Asayifl berkemal de il!..

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asayifl berkemal de il!.."

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233 cinayet ifllendi. Yaklafl k 7 bin gasp olay gerçekleflirken, 11 bin araç çal nd. Polis, 23 bin yankesicilik olay na müdahale etti. 28 HAZ RAN 2013 CUMA F YATI: 25 Kr HABER 18 DE 7 Cihan Kazan projesi bafllad HABER 18 DE Sosyal yard mda PTTkart dönemi HABER 8 DE AK Parti Tan t m ve Medya Baflkanl, Taksim Gezi Park odakl izinsiz gösterilere iliflkin CD haz rlad. "Büyük Oyun" isimli 28 dakikal k CD'de göstericilerin, güvenlik güçlerinin yan s ra kamu mallar na ve sivillere ait mal ve ifl yerlerine yönelik sald r lar ndan görüntüler yer al yor. May s ay n n sonunda Taksim Gezi Park 'nda, "a açlar kesilecek" iddias yla bir eylemin bafllad, yetkililerin a açlar n kesilmeyece i, sadece bir k sm - n n baflka yere nakledilece ini aç klamas na ra men eylemin devam etti i vurgulanan CD'de, "Belli ki bu kadar olumlu geliflme, birilerini mutsuz etti. Belli ki birileri, dünyan n yükselen y ld - z olan Türkiye'nin fl n söndürmeye çal flt. Belli ki birileri y llard r tekrarlanan o bildik oyunu, yine sahneye koymak istedi" ifadeleri kullan ld. Baflbakan Erdo an' n "faiz lobisi" olarak iflaret etti i kesim, "Meydanda görünmeyip perde arkas nda duranlar. Bir anlamda senaryo yazarlar, oyun kurucular. Dünya, onlar, faiz lobisi olarak tan yor. Onlar hangi ülkede ç karlar kesintiye u rasa hemen harekete geçiyor, kar fl kl k ç kart yor. nsanlar soka a döküp, tafl üstünde tafl b rak lmamas için ellerinden geleni yap yorlar" sözleriyle tarif edildi. HEYKELLER SERG LENMEK Ç N GÜN SAYIYOR HABER 15 DE ÇOCUKLAR Ç ZG KAHRAMANLAR LE BULUfiUYOR AK Parti, Gezi Park olaylar n masaya yat rd AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Süleyman Soylu, Gezi Park 'nda bafllayan ve ilk haliyle anlafl labilir olan bir eylemin, k sa sürede baflka bir hüviyete bürünerek, genifl ölçüde etkili oldu unu belirterek, " flin do rusu, bu bizler için beklenmedik bir geliflmeydi. Karne, bu ölçüde baflar l yken neden biz bu 20 günü yaflad k? Temel soru bu" dedi. 16 da "Büyük Oyun" CD'sinde, baz yerli ve yabanc medya kurulufllar n n, Türkiye'de olumlu geliflmeleri görmezden geldi i, olumsuz geliflmeleri abartarak kamuoyuna duyurma yoluna gitti i belirtilerek, AK Parti'nin Ankara ve stanbul'da yapt mitinglerden görüntüler de kullan ld. HABER 17 DE fieh D N ADI MEZUN OLDU U OKULDA YAfiAYACAK HABER 19 DA HABER 16 DA

2 2 SineMagazin Frans z sinema y ld z Sami Naceri yine karakolluk oldu PAR S - Frans z sinemas n n ünlü isimlerinden Sami Naceri, baflkent Paris te haftasonu kar flt kavga yüzünden polis taraf ndan gözalt na al nd. Türkiye de de gösterime giren ve büyük be eni kazand için Fransa da dört kez çevrilen, yönetmen Luc Besson un Taksi filmlerinin baflrol oyuncusu Naceri nin daha önce de Frans z yarg s yla bir çok kez bafl derde girmiflti. Bir süre alkol tedavisi gören 51 yafl ndaki Naceri, eski sevgilisinin erkek arkadafl n b çakla yaralama suçundan 2011 y l nda 16 ay hapis cezas na çarpt r lm flt. (AA) LOS ANGELES - Star Wars (Y ld z Savafllar ) ve Indiana Jones serisi gibi unutulmaz yap mlara imza atan Amerikal ünlü yap mc, yönetmen ve senarist George Lucas, evlendi. Lucasfilm flirketi sözcüsü, 69 yafl ndaki yönetmenin 2006 y l ndan bu yana birlikte oldu u 44 yafl ndaki Mellody Hobson ile San Francisco da evlendi ini aç klad. Çiftin nikah n gazeteci Bill Moyers in k yd törene Oscar ödüllü ünlü yönetmen Steven Spielberg de kat ld. DreamWorks Animation flirketinin baflkanl n yürüten Hobson, ayn zamanda Good Morning America program n n yap mc lar aras nda yer al yor. Lucas, 14 y l evli kald ilk efli film editörü Marcia Lucas tan 1983 te boflanm flt. American Graffiti ve Star Wars filmleriyle en iyi yönetmen ve en iyi senaryo dallar nda dört kez Oscar a aday gösterilen Lucas, 1991 de Sinema Sanatlar ve Bilimleri Akademisi nin Irving G. Thalberg Ödülü ne lay k görülmüfltü. (AA) 28 Haziran 2013 Y ld z Savafllar n n yarat c s George Lucas dünya evinde girdi sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Hangover 3: Gelekten Bir Gece, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Sihirbazlar Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Büyük Umutlar Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Sihirbazlar Çetesi, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Sihirbazlar Çetesi, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Man Of Steel, Arkadafl m Max, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) Havada Aflk Var, Beflinci Emir: Ölüm, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, H zl ve Öfkeli 6, Vazgeçmem Senden, Ko ufl Akademisi, Iron Man 3 Ankara Cinemaximum (Armada) Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Sihirbazlar Çetesi, H zl ve Öfkeli 6

3 28 Haziran 2013 flsiz kalan madenciler, baretlerini f rlatt ZONGULDAK - Türkiye Taflkömürü Kurumuna (TTK) ba l Üzülmez Müessese Müdürlü ünde galeri açma iflini yapan tafleron firmayla sözleflmenin yenilenmemesi nedeniyle iflsiz kalan madenciler, Genel Maden flçileri Sendikas (GM S) önünde baretlerini f rlatarak protestolar n sürdürdü. TTK n n çal flma süresi dolan firmayla sözleflmeyi yenilememesi üzerine iflsiz kalan 130 madenciden baz lar, seslerini duyurmak için kent merkezindeki Madenci An t önünde topland. Yaklafl k 5 dakika hareketsiz duran 30 iflçi, slogan atarak kendilerine sahip ç kmad iddias yla GM S yetkililerine tepki gösterdi. flçiler ad nda aç klama yapan H CR RUM msak : kindi : Yaflam 19 fiaban 15 Haziran Günefl : Akflam : Ö le : Yats : Mehmet Günayd n, y llard r ayn flirkette çal flt klar n, sözleflme yenilenmedi i için 4 gündür maden oca na giremediklerini söyledi. Eylem süresince farkl makamlardaki yetkililerle görüfltüklerini ancak hiçbir sonuç alamad klar n ifade eden Günayd n, Görüfltü ümüz herkes farkl bir fley söylüyor. Biz kaç gündür sokaklarda ba r yoruz ve madenciye sahip ç k lmas n istiyoruz. Yapabilecek baflka bir fleyimiz yok. Sabah kalkt k, ifle gidiyoruz, kap ya kilit vurulmufl. Zonguldak ayakta tutan madencidir diye konufltu. Valili e kadar yürüyen iflçiler, makam nda bulunmayan Vali Erol Ayy ld z la görüflemeyince sendikaya yöneldi. GM S yöneticilerine tepki gösteren iflçiler, bafllar ndaki baretleri sendikan n önüne f rlatarak da ld. GM S Genel Baflkan Eyüp Alabafl, konuya iliflkin AA muhabirine yapt aç klamada, her zaman tafleron sisteme karfl olduklar n dile getirdiklerini belirtti. flçilerin 6 y ld r TTK n n haz rl k iflini yapan firmada çal flt n ifade eden Alabafl, Firman n çal flma süresinin bitmesiyle iflsiz kalma durumuyla karfl laflt lar. Süre uzat lmas talebiyle birkaç gündür tepkilerini dile getiriyorlar. Bizim sendika olarak bu konuda giriflim yapmam z mümkün de il. Bizim savundu umuz fley, haz rl k ifllerini TTK n n kendisinin yapmas d r. flin tek çözüm yolu budur fleklinde konufltu. (AA) Konyaalt Plaj nda bal k katliam ANTALYA - GÜÇ GÖNEL - Dünyaca ünlü Konyaalt Plaj nda e itim dal fl yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ö retim üyeleri Doç. Dr. Mehmet Göko lu ve Yrd. Doç. Dr Yaflar Özvarol, y llar önce batan kuru yük gemisinin enkaz n n bulundu u bölgede yüzlerce bal n avc lar taraf ndan zehirlendi ini belirledi. E itim dal fl yapmak üzere Konyaalt Plaj nda y llar önce batan kuru yük gemisinin enkaz n n oldu u bölgeye gelen Doç. Dr. Göko lu ve Yrd. Doç. Dr. Özvarol, enkaz çevresinde yüzlerce ölü bal k tespit etti. Bal klar üzerinde herhangi bir olta ya da a izine rastlamayan uzmanlar, deniz yüzeyinde de ekmek parçalar oldu unu belirledi. Bal klar incelenmek üzere G da Tar m ve Hayvanc l k l Müdürlü ü yetkililerine teslim edildi. Doç. Dr. Göko lu, AA muhabirine yapt aç klamada, bat k nedeniyle Konyaalt Plaj ndaki 8 ile 9 numaral üniteler aras ndaki bölgenin yüzmeye yasak oldu unu kaydetti. Karfl laflt klar ölü bal klar n zehirlendi ini ifade eden Göko lu, daha önce de bölgede bal k ölümlerine rastlad klar n anlatt. (AA) Gezi olaylar nda 680 polis yaraland ANKARA - ZAFER FAT H BEYAZ - Geçen y l ülke genelinde yap lan bin 642 yas d fl gösteri, yürüyüfl ve olayl bas n aç klamas nda 522 polis yaralan rken, Gezi Park odakl olaylarda yaralanan polis say s 680 oldu. AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlü ü verilerinden derledi i bilgiye göre, 2012 de, bin 534 yasa d fl toplant ve gösteri yürüyüflü düzenlendi ve 108 bas n aç klamas yap ld. Geçen y lki olaylarda 3 bin 217 kifli gözalt na al n rken, 522 polis ile 195 vatandafl çeflitli yerlerinden yaraland. Polislerin 440 yasad fl toplant ve gösteri yürüyüflünde, di erleri de olayl bas n aç klamalar nda eylemcilerin sald r s ndan zarar gördü. Gezi Park odakl olaylarda göstericilerin sald r lar sonucu yaralanan polis say s, geçen y lki tüm olaylarda yaralanandan fazla. Gezi Park eylemlerinin 25 gününde 680 güvenlik görevlisi yaraland. Polislerin, daha çok bafl ve ayaklar na isabet eden tafl, bilye ve flifle nedeniyle yaraland tespit edildi. Bu arada, toplumsal olaylar n do ru yönetilebilmesi ve olaylarda olumsuzluk yaflanmamas için 11 bin 731 çevik kuvvet personeli, 16 farkl konuda hizmet içi e itime tabi tutuldu u ö renildi. (AA)

4 4 Alanya bu y l 4 milyon turist bekliyor ANTALYA - Alanya Ticaret ve Sanayi Odas (ALTSO) Yönetim Kurulu Baflkan Kerim Aydo an, bu y l bir milyonu kongre turizmi kapsam nda olmak üzere 4 milyonun üzerinde turist a rlamay hedeflediklerini söyledi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odas (ALTSO) Yönetim Kurulu Baflkan Kerim Aydo an, bu y l bir milyonu kongre turizmi kapsam nda olmak üzere 4 milyonun üzerinde turist a rlamay hedeflediklerini söyledi. Aydo an, AA muhabirine yapt aç klamada, turizm sezonuna bu y l geçen y la göre daha erken bafllad klar n ifade etti. Özellikle Rusya, skandinav ülkeleri ve Almanya'dan turist beklediklerini dile getiren Aydo an, Alanya'da turistlere deniz, kum, günefl üçlemesinin d fl nda alternatif seçenekler de sunmak istediklerini, bu yönde çal flmalar yap ld n anlatt. Bu kapsamda Türkiye'deki en büyük kongre merkezlerinden birini hayata geçirdiklerini bildiren Aydo an, "Bu y l bir milyonu kongre turizmi kapsam nda olmak üzere 4 milyonun üzerinde turist a rlamay hedefliyoruz" dedi. Aydo an, Alanya'ya gelen yabanc turist say s n n 2010 y l nda 1 milyon 800 binden, 2011 y l nda 2 milyon 500 bin civar na ç kt n dile getirerek, geçen y l ise dünya genelinde yaflanan krize ra men Alanya'ya gelen yabanc turist say s n n yaklafl k 2 milyon 600 bin oldu unu kaydetti. Türkiye genelinde yabanc lar n ald konutlar n üçte birinin Alanya'da sat ld na iflaret eden Aydo an, bunun turizme do rudan ve dolayl yoldan katk sa lad n söyledi. Aydo an, "Konut sektörünün turizm ekonomisine katk s yads namaz bir gerçek" diye konufltu. Alanya Turistik flletmeciler Derne i (ALT D) Baflkan Gülçin Güner ise bu y l sezonun geçen y ldan daha iyi geçece i yönünde beklentileri oldu unu kaydetti. Sezona iyi bafllad klar n dile getiren Güner, flöyle devam etti: "2013 sezonu, geçen seneye göre erken rezervasyon ve sat fllar anlam nda daha doyurucu. Bu, hem bölgemiz hem de ülke geneli aç s ndan geçerli. Bu art fl de iflik pazarlardan geliyor. (AA) C P SAFAR MU LA - Levent Kifli - Marmaris'te düzenlenen cip safari turlar na kat lan turistler, heyecan ve e lencesi bol bir gün geçiriyor. Türkiye'de cip safarinin en yo un yap ld tatil merkezlerinden Marmaris'te, turlara özellikle yabanc turistler oldukça ilgi gösteriyor. Sezon boyunca on binlerce turistin kat ld safarilerde yüksek adrenalin keyfi yaflan yor. Cipleriyle, gün boyunca ço unlu u patika fleklindeki orman "Benzer turlar içi yollardan geçen turistler, Güney Ege'nin Bodrum'da da yap l yor Antalya, Fethiye ve do al güzelliklerini de ancak Marmaris'in yak ndan görme f rsat n do as ve yollar cip elde ediyor. safari için çok daha Marmaris'te 23 y ld r uygun. Cip safarinin en cip safari turlar popüler oldu u turizm düzenleyen, rehber Erol merkezi Marmaris. Kaplan, AA muhabirine Buraya tatile gelip de yapt aç klamada, cip cip safari yapmadan safari turlar n n turistlerin en fazla ilgi göster- dedi. dönen turist çok az" di i organizasyonlar n bafl nda geldi ini söyledi. savafl yla stres - fl adamlar su Engebeli ve su dolu at yorçukurlar bulunan orman Cip safari turlar n n, yollar ndan geçtiklerini baz kiflilerde tutku anlatan Kaplan, bu haline geldi ini anlatan durumun tatillerinde Kaplan, tatili sürecince heyecan arayanlar n çok 3 kez safari turana hofluna gitti ini kaydetti. dikkati çekti. Turlar ç kan turistler oldu una Yo un sezonlarda ayn tatil animasyonu günde 40 cipin tura fleklinde düzenlediklerini ç kt n belirten Kaplan, belirten Kaplan, orman yol emniyeti aç s ndan içinde su tabancalar yla araçlar n gruplar halinde yap lan su savafl nda güzergahta yer e lencenin en üst seviyeye ç kt n söyledi. ald klar n dile getirdi. Cip safarinin en güzel Yerli müflteri say s n n Marmaris'te gerçeklefltirildi ini ifade eden terdi ine iflaret eden da son y llarda art fl gös- Kaplan, Kaplan, "Türkiye'nin Turizm de iflik bölgelerinden turlara kat lmak için gelen çok say da kifli var. Hakimler, savc lar, doktorlar geliyor. stanbul'dan gelen ifl adam müflterilerimiz var. Telefonlar n kapat p, 'Bofl ver ifli gücü, ben buraya e lenmeye geldim' deyip su tabancalar yla su savafl yap yorlar. fl adamlar ifl stresini cip safariyle at yor" diye konufltu. Turlara kat lan turistler ise çok güzel bir gün geçirdiklerini ve su savafl n n turlar na ayr bir heyecan katt n dile getirerek, tur güzergah nda bulunan K zkumu Plaj ve Turgut köyü flelalesinden çok etkilendiklerini belirtti. -Safari güzergah ve etkinlikler- Cip safari sat n alan turistleri, saat s ralar nda otellerinden almaya bafllayan tur flirketleri, 10.00'da Armutalan beldesinden yaklafl k 130 kilometre 28 Haziran 2013 Heyecan arayanlar n gözdesi: sürecek tura bafll yor. Datça yolundan bir süre ilerleyen cipler, daha sonra patika yola giriyor. Burada su tabancalar da t lan turistler, yolda birbirlerini slatarak e leniyor. Bir saat kadar süren e lencenin ard ndan su tabancalar toplan yor ve cipler ana yola ç karak yoluna devam edi-yor. De irmenyan 'nda yar m saat çay molas veren turistler, ard ndan Turgut köyüne giderek tur ücretine dahil olan ö le yeme ini yiyor. Yemekten sonra köydeki flelaleye götürülen turistler, burada yaklafl k 40 dakika kald ktan sonra Orhaniye köyündeki K zkumu Plaj 'n ziyaret ediyor. Son olarak Bay r köyüne giden safariciler, burada ise as rl k ç nar a ac n n etraf nda dolaflarak dilek tuttuyor. Sonra ayn güzergah kullan larak, akflam üzeri ilçe merkezine dönülüyor. (CHA)

5 28 Haziran 2013 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Telsiz ve telem araçlar na uzaktan haber yazd rma düzeni. Ceylan. 2. Garaj. 3. Is. 4. Yemek yeme araçlar ndan biri. Boyun e en, kendini baflkalar n n buyru una b rakan. 5. Yön, taraf. Güldürü. 6. ABD de bir eyalet. Yabani hayvan bar na. 7. Bir nota. Eski dilde O gösterme s fat na verilen ad. fiehzadelerin özel e itmenleri. 8. Müzikli ve konuflmal bölümlerin bulundu u, hafif konulu sahne gösterisi. Uyan k, gözü aç k. 9. Küçük ispirto oca. 10. Olgunlafl nca kendili inden çatlay p aç lm fl tek hücreli tohumlu kuru meyve, kapç k meyve. Kimse, kifli. 11. Dost, arkadafl. fiamanlarda din adam. 12. Bir cins ngiliz biras. Yar yafl yar kuru, rutubetli toprak. 13. Bel ba. Seryumun simgesi. 14. Duman karas. Etkili söz söyleme sanat. 15. Yönerge, direktif. Endonezya n n plaka iflareti. 16. Arap alfabesinin ilk harfi. Bir halk saz. 17. Güzel, hofl, sevimli. Kullan lmam fl olan, eski olmayan. 18. laç, merhem. Gözde a tabaka. 19. Ham z. Küçük akarsu. 20. Bilgin. Büyük delikli kalbur. Yukar dan afla ya: 1. Hayvanlarda semizlik. Bir ilimiz. stanbul ilinin eski adlar ndan biri. 2. Rütbesiz asker. Tanr n n adlar ndan biri. Saç dökülmüfl olan kimse. Nazi Hücum K - tas n n k saltmas. Yap m. 3. Kelem. Düzenli ekilen yer. Arnavutluk un para birimi. Bir nota. 4. Boyutlar. Pirinçli, yumurtal ve yo urtlu yap lan spanak ya da sebze yeme i. Topluluk, cemaat. Eskiden Roma kentine verilen ad. 5. Siyah kalemle yap lan resim. çtenlik. 6. Kayakta bir yar flma türü. nce ve keskin ses. Güzellik, hoflluk. 7. fiark, türkü. Al n p sat labilen her türlü eflya. fiark da her k tadan sonra tekrarlanan ve bestesi de iflmeyen bölüm. Ünlem. 8. Öküz yemli i. Asetik asidin tuzu ya da esteri. Boya inceltici s v. 9. De ifliklikler. Serüven. Mesafe. 10. yi, güzel. Tafl levre i. Eski dilde süreç. Kasaplarda sat lan kesilmifl hayvan.. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 Ekonomi KAHRAMANMARAfi - fiekerbank' n 60. kurulufl y l na özel, Anadolu nun farkl illerinde düzenledi i 'Üreten Anadolu Buluflmalar ' panellerinin dördüncüsü Kahramanmarafl ta gerçeklefltirildi. Uluflahin, Genel Müdür Yard mc lar Orhan Karakafl ve Halit Haydar Y ld z n ev sahipli inde, Kahramanmarafl Ticaret ve Sanayi Odas (KMTSO) Meclis Salonu'nda düzenlenen panele, KMTSO Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Karaküçük, ifladamlar ve çok say - da davetli kat ld. Panelin aç l fl konuflmas n yapan Uluflahin, fiekerbank olarak Türkiye de yerel üretimin artmas ve üretenlerin desteklenmesine yönelik projelerine aral ks z devam ettiklerini bildirdi. fiekerbank n 1953 y l nda Anadolu da binlerce üreticinin, giriflimcinin küçük birikimleriyle kurulan bir banka oldu unu hat rlatan Uluflahin, 60 y ld r Anadolu Bankac l n n lider ismi olduk. Bugün de üretimin artmas na yönelik projelerimizle fiekerbank olarak Keflan dan Rize ye, Nevflehir den Gaziantep e, K rflehir den Kahramanmarafl a kadar Anadolu nun her köflesindeyiz. Misyonumuz sadece kar etmek de il, kurumsal sorumluluk anlay fl n ifl süreçlerine uygulayarak ve tüm paydafllar m za de er katarak büyümektir diye konufltu. Üretim, ihracat konular nda Kahramanmarafl n sergiledi i tablonun gurur verici oldu unu kaydeden Uluflahin, Kahramanmarafl, Türkiye nin en büyük üretim merkezlerinden biridir. limizdeki sanayi sektörleri yerel hammadde kaynaklar na dayanarak gelifliyor. Burada dünyaca ünlü markalar n tedarikçisi olan haz r giyim, iplik imalatç lar, yerel kaynaklara dayal üretim yapan mikro, küçük ve orta büyüklükteki firmalar gördüm. Sizler için bu profil al fl lagelmifl olabilir fakat bilmenizi isterim ki bu üretim dinami i asl nda tüm Türkiye olarak ulaflmak istedi imiz yeri gösteriyor diye konufltu. Kahramanmarafl'taki iflletmelerin yüzde 95'ini KOB lerin oluflturdu unu belirten Uluflahin, bu tablonun hemen hemen Türkiye foto raf ile örtüfltü ünü ifade etti. Kahramanmarafl'ta 35 adet sanayi kolunda say lar 500'e yaklaflan sanayi tesisi ve say lar 700 e yaklaflan iflletme bulundu una dikkat çeken Uluflahin, Y ll k cirosu 2,5 milyar dolar olan Kahramanmarafl ilinin sanayisi, 35 bin kifliye istihdam sa l yor. Kahramanmarafl' n en önemli sanayi kolu tekstildir ve Kahramanmarafll lar olarak bu alanda Türkiye'nin gizli kahramanlar s n z. Öyle ki ülkemizde kullan lan her dört makara iplikten biri Kahramanmarafl ta üretiliyor. Tar m ve g da alan nda da Kahramanmarafl ülkemizin önemli kentlerinden biridir dedi. fiekerbank Genel Müdürü Meriç Uluflahin, Anadolu Bankac l misyonuyla 60 y ld r üretenin ve esnaf n yan nda yer ald klar n n alt n çizdi. Bu kapsamda 60. kurulufl y l için Kap m z Esnafa Aç k projesini bafllatt klar n anlatt. Projenin 15 fiubat ta bafllad n an msatan Uluflahin, befl ay gibi bir sürede önemli baflar lara imza at ld n kaydetti. Kamuoyu, tüketiciler ve esnaf m z bu platformu sahiplendi diyen Uluflahin, Çok güzel e-postalar, mektuplar, telefonlar al yoruz. Projemizi bafllad m z 15 fiubat tarihinden bu yana Türkiye genelinde 377 esnaf odas ile Kap m z Esnafa Aç k protokolü imzalad k ve böylelikle ülke çap nda yaklafl k 151 bin esnafa ulaflt k. ifadelerini kulland. Gümrük ve Ticaret Bakanl Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Aytekin Yalç n, Esnaf ve Sanatkarlar n Bölge Ekonomisindeki Yeri ve Gelece i konulu bir konuflma yapt. Esnaf ve sanatkar n toplumun tüm kesimlerine yönelik üretimleriyle ekonomik büyümeye ve sosyal sisteme katk sa lad n kaydeden Yalç n, Ekonomik dinamizmin ve canl l n kayna n oluflturan esnaf ve sanatkarlar m z ayn zamanda refah tabana yay yor. stihdama önemli düzeyde katk da sa layan esnaf ve sanatkarlar - m z, istikrar n temel mekanizmas olarak kabul gören bir kesimdir diye konufltu. Esnaf ve sanatkârlar n 491 meslek kolunda faaliyet gösterdi ine iflaret eden Yalç n, bu meslek kollar n n da 19 sektör bafll nda topland n belirtti. Bu sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar n yüzde 33 ünün imalat ve tamirat alan nda yüzde 67 sinin ise hizmetle ilgili meslek kollar nda faaliyetlerini sürdürdü ünü söyleyen Yalç n Kahramanmarafl taki iflletme say lar na iliflkin flu bilgileri verdi: Türkiye deki iflletme say s 3 milyon 422 bin 163 iken Kahramanmarafl taki iflletme say s 35 bin 146 dir. Bu rakamlarla Kahramanmarafl 23. s rada yer almaktad r. Kahramanmarafl taki KOB say s ise 35 bin 106 dir. (CHA) 28 Haziran 2013 Kahramanmarafl sanayinin %95'ini KOB 'ler oluflturuyor fiekerbank Genel Müdürü Meriç Uluflahin, Kahramanmarafl'taki iflletmelerin yüzde 95'ini KOB lerin oluflturdu unu belirterek, bu tablonun hemen hemen Türkiye foto raf ile örtüfltü ünü ifade etti. Kahramanmarafl'ta 35 adet sanayi kolunda say lar 500'e yaklaflan sanayi tesisi ve say lar 700 e yaklaflan iflletme bulundu una dikkat çeken Uluflahin, Y ll k cirosu 2,5 milyar dolar olan Kahramanmarafl ilinin sanayisi, 35 bin kifliye istihdam sa l yor." dedi. Merkez'den enflasyon yorumu: Yurt içi talep sa l kl bir toparlanma sergiliyor ANKARA - Merkez Bankas, son dönemde aç klanan verilerin iç ve d fl talep geliflmelerinin öngörüldü ü flekilde seyretti ini gösterdi ini aç klad. Para otoritesi, ikinci çeyre- e iliflkin verilerin yurt içi nihai talebin sa l kl bir toparlanma sergiledi- ine iflaret etti ini kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) Para Politikas Kurulu (PPK) Toplant Özeti'ni yay mlad. May s ay nda tüketici fiyatlar - n n yüzde 0,15 oran nda artt n bildiren Merkez, y ll k enflasyonun da yüzde 6,51 e yükseldi ini aç klad. Söz konusu dönemde enflasyonu art ran iç ve d fl talep geliflmelerine de inlen özette, büyümeye en büyük katk y yurt içi taleplerin yapt vurguland. Buna karfl l k ithalat talebinin artt n ve ihracat rakamlar n n düfltü üne de de inildi. TCMB'den konuyla ilgili yap lan aç klamada yer alan baz tespitler flöyle: "Temel mal grubunda y ll k enflasyon May s ay nda belirgin bir de ifliklik göstermeyerek yüzde 3,66 olmufltur. Giyim grubunda y ll k enflasyon son 3 aydaki gerilemenin ard ndan May s ay nda s n rl bir art fl kaydederken giyim ve dayan kl mallar hariç temel mal enflasyonundaki istikrarl yavafllama e ilimi ise sürmüfltür. Temel mal fiyatlar n n mevsimsellikten ar nd r lm fl art fl e ilimi ise bu dönemde afla yönlü bir seyir izlemifltir. Bu do rultuda, hizmet enflasyonunun e ilimindeki yükselifle ra men temel enflasyon göstergelerinin mevsimsellikten ar nd r lm fl e ilimlerinde düflüfl kaydedilmifltir. (CHA)

7 28 Haziran 2013 fiirnak - Türk Sanayicileri ve fladamlar Derne i (TÜS AD) yaklafl k 100 üyesi ile fi rnak' n Cizre ilçesine ç karma yapt. Ev sahipli ini, kendisi de Cizreli olan TÜS AD üyesi Tarkan Kadoo lu'nun yapt toplant ya, TÜ- S AD Baflkan Muharrem Y lmaz' n yan s ra Mustafa Koç, Güler Sabanc, Ümit Boyner ve Nihat Özdemir gibi ünlü ifladamlar ile Vali Vahdettin Özkan da kat ld. Toplant öncesi çalan Kürtçe parçalar, ifl adamlar ilgi ile dinledi. TÜS AD ve Türk Giriflim ve fl Dünyas Konfederasyonu (TÜRKON- FED) iflbirli i ile yap lan toplant Cizre'nin tarihi K rm z Medrese'sinde gerçeklefltirildi. TÜS AD Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Kadoo lu, burada yapt - konuflmada, herkesin ayn gemide oldu unu ifade ederek, "Nas l ki bundan binlerce y l önce Nuh'un gemisinde yeni bir dünya için ayn gemide olduysak; hatalar, sevaplar, günahlar geride b rakarak yeni bir sayfa açmak için o gemiye bindiysek; bugün bunun bir benzerini Cizre'de Nuh'un gemisini karaya oturttu u yerde yine yapabiliriz." dedi. Kadoo lu, "Bu buluflma Nuh'un Gemisi'nin bizlere aktard miras n, yenilenmenin, yeni bir sayfa açman n, yeni bir flans vermenin buluflmas d r. Tüm ülkenin bar fl heyecan yaflad bir zamanda Cizre buluflmas iflte böyle özel bir anlam ifade ediyor." ifadelerini kulland. Daha sonra kürsüye ç kan Türk Giriflimci ve fl Dünyas Konfederasyonu (TÜRKONFED) Baflkan Süleyman Onatça da flunlar söyledi: "Bugün burada Türkiye özel sektörünün öncü giriflimcilerinin, bölgeye yönelik baz yat r m planlar n n müjdesini verece ini umuyorum. Son bir y l içinde uygulanan teflvik sisteminde, en h zl art fl 6. bölgede olmufl. Di er 5 bölgenin toplam nda 11 yat r m projesi tamamlan rken, yaln zca 6. bölgede 20 projenin tamamlanarak iflletmeye geçmifl olmas, bar fl sürecinin 6. bölgeye getirdi i katk lar n en net göstergelerinden biri olmufltur. Bar fl süreci Ekonomi bizi sadece 2023 y l nda dünyan n en büyük 10 ülkesinden birisi yapmaya bir ad m daha yaklaflt rm fl olacak, ayn zamanda dünyan n geliflmifl demokrasilerinden biri olmaya da yaklaflt rm fl olacakt r. Ça dafl demokrasi, ço unlukçu de il ço ulcu bir rejimdir. Ço ulcu rejimlerin ay rt edici yönü, parmak say s na göre de il, toplumsal uzlaflmaya göre hareket etmesidir. Hepimiz biliyoruz ki, bölgenin kalk nmas n n önündeki bir numaral engel y llar boyunca devam eden terör ve terörün yol açt güvenlik kayg lar olmufltur. Bölgede kalk nman n yolunu açacak bafll ca faktör de hiç flüphesiz bar fl sürecidir. Geçen hafta Ekonomi Bakan - m z n aç klad rakamlar bar fl sürecinin olumlu etkilerinin flimdiden görülmeye baflland n göstermektedir. Son bir y l içinde uygulanan teflvik sisteminde, en h zl art fl 6. bölgede olmufl. Di- er 5 bölgenin toplam nda 11 yat r m projesi TÜS AD: Çözüm sürecinin ufku kardeflliktir, destek veriyoruz Türkiye Sanayi fladamlar Derne i (TÜS AD) Baflkan Muharrem Y lmaz, çözüm sürecine destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirterek, "Çözüm sürecinin toplumun geneli taraf ndan benimsendi ini de görüyor, fark ediyor, inan yoruz. Art k bu noktadan geriye dönülemez diyor ve toplumsal enerjimizi kalk nmam za, refah m za ve huzuru derinlefltirmeye odaklama zaman d r diyoruz. çinde bulundu umuz bu sürecin ufku, demokrasidir. Bu sürecin ufku bar flt r. Bu sürecin ufku kardeflliktir ve bu nedenle çözüm sürecine bafl ndan itibaren destek verdik, vermeye devam edece iz." dedi. 7 tamamlan rken, yaln zca 6. bölgede 20 projenin tamamlanarak iflletmeye geçmifl olmas, bar fl sürecinin 6. bölgeye getirdi i katk lar n en net göstergelerinden biri olmufltur. Çözüm sürecindeki kararl l n devam etmesi ve sürecin ilerlemesi arzusu bugün hükümetten ifl dünyas na, bölge insan ndan toplumun çok genifl bir kesimine herkes taraf ndan kabullenildi ini görmekten büyük bir memnuniyet duymaktay z. Bölgede ifl yapan dostlar m zdan terörün sigorta primlerini nas l yükseltti ini, hatta birçok ifl yerinin sigortalanmas n n neredeyse olanaks z hale geldi ini, kredi maliyetlerinin ve teminatlar n nas l artt n biliyoruz." Bölgede gelir seviyesinin yükselmesi ve bölgenin daha fazla yat r m çekebilmesi için yap lacak yat r mlar n risk sigortas n n da teflvik kapsam na al nmas yla risk primlerinin bat da uygulanan oranlara çekilmesi gerekti ini dile getiren Onatça, "Bu uygulama, terör nedeniyle oluflan risk fark tamamen ortadan kalk ncaya kadar devam etmelidir. Bölgedeki kalk nma ajanslar n n proaktif çal flmas ve buraya gelmesi muhtemel yat r mc lara rehberlik yapmas, bölgenin karfl laflt rmal rekabet gücünün bulundu u alanlara iliflkin yap lacak çal flmalar n yat r mc ya anlat lmas, aynen kendi flirketlerimizdeki pazarlama departmanlar gibi yat r mc ile iliflkiye geçerek onlar bölgeye çekmeye çal flmas gerekti ini düflünüyorum. Kalk nma ajanslar n n bu çabas n n bölgenin geliflmesine büyük katk s olacakt r." diye konufltu. Türkiye Sanayi fladamlar Derne- i Baflkan Muharrem Y lmaz da konuflmas nda çözüm sürecine de inerek, "Çözüm sürecinin toplumun geneli taraf ndan benimsendi ini de görüyor, fark ediyor, inan yoruz. Art k bu noktadan geriye dönülemez diyor ve toplumsal enerjimizi kalk nmam - za, refah m za ve huzuru derinlefltirmeye odaklama zaman d r diyoruz. çinde bulundu umuz bu sürecin ufku, demokrasidir. Bu sürecin ufku bar flt r. Bu sürecin ufku kardeflliktir ve bu nedenle çözüm sürecine bafl ndan itibaren destek verdik, vermeye devam edece iz." fleklinde konufltu. (CHA) ANKARA 16. ASL YE HUKUK MAHKEMES NDEN LAN ESAS NO : 2012/460 Davac ile Nüfus Müdürlü ü aras nda mahkememizce nüfus davas n n yap lan yarg lamas sonucunda; Davan n kabulü ile; stanbul ili Bayrampafla ilçesi Terazidere mah. Cilt no 18, hane no 544 BSN 13 da nüfusa kay tl, TC numaral, fiaban ve Güllücan m o lu, Eyüp 27/07/1989 do umlu Serhat Özbir'in nüfus kütü ünde Serhat olan isminin SERHAT EM R olarak düzeltilmesine, kay tlara bu flekilde tesciline, karar verilmifltir. / lan olunur. 17/06/2013 (Bas n-9620) 512 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

8 8 Ekonomi 28 Haziran 2013 Sosyal yard mlar art k PTTKart üzerinden yap lacak Sosyal yard mlar n ihtiyaç sahiplerine ulaflt r lmas nda kartl dönem bafll yor. Bu çerçevede PTT 2 milyon kart basacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma fiahin, sosyal yard mlar n genelde kad nlar üzerinden yap ld n belirterek, mavi ve pembe kart olmak üzere iki kart yapt klar n söyledi. fiahin, "Kartlar n dörtte üçü pembe renkte olacak." dedi. ANKARA - Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma fiahin ile Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m, Sosyal Yard m Kart Sistemi'nin tan t m na kat ld. Etkinlikte, Türkiye Posta Telgraf Teflkilat (PTT) Genel Müdürü Osman Turhan ile sanatç Erdal Özya ç lar da haz r bulundu. Bakan fiahin, burada yapt konuflmada, 2 milyon kiflinin hizmet alaca yeni bir çal flma yapt klar n belirterek, "Daha h zl daha ça dafl sosyal devlet olarak ulaflt rabilecek alt yap y yapmam z gerekiyordu. ncelemelerimiz sonunda bu sistemi en iyi flekilde PTT nin yapabilece ine kara verdik. Yard mla özel sektör kalitesinde PTT sayesinde sunulacak." diye konufltu. Krizlerde ilk önce ihtiyac olanlara destek verdiklerini dile getiren fiahin, "Sosyal politikalar m z n ne kadar güçlü oldu unu anlat yoruz. Mesela asl nda para de il. Küçük bir destek ile devletin kendini yan nda hissetmelerini sa l yoruz. Bir ve berberlik duygusunu sa l yoruz. Herkes küçülüyor biz büyüyoruz." ifadesini kulland. Bakan Binali Y ld r m da PTTKart n faydalar ndalar ndan söz ederek, bankalara sitem etti. PTT nin paralar birbirine kar flt rmadan bu ifli yapt n n alt n çizen Y ld r m, kazand güven sayesinde de sosyal deste e muhtaç kiflilere yard m etti ini söyledi. PTTKart ile al flverifl yap ld n da belirten Y ld r m, flöyle konufltu: "Kartla al flverifl yapman n baz s - k nt lar da var. PTTKart içinde yazd ndan fazla harcatm yor. Baz kartlar tuzak. Ha babam çekiyorsun. Yedek kart ç kar, ikinci kart, üçüncü kart sonra kafa kalm yor. Sonra hesap kitap flafl yor. Evde ve insan da huzur kalm yor. Bu banka reklamlar yapan arkadafllar n vatandafllar da düflünmeleri laz m. Sadece iflin fiyakal taraf n göstermemek gerekiyor. Herkesim zengin babas yok. Üç kurufl kazanacaks n, iki kurufl harcayacaks n bir kurufl da saklayacaks n. Biz anam zdan babam zdan böyle gördük. Avrupa, ABD çok harcaman n ceremesini çak yor. Teknolojinin bizi verdi i her türlü imkân vatandafl m z için sonuna kadar kullanaca z. Yasaklama k s tlama ifl görmez. Toplumda bilinç ve fark ndal k oluflturaca z. Birbirimizi uyaraca z birbirimiz düzeltece iz. Ülkemiz ve milletimizin gelece i için kullanaca z." Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl - ve Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl ars nda imzalanan sözleflme ile art k yard mlar PTTKart ile yap lacak. Yard mlar PTTKart ile yard ma muhtaç kiflilere ulaflt r lacak. Daha önce flartl e itim, flartl yard m ödemeleri ve efli vefat eden kad nlar n yönelik yap lan yard mlar PTT arac l ile yap l yordu. PTTKart ile art k evde bak m ücretleri muhtaç ve asker ailelerine yap lan yard m ödemleri PTTKart ile yap lacak. Tüm ifllemleri yapabilen PTTKart sosyal yard mlar d fl nda herhangi bir yat rma aktarma vb. ifllemlerde kullan lmayacak. PTTKart ve flifre teslimi flubelerden yap lacak. Kartlar için herhangi bir ücret al nmayacak. Kad nlara pembe erkeklere mavi kart verilecek. Birden farzla yard m alanlar için de tek kart kullanabilecek. Yard mlar yatt anda hak sahiplerine SMS ile bilgi gönderilecek. Di er banka ATM lerinden ortak kullan m esaslar na göre ifllem yap lacak. Kartlar al flverifl için de kullan labilecek. (CHA) Expo 2016 için ulafl m esnaf da tafl n alt na elini koydu ANTALYA - Antalya da toplu tafl - mac l k sektöründe hizmet veren esnaf, Expo 2016 Antalya y tan tacak. Bu kapsamda, sektörde hizmet veren servis ve ticari taksilere Expo 2016 y tan t c ç kartma yap flt r lacak. Ayr ca, büyük araçlara da Expo organizasyonunu tan t c materyaller konulacak. fiehir içi tafl mac l k sektöründe hizmet veren esnaflar n ba l oldu u odalar n baflkan ve yöneticileri, Expo 2016 Antalya Ajans Genel Sekreteri Selami Gülay ziyaret etti. fioförler ve Otomobilciler Odas Baflkan Mehmet Ali Alkan, Servisçiler Odas Baflkan Adil Demir ve ATSO Meclis Üyesi Niyazi fiahin ile birlikte oda yöneticilerinin kat ld ziyarette, Expo 2016 Antalya n n tan t m na tafl mac l k sektöründeki esnaf n nas l katk sa layabilece i görüflüldü. Antalya daki esnaf temsilcilerinin ziyaretinden duydu u memnuniyeti dile getiren Genel Sekreter Selami Gülay, herkesin gösterdi i duyarl l ktan dolay Expo nun suya at lan tafl gibi büyüyece ini söyledi. Expo 2016 n n, Antalya n n tan t m n n yan s ra ekonomik katk da sa layaca n hat rlatan Gülay, Tafl mac l k sektörünün, bu organizasyonun daha genifl kitlelere ulaflmas nda çok önemli rol oynayaca kan s nday m. dedi. Expo 2016 n n, Antalya için çok büyük bir kazanç olaca na inand klar - n belirten oda baflkanlar, bu büyük organizasyonda üzerlerine düflen görevleri yapmaya haz r olduklar n belirtti. Yap lan görüflme sonunda, flehir içi tafl mac l k yapan, servis ve ticari taksilere, Expo 2016 Antalya y tan t c ç - kartma yap flt r lmas na, ayr ca araçlarda bu büyük organizasyonu tan t c materyallerin konulmas na karar verildi. Tafl mac l k sektöründeki esnaflar n organizasyon hakk nda daha fazla bilgi sahibi olmas amac yla, Expo 2016 Antalya Ajans yetkilileri taraf ndan esnafa yönelik bilgilendirme toplant lar da düzenlenecek. (CHA)

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Keçiören

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!..

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. 8 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Polis

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dünyada gelir da l m ndaki uçurum derin Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP),

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor 20 TEMMUZ 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Sincan-Kayafl

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı,

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

Milli Tren 2018 de raylarda olacak

Milli Tren 2018 de raylarda olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sahte ilaç çetelerinin yeni tuza na dikkat! Türkiye'de ilaç sahtecili iyle mücadelede baflar

Detaylı