir örgüt mühendisi kadar sosyal mühendis olmasını gerektirmektedir. Okul yöneticilerinin etkili olabilmek için hem yönetim kavram ve kuramları hem de insan ilişkileri alanında bir takım bilgi ve becerilere sahip olmaları gerekir. (Bursalıoğlu, 2000:296) Buna göre yönetici olarak atanacakların seçiminde gelişmiş ülkelerdeki gibi bazı asgari yeterliklere sahip olunması koşuluyla atama yapılması, daha sağlıklı bir eğitim sistemi oluşturacaktır. Okul müdürlerinin görev, yetki, sorumluluk ve yeterliklerine ilişkin tanımlamalar Eğitim Yönetimi adlı çalışmasında okul yöneticilerinin en önemli sorumlulukları olarak şu noktaları vurgulamaktadır (Aydın, 1994: ):

12 12 İnsanlarla etkili biçimde çalışma, etkili bir işletme yönetimi, yeterli bir okul binası ve çevresi hazırlama, eğitim programının geliştirilmesi ve mesleğe hizmet. Aydın (1994: ), bir okul yöneticisinin görev alanlarını sekiz noktada toplamıştır. Bu görev alanları şöyle sıralanmıştır: 1. Öğretim ve program geliştirme:program hedeflerinin belirlenmesi, program içeriğinin belirlenmesi ve örgütlenmesi, zamanlamanın yapılması, fiziksel olanakların sağlanması, işgören bulunması, öğretim programı için materyal ve donatımın sağlanması, öğretimin denetimi, öğretim personeli için hizmetiçi eğitimin sağlanmasıdır. 2. Öğrenci işleri: Öğrenci oryantasyon programı, danışma hizmeti, sağlık hizmeti, yerleştirme ve izleme hizmeti, öğrenci etkinlikleri programının düzenlenmesidir. 3. Çevre-okul liderliği: Çevreye kendi toplumsal yapısını anlamada yardım etme, çevre kalkınmasının planlanmasına yardım etme, çevre kalkınmasında okulun rolünü belirlemedir. 4. Öğretmen işgören hizmeti: Personel politikasının saptanması, öğretmen alımı, seçme ve yerleştirme, öğretmenlerin durumunu iyileştirme, personel kayıtlarının tutulması vepersonel gelişmesinin sağlanmasıdır. 5. Okul binası ve alanı: Çevrenin gereksinimini karşılayıcı nitelikte fiziksel kapasitenin sağlanması, işletme ve bakım için gerekli önlemlerin alınması ve düzenlenmesidir. 6. Ulaşım:Ulaşım gereksiniminin ve koşullarının saptanması, onaylanır yollardan gerekli donatımın ve gereksinimlerin karşılanması, ulaşımın sürdürülmesi için önlemlerin alınmasıdır. 7. Örgüt ve yapı: Çevresel kurum ve kuruluşlarla iş ilişkilerinin kurulması ve okula hizmet olanaklarının sağlanması, diğer eğitim kurumları ile işbirliği yapma, okul örgütünde işlevsel birimlerin belirlenmesi, öğretim kadrosunu hazırlama, eğitim planlaması ve eğitimsel etkinliklerin düzenlenmesidir.

13 13 8. Okul bütçesi ve işletme yönetimi: Burada yönetimin yapması gerekenler personel yönetimi, büro yönetimi, muhasebe, bütçe yapma, okul binası inşaatı ve planlama, okul binasının korunması ve hizmete hazır bulundurulmasıdır.bunlar dışında satın alma, kafeterya yönetimi ve sigorta işlemlerinin yapılması gerekir. Okul yöneticilerinin görevlerine ilişkin yapılan listelerin hiç biri, bir okul yöneticisinin yapacağı bütün işleri belirtir durumda olmayabilir. Bu listelerde ifade edilen bazı işler, bazı okul müdürlerinin meslek yaşamları boyunca karşılaşmayacakları işler de olabilir. Okul müdürleri bu listelerde ifade edilmeyen işler de yapabilirler. Bu listelerin ortak yanının, bir okul müdürü tarafından yapılması gereken genel işler olduğu düşünülebilir. Böyle bir liste Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 1988 yılında hazırlanmış ve yöneticiler seminerlerinde sunulmuştur. Bu listede; okulu müdür yönetir fikrinden hareketle, eğitim yöneticisinin temel amacının, bakanlığın eğitim politikaları ve amaçları doğrultusunda eğitim kurumlarını yaşatmak, etkili biçimde işler durumda tutmak olduğu belirtilerek, eğitim yöneticisinin temel görev ve sorumlulukları olarak şunlar, sıralanmıştır (M.E.B. Yöneticiler Semineri Notları, 1988: 20-21). Kurumun gereksinimlerini tam olarak karşılamak, kurum ile bireyleri arasında sağlıklı ilişkiler kurmak, öğretmen, işgören ve öğrenci uyum problemlerini çözümlemek, personel ve öğretmenin mesleki gelişmelerine yardımcı olmak, demokratik yönetimi geliştirmek, görevlileri, önce insan olarak görmek ve sonra görevleriyle ilgilenmek, personel ve öğretmen sorunlarıyla ilgilenmek ve olumlu çalışmalarına ilgi göstermek, kurumu ve çevresini geliştirmek, eğitim ihtiyaçlarını tam ve doğru olarak belirlemek, çevresindeki öteki yöneticilerle işbirliği yapmak, eğitim çalışmalarında çevrenin desteğini kazanmak, diğer eğitim kurumlarının çalışmalarını izleyip, değerlendirmek, eğitim programlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak, uygulanmasını sağlamak, çevre değerlerini inceletmek, ortaya çıkartmak ve yararlanmak, kurum ile çevre arasında sağlıklı iletişim, ilişki ve etkileşimi sağlamak, okulun-kurumun amaçlarını belirtmek ve açıklamak, eğitim-öğretim programlarını sürekli değerlendirmek, program ve amaçlara uygun görevlendirme ve işbölümü yapmak, yönetim süreçlerinden etkili biçimde yararlanmak, milli Eğitim politikamıza uygun çalışmalara girmek, bütün çalışmaları değerlendirmek, eğitim kurullarında yürütücü olduğu kadar, danışman olarak da hizmet etmek, eğitim ve yönetim alanlarına katkıda bulunmak, kurum ve

14 14 okulda, herkes için doyurucu ve sıcak bir ortam hazırlamak, sağlıklı karar vermek, hak ve adalet ilkesine titizlikle uymak, etkili bir işletme yönetimi geliştirmek ve yerleştirmek, okul-kurum üyeleri arasında güven duygusunu ve dayanışmayı artırmak, planlama ve uygulamada birey ve grup sorumluluğunu artırmak ve okul-kurum sorunlarını üyelere zarar vermeden çözmektir. Ülkemizde eğitim işlerinden sorumlu olan Milli Eğitim Bakanlığı çeşitli düzeylerdeki okul yöneticilerinin görev ve sorumluluklarını kurumlarla ilgili yönetmeliklerin çeşitli maddelerinde düzenlenmiştir. Okul müdürleri ilgili yönetmeliklerle kendilerine verilen sorumlulukları yerine getirmekle yükümlü tutulmuşlardır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve daha sonra yürürlükten kaldırılan 2 Kasım 1982 tarihli İç Hizmet Yönetmeliği nin 38. Maddesi okul müdürlerinin görevlerini sıralar. Bu madde aşağıda ifade edilmiştir (MEB İç Hizmet Yönetmeliği, 1984: 76) Her okulda okulu temsil eden ve okulun yönetiminden sorumlu bir müdür bulunur.okul müdürü, kanun, yönetmelik ve emirlerin sınırları içinde okulun bütün işlerini yürütmeye, düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. Bundan başka okulun bina ve eşyasının korunmasını, iyi kullanılmasını, temizliğini ve düzenini sağlamak ve ilgili görev sahiplerini yakından izlemekle yükümlüdür. Öğretim işlerini herhangi bir aksamaya yer vermeden yürütür. Bunun için, ders yılı başında öğretmenlerden öğretimle ilgili yıllık bir plan alır. Bu planın uygulanıp uygulanmadığını izler ve denetler. Öğretmenlerin eğitim-öğretim ile ilgili planlarını kontrol ve tasdik eder. Derslerin birbiri ile ahenkli bir şekilde okutulmasını ve aynı ders grubu ile ilgili öğretmenlerle aynı sınıfta ders veren öğretmenler arasında işbirliği yapılmasını sağlar. Ders içi ve ders dışı çalışmalarında gördüğü noksanlar ve alınması gereken önlemler hakkında öğretmenlerle ayrı ayrı görüşür. Öğrencilerin laboratuar, atölye, spor salonu ve kitaplıklardan yararlanmaları için öğretmenlerin aldıkları önlemleri yakından izler. Öğretim yılı başında bütün öğrencilerin sağlık kontrolünden, geçirilmesini sağlar. Gerek öğrenciler, gerek çevre ile ilgili eğitim, öğretim çalışmaları için, çalışma saatleri dışında da okuldan yararlanılması olanaklarını sağlar. Bu arada evlerde çalışabilme olanağı bulunmayan öğrenciler için okul-aile birliği, okul koruma dernekleriyle işbirliği yapar. Okulun disiplin işlerini düzenler. Diplomaları, tasdiknameleri, belgeleri, sınıf geçme ve diploma defterlerini onaylar. Okulun giderlerini

15 15 gerçekleştirir. Ayniyat işlerini ilgili kanun ve yönetmeliklere göre yönetip, denetler. Memurlarla öğretmenlerden görevlerini gereği gibi yapmayanlar hakkında yasal yollara başvurur. Yine, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temel eğitim birinci kademe, İlkokul Yönetmeliği olarak hazırlanan ve daha sonra değiştirilerek İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ne dönüştürülen yönetmelikte; görevliler ve görevleri bölümünde bir ilkokul müdürünün görevleri şu biçimde belirtilmiştir (MEB İlkokul Yönetmeliği, 1984: 29-30): Yönetimde temel esas: Madde 80- Müdür, kanun, yönetmelik ve program sınırları içerisinde okulu yönetir. Eğitim öğretimde olduğu gibi yönetimdeki yenilikleri de izler ve geliştirir. Planlama görevi: Madde 81- Müdür okulun eğitim ve öğretim çalışmalarını, Türk Milli Eğitiminin ve ilköğretimin amaçlarını gerçekleştirecek şekilde ve gerektiğinde ilgilerle temaslar kurarak planlar, bunun için gerekli maddi imkanları hazırlar. Okulun özelliklerine göre; onarımı ve bakımı, oyun yerinin düzenlenmesi, bahçenin işlenmesi, ders araç ve gereçlerinin sağlanması veya yapım, okul çevre ilişkilerinin geliştirilmesi gibi yönlerde, öğrenci veli ve kaynak kişilerle işbirliği yaparak birkaç yıl içinde ele alınacak işleri planlar, buna göre de kısa süreli yıllık program hazırlar. Bunlardan yapılanları bir deftere işler. Her öğretim yılı başında, uzun süre için hazırlanan çalışma planını ilgililerle birlikte gözden geçirir. Yeniden ele alınması gerekli görülen işleri ekleyerek plan ve programı geliştirir.

16 16 Teşkilatlandırma Görevi: Madde 82- Müdür, okulu, öğrencilerin çalışacakları, boş zamanlarını iyi kullanabilecekleri, eğitim ve öğretime uygun bir yapıya kavuşturacak her tedbiri alır. İşlerin hangilerinin, kimler tarafından yapılacağını tespit eder ve ilgililere bildirir. Ahenkli bir işbirliğini gerçekleştirir. Bunun için aşağıdaki ve benzer tedbirleri alır ve işleri yapar:birden çok yardımcı bulunması halinde, müdür yardımcılarının ilgilerine ve belli alanlara göre aralarında işbölümü yapar, şartlara göre öğretmenler arasında sınıf dağıtımı yapar, derslerin açık kalmamasını sağlar. Herhangi bir sebeple açık kalan derslere kendisi girer veya yardımcısını görevlendirir, fazla süre ile görevine gelmeyeceği anlaşılan öğretmenlerin yerine vekil atanması için teklifte bulunur, nöbet çizelgesini hazırlar ve uygular, okul personeli ve öğrencilerin halkla iyi ilişkiler kurmasını ve halkın okula katkıda bulunmasını sağlar, okulun yazı ve öğrenci kayıt işlerini düzenli yürütür. İstatistik ve raporları zamanında düzenleyip gönderir, karneleri imza eder, diplomaları, diploma defterlerini, belge, sınıf geçme çizelgelerini düzenler ve onaylar, ayniyat işlerini, ilgili kanun ve yönetmelikler çevçevesinde, yürütür, 222 sayılı kanuna göre, sınıf okutmayan müdürler haftada en az dört saat ders okutur,bu yönetmeliğin verdiği diğer görevleri yapar. Değerlendirme Görevi: Madde 83- Müdür, okul topluluğunun bütün üyelerinin, eğitim-öğretim işleyişine etkin bir şekilde katılmalarını sağlar. Öğretmen, öğrenci ve hizmetlilerin çalışmalarında yol gösterici olar.bu bakımdan: a- Öğretmenlerin derslerini ve çalışmalarını, hizmetlilerin işlerini yakından izler. Müdür ders yılı boyunca en az iki kere öğretmenlerin derslerine girer, öğretmenin çalışmaları ile ilgili görüşlerini yazılı olarak tespit eder. b- Okul personelinin işbaşında ve hizmet içinde eğitimi için gerekli tedbirleri alır ve bu konuda ilgililere yardımcı olur. c- Planları, ders ve yoklama defterini inceler, öğrencilerin okula devam durumunu izler.

17 17 ç- Görevlilerden görevini gerektiği gibi yapmayanlar hakkında önce kanuni yetkisini kullanır. Yetkisi dışında kalan durumları İlköğretim Müdürlüğüne bildirir. Yetki ve sorumluluk: Madde 84- Müdür, kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlerin sınırı içinde okulun bütün işlerini yürütmeye; düzene koymaya ve denetlemeye yetkili olup, okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1992 yılında hazırlanan ve sayılı resmi gazete ile 2365 sayılı tebliğler dergisinde yayımlanan İlköğretim Kurumları Yönetmeliği nde personelin görev, yetki ve sorumlulukları bölümünde okul müdürünün görevleri ayrıntılı biçimde verilmemiş, okul müdürünün yetki ve sorumluluğu; Madde 72- Müdür, kanun, yönetmelik, program ve emirlere uygun olarak okulun bütün işlerni yürütmeye, düzene koymaya, denetlemeye yetkilidir. Müdür, okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.müdür, maaş karşılığı olarak 6 saate kadar derse girer biçiminde belirtilmiştir. Bir ilköğretim kurumu yöneticisinin, görev, yetki ve sorumlulukları ile bir ortaöğretim kurumu yöneticisinin görev, yetki ve sorumlulukları karşılaştırıldığında; kurumların farklı özelliklerinin getirdiği görev ve yükümlülüklerin dışında yapılan işlerin genellikle aynı olduğu söylenebilir. Yönetmeliklerle okul müdürlerine verilen bu görev ve sorumlulukları şu başlıklar altında toplamak, onları daha anlaşılır kılabilir: 1- Okuldaki işgörenler arasında gerekli görev dağılımını yapma, bu görev ve sorumlulukların yerine getirilip, getirilmediğini izleme ve denetleme,

18 18 2- Okuldaki eğitim ve öğretim etkinliklerini planlama, etkinliklerin yapılan planlamaya uygun yürütülmesi için gerekli önlemleri alma, etkinlikleri izleme ve denetleme ve değerlendirme sonuçlarını ilgili makamlara bildirme, 3- Öğrencilerin okul içi ve dışı çalışmalarını öğretmenlerle birlikte izleme, öğrencilerin çalışmaları için uygun ortamlar hazırlama, öğrenciler için gerekli danışma ve sağlık hizmetleri için olanaklar yaratma, öğrenci başarısı için önlemler alma ve başarıyı değerlendirme, 4- Okul-çevre ilişkilerini, okuldaki eğitim ve öğretim etkinliklerine katkıda bulunacak biçimde düzenleme, 5- Okuldaki işgörenlerin verimli çalışmaları ve kendilerini geliştirebilmeleri için önlemler alma, çalışmalarını izleme, değerlendirme, gerektiğinde cezalandırma, 6- Okulun bakım, onarım ve düzenlenmesi ile ilgili çalışmaları yürütme, okuldaki ders araç ve gereçlerinin bakımını, korunmasını ve çoğaltılmasını sağlama, 7- Okulun bütçesi, gelir ve giderleri ile ilgili çalışmaları yürütme, 8- Okulda tutulması gereken defter, dosya, çizelge ve kayıtların usulüne göre tutulmasını sağlama. Bu ödev ve sorumluluklar okul yöneticilerinin işgörüleridir. Bir okul yöneticisi kanun, yönetmelik ve emirlerin sınırı içinde okulun bütün işlerini çevirmeye, düzene koymaya, yürütmeye ve denetlemeye yetkilidir. Bunlar dışında kalan eğitim yöneticilerinin sorumlulukları şöyle sıralanabilir : Sistemin gereksinmelerini karşılamak, kurum ve kişiler arasında sağlıklı ilişkiler geliştirmek, öğretmen ve öğrenci sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, okulda çalışanların mesleki gelişmelerine olanak sağlamak, katkıda bulunmak, demokratik yönetimi geliştirmek, işgörenleri memur değil, insan olarak görmek öğretmenin çalışmalarına ilgi göstermek, çevreyi geliştirmek, eğitim gereksinmelerini belirlemek, çevredeki öteki eğitim yöneticileri ile işbirliği yapmak, eğitim programlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak ve uygulanmasını sağlamak,

19 19 eğitimsel çalışmalarda çevre desteğini kazanmak, öteki eğitim kurumlarının çalışmalarını izlemek, çevre değerlerini inceletmek, örgütle çevresi arasında sağlıklı bir iletişim geliştirerek, ilişki ve etkileşimi sağlamak, örgütün felsefe ve amaçlarını açıklamak, eğitim ve öğretim programlarını sürekli değerlendirmek, amaçların gerçekleştirilmesini sağlayacak örgütleme yapmak, yönetim süreçlerinden etkili bir şekilde yararlanmak, politika saptamak, çalışmaları değerlendirmek, eğitim kurullarında yürütücü olduğu kadar danışman olarak hizmet vermek, eğitim ve yönetim alanına katkıda bulunmak, örgütteki herkes için doyurucu ve sıcak bir ortam hazırlamak, sağlıklı karar vermek, hak ve adalet ilkesine titizlikle uymak, etkili işletme yönetimi geliştirmek, işgörenler arasında güven duygusunu ve dayanışmayı geliştirmek, planlama ve uygulamada birey ve grup sorumluluğunu artırmak ve örgüt sorunlarını üyelere zarar vermeden çözmek şeklinde sıralanabilir (Kaya, 1991: ). Kavramsal beceriler, okul yöneticisinin okulu, bulunduğu toplum içinde, eğitim sistemi içinde ve evrensel ölçüler içinde görebilme, okulu bütünleyen tüm parçaları etkileşim içinde görebilme, alana ilişkin kuramsal gelişmeleri izleyebilme, kavrayabilme ve karşılaşılan sorunları bu çerçevede değerlendirebilme yeteneğidir. Bunun için başta yönetim kuramı, örgüt, insan davranışı ve eğitim felsefesi olmak üzere eğitim alanına kuramsal bakışı sağlayacak bilim dallarının bilgi birikimine sahip olmayı gerektirir (Açıkgöz, 1994:10). Önsezili olmak, amaçları belirleyebilmek ve anlayabilmek, doğru yargılarda bulunabilmek vb. bu beceri alanıyla ilişkilidir. Tanrıöğen tarafından yapılan araştırmada, bu beceri alanına ilişkin müdür davranışları olarak şunlar ileri sürülmüştür (Tanrıöğen 1988:23-24): Okuldaki eğitimöğretim programının uygulanmasını okul müdürünün görevinin tamamı olarak değil, sadece bir kısmı olarak kabul etmek, disiplini sadece ceza olarak değil, eğitici bir önlem olarak da algılamak, kayıt tutmayı ve kırtasiyeciliği asgari düzeyde tutulması gereken işler olarak görmek, çevredeki eğitsel etkinliklerde etkili bir rol oynaması gerektiğine inanmak, okulun etkililiği için, personelin geliştirilmesinin ve yönlendirilmesinin önemine inanmak, çevrede iyi bilinen okulun, çevrenin desteğini

20 20 alacağına inanmak, personele bir görev verirken, onların okula ve okulun amaçlarına yaklaşım biçimlerine dikkat etmek gerekir. Milli eğitimin merkez ve yerel örgütlerini sistem bütünlüğü içinde anlamak ve aynı amaçlar doğrultusunda çalışmaları gerektiğine inanmak, öğrencilerin okuldaki sosyal etkinliklere katılmalarını olumlu bulmak ve onları bu yönde desteklemek, okul müdürünün, okulun işleyişi hakkında personelin görüşlerini alması gerektiğine inanmak, okulun başarısı için, öğretmenler arası ilişkilerin uyumlu olması gerektiğine inanmak, her durumu kendi bütünlüğü içinde ele almayı, müdürün önemli işlevlerinden biri olarak kabul etmek, okuldaki öğrenci yaşantılarının tümünü müfredat olarak algılamak, personel arasında iyi bir iş bölümü yapmak, okul-çevre ilişkilerinde okulun yeri ve önemini kavramak, başarı için, iyi bir iletişim sisteminin gerekli olduğuna inanmak, eğitim-öğretim programının, öğrenciler, okul ve çevre üzerindeki anlamak ve okulun çevresinin eğitime katkısını anlamak gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yöneticiler için düzenlenen bir seminerin notlarında (M.E.B.1988: 23-30), okul müdürlerinin başarıya ulaşmalarında dikkat etmeleri gereken hususlar, etkili olmak isteyen bir müdüre, davranışları konusunda bir fikir verebilir. Bu hususlar şöyle sıralanmıştır: İnsanları seviniz, güler yüzlü olun ve astlarınıza dostça davranın, peşin hükümlerden kaçının, iyi çalışmaları takdir edin ve bunu çalışkan astın çalışma arkadaşlarının yanında yapın, iyi bir dinleyici olun, astların gerek özel ve gerek resmi işleriyle ilgilenin, kendilerine problemi çözmelerinde yardımcı olun, astların hatalarını kızmadan azarlamadan dolaylı olarak söyleyin, kendi hatanızı içtenlikle kabul edin, anlayışlı ve toleranslı olun, dedikodu ve hizipleşmelere meydan vermeyin, astların görev yetki ve sorumluluklarını, onların haberi olmadan başka birine devretmeyin.yetkileri en alt kademelere kadar devredin, ayrıntılara ve rutin işlere dalmayın. Unutmayın, yönetici birimin düşünen beynidir ve kendisine düşünmek için zaman ayırmalıdır. Emirleri kademeler dizisine uyarak verin. Bir kişinin birden fazla

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; okul öncesi ve ilköğretim çağındaki

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Yönetim ve Yöneticilik

Yönetim ve Yöneticilik Yönetim ve Yöneticilik Dersin Amaçları Öğrencinin Yönetim kavramını ve sürecini kavramasını Yönetim biliminin özelliklerini anlamasını Yöneticiliğin fonksiyonlarını ve gereklerini anlayıp gerekli bilgi

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ Tebliğler Dergisi : EKİM 1999/2505 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

Görevi ve Sorumlulukları

Görevi ve Sorumlulukları Doküman No:KOS-2.3 01.101.1 T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU AKADEMİK PERSONEL GÖREV TANIMLARI Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: Görevin Adı: Yüksekokul Müdürü Sorumlu Olduğu Üst

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK Amaç Madde 1-Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; özel eğitim gerektiren bireylerin, Türk Millî Eğitiminin

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün çalışma usul

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Ankara Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ () I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Her okul, bulunduğu

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm Page 1 of 5 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FİLM RADYO TELEVİZYONLA EĞİTİM BAŞKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATLANMA YÖNERGESİ Tarih: 13 Ekim 1994 Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 21 Kasım 1994 - Sayı: 799 Sayı: APK.D.04-460/1552

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

TRİKOTAJ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, trikotaj ile ilgili eğitim veren kişidir.

TRİKOTAJ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, trikotaj ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, trikotaj ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Trikotaj konusu ile ilgili hangi

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, toplumda

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, tekstil ürünlerinin üretimi, planlanması, kalite kontrolü, tasarımı, tekstil hammaddelerinin tekstil sektöründe kullanılabilir

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Hastane Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) Kadro Sayısı

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

MÜFETTİŞ A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN ANKARA A 1.1 2014/I

MÜFETTİŞ A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN ANKARA A 1.1 2014/I TANIM Bağlı olduğu kurumun yürütmekte olduğu hizmetlere ilişkin iş ve işlemleri inceleyen ve denetleyen, gerektiğinde ilgililer hakkında soruşturma yapan ve ulaştığı sonuçları rapora dönüştürerek kurumun

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 857 ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 30/5/1997, No: 573 Yetki Kanununun Tarihi : 3/12/1996, No: 4216 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 6/6/1997, No: 23011 (Mük.) V.Tertip

Detaylı

OTOMOTİV ÖĞRETMENİ TANIM

OTOMOTİV ÖĞRETMENİ TANIM TANIM A-GÖREVLER OTOMOTİV ÖĞRETMENİ Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere otomotiv meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. Otomotiv meslek alanı ile ilgili hangi

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI 18 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 KURUL KARARI Kamu Gözetimi,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2 Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri,

Detaylı

KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI

KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI OKUL MÜDÜRÜNÜN GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda

Detaylı

KOOPERATİFÇİLİK MESLEK ELEMANI

KOOPERATİFÇİLİK MESLEK ELEMANI TANIM Kooperatiflerin kurulması ve yönetimi alanında çalışan kişidir. A- GÖREVLER - Kooperatifçilik meslek elemanı çeşitli amaçlarla (konut sahibi olma, verimli ürün elde etme, ürünleri karlı bir biçimde

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI 18/1/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik, İSGK kapsamına giren, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli

Detaylı

: 50/ 1989 GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

: 50/ 1989 GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI R-G : 74 6 Temmuz, 1989 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 26 Haziran, 1989 tarihli birleşiminde kabul olunan Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası, Anayasanın

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde ve taşra teşkilatlarında

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MESLEK STAJLARI VE YIL İÇİ UYGULAMALAR YÖNERGESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MESLEK STAJLARI VE YIL İÇİ UYGULAMALAR YÖNERGESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MESLEK STAJLARI VE YIL İÇİ UYGULAMALAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Muğla Sıtkı

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler Amaç; İSG alanında mevcut uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

TC. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA VE DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TC. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA VE DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TC. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA VE DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 :Bu yönetmeliğin amacı, Kadın Danışma Merkezindeki hizmetin tür ve niteliğini, işleyişini,

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.1 MÜDÜR Dök.No KAİM.İKS.FRM.082 Sayfa No 1 / 4 İŞİN KISA TANIMI: üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke

Detaylı

AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖZEL EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ KURULU... Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği MADDE 14 (1) Eğitim-öğretim kurumlarındaki özel eğitim hizmetlerini düzenlemek, bu hizmetlerin eş güdümünü sağlamak, izlemek ve değerlendirmek

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANS/ÖN LİSANS ÖĞRETİMİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANS/ÖN LİSANS ÖĞRETİMİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANS/ÖN LİSANS ÖĞRETİMİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ * Dayanak Madde 1 Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim, kurum ya da kuruluşlarında; öğrencilere konaklama işletmeciliği konularda bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı