DAĞITIM YATIRIMLARINDA RİSK BAZLI YATIRIMLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAĞITIM YATIRIMLARINDA RİSK BAZLI YATIRIMLAR"

Transkript

1 DAĞITIM YATIRIMLARINDA RİSK BAZLI YATIRIMLAR Kürşat TANRIÖVEN Cansu EMİROĞLU Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. ÖZET Enerji sektöründe dağıtım hizmeti ile iştigal eden özel sektör yatırımcıları 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükmünce elektriğin, sürekli, kaliteli ve ucuz olarak son müşteriye ulaştırmak amacıyla yatırım yapmakla yükümlüdürler. Yapılan yatırımların müşteri taleplerini karşılaması, enerji sürekliliği ve güvenliğini sağlaması yanında gelecekte olması muhtemel veya mevcut risklerin azaltılması/giderilmesi amacıyla da yapılmaktadır. Tanımı gereği risk; iç ve dış kaynaklı olaylardan ortaya çıkması muhtemel olan, hasar, zarar, kayıp, yaralanma veya diğer olumsuz etkilere yol açan, alınacak önlemler ile engellenebilen olaylara denilmektedir. Bir dağıtım şirketi için risk kapsamında olan sadece elektrik şebekesi varlıkları ve fiziksel varlıklarından olmayıp, finansal açıdan kayıp yaşamak, veri kaybı yaşanması, insan kaynaklarında yaşayacağı kayıplar veya marka anlamında yaşayacağı kayıpları kapsamaktadır. Bazı durumlarda büyük bir müşteri isteğini göz önüne alarak yatırım yapma kararının yanında riski göz önüne alarak yatırım yapmama kararını almak (müşterinin söz verdiği alt yapı çalışmalarını yapmaması veya yeterli miktarda yapmaması, ertelemesi kanuni mevzuat değişimi vb sebepler durumunda) dağıtım şirketinin varlıklarını etkin şekilde kullanması için önem arz etmektedir. Risklerin yönetilmesi dağıtım şirketlerinin yapacakları yatırımlarda karar destek mekanizması içerisinde olmalıdır. Risk yönetimi fayda-maliyet analizine dayanmaktadır. Risk yönetimi maliyeti geçmiş verilerin derlenmesi, eylem planı ve personel harcamasından oluşmaktadır. Bu çalışma ile risklerin neler olduğu, risklerin nasıl yönetileceği incelenerek risk bazlı yatırımların temelleri incelenecektir. 1. GİRİŞ Risk her an her yerde karşımıza çıkması muhtemel olan yaşam ve ölüm kadar doğal bir olgudur. Bir aracın trafikte seyretmesi durumunda her an kaza riski değişik şekillerde içsel yada dışsal nedenlerle kendini gösterebilmektedir. Her gün yüzlerce insan trafik kazalarında yaralanmakta veya hayatını kaybetmektedir. Ancak bu durum insanları motorlu taşıtları kullanmaktan alı koymamaktadır. Bunun nedeni arabaların icatlarından günümüze kadar fren, kaporta, hava yastığı, trafik kuralları, hız sınırları, duble yollar, trafik ışıkları ve gerekirse trafik cezaları gibi daha bir çok alanda yapılan iyileştirmelerle kaza olma riskinin en aza indirilmesidir. Benzer durum elektrik şebekesi ve elektrik dağıtım şirketleri içinde gereklidir. Edison tarafından elektriğin yaygın kullanılmasının sağlanması ile birlikte oluşan riskler günümüzde oldukça elimine edilmiştir. Dağıtım şirketleri elektrik sektöründe sadece kaza riskleri ile karşı karşıya kalmayıp bunun haricinde varlıklarını tehdit eden özelleştirme riskleri,

2 ekonomik riskler, çevre riskleri vb. risk kategorileri ile de yüzleşmek durumundadırlar. Riskler ve tanımları ve engel risk analiz metodu olan risk matrisi bu çalışmada ele alınacaktır. 2. RİSKLER VE TANIMI Risk nedir diye baktığımızda basit anlamda risk; işlerin yolunda gitmemesi için her an ortaya çıkabilecek herhangi bir engel olarak tanımlayabiliriz. Risk in tanımı herkes yada her iş kolu için değişik şekilde tanımlanabilir. İş sözlüğünde risk; [1] Önceden alınabilecek önlemlerle engellenebilecek ve iç ya da dış hasarlardan ortaya çıkan, yaralanma, kayıp, hasar vb diğer negatif etkilerin ortaya çıkma olasılığı olarak adlandırılmaktadır. ISO ve IEEE standartlarına göre risk [2] Bir olayın olma olasılığı ve sonucunun birleşimidir. şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanımda yer alan bileşenlerin risk analizinde cevaplanması gerekmektedir. Olay; Sistemde ne yada neler yanlış gitmektedir. Olasılık, hangi sıklıkla olayın gerçekleşme ihtimali vardır. Sonuç, olayın oluşturduğu etki, ortaya çıkan sonuç nedir. Risklerin belirlenmesi varlık yönetimi sisteminin ve dolayısı ile yatırımlara karar verme sürecinin temelini oluşturmaktadır. Elektrik dağıtım şirketleri karşı karşıya oldukları risk resminin birçok yüzü olduğunun farkındadırlar. Aşağıda elektrik dağıtım şirketlerinin karşılaşabileceği riskler gruplanarak verilmiştir. Bu risklerin bütün dağıtım şirketleri için gerçekleşmeyebilir. Risk değerlendirme bir bütünü oluşturduğu için bu risklerde göz önüne alınmalıdır. Bu riskler; Ekonomik riskler, Güvenlik riskleri, Çevresel riskler, Kaynağın kalitesi riski, İtibar riski, Zarar/Hasar riski, Düzenleme riski, Riskler etki olarak üç kategoriye ayrılabilir. Yerel etki: Sadece olayın meydana geldiği cihaz üzerinde meydana gelen etki. Sistem etkisi: Dağıtım Sistemi üzerinde bir kısım bölgeye olan etki, Kurumsal etki: Dağıtım Şirketinin işleyişi üzerine olan etkilerdir. Ekonomik riskler: Ekonomik riskler potansiyel olarak para kaybı ile ilişkilidir. Yani gelir kaybı veya beklenenden daha yüksek maliyetlerde denilebilir. Potansiyel ekonomik kayıplar, elektrik dağıtım sistemi varlık yönetimini bütün yönleri ile etkilemektedir. Dünyada elektrik sektörünün özelleşmesindeki kuralları belirleyen ve uygulayan kuruluşlar (EPDK, OFGEM vb.) dağıtım şirketlerinin gelirleri üzerinde sürekli bir baskı kurmaktadır. Bir dağıtım şirketinin karlılığını düzenleyici kurumun izin verdiği oranda alış satış arasındaki gelir ve işletme ve yatırım harcamalarındaki yapabileceği fark oran belirlemektedir. Dağıtım şirketinin gelir kayıplarına yol açacak riskler, işletme ve yatırı faaliyetlerinin sekteye uğramasına yol açabilir. Dağıtım şirketlerinin maliyetlerini Yatırım maliyetleri (yeni tesis ve yenileme maliyetleri) İşletme ve bakım maliyetleri (Cihazların tamir ve hasar maliyetlerini de içermektedir) Elektrik şebeke kayıplarının maliyetleri

3 Müşterilere satılamayan enerjinin maliyeti Risk yukarıda belirtilen tüm maliyet bileşenleri ile ilişkilidir. Ekonomik risklerin analizinde Net Bugünkü Değer analizi oldukça sık kullanılmaktadır. Bu metot giriş değişkenlerinin etkilerini gözlemlemede en uygun olanıdır. Bazı durumlarda karar verme mekanizmasında görselliği belirlemek için risk matrisi de kullanılabilir. Ekonomik analizlerin girdisi, diğer model bazlı analizlerden sağlanabilir. (güvenilirlilik analizi, yük gelişim tahminleri vb.) Kaynak güvenliği riski: 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda da belirtildiği üzere elektriğin son kullanıcıya sürekli ve kaliteli olarak olaştırma sorumluluğu ve bu hedefe ulaşılamaması durumunda dağıtım şirketine uygulanacak cezalar kaynak güvenliği riskini de beraberinde getirmektedir. Meydana gelecek kesintiler dağıtım şirketlerinin toplayacağı geliri de etkilemektedir. Kaynak güvenliğinin kesintiye uğraması ekonomik risklerin bir parçasıdır. Buradan net bugünkü değer hesaplamaları aynı zamanda bu risk içinde kullanılır. Kesinti durumu ve beklenen güvenliğin tahminini içeren model metotları, net bugünkü değer hesaplamaları için veri sağlayabilir. Teknik kaynak güvenliğinin potansiyel etkisini tahmin etmede birçok elektrik sistem analiz simülasyonu (yük akış analizi, kısa devre analizi vs) kullanılmaktadır. Güç sisteminin fiziksel kurallarının iyi bir şekilde tanımlanması model ve simülasyonun kolaylığı ile alakalıdır. Zarar/Hasar riski: Zarar/Hasar riski sistemin istenmeyen durumlar karşısında dayanıklılığı, olayın etkilerini sınırlayabilme yeteneği ve olayın ardından yeniden toparlanabilme durumunun karakteristikliğidir. Elektrik enerjisi toplumun yaşam standardını belirlemekte, insanların ve ekonominin güvenliğini sağlamaktadır. Elektrik güç dağıtım sisteminde meydana gelebilecek bir hasarın sosyal yaşamı tamamen etkileyeceği kaçınılmaz bir sonuçtur. Zarar/hasar riski tanımlanırken yüksek etkili, düşük ihtimalli ve toplumun tamamını etkileyen olaylar olarak tanımlanmaktadır. Zarar/hasar riskinin simülasyonu bir çok yol ile yapılabilmektedir (olasılık analizi, dinamik analizler vb.) Bunun yanında model tabanlı analiz metotları da uygulanabilmektedir (risk matrisi, hata durum ağacı vb). Güvenlik riski: Güvenlik düşüncesi dağıtım sisteminde uygulamalarda genellikle belirleyicidir. Bu risk hem üçüncü şahısların hem de mesleki güvenliğini kapsamaktadır. Üçüncü şahıslara ait riskler genellikle açıkta yer alan orta gerilim havai hatlarına veya AG iletkenli şebekeye dokunmaları durumunda çıkmaktadır. Bu risklerin analizi için beyin fırtınası metodundan çıkan sonuçların risk matrisinin de değerlendirilmesi ile yapılabilmektedir. Çevresel riskler: Dağıtım Şirketleri tarafından çevresel riskler, genellikle çevrede oluşturulan kirlenme (yağ dolu cihazlardan meydana gelen yağ kaçakları, SF6 gazı kaçakları vb.). Doğa içerisinden geçen veya kent merkezlerinden geçen havai hatlarda görüntü kirliliği oluşturmaktadır. Diğer bir risk kategorisi de çevreyi temizleyen pompa ve filtrelerin elektrik enerjisine bağlı olması ve bunların enerjisiz kalması durumunda çevrenin olumsuz etkilenmesi. Buna en iyi örnek Japonya da Fukuşima nükleer santralinin soğutma suyunu sağlayan pompaların enerjisiz kalması çevre problemine yol açmıştır. Çevresel risklerin analizinde risk matrisinin kullanılması görülebilir bir analiz sunmaktadır.

4 İtibar Riski: Dağıtım Şirketleri için marka ve itibar riski diğer riskler kadar önemlidir. İtibar riski çoğunlukla diğer risklerle direk olarak alakalıdır. Bunlar kaynak, güvenlik, çevre, hasar zarar riskleridir. Firmanın diğer risk alanlarındaki performansı itibar riskini doğrudan etkilemektedir. İtibar riskinin analizinde görsel sonuçlar veren risk matrisi kullanılmaktadır. Düzenleme riski: Dağıtım Şirketleri elektrik borsası içerisinde yer aldığı için özelleştirme işlemleri düzenleyici kurum tarafından yürütülmektedir. Politik kararlar, yeni düzenleme modelleri gibi nedenlerden dolayı özelleştirmenin çerçevesinin değişmesi durumunda dağıtım şirketleri her yönleri ile etkilenecektir. Eğer düzenleyici kurumun belirlediği esaslar iyi dizayn edilmez ise sonucunda dağıtım şirketlerinin karlılığında azalma ve toplumu ilgilendiren konularda vatandaşların etkilenmesi kaçınılmaz olacaktır. Ülkemizde bu duruma aydınlatma bedellerinin tahsisinde yaşanan EPDK, Hazine Bakanlığı, TEDAŞ Genel Müdürlüğü, Dağıtım Şirketleri ve vatandaş beşgeni bu duruma en iyi örnek olarak gösterilebilir. Bu durumun analizi için basitleştirilmiş risk analizi kullanılabilir. 3. RİSK DEĞERLENDİRME METODLARI VE YATIRIM KARARLARI Riske basit olarak Risk=Değişim x Etki olarak tanımlanabilir. Bu tanıma göre sistemde meydana gelen bir değişiminin etkisinin ne olacağının kestirilmesi durumunda hangi alanda yatırım yapılacağı ön görülebilir. Örneğin bir ITM çıkışında yer alan 2000 yılında tesis edilmiş bir kablo ile herhangi bir müşteri trafosunu besleyen 1980 yılında tesis edilmiş bir kablonun arıza durumunda aynı etki ve olasılık görülmez. İlk durumda yer alan kablo yeni tesis edildiği, teknolojisinin yeni olduğu gibi nedenlerden dolayı arıza ihtimali düşüktür. Ancak arızalanması durumunda ana çıkış kablosu olduğundan oluşturacağı etki yüksek olacaktır yılında tesis edilen kablonun arızalanma ihtimali yüksek (içerisinde zaman içerisinde nem olması, teknolojisinin düşük olması vb.) ancak küçük bir bölgeyi beslediği için oluşturacağı etki düşüktür. Dağıtım Şirketi kısıtlı olan yatırım bütçesini en etkin şekilde değerlendirmek amacıyla öncelikle hangi kabloya yatırım yapmaya karar vermesi gerekmektedir. Yapılacak analizlerde riski en aza indirecek yatırımın seçilmesi gerekmektedir. Risk değerlendirme işlemi temelinde olasılık teorisini barındırdığından bir çok metod geliştirilmiştir. Bunlardan bazıları; Eğer-olursa metodu, Arıza ağacı metodu, Olay ağacı metodu, FME(C)A : Arıza Modu, Etkiler ve (Kritiklik) Analizi metodu Ishikawa (balık kılçığı metodu) HAZOP analizi, TRIPOD analizi, Monte Carlo simülasyonu, Risk Matrisi başlıca kullanılan metodlar olarak sıralanabilir. Bu metodlar içerisinde risk matrisi her bir risk grubu için (ekonomik, güvenlik, çevre vb) ayrı ayrı yapılabilir. Ancak her bir riskin önemi Dağıtım Şirketinin bakış açısına

5 göre değişmektedir. Almanya ve Japonya da çevresel baskılar nedeni ile çevre riskleri önemli iken, Türkiye de ekonomik riskler ön plana çıkabilmektedir. Dağıtım Şirketleri hangi risk grubu önemli olursa olsun her risk grubu için aşağıdaki prosesi uygulamalıdır. Öncelikle işletme ve paydaşların beklentilerine uygun işletme değerleri belirlenir. Organizasyonun boyutuna ve paydaşların beklentilerine göre risk faktörlerinin tanımlanması yapılır. Risk matrisi ve her tip risk faktörünün kalibre edilmesinin tanımlanması yapılır.

6 Öncelikle yapılan iş veya eylemden etkilenen kişi ve kurumların(paydaşların) belirlnemesi gerekmektedir. Paydaşlar kimlerdir? - Hissedarlar - Yönetimler (Lokal ve ulusal) - EPDK - Müşteriler (küçük ve büyük) - Üretim dağıtıcıları - Personelleri, v.b. Güç / Etki Hisse / Önemi üzerinde ağırlık vererek seçim yapmak önemlidir.

7 İşletmelerin Yaygın Uygulama Örnekleri - Güvenlik - Finans - Güvenilirlik - Çevre koşulları - Görüntü - Yenilik - Mevzuata uygunluk İşletme değerlerinin sınırlı sayıda seçilmesi Önem sırasına göre sıralamak Risk faktörünüz ne kadardır? Aşağıdaki örnekler gibi açıklanacak olursa; - Bir hap kutusunu düşünün. 999 tane hap sizin daha uzun yaşamanızı sağlayacaktır. 1 hap sizi öldürecektir. 1 hap alır mısınız? de, Türkiye de, kişi trafik kazasında öldü, civarında insan ağır yaralandı. Hala araba ile işinize gidiyor musunuz? - Kişisel olarak evinizin hırsızlık sigortası var mıdır? Risk faktörleri kişiseldir, kurumsaldır. Her dağıtım şirketi için kendisine ait risk faktörü vardır. Risk faktörleri risk çeşitlerine bağlıdır, risk çeşitlerinin çıkması üzerine etkisi ve sıklığı.

8 Finansal risklerle başlanır. - Finansal pozisyonunuz nedir? - Finansal kayıplar, kuruluşunuz için nasıl bir öneme sahiptir? - Bu, risk toleransını en üst seviyede ayarlar. - Çoklu seviyelerde olayları tanımlamak, örneklerine bakınız. - Finansal etkilerin seviyelerini belirlemek. Diğer tüm iş değerleri için aynı egzersizleri yapmak gerekir. Örnek olarak finansal risk ele alınırsa : Yıkım Etkisi - Finansal kayıplar iflasa sebep olur. Ciddi Etki - Finansal kayıplar firmanın uzun yıllar kaybına neden olur. Az Etki - Finansal kayıplar bir yıl içindeki karlılığın küçülmesine sebep olur. İhmal edilebilir etki - Zor farkedilir finanslar kayıplardır. Bir risk matrisi işletme değeri başına risk faktörünü görselleştirir. Etki kategorilerinin sırasında yer almaktadır. Frekanslar bu sıradadır. Her risk etki kategorisi ve frekansına bağlı olarak belirtilen risk düzeyini gösterir, sonuç olarak : Risk = Değişim X Etki

9 SONUÇ: Dağıtım Şirketleri sınırlı olan kaynaklarını etkin kullanabilmek için öncelikle Varlık Yönetimi sistemine geçmelidirler. Ancak varlık yönetiminin temelinde yapılacak yatırımın etkinliğini ve isabetliliğini ölçme adına Risk analizi yapılması gerekmektedir. Yapılan yatırımın riskler en aza indirgeme isabetliliği gözlemlenmelidir. Şirketler klasik yatırım metodlarından vazgeçmeli risk bazlı yatırımları kullanmalıdır. KAYNAKLAR: [1] KEMA TEDAS ın özelleşmesi kapsamında risk bazlı yatırımlar eğitim notu, [2] INTERNATIONAL STANDARD, System and software engineering Life cycle processes Risk management, ISO/IEC 16085:2006(E), IEEE Std , ikinci baskı [3] Risk assessment methods applied to electricity distribution system asset management, D.E. Nordgård

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Ocak 2015 Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Bu rapor, Deloitte Global Enterprise Risk Services tarafından hazırlanan Risk Intelligence in the Energy

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Kadir TOMAS Çevre Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

ARAMA KURTARMA OPERASYONLARINDA RİSK ANALİZİ VE TÜRKİYE İÇİN ARAMA KURTARMA MODEL ARAŞTIRMASI

ARAMA KURTARMA OPERASYONLARINDA RİSK ANALİZİ VE TÜRKİYE İÇİN ARAMA KURTARMA MODEL ARAŞTIRMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ARAMA KURTARMA OPERASYONLARINDA RİSK ANALİZİ VE TÜRKİYE İÇİN ARAMA KURTARMA MODEL ARAŞTIRMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Abdurrahman KARA, Denizcilik Uzman

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) Doç.Dr. Metin COŞKUN (Ünite 4) Editör Prof.Dr.

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ Özlem ÖZKILIÇ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı Kimya Yük. Mühendisi Bakanlık

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 18 Ağustos

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

İç Kontrol TASNİF DIŞI

İç Kontrol TASNİF DIŞI İç Kontrol Eğitimi İç Kontrol Zayıf üretim, mühendislik, pazarlama ya da stok yönetiminden kaynaklanan kayıplar, mali yolsuzlukların meydana getirdiği sıkıntılardan çok daha fazla olabilir. Lawrence B.SAWYER

Detaylı

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNDE RİSK ANALİZLERİ NASIL YAPILIR? Vasfi Seber Elektrik Mühendisi Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan bir olaydır veya

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ LEONARDO DA VINCI YENİLİK TRANSFERİ PROJESİ TRAIN-TO-CAP Altyapı İnşaat Projelerinin Avrupa Birliği Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin Güçlendirilmesi 2010-1-PL1-LEO05-11469 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

Detaylı

Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012. Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com

Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012. Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com KAKIT KAĞIT FABRİKALARI SERİSİ 9 4 KASIM ARALIK 2009 2012 MÜNİR KARINCAOĞLU Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012 Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE VERGİLEME

ELEKTRONİK TİCARETTE VERGİLEME Hamdi Demir ELEKTRONİK TİCARETTE VERGİLEME GİRİŞ Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ticaretin ve ticari faaliyetlerin mahiyetini ve yapısını değiştirecek potansiyeldedir. Bankacılık ve finans sektörü

Detaylı

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı.

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı. ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı Danışman İsmail ERASLAN Daire Başkanı Ankara-2009 ÖNSÖZ Günümüzde ticari

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi EKİN GÜNDAY ECER AB UZMAN

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III İÇİNDEKİLER I. OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU... III A. Kuruluş... III B. Platformun Vizyonu ve Misyonu...

Detaylı

KREDİ DERECELENDİRME Ders Kodu: 1017 Kredi Derecelendirme Sınavı

KREDİ DERECELENDİRME Ders Kodu: 1017 Kredi Derecelendirme Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları KREDİ DERECELENDİRME Ders Kodu: 1017 Kredi Derecelendirme Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları KREDİ DERECELENDİRMESİ Ders Kodu: 1017 Kredi Derecelendirme

Detaylı

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor Sayı 5 - Mayıs 2013 ALİ KAMİL UZUN İÇ DENETİMİN DUAYENİ URAL AKÜZÜM ETIK OLMAK KARLI MIDIR? TAMER SAKA KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor 19 MAYIS 1919 E D İ T Ö R İmtiyaz Sahibi İsa Ersoy isaerso@gmail.com

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA

MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA Ders Kodu: 1016 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

OLMAYAN RİSKLERİN SEKTÖR MENKUL KIYMETLERİ İLE ETKİLEŞİMİNE DAİR TEORİK BİR ÇALIŞMA

OLMAYAN RİSKLERİN SEKTÖR MENKUL KIYMETLERİ İLE ETKİLEŞİMİNE DAİR TEORİK BİR ÇALIŞMA HİZMET SEKTÖRÜ ÖZELLİKLERİ ve SİSTEMATİK OLMAYAN RİSKLERİN SEKTÖR MENKUL KIYMETLERİ İLE ETKİLEŞİMİNE DAİR TEORİK BİR ÇALIŞMA Yrd. Doç. Dr. Ferhat SAYIM-Yalova Ün. İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Volkan AYDIN-Yalova

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı