Finansal Hesaplar ve Türkiye Uygulamasına İlişkin Yöntemsel Açıklama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Finansal Hesaplar ve Türkiye Uygulamasına İlişkin Yöntemsel Açıklama"

Transkript

1 Finansal Hesaplar ve Türkiye Uygulamasına İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü

2 İçindekiler I- Tanım ve Amaç... 3 II- Tarihçe... 4 III- Yöntem... 5 IV- Diğer İstatistiklerle İlişkiler V- Yapılacak İşler VI- Yayımlama ve Erişim Ekler

3 I- Tanım ve Amaç Finansal Hesaplar, bir ekonomide yaratılan, nakite çevrilen ve değişime uğrayan tüm finansal varlık ve yükümlülükleri kaydederek tüm sektörlerin birbirleriyle olan finansal işlemlerinin stok ve akım bazda matris formatında sergilendiği tablolardır. Açılış ve kapanış bilançoları ile üç akım hesabı (finansal işlem hesabı, yeniden değerleme hesabı ve varlıkların değerlerinde oluşan diğer değişimler hesabı) kapsayan kapalı bir istatistiksel sistemdir. Finansal hesaplar, ulusal hesaplar sisteminin bir parçası olup, para ve banka istatistikleri, kamu finansmanı istatistikleri, ödemeler dengesi istatistikleri, finansal piyasa verileri, sigortacılık verileri ve Merkez Bankası bilanço verileri gibi birçok veri grubunu entegre eden ikincil istatistiklerdir. Temel olarak bu istatistikler, kurumsal birimlerin birbirleriyle ve dünyanın geri kalanı ile gerçekleştirdikleri finansal işlemleri esas alarak sermaye hesabındaki fazla veya açığın finansal varlık ve yükümlülüklerle nasıl finanse edildiğini göstermektedir. Her bir sektör için her bir varlık/araç kategorisinde veriler derlendiğinde, ekonominin finansal hesaplar tablosu ortaya çıkmaktadır. Net borçlu sektörlerin yükümlülüklerini artırarak veya varlıklarını azaltarak nasıl kaynak elde ettiklerini ve net borç veren sektörlerin varlık elde ederek veya yükümlülüklerini azaltarak kaynak fazlalarını nasıl dağıttıkları izlenebilmektedir. Böylece, ekonomide kimin kimi finanse ettiği ve hangi araçlarla finanse ettiği belirlenebilmektedir. Global finansal krizler, bilgiye ve daha detaylı istatistiklere duyulan ihtiyacı artırarak, merkez bankalarını geleneksel veri derleme birimleri olarak sadece bankacılık sektörü üzerinde değil banka dışı finansal kesim ve reel sektör ile ilgili bilgi derlemeye de zorlamıştır. G20 Ülkeleri Veri Açıkları İnisiyatifinde belirtilen tavsiyelerden birisi de sektörel finansal hesapların derlenmesi olmuştur. Finansal hesaplar (FH), bir ekonomideki kurumsal birimler ve kurumsal sektörler arasında ve dünyanın geri kalanı ile yapılan finansal işlemlerin analizine ve yurtiçi ekonomideki finansal ilişkilerin yurtdışı sektörlere karşı değerlendirilmesine olanak sağlamak amacıyla hazırlanmaktadır. Para politikasının aktarımının izlenmesinde önemli bir araç olduğu düşünülmektedir. Tam bir FH tablosu, parasal büyüklüklerin analizinin yanı sıra uzun vadeli finansal yatırımların ve finansman kaynaklarının analizine de olanak sağlamaktadır. Ayrıca, ekonominin finansal fonlarının bir haritası çıkarılarak krizlerde olası sektör davranışları önceden belirlenebilmektedir. 3

4 II- Tarihçe TCMB bünyesinde fon akım tablolarına ilişkin süreç, Avrupa Birliği Müktesebatına uyum çalışmaları çerçevesinde 2003 yılında İstatistik Genel Müdürlüğü bünyesinde başlatılmıştır yılında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan Resmi İstatistik Programı nda (RİP ), TCMB söz konusu tabloların hazırlanmasında koordinatör kurum olarak, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı ve TÜİK ise diğer ilgili kuruluşlar olarak belirtilmiştir. RİP de yer alan çalışma planı ve görev dağılımına göre finansal sektör, hanehalkı, hanehalkına hizmet veren kar amacı olmayan kuruluşlar ve dünyanın geri kalanı sektörlerine ait veriler TCMB sorumluluğunda üretilecek olup finansal olmayan kuruluşlara ilişkin tabloların TCMB ve TÜİK tarafından birlikte üretilmesi planlanmıştır. Genel yönetim verileri Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı, sigortacılık sektörü verileri ise Hazine Müsteşarlığı sorumluluğundadır (Ek:1). Bankacılık sektörüne ilişkin tablolar, 2007 yılından itibaren uluslararası kuruluşlara raporlanmaya başlanmıştır yılında TCMB koordinatörlüğünde Finansal Hesaplar Çalışma Grubu kurulmuş ve diğer ilgili kurumlarla ortak standart ve tanımlar üzerinde çalışmalara başlanmıştır. Çalışma Grubu bünyesinde bugüne kadar, merkezi yönetim, yerel yönetim ve sigorta şirketleri finansal hesaplarının derlenmesi ve devlet iç borçlanma senetlerinin değerlemeleri ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür. Yıllar itibariyle yapılan çalışmalar şu şekilde özetlenebilir: : Finansal aracılık sektörü içerisinde yer alan finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerine ait veriler finansal aracılar sektörüne eklendi : Aracı kuruluşlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na ait veriler finansal yardımcılar sektörüne eklendi :Finansal olmayan kuruluşlara ait veriler derlendi. Yatırım fonları (B tipi likit fonlar hariç) finansal aracılar sektörüne ve merkezi ve yerel yönetim hesapları da genel yönetim sektörüne dahil edildi Sosyal güvenlik kuruluşlarına ait veriler, Maliye Bakanlığı ile yapılan koordineli çalışma ile elde edilerek genel yönetim sektörü kapsamı genişletildi yılı verisinden itibaren genel yönetim sektörü konsolide verileri yayımlanmaya başlandı : Hanehalkı, hanehalkına hizmet veren kar amacı olmayan kuruluşlar ve dünyanın geri kalanı için finansal hesaplar derlendi. Mevcut durumda; ekonominin tüm sektörlerine ait stok tablolar yayımlanmakta, akım tabloların yayımlanmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 4

5 III- Yöntem Uluslararası Standartlar: FH ın derlenmesi ile ilgili genel yöntemsel kurallar, uluslararası el kitaplarında (Birleşmiş Milletlerin Ulusal Hesaplar Sistemi-SNA ve Avrupa Hesaplar Sistemi- ESA) tanımlanmış olup Türkiye Finansal Hesaplar tabloları da bu ilkeler ve sınıflamalar doğrultusunda hazırlanmaktadır. Halen belirlenen standartlar ESA 95 ile uyumludur. Veri Kaynakları: İlgili sektöre ilişkin en doğru ve güvenilir verinin elde edilebilmesi amacıyla, farklı kaynaklardaki aynı tip veriler karşılaştırılarak ve kaynak kurumlarla verinin kapsamı ve niteliği hakkında görüşmeler yapılarak veri kaynakları belirlenmektedir. Veri kaynakları belirlenirken, güvenilirlik ve metodolojik gereksinimlere yatkınlık göz önüne alınmakta ve mümkün olduğu ölçüde gözetime tabi ve yayımlanan istatistikler kaynak olarak tercih edilmektedir. Sektör bazında en doğru ve tutarlı veriye ulaşılabilen dönem, başlangıç yılı olarak kabul edilmektedir. Mevcut tablolarda TCMB bilançosu, para ve banka istatistikleri, uluslararası yatırım pozisyonu, TCMB sektör bilançoları, BDDK banka dışı finansal kesim istatistikleri, TMSF bilançosu, aracı kurumlar, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı nın genel yönetim mali istatistikleri ile TÜİK tarafından derlenen kar amacı olmayan vakıf ve dernek verilerinden faydalanılmaktadır. Sektör ve araç bazında veri kaynakları Ek 2: FH Veri Kaynakları Tablosu nda ayrıntılı olarak sunulmaktadır. Yerleşiklik: Bir ekonomide bir yıldan uzun bir süreyle devamlı olarak ikamet eden ve o ekonomi içerisinde faaliyette bulunan kişi ve kurumlar yerleşik kabul edilmektedir. Bu kapsamda; finansal hesap tablolarında yer alan kurumsal birimlerin sadece yurtiçi birimleri tarafından yürüttükleri faaliyetler kapsanmakta, yurtdışındaki şube, iştirak ve bağlı ortaklıklarının faaliyetleri istatistiklere dahil edilmemektedir. Değerleme Kuralları: ESA 95 de tanımlanan metodolojiye göre; finansal varlık ve yükümlülüklere ilişkin stok ve akım değerler (tüm sektörler ve enstrümanlar için), piyasa fiyatı ile değerlenmelidir. Bu değerleme yöntemi, ticari işletmelerce uygulanan elde etme fiyatı ya da ihraç fiyatı değerleme yönteminden esas itibarıyla farklılık göstermektedir. Ulusal hesapların hazırlanmasında uygulanan yaklaşıma göre, piyasa fiyatı ekonomik katılımcıların gerçek finansal servetini en iyi yansıtmakta ve aynı zamanda karşılaştırmaya olanak sağlamaktadır. Ancak, finansal hesapların derlenmesi aşamasında gereken veri kaynağına ulaşmak ve piyasa fiyatını uygulamak her zaman mümkün olmamaktadır. Özellikle, piyasalarda işlem görmeyen ve dolayısı ile fiyatlandırması zor olan finansal enstrümanların piyasa fiyatının hesaplanmasında zorluklar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, ulusal hesaplara ilişkin metodolojik el kitaplarında ikincil piyasası olmayan enstrümanların (kredi, mevduat, diğer özkaynaklar ve diğer alacaklar) piyasa fiyatı ile değerlenmesine yönelik belirli kurallar tanımlanmıştır. Türkiye uygulamasında, Hisse Senedi Dışındaki Menkul Değerler e ait dönem sonu stok ve işleyen faiz banka bilançolarından alınmaktadır. Türkiye uygulamasında bankaların yükümlülüklerindeki hisse senetleri ve özkaynaklar kaleminin değerlemesinde borsada işlem gören bankalar için borsadaki fiyatları kullanılarak piyasa fiyatı değerlemesi yapılmaktadır. Borsada kote olmayan bankalar için ise piyasa değeri (PD) hesaplanmaktadır. 5

6 Buna göre: Kote Olmayan Banka Değeri = (Kote Bankaların Ortalama PD/Defter Değeri)*Kote Olmayan Banka Sermayesi Sektör Sınıflaması: ESA 95 kapsamında birimler temel fonksiyonlarına, davranışlarına ve amaçlarına göre kurumsal sektörler altında sınıflandırılmaktadır. Bir kurumsal birim, temel fonksiyonları gerçekleştirirken bağımsız ve davranış birliği içinde olma özellikleri ile olan temel ekonomik karar alma merkezidir. Bu birimler ekonomik sektörler bazında istatistik toplamanın temel yapı taşlarını oluşturmaktadır. Bir birimin kurumsal bir birim olarak tanımlanabilmesi için mal ve varlık edinebilmesi, yükümlülük altına girebilmesi, diğer birimlerle ekonomik işlem yapabilmesi ve bütün bir hesaplar sistemine sahip olması gerekmektedir. PBİ nin derlenmesine esas teşkil eden ve ekonomiyi oluşturan kurumsal sektör tanımları, FH ın sınıflandırılmasına da temel teşkil etmektedir. PBİ de kullanılan sektör sınıflaması ve alt sektörlere ilişkin tanımlar Kurumsal Sektör Listesi nde sunulmaktadır (Ek 3). Tablo 1: ESA 95 Kurumsal Sektör Sınıflaması Finansal Olmayan Şirketler S.11 Finansal Kuruluşlar Merkez Bankası Diğer Parasal Finansal Kuruluşlar Finansal Aracılar Finansal Yardımcılar Sigorta Şirketleri ve Emeklilik Fonları Genel Yönetim Merkezi Yönetim Yerel Yönetim Sosyal Güvenlik Kurumları S.12 S.121 S.122 S.123 S.124 S.125 S.13 S.1311 S.1313 S.1314 Hanehalkı S.14 Hanehalkına Hizmet Veren Kar Amacı Olmayan Kuruluşlar S.15 Dünyanın Geri Kalanı S.2 Türkiye için hazırlanan FH tablolarında kullanılan sektör sınıflaması aşağıda özetlenmiştir (Bkz: Tablo1). - Toplam Ekonomi (Yurtiçi Yerleşikler): Yurtiçi yerleşik sektörlerin (finansal olmayan kuruluşlar, finansal kuruluşlar, genel yönetim, hanehalkı, hanehalkına hizmet veren kar amacı olmayan kuruluşlar) toplamından oluşmaktadır. - Finansal Olmayan Kuruluşlar: Temel olarak, mal ve hizmet üretimi ile uğraşan şirketler ve ortaklıklardan oluşmakta olup kamuya ait olanlar Kamu İktisadi Teşekkülleri, belediyelerin ticari işletmeleri ve genel yönetim kapsamında dışında olup ticari faaliyet gösteren diğer kamu kurumlarından oluşmaktadır. Özel sektöre ait olanlar ise ticari şirketler, bireysel işletmeler, kooperatifler, Tarım Satış ve Tarım Kredi Kooperatifleri olarak sınıflandırılmaktadır. - Finansal Kuruluşlar: Parasal finansal kuruluşlar, finansal aracı ve yardımcılar ile sigorta şirketleri ve bireysel emeklilik fonlarından oluşmaktadır. 6

7 - Parasal Finansal Kuruluşlar: Parasal Finansal Kuruluşlar (PFK) sektörü ESA 95 de şu şekilde tanımlanmaktadır: Ana faaliyet konusu mevduat ve/veya mevduat benzeri kabul etmek ve kendi nam ve hesabına kredi vermek ve/veya menkul kıymetlere yatırım yapmak veya menkul kıymet ihracı yoluyla fon toplamak olan kuruluşlardır. Bu tanıma göre bankaların yanı sıra, postane bankalar, menkul kıymet ihraç eden yatırım fonları, belediyelerin kredi kuruluşları, tarımsal kredi veren kuruluşlar, mortgage kredi kuruluşları ve elektronik para kuruluşları PFK olarak sınıflanabilmektedir. Para piyasası fonu şirketlerinin PFK olarak sınıflanabilmesi için ihraç ettikleri fon paylarının mevduat benzeri olması (transfer edilebilme, çevrilebilme, kesinlik ve pazarlanabilme kriterlerine uygun olması), yatırım portföyünün % 85 inin para piyasası araçlarından ve/veya diğer devredilebilir borç araçlarından oluşması ve vadeye kalan gün sayısının 1 yıla kadar olması ve para piyasası araçlarının getirilerine yakın bir getiri sağlaması gerekmektedir. Türkiye için hazırlanan FH tablolarında da PFK lar temel olarak parasal sektörü ifade etmekte olup Merkez Bankası, bankalar ve para piyasası fonlarından (B tipi likit fonları) oluşmaktadır. - Finansal Aracılar: Para, mevduat ve mevduat benzerleri dışında yükümlülük yaratarak, finansal aracılık hizmetini banka dışı kuruluşlar için veren finansal kuruluşlardır. - Finansal Yardımcılar: Finansal aracılık hizmetleri ile yakından ilişkili olan hizmetler veren ancak kendileri finansal aracı gibi faaliyet göstermeyen kuruluşlardır. Bu kuruluşlar temel işlev olarak kendi nam ve hesaplarına fon yaratamaz veya kredi veremezler. - Sigorta Şirketleri ve Emeklilik Fonları: Sosyal sigorta kapsamı dışında kalan sigorta şirketleri ile özel emeklilik fonlarını kapsamaktadır. Doğal Afet Sigorta Kurumu, Tarım Sigortaları Havuz İşletmeleri A.Ş., Milli Reasürans A.Ş., özel kanunla kurulmuş ve ek emeklilik taahhüdünde bulunan özel emeklilik kuruluşları ile üyelerine emekliliğe yönelik taahhütte bulunan özel emeklilik kuruluşları ve emeklilik yatırım fonlarından oluşmaktadır. - Genel Yönetim: Maliye Bakanlığı nın tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Genel Yönetim Mali 2 No.lu Tebliği kapsamındaki merkezi yönetim, yerel yönetim ve sosyal güvenlik kuruluşlarını kapsamaktadır. - Merkezi Yönetim: Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve fonları kapsamaktadır. - Yerel Yönetim: İl özel idareleri, belediyeler, mahalli idare birlikleri, kalkınma ajansları, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüklerinden oluşmaktadır. - Sosyal Güvenlik Kuruluşları: Sosyal Güvenlik Kurumu, İşsizlik Sigortası Fonu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü olarak sınıflandırılmaktadır. - Hanehalkı (Gerçek kişiler): Aynı yaşam yerini paylaşan, gelir ve servetlerinin tümünü veya bir kısmını birleştiren ve belirli mal ve hizmet çeşitlerini (temel olarak konut ve yiyecek) kolektif olarak tüketen kişilerin oluşturduğu küçük bir grup şeklinde tanımlanmaktadır. - Hanehalkına Hizmet Veren Kar Amacı Olmayan Kuruluşlar: Piyasa üretimi yapmayan ve statüleri gereği gelir, kar veya herhangi bir mali kazanç elde etmelerine izin verilmeyen ayrı hukuki veya sosyal birimlerdir. Ücretsiz veya ekonomik olarak 7

8 anlamlı olmayan fiyatlarla hanehalklarına mal ve hizmet sağlarlar. Temel gelir kaynakları; hanehalkından tüketici sıfatıyla aldıkları gönüllü katılımlar (ayni veya nakdi), genel hükümet tarafından yapılan ödemeler ve gayrimenkul gelirleridir. - Dünyanın Geri Kalanı (Yurtdışı Yerleşikler): 1 yıldan fazla sürede yurtdışında yerleşik olan tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır. 1 yıldan fazla yurtdışında ikamet eden ve ekonomik faaliyetlerinin merkezi yurtdışında olan Türk vatandaşlarıyla olan borç ve alacak ilişkileri yurtdışı olarak değerlendirilmektedir. Yine aynı şekilde, ülkemizde kurulu bankaların yurtdışı şubeleri ile yurtiçinde bulunmasına rağmen yabancı ülke elçilikleri, uluslararası kuruluşlar ve yabancı askeri birimlerle olan alacak ve borçlar yurtdışı olarak sınıflandırılmaktadır. Özetle ülke içinde olan yabancı sermayeli bile olsa T.C. Kanunlarına göre kurulmuş tüm şirketler yurtiçinde, buna karşılık yurtdışında faaliyet gösteren ve bu ülkelerin kanunlarına tabi Türk şirketleri yurtdışı olarak nitelendirilmektedir. Finansal Araç Sınıflaması: Ekonomik olarak finansal araçları finansal olmayan araçlardan ayıran temel fark bir kurumsal birimin edindiği her finansal varlığın ekonomideki diğer bir birim için finansal yükümlülük oluşturmasıdır. Türkiye uygulamasında kullanılan araç sınıflaması ESA 95 ile uyumludur (Tablo 2). Bu sınıflama çerçevesinde finansal araçların tanımları aşağıda ayrıntılı olarak sunulmaktadır. Tablo 2: ESA 95 Finansal Araç Sınıflaması Parasal Altın ve SDR Parasal Altın Özel Çekme Hakları (SDR) Para ve Mevduatlar Para Vadesiz Mevduatlar Vadeli Mevduatlar Hisse Senedi Dışındaki Menkul Kıymetler Hisse Senedi Dışındaki Menkul Kıymetler Hisse Senedi Dışındaki Kısa Vadeli Menkul Kıymetler Hisse Senedi Dışındaki Uzun Vadeli Menkul Kıymetler Finansal Türevler Krediler Kısa Vadeli Uzun Vadeli Hisse Senetleri ve Özkaynaklar Hisse Senetleri ve Özkaynaklar Kote Edilen Hisse Senetleri Kote Edilmemiş Hisse Senetleri Diğer Sermaye Yatırım Fonları Sigorta Teknik Rezervleri Hanehalkının hayat sigortası ve emeklilik fonları rezervlerindeki net sermayesi F.1 F.11 F.12 F.2 F.21 F.22 F.29 F.3 F.31 F.331 F.332 F.34 F.4 F.41 F.42 F.5 F.51 F.511 F.512 F.513 F.52 F.6 F.61 8

9 Hanehalkının hayat sigortası rezervlerindeki net sermayesi Hanehalkının emeklilik fonları rezervlerindeki net sermayesi Önceden ödenen sigorta primleri ve ödenmemiş alacaklar için tutulan rezervler Diğer Alacaklar/Borçlar Ticari Krediler ve Avanslar Diğer F.611 F.612 F.62 F.7 F.71 F.79 - Parasal Altın ve SDR: Parasal altın ve SDR kategorisi iki alt kategoriden oluşmaktadır. Bu kategorideki varlıklar finansal varlıklar içerisinde karşı yükümlülüğü bulunmayan tek varlık kategorisidir. Parasal Altın: Parasal Yetkililere ait ve rezerv olarak tutulan altınları ifade etmektedir. Özel Çekme Hakları (SDR): Uluslararası Para Fonu (IMF) nun üye ülkelerin mevcut resmi rezervlerine katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan ve üye ülkelere IMF kotalarıyla orantılı olarak tahsis edilen rezerv varlığıdır. - Para ve Mevduatlar: Bu kategorideki varlıklar, banknot ya da madeni para olarak dolaşıma çıkarılmış nakit para ile vadeli ve vadesiz mevduatları içermektedir - Hisse Senedi Dışındaki Menkul Değerler: Genelde ikincil piyasalarda alınıp satılan ya da satılması mümkün olacak şekilde standartlaştırılmış vadeli finansal araçları ifade etmektedir. Bu kategoriye finansal türevler de dahildir (değeri başka bir finansal varlığın veya malın değerine doğrudan bağlı olup, bağlı olduğu varlığın mülkiyetinin el değiştirmesine gerek olmadan söz konusu varlıkla ilgili hak ve yükümlülüklerin devrine olanak sağlayan finansal araçlar, türev olarak adlandırılmaktadır). Finansal türevler dışında bu kategoride vadelerine göre sınıflandırılmış tahvil ve bonolar ile mevduat sertifikaları gibi menkul kıymetler dahil edilmektedir. ESA 95 e göre orijinal vadesi 1 yıl ve daha az olan finansal araçlar kısa vadeli; orijinal vadesi 1 yıldan daha uzun araçlar ise uzun vadeli olarak değerlendirilmektedir. Bu tanımlar çerçevesinde Türkiye uygulamasında bu araç sınıflamasına dahil edilen menkul değerler; Hazine bonoları, devlet tahvilleri, Hazine ce ihraç edilen gelire endeksli senetler, TC Merkez Bankası likidite senetleri ve bankalarca ihraç edilen bono ve tahvillerdir. - Krediler: Belirli bir vade sonunda faiziyle birlikte geri alınmak şartıyla alacaklı tarafından borçluya fon ödünç verilmesi işlemi sonucunda ortaya çıkan finansal araçlardır. Bu kategoride nakdi ve gayri nakdi krediler, konut finansmanı kredileri, tasfiye olunacak alacaklar, ters repo işlemlerinden alacaklar, tüketici ve işletme kredileri ile finansal kiralama ve benzeri araçlar bulunmaktadır. - Hisse Senetleri ve Özkaynaklar: Ortaklık ya da gelirden pay alma hakkı gibi haklar kazandıran kıymetler sınıflandırılmaktadır. Borsaya kote (borsada işlem gören) ve kote olmayan (borsada işlem görmeyen) hisse senetleri bu kategori altında gösterilmektedir. Diğer sermaye kategorisi ise genel yönetimin elinde bulundurduğu, sermayesi paylara bölünmemiş iştiraklere ait sermaye yatırımlarını, IMF hariç ulusal ve uluslararası kuruluşlara yapılan sermaye yatırımlarını içermektedir. Türkiye uygulamasında bu araç kategorisi altında parasal sektörün aktifinde iştirakler ve bağlı ortaklıklar yer alırken, yükümlülük bölümünde borsada kote olan ve olmayan bankalar ile kamu bankalarının özkaynakları yer almaktadır. 9

10 - Yatırım Fonları: Topladığı fonlar ile para sermaye piyasalarında yatırım yapmak üzere kurulmuş finansal şirketlere ait finansal araçların sınıflandırıldığı kategoridir. Türkiye uygulamasında, B tipi likit fonlar dışındaki diğer B tipi yatırım fonlarını ve A tipi yatırım fonlarını içermektedir. - Sigorta Teknik Rezervleri: Sigorta şirketleri ve emeklilik fonları tarafından müşterileri adına biriktirilen rezervlerdir. Bu kategori altında hanehalkı adına yönetilen hayat ve emeklilik fonlarının yanı sıra sigortalanmış herhangi bir sektöre ait rezervler bulunabilmektedir. - Diğer Alacaklar/Borçlar: Diğer alacaklar/borçlar kalemi henüz yerine getirilmemiş finansal varlık ve yükümlülükleri içermektedir. Bu kategori altındaki varlıkların temel özelliği bu varlık/yükümlülükleri oluşturan işlemler ile bu işlemlere ait ödemeler arasında bir zamanlama farkı olmasıdır. Türkiye uygulamasında, alacaklı/borçlu geçici hesaplar, muhtelif alacaklar/borçlar, peşin ödenmiş vergiler vb. işlemler bu hesap altında izlenmektedir. Derleme Yöntemleri: Finansal Olmayan Kuruluşlar: Genel yönetim ve finansal kuruluşlar sektörlerine ait veri kaynakları oldukça geniş ve detaylı olmasına rağmen, çok sayıda kurumsal birimin olması ve bankacılık sektörü dışında da yoğun finansal ilişkileri bulunması nedeniyle, finansal olmayan kuruluşlar sektörüne ait veriler aynı detayda elde edilememektedir. Bu nedenle, diğer ülke örneklerine paralel olarak, söz konusu finansal veriler, çok çeşitli kaynaklardan ve karşı sektör verilerinden derlenerek hazırlanmıştır. Finansal Kuruluşlar: Temel veri kaynağı olup, her bir alt sektör için bilanço esaslı veri kaynakları ESA tanım ve sınıflamalarına dönüştürülerek oluşturulmaktadır. Genel Yönetim: Maliye Bakanlığı nca hazırlanmakta olan IMF Genel Yönetim Mali (GFS) ve buna ek olarak bazı mizan kalemlerinin detaylarından ESA 95 tanımlarına uygun köprü tablolara aracılığı ile konsolide olarak derlenmektedir. Konsolide veriler daha sonra alt sektörler arası ilişkiler göz önüne alınarak konsolide olmayan verilere dönüştürülmektedir. Hanehalkı: Bankacılık sektörü ve banka dışı finansal kesim ile olan ilişkilerinden mevduat ve kredi verileri karşılık kalemi olarak, borçlanma senetlerine yaptığı yatırımlar menkul kıymet veri tabanı bilgilerinden, kote edilmiş hisse senetleri varlıkları ise MKK verilerinden derlenmektedir. Hanehalkının elinde bulundurduğu Türk Lirası cinsinden nakit tutarı kalan sektör olarak hesaplanmıştır. Diğer borç ve alacak verileri ise diğer sektörlerden karşılık kalemi olarak elde edilmiştir. Hanehalkına Hizmet Veren Kar Amacı Olmayan Kuruluşlar: Büyük kısmı Para ve Banka nden karşı sektör verisi olarak ve kısmen de TÜİK tarafından derlenen vakıf ve derneklerin bilanço verilerinden elde edilmiştir. Dünyanın Geri Kalanı: Büyük kısmı Uluslararası Yatırım Pozisyonu istatistiklerinden ve Para ve Banka nden elde edilmiştir. 10

11 Konsolide ve Konsolide Olmayan Tablolar: Konsolide olmayan veriler, aynı sektör veya alt sektör altındaki birimlerin bilançolarında yer alan tüm finansal işlemler ile finansal varlık ve yükümlülüklerin tam bir resmini göstermekte ve karşı sektör verisi bulunmamaktadır. Konsolidasyon ise sektör ve alt sektör düzeyinde gerçekleşmektedir: - Sektör düzeyinde konsolidasyon: Kurumsal birimlerin birbirleriyle olan tüm işlem ve stokları sektör düzeyinde elenmektedir. - Alt sektör düzeyinde konsolidasyon: Kurumsal birimlerin birbirleriyle olan tüm işlem ve stokları alt sektör düzeyinde elenmektedir. Yani, alt sektörde yer alan kurumsal birimlerin diğer alt sektörlerle olan işlem veya pozisyonları tutulmaktadır. Mevcut konsolide FH tablolarında merkez bankası ve diğer bankalar ile genel yönetimin alt sektörleri konsolide edilerek yayımlanmaktadır. Böylece, bankacılık sektörünün ve genel yönetimin kendileri dışındaki diğer sektörlerle finansal ilişkisi gösterilmektedir. Finansal sektör içindeki diğer kurumlar arasındaki işlemlerin konsolidasyonuna ilişkin çalışmalar ise halen devam etmektedir. Konsolide olmayan tablolarda tüm alt sektörlerin birbirleri ile olan işlemleri toplama dahil edilmektedir. Sektörlere ilişkin net finansal değer, konsolide olan ve olmayan tablolarda eşittir. Net Finansal Değer = Finansal Varlıklar-Finansal Yükümlülükler IV- Diğer İstatistiklerle İlişkiler : FH ile (PBİ) karşılaştırıldığı zaman sektör ve finansal araç sınıflamaları açısından önemli benzerlikler göze çarpmaktadır. Ayrıca, PBİ kısa bir gecikme ile aylık olarak üretildiği için yıllık olarak yayımlanan finansal hesapların öngörülmesinde yardımcı olmaktadır. PBİ ile FH arasındaki bazı önemli farklılıklar ise şu şekildedir: - PBİ de mevcut araç tanımları altında sınıflandırılamayan tüm bilanço kalemleri Diğer Varlıklar veya Diğer Yükümlülükler altında gösterilmektedir. Ancak FH da bu kalemler, tahakkuk bazlı muhasebeden kaynaklanan zamanlama farkı nedeniyle oluşan hesapların sınıflandırılmasında kullanılmaktadır. - Reeskont hesaplamaları PBİ de "Kredi ve Diğer Faiz Gelir Tahakkuk ve Reeskontları" ve Faiz, Kar Payı ve Gider Reeskontları kalemlerinde gösterilirken, FH da ilgili kalemin üstüne eklenmektedir. - FH daki "Krediler" kalemi; PBİ ndeki "Krediler", "Tasfiye Olunacak Alacaklar", "Kiralama İşlemlerinden Alacaklar" gibi büyüklükleri içermektedir. - PBİ deki özkaynak kalemi defter değeri ile değerlenirken, FH da pasifte yer alan hisse senetleri ve özkaynaklar kalemi piyasa değeri üzerinden değerlenerek, farklı alt başlıklar halinde sunulmaktadır. Genel Yönetim Mali (GFS): Genel yönetim sektörü veri kaynağı Genel Yönetim Mali dir. FH ile GFS Türkiye uygulaması arasında bazı yöntemsel farklılıklar bulunmaktadır: 11

12 - FH da karşılıklar dahil edilmezken, GFS Türkiye uygulamasında her türlü karşılık kalemleri dahil edilmektedir. Ulusal Hesaplar: Finansal olmayan hesaplarda (ulusal hesaplar) üretilen net borç verme veya net borçlanma kalemi (B9) toplamı ile FH da üretilen net borç verme veya net borçlanma dengesinin (B9f) her bir ekonomik sektör itibariyle teorik olarak birbirine eşit olması gerekmektedir. Ancak uygulamada, sınıflama farklılıkları ve farklı veri kaynaklarının kullanılması nedeniyle tam bir eşitlik sağlanamamaktadır. Aradaki fark; istatistiki hata olarak gösterilmektedir. Türkiye uygulamasında henüz bu karşılaştırma yapılmamaktadır. V- Yapılacak İşler Tüm ekonomik sektörlere ait karşı sektör bilgileri derlenerek konsolide verilerin tamamlanması ve akım verilerin hesaplanması planlanmaktadır. Avrupa Birliği nce 2014 yılı sonundan itibaren uygulamaya geçilen ESA 2010 a uygun sınıflamalarda FH ın üretilmesi yönünde çalışmalar başlatılacaktır. Ayrıca, üç aylık FH ın derlenmesi yönünde çalışmalar da yürütülmektedir. RİP ( ) da tüm sektörlerin yer aldığı nihai FH tablolarının tamamlanma yılı 2015 olarak hedeflenmektedir. 12

13 VI- Yayımlama ve Erişim Mevcut sunumda, yayımlanan tablolar aşağıda sunulmaktadır. TOPLAM EKONOMİ FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR FİNANSAL KURULUŞLAR GENEL YÖNETİM TABLOLAR Parasal Finansal Merkez Kuruluşlar Bankası Diğer Parasal Finansal Kuruluşlar Finansal Aracılar Finansal Yardımcılar Sigorta Şirketleri ve Emeklilik Fonları Merkezi Yönetim Yerel Yönetimler Sosyal Güvenlik Kuruluşları Hanehalkı Hanehalkına Hizmet Veren Kar Amacı Olmayan Konsolide Konsolide Olmayan Dünyanın Geri Kalanı İstatistiklere aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir. kler/parasal+ve+finansal+istatistikler/finansal+hesaplar/ Ekler Ek 1: RİP Görev Dağılımı Tablosu Ek 2: FH Veri Kaynakları Tablosu Ek 3: Kurumsal Sektör Listesi 13

14 EK 1 RİP GÖREV DAĞILIM TABLOSU 3. MAKROEKONOMİK İSTATİSTİKLER Sıra no Alt Konu Sorumlu Kurum/Kurul uş İlgili Kurum/Kurul uş Veri Derleme Sıklığı Yayımlama Sıklığı Yayım Dönemi Veri Derleme Yöntemi Veri Mevcudiyet Durumu Kullanılan Sınıflamalar Tahmin Düzeyi Yayım Şekli Açıklama 3.1. Ulusal Hesaplar ve Para, Banka, Maliye Finansal Hesaplar T.C. Merkez Bankası Maliye Bakanlığı TÜİK Hazine Müsteşarlığı BDDK SPK TMSF 3 aylık, Merkezi Yıllık Kayıt Kuruluşu İMKB Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği 3 Aylık, Yıllık t+8 ay Anket, İdari kayıt Yeni ESA 95 ve EUROSTAT'ın "ESA95 Finansal Hesaplar Kaynak ve Yöntemler El Kitabı 2002"de belirlenen sınıflamalar Türkiye Henüz yayımlanmıyor. TCMB koordinatörlüğünde ve Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı ve TÜİK yetkililerinin katılımıyla oluşturulan çalışma grubu, tabloların üretilme çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, "genel yönetim" hesapları için Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı, "sigortacılık sektörü" verileri için Hazine Müsteşarlığı sorumludur. "Mali olmayan kuruluşlar" sektörü için TÜİK ve TCMB ortak bir çalışma yürütecektir. Finansal kuruluşlar sektörünün sigortacılık dışında kalan alt sektörleri ve "dünyanın geri kalanı" TCMB'nin sorumluluğundadır. Tüm tabloların konsolidasyonu ve akım verilerin hazırlanması için ilgili kurumların gerekli detay ve standarttaki veriyi TCMB'ye düzenli olarak sağlayıp veri kalitesini temin etmeleri durumunda, konsolide ve konsolide edilmemiş stok ve akım tabloların tamamlanma tarihi 2015 olarak planlanmaktadır. 14

15 EK 2 VERİ KAYNAĞI TABLOSU MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR FİNANSAL VARLIKLAR Merkez Bankası Bankalar Para Piyasası Fonları MALİ KURULUŞLAR Mali Aracılar Mali Yardımcılar Sigorta Şirketleri ve Özel Emeklilik Fonları Merkezi Yönetim GENEL YÖNETİM Yerel Yönetim Sosyal Güvenlik Kuruluşları HANEHALKI HANEHAKINA HİZMET VEREN KAR AMACI OLMAYAN DÜNYANIN GERİ KURULUŞLAR KALANI Parasal Altın ve SDR TCMB kayıtları Para ve Mevduatlar Para Sektör Bilançoları TCMB kayıtları Mevduatlar Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Para ve Banka TCMB kayıtları - - BDMK, Aracı Kurum Verileri BDMK, Aracı Kurum Verileri TMSF HM MB MB MB TMSF HM MB MB MB TCMB kayıtları, Para ve Banka, BDMK, TMSF, HM, MB, TÜİK,Aracı Kurum Verileri, Sektör Bilançoları, TCMB Kayıtları, BDMK, HM TÜİK,HM, Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Uluslararası Yatırım Pozisyonu Hisse Senedi Dışındaki Menkul Kıymetler Hisse Senedi Dışındaki Menkul Kıymetler, Finansal Türevler Hariç Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Para ve Banka, Sektör Bilançoları, Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri, Haftalık Menkul Kıymet TCMB kayıtları Sermaye BDMK, Aracı Kurum Piyasası Kurulu Verileri TMSF HM MB MB MB Menkul Kıymet, Uluslararası Yatırım Pozisyonu, BDMK, HM - Uluslararası Yatırım Pozisyonu Finansal Türevler - - Banka Dışı Mali Kesim Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Aracı Kurum Verileri Hazine Müsteşarlığı MB MB MB Krediler Sermaye Piyasası Kurulu MB MB MB, HM Uluslararası Yatırım Pozisyonu Hisse Senetleri Özkaynaklar MKK,, Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Aracı Kurum Verileri TCMB kayıtları - BDMK, Aracı Kurum Verileri TMSF HM MB MB MB MKK, Uluslararası Yatırım Pozisyonu BDMK,,TMSF, HM Uluslararası Yatırım Pozisyonu Hisse Senetleri ve Özkaynaklar, Yatırım Fonları Hariç MKK,, Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Aracı Kurum Verileri TCMB kayıtları - BDMK, Aracı Kurum Verileri TMSF HM MKK, Uluslararası Yatırım Pozisyonu BDMK,,TMSF, HM Uluslararası Yatırım Pozisyonu Yatırım Fonları Sermaye Piyasası Kurulu, HM MKK - - Sigorta Teknik Rezervleri Sigorta Şirketleri ve Özel Emeklilik Fonları HM - - Diğer Alacaklar Sektör Bilançoları,, TCMB Kayıtları, Aracı Kurum Verileri, Uluslararası Yatırım Pozisyonu, BDMK TCMB kayıtları - BDMK, Aracı Kurum Verileri TMSF HM MB MB MB BDMK,Aracı Kurum Verileri,TCMB Kayıtları, Para ve Banka, TMSF, HM BDMK,,TMSF, HM, Uluslararası Yatırım Pozisyonu 15

16 MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER Merkez Bankası Bankalar Para ve Mevduatlar - TCMB kayıtları Para - TCMB kayıtları Mevduatlar - TCMB kayıtları Para Piyasası Fonları - Sermaye Piyasası Kurulu MALİ KURULUŞLAR Mali Aracılar BDMK, Aracı Kurum Verileri Mali Yardımcılar Sigorta Şirketleri ve Özel Emeklilik Fonları Merkezi Yönetim GENEL YÖNETİM Yerel Yönetimler Sosyal Güvenlik Kuruluşları TMSF - MB MB - - HANEHALKI HANEHAKINA HİZMET VEREN KAR AMACI OLMAYAN DÜNYANIN GERİ KURULUŞLAR KALANI -, BDMK, BDMK, BDMK Hisse Senedi Dışındaki Menkul Kıymetler TCMB kayıtları - BDMK, Aracı Kurum Verileri TMSF - MB MB MB Hisse Senetleri Dışındaki Menkul Kıymetler, Finansal Türevler Hariç, BDMK, Aracı Kurum Verileri, HM, Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu TCMB kayıtları - BDMK TMSF, Aracı Kurum Verileri - MB MB MB - - Uluslararası Yatırım Pozisyonu Finansal Türevler - - Aracı Kurum Verileri TMSF , BDMK, HM Krediler BDMK,, Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu, Aracı Kurum Verileri, TCMB Kayıtları, TMSF TCMB kayıtları - BDMK, Aracı Kurum Verileri TMSF HM MB MB MB BDMK,Aracı Kurum,,TMSF, HM BDMK,,TMSF, HM Uluslararası Yatırım Pozisyonu Hisse Senetleri ve Özkaynaklar Hisse Senetleri ve Özkaynaklar, Yatırım Fonları Hariç MKK,,Sektör Bilançoları, Uluslararası Yatırım Pozisyonu TCMB kayıtları Borsa İstanbul - Yatırım Fonları BDMK, Aracı Kurum Verileri Sermaye Piyasası Kurulu verileri TMSF, Aracı Kurum Verileri MKK HM HM, TÜİK Uluslararası Yatırım Pozisyonu Sigorta Teknik Rezervleri - TCMB kayıtları HM Diğer Borçlar Sektör Bilançoları,, Aracı Kurum Verileri,Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri,TMSF,Sigorta Şirketleri ve Özel Emekliilik Fonları TCMB kayıtları BDMK=Banka Dışı Mali Kesim,TMSF=Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, HM=Sigortacılık ve Özel Emeklilik (Hazine Müsteşarlığı), TCMB=Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MB=Genel Yönetim Mali (Maliye Bakanlığı), MKK=Merkezi Kayıt Kuruluşu - BDMK TMSF, Aracı Kurum Verileri HM MB MB MB BDMK,, TMSF, HM, Aracı Kurum Verileri BDMK,, TMSF, HM 16

17 EK 3 KURUMSAL SEKTÖR LİSTESİ Bir ekonomide yerleşiklerin birbirleriyle ve yurtdışı ile yaptıkları finansal işlemler, finansal sistemin önemli bir bölümünü oluşturan bankalar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Finansal işlemlerden doğan borç ve alacakların sektörel bazda sınıflandırılması, kaynak ve kullanım büyüklüklerinin kurumsal birimler arasındaki dağılımlarının izlenmesi açısından önem taşımaktadır. Bu kapsamda; para, banka ve finans istatistiklerinde, kurumsal birimler ekonomide üstlendikleri temel işlevlere göre sınıflandırılmaktadır. Uluslararası Para Fonu ve Avrupa Merkez Bankası gibi kuruluşlar tarafından önerilen standartlar ışığında hazırlanan ve üretilmekte olan para ve banka istatistiklerinde kullanılan ana ve alt sektörler ile bu sektörlere ait tanımlar ve kurumsal birim örnekleri Kurumsal Sektör Listesi Haziran 2010 da yer almaktadır. Kurumsal Sektör Listesi nde yer alan Genel Yönetim birimleri Maliye Bakanlığı nın 4 Şubat 2009 tarih ve nolu Resmi Gazete de yayımlanan Genel Yönetim Mali Genel Tebliği çerçevesinde güncellenmiştir. YURTİÇİ I. GENEL YÖNETİM 1. MERKEZİ YÖNETİM 2. YEREL YÖNETİM 3. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI II. FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR 1. FİNANSAL OLMAYAN KAMU KURULUŞLARI 2. FİNANSALOLMAYAN ÖZEL ŞİRKETLER (ÖZEL SEKTÖR) III. FİNANSALKURULUŞLAR 1. TCMB 2. BANKALAR 3. BANKA DIŞI FİNANSAL KESİM IV. HANEHALKI 3.1. SİGORTA ŞİRKETLERİ VE BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARI 3.2. FİNANSALARACILAR 3.3. FİNANSAL YARDIMCILAR V. KAR AMACI OLMAYAN KURULUŞLAR 17

18 VI. DİĞER YURTDIŞI YURTİÇİ I. GENEL YÖNETİM 1. MERKEZİ YÖNETİM 1.1. GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Anayasa Mahkemesi Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Bakanlıklar Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Başbakanlık Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanlığı Danıştay Denizcilik Müsteşarlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Personel Başkanlığı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Müsteşarlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Gelir İdaresi Başkanlığı Gümrük Müsteşarlığı Hazine Müsteşarlığı Jandarma Genel Komutanlığı 18

19 Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı Özürlüler İdaresi Başkanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayıştay Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye İstatistik Kurumu Yargıtay 1.2. ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER Atatürk Araştırma Merkezi Atatürk Kültür Merkezi Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü GAP Bölge Kalkınma İdaresi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 19

20 İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi Kamu Denetçiliği Kurumu Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Mesleki Yeterlilik Kurumu Milli Prodüktivite Merkezi Orman Genel Müdürlüğü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Türk Akreditasyon Kurumu Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Türk Patent Enstitüsü Türk Standartları Enstitüsü Türk Dil Kurumu Türk Tarih Kurumu Türkiye Adalet Akademisi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Türkiye Bilimler Akademisi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Üniversiteler Vakıflar Genel Müdürlüğü 20

İstatistik Genel Müdürlüğü. Finansal Hesaplar ve Türkiye Uygulamasına İlişkin Yöntemsel Açıklama

İstatistik Genel Müdürlüğü. Finansal Hesaplar ve Türkiye Uygulamasına İlişkin Yöntemsel Açıklama Finansal Hesaplar ve Türkiye Uygulamasına İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü 2015 1 İçindekiler I Tanım ve Amaç... 3 II Yöntem... 4 III Diğer İstatistiklerle

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar

Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Anadolu Ajansı T.A.Ş.Genel Müdürlüğü Anayasa

Detaylı

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanım... 3 III- Sınıflama... 5 IV- Yöntem...

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Finansal Hesaplar. Veri: Kapsam, Dönemsellik ve Zamanlılık

Finansal Hesaplar. Veri: Kapsam, Dönemsellik ve Zamanlılık İstatistik adı Finansal Hesaplar Veri: Kapsam, Dönemsellik ve Zamanlılık Kapsam karakteristikleri Çalışmanın amacı: Global finansal krizler sonrası, sadece bankacılık sektörü değil, banka dışı finansal

Detaylı

2009 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR

2009 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR 2009 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR BANKACILIK VE FİNANS SEKTÖRÜ 1. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 2. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm I CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI YASAMA YÜRÜTME YARGI. Bölüm II İDARE BAŞBAKANLIK

İÇİNDEKİLER. Bölüm I CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI YASAMA YÜRÜTME YARGI. Bölüm II İDARE BAŞBAKANLIK İÇİNDEKİLER YASAMA Bölüm I CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI Türkiye Büyük M illet Meclisi... 2 Türkiye Büyük M illet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı... 3 Kamu Denetçiliği Kurumu...4 YÜRÜTME Cumhurbaşkanı...

Detaylı

2007 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR

2007 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR 2007 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR BANKACILIK VE FİNANS SEKTÖRÜ 1. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 2. ZİRAAT MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Detaylı

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 3 III- Yöntem... 3 IV- Yayımlama

Detaylı

Finansal Hesaplar 2013

Finansal Hesaplar 2013 Finansal Hesaplar 2013 İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I. Genel Değerlendirme...3 II. Mali Olmayan Kuruluşlar...5 III. Mali Kuruluşlar...6 IV. Genel Yönetim...8

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 4 III- Yöntem... 4 IV-Yayınlama

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanımlar...

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103

SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103 SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103 Konu: 117 NUMARALI K.D.V. GENEL TEBLİĞİ UYARINCA BELİRLENMİŞ ALICILAR KAPSAMINDAKİ İDARE, KURUM VE KURUŞLAR TARAFINDAN ALINAN HİZMETLERDE K.D.V.

Detaylı

Banka Dışı Finansal Kuruluşlar. Veri: Kapsam, Dönemsellik ve Zamanlılık. İstatistik adı. Kapsam karakteristikleri

Banka Dışı Finansal Kuruluşlar. Veri: Kapsam, Dönemsellik ve Zamanlılık. İstatistik adı. Kapsam karakteristikleri İstatistik adı Banka Dışı Finansal Kuruluşlar Veri: Kapsam, Dönemsellik ve Zamanlılık Kapsam karakteristikleri Çalışmanın Amacı: Banka Dışı Finansal Kuruluşların sektörel bilançoları yardımıyla finansal

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanımlar...

Detaylı

Finansal Hesaplar. Veri: Kapsam, Dönemsellik ve Zamanlılık

Finansal Hesaplar. Veri: Kapsam, Dönemsellik ve Zamanlılık İstatistik adı Finansal Hesaplar Veri: Kapsam, Dönemsellik ve Zamanlılık Kapsam karakteristikleri Çalışmanın amacı: Global finansal krizler sonrası, sadece bankacılık sektörü değil, banka dışı finansal

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü TANIM VE AÇIKLAMALAR Kısa vadeli dış borçlara ilişkin genel bazı tanımlar ve açıklamalara

Detaylı

Finansal Hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğü

Finansal Hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğü Finansal Hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I-Giriş... 2 II- Mali Kuruluşlar... 3 III. Genel Yönetim... 6 1 I-Giriş Son yıllarda uluslararası kuruluşlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1: ANAYASA VE TEMEL ORGANLAR...5 1. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI VE TEMEL ORGANLARI...5 2. YASAMA...7 2.1. Türkiye Büyük Millet Meclisi...7 2.1.1. TBMM nin Görev ve Yetkileri...8

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

746 Abant ve Bolu Çevresi Turizmi A.Ş. 100 Adalet Bakanlığı. 761 Adana Kağıt Torba Sanayii T.A.Ş. 101 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

746 Abant ve Bolu Çevresi Turizmi A.Ş. 100 Adalet Bakanlığı. 761 Adana Kağıt Torba Sanayii T.A.Ş. 101 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Devlet Arşiv Kodları Metin Boyutu [-] [+] Arşiv Kodu Kurum / Kuruluş Adı 746 Abant ve Bolu Çevresi Turizmi A.Ş. 100 Adalet Bakanlığı 761 Adana Kağıt Torba Sanayii T.A.Ş. 101 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

Detaylı

T.C UŞAK VALİLİĞİ VALİ YARDIMCILARI ARASINDAKİ GÖREV VE YETKİ DAĞILIMI

T.C UŞAK VALİLİĞİ VALİ YARDIMCILARI ARASINDAKİ GÖREV VE YETKİ DAĞILIMI I-Vali Yardımcısı Sait TOPOĞLU Tarafından Yürütülecek Görevler: A-Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Ait Görevler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Detaylı

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Tanım Ve Açıklamalar İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Tanımlar... 3 II- Türkiye de Özel Sektörün Dış

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

16. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

16. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Aşağıdaki Kamu Kurum ve Kuruluşları nda çalışan personeller, Vodafone Kamululara özel Akıl Küpü Çözümler den yararlanabilirler. Kurum listesi T.C.Devlet Personel Başkanlığı Devlet Teşkilatı Bilgi Resmi

Detaylı

Analitik Bilanço Verilerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Analitik Bilanço Verilerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Analitik Bilanço Verilerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Muhasebe Genel Müdürlüğü Bilanço ve Hesapları İzleme Müdürlüğü İÇİNDEKİLER I-AMAÇ...2 II-TANIM...2 III-SINIFLAMA...3 IV-YÖNTEM...5 V-YAYIMLAMA...5

Detaylı

TEBLİĞ. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 20 Eylül 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30186 (Mükerrer) TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

Uluslararası Yatırım Pozisyonu İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Uluslararası Yatırım Pozisyonu İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Uluslararası Yatırım Pozisyonu İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I-ULUSLARARASI YATIRIM POZİSYONU II-TANIM, SINIFLAMA VE VERİ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Sayfa 1/324

Sayfa 1/324 Kurumsal Müşteri İlişkileri İK Bize Ulaşın Beni Hatırla Şifremi Unuttum Deneme Kullanımı Yayınlarımız Eğitimlerimiz Abone Olun Çeşitli Bilgiler 2017 Eylül > > MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER > 2017 Mevzuattaki

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) 1

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI. İkinci Bölüm YÖNETİM

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI. İkinci Bölüm YÖNETİM vi İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI 1. YASAMA... 1 1. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi... 1 1.1.1. TBMM nin Görev ve Yetkileri... 2 2. YÜRÜTME... 4 2.1. Cumhurbaşkanı... 4 2.1.1. Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 26.01.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26415 Mükerrer TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

01/01/2008 Tarihinden Geçerli Değişiklikler İşlenmiş Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi. : Yeni Açılan Hesaplar : Değişiklik Yapılan Hesaplar

01/01/2008 Tarihinden Geçerli Değişiklikler İşlenmiş Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi. : Yeni Açılan Hesaplar : Değişiklik Yapılan Hesaplar Deloitte. EK : 01/01/2008 Tarihinden Geçerli Değişiklikler İşlenmiş Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi 0 010 KASA 011 EFEKTİF DEPOSU 012 YOLDAKİ PARALAR - T.P. 01200 YURTİÇİ HAVALELER 01201 YURTDIŞI HAVALELER

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 OCAK 2016 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 3 TABLO 2:

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 31 ARALIK 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu (

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ağustos) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK 11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK, 5 Mayıs 2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4651 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 11.1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının

Detaylı

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi Finansal Sistem ve Bankalar 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi 3. Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi 4. Bankacılıkta ve Sigortacılıkta Risk

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım ( Fon ) 31 Aralık 2005

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ekim) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur.

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 31.12.2010 31.12.2009 Fon Toplam Değeri (TL)

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

GSYH

GSYH İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (Cari Fiyatlarla) 4 TABLO 3: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (1998 Fiyatlarıyla)

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 31 ARALIK 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

İstatistik Genel Müdürlüğü

İstatistik Genel Müdürlüğü İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I. Genel Değerlendirme... 2 KUTU 1 : FİNANSAL HESAPLARIN DİĞER İSTATİSTİKLERLE UYUMU... 3 II. Finansal Kuruluşlar... 4 KUTU

Detaylı