MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır."

Transkript

1 ( ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN İTİBAREN KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİ KAPSAYAN YÖNETMELİK) 29 Eylül 2010 tarihli Resmî Gazete Sayı : MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından güz ve bahar yarıyılları ile yaz döneminde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik; Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı enstitülerde tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını, b) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan anabilim/anasanat dalını, c) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisansüstü düzeydeki eğitimin yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan, açılacak programları, program değişikliklerini, öğrenci kontenjanlarını, bir yarıyılda açılacak dersleri ve bu derslerin hangi öğretim elemanlarınca verileceğini, jüriler ve danışmanlarla ilgili olarak anabilim/anasanat dalı kurulunda belirlenen öneriler ile komite ve jüri karar ve raporlarını enstitüye bildiren ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim/anasanat dalı başkanını, ç) Anabilim/anasanat dalı kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında fiilen eğitim ve öğretim görevi yapmakta olan öğretim üyelerinden ilgili bölümün bölüm kurulunu oluşturan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan ve ilgili anabilim/anasanat dalı programlarının planlanmasında ve uygulanmasında anabilim/anasanat dalı başkanına görüş bildiren kurulu,

2 d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını, e) Enstitü: Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı olan enstitüleri, f) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu, g) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları, enstitü müdürü tarafından önerilen altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu, ğ) İkinci danışman: Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda atanan ikinci danışmanı, h) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, ı) Kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri olup, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamını, i) Lisansüstü öğretim: Yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarını, j) Rektörlük: Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünü, k) Sanat eseri raporu: Sanatta yüksek lisans programları öğrencilerinin, yüksek lisans tezi yerine hazırlayabilecekleri yazılı raporu, l) Sanatta yeterlik eseri çalışması: Sanatta yeterlik programları öğrencilerinin, sanatta yeterlik tezi yerine hazırlayabilecekleri ya da yapabilecekleri sanatsal çalışmayı, m) Sanatta yeterlik eseri çalışması raporu: Sanatta yeterlik programları öğrencilerinin, sanatta yeterlik tezi yerine sanatta yeterlik eseri çalışmasıyla ilgili olarak hazırlayabilecekleri yazılı raporu, n) Senato: Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosunu, o) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezini, ö) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını, p) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını, r) Üniversite: Mustafa Kemal Üniversitesini ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Kontenjanlar ve Yüksek Lisans Programı ile İlgili Genel Esaslar Kontenjanların tespiti ve ilanı

3 MADDE 4 (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programları ve kontenjanları Enstitüyü oluşturan anabilim/anasanat dallarının görüşü alınarak Enstitü Kurulu tarafından belirlenen hususlar çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir, Senatoda görüşüldükten sonra Rektörlükçe ilan edilir. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Yüksek lisans ile ilgili programlar MADDE 5 (1) Bir lisans öğretimine dayalı bilim ve sanat uzmanlığını içeren yüksek lisans öğretimi tezli yüksek lisans programı ve tezsiz yüksek lisans programı olmak üzere iki programdan oluşur. Söz konusu programların açılması, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının başvurusu, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun uygun görmesi üzerine yükseköğretim kurulunca karara bağlanır. Öğrenci kabulü MADDE 6 (1) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için en az lisans programını bitirmiş ve başvurduğu program türüne göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES ten herhangi bir puan türünden en az 55 puan almış olmak gerekir. Ancak anasanat dalları ile konservatuarlara öğrenci kabulünde ALES e girmiş olma şartı aranmaz. Yüksek lisans programlarına; yazılı olarak yapılacak yabancı dil sınavı, lisans başarı düzeyi, her bir anabilim/anasanat dalı için enstitü yönetim kurulunca kurulan jüri tarafından yapılan bilim sınavı yazılı, mülakat veya uygulama sınavlarından birisinin sonucu ve ALES sınavı sonuçlarına göre öğrenci kabul edilir. Yabancı dil sınavı baraj olup, bilim sınavına katılabilmek için 100 tam not üzerinden en az 65 almak veya muaf sayılmak için KPDS ile ÜDS sınavlarından birisinden en az 50 puan almak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden eşdeğeri puan almak zorunludur. Yabancı dil sınavı 200 ± 10 kelimeden oluşan bir metnin sözlük yardımıyla iki saatte Türkçeye tercümesi şeklinde yapılır. Yabancı dil sınavında başarılı olan adayların başarı notları; bilim sınavı sonucu alınan puanın % 40 ı ile lisans dönemi not ortalamasının % 10 u ve ALES puanının % 50 si toplanarak hesaplanır. Bilim sınavı puanı 50 nin altında olanların notları değerlendirmeye alınmaz. Anasanat dalları ile konservatuarlar için başarı notu; yazılı sınav sonucu alınan puanın %20 si mülakat sınavı sonucu alınan puanın %50 si ve çalışma dosyası notunun %30 u toplanarak hesaplanır. Yazılı sınavı puanı 50 nin altında olanların notları değerlendirmeye alınmaz. Bu şekilde hesaplanan başarı notları 65 ve daha fazla olanlar, başarı notu sıralamasına göre Enstitüye kabul edilirler. (2) Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ALES in %60 ı, mülakat puanının %30 u ve lisans dönemi not ortalamasının %10 u toplanarak hesaplanır. (3) Yabancı diller eğitimi anabilim/anasanat dalına müracaat edecek adaylar için yabancı dil sınavı yapılmaz. Bu adayların ÜDS veya KPDS sınavlarından en az 80 puan veya bu sınavların Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen eşdeğerlerini almaları gerekir. (4) Adayların; lisans öğretimi süresince aldığı derslerin en az üç tanesinin, başvurduğu anabilim/anasanat dalındaki yüksek lisans eğitimi dersleriyle uyumlu olması ve sınavı kazanmaları durumunda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yüksek lisans programına alınırlar. Lisans eğitiminden farklı alanda yüksek lisans yapmak isteyen ve lisans öğretimi süresince aldığı derslerin en az üç tanesi başvurduğu anabilim/anasanat dalındaki yüksek lisans öğretimi dersleriyle uyumlu olmayan, ancak sınavı kazanan adaylar ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bilimsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilirler.

4 (5) Yabancı ülkelerde lisans öğretimi yapmış Türk uyruklu veya yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek lisans giriş sınavlarına katılabilmeleri için lisans diplomalarının eşdeğerliğinin 2547 sayılı Kanunda öngörülen yetkili kuruluşlarca onaylanmış olması gerekir. Ancak yabancı ülkelerde lisans öğrenimi gören yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü eğitime kabul şartları Senato tarafından kararlaştırılır. (6) Giriş sınavlarıyla ilgili işlemler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir ve Enstitü Müdürü tarafından yürütülüp denetlenir. (7) Giriş sınavlarını yapmak ve değerlendirmek üzere, Enstitü Yönetim Kurulu, anabilim/anasanat dalı kurullarının görüşünü de alarak ilgili anabilim/anasanat dallarından üç asil, en az bir yedek öğretim üyesinden oluşan birer jüri seçer. Eğer ilgili anabilim/anasanat dalında yeterli öğretim üyesi yoksa en az bir jüri üyesi ilgili anabilim/anasanat dalından olmak koşulu ile diğer iki üye yakın dallardan seçilebilir. Enstitü Yönetim Kurulu gerekli olması halinde diğer üniversitelerin ilgili alanlarından da jüri üyesi belirleyebilir. Jüri başkanları sınav sonuçlarını sınavı izleyen üç gün içinde Enstitü Müdürlüğüne iletir. (8) Yüksek lisans giriş sınavını kazanan öğrencilerin listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Öğrenci kayıt işlemleri yüksek lisans programlarının özellikleri dikkate alınarak Enstitü Müdürü tarafından düzenlenip, denetlenir. (9) Öğrenci; yüksek lisans öğretiminde alacağı bazı dersleri lisans dersleri hariç olmak üzere daha önce almış ve sınavda başarılı olmuş ise bunu kanıtlayan belgeleri en geç ders kayıt haftası sonuna kadar Enstitüye vermesi durumunda, danışman ve anabilim/anasanat dalı görüşü alınarak iki hafta içinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve öğrenci söz konusu dersten muaf sayılabilir. Kesin karar için bu gibi durumlarda, öğrenci söz konusu dersten tekrar sınava da alınabilir. Eğitim ve öğretim MADDE 7 (1) Yüksek lisans öğretimi, anabilim/anasanat dallarının görüşü alınarak her anabilim/anasanat dalı için Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen öğretim programına göre yürütülür. (2) Yüksek lisans dersleri ile varsa ön şart dersleri, okutulacak yarıyıllar, sorumlu öğretim üyeleri veya görevlileri, Enstitüyü oluşturan ilgili anabilim/anasanat dalının önerisini alarak her yıl Mayıs ayı içinde Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonraki öğretim döneminde uygulanır. (3) Açılması önerilen veya açılmış olan yüksek lisans dersleri, lisans dersleriyle aynı isim ve içerikte olamaz. (4) Yüksek lisans öğretimine kabul edilen tüm öğrencilerin teorik derslerin en az % 70 ine, uygulamaların % 80 ine devamları zorunludur. (5) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyelerince verilir. Ancak zorunlu hallerde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile doktoralı/sanatta yeterlikli öğretim görevlilerine de lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir. Gerekli görüldüğünde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kabulü ve Senatonun kararı ile Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.

5 (6) Lisansüstü bir dersin kredisi 4 krediden çok olamaz. Bir dersin kredisi, dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamıdır. (7) Bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca açılan dersleri verecek öğretim üyeleri her yarıyıl başlamadan önce Enstitü Yönetim Kurulunca görevlendirilir. (8) Bir dersten en az bir ara sınavı ile bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, uygulamalı ya da hem yazılı hem sözlü hem uygulamalı yapılabileceği gibi laboratuar, proje veya bir konunun incelenmesi şeklinde de yaptırılarak değerlendirilebilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersin başarı notunun 100 tam not üzerinden en az 70 puan olması gerekir. Başarı notu yarıyıl sonu ve bütünleme sınavında en az 50 puan olmak koşuluyla o dersin ara sınav notunun % 40 ı ile yarıyıl sonu sınavının % 60 ının toplanması sonunda elde edilen nottur. Yarıyıl sonu sınavına giren ve başarılı olamayan öğrenciler için ilgili sınavdan sonra bütünleme sınavı yapılır. (9) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti sebebiyle ara sınavlara giremeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilebilir. Ancak mazeret sınavı için yapılacak başvurunun, mazeretin bitiminden itibaren yedi gün içinde yapılması gerekir. (10) Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, yeterlik sınavına girmek, tez dönemine geçmek veya bilimsel hazırlık programını tamamlamak için başarısız olduğu tek dersi kalan öğrenciye tek ders sınav hakkı verilebilir. Tezsiz yüksek lisans programındaki dönem projesi için tek ders sınav hakkı verilmez. (11) Öğrenciler, derslerde alınan notlara ilişkin maddi hata itirazlarını, notların ilanından itibaren yedi gün içinde Enstitü Müdürlüğüne yaparlar. Maddi hata itirazlarını Enstitü Yönetim Kurulu inceler ve karara bağlar. İnceleme bütün cevapların değerlendirmeye alınıp alınmadığı ve not toplamının doğruluğu ile sınırlıdır. (12) Derslerin sınavlarında kopya çektiği belirlenen öğrenciler, o dersten sıfır (0) almış sayılırlar. Bu öğrenciler hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır. (13) Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrenciler; güz ve bahar yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde, belirlenen katkı payını ödemek ve ilgili Enstitü Müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Katkı payını ödemeyen öğrencilerin kaydı yenilenmez; katkı payı ödemedikleri süre içinde kendilerine not çizelgesi, öğrenci belgesi, staj yazısı ve askerlik belgesi gibi belgeler verilmez. (14) Akademik takvimde belirtilen sürelerde kayıtlarını yenilemeyenler, o dönemin derslerini alamaz ve bu derslerin sınavlarına giremezler. Bu hallerde geçen süreler, azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınır. (15) Mazereti nedeniyle kaydını akademik takvimde belirlenen süre içinde yaptırmayan veya kaydını yaptırdığı halde programına devam etmeyen öğrenciler, mazeret belgeleriyle birlikte mazeretin başlama tarihinden itibaren yedi gün içinde Enstitü Yönetim Kuruluna sunarlar. Mazeretlerin kabulüne Enstitü Yönetim Kurulu yetkilidir. Süresinde belirtilmeyen mazeretler niteliği ne olursa olsun dikkate alınmaz. (16) Öğrenciler yüksek lisans ders aşaması süresinde bir seminer vermekle yükümlüdür. Tez aşamasındaki öğrencilerden seminer verme şartı aranmaz. (17) Senato tarafından yabancı dil hazırlık sınıfı açılmasına karar verilirse, öğrenciler, ancak yabancı dil yeterlik sınavını başarmaları veya Üniversitelerarası Kurulun belirlemiş olduğu sınavlardan

6 birinden 50 veya eşdeğeri bir puan almaları halinde yüksek lisans ders programına başlarlar. Hazırlık sınıfı uygulamasına başlandığı zaman giriş için yabancı dil sınavı yapılmaz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tezli Yüksek Lisans Programı Programın amacı, kapsamı ve süresi MADDE 8 (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşan bu program; en az dört, en fazla altı yarıyıl süreli bir yükseköğretim programıdır. Ders aşamasındaki öğrencinin bir yarıyılda alacağı ders kredisi 12 yi geçmez. Seminer dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci seminer çalışması konusunu ve tarihini seminerin verileceği yarıyılın ders kayıt formunda belirtir. Tüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan derslerine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir. (2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, zorunlu hallerde ve Enstitü bünyesinde eşdeğer ders bulunamadığı durumlarda, danışmanının isteği, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de ders seçilebilir. (3) Bir öğretim üyesi bir yarıyılda en fazla altı kredilik ders açabilir. Ancak fen ve sağlık bilimleri enstitüleri için bu koşul aranmaz. Ders programı Enstitü kurullarında görüşülüp, Senato tarafından kabul edildikten sonra, öğrenci iki yarıyılda ders yükünü ve sınavlarını tamamlamak üzere derslere katılır. (4) Öğrenciler; derslere başladıktan sonra en çok onbeş gün içinde, danışmanın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir ve istedikleri takdirde yerine başka ders alabilir. (5) Tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin, diğer yükseköğretim veya araştırma kurumlarından almış oldukları lisansüstü derslerin, eşdeğer ders olarak sayılıp sayılmaması, öğrencinin eğitime başladığı yarıyıl başlangıcından en geç onbeş gün içinde öğrenci danışmanının yazılı görüşü ve ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. (6) Tezli yüksek lisans öğretiminin dersleri birbirini izleyen iki yarıyıl içinde tamamlanır. Ancak derslerden sınava girme hakkı elde edemeyen veya başarısız not alan öğrenciye bu dersleri tekrar edip, başarması için en çok iki yarıyıl ek süre tanınır. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Başarısız olunan ders, zorunlu nedenlerle açılmazsa, danışmanın isteği, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yeni bir ders alınabilir. Ek sürede dersten başarılı olan öğrenciye tez aşamasında normal sürenin dışında ek süre verilmez. (7) Tez aşamasında danışman tarafından enstitüye sunulan değerlendirme raporuna göre üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız sayılan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

7 (8) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye; ilgili öğrenci veya danışmanının başvurusu, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen azami öğrenim süresini aşmayacak şekilde bir veya iki yarıyıl ek süre verilebilir. (9) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Buna ilişkin düzenleme, Enstitü Kurulunun teklifi ve Senatonun kararı ile belirlenir. Tez danışmanı atanması MADDE 9 (1) Tez danışmanı atanmasına ilişkin esaslar şunlardır; a) Tezli yüksek lisans programında, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için, kesin kayıt tarihinden itibaren bir tez danışmanını Enstitüye önerir ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tez danışmanı atanır. b) Danışman öğretim üyesinin Üniversite dışında üç aydan daha uzun süreli görevlendirilmesi ya da Üniversiteden ayrılması halinde ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü de alınarak ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca öğrenciye yeni bir danışman tayin edilir. c) Danışman, öğrencinin iki yarıyılda alacağı derslerin toplam kredisinin en az 21 krediyi tamamlayacak şekilde olmasını ve tamamlanmasını sağlar ve tez döneminde öğrencilerin her yarıyılda çalışmalarını kısa bir raporla Enstitü Müdürlüğüne iletir. ç) Üçüncü yarıyıl başında öğrenci aynı danışmanla tez çalışmasına başlayabileceği gibi gerekli görüldüğü hallerde ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından yeni bir tez danışmanı da seçilebilir. Derslerin tamamlanmasını izleyen üçüncü yarıyılın başında en geç onbeş gün içinde tez konusu, ilgili danışman tarafından Enstitüye önerilir. Tez konusu önerisi ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir. d) Derslerini normal süresinde tamamlayamayan öğrencilerin tez konusu, derslerin tamamlanmasından sonra verilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. (2) Tez danışmanı, ilgili yüksek lisans programında görevli profesörler, doçentler, yardımcı doçentler ve zorunlu hallerde doktoralı veya sanatta yeterliği olan öğretim görevlileri ile Üniversitenin diğer anabilim/anasanat dallarındaki veya diğer üniversitelerin ilgili anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyeleri arasından seçilebilir. (3) Anabilim/anasanat veya bilim dallarında birden çok öğretim üyesi bulunuyorsa, öğretim üyelerinin üzerine kayıtlı bulunan öğrenci sayıları ve akademik unvanlar dikkate alınarak yardımcı doçentler en fazla beş, doçent ve profesörler en fazla yedi öğrenciye danışmanlık yapabilir. Ancak Fen Bilimleri Enstitüsünde danışmanlık sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. (4) Tez danışmanı, öğrencinin girdiği yüksek lisans programı için, eğitim programını temel alarak, ilgili Enstitü Kurulu kararı ile kabul edilmiş olan dersler arasından, öğrencinin alacağı dersleri her yarıyıl öğrencisiyle birlikte belirler ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla Enstitüye bildirir. Yüksek lisans tezine başlama

8 MADDE 10 (1) Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, tez danışmanı yönetiminde, birbirini izleyen en çok iki yarıyıl içinde bir tez hazırlamak zorundadır. Gerekli hallerde bu iki yarıyıllık süreye Enstitü Yönetim Kurulu iki yarıyıl daha ekleyebilir. Ancak bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen ek süreden yararlanmış olanlara bu fıkrada öngörülen ek süre tanınmaz. (2) Tez danışmanı, ilgili öğrenci ile birlikte tez konusu ve programını hazırlar ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen süreler içinde Enstitüye gönderir. Enstitü Yönetim Kurulu öğrencinin durumunu ve tez öneri formunu kontrol ederek, teze başlamasının uygun olup olmadığına karar verir. (3) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tez önerisi kabul edilen her öğrenci, danışmanı tarafından verilen ve kredisiz olan uzmanlık alan dersini tez çalışmasını tamamlayana kadar her yarıyıl almak zorundadır. Uzmanlık alan dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Uzmanlık alan dersi veren öğretim üyesine yarıyıl ve yaz tatillerinde ders yükü aranmadan ücret ödenmeye devam edilir. Tez çalışması süresince ilgili danışman, her yarıyıl teze ilişkin durumu ayrıntılı bir raporla Enstitüye bildirir. Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda, uzmanlık alan dersi birinci danışman tarafından verilir. Yüksek lisans tezinin sonuçlanması MADDE 11 (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları belirlenen sürede ve tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Belirlenen sürede tezini teslim etmeyen ve savunma yapmayan öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir. (2) Tezini tamamlayan öğrenci, danışmanının onayını alarak tezini yedek üye dâhil jüri üye sayısından bir fazla sayıda hazırlayarak Enstitüye teslim eder. Teslim tarihinden itibaren yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanının görüşü alınarak ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve onayı ile en geç otuz gün içinde atanır. Enstitü Yönetim Kurulunun onaylayacağı jüri; biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jürinin beş kişi olması durumunda en az ikisi başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere belirlenir. Bu durumda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olabilir. (3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde teze ilişkin ayrıntılı raporlarını Enstitünün ilgili anabilim/anasanat dalı aracılığı ile Enstitüye bildirir. Ancak bu süre onbeş günden az olamaz. Jüri raporlarının tamamlanmasından sonra Enstitü Müdürlüğünce belirlenen sınav günü öğrenci tez sınavına alınır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen en az kırkbeş, en fazla doksan dakikalık soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyiciye açık olarak yapılır. (4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında oybirliği veya oy çokluğu ile kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar ve teze ilişkin ayrıntılı jüri raporları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, düzeltme verildiği tarihten itibaren üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yapılmış bir şekilde Enstitüye teslim eder. Teslim edilen tez yedi gün içinde tekrar aynı jüriye gönderilir ve gönderildiği tarihten itibaren bir ay içinde tekrar savunması yapılır. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

9 Yüksek lisans diploması MADDE 12 (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin jüri üye sayısından beş fazla ciltlenmiş kopyasını ve tezin iki elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tez danışmanının kabul yazısıyla birlikte ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Bu süre sonunda tezini teslim etmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. (2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Diploma Rektör ve Enstitü Müdürü tarafından imzalanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Programı Programın amacı, kapsamı ve süresi MADDE 13 (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Toplam 36 krediden az olmamak koşuluyla, en az oniki adet ders ile dönem projesinden oluşan bu program en az dört, en fazla altı yarıyıl süreli bir programdır. Öğrenci, her bir yarıyılda en az dokuz kredilik ders almak zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl dönem projesine kayıt yaptırmak zorundadır. Dönem projesi; öğrencinin eğitimiyle ilgili herhangi bir konuda ayrıntılı bilgi toplama olabileceği gibi, alınan teorik bilgilerin uygulanması veya bir ya da iki yarıyıllık deneme şeklinde ya da sanat alanlarında bir sergi, konser, resital, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Dönem projesinden iki defa üst üste veya aralıklı olarak üç defa başarısız not alan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. (2) Altı yarıyıllık süre sonunda derslerini ve dönem projesini bitiremeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. (3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. (4) Bir öğretim üyesi bir yarıyılda en fazla 6 kredilik ders açabilir. Ders programı Enstitünün ilgili kurullarında görüşülüp kabul edildikten sonra, öğrenci en az dört, en fazla altı yarıyılda ders yükünü ve projesini tamamlamak üzere eğitimine başlar. (5) Öğrenciler derslere başladıktan sonra en çok onbeş gün içinde danışmanın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir ve istedikleri takdirde yerine başka ders alabilirler. (6) Öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz. (7) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Buna ilişkin düzenleme, Enstitü Kurulunun teklifi ve Senatonun kararı ile belirlenir. Danışman atanması MADDE 14 (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kayıt tarihinden itibaren ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde

10 danışmanlık yapacak bir öğretim elemanını Enstitüye önerir. Danışman önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. (2) Tez danışmanı, ilgili yüksek lisans programında görevli profesörler, doçentler, yardımcı doçentler ve zorunlu hallerde doktoralı veya sanatta yeterliği olan öğretim elemanları ile Üniversitenin diğer anabilim/anasanat dallarındaki veya diğer üniversitelerin ilgili anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyeleri arasından seçilebilir. Anabilim/anasanat veya bilim dallarında birden çok öğretim üyesi bulunuyorsa, öğretim üyelerinin üzerine kayıtlı bulunan öğrenci sayıları ve akademik unvanlar dikkate alınarak yardımcı doçentler en fazla beş, doçent ve profesörler en fazla yedi öğrenciye danışmanlık yapabilir. Tezli yüksek lisans danışmanlıkları buna dâhil değildir. (3) Danışman, öğrencinin girdiği yüksek lisans programı için eğitim programını temel alarak, Enstitü Kurulu kararı ile kabul edilmiş olan dersler arasından, öğrencinin alacağı dersleri, her yarıyıl öğrencisiyle birlikte belirler ve anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla Enstitüye bildirir. (4) Öğrenci, yüksek lisans öğretiminde alacağı bazı dersleri daha önce almış ve sınavda başarılı olmuş ise, bunu kanıtlayan belgeler en geç ders kayıt haftası sonuna kadar Enstitüye verilir. Danışman ve anabilim/anasanat dalı görüşü alınarak iki hafta içinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve öğrenci söz konusu dersten muaf sayılabilir. Ancak kesin karar için bu gibi durumlarda, öğrenci söz konusu dersten tekrar sınava da alınabilir. (5) Öğrenciler, derslere başladıktan sonra en çok üç hafta içinde danışmanın uygun görüşünü almak koşuluyla devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir ve istedikleri takdirde yerine başka ders alabilirler. (6) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerinin, diğer yükseköğretim veya araştırma kurumlarından almış oldukları lisansüstü derslerin, ders olarak sayılıp sayılmaması öğrencinin öğrenime başladığı yarıyıl başlangıcından en geç onbeş gün içinde öğrenci danışmanının yazılı görüşü ve anabilim/anasanat dalının önerisi alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yeterlik sınavı MADDE 15 (1) Derslerini başarı ile tamamlayan tezsiz yüksek lisans programındaki bir öğrenci, yaptığı dönem projesi ve aldığı eğitim ile ilgili konularda bir sınava tabi tutulur. Sınava girmesi danışmanı tarafından uygun görülen öğrenci anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en geç bir ay içerisinde jüri önünde sınava tabi tutulur. Öğrenci biri danışmanı ve biri Enstitü bünyesindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişilik jüri tarafından en az kırkbeş, en fazla doksan dakika olmak üzere sözlü, yazılı, uygulamalı veya hem sözlü hem yazılı, hem uygulamalı olarak yeterlik sınavına tabi tutulur. Jürinin kararı salt çoğunlukla alınır. Sınav sonucu bir tutanakla Enstitüye bildirilir. Başarısız olan öğrenciye üç ay ek süre verilir. Bu süre sonunda yeterlik sınavı aynı jüri ile tekrarlanır. Başarısızlığın tekrarlanması durumunda öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Yüksek lisans diploması MADDE 16 (1) Kredili derslerini ve dönem projesini tamamlayarak, yeterlik sınavında başarılı olan tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Diploma Rektör ve Enstitü Müdürü tarafından imzalanır.

11 (2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Ortaöğretim alan öğretmenliği programının amacı kapsamı ve süresi MADDE 17 (1) Ortaöğretim alan öğretmenliği programına, ilgili mevzuat hükümlerine göre kabul edilen alanlardan mezun olan ve tezsiz yüksek lisans programını bitirenlerden atamaya kabul edilecek programlardan mezun olan öğrencilere, ilgili ortaöğretim alanında öğretmen yetiştirmek amacıyla üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. (2) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacı ile düzenlenen tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet şartları ile bu programların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. BEŞİNCİ BÖLÜM Doktora Programı Programın amacı, kapsamı ve süresi MADDE 18 (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. (2) Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, seminer çalışması konusunu ve tarihini, seminerin verileceği yarıyılın ders kayıt formunda belirtir. Doktora programı derslerini başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için dört yarıyıldır. Bu sürelerde derslerini başarı ile tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. (3) Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az ondört adet ders, iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, seminer çalışmalarının konusunu ve tarihini, seminerlerin verileceği yarıyılların ders kayıt formlarında belirtir. Doktora programı derslerini başarıyla tamamlamanın azami süresi lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için altı yarıyıldır. Bu sürelerde derslerini başarı ile tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. (4) Uzmanlık alan derslerine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir. (5) Doktora programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise on yarıyıldır. Ancak tez çalışma süresi dört yarıyıldan az olmamak kaydıyla, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler yedi, lisans derecesi ile kabul edilenler dokuz yarıyılın sonunda tezlerini verebilirler. Bu durumdaki öğrencilerden; doktora tezinden bağımsız olarak hakemli bir dergide en az bir makale yayımlamış olması veya iki ulusal veya bir uluslar arası sempozyum/kongre/panele bildiri ile katılmış olması istenir. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği, bu süreden önce kesilebilir.

12 (6) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi lisans ve yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans ve yüksek lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, zorunlu hallerde ve Enstitü bünyesinde eşdeğer ders bulunamadığı durumlarda, danışmanının talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de ders seçilebilir. (7) Bir öğretim üyesi bir yarıyılda en fazla altı kredilik ders açabilir. Ancak Fen ve Sağlık Bilimleri enstitüleri için bu koşul aranmaz. Ders programı Enstitü kurullarında görüşülüp, Senato tarafından kabul edildikten sonra, öğrenci iki yarıyılda ders yükünü ve sınavlarını tamamlamak üzere derslere katılır. (8) Öğrenciler, derslere başladıktan sonra en çok onbeş gün içinde danışmanın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir ve istedikleri takdirde yerine başka ders alabilir. Öğrenci kabulü MADDE 19 (1) Öğrencinin enstitülerin doktora programlarına başvurabilmesi için, bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Ayrıca; hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir. (2) Yüksek lisans yapmış olan öğrencilerin başvuracağı doktora programı ile ilgili bir puan türünden ALES ten en az 55 puan almaları zorunludur. Lisans mezunu olanların ise, başvuracağı doktora programı ile ilgili bir puan türünden ALES ten en az 70 puan alması gerekir. Ancak anasanat dalları ile konservatuarlara öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz. (3) Doktora programına öğrenci kabulünde; öğrencilerin ÜDS den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan, bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur. (4) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve en az 50 temel tıp puanına veya ALES in sayısal kısmından en az 55 standart puanına sahip olmaları gerekir. Ayrıca, temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde; ÜDS den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur. Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, Diş Hekimliği ve Veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES in sayısal kısmından en az 55 standart puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı; TUS ta temel tıp bilimleri testi 1 inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. (5) Enstitülerin doktora programlarına; lisans ve yüksek lisans başarı düzeyi, lisans diploması ile başvuranların lisans başarı düzeyi ile her bir anabilim/anasanat dalı için, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile oluşturulan jüri tarafından yapılan

13 bilim sınavı yazılı, mülakat veya uygulama sınavlarından birisinin sonucu ve ALES sınavı sonuçlarına göre öğrenci kabul edilir. Bilim sınavından en az 50 puan almak koşuluyla aldıkları notun % 40 ı ile lisans dönemi not ortalamasının %5 i; lisans diploması ile başvuranların lisans dönemi not ortalamasının %10 u, yüksek lisans not ortalamasının %5 i ve ALES puanının %50'si toplanarak başarı notları hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan başarı notları 65 ve daha fazla olanlar başarı notu sıralamasına göre Enstitüye kabul edilir. Ancak, anasanat dalları ile konservatuarlara ait başarı notu; yazılı sınav sonucu alınan puanın %20 si en az 50 puan olmak koşuluyla mülakat sınavı sonucu alınan puanın %50 si ve çalışma dosyası notunun %30 u toplanarak hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan başarı notları 65 ve daha fazla olanlar, başarı notu sıralamasına göre Enstitüye kabul edilir. Sağlık bilimleri enstitüsünde ALES in %60 ı, mülakat puanının %30 u ve lisans dönemi not ortalamasının lisans diploması ile başvuranlarda % 10 u, yüksek lisans yapanlarda ise lisansın % 5 i, yüksek lisansın %5 i toplanarak hesaplanır. (6) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanlarda alan ve sınavı kazanan adaylar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bilimsel hazırlık programına kabul edilebilirler. Hem lisans hem de yüksek lisans mezuniyetlerini farklı programlardan alan adaylar zorunlu olarak bilimsel hazırlık programına alınır. Lisans diploması ile doktora programına başvuran adaylar da başvurdukları bilim dalından farklı bir lisans programından mezun ise yine zorunlu olarak bilimsel hazırlık programına alınır. Bilimsel hazırlık programında geçen süre doktora programının azami süresine dahil edilmez. (7) Aday öğrenciler; başvuru süresi içerisinde lisans veya yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı sureti, ALES belgesi veya eşdeğeri bir belgenin, ÜDS belgesi veya eşdeğeri bir belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ve başvuru ilanında belirtilen diğer belgelerle birlikte başvurdukları programı belirttikleri dilekçeyle ilgili enstitüye başvururlar. (8) Yabancı ülkelerde lisans veya yüksek lisans öğrenimi yapmış olanlardan Türk uyruklu öğrencilerin, diplomalarının eşdeğerliğinin onaylatılmış olması zorunludur. Ancak, yabancı ülkelerde lisans öğrenimi gören yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü eğitime kabul şartları Senato tarafından kararlaştırılır. (9) Enstitünün herhangi bir anabilim/anasanat dalında yabancı bir dilde doktora öğretimi açılmasına, anabilim/anasanat dalının önerisi ile Enstitü Kurulu karar verir. Bu durumda giriş sınavları o yabancı dilde yapılır. Bu konudaki gerekli düzenlemeleri Enstitü Yönetim Kurulu yapar. (10) Öğrencilerin girecekleri bilim dalları ve bunlara ait sınav tarihlerine ilişkin düzenlemeler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılır. (11) Doktora adaylarının giriş sınavlarını yapmak ve değerlendirmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu, anabilim/anasanat dalı kurullarının görüşünü de alarak ilgili anabilim/anasanat dallarından üç asil, en az bir yedek öğretim üyesinden oluşan birer jüri seçer. Eğer ilgili anabilim/anasanat dalında yeterli öğretim üyesi yoksa en az bir jüri üyesi ilgili anabilim/anasanat dalından olmak koşulu ile diğer iki üye yakın dallardan seçilebilir. Enstitü Yönetim Kurulu gerek görmesi halinde diğer üniversitelerin ilgili alanlarından da jüri üyesi belirleyebilir. Jüri başkanları sınav sonuçlarını sınavı izleyen üç gün içinde Enstitü Müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür. (12) Doktora giriş sınavını kazanan öğrencilerin listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Öğrenci kayıt işlemleri doktora programlarının özellikleri dikkate alınarak Enstitü Müdürü tarafından düzenlenip, denetlenir. (13) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanlar doktora programına başvuramaz.

14 (14) Danışman, öğrencinin doktora programı için, Enstitü Kurulu kararı ile belirlenen eğitim programı uyarınca ve yine belirlenen dersler arasından öğrencisi ile birlikte alacağı dersleri belirler. Eğitim ve öğretim MADDE 20 (1) Doktora öğretimi, anabilim/anasanat dallarının görüşü alınarak her anabilim/anasanat dalı için Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen öğretim programına göre yürütülür. (2) Doktora dersleri ile varsa ön şart dersleri, okutulacak yarıyıllar, sorumlu öğretim üyeleri veya görevlileri, Enstitüyü oluşturan ilgili anabilim/anasanat dalının önerisini alarak her yıl Mayıs ayı içinde Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonraki öğretim döneminde uygulanır. (3) Açılması önerilen veya açılmış olan doktora dersleri, lisans ve yüksek lisans dersleriyle aynı isim ve içerikte olamaz. (4) Doktora öğretimine kabul edilen tüm öğrenciler, teorik derslerin en az % 70 ine, uygulamalı derslerin % 80 ine devam etmek zorundadır. (5) Doktora öğrencilerinin diğer yükseköğretim veya araştırma kurumlarından almış oldukları lisansüstü derslerin, ders olarak sayılıp sayılmaması, öğrencinin eğitime başladığı yarıyıl başlangıcından itibaren en geç onbeş gün içinde öğrenci danışmanının yazılı görüşü ve anabilim/anasanat dalının önerisi alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. (6) Öğrenciler, derslere başladıktan sonra en çok iki hafta içinde danışmanının uygun görüşü, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir ve istedikleri takdirde yerine başka ders alabilirler. (7) Doktora öğreniminde alınan bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersin başarı notunun en az CB-75 olması gerekir. Başarı notu, yarıyıl veya bütünleme sınavlarında en az 50 olmak koşuluyla o dersin ara sınavının % 40 ı ile yarıyıl sonu sınavının % 60 ının toplanması sonunda elde edilen nottur. (8) Bir dersten en az bir ara sınavı ile bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu sınavlar yazılı, sözlü ya da hem yazılı hem sözlü yapılabileceği gibi laboratuar, proje veya bir konunun incelenmesi şeklinde de yaptırılarak değerlendirilebilir. Yarıyıl sonu sınavına giren ve başarılı olamayan öğrenciler için ilgili sınavdan sonra bütünleme sınavı yapılır. (9) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. (10) Öğrenciler derslerde alınan notlara ilişkin maddi hata itirazlarını notların ilanından itibaren yedi gün içinde Enstitü Müdürlüğüne yaparlar. Maddi hata itirazlarını Enstitü Yönetim Kurulu inceler ve karara bağlar. İnceleme bütün cevapların değerlendirilmeye alınıp alınmadığı ve not toplamının doğruluğu ile sınırlıdır. (11) Sınavlarda kopya yaptığı belirlenen öğrenciler, o dersten (0) sıfır almış sayılırlar. Bu öğrenciler hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır.

15 (12) Doktora öğrencisi, doktora ders aşaması süresinde ders yükü dışında danışmanı ile birlikte kararlaştıracakları konuda en az iki seminer vermek zorundadır. Seminerler sözlü sunum şeklinde verilir. Tez aşamasında seminer şartı aranmaz. (13) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen kredili derslerini azami tamamlama süreleri içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kaydı silinir. (14) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl içinde; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl içinde tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir. Tez danışmanı atanması MADDE 21 (1) Her öğrenci için kesin kayıt tarihinden itibaren önerilen danışmanlar ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu kararıyla Enstitüye bildirilir. Tez danışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Ders aşaması sonrasında öğrenci, aynı danışmanla tez çalışmasına başlayacağı gibi ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun uygun gördüğü durumlarda çalışma konusuna göre yeni bir tez danışmanı da seçebilir. Tez danışmanı ve tez konusu önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir. Derslerini normal süresinde tamamlayamayan öğrencilerin tez konusu, derslerin tamamlanmasından sonra önerilir. (2) Tez danışmanı ilgili anabilim/anasanat dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerden seçilir. İlgili anabilim/anasanat dalında yeterli öğretim üyesi bulunmadığı takdirde, Üniversitenin diğer fakülteleri veya diğer üniversitelerin ilgili anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyeleri arasından da seçilebilir. (3) İlgili anabilim/anasanat dalında birden çok öğretim üyesi varsa öğrenci danışmanlığı, öğrencilerin talepleri ve öğretim üyelerinin üzerine kayıtlı bulunan öğrenci sayıları ve akademik unvanları dikkate alınarak yardımcı doçentler için en fazla üç, doçent ve profesörler için beş olacak şekilde belirlenebilir. Ancak Fen Bilimleri Enstitüsünde danışmanlık sayısı için herhangi bir koşul aranmaz. (4) Ders programı, enstitü kurullarında görüşülüp, Senato tarafından kabul edildikten sonra, öğrenci ders yükünü ve sınavlarını tamamlamak üzere derslere katılır. (5) Öğrenciler derslere başladıktan sonra en çok iki hafta içinde danışmanın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir ve istedikleri takdirde yerine başka ders alabilirler. (6) Doktora programı öğrencilerinin, diğer yükseköğretim veya araştırma kurumlarından almış oldukları lisansüstü derslerin, ders olarak sayılıp sayılmaması, öğrencinin eğitime başladığı yarıyıl başlangıcından itibaren en geç onbeş gün içinde öğrenci danışmanının yazılı görüşü ve anabilim/anasanat dalının önerisi alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yeterlik sınavı

16 MADDE 22 (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. (2) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci derslerin bitimini izleyen yarıyılda yeterlik sınavına alınır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girip başarılı olmak zorundadır. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerde bu süre en geç yedinci yarıyıl sonudur. (3) Yeterlik sınavları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan üç veya beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Doktora yeterlik komitesinin önereceği yeterlik sınav jürisi, öğrencinin tez danışmanının doğal üyesi olacağı en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun ilgili bilim alanından öğretim üyesi olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. (4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak en az kırkbeş, en fazla doksan dakikalık iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. (5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. İkinci sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. (6) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi ders ve 21 kredisini başarıyla tamamlayan bir öğrenci, tezli yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumdaki öğrencilerin tezli yüksek lisans programındaki seminer dersinden dördüncü yarıyılda başarılı olması ve yüksek lisans tezini de bunu takip eden iki yarıyıl içinde vermesi zorunludur. Yüksek lisans programına geçiş başvuruları, en geç dördüncü yarıyılın başında olmak koşulu ile yarıyıl başlarında anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapılır. Yüksek lisans programına geçiş anabilim/anasanat dalının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez izleme komitesi MADDE 23 (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. (2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. (3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. Tez önerisi savunması MADDE 24 (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

17 (2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; a) Bilime yenilik getirme, b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. (3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine oybirliği veya oy çokluğu ile karar verir. Bu karar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. (4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. (5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Doktora tezinin sonuçlandırılması MADDE 25 (1) Doktora programındaki bir öğrenci tezini, bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen süreyi dikkate alarak, tez yazım kılavuzunda belirtilen kurallara göre yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Belirlenen sürede tezini teslim etmeyen ve savunma yapmayan öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir. (2) Tezini tamamlayan öğrenci, danışmanın onayını alarak yedek üye dâhil jüri üye sayısından bir fazla sayıda hazırlayarak tezini Enstitüye teslim eder. Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. (3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde teze ilişkin ayrıntılı raporlarını Enstitünün ilgili anabilim/anasanat dalı aracılığı ile Enstitüye bildirir. Ancak bu süre onbeş günden az olamaz. Jüri raporlarının tamamlanmasından sonra Enstitü Müdürlüğünce belirlenen sınav günü öğrenci tez sınavına alınır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen en az kırkbeş, en fazla doksan dakikalık soru- cevap bölümünden oluşur ve dinleyiciye açık olarak yapılır. (4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında oybirliği veya oy çokluğu ile kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar ve teze ilişkin ayrıntılı jüri raporları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, tezini

18 düzeltme verildiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yapılmış bir şekilde Enstitüye teslim eder. Teslim edilen tez yedi gün içinde tekrar aynı jüriye gönderilir ve gönderildiği tarihten itibaren bir ay içinde tekrar savunması yapılır. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Doktora diploması MADDE 26 (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin jüri üye sayısından beş fazla ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Diploma Rektör ve Enstitü Müdürü tarafından imzalanır. (2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. ALTINCI BÖLÜM Sanatta Yeterlik Çalışması Programın amacı, kapsamı ve süresi MADDE 27 (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir programdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. (2) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Sanatta yeterlik programı derslerini başarıyla tamamlamanın azami süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için dört yarıyıldır. Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve uygulamalarını bitiremeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. (3) Sanatta yeterlik programı, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az ondört adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Sanatta yeterlik programı derslerini başarıyla tamamlamanın azami süresi lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için altı yarıyıldır. Altı yarıyıl sonunda kredili derslerini ve uygulamalarını bitiremeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. (4) Uzmanlık alan derslerine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir. (5) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıldır. Lisans derecesi ile kabul edilenler için, bu süre on yarıyıldır. Ancak tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalışma süresi; dört yarıyıldan az olmamak kaydıyla yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler yedi, lisans derecesi ile kabul edilenler dokuz yarıyılın sonunda tezlerini verebilir. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir. (6) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi lisans ve yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans ve yüksek lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, zorunlu hallerde ve Enstitü bünyesinde eşdeğer ders bulunamadığı durumlarda, danışmanının talebi, ilgili anasanat

19 dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de ders seçilebilir. (7) Bir öğretim üyesi bir yarıyılda en fazla altı kredilik ders açabilir. Ders programı enstitü kurullarında görüşülüp, Senato tarafından kabul edildikten sonra, öğrenci iki yarıyılda ders yükünü ve sınavlarını tamamlamak üzere derslere katılır. (8) Öğrenciler, derslere başladıktan sonra en çok onbeş gün içinde danışmanın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir ve istedikleri takdirde yerine başka ders alabilir. Başvuru ve öğrenci kabulü MADDE 28 (1) Sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için ALES e girmiş olma şartı aranmaz. Adayların bir lisans veya yüksek lisans programını bitirmiş olmaları gerekir. Ayrıca, sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, öğrenciler için ÜDS den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur. Sanatta yeterlik programlarına; lisans ve yüksek lisans başarı düzeyi ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelenmesi sonucuna göre öğrenci kabul edilir. Buna göre mülakat sınavından en az 50 puan almak koşuluyla aldıkları notun % 40 ı, yetenek sınavı/portfolyö incelemesinden alınan notun %50 si ile lisans dönemi not ortalamasının %5 i lisans diploması ile başvuranların lisans dönemi not ortalamasının %10 u, yüksek lisans not ortalamasının %5 i alınarak hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan başarı notları 65 puan ve daha fazla olanlar başarı notu sıralamasına göre Enstitüye kabul edilir. (2) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları sanatta yeterlik programından farklı alanlarda alan ve sınavı kazanan adaylar, ilgili anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bilimsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilebilirler. Hem lisans hem de yüksek lisans mezuniyetlerini farklı programlardan alan adaylar zorunlu olarak bilimsel/sanatsal hazırlık programına alınırlar. Lisans diploması ile doktora programına başvuran adaylar da başvurdukları sanat dalından farklı bir lisans programından mezun ise yine zorunlu olarak bilimsel/sanatsal hazırlık programına alınırlar. Bilimsel/sanatsal hazırlık programında geçen süre sanatta yeterlik programının azami süresine dahil edilmez. (3) Aday öğrenciler; başvuru süresi içerisinde lisans veya yüksek lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı sureti, ALES belgesi veya eşdeğeri bir belge, ÜDS belgesi veya eşdeğeri bir belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ve başvuru ilanında belirtilen diğer belgelerle birlikte başvurdukları programı belirttikleri dilekçeyle ilgili Enstitüye başvurur. (4) Yabancı ülkelerde lisans öğrenimi yapmış Türk uyruklu veya yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek lisans giriş sınavlarına katılabilmeleri için, lisans diplomalarının eşdeğerliğinin 2547 sayılı Kanunda belirtilen yetkili kuruluşlarca onaylanmış olması gerekir. Ancak yabancı ülkelerde lisans öğrenimi gören yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü eğitime kabul şartları Senato tarafından kararlaştırılır. (5) Enstitünün herhangi bir anasanat dalında yabancı bir dilde sanatta yeterlik programı öğretimi açılmasına, anasanat dalının önerisi ile Enstitü Kurulu karar verir. Bu durumda giriş sınavları o yabancı dilde yapılır. Bu konudaki gerekli düzenlemeleri Enstitü Yönetim Kurulu yapar.

20 (6) Öğrencilerin girecekleri sanat dalları ve bunlara ait sınav tarihlerine ilişkin düzenlemeler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılır. (7) Sanatta yeterlik programı adaylarının bilim/sanat sınavlarını yapmak ve değerlendirmek üzere her anasanat dalı için üç asil bir yedek üyeden oluşan bir bilim/sanat jürisi kurulur. Eğer ilgili anasanat dalında yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa en az bir jüri üyesi ilgili anasanat dalından olmak koşuluyla, diğer iki üye yakın anasanat dallarından seçilebilir. Enstitü Yönetim Kurulu gerek görmesi halinde diğer üniversitelerin ilgili alanlarından da jüri üyesi belirleyebilir. Jüri başkanları sınav sonuçlarını sınavı izleyen üç gün içinde Enstitü Müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür. (8) Sanatta yeterlik giriş sınavını kazanan öğrencilerin listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Öğrenci kayıt işlemleri sanatta yeterlik programlarının özellikleri dikkate alınarak Enstitü Müdürü tarafından düzenlenip, denetlenir. (9) Danışman, öğrencinin sanatta yeterlik programı için, Enstitü Kurulu kararı ile belirlenen eğitim programı uyarınca ve yine belirlenen dersler arasından öğrencisi ile birlikte alacağı dersleri belirler. Eğitim ve öğretim MADDE 29 (1) Sanatta yeterlik programı, anasanat dallarının görüşü alınarak her anasanat dalı için Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen öğretim programına göre yürütülür. (2) Öğretim programı sanatta yeterlik programı dersleri, ders saatleri, okutulacakları yarıyıllar ve bu derslerden sorumlu öğretim üye ve görevlileri; Enstitüyü oluşturan ilgili anasanat dallarının önerisi üzerine her yıl Mayıs ayı içerisinde Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun kabulünden sonraki öğretim döneminde uygulanır. (3) Açılması önerilen veya açılmış olan sanatta yeterlik dersleri, lisans ve yüksek lisans dersleriyle aynı isim ve içerikte olamaz. (4) Sanatta yeterlik programına kabul edilen tüm öğrenciler, teorik derslerin % 70 ine, uygulamaların % 80 ine devam etmek zorundadır. (5) Sanatta yeterlik programı öğrencilerinin diğer yükseköğretim veya eşdeğer kurumlardan almış oldukları lisansüstü derslerin, ders olarak sayılıp sayılmaması öğrencinin eğitime başladığı yarıyıl başlangıcından itibaren en geç onbeş gün içinde öğrenci danışmanının yazılı görüşü ve anasanat dalının önerisi alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. (6) Öğrenciler, derslere başladıktan sonra en çok iki hafta içinde danışmanının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir ve istedikleri takdirde yerine başka ders alabilirler. (7) Sanatta yeterlik programı öğreniminde alınan bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersin başarı notunun en az CB-75 olması gerekir. Başarı notu, yarıyıl veya bütünleme sınavlarından en az 50 puan almak koşuluyla o dersin ara sınavının % 40'ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavının %60'ının toplanması sonunda elde edilen nottur. (8) Bir dersten en az bir ara sınavı ile bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu sınavlar yazılı, sözlü ya da hem yazılı hem sözlü yapılabileceği gibi, uygulamalar şeklinde de yaptırılarak değerlendirilebilir. Yarıyıl sonu sınavında başarılı olamayan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır.

Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27714

Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27714 Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27714 MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

(2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN ÖNCE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİ KAPSAYAN YÖNETMELİK)

(2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN ÖNCE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİ KAPSAYAN YÖNETMELİK) (2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN ÖNCE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİ KAPSAYAN YÖNETMELİK) 27 Haziran 2003 tarihli Resmî Gazete Sayı : 25151 Mustafa Kemal Üniversitesi Enstitüleri Lisansüstü Öğretim

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 of 17 26.01.2011 15:13 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE 6 Şubat 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28551 YÖNETMELİK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Amaç ve Kapsam

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Amaç ve Kapsam LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik, 2547 Sayılı Kanunun 65'inci maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan Temmuz l996 tarihli Resmi

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: )

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: ) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim

Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim G iriş EN Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683

Detaylı

YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Ağustos 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30147 Ardahan Üniversitesinden: YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/11/2016

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 21 Temmuz 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29067 SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 )

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK

31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK 31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

b) Lisansüstü Eğitim; Yüksek Lisans, Doktora ve sanat dallarında yapılan Sanatta Yeterlik programlarından oluşur.

b) Lisansüstü Eğitim; Yüksek Lisans, Doktora ve sanat dallarında yapılan Sanatta Yeterlik programlarından oluşur. Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1 a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesi gereğince

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 6 Mayıs 2007 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26514 YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erzincan Üniversitesi Sosyal

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. Resmi Gazete Tarihi: 25 Aralık 2009 Cuma Sayısı:27443

Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. Resmi Gazete Tarihi: 25 Aralık 2009 Cuma Sayısı:27443 Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 25 Aralık 2009 Cuma Sayısı:27443 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK

24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK 24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK Gaziantep Üniversitesinden: GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 24 Mayıs 2013 gün ve 28656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhuriyet Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 15: Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 5. maddesinde değişiklik yapılmasına

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (28.12.2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhuriyet Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Güz Yarıyılı Öncesi Girişli Öğrenciler İçin Geçerli Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Güz Yarıyılı Öncesi Girişli Öğrenciler İçin Geçerli Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü 1994-1995 Güz Yarıyılı Öncesi Girişli Öğrenciler İçin Geçerli Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam: Madde 1. 2547 sayılı kanunun 65. maddesi

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim veren

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü YÜKSEK LİSANS EĞİTİM KILAVUZU Sosyal Bilimler Enstitüsü AÇIKLAMA Bu kılavuz, yaşar Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarında öğrenim gören öğrencileri

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 21.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28742 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama İlkelerinin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim veren

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, Atatürk Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

11 27/06/ /1 4. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı.

11 27/06/ /1 4. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. 11 27/06/2007 2007/1 4 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. Karar No 1-23/07/2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim -

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI Öğrenim Süresi Ders Kredisi Yüksek Lisans tamamlama için gerekli olan koşullar : 4 yarıyıl (2 yarıyıl ders, 2 yarıyıl tez çalışması)

Detaylı

Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: 27915 İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: 27915 İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: 27915 İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

Yönetmelik Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yönetmelik Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yönetmelik Gazi Üniversitesinden: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 16/11/1998 tarihli ve 23525

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

Yönetmelik İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Yönetmelik İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Yönetmelik İstanbul Kültür Üniversitesinden: İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (16 Nisan 2009 tarih ve 27202 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişikliklerle)

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 31 Ağustos 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29461 YÖNETMELİK Gümüşhane Üniversitesinden: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 29944 Hitit Üniversitesinden: YÖNETMELİK HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Celal Bayar Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi ne bağlı enstitüler tarafından

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından

Detaylı

T.Ü. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

T.Ü. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ R.G: 21.07.2013/28714EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ T.Ü. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesine

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı enstitülerdeki

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ *

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ * ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ * BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim veren

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 a) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüğe konulan Lisansüstü

Detaylı

BAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

BAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği BAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/08/20100803-9.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/08/20100803-9.htm Sayfa 1 / 9 3 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27661 YÖNETMELİK Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 24 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28538 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Artvin Çoruh Üniversitesi ne bağlı enstitülerde

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 17.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28768 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

14.09.2015 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.8317&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

14.09.2015 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.8317&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Oturum Aç ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

Detaylı

T. C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DANIŞMAN KILAVUZU

T. C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DANIŞMAN KILAVUZU T. C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DANIŞMAN KILAVUZU "Danışman, öğrencinin kendi özgüveninin gelişiminde, kariyere doğru ilerlemesinde ve gelecekte fırsatlar yakalamasında başlıca yol göstericisidir."

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete: 15 Kasım 2012 / 28468 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 65 inci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan

Detaylı

YÖNETMELİK. Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 21 Ocak 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26763 YÖNETMELİK Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK Sinop Üniversitesinden: SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Sinop Üniversitesinden: SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 21 Ağustos 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26620 YÖNETMELİK Sinop Üniversitesinden: SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1. a) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan

Detaylı

Eğitim ve öğretim dili YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER. Özel öğrenciler. Lisansüstü eğitim

Eğitim ve öğretim dili YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER. Özel öğrenciler. Lisansüstü eğitim Eğitim ve öğretim dili YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER MADDE 5 (5) Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası dil sınavı puanlarının geçerlik süresi, Türkçe lisansüstü

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Fırat Üniversitesinden: FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 14 Ocak 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27462 YÖNETMELİK Balıkesir Üniversitesinden: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 10 Ocak 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 29944 HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Hitit Üniversitesine

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI Amaç, Dayanak ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Uzaktan Eğitim Programlarının amacı; Yükseköğretimi yeni öğrenci kitlelerine

Detaylı

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği K.B.V Mütevelli Heyeti, Lefke Avrupa Üniversitesi Kuruluş Tüzüğü nün 24. maddesi uyarınca aşağıdaki yönetmeliği yapar. BÖLÜM I : GENEL

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 19 Haziran 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30101 YÖNETMELİK Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ Amaç EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

T.C. Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği T.C. Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 65 inci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından

Detaylı

I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ

I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ Adnan Menderes Üniversitesi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. ADNAN MENDERES

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

BĐRĐNCĐ BÖLÜM. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. CELAL BAYAR ÜNĐVERSĐTESĐ LĐSANSÜSTÜ EĞĐTĐM VE ÖĞRETĐM YÖNETMELĐĞĐ 24 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28035 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 28 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28395 Dicle Üniversitesinden: YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Ekim 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28082 YÖNETMELİK Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden: GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ

I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ Adnan Menderes Üniversitesi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ 118 T.C. ADNAN

Detaylı

YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 19 Haziran 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30101 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Askerlik İşlemleri Ne Şekilde Yapılmaktadır? Lisansüstü öğretim programlarının açılması nasıl olur?

Askerlik İşlemleri Ne Şekilde Yapılmaktadır? Lisansüstü öğretim programlarının açılması nasıl olur? Askerlik İşlemleri Ne Şekilde Yapılmaktadır? Askerlik sevk tehir işlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 35/E maddesine göre yapılır. Lisansüstü programlarda yasa gereği Askerlik Sevk Tehir İşlemleri

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim Eylül 2008 Pazartesi Sayı :26984

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim Eylül 2008 Pazartesi Sayı :26984 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim 1920 1 Eylül 2008 Pazartesi Sayı :26984 01.09.2008 TARİHİNDE YAYINLANAN ESKİ YÖNETMELİK Gazi Üniversitesinden:

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM,, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 2014 YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 01.04.2014 tarih ve 28959 sayılı Resmi Gazete - i İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam,

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gebze Teknik Üniversitesinden: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gebze Teknik Üniversitesine

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Celal Bayar Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen lisansüstü

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 28 Kasım 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29902 Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİK ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK 26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK Gebze Teknik Üniversitesinden: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı