TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 PARS EĞİTİM & DANIŞMANLIK TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2011/ Resmî Gazete Sayı : Fırat ÖZEL 1/21/2013 GSM Tel

2 BİRİNCİ BÖLÜM / Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar. (2) Bu Yönetmelik, a) Mikroorganizmaların kontrolü için diğer özel kuralların belirlendiği 27/12/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde yer alan gıdalara ait sağlık standartlarına, b) 17/12/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelikte yer alan parazitlere, c) 17/2/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte yer alan mikrobiyolojik kriterlere, Dayanak ilişkin hükümler saklı kalmak koşuluyla uygulanır. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32 ve 34 üncü maddelerine dayanılarak, b) 2073/2005/EC sayılı Gıda Maddeleri İçin Mikrobiyolojik Kriterler Hakkında Avrupa Birliği Komisyon Tüzüğüne paralel olarak, Tanımlar hazırlanmıştır. MADDE 4 (1) 5996 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlara ilave olarak ikinci fıkrada yer alan tanımlar da geçerlidir. (2) Bu Yönetmelikte geçen;

3 a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, b) Bebek gıdaları: On iki ayın altındaki yaş grubu olarak tanımlanan bebeklerin özel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretilen gıdaları, c) Gıda güvenilirliği kriteri: Piyasada yer alan ürünlere uygulanan ve bir ürünün veya bir gıda partisinin kabul edilebilirliğini tanımlayan kriteri, ç) Mikroorganizma ve bunların toksin ve metabolitleri: Bakteri, virüs, maya, küf, alg, parazitik protozoa, mikroskobik parazitik helmint ve bunların toksinleri ve metabolitlerini, d) Mikrobiyolojik kriter: Bir gıdanın, bir gıda partisinin veya işlemin kabul edilebilirliğini belirlemede esas alınan; mikroorganizmaların varlığının/yokluğunun veya sayısının veya bunların toksinlerinin ve metabolitlerininmiktarının kütle, hacim, alan, parti veya birim başına belirlendiği kriteri, e) Mikrobiyolojik kriterlere uygunluk: 5996 sayılı Kanun ile ilgili kanuni düzenlemeler ve Bakanlık talimatlarına göre numunelerin alınması, analizin yapılması ve düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesi sırasında elde edilen verilerin Ek-1 ve Ek-2 de yer alan uygun veya kabul edilebilir sonuçları sağlanmasını, f) Numune: Büyük bir partiden veya maddeden söz konusu parti veya maddenin belirli bir özelliği hakkında bilgi sağlamak ve bunların üretiminin gerçekleştirildiği işlem hakkında alınacak karara esas teşkil etmek amacıyla farklı yöntemler kullanılarak seçilen bir veya birden fazla birimden oluşan seti, g) Özel tıbbi amaçlı gıdalar: Hastalık, rahatsızlık veya tıbbi durumdan etkilenen veya bu nedenlerle beslenme bozukluğu olan kişilerin beslenme gereksinimlerini karşılamak amacıyla hazırlanan ve tıbbi gözetim altında kullanılması gereken gıdaları, ğ) Parti: Aynı koşullar altında belirli bir işlemden sağlanan ve tanımlı bir üretim periyodu içerisinde belirli bir yerde üretilen, ürünlerin bir grubunu veya setini, h) Raf ömrü: Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde tanımlanan son tüketim tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihi ile uyumlu olan süreyi, ı) Temsili numune: Alındığı partinin özelliklerini taşıyan, partinin her bir parçası veya birincil numunesinin her birinden rastgele seçilen başlangıç numunesi ile aynı olasılığa sahip numuneyi, i) Tüketime hazır gıda: Gıda işletmecisi tarafından; gıdanın mikrobiyel yükünü azaltacak veya kabul edilebilir seviyeye düşürecek pişirme veya herhangi başka bir işleme ihtiyaç olmaksızın, doğrudan insan tüketimine sunulması amaçlanarak üretilen gıdayı,

4 j) Üretim hijyeni kriteri: Üretim işleminin kabul edilebilirliğini gösteren, piyasada yer alan ürüne uygulanmayan, bu kriterin üzerindeki değerlerde 5996 sayılı Kanun ile uyumlu üretim hijyenini sağlamak için düzeltici faaliyetlere ihtiyaç duyulan, indikatör bulaşma değerini, ifade eder.

5 İKİNCİ BÖLÜM /Genel Hükümler Genel hükümler MADDE 5 (1) Gıda işletmecisi; gıdaların, Ek-1 ve Ek-2 de belirlenen mikrobiyolojik kriterlere uygunluğunun sağlanmasından sorumludur. Perakende satış yeri dâhil üretim, işleme ve dağıtımın her bir basamağındaki gıda işletmecisi; a) Gıda ve ham maddenin temini, taşınması ve işlenmesi sırasında Ek-2 de yer alan üretim hijyeni kriterlerine, b) Dağıtım, depolama ve kullanımın öngörülen şartları da dikkate alınarak ürünün raf ömrü boyunca uygulanan ve Ek-1 de yer alan gıda güvenilirliği kriterlerine, uygunluğu sağlamak için 17/12/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliğinde belirlenen iyi hijyen uygulamaları ile birlikte tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP) ilkelerine dayalı prosedürlerinin bir parçası olarak tedbirler alır. (2) Bakanlık, güvenilirliğinden şüphe edilen gıdalar için Ek-1 de yer almayan mikroorganizma ve bunların toksin ve metabolitlerini tespit etmek amacıyla işlemin uygunluğunun doğrulanması veya risk analizi kapsamında daha ayrıntılı numune alma ve analiz yapma hakkına sahiptir. Bu amaçla Ek-3 te yer alan kriterler dikkate alınır. (3) Gıda işletmecisi; Ek-2 de yer alan üretim hijyeni kriterlerine uygunluğu sağlamak için EK-4 te belirlenen kurallara göre numune alınmasının temininden sorumludur. (4) Gıda işletmecisi; bu Yönetmelik yükümlülüklerini yerine getirmek üzere Bakanlık tarafından çıkarılan iyihijyen uygulama kılavuzlarını da kullanabilir. Kriterlere ilişkin analizler MADDE 6 (1) Gıda işletmecisi; iyi hijyen uygulamalarına ve HACCP ilkelerine dayalı prosedürlerini doğruladığını veya onayladığını göstermek için Ek-1 ve Ek-2 de yer alan mikrobiyolojik kriterlere yönelik uygun analiz metodunun gerçekleşmesini sağlar. (2) Gıda işletmecisi; Ek-1 ve Ek-2 de belirlenmiş numune sayısından az olmamak şartıyla en uygun numune alma sıklığına karar verir. Gıda işletmecisi bu kararı; gıdanın tüketim talimatlarını da dikkate alarak, iyi hijyenuygulamalarına ve HACCP ilkelerine dayalı oluşturulan prosedürlerine göre verir. (3) Numune alma sıklığı; gıda güvenilirliği tehlikeye girmeyecek şekilde, gıda işletmesinin büyüklüğü, özelliği ve yapısına göre belirlenebilir.

6 (4) Bu Yönetmelik kapsamındaki gıdalardan Ek-1 de belirtilen (n) sayıda numune alınır. Ancak gıda satış ve toplu tüketim yerlerinden bir adet numune alınıp, "M" değerine göre değerlendirilir.

7 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM / Numune Alma ve Analiz Metotları İçin Özel Hükümler Numune alma ve analiz metotları MADDE 7 (1) Ek-1 ve Ek-2 de belirlenen numune alma planları ve analiz metotları referans metot olarak kullanılır. (2) Kriterlerin sağlandığını garanti etmek amacıyla numune alınması gerektiğinde bu numuneler; üretim alanlarından ve üretimde kullanılan ekipmanlardan alınır. Buna göre; a) Numune almada, ISO sayılı standart, referans metot olarak kullanılır. b) İnsan sağlığı açısından Listeria monocytogenes riski oluşturabilecek tüketime hazır gıda üreten gıda işletmecisi, numune alma planlarının bir parçası olarak üretim alanlarından ve ekipmanlarından da numune alır. c) Kurutulmuş bebek formülleri veya altı ayın altındaki bebekler için özel tıbbi amaçlı kurutulmuş gıdalar üreten gıda işletmecisi, Cronobacter sakazakii riski için, numune alma planlarının bir parçası olarak Enterobacteriaceaeiçin, üretim alanlarından ve ekipmanlarından da numune alır. (3) Gıda işletmecisi HACCP ilkelerine dayalı etkili bir üretim yaptığını geriye dönük kayıtlarıyla gösterebiliyorsa, Ek-1 ve Ek-2 de belirlenen numune alma planlarındaki numune sayısı azaltılabilir. (4) Analizin amacı, özellikle bir işlemin veya bir gıda partisinin kabul edilebilirliğini belirlemek ise Ek-1 ve Ek-2 de belirtilen numune alma planları en düşük sayı olarak kabul edilir. (5) Gıda işletmecisi, bu Yönetmelikte belirtilenlerin dışında diğer bir numune alma ve analiz metodunu kullanabilir. Ancak bu takdirde, kullandığı metotların en az eşdeğer garantiyi sağladığını Bakanlık yetkilisine kanıtlamak zorundadır. Buna göre; a) Bu metotlar, alternatif numune alma aşamalarını ve yeni analiz metotlarının kullanımını içerebilir. b) Ek-2 de yer almayan mikroorganizmalar ve ilgili mikrobiyolojik limitlerin yanı sıra mikrobiyolojik olmayan analizlerin yapılmasına sadece üretim hijyeni kriterleri için izin verilir. c) Alternatif analiz metotlarının kullanımı; Ek-1 ve Ek-2 de verilen referans metotlara karşı onaylanması ve EN/ISO sayılı standart veya diğer uluslararası kabul görmüş benzer bir standart da yer alan protokoller doğrultusunda sertifikalandırılmış tescilli bir metot olması halinde kabul edilir.

8 ç) Gıda işletmecisi, (c) bendinde tanımlanan onaylanmış ve sertifikalandırılmış metotların dışındaki analiz metotlarını kullanmak isterse, bu metotlar uluslararası kabul edilmiş protokollere göre onaylanır ve kullanımları Bakanlık tarafından yetkilendirilir.

9 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM / Özel Hükümler Uygun olmayan sonuçlar MADDE 8 (1) Analiz sonuçları, Ek-1 ve Ek-2 de belirlenen kriterlere uygun değilse gıda işletmecisi, HACCP ilkelerine dayalı prosedürlerinde tanımladığı düzeltici faaliyetler ve tüketici sağlığını korumak için gerekli diğer faaliyetler ile birlikte ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen tedbirleri alır. (2) Gıda işletmecisi, mikrobiyolojik bulaşmanın yeniden oluşmasını engellemek amacıyla uygun olmayan sonuçların sebebini bulmak için; HACCP ilkelerine dayalı prosedürlerin veya diğer iyi hijyen uygulamalarının geliştirilmesini içeren tedbirleri alır. (3) Ek-1 de yer alan gıda güvenilirliği kriterleri analiz sonuçları uygun değilse, 5996 sayılı Kanunun 22 ncimaddesi gereği, ürün veya parti toplatılır veya geri çağrılır. Ancak sadece gıdayı üreten gıda işletmecisi tarafından yapılması şartıyla; a) Piyasaya arz edilen ancak henüz perakende aşamasında olmayan ve gıda güvenilirliği kriterlerini yerine getirmeyen ürünler, söz konusu tehlikeyi ortadan kaldırmak amacıyla ilave işlemlere tabi tutulabilirler. b) İnsan veya hayvan sağlığı için bir risk yaratmaması, iyi hijyen uygulamaları ve HACCP ilkelerine dayanan prosedürlerde önceden yer alması ve Bakanlık tarafından izin verilmesi halinde bir parti, başlangıçta belirlenmiş olan amacı dışında başka bir amaç için kullanabilir. (4) Gıda işletmecisi üretim hijyeni kriterleri uygun değilse, Ek-2 de belirtilen tedbirler alınır. Etiketleme MADDE 9 (1) Salmonella için Ek-1 ve Ek-2 deki gerekli şartları yerine getiren, pişirilerek tüketilmek amacıyla üretilen ve piyasaya arz edilen kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerinde, tüketiciyi bilgilendirmek amacıyla, tüketilmeden önce tamamen pişirilmesi gerektiği konusunda, üretici tarafından açık bir şekilde etiketlenir.

10 BEŞİNCİ BÖLÜM / Çeşitli ve Son Hükümler İdari yaptırımlar MADDE 10 (1) Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır. Uyum zorunluluğu GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet göstermekte olan gıda işletmecileri, bu Yönetmelikle öngörülen Ek-2 ve Ek-4 te yer alan hükümlere; 31/12/2013 tarihine kadar uymak zorundadır. Yürürlük MADDE 11 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 12 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

11

12 EK-1 GIDA GÜVENĠLĠRLĠĞĠ KRĠTERLERĠ Gıda 1.1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler Mikroorganizmalar/ toksinler/ metabolitler Numune alma planı ( 1 ) n c m M Limitler ( 2 ) Referans metot ( 3 ) Pastörize süt Enterobacteriaceae kob/ml ISO Fermente süt ürünleri (kefir, yoğurt, meyveli vb yoğurtlar, ayran vb) Krema ve ürünleri E. coli ( 4 ) 5 0 <3 ISO Krema (pastörize) Tereyağı ve sürülebilir süt ürünleri ve sadeyağ L. monocytogenes 5 0 0/25 g-ml EN/ISO Koagulaz pozitif stafilokoklar EN/ISO veya Kaymak Koagulaz pozitif stafilokoklar EN/ISO veya Süttozu ve krema tozu, dondurma için toz karışımlar, peyniraltı suyu tozu, yayıkaltı suyu tozu ve süt bazlı toz ürünler, kazein ve kazeinat Peynir (eritme peynir hariç diğer tüm peynirler) L. monocytogenes 5 0 0/25 g-ml EN/ISO Enterobacteriaceae kob/ml ISO Koagulaz pozitif stafilokoklar EN/ISO veya 2 Koagulaz pozitif stafilokoklar EN/ISO veya 2 L. monocytogenes 5 0 0/25 g-ml EN/ISO Eritme peynirler ve eritme peynir ürünleri Stafilokokal enterotoksinler g da bulunmamalı E. coli ( 4 ) 5 0 <10 1 ISO ve 2

13 L. monocytogenes 5 0 0/25 g-ml EN/ISO Koyulaştırılmış süt E. coli ( 4 ) 5 0 <3 ISO Dondurma ve sütlü buz Enterobacteriaceae ISO Yumurta ürünleri (pastörize ve dondurulmuģ yumurta, yumurta tozu vb.) 1.3. Et ve et ürünleri L. monocytogenes 5 0 0/25 g-ml EN/ISO Enterobacteriaceae ISO Kıyma Aerobik koloni sayısı 5 2 5x10 5 5x10 6 ISO Çiğ kırmızı et ve hazırlanmış kırmızı et karışımları Çiğ kanatlı eti ve hazırlanmış kanatlı eti karışımları Mekanik olarak ayrılmış kırmızı et ve mekanik olarak ayrılmış kanatlı eti (MAE) Et ürünleri Isıl işlem görmemiş et ürünleri E. coli O /25 g-ml ISO E. coli O /25 g-ml ISO Aerobik koloni sayısı 5 2 5x10 5 5x10 6 ISO 4833 E. coli O /25 g-ml ISO Kürlenmiş ve kurutulmuş (pastırma, vb.) Koagulaz pozitif stafilokoklar EN/ISO veya 2 Sülfit indirgeyen anaerob bakteri ISO Fermente (sucuk vb.) L. monocytogenes 5 0 0/25 g-ml EN/ISO

14 Isıl işlem görmüş et ürünleri (sosis, salam, kavurma, döner, köfte, jöle işkembe vb.) Hayvansal Diğer Ürünler E. coli O /25 g-ml ISO L. monocytogenes 5 0 0/25 g-ml EN/ISO Jelatin ve kollajen 1.4. Balıkçılık ürünleri, canlı çift kabuklu yumuģakçalar, canlı deniz kestaneleri, canlı gömlekliler ve canlı deniz karından bacaklıları Canlı çift kabuklu yumuşakçalar, canlı deniz kestaneleri, canlı gömlekliler ve canlı deniz karından bacaklıları Balıkçılık ürünleri E. coli ( 4 ) (kabuklar arası sıvıda ve ette) 1 ( 5 ) 0 <3 ISO Taze soğutulmuş balıklar Histamin ( 6 ) mg/kg Dondurulmuş balıklar Histamin ( 6 ) mg/kg Ġşlenmiş çift kabuklu yumuşakçalar (kara midye, kıllı midye, akivades, kidonya, istiridye, kum midyesi vb.), kabuklular (kerevit, karides, ıstakoz, yengeç vb.), karından bacaklılar (deniz salyangozu vb.), kafadan bacaklılar (ahtapot, mürekkep balığı, kalamar vb.), balıklar Histamin ( 6 ) mg/kg 200 mg/kg 200 mg/kg 400 mg/kg HPLC HPLC HPLC L. monocytogenes 5 0 0/25 g-ml EN/ISO Konserve balıkçılık ürünleri Histamin ( 6 ) mg/kg Balık yumurtasından elde edilmiş havyar ve havyar benzeri ürünler 1.5. Et suyu tabletleri, tozları, kuru formdaki çorbalar, çeģniler, krem Ģanti, soslar gibi toz ve tablet formdaki diğer gıda karıģımları 1.6. Hububat ve fırıncılık ürünleri 400 mg/kg HPLC L. monocytogenes 5 0 0/25 g-ml EN/ISO Tahıl unları, soya unu ve diğer unlar Koliform bakteri ISO 4832

15 (patates unları dâhil) Küf ISO Ekmek ve ekmek çeşitleri, pide, bazlama, simit, lavaş, poğaça vb. Sünme (rop) sporu ( 4 ) 5 2 4,5x10 3 1,1x10 4 Maya ve küf ISO Yufka, kadayıf vb. Koliform bakteri ISO Tahıl gevrekleri, irmik, tüm tane ürünleri, müsli, mısır gevreği, patlamış mısır, pirinç patlağı, cips vb. tahıl bazlı ürünler (aromalılar dâhil), insan tüketimine sunulan kepek Küf ISO 7698 Koliform bakteri ISO 4832 Maya ve küf ISO Makarna, erişte vb. makarnacılık ürünleri Maya ve küf ISO Et, sebze ve diğer dolgu maddeleri ile doldurulmuş makarna, mantı benzeri ürünler (çiğ, dondurulmuş) Et, sebze ve diğer dolgu maddeleri ile doldurulmuş makarna, mantı benzeri ürünler (fırınlanmış) Pizza, hamur ve hamur bazlı ürünler (dondurulmuş, pişime hazır) Hafif fırıncılık ürünleri Sade kek, sade bisküvi, sade krakerler vb., kaplamalı, dolgulu ve/veya çeşnili bisküviler, kekler ve krakerler ve gofret (sade, kremalı, dolgulu, kaplamalı vb.) Koagulaz pozitif stafilokoklar EN/ISO veya 2 Sülfit indirgeyen anaerob bakteri ISO 7937 Koagulaz pozitif stafilokoklar EN/ISO veya 2 Sülfit indirgeyen anaerob bakteri (sadece et içerenlerde) ISO 7937 Küf ISO 7698 Koagulaz pozitif stafilokoklar EN/ISO veya 2 L. monocytogenes 5 0 0/25 g-ml EN/ISO Koliform bakteriler ISO Tartlar ve yaş pastalar (kremalı, çikolatalı, Koagulaz pozitif stafilokoklar EN/ISO veya 2

16 dolgulu, meyveli vb.) E. coli ( 4 ) 5 0 <3 ISO L. monocytogenes 5 0 0/25 g-ml EN/ISO Nişasta E. coli ( 4 ) 5 0 <10 1 ISO veya Meyve ve sebzeler ile bunların iģlenmiģ ürünleri Yıkanmış, doğrama ve paketleme işleminden geçmiş, ayrı ayrı veya karıştırılmış çiğ sebzeler ile dondurulmuş veya kurutulmuş sebzeler L. monocytogenes 5 0 0/25 g-ml EN/ISO E. coli O /25 g-ml ISO Kurutulmuş veya dondurulmuş meyveler Maya ve küf ISO Reçel, marmelat ve püreler Küf ISO Baharat Baharat, bitki ve/veya bunların karışımları (toz, macun formları, karışımları vb.) 1.9. Meyve suları, alkolsüz içecekler ve benzerleri Doğrudan sıkılmış, pastörize edilmemiş, soğukta muhafaza edilmesi gereken, tüketime hazır meyve ve sebze suları Koagulaz pozitif stafilokoklar EN/ISO veya 2 B. cereus EN/ISO 7932 L. monocytogenes 5 0 0/25 g-ml EN/ISO E. coli O /25 g-ml ISO Ġçecek tozları Koliform bakteriler ISO Kahve ve çay Çay (yeşil, siyah), bitki ve meyve çayları ve bunların karışımları (süzen poşet çaylar dâhil) Kavrulmuş kahve çekirdeği, kavrulmuş öğütülmüş kahve, kahve ekstraktı ve aromatize kahve bileşeni içeren tüketime hazır kahve Maya ve küf ISO 7954 Koliform bakteriler ISO Kakao ve kakao ürünleri, çikolata ve

17 çikolata ürünleri ġekerli ürünler Helva, pekmez, lokum, baklava ve diğer şerbetli tatlılar, ezme, cezerye, fındık ve fıstık ezmeleri, şekerlemeler vb. Maya ve küf ISO 7954 E. coli 5 0 <10 1 ISO veya Tüketime hazır tatlı soslar Maya ve küf ISO Hazır yemekler Tüketime hazır (pişirilmiş) her türlü et ve sebze yemeği vb Tüketime hazır her türlü salata, şarküteri ürünleri ve soğuk mezeler vb Tüketime hazır (pişirilmiş) her türlü unlu mamul (makarna, her türlü börek, lahmacun, pide, pizza, mantı vb.) Tüketime hazır (pişirilmiş) her türlü tatlı (puding, muhallebi, krema, aşure, su muhallebisi vb.) Stafilokokal enterotoksinler g da bulunmamalı B. cereus EN/ISO 7932 E. coli 5 2 < ISO veya 2 Stafilokokal enterotoksinler g da bulunmamalı L. monocytogenes 5 0 0/25 g-ml EN/ISO E. coli 5 0 <10 1 ISO veya 2 Stafilokokal enterotoksinler g da bulunmamalı B. cereus EN/ISO 7932 Stafilokokal enterotoksinler g da bulunmamalı Özel beslenme amaçlı gıdalar Bebek formülleri ve devam formülleri B. cereus 5 2 5x10 1 5x10 2 EN/ISO 7932

18 (özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar dahil) Cronobacter sakazakii /25 g-ml ISO/DTS Bebek ve küçük çocuk ek gıdaları (özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar dahil) Diğer gıdalar Salmonella /25 g-ml EN/ISO 6579 L. monocytogenes /25 g-ml EN/ISO B. cereus EN/ISO 7932 Enterobacteriaceae 5 0 <10 1 ISO L. monocytogenes 5 0 0/25 g-ml EN/ISO Tuz Koliform bakteriler ISO Soya sütü ve soyalı ürünler E. coli 5 2 < ISO veya Soya sütü (toz formda) Koliform bakteriler ISO Mayonez ve mayonez içeren salata sosları Koagulaz pozitif stafilokoklar EN/ISO veya Salata ve yemek sosları, domates bazlı soslar (ketçap, soya sosu, hardal, nar ekşisi vb dâhil) Maya ve küf ISO Tereyağı hariç hayvansal yağlar Aerobik koloni sayısı ISO Süt esaslı olmayan yenilebilir buzlar (meyveli buz, sorbe ve diğerleri) Enterobacteriaceae ISO Kahve beyazlatıcısı E. coli 5 0 <10 1 ISO veya Gıda takviyeleri E. coli 5 0 <10 1 ISO veya Ekmek mayası (yaş ve kuru) Sünme (rop) sporu ( 4 ) Sürülebilir yağlar, margarin ve yoğun yağlar Koliform bakteriler ISO 4832 Maya ve küf ISO 7988

19 (1) n: Numune sayısı; c: m ile M limiti arasında değere sahip olmasına izin verilen numune sayısı (2) Aksi belirtilmedikçe limit kob/g-ml olarak değerlendirilir. kob: Koloni oluşturan birim (katı besiyerinde) (3) Bu yönetmelikte belirtilen Standartların yayımlanmış en son halleri kullanılır. (4) En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5) Analiz numunesi en az 10 adet farklı numuneden hazırlanmalıdır. (6) Engraulidae, Scombridae, Clupeidae, Coryfenidae, Pomatomidae, Scrombressosidae familyasına ait türlerde

20 EK-2 ÜRETĠM HĠJYENĠ KRĠTERLERĠ 2.1. Et ve et ürünleri Gıda Mikroorganizmalar/ toksinler/ metabolitler Numune Limitler ( 2 ) alma planı ( 1 ) n c m M Referans metot ( 3 ) Kriterin uygulanacağı basamak Sonuçların uygun çıkmaması halinde alınacak tedbirler Sığır, koyun, keçi ve at karkası Aerobik koloni sayısı 3,2x10 3 kob/cm 2 ( 4 ) 1,0x10 5 kob/cm 2 ( 4 ) ISO 4833 ( 9 ) ( 12 ) Enterobacteriaceae 3,2x10 1 kob/cm 2 ( 4 ) 3,2x10 2 kob/cm 2 ( 4 ) ISO ( 9 ) ( 12 ) Domuz karkası Aerobik koloni sayısı 1,0x10 4 kob/cm 2 ( 4 ) 1,0x10 5 kob/cm 2 ( 4 ) ISO 4833 ( 9 ) ( 12 ) Enterobacteriaceae 1,0x10 2 kob/cm 2 ( 4 ) 1,0x10 3 kob/cm 2 ( 4 ) ISO ( 9 ) ( 12 ) Sığır, koyun, keçi ve at karkası Salmonella 50 ( 5 ) 2 ( 6 ) Domuz karkası Salmonella 50 ( 5 ) 5 ( 6 ) Broiler ve hindi karkası Salmonella 50 ( 5 ) 5 ( 6 ) Her bir karkas için test edilen yüzeyinde bulunmamalıdır. Her bir karkas için test edilen yüzeyinde bulunmamalıdır. Numunelerin boyun derilerinden alınıp birleştirilerek oluşturulan 25 g numunede bulunmamalıdır. EN/ISO 6579 ( 9 ) ( 13 ) EN/ISO 6579 ( 9 ) ( 14 ) EN/ISO 6579 ( 10 ) ( 14 ) Kıyma Aerobik koloni sayısı ( 7 ) 5 2 5x10 5 kob/g 5x10 6 kob/g ISO 4833 ( 11 ) ( 15 ) E. coli ( 8 ) 5 2 5x10 1 kob/g 5x10 2 kob/g ISO veya 2 ( 11 ) ( 15 )

21 Mekanik olarak ayrılmış et ( 9 ) Hazırlanmış et karışımları Aerobik koloni sayısı 5 2 5x10 5 kob/g 5x10 6 kob/g ISO 4833 ( 11 ) ( 15 ) E. coli ( 8 ) 5 2 5x10 1 kob/g 5x10 2 kob/g ISO veya 2 ( 11 ) ( 15 ) ISO E. coli ( 8 ) 5 2 5x10 2 kob/g - cm 2 5x10 3 kob/g - cm 2 veya 2 ( 11 ) ( 15 ) (1) n: Numune sayısı; c: m ile M limiti arasında değere sahip olmasına izin verilen numune sayısı (2) Madde 2.1.3, ve maddelerindeki gıdalar için m=m, kob: Koloni oluşturan birim (katı besiyerinde) (3) Bu Yönetmelikte belirtilen Standartların yayımlanmış en son halleri kullanılır. (4) m ve M limitleri sadece karkasa zarar veren metotla alınan numunelere uygulanır. Bu limit, günlük ortalama değer olup bu değer, analizlerin ortalamalarının hesaplanması sonucu elde edilen sonuçtur. (5) 50 adet numune, bu Yönetmelikte yer alan numune alma kuralları ve sıklığına göre birbirini takip eden 10 numune alma anından/periyodundan elde edilir. (6) Salmonella nın varlığının belirlendiği numune sayısı. Salmonella nın yaygınlığını azaltmada gösterilen ilerleme dikkate alınarak c sayısı yeniden gözden geçirilmelidir. Gıda işletmecisi Salmonella nın varlığını azaltmak için bu değerlendirmeden önce daha düşük c sayısı kullanabilir. (7) Bu kriter tüketici talebi üzerine hazırlanan ve bekletilmeden satılan kıyma için uygulanmaz. (8) E. coli burada fekal kontaminasyon indikatörü olarak kullanılmaktadır. (9) Yüzülmeden sonra ancak soğutmadan önceki karkaslar (10) Soğutmadan sonraki karkaslar (11) Üretim işleminin sonunda (12) Kesim hijyeni iyileştirilmeli ve üretim kontrolleri gözden geçirilmelidir. (13) Kesim hijyeni iyileştirilmeli, üretim kontrolleri ve hayvanların orijinleri gözden geçirilmelidir. (14) Kesim hijyeni iyileştirilmeli, üretim kontrolleri, hayvanların orijinleri ve orijin çiftlikteki biyogüvenlik önlemleri gözden geçirilmelidir. (15) Üretim hijyeni iyileştirilmeli ve ham madde seçimi ve/veya orijini iyileştirilmelidir. Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi Bu limitler, birleştirilmiş numuneler ile limit verilen karkaslar hariç, analiz edilen her bir numuneyi ifade eder.

22 Analiz sonuçları, analiz edilen üretim basamağının mikrobiyolojik kalitesini gösterir. Sığır, koyun, keçi, at ve domuz karkaslarında Enterobacteriaceae ve aerobik koloni sayısı; Eğer günlük ortalama değer m ise UYGUN Eğer günlük ortalama değer m ile M arasında ise KABUL EDĠLĠR Eğer günlük ortalama değer >M ise UYGUN DEĞĠL Karkaslardaki Salmonella, Eğer Salmonella varlığı en fazla c sayıdaki numunede tespit edilirse UYGUN Eğer Salmonella varlığı c sayıdaki numuneden daha fazla sayıdaki numunede tespit edilirse UYGUN DEĞĠL Her bir numune alma periyodundan sonra, numune sayısını (n) belirlemek için, son 10 numune alma periyodunun sonuçları değerlendirilir. Kıyma, hazırlanmış et karışımları ve mekanik olarak ayrılmış et (MAE) için E. coli ve aerobik koloni sayısı; Eğer tespit edilen bütün değerler m ise UYGUN Eğer en fazla c sayıdaki numunenin değeri, m ve M arasında ve geriye kalan değerler ise m ise KABUL EDĠLĠR Eğer bir veya daha fazla numunedeki değer; >M veya c sayıdaki numuneden daha fazla sayıdaki numunenin değeri m ile M arasında ise UYGUN DEĞĠLDĠR

23 2.2. Süt ve süt ürünleri Gıda Mikroorganizmalar/ toksinler/ metabolitler Numune alma Limitler ( 2 ) planı ( 1 ) n c m M Referans metot ( 3 ) Kriterin uygulanacağı basamak Sonuçların uygun çıkmaması halinde alınacak tedbirler Pastörize süt ve diğer pastörize sıvı süt ürünleri Enterobacteriaceae ( 4 ) kob/ml ISO ( 11 ) ( 13 ) Isıl işlem uygulanmış süt veya peynir altı suyundan üretilen peynirler E. coli ( 5 ) kob/g 10 3 kob/g ISO veya 2 ( 6 ) ( 14 ) Çiğ sütten yapılan peynirler Koagulaz pozitif EN/ISO kob/g 10 5 kob/g stafilokoklar Pastörizasyondan daha düşük sıcaklıklarda ısıl işlem uygulanmış sütten EN/ISO ( 12 ) ( 15 ) üretilen peynirler ( 7 ) ve pastörizasyon Koagulaz pozitif kob/g 10 4 kob/g veya veya daha yüksek sıcaklıklarda ısıl işlem stafilokoklar 2 uygulanmış süt veya peynir altı suyundan üretilen olgunlaştırılmış peynirler ( 7 ) Pastörizasyon veya daha yüksek sıcaklıklarda ısıl işlem uygulanmış süt EN/ISO Koagulaz pozitif veya peynir altı suyundan üretilen kob/g 10 2 kob/g veya stafilokoklar olgunlaştırılmamış yumuşak peynirler (taze 2 ( 11 ) ( 15 ) peynirler) ( 7 ) Çiğ süt veya pastörizasyondan daha E. coli ( 5 ) kob/g 10 2 kob/g ISO ( 11 ) ( 14 )

24 düşük sıcaklıklarda ısıl işlem uygulanmış sütten üretilen tereyağı ve krema veya 2 Enterobacteriaceae ( 4 ) kob/g ISO ( 11 ) ( 16 ) Süt tozu ve peynir altı suyu tozu Dondurma ( 8 ) ve dondurulmuş sütlü tatlılar Kurutulmuş bebek formülleri (özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar dahil) EN/ISO Koagulaz pozitif kob/g 10 2 kob/g veya ( 11 ) ( 15 ) stafilokoklar 2 Enterobacteriaceae kob/g 10 2 kob/g ISO ( 11 ) ( 14 ) Enterobacteriaceae g da bulunmayacak ISO ( 11 ) ( 9 ) 5x10 1 5x10 2 EN/ISO 7932 Bacillus cereus 5 1 ( 11 ) ( 17 ) kob/g kob/g ( 10 ) Kurutulmuş devam formülleri Enterobacteriaceae g da bulunmayacak ISO ( 11 ) ( 9 ) (1) n: Numune sayısı; c: m ile M limiti arasında değere sahip olmasına izin verilen numune sayısı (2) Madde 2.2.1, 2.2.7, ve için m=m, kob: Koloni oluşturan birim (katı besiyerinde) (3) Bu Yönetmelikte belirtilen Standartların yayımlanmış en son halleri kullanılır. (4) Bu kriter, gıda endüstrisinde ileri işleme tabi tutulacak ürünlere uygulanmaz. (5) E. coli burada hijyen indikatörü olarak kullanılmaktadır. (6) Numune, üretim işlemi boyunca E. coli sayısının en yüksek olduğu tahmin edilen basamaktan alınmalıdır. E. coli sayısı genellikle, E. coli gelişimini desteklemeyen peynirler için, olgunlaşma periyodunun başında en yüksektir. E coli gelişimini destekleyen peynirler için ise bu genellikle olgunlaşma periyodunun sonudur. (7) Gıda işletmecisi tarafından Bakanlık yetkilisine gösterilmesi halinde; stafilokokal enterotoksin oluşum riski taşımayan peynirler hariç (8) Sadece süt bileşeni içeren dondurmalar

25 (9) Bulaşmayı en aza indirmek için üretim hijyeni iyileştirilmelidir. Enterobacteriaceae ve C. sakazakii arasındaki korelasyon fabrika düzeyinde ayrı olarak oluşturulmamışsa bu mikroorganizmaların analizleri paralel olarak yürütülür. Analiz edilen herhangi bir üretim numunesinde Enterobacteriaceae tespit edilirse, o parti E. sakazakii için de analiz edilir. Enterobacteriaceae ve C. sakazakii arasındaki korelasyonun var olduğunun Bakanlık yetkilisine gösterilmesi gıda işletmecisinin sorumluluğundadır. (10) 1 ml inokulüm, 140 mm çapındaki 1 adet Petri kutusuna veya 90 mm çapındaki 3 adet Petri kutusuna inoküle edilir. (11) Üretim işleminin sonunda (12) Üretim işlemi boyunca stafilokokların sayısının en yüksek olduğu tahmin edilen üretim basamağı (13) Hammaddenin kalitesinin yanı sıra ısıl işlem uygulamasının etkinliği kontrol edilmeli ve yeniden bulaşma önlenmelidir. (14) Üretim hijyeni ve hammaddenin seçimi iyileştirilmelidir. (15) Üretim hijyeni ve hammaddenin seçimi iyileştirilmelidir. Eğer bu limit, 10 5 kob/g ı aşarsa o parti, stafilokokal enterotoksin açısından analiz edilmelidir. (16) Isıl işlem uygulamasının etkinliği kontrol edilmeli ve yeniden bulaşma önlenmelidir. (17) Üretim hijyeni ve hammadde seçimi iyileştirilmiştir. Yeniden bulaşma önlenmelidir. Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi Bu limitler, analiz edilen her bir numuneyi ifade eder. Analiz sonuçları, analiz edilen üretim basamağının mikrobiyolojik kalitesini gösterir. Kurutulmuş bebek formülleri (özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar dahil) ve kurutulmuş devam formüleri için Enterobacteriaceae sayısı; Eğer tespit edilen bütün değerler bakterinin olmadığını gösteriyorsa UYGUN Eğer herhangi bir numunede bakteri varlığı tespit edilirse UYGUN DEĞĠLDĠR E. coli, Enterobacteriaeae (diğer gıda grupları için) ve koagulaz pozitif stafilokok sayısı; Eğer belirlenen bütün değerler m ise UYGUN Eğer en fazla c sayıdaki numunenin değeri, m ve M arasında ve geriye kalan değerler ise m ise KABUL EDĠLĠR Eğer bir veya daha fazla numunedeki değer; >M veya c sayıdaki numuneden daha fazla sayıdaki numunenin değeri m ile M arasında ise UYGUN DEĞĠLDĠR Kurutulmuş bebek formüleri (özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar dahil) için B. cereus sayısı; Eğer tespit edilen bütün değerler m ise UYGUN

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU İN Ç İ İ M RETİ Ü İ R ULLE M A NE M A T S E PA V K I CIL FIRIN E V I R A L S A U S Z E U V N A E L I Y J K A Hİ M A UL G Y U İYİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA

Detaylı

İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; halk ve hayvan sağlığına, gıda ve yem güvenilirliğine

Detaylı

HAYVANSAL GIDALAR ĠÇĠN ÖZEL HĠJYEN KURALLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

HAYVANSAL GIDALAR ĠÇĠN ÖZEL HĠJYEN KURALLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 27 Aralık 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28155 YÖNETMELĠK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANSAL GIDALAR ĠÇĠN ÖZEL HĠJYEN KURALLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK YEMLERİN RESMÎ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARINA DAİR YÖNETMELİK BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE

Detaylı

BÖLÜM II İŞLETMELERE İHRACAT İZNİ VERİLMESİ

BÖLÜM II İŞLETMELERE İHRACAT İZNİ VERİLMESİ BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ, CANLI ÇİFT KABUKLU YUMUŞAKÇALAR, KURBAĞA BACAĞI VE KARA SALYANGOZU İŞLETMELERİNE İHRACAT İZNİ VERİLMESİ, DENETİMİ VE BU İŞLETMELERİN ÜRÜNLERİ İLE BAZI SU ÜRÜNLERİNE SAĞLIK SERTİFİKASI

Detaylı

HAYVANSAL YAN ÜRÜN VE BUNLARIN TÜREV ÜRÜNLERİNDEN ÜRETİLEN ORGANİK GÜBRE VE TOPRAK ZENGİNLEŞTİRİCİLERLE İLGİLİ UYGULAMA TALİMATI A-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

HAYVANSAL YAN ÜRÜN VE BUNLARIN TÜREV ÜRÜNLERİNDEN ÜRETİLEN ORGANİK GÜBRE VE TOPRAK ZENGİNLEŞTİRİCİLERLE İLGİLİ UYGULAMA TALİMATI A-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER HAYVANSAL YAN ÜRÜN VE BUNLARIN TÜREV ÜRÜNLERİNDEN ÜRETİLEN ORGANİK GÜBRE VE TOPRAK ZENGİNLEŞTİRİCİLERLE İLGİLİ UYGULAMA TALİMATI A-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Tanımlar: Guano: Yarasa ve yabani kuşların dışkılarından

Detaylı

Parti: Aynı koşullarda ve zamanda üretilen aynı boy, tip ve ambalajdaki ürün örneklerini veya ambalajlı ürün topluluğunu,

Parti: Aynı koşullarda ve zamanda üretilen aynı boy, tip ve ambalajdaki ürün örneklerini veya ambalajlı ürün topluluğunu, Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Seviyelerinin Resmi Kontrolleri İçin Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete Tarih ve No: 17.07.20003-25171

Detaylı

SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİNDE KALİTE

SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİNDE KALİTE SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİNDE KALİTE Süt ve süt ürünleri,, diğer birçok gıda ürününe oranla daha fazla kontaminasyon riski taşıyan, bileşimleri nedeniyle çok daha kolay bozulabilen, dolayısıyla sağlığa zararlı

Detaylı

Ek-4 İŞLETMEDE KULLANILAN SUYA YÖNELİK GEREKLİLİKLER

Ek-4 İŞLETMEDE KULLANILAN SUYA YÖNELİK GEREKLİLİKLER Ek-4 İŞLETMEDE KULLANILAN SUYA YÖNELİK GEREKLİLİKLER 5996 sayılı Kanun kapsamında bu Talimat kapsamına giren işletmelerin faaliyet alanına göre farklı su kullanımına izin verilmektedir. Gıda Hijyeni Yönetmeliği

Detaylı

HAYVANSAL YAN ÜRÜN KULLANAN BİYOGAZ VE KOMPOST TESİSLERİNİN ÇALIŞMA USUL İLE ESASLARINA İLİŞKİN TALİMAT

HAYVANSAL YAN ÜRÜN KULLANAN BİYOGAZ VE KOMPOST TESİSLERİNİN ÇALIŞMA USUL İLE ESASLARINA İLİŞKİN TALİMAT HAYVANSAL YAN ÜRÜN KULLANAN BİYOGAZ VE KOMPOST TESİSLERİNİN ÇALIŞMA USUL İLE ESASLARINA İLİŞKİN TALİMAT Bu Talimat, hayvansal yan ürünlerin biyogaz ve kompost üretiminde kullanılması, biyogaz ve komposta

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

BİYOMETANİZASYON TESİSLERİVE FERMENTE ÜRÜN YÖNETİMİTEBLİĞİTASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİYOMETANİZASYON TESİSLERİVE FERMENTE ÜRÜN YÖNETİMİTEBLİĞİTASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; BİYOMETANİZASYON TESİSLERİVE FERMENTE ÜRÜN YÖNETİMİTEBLİĞİTASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı; bir faaliyet

Detaylı

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi Temel Eğitimi Ünite 1: Gıda Güvenilirliği Çiğ süt üretim merkezleri ve peynir endüstrisinde sürekli gıda güvenilirliği eğitimi Peynirde Gıda Güvenilirliği, Leonardo da Vinci Sürekli Eğitim Programı altında

Detaylı

NUMUNE ALMA PROSEDÜRÜ

NUMUNE ALMA PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı müşteriler tarafından laboratuvara getirilen numunelerin yasal şartlara uygun olarak alınmasını sağlamak için gerekli numune alma bilgilerinin müşterilerimize sunulmasıdır.

Detaylı

YÖNETMELİK. u) Mahalli idare: İçme-kullanma suyu temin edilmesinden sorumlu belediye veya il özel idaresini,

YÖNETMELİK. u) Mahalli idare: İçme-kullanma suyu temin edilmesinden sorumlu belediye veya il özel idaresini, 7 Mart 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28580 Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) ndan: YÖNETMELİK İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26047

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26047 Çevre ve Orman Bakanlığından: Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26047 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELİĞİ

KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELİĞİ KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kentsel atıksuların toplanması, arıtılması ve deşarjı ile belirli endüstriyel sektörlerden

Detaylı

YEMLERİN RESMİ KONTROLÜ, NUMUNE ALMA, ONAY - KAYIT VE YEMLERİN PİYASAYA ARZI HAKKINDA UYGULAMA TALİMATI

YEMLERİN RESMİ KONTROLÜ, NUMUNE ALMA, ONAY - KAYIT VE YEMLERİN PİYASAYA ARZI HAKKINDA UYGULAMA TALİMATI YEMLERİN RESMİ KONTROLÜ, NUMUNE ALMA, ONAY - KAYIT VE YEMLERİN PİYASAYA ARZI HAKKINDA UYGULAMA TALİMATI I RESMİ KONTROLLER A- Genel Hükümler 1) Kontrol faaliyetleri, Bakanlığın yıllık kontrol planı kapsamındaki

Detaylı

ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK İŞYERLERİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU

ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK İŞYERLERİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK İŞYERLERİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK İŞYERLERİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Sayı : 28913 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: İSKÂN KANUNU

Detaylı

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28678 BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Aslı Elif Sunay BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ. BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi)

Aslı Elif Sunay BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ. BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi) , Titanic Otel / İSTANBUL BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ Aslı Elif Sunay BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi) REHBERİN AMACI Bal sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta

Detaylı

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI 20.10.2014 Amaç MADDE 1-(1) Bu talimat; takviye

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI 20.10.2014 Amaç MADDE 1-(1) Bu talimat; takviye TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI 20.10.2014 Amaç MADDE 1-(1) Bu talimat; takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi ve piyasaya

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 18.08.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27676

Resmi Gazete Tarihi: 18.08.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27676 Resmi Gazete Tarihi: 18.08.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27676 ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ISBN 978-975 19 4027-8 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4027-8 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4027-8 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; alıcı ortam olarak toprak kirlenmesinin önlenmesi, kirliliğin giderilmesi, arıtma

Detaylı

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; vücut dışında (in-vitro)

Detaylı

İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB)

İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB) İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 17.02.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25730 İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı