Asayifl berkemal de il!..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asayifl berkemal de il!.."

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233 cinayet ifllendi. Yaklafl k 7 bin gasp olay gerçekleflirken, 11 bin araç çal nd. Polis, 23 bin yankesicilik olay na müdahale etti. 28 HAZ RAN 2013 CUMA F YATI: 25 Kr HABER 18 DE 7 Cihan Kazan projesi bafllad HABER 18 DE Sosyal yard mda PTTkart dönemi HABER 8 DE AK Parti Tan t m ve Medya Baflkanl, Taksim Gezi Park odakl izinsiz gösterilere iliflkin CD haz rlad. "Büyük Oyun" isimli 28 dakikal k CD'de göstericilerin, güvenlik güçlerinin yan s ra kamu mallar na ve sivillere ait mal ve ifl yerlerine yönelik sald r lar ndan görüntüler yer al yor. May s ay n n sonunda Taksim Gezi Park 'nda, "a açlar kesilecek" iddias yla bir eylemin bafllad, yetkililerin a açlar n kesilmeyece i, sadece bir k sm - n n baflka yere nakledilece ini aç klamas na ra men eylemin devam etti i vurgulanan CD'de, "Belli ki bu kadar olumlu geliflme, birilerini mutsuz etti. Belli ki birileri, dünyan n yükselen y ld - z olan Türkiye'nin fl n söndürmeye çal flt. Belli ki birileri y llard r tekrarlanan o bildik oyunu, yine sahneye koymak istedi" ifadeleri kullan ld. Baflbakan Erdo an' n "faiz lobisi" olarak iflaret etti i kesim, "Meydanda görünmeyip perde arkas nda duranlar. Bir anlamda senaryo yazarlar, oyun kurucular. Dünya, onlar, faiz lobisi olarak tan yor. Onlar hangi ülkede ç karlar kesintiye u rasa hemen harekete geçiyor, kar fl kl k ç kart yor. nsanlar soka a döküp, tafl üstünde tafl b rak lmamas için ellerinden geleni yap yorlar" sözleriyle tarif edildi. HEYKELLER SERG LENMEK Ç N GÜN SAYIYOR HABER 15 DE ÇOCUKLAR Ç ZG KAHRAMANLAR LE BULUfiUYOR AK Parti, Gezi Park olaylar n masaya yat rd AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Süleyman Soylu, Gezi Park 'nda bafllayan ve ilk haliyle anlafl labilir olan bir eylemin, k sa sürede baflka bir hüviyete bürünerek, genifl ölçüde etkili oldu unu belirterek, " flin do rusu, bu bizler için beklenmedik bir geliflmeydi. Karne, bu ölçüde baflar l yken neden biz bu 20 günü yaflad k? Temel soru bu" dedi. 16 da "Büyük Oyun" CD'sinde, baz yerli ve yabanc medya kurulufllar n n, Türkiye'de olumlu geliflmeleri görmezden geldi i, olumsuz geliflmeleri abartarak kamuoyuna duyurma yoluna gitti i belirtilerek, AK Parti'nin Ankara ve stanbul'da yapt mitinglerden görüntüler de kullan ld. HABER 17 DE fieh D N ADI MEZUN OLDU U OKULDA YAfiAYACAK HABER 19 DA HABER 16 DA

2 2 SineMagazin Frans z sinema y ld z Sami Naceri yine karakolluk oldu PAR S - Frans z sinemas n n ünlü isimlerinden Sami Naceri, baflkent Paris te haftasonu kar flt kavga yüzünden polis taraf ndan gözalt na al nd. Türkiye de de gösterime giren ve büyük be eni kazand için Fransa da dört kez çevrilen, yönetmen Luc Besson un Taksi filmlerinin baflrol oyuncusu Naceri nin daha önce de Frans z yarg s yla bir çok kez bafl derde girmiflti. Bir süre alkol tedavisi gören 51 yafl ndaki Naceri, eski sevgilisinin erkek arkadafl n b çakla yaralama suçundan 2011 y l nda 16 ay hapis cezas na çarpt r lm flt. (AA) LOS ANGELES - Star Wars (Y ld z Savafllar ) ve Indiana Jones serisi gibi unutulmaz yap mlara imza atan Amerikal ünlü yap mc, yönetmen ve senarist George Lucas, evlendi. Lucasfilm flirketi sözcüsü, 69 yafl ndaki yönetmenin 2006 y l ndan bu yana birlikte oldu u 44 yafl ndaki Mellody Hobson ile San Francisco da evlendi ini aç klad. Çiftin nikah n gazeteci Bill Moyers in k yd törene Oscar ödüllü ünlü yönetmen Steven Spielberg de kat ld. DreamWorks Animation flirketinin baflkanl n yürüten Hobson, ayn zamanda Good Morning America program n n yap mc lar aras nda yer al yor. Lucas, 14 y l evli kald ilk efli film editörü Marcia Lucas tan 1983 te boflanm flt. American Graffiti ve Star Wars filmleriyle en iyi yönetmen ve en iyi senaryo dallar nda dört kez Oscar a aday gösterilen Lucas, 1991 de Sinema Sanatlar ve Bilimleri Akademisi nin Irving G. Thalberg Ödülü ne lay k görülmüfltü. (AA) 28 Haziran 2013 Y ld z Savafllar n n yarat c s George Lucas dünya evinde girdi sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Hangover 3: Gelekten Bir Gece, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Sihirbazlar Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Büyük Umutlar Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Sihirbazlar Çetesi, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Sihirbazlar Çetesi, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Man Of Steel, Arkadafl m Max, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) Havada Aflk Var, Beflinci Emir: Ölüm, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, H zl ve Öfkeli 6, Vazgeçmem Senden, Ko ufl Akademisi, Iron Man 3 Ankara Cinemaximum (Armada) Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Sihirbazlar Çetesi, H zl ve Öfkeli 6

3 28 Haziran 2013 flsiz kalan madenciler, baretlerini f rlatt ZONGULDAK - Türkiye Taflkömürü Kurumuna (TTK) ba l Üzülmez Müessese Müdürlü ünde galeri açma iflini yapan tafleron firmayla sözleflmenin yenilenmemesi nedeniyle iflsiz kalan madenciler, Genel Maden flçileri Sendikas (GM S) önünde baretlerini f rlatarak protestolar n sürdürdü. TTK n n çal flma süresi dolan firmayla sözleflmeyi yenilememesi üzerine iflsiz kalan 130 madenciden baz lar, seslerini duyurmak için kent merkezindeki Madenci An t önünde topland. Yaklafl k 5 dakika hareketsiz duran 30 iflçi, slogan atarak kendilerine sahip ç kmad iddias yla GM S yetkililerine tepki gösterdi. flçiler ad nda aç klama yapan H CR RUM msak : kindi : Yaflam 19 fiaban 15 Haziran Günefl : Akflam : Ö le : Yats : Mehmet Günayd n, y llard r ayn flirkette çal flt klar n, sözleflme yenilenmedi i için 4 gündür maden oca na giremediklerini söyledi. Eylem süresince farkl makamlardaki yetkililerle görüfltüklerini ancak hiçbir sonuç alamad klar n ifade eden Günayd n, Görüfltü ümüz herkes farkl bir fley söylüyor. Biz kaç gündür sokaklarda ba r yoruz ve madenciye sahip ç k lmas n istiyoruz. Yapabilecek baflka bir fleyimiz yok. Sabah kalkt k, ifle gidiyoruz, kap ya kilit vurulmufl. Zonguldak ayakta tutan madencidir diye konufltu. Valili e kadar yürüyen iflçiler, makam nda bulunmayan Vali Erol Ayy ld z la görüflemeyince sendikaya yöneldi. GM S yöneticilerine tepki gösteren iflçiler, bafllar ndaki baretleri sendikan n önüne f rlatarak da ld. GM S Genel Baflkan Eyüp Alabafl, konuya iliflkin AA muhabirine yapt aç klamada, her zaman tafleron sisteme karfl olduklar n dile getirdiklerini belirtti. flçilerin 6 y ld r TTK n n haz rl k iflini yapan firmada çal flt n ifade eden Alabafl, Firman n çal flma süresinin bitmesiyle iflsiz kalma durumuyla karfl laflt lar. Süre uzat lmas talebiyle birkaç gündür tepkilerini dile getiriyorlar. Bizim sendika olarak bu konuda giriflim yapmam z mümkün de il. Bizim savundu umuz fley, haz rl k ifllerini TTK n n kendisinin yapmas d r. flin tek çözüm yolu budur fleklinde konufltu. (AA) Konyaalt Plaj nda bal k katliam ANTALYA - GÜÇ GÖNEL - Dünyaca ünlü Konyaalt Plaj nda e itim dal fl yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ö retim üyeleri Doç. Dr. Mehmet Göko lu ve Yrd. Doç. Dr Yaflar Özvarol, y llar önce batan kuru yük gemisinin enkaz n n bulundu u bölgede yüzlerce bal n avc lar taraf ndan zehirlendi ini belirledi. E itim dal fl yapmak üzere Konyaalt Plaj nda y llar önce batan kuru yük gemisinin enkaz n n oldu u bölgeye gelen Doç. Dr. Göko lu ve Yrd. Doç. Dr. Özvarol, enkaz çevresinde yüzlerce ölü bal k tespit etti. Bal klar üzerinde herhangi bir olta ya da a izine rastlamayan uzmanlar, deniz yüzeyinde de ekmek parçalar oldu unu belirledi. Bal klar incelenmek üzere G da Tar m ve Hayvanc l k l Müdürlü ü yetkililerine teslim edildi. Doç. Dr. Göko lu, AA muhabirine yapt aç klamada, bat k nedeniyle Konyaalt Plaj ndaki 8 ile 9 numaral üniteler aras ndaki bölgenin yüzmeye yasak oldu unu kaydetti. Karfl laflt klar ölü bal klar n zehirlendi ini ifade eden Göko lu, daha önce de bölgede bal k ölümlerine rastlad klar n anlatt. (AA) Gezi olaylar nda 680 polis yaraland ANKARA - ZAFER FAT H BEYAZ - Geçen y l ülke genelinde yap lan bin 642 yas d fl gösteri, yürüyüfl ve olayl bas n aç klamas nda 522 polis yaralan rken, Gezi Park odakl olaylarda yaralanan polis say s 680 oldu. AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlü ü verilerinden derledi i bilgiye göre, 2012 de, bin 534 yasa d fl toplant ve gösteri yürüyüflü düzenlendi ve 108 bas n aç klamas yap ld. Geçen y lki olaylarda 3 bin 217 kifli gözalt na al n rken, 522 polis ile 195 vatandafl çeflitli yerlerinden yaraland. Polislerin 440 yasad fl toplant ve gösteri yürüyüflünde, di erleri de olayl bas n aç klamalar nda eylemcilerin sald r s ndan zarar gördü. Gezi Park odakl olaylarda göstericilerin sald r lar sonucu yaralanan polis say s, geçen y lki tüm olaylarda yaralanandan fazla. Gezi Park eylemlerinin 25 gününde 680 güvenlik görevlisi yaraland. Polislerin, daha çok bafl ve ayaklar na isabet eden tafl, bilye ve flifle nedeniyle yaraland tespit edildi. Bu arada, toplumsal olaylar n do ru yönetilebilmesi ve olaylarda olumsuzluk yaflanmamas için 11 bin 731 çevik kuvvet personeli, 16 farkl konuda hizmet içi e itime tabi tutuldu u ö renildi. (AA)

4 4 Alanya bu y l 4 milyon turist bekliyor ANTALYA - Alanya Ticaret ve Sanayi Odas (ALTSO) Yönetim Kurulu Baflkan Kerim Aydo an, bu y l bir milyonu kongre turizmi kapsam nda olmak üzere 4 milyonun üzerinde turist a rlamay hedeflediklerini söyledi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odas (ALTSO) Yönetim Kurulu Baflkan Kerim Aydo an, bu y l bir milyonu kongre turizmi kapsam nda olmak üzere 4 milyonun üzerinde turist a rlamay hedeflediklerini söyledi. Aydo an, AA muhabirine yapt aç klamada, turizm sezonuna bu y l geçen y la göre daha erken bafllad klar n ifade etti. Özellikle Rusya, skandinav ülkeleri ve Almanya'dan turist beklediklerini dile getiren Aydo an, Alanya'da turistlere deniz, kum, günefl üçlemesinin d fl nda alternatif seçenekler de sunmak istediklerini, bu yönde çal flmalar yap ld n anlatt. Bu kapsamda Türkiye'deki en büyük kongre merkezlerinden birini hayata geçirdiklerini bildiren Aydo an, "Bu y l bir milyonu kongre turizmi kapsam nda olmak üzere 4 milyonun üzerinde turist a rlamay hedefliyoruz" dedi. Aydo an, Alanya'ya gelen yabanc turist say s n n 2010 y l nda 1 milyon 800 binden, 2011 y l nda 2 milyon 500 bin civar na ç kt n dile getirerek, geçen y l ise dünya genelinde yaflanan krize ra men Alanya'ya gelen yabanc turist say s n n yaklafl k 2 milyon 600 bin oldu unu kaydetti. Türkiye genelinde yabanc lar n ald konutlar n üçte birinin Alanya'da sat ld na iflaret eden Aydo an, bunun turizme do rudan ve dolayl yoldan katk sa lad n söyledi. Aydo an, "Konut sektörünün turizm ekonomisine katk s yads namaz bir gerçek" diye konufltu. Alanya Turistik flletmeciler Derne i (ALT D) Baflkan Gülçin Güner ise bu y l sezonun geçen y ldan daha iyi geçece i yönünde beklentileri oldu unu kaydetti. Sezona iyi bafllad klar n dile getiren Güner, flöyle devam etti: "2013 sezonu, geçen seneye göre erken rezervasyon ve sat fllar anlam nda daha doyurucu. Bu, hem bölgemiz hem de ülke geneli aç s ndan geçerli. Bu art fl de iflik pazarlardan geliyor. (AA) C P SAFAR MU LA - Levent Kifli - Marmaris'te düzenlenen cip safari turlar na kat lan turistler, heyecan ve e lencesi bol bir gün geçiriyor. Türkiye'de cip safarinin en yo un yap ld tatil merkezlerinden Marmaris'te, turlara özellikle yabanc turistler oldukça ilgi gösteriyor. Sezon boyunca on binlerce turistin kat ld safarilerde yüksek adrenalin keyfi yaflan yor. Cipleriyle, gün boyunca ço unlu u patika fleklindeki orman "Benzer turlar içi yollardan geçen turistler, Güney Ege'nin Bodrum'da da yap l yor Antalya, Fethiye ve do al güzelliklerini de ancak Marmaris'in yak ndan görme f rsat n do as ve yollar cip elde ediyor. safari için çok daha Marmaris'te 23 y ld r uygun. Cip safarinin en cip safari turlar popüler oldu u turizm düzenleyen, rehber Erol merkezi Marmaris. Kaplan, AA muhabirine Buraya tatile gelip de yapt aç klamada, cip cip safari yapmadan safari turlar n n turistlerin en fazla ilgi göster- dedi. dönen turist çok az" di i organizasyonlar n bafl nda geldi ini söyledi. savafl yla stres - fl adamlar su Engebeli ve su dolu at yorçukurlar bulunan orman Cip safari turlar n n, yollar ndan geçtiklerini baz kiflilerde tutku anlatan Kaplan, bu haline geldi ini anlatan durumun tatillerinde Kaplan, tatili sürecince heyecan arayanlar n çok 3 kez safari turana hofluna gitti ini kaydetti. dikkati çekti. Turlar ç kan turistler oldu una Yo un sezonlarda ayn tatil animasyonu günde 40 cipin tura fleklinde düzenlediklerini ç kt n belirten Kaplan, belirten Kaplan, orman yol emniyeti aç s ndan içinde su tabancalar yla araçlar n gruplar halinde yap lan su savafl nda güzergahta yer e lencenin en üst seviyeye ç kt n söyledi. ald klar n dile getirdi. Cip safarinin en güzel Yerli müflteri say s n n Marmaris'te gerçeklefltirildi ini ifade eden terdi ine iflaret eden da son y llarda art fl gös- Kaplan, Kaplan, "Türkiye'nin Turizm de iflik bölgelerinden turlara kat lmak için gelen çok say da kifli var. Hakimler, savc lar, doktorlar geliyor. stanbul'dan gelen ifl adam müflterilerimiz var. Telefonlar n kapat p, 'Bofl ver ifli gücü, ben buraya e lenmeye geldim' deyip su tabancalar yla su savafl yap yorlar. fl adamlar ifl stresini cip safariyle at yor" diye konufltu. Turlara kat lan turistler ise çok güzel bir gün geçirdiklerini ve su savafl n n turlar na ayr bir heyecan katt n dile getirerek, tur güzergah nda bulunan K zkumu Plaj ve Turgut köyü flelalesinden çok etkilendiklerini belirtti. -Safari güzergah ve etkinlikler- Cip safari sat n alan turistleri, saat s ralar nda otellerinden almaya bafllayan tur flirketleri, 10.00'da Armutalan beldesinden yaklafl k 130 kilometre 28 Haziran 2013 Heyecan arayanlar n gözdesi: sürecek tura bafll yor. Datça yolundan bir süre ilerleyen cipler, daha sonra patika yola giriyor. Burada su tabancalar da t lan turistler, yolda birbirlerini slatarak e leniyor. Bir saat kadar süren e lencenin ard ndan su tabancalar toplan yor ve cipler ana yola ç karak yoluna devam edi-yor. De irmenyan 'nda yar m saat çay molas veren turistler, ard ndan Turgut köyüne giderek tur ücretine dahil olan ö le yeme ini yiyor. Yemekten sonra köydeki flelaleye götürülen turistler, burada yaklafl k 40 dakika kald ktan sonra Orhaniye köyündeki K zkumu Plaj 'n ziyaret ediyor. Son olarak Bay r köyüne giden safariciler, burada ise as rl k ç nar a ac n n etraf nda dolaflarak dilek tuttuyor. Sonra ayn güzergah kullan larak, akflam üzeri ilçe merkezine dönülüyor. (CHA)

5 28 Haziran 2013 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Telsiz ve telem araçlar na uzaktan haber yazd rma düzeni. Ceylan. 2. Garaj. 3. Is. 4. Yemek yeme araçlar ndan biri. Boyun e en, kendini baflkalar n n buyru una b rakan. 5. Yön, taraf. Güldürü. 6. ABD de bir eyalet. Yabani hayvan bar na. 7. Bir nota. Eski dilde O gösterme s fat na verilen ad. fiehzadelerin özel e itmenleri. 8. Müzikli ve konuflmal bölümlerin bulundu u, hafif konulu sahne gösterisi. Uyan k, gözü aç k. 9. Küçük ispirto oca. 10. Olgunlafl nca kendili inden çatlay p aç lm fl tek hücreli tohumlu kuru meyve, kapç k meyve. Kimse, kifli. 11. Dost, arkadafl. fiamanlarda din adam. 12. Bir cins ngiliz biras. Yar yafl yar kuru, rutubetli toprak. 13. Bel ba. Seryumun simgesi. 14. Duman karas. Etkili söz söyleme sanat. 15. Yönerge, direktif. Endonezya n n plaka iflareti. 16. Arap alfabesinin ilk harfi. Bir halk saz. 17. Güzel, hofl, sevimli. Kullan lmam fl olan, eski olmayan. 18. laç, merhem. Gözde a tabaka. 19. Ham z. Küçük akarsu. 20. Bilgin. Büyük delikli kalbur. Yukar dan afla ya: 1. Hayvanlarda semizlik. Bir ilimiz. stanbul ilinin eski adlar ndan biri. 2. Rütbesiz asker. Tanr n n adlar ndan biri. Saç dökülmüfl olan kimse. Nazi Hücum K - tas n n k saltmas. Yap m. 3. Kelem. Düzenli ekilen yer. Arnavutluk un para birimi. Bir nota. 4. Boyutlar. Pirinçli, yumurtal ve yo urtlu yap lan spanak ya da sebze yeme i. Topluluk, cemaat. Eskiden Roma kentine verilen ad. 5. Siyah kalemle yap lan resim. çtenlik. 6. Kayakta bir yar flma türü. nce ve keskin ses. Güzellik, hoflluk. 7. fiark, türkü. Al n p sat labilen her türlü eflya. fiark da her k tadan sonra tekrarlanan ve bestesi de iflmeyen bölüm. Ünlem. 8. Öküz yemli i. Asetik asidin tuzu ya da esteri. Boya inceltici s v. 9. De ifliklikler. Serüven. Mesafe. 10. yi, güzel. Tafl levre i. Eski dilde süreç. Kasaplarda sat lan kesilmifl hayvan.. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 Ekonomi KAHRAMANMARAfi - fiekerbank' n 60. kurulufl y l na özel, Anadolu nun farkl illerinde düzenledi i 'Üreten Anadolu Buluflmalar ' panellerinin dördüncüsü Kahramanmarafl ta gerçeklefltirildi. Uluflahin, Genel Müdür Yard mc lar Orhan Karakafl ve Halit Haydar Y ld z n ev sahipli inde, Kahramanmarafl Ticaret ve Sanayi Odas (KMTSO) Meclis Salonu'nda düzenlenen panele, KMTSO Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Karaküçük, ifladamlar ve çok say - da davetli kat ld. Panelin aç l fl konuflmas n yapan Uluflahin, fiekerbank olarak Türkiye de yerel üretimin artmas ve üretenlerin desteklenmesine yönelik projelerine aral ks z devam ettiklerini bildirdi. fiekerbank n 1953 y l nda Anadolu da binlerce üreticinin, giriflimcinin küçük birikimleriyle kurulan bir banka oldu unu hat rlatan Uluflahin, 60 y ld r Anadolu Bankac l n n lider ismi olduk. Bugün de üretimin artmas na yönelik projelerimizle fiekerbank olarak Keflan dan Rize ye, Nevflehir den Gaziantep e, K rflehir den Kahramanmarafl a kadar Anadolu nun her köflesindeyiz. Misyonumuz sadece kar etmek de il, kurumsal sorumluluk anlay fl n ifl süreçlerine uygulayarak ve tüm paydafllar m za de er katarak büyümektir diye konufltu. Üretim, ihracat konular nda Kahramanmarafl n sergiledi i tablonun gurur verici oldu unu kaydeden Uluflahin, Kahramanmarafl, Türkiye nin en büyük üretim merkezlerinden biridir. limizdeki sanayi sektörleri yerel hammadde kaynaklar na dayanarak gelifliyor. Burada dünyaca ünlü markalar n tedarikçisi olan haz r giyim, iplik imalatç lar, yerel kaynaklara dayal üretim yapan mikro, küçük ve orta büyüklükteki firmalar gördüm. Sizler için bu profil al fl lagelmifl olabilir fakat bilmenizi isterim ki bu üretim dinami i asl nda tüm Türkiye olarak ulaflmak istedi imiz yeri gösteriyor diye konufltu. Kahramanmarafl'taki iflletmelerin yüzde 95'ini KOB lerin oluflturdu unu belirten Uluflahin, bu tablonun hemen hemen Türkiye foto raf ile örtüfltü ünü ifade etti. Kahramanmarafl'ta 35 adet sanayi kolunda say lar 500'e yaklaflan sanayi tesisi ve say lar 700 e yaklaflan iflletme bulundu una dikkat çeken Uluflahin, Y ll k cirosu 2,5 milyar dolar olan Kahramanmarafl ilinin sanayisi, 35 bin kifliye istihdam sa l yor. Kahramanmarafl' n en önemli sanayi kolu tekstildir ve Kahramanmarafll lar olarak bu alanda Türkiye'nin gizli kahramanlar s n z. Öyle ki ülkemizde kullan lan her dört makara iplikten biri Kahramanmarafl ta üretiliyor. Tar m ve g da alan nda da Kahramanmarafl ülkemizin önemli kentlerinden biridir dedi. fiekerbank Genel Müdürü Meriç Uluflahin, Anadolu Bankac l misyonuyla 60 y ld r üretenin ve esnaf n yan nda yer ald klar n n alt n çizdi. Bu kapsamda 60. kurulufl y l için Kap m z Esnafa Aç k projesini bafllatt klar n anlatt. Projenin 15 fiubat ta bafllad n an msatan Uluflahin, befl ay gibi bir sürede önemli baflar lara imza at ld n kaydetti. Kamuoyu, tüketiciler ve esnaf m z bu platformu sahiplendi diyen Uluflahin, Çok güzel e-postalar, mektuplar, telefonlar al yoruz. Projemizi bafllad m z 15 fiubat tarihinden bu yana Türkiye genelinde 377 esnaf odas ile Kap m z Esnafa Aç k protokolü imzalad k ve böylelikle ülke çap nda yaklafl k 151 bin esnafa ulaflt k. ifadelerini kulland. Gümrük ve Ticaret Bakanl Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Aytekin Yalç n, Esnaf ve Sanatkarlar n Bölge Ekonomisindeki Yeri ve Gelece i konulu bir konuflma yapt. Esnaf ve sanatkar n toplumun tüm kesimlerine yönelik üretimleriyle ekonomik büyümeye ve sosyal sisteme katk sa lad n kaydeden Yalç n, Ekonomik dinamizmin ve canl l n kayna n oluflturan esnaf ve sanatkarlar m z ayn zamanda refah tabana yay yor. stihdama önemli düzeyde katk da sa layan esnaf ve sanatkarlar - m z, istikrar n temel mekanizmas olarak kabul gören bir kesimdir diye konufltu. Esnaf ve sanatkârlar n 491 meslek kolunda faaliyet gösterdi ine iflaret eden Yalç n, bu meslek kollar n n da 19 sektör bafll nda topland n belirtti. Bu sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar n yüzde 33 ünün imalat ve tamirat alan nda yüzde 67 sinin ise hizmetle ilgili meslek kollar nda faaliyetlerini sürdürdü ünü söyleyen Yalç n Kahramanmarafl taki iflletme say lar na iliflkin flu bilgileri verdi: Türkiye deki iflletme say s 3 milyon 422 bin 163 iken Kahramanmarafl taki iflletme say s 35 bin 146 dir. Bu rakamlarla Kahramanmarafl 23. s rada yer almaktad r. Kahramanmarafl taki KOB say s ise 35 bin 106 dir. (CHA) 28 Haziran 2013 Kahramanmarafl sanayinin %95'ini KOB 'ler oluflturuyor fiekerbank Genel Müdürü Meriç Uluflahin, Kahramanmarafl'taki iflletmelerin yüzde 95'ini KOB lerin oluflturdu unu belirterek, bu tablonun hemen hemen Türkiye foto raf ile örtüfltü ünü ifade etti. Kahramanmarafl'ta 35 adet sanayi kolunda say lar 500'e yaklaflan sanayi tesisi ve say lar 700 e yaklaflan iflletme bulundu una dikkat çeken Uluflahin, Y ll k cirosu 2,5 milyar dolar olan Kahramanmarafl ilinin sanayisi, 35 bin kifliye istihdam sa l yor." dedi. Merkez'den enflasyon yorumu: Yurt içi talep sa l kl bir toparlanma sergiliyor ANKARA - Merkez Bankas, son dönemde aç klanan verilerin iç ve d fl talep geliflmelerinin öngörüldü ü flekilde seyretti ini gösterdi ini aç klad. Para otoritesi, ikinci çeyre- e iliflkin verilerin yurt içi nihai talebin sa l kl bir toparlanma sergiledi- ine iflaret etti ini kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) Para Politikas Kurulu (PPK) Toplant Özeti'ni yay mlad. May s ay nda tüketici fiyatlar - n n yüzde 0,15 oran nda artt n bildiren Merkez, y ll k enflasyonun da yüzde 6,51 e yükseldi ini aç klad. Söz konusu dönemde enflasyonu art ran iç ve d fl talep geliflmelerine de inlen özette, büyümeye en büyük katk y yurt içi taleplerin yapt vurguland. Buna karfl l k ithalat talebinin artt n ve ihracat rakamlar n n düfltü üne de de inildi. TCMB'den konuyla ilgili yap lan aç klamada yer alan baz tespitler flöyle: "Temel mal grubunda y ll k enflasyon May s ay nda belirgin bir de ifliklik göstermeyerek yüzde 3,66 olmufltur. Giyim grubunda y ll k enflasyon son 3 aydaki gerilemenin ard ndan May s ay nda s n rl bir art fl kaydederken giyim ve dayan kl mallar hariç temel mal enflasyonundaki istikrarl yavafllama e ilimi ise sürmüfltür. Temel mal fiyatlar n n mevsimsellikten ar nd r lm fl art fl e ilimi ise bu dönemde afla yönlü bir seyir izlemifltir. Bu do rultuda, hizmet enflasyonunun e ilimindeki yükselifle ra men temel enflasyon göstergelerinin mevsimsellikten ar nd r lm fl e ilimlerinde düflüfl kaydedilmifltir. (CHA)

7 28 Haziran 2013 fiirnak - Türk Sanayicileri ve fladamlar Derne i (TÜS AD) yaklafl k 100 üyesi ile fi rnak' n Cizre ilçesine ç karma yapt. Ev sahipli ini, kendisi de Cizreli olan TÜS AD üyesi Tarkan Kadoo lu'nun yapt toplant ya, TÜ- S AD Baflkan Muharrem Y lmaz' n yan s ra Mustafa Koç, Güler Sabanc, Ümit Boyner ve Nihat Özdemir gibi ünlü ifladamlar ile Vali Vahdettin Özkan da kat ld. Toplant öncesi çalan Kürtçe parçalar, ifl adamlar ilgi ile dinledi. TÜS AD ve Türk Giriflim ve fl Dünyas Konfederasyonu (TÜRKON- FED) iflbirli i ile yap lan toplant Cizre'nin tarihi K rm z Medrese'sinde gerçeklefltirildi. TÜS AD Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Kadoo lu, burada yapt - konuflmada, herkesin ayn gemide oldu unu ifade ederek, "Nas l ki bundan binlerce y l önce Nuh'un gemisinde yeni bir dünya için ayn gemide olduysak; hatalar, sevaplar, günahlar geride b rakarak yeni bir sayfa açmak için o gemiye bindiysek; bugün bunun bir benzerini Cizre'de Nuh'un gemisini karaya oturttu u yerde yine yapabiliriz." dedi. Kadoo lu, "Bu buluflma Nuh'un Gemisi'nin bizlere aktard miras n, yenilenmenin, yeni bir sayfa açman n, yeni bir flans vermenin buluflmas d r. Tüm ülkenin bar fl heyecan yaflad bir zamanda Cizre buluflmas iflte böyle özel bir anlam ifade ediyor." ifadelerini kulland. Daha sonra kürsüye ç kan Türk Giriflimci ve fl Dünyas Konfederasyonu (TÜRKONFED) Baflkan Süleyman Onatça da flunlar söyledi: "Bugün burada Türkiye özel sektörünün öncü giriflimcilerinin, bölgeye yönelik baz yat r m planlar n n müjdesini verece ini umuyorum. Son bir y l içinde uygulanan teflvik sisteminde, en h zl art fl 6. bölgede olmufl. Di er 5 bölgenin toplam nda 11 yat r m projesi tamamlan rken, yaln zca 6. bölgede 20 projenin tamamlanarak iflletmeye geçmifl olmas, bar fl sürecinin 6. bölgeye getirdi i katk lar n en net göstergelerinden biri olmufltur. Bar fl süreci Ekonomi bizi sadece 2023 y l nda dünyan n en büyük 10 ülkesinden birisi yapmaya bir ad m daha yaklaflt rm fl olacak, ayn zamanda dünyan n geliflmifl demokrasilerinden biri olmaya da yaklaflt rm fl olacakt r. Ça dafl demokrasi, ço unlukçu de il ço ulcu bir rejimdir. Ço ulcu rejimlerin ay rt edici yönü, parmak say s na göre de il, toplumsal uzlaflmaya göre hareket etmesidir. Hepimiz biliyoruz ki, bölgenin kalk nmas n n önündeki bir numaral engel y llar boyunca devam eden terör ve terörün yol açt güvenlik kayg lar olmufltur. Bölgede kalk nman n yolunu açacak bafll ca faktör de hiç flüphesiz bar fl sürecidir. Geçen hafta Ekonomi Bakan - m z n aç klad rakamlar bar fl sürecinin olumlu etkilerinin flimdiden görülmeye baflland n göstermektedir. Son bir y l içinde uygulanan teflvik sisteminde, en h zl art fl 6. bölgede olmufl. Di- er 5 bölgenin toplam nda 11 yat r m projesi TÜS AD: Çözüm sürecinin ufku kardeflliktir, destek veriyoruz Türkiye Sanayi fladamlar Derne i (TÜS AD) Baflkan Muharrem Y lmaz, çözüm sürecine destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirterek, "Çözüm sürecinin toplumun geneli taraf ndan benimsendi ini de görüyor, fark ediyor, inan yoruz. Art k bu noktadan geriye dönülemez diyor ve toplumsal enerjimizi kalk nmam za, refah m za ve huzuru derinlefltirmeye odaklama zaman d r diyoruz. çinde bulundu umuz bu sürecin ufku, demokrasidir. Bu sürecin ufku bar flt r. Bu sürecin ufku kardeflliktir ve bu nedenle çözüm sürecine bafl ndan itibaren destek verdik, vermeye devam edece iz." dedi. 7 tamamlan rken, yaln zca 6. bölgede 20 projenin tamamlanarak iflletmeye geçmifl olmas, bar fl sürecinin 6. bölgeye getirdi i katk lar n en net göstergelerinden biri olmufltur. Çözüm sürecindeki kararl l n devam etmesi ve sürecin ilerlemesi arzusu bugün hükümetten ifl dünyas na, bölge insan ndan toplumun çok genifl bir kesimine herkes taraf ndan kabullenildi ini görmekten büyük bir memnuniyet duymaktay z. Bölgede ifl yapan dostlar m zdan terörün sigorta primlerini nas l yükseltti ini, hatta birçok ifl yerinin sigortalanmas n n neredeyse olanaks z hale geldi ini, kredi maliyetlerinin ve teminatlar n nas l artt n biliyoruz." Bölgede gelir seviyesinin yükselmesi ve bölgenin daha fazla yat r m çekebilmesi için yap lacak yat r mlar n risk sigortas n n da teflvik kapsam na al nmas yla risk primlerinin bat da uygulanan oranlara çekilmesi gerekti ini dile getiren Onatça, "Bu uygulama, terör nedeniyle oluflan risk fark tamamen ortadan kalk ncaya kadar devam etmelidir. Bölgedeki kalk nma ajanslar n n proaktif çal flmas ve buraya gelmesi muhtemel yat r mc lara rehberlik yapmas, bölgenin karfl laflt rmal rekabet gücünün bulundu u alanlara iliflkin yap lacak çal flmalar n yat r mc ya anlat lmas, aynen kendi flirketlerimizdeki pazarlama departmanlar gibi yat r mc ile iliflkiye geçerek onlar bölgeye çekmeye çal flmas gerekti ini düflünüyorum. Kalk nma ajanslar n n bu çabas n n bölgenin geliflmesine büyük katk s olacakt r." diye konufltu. Türkiye Sanayi fladamlar Derne- i Baflkan Muharrem Y lmaz da konuflmas nda çözüm sürecine de inerek, "Çözüm sürecinin toplumun geneli taraf ndan benimsendi ini de görüyor, fark ediyor, inan yoruz. Art k bu noktadan geriye dönülemez diyor ve toplumsal enerjimizi kalk nmam - za, refah m za ve huzuru derinlefltirmeye odaklama zaman d r diyoruz. çinde bulundu umuz bu sürecin ufku, demokrasidir. Bu sürecin ufku bar flt r. Bu sürecin ufku kardeflliktir ve bu nedenle çözüm sürecine bafl ndan itibaren destek verdik, vermeye devam edece iz." fleklinde konufltu. (CHA) ANKARA 16. ASL YE HUKUK MAHKEMES NDEN LAN ESAS NO : 2012/460 Davac ile Nüfus Müdürlü ü aras nda mahkememizce nüfus davas n n yap lan yarg lamas sonucunda; Davan n kabulü ile; stanbul ili Bayrampafla ilçesi Terazidere mah. Cilt no 18, hane no 544 BSN 13 da nüfusa kay tl, TC numaral, fiaban ve Güllücan m o lu, Eyüp 27/07/1989 do umlu Serhat Özbir'in nüfus kütü ünde Serhat olan isminin SERHAT EM R olarak düzeltilmesine, kay tlara bu flekilde tesciline, karar verilmifltir. / lan olunur. 17/06/2013 (Bas n-9620) 512 ( Resmi lanlar

8 8 Ekonomi 28 Haziran 2013 Sosyal yard mlar art k PTTKart üzerinden yap lacak Sosyal yard mlar n ihtiyaç sahiplerine ulaflt r lmas nda kartl dönem bafll yor. Bu çerçevede PTT 2 milyon kart basacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma fiahin, sosyal yard mlar n genelde kad nlar üzerinden yap ld n belirterek, mavi ve pembe kart olmak üzere iki kart yapt klar n söyledi. fiahin, "Kartlar n dörtte üçü pembe renkte olacak." dedi. ANKARA - Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma fiahin ile Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m, Sosyal Yard m Kart Sistemi'nin tan t m na kat ld. Etkinlikte, Türkiye Posta Telgraf Teflkilat (PTT) Genel Müdürü Osman Turhan ile sanatç Erdal Özya ç lar da haz r bulundu. Bakan fiahin, burada yapt konuflmada, 2 milyon kiflinin hizmet alaca yeni bir çal flma yapt klar n belirterek, "Daha h zl daha ça dafl sosyal devlet olarak ulaflt rabilecek alt yap y yapmam z gerekiyordu. ncelemelerimiz sonunda bu sistemi en iyi flekilde PTT nin yapabilece ine kara verdik. Yard mla özel sektör kalitesinde PTT sayesinde sunulacak." diye konufltu. Krizlerde ilk önce ihtiyac olanlara destek verdiklerini dile getiren fiahin, "Sosyal politikalar m z n ne kadar güçlü oldu unu anlat yoruz. Mesela asl nda para de il. Küçük bir destek ile devletin kendini yan nda hissetmelerini sa l yoruz. Bir ve berberlik duygusunu sa l yoruz. Herkes küçülüyor biz büyüyoruz." ifadesini kulland. Bakan Binali Y ld r m da PTTKart n faydalar ndalar ndan söz ederek, bankalara sitem etti. PTT nin paralar birbirine kar flt rmadan bu ifli yapt n n alt n çizen Y ld r m, kazand güven sayesinde de sosyal deste e muhtaç kiflilere yard m etti ini söyledi. PTTKart ile al flverifl yap ld n da belirten Y ld r m, flöyle konufltu: "Kartla al flverifl yapman n baz s - k nt lar da var. PTTKart içinde yazd ndan fazla harcatm yor. Baz kartlar tuzak. Ha babam çekiyorsun. Yedek kart ç kar, ikinci kart, üçüncü kart sonra kafa kalm yor. Sonra hesap kitap flafl yor. Evde ve insan da huzur kalm yor. Bu banka reklamlar yapan arkadafllar n vatandafllar da düflünmeleri laz m. Sadece iflin fiyakal taraf n göstermemek gerekiyor. Herkesim zengin babas yok. Üç kurufl kazanacaks n, iki kurufl harcayacaks n bir kurufl da saklayacaks n. Biz anam zdan babam zdan böyle gördük. Avrupa, ABD çok harcaman n ceremesini çak yor. Teknolojinin bizi verdi i her türlü imkân vatandafl m z için sonuna kadar kullanaca z. Yasaklama k s tlama ifl görmez. Toplumda bilinç ve fark ndal k oluflturaca z. Birbirimizi uyaraca z birbirimiz düzeltece iz. Ülkemiz ve milletimizin gelece i için kullanaca z." Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl - ve Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl ars nda imzalanan sözleflme ile art k yard mlar PTTKart ile yap lacak. Yard mlar PTTKart ile yard ma muhtaç kiflilere ulaflt r lacak. Daha önce flartl e itim, flartl yard m ödemeleri ve efli vefat eden kad nlar n yönelik yap lan yard mlar PTT arac l ile yap l yordu. PTTKart ile art k evde bak m ücretleri muhtaç ve asker ailelerine yap lan yard m ödemleri PTTKart ile yap lacak. Tüm ifllemleri yapabilen PTTKart sosyal yard mlar d fl nda herhangi bir yat rma aktarma vb. ifllemlerde kullan lmayacak. PTTKart ve flifre teslimi flubelerden yap lacak. Kartlar için herhangi bir ücret al nmayacak. Kad nlara pembe erkeklere mavi kart verilecek. Birden farzla yard m alanlar için de tek kart kullanabilecek. Yard mlar yatt anda hak sahiplerine SMS ile bilgi gönderilecek. Di er banka ATM lerinden ortak kullan m esaslar na göre ifllem yap lacak. Kartlar al flverifl için de kullan labilecek. (CHA) Expo 2016 için ulafl m esnaf da tafl n alt na elini koydu ANTALYA - Antalya da toplu tafl - mac l k sektöründe hizmet veren esnaf, Expo 2016 Antalya y tan tacak. Bu kapsamda, sektörde hizmet veren servis ve ticari taksilere Expo 2016 y tan t c ç kartma yap flt r lacak. Ayr ca, büyük araçlara da Expo organizasyonunu tan t c materyaller konulacak. fiehir içi tafl mac l k sektöründe hizmet veren esnaflar n ba l oldu u odalar n baflkan ve yöneticileri, Expo 2016 Antalya Ajans Genel Sekreteri Selami Gülay ziyaret etti. fioförler ve Otomobilciler Odas Baflkan Mehmet Ali Alkan, Servisçiler Odas Baflkan Adil Demir ve ATSO Meclis Üyesi Niyazi fiahin ile birlikte oda yöneticilerinin kat ld ziyarette, Expo 2016 Antalya n n tan t m na tafl mac l k sektöründeki esnaf n nas l katk sa layabilece i görüflüldü. Antalya daki esnaf temsilcilerinin ziyaretinden duydu u memnuniyeti dile getiren Genel Sekreter Selami Gülay, herkesin gösterdi i duyarl l ktan dolay Expo nun suya at lan tafl gibi büyüyece ini söyledi. Expo 2016 n n, Antalya n n tan t m n n yan s ra ekonomik katk da sa layaca n hat rlatan Gülay, Tafl mac l k sektörünün, bu organizasyonun daha genifl kitlelere ulaflmas nda çok önemli rol oynayaca kan s nday m. dedi. Expo 2016 n n, Antalya için çok büyük bir kazanç olaca na inand klar - n belirten oda baflkanlar, bu büyük organizasyonda üzerlerine düflen görevleri yapmaya haz r olduklar n belirtti. Yap lan görüflme sonunda, flehir içi tafl mac l k yapan, servis ve ticari taksilere, Expo 2016 Antalya y tan t c ç - kartma yap flt r lmas na, ayr ca araçlarda bu büyük organizasyonu tan t c materyallerin konulmas na karar verildi. Tafl mac l k sektöründeki esnaflar n organizasyon hakk nda daha fazla bilgi sahibi olmas amac yla, Expo 2016 Antalya Ajans yetkilileri taraf ndan esnafa yönelik bilgilendirme toplant lar da düzenlenecek. (CHA)

9 28 Haziran 2013 Ekonomi Akaryak t sat fllar tatil döneminde art yor Türkiye de benzin sat fllar geçen y l en yüksek seviyeye yaz aylar nda ulaflt. Y l içindeki akaryak t sat fl n n yaklafl k yüzde 30 u haziran, temmuz ve a ustos aylar nda gerçekleflti. 9 ANKARA - Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu nun 2012 y l Petrol Piyasas Sektör Raporu na göre, sektördeki da t c lisans na sahip aktörler, Türkiye de geçen y l 1 milyon 848 bin 464 ton benzin türü akaryak t sat fl yapt. Benzin sat fllar mevsimsel olarak önemli dalgalanmalar gösterdi. Sat fllar n en yüksek düzeye ulaflt dönem ise yaz aylar oldu. Benzin sat fllar n n yüzde 29,9 u haziran, temmuz ve a ustos aylar nda gerçekleflti. Bu üç aydaki benzin sat fl 552 bin 151 tonu buldu. Y l içinde en yüksek benzin sat fl oran yüzde 10,3 le temmuz ay nda yakaland. Temmuz ay nda benzin sat fl 190 bin 99 tona ç kt. Benzin sat fllar n n en düflük seviyede kald dönem ise k fl aylar oldu. Ocak ve flubat aylar nda benzin sat fllar n n oran yüzde 6,8 e kadar geriledi. Y l içindeki en düflük benzin sat fl ise flubat ay nda gerçekleflti. fiubat ay nda benzin sat fllar 125 bin 632 tona kadar düfltü. Motorin sat fllar nda da benzer bir durum yafland. Y l içindeki motorin sat fllar n n yüzde 28,2 si yaz aylar nda yap ld. Motorin sat fllar temmuz ay nda en yüksek seviyeye ç karken, y l içindeki motorin sat fllar n n yüzde 9,7 si temmuz ay nda gerçekleflti. - Bayramda benzin sat fl art yor, motorin sat fl düflüyor Benzin ve motorin türleri sat fl da l mlar bayi otomasyon sisteminden elde edilen günlük veriler ile incelendi inde; benzin türlerinde en yüksek pompa sat fl n n Kurban ve Ramazan bayramlar n n arife günü gerçekleflti i görülüyor. Motorin türlerinde ise y l n en düflük istasyon pompa sat fllar Kurban ve Ramazan bayramlar n n ilk günü gerçeklefliyor. Resmi tatil günleri hariç tutuldu- unda, motorin sat fllar pazar günleri haftan n di er günlerine nazaran azal yor. Benzin sat fllar ise cumartesi günleri haftan n di er günlerine göre önemli ölçüde art yor. (AA) malat sanayinde ihracat 2018 de 250 milyar dolar aflacak ANKARA - Onuncu Kalk nma Plan na göre, 2018 y l nda imalat sanayinde ihracat 257,1 milyar dolara ulaflacak. TBMM Baflkanl na sunulan ve y llar n kapsayan Onuncu Kalk nma Plan na göre, 2007 y l nda yüzde 41,6 olan savunma ihtiyaçlar n n yerli kaynaklardan karfl lanma oran, 2011 y - l nda yüzde 54 e yükselmesine ra men bu alanda d fla ba ml l k devam ediyor. Türkiye nin uluslararas rekabet gücünü ve dünya ihracat ndan ald pay art rmak için imalat sanayinde dönüflümü gerçeklefltirerek yüksek katma de erli yap ya geçmek ve yüksek teknoloji sektörlerinin pay n art rmak amaçlan yor. Sanayi girdilerinin ülke içinden karfl lanma oran n n art r lmas için yüksek yat r m gerektiren ara mal ve sanayi hammaddelerinin üretimine öncelik verilecek. Bu tesisler için nitelikli ve büyük çapl mekan haz rl klar yap lacak, yerli ve yabanc yat r mc lar n özendirilmesi amac yla mekanizmalar oluflturulacak ve bu yat r mlar n kamu desteklerinden öncelikli olarak yararlanmas sa lanacak. Bu amaçlarla Girdi Tedarik Stratejisinin uygulanmas na devam edilecek. Kentleflme ve kentsel dönüflüm, imalat sanayi ile bütünleflik bir flekilde ele al nacak. Bu çerçevede ak ll bina, yap malzemeleri, toplu tafl ma araçlar ve sinyalizasyon sistemleri gibi alanlarda üretim ve ihracat kapasitesi art r lacak. Plana göre, büyükflehir belediyeleri baflta olmak üzere kamunun rayl ulafl m sistemleri ihtiyaçlar n n yurt içinden karfl lanmas için teknolojik kabiliyet ve yerli üretim gelifltirilecek. Bu do rultuda yerli ve yabanc sanayi ortak giriflimleri kurulmas desteklenecek. Ülke kredi ve garanti programlar, sermaye mallar ve yüksek teknolojili yerli ürün ihracat n art rmak amac yla etkin olarak kullan - lacak. Uluslararas standardizasyon faaliyetlerine kat l m art r lacak. Otomotiv sanayinde, tedarik zincirini kapsayan, tasar m/ar-ge, üretim ve sat fl-pazarlama süreçleri bütününün yurt içinde gelifltirilmesi sa lanarak katma de er art r lacak. Küresel kriz nedeniyle üretim ve ihracat seviyesinde önemli düflüfl gerçekleflen Türk gemi infla sanayinin rekabet gücünün bulundu u alanlarda Ar-Ge çal flmalar yla gemi tasar m ve üretiminde dünya piyasalar ndan al nan pay art r lacak. Savunma sanayi rekabetçi bir yap ya kavuflturulacak. Savunma sistem ve lojistik ihtiyaçlar n n özgün tasar ma dayal olarak ülke sanayisiyle bütünleflik ve sürdürülebilir bir flekilde karfl lanmas, uygun teknolojilerin sivil amaçl kullan - m yla yerlilik oran n n ve Ar-Ge ye ayr lan pay n art r lmas sa lanacak. (AA)

10 10 Ekonomi ESK fieh R - Okutur, bir programa kat lmak için geldi i Eskiflehir de AA muhabirine yapt aç klamada, Toyota n n müflteri memnuniyetini öne ç karan felsefesini anlatt. Türkiye Kalite Derne i nin (Kal- Der) Müflteri Memnuniyeti Endeksi araflt rmas nda binek otomobil kategorisinde üst üste 5 kez birinci seçilmesini de erlendiren Okutur, Bu baflar Toyota n n müflteri memnuniyeti anlay fl ndan kaynaklanmaktad r. Bizim bayilerimizde ve personelimizde her zaman müflteri memnuniyeti öne ç kmakta, sat fl ikinci aflamada gelmektedir. Bu felsefeyle hareket etti imiz zaman müflterinin gerek sat fl s ras nda, gerekse sat fl sonras nda her zaman beklentilerini karfl layacak, hatta beklentilerinin üzerine ç kacak bir hizmet anlay fl sergilemekteyiz diye konufltu. Toyota n n, müflterisinin beklentilerini karfl lad n dile getiren Okutur, Bu birincilik, 5 y ld r Toyota y alan insanlar n, Do ru, ben bu arabaya bu paray verdim ama de erinin çok üzerinde hizmet al yorum. Beklentilerini çok üzerinde kalite al yorum ve 2 y ld r bunu kulllan yorum fleklindeki cevaplar n bileflkesinden olufluyor dedi. Toyota dünya liderli ini sürdürmek için yaklafl k 10 milyar dolarl k bir bütçeyi araflt rma gelifltirmeye ANKARA - G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl, çay, bal, zeytinya, bebek mamas, enerji içecekleri, g da takviyeleri ve bitkisel ya lar ile alkollü içeceklerin karekod ile sat fla sunulmas için çal flma yap yor. AA muhabirinin ald bilgiye göre, Bakanl k, tüketicinin güvenilir g - daya ulaflabilmesi için tedbirler almaya devam ediyor. Bu kapsamda takibin ve denetimin etkin flekilde yap lmas na imkan tan yan ve özellikle ilaçlardaki kullan m yla bilinen karekodlar, g da maddeleri ve alkollü içeceklerde de yer alacak. lk etapta alkollü içecekler, g da takviyesi, bal, zeytinya, bebek mamas, enerji içece i, bitkisel ya, siyah çayda kullan lacak bu sistemin devreye girebilmesi için Türk G da Kodeksi Etiketleme Yönetmeli i nde de iflikli e gidilecek. Bu düzenlemenin ard ndan tüketici, sat n ald ürüne iliflkin tüm verilere karekod üzerinden eriflebilecek. G da güvenli ini tehlikeye düflüren ürünlerin takip ve denetimlerini bu sistemle kolayca gerçeklefltirmeyi öngören Bakanl k, karekodun tüm g da maddelerinde yer almas n zorunlu hale getirmeyi planl yor. Karekod, di er adlar yla 2 boyutlu kod ya da matrix kod, klasik ve tek boyutlu barkodlardan farkl olarak her iki yönde de veri depolayabilen, bu nedenle normal barkodlara göre çok daha fazla veri saklama kapasitesine sahip yeni nesil barkodlar olarak tan mlan yor. Özellikle kalite kontrolün önem tafl d, sahte üretimin çok oldu u veya servisi sa lanmayan parçalar n üretildi i sektörlerde bu sistem, yeni bir izlenebilirlik sa lad için tercih ediliyor. (AA) harc yor diyen Okutur, yeni otomobillerin üretimi için de AR-GE yat r mlar na devam edildi ini söyledi. Okutur, yeni Corolla n n temmuzda üretimine bafllanaca n an msatarak, flunlar kaydetti: Mevcut fabrika yat r m na ilave olarak, sadece model de iflimi ve bu modelin üretimi için yaklafl k 150 milyon avroluk ek yat r m yap ld. Bu yat r mdan sonra üretim kapasitesi hemen hemen tam kapasiteye ç km fl olacak ve ço unu ihraç edece iz. Yeni Corolla n n yaklafl k 52 KASTAMONU - Taflköprü Kaymakaml, ilçenin ad yla özdeflleflen sar msa a zarar verdi i gerekçesiyle Çin orijinli tohumlarla mücadele çal flmas bafllatt. Kaymakam Ali Y lmaz, Taflköprü sar msa n n patent haklar ve pazar kalitesinin korunmas konusunda kaymakaml kta düzenlenen toplant da yapt konuflmada, Taflköprü sar msa- n n belediye taraf ndan 2009 y l nda co rafi tescilinin al nd n hat rlatarak, sar msa n üstün kalitesi ve aromas yla ilçeyle özdeflleflti ini söyledi. lçede yaklafl k 4 bin ailenin geçimini sar msaktan sa lad n anlatan Y lmaz, flöyle konufltu: Y llard r ad na yap lan festivaller ve tan t mlarla ülke genelinde markalaflm fl olan Taflköprü sar msa n n imaj - n ve dolay s yla pazar pay n korumak, ilçemiz ve bölgemiz bak m ndan büyük önem arz etmektedir. Son y llarda Çin orijinli tohumlarla bölgemizde yetifltirilen ancak çok daha düflük kaliteli sar msa n, Taflköprü sar msa n n imaj - na zarar vermesini kesinlikle önlememiz laz m çünkü bir flehrin bir alanda 28 Haziran 2013 Toyota, yeni Corolla y 52 ülkeye ihraç edecek Toyota Türkiye Pazarlama ve Sat fl Afi Kurumsal liflkiler Direktörü Selim Okutur, temmuzda Türkiye de üretimine bafllanacak olan yeni model Corolla otomobilin 52 ülkeye ihraç plan n n haz r oldu unu bildirdi. G da ve içkiye de karekod geliyor ülkeye ihraç plan flu anda haz r. Böylece bütün Avrupa ülkeleri, çevremizdeki ülkeler dedi imiz Kuzey Afrika ülkeleri dahil olmak üzere 52 ülkeye ihraç etmeye haz rlan yoruz. Toyota fabrikas n n iki vardiyayla y ll k üretim kapasitesinin yaklafl k 170 bin adet oldu unu aktaran Okutur, Türkiye deki fabikada Verso modelinin de üretiminin yap ld na dikkati çekerek, Corolla ile bu kapasiteyi doluya yak n bir oranda kullanmay planlad klar n aç klad. Okutur, Türkiye de otomobil edinme yafl n n ekonomik güçle paralel olarak, en erken yafl aras nda oldu una iflaret ederek, yeni modellerle bu oran daha afla ya çekmeyi düflündüklerini de sözlerine ekledi. (AA) Taflköprü sar msa n n korunmas için çal flma bafllat ld markalaflmas kolay bir süreç de ildir. Buradaki önemli husus, Çin orijinli sar msa n Taflköprü sar msa olarak sat lmas n önlemektir. Y lmaz, yol kenarlar nda sat lan sar msaklar, vatandafllar n Taflköprü sar msa zannederek sat n ald n kaydederek, Taflköprü sar msa hasad n n henüz bafllamad n vurgulad. Taflköprü sar msa n n patent ve tescil haklar n takip etmek üzere çeflitli kurumlar n yer ald bir denetim komisyonu oluflturduklar n dile getiren Y lmaz, Bu, her kurumun ve kuruluflun sürece kat lmas yla mücadele edilebilecek bir konu. Bu nedenle vatandafllar yan lt c flekilde yol kenarlar ndaki sar msak sat fllar yla ilgili denetim yap ld. Bundan böyle ilgili kurum ve kurulufllarla bu konuda koordineli çal flaca z fleklinde konufltu. (AA)

11 Ekonomi 28 Haziran ANKARA - Ankaral Tasar mc Murat Celep, havayolu flirketlerinde yak tta tasarruf sa lay p, yolcular mutlu edecek orijinal bir bardak ve kadeh tasarlad. Daha önce de kabin ekibi k yafetlerinde rahatl sa layan Free Arm ad n verdi i tasar m ile dikkat çeken Celep, son tasar m n da yine uçak yolcular için yapt. novatif tasar m - na, tümüyle farkl oldu unu vurgulamak için AD (All Different) ismini verdi ini anlatan Celep, yolcular n seyahat konforunu art racak bardak ve kadehin, havayolu flirketlerinin halihaz rda kulland klar ayn ebatlardaki bardak ve kadehlere nazaran içeceklerde minimum yüzde kar sa layaca gibi hosteslerin ikramda harcayacaklar süreyi de k saltaca n vurgulad. Tasar mc, bu durumun uça a yüzde daha az içecek yüklemek anlam na gelece ini ve bu sayede yak ttan da kar elde edece ini söyledi. All Different (AD) adl orijinal bardak ve kadeh tasar m kanal, e im ve arka girinti özellikleri ile dikkat çekiyor. Bardak ve kadehin ön yüzünde bulunan yukar dan afla ya kadar uzanan kanal sayesinde içecekler a za daha rahat bir flekilde ulaflacak ve bu kanal sayesinde uçak türbülansda olsa dahi içecek a za gelene kadar herhangi bir dalgalanma yaflanmayaca- ndan dudak kenarlar ndan akma riski de ortadan kalkacak. Bu sayede yolcu, içece in dudak kenar ndan üzerine dökülecek stresini yaflamayacak. Bardak ve kadehin üst k sm nda bulunan e im sayesinde bardak buruna çarpmayaca ndan dolay yolcu art k içece inin son damlas n dahi tüketene kadar kafas n yukar kald rmak zorunda kalmayacak. Bardaktaki e im sayesinde, yolcular sadece elini kullanarak içece ini son damlas na kadar kafas n ve s rt n yasland yerden kald rmadan rahatça tüketebilecek. Bardak ve kadehin arkas nda bulunan içeriye do ru bask n girinti, yolculara, barda rahat tutmalar n ve öndeki kanal n yön olarak tam a za denk gelmesini sa l yor. Ayr ca bu girinti, hava yolu flirketlerini mutlu edecek çok önemli bir özellik daha tafl yor. Barda n ve kadehin arkas nda bulunan içeriye do ru girinti sayesinde ayn ölçekteki normal bir barda a nazaran daha az içecek almaktad r ve barda n üst k sm ndaki e im nedeni ile içece i barda a doldururken barda n arka taraf göz önüne al narak daha az doldurulacak. Havayollar için yak t tasarrufu sa layan bardak tasarland KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Bu iki önemli detay sayesinde havayolu flirketleri hosteslerinin ikramda harcad süre k sald ndan dolay hem içeceklerde flu anki kulland klar bardaklara nazaran minimum yüzde kar elde edecekleri hem de yak ttan kar elde edilecek. (CHA) T E L E K S A H U 2 A R A B A L I K Z 3 V H A R A R E T 4 Ç A T A L R A M 5 Y A N K O M E D 6 A L A B A M A N 7 L A O L L A L A 8 O P E R E T S A K 9 V K A M N E T O 10 A K E N Z A T P 11 E N S K A M 12 A L E A L A T A V 13 S K E M E R C E 14 S H T A B E T 15 T A L M A T R 16 A E L F T A R 17 N K Y E N E 18 E M R E T N A 19 A S T D E R E 20 A L M S A R A T

12 28 Haziran Ekonomi 3 alt ndan biri son 2 y lda eridi Tarih boyunca güvenilir liman olarak gösterilen alt n, son dönemde büyük de er kayb yafl yor. ANKARA - Alt n n ons fiyat 2011 y l n n A ustos ay nda bin 813,5 dolarla zirveye ç karken, fiyatlar o dönemden bu yana afla yönlü seyir izledi ve geçen hafta bin 283 dolarlara kadar geriledi. Böylece 2011 y l fiyatlar yla karfl laflt r ld nda 2 y lda adeta 3 alt ndan biri erimifl oldu. AA muhabirinin Uluslararas Alt n Konseyinin May s 2013 verilerinden yapt derlemeye göre, 2008 y l ndan itibaren yükselme trendine giren alt n fiyatlar, 2009 y l n n ekim ay ndan bin dolar band n aflt. Yükselmeye devam eden alt n fiyatlar 2010 y l n n sonunda bin 400 dolar n üzerine ç kt. H z kesmeyen alt n fiyatlar 2011 y l - n n A ustos ay nda bin 800 dolarlar da geride b rakt. Bu tarihte zirveyi gören alt n fiyatlar daha sonra dalgal bir seyir izledi. Fiyatlar, 1 ay sonra yaklafl k 200 dolar düflerek yeniden bin 600 dolar band na indi. Alt n fiyatlar daha sonra 2012 y l n n ekim ay na kadar bin bin 700 dolar band nda de iflimler yaflad ve bu tarihten sonra h zla gerilemeye bafllad. Bu tarihten itibaren güvenilir liman özelli ini kaybetmeye bafllayan alt n, bu y l n nisan ay nda bin 400 dolar band na geriledi. Alt n, may s ay nda 100 dolarl k de er kayb yaflad ve 2011 y l n n ocak ay ndaki seviyesini gördü. ABD Merkez Bankas (Fed) Baflkan Ben Bernanke nin y l sonuna kadar parasal genifllemenin s n rlanabilece i ve 2014 y l nda sonlanabilece ine yönelik aç klamas n n ard ndan küresel piyasalardaki negatif BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odas (BTSO) Baflkan brahim Burkay, Gezi olaylar n n tüm kesimlerin ders almas ile toplumsal fayday da beraberinde getirece ini belirtti. BTSO binas nda düzenlenen ayl k genel meclis toplant s nda konuflan Burkay, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ancak ekonomik ve siyasi istikrar ile varaca n aktard. Toplant da üyelere seslenen BTSO yeni Baflkan brahim Burkay, Bursa ve Türkiye gündemine iliflkin aç klamalarda bulundu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odas (BTSO) Baflkan brahim Burkay, hedeflenen büyümenin ekonomik ve siyasi istikrar n korunmas ile mümkün olaca n belirterek, "Dolay s ile ekonomimiz tedbir, sosyal yaflam m z uzlaflma ister. Geçti imiz günlerde Türkiye'de çok zorlu bir s navdan geçtik. Demokrasimizin de test edildi i bu günlerin toplumun tüm kesimleri aç s ndan derslerle dolu oldu unu düflünmekteyiz. Taleplerin bar flç l yöntemlerle dile getirilmesi, inovatif talepler olmas ve bu taleplere empatik yaklafl m toplumsal fayday da beraberinde getirecektir." dedi. Tüm komplikasyonlar ile birlikte son yaflananlardan çok tarafl ç - kar lacak derslerle Türkiye için avantaja dönüflece ini aktaran Burkay sözlerini flöyle noktalad : "Elbettte aslolan Türkiye için zorluklarla tesis edilen ve imaj na zarar vermeden birbirimizi dinlemeyi, anlamay ve sorunlar m z uzlafl içinde çözmeyi ö renmemiz gerekiyor." Türk sanayicilerinin ekonomik krizlere karfl art k efsunlu say ld - n belirten Burkay, ancak her krizin at lan ad m geriye çekmek anlam na geldi ini söyledi. Türkiye'nin geçen y l Avrupa'da bafllayan ve krizden en az yara alan ülkelerden biri oldu unu belirten Burkay, geçen hafta ABD Merkez Bankas 'n n 'ekonomik göstergelerin iyi seyretmesi halinde tahvil al mlar n n 2014'e do ru durdurulabilece i' yönündeki aç klamas yla 'kriz' kelimesinin yeniden tekrarlatmaya bafllad n hat rlatt. Türkiye'nin de bu yeni dönemden önemli ölçüde etkilenece ini ifade eden brahim Burkay, buna ilk tepkilerin ise sermaye ç k fl, faiz oranlar nda yükselme ve varl k fiyatlar nda gerileme oldu unu söyledi. Bu yeni dönemde her ülkenin kendi ya nda kavrulaca n anlatan Burkay, bu nedenle ekonomi yönetimi ve Merkez Bankas 'n n yeni koflullar içinde özellikle iç talebi ve ihracat destekleyici politikalar izlemesi gerekti ini kaydetti. seyir, alt n fiyatlar n da olumsuz etkiledi. Alt n n ons fiyat bin 280 dolar seviyelerine kadar düflerken, ekonomi kurmaylar alt ndaki seyrin bir süre daha bu yönde devam edece i noktas nda birlefliyor. Alt n fiyatlar söz konusu rakamlar en son 2010 y l n n a ustos ay nda görmüfltü. Türkiye, sahip oldu u 427,1 ton alt nla dünyada en yüksek alt n rezervine sahip 13 üncü ülke konumunda yer al yor. Türkiye nin alt n rezervlerinin toplam rezerv içerisindeki pay ise yüzde 15 ler seviyesinde bulunuyor. Türkiye söz konusu alt n rezervi ile ngiltere, spanya, Brezilya, Avusturya ve sveç gibi ülkeleri geride b rak yor. (AA) BTSO Baflkan Burkay: Gezi olaylar ndan tüm kesimler ders al rsa faydal olur BTSO Baflkan brahim Burkay, ilk önce Merkez Bankas 'n n döviz kurlar ndaki afl r art fllar normallefltirmesi, faizlerde afl r tepkilere izin vermemesi ve özellikle yeterli Türk Liras likidite olanaklar n sa lamas gerekti ini sözlerine ekledi. (CHA)

13 28 Haziran 2013 D fl Haberler 13 slam flbirli i Teflkilat, Brüksel de AB temsilcili i açt BRÜKSEL - slam flbirli i Teflkilat ( T) Belçika n n baflkenti Brüksel de temsilcilik açt. Genel Sekreter Ekmeleddin hsano lu nun resmi aç l fl n gerçeklefltirdi i T Brüksel Temsilci- i nin hizmete girmesi resepsiyonunda çok say da ülke büyükelçi düzeyinde temsil edildi. Birleflmifl Milletler'den sonra dünyada en fazla üye ülkesi bulunan uluslar aras kurum unvan na sahip olduklar n n alt n çizen Genel Sekreter Ekmeleddin hsano lu, dünyadaki Müslümanlar n sesi konumundaki T nin Avrupa Birli i (AB) ile s k bir iflbirli i hedefinin bulundu unu kaydetti. hsano lu, AB Komisyon Baflkan Manuel Barroso ile de görüfltü ünü ve yöndeki beklenti ve planlar n kendisine iletti ini aktard. Lüksemburg daki AB difliflleri bakanlar toplant s ndan dolay aç l fl merasimine kat lamayan AB D fl liflkiler ve Güvenlik Politikas Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve Belçika D fliflleri Bakan Didier Reynders ad na yetkililer taraf ndan birer konuflma yap lmas n n ard ndan resepsiyona geçildi. Aç l fl resepsiyonuna Türkiye nin Brüksel Büyükelçici Mehmet Hakan Olcay ve AB Daimi Temsilcisi Selim Yenel in yan s - ra Brüksel Baflkonsolosu Ali Bar fl Ulusoy ve Anvers Baflkonsolosu Deniz Çakar da haz r bulundu. T Brüksel Temsilcili i nin aç l fl - na ayr ca Suudi Arabistan, M s r, Kazakistan, Azerbaycan gibi ülkeler de büyükelçi düzeyinde temsil edildi. (CHA) Almanya da maddi durumu iyi olan göçmen gruplar na uyum dayatmas yok Almanya'n n Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (KRV) Uyum Bakan Guntram Schneider, uyum kelimesinin çok pervas z bir flekilde kullan lmas ndan yak nd. Uyum sorumlular n bilinçlendirmek üzere düzenlenen bir programda konuflan Schneider, uyumu, Alman kanunlar - n n ve anayasan n bilinmesi ve ona göre yaflanmas n n yan s ra dilin de bilinmesi olarak tarif etti. DÜSSELDORF - Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti nde (KRV) özellikle kafe, bar, birahane, misafirhane, pansiyon ve karnavalc lar n protesto etti i sigara yasa n muhalefet de elefltiriyor. Liberaller, KRV Sa l k Bakan Barbara Steffens ten konuyu yeniden tart flmak için ortam oluflturulmas n talep ederken, H ristiyan Demokratlar sigara yasa - DÜSSELDORF - Uyum Bakan Schneider, uyumun sosyal flartlar ile de çok ilgili oldu- unu anlatt. Buna örnek olarak Düsseldorf ta yaflayan Japonlar gösteren bakan flöyle konufltu: Bu flehirde 6 bine yak n Japon yafl yor. Kendilerine göre evleri, iflyerleri, süpermarketleri, restoranlar var. Senede sadece bir kereli ine tüm toplumu ilgilendiren bir kutlama haricinde hiç çal flmalar yok. Asl na bak l rsa tam bir paralel toplum yaflant s. Ama kimsenin dilinde de il. Çünkü maddi olarak ba ms z bir hayat sürüyorlar. Maddi anlamda zay fl - n da siyasetin sorumluluk alan na girdi ini belirten Schneider, Almanya da birçok mahfilde hüsn-ü kabul kültüründen bahsedildi ini, ancak göçmenlere hala seçme hakk verilmedi- ini dile getirdi. Bakan Schneider, insanlar n çok vatanl olabilece ini ve siyasi kat l m olmadan vatandafll n olamayaca n sözlerine ekledi. Göçmenlerin siyasetin malzemesi de il aktörleri olmas gerekti ini belirten bakan, yerel politikaya, ard ndan da federal siyasete kat lman n önemine iflaret etti. Schneider, yerel siyasetin federal siyasete haz rlayan bir okul vazifesi gördü ünü söyledi. n n protestoya kat lan esnaflar n gelirlerine çok fazla zarar verdi ini iddia ediyor. H ristiyan Demokratlar baz esnaflar n yüzde 60 gelir kayb na u rad klar n savunurken Sa l k Bakan Steffens al nan kararlardan emin ve protestocular n taleplerine tavizsiz tavr ile dikkat çekiyor. Az nl kta olan sigara içen bir grubun ço unlukta olan ve sigara içmeyen Eyaletin baz flehirlerinde göçmen oran n n yüzde 50 yi buldu unu anlatan bakan, halk n bu kesimine yaflad flehirdeki geliflmelerle ilgili söz hakk vermemenin Almanya'da sigara lobisi sesini yükseltiyor toplumun sa l na zorla zarar vermesine göz yummayacaklar n söyleyen Steffens, taviz vermeye yanaflm yor. Bu tutumu d fllay c olarak nitelendiren H ristiyan Demokratlar ise eski sigara yasas - n n içmeyenleri içenlerden yeterince korudu unu ve içmek isteyenleri de d fllamad n savunuyor. H ristiyan Demokrat Milletvekilli Hendrik Wüst, demokrasi anlay fl yla ba daflmayaca n, bunu de ifltirmenin vaktinin çoktan geçti ini vurgulad. Uyum kelimesine de de inen Schneider, bu kelimenin çok pervas zca kullan ld - n n alt n çizdi. KRV Uyum Meclisi Baflkan Tayfun Keltek ise ana dilini ö renmenin önemine dikkat çekti. Keltek, Çal flmalar m zda ana dilini ö renen çocuklar n Almancay çok daha kolay ve iyi ö rendi ini tespit ettik. Bu amaçla Köln de ikinci dili Türkçe olan iki adet çift dilli ilkokul oluflturduk. dedi. (CHA) baz birahane sahiplerinin sigara yasa sonras geleceklerinden duyduklar endifle yüzünden genel olarak içecek fiyatlar n art rmak zorunda kalaca- n vurgularken, liberallerin lideri Christian Lindner zaten nesli tükenen bir kültürü temsil eden birahanecili in bu flekilde ömrünün daha da k salaca ndan endifle duyuyor. (CHA)

14 14 Güney Kore de bir parka Ankara Okulu ismi verildi Güney Kore nin Suwon flehrinde bir parka Ankara Okulu ismi verildi. SEUL - Güney Kore de Kore Savafl n n bafllamas n n 63. y ldönümüne yönelik ülkenin her taraf nda farkl etkinlikler yap l rken, Suwon flehrinde ise s ra d - fl bir aç l fl töreni yap ld. Kore Savafl s ras nda, Güney Kore ye gelen Türk askerlerinin yetim çocuklar için açt okulun buldu u bölgedeki bir parka Ankara Okulu ismi verildi. Park n bulundu u caddeye geçti imiz aylarda yap - lan çal flamalar sonunda, Ankara Yolu ismi verilmiflti. Aç l fl töreni, Ankara Okulu ndan mezun olan Koreli nineler ve dedelerin beraber söyledikleri flark ile bafllad. Mini gösteriden sonra sahneye Suwon Belediye Baflkan Yeom Tea-young geldi. Kore Savafl s ras nda gelip hayatlar ndan fedakarl k yapan insanlar her daim hat rlamam z laz m. diye konuflan Baflkan Yeom, Bu park siz mahalle sakinlerine b rak yorum. Bu parka sahip ç k n, koruyun. ifadelerini kulland. Yeom, Bu park sayesinde Türk askerlerinin bizim yetimlerimiz için yapt fedakarl klar unutulmaz hale gelecek. dedi. Belediye Baflkan Yeom Tea-young dan sonra sahneye Seul Büyükelçisi Naci Sar bafl geldi. Halk Korece selamlayan Büyükelçi Sar bafl, parka Ankara Okulu ad verilmesinde baflta Suwon halk olmak üzere Belediye Baflkan Yeom a ve eme i geçen herkese teflekkür etti. Türkiye ile Güney Kore aras ndaki iliflkilerin hususiyetine dikkat çeken Büyükelçi Sar bafl, bu tür vesilelerle iki halk aras ndaki ba lar n daha güçlenece ini söyledi. Güney Kore nin devlet kanal KBS ile de bir belgesel çal flmalar yürüttüklerini sözlerine ekleyen Sar bafl, Güney Kore ye sadece savaflmaya gelmeyen askerimizin bu hat ras n ölümsüzlefltirmemiz laz m. Hala bu okul mezunlar ndan hayatta olanlar varken, güzel bir belgesel ile askerimizin bu fedakarl n nesillerden nesillere aktarmam z gerek diye düflünüyorum. diye konufltu. Törenden sonra Sar - bafl, mahalle sakinleri ile görüfltü. Türk ve Kore halk n n örf ve adetlerindeki benzerliklere de de inen Türk diplomat, iki ülkenin ilerleyen y llarda daha da yak nflaca n ön gördü ünü aktard. ANKARA OKULU NASIL KURULDU? 28 Haziran 2013 D fl Haberler 1950 y l nda Kore Savafl n n patlak vermesi ile Türkiye, Güney Kore nin yan nda Birleflmifl Milletler e ba l olarak savafla kat lma karar al r. Savafl s ras nda Türk birli inin bulundu- u yerlerden biri olan Suwon da askerler yetim kalan çocuklara bakmak için bir okul açm flt. Ad Ankara Okulu olan yetimhane tarz ndaki okulda e itim gören Koreli çocuklara Türkçe, Korece ve ngilizce ö retilmiflti. 70 li y llara kadar aç k olan okuldan 640 kifliden fazla mezun olmufltu. Al nan bilgiye göre mezunlardan sadece 20 ye yak n hala hayatta. Aç l fl törenine Suwon Belediye yetkililerinin yan s ra mahalle sakinleri de büyük ilgi gösterdi. Ayn zamanda Ankara Okulu ndan mezun 10 dan fazla Koreli de törende haz r bulundu. Öte yandan KBS kanal ise okul hakk nda belgesel çekmek için tören alan na ekip yollad. Organizasyonun ivedi haz rlanmas yla Güney Kore deki Türklerin davet edilememesinden dolay, tören alan nda Türk kat l mc lar n az olmas da dikkat çekti. (CHA) Fransa'dan yabanc ö renci ve vas fl iflçi aç l m PAR S - Fransa'da Sosyalist hükümet, yabac ö renci ve vas fl iflçileri ülkeye daha çok çekebilmek için yeni yasa tasar s üzerinde çal fl yor. 24 Nisan'da Senato, 13 Haziran'da da Mecliste görüflülen yeni yasa tasar s, ö renci ve vas fl iflçilerin her y l oturum kart n de ifltirme zorunlulu unu kald r yor. çiflleri Bakan Manuel Valls yeni tasar yla ilgili yapt aç klamada, 'güvensizlik duygusundan entegrasyon duygusuna geçifl yap ld n ' kaydetti. çiflleri Bakanl 'n n üzerinde çal flmas n sürdürdü ü tasar ya göre Fransa'ya ö renci ve vas fl iflçi olarak baflvuru yapanlara ilk olarak bir y ll k vize verilecek. Daha sonra bu vize, 4 y ll k oturum kart yla de ifltirilecek. 4 y l sonunda ise yeni oturum kart n n süresinin 6 y l olaca belirtildi. Mecliste görüflülen tasar da yer alan di er maddeler ise flu flekilde s raland. ''Uzun süreli oturum kart hakk - n n, yasal yollarla Fransa'da ikamet eden tüm yabac lar kapsamas. Yetenekli yabanc ö rencileri ve vas fl iflçileri çekebilmek için Fransa'n n cazibesinin art r lmas. E itimini tamamlayan yabanc ö rencilerin iflçi statüsüne geçifllerinin kolaylaflt r lmas. Göç sorunlar n n çözümünü kolaylaflt rmak için bakanl klar aras yeni bir ba oluflturulmas.'' 10 Haziran'da çiflleri Bakanl 'n n yay nlad genelgede de ö renci olarak Fransa'ya girifl yapanlara yeni kolayl klar sa lanm flt. Yüksek lisans ve doktora ö rencilerini kapsayan yeni genelgede, yabanc ö rencilere e itim hayat n n sonuna kadar oturum kart verilmesinin önü aç lm flt. Hükümetin yeni tasar yla, yabanc vatandafllar n yasal haklar n daha fazla art rmak ve bürokratik ifllemleri daha kolay hale getirmek istedi i kaydedildi. Fransa'da yaflayan 5 milyon göçmen, oturum kart yla ülkede ikamet ediyor. Fransa'da ikamet eden yabanc lar n yüzde 99'unun ise ülkedi bürokratik ifllemlerin uzunlu undan flikayetçi oldu u ifade edildi. (CHA)

15 15 Ankara Yakac k, kentsel dönüflüm çal flmalar ile yenileniyor 28 Haziran 2013 Yenimahalle lçesi nin Yakac k Mahallesi nde 20 y l önce köy ihtiyar heyeti karar yla yap lan Hanedar Yap Kooperatifine ait binalar y k l yor. Mahalle statüsüne geçmeden köy muhtar ve ihtiyar heyeti taraf ndan yap m onaylanan ancak deprem ve do al afetlere karfl çürük raporu verilen 8 bloktan oluflan binalar y k larak yerine sa l kl konutlar yap lacak. HABER MERKEZ Çevre ve fiehircilik Bakanl n n kentsel dönüflüm karar n destekleyen ve sitede oturan vatandafllara destek sözü veren Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Baflkan Yard mc s Baflar Bal ve Çevre ve fiehircilik Bakanl Ankara l Müdür Yard mc s Nigar Duvan ile birlikte risk alt nda bulunan kooperatif binalar n yerinde inceleyerek y k m karar hakk nda bilgilendirme yapt lar y l nda Yakac k Köyü Muhtarl taraf ndan yap lm fl 80 daireden oluflan Hanedar Yap Kooperatif binalar çökme riski ile karfl karfl ya bulunuyor. Plan, teknik ve malzeme aç s ndan gerekli prosedürlerin ve standartlar n uygulanmadan yap lmas nedeniyle her türlü riske karfl korunaks z olan binalarda derin çatlaklar ve kayma gerçekleflmifl. Binalar n çökme riskinin yüksek olmas nedeniyle harekete geçen Çevre ve fiehircilik Bakanl ve Yenimahalle Belediyesi evlerin boflalt lmas karar ald. Binalarda meydana gelen derin çatlaklar yerinde inceleyen Yaflar, Devletimizin bütün birimleri ile birlikte sorunlar n za çare bulmak için çal - fl yoruz. Binan za yap lan beton, demir ve teknik yap lar her türlü tehlikeyi tafl yor. Yap lan incelemelerle birlikte Çevre ve fiehircilik Bakanl karar yla bu binalar n y k l p vatandafla daha güvenilir, sa l kl, dayan kl, uygun binalar yap lmas karar al nd. Biz de Yenimahalle Belediyesi olarak elimizden geleni yapaca z. Sizden istedi imiz tek fley bir an önce evlerinizi boflaltman z dedi. Çökme tehlikesinin her an yaflanabilece i Hanedar Yap Kooperatif sakinlerine, sa l kl ve güvenilir bir yaflam alan yap laca sözünü veren Yaflar, ailelere kira yard m yap laca n söyledi. Can güvenli inin her fleyi üstünde oldu unu kaydeden Yaflar, ailelere tafl nmada da yard mc olacaklar - n söyledi. Site sakinleri Yaflar a büyük ilgi göstererek kendilerine verdi i destek nedeniyle teflekkür ettiler. Kendilerinin de evlerini güvenilir bulmad klar n ancak gidecek yerleri olmad - için oturmaya devam ettiklerini kaydeden vatandafllar, fiimdi devlet ve belediyemiz bize sahip ç karak daha sa lam konutlarda oturmam z sa layacak dediler. Yaflar, kendisine ilgi gösteren çocuklara da çeflitli oyuncaklar hediye ederek sevindirdi. Heykeller, sergilenmek için gün say yor HABER MERKEZ Çankaya Belediyesi nin sanat her daim canl tutmak ve vatandafllarla buluflturmak için 4 senedir düzenledi i Ahflap Heykel Sempozyumu tüm h z yla sürerken sempozyuma kat lan heykelt rafllar, heykellere son fleklini vererek Sakarya Caddesi ne gelmek için gün say yorlar. Heykellerin kaba iflçili inin yap ld belediyenin Fen flleri Müdürlü ü Ahflap flleri Atölyesinde s cak havaya ald rmadan heykelleri yapman n tatl heyecan n yaflayan sanatç lar, önümüzdeki hafta heykellere ince iflçilik ile flekil verecekler. lk iki y l Uluslararas Zühtü Mürido lu Ahflap Heykel Sempozyumu ad yla Ankaral larla buluflan sempozyum bu sene Uluslararas Çankaya Heykel Sempozyumu ad yla 3 üncü kez sanatseverlerle buluflurken sempozyuma Türkiye den Ürün Ünal, Varol Topaç, Yücel Kale nin yan s ra Meksika dan David Bucio, talya dan Alex Von Pentz ile Yeni Zelanda dan Stephen Woodward katk sunuyorlar. Son iki y ld r heykelt rafllar Sabiha Bengütafl ile Nusret Suman an s na düzenlenen sempozyum bu sene Türkiye de ça dafl heykel sanat n n öncülerinden kabul edilen ve 48 yafl nda yaflam n yitiren heykelt rafl Kuzgun Acar a vefa duygusuyla ithaf edildi. Sanatç lar n büyük özveri ile heykellerini yapt çal flmalarda heykelt rafllar 6 yeni heykeli Ankaral lara kazand rman n heyecan n yaflarken talyan sanatç Alex Von Pentz in Türkiye haritas heykel çal flmas dikkat çekiyor.

16 28 Haziran Genel BÜYÜK OYUN böyle kuruldu AK Parti Tan t m ve Medya Baflkanl, Taksim Gezi Park odakl izinsiz gösterilere iliflkin CD haz rlad - Büyük Oyun isimli 28 dakikal k CD de göstericilerin, güvenlik güçlerinin yan s ra kamu mallar na ve sivillere ait mal ve ifl yerlerine yönelik sald r lar ndan görüntüler yer al yor. May s ay n n sonunda Taksim Gezi Park nda, a açlar kesilecek iddias yla bir eylemin bafllad, yetkililerin a açlar n kesilmeyece i, sadece bir k sm n n baflka yere nakledilece ini aç klamas na ra men eylemin devam etti i vurgulanan CD de, Belli ki bu kadar olumlu geliflme, birilerini mutsuz etti. Belli ki birileri, dünyan n yükselen y ld z olan Türkiye nin fl n söndürmeye çal flt. Belli ki birileri y llard r tekrarlanan o bildik oyunu, yine sahneye koymak istedi ifadeleri kullan ld. Baflbakan Erdo an n faiz lobisi olarak iflaret etti i kesim, Meydanda görünmeyip perde arkas nda duranlar. Bir anlamda senaryo yazarlar, oyun kurucular. Dünya, onlar, faiz lobisi olarak tan yor. Onlar hangi ülkede ç karlar kesintiye u rasa hemen harekete geçiyor, kar fl kl k ç kart yor. nsanlar soka a döküp, tafl üstünde tafl b rak lmamas için ellerinden geleni yap yorlar sözleriyle tarif edildi. STANBUL - AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Süleyman Soylu, Gezi Park nda bafllayan ve ilk haliyle anlafl labilir olan bir eylemin, k sa sürede baflka bir hüviyete bürünerek, genifl ölçüde etkili oldu unu belirterek, flin do rusu, bu bizler için beklenmedik bir geliflmeydi. Karne, bu ölçüde baflar l yken neden biz bu 20 günü yaflad k? Temel soru bu dedi. AK Parti Ar-ge Baflkanl taraf ndan düzenlenen Türkiye, Demokrasi ve Son 20 gün konulu çal fltay, Befliktafl taki Malta Köflkü nde yap ld. Gezi Park odakl geliflmelerin ele al nd çal fltay n aç l fl nda konuflan Soylu, son 20 günde yaflanan olaylar n so ukkanl l kla sa duyuyla ve objektif biçimde ele al nmas n n iktidar ve muhalefetiyle bütün siyasal aktörlerin görevi oldu unu ifade etti. AK Parti olarak olaylar n bafllad günden itibaren bas n, akademisyenler, sivil toplum örgütleri, gençler ve sanatç larla temas halinde olduklar n dile getiren Soylu, baflta Baflbakan Recep Tayyip Erdo an olmak üzere partinin yöneticilerinin bu olaylara iliflkin olabildi ince genifl bir okuma yapt n ve meseleyi ekonomik, sosyal ve siyasal yönleriyle derinlemesine ANKARA - AK Parti Tan t m ve Medya Baflkanl, Taksim Gezi Park odakl izinsiz gösterilere iliflkin bir CD haz rlad. Büyük Oyun isimli 28 dakikal k CD de göstericilerin, güvenlik güçlerinin yan s ra kamu mallar na ve sivillere ait mal ve ifl yerlerine sald r lar ndan görüntüler yer al yor. Taksim Gezi Park eylemcilerinin fliddet görüntüleriyle bafllayan CD, Bu ses bir yaprak h fl rt s n n sesi de- il. Bu ses milletin polisine at lan kilit tafllar n n sesi. Bu renk, sararmaya durmufl bir sonbahar yapra n n rengi de il. Bu renk, ateflin rengi. Bu milletin bugününü, yar n n yakmak için at lan bir molotofun rengi. Bunlar, y llar y l ac larla yaflam fl bu aziz millete en güzel günlerinde kurulan büyük bir tuza n sesleri, renkleri denildi. Geçen may s ay nda yaflanan önemli ekonomik geliflmelerinin s raland, uluslararas kredi derecelendirme kurulufllar n n Türkiye için yapt klar not art fllar n n yan s ra Kanal stanbul Projesi, IMF ye olan borcun ödendi ine iliflkin bilgilerin AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n sesiyle yer ald CD de çözüm sürecinde al nan mesafeye de dikkat çekildi. May s ay n n sonunda Taksim Gezi Park nda, a açlar kesilecek iddias yla bir eylemin bafllad, yetkililerin a açlar n kesilmeyece i, sadece bir k sm n n baflka yere nakledilece ini aç klamas na ra men eylemin devam etti i hat rlat larak, Belli ki bu kadar olumlu geliflme, birilerini mutsuz etti. Belli ki birileri, dünyan n yükselen y ld z olan Türkiye nin fl n söndürmeye çal flt. Belli ki birileri y llard r tekrarlanan o bildik oyunu yine sahneye koymak istedi vurgusu yap ld. Çevre duyarl l yla bafllayan eylemin süratle flekil de ifltirdi ine iflaret edilerek, Baflbakan Erdo an n, Baflbakan Yard mc s Bülent Ar nç n, AK Parti Genel Baflkan Yard mc s ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik in ve stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu nun demokratik eylemlere sayg l olundu- una, ancak kamu mallar na, sivillere ait mallara ve kamu görevlilerine sald r lar karfl s nda sessiz kal nmayaca- na iliflkin aç klamalar da an msat ld. stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl n, olaylar n bafl nda, burada bir al flverifl merkezi, otel veya rezidans n yap lmayaaca yönündeki sözlerine de yer verilen CD de, Gösteriler k sa sürede planl bir yakma, y kma, ya malama faaliyetine dönüfltü. Birileri, stanbul Taksim de bir yang n ç ks n ve bu atefl bütün ülkeyi yaks n istedi de erlendirmesi yap ld. Göstericilerin, kamu ile sivillere ait mallara ve ifl yerlerine yönelik sald r - lar n n yan s ra sükunet ça r s yapan güvenlik güçlerine tafll ve molotofkokteyli ile sald r lar na iliflkin görüntülerin yer ald CD de Millet, milli irade, huzur ve güvenlik tehdit edilir hale geldi. Amaç belliydi: Daha birkaç gün önce, dünyan n parmakla gösterdi i, herkesin hayran hayran izledi i bu güzel ülkeyi kaosa sürüklemek denildi. fiiddet kullanan göstericilere, yöntem bu mudur, arkadafllar dedi- i için öldüresiye dövülen vatandafllarla yap lan ropörtajlar n da bulundu u Büyük Oyun CD sinde Otobüsler, yak ld. fl yerleri, bankalar ya maland. Milletin kulland mekanlar tahrib edildi. Yetmedi, mabedimiz kirletildi. Bitmedi, ba ms zl m z sembolü bayra m z yak ld. Türkiye, çok incitildi ifadeleri kullan ld. De iflik illerde AK Parti il ve ilçe baflkanl klar n n kundaklanmas na iliflkin görüntülerin kullan ld CD de eylemlerin faturas n n, 140 milyon liray aflt bildirildi. CD deki, CHP Ankara Milletvekili inceledi ini anlatt. Genel Baflkan Yard mc s Süleyman Soylu, Demokrasi tarihimizin en ilginç 20 gününü yaflad k. Gezi Park nda bafllayan ve ilk haliyle anlafl labilir olan bir eylem, k sa sürede baflka bir hüviyete bürünerek genifl ölçüde etkili oldu. flin do rusu, bu bizler için beklenmedik bir geliflmeydi ifadelerini kulland. Olaylar n k sa sürede farkl boyutlar kazand n aktaran Soylu, A açlar için bafllayan eylem hükümet devirmeye dönük bir motivasyon üretti. Eylemde yasa d fl örgütler ön ald. Toplumun farkl l k arz eden s n fsal, Levent Gök ün, polislere hakaret etme an ile baz CHP milletvekillerinin göstericilere para verirken çekilmifl görüntüler dikkat çekti. Baflbakan Erdo an n faiz lobisi olarak iflaret etti i kesim, Meydanda görünmeyip perde arkas nda duranlar. Bir anlamda senaryo yazarlar, oyun kurucular. Dünya, onlar, faiz lobisi olarak tan yor. Onlar hangi ülkede ç karlar kesintiye u rasa hemen harekete geçiyor, kar fl kl k ç kart yor. nsanlar soka a döküp, tafl üstünde tafl b rak lmamas için ellerinden geleni yap yorlar sözleriyle tarif edildi Türkiye ekonomisinin, her geçen gün büyümesinin, ihracat rekorlar k - r lmas n n faiz lobisini rahats z etti i bildirilerek, Çünkü Türkiye güçlendikçe faizler de düflüyor. Paradan para kazanmak zorlafl yor. Parayla oymaya al fl k gruplar, bir de bak yorsunuz karfl n za ateflle oynar halde ç kabiliyor denildi. Büyük Oyun CD sinde, baz yerli ve yabanc medya kurulufllar n n, Türkiye de olumlu geliflmeleri görmezden geldi i, olumsuz geliflmeleri abartarak kamuoyuna duyurma yoluna gitti i belirtilerek, AK Parti nin Ankara ve stanbul da yapt mitinglerden görüntüler de kullan ld. (AA) Ak Parti, Gezi Park olaylar n masaya yat rd etnik ve mezhepsel kesimleri görünür oldular. Sanatç lar, kendilerini bu eylemlerin merkezine konufllad lar. Sosyal medya üzerinden yay lan provokatif eylemler yönetildi ve d fl bas n n benzer olaylarda gösterdi inden daha abart l bir ilgisi söz konusu oldu de- erlendirmesini yapt. Soylu, as l üzerinde durduklar konunun gençlerin bu olaylarda ald rol oldu unu belirterek, Bu gençlik için apolitik deniyor. Gerçekten öyle mi de il mi bunu anlamak istiyoruz. O gençli in motivasyonlar n, duygular n, kavram dünyalar n anlama ihtiyac hissediyoruz diye konufltu. (AA)

17 28 Haziran 2013 Ankara Ankaral çocuklar çizgi film kahramanlaryla bulufluyor Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan bu y l 6 nc s düzenlenen Büyük Ankara Festivali nde çocuklar n çok sevdi i çizgi film karakterleri de festival alan nda her gün çocuklarla bulufluyor. Gerçe e yak n kostümleri ile çocuklar televizyondaki kahramanlar ile buluflturan festival, en çok çocuklar mutlu ediyor. HABER MERKEZ AAnkara Büyükflehir Belediyesi nin Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Alan nda (eski Hipodrom) 6 nc s n düzenledi i Büyük Ankara Festivali tüm h z yla sürüyor. Özellikle çocuklar n dünyas na büyük yer verilen festivalde, oyun alan nda çocuklar n sevgilisi çizgi film kahramanlar da asl na uygun kostümleri giyen tiyatrocular ile birlikte çocuklar n yaflam nda yeni ufuklar aç yor. TRT de çizgi film olarak yay nlanmaya bafllad ndan beri tüm çocuklar n dünyas na yeniden giren masal kahraman Kelo lan, sahnede masal dünyas n çocuklara tafl rken, maceralar ndaki karakterler Bilge Can Dede, Uzun, Huysuz, Bal k z, Kara Vezir de her gün farkl programlarla çocuklar n karfl s na ç k - Dimitri nin güç gösterisi nefes kesti HABER MERKEZ Dünyan n tan nm fl akrobasi gruplar n n sahneye ç kt Büyük Ankara Festivali nde insan yetene i ve gücünün birleflti i gösteriler büyük ilgi görüyor. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Alan nda (eski Hipodrom) düzenlenen Büyük Ankara Festivali nde Ukrayna dan gelen bir grubun düzenledi i Güçlü Adam Show izleyenleri flaflk na çeviriyor. Her gün üç seans gerçekleflen gösteride ilk olarak Ukrayna fiampiyonu Dimitri Tischecky, seyircilerden uzatt kitab ikiye ay rmalar n istiyor. Baz izleyiciler hiç denemeye yanaflmazken az say da izleyici de kal n kitab bir süre ikiye bölebilmek için bir süre çaba gösteriyor. Dimitri, seyircilere böylece test ettirdi i yaklafl k 700 sayfal k bir kitab 2-3 dakika içinde elleriyle hiçbir kesici kullanmadan ikiye bölüyor. Ukraynal Dimitri daha sonra piste davet etti i kg a rl ndaki kiflileri de tek eliyle havaya kald - rarak gösterisine devam ediyor. Ukraynal Dimitri nin gösterisi ise Ankaral seyirciler taraf ndan alk fllarla izleniyor. Ukraynal Dimitri nin üçüncü gösterisi ise yaklafl k 400 kg. a rl ndaki loder lasti ini k sa sürede kald rmak oluyor. Dimitri bu gösterisini üç kez pefl pefle hiç zorlanmadan yap yor. 27 yafl ndaki Dimitri nin son gösterisi ise 30 ton a rl ndaki kamyonu boynuna ba lad bir halatla 10 saniye içinde yürütmek oldu. Dimitri nin bu gösterisi de büyük bir ilgi ile izlendi. Dimitri Tischecky nin kendisi ile birlikte deneme yapmak isteyen seyircileri alk fllayarak yüreklendirmesine Ankaral - lar sempatik flampiyonu alk fllayarak destek veriyor. 17 yor. Kelo lan Köyü nde ayr ca çocuklar çizgi filmde gördükleri Denizalt na ve Ad mopter e binme flans n buluyorlar. Son y llarda çocuklar n gözdesi olan çizgi film kahramanlar ndan biri olan Caillou da festivali renklendiren çizgi film kahramanlar ndan biri olarak yerini al yor. Çocuklar Caillou stant nda yine Caillou taraf ndan karfl lan rken, kardefli ile Rozi ailenin otomobili k rm z Vosvos un içine girerek foto raf çektirebiliyorlar. Büyük Ankara Festivali ni renklendiren di er çizgi film kahramanlar ise Zeytin ve Limon ile sevimli kedi Garfield oluyor. Minikler festival alan nda kurulan stantlar nda Zeytin ve Limon ile el s k fl yorlar ve aileleri ile birlikte hat ra foto raf çektiriyorlar.

18 18 Ankara 28 Haziran 2013 Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233 cinayet ifllendi. Yaklafl k 7 bin gasp olay gerçekleflirken, 11 bin araç çal nd. Polis, 23 bin yankesicilik olay na müdahale etti. ANKARA - Emniyet Genel Müdürlü ü, asayifl suçlar yla, suçu önlemenin daha önemli oldu u ve daha az maliyet gerektirdi i anlay fl yla mücadele ediyor. Suç önleme ve istihbarat odakl polislik anlay fl n, asayifl suçlar yla mücadele alan na da uyarlayan güvenlik güçleri, bu konuyla ilgili toplum destekli hizmet sunma anlay fl na ve teknolojik alt yap ya dayanan bir mücadele stratejisi yürütüyor. Polisin Asayifl Suçlar ile Mücadele Stratejisinin Gelifltirilmesi ve Güçlendirilmesi Projesi kapsam nda Güven Timleri ve Y ld r m Ekipleri de olufltururken, bu sayede polisin sokak h kimiyeti art r ld, suça an nda müdahalede art fl sa land. Halk n yo un bulundu u yerlerde sivil ve farkl görünümlere bürünerek kamufle olan güven timleri ve y ld r m ekipleri, 36 bin 3 olaya müdahale etti, 50 bin 645 zanl y yakalad. Güven timleri ve y ld r m ekipleri 16 bin 341 kifliyi h rs zl ktan, bin 123 kifliyi kapkaçtan, bin 282 kifliyi yankesicilikten, bin 258 kifliyi gasptan ve 942 kifliyi cinsel tacizden yakalad. AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlü ü verilerinden derledi i bilgiye göre, geçen sene polisin sorumluluk bölgesinde 2 bin 728 kapkaç gerçeklefltirildi. 6 bin 951 gasb n yafland polisin sorumluluk alan nda, 11 bin 110 araç çal nd. Bin 233 kifli öldürülürken 22 bin 985 kifli yaraland. 389 öldürmeye teflebbüs olay gerçekleflirken, 4 bin 414 kifli hakk nda meskun mahalde atefl etme suçundan ifllem yap ld. Polis, 23 bin 296 yankesicilik olay na da müdahale etti. (AA) Yedi Cihan Kazan projesi bafllad ANKARA - Kazan Belediyesi nin Yedi Cihan Kazan projesi Belediye Baflkan Lokman Ertürk ün ilk foto raf çekmesiyle bafllad. Kazan Belediyesi nin Yedi Cihan Kazan projesi kapsam nda 7 farkl ülkeden gelen 7 foto raf sanatç s 7 gün boyunca Kazan da foto raf çekecek. Bunlardan 60 tanesi K z lay Metro Sanat Galerisi nde sergilenecek. Belediye Köprübafl Sosyal Tesislerinde düzenlenen törene foto raf sanatç lar n n yan s ra Kazakistan Büyükelçisi Janseyit Tüymebayev, Türk Kültür ve Sanatlar Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da kat ld. Törende konuflan Kazakistan Büyükelçisi Janseyit Tüymebayev, hangi sistem olursa olsun sanata kültüre sahip ç kmadan kalk namayaca n söyledi. Su nas l damlalarla büyüyorsa sanat n da devletin deste iyle büyüyece ini ifade eden Büyükelçi Janseyt Tüymebayev, Sanat ve kültür sayesinde Kazak ve Türk halklar birbirimizi daha yak ndan tan yaca z. Buradan ça r da bulunuyorum. Kazakistan ve Türkiye de ifl yapan ifladamlar sanata, kültüre destek versinler. Sadece belediye veya büyükelçilik olarak biz buna yetiflemeyiz dedi. TÜRKSOY (Uluslararas Türk Kültür Teflkilat ) olarak bu y l kurulufllar n n 20. y l n kutlad klar na dikkat çeken TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Bizler Türk Dünyas devletleri aras nda özellikle kültür-sanat iliflkilerinin geliflmesi, toplumlar n kaynaflmas için buluflmalar, organizasyonlar, toplant lar, sergi ve konserler gerçeklefltiriyoruz. Bu alanda faaliyet yapmak isteyen kurum ve kurulufllarla ortak projeler yap yoruz. TÜRKSOY üye ülkeleri foto raf sanatç lar bu defa Kazan Belediyesi nin davetlisi olarak Kazan da bir araya geldi. Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk ü böyle kapsaml bir projeye imza att için tebrik ediyorum dedi. Dernek olarak kurulduklar ilk günden itibaren özellikle Türk Dünyas nda yap lan kültür-sanat projelerine destek verdiklerini dile getiren Avrasya Ekonomik liflkiler Derne i Baflkan Hikmet Eren de yapt konuflmada Bugün burada davetimizi kabul edip gelen foto raf sanatç lar m z vesilesiyle Kazakistan n baflkenti Astana ya, Azerbaycan n baflkenti Bakü ye, Tataristan n baflkenti Kazan a, Bosna-Hersek in baflkenti Saraybosna ya, KKTC nin baflkenti Lefkofla ve Ukrayna n n baflkenti Kiev e selamlar m gönderiyorum. dedi. Aç l fl konuflmalar n n ard ndan projenin ilk foto raf Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk taraf ndan çekildi. Belediye Baflkan Lokman Ertürk de konuflmas nda proje hakk nda bilgiler vererek projenin amac n n tarihi çok eskilere dayanan Kazan n gerek yurtiçinde gerekse yurtd fl nda tan nmas, bilinirli inin art r lmas oldu unu söyledi. Belediye Baflkan Ertürk 7 ülkeden foto raf sanatç s n n Kazan da 7 gün boyunca konuk olaca n ve Kazan da gezip gördükleri yerleri, tatt klar lezzetleri, tarihi, do ay foto raflayacaklar n söyledi. Ertürk çekilen foto raflar n 01 Temmuz 2013 tarihinde Ankara K z - lay Metro Sanat Galerisi nde aç lacak foto raf sergisiyle sanatseverlerin be enisine sunulaca n sözlerine ekledi. (AA)

19 28 Haziran 2013 E itim Suriyeli üniversiteliler, e itimlerini Türkiye'de tamamlamak istiyor 19 fiehidin ad, mezun oldu u okulda yaflayacak KIRKLAREL - Siirt'in Pervari ilçesinde geçen y l askeri helikopterin düflmesi sonucu flehit olan Jandarma Üste men Ersan Yenici'nin ismi, mezun oldu u Babaeski Anadolu Lisesi'ne verildi. K rklareli Valisi Mustafa Yaman, Babaeski fiehit Ersan Yenici Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende yapt konuflmada, Türk milletinin kurtulufl ve di er savafllar ile terörle mücadelede say s z flehitler verdi ini söyledi. fiehitleri hiçbir zaman unutmad klar n ifade eden Vali Yaman, fiehit Jandarma Üste men Ersan Yenici'nin ad n, mezun oldu u okula vermenin gururunu ve heyecan n yaflad klar n kaydetti. Babaeski Kaymakam Mustafa As m Alkan da Türk milletinin, vatan n korumak için verdi i mücadelenin hiçbir millete nasip olmad n vurgulad. Törene, k zlar Zeynep Dora (4) ve Cemre Hüma (1) ile kat lan Simge Yenici de efli Ersan Yenici'nin iyi bir asker ve baba oldu unu söyledi. Simge Yenici, flöyle devam etti: "Sevgili eflimin ad mezun oldu u Babaeski Anadolu Lisesi'ne verildi. Bu büyük vefa örne i ad na eme i geçenlere teflekkür ederim. Sevgili eflim askerlik mesle i için yarat lm fl bir ruha sahipti. Onun ilk mesle e atand gün, sevincine keflke sizler de flahit olabilseydiniz. Bu meslek onun kendi tercihiydi. fiehit ve gazilere duydu u sayg ve flükran sonsuzdu. Vatan her asker gibi onun için de namus demekti. Onu sonsuzlu a u urlamak benim için büyük bir y k m olsa da bana ayr cal kl çocuklar b rakm fl olmas ndan, bu dünyadan mertebeli in en yücesi ile ayr lmas ndan gurur duyuyorum. Ersan Yenici, hepimizin flehididir. Vatan için can n önemsememifl olan eflimin ad n n özellikle bir e itim kurumuna verilmesi bizim yaralar m za, ac lar m za sürdü ümüz merhemlerden biridir." (AA) HATAY - Ülkelerindeki iç savafl nedeniyle e itimlerine yar da b rakmak zorunda kalan Suriyeli üniversite ö rencileri, diploma sevincini Türkiye'de yaflamay hedefliyor. Suriye'deki iç savafl her geçen gün fliddetini artt r ken, olaylardan anne kuca ndaki çocuktan, yafll s na kadar herkes etkileniyor. Ülkelerindeki olaylar nedeniyle yaflad klar yerleri terk ederek Türkiye'ye s nan Suriyeliler aras nda üniversite e itimlerini yar m b rakmak zorunda kalan gençler dikkati çekiyor. Ülkelerini terk ederek okullar ndan uzak kalan ö renciler, hayallerini Türkiye'de gerçeklefltirmenin mücadelesini veriyor. Kimi biyoloji, kimi matematik, kimi mühendislik e itimini yar m b rakan gençler, Hatay' n Alt nözü ilçesindeki konaklama merkezinde aç lan Türkçe kurslar na kat larak, girecekleri yeterlilik s nav nda baflar l olmak için canla baflla çal fl yor. Olaylardan önce girdikleri Suriye'deki üniversitelerinden kopan ö renciler, Türk yetkililerin sundu u imkanlar sayesinde yeniden umutland. Türkçe kurslar na kat larak yeterlilik s navlar na haz rlanan aras ndaki gençler, e itim program kapsam nda, konuflma egzersizleri yap yor, Türk filmleri izleyerek diyaloglar tekrar ediyor. En çok be endikleri filmler aras nda yer alan Hababam S n f 'ndaki diyolaglar tekrar eden gençler, derslerini izledikleri film ve dizilerle keyifli hale getiriyor. E itimlere kat lan Muhammed Keykuni, AA muhabirine yapt aç klamada, 2 y l önce Suriye'nin Cisri fiu ur bölgesinden geldi ini bildirdi. Ülkesindeki üniversitede biyoloji ö retmenli i bölümü okudu unu ancak olaylar nedeniyle ikinci s n ftayken okulunu b rakmak zorunda kald n ifade eden Keykuni, "Ülkemde durumlar çok kötü. Birçok kifli evlerini ifl yerlerini kaybetti. Art k oras yaflanmaz bir yer halini ald. Suriye'yi terk etmekten baflka çaremiz kalmam flt. Sa olsun Türkiye bize kucak açt, yatacak yer ve yemek verdi. Bütün ihtiyaçlar m z n yan s ra Türk yetkililer bizlerin e itimiyle de yak ndan ilgileniyor" diye konufltu. Konaklama merkezinde ülkesindeki olaylar n üzüntüsünün yan s ra büyük hayallerle girdi i üniversite e itimini de yar m b rakman n hüznünü yaflad n vurgulayan Keykuni, ancak bu sorunun da Türk yetkililer taraf ndan düflünüldü ünü kaydetti. Kurslar sayesinde Türkçe'yi ö renerek yeterlilik s navlar n kazanmay hedeflediklerini anlatan Keykuni, "Yar m kalan üniversite hayalimizi Türkiye'de tamamlamak için gece gündüz çal fl yoruz. Ö retmenlerimizin derslerde ö rettiklerinin yan s ra arkadafllar m zla da sürekli Türkçe konuflarak dilimizi gelifltirmeye çal fl yoruz. Derslerimizin en keyifli yan da ara s ra izledi imiz dizi ve filmler. Ençok Hababam S n f 'n ve orada oynayan Kemal Sunal' seviyoruz" dedi. Cisri fiugur'dan gelen lyas Efendi de konaklama merkezinde aç lan kursa 2 ay önce bafllad n ifade etti. Ülkesinde kimya bölümünde okudu unu ve olaylar nedeniyle e itiminin yar m kald n dile getiren Efendi, huzur içeresinde kald Türkiye'de yar m kalan üniversite e itimini tamamlamay ve bir meslek sahibi olmay amaçlad n söyledi. (AA)

20 20 Kültür Sanat 28 Haziran 2013 Türk müzi ine yeni bir enstrüman kat l yor N DE - BETÜL ABBAK - Ni de'de küçük yafllardan bu yana müzikle ilgilenen Adem Tok (35), Zeynel Abidin Cümbüfl taraf ndan 20. yüzy l bafllar nda gelifltirilen cümbüflten baz de ifliklikler yaparak "yaybüfl" ad n verdi i yeni bir enstrüman üretti. Ni de'nin Çiftlik ilçesi Devlet Hastanesinde sa l k memuru olarak görev yapan Tok, AA muhabirine yapt aç klamada, 10 yafl nda ba lama ile tan flt n, 25 y ld r müzik ile iç içe oldu unu ayn zamanda Belediye Türk Halk Müzi i Korosu'nda görev ald n söyledi. Ba lama ailesinin tamam n, keman, yayl tambur, gitar, ud, org, kanun ve bendir gibi müzik aletlerini çald n belirten Tok, y llar geçtikçe yeni ses aray fl na girdi ini ve bu konuda baz çal flmalar yapt n ifade etti. - Yaybüflün 6 ince teli var 20. yüzy l n bafllar nda Zeynel Abidin Cümbüfl taraf ndan gelifltirilen cümbüflte önemli de ifliklikler yaparak, yepyeni bir enstrüman ve ses elde etti ini anlatan Tok, "yaybüfl" ad n verdi i enstrümanla ilgili flu bilgileri verdi: "Cümbüfl 12 adet kal n, yaybüfl ise 6 adet ince telden olufluyor. Cümbüflün sap k sm nda bulunan perde aral 10 santimetre, yaybüflün perde aral 5 santimetredir. Yaybüfl, çelik telli yayl bir enstrüman. Gövdesi 32 santimetre çap nda, 15 santimetre derinli inde, sap uzunlu u burgu bölümü dahil 80 santimetreyi buluyor. Gövdesi cümbüflten daha büyük. 24 perdeli ve ba lama sap n and r yor. cra ederken 0,25 milimetre kal nl nda iki tel üst üste konularak icra ediliyor. Ses aksam ndaki akustik kontrolün yap lmas ve di er seslerin bertaraf edilmesi için gövde üzerine kadife bir k l f geçirdim. Yaybüflü yayla icra etmek istememin sebebi sesinin daha akustik ve güçlü olmas n sa lamakt. Enstrüman m z yayla çal nd, gövdesi de cümbüfl oldu u için 'yaybüfl' ismini verdim." - "Amac m var olan düzeni bozmak de il, müzik dünyas na katk da bulunmak" Yaybüflü yaklafl k 1 y ld r kulland n kaydeden Tok, "Bütün yöre türkülerine uyum sa layabilen çok farkl bir ses. Gayet tatl sesi olan bir müzik aleti. Halk müzi i icra ediyorum. ç Anadolu a rl kta olmak üzere, her yöreden çal yorum. Amac m var olan düzeni bozmak de il, müzik dünyas na katk da bulunmak, semada yeni bir ses üretmek" ifadelerini kulland. Tok, yaybüflün Ni de Üniversitesi Müzik Bölümünde ses ölçümü ve araflt rmas n n yap laca n, uygun görülmesi halinde patent için baflvuruda bulunaca n söyledi. Tok, kabak kemaneye ba lama sap monte ederek, 'ba mane' ad n verdi i yeni bir müzik aleti daha yapt n, müzikte yeni ses aray fl na devam edece ini sözlerine ekledi. (AA) 4. Uluslararas stanbul Opera Festivali bafllad STANBUL - 4. Uluslararas stanbul Opera Festivali, Giuseppe Verdi'nin "Rigoletto" operas n n Haliç Kongre Merkezi'ndeki temsiliyle bafllad. Devlet Opera ve Balesi Baflrejisörü ve Uluslararas stanbul Opera Festivali'nin sanat yönetmeni Yekta Kara, AA muhabirine yapt aç klamada, y l n en s cak günleri yaflanmas na ra men salonun kaliteli bir seyirci kitlesi taraf ndan dolduruldu unu belirterek, "Festival stanbul'a yak flt " dedi. Eseri, bestekar n ve libretto yazar n n mesaj na sad k kalarak modernlefltirdi ini söyleyen Kara, operan n bir elit sanat de il, yediden yetmifle herkese hitap eden bir sanat oldu unu kaydetti. De iflimin Rigoletto'nun özünde oldu unu vurgulayan Kara, "Eseri as l mesaj na sad k kalarak 1920'lerin Napoli'sine tafl d m. Napoli mayfan n merkeziydi. Kad n n metalaflt r ld erkek egemen bir kültürü temsil ediyordu" fleklinde konufltu. Verdi'nin "alt n ça yap t " olarak kabul edilen eseri, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatç lar sahneledi, orkestray Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Prof. Dr. Rengim Gökmen yönetti. Konusu ve librettosu Victor Hugo'nun "Kral E leniyor" adl eserine sad k kal narak Francesco Maria Piave taraf ndan oluflturulan operada "Gilda" rolünde, festivalin onur konu u ünlü soprano Ekaterina Siurina sahne ald. Festival kapsam nda stanbul Opera ve Balesi, ünlü barok besteci Antonio Vivaldi'nin duru ve zarif anlat s n seyirciyle buluflturaca "Y ld r m Bayezid" operas n, bugün Kad köy Süreyya Operas Sahnesi'nde sergileyecek. Geçen y lki festivalde ilk kez sahnelenen ve yo un ilgi gören eser, Osmanl Padiflah Y ld r m Bayezid'in Timur Han'la olan güç savafl n konu ediniyor. Festivalin 1 Temmuz'da gerçeklefltirilecek "Viva Verdi" gala konserine, Roberto Abbado flefli inde bariton Maroco Vratogna, tenor Stefano Secco, tenor Marco Berti ve soprano Aleksandra Kurzak solist olarak kat lacak. (AA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Ekim de tüketici güveni arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 21 Mart Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Villeroy negatif faizin etkili olduğu görüşünde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Francois Villeroy de Galhau bugünkü açıklamasında, merkez

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Kırsal Kalkınmada Yönetişim Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Çalışmanın arka planı Amaç: Kırsal kalkınmada yönetişim mekanizmalarının nasıl işlediği ve hangi araçların kullanıldığı Urfa özgülünde

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Haziran. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Haziran. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 16 Haziran N Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU FOMC para politikasını korudu, Brexit referandumu kararda etkili oldu Dün gerçekleştirilen FOMC toplantısında politika yapıcılar para politikasını koruma

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı