Asayifl berkemal de il!..

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asayifl berkemal de il!.."

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233 cinayet ifllendi. Yaklafl k 7 bin gasp olay gerçekleflirken, 11 bin araç çal nd. Polis, 23 bin yankesicilik olay na müdahale etti. 28 HAZ RAN 2013 CUMA F YATI: 25 Kr HABER 18 DE 7 Cihan Kazan projesi bafllad HABER 18 DE Sosyal yard mda PTTkart dönemi HABER 8 DE AK Parti Tan t m ve Medya Baflkanl, Taksim Gezi Park odakl izinsiz gösterilere iliflkin CD haz rlad. "Büyük Oyun" isimli 28 dakikal k CD'de göstericilerin, güvenlik güçlerinin yan s ra kamu mallar na ve sivillere ait mal ve ifl yerlerine yönelik sald r lar ndan görüntüler yer al yor. May s ay n n sonunda Taksim Gezi Park 'nda, "a açlar kesilecek" iddias yla bir eylemin bafllad, yetkililerin a açlar n kesilmeyece i, sadece bir k sm - n n baflka yere nakledilece ini aç klamas na ra men eylemin devam etti i vurgulanan CD'de, "Belli ki bu kadar olumlu geliflme, birilerini mutsuz etti. Belli ki birileri, dünyan n yükselen y ld - z olan Türkiye'nin fl n söndürmeye çal flt. Belli ki birileri y llard r tekrarlanan o bildik oyunu, yine sahneye koymak istedi" ifadeleri kullan ld. Baflbakan Erdo an' n "faiz lobisi" olarak iflaret etti i kesim, "Meydanda görünmeyip perde arkas nda duranlar. Bir anlamda senaryo yazarlar, oyun kurucular. Dünya, onlar, faiz lobisi olarak tan yor. Onlar hangi ülkede ç karlar kesintiye u rasa hemen harekete geçiyor, kar fl kl k ç kart yor. nsanlar soka a döküp, tafl üstünde tafl b rak lmamas için ellerinden geleni yap yorlar" sözleriyle tarif edildi. HEYKELLER SERG LENMEK Ç N GÜN SAYIYOR HABER 15 DE ÇOCUKLAR Ç ZG KAHRAMANLAR LE BULUfiUYOR AK Parti, Gezi Park olaylar n masaya yat rd AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Süleyman Soylu, Gezi Park 'nda bafllayan ve ilk haliyle anlafl labilir olan bir eylemin, k sa sürede baflka bir hüviyete bürünerek, genifl ölçüde etkili oldu unu belirterek, " flin do rusu, bu bizler için beklenmedik bir geliflmeydi. Karne, bu ölçüde baflar l yken neden biz bu 20 günü yaflad k? Temel soru bu" dedi. 16 da "Büyük Oyun" CD'sinde, baz yerli ve yabanc medya kurulufllar n n, Türkiye'de olumlu geliflmeleri görmezden geldi i, olumsuz geliflmeleri abartarak kamuoyuna duyurma yoluna gitti i belirtilerek, AK Parti'nin Ankara ve stanbul'da yapt mitinglerden görüntüler de kullan ld. HABER 17 DE fieh D N ADI MEZUN OLDU U OKULDA YAfiAYACAK HABER 19 DA HABER 16 DA

2 2 SineMagazin Frans z sinema y ld z Sami Naceri yine karakolluk oldu PAR S - Frans z sinemas n n ünlü isimlerinden Sami Naceri, baflkent Paris te haftasonu kar flt kavga yüzünden polis taraf ndan gözalt na al nd. Türkiye de de gösterime giren ve büyük be eni kazand için Fransa da dört kez çevrilen, yönetmen Luc Besson un Taksi filmlerinin baflrol oyuncusu Naceri nin daha önce de Frans z yarg s yla bir çok kez bafl derde girmiflti. Bir süre alkol tedavisi gören 51 yafl ndaki Naceri, eski sevgilisinin erkek arkadafl n b çakla yaralama suçundan 2011 y l nda 16 ay hapis cezas na çarpt r lm flt. (AA) LOS ANGELES - Star Wars (Y ld z Savafllar ) ve Indiana Jones serisi gibi unutulmaz yap mlara imza atan Amerikal ünlü yap mc, yönetmen ve senarist George Lucas, evlendi. Lucasfilm flirketi sözcüsü, 69 yafl ndaki yönetmenin 2006 y l ndan bu yana birlikte oldu u 44 yafl ndaki Mellody Hobson ile San Francisco da evlendi ini aç klad. Çiftin nikah n gazeteci Bill Moyers in k yd törene Oscar ödüllü ünlü yönetmen Steven Spielberg de kat ld. DreamWorks Animation flirketinin baflkanl n yürüten Hobson, ayn zamanda Good Morning America program n n yap mc lar aras nda yer al yor. Lucas, 14 y l evli kald ilk efli film editörü Marcia Lucas tan 1983 te boflanm flt. American Graffiti ve Star Wars filmleriyle en iyi yönetmen ve en iyi senaryo dallar nda dört kez Oscar a aday gösterilen Lucas, 1991 de Sinema Sanatlar ve Bilimleri Akademisi nin Irving G. Thalberg Ödülü ne lay k görülmüfltü. (AA) 28 Haziran 2013 Y ld z Savafllar n n yarat c s George Lucas dünya evinde girdi sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Hangover 3: Gelekten Bir Gece, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Sihirbazlar Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Büyük Umutlar Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Sihirbazlar Çetesi, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Sihirbazlar Çetesi, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Man Of Steel, Arkadafl m Max, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) Havada Aflk Var, Beflinci Emir: Ölüm, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, H zl ve Öfkeli 6, Vazgeçmem Senden, Ko ufl Akademisi, Iron Man 3 Ankara Cinemaximum (Armada) Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Sihirbazlar Çetesi, H zl ve Öfkeli 6

3 28 Haziran 2013 flsiz kalan madenciler, baretlerini f rlatt ZONGULDAK - Türkiye Taflkömürü Kurumuna (TTK) ba l Üzülmez Müessese Müdürlü ünde galeri açma iflini yapan tafleron firmayla sözleflmenin yenilenmemesi nedeniyle iflsiz kalan madenciler, Genel Maden flçileri Sendikas (GM S) önünde baretlerini f rlatarak protestolar n sürdürdü. TTK n n çal flma süresi dolan firmayla sözleflmeyi yenilememesi üzerine iflsiz kalan 130 madenciden baz lar, seslerini duyurmak için kent merkezindeki Madenci An t önünde topland. Yaklafl k 5 dakika hareketsiz duran 30 iflçi, slogan atarak kendilerine sahip ç kmad iddias yla GM S yetkililerine tepki gösterdi. flçiler ad nda aç klama yapan H CR RUM msak : kindi : Yaflam 19 fiaban 15 Haziran Günefl : Akflam : Ö le : Yats : Mehmet Günayd n, y llard r ayn flirkette çal flt klar n, sözleflme yenilenmedi i için 4 gündür maden oca na giremediklerini söyledi. Eylem süresince farkl makamlardaki yetkililerle görüfltüklerini ancak hiçbir sonuç alamad klar n ifade eden Günayd n, Görüfltü ümüz herkes farkl bir fley söylüyor. Biz kaç gündür sokaklarda ba r yoruz ve madenciye sahip ç k lmas n istiyoruz. Yapabilecek baflka bir fleyimiz yok. Sabah kalkt k, ifle gidiyoruz, kap ya kilit vurulmufl. Zonguldak ayakta tutan madencidir diye konufltu. Valili e kadar yürüyen iflçiler, makam nda bulunmayan Vali Erol Ayy ld z la görüflemeyince sendikaya yöneldi. GM S yöneticilerine tepki gösteren iflçiler, bafllar ndaki baretleri sendikan n önüne f rlatarak da ld. GM S Genel Baflkan Eyüp Alabafl, konuya iliflkin AA muhabirine yapt aç klamada, her zaman tafleron sisteme karfl olduklar n dile getirdiklerini belirtti. flçilerin 6 y ld r TTK n n haz rl k iflini yapan firmada çal flt n ifade eden Alabafl, Firman n çal flma süresinin bitmesiyle iflsiz kalma durumuyla karfl laflt lar. Süre uzat lmas talebiyle birkaç gündür tepkilerini dile getiriyorlar. Bizim sendika olarak bu konuda giriflim yapmam z mümkün de il. Bizim savundu umuz fley, haz rl k ifllerini TTK n n kendisinin yapmas d r. flin tek çözüm yolu budur fleklinde konufltu. (AA) Konyaalt Plaj nda bal k katliam ANTALYA - GÜÇ GÖNEL - Dünyaca ünlü Konyaalt Plaj nda e itim dal fl yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ö retim üyeleri Doç. Dr. Mehmet Göko lu ve Yrd. Doç. Dr Yaflar Özvarol, y llar önce batan kuru yük gemisinin enkaz n n bulundu u bölgede yüzlerce bal n avc lar taraf ndan zehirlendi ini belirledi. E itim dal fl yapmak üzere Konyaalt Plaj nda y llar önce batan kuru yük gemisinin enkaz n n oldu u bölgeye gelen Doç. Dr. Göko lu ve Yrd. Doç. Dr. Özvarol, enkaz çevresinde yüzlerce ölü bal k tespit etti. Bal klar üzerinde herhangi bir olta ya da a izine rastlamayan uzmanlar, deniz yüzeyinde de ekmek parçalar oldu unu belirledi. Bal klar incelenmek üzere G da Tar m ve Hayvanc l k l Müdürlü ü yetkililerine teslim edildi. Doç. Dr. Göko lu, AA muhabirine yapt aç klamada, bat k nedeniyle Konyaalt Plaj ndaki 8 ile 9 numaral üniteler aras ndaki bölgenin yüzmeye yasak oldu unu kaydetti. Karfl laflt klar ölü bal klar n zehirlendi ini ifade eden Göko lu, daha önce de bölgede bal k ölümlerine rastlad klar n anlatt. (AA) Gezi olaylar nda 680 polis yaraland ANKARA - ZAFER FAT H BEYAZ - Geçen y l ülke genelinde yap lan bin 642 yas d fl gösteri, yürüyüfl ve olayl bas n aç klamas nda 522 polis yaralan rken, Gezi Park odakl olaylarda yaralanan polis say s 680 oldu. AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlü ü verilerinden derledi i bilgiye göre, 2012 de, bin 534 yasa d fl toplant ve gösteri yürüyüflü düzenlendi ve 108 bas n aç klamas yap ld. Geçen y lki olaylarda 3 bin 217 kifli gözalt na al n rken, 522 polis ile 195 vatandafl çeflitli yerlerinden yaraland. Polislerin 440 yasad fl toplant ve gösteri yürüyüflünde, di erleri de olayl bas n aç klamalar nda eylemcilerin sald r s ndan zarar gördü. Gezi Park odakl olaylarda göstericilerin sald r lar sonucu yaralanan polis say s, geçen y lki tüm olaylarda yaralanandan fazla. Gezi Park eylemlerinin 25 gününde 680 güvenlik görevlisi yaraland. Polislerin, daha çok bafl ve ayaklar na isabet eden tafl, bilye ve flifle nedeniyle yaraland tespit edildi. Bu arada, toplumsal olaylar n do ru yönetilebilmesi ve olaylarda olumsuzluk yaflanmamas için 11 bin 731 çevik kuvvet personeli, 16 farkl konuda hizmet içi e itime tabi tutuldu u ö renildi. (AA)

4 4 Alanya bu y l 4 milyon turist bekliyor ANTALYA - Alanya Ticaret ve Sanayi Odas (ALTSO) Yönetim Kurulu Baflkan Kerim Aydo an, bu y l bir milyonu kongre turizmi kapsam nda olmak üzere 4 milyonun üzerinde turist a rlamay hedeflediklerini söyledi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odas (ALTSO) Yönetim Kurulu Baflkan Kerim Aydo an, bu y l bir milyonu kongre turizmi kapsam nda olmak üzere 4 milyonun üzerinde turist a rlamay hedeflediklerini söyledi. Aydo an, AA muhabirine yapt aç klamada, turizm sezonuna bu y l geçen y la göre daha erken bafllad klar n ifade etti. Özellikle Rusya, skandinav ülkeleri ve Almanya'dan turist beklediklerini dile getiren Aydo an, Alanya'da turistlere deniz, kum, günefl üçlemesinin d fl nda alternatif seçenekler de sunmak istediklerini, bu yönde çal flmalar yap ld n anlatt. Bu kapsamda Türkiye'deki en büyük kongre merkezlerinden birini hayata geçirdiklerini bildiren Aydo an, "Bu y l bir milyonu kongre turizmi kapsam nda olmak üzere 4 milyonun üzerinde turist a rlamay hedefliyoruz" dedi. Aydo an, Alanya'ya gelen yabanc turist say s n n 2010 y l nda 1 milyon 800 binden, 2011 y l nda 2 milyon 500 bin civar na ç kt n dile getirerek, geçen y l ise dünya genelinde yaflanan krize ra men Alanya'ya gelen yabanc turist say s n n yaklafl k 2 milyon 600 bin oldu unu kaydetti. Türkiye genelinde yabanc lar n ald konutlar n üçte birinin Alanya'da sat ld na iflaret eden Aydo an, bunun turizme do rudan ve dolayl yoldan katk sa lad n söyledi. Aydo an, "Konut sektörünün turizm ekonomisine katk s yads namaz bir gerçek" diye konufltu. Alanya Turistik flletmeciler Derne i (ALT D) Baflkan Gülçin Güner ise bu y l sezonun geçen y ldan daha iyi geçece i yönünde beklentileri oldu unu kaydetti. Sezona iyi bafllad klar n dile getiren Güner, flöyle devam etti: "2013 sezonu, geçen seneye göre erken rezervasyon ve sat fllar anlam nda daha doyurucu. Bu, hem bölgemiz hem de ülke geneli aç s ndan geçerli. Bu art fl de iflik pazarlardan geliyor. (AA) C P SAFAR MU LA - Levent Kifli - Marmaris'te düzenlenen cip safari turlar na kat lan turistler, heyecan ve e lencesi bol bir gün geçiriyor. Türkiye'de cip safarinin en yo un yap ld tatil merkezlerinden Marmaris'te, turlara özellikle yabanc turistler oldukça ilgi gösteriyor. Sezon boyunca on binlerce turistin kat ld safarilerde yüksek adrenalin keyfi yaflan yor. Cipleriyle, gün boyunca ço unlu u patika fleklindeki orman "Benzer turlar içi yollardan geçen turistler, Güney Ege'nin Bodrum'da da yap l yor Antalya, Fethiye ve do al güzelliklerini de ancak Marmaris'in yak ndan görme f rsat n do as ve yollar cip elde ediyor. safari için çok daha Marmaris'te 23 y ld r uygun. Cip safarinin en cip safari turlar popüler oldu u turizm düzenleyen, rehber Erol merkezi Marmaris. Kaplan, AA muhabirine Buraya tatile gelip de yapt aç klamada, cip cip safari yapmadan safari turlar n n turistlerin en fazla ilgi göster- dedi. dönen turist çok az" di i organizasyonlar n bafl nda geldi ini söyledi. savafl yla stres - fl adamlar su Engebeli ve su dolu at yorçukurlar bulunan orman Cip safari turlar n n, yollar ndan geçtiklerini baz kiflilerde tutku anlatan Kaplan, bu haline geldi ini anlatan durumun tatillerinde Kaplan, tatili sürecince heyecan arayanlar n çok 3 kez safari turana hofluna gitti ini kaydetti. dikkati çekti. Turlar ç kan turistler oldu una Yo un sezonlarda ayn tatil animasyonu günde 40 cipin tura fleklinde düzenlediklerini ç kt n belirten Kaplan, belirten Kaplan, orman yol emniyeti aç s ndan içinde su tabancalar yla araçlar n gruplar halinde yap lan su savafl nda güzergahta yer e lencenin en üst seviyeye ç kt n söyledi. ald klar n dile getirdi. Cip safarinin en güzel Yerli müflteri say s n n Marmaris'te gerçeklefltirildi ini ifade eden terdi ine iflaret eden da son y llarda art fl gös- Kaplan, Kaplan, "Türkiye'nin Turizm de iflik bölgelerinden turlara kat lmak için gelen çok say da kifli var. Hakimler, savc lar, doktorlar geliyor. stanbul'dan gelen ifl adam müflterilerimiz var. Telefonlar n kapat p, 'Bofl ver ifli gücü, ben buraya e lenmeye geldim' deyip su tabancalar yla su savafl yap yorlar. fl adamlar ifl stresini cip safariyle at yor" diye konufltu. Turlara kat lan turistler ise çok güzel bir gün geçirdiklerini ve su savafl n n turlar na ayr bir heyecan katt n dile getirerek, tur güzergah nda bulunan K zkumu Plaj ve Turgut köyü flelalesinden çok etkilendiklerini belirtti. -Safari güzergah ve etkinlikler- Cip safari sat n alan turistleri, saat s ralar nda otellerinden almaya bafllayan tur flirketleri, 10.00'da Armutalan beldesinden yaklafl k 130 kilometre 28 Haziran 2013 Heyecan arayanlar n gözdesi: sürecek tura bafll yor. Datça yolundan bir süre ilerleyen cipler, daha sonra patika yola giriyor. Burada su tabancalar da t lan turistler, yolda birbirlerini slatarak e leniyor. Bir saat kadar süren e lencenin ard ndan su tabancalar toplan yor ve cipler ana yola ç karak yoluna devam edi-yor. De irmenyan 'nda yar m saat çay molas veren turistler, ard ndan Turgut köyüne giderek tur ücretine dahil olan ö le yeme ini yiyor. Yemekten sonra köydeki flelaleye götürülen turistler, burada yaklafl k 40 dakika kald ktan sonra Orhaniye köyündeki K zkumu Plaj 'n ziyaret ediyor. Son olarak Bay r köyüne giden safariciler, burada ise as rl k ç nar a ac n n etraf nda dolaflarak dilek tuttuyor. Sonra ayn güzergah kullan larak, akflam üzeri ilçe merkezine dönülüyor. (CHA)

5 28 Haziran 2013 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Telsiz ve telem araçlar na uzaktan haber yazd rma düzeni. Ceylan. 2. Garaj. 3. Is. 4. Yemek yeme araçlar ndan biri. Boyun e en, kendini baflkalar n n buyru una b rakan. 5. Yön, taraf. Güldürü. 6. ABD de bir eyalet. Yabani hayvan bar na. 7. Bir nota. Eski dilde O gösterme s fat na verilen ad. fiehzadelerin özel e itmenleri. 8. Müzikli ve konuflmal bölümlerin bulundu u, hafif konulu sahne gösterisi. Uyan k, gözü aç k. 9. Küçük ispirto oca. 10. Olgunlafl nca kendili inden çatlay p aç lm fl tek hücreli tohumlu kuru meyve, kapç k meyve. Kimse, kifli. 11. Dost, arkadafl. fiamanlarda din adam. 12. Bir cins ngiliz biras. Yar yafl yar kuru, rutubetli toprak. 13. Bel ba. Seryumun simgesi. 14. Duman karas. Etkili söz söyleme sanat. 15. Yönerge, direktif. Endonezya n n plaka iflareti. 16. Arap alfabesinin ilk harfi. Bir halk saz. 17. Güzel, hofl, sevimli. Kullan lmam fl olan, eski olmayan. 18. laç, merhem. Gözde a tabaka. 19. Ham z. Küçük akarsu. 20. Bilgin. Büyük delikli kalbur. Yukar dan afla ya: 1. Hayvanlarda semizlik. Bir ilimiz. stanbul ilinin eski adlar ndan biri. 2. Rütbesiz asker. Tanr n n adlar ndan biri. Saç dökülmüfl olan kimse. Nazi Hücum K - tas n n k saltmas. Yap m. 3. Kelem. Düzenli ekilen yer. Arnavutluk un para birimi. Bir nota. 4. Boyutlar. Pirinçli, yumurtal ve yo urtlu yap lan spanak ya da sebze yeme i. Topluluk, cemaat. Eskiden Roma kentine verilen ad. 5. Siyah kalemle yap lan resim. çtenlik. 6. Kayakta bir yar flma türü. nce ve keskin ses. Güzellik, hoflluk. 7. fiark, türkü. Al n p sat labilen her türlü eflya. fiark da her k tadan sonra tekrarlanan ve bestesi de iflmeyen bölüm. Ünlem. 8. Öküz yemli i. Asetik asidin tuzu ya da esteri. Boya inceltici s v. 9. De ifliklikler. Serüven. Mesafe. 10. yi, güzel. Tafl levre i. Eski dilde süreç. Kasaplarda sat lan kesilmifl hayvan.. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 Ekonomi KAHRAMANMARAfi - fiekerbank' n 60. kurulufl y l na özel, Anadolu nun farkl illerinde düzenledi i 'Üreten Anadolu Buluflmalar ' panellerinin dördüncüsü Kahramanmarafl ta gerçeklefltirildi. Uluflahin, Genel Müdür Yard mc lar Orhan Karakafl ve Halit Haydar Y ld z n ev sahipli inde, Kahramanmarafl Ticaret ve Sanayi Odas (KMTSO) Meclis Salonu'nda düzenlenen panele, KMTSO Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Karaküçük, ifladamlar ve çok say - da davetli kat ld. Panelin aç l fl konuflmas n yapan Uluflahin, fiekerbank olarak Türkiye de yerel üretimin artmas ve üretenlerin desteklenmesine yönelik projelerine aral ks z devam ettiklerini bildirdi. fiekerbank n 1953 y l nda Anadolu da binlerce üreticinin, giriflimcinin küçük birikimleriyle kurulan bir banka oldu unu hat rlatan Uluflahin, 60 y ld r Anadolu Bankac l n n lider ismi olduk. Bugün de üretimin artmas na yönelik projelerimizle fiekerbank olarak Keflan dan Rize ye, Nevflehir den Gaziantep e, K rflehir den Kahramanmarafl a kadar Anadolu nun her köflesindeyiz. Misyonumuz sadece kar etmek de il, kurumsal sorumluluk anlay fl n ifl süreçlerine uygulayarak ve tüm paydafllar m za de er katarak büyümektir diye konufltu. Üretim, ihracat konular nda Kahramanmarafl n sergiledi i tablonun gurur verici oldu unu kaydeden Uluflahin, Kahramanmarafl, Türkiye nin en büyük üretim merkezlerinden biridir. limizdeki sanayi sektörleri yerel hammadde kaynaklar na dayanarak gelifliyor. Burada dünyaca ünlü markalar n tedarikçisi olan haz r giyim, iplik imalatç lar, yerel kaynaklara dayal üretim yapan mikro, küçük ve orta büyüklükteki firmalar gördüm. Sizler için bu profil al fl lagelmifl olabilir fakat bilmenizi isterim ki bu üretim dinami i asl nda tüm Türkiye olarak ulaflmak istedi imiz yeri gösteriyor diye konufltu. Kahramanmarafl'taki iflletmelerin yüzde 95'ini KOB lerin oluflturdu unu belirten Uluflahin, bu tablonun hemen hemen Türkiye foto raf ile örtüfltü ünü ifade etti. Kahramanmarafl'ta 35 adet sanayi kolunda say lar 500'e yaklaflan sanayi tesisi ve say lar 700 e yaklaflan iflletme bulundu una dikkat çeken Uluflahin, Y ll k cirosu 2,5 milyar dolar olan Kahramanmarafl ilinin sanayisi, 35 bin kifliye istihdam sa l yor. Kahramanmarafl' n en önemli sanayi kolu tekstildir ve Kahramanmarafll lar olarak bu alanda Türkiye'nin gizli kahramanlar s n z. Öyle ki ülkemizde kullan lan her dört makara iplikten biri Kahramanmarafl ta üretiliyor. Tar m ve g da alan nda da Kahramanmarafl ülkemizin önemli kentlerinden biridir dedi. fiekerbank Genel Müdürü Meriç Uluflahin, Anadolu Bankac l misyonuyla 60 y ld r üretenin ve esnaf n yan nda yer ald klar n n alt n çizdi. Bu kapsamda 60. kurulufl y l için Kap m z Esnafa Aç k projesini bafllatt klar n anlatt. Projenin 15 fiubat ta bafllad n an msatan Uluflahin, befl ay gibi bir sürede önemli baflar lara imza at ld n kaydetti. Kamuoyu, tüketiciler ve esnaf m z bu platformu sahiplendi diyen Uluflahin, Çok güzel e-postalar, mektuplar, telefonlar al yoruz. Projemizi bafllad m z 15 fiubat tarihinden bu yana Türkiye genelinde 377 esnaf odas ile Kap m z Esnafa Aç k protokolü imzalad k ve böylelikle ülke çap nda yaklafl k 151 bin esnafa ulaflt k. ifadelerini kulland. Gümrük ve Ticaret Bakanl Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Aytekin Yalç n, Esnaf ve Sanatkarlar n Bölge Ekonomisindeki Yeri ve Gelece i konulu bir konuflma yapt. Esnaf ve sanatkar n toplumun tüm kesimlerine yönelik üretimleriyle ekonomik büyümeye ve sosyal sisteme katk sa lad n kaydeden Yalç n, Ekonomik dinamizmin ve canl l n kayna n oluflturan esnaf ve sanatkarlar m z ayn zamanda refah tabana yay yor. stihdama önemli düzeyde katk da sa layan esnaf ve sanatkarlar - m z, istikrar n temel mekanizmas olarak kabul gören bir kesimdir diye konufltu. Esnaf ve sanatkârlar n 491 meslek kolunda faaliyet gösterdi ine iflaret eden Yalç n, bu meslek kollar n n da 19 sektör bafll nda topland n belirtti. Bu sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar n yüzde 33 ünün imalat ve tamirat alan nda yüzde 67 sinin ise hizmetle ilgili meslek kollar nda faaliyetlerini sürdürdü ünü söyleyen Yalç n Kahramanmarafl taki iflletme say lar na iliflkin flu bilgileri verdi: Türkiye deki iflletme say s 3 milyon 422 bin 163 iken Kahramanmarafl taki iflletme say s 35 bin 146 dir. Bu rakamlarla Kahramanmarafl 23. s rada yer almaktad r. Kahramanmarafl taki KOB say s ise 35 bin 106 dir. (CHA) 28 Haziran 2013 Kahramanmarafl sanayinin %95'ini KOB 'ler oluflturuyor fiekerbank Genel Müdürü Meriç Uluflahin, Kahramanmarafl'taki iflletmelerin yüzde 95'ini KOB lerin oluflturdu unu belirterek, bu tablonun hemen hemen Türkiye foto raf ile örtüfltü ünü ifade etti. Kahramanmarafl'ta 35 adet sanayi kolunda say lar 500'e yaklaflan sanayi tesisi ve say lar 700 e yaklaflan iflletme bulundu una dikkat çeken Uluflahin, Y ll k cirosu 2,5 milyar dolar olan Kahramanmarafl ilinin sanayisi, 35 bin kifliye istihdam sa l yor." dedi. Merkez'den enflasyon yorumu: Yurt içi talep sa l kl bir toparlanma sergiliyor ANKARA - Merkez Bankas, son dönemde aç klanan verilerin iç ve d fl talep geliflmelerinin öngörüldü ü flekilde seyretti ini gösterdi ini aç klad. Para otoritesi, ikinci çeyre- e iliflkin verilerin yurt içi nihai talebin sa l kl bir toparlanma sergiledi- ine iflaret etti ini kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) Para Politikas Kurulu (PPK) Toplant Özeti'ni yay mlad. May s ay nda tüketici fiyatlar - n n yüzde 0,15 oran nda artt n bildiren Merkez, y ll k enflasyonun da yüzde 6,51 e yükseldi ini aç klad. Söz konusu dönemde enflasyonu art ran iç ve d fl talep geliflmelerine de inlen özette, büyümeye en büyük katk y yurt içi taleplerin yapt vurguland. Buna karfl l k ithalat talebinin artt n ve ihracat rakamlar n n düfltü üne de de inildi. TCMB'den konuyla ilgili yap lan aç klamada yer alan baz tespitler flöyle: "Temel mal grubunda y ll k enflasyon May s ay nda belirgin bir de ifliklik göstermeyerek yüzde 3,66 olmufltur. Giyim grubunda y ll k enflasyon son 3 aydaki gerilemenin ard ndan May s ay nda s n rl bir art fl kaydederken giyim ve dayan kl mallar hariç temel mal enflasyonundaki istikrarl yavafllama e ilimi ise sürmüfltür. Temel mal fiyatlar n n mevsimsellikten ar nd r lm fl art fl e ilimi ise bu dönemde afla yönlü bir seyir izlemifltir. Bu do rultuda, hizmet enflasyonunun e ilimindeki yükselifle ra men temel enflasyon göstergelerinin mevsimsellikten ar nd r lm fl e ilimlerinde düflüfl kaydedilmifltir. (CHA)

7 28 Haziran 2013 fiirnak - Türk Sanayicileri ve fladamlar Derne i (TÜS AD) yaklafl k 100 üyesi ile fi rnak' n Cizre ilçesine ç karma yapt. Ev sahipli ini, kendisi de Cizreli olan TÜS AD üyesi Tarkan Kadoo lu'nun yapt toplant ya, TÜ- S AD Baflkan Muharrem Y lmaz' n yan s ra Mustafa Koç, Güler Sabanc, Ümit Boyner ve Nihat Özdemir gibi ünlü ifladamlar ile Vali Vahdettin Özkan da kat ld. Toplant öncesi çalan Kürtçe parçalar, ifl adamlar ilgi ile dinledi. TÜS AD ve Türk Giriflim ve fl Dünyas Konfederasyonu (TÜRKON- FED) iflbirli i ile yap lan toplant Cizre'nin tarihi K rm z Medrese'sinde gerçeklefltirildi. TÜS AD Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Kadoo lu, burada yapt - konuflmada, herkesin ayn gemide oldu unu ifade ederek, "Nas l ki bundan binlerce y l önce Nuh'un gemisinde yeni bir dünya için ayn gemide olduysak; hatalar, sevaplar, günahlar geride b rakarak yeni bir sayfa açmak için o gemiye bindiysek; bugün bunun bir benzerini Cizre'de Nuh'un gemisini karaya oturttu u yerde yine yapabiliriz." dedi. Kadoo lu, "Bu buluflma Nuh'un Gemisi'nin bizlere aktard miras n, yenilenmenin, yeni bir sayfa açman n, yeni bir flans vermenin buluflmas d r. Tüm ülkenin bar fl heyecan yaflad bir zamanda Cizre buluflmas iflte böyle özel bir anlam ifade ediyor." ifadelerini kulland. Daha sonra kürsüye ç kan Türk Giriflimci ve fl Dünyas Konfederasyonu (TÜRKONFED) Baflkan Süleyman Onatça da flunlar söyledi: "Bugün burada Türkiye özel sektörünün öncü giriflimcilerinin, bölgeye yönelik baz yat r m planlar n n müjdesini verece ini umuyorum. Son bir y l içinde uygulanan teflvik sisteminde, en h zl art fl 6. bölgede olmufl. Di er 5 bölgenin toplam nda 11 yat r m projesi tamamlan rken, yaln zca 6. bölgede 20 projenin tamamlanarak iflletmeye geçmifl olmas, bar fl sürecinin 6. bölgeye getirdi i katk lar n en net göstergelerinden biri olmufltur. Bar fl süreci Ekonomi bizi sadece 2023 y l nda dünyan n en büyük 10 ülkesinden birisi yapmaya bir ad m daha yaklaflt rm fl olacak, ayn zamanda dünyan n geliflmifl demokrasilerinden biri olmaya da yaklaflt rm fl olacakt r. Ça dafl demokrasi, ço unlukçu de il ço ulcu bir rejimdir. Ço ulcu rejimlerin ay rt edici yönü, parmak say s na göre de il, toplumsal uzlaflmaya göre hareket etmesidir. Hepimiz biliyoruz ki, bölgenin kalk nmas n n önündeki bir numaral engel y llar boyunca devam eden terör ve terörün yol açt güvenlik kayg lar olmufltur. Bölgede kalk nman n yolunu açacak bafll ca faktör de hiç flüphesiz bar fl sürecidir. Geçen hafta Ekonomi Bakan - m z n aç klad rakamlar bar fl sürecinin olumlu etkilerinin flimdiden görülmeye baflland n göstermektedir. Son bir y l içinde uygulanan teflvik sisteminde, en h zl art fl 6. bölgede olmufl. Di- er 5 bölgenin toplam nda 11 yat r m projesi TÜS AD: Çözüm sürecinin ufku kardeflliktir, destek veriyoruz Türkiye Sanayi fladamlar Derne i (TÜS AD) Baflkan Muharrem Y lmaz, çözüm sürecine destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirterek, "Çözüm sürecinin toplumun geneli taraf ndan benimsendi ini de görüyor, fark ediyor, inan yoruz. Art k bu noktadan geriye dönülemez diyor ve toplumsal enerjimizi kalk nmam za, refah m za ve huzuru derinlefltirmeye odaklama zaman d r diyoruz. çinde bulundu umuz bu sürecin ufku, demokrasidir. Bu sürecin ufku bar flt r. Bu sürecin ufku kardeflliktir ve bu nedenle çözüm sürecine bafl ndan itibaren destek verdik, vermeye devam edece iz." dedi. 7 tamamlan rken, yaln zca 6. bölgede 20 projenin tamamlanarak iflletmeye geçmifl olmas, bar fl sürecinin 6. bölgeye getirdi i katk lar n en net göstergelerinden biri olmufltur. Çözüm sürecindeki kararl l n devam etmesi ve sürecin ilerlemesi arzusu bugün hükümetten ifl dünyas na, bölge insan ndan toplumun çok genifl bir kesimine herkes taraf ndan kabullenildi ini görmekten büyük bir memnuniyet duymaktay z. Bölgede ifl yapan dostlar m zdan terörün sigorta primlerini nas l yükseltti ini, hatta birçok ifl yerinin sigortalanmas n n neredeyse olanaks z hale geldi ini, kredi maliyetlerinin ve teminatlar n nas l artt n biliyoruz." Bölgede gelir seviyesinin yükselmesi ve bölgenin daha fazla yat r m çekebilmesi için yap lacak yat r mlar n risk sigortas n n da teflvik kapsam na al nmas yla risk primlerinin bat da uygulanan oranlara çekilmesi gerekti ini dile getiren Onatça, "Bu uygulama, terör nedeniyle oluflan risk fark tamamen ortadan kalk ncaya kadar devam etmelidir. Bölgedeki kalk nma ajanslar n n proaktif çal flmas ve buraya gelmesi muhtemel yat r mc lara rehberlik yapmas, bölgenin karfl laflt rmal rekabet gücünün bulundu u alanlara iliflkin yap lacak çal flmalar n yat r mc ya anlat lmas, aynen kendi flirketlerimizdeki pazarlama departmanlar gibi yat r mc ile iliflkiye geçerek onlar bölgeye çekmeye çal flmas gerekti ini düflünüyorum. Kalk nma ajanslar n n bu çabas n n bölgenin geliflmesine büyük katk s olacakt r." diye konufltu. Türkiye Sanayi fladamlar Derne- i Baflkan Muharrem Y lmaz da konuflmas nda çözüm sürecine de inerek, "Çözüm sürecinin toplumun geneli taraf ndan benimsendi ini de görüyor, fark ediyor, inan yoruz. Art k bu noktadan geriye dönülemez diyor ve toplumsal enerjimizi kalk nmam - za, refah m za ve huzuru derinlefltirmeye odaklama zaman d r diyoruz. çinde bulundu umuz bu sürecin ufku, demokrasidir. Bu sürecin ufku bar flt r. Bu sürecin ufku kardeflliktir ve bu nedenle çözüm sürecine bafl ndan itibaren destek verdik, vermeye devam edece iz." fleklinde konufltu. (CHA) ANKARA 16. ASL YE HUKUK MAHKEMES NDEN LAN ESAS NO : 2012/460 Davac ile Nüfus Müdürlü ü aras nda mahkememizce nüfus davas n n yap lan yarg lamas sonucunda; Davan n kabulü ile; stanbul ili Bayrampafla ilçesi Terazidere mah. Cilt no 18, hane no 544 BSN 13 da nüfusa kay tl, TC numaral, fiaban ve Güllücan m o lu, Eyüp 27/07/1989 do umlu Serhat Özbir'in nüfus kütü ünde Serhat olan isminin SERHAT EM R olarak düzeltilmesine, kay tlara bu flekilde tesciline, karar verilmifltir. / lan olunur. 17/06/2013 (Bas n-9620) 512 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

8 8 Ekonomi 28 Haziran 2013 Sosyal yard mlar art k PTTKart üzerinden yap lacak Sosyal yard mlar n ihtiyaç sahiplerine ulaflt r lmas nda kartl dönem bafll yor. Bu çerçevede PTT 2 milyon kart basacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma fiahin, sosyal yard mlar n genelde kad nlar üzerinden yap ld n belirterek, mavi ve pembe kart olmak üzere iki kart yapt klar n söyledi. fiahin, "Kartlar n dörtte üçü pembe renkte olacak." dedi. ANKARA - Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma fiahin ile Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m, Sosyal Yard m Kart Sistemi'nin tan t m na kat ld. Etkinlikte, Türkiye Posta Telgraf Teflkilat (PTT) Genel Müdürü Osman Turhan ile sanatç Erdal Özya ç lar da haz r bulundu. Bakan fiahin, burada yapt konuflmada, 2 milyon kiflinin hizmet alaca yeni bir çal flma yapt klar n belirterek, "Daha h zl daha ça dafl sosyal devlet olarak ulaflt rabilecek alt yap y yapmam z gerekiyordu. ncelemelerimiz sonunda bu sistemi en iyi flekilde PTT nin yapabilece ine kara verdik. Yard mla özel sektör kalitesinde PTT sayesinde sunulacak." diye konufltu. Krizlerde ilk önce ihtiyac olanlara destek verdiklerini dile getiren fiahin, "Sosyal politikalar m z n ne kadar güçlü oldu unu anlat yoruz. Mesela asl nda para de il. Küçük bir destek ile devletin kendini yan nda hissetmelerini sa l yoruz. Bir ve berberlik duygusunu sa l yoruz. Herkes küçülüyor biz büyüyoruz." ifadesini kulland. Bakan Binali Y ld r m da PTTKart n faydalar ndalar ndan söz ederek, bankalara sitem etti. PTT nin paralar birbirine kar flt rmadan bu ifli yapt n n alt n çizen Y ld r m, kazand güven sayesinde de sosyal deste e muhtaç kiflilere yard m etti ini söyledi. PTTKart ile al flverifl yap ld n da belirten Y ld r m, flöyle konufltu: "Kartla al flverifl yapman n baz s - k nt lar da var. PTTKart içinde yazd ndan fazla harcatm yor. Baz kartlar tuzak. Ha babam çekiyorsun. Yedek kart ç kar, ikinci kart, üçüncü kart sonra kafa kalm yor. Sonra hesap kitap flafl yor. Evde ve insan da huzur kalm yor. Bu banka reklamlar yapan arkadafllar n vatandafllar da düflünmeleri laz m. Sadece iflin fiyakal taraf n göstermemek gerekiyor. Herkesim zengin babas yok. Üç kurufl kazanacaks n, iki kurufl harcayacaks n bir kurufl da saklayacaks n. Biz anam zdan babam zdan böyle gördük. Avrupa, ABD çok harcaman n ceremesini çak yor. Teknolojinin bizi verdi i her türlü imkân vatandafl m z için sonuna kadar kullanaca z. Yasaklama k s tlama ifl görmez. Toplumda bilinç ve fark ndal k oluflturaca z. Birbirimizi uyaraca z birbirimiz düzeltece iz. Ülkemiz ve milletimizin gelece i için kullanaca z." Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl - ve Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl ars nda imzalanan sözleflme ile art k yard mlar PTTKart ile yap lacak. Yard mlar PTTKart ile yard ma muhtaç kiflilere ulaflt r lacak. Daha önce flartl e itim, flartl yard m ödemeleri ve efli vefat eden kad nlar n yönelik yap lan yard mlar PTT arac l ile yap l yordu. PTTKart ile art k evde bak m ücretleri muhtaç ve asker ailelerine yap lan yard m ödemleri PTTKart ile yap lacak. Tüm ifllemleri yapabilen PTTKart sosyal yard mlar d fl nda herhangi bir yat rma aktarma vb. ifllemlerde kullan lmayacak. PTTKart ve flifre teslimi flubelerden yap lacak. Kartlar için herhangi bir ücret al nmayacak. Kad nlara pembe erkeklere mavi kart verilecek. Birden farzla yard m alanlar için de tek kart kullanabilecek. Yard mlar yatt anda hak sahiplerine SMS ile bilgi gönderilecek. Di er banka ATM lerinden ortak kullan m esaslar na göre ifllem yap lacak. Kartlar al flverifl için de kullan labilecek. (CHA) Expo 2016 için ulafl m esnaf da tafl n alt na elini koydu ANTALYA - Antalya da toplu tafl - mac l k sektöründe hizmet veren esnaf, Expo 2016 Antalya y tan tacak. Bu kapsamda, sektörde hizmet veren servis ve ticari taksilere Expo 2016 y tan t c ç kartma yap flt r lacak. Ayr ca, büyük araçlara da Expo organizasyonunu tan t c materyaller konulacak. fiehir içi tafl mac l k sektöründe hizmet veren esnaflar n ba l oldu u odalar n baflkan ve yöneticileri, Expo 2016 Antalya Ajans Genel Sekreteri Selami Gülay ziyaret etti. fioförler ve Otomobilciler Odas Baflkan Mehmet Ali Alkan, Servisçiler Odas Baflkan Adil Demir ve ATSO Meclis Üyesi Niyazi fiahin ile birlikte oda yöneticilerinin kat ld ziyarette, Expo 2016 Antalya n n tan t m na tafl mac l k sektöründeki esnaf n nas l katk sa layabilece i görüflüldü. Antalya daki esnaf temsilcilerinin ziyaretinden duydu u memnuniyeti dile getiren Genel Sekreter Selami Gülay, herkesin gösterdi i duyarl l ktan dolay Expo nun suya at lan tafl gibi büyüyece ini söyledi. Expo 2016 n n, Antalya n n tan t m n n yan s ra ekonomik katk da sa layaca n hat rlatan Gülay, Tafl mac l k sektörünün, bu organizasyonun daha genifl kitlelere ulaflmas nda çok önemli rol oynayaca kan s nday m. dedi. Expo 2016 n n, Antalya için çok büyük bir kazanç olaca na inand klar - n belirten oda baflkanlar, bu büyük organizasyonda üzerlerine düflen görevleri yapmaya haz r olduklar n belirtti. Yap lan görüflme sonunda, flehir içi tafl mac l k yapan, servis ve ticari taksilere, Expo 2016 Antalya y tan t c ç - kartma yap flt r lmas na, ayr ca araçlarda bu büyük organizasyonu tan t c materyallerin konulmas na karar verildi. Tafl mac l k sektöründeki esnaflar n organizasyon hakk nda daha fazla bilgi sahibi olmas amac yla, Expo 2016 Antalya Ajans yetkilileri taraf ndan esnafa yönelik bilgilendirme toplant lar da düzenlenecek. (CHA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Ekim de tüketici güveni arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı.

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı. 2013 YILINDA BASINDA ÇIKAN HABERLERİMİZ 04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel 05.01.2013 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 3. Kez Başlıyor adlı haber 2 adet

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ŞUBAT 2016 Şubat 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

Haziran. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Haziran. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 16 Haziran N Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU FOMC para politikasını korudu, Brexit referandumu kararda etkili oldu Dün gerçekleştirilen FOMC toplantısında politika yapıcılar para politikasını koruma

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 21 Mart Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Villeroy negatif faizin etkili olduğu görüşünde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Francois Villeroy de Galhau bugünkü açıklamasında, merkez

Detaylı

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1 SABAH BÜLTENİ Destek FX Piyasa Gözlemi 28 Ekim 2015 08:30 GENEL GÜN ÖZETİ ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklenenden az düştü Küresel piyasalardaki zayıflığın ABD li şirketleri de olumsuz etkilemesiyle

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Aralık. Günlük Araştırma Bülteni Gün sonu RAPORU

Aralık. Günlük Araştırma Bülteni Gün sonu RAPORU 21 Aralık Günlük Araştırma Bülteni Gün sonu RAPORU Aralık ayında tüketici güveni geriledi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün yayımlanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Aralık ayında

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Kırsal Kalkınmada Yönetişim Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Çalışmanın arka planı Amaç: Kırsal kalkınmada yönetişim mekanizmalarının nasıl işlediği ve hangi araçların kullanıldığı Urfa özgülünde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı