Sayı :B.02.1.DTM ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ ÜYELERĠNE SĠRKÜLER NO: 66

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı :B.02.1.DTM. 0.02.09.02 16.03.2010 ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ ÜYELERĠNE SĠRKÜLER NO: 66"

Transkript

1 T.C. BAġBAKANLIK DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı (UĠB) Sayı :B.02.1.DTM Konu : Fuar TeĢvikleri Hakkında (Web, ) ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ ÜYELERĠNE SĠRKÜLER NO: 66 Ġhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı na dayanılarak hazırlanan Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin 2009/5 Sayılı Tebliğ ile sözkonusu Tebliğ de değiģiklik yapılmasına dair tarih Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/3 Sayılı Tebliğinin uygulamasına iliģkin Uygulama Usul ve Esasları tarihi itibariyle yayınlanmıģ olup DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı ve Birliğimiz web sayfasından ulaģılabilmektedir. Bilgileri ve gereğini rica ederim. Özcan KOLBAġI Genel Sekreter V. Ek: Bireysel BaĢvuru Evrakları Uludağ Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ayrıntılı Bilgi için irtibat: Birsen Dener ġube Müd. Adres : 2.Organize San.Böl. Kahverengi Cad. No.8 Bursa Telefon : Pbx (10 Hat) Fax : E-posta : Web : TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesine Sahiptir

2 2009/5 SAYILI TEBLĠĞ GEREĞĠ BĠREYSEL DÜZEYDEKĠ FUAR DESTEK BAġVURULARINDA BĠRLĠĞE ĠBRAZ EDĠLECEK BELGELER 1- Birliğimize hitaben talebinizi bildiren, firma antetli kağıdına yetkililerce imzalı dilekçe, 2-Taahhütname EK.1 (Ġmza Sirkülerine istinaden Katılımcıyı temsile yetkili /yetkililerce imzalanmıģ olması gerekmektedir.) 3-Katılımcının en son tarihli Ticaret Sicil Gazetesinin sureti, 4- Katılımcının en son tarihli imza sirkülerinin aslı /noter veya Birlik onaylı sureti, 5- Katılımcıya ait kapasite raporunun Odaca veya noter tasdikli veya Birlik onaylı sureti, (Yurt içinde imalat sanayi alanında faaliyette bulunulduğunu tevsik eden kapasite raporunun fuar tarihinde veya destek baģvurusu tarihinde geçerli olması gerekmektedir) Kapasite raporu ibraz edemeyen donanım(hardware), yazılım(software), tasarımcılar, modaevleri, kültür balıkçılığı, el dokuması halı, el sanatları, çiçekçilik, yaģ meyve sebze gibi özelliği olan sektörler için ilgili meslek odasından temin edilecek faaliyet belgesinin aslı veya noter veya Ġhracatçılar Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti, 6- En son tarihli vergi levhası ve Marka Tescil Belgesinin sureti(varsa), 7- Müracaat yılına ait Ġhracatçı Birliği Aidat makbuzunun örneği, 8- Stand kirası giderleri için katılımcı adına düzenlenmiģ yurtdıģı faturaların aslı veya noter onaylı sureti ile bir fotokopisi ayrıca yurtdıģı faturaların aslından yapıldığı ibareli yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümeleri, 9- Nakliye desteğinden yararlanacak katılımcı adına düzenlenmiģ fuarla ilgili bir ibarenin yeraldığı Gümrük Beyannamesi veya ATA Karnesi ile ürünün gümrük iģlemlerini tevsik eden belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile fotokopisi (ATA Karnesinde, gönderi kalemlerinin ayrı ayrı brüt Kg larını gösterir ve gümrük onaylı çeki listesi) 10-Nakliye firması tarafından Katılımcı adına düzenlenmiģ ve açıklamasında fuar ismini, gidiģ veya dönüģ yada gidiģ dönüģ navlun tutarı olduğunu gösteren nakliye ve gümrükleme faturalarının aslı veya noter onaylı sureti ile fotokopisi, 11- Stand kirası ve nakliye faturalarının bankacılık sistemi içerisinde ödendiğine dair dekont veya swift mesajının bankaca ıslak kaģeli ve imzalı örneği (Çek ile yapılan ödemelerde çekin arkalı önlü fotokopisi ile ödendiğini gösterir banka onaylı hesap ekstresi gerekmekte olup üçüncü Ģahıslara ait cirolu çekler ile yapılan ödemeler geçerli olmamaktadır. Ayrıca ödemelerin yurtdıģı organizatör banka hesabına, Katılımcı firma veya Katılımcı adına yetkilendirilen kiģilere ait banka hesabından destek baģvuru süresi içinde yapılması ve ödeme belgelerinde, gönderen ve alıcı firma unvan ve hesap numaralarının eksiksiz olması gerekmektedir. Harcama yapmaya yetkili kiģi olarak, Katılımcı tarafından harcama yapma yetkisi imza sirkülerinde belirtilen veya noter aracılığıyla belgelendirilen Ģahıslar kabul edilmektedir. 12- Katılımcının standını çevre standlar, stand alınlığı (ticaret ünvanı/markası ile), teģhir ürünleri ve fuardaki temsilcileriyle net bir Ģekilde gösteren farklı yönlerden, yüksek çözünürlükte çekilmiģ fotoğraflar, 13- Katılımcının yeraldığı fuar resmi kataloğu, 14- Katılımcının standında bulunan temsilcisinin resimli kimliği ile katılımcıyı temsilen görev yaptığına iliģkin belge ve temsilcinin pasaport veya uçak bileti gibi belgeler, 15- Ön müracaat dilekçesinin sureti ve destek müracaatına iliģkin dosya ücretinin ödendiğine dair makbuz veya dekont örneği,

3 EK:3 BİREYSEL FUAR DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DİLEKÇESİ T.C. BAġBAKANLIK DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ 2009/5 sayılı Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Tebliğ kapsamında aģağıda bilgisi verilen fuar için devlet desteğinden yararlanmak istiyoruz. Fuarın yetkili organizatöründen aldığımız ve ödenecek boģ stand/standart donanımlı stand metrekare fiyatını gösterir yer tahsis belgesi/fatura ekte sunulmaktadır.. Bilgileri ve gereği arz olunur. KAŞE İMZA FİRMA ÜNVANI:... FİRMA TEL NO: FİRMA FAKS NO:... FİRMA ULUDAĞ İHR.BİRLİĞİ ÜYE SİCİL NO: FUAR ADI :... FUAR ÜLKESİ VE ŞEHRİ : FUAR TARİHİ VE KONUSU : DTM FUAR LİSTESİNDEKİ FUAR ÜLKE SIRA NO:.. FUAR BOŞ/STANDART DONANIMLI STAND METREKARE FİYATI : TAHSİS EDİLEN STAND ALANI ( m 2 ) :. EK : Fuar idaresinden alınan ve boģ stand/standart donanımlı stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesi/fatura aslı/noter veya Ġhracatçı Birliği Genel Sekreterliğince onaylanmıģ sureti

4 (FUAR SONRASI BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ) ---- / ---- / ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLĠĞĠNE ; ( Ģirket ünvanı ) ġirketi olarak.tarihleri arasında ( ülke) nin.(ģehir) inde düzenlenen fuarına katılmıģ bulunmaktayız. 2009/5 sayılı Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine iliģkin Tebliğ kapsamında yeralan devlet desteğinden yararlanmak üzere sözkonusu fuara iliģkin evraklarımız ekte sunulmaktadır. Bilgileri ve gereği arz olunur. Ġsim / Soyad KaĢe / Ġmza

5 Ek:1 FUARA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER FUAR ADI VE TARĠHĠ : FUAR ÜLKESĠ VE ġehrġ : FUAR KONUSU : KATILIM ALANI (NET) : TAAHHÜTNAME MALİYE BAKANLIĞINA Bakanlar Kurulu nun tarih ve 94/6401 sayılı Ġhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak istihsal edilen Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2009/5 sayılı Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine iliģkin Tebliğ çerçevesinde; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tarafıma haksız bir ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde söz konusu tutarı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimi taahhüt ederim. Ayrıca destek talebinde bulunduğumuz fuara iliģkin olarak tarafımıza yapılacak finansal destek dıģında herhangi bir kamu kaynaklı destek almadığımızı ve almayacağımızı da taahhüt ederim. KATILIMCI ÜNVANI : KATILIMCI ADRESĠ : POSTA KODU : TEL NO : FAKS NO : VERGĠ DAĠRESĠ : VERGĠ NUMARASI : TĠCARET SĠCĠL NO : TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA Adıma tahakkuk edecek hakediş miktarının aşağıda belirtilen bankadaki hesabımıza yatırılmasını arz ederim. BANKA ÜNVANI : BANKA ġubesġ : BANKA ġube KODU : TL HESAP NUMARASI : BANKA IBAN KODU : YETKĠLĠ KĠġĠ/KĠġĠLER : YETKĠLĠ ĠMZA/ĠMZALAR: TARĠH : KAġE :

6 EK-4 PAZARLAMACI FİRMALAR FUAR TARİHİNDEN ÖNCE BİRLİK VEYA NOTER ONAYLI OLMAK ÜZERE AŞAĞIDAKİ SÖZLEŞMEYİ İBRAZ EDERLER YURTDIġI FUARLARA ÜRETĠCĠ / ĠMALATÇI FĠRMA ADINA PAZARLAMACI OLARAK KATILIMA ĠLĠġKĠN SÖZLEġME Firmamıza ait... tarih ve no lu Kapasite Raporunda / Faaliyet Belgesinde belirtilen.. ürünleri yurtdıģı fuar, sergi ve benzeri yerlerde tanıtımını ve pazarlamasını yapmak üzere.. Firmasına yetki verdiğimizi beyan ederiz. ÜRETĠCĠ/ĠMALATÇI FĠRMA UNVANI : Yukarıda adı geçen firmanın verdiği yetkiye dayalı olarak. tarih ve. no lu Kapasite Raporunda / Faaliyet Belgesinde belirtilen.. ürünlerin yurtdıģı fuar, sergi ve benzeri yerlerde tanıtımını ve pazarlamasını yapmayı kabul ettiğimizi beyan ederiz. PAZARLAMACI FĠRMA UNVANI :... ĠMALATÇI FĠRMA PAZARLAMACI FĠRMA FĠRMA UNVANI KAġE YETKĠLĠ ĠMZA FĠRMA UNVANI KAġE YETKĠLĠ ĠMZA EK : - Ġmalatçi Firma Kapasite Raporu / Faaliyet Belgesi aslı veya noter veya ilgili Oda veya meslek kuruluģu veya Ġhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti, -Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter veya Ġhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti -Ġmza Sirküleri aslı veya noter veya Ġhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti

2009/5 SAYILI TEBLĠĞ GEREĞĠ BĠREYSEL DÜZEYDEKĠ FUAR DESTEK BAġVURULARINDA BĠRLĠĞE ĠBRAZ EDĠLECEK BELGELER

2009/5 SAYILI TEBLĠĞ GEREĞĠ BĠREYSEL DÜZEYDEKĠ FUAR DESTEK BAġVURULARINDA BĠRLĠĞE ĠBRAZ EDĠLECEK BELGELER 2009/5 SAYILI TEBLĠĞ GEREĞĠ BĠREYSEL DÜZEYDEKĠ FUAR DESTEK BAġVURULARINDA BĠRLĠĞE ĠBRAZ EDĠLECEK BELGELER 1- Birliğimize hitaben talebinizi bildiren, firma antetli kağıdına yetkililerce imzalı dilekçe,

Detaylı

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, Bakanlar

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak ve Tanımlar BAKANLIK MAKAMININ 22/06/2015 TARİHLİ VE 4238 SAYILI ONAYI İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN 2009/5 SAYILI YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

Detaylı

Y U R T D I Ş I F U A R L A R A K A T I L I M S Ö Z L E Ş M E S Đ

Y U R T D I Ş I F U A R L A R A K A T I L I M S Ö Z L E Ş M E S Đ Y U R T D I Ş I F U A R L A R A K A T I L I M S Ö Z L E Ş M E S Đ EK-2 Sayfa 1 / 8 F a s h i o n S V P 2 0 1 5 2 9 3 0 E y l ü l 2 0 1 5, L O N D R A - Đ N G Đ L T E R E Bir tarafta Ege Đhracatçı Birlikleri

Detaylı

BIO-FACH WORLD ORGANIC TRADE FAIR 11-14 ŞUBAT 2015 / NÜRNBERG ALMANYA

BIO-FACH WORLD ORGANIC TRADE FAIR 11-14 ŞUBAT 2015 / NÜRNBERG ALMANYA Y U R T D I Ş I F U A R L A R A K A T I L I M S Ö Z L E Ş M E S İ EK-2 Sayfa 1 / 10 BIO-FACH WORLD ORGANIC TRADE FAIR 11-14 ŞUBAT 2015 / NÜRNBERG ALMANYA Bir tarafta Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ile

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 2012/3 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

Detaylı

EK-4. f) Katılımcıya ait imza sirküleri aslı veya noter veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,

EK-4. f) Katılımcıya ait imza sirküleri aslı veya noter veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti, MADDE 1- (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları, 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğin 19 uncu maddesine istinaden hazırlanmıştır. MADDE 1- (2) Bu Uygulama

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 2012/3 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI Amaç: Bakanlar Kurulu Kararı nın amacı; 1. Ürün kalitesini uluslararası standartlara

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

TABLO-1 DESTEK BAŞVURULARINDA SUNULACAK FORM, BİLGİ VE BELGELER GENEL BİLGİ VE BELGELER

TABLO-1 DESTEK BAŞVURULARINDA SUNULACAK FORM, BİLGİ VE BELGELER GENEL BİLGİ VE BELGELER TABLO-1 DESTEK BAŞVURULARINDA SUNULACAK FORM, BİLGİ VE BELGELER GENEL BİLGİ VE BELGELER TMŞ LER 1. İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan kişiye ait, şirketi temsil ve ilzama ilişkin yetki belgesi (aslı),

Detaylı

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ 5 Ağustos 2011 Onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunun ön incelemesi için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine yapılacak başvuruya ilişkin temel bilgiler,

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

TABLO-1. DESTEK BAġVURULARINDA SUNULACAK FORM, BĠLGĠ VE BELGELER GENEL BĠLGĠ VE BELGELER

TABLO-1. DESTEK BAġVURULARINDA SUNULACAK FORM, BĠLGĠ VE BELGELER GENEL BĠLGĠ VE BELGELER TABLO-1 DESTEK BAġVURULARINDA SUNULACAK FORM, BĠLGĠ VE BELGELER GENEL BĠLGĠ VE BELGELER TMġ LER 1. İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan kişiye ait, şirketi temsil ve ilzama ilişkin yetki belgesi, 2.

Detaylı

Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ Serbest DolaĢıma GiriĢ Rejimine tabi tutulan (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalat iģlemlerini kapsar.

Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ Serbest DolaĢıma GiriĢ Rejimine tabi tutulan (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalat iģlemlerini kapsar. TEBLİĞ DıĢ Ticaret MüsteĢarlığından: ÇEVRENĠN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN ĠTHALATINA DAĠR DIġ TĠCARETTE STANDARDĠZASYON TEBLĠĞĠ Tebliğ No: (2009/7) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KAHRAMANMARAġ SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KAHRAMANMARAġ SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KAHRAMANMARAġ SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMET ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 YaĢlılık Aylığı Bağlanması SĠGORTALILIK

Detaylı

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI MADDE 1 (1) Bu uygulama usul ve esaslarının amacı, 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ in uygulanmasına ilişkin

Detaylı

ihracatta DEVLET YARDIMLARI

ihracatta DEVLET YARDIMLARI ISTANBUL TICARET ODASI T esvik, 1 Destek Rehberi Serisi 4 ihracatta DEVLET YARDIMLARI AlperERSAN YAYlN NO: 2011-20 İstanbul, 2012 Copyıight İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının

Detaylı

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AĠT GENELGE

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AĠT GENELGE 2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AĠT GENELGE MADDE 1 (1) Bu uygulama usul ve esaslarının amacı, 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ in uygulanmasına

Detaylı

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Amaç 97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- (1) Bu Genelgenin amacı, 97/5 sayılı Çevre

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR MADDE 1- Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 2006/4 SAYILI TÜRK ÜRÜNLERĠNĠN YURTDIġINDA MARKALAġMASI, TÜRK MALI ĠMAJININ YERLEġTĠRĠLMESĠ VE TURQUALITY NĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI AMAÇ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 KONU Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Şirketler ile Bazı Kuruluşların Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Faaliyetlerine İlişkin Giderlerinin

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. SĠRKÜLER 2014/017

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. SĠRKÜLER 2014/017 03.01.2014 ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. SĠRKÜLER 2014/017 Konu: HarmanlanmıĢ oto biodizel tesliminde eksik ÖTV uygulamasının usul ve esaslarının belirlendiği 29 Seri Nolu Özel

Detaylı

YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERĠN DĠĞER TASDĠK ĠġLERĠ VE TASDĠKTEN DOĞAN SORUMLULUKLARI

YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERĠN DĠĞER TASDĠK ĠġLERĠ VE TASDĠKTEN DOĞAN SORUMLULUKLARI YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERĠN DĠĞER TASDĠK ĠġLERĠ VE TASDĠKTEN DOĞAN SORUMLULUKLARI Ġstanbul Yeminli Mali MüĢavirler Odası Yeminli Mali MüĢavirlerin Diğer Tasdik ĠĢleri Komisyonu BaĢkan Raportör Üyeler : Muhlis

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ) Gülsevin ONUR Şube Müdürü İHRACATA YÖNELİK DEVLET

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete:25.09. 2002 Tarih ve 24887 Sayı Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

N KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN

N KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı