Ertuğrul GÜNAY Kültür ve Turizm Bakanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ertuğrul GÜNAY Kültür ve Turizm Bakanı"

Transkript

1 I

2 II

3 BAKAN SUNUŞU Kültür, bir coğrafyada yaşayanların ürettiği her türlü değerin toplamıdır. Bu değerler bütünü sahip olduğumuz ve gelecek nesillere aktaracağımız en önemli mirastır. Bu çerçevede, toplumda mevcut tüm değerleri insana ve doğaya saygılı bir bakış açısıyla özümsemeyi, sahiplenmeyi ve bunları geliştirerek paylaşmayı temel amaçlarımızdan sayıyoruz. Bu yaklaşım çerçevesinde oluşturulan kültür politikamız; toplumsal farklılıkları doğal bir zenginlik sayan, çoğulculuğu bütünsel bir sentezle öne çıkaran, herkesin kendi özgürlük ve özelliğini ifade etmesine imkan sağlayan bir kültür ortamı temeline dayanır. Bir diğer anlatımla, kendi değerleriyle barışık, hoşgörü içinde yaşayan bir toplum olmak, yerelden ulusala, ulusaldan evrensele uzanan; içinde yaşadığı çevreye ve dünyaya katkılar sağlayan saygın bir ülke olmak, kültür politikamızın değişmez hedefidir. Türkiye, tarihindeki büyük uygarlık dönemlerinin kültür izlerini bağrında taşıyan büyük bir açık hava müzesi konumundadır. Binlerce yıllık geçmişiyle birçok uygarlığın yaşadığı bir ülke olarak, kültürel mirasın korunması konusunda evrensel sorumlulukları fazla olan ülkelerin başında geliyoruz. Sadece geçmişten kalan bir miras değil, gelecek nesillere ulaştırmamız gereken emanetler bütünü olarak gördüğümüz kültürel ve doğal değerlerimiz, kolaylıkla tahrip olabilmekte ve bir kez yok olduğunda yeniden yerine konulması olanaksız hale gelmektedir. Bu çerçevede, kültürel zenginliği güvence altına alan, bu kültürün ürettiği sanatın geniş toplum kesimleriyle buluşmasına imkan sağlayan ve sanat üreten kesimleri destekleyen bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Bakanlığımız çağdaş dünyanın gerekleriyle uyumlu, evrensel değerler, barış, dayanışma ve hoşgörü anlayışıyla bütünleşmiş bir kültür politikası sürdürmeyi hedeflemektedir. Dünya barışının toplumlar arası kültürel iletişim ve etkileşimle kurulacağına inanmaktayız. Kalkınma anlayışımız da bu eksende ekonomik büyüme ile sınırlı olmayıp aynı zamanda toplumsal ve kültürel gelişme amacına odaklanmaktadır. Kıtaların ve kültürlerin kesişme noktası olan ülkemizde yaşayan tüm kültürel değerlerin araştırılması, geliştirilmesi ve yaşatılması, bu değerlerin envanterinin oluşturulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmaktayız. Bakanlık olarak geleneksel kültür ve sanat ürünlerimizin yanı sıra sinemada, tiyatroda ve görsel sanatın her alanında üretilen kültür ve sanat eserlerinin oluşum ve sunumunu desteklemekteyiz. III

4 Kültürel faaliyetlerin yanı sıra toplumsal barışa, gelişmeye ve kalkınmaya katkı sağlayan bir başka unsur, Bakanlığımızın diğer görev alanı olan turizmdir. Günümüzde turizm sektörü, ülke ekonomilerine yaptığı önemli katkının yanı sıra, insanların, toplumların ve kültürlerin birbirini tanımasına, kaynaşmasına ve evrensel anlamda barışın sağlanmasına da katkıda bulunmaktadır. Turizm dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden biridir. Yükselen refah düzeyine paralel olarak seyahate ayrılan gelirin ve ulaşım olanaklarının artması ile büyüyen uluslar arası turizm pazarından en yüksek payı almak için ülkeler arasındaki rekabet giderek artmaktadır. Bakanlığımız, ülkemizin dünya turizm gelirinden aldığı payı büyütmek, Türkiye yi dünya çapında bir turizm markası yapmak amacıyla doğaya, tarihe ve bütünüyle çevreye duyarlı bir anlayışla sürdürülebilir ve rekabetçi bir turizm politikası uygulamaktadır. Bu düşüncelerle, ülkemizin kültür-sanat ve turizm alanında gelişmesine katkı sağlayan ve emeği geçen kurumlarımıza, kültür-sanat ve edebiyat insanlarımıza, turizm sektörüne, sivil toplum örgütlerine ve Bakanlığımız çalışanlarına teşekkür ederim. Ertuğrul GÜNAY Kültür ve Turizm Bakanı IV

5 V

6 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Küreselleşen ve değişen dünyada kamu yönetiminin rolü ve etkinliği yeniden ele alınmaktadır. Ülkemizde de kamu kuruluşları politika ve hedeflerini rekabet koşullarına, toplumsal ihtiyaçlar ve beklentilere göre yeniden tanımlamakta; bu çerçevede açıklık, akılcılık ve verimlilik ilkeleriyle uyumlu faaliyet ve programlar oluşturmaya yönelmektedir. Hedeflere ulaşılmasında ilgi odağının girdilere ve faaliyetlere yönelik hesap verme sorumluluğundan performansa ve çıktılara yönelik hesap verme sorumluluğuna doğru kayması, performans ölçütlerini belirleme, değerlendirme süreçlerinden yararlanma ve performans bilgisini üretme hususlarında yeni becerileri ve anlayışları gerektirmektedir. Kültür ve turizm, politika ve hedeflerin büyük bir dikkatle belirlenmesi; program, faaliyet ve projelerin özenle yürütülmesi gereken alanlardır. Zira bir yandan ülkemizin genel ve ortak çıkarları ile öncelikleri, diğer yandan kültür ve turizm alanlarında sahip olduğumuz potansiyelin büyüklüğü ve çeşitliliği, Bakanlığımızı çok kapsamlı ve yoğun faaliyet program yürütme zorunluluğu ile karşı karşıya bırakmaktadır. Faaliyet raporunda 2009 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Bugünkü uluslararası rekabet ortamında ülkemizin en avantajlı olduğu sektör turizmdir. Kültürel ve tarihsel değerlerimiz ise bizi küresel rekabette farklı ve özgün kılarak değerli ve önemli bir ülke konumunda olmamızı sağlamaktadır. Sanat ve edebiyat alanında yaşanan gelişmeler ülkemizi daha yüksek standartlara taşımakta, Bakanlığımızın yürüttüğü projeler toplumsal potansiyelin açığa çıkmasına önemli katkılar sunmaktadır. Kültür ve turizm politikalarımızın gerçekleştirilmesinde kamu kaynaklarının belirlenmiş hedefler doğrultusunda, mevzuata ve standartlara uygun, ekonomik ve verimli kullanılması; düzenli, zamanında, güvenilir rapor ve bilgi edinilmesi konularında şeffaf bir yapının oluşturulması ana hedefimizdir. İsmet YILMAZ Müsteşar VI

7 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon....2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...2 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler...19 İşlem ve Faaliyet Envanteri...19 Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü...26 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.46 Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü...90 Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü..112 Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü 130 Tanıtma Genel Müdürlüğü 168 Milli Kütüphane Başkanlığı..192 Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 194 Hukuk Müşavirliği 198 Strateji Geliştirme Başkanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 207 Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü. 209 Avrupa Birliği Üyelik Müzakereleri Kapsamında Gerçekleştirilen Çalışmaları..212 Kültürel İrtibat Noktası Tarafından Yürütülen Çalışmalar Teftiş Kurulu Başkanlığı..226 Personel Dairesi Başkanlığı..232 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER A-İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler 249 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B- Performans Bilgileri (**)..279 IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-Güçlü Yönler ve Fırsatlar B-Zayıf Yönler ve Tehditler C-Değerlendirme V-ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER Ek 1 Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı..286 Ek 2 Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı.287 1

8 I- GENEL BİLGİLER Kültür ve Turizm Bakanlığı 29 Nisan 2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulmuştur. Bu Kanuna göre Kültür ve Turizm Bakanlığı nın amacı; kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, tarihi ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek, yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek, turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak, kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmaktır. Buna göre bakanlığımız, kültür ve turizm alanında ulusal politikaların yürütülmesinden, kamusal düzenlemelerin ve tedbirlerin uygulanmasından, sektör ve sivil toplum kuruluşlarının proje ve faaliyetlerinin desteklenmesinden sorumludur. A- Misyon ve Vizyon Misyon Ülkemizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmak, korumak, geliştirmek, gelecek nesillere aktarmak ve toplumsal bilincin oluşmasında bilgiye erişimi kolaylaştırmak; turizmi çeşitlendirmek, pazarlamak, teşvik etmek, denetlemek; dinamik kültür ve turizm politikaları ile ülkemizin dünya turizminde alacağı payı artırmak ve Türk kültürünü dünyaya tanıtmak. Vizyon Kültür değerlerimizi yaşatan ve tanıtan, ülkemizi turizm alanında lider konumuna taşıyan bir kurum olmak. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Kültür ve Turizm Bakanlığının görevleri şunlardır: a) Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak, b) Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak, c) Tarihî ve kültürel varlıkları korumak, d) Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak, 2

9 e) Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirmek, f) Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak, g) Türkiye nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkân ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek, h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 3

10 C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Tablo 1 Merkez Birimleri BİRİM ADI ADRESİ BİNA DURUMU Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Roma Meydanı Hipodrom Caddesi Hipodrom/ANKARA Cumhuriyet Bulvarı Eski Sayıştay Binası B Blok Ulus/ ANKARA II. Meclis Binası Ulus/ANKARA Bakanlığımız Mülkiyeti Bakanlığımız Mülkiyeti Taşrada bulunan kütüphanelerimizden 332 sinin mülkiyeti Bakanlığımıza aittir. Bakanlığımız Mülkiyeti Tanıtma Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Turizm Binası İsmet İnönü Bulvarı No:5 Emek/Ankara Bakanlığımız Mülkiyeti Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Telif Hakları ve Sinema Anafartalar Caddesi No:67 Eski Adliye Binası Kiralık Genel Müdürlüğü Ulus/ANKARA Milli Kütüphane Başkanlığı Ankara Bahçelievler Bakanlığımız Mülkiyeti Teftiş Kurulu Başkanlığı Cumhuriyet Bulvarı Eski Sayıştay Binası A Blok Bakanlığımız Mülkiyeti Hukuk Müşavirliği Ulus/ ANKARA Personel Dairesi Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No: Opera Ulus ANKARA Opera/ANKARA Opera/ANKARA Cumhuriyet Bulvarı No: 4 Bakanlığımız Mülkiyeti Bakanlığımız Mülkiyeti Bakanlığımız Mülkiyeti Bakanlığımız Mülkiyeti 4

11 Tablo 2 Yurt Dışı Müşavirlikler ve Ataşelikler MÜŞAVİRLİK/ NO ATAŞELİK ADI 1 ASTANA KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 2 AŞKABAT KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 3 BAKÜ KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 4 BELGRAD SIRBİSTAN KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 5 BERLİN (Almanya) KÜLTÜR MÜŞAVİRLİĞİ 6 BİŞKEK KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 7 BRÜKSEL (Belçika) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 8 DUBAİ KÜLTÜR VE TANITMA ATAŞELİĞİ 9 DUŞANBE KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 10 FRANKFURT (Almanya) KÜLTÜR ATAŞELİĞİ ADRES İRTİBAT NUMARALARI Tolebi No:29 Astana/KAZAKİSTAN Tel no: Fax no: Şevçenko Cad. 41/A Aşkabat/TÜRKMENİSTAN Samed Vurgun Küçesi No: Bakü/AZERBAYCAN Turkish Embassy Tourism and Information Office Ambasada Rebuplike Turske Krunska 1,11000 s- Beograd/SERBİJA BELGRADE Botschaft der Republik Türkei Kulturabteilung Rungestr Berlin/GERMANY Ulıtsa Bokonbaeva 104 A, Bişkek/KIRGIZİSTAN Conseiller de I Information Pres L Ambassade De Turquie Rue Montoyer Bruxelles / BELGIQUE Dubai World Trade Center Bldg.8 th Floor, P.O. Box: 9221, Dubai U.A.E 15 Rudaki Str Duşanbe/TACİKİSTAN Informationsabteilung des Türkischen Generalkonsulat der Republik Türkei- Kulturattache Baseler Str / Frankfurt / Main GERMANY Tel no: Fax no: Tel no: Fax no: TEL ; FAKS: Tel no: Fax no: Tel no: Fax no: Tel no: Fax no: Tel no: + (971-4) Fax no: +(971-4) Tel no: Fax no: Fax no: B.Elçilik / / Tel no: Fax no:

12 11 HELSİNKİ (Finlandiya) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ Ataşe Yardımcısı 12 İSLAMABAD (PAKİSTAN) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 13 KAHİRE KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 14 KİEV KÜLTÜR VE TANITMA ATAŞELİĞİ 15 KOPENHAG (Danimarka) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 16 KUALA LUMPUR KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 17 LAHEY (Hollanda) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 18 LONDRA (İngiltere) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 19 LOS ANGELES (Amerika) KÜLTÜR VE TANITMA ATAŞELİĞİ 20 MADRİD (İspanya) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ Turkish Embassy Information Counseller s Office Mikonkatu 6 C 18, Helsinki /FINLAND Turkish Embassy Tourism and Information Counsellor Office Dıplomatıc Enclave Str No:1 Islamabad/PAKISTAN 15, Abou Feda Str; Kat:4 Dai.No:14 Zamalek - Cairo/ EGYPT post code:11211 Ulitsa Fyodorova 12 No: Kyiv/UKRAINE Turkish Embassy Cultural and Information Counsellor s Office Vesterbrogade 11 A 1620 Copenhagen V./ DENMARK Turkish Embassy Tourism and Information Office Lot Ground Flor, Banguanan Angkasa Raya, Jalan Ampang, Kuala Lumpur - MALAYSIA Turkish Embassy Cultural and Information Counsellor s Office Hofweg 1 c, 2511 AA, Den Haag Lahey/HOLLAND Turkish Culture and Tourism Office ST.James s Street London, SW1A 1HB 4th Flor United Kingdom ENGLAND Turkish Culture & Tourism Office 5055 Wilshire Boulevard, Suite 850 Los Angeles CA U.S.A Consejeria De Informacıon De La Embajada De Turquia Pza.de Espana, Torre de Madrid, 13-3 Madrid / ESPANA Tel no: Fax no: ey.fi Tel no: Fax no: Tel no: Fax no: Tel no: Fax no: com.ua Tel no: Fax no: Tel no: Fax no: Tel no: Fax no: Tel no: (4 hat) Fax no: Tel no: Fax no: Tel no: Fax no:

13 21 MOSKOVA KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ (RUSYA) 22 NEW YORK (USA) KÜLTÜR VE TANITMA ATAŞELİĞİ 23 PARİS (Fransa) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 24 PEKİN KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 25 RİYAD 26 ROMA (İtalya) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 27 SARAYBOSNA KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 28 SOFYA (BULGARISTAN) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 29 STOCKHOLM (İsveç) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 30 ŞAM KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 31 TAHRAN KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ FERZİN Turkish Embassy Culture and Information Counsellor s Office 1.Tverskaya Yamskaya, 23 Businees Center PARUS Office: 18 Moscow, / Russian Federation Office of The Turkish Culture and Tourism Information Attache 821 United Nations Plaza New york N.Y U.S.A. Bureau Du Tourisme Et D Information De Turquie 102. Avenue Des Champs Elysees, Paris / FRANCE Turkish Embassy Culture and Information Section Unit S 118, Office Building Beijing Lufthansa Center No:50 Liang Ma Qiao Road Beijing , P.R. China Turkish Embassy Tourism and Information Office Uruba Road No 373/2 Riyad/SAUDİ ARABIA Ambasciata Dı Turchia Ufficıo Cultura E Informazioni Piazza della Repubblica, Roma / ITALIA Skenderija 4, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Turkish Embassy Tourism and Information Office 7,Pozitano Str., Floor 1, 1000 Sofia/BULGARİA Turkiske Statens Informationsbyra Kungsgatan 3 S Stockholm / SWEDEN Rawda Square Al-Jala a Avenue Dawajı Buıldıng Nr: 1 Abu Rommaneh Damascus-SYRIA Culture and Information Counsellor a Office of Embassy of the Turkey No:337 Ferdowsi Ave Tehran IRAN Tel no: Fax no: Telno: Fax no: Tel no: Fax no: Tel no: /34 Fax no: Tel no: Fax no: Tel no: Fax no: Tel no: Fax no: TEL: FAKS: Tel no: Fax no: Tel no: Fax no: Tel no: Fax no:

14 32 TAŞKENT KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 33 TEL-AVİV (İsrail) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 34 TOKYO (Japonya) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 35 ÜSKÜP (Makedonya) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 36 VARŞOVA KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 37 VİYANA (Avusturya) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 38 WASHINGTON (USA) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 39 YENİ DELHİ (HİNDİSTAN) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 40 ZÜRİH (İsviçre) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ Y.Gulamov 87 Taşkent ÖZBEKİSTAN Turkish Embassy Information Office I, Ben Yehuda Tel-Aviv / ISRAEL Turkish Embassy, Office of The Information Counsellor, Jingumae Shibuya-Ku Tokyo / JAPAN Ul. Slavej Planina b.b 1000 Skopje, R.Macedonia Embassy of the Republic of Turkey Culture and information Counsellor s Office Ul.Krakowskie Przedmiescie 19/ Warsaw-POLAND Turkische Botschaft Informatıonsabteilung Singerstr. 2/ Wien / AVUSTRIA Turkish Tourism Oftice 2525 Massachusetts Avenue N-W, Washington, DC U.S.A. Turkish Embassy Tourism and Information Office 50-N,Nyaya Marg,Chanakyapuri New Delhi İNDİA Kultur - und Tourismusbüro Türkei, Stockerstrasse 55 CH-8002 Zurich / SUISSE Tel no: Fax no: Tel no: Fax no: Tel no: Fax no: Tel no: Fax no: Ev no: Tel no: Fax no: Tel no: Fax no: İnternet : Tel no: Fax no: tourismturkey.org TEL: FAKS: Tel no: Fax no: İnternet 8

15 Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı Merkez ve Taşra İdari binalarında toplam 265 çalışma odası, 2 konferans salonu, 29 bilet satış bürosu, 7 santral, 13 arşiv, 7 toplantı odası, 3 yemekhane, 96 depo, 4 dinlenmelik ve 6 okuyucu salonu bulunmaktadır. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce sahnelenen oyunlarda kullanılan dekor, kostüm ve aksesuarların üretildiği, depolandığı atölyelerimiz ve depolarımızı barındıran tesislerimiz mevcuttur. Bu tesisler Ankara Macunköy de Macunköy Tesisleri olarak bilinmektedir. Bu tesislerde 13 çalışma odası, 1 santral, 4 depo, 15 atölye 1 kostüm, 1 kumaş ve 1 aksesuar ambarı bulunmaktadır yılı içerisinde Devlet Tiyatroları hizmetlerini 15 il ve 39 sahnede yürütmüştür. Kurumun 22 si Genel Müdürlükte, 15 adedi taşrada olmak üzere toplam 37 adet hizmet aracı vardır. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ile Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü bulunmaktadır. Ayrıca kuruluş izinleri alınmış, ancak illerinde personel atamaları yapılması planlanan, turnelerle (genel müdürlük ve müdürlüklerin bu illere yaptığı turneler) sanatsal faaliyetleri sürdürülen; Gaziantep Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, Van Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, Sivas Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü bulunmaktadır. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Ankara da bir sahnesi kendisinin olmak üzere toplam üç sahnede temsillerini sahnelemektedir. Bunlar; Opera Sahnesi (Büyük Tiyatro), Operet Sahnesi (Türkocağı Sahnesi), Leyla Gencer Sahnesidir. Diğer yerleşik Müdürlüklerimizin ise kendilerine ait sahneleri bulunmamaktadır. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün yerleşik sahne sayısı 8 dir. Toplam koltuk sayısı 5485 tir. Bu sahnelerden Leyla GENCER ve İzmir El Hamra hariç, diğerleri başka kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa ve haftanın belirli günlerinde kullanılabilmektedir. Bakanlığımıza ait Kalaba da 17, Bahçelievler de 6 olmak üzere toplam 23 lojmanı bulunmaktadır. Ayrıca, Maliye Bakanlığından Bakanlığımıza tahsisli Eryaman da 10, Çankaya da 6, Saraçoğlu Mahallesinde 11, Balgat da 1 olmak üzere 28 adet lojmanı vardır. Toplam 51 adet Personel Lojmanı bulunmaktadır. 9

16 2- Örgüt Yapısı Kültür ve Turizm Bakanlığının merkez teşkilatı 9 ana hizmet, 5 danışma ve denetim birimi ile 4 yardımcı hizmet biriminden oluşmaktadır. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Bakanlığımıza bağlı sanat kurumlarımızdır. Ayrıca Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü özel yasası olan tüzel kişiliği haiz bir kuruluşumuzdur. 1. Ana Hizmet Birimleri a) Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, b) Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, c) Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, d) Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü, e) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, f) Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, g) Tanıtma Genel Müdürlüğü, h) Milli Kütüphane Başkanlığı, ı) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. 2. Danışma ve Denetim Birimleri a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, b) Strateji Geliştirme Başkanlığı c) Hukuk Müşavirliği, d) Bakanlık Müşavirleri, e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, f) İç Denetim Birimi Başkanlığı. 3. Yardımcı Hizmet Birimleri a) Personel Dairesi Başkanlığı, b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, c) Savunma Sekreterliği, d) Özel Kalem Müdürlüğü. 4. Bağlı Kuruluşlar a) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, b) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü. Bakanlığımız; a) 27 Eylül 1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü illerde taşra teşkilâtı, 10

17 b) 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yurt dışı teşkilâtı kurmaya yetkilidir. Bu çerçevede kurulmuş olan 81 ilde kültür ve turizm il müdürlükleri ile taşra birimleri, doğrudan merkeze bağlı birimler ve 40 noktada yurt dışı kültür ve tanıtma müşavirlikleri ve ataşeliklerimiz faaliyetlerini yürütmektedir. 11

18 Teftiş Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Bakanlık Müşavirleri İç Denetim Birimi Başkanlığı BAKAN Müsteşar Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Özel Kalem Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığı Toplumsal Faaliyetler Koordinatörlüğü Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Tanıtma Genel Müdürlüğü Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü Milli Kütüphane Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Ulusal Kültürel İrtibat Noktası İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Tanıtma Fonu Temsilciliği Kültür ve Tanıtma Müşavirlikleri ve Ateşelikleri İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AB Daimi Temas Noktası 12

19 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi İşlem ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından Bakanlığımızın merkez ve taşra birimlerinin tüm bilişim projelerine planlama aşamasından başlayarak hizmete girmesine ve sağlıklı bir şekilde işletilmesine kadar her aşamada teknik danışmanlık ve teknik destek hizmeti sağlanmaktadır yılı içerisinde Bakanlık bilişim projelerinin verimli ve kesintisiz uygulanabilmesi için altyapı çalışmaları aralıksız sürdürülmüş ve gerek ağ yapısı gerekse donanım parkı konusunda, teknolojik gelişmeler doğrultusunda gereksinim duyulan ekleme ve yenilemeler yapılmıştır. Bilgi İşlem ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen ve destek verilen proje ve uygulamalar aşağıda açıklanmaktadır. Türkiye Kültür Portalı Projesinin hayata geçirilmesine hız kazandırmak amacıyla Başbakanlık tarafından 11 öncelikli proje kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle Bakanlığımız ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinden oluşan bir Proje Yönlendirme Grubu (PYG) oluşturulmuş ve PYG toplantıları periyodik olarak ayda bir kez gerçekleştirilmiştir. 03/07/2009 tarihinde Türkiye Kültür Portalı Altyapısının Oluşturulması ve Portal Uygulama Yazılımlarının Temin Edilmesi ihalesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 27/07/2009 tarihinde Türkiye Kültür Portalı İçeriğinin Oluşturulması ihalesi yapılmış ve ihaleyi alan firmalar çalışmalarına başlamıştır. Proje ile İlgili kurumlarla yapılan toplantılar sonucunda, Başkanlığımız tarafından hazırlanan İçerik Sağlama ve Veri Paylaşımı Protokolü üzerinde mutabakata varılarak kurumların bir kısmıyla sözleşme imzalanmış olup, Türkiye Kültür Portalı hazırlık çalışmalarına devam edilmektedir. Kimlik Paylaşımı Sistemi Projesi kapsamında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda söz konusu Genel Müdürlük tarafından Bakanlığımıza tahsis edilen sistem kullanım yetkilerinin tek bir noktadan kontrollü dağıtımını ve Bakanlığımız birimlerinde görevlendirilen personel tarafından kullanılabilmesini sağlamak amacıyla Başkanlığımız bünyesinde özel bir yazılım hazırlanmıştır. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlatılan ve kullanılmakta olan SGBNet Yazılımı, Bakanlığımız bütçe işlemlerinde kullanılabilmesi amacıyla Maliye Bakanlığı ile yapılan protokol gereği Bakanlığımız sunucularına kurulmuş olup, çalışmalar sürdürülmektedir Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde Bakanlığımız Kurumsal ağının yeniden yapılandırılması çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda yeni oluşturulan ve onaylanan güvenlik paketinin Bakanlığımız bünyesinde yaygınlaştırılabilmesi için bilgisayarların formatlanması ve güvenlik ayarlarının yapılarak yeniden kurumsal ağa dahil edilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir. Başkanlığımız personeli tarafından TEDA internet sitesinin Fransızca olarak yayın yapması için gerekli işlemler tamamlanarak web sitesi yayına alınmıştır. 13

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımının sağlanmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil

Detaylı

I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU

I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU İletişim Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tel:

Detaylı

2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İletişim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: (312)

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI PERFORMANS 2014 PROGRAMI Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ocak

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 ANKARA, OCAK 2012 2011 YILI 01.01.2011 31.12.2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER...3 A- Misyon ve Vizyon...3 B- YETKİ,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009 Nisan 2010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Nisan 2010 www.meb.gov.tr http://sgb.meb.gov.tr Hazırlık - baskı : Gazi Mesleki Eğitim

Detaylı

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARE FAALİYET RAPORU

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARE FAALİYET RAPORU 2013 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARE FAALİYET RAPORU 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Sanatsal alanlarda kullanılan rakamsal değerler, o alanın gelişme ivmesini ifade ederken, görmek bakımından önemli

Detaylı

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM GENEL BİLGİLER 1 I.1. MİSYON VE VİZYON 1 I.1.1. Misyon 1 l.1.2.vizyon I.2. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1 I.3. İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER 3 MİSYON VE VİZYON... 4 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 Tarihçe... 6 Fiziksel

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Nisan 2011 Hazırlık - Baskı : Gazi MEM Matbaası - ANKARA Millî eğitimde, süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Detaylı

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.meb.gov.tr Hazırlık - Baskı: GAZİ MEM Matbaası, 2011 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011 MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2007 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İ Ç İ N D E K İ L E R Bakan Sunuşu 4 Üst Yönetici Sunuşu 5 I- GENEL BİLGİLER 6 A- ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 ANKARA, OCAK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI 01/01/2010 31/12/2010 I- GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon...3 B-

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2 GAP İdaresi Faaliyet Raporu 2013 GAP İdaresi Faaliyet Raporu 2013 1 İÇİNDEKİLER 05 07 10 Bakan Sunuşu Üst Yönetici

Detaylı

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 2010 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 358 Ankara 2010 2010 YILI FAALİYET RAPORU ...BU ULUSA VE ÜLKEYE HİZMET GÖREVİ BİTMEYECEKTİR. yılında tüm dünyaya yayılarak 2009 yılında zirve yapan 2008 son ekonomik

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz/2015 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2014 İSTANBUL 2 ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN, RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ, DAHA SONRA

Detaylı

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923)

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923) I EFENDİLER! Tarihimizi dolduran bunca muvaffakiyetler, zaferler veyahut mağlubiyetler yıkılış ve felaketler bunların kaffesi vukua geldikleri devirlerdeki ekonomik durumumuzla münasebatdar ve alakadardır.

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

İçindekiler. I GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon... 1

İçindekiler. I GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon... 1 1 I - GENEL BİLGİLER Üst Yönetici Sunuşu İçindekiler I GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon... 1 B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C Üniversiteye İlişkin Bilgiler... 5 1 Fiziksel Yapı... 5 2 Örgüt Yapısı...

Detaylı