Ertuğrul GÜNAY Kültür ve Turizm Bakanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ertuğrul GÜNAY Kültür ve Turizm Bakanı"

Transkript

1 I

2 II

3 BAKAN SUNUŞU Kültür, bir coğrafyada yaşayanların ürettiği her türlü değerin toplamıdır. Bu değerler bütünü sahip olduğumuz ve gelecek nesillere aktaracağımız en önemli mirastır. Bu çerçevede, toplumda mevcut tüm değerleri insana ve doğaya saygılı bir bakış açısıyla özümsemeyi, sahiplenmeyi ve bunları geliştirerek paylaşmayı temel amaçlarımızdan sayıyoruz. Bu yaklaşım çerçevesinde oluşturulan kültür politikamız; toplumsal farklılıkları doğal bir zenginlik sayan, çoğulculuğu bütünsel bir sentezle öne çıkaran, herkesin kendi özgürlük ve özelliğini ifade etmesine imkan sağlayan bir kültür ortamı temeline dayanır. Bir diğer anlatımla, kendi değerleriyle barışık, hoşgörü içinde yaşayan bir toplum olmak, yerelden ulusala, ulusaldan evrensele uzanan; içinde yaşadığı çevreye ve dünyaya katkılar sağlayan saygın bir ülke olmak, kültür politikamızın değişmez hedefidir. Türkiye, tarihindeki büyük uygarlık dönemlerinin kültür izlerini bağrında taşıyan büyük bir açık hava müzesi konumundadır. Binlerce yıllık geçmişiyle birçok uygarlığın yaşadığı bir ülke olarak, kültürel mirasın korunması konusunda evrensel sorumlulukları fazla olan ülkelerin başında geliyoruz. Sadece geçmişten kalan bir miras değil, gelecek nesillere ulaştırmamız gereken emanetler bütünü olarak gördüğümüz kültürel ve doğal değerlerimiz, kolaylıkla tahrip olabilmekte ve bir kez yok olduğunda yeniden yerine konulması olanaksız hale gelmektedir. Bu çerçevede, kültürel zenginliği güvence altına alan, bu kültürün ürettiği sanatın geniş toplum kesimleriyle buluşmasına imkan sağlayan ve sanat üreten kesimleri destekleyen bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Bakanlığımız çağdaş dünyanın gerekleriyle uyumlu, evrensel değerler, barış, dayanışma ve hoşgörü anlayışıyla bütünleşmiş bir kültür politikası sürdürmeyi hedeflemektedir. Dünya barışının toplumlar arası kültürel iletişim ve etkileşimle kurulacağına inanmaktayız. Kalkınma anlayışımız da bu eksende ekonomik büyüme ile sınırlı olmayıp aynı zamanda toplumsal ve kültürel gelişme amacına odaklanmaktadır. Kıtaların ve kültürlerin kesişme noktası olan ülkemizde yaşayan tüm kültürel değerlerin araştırılması, geliştirilmesi ve yaşatılması, bu değerlerin envanterinin oluşturulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmaktayız. Bakanlık olarak geleneksel kültür ve sanat ürünlerimizin yanı sıra sinemada, tiyatroda ve görsel sanatın her alanında üretilen kültür ve sanat eserlerinin oluşum ve sunumunu desteklemekteyiz. III

4 Kültürel faaliyetlerin yanı sıra toplumsal barışa, gelişmeye ve kalkınmaya katkı sağlayan bir başka unsur, Bakanlığımızın diğer görev alanı olan turizmdir. Günümüzde turizm sektörü, ülke ekonomilerine yaptığı önemli katkının yanı sıra, insanların, toplumların ve kültürlerin birbirini tanımasına, kaynaşmasına ve evrensel anlamda barışın sağlanmasına da katkıda bulunmaktadır. Turizm dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden biridir. Yükselen refah düzeyine paralel olarak seyahate ayrılan gelirin ve ulaşım olanaklarının artması ile büyüyen uluslar arası turizm pazarından en yüksek payı almak için ülkeler arasındaki rekabet giderek artmaktadır. Bakanlığımız, ülkemizin dünya turizm gelirinden aldığı payı büyütmek, Türkiye yi dünya çapında bir turizm markası yapmak amacıyla doğaya, tarihe ve bütünüyle çevreye duyarlı bir anlayışla sürdürülebilir ve rekabetçi bir turizm politikası uygulamaktadır. Bu düşüncelerle, ülkemizin kültür-sanat ve turizm alanında gelişmesine katkı sağlayan ve emeği geçen kurumlarımıza, kültür-sanat ve edebiyat insanlarımıza, turizm sektörüne, sivil toplum örgütlerine ve Bakanlığımız çalışanlarına teşekkür ederim. Ertuğrul GÜNAY Kültür ve Turizm Bakanı IV

5 V

6 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Küreselleşen ve değişen dünyada kamu yönetiminin rolü ve etkinliği yeniden ele alınmaktadır. Ülkemizde de kamu kuruluşları politika ve hedeflerini rekabet koşullarına, toplumsal ihtiyaçlar ve beklentilere göre yeniden tanımlamakta; bu çerçevede açıklık, akılcılık ve verimlilik ilkeleriyle uyumlu faaliyet ve programlar oluşturmaya yönelmektedir. Hedeflere ulaşılmasında ilgi odağının girdilere ve faaliyetlere yönelik hesap verme sorumluluğundan performansa ve çıktılara yönelik hesap verme sorumluluğuna doğru kayması, performans ölçütlerini belirleme, değerlendirme süreçlerinden yararlanma ve performans bilgisini üretme hususlarında yeni becerileri ve anlayışları gerektirmektedir. Kültür ve turizm, politika ve hedeflerin büyük bir dikkatle belirlenmesi; program, faaliyet ve projelerin özenle yürütülmesi gereken alanlardır. Zira bir yandan ülkemizin genel ve ortak çıkarları ile öncelikleri, diğer yandan kültür ve turizm alanlarında sahip olduğumuz potansiyelin büyüklüğü ve çeşitliliği, Bakanlığımızı çok kapsamlı ve yoğun faaliyet program yürütme zorunluluğu ile karşı karşıya bırakmaktadır. Faaliyet raporunda 2009 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Bugünkü uluslararası rekabet ortamında ülkemizin en avantajlı olduğu sektör turizmdir. Kültürel ve tarihsel değerlerimiz ise bizi küresel rekabette farklı ve özgün kılarak değerli ve önemli bir ülke konumunda olmamızı sağlamaktadır. Sanat ve edebiyat alanında yaşanan gelişmeler ülkemizi daha yüksek standartlara taşımakta, Bakanlığımızın yürüttüğü projeler toplumsal potansiyelin açığa çıkmasına önemli katkılar sunmaktadır. Kültür ve turizm politikalarımızın gerçekleştirilmesinde kamu kaynaklarının belirlenmiş hedefler doğrultusunda, mevzuata ve standartlara uygun, ekonomik ve verimli kullanılması; düzenli, zamanında, güvenilir rapor ve bilgi edinilmesi konularında şeffaf bir yapının oluşturulması ana hedefimizdir. İsmet YILMAZ Müsteşar VI

7 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon....2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...2 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler...19 İşlem ve Faaliyet Envanteri...19 Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü...26 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.46 Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü...90 Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü..112 Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü 130 Tanıtma Genel Müdürlüğü 168 Milli Kütüphane Başkanlığı..192 Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 194 Hukuk Müşavirliği 198 Strateji Geliştirme Başkanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 207 Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü. 209 Avrupa Birliği Üyelik Müzakereleri Kapsamında Gerçekleştirilen Çalışmaları..212 Kültürel İrtibat Noktası Tarafından Yürütülen Çalışmalar Teftiş Kurulu Başkanlığı..226 Personel Dairesi Başkanlığı..232 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER A-İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler 249 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B- Performans Bilgileri (**)..279 IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-Güçlü Yönler ve Fırsatlar B-Zayıf Yönler ve Tehditler C-Değerlendirme V-ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER Ek 1 Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı..286 Ek 2 Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı.287 1

8 I- GENEL BİLGİLER Kültür ve Turizm Bakanlığı 29 Nisan 2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulmuştur. Bu Kanuna göre Kültür ve Turizm Bakanlığı nın amacı; kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, tarihi ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek, yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek, turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak, kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmaktır. Buna göre bakanlığımız, kültür ve turizm alanında ulusal politikaların yürütülmesinden, kamusal düzenlemelerin ve tedbirlerin uygulanmasından, sektör ve sivil toplum kuruluşlarının proje ve faaliyetlerinin desteklenmesinden sorumludur. A- Misyon ve Vizyon Misyon Ülkemizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmak, korumak, geliştirmek, gelecek nesillere aktarmak ve toplumsal bilincin oluşmasında bilgiye erişimi kolaylaştırmak; turizmi çeşitlendirmek, pazarlamak, teşvik etmek, denetlemek; dinamik kültür ve turizm politikaları ile ülkemizin dünya turizminde alacağı payı artırmak ve Türk kültürünü dünyaya tanıtmak. Vizyon Kültür değerlerimizi yaşatan ve tanıtan, ülkemizi turizm alanında lider konumuna taşıyan bir kurum olmak. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Kültür ve Turizm Bakanlığının görevleri şunlardır: a) Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak, b) Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak, c) Tarihî ve kültürel varlıkları korumak, d) Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak, 2

9 e) Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirmek, f) Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak, g) Türkiye nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkân ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek, h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 3

10 C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Tablo 1 Merkez Birimleri BİRİM ADI ADRESİ BİNA DURUMU Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Roma Meydanı Hipodrom Caddesi Hipodrom/ANKARA Cumhuriyet Bulvarı Eski Sayıştay Binası B Blok Ulus/ ANKARA II. Meclis Binası Ulus/ANKARA Bakanlığımız Mülkiyeti Bakanlığımız Mülkiyeti Taşrada bulunan kütüphanelerimizden 332 sinin mülkiyeti Bakanlığımıza aittir. Bakanlığımız Mülkiyeti Tanıtma Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Turizm Binası İsmet İnönü Bulvarı No:5 Emek/Ankara Bakanlığımız Mülkiyeti Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Telif Hakları ve Sinema Anafartalar Caddesi No:67 Eski Adliye Binası Kiralık Genel Müdürlüğü Ulus/ANKARA Milli Kütüphane Başkanlığı Ankara Bahçelievler Bakanlığımız Mülkiyeti Teftiş Kurulu Başkanlığı Cumhuriyet Bulvarı Eski Sayıştay Binası A Blok Bakanlığımız Mülkiyeti Hukuk Müşavirliği Ulus/ ANKARA Personel Dairesi Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No: Opera Ulus ANKARA Opera/ANKARA Opera/ANKARA Cumhuriyet Bulvarı No: 4 Bakanlığımız Mülkiyeti Bakanlığımız Mülkiyeti Bakanlığımız Mülkiyeti Bakanlığımız Mülkiyeti 4

11 Tablo 2 Yurt Dışı Müşavirlikler ve Ataşelikler MÜŞAVİRLİK/ NO ATAŞELİK ADI 1 ASTANA KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 2 AŞKABAT KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 3 BAKÜ KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 4 BELGRAD SIRBİSTAN KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 5 BERLİN (Almanya) KÜLTÜR MÜŞAVİRLİĞİ 6 BİŞKEK KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 7 BRÜKSEL (Belçika) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 8 DUBAİ KÜLTÜR VE TANITMA ATAŞELİĞİ 9 DUŞANBE KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 10 FRANKFURT (Almanya) KÜLTÜR ATAŞELİĞİ ADRES İRTİBAT NUMARALARI Tolebi No:29 Astana/KAZAKİSTAN Tel no: Fax no: Şevçenko Cad. 41/A Aşkabat/TÜRKMENİSTAN Samed Vurgun Küçesi No: Bakü/AZERBAYCAN Turkish Embassy Tourism and Information Office Ambasada Rebuplike Turske Krunska 1,11000 s- Beograd/SERBİJA BELGRADE Botschaft der Republik Türkei Kulturabteilung Rungestr Berlin/GERMANY Ulıtsa Bokonbaeva 104 A, Bişkek/KIRGIZİSTAN Conseiller de I Information Pres L Ambassade De Turquie Rue Montoyer Bruxelles / BELGIQUE Dubai World Trade Center Bldg.8 th Floor, P.O. Box: 9221, Dubai U.A.E 15 Rudaki Str Duşanbe/TACİKİSTAN Informationsabteilung des Türkischen Generalkonsulat der Republik Türkei- Kulturattache Baseler Str / Frankfurt / Main GERMANY Tel no: Fax no: Tel no: Fax no: TEL ; FAKS: Tel no: Fax no: Tel no: Fax no: Tel no: Fax no: Tel no: + (971-4) Fax no: +(971-4) Tel no: Fax no: Fax no: B.Elçilik / / Tel no: Fax no:

12 11 HELSİNKİ (Finlandiya) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ Ataşe Yardımcısı 12 İSLAMABAD (PAKİSTAN) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 13 KAHİRE KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 14 KİEV KÜLTÜR VE TANITMA ATAŞELİĞİ 15 KOPENHAG (Danimarka) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 16 KUALA LUMPUR KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 17 LAHEY (Hollanda) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 18 LONDRA (İngiltere) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 19 LOS ANGELES (Amerika) KÜLTÜR VE TANITMA ATAŞELİĞİ 20 MADRİD (İspanya) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ Turkish Embassy Information Counseller s Office Mikonkatu 6 C 18, Helsinki /FINLAND Turkish Embassy Tourism and Information Counsellor Office Dıplomatıc Enclave Str No:1 Islamabad/PAKISTAN 15, Abou Feda Str; Kat:4 Dai.No:14 Zamalek - Cairo/ EGYPT post code:11211 Ulitsa Fyodorova 12 No: Kyiv/UKRAINE Turkish Embassy Cultural and Information Counsellor s Office Vesterbrogade 11 A 1620 Copenhagen V./ DENMARK Turkish Embassy Tourism and Information Office Lot Ground Flor, Banguanan Angkasa Raya, Jalan Ampang, Kuala Lumpur - MALAYSIA Turkish Embassy Cultural and Information Counsellor s Office Hofweg 1 c, 2511 AA, Den Haag Lahey/HOLLAND Turkish Culture and Tourism Office ST.James s Street London, SW1A 1HB 4th Flor United Kingdom ENGLAND Turkish Culture & Tourism Office 5055 Wilshire Boulevard, Suite 850 Los Angeles CA U.S.A Consejeria De Informacıon De La Embajada De Turquia Pza.de Espana, Torre de Madrid, 13-3 Madrid / ESPANA Tel no: Fax no: ey.fi Tel no: Fax no: Tel no: Fax no: Tel no: Fax no: com.ua Tel no: Fax no: Tel no: Fax no: Tel no: Fax no: Tel no: (4 hat) Fax no: Tel no: Fax no: Tel no: Fax no:

13 21 MOSKOVA KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ (RUSYA) 22 NEW YORK (USA) KÜLTÜR VE TANITMA ATAŞELİĞİ 23 PARİS (Fransa) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 24 PEKİN KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 25 RİYAD 26 ROMA (İtalya) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 27 SARAYBOSNA KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 28 SOFYA (BULGARISTAN) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 29 STOCKHOLM (İsveç) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 30 ŞAM KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 31 TAHRAN KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ FERZİN Turkish Embassy Culture and Information Counsellor s Office 1.Tverskaya Yamskaya, 23 Businees Center PARUS Office: 18 Moscow, / Russian Federation Office of The Turkish Culture and Tourism Information Attache 821 United Nations Plaza New york N.Y U.S.A. Bureau Du Tourisme Et D Information De Turquie 102. Avenue Des Champs Elysees, Paris / FRANCE Turkish Embassy Culture and Information Section Unit S 118, Office Building Beijing Lufthansa Center No:50 Liang Ma Qiao Road Beijing , P.R. China Turkish Embassy Tourism and Information Office Uruba Road No 373/2 Riyad/SAUDİ ARABIA Ambasciata Dı Turchia Ufficıo Cultura E Informazioni Piazza della Repubblica, Roma / ITALIA Skenderija 4, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Turkish Embassy Tourism and Information Office 7,Pozitano Str., Floor 1, 1000 Sofia/BULGARİA Turkiske Statens Informationsbyra Kungsgatan 3 S Stockholm / SWEDEN Rawda Square Al-Jala a Avenue Dawajı Buıldıng Nr: 1 Abu Rommaneh Damascus-SYRIA Culture and Information Counsellor a Office of Embassy of the Turkey No:337 Ferdowsi Ave Tehran IRAN Tel no: Fax no: Telno: Fax no: Tel no: Fax no: Tel no: /34 Fax no: Tel no: Fax no: Tel no: Fax no: Tel no: Fax no: TEL: FAKS: Tel no: Fax no: Tel no: Fax no: Tel no: Fax no:

14 32 TAŞKENT KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 33 TEL-AVİV (İsrail) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 34 TOKYO (Japonya) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 35 ÜSKÜP (Makedonya) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 36 VARŞOVA KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 37 VİYANA (Avusturya) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 38 WASHINGTON (USA) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 39 YENİ DELHİ (HİNDİSTAN) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 40 ZÜRİH (İsviçre) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ Y.Gulamov 87 Taşkent ÖZBEKİSTAN Turkish Embassy Information Office I, Ben Yehuda Tel-Aviv / ISRAEL Turkish Embassy, Office of The Information Counsellor, Jingumae Shibuya-Ku Tokyo / JAPAN Ul. Slavej Planina b.b 1000 Skopje, R.Macedonia Embassy of the Republic of Turkey Culture and information Counsellor s Office Ul.Krakowskie Przedmiescie 19/ Warsaw-POLAND Turkische Botschaft Informatıonsabteilung Singerstr. 2/ Wien / AVUSTRIA Turkish Tourism Oftice 2525 Massachusetts Avenue N-W, Washington, DC U.S.A. Turkish Embassy Tourism and Information Office 50-N,Nyaya Marg,Chanakyapuri New Delhi İNDİA Kultur - und Tourismusbüro Türkei, Stockerstrasse 55 CH-8002 Zurich / SUISSE Tel no: Fax no: Tel no: Fax no: Tel no: Fax no: Tel no: Fax no: Ev no: Tel no: Fax no: Tel no: Fax no: İnternet : Tel no: Fax no: tourismturkey.org TEL: FAKS: Tel no: Fax no: İnternet 8

15 Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı Merkez ve Taşra İdari binalarında toplam 265 çalışma odası, 2 konferans salonu, 29 bilet satış bürosu, 7 santral, 13 arşiv, 7 toplantı odası, 3 yemekhane, 96 depo, 4 dinlenmelik ve 6 okuyucu salonu bulunmaktadır. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce sahnelenen oyunlarda kullanılan dekor, kostüm ve aksesuarların üretildiği, depolandığı atölyelerimiz ve depolarımızı barındıran tesislerimiz mevcuttur. Bu tesisler Ankara Macunköy de Macunköy Tesisleri olarak bilinmektedir. Bu tesislerde 13 çalışma odası, 1 santral, 4 depo, 15 atölye 1 kostüm, 1 kumaş ve 1 aksesuar ambarı bulunmaktadır yılı içerisinde Devlet Tiyatroları hizmetlerini 15 il ve 39 sahnede yürütmüştür. Kurumun 22 si Genel Müdürlükte, 15 adedi taşrada olmak üzere toplam 37 adet hizmet aracı vardır. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ile Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü bulunmaktadır. Ayrıca kuruluş izinleri alınmış, ancak illerinde personel atamaları yapılması planlanan, turnelerle (genel müdürlük ve müdürlüklerin bu illere yaptığı turneler) sanatsal faaliyetleri sürdürülen; Gaziantep Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, Van Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, Sivas Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü bulunmaktadır. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Ankara da bir sahnesi kendisinin olmak üzere toplam üç sahnede temsillerini sahnelemektedir. Bunlar; Opera Sahnesi (Büyük Tiyatro), Operet Sahnesi (Türkocağı Sahnesi), Leyla Gencer Sahnesidir. Diğer yerleşik Müdürlüklerimizin ise kendilerine ait sahneleri bulunmamaktadır. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün yerleşik sahne sayısı 8 dir. Toplam koltuk sayısı 5485 tir. Bu sahnelerden Leyla GENCER ve İzmir El Hamra hariç, diğerleri başka kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa ve haftanın belirli günlerinde kullanılabilmektedir. Bakanlığımıza ait Kalaba da 17, Bahçelievler de 6 olmak üzere toplam 23 lojmanı bulunmaktadır. Ayrıca, Maliye Bakanlığından Bakanlığımıza tahsisli Eryaman da 10, Çankaya da 6, Saraçoğlu Mahallesinde 11, Balgat da 1 olmak üzere 28 adet lojmanı vardır. Toplam 51 adet Personel Lojmanı bulunmaktadır. 9

16 2- Örgüt Yapısı Kültür ve Turizm Bakanlığının merkez teşkilatı 9 ana hizmet, 5 danışma ve denetim birimi ile 4 yardımcı hizmet biriminden oluşmaktadır. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Bakanlığımıza bağlı sanat kurumlarımızdır. Ayrıca Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü özel yasası olan tüzel kişiliği haiz bir kuruluşumuzdur. 1. Ana Hizmet Birimleri a) Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, b) Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, c) Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, d) Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü, e) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, f) Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, g) Tanıtma Genel Müdürlüğü, h) Milli Kütüphane Başkanlığı, ı) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. 2. Danışma ve Denetim Birimleri a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, b) Strateji Geliştirme Başkanlığı c) Hukuk Müşavirliği, d) Bakanlık Müşavirleri, e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, f) İç Denetim Birimi Başkanlığı. 3. Yardımcı Hizmet Birimleri a) Personel Dairesi Başkanlığı, b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, c) Savunma Sekreterliği, d) Özel Kalem Müdürlüğü. 4. Bağlı Kuruluşlar a) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, b) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü. Bakanlığımız; a) 27 Eylül 1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü illerde taşra teşkilâtı, 10

17 b) 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yurt dışı teşkilâtı kurmaya yetkilidir. Bu çerçevede kurulmuş olan 81 ilde kültür ve turizm il müdürlükleri ile taşra birimleri, doğrudan merkeze bağlı birimler ve 40 noktada yurt dışı kültür ve tanıtma müşavirlikleri ve ataşeliklerimiz faaliyetlerini yürütmektedir. 11

18 Teftiş Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Bakanlık Müşavirleri İç Denetim Birimi Başkanlığı BAKAN Müsteşar Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Özel Kalem Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığı Toplumsal Faaliyetler Koordinatörlüğü Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Tanıtma Genel Müdürlüğü Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü Milli Kütüphane Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Ulusal Kültürel İrtibat Noktası İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Tanıtma Fonu Temsilciliği Kültür ve Tanıtma Müşavirlikleri ve Ateşelikleri İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AB Daimi Temas Noktası 12

19 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi İşlem ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından Bakanlığımızın merkez ve taşra birimlerinin tüm bilişim projelerine planlama aşamasından başlayarak hizmete girmesine ve sağlıklı bir şekilde işletilmesine kadar her aşamada teknik danışmanlık ve teknik destek hizmeti sağlanmaktadır yılı içerisinde Bakanlık bilişim projelerinin verimli ve kesintisiz uygulanabilmesi için altyapı çalışmaları aralıksız sürdürülmüş ve gerek ağ yapısı gerekse donanım parkı konusunda, teknolojik gelişmeler doğrultusunda gereksinim duyulan ekleme ve yenilemeler yapılmıştır. Bilgi İşlem ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen ve destek verilen proje ve uygulamalar aşağıda açıklanmaktadır. Türkiye Kültür Portalı Projesinin hayata geçirilmesine hız kazandırmak amacıyla Başbakanlık tarafından 11 öncelikli proje kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle Bakanlığımız ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinden oluşan bir Proje Yönlendirme Grubu (PYG) oluşturulmuş ve PYG toplantıları periyodik olarak ayda bir kez gerçekleştirilmiştir. 03/07/2009 tarihinde Türkiye Kültür Portalı Altyapısının Oluşturulması ve Portal Uygulama Yazılımlarının Temin Edilmesi ihalesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 27/07/2009 tarihinde Türkiye Kültür Portalı İçeriğinin Oluşturulması ihalesi yapılmış ve ihaleyi alan firmalar çalışmalarına başlamıştır. Proje ile İlgili kurumlarla yapılan toplantılar sonucunda, Başkanlığımız tarafından hazırlanan İçerik Sağlama ve Veri Paylaşımı Protokolü üzerinde mutabakata varılarak kurumların bir kısmıyla sözleşme imzalanmış olup, Türkiye Kültür Portalı hazırlık çalışmalarına devam edilmektedir. Kimlik Paylaşımı Sistemi Projesi kapsamında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda söz konusu Genel Müdürlük tarafından Bakanlığımıza tahsis edilen sistem kullanım yetkilerinin tek bir noktadan kontrollü dağıtımını ve Bakanlığımız birimlerinde görevlendirilen personel tarafından kullanılabilmesini sağlamak amacıyla Başkanlığımız bünyesinde özel bir yazılım hazırlanmıştır. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlatılan ve kullanılmakta olan SGBNet Yazılımı, Bakanlığımız bütçe işlemlerinde kullanılabilmesi amacıyla Maliye Bakanlığı ile yapılan protokol gereği Bakanlığımız sunucularına kurulmuş olup, çalışmalar sürdürülmektedir Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde Bakanlığımız Kurumsal ağının yeniden yapılandırılması çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda yeni oluşturulan ve onaylanan güvenlik paketinin Bakanlığımız bünyesinde yaygınlaştırılabilmesi için bilgisayarların formatlanması ve güvenlik ayarlarının yapılarak yeniden kurumsal ağa dahil edilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir. Başkanlığımız personeli tarafından TEDA internet sitesinin Fransızca olarak yayın yapması için gerekli işlemler tamamlanarak web sitesi yayına alınmıştır. 13

20 07-11 Ekim 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen CeBIT Eurasia Bilişim Fuarına katılım sağlanarak Bakanlığımız bünyesinde yürütülmekte olan bilişim projelerinin tanıtılması sağlanmıştır yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında birimlerimizden gelen talepler doğrultusunda uzman personel tarafından eğitimler verilmiştir. Bu kapsamda Mali Kaynaklar Bilgi Sistemi yazılımıyla ilgili olarak İstanbul ve çevre illere, Web İçerik Yönetim Sistemi ile ilgili olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinden gelen personele eğitim verilmiştir. 14

(I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI. 3) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

(I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI. 3) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü (I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Hizmet Birimleri 1) Mekânsal

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür.

Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür. Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür. Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye; sahip olduğu tarihsel-arkeolojik mirasın zenginliğiyle ve geçmişten günümüze taşıdığı uygarlık değerleriyle derin bir kültüre ve

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon (*) B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler

I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon (*) B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon (*) B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan

Detaylı

(3) SAYILI LİSTE KURUMU : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(3) SAYILI LİSTE KURUMU : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ İHDAS EDİLEN KADROLARIN (3) SAYILI LİSTE KURUMU : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ İHDAS EDİLEN KADROLARIN Serbest Toplam Kadro Kadro Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Adedi G.İ.H. Gelir İdaresi Başkanı 1 1 1 G.İ.H. Gelir

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 2.0.202 Resmi Gazete Sayısı: 28262 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE () Bu Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin disiplin

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür.

Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür. Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER Bakan Sunuşu..3 Üst Yönetici Sunuşu 4 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu Bu Rapor; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak yürürlüğe konulan Kamu İdarelerinde

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür.

Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür. Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER Bakan Sunuşu..3 Üst Yönetici Sunuşu 4 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür.

Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür. Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür. Mustafa Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER Bakan Sunuşu...3 Üst Yönetici Sunuşu 5 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon..7 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar....7 C- İdareye

Detaylı

I- BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI. 1- Şube Müdürü Müsteşar yardımcısı Müsteşar -

I- BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI. 1- Şube Müdürü Müsteşar yardımcısı Müsteşar - EK1 A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ I BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI 1. SİCİL AMİRİ 2. SİCİL AMİRİ 3. SİCİL AMİRİ 1 Özel Kalem Müdürü Bakan 2 Şube Müdürü Özel Kalem Müdürü Müsteşar 3 Şef, araştırmacı, uzman, bilgisayar

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atatürk Kültür Merkezi Alanı Atatürk Kültür Merkezi Alanı nın bağlı bulunduğu mevzuat, tarihsel bağlam, kimlik değerleri, kent içindeki özgün

Detaylı

KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI

KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN LER VE BU LERİN KODLARI 500 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRÜNÜ İFADE EDER. 775 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILARINI İFADE EDER. 2975 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5508 Kabul Tarihi : 24/5/2006 MADDE 1-10/10/1984 tarihli ve

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI 1.1. DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI 1.1Birimi : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1.2 Görevin Adı : Kütüphane

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Kabul Tarihi..: 03/ 08 / 2010 Kanun No : 5393 Madde No...: 15-18 Meclis Sayı No..: 56 YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ KAPSAM DAYANAK BİRİNCİ

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

(1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI. 4) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi

(1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI. 4) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi (1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI Genel Müdür Genel Müdür Hizmet Birimleri 1) Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi 2) Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi 3) Kadastro ve Mülkiyet

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (2)

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (2) DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm Page 1 of 5 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FİLM RADYO TELEVİZYONLA EĞİTİM BAŞKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATLANMA YÖNERGESİ Tarih: 13 Ekim 1994 Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 21 Kasım 1994 - Sayı: 799 Sayı: APK.D.04-460/1552

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Yapısı Amaç MADDE- 1 Bu yönetmeliğin amacı Edremit

Detaylı

190 ve 354 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/379

190 ve 354 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/379 6 Kasım 1989 Sayı : 20334 RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 190 ve 354 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/379 190 ve 354 sayılı kanun hükmünde

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır.

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır. SATINALMA HİZMETLERİ 2012 mali yılında Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimler ve gerektiğinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımları

Detaylı

GİRİŞ. tarihine göre elde edilmiştir. Kitapçık, Personel Dairesi Başkanlığınca hazırlanmış olup, 6 aylık periyotlarla

GİRİŞ. tarihine göre elde edilmiştir. Kitapçık, Personel Dairesi Başkanlığınca hazırlanmış olup, 6 aylık periyotlarla GİRİŞ Bu kitapçık, Hazine Müsteşarlığı Merkez Teşkilatında fiili olarak çalışan personelin yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, unvan vb. durumlarını göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Tablolar ve 24 Şubat 2015

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için Bakanlığımız ile MEB arasında imzalanan protokol

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Başkanlığı Sayfa No : 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Başkanlığa bağlı Merkez Kütüphane ve Nadir Eserler Kütüphanesinde yürütülen kütüphanecilik, bilgi-belge hizmetlerinin uluslararası standartlara

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ

INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ 09 11 Mayıs 2012 Bodrum İçerik Indicate Projesi Kültürel Mirasın Sayısallaştırılarak Korunması Indicate Projesi, Avrupa Birliği

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI UŞAK DEFTERDARLIĞI BRİFİNG

T.C MALİYE BAKANLIĞI UŞAK DEFTERDARLIĞI BRİFİNG T.C MALİYE BAKANLIĞI UŞAK DEFTERDARLIĞI BRİFİNG MAYIS 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No : 1 KURULUŞUN GENEL TANITIMI 1 a GÖREVLERİ 1 b TEŞKİLATIMIZIN YAPISI 1 c KADRO VE PERSONEL DURUMU a) Kadro Durumu 1 b) Personelin

Detaylı

Dış Temsilciliklerde ve Gümrüklerde Oy Kullandı İşaretlenen Seçmen Sayısı

Dış Temsilciliklerde ve Gümrüklerde Oy Kullandı İşaretlenen Seçmen Sayısı Dış Temsilciliklerde ve lerde Seçmen ve Toplam Seçmen Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ARNAVUTLUK ARNAVUTLUK BERLIN DÜSSELDORF 8 139,556 49,097 35.18 4,798 3.44 53,895

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Yaşar BAYAR Daire Başkanı 124 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER VE MUHTARLIKLAR DAİRESİ TANITIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; kamu kaynaklarının

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI 2012-2013 AKADEMİK YILI 15 ŞUBAT 2012 TARİHİNDEN 17 EYLÜL 2012 TARİHİNE KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. MÜZİK BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞKİLAT ŞEMASI A)

Detaylı

Müsteşar Yardımcısı. Müsteşar Yardımcısı. Müsteşar Yardımcısı. Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar Yardımcısı. Müsteşar Yardımcısı. Müsteşar Yardımcısı. Müsteşar Yardımcısı (I) SAYILI CETVEL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLATI Müsteşar Talim ve Terbiye Müsteşar Kurulu Yardımcısı Müsteşar Talim ve Terbiye Kurulu Hizmet Birimleri 1) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2) Ortaöğretim

Detaylı

1) İş ve Meslek Danışmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarının mevcut durum analizi

1) İş ve Meslek Danışmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarının mevcut durum analizi 1) İş ve Meslek Danışmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarının mevcut durum analizi Türkiye İş Kurumu nun taşra teşkilatında çalışmakta olan İş ve Meslek Danışmanlarının çalışma usul ve esasları İş ve Meslek

Detaylı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Turizmi - İkili İşbirliği Kapsamındaki Hastaların Koordinasyon Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Turizmi - İkili İşbirliği Kapsamındaki Hastaların Koordinasyon Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Turizmi - İkili İşbirliği Kapsamındaki Hastaların Koordinasyon Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı 04 06 Aralık 2013_Antalya Medikal Turizmde Kamu Hastane Birliklerinin

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal

Detaylı

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TÜRKİYE TURİZM MEVZUATI DOÇ.DR. SABAH BALTA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR HUKUK NEDİR? Hukuk toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet tarafından ortaya konulmuş uyma zorunluluğu

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI KİRAMİ REFİA ALEMDAROĞLU ANADOLU LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2017 SIRA NO TARİH ETKİNLİK SORUMLU BİRİM E Y L Ü L 1 05.09.2017 salı Öğretmenlerin

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL 01 EYLÜL 2014 Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 08 EYLÜL 2014 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Nisan 1990 CUMA. Kanun Hükmünde Kararnameler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Nisan 1990 CUMA. Kanun Hükmünde Kararnameler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 13 Nisan 1990 CUMA Sayı : 20491

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

II SAYILI CETVEL Özel Hizmet Tazminatı (A) Kadro Tazminat S. No Kadro Unvanı Derecesi Oranı (%) 1 Başbakanlık Müsteşarı... : 1 GRUP-2...

II SAYILI CETVEL Özel Hizmet Tazminatı (A) Kadro Tazminat S. No Kadro Unvanı Derecesi Oranı (%) 1 Başbakanlık Müsteşarı... : 1 GRUP-2... II SAYILI CETVEL Özel Hizmet Tazminatı ÜST YÖNETİM VE GENEL İDARE HİZMETLERİ (A) Kadro Tazminat S. No Kadro Unvanı Derecesi Oranı (%) GRUP-1... : 345 1 Başbakanlık Müsteşarı... : 1 GRUP-2... : 340 1 Müsteşar,

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli O H İ OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Okul /Kurum Adı Okul Müdürü Müdür Yardımcısı Okul - Aile Birliği Başkanı Okul Adresi Hakkaniye İlkokulu Eyüp ARSLAN Hayriye Sultan TÜRKOĞLU Kemal ÖZER Hakkaniye Köyü

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 2 SUNUŞ İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kültür ve

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI AY TARİH KONU SORUMLU EKİM EYLÜL AĞUSTOS 01.07.2015 14.08.2015 Okulda çalışan veya çalışacak personelden görevden ayrılan ya da

Detaylı

TED KONYA KOLEJİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ

TED KONYA KOLEJİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ TED KONYA KOLEJİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ Yapılacak Çalışmalar Başlangıç-Bitiş Tarihleri 8. ve 12. Sınıf Öğrencilerine Danışman Öğretmen Ataması 02-06 Mayıs 2016 12. Sınıf

Detaylı

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu personel@erzincan.edu.tr

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu personel@erzincan.edu.tr 2015 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu personel@erzincan.edu.tr Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (2) BİRİNCİ BÖLÜM

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (2) BİRİNCİ BÖLÜM DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ [(27.7.2015 R.G. 118 EK III A.E. 497 Tüzüğün), (4.8.2015 R.G. 120 EK III Düzeltme) ve (7.11.2015 R.G. 161 EK III A.E. 721) Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] BAKANLIKLARIN

Detaylı

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih:

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: Daire Başkanı: Ali AYGÜN İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07.2015 1. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için çalışan elemanlar arasında iş bölümü yapmak

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU

FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU TÜRSAB FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 25-28 Ekim 2014 tarihleri arasında Arjantin in Başkenti

Detaylı