TABLO-1. DESTEK BAġVURULARINDA SUNULACAK FORM, BĠLGĠ VE BELGELER GENEL BĠLGĠ VE BELGELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TABLO-1. DESTEK BAġVURULARINDA SUNULACAK FORM, BĠLGĠ VE BELGELER GENEL BĠLGĠ VE BELGELER"

Transkript

1 TABLO-1 DESTEK BAġVURULARINDA SUNULACAK FORM, BĠLGĠ VE BELGELER GENEL BĠLGĠ VE BELGELER TMġ LER 1. İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan kişiye ait, şirketi temsil ve ilzama ilişkin yetki belgesi, 2. Ticaret sicili gazetesi örneği (Şirket kuruluşu, unvan/konu/ortaklık yapısı vb. değişiklikler, son sermaye yapısını gösteren), 3. İlgili ticaret odasından alınacak güncel Faaliyet Belgesi (aslı), 4. Şirket tanıtım bilgileri (Broşür/CD), 5. Geriye dönük 2 (iki) yıllık ticari faaliyet gelirlerinin en az %51 ini teknik müşavirlik hizmet gelirlerinden elde edildiğini gösterir yeminli mali müşavirden alınacak belge, 6. 2 (iki) İş Bitirme Belgesi, 7. Taahhütname (EK-12), MÜTEAHHĠTLĠK ġġrketlerġ 1. İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan kişiye ait, şirketi temsil ve ilzama ilişkin yetki belgesi, 2. Ticaret sicili gazetesi örneği (Şirket kuruluşu, unvan/konu/ortaklık yapısı vb. değişiklikler, son sermaye yapısını gösteren), 3. İlgili ticaret odasından alınacak Faaliyet Belgesi (aslı), 4. Şirket tanıtım bilgileri (Broşür/CD), 5. Taahhütname (EK-12), ĠġBĠRLĠĞĠ KURULUġLARI 1. İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan kişiye ait, kurumu temsil ve ilzama ilişkin yetki belgesi, 2. Dernek beyannamesi onaylı örneği, 3. Taahhütname (EK-12), DESTEK TÜRÜNE GÖRE SUNULACAK ĠLAVE BĠLGĠ VE BELGELER YURT DIġI OFĠS DESTEĞĠ Kira Desteği 1. Yurt dışı Ofis Desteği Başvuru Formu (EK-1), 2. Yabancı şirket(ler) ile yurt dışında ortak faaliyet gösterilmesi halinde, ortaklık paylarını gösterir belge(ler), 3. Onaylanmış kira kontratının aslı veya Noter, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanmış örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış 4. Yurt dışı şirketinin Türkiye deki ana birim ile organik bağının bulunduğunu tevsik eden onaylanmış belgenin aslı veya Noter onaylı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış 5. Yurt dışı şirketinin tesciline ilişkin onaylanmış belgenin aslı veya Noter, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış 22

2 6. Kira ödemesine ilişkin onaylanmış **fatura ve ***faturanın ödendiğine dair onaylanmış edilmemektedir) vb.nin aslı veya Noter, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış 7. Yurt dışı birime ilişkin fotoğraflar, 8. Yerinde İnceleme Formu (EK-2), 9. Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu Bildirimleri, 10. Bakanlık tarafından istenebilecek diğer bilgi ve belgeler, * Kira sözleşmesinin 5 (beş) sayfayı geçmesi durumunda sadece kiralayan, kiracı, kiralanan yerin adresi, alanı (m2), net kira tutarı, kulanım amacı, kiraya dâhil edilen ve edilmeyen giderler (ısıtma, elektrik, su vb), kira başlangıç ve sona eriş tarihleri ile kira ödeme şekli bilgilerinin yer aldığı sayfaların tercüme edilmesi yeterlidir. ** Onaylanmış ifadesi, belgenin imzalı olduğu anlamına gelmektedir. ***Yurt dışı ofislere ilişkin kira ödemelerinde, kiraya veren tarafından fatura düzenlenmemesi halinde, banka dekontu, çek (hesap ekstresi ile birlikte ibrazı zorunlu olup, cirolu çek kabul edilmemektedir), vb. ibrazı yeterli kabul edilmektedir. Ancak, incelemenin daha hızlı sonuçlandırılabilmesini teminen banka dekontu, çek (hesap ekstresi ile birlikte ibrazı zorunlu olup cirolu çek kabul edilmemektedir), vb. nin üzerine kira ödemesinin hangi aya ait olduğunun açık bir şekilde yazılması gerekmektedir. Personel Desteği 1. İstihdam edilen personele ilişkin Nüfüs Müdürlüğü veya Noter onaylı T.C. Nüfus Cüzdanı Örneği, 2. Yurt dışı ofiste istihdam edilen personel ile destek kapsamına alınan şirket arasında imzalanmış iş akdinin aslı veya Noter onaylı örneği. (İş akdi destek kapsamına alınan şirketin yurt dışında organik bağı bulunan şirketi ile yapılmış ise, söz konusu akdin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanan örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi), 3. Ücret tahakkuk (brüt) bordrosunun Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanan örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış 4. İstihdam edilen yönetici personelin dört yıllık eğitim veren bölümlerden veya yabancı ülkelerde bu bölümlerle eşdeğerliliği resmen onaylanmış bölümlerden lisans, yüksek lisans, doktora derecelerini almış olduğunu gösteren belgenin aslı veya Noter onaylı örneği ile söz konusu belge yabancı dilde hazırlanmışsa Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış 5. İlgili ülkedeki yerel hukuk sistemine göre düzenlenmiş aylık sigorta prim ve hizmet belgelerinin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanmış örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış 6. Brüt maaşın istihdam edilen personelin hesabına yattığını gösterir ödeme belgesinin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanan örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış 7. Destek kapsamındaki personelin destek süresince bir haftadan fazla olmayan iş ziyaretleri ve 30 günü aşmayan yıllık izin dışında ofisin bulunduğu ülkede aktif olarak çalıştığını gösterir mahiyette personelin ofisin bulunduğu ülkeye giriş-çıkışlarını gösteren pasaport bilgileri, 8. Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu Bildirimleri, 9. Bakanlık tarafından istenebilecek diğer bilgi ve belgeler, 23

3 DanıĢmanlık Desteği 1. Yurt dışı ofisler için satın alınacak şirket kuruluşu, hukuki ve mali meslek müşavirliği kapsamındaki danışmanlık giderleri ile bilgisayarlı tasarım kapsamında satın alacakları yazılım ürünlerinin lisanslarının ilişkin harcama belgelerinin aslı veya Noter ve/veya Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış (Ödemelerin bankacılık kanalıyla yapılması gerekmektedir.), 2. Bakanlık tarafından istenebilecek diğer bilgi ve belgeler, REKLAM, TANITIM VE PAZARLAMA DESTEĞĠ 1. Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Başvuru Formu (EK-3), 2. Her faaliyet için onaylanmış sözleşmenin örneği ile fiyat, süre, işin kapsamı gibi önemli bölümlerin Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış 3. Onaylanmış fatura ve faturanın ödendiğine dair onaylanmış banka dekontu, çek (hesap ekstresi ile birlikte ibrazı zorunlu olup cirolu çek kabul edilmemektedir) vb nin aslı veya Noter, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Türk Konsolosluklarının onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış 4. Yayın ve doküman örneği (fotoğraf, kaset, reklam verilen gazete, dergi örneği, vb), 5. Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu Bildirimleri, 6. Bakanlık tarafından istenebilecek bilgi ve belgeler,* *(Bakanlık, fotoğraf, kaset, reklam verilen gazete, dergi örneği gibi somut örnek sunulabilen veya yeterli açıklamanın faturada yer aldığı tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaların desteklenebilmesi için sözleşme talep etmeyebilir.) PAZAR ARAġTIRMASI DESTEĞĠ 1. Pazar Araştırması Desteği Başvuru Formu (EK-4), 2. Ulaşımın uçakla yapılması durumunda: a) Bilet koçanı veya elektronik bilet, b) Elektronik bilet olması durumunda bütün uçuşlara ait biniş kartları, (Biniş kartlarının ibraz edilememesi durumunda ilgili havayolu şirketinden uçuşların gerçekleştirildiğine dair alınan yazı aslı gerekmektedir. Seyahat acentelerinden alınan yazılar kabul edilmemektedir) c) Uçak biletlerinin seyahat acentesinden satın alınması durumunda acentenin düzenlediği fatura, d) Ödemenin bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren belgenin aslı ya da ilgili banka tarafından onaylanmış örneği, 3. Uluslararası veya şehirlerarası ulaşımın tren, gemi veya otobüs ile yapılması durumunda ulaşımda kullanılan bilet (Bilete ek olarak ödeme belgesi aranmaz), 4. Konaklama harcamalarına ilişkin olarak: Konaklama faturası otelden alındı ise; a) Oda-kahvaltı tutarını gösteren ayrıntılı fatura, b) Ödemenin bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren belgenin aslı ya da ilgili banka tarafından onaylanmış örneği, Konaklama faturası seyahat acentesinden alındı ise; a) Seyahat acentesinin düzenlediği ayrıntılı fatura (konaklayan kişi/kişiler, konaklanan otel ve tarih bilgileri ile gecelik konaklama bedelini gösteren), b) Yurt dışında kalınan otelden alınmış konaklayanların isimlerini ve konaklama 24

4 tarihlerini içeren yazı, c) Seyahat acentesine yapılan ödemenin bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren belgenin aslı ya da ilgili banka tarafından onaylanmış örneği, 5. Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu Bildirimleri, 6. Bakanlık tarafından istenebilecek diğer bilgi ve belgeler, FUAR DESTEĞĠ Milli Katılım Organizasyonları 1. Fuar, Seminer/Konferans Organizatörü Ön-Onay Başvuru Formu (EK-5), 2. Tanıtım Projesi, 3. Fuar, Seminer/Konferans Organizatörü tarafından düzenlenip sunulacak olan; katılımcı giderlerinin aşağıdaki hususlar çerçevesinde düzenlenmiş toplu dosyası*; a) Milli Katılım Organizatörü ile katılımcı arasındaki fuar katılım sözleşmesinin aslı veya Noter onaylı örneği, b) Onaylanmış fatura ve faturanın ödendiğine dair bankacılık sistemi dâhilinde onaylanmış edilmemektedir.) vb nin aslı veya Noter onaylı örneği, c) Katılımcı firmayı stand alanında temsil eden katılımcılarla, çevre standlarla, stand alınlığıyla ve destek kapsamındaki marka/logonun görüldüğü farklı yönlerden çekilmiş fotoğraflar (en az 5 adet), 4. Fuar Organizatörü tarafından gerçekleştirilen harcamalara ilişkin*; a) Onaylanmış detaylı fuar katılım sözleşmesinin aslı veya Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Türk Konsolosluklarının onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi (Yurt dışındaki ana fuar idaresi ile yapılan ve boş stand kira bedelini, m² fiyatlarını, katılım için ödenmesi zorunlu olan kalemleri ve diğer şartları gösteren sözleşme veya başvuru formunun söz konusu fuar idaresince onaylanmış örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi gerekmektedir), b) Onaylanmış fatura ve faturanın ödendiğine dair bankacılık sistemi dâhilinde onaylanmış c) Her bir tanıtım faaliyeti ve/veya organizasyon için onaylanmış sözleşmenin aslı veya Noterin, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Türk Konsolosluklarının onayladığının bir örneği ile fiyat, süre, işin kapsamı gibi önemli bölümlerin Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış d) Tanıtım faaliyetine ilişkin onaylanmış fatura ve faturanın ödendiğine dair onaylanmış Konsolosluklarıın onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış e) Tanıtım faaliyetine ilişkin görseller*, 5. Panelist ve konuşmacıların ulaşım ve konaklama giderlerine ilişkin harcama belgeleri*, 6. Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu Bildirimleri*, 7. Bakanlık tarafından istenebilecek diğer bilgi ve belgeler*, 25

5 Bireysel Katılım 1. Fuar, Seminer/Konferans Bireysel Katılım Desteği Ön-Onay Başvuru Formu (EK-6), 2. Onaylanmış detaylı fuar katılım sözleşmesinin aslı veya Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi* (Yurt dışındaki ana fuar idaresi ile yapılan, boş stand kira bedelini, m² fiyatlarını, katılım için ödenmesi zorunlu olan kalemleri ve diğer şartları gösteren sözleşme veya başvuru formunun söz konusu fuar idaresince onaylanmış örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi gerekmektedir)**, 3. Onaylanmış fatura ve faturanın ödendiğine dair bankacılık sistemi dâhilinde onaylanmış banka dekontu, çek (hesap ekstresi ile birlikte ibrazı zorunlu olup, cirolu çek kabul edilmemektedir) vb nin aslı veya Noter, Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi*, 4. Katılımcı firmayı stand alanında temsil eden katılımcılarla, çevre standlarla, stand alınlığıyla ve destek kapsamındaki marka/logonun görüldüğü farklı yönlerden çekilmiş fotoğraflar (en az 5 adet)*, 5. Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu Bildirimleri*, 6. Bakanlık tarafından istenebilecek diğer bilgi ve belgeler, **(Bakanlık, fotoğraf, kaset, reklam verilen gazete, dergi örneği gibi somut örnek sunulabilen veya yeterli açıklamanın faturada yer aldığı tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaların desteklenebilmesi için sözleşme talep etmeyebilir.) SEMĠNER/KONFERANS DESTEĞĠ Milli Katılım Organizasyonları 1. Fuar, Seminer/Konferans Organizatörü Ön-Onay Başvuru Formu (EK-5), 2. Faaliyet programı, 3. Seminer/Konferans Organizatörü tarafından düzenlenip sunulacak olan; katılımcı giderlerinin aşağıdaki hususlar çerçevesinde düzenlenmiş toplu dosyası;* a) Milli Katılım Organizatörü ile katılımcılar arasındaki seminer/konferans katılım sözleşmesinin aslı veya Noter onaylı örneği, b) Onaylanmış fatura ve faturanın ödendiğine dair bankacılık sistemi dâhilinde onaylanmış banka dekontu, çek (Hesap ekstresi ile birlikte ibrazı zorunlu olup, cirolu çek kabul edilmemektedir) vb nin aslı veya Noter onaylı örneği, 4. Seminer/Konferans Organizatörü tarafından gerçekleştirilen harcamalara ilişkin; a) Onaylanmış detaylı seminer/konferans katılım sözleşmesinin aslı veya Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Türk Konsolosluklarının onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış b) Onaylanmış fatura ve faturanın ödendiğine dair bankacılık sistemi dâhilinde onaylanmış c) Her bir tanıtım faaliyeti ve/veya organizasyon için onaylanmış sözleşmenin aslı veya Noter, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Türk Konsolosluklarının onayladığı örneği ile fiyat, süre, işin kapsamı gibi önemli bölümlerin Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış d) Tanıtım faaliyetine ilişkin onaylanmış fatura ve faturanın ödendiğine dair onaylanmış 26

6 e) Tanıtım faaliyetine ilişkin görseller,* 5. Panelist ve konuşmacıların ulaşım ve konaklama giderlerine ilişkin harcama belgeleri,* 6. Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu Bildirimleri,* 7. Bakanlık tarafından istenebilecek diğer bilgi ve belgeler, Bireysel Katılım 1. Fuar, Seminer/Konferans Bireysel Katılım Desteği Ön-Onay Başvuru Formu (EK-6), 2. Onaylanmış fatura ve faturanın ödendiğine dair bankacılık sistemi dahilinde onaylanmış banka dekontu, çek (hesap ekstresi ile birlikte ibrazı zorunlu olup, cirolu çek kabul edilmemektedir) vb nin aslı veya Noter, Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış * 3. Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu Bildirimleri,* 4. Seminer/Konferansa ilişkin görseller,* 5. Bakanlık tarafından istenebilecek diğer bilgi ve belgeler, MÜTEAHHĠTLĠK VE TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HEYETĠ DESTEĞĠ 1. Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Heyeti Desteği Başvuru Formu (EK-7), 2. Heyet Programı 3. Heyet organizatörü tarafından düzenlenip sunulacak olan; katılımcı giderlerinin aşağıdaki hususlar çerçevesinde düzenlenmiş toplu dosyası;* a) Onaylanmış fatura ve faturanın ödendiğine dair bankacılık sistemi dâhilinde onaylanmış banka dekontu, çek (hesap ekstresi ile birlikte ibrazı zorunlu olup, cirolu çek kabul b) Her bir tanıtım faaliyeti ve/veya organizasyon için onaylanmış sözleşmenin aslı veya Noter, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Türk Konsolosluklarının onayladığı örneği ile fiyat, süre, işin kapsamı gibi önemli bölümlerin Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış c) Tanıtım faaliyetine ve/veya organizasyona ilişkin onaylanmış fatura ve faturanın ödendiğine dair onaylanmış banka dekontu, çek (hesap ekstresi ile birlikte ibrazı zorunlu olup, cirolu çek kabul edilmemektedir) vb nin aslı veya Noter, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Türk Konsolosluklarının onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış d) Bedelsiz ihracat yoluyla yurt dışına gönderilen tanıtım malzemelerinine ilişkin gümrük beyannameleri, detaylı bir şekilde düzenlenmiş kurye, kargo faturaları, çeki listesi vb.** 4. Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu Bildirimleri,* 5. Heyete ilişkin görseller,* 6. Bakanlık tarafından istenebilecek diğer bilgi ve belgeler, ** Heyetin Bakanlık temsilcisi tarafından yerinde izlendiği durumlarda aranmaz. 27

7 TEKNOLOJĠ DESTEĞĠ 1. Teknoloji Desteği Ön-Onay Başvuru Formu (EK-8), 2. Onaylanmış fatura ve faturanın ödendiğine dair bankacılık sistemi dahilinde onaylanmış edilmemektedir.) vb nin aslı veya Noter, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Türk 3. Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu Bildirimleri, 4. Bakanlık tarafından istenebilecek diğer bilgi ve belgeler, YURT DIġI EĞĠTĠM DESTEĞĠ 1. Yurt Dışı Eğitim Katılım Desteği Ön-Onay Başvuru Formu (EK-9), 2. Onaylanmış fatura ve faturanın ödendiğine dair bankacılık sistemi dahilinde onaylanmış edilmemektedir.) vb nin aslı veya Noter, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Türk * 3. Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu Bildirimleri, * 4. Kursa ilişkin görseller,* 5. Bakanlık tarafından istenebilecek diğer bilgi ve belgeler, FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ DESTEĞĠ Bireysel BaĢvurular 1. Fizibilite Etüdü ve Nazım (Master) Plan Hazırlanması Desteği Başvuru Formu (EK-10), 2. Yurt dışı şirketinin Türkiye deki ana birim ile organik bağının bulunduğunu tevsik eden onaylanmış belgenin aslı veya Noter onaylı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış 3. Onaylanmış sözleşme ve iş programının aslı veya Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Türk 4. Komiteye sunulmak üzere hazırlanacak ticari sır niteliğinde olmayan başvuru özeti, 5. Onaylanmış hakkediş ve hakedişin ödendiğine dair bankacılık sistemi dahilinde onaylanmış banka dekontunun aslı veya Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Türk /1 Sayılı Tebliğ çerçevesinde düzenlenen İş Alındı Belgesi, 7. Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu Bildirimleri, 8. Bakanlık tarafından istenebilecek diğer bilgi ve belgeler, SÖZLEġME DESTEĞĠ Ġhale Öncesi Ġstenen Belgeler 1. Sözleşme Desteği Başvuru Formu (EK-11), 2. Sözleşme Taslağı (varsa), 3. Teknik şartname, yaklaşım raporu, yapı programı, kavramsal proje/rapor, metodoloji (varsa), davet mektubu (varsa), kısa liste (short list) (varsa), 4. Komiteye sunulmak üzere hazırlanacak ticari sır niteliğinde olmayan başvuru özeti, 28

8 5. Bakanlık tarafından istenebilecek diğer bilgi ve belgeler, Ġhale Sonrası Ġstenen Belgeler 1. Yurt dışı şirketinin Türkiye deki ana birim ile organik bağının bulunduğunu tevsik eden onaylanmış belgenin aslı veya Noter onaylı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış 2. Onaylanmış sözleşmenin aslı veya Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Türk Konsolosluklarının onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış 3. Onaylanmış hakediş ve hakedişin ödendiğine dair bankacılık sistemi dahilinde onaylanmış banka dekontunun aslı veya Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Türk /1 Sayılı Tebliğ çerçevesinde düzenlenen İş Alındı Belgesi, 5. Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu Bildirimleri, 6. Bakanlık tarafından istenebilecek diğer bilgi ve belgeler, ÖNEMLĠ NOT: İngilizce sözleģme, kontrat, ödeme belgesi ve faturaların tercüme edilmesine gerek yoktur. 29

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLARIN

Detaylı

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI LERİ (İhracat Destekleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ. [Metni yazın] Sayfa 0

EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ. [Metni yazın] Sayfa 0 EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ [Metni yazın] Sayfa 0 Yurt Dışı Fuar Katılım Desteği Firmalarımızın yurt dışı fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası

Detaylı

2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- (1) Bu Genelgenin amacı, 2014/8

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 KONU Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Şirketler ile Bazı Kuruluşların Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Faaliyetlerine İlişkin Giderlerinin

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğ

Detaylı

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI 1. FİRMA TANITIM DOSYASINA KONULACAK BELGELER : a. Firma Tanıtıcı Bilgi Formu (EK-1), b. Firmanın, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret

Detaylı

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Coşkun ATAYETER* Arzu EROL** ÖZET İhracata yönelik verilen teşvikler, ihracatın teşvik edilmesi, ihraç pazarlarının geliştirilmesi ve dünya ihracatındaki

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Noter onaylı imza sirküleri (basit

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI TARİH : 01/02/2015 BİRİM : Operasyon ve Raporlama Müdürlüğü Müşteri İlişkileri Müdürlüğü Ankara Bölge Sigorta Müdürlüğü Tazminat

Detaylı

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Amaç 97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- (1) Bu Genelgenin amacı, 97/5 sayılı Çevre

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme

Detaylı

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER Sayfa0 İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER 1. TANIMLAR...1 2. MEVZUAT...3 3. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI...4 4. ÖZEL HESAPTAN YAPILACAK HARCAMALAR...4

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

Soru 1. Hangi işletmeler KOBİ dir? KOBİ statüsü nasıl kaybedilir?

Soru 1. Hangi işletmeler KOBİ dir? KOBİ statüsü nasıl kaybedilir? SSS A. BAŞVURU SAHİBİ VE PROJE ORTAKLARININ UYGUNLUĞU Soru 1. Hangi işletmeler KOBİ dir? KOBİ statüsü nasıl kaybedilir? Cevap 1. İstihdam ve mali olmak üzere iki temel eşik vardır. Çalışan sayısının en

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ YÖNERGESİ. Doküman No: USE-0041 Revizyon Tarihi: _DH Revizyon No:16 Sayfa No:1/128. KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi

KOSGEB DESTEKLERİ YÖNERGESİ. Doküman No: USE-0041 Revizyon Tarihi: _DH Revizyon No:16 Sayfa No:1/128. KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi No:1/128 KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Uygulama Yönergesinin amacı; 05 Nisan 2005 tarih

Detaylı