Üretim/İşlemler Yönetimi 4. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üretim/İşlemler Yönetimi 4. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN"

Transkript

1 Üretim/İşlemler Yönetimi 4

2 Verimlilik En genel anlamıyla bir sistem içerisindeki kaynakların ne derece iyi kullanıldığının bir ölçüsüdür. Üretim yönetimi açısından ise daha açık ifadesi ile üretimde harcanan kaynaklara karşılık elde edilen çıktının oranı olarak tanımlanır. Verimlilik, üretilen ürün miktarı ile üretimde harcanan üretim faktörleri arasındaki fiziksel ilişkiyi gösterir. Verimlilik = Çıktı Miktarı (Ürün Miktarı) Girdi Miktarı (Üretim Faktörleri Miktarı)

3 Verimlilik Verimlilik tek başına belirli bir dönemde üretime katılan faktörler başına üretim miktarını gösterir. Bu, statik verimlilik olarak adlandırılır. Bu bilgi yararlı olsa da verimlilikten elde edilecek asıl yarar, verimliliğin dinamik (zaman içerisinde değişen) yapısı ile ilgilidir. Farklı üretim dönemlerindeki verimlilik ölçümleri birbiri ile kıyaslanarak üretimin yapısı ve performansı hakkında bilgi edinmek mümkündür. Verimlilik İndeksi = İkinci dönemdeki verimlilik Birinci bir dönemdeki verimlilik

4 Verimliliği Etkileyen Etkenler Verimliliği etkileyen etkenler dört ana başlık altında gruplandırılabilir: Genel etkenler Sosyal etkenler Kurumsal etkenler Teknik etkenler

5 Verimliliği Etkileyen Etkenler -Genel Etkenler- Kuruluş yeri, işletme ölçeği (büyüklüğü), pazar büyüklüğü ve istikrarı gibi genel etkenler verimlilik üzerinde etkilidir. Kuruluş yerinin yanlış seçilmesi gerek girdilere erişim gerekse çıktıların pazara sunumu açısında etki yaratacağından verimlilik üzerinde de etkilidir. İşletme büyüklüğü, ölçek ekonomileri ya da ölçeğin olumsuz etkileri aracılığıyla verimlilik ile ilişkilidir. Pazar büyüklüğünün yetersiz ya da pazarın istikrarsız olması; gerek kullanılacak üretim tekniğini, gerekse üretim hızını etkileyeceğinden verimlilik üzerinde etki yaratır.

6 Verimliliği Etkileyen Etkenler -Sosyal Etkenler- Sosyal etkenler çalışanların eğitim-öğrenim düzeyi, örgütlenme ve ücret politikaları açısında verimlilikle ilişkidir. Her türlü üretim sisteminin temel öğelerinden biri insandır. Bu nedenle üretimde yer alan çalışanların gerek işe ilişkin bilgilerinin artması, gerek üretim ortamında sağlıklı ilişkiler kurmaları, gerekse işe ve kararlara katılım düzeyleri açısından önemli bir belirleyici olan eğitim-öğrenim konusu verimlilik üzerinde önemli ölçüde etki göstermektedir. Örgüt yapısı karar alma mekanizmalarını, çalışanların kararlara ve yönetime katılımını, iş bölümü ve uzmanlaşmayı, denetim biçimini etkileyeceğinden verimlilik üzerinde etkendir. Uygulanan ücret politikaları da verimliliğin etkilenmesi için bir araç olabilir. Verimlilik artışlarının ücrete yansıtılmasına yönelik politikalar uygulanması durumunda bu etki daha da yüksek olacaktır.

7 Verimliliği Etkileyen Etkenler -Psikolojik Etkenler- Verimlilik üzerinde etkili olan psikolojik etkenler arasında çalışanların güdülenme derecesi ve morali sayılabilir. Güdülenmiş çalışanlar işi daha iyi yapacağından verimlilik üzerinde olumlu etki yaratacaktır.

8 Verimliliği Etkileyen Etkenler -Kurumsal Etkenler- Kurumsal etkenler olan finansman olanakları, vergi politikaları, rekabet ve verimlilik amaçlı teşvikler verimlilik üzerinde etki gösterir. Verimliliğin arttırılması genellikle bir sermaye sorunudur. Bu nedenle işletmelerin finansman olanakları verimlilik üzerinde etkili olmaktadır. Uygulanacak vergi politikaları işletmeleri verimliliği arttıracak yeni yatırımlara yönlendirebileceği gibi, bu yatırımlardan kaçınmalarına da neden olabilir. Rekabetin yoğun olması, işletmelerin maliyetleri düşürmek adına daha fazla arayışta olmasına neden olarak verimliliğin arttırılması yönünde baskı oluşturacaktır. Devletin maddi ya da maddi olmayan yollarla verimliliği teşvik edici önlemler alması, verimlilik artışlarını sektörler arasında yayacak politikalar geliştirmesi de verimlilik üzerinde etkili olacaktır.

9 Verimliliği Etkileyen Etkenler -Teknik Etkenler- Üretim yöntemi (teknoloji), kalite, iş etüdü, iş güvenliği ve kazalar ile ergonomi verimlilik üzerinde etkili olan teknik etkenler olarak düşünülmektedir. Üretimde kullanılan yöntem, sonuçta elde edilebilecek verimlilikte ve bu verimliliğin arttırılması için yapılacak faaliyetlerin yapısı üzerinde önemli ölçüde etki yaratmaktadır. Ürünün kalitesi, tasarım aşamasından başlayarak verimlilik üzerinde etki gösterecektir. Ayrıca çağdaş kalite anlayışı açısından bakıldığında, sadece ürüne değil üretim sisteminin ve işletmenin tamamına yönelik kalite anlayışının yerleşmiş olması verimlilik üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır.

10 Verimliliği Etkileyen Etkenler -Teknik Etkenler- İş etüdü genel olarak bir işin yapılmasının en uygun yolunun ve zamanının belirlenmesine ve standart haline getirilmesine yönelik çalışmalar olduğundan, verimlilik üzerinde doğrudan etkisi vardır. İş kazaları genel olarak üretimde yer alan insan etkeninin zarar görmesine, iş yeteneğini kaybetmesine, gecikmeler olmasına, malzeme ve donanım kaybına veya en iyimser olasılıkla üretim hızının yavaşlamasına neden olacağından verimliliği olumsuz etkileyecektir. Ergonomi, insan ile çalışma ortamı ilişkisini inceleyen bir bilim dalıdır. Çalışma ortamının ve bunun içerisinde çalışanların hareket biçimlerinin verimlilik üzerinde etkisi büyüktür.

11 Verimlilik Artışı Verimlilik = Çıktı Miktarı Girdi Miktarı Verimlilik artışı hem işletme özelinde hem de ülke ekonomisi genelinde olumlu etkilere sahiptir. İşletme için verimlilik artışı eldeki kaynakların daha fazla ürün ve dolayısıyla daha fazla gelir yaratacak şekilde kullanıldığını gösterir. Ülke ekonomisi açısından ise bunun sonucu milli gelir artışı anlamına gelecektir.

12 Verimlilik Artışı Ayrıca işletme açısından birim ürün başına düşen kaynak miktarının azalması, beraberinde maliyetlerin azalmasına neden olacaktır. Maliyetlerin azalması beraberinde fiyatların da rekabet koşulları çerçevesinde azaltılabilmesine olanak sağlayacaktır. Bunun dışında ülke ekonomisi açısından üretimde sağlanacak fazlanın (talep sabit iken) fiyatlar genel düzeyini düşüreceği de savunulmaktadır.

13 Verimlilik Artışı Verimlilik artışı sağlamanın çeşitli yolları bulunmaktadır: Birim zamanda daha fazla üretim yapan sermaye donanımına yatırım yapılması Çalışanların birim zamanda daha fazla iş yapabilmeleri için eğitilmesi İşyeri düzeninin iyileştirilerek akışların kolaylaştırılması ve başta zaman olmak üzere kayıpların azaltılması Daha kaliteli girdiler kullanmak yoluyla üretimdeki artıkların azaltılması Ürün tasarımlarının kullanılan malzeme israfını azaltacak şekilde geliştirilmesi Çalışanların güdülenmesini arttıracak uygulamalar yapılması

14 Verimlilik Artışı Verimlilik artışı sağlayan yollar genellikle işletmede sabit sermaye yatırımı kapsamında yapılabilecek işlerle sağlanabilmektedir. Bu nedenle verimlilik artışından beklenen yarar ile bunun elde edilmesi için yapılması gereken yatırımlar kıyaslanarak karar verilmesi gerekmektedir.

15 Verimlilik Türleri Verimlilik ana itibariyle iki şekilde ele alınmaktadır: Toplam faktör verimliliği: Üretimden elde edilen çıktı miktarı ile üretimde kullanılan tüm üretim faktörlerinin miktarı arasındaki ilişkiyi verir. Kısmi faktör verimliliği: Üretimden elde edilen çıktı miktarı ile üretimde kullanılan faktörlerden birinin ya da birkaçının bileşkesinin miktarı arasındaki ilişkiyi verir. Tek üretim faktörü için işgücü verimliliği, makine verimliliği, enerji verimliliği vb. gibi kısmi faktör verimlilikleri söz konusu olabilirken; örneğin üretimde kullanılan birden fazla hammaddenin bir arada değerlendirildiği toplam hammadde (malzeme) verimliliği gibi çoklu faktör oranları da (diğer üretim faktörlerini hesaba katmadığı için) kısmi faktör verimliliği olarak düşünülür.

16 Verimlilik Türleri -Toplam Faktör Verimliliği (TFV)- Toplam faktör verimliliği, üretimde kullanılan tüm faktörler açısından bilgi verdiği için önemlidir. Fakat ölçüm açısından dikkat edilmesi gereken bir durum söz konusudur: Tüm üretim faktörleri aynı ölçüm birimi ile temsil edilmediğinden, toplam faktör verimliliği hesaplanırken fiziksel oran doğrudan hesaplanamamaktadır. Bu nedenle tüm üretim faktörlerini tek bir paydada ifade edecek bir ortak bir birime ihtiyaç vardır. Bu da genellikle üretim faktörlerine harcanan para olmaktadır. Aynı durum birden fazla son ürün olması durumunda da geçerlidir.

17 Verimlilik Türleri -Toplam Faktör Verimliliği (TFV)- Fakat gerek ürün miktarının gerekse üretim faktörleri miktarının para olarak ifade edilmesinde dikkat edilmesi gereken nokta, parasal değer kullanılsa da miktar ilişkisinin korunması gerektiğidir. Bu da özellikle verimliliğin dinamik (zamana bağlı) ölçümü sırasında faktör fiyatlarındaki değişimin dikkate alınmaması gerektiğini belirtir. TFV = Üretim Miktarı İşçilik + Sermaye + Makine Saati + Hammadde +

18 Verimlilik Türleri -Kısmi Faktör Verimliliği- Kısmi faktör verimliliği, kullanılan üretim faktörü sayısına bağlı olarak içerisinde çok sayıda verimlilik hesabını içeren bir kavramdır. En sık kullanılan kısmi verimliliklerin başında işgücü verimliliği gelmektedir. Kısmi faktör verimliliği hesaplanırken mümkün olduğu ölçüde ürün ve faktör miktarları kullanılarak bir hesap yapılmalıdır. Örneğin; İşgücü Verimliliği İV = Ürün Miktarı İşçilik Saati Miktarı

19 Ekonomiklik Üretilen ürünlerden elde edilen gelir ile bu üretim sırasında oluşan maliyet giderleri arasındaki orandır. Teorik olarak verimliliğin parasal ifadesi olarak değerlendirilebilir. Bu koşul ancak üretilen tüm ürünler satıldığı ve ürünlerin satış fiyatları ile üretim faktörlerinin girdi fiyatları değişmediği sürece geçerli olacaktır. Ekonomiklik = Satılan Ürünlerden Elde Edilen Gelir Üretim Sırasında Oluşan Maliyet Giderleri

20 Kârlılık (Rantabilite) Sermayenin parasal verimliliği olarak da ifade edilebilir. Belirli bir dönemde elde edilen kârın, işletmede kullanılan sermayeye oranıdır. Kârlılık, önemli bir finansal gösterge olarak işletmenin pek çok faaliyetinin değerlendirilmesinde kullanılır. Kârlılık = Kâr Sermaye 100

21 Etkinlik Genel olarak bir kaynağın ya da faaliyetin ne derece iyi kullanıldığının ölçütüdür. İşletmedeki kaynakların belirlenen amaç doğrultusunda kullanılma derecesini gösterir. Bir kaynaktan/faaliyetten beklenen standart performans ile onun gerçek performansı arasındaki ilişki olarak tanımlanır. Kaynağın/faaliyetin ölçüm şekline bağlı olarak iki şekilde ifade edilebilir: Etkinlik = Standart Performans Gerçek Performans Etkinlik = ya da Gerçek Performans Standart Performans

22 Etkinlik Etkinlikte hedef değer 1'dir (% 100). Bu değerin altında ve üstündeki değerler sorun oluşturabilir. Etkinlik değerinin 1'den küçük olması (etkinliğin düşük olması), ilgili kaynağın/faaliyetin standart performansın altında kullanıldığını, yani kaynak israfı söz konusu olduğunu gösterir. Etkinlik değerinin 1'den (çok) büyük olması ise; Standart performansın yanlış belirlendiğini gösterebilir. Bu performansın elde edilmesi için kalite gibi belli koşulların göz ardı edilmiş olması anlamına gelebilir.

23 Etkililik İşletmenin planlarına ulaşma derecesi ile ilgili bir kavramdır. Genel olarak bir kaynağın/faaliyetin planlanan performansı ile onun gerçek performansı arasındaki ilişki olarak tanımlanır. Kaynağın/faaliyetin ölçüm şekline bağlı olarak iki şekilde ifade edilebilir: Etkililik = Planlanan Performans Gerçek Performans ya da Etkililik = Gerçek Performans Planlanan Performans

24 Etkililik Etkililikte hedef değer 1'dir (% 100). Bu değerin altında ve üstündeki değerler sorun oluşturabilir. Etkililik değerinin 1'den küçük olması ilgili kaynak/faaliyet ile ilgili olarak yapılan planların gerçekleşmediğini, bir sorun olduğunu gösterir. Etkililik değerinin 1'den büyük olması planlananın ötesinde bir performans gösterildiğini belirtir. Bu durum ilk bakışta olumluymuş gibi görünse de elde edilen üretim fazlasının satışa dönüşmemesi nedeniyle stok artışı ya da planlanandan fazla kaynak kullanılması nedeniyle maliyet artışı gibi sonuçlar doğurabilir.

25 Üretkenlik Dinamik bir ölçüttür. Bir üretim faaliyetinden iki farklı dönemde elde edilen ürün miktarının karşılaştırılmasıdır. Elde edilen çıktı miktarının değişim yönünü verir. Üretkenlik = 2. Dönemde Elde Edilen Çıktı Miktarı 1. Dönemde Elde Edilen Çıktı Miktarı

26 Örnek 1 Ahşap meyve kasaları üreten bir işletmede geçen aydan farklı olarak yeni bir çalışan işe alınmıştır. Bu çalışanın görevi daha kaliteli ağaç kütükleri alınmasını sağlamaktır. İşletmenin geçen ay ve bu ay günlük olarak kullandığı girdi miktarları ve üretim miktarları tabloda yer almaktadır. İşletme günde 8 saat çalışmaktadır ve bu ay 11 işçi vardır. Buna göre işletmenin verimliliği ne yönde değişmiştir? Yeni işçi alma kararı olumlu sonuçlanmış mıdır?

27 Örnek 1 Günlük Geçen Ay (1) Bu Ay (2) Birim Maliyet Üretim Miktarı (adet kasa) Hammadde (adet kütük) /kütük İşçilik (adam saat) 8x10=80 8x11=88 10 /adam saat Enerji (kwh) /kwh Makine (makine saat) /makine saat 200 kasa Hammadde Verimliliği (HV) 1 = = 10 kasa/kütük 20 kütük HV 2 = 230 = 11,5 kasa/kütük 20 Değişim: VI Hammadde = HV 2 = 11,5 = 1,15 % 15 artış HV 1 10

28 Örnek kasa İşgücü Verimliliği (IV) 1 = = 2,50 kasa/adam saat 80 adam saat IV 2 = 230 = 2,61 kasa/adam saat 88 Değişim: VI İşgücü = IV 2 = 2,61 = 1,044 % 4,4 artış IV 1 2, kasa Enerji Verimliliği (EV) 1 = = 20,00 kasa/kwh 10 kwh EV 2 = 230 = 17,69 kasa/kwh 13 Değişim: VI Enerji = EV 2 = 17,69 = 0,8845 % 11,55 azalma EV 1 20, kasa Makine Verimliliği (MV) 1 = = 20,00 kasa/makine saat 10 makine saat MV 2 = 230 = 19,17 kasa/makine saat 12 Değişim: VI Makine = MV 2 MV 1 = 19,17 20,00 = 0,9585 % 4,15 azalma

29 Örnek 1 Verilen durumda kısmi verimlilikler incelendiğinde hammadde ve işgücü verimliliği artarken, makine ve enerji verimliliğinin azaldığı görülmektedir. Verilen kararın sonucuna karar vermeden önce toplam faktör verimliliklerini (TFV) de incelemek gerekir. TFV 1 = 200 kasa 20 kütük 100 kütük + 80 ad sa kwh 2 ad sa kwh + (10 mak sa 10 mak sa ) TFV 1 = 0,0697 kasa/ girdi TFV 2 = (12 5) = 0,0775 kasa/ girdi Değişim: VI TFV = TFV 2 = 0,0775 = 1,1119 % 11,19 artış TFV 1 0,0697

30 Örnek 2 Örnek 1'deki durumda miktar bilgileri aynı iken girdi maliyetleri ve ürün fiyatı sabit olmayıp iki ay arasındaki farklar tabloda gösterilmektedir. Üretilen tüm ürünlerin satıldığı düşünülmektedir. Buna göre işletmenin ekonomikliği nasıl değişmiştir? Birim Fiyat/Maliyet Geçen Ay (1) Bu Ay (2) Ürün fiyatı ( /kasa) Hammadde maliyeti ( /kütük) İşçilik maliyeti ( /adam saat) 10,0 11,5 Enerji maliyeti ( /kwh) 2 1,98 Makine maliyeti ( /makine saat) 5 5

31 Örnek 2 Örnek 1 ile kıyaslandığında, ürün ve girdi miktarları değişmediği için verimlilikler değişmemiştir. Fiyatlardaki değişimler fiziksel oranları etkilemeyecektir. Fakat ekonomiklik (E) değişmektedir: E 1 = (10 5) 3600 satış geliri E 1 = = 1,254 satış geliri/ üretim gideri 2870 üretim gideri E 2 = , ,98 + (12 5) 4370 satış geliri E 2 = = 1,249 satış geliri/ üretim gideri 3497,74 üretim gideri

32 Örnek 2 Değişim: Ekonomiklik Değişimi = E 2 = 1,249 E 1 1,254 = 0,996 Bu koşullar altında verimlilik artmış olsa da (bakınız Örnek 1) ekonomiklikte % 0,4 azalma söz konusudur. Yani birim üretim faktörü harcaması başına elde edilen ürün satış geliri % 0,4 daha azdır.

33 Örnek 3 Örnek 1'deki veriler doğrultusunda işletmenin üretkenliği nasıl değişmiştir. İkinci dönemdeki üretim miktarı Üretkenlik = Birinci dönemdeki üretim miktarı Üretkenlik = = 1,15 İşletmenin üretkenliği % 15 artmıştır.

34 Örnek 4 Bir işletmede kullanılan üretim faktörlerine ilişkin bilgiler tabloda yer almaktadır. Buna göre işletmenin etkinlik ve etkililiği ne durumdadır? Standart Planlanan Gerçekleşen Üretim miktarı (adet) İşçilik (adet/işçi gün) ,5 Makine (mak sa/adet) 0, , ,00402 Üretim Etkililiği = Gerçekleşen Çıktı Planlanan Çıktı = = 0,995

35 Örnek 4 İşgücü Etkinliği = Gerçek Performans Standart Performans = 99,5 adet/işçi gün 100 adet/işçi gün = 0,995 İşgücü Etkililiği = Gerçek Performans Planlanan Performans = 99,5 adet/işçi gün 90 adet/işçi gün =1,106 Makine Etkinliği = Standart Performans Gerçek Performans 0,00300 mak sa/adet = 0,00402 mak sa/adet = 0,746 Makine Etkililiği = Planlanan Performans Gerçek Performans = 0,00400 mak sa/adet 0,00402 mak sa/adet = 0,995

36 Örnek 4 İşletmenin genel etkililiğine bakıldığında 0,995 değeri işletmenin genel olarak planlanan çıktısını elde etmeye yakın düzeyde çalıştığını göstermektedir. Fakat az da olsa (% 0,5) karşılanamayan bir talep söz konusudur. İşgücünün etkinliği değerlendirildiğinde; işçilerin etkin, yani standart performansa yakın düzeyde (% 99,5) çalıştıkları görülmektedir. Etkililik değeri 1,106 çıkmıştır. Bunun anlamı işçilerin planlanandan % 10,6 daha yüksek bir performans gösterdikleridir. İşletmenin genel üretim etkililiği ile birlikte değerlendirildiğinde, planlanandan % 10,6 fazla bir performansla planlanan üretimden biraz eksik üretilmiş ve bu yapılırken standart performansa yakın çalışılmış olması işgücü açısından yanlış bir planlama olduğunu göstermektedir.

37 Örnek 4 Makineler standart performansa göre % 25,4 eksik performansla çalışmaktadırlar (etkinlik % 74,6). Buna karşın etkililik değeri % 99,5 bulunmuştur. Bunun anlamı makinelerin (muhtemelen talep doğrultusunda) daha düşük hızda çalışmak üzere planlanmış olmasıdır. Makineler planlanan performansa yakın bir oranda (% 99,5) çalışmış olsa da, performanstaki % 0,5 düzeyindeki eksiklik üretim miktarının istenen düzeyden biraz eksik olmasına yol açacaktır.

ETKENLİK

ETKENLİK ETKENLİK 1 Endüstriyel işletmeler açısından üzerinde duracağımız etkenlik, işletmelerin başarısında temel bir göstergedir. Verimlilik kavramı ile zaman zaman eşanlamlı kullanılsa da etkenlik, gerçekte,

Detaylı

Bölüm 6 - İşletme Performansı

Bölüm 6 - İşletme Performansı Bölüm 6 - İşletme Performansı Performans Kavramı Performans, genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Performans Kavramı

Detaylı

ETKENLİK

ETKENLİK ETKENLİK 1 Endüstriyel işletmeler açısından üzerinde duracağımız etkenlik, işletmelerin başarısında temel bir göstergedir. Verimlilik kavramı ile zaman zaman eşanlamlı kullanılsa da etkenlik, gerçekte,

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ -------------------------------------------------------------------- 1 VERİMLİLİK KAVRAMI, ÖNEMİ VE YAKIN KAVRAMLAR -------------------------------------------------------- 7 I. VERİMLİLİK

Detaylı

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi Verimlilik ve Toplam Kalite Yönetimi 10 Nisan 2010 Hatice EKSEN Uzman MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Ülke ekonomisinin

Detaylı

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Dersle İlgili Konular Üretim Yönetimi Süreç Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrolü Proje Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP Kalite Yönetimi Modern

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 2 Sistem Kavramı Belirli bir ortak amacı elde etmek için birlikte çalışan bileşenlerden oluşan bütündür. Büyük sistemler kendilerini oluşturan alt sistemlerden oluşur. Açık sistem:

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM. Prof. Dr. Ayfer TEZEL SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM Prof. Dr. Ayfer TEZEL Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Taslağını Hazırlayanlar Sağlık Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SDP nın Amaçları Etkililik Verimlilik Hakkaniyet sağlık

Detaylı

1 Yatırım Çalışmaları

1 Yatırım Çalışmaları 1 Yatırım Çalışmaları Yatırım Yatırım Projesi Proje Fikri Hangi Sektör? Hangi Konuda Faaliyet? 2 Fizibilite Çalışmaları Ön Fizibilite Kavramı Ekonomik Teknik Mali Hukuki Örgütsel Ekonomik a)piyasa Etüdü

Detaylı

BASIN TANITIMI TÜRKİYE DE BÜYÜMENİN KISITLARI: BİR ÖNCELİKLENDİRME ÇALIŞMASI

BASIN TANITIMI TÜRKİYE DE BÜYÜMENİN KISITLARI: BİR ÖNCELİKLENDİRME ÇALIŞMASI BASIN TANITIMI TÜRKİYE DE BÜYÜMENİN KISITLARI: BİR ÖNCELİKLENDİRME ÇALIŞMASI İzak Atiyas Sabancı Üniversitesi ve Rekabet Forumu Ozan Bakış Rekabet Forumu 29 Kasım 2011 Büyüme performansı 2000 li yıllar,

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ İŞ ETÜDÜ & ERGONOMİ Yrd.Doç.Dr.Tarık Küçükdeniz Bölüm 2: Verimlilik Verimlilik 1 Bölüme Giriş İş etüdü ile ilgili tekniklere

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Üretim Yatırımı Girişim kapsamında hedeflenen ürün veya hizmetlerin üretilmesi için gerekli işletme faaliyetleri planlanmalıdır. Girişimcinin uzmanlığına da bağlı

Detaylı

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Dersle İlgili Konular Üretim Yönetimi Süreç Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrolü Proje Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP Kalite Yönetimi Modern

Detaylı

Verimlilik (prodüktivite)

Verimlilik (prodüktivite) Verimlilik (prodüktivite) İşletme stratejisi ve onu destekleyen üretim stratejisi işletmeyi pazarda daha rekabetçi kılar. Ancak bir firma bu rekabetçiliğini nasıl ölçecektir. Bunun en yaygın yollarından

Detaylı

ÜRETİM STRATEJİSİ VE VERİMLİLİK

ÜRETİM STRATEJİSİ VE VERİMLİLİK ÜRETİM STRATEJİSİ VE VERİMLİLİK İŞLETME VE ÜRETİM STRATEJİLERİ. Günümüzde rekabette farklılaşmanın giderek önem kazandığı bir piyasa ortamında işletmeler rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için farklı

Detaylı

END303 İŞ ETÜDÜ 2. VERİMLİLİK

END303 İŞ ETÜDÜ 2. VERİMLİLİK END303 İŞ ETÜDÜ 2. VERİMLİLİK 1 Verimlilik tanımı 2. VERİMLİLİK Verimlilik artırma teknikleri 2 2. VERİMLİLİK Verimlilik (prodüktivite), israf ve savurganlıktan uzak, kaynakları en uygun biçimde kullanarak

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

Dış Ticaret Politikasının Amaçları

Dış Ticaret Politikasının Amaçları Dış Ticaret Politikasının Amaçları Dış Ödeme Dengesizliklerinin Giderilmesi Bir ülkede fazla olan döviz talebinin azaltılması için kullanılabilir. Dış rekabetten korunma Uluslararası rekabete dayanacak

Detaylı

SORU 1. Verimlilik nedir? Verimlilik artışı hangi şekillerde sağlanabilir? İş etüdü verimlilik ilişkilerini açıklayınız.

SORU 1. Verimlilik nedir? Verimlilik artışı hangi şekillerde sağlanabilir? İş etüdü verimlilik ilişkilerini açıklayınız. Öğrenci Numarası İmzası: Adı ve Soyadı SORU 1. Verimlilik nedir? Verimlilik artışı hangi şekillerde sağlanabilir? İş etüdü verimlilik ilişkilerini açıklayınız. SORU 2. Metot etüdünün Geliştirilmiş metodun

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM, SANAYİ VE YÜKSEK TEKNOLOJİ

MESLEKİ EĞİTİM, SANAYİ VE YÜKSEK TEKNOLOJİ VİZYON BELGESİ (TASLAK) Türkiye 2053 Stratejik Lokomotif Sektörler MESLEKİ EĞİTİM, SANAYİ VE YÜKSEK TEKNOLOJİ Millet Hafızası ve Devlet Aklının bize bıraktığı miras ve tarihî misyon, İstanbul un Fethinin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ BÜROLARDA SERBEST YERLEŞME DÜZENLERİ VE İŞ

Detaylı

Ekonomide Uzun Dönem. Bilgin Bari İktisat Politikası 1

Ekonomide Uzun Dönem. Bilgin Bari İktisat Politikası 1 Ekonomide Uzun Dönem Bilgin Bari İktisat Politikası 1 Neden bazı ülkeler zengin bazı ülkeler fakir? Bilgin Bari İktisat Politikası 2 Bilgin Bari İktisat Politikası 3 Bilgin Bari İktisat Politikası 4 Bilgin

Detaylı

GENEL İŞLETME Gelişim Üniversitesi

GENEL İŞLETME Gelişim Üniversitesi GENEL İŞLETME Dr.Öğr.Üyesi Lokman KANTAR 2018-2019 Gelişim Üniversitesi 1 Ders içeriği 2 Ders içeriği-2 3 İşletme Bilimine Giriş Birinci Bölüm: İşletme bilimi ve tanımı 1.Sistem Kavramı: Belirli parçalardan

Detaylı

Dış Ticaret Politikası. Temel İki Politika. Dış Ticaret Politikası Araçları Korumacılık / İthal İkameciliği

Dış Ticaret Politikası. Temel İki Politika. Dış Ticaret Politikası Araçları Korumacılık / İthal İkameciliği Dış Ticaret Politikası Temel İki Politika Korumacılık / İthal İkameciliği Genel olarak yurt dışından ithal edilen nihai tüketim mallarının yurt içinde üretilmesini; böylece dışa bağımlılığın azaltılmasını

Detaylı

İşletmenin temel özellikleri

İşletmenin temel özellikleri 5. Hafta İşletmenin Tanımı İşletme, üretim faktörlerini planlı ve sistematik bir biçimde bir araya getirerek mal ya da hizmet üretmek amacı güden üretim birimine denir. İşletmelerin temel özellikleri ve

Detaylı

Verimlilik Kavramı Verimlilik Yönetimi Verimlilik Ölçme ve Verimlilik Oranları Verimlilik Arttırma Teknikleri

Verimlilik Kavramı Verimlilik Yönetimi Verimlilik Ölçme ve Verimlilik Oranları Verimlilik Arttırma Teknikleri Endüstri Mühendisliğine ine Giriș Verimlilik Analizi ve Verimlilik Arttırma Teknikleri Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği

Detaylı

2014/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Kasım 2014-Pazar 13:30-15:00

2014/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Kasım 2014-Pazar 13:30-15:00 2014/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Kasım 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31.12.2013 tarihli Bilançosu aşağıdaki

Detaylı

Prof. Dr. Güven SAYILGAN Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Güven SAYILGAN Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı Öğretim Üyesi FİNANSMANI İŞLETME Prof. Dr. Güven SAYILGAN Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Finansal Yöneticinin Temel Amacı Kâr Maksimizasyonu

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİM 2 STRATEJİ DEĞERLENDİRME VE KONTROL Stratejik yönetim sürecinin son evresi seçilen stratejinin değerlendirilmesi, değerlendirme

Detaylı

Bölüm 1. İnsan Kaynakları Yönetimine Kavramsal Bakış

Bölüm 1. İnsan Kaynakları Yönetimine Kavramsal Bakış Bölüm 1 İnsan Kaynakları Yönetimine Kavramsal Bakış İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan nedir? Kaynak nedir? Yönetim nedir? İnsan Nedir? İnsanı Tanımlamanın Zorluğu Filozofların insan tanımları Diderot un

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletme kurma fikriyle birlikte başlayıp, işletmenin kesin olarak kuruluşunun tamamlanmasına kadar sürdürülen çalışma ve araştırmalara işletmelerin kuruluş çalışmaları denmektedir.

Detaylı

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 1 MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ Mali analiz, bir işletmenin mali durumunun ve mali yönden gelişmesinin yeterli olup olmadığını belirlemek için, mali tablo kalemlerindeki değişikliklerin, aralarındaki ilişkilerin,

Detaylı

İŞ KALİTESİ VE MALİYET İLİŞKİSİ

İŞ KALİTESİ VE MALİYET İLİŞKİSİ İŞ KALİTESİ VE MALİYET İLİŞKİSİ İŞ KALİTESİ VE MALİYET İLİŞKİLERİ Üretimde esas olan mümkün olduğu kadar düşük maliyet kaliteli mal üretmektir.böylece hem işin ekonomisi korunmuş olur hem de vatandaşın

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2011 N201127 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Hasan Çağlayan Dündar 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri 2008 Krizinin

Detaylı

1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER

1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER 1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER 1.1. GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) 1. Ekonomik kalkınmanın önemli göstergelerinden biri olan kişi başına düşen GSYİH, TÜİK tarafından en son 2001 yılında hesaplanmıştır.

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 9. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 9. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 9 Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN İşletmelerin Yaşadığı Sorunların Temel Kaynağı İsraf Düşük verim Düşük kalite Müşteri memnuniyetsizliği Fiyat rekabetine dayanamamaları Kalite QUALIS

Detaylı

Eğitimin Ekonomik Temelleri

Eğitimin Ekonomik Temelleri Eğitimin Ekonomik Temelleri Ekonomi, doğadaki kıt kaynakların en verimli biçimde kullanılması artırılması inceleyen bir bilim dalıdır. İnsanlar var oluşlarının itibaren doğadaki kaynakları kullanarak yaşamlarını

Detaylı

İş Yerinde Ruh Sağlığı

İş Yerinde Ruh Sağlığı İş Yerinde Ruh Sağlığı Yeni bir Yaklaşım Freud a göre, bir insan sevebiliyor ve çalışabiliyorsa ruh sağlığı yerindedir. Dünya Sağlık Örgütü nün tanımına göre de ruh sağlığı, yalnızca ruhsal bir rahatsızlık

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

Hastane Yönetimi-Ders 1 Sağlık Hizmetleri ve Yönetime Giriş

Hastane Yönetimi-Ders 1 Sağlık Hizmetleri ve Yönetime Giriş Hastane Yönetimi-Ders 1 Sağlık Hizmetleri ve Yönetime Giriş Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 1-Sağlık kurumları yönetiminin tanımı 2-Sağlık kurumlarında insan ve diğer kaynakların tanımı 3-Hastanelerde formal örgütlenme

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamında belirlenen prosesler için risk ve fırsatların değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar.

Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamında belirlenen prosesler için risk ve fırsatların değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; risk ve fırsatları değerlendirmeye yönelik faaliyetlerin belirlenen şartlara uygunluğunu sağlayacak bir yöntem oluşturmaktır. 2. KAPSAM Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamında

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

15 MART /1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR

15 MART /1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR 15 MART 2009-2009/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR 1- Bir işletmenin 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin bazı faaliyet bilgileri aşağıdaki gibidir. Bu

Detaylı

GENEL EKONOMİ DERS NOTLARI

GENEL EKONOMİ DERS NOTLARI GENEL EKONOMİ DERS NOTLARI 1. BÖLÜM Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ İktisadın cevap bulmaya çalıştığı temel amaçlarını aşağıdaki sorular ile özetleyebiliriz; Hangi mallar/hizmetler ne miktarda üretilmelidir? Hangi

Detaylı

- Karlılık Analizi - Du Pont Analizi - Borsa Performans Oranları

- Karlılık Analizi - Du Pont Analizi - Borsa Performans Oranları - Karlılık Analizi - Du Pont Analizi - Borsa Performans Oranları Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Kârlılık Oranları: Kârlılık birçok karar ve politikalar

Detaylı

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Bengisu Özenç Araştırmacı Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Politika Notu Aralık 2010 Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Aralık 2010 tarihinde yayınlanmış olan

Detaylı

TOS 408 EKONOMİ İnşaat Mühendisliği Bölümü

TOS 408 EKONOMİ İnşaat Mühendisliği Bölümü TOS 408 EKONOMİ İnşaat Mühendisliği Bölümü Ekonomi Bölüm 1 Gider Mühendisliği ve Değer Mühendisliği 3 Giriş İşletmeler kar, getiri sağlamak veya bir amacı elde etmek için kurulurlar. Yaşam döngüsü içerisinde

Detaylı

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE Sevinç Karakoç Raziye Akyıldırım Yasemin Ağdaş Duygu Çırak NELER ANLATILACAK? FİYAT İSTİKRARI NEDİR? FİYAT İSTİKRARININ YARARLARI NELERDİR? TÜRKİYE DE FİYAT İSTİKRARI Bir toplumu

Detaylı

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman)

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE (1987-2007) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) NE YAPILDI? ÖZET - Bu çalışmada, işgücü verimliliği

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi. İşletme Analizi, Etkili bir işletme analizinin beş önemli konuda ele alınması gereklidir:

Bölüm 4. İşletme Analizi. İşletme Analizi, Etkili bir işletme analizinin beş önemli konuda ele alınması gereklidir: Bölüm 4 İşletme Analizi 1 2 Etkili bir işletme analizinin beş önemli konuda ele alınması gereklidir: İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme

Detaylı

GRI 101: Temel Strateji. Etik Kurallar ve İlkeler. Yönetişim. Paydaş Katılımı

GRI 101: Temel Strateji. Etik Kurallar ve İlkeler. Yönetişim. Paydaş Katılımı GRI İÇERİK ENDEKSİ 168 169 GRI Hizmetleri Ekibi, Materiality Disclosures Service kapsamında GRI içerik endeksinin açık bir şekilde raporda yer aldığını ve 102-40 - 102-49 arası bildirimlerin referanslarının

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MÜCAHİT COŞKUN

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MÜCAHİT COŞKUN ENERJİ VERİMLİLİĞİ MÜCAHİT COŞKUN 16360019 1 İÇİNDEKİLER Enerji Yoğunluğu 1. Mal Üretiminde Enerji Yoğunluğu 2. Ülkelerin Enerji Yoğunluğu Enerji Verimliliği Türkiye de Enerji Verimliliği Çalışmaları 2

Detaylı

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Kârlılık Durumu Oranları İşletmenin değişik ölçütlere göre kârlılık düzeylerini

Detaylı

MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI DİCLE KALKINMA AJANSI

MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI DİCLE KALKINMA AJANSI MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI 2 Planlama Aşaması MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI 1. Mantıksal çerçeve matrisinin oluşturulması 2. Süre ve Faaliyet Planlaması 3. Bütçeleme Mantıksal Çerçeve Matrisi 3 Proje Mantığı

Detaylı

Tedarik Zinciri Performans Ölçümü

Tedarik Zinciri Performans Ölçümü Tedarik Zinciri Performans Ölçümü Arş.Gör. Duran GÜLER Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tedarik Zinciri Yönetim Etkinliğinin Artırılmasında Kullanılan Performans Ölçüleri 1. Maliyet

Detaylı

1960 ile 2012 arasında ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir.

1960 ile 2012 arasında ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir. MESAJ 1 GEÇTIĞIMIZ ONYILLARDA KAYDEDILEN ISTIKRARLI BÜYÜME TÜRKIYE YI YÜKSEK GELIR EŞIĞINE GETIRIRKEN, REFAH PAYLAŞILMIŞ VE ORTA SINIFIN BÜYÜKLÜĞÜ IKI KATINA ÇIKMIŞTIR. 1960 ile 2012 arasında ortalama

Detaylı

Ders içeriği (7. Hafta)

Ders içeriği (7. Hafta) Ders içeriği (7. Hafta) 7.Üretim Teorisi 7.1. Uzun dönem ve ölçeğe göre getiri (Ölçeğin verimi) 7.2. Üretim fonksiyonu 7.3. Azalan Verim Kanunu 7.4. Tek ve iki değişkenli üretim fonksiyonları Ek Kaynak:

Detaylı

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004 İşletme Analizi Baraz, 2010 İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ Timur Akarsu, 24.05.2011 KURULUŞLARIN TEMEL ÖNCELİKLERİ KARLILIK BÜYÜME VARLIĞINI DEVAM ETTİRME KURUMSAL DEĞER ARTIŞI İŞLETMELER BÜYÜMEK VE VARLIKLARINI SÜRDÜREBİLMEK

Detaylı

ISL 418 FİNANSAL VAKALAR ANALİZİ

ISL 418 FİNANSAL VAKALAR ANALİZİ 5. HAFTA ISL 418 FİNANSAL VAKALAR ANALİZİ Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Planlama, işletme amaçlarını yorumlayan ve bu amaçların gerçekleştirilmesi araçlarını gösteren bir çalışmadır.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

trex DCAS trex DCAS Software & Automation ( Data Collection & Automation Systems )

trex DCAS trex DCAS Software & Automation ( Data Collection & Automation Systems ) Software & Automation trex DCAS ( Data Collection & Automation Systems ) trex DCAS Üretimden Veri Toplama ve Verimlilik Takip Sistemi Volkan BİLMİŞ MERT YAZILIM LTD. ŞTİ. [16.03.2012] TREX DCAS ( Data

Detaylı

İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8-9 MART 2014

İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8-9 MART 2014 İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8-9 MART 2014 ANA EYLEM 1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Okul Eğitimi Personeline Yönelik Hareketlilik Projesi ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Eğitim, Öğretim

Detaylı

Mühendislik Ekonomisi

Mühendislik Ekonomisi Mühendislik Ekonomisi Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Orhan TORKUL Dersi Verenler Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir HIZIROĞLU Yrd. Doç. Dr. Tijen ÖVER ÖZÇELİK Dr. Halil İbrahim CEBECİ Dersin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR?

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? Sefa ESEN Kurumsal Finansman Yönetmeni 1 Stratejik hedeflere ulaşmada stratejik plan çevriminin performans gözlemleme ve raporlama unsurları kurum tarafından

Detaylı

Ücret Sistemleri. Performansa Dayalı Ücret Sistemleri

Ücret Sistemleri. Performansa Dayalı Ücret Sistemleri Ücret Sistemleri Performansa Dayalı Ücret Sistemleri En genel tanımı ile performansa dayalı ücret sistemleri, ücret ile performans arasında ilişki kurarak oluşturulan ücret sistemlerini içerir. İki tip

Detaylı

Bölüm 11.Tüm İşletme Analizi

Bölüm 11.Tüm İşletme Analizi Bölüm 11.Tüm İşletme Analizi Analizde Kullanılan Etkinlik Standartları Karlılık (Rantabilite) Oranları Finansal Kaldıraç Oranı Gayrisafi Üretim Değeri Sermaye Devir Oranı Masraflar Üretim Değerleri Masraflar

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. YAPI RUHSATI DEĞİŞİMİ İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ YABANCI SATIŞ İSTATİSTİKLERİ...

İÇİNDEKİLER 1. YAPI RUHSATI DEĞİŞİMİ İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ YABANCI SATIŞ İSTATİSTİKLERİ... İÇİNDEKİLER 1. YAPI RUHSATI DEĞİŞİMİ... 3 2. İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ... 4 3. KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ... 5 4. YABANCI SATIŞ İSTATİSTİKLERİ... 7 5. SONUÇ... 8 2 1. YAPI RUHSATI DEĞİŞİMİ Türkiye İstatistik

Detaylı

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERDE MUHASEBE UZMANLIĞI PROGRAMI

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERDE MUHASEBE UZMANLIĞI PROGRAMI İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmeler, küreselleşme, yeni düzenlemeler ve dünya ticaretindeki rekabetçi ortam, muhasebe mesleğini derinden etkilemiştir. Yeni Türk Ticaret

Detaylı

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi/hangileri tüm dünyada görülen artan işsizlik oranını açıklamaktadır? I. İşsizlik yardımı miktarının arttırılması II. Sendikalaşma oranında azalma III. İşgücü piyasında etkin

Detaylı

KOBİ Perspektifinden Makroekonomik Duruma Bakış. Pelin Yenigün-Dilek 16 Kasım 2018

KOBİ Perspektifinden Makroekonomik Duruma Bakış. Pelin Yenigün-Dilek 16 Kasım 2018 KOBİ Perspektifinden Makroekonomik Duruma Bakış Pelin Yenigün-Dilek 16 Kasım 2018 Vade Bazında Çözüm Gereken Sorunlar Enflasyon Büyümenin oynaklığı Cari açık-rekabetçilik dengesi Şirket bazında aşılması

Detaylı

Jeotermal Projelerinde Sosyal Risk ve Etkiler Türkiye Jeotermal Geliştirme Projesi

Jeotermal Projelerinde Sosyal Risk ve Etkiler Türkiye Jeotermal Geliştirme Projesi BURCU ERGIN SOSYAL KORUMA POLITIKALARI UZMANI DÜNYA BANKASI RSM TANITIM ÇALIŞTAYI IZMIR, 5 TEMMUZ 2018 Jeotermal Projelerinde Sosyal Risk ve Etkiler Türkiye Jeotermal Geliştirme Projesi Çevresel ve sosyal

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017

SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 Sağlık Hizmeti Geri Ödemeleri ile Yalın Uygulamaların İlişkisi 2 Sağlık Hizmeti Geri Ödemeleri ile Yalın

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

Rekabet Kongresi Özel Sektörde Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma. Cüneyt Türktan 8.11.2007

Rekabet Kongresi Özel Sektörde Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma. Cüneyt Türktan 8.11.2007 Rekabet Kongresi Özel Sektörde Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma Cüneyt Türktan 8.11.2007 BÜYÜMEDE REKABETİN ÖNEMİ Modern serbest piyasa ekonomisi sistemini benimseyen ülkelerde rekabet kavramı,

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM VE ORGANİZASYON YÖNETİM VE ORGANİZASYON KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- YÖNETİM

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Performans Amaçlı ve planlanmış bir faaliyet sonunda elde edileni nicel ya da nitel olarak tanımlayan bir gösterge. 2 Kurumsal Performansı Belli

Detaylı

KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013

KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013 KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013 A) ÖRNEK BİR KONUT PROJESİ BAZINDA VERGİ YÜKÜ Aşağıdaki çalışmada, örnek olarak 100 konutluk bir gayrimenkul projesi belirli varsayımlarla ele alınarak,

Detaylı

İKTİSADA GİRİŞ - 1. Ünite 4: Tüketici ve Üretici Tercihlerinin Temelleri.

İKTİSADA GİRİŞ - 1. Ünite 4: Tüketici ve Üretici Tercihlerinin Temelleri. Giriş Temel ekonomik birimler olan tüketici ve üretici için benzer kavram ve kurallar kullanılır. Tüketici için fayda ve fiyat kavramları önemli iken üretici için hasıla kâr ve maliyet kavramları önemlidir.

Detaylı

RĠSK VE FIRSAT ANALĠZ PROSEDÜRÜ

RĠSK VE FIRSAT ANALĠZ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; risk ve fırsatları değerlendirmeye yönelik faaliyetlerin izlenmesi, ölçülmesi ve kontrol altında tutulmasını sağlayacak usul ve esasları açıklamaktır. 2. KAPSAM

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1 ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1- Genel Olarak Bir ekonominin başarı ölçütlerinden birisi de istihdam yaratma kapasitesidir.

Detaylı

BAŞABAŞ NOKTASI ANALİZİ

BAŞABAŞ NOKTASI ANALİZİ BAŞABAŞ NOKTASI ANALİZİ Herhangi bir işe girişirken, genellikle o iş için harcanacak çaba ve kaynaklarla, o işten sağlanacak fayda karşılaştırılır. Bu karşılaştırmada amaç, kaynaklara (üretim faktörlerine)

Detaylı

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 364 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 365 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1.1 Giriş Kent gelişiminin planlaması farklı ülkelerde

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Dersle İlgili Konular Üretim Yönetimi Süreç Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrolü Proje Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP Kalite Yönetimi Modern

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

Üretim Yönetimi. 3.1. Ürün Tasarımı 19.02.2012. 3.1.1. Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler. Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu

Üretim Yönetimi. 3.1. Ürün Tasarımı 19.02.2012. 3.1.1. Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler. Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu Üretim Yönetimi Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ http://scebi.ktu.edu.tr 3.1. Ürün Tasarımı Ürün tasarımı, ürünün fiziksel özelliklerini ve fonksiyonlarını açıkça

Detaylı

Sigortacılık Sektöründe Öngörülen Riskler 2017 Türkiye Sonuçları

Sigortacılık Sektöründe Öngörülen Riskler 2017 Türkiye Sonuçları www.pwc.com.tr Sigortacılık Sektöründe Öngörülen Riskler 2017 Türkiye Sonuçları Sigortacılık sektöründe öngörülen riskler 2017 / Türkiye Değişimin risk olduğu bir dünyaya doğru yol alıyoruz. Sigortacılık

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME ( )

ORTA VADELİ PROGRAMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME ( ) ORTA VADELİ PROGRAMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME (2014-2016) I- Dünya Ekonomisine İlişkin Öngörüler Orta Vadeli Program ın (OVP) global makroekonomik çerçevesi oluşturulurken, 2014-2016 döneminde; küresel büyümenin

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK Dersin Kodu ve Adı : MMÜ 459 ENERJİ YÖNETİMİ DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Ön şartlar Dersi Veren Öğretim Elemanı Gruplar/Sınıflar

Detaylı