Prof. Dr. Cengiz TÜRET. Ekoloji Anabilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Cengiz TÜRET. Ekoloji Anabilim Dalı"

Transkript

1 Karbon Borsası Prof. Dr. Cengiz TÜRET Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji BölümüB Ekoloji Anabilim Dalı

2 Problem: Başta karbondioksit olmak üzere atmosfere salınan çeşitli sera gazı salınımlar mlarından kaynaklanan küresel k ısınma ve iklim değişiklikleri. iklikleri.

3 Artan CO2 emisyonları ile sıcakls caklık k artışı arasında anlamlı bir ilişki olduğu u görülmektedir. g Küresel K ortalama yüzey y sıcaklıklarında gelecek yirmi yıl y l içinde i inde 0,4 C C oranında nda bir artış olacağı öngörülmektedir. Japonya nın n Kyoto kentinde Aralık k 1997 de gerçekle ekleştirilen Taraflar Toplantısında nda sanayileşmi miş ülkelerin emisyonlarını arasında 1990 yılına y göre en az yüzde y 5 oranında nda azaltmaları oybirliği i ile kabul edilmiştir.

4

5

6

7 Yıllık k Ortalama Karbon Salınımı

8 Karbon Borsasının n işlemesinin i en önemli koşulu Karbon Ayak İzinin belirlenmesidir. Karbon ayak izi: bir kişinin, inin, kurumun ya da herhangi bir ürünün n doğaya saldığı sera gazlarının genel toplam içindeki indeki payıdır. Türkiye de kişi i başı şına ürettiği i CO2 miktarı : 3,14,ABD 20,4, UK 9,8, Almanya 9,8, Yunanistan 8,7 tondur.

9 Bu kapsamda oluşturulacak Karbon Piyasasına na 190 ülke ve Avrupa Birliği i (AB) taraf olmuştur. TürkiyeT rkiye de, ülke koşullar ulları çerçevesinde evesinde iklim değişikli ikliği i ile mücadeleye önem veren ve küresel k iklim sisteminin korunması gerektiğini ini kabul eden bir ülkedir.

10 Türkiye, bu kapsamda 2004 yılında y Birleşmi miş Milletler İklim Değişikli ikliği Çerçeve eve SözleS zleşmesi (BMİDCS) DCS) ye ve 2009 yılında y Kyoto Protokolü (KP) ne taraf olmuştur. Avrupa Birliği, i, üye ülkelerin izlediği i iklim değişikli ikliği i ile mücadele m politika ve tedbirlerini aday ülkelerin de izlemesini beklemektedir. Bu nedenle, TürkiyeT rkiye nin Çevre Faslı altında sera gazı emisyonları ve Emisyon Ticareti Sistemi konularında nda uyumlaştırma yapması gerekmektedir. Türkiye nin de sera gazı emisyonlarını kayıt t altına alması,, izlemesi ve raporlaması beklenmektedir. Avrupa Birliği, i, emisyon ticareti konusunda TürkiyeT rkiye nin AB çevre müktesebatm ktesebatını uyumlaştırmas rmasını talep etmektedir.

11 Kirleten Öder İlkesi..

12 Karbon Borsası (Emisyon Ticareti) Nedir? Ülkelerin ve şirketlerin uygun sera gazları emisyonuna ulaşabilmeleri abilmeleri için i in emisyon tahsisatları almaları ve satmaları sonucunda oluşan piyasadır. Bu kapsamda her üye ülkeye karbon emisyon kotası tahsisi edilmekte ve üye ülkelerin bu kotaları kendi ülkelerindeki üreticiler arasında paylaştırmas rması beklenmektedir. Tasarıma göre g herhangi bir ülke ya da üretici kendi kotasını aşarsa,, daha az üreten ülke yada üreticiden karbon kotası satın alabilecektir.

13 Zorunlu ve GönüllG llü karbon Borsası bireylerin, kurum ve kuruluşlar ların, firmaların, sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri sonucu oluşan sera gazı emisyonlarını gönüllü olarak azaltımlar mlarını ve denkleştirmelerini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan bir pazardır. r.

14 Pratikte, gelişmekte olan ülkelerin lkelerin sera gazı sınırlamalarına tabi olmadıklar klarını, ama sera gazını azaltan bir projenin uygulanması durumunda elde ettikleri karbondioksit kredisini gelişmi miş ülkelere satabileceğini ini anlatmaktadır.

15 Bu karbon kotaları bir kez tahsisi edildikten sonra dünya d pazarında oluşacak fiyatlardan çok kirleten ülkeler tarafından satın alınacakt nacaktır. Bu kapsamda kurulan AB Emisyon Ticaret Sistemi 2005 yılında 25 ülke ve kuruluşu u kapsayacak biçimde imde işletilmeye başlam lamıştır. Bu sistemin 2005 yılındaki y işlem i hacmi 362 Mt CO2, finansal değeri eri ise 7.2 milyar Euro olmuştur.

16 Karbon ticareti pazarının büyüklüğü nedir? Emisyon işlemleri i Avrupa'nın n yanında nda Avustralya'da New South Wales'de ve ABD'de Şikago İklim Borsası'nda gerçekle ekleştiriliyor. Perakendecisi ve toptancısı da olan karbon pazarı diğer borsalar gibi işliyor. i Sektörün n en önemli araştırma rma şirketlerinden Point Carbon'un verilerine göre g küresel k pazar 2010'da önceki yıla y göre g yüzde y 33 büyüyerek b yerek 121 milyar euroluk bir hacme ulaştı. İşlem hacmi ise yüzde y 5 artarak 8.4 milyar tona (8.4 Gigaton) çıktı.

17 Fiyatı nedir? Londra ve Şikago Borsası'nda çeşitli karbon endeksleri ve fiyatları var. Burada arz talebe göre fiyatlar sürekli s değişiyor. iyor. Fiyatların n bu yıl y 2010'a göre g yüzde y 19 artarak 20 euro civarında olması bekleniyor. GönüllG llü pazarda talep daha düşük k olduğu u için i in karbon fiyatı diğer piyasalara göre daha ucuz. GönüllG llü piyasada karbonun tonu euroya kadar düşüyor. d

18 ABD: Şikago İklim Borsası Ton başı şına US $15 AVUSTRALYA: New South Wales İklim Borsası Ton başı şına AUD $16 AB: Avrupa Emisyon Ticaret Sistemi Ton başı şına 10 JAPONYA: Tokyo Emisyon Ticaret Sistemi Ton başı şına Japon Yeni Yeni Zelanda Emisyon Ticaret Sistemi Ton başı şına NZ$12.50

19 Karbon ticaretinde Türkiye'nin T durumu nedir? Karbonda aslında tek bir pazar ama değişik ik sistemler var; zorunlu ve gönüllg llü. Dünya gönüllg llü karbon pazarı Türkiye'de hızla h büyümekte. Kapasite artırımı hem kamu kuruluşlar ları hem de özel sektör r için i in çok önemli. Örnek: Bilgin Enerji, 72 bin ton karbon salınmas nmasını engellediği i için i in 300 bin euroluk bir satış yapmış ıştı.

20 2012 sonrası iklim rejimine hazırl rlık k yapılmas lması ve dünyada büyüyen b yen yeni bir emtia borsası olan karbon borsalarının n da TürkiyeT rkiye de oluşturulmas turulması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili olarak İstanbul un un uluslar arası bir finans merkezi olması doğrultusunda hazırlanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı nda nda karbon ticareti borsalarının kurulması hedefi belirlenmiştir. Böylece büyüyen b yen nüfusu n ve gelişen en ekonomisine paralel olarak artan sera gazı emisyonları ile maliyet/etkin mücadelede için i in TürkiyeT rkiye nin emisyon ticareti mekanizmalarından ndan (Karbon Borsası gelirlerinden) azami ölçüde yararlanması önem arz etmektedir.

21 Türkiye nin 2008 yılıy Sera Gazı Emisyonları sektörel dağı ğılımına göre g birinci sırada s % 76 lık oran ile enerji sektörü yer almaktadır. TürkiyeT rkiye nin yıllary lları arasında sera gazı emisyon artış oranı % 95 olarak gerçekle ekleşmiştir. Bunun temelinde yer alan nedenler arasında başta TürkiyeT rkiye nin artan nüfusu, n ekonomik kalkınmas nmasına na bağlı olarak artan enerji talebi ve sanayi üretimi gelmektedir.

22 Türkiye de Sektörlere Göre G Sera Gazı Salınımı

23 Türkiye de 2005 yılından y beri faaliyet gösteren g Future Camp yetkilileri son yıllarda y şirketlerin gönüllg llü karbon piyasasına olan ilgisinde ve farkındal ndalığında olağan anüstü artış olduğunu unu gözlemlediklerini g belirtmekteler. Şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz s ki, gelecekteki durumuna yönelik y bir çok belirsizlik ve riskleri barınd ndırmasına rağmen karbon gideri/geliri,, artık k her türlü enerji yatırımında dikkate alınan önemli bir parametredir.

24 Bu kapsamda Ulusal Karbon Yönetim Y Kurumunun (UKYK) kurulması önerisi desteklenmektedir. Bu, Türkiye nin yaşayan ayan gönüllg llü karbon piyasasındaki karbon kredilerinin güvenilirlig venilirliğini ini ve şeffaflığını arttırırken, rken, aynı zamanda ülkeyi gelecekte zorunlu piyasaya geçiş için in hazırlayacakt rlayacaktır. r. Böylece ilk olarak ülkenin ulusal karbon stokunu ve gelecekteki karbon tutulum potansiyelini tahmin etmek ve ikinci olarak ulusal çerçeveyi eveyi uygun bir şekilde ulaşı şılabilecek mekanizmalar yoluyla ve etkin ve tek parça a bir ulusal karbon yönetim y modeli oluşturarak küresel karbon piyasasına bağlamak zorunludur.

25 Türkiye 2005 yılıy toplam sera gazı emisyonları acısından 27. sırada, s toplam sera gazı emisyonları acısından 23. sırada yer almaktadır. Türkiye T kişi i başı şına GSYH bazında yapılan sıralamada s ilk 30 ülke arasına girmezken, kişi i başı şına ve GSYH başı şına sera gazı emisyon bakımından da ilk 30 arasında bulunmamaktadır. Türkiye, emisyon ticaretine yönelik usul ve esasların belirlenmesi ve 2003/87/AT sayılı Emisyon Ticareti Direktifinin uyumlaştırılması amacıyla Emisyon Ticaretine Yönelik Düzenleme yapmayı Müktesebat Uyum Programına ( ) almıştır.

26 GSYH ile ilişkilendirilen emisyonlara göre g Türkiye T 2003 yılında 1 ABD Doları milli gelir oluştururken 0,467 kg CO2 salımı yapmış ıştır. Bu değer er ile Türkiye T Ek-1 ülkeleri arasında 14. sırada s yer almaktadır. TUİK K verilerine göre, g 1990 yılında y 170 milyon ton CO2 eşdee değer er sera gazı emisyonu olan TürkiyeT rkiye nin 2007 yılına y kadar emisyonları yüzde 119 oranında nda artarak 372 milyon tona yükselmiy kselmiştir. Türkiye Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanterindeki verilere dayanılarak hazırlanan tabloda, CO2 emisyonlarının n yüzde y 90 ından fazlasının enerji üretiminden,, kaynaklandığı görülmektedir.

27 Bu kapsamda şu u anda zorunlu olmamakla birlikte enerji üretimi ve tüketiminde t payı olan tüm t m kurum ve kuruluşlar ların n karbon ayak izlerini belirleyerek, enerji portföyünün n belirlenmesinde kurumsal stratejilerini ortaya koymaları gerekmektedir.

28 Halen dünyadaki d toplam karbon emisyonunun % 0,4 ü ünün n (ABD % 30, AB ülkeleri % 27) kaynağı olan ülkemizin, 2012 yılından y itibaren Kyoto Protokolü çerçevesinde evesinde karbon emisyonunu azaltma yükümly mlülüğü ile karşı karşı şıya kalması durumunda, ülkemizde faaliyet gösteren g ve karbon emisyonları belirlenen sınırıs aşan an işletmeler de, karbon piyasasında alıcı olarak görülmeye başlayacaklar layacakları ve hem yurt içi i i hem de yurt dışıd ışında faaliyet gösteren g işletmelerden i karbon sertifikası satın n almak zorunda kalacakları öngörülmektedir.

29 Türkiye de Karbon ticaretinde şirketlerin durumu nedir? Türkiye'de karbon ticaretine danış ışmanlık k yapan birkaç şirket var. Şirketler proje geliştiriyor, 'broker'lık yapıyor. yor. Bankalar da karbon kredileri için in hazırl rlıklarını sürdürüyor. Karbon fonu ve portföyü oluşturuyorlar.

30 Türkiye de yeni oluşmakta olan bu pazar başta özel sektör r olmak üzere önemli bir kapasite geliştirme imkânı sağlam lamıştır. Karbon piyasalarının n geleceği i hakkında kesin olan hususlardan bir tanesi, AB ülkelerinin emisyonlarını kontrol altına almak üzere tasarlanmış Avrupa Birliği i Emisyon Ticaret Sistemi (AB ETS) olan ve 2012 sonrası dönemde de devam edecek olan emisyon ticareti sistemidir.

31 Karbon Ayak İzi ve Eko-Eğitim Bu alanda ülkemizin başar arısı önce bireysel sonra kurumsal düzeyde d karbon ayak izimizin küçük üçültülmesi lmesi ile mümkün n olacaktır. Bu süres reçte başar arı,, başta enerji tüketimindeki t bilinçlenme lenme ve alternatif enerji kaynaklarının n yaygınla nlaşmasının toplumsal düzeyde d talep edilir hale getirilmesine bağlıdır.

32 Acaba sizin ya da öğrencilerinizin Karbon Ayak İzi ne kadar? Paratik olarak kişisel isel karbon ayak izimizi nasıl ölçebiliriz? Karbon salınımını dengelemek için i in kaç tane ağaça dikmeliyiz? Bu sorunun cevabını öğrencilerimizle birlikte, bireysel ya da aileleri düzeyinde d hesaplayarak onların n dikkatini çekebilirsiniz. Bunun için i in aşağıa ğıdaki internet adresinden yararlanabilirsiniz cevreciyiz.com/.com/cevreciyiz/karbonmet re.html

33 Bu alanda oluşacak bilinç,, düşük d k karbon salınıml mlı teknolojilerin geliştirilmesi ve daha temiz bir dünya d için i in büyük önem taşı şımaktadır. Siz eko-öğretmenlerimiz kendinize özgü öğretim yetenek ve yaratıcılıklar klarınızı kullanarak karbon ayak izi ve karbon ticaretine yönelik yapacağı ğınız z yeni projelerle öğrencilerinizin farkındal ndalıklarının artmasına ve ekolojik zekalarını kullanmalarına na önemli katkılar sağlayabilirsiniz.

34

35

36 Sabrınız İçin Teşekk ekkür r Ederim..

POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA

POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME

Detaylı

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU Aralık 2007

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXIII, SAYI 2 AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Jale ÇOKGEZEN * Özet AB çevre politikası 1970 lerden itibaren oluşmaya başlamış,

Detaylı

GüNDeM SAYI 82 HAZİRAN 2009 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 82 HAZİRAN 2009 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 82 HAZİRAN 2009 ISSN 1304-8155 Avrupa da Karbon ve Enerji Borsaları (sayfa 9) Aracı Kurum Yoğunlaşma ve Performans Analizi - 2008 (sayfa 25) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ULUSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Raportör Doç. Dr. Murat Türkeş

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Destekleri... 5 Sanayi Kuruluşlarında Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi... 6 Gönüllü Anlaşmalar (GA) Yoluyla Sanayi

Detaylı

TÜRK VERGİ KANUNLARI VE DİĞER İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA KARBON TİCARETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

TÜRK VERGİ KANUNLARI VE DİĞER İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA KARBON TİCARETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TÜRK VERGİ KANUNLARI VE DİĞER İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA KARBON TİCARETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ Bu rapor Türkiye de İklim Değişikliği ile Mücadele için Kapasitelerin Artırılması projesi kapsamında

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

2007 YILI GENEL DEĞERLENDİRME ve 2008 E İLİŞKİN BEKLENTİLER

2007 YILI GENEL DEĞERLENDİRME ve 2008 E İLİŞKİN BEKLENTİLER Türkiye Kalkınma Bankası Yayını OCAK-MART 2008 Sayı : 47 www.tkb.com.tr OCAK YIL : 2008. SAYI : 47 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi Abdullah ÇELİK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür s. 1 YENİDEN

Detaylı

Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008

Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008 IV. Türkiye T Sektörel Ekonomi Şurası 27 Ağustos 2008 Türkiye Ambalaj Meclisi TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Sorun 1 Gıda ve gıda g ile temas eden ambalajlara ait yönetmeliy netmeliğin in etkin bir şekilde uygulanamaması

Detaylı

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi *

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Erkan SEVİNÇ ** Öz Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler olmakla birlikte ekonomi,

Detaylı

VERGİ HARCAMASI YÖNTEMİYLE

VERGİ HARCAMASI YÖNTEMİYLE TÜRKİYE DE LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİ NİN VERGİ HARCAMASI YÖNTEMİYLE YAYGINLAŞTIRILMASI > > > > Ankara nın Polatlı ilçesine bağlı Üçpınar köyündeki TOBB-TMO Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi. Lisanslı

Detaylı

KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU Aralık, 2008 1 Kyoto

Detaylı

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi İçindekiler İşbu yayındaki bilgi ve veriler genel bilgi edinilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu yayında yer alan bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterilmiş

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

MUHASEBE MESLEĞİ İŞ GELİŞTİRME KOMİTESİ

MUHASEBE MESLEĞİ İŞ GELİŞTİRME KOMİTESİ MUHASEBE MESLEĞİ İŞ GELİŞTİRME KOMİTESİ Odamız tarafından 2010-2013 Çalışma Döneminde görev talep eden Oda üyelerimiz arasından Muhasebe Mesleği İş Geliştirme Komitemize, Oda Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar İçindekiler 1.Giriş 2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar 4.Özellikle Büyüme Hedefi Olan Aile

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu

Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu Şubat 2013 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. DÜNYA SERMAYE PİYASALARINDAKİ

Detaylı

ISSN: 1300-8366 54 627

ISSN: 1300-8366 54 627 standard 1 44 ISSN: 1300-8366 54 627 2 standard Standard standard 3 4 standard standard 5 6 standard standard 7 8 standard standard 9 dosya Yeşil Havaalanı Projesinin Gelişimi Ülkemiz, Uluslararası Sivil

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU OCAK 2012 A N K A R A 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU EMOYAYINLARI 1954 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

Ulaştırma Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Ulaştırma Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Ulaştırma Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Eylül 2010) Hazırlayan: Doç. Dr. Ela Babalık Sutcliffe İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. SEKTÖRÜN KISA TANITIMI... 4 3. MEVCUT DURUM...

Detaylı

İçindekiler. Raporumuz Hakkında 7. Paydaşlarımıza Mesajımız 8. Kurumsal Profilimiz 12. Rakamlarla Zorlu Enerji Grubu 13

İçindekiler. Raporumuz Hakkında 7. Paydaşlarımıza Mesajımız 8. Kurumsal Profilimiz 12. Rakamlarla Zorlu Enerji Grubu 13 1 2 İçindekiler Raporumuz Hakkında 7 Paydaşlarımıza Mesajımız 8 Kurumsal Profilimiz 12 Rakamlarla Zorlu Enerji Grubu 13 Grup Şirketlerimiz ve Faaliyet Alanları 14 Stratejimiz ve Yönetim Yaklaşımımız 16

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı