DÜZENLEME ŞEKLİNDE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE TEKNİK ŞARTNAME. Uygulanacak Resmi Şartname;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZENLEME ŞEKLİNDE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE TEKNİK ŞARTNAME. Uygulanacak Resmi Şartname;"

Transkript

1 DÜZENLEME ŞEKLİNDE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE Uygulanacak Resmi Şartname; TEKNİK ŞARTNAME İnşaat ; iş bu sözleşmede anılan maddeler ve ekleriyle birlikte, teknik şartnamesi, Bayındırlık Bakanlığı İnşaat Genel Teknik Şartnamesini de kapsayacak şekilde hazırlanacak, mimari, statik, elektrik, kalorifer, sıhhi tesisat projeleri, genel teknik şartname hükümlerine ve Arsa sahibinin ve belediyenin tasdikine sunulacak olan mimari proje, telefon projesi, ısı yalıtım projesi, statik projesi elektrik makina sıhhı tesisat projeleri olmak üzere Arsa sahibini yâda vekilin onayıyla kesinlik kazanacak olan detay projeleri ve eklerine uyularak birinci sınıf malzeme işçilik yüklenici tarafından anahtar teslimi şeklinde yaparak yapı kullanma izni alınmış olarak arsa sahibine teslim edilecektir. 1 Uygulama Esasları a) Müteahhit işin ifası ile ilgili mahalli şartları, taşınmazın imar durumunu, malzeme, cins, miktar ve fiyatlarını, gerekli uzman eleman ve işçilerin ücretlerini, işin ifasına ilişkin kendi kapasitesini, işçi malzeme ve makine parkı durumunu, gerekli mercilerden alınacak onay, ruhsat ve izinler için gerekli süreleri, buralara ödenecek resim, harç, prim ve sair ödemeler tutarını, yörenin mevsim koşullarını, resmi tatil günlerini, özetle maliyetine ve ifa süresine etkin tüm faktörleri tetkik ettiğini, bunlar hakkında tam bir bilgi sahibi bulunduğunu, gerekli tüm tedbirleri şimdiden almış olduğunu kabul ve beyan eder. b)müteahhit, sözleşmenin tamamen ifası ile inşaatın bitimine kadar, yukarıda gösterilen ve benzeri sebeplerle, iş bu sözleşme hükümlerinin değiştirilmesini talep edemez ve sözleşmeden dönemez. Yine yüklenici ilgili yasal mevzuat değişikliklerini, yapılacak devalüasyonları, malzeme ve işçilik güçlüğü ileri sürmek suretiyle sözleşme hükümlerinin değiştirilmesi veya feshini isteyemez. c)müteahhit, işin tamamlanması için gerekli gördüğü tüm tedbirleri şimdiden almış olduğunu, bu sözleşmeden doğan borcunun ifasında, gereken sadakat ve özeni göstereceğini, beyan, kabul ve taahhüt eder. 2-Müteahhitin yükümlülükleri, ödemeler, Vergi-Prim, Cezalar,İş Emniyeti,Harç Gecikme Tazminatları ve Sair Giderler a) Ödemeler;Bu işle ilgili ifraz, tevhit, yola terk ve yoldan ihdas veya ihdas ve imar durumu alınması ilgili masraf ve harçları bilumum proje ve detayların yapılma bedelleri, belediye proje harç ve rüsumları, otopark ücretleri, proje tasdiki sırasında ödenmesi gerekli diğer tüm harçları, temel ve temel üstü ruhsat harçlarını ve işgaliye ve benzeri harçlar, sözleşme tanziminden itibaren oluşacak emlak vergileri, elektrik ve sular idaresine yapılacak ödemeler, tüm noter giderleri, ipotek konulması ve kaldırılması, kat ittifakı tesisi masrafları ve kat irtifakı hisselerin müteahhide devrinde her iki tarafa düşen alım satım harçları, belediye rüsum ve harçları, ayrıca 1

2 yasa gereği muafiyet kapsamına giren her türlü vergi resmi ve harcın muafiyet kapsamı dışına çıkması yada taahhütlere uymamış olması durumlarında ödenmesi gereken meblağlar,bunlara ait cezalar ve gecikme zamları mahalli idarelere PTT İdaresi ve diğer resmi daire ve kuruluşlarca tahakkuku öngörülecek her türlü zorunlu ödemeler ve bunlara ait ceza ve gecikme zamları ve tazminatları yüklenici tarafından ödenecektir. b)vergi S.G.K; İnşaatla ilgili her türlü harcamalar ve malzeme bedelleri inşaatın devamı süresince çalıştırılacak işçilerin her nitelik ve sıfattaki elemanların ücretleri, vergi stopajları, sair vergileri, sigorta primleri ve bunlara ilişkin cezaları müteahhide ait olup bu konuda gerekli bildirgeler ve beyannameler yasanın ön gördüğü süreler içinde yüklenici tarafından ödenecektir. Binanın her türlü inşaat yapım, malzeme ve işçilik bedelleri müteahhide ait olduğu gibi tapu ve iskan harçları,noter masrafları, kat irtifakı kurulması ile ilgili yapılacak harcamalar, binanın S.S.K. ödemeleri ve stopajlarda müteahhide aittir. c) Cezalar ; Ruhsatname ve projelere aykırı bir durumdan dolayı belediye ve sair resmi merciler yada üçüncü kişiler tarafından bir müdahale olduğu ceza tazminat v.b. herhangi bir ödeme icap ettiğinde bu gibi taleplerden yüklenici sorumlu olacaktır. İş bu sözleşme imza tarihiden itibaren otoritelerce çıkarılacak inşaatın yapımı ile ilgili tüzük, yönetmelik ve kanunların getireceği her türlü vergi,harç v.s.müteahhide aittir. d) İi Emniyeti; Müteahhit iş kanunu ve yapı emniyet yönetmeliğinin amir bulunduğu her türlü tedbir, tesis ve teçhizatı noksansız ikmal edilecektir. İnşaat nedeniyle meydana gelebilecek her türlü kazalardan (iş kazaları dâhil) istihdam ettiği şahıslara ve üçüncü şahıslara karşı her türlü hukuki ve cezai sorumluluk müteahhide ait olacaktır. Bunlardan dolayı arsa sahiplerinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu yoktur. e) Cezalar;İnşaat sebebiyle kamu kurumlarına, üçüncü şahıslara, taşeronlara ve inşaatta çalışanlara karşı doğacak her türlü hukuki, idari ve cezai mesuliyet müteahhide aittir. f) Müteahhit Sorumlulukları ;Müteahhit sözleşme konusu işin tamamen ikmaline kadar, vergilere zam yapılması, inşaat malzeme fiyatlarının artması veya azalması, nakliye ve işçi ücretlerinin artması veya azalması ve işçi hakları ile ilgili yeni yükümlülükler getirilmesi vs. nedenlerle herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Yeni isimle yeni vergiler konulması halinde dahi arsahiplerinden herhangi bir talepte bulunulmayacak tüm bunlar yüklenici tarafından ödenecektir.müteahhit arsa sahiplerinin vereceği vekaletnamelerle arsaya çap,röperli kroki,istikamet rölevesi ve yeni imar durumu alacak, arsaya zemin etüdü yapılacaktır. Zemin etüdü de nazarı itibara alınarak yeni yönetmeliğin şartları dahilinde inşaatı projeleri çizilip onaylattıracaktır.bina yeni deprem yönetmeliğinin istediği şartlar dahilinde yapılacaktır.müteahhit Bayındırlık Bakanlığının yetki verdiği özel yapı denetim kontrol firmaları ile ilgili gereklerde yerine getirecektir.bu konudaki mali sorumluluk müteahhide aittir.hafriyat müteahhite aittir. Ezcümle binanın başlangıcından iskan alınarak teslime kadar emniyet ve güvenliğinden tamamen müteahhit sorumludur. Mevcut binanın yıkımı ve enkazı müteahhide aittir. Müteahhit arsa sahipleri adına borçlanamaz,arsa sahibinden aldığı vekaletnameye 2

3 istinaden arsa sahiplerini borçlandıracak herhangi bir idari veya ticari senet altına imza atamaz. Vereceği her türlü çek veya senet kendi sorumluluğunda olup, arsa sahiplerini bağlamayacaktır. 3-Malzeme ve işin Kontrolü İnşaat ilgili her türlü malzeme, araç ve gereçlerin temini,finansmanı, muhafazası ve sorumluluğu müteahhide aittir. 4-İşin Bedeli a) Devirler; Sözleşmenin isminden de anlaşılacağı gibi müteahhide satışı vaat edilen hisse nakit olmayıp münhasıran kat karşılığında inşaat kaydı şartına bağlanmıştır.kat irtifakını tesis edildikten sonra bu sözleşme şartlarına uygun olarak yüklenici tarafından taahhütler yerine getirildikçe kendisine kademeli olarak hisse ve bu hisseye tekabül Eden dairelerin tapuları arsa sahibi tarafından müteahhide verilecektir. Kat irtifakı arsa payları. DAİREye tekabül etmektedir. b)bağımısz Bölüm Seçimi ; Müteahhit firma iş programına göre kendisine kademeli olarak verilecek toplam.daire arsa payının tefriki bulunduğu bağımsız bölümlerin paylaşımı ile ilgili maddede kendisine isabet ettiği belirtilen bağımsız bölümler arasından her aşamada dilediği şekilde seçme hakkına sahiptir. c) Bedeller ; İnşaatın bedeli müteahhide devredilecek kat irtifakından ibaret olup kendisine başka bir bedel ödenmeyecektir. d) Ruhsat; Müteahhit sözleşme ve eklerine uygun olarak inşa edilmesi kaydıyla inşaatın hangi aşamasında ne kadar arsa payı devredileceği aşağıda gösterilmiştir. İnşaatın ruhsatı inşaat firması adına alınacaktır 5-İşin Süresi İnşaat başlama ve ruhsat süresi yeni imar durumundan sonar..ay dır. İnşaatın bitim süresi ruhsat tarihinden itibaren. Ay dır. Bu süre ancak savaş hali, deprem, tabi felaketler v.b. mücbir sebeplerden dolayı süre uzatılabilir. Bu uzatmalar 7 gün içinde yüklenici tarafından arsa sahiplerine bildirilir. Bu uzatmaların toplam süresi ayı geçemez. Ekonomik krizlerden dolayı süre uzatılamaz. 6-Cezai Şartlar Müteahhit binayı mukavelede belirtilen sürede bitirip eksiksiz ve tam olarak anahtarı ile teslim edemez ise yüklenici arsa malikine isabet eden her bir daire ve her ay için.. TL tutarındaki cezai şartı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 7- Tarafların Fesih Hakları Arsa sahibinin sözleşmeyi yasal mercilerce, haksız yere feshettiği kanıtlanması halinde, haksız yere feshetmişse yüklenici firmanın zararlarını ödemekle yükümlüdür 8-Mücbir Sebepler İşbu sözleşmenin yukarıda belirtilen 7. Madde kapsamı öncelikli olarak gözetilmek koşuluyla, İnşaat sözleşmesinin yüklenici tarafından süresinde tamamlanamaması durumu, Borçlar Kanunun mücbir sebep hallerinden birine dayanıyorsa arsa sahipleri inşaat sözleşmesini tek taraflı olarak feshedemez. Savaş, doğal afet, yüksek ölçekte ve yıkıcı deprem vs. çok ciddi mücbir sebepler gerçekleştiği ve bu durumda inşaatın bitirilme süresini uzatma 3

4 durumuna neden olduğu takdirde yüklenici derhal 7 gün içinde yazılı olarak arsa sahiplerine bu durumu bildirecektir. Bu uzatma süresi 6 ayı geçemez. 9-Taraflardan Birinin Ölümü Yada Sair nedenlerde Tüzel Kişiliğin, Yitirmesi Tasfiyesi Arsa sahiplerinden birinin veya hepsinin vefatı halinde sözleşme, kanuni mirasçıları arasında aynen devam edecektir. Müteahhidin iflası halinde arsa sahibi dilerse herhangi bir karşılık ve bedel ödemeksizin sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda yüklenici de herhangi bir hak ve talepte bulunamaz, yapmış olduğu işleri ve inşaatı terk ederek, tapudaki hisselerini ve bedelsiz olarak arsa sahiplerine devir etmeyi kabul eder. Arsa sahipleri, dilerse müşterek-müteselsil kefillere aynı şartlarda işbu sözleşmeyi devam ettirme seçimlik yetkisine sahiptir. 14-Iş bu sözleşme de bulunan taraflar her hangi biri özel yada tüzel kişilik olarak bu sözleşmeyi bağlı bulunduğu Tapu Müdürlüğü ne serh edebilir; serh koyabilir. 10-SAİR HUSUSLAR a) İmar Değişikliği; Yapım esnasında imar değişikliği ile kazanılacak katlar, sözleşmedeki gibi yüklenici firma ve arsa sahipleri arasında anlaşılan oranda pay edilip yüklenici tarafından aynı şartlarda yapılacaktır. b) Mahkemeler; aralarındaki her türlü anlaşmazlık halinde İstanbul Anadolu yakası mahkemeleri yetkilidir. c)iskan Harçları ;İskan harçları arsa sahiplerinin bağımsız bölümlerine isabet eden vergi dairesine yatacak olan kısımları müteahhit firma tarafından ödenecektir d) Kira; Arsa sahiplerinden Mehmet Başotlamaz a inşaatın başlıyıp teslim süresince aylık..tl Kira bedeli Müteahhit firma tarafından aylık şeklinde ödenecektir. 11-Müteahhide Ait Tapuların Devri 100 Hisse üzerinden irtifaklaşıp ARSA SAHİPLERİNE ait olan hisse sözleşme tescili ile birlikte tapu verilecektir. Yüklenici firmaya devredilen hisseye arsa sahipleri tarafından tapuda 1.derece ve 1. Sırada inşaat teminatı ipoteği konulacaktır. Arsa sahipleri tarafından konulan bu ipotek aşağıdaki şartlar yüklenici firma tarafından yerine getirildiğinde arsa sahipleri tarafından kaldırılacaktır. a)binanın su basman katı yapıldığında 1 adet dairenin ipoteği kaldırılacaktır. b)binanın Betonarmesi bitip İç ve dış duvarları örülüp Çatısı kapatıldığında 1 Adet ipoteği kaldırılıcaktır. dairenin c)binanın İç sıvaları elektrik ve su tesisatları fyans ve yer seramikleri şapları bittiğinde 1 adet dairenin ipoteği kaldırlıcaktır. d)binanın Dış cephe iç boyalar mutfak dolapları ve kapıları -İç ve Dış boyalar bittiğinde 1 adet dairenin ipoteği kaldırılacaktır 4

5 e)binanın mukavele şartlarında noksansız olarak bitirilmesi çevre düzeninin yapılması, i arsa sahiplerine teslim edilmesi ve tüm işleri bitip anahtar teslimi yapıldığında 1 adet dairenin ipoteği kaldırılacaktır. Arsa payları dağılım şemasında gösterildiği gibi yapılacak ve Kat mülkiyeti tapularına işlenecektir. 12-Son Hükümler a) Müteahhit ve arsa sahipleri birbirlerine karşı şufa haklarını kullanmayacaklarını karşılıklı olarak peşinen kabul ve taahhüt ederler. b) Bina, yapı denetim kuruluşları tarafından kontrol edilebileceği gibi arsa sahipleri de inşaatı her safhada kontrol edebilecekler ve dilediğine kontrol ettirebileceklerdir.arsa sahipleri istedikleri zaman (işin her safhasında) inşaatta gerekli incelemeleri bizzat kendileri kontrol etmeye ve görevlendirecekleri mimar, mühendis veya fen ehline kontrol ettirmeye yetkilidir.müteahhit sözleşme hükümlerine, plan ve projeye teknik şartnameye ve teknik ve fenni kaidelerine aykırı bir durum tespit edilmesi durumunda arsa sahibi müteahhide yazılı olarak durumu bildirecek, hatalı uygulamanın iptal veya düzeltilmesini isteyecektir. Müteahhit en kısa süre içinde düzeltmeleri yapmayı kabul ve taahhüt etmiştir. İnşaatın arsa sahiplerince veya yetkili kıldığı kişi veya kişiler vasıtası ile kontrol edilmiş veya edilmemiş oluşu müteahhidin plan, proje sözleşme fenni ve teknik şartnameye uygun hareket etme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Müteahhit inşaatta T.S.E. standartlarında malzeme ile imalat yapacaktır.ayrıca inşaatın kontrolü projedeki TUS tarafından ve yapı denetim kuruluşu tarafından da yapılacaktır. c)taraflar sözleşmede yazılı adreslerine yapılan tebligatları kanuni adreslerine yapılmış olarak kabul edeceklerdir Adres değişiklerini taraflar birbirlerine noter aracılığı ile bildireceklerdir. Aksi halde işbu sözleşmedeki adres kanuni adresleri olarak kabul edilecektir.ve bu adrese yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır. f)ekteki teknik şartname 59 (Ellidokuz) maddeden oluşmaktadır. Bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.teknik şartnamede yazılmış ve karşılıklı imzalanmış olan her madde tarafları bu sözleşme kapsamında bağlar. g)işbu sözleşme 17 (onyedi )madde ;maddelerin ekleri ve teknik sartname sözleşme tarafların iradelerine uygun olarak kabul ve imza edilmiştir. ibaret olup, TEKNİK ŞARTNAME 5

6 Binanın Genel İmalatları 1-Projeler ve Kaba İnşaat a) Yeni binanın projeleri imar durumunun verdiği imkanlar doğrultusunda çizilecektir. b) Arsaya belediyenin uygun gördüğü firmalar tarafından Zemin Etüdü yapılacaktır. c) Statik hesaplar, zemin etüdü raporları, beton numuneleri ve demir sonuçları Yapı Denetim Firması tarafından incelenerek T.S.E. standartlarında ve Bayındırlık Bakanlığı Şartnamesine uygun taşıyıcı sistemi Betonarme Karkas olan bir bina yapılacaktır. Yapılan tüm statik betonarme hesaplarda ilgili yönetmeliklerde öngörülen deprem kat sayısı esası alınacaktır. d) Bina yapımında Nervürlü İnşaat Demiri kullanılacaktır. Demir ST 111 cinsi olacaktır. e) Bina yapımında T.S.E li statik projenin öngördüğü sınıfta hazır mikserli beton dökülecek ve beton elektrikli vibratörle sıkıştırılacaktır. f) Bina kuruluşundan başlayarak son kat betonu dökünülene kadar kalıp planına verilen ölçülere titiz uyulacaktır. e) Yapılacak olan binanın toprak altında kalan kısımlarının betonlarına KÖSTER yalıtım malzemesi karıştırılarak bodrum katı, garaj katı ve bahçe katı bölümlerine su yalıtımı sağlanmış olacaktır.binanın temeline su yalıtımı için Direnaj Sistemi uygulanacaktır. Binanın bodrum katında temel altından başlamak üzere toprak üstü kotuna kadar bir kat ruberoıt sıcak uygulama +1 kat 1110 btm köşede ise 1800 takviyeli su tecridi yapılarak yapıya su teması önlenecektir. Ayrıca deranaj sistemi yapılarak yağmur ve bahçe suları ana kanala bağlanacaktır. 2-Döşemeler a) Kat yükseklikleri ;Binanın katlar arasındaki yüksekliği ilgili yasa ve yönetmeliklerin hiçbir şekilde altına düşülmeyecek ve üstüne çıkılmayacaktır. b) Döşeme Kalınlıkları ; Döşemeler 30 cm kalınlığında asmolen döşeme üstüne beton atılarak daha salam bir zemin sağlanarak ses ve ısı izolasyonunda sağlanmış olacaktır. c) Perde Beton; Bodrum kattaki tüm dış duvarlar beton olacaktır. 3-Temeller a)bina temeli atılmadan önce 1/50 ölçekli mimari, statik, tesisat (doğalgaz, kalorifer, ısı yalıtımı, temiz su, pis su, elektrik, telefon, enerji, diyafon) ve alt yapı ile peyzaj uygulama projeleri, ilgili imar yasa ve yönetmenliklerine göre çizilecektir. Ayrıca temelden çatıya kadar 1/20 ölçekli bir cephe sistem kesiti ile birlikte arsa sahiplerinin görüşü ve onayına sunulacaktır. Zemin etüdü yaptırıldıktan sonra deprem yönetmeliğine uygun inşaat yapılacaktır. Zemin etüdü ve tüm proje, arsa sahibi tarafından yetkili uzman kişilere projeler safhasında gerekse inşaat sırasında kontrol edilebilir. b) Zemin; Temel sistemi yetkili kuruluşlardan alınacak zemin emniyet raporuna göre beton ve demir kalınlıkları belirlenip yapılacaktır. 6

7 c) Grobeton; Temel betonun altında hafriyatın üstüne mıcır serilecek ve 10 cm kalınlığında gro beton atılacaktır. d)duvarlar ; Binanın dış duvarları Yalıtım ve Isı Yönetmeliği ne uygun Dış duvarlar 12, 5 İç duvarlar8,5 cm kalınlığında YTONG ile örülecektir. Ortak duvarlara ses izolasyonu uygulanacaktır. 4- Dış Cephe a) Mantolama ; Binanın dış cephesine FİLLİ BOYA markalarından herhangi biri kullanılarak Mantolama Isı Sistemi uygulanacaktır. Mantolama yapılarak ısı ve ses yalıtımı sağlanacak. Dış cephe renkleri arsa sahipleri ile birlikte karar verilecektir. Sonlama boyası Jotun boya kullanılacaktır. b) Aksesuarlar ; Bütün dış cephe kaplamaları boyası ve her türlü aksesuarları 1. sınıf dış cephe uygulaması yapılacaktır. c) Fuga ve Söve; Dış cephelerde bina estetiğine uygun yerlere pencere ve kat fuga ve söveleri yapılacaktır. d) Kat Silmesi ; Gerekli görülen yerlerde kat silmeleri kat geçişleri uygulanarak estetiğe önem verilecektir, e) Cephe Kaplamaları ; Projesine uyularak, gerekli estetiğine bakılarak ALİCOBAN: HEKİMBORD kullanılacaktır. Bu kullanılan malzemelerin altına TAS YÜNÜ koyularak gerekli ısı ve ses yalıtımı sağlanacaktır. f) Boya ; Tüm cephelerde, Birinci sınıf FİLLİ BOYA marka 4 cm. Mantolama malzemesi kullanılarak Isı ve ses yalıtımı sağlanacaktır.boya sıva malzemesi olarak FİLLİ BOYA nın Dekoratif sıva malzemesi kullanılacaktır. g) Isı Yalıtım Sertifikası ; Tüm bu yalıtım işlemleri bittiğinde FİLLİ BOYA fabrikasından ISI YALITIM SERTİFİKASI alınıp Apartman Yönetimine teslim edilecektir h) Seçimler ; Binanın cephe uygulamasında renk ve malzeme seçimlerinde Arsa Sahiplerinin onayı alındıktan sonra yapılacaktır 5- Soğuk Su / Sıcak Su Sistemi a) Su Deposu ;Binanın bodrumuna 25 ton kapasiteli su deposu yapılacaktır. Kristalize beton izole malzemesi izole edilip sıvanacaktır. Depoya tahliye borusu takılacaktır. Temizlik ve depoya ihtiyaç halinde giriş için alüminyumdan kilitli kafesli kapak takılacaktır. Hidrofor olarak TSE belgeli binaya yetecek kapasitede sessiz çalışan günün şartlarına göre iyi kalitede BAYMAK marka hidrofor takılacaktır. b) Dairelerde sıcak su tesisatı, su ile irtibatı olan her bölümde bulunacaktır. Sıcak su doğalgaz kombi sistemi kurulacaktır. 7

8 c) Su Doğalgaz ; Bina ana su ve doğalgaz tesisatı bina dışına kadar yapılıp belediye şebeke hatlarına bağlanacaktır. d) Atık Sular ; Bina atık suları bina dışına 80*80 ebadında gözleme rögarları belediye şebekesince % 200 lük beton künk boru ile bağlanacaktır. 6- Çatı Çelik taşıyıcılı oturtma çatı mimari projeye uygun olarak (Isı yalıtımı) yapılıp yine yalıtımlı 10 yıl Garantili STAR MARKA kiremit ile örtülecektir. Yalıtım olarak İZOCAM marka malzeme serilip ısı izolasyonu sağlanacaktır. Çatıya kiremit altı su yalıtım malzemeleri serilip su sızdırmazlığı sağlanacaktır.star FABRİKA dan Catı nın garanti belgesi alınıp Apartman Yönetimine teslim edilecektir. Çatıda mekanik tesisler yer alabilir, son katların çatıdaki ilave alanı tasdikli mimari projesine göre yapılacaktır. 7- Baca ve Havalandırmalar Projesine uygun şapkalar ile örtülüp sıvanacaktır. Baca (çatı kapakları da) veya tümü metal kaplanacaktır. Baca şapkaları yağmur sularının içeriye girmesini engelleyecek şekilde olacak, baca dibi su izolasyonu yapılacaktır. 8- Paratoner Binaya paratoner sistemi yapılacak, ruhsatı alınıp bir örneği bina yöneticisine verilecektir. Bunlar TEDAŞ yönetmeliği dikkate alınarak ve yönetmelik esasları taraflarca kabul edilerek gerekli uygulamalar yapılacaktır. 9- Bina Ana Giriş Kapısı Bina ana giriş kapıları ahşap kaplamalı camlı çelik kapı olacaktır.bina ana kapı kilit sistemi otomatik kapı açma kapama sistemi KALE KİLİT marka ile oluşturulacaktır. 10- Merdivenler a) Bina Ana Girişi ; Bina girişi, merdiven basamakları ve sahanlıkları AFYON mermeri ve/ veye GRANİT ile kaplanacaktır. b) Küpeşteler ; Merdivenler korumalı paslanmaz krom çelikten alüminyum küpeşte yapılacaktır. c)merdiven Aydınlatmaları;Merdivenlerin her katına yangın söndürme cihazı konulacaktır.elektrik kesilmelerine karşı emrgency (Acil) aydınlatma sistemi ve normal aydınlatmalarda sensörlü otomatik sistemlerle aydınlatılacaktır.ayrıca yangına karşı otomatik yangın kesme butonu konulacaktır. d) Merdiven Boyası ; Merdiven boşlukları,kovası ve duvarları DYO marka saten yağlı boya olacaktır. Tavanları macunlu plastik boya yapılacaktır. 11- Mermerler 8

9 Bina dış pencere ve kapı altlarına 1. Sınıf AFYON BEYAZI mermer konacaktır. 12- Uydu Sistemleri Çatıya ortak uydu anten sistemi konulacak ayrıca kablolu yayına uygun tesisatlar daire içlerinde salon, mutfak ve odalara çekilip bağlantı aparatları bırakılacaktır. Daire içlerine gelen uydu yayınlarının her biri bağımsız olacaktır. 13- Posta Kutusu Her daire için ayrı ayrı kilitli dekoratif posta kutusu takılacaktır. 14- Camlar Salon ve yatak odasının pencereler Fransız tipi cam yapılacaktır. Fransız balkonlarda cepheye uygun balkon korkulukları kullanılacaktır. 15-Görüntülü Diafon Sistemi Her daireye görüntülü AUDİO LCD renkli ekranlı zil tesisatı kurulacaktır. 16- Asansör a)binaya TSE belgeli, çift hızlı, sessiz çalışan, geniş kabinli, dijital, içten diafon tesisatlı,havalandırmalı, aydınlatma tesisatlı, çizilmeye dayanıklı ahşap veya laminant kaplamalı, otomatik toplama ve otomatik kapılı 4 (dört) kişilik 1 adet T.S.E. li asansör konacaktır. Asansör dairesinin ve boşluğunun ses ve titreşim izolasyonu yapılacaktır.bütün asansörler birinci kalite malzeme ve işçilikle şartnamelere uygun olarak komple işler vaziyette teslim edilecektir. b)imalatta ve montajda kullanılacak bütün ana malzemeler özellikle asansör tesisatı için İmal edilmiş olacak ve yukarıda sözü edilen şartname ve standartlarda belirtilen evsaf ve miktara uyacaktır.asansör imalatçısı firma, yapıda gerçekleşecek konstrüksiyon ve alınacak inşa tedbirlerle alakalı proje ve detaylar ile imalata esas olacak konstrüksiyon, imalat resimleri ile mukavemet hesaplarının belirtilen şartname ve standartlara uygun olarak imalata başlamadan önce idareye onay için verilecektir. 17-Taşeron Firma İmalatçı firma; imalat ve montajın tasdik edilen proje ve hesaplara uygun olacağını garanti edecek ve her türlü sorumluluğu yüklenecektir. 18-T.S.E.Binada kullanılan tüm malzemeler T.S.E. belgeli olacaktır. Montajı yüklenici tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır. 19-Garanti Belgesi Sözleşmede adı geçen markalara ve kullanılan tüm malzemelere ait GARANTİ belgeleri DAİRE SAHİPLERİ ne Teslim edilecektir. Kullanılan Malzemeler ve işçilikleri yapan firma ve kişilerinin İletişim Bilgileri Dosya halinde düzenlenip Apartman yönetimine verilecektir. 20-İskan Binanın İskan nı alındıktan sonra Tüm binayla ilgili PROJE İSKAN BELGESİ ve RUHSAT,lardan Apartman yönetimine teslim edilecektir. 21- T.S.E. İnşaatta kullanılacak tüm malzemeler 1. Kalite defosuz ve T.S.E. belgeli olacaktır. Malzeme seçiminde gerek tasarım gerekse renk bakımından uygun olanı kullanılacaktır Arsa sahiplerine verilen dairelerin malzeme ve işçilik kalitesi yüklenici firmaya ait dairelerden hiçbir suretle daha alt kalitede olmayacaktır. 9

10 22- Arsa sahipleri kendi dairelerine malzeme farkını ödemek koşuluyla değişik uygulama yaptırabilirler. Ayrıca, inşaat süresince arsa sahiplerinin kendi aldığı malzemelerin de işçiliği yüklenici firmaya ait olmak üzere montaj yapılacaktır. 23- Tüm işlerde iyi referansları olan kalfa usta ve işçiler kullanılacaktır. 24- Binanın giriş katında bulunan arsa sahiplerinin dairesinin dış camlarına ferforje korunaklı korkuluklardan yapılacaktır. DAİRELER DE YAPILACAK İMALATLAR 24-Elektrik a) Her daireye 3 faz (380V) elektrik enerjisi temin edilecektir. Elektrik sayaçları bağımsız abone olacaktır. Elektrik enerjisinin dağıtımı ve diğer tesisat kabloları için HES veya SIEMENS markalı TSE onaylı kablo kullanılacaktır.elektrik projesi montaj öncesi arsa sahiplerine sunulacak, arsa sahiplerinin istediği değişikliklerle (priz yerleri, sayıları, aydınlatma noktaları, veri (Internet) bağlantısı v.b.) onayı alınarak montaja geçilecektir.ayrıca bina için yeterli bir topraklama düzeni sağlanacak ve her daireye yönetmeliklerde belirtilen çapta toprak kablosu ile dağıtılacaktır.her dire de topraklama direnci ölçülerek yeterlililiği belgelendirilecektir. b) Sigorta ; Dairelerde yeteri kadar SIEMENS marka 25 amper ve otomat sigorta konulacaktır.dairelerde kaçak akım şalteri mutlaka bulunacaktır. c) Aydınlatma Malzemeleri ; Dairelerde ve binada kullanılacak prizler ve anahtarlar Vİ KO marka olacaktır. d) Daire Balkonlarına priz konulacaktır. e) Mutfaklarda tezgâh üstüne ve banyolarda lavabo kenarına izolasyonlu topraklı yeterli sayıda elektrik prizleri konulacaktır. f) Salon ve odalarda kullanım kolaylığı düşünülerek yeterli sayıda priz konacaktır. 25- Uydu Anten Çatıya ortak uydu anten sistemi konulacaktır. Ayrıca kablolu yayına uygun tesisatlar daire içlerinde salon, mutfak ve odalara çekilip bağlantı aparatları bırakılacaktır. Her hat bağımsız olacaktır. 26- İnternet Kablo t.v. telefon ve Internet hatları döşenecek ve her daireye çekilecektir. 27- TV ve Telefon Daire için de her odaya, mutfak ve salona TV + TLF ve veri hatları çekilecektir. 28- Doğalgaz Sistemi a) Binanın kat kaloriferi ve doğalgaz sistemi yönetmenliklere uygun olarak yapılacaktır. b) Doğalgaz kombileri BAYMAK marka olup arsa sahiplerinin dairelerine müteahhit firma tarafından konulacaktır. Dairelerde Demirdöküm, E.C.A veya Termoteknik marka panel radiator 10

11 kullanılacaktır. Dairelere panel radiator için çekilecek olan tesisat boruları 1. Sınıf kalitede T.S.E. li Kılıflı Polipropilen Boru olacaktır. 29-Sayaçlar Her dairenin su sayacı, elektrik saati, doğalgaz sayacı ve kalorilik ısıtma saatleri ayrı ayrı takılacak, dekoratif ve muntazam şekilde dolap içine yerleştirilecektir. 30-PVC Doğrama Binanın ve dairelerin dış camları =24 mm Isıcam marka çift cam takılacaktır.dairelerin ve binanın doğramaları mobilya görünümlü PVC doğrama olacaktır. PVC doğramalar PİMAPEN marka istenilen renkte olacaktır. Malzeme seçiminde kalite estetik dikkate alınarak 7000 seri mamuller kullanılacaktır.açılırları çift açılım olacaktır.daireler içindeki banyo ve WC lerde ki havalandırmalar aynı PVC mamullerden yapılacaktır. Dış doğramaların kenarlarına ısı ve sese karşı silikon ile izole yapılacaktır. 31- Balkonlara alüminyum korkuluk ve aydınlatma yapılacaktır. 32- Kartonpiyer Dairelerin salon ve odalarına kartonpiyer yapılacaktır. Hol, koridor, banyo ve tuvaletlerine asma tavan yapılacaktır. 33- Seramik Granit Hol, koridor, mutfak ve balkonların tabanlarında ÇANAKKALE veya VİTRA marka Granit seramikleri kullanılacaktır. 34- Parke Salon ve Odaların yer döşemelerinde FLORPAN marka veya muadili EU T.U.V standartlarına uygun 32 lik 1. sınıf 9 mm Laminat parke ile döşenecektir. 35- Boya Dairelerin salon, odalar, hol, koridor ve mutfak kısımlarına macunlu DYO marka saten boya yapılacaktır.dairenin tavanlarında ise plastik boya yapılacaktır. 36- İç Kapılar Dairelerin iç kapıları Kasaları Ağaç olmak üzere PANEL KAPI; kapı kilitleri Kale Kilit olacaktır.kapılarda cam olması veya olmaması arsa maliklerinin seçimine bağlıdır. 37- Borular Dairelerin içerisinde kullanılacak pis su, temiz su, kalorifer ve çatı iniş PVC beyaz ve mavi boruların tamamı FIRATPEN marka veya muadili olacaktır. 38- Su tesisatı Mutfakta bulaşık ve çamaşır makinesi banyoda ise çamaşır ve kurutma makinesi tesisatı konulacaktır. 39- Klima Müteahhit firma, arsa sahiplerinin dairelerine 1 er adet KLİMA koyacaktır. Klimalar görüntü kirliliği yaratmayacak şekilde monte edilecektir. Yine görüntü kirliliği yaratmayacak şekilde ilave klimalar için de tesisatının su gideri, dış ünite bağlantı borusu ve elektrik hattı çekecektir. 40- Çelik Kapı Daire dış kapıları T.S.E li ARMADİ marka merkezi kilitli mobilyalı çelik kapı yapılacaktır. Kapı kilitleri KALE KİLİT olacaktır. 44-Mutfaklar 11

12 a) Mutfak Dolapları ; İç mimar tarafından çizilerek arsa sahibinin seçimine sunulacaktır. Alt üst dolap olarak MDF üzeri Ahşap kaplama, MDF üzeri lake, MDF üzeri Laminat olarak Arsa Malikleri nin istediği renk ve ebatlarda hazır ARMADİ marka mutfak olarak yapılacaktır. Mutfak tezgâhları Granit veya Mermer olarak Arsa Malikleri nin isteğine bağlı olarak yapılacaktır. b) Mutfak Tezgahı Malzemeleri ; Mutfak Tezgâhlarına damlalıklı çelik evye kullanılacaktır. Evye ler Çift göz olarak konacaktır.üst ve alt dolap arasında kalan tezgâh üstüneistenilen ebatta dekorlu fyans döşenecek, günün modern ev aletleri düşünülerek buzdolabı, bulaşık makinesi, aspiratör, set altı fırın, set üstü fırın, mikrodalga fırın v.s. için yeterli elektrik tesisatı döşenecektir.tezgâh üstü aydınlatma ve tavanlar gereken yerde projesine göre yapılacaktır.yukarıda belirtilen ürünlerin seçimi Arsa Malikleri tarafından yapılacak ve Müteahhit tarafından uygulanacaktır. c) Tezgah; Mutfak tezgâhı iç mimari proje de çizime uygun yapılacaktır.granit veya Mermer kullanılacaktır. d) Dairelerin mutfak duvarları arsa sahibinin istediği renklerde Su Bazlı Boya uygulanacaktır. e) Armatür ; Mutfak bataryası alttan çıkışlı olacaktır. Mutfak armatür ve muslukları ARTEMA veya E.C.A marka olacaktır. 45-Banyolar a) Armatür ;Tüm banyo ve W.C. armatür ve muslukları ARTEMA veya E.C.A marka olacaktır. b) Vitrifiye; Banyo W.C. ve ebeveyn banyolarına konulacak lavabolar klozet takımları ve Aksesuarları ÇANAKKALE ROCA veya muadili olacaktır.banyolarda gömme rezervuar, gizli taharet ve asma klozet kullanılacaktır. c) Banyoların klozetleri GEBERİT marka gömme rezervuar tipi olacaktır. d) Banyo Dolapları ; Banyo nun yerleşimine uygun olarak yapılacaktır.çamaşır Makinesi Haznesi bulunan Hilton Banyo Dolabı yapılacak olup, banyolara Havlupan Radyatör takılacaktır. e) Dairelerin banyo bölümlerine Duş teknesi SANİCA marka takılacaktır. Küvet ve duş teknesi önlerine duşakabin takılacaktır. f) Seramik ve Fayans; Banyo W.C. ve ebeveyn banyosunun duvarlarında ve yerlerinde ÇANAKKALE veya VİTRA marka seramik ve fayanslar uygulanacaktır. Arsa sahibinin istediği şekilde yerleşim yapılacaktır. ÇEVRE VE BAHÇE DÜZENLENMESİ 12

13 46- Binanın bahçesi dekoratif aydınlatmalarla ışıklandırılacaktır 47- Binanın bahçe duvarları maksimum 100 cm olacaktır. Binanın bahçe duvarlarının iç ve dış kısmına bina ile uyumlu kaplama yapılacaktır. Yapılacak kaplama için arsa sahiplerinin onayı alınacaktır. Bina etrafında bahçe duvarları üstüne ferforjeden demir korkuluklar yapılacaktır. Ayrıca bahçe duvarlarına aydınlatmalar yapılacaktır. 48-Binanın bahçesinin tamamı kilitli bahçe taşı ile kaplanacaktır. 49-Bina bahçesinin gerekli görülen ve yeterli şekilde bahçe yapısına uygun çimlendirme ve ağaçlandırmalar yapılacaktır. 50- Bahçenin ana girişi traverten ile kaplanacaktır. 51- Bahçe ve otopark alanlarının düzenlenmesi peyzaj projesine uygun olacaktır. OTOPARK VE TANZİMİ 54-Otopark peyzaj mimarisinde olduğu gibi tanzim edilecek, otopark aydınlatma tesisatı yapılacaktır. 55- Dış otopark zemini beton üstü kumlu kilit taşı ile döşenecektir. 56- Otopark kapısı uzaktan kumandalı, açılır, kapanır sistemde yapılacaktır. Her daireye birer tane olmak üzere kapı kumandası yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. 57- Drenaj; Garaj girişlerinde ızgaralı kanallar ile satıh suları toplanıp drene edilecektir. 58- Dış Otopark zemininde Zemin sertleştiricisi kullanılarak sağlam bir zemin oluşturulacaktır. 59- Dış Otopark zemininde tüm bina sakinlerinin yerleri çizilerek daire numaraları yazılacaktır. 13

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2 VAZİYET PLANI KAT KAT PLANI Tip 1 Daire Planı Tip 2 Daire Planı Mutfak Salon Mutfak Salon Hol ve Koridor Hol ve Koridor Banyo Banyo Eby Yatak sı Eby Banyo Eby Banyo Eby Yatak sı Giy. sı Giy. sı TİP 1 Hol

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME KALE Mühendislik Mimarlık İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. yapma ve yaptırma yetkilerini elinde bulundurduğu, Bağlarbaşı mahallesi 269 ADA 373 PARSEL deki inşaatında aşağıda ve ekte belirtilen

Detaylı

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer Tarih: 26.12.2016 637 Ada / 3 Parsel Toplam İnşaat m² 2.310 m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı 14 adet Toplam İnşaat Maliyeti 2.305.167 TL Yüzde İlk Ödemeler 4,6 % 105.000 TL İş makinesi 0,5 % 10.934 TL Ödemeler

Detaylı

ÜNİKENT 1. 40 Daire, 1 Sosyal Yaşam Alanı, Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzları 2014 Aralık Anahtar Teslim

ÜNİKENT 1. 40 Daire, 1 Sosyal Yaşam Alanı, Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzları 2014 Aralık Anahtar Teslim 5 ÜNİKENT 1 40 Daire, 1 Sosyal Yaşam Alanı, Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzları 2014 Aralık Anahtar Teslim 3&6 5&8 4&7 ( 3-6-5-8 ) ( 4-7 ) B A D C E ÜNİKENT 1 İNŞAAT GENEL ÖZELLİKLERİ Çatılara

Detaylı

YAŞAM BURADA BAŞLIYOR...

YAŞAM BURADA BAŞLIYOR... YAŞAM BURADA BAŞLIYOR... GÜVENLİ YAŞAM BİZİMLE BAŞLIYOR BURGÜVEN İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 2007 yılında Bursa da kurulmuştur. Büyük projelere imza atarak kurumsal kimliğine oluşturmuştur. MUTLU EDECEK

Detaylı

AYSE YAPI VOGUE KURTKÖY TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ MAHAL LİSTESİ. Sitenin bitkisel ve yapısal peyzajları yapılacaktır. BLOK GENELİNDE YAPILACAK

AYSE YAPI VOGUE KURTKÖY TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ MAHAL LİSTESİ. Sitenin bitkisel ve yapısal peyzajları yapılacaktır. BLOK GENELİNDE YAPILACAK AYSE YAPI VOGUE KURTKÖY TEKNİK ŞARTNAME MAHAL ADI 1 Sitenin bitkisel ve yapısal peyzajları Projenin içerisinde dinlenme alanları, çocuk oyun grupları bulunacaktır. Projeye uygun Fitness Salonu Site içi

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

IRMAK SİTESİ PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ

IRMAK SİTESİ PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ IRMAK SİTESİ PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ IRMAK SİTESİ PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ *Irmak İnşaat Standart Yapı Şartnamesi, dairesini farklı bir mimari ile dizayn etmek isteyen

Detaylı

KONSEPT PREMIUM PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ

KONSEPT PREMIUM PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ KONSEPT PREMIUM PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ KONSEPT PREMIUM PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ *Konsept Yapı Standart Yapı Şartnamesi, dairesini farklı bir konseptte dizayn etmek isteyen

Detaylı

enisehir yenisehir konakları

enisehir yenisehir konakları enisehir yenisehir konakları YENİŞEHİR KONAKLARI MAHAL ÖZELLİKLERİ LİSTESİ Temel Taşıyıcı Sistem Duvarlar Temel İzolasyonu ve Drenaj Çatı İç Mekan Duvar Kaplamaları Betonarme radye temel olacaktır. Deprem

Detaylı

Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip,

Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip, www.astasaries.com Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip, beklenen konfor, güven ve rahatlığı sağlamayı ilke edinen ASTAŞARİES Yapı ortakları gerek yurtiçi gerek yurtdışı birçok önemli projede

Detaylı

DEĞİŞİM VİLLALARI / Teknik Şartname

DEĞİŞİM VİLLALARI / Teknik Şartname DEĞİŞİM VİLLALARI / Teknik Şartname Site Alanı Site ortak alanları Ruhsat ve Projelendirme Toplam site alanı 22.340 metrekareden oluşmakta olup 25 Adet birbirinden farklı veya aynı olabilecek şekilde parsellendirilip

Detaylı

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU 3 MUTLULUK DOLU Bilim Kent Meşe Evleri aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güvenli ve mutlu, hayattan soyutlanmadan huzur içerisinde sürdürebileceğiniz bir yaşamın kapılarını aralıyor. 5 HUZURLU Bilim

Detaylı

Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın.

Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın. Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın. Modern mimari anlayışı, son teknolojiyle kurulmuş alt yapısı, sosyal donatıları, kaliteli hizmet anlayışıyla değer yaratarak manzarası güzel, nefes alan,

Detaylı

Kullanıcı işverenler ve şehiriçin önceliğimiz iddialı değil özgün ve tutarlı yapılar oluşturabilmektir.

Kullanıcı işverenler ve şehiriçin önceliğimiz iddialı değil özgün ve tutarlı yapılar oluşturabilmektir. Arte İnşaat, 2001 yılındaki kuruluşundan bu yana vizyonlarından ödün vermeden, sektörde hızla gelişerek ilerleyen güvenilir ve başarılı bir isim haline gelmiştir. Konut, turizm, eğitim ve sağlık sektörü

Detaylı

1000 m² alan üzerinde toplam 1 blok, 10 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 2 Adet 2+1 (98,45 m²), 4 Adet 3+1 (110,66 m²), 4 Adet

1000 m² alan üzerinde toplam 1 blok, 10 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 2 Adet 2+1 (98,45 m²), 4 Adet 3+1 (110,66 m²), 4 Adet Kocaeli nin gözde ilçesi Başiskele de yer alan 3 doğanın içinde yer alan 1000 m² alan üzerinde toplam 1 blok, 10 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 2 Adet 2+1 (98,45 m²), 4 Adet 3+1 (110,66

Detaylı

5603 m² alan üzerinde toplam 5 blok, 54 daire ve 14 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 14 Adet 2+1 (89,83-101,37-101,90 m²), 20 Adet 3+1

5603 m² alan üzerinde toplam 5 blok, 54 daire ve 14 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 14 Adet 2+1 (89,83-101,37-101,90 m²), 20 Adet 3+1 Kocaeli nin gözde ilçesi Başiskele de yer alan doğanın içinde yer alan 0 m² alan üzerinde toplam blok, daire ve dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde Adet + (89,8-0, - 0,90 m²), 0 Adet + (,0 m²), Adet

Detaylı

Mutluluğa Açılan Kapı

Mutluluğa Açılan Kapı Mutluluğa Açılan Kapı Yunuseli nin Yeni Yaşam Alanı Bostancıkent 35.Etap 4500 m2 Üzerinde 5 Er Katlı Binalarda Toplamda 76 Daire 5 Adet Ticari Alanıyla Sizlerin Yaşamına Değer Katıyor. Yaşamınıza Değer

Detaylı

PARK VILLAGE MAHAL LİSTESİ

PARK VILLAGE MAHAL LİSTESİ PARK VILLAGE MAHAL LİSTESİ Proje 1- Proje yönetimi için ofis planlaması 2- Ortak alanların bitkisel ve yapısal peyzajları 3- Projenin içerisinde, dinlenme alanları, çocuk oyun grupları bulunacaktır. 4-

Detaylı

www.arteinsaat.com www.pergekonutlari.com 1

www.arteinsaat.com www.pergekonutlari.com 1 www.arteinsaat.com www.pergekonutlari.com 1 Ankara nın en prestijli yerleşim bölgelerinden Çayyolu nda yer alan Perge Duru, modern mimari yapısı, geniş yeşil alanları, çevre düzeni ve az katlı bina yapısıyla

Detaylı

MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder

MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder YÜKSEKOBA YILDIRIM LA KENDİNİZİ ÖZEL HİSSEDECEKSİNİZ İnşaat sektörünün yeni gözdesi olan, Yüksekoba imzalı pek çok kaliteli projenin de yer aldığı Millet Mahallesinde

Detaylı

Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat

Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat 02 03 GÜVENLİ YAŞAM BİZİMLE BAŞLIYOR GÜVENLİ YAŞAM BURADA Burgüven İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 1994 yılında Bursa da kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar birçok

Detaylı

KÖKLÜ APT. TEKNİK ŞARTNAMESİ

KÖKLÜ APT. TEKNİK ŞARTNAMESİ KÖKLÜ APT. TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.İNŞAAT SİSTEMİ *Mevcut arsaya Kadıköy Belediyesi İmar durumuna göre çizilen, betonarme karkas sisteminde bir bina yapılacaktır. Binanın betonarme karkas taşıyıcı sistemi

Detaylı

YENİŞEHİR KONAKLARI MAHAL ÖZELLİKLERİ LİSTESİ

YENİŞEHİR KONAKLARI MAHAL ÖZELLİKLERİ LİSTESİ YENİŞEHİR KONAKLARI MAHAL ÖZELLİKLERİ LİSTESİ Temel Taşıyıcı Sistem Duvarlar Temel İzolasyonu ve Drenaj Çatı İç Mekan Duvar Kaplamaları Betonarme radye temel. Deprem Yönetmeliğine uygun dizayn edilmiş

Detaylı

G L O B A L L O F T. www.globalinsaat.com.tr

G L O B A L L O F T. www.globalinsaat.com.tr G L O B A L L O F T GLOBAL LOFT Şehirde kendini gösteren yeni mimari arayışların en son temsilcisi olan projemiz şehir merkezinde 8000m2 inşaat alanına sahiptir. Tek katlı ve dubleks dairelerin bulunduğu

Detaylı

ŞEHRİ SEYİR KONAKLARI TEKNİK ŞARTNAME

ŞEHRİ SEYİR KONAKLARI TEKNİK ŞARTNAME ŞEHRİ SEYİR KONAKLARI TEKNİK ŞARTNAME 1.SİTE GENELİ Projenin bitkisel ve yapısal peyzajı onaylı projeye göre Site içi kapalı otopark yaya yolları Yerleşim planında gösterilen yerde yüzme havuzu (taşmalı

Detaylı

ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ

ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ Mahal Listesi, Tuzla Çınarlı Bahçe Konutları nda uygulanacak sistemlerin genel tasarım kriterlerini belirlemek ve kullanılacak malzemeleri tariflemek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

1) GENEL 2) YAPI NİTELİKLERİ

1) GENEL 2) YAPI NİTELİKLERİ 1) GENEL Site her katta 4 er adet olmak üzere 16 adet daire ve zemin katta 1 adet işyerinden oluşmaktadır. Tek ana girişe sahip 2 adet merdiven holü ve 2 adet asansör ile dağılım yapılarak her dairenin

Detaylı

Cadde Yaşamı. Huzurla. Buluşuyor!

Cadde Yaşamı. Huzurla. Buluşuyor! Hayat de güzel! Cadde Yaşamı Huzurla Buluşuyor! Aile Boyu Mutluluk Yüksekoba Cadde sakini olmanın, belki de yaşamınıza katacağı en önemli güzelliklerden biri, birlikte yaşama kültürünü benimsemiş seçkin

Detaylı

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi Örneği

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi Örneği Kat karşılığı inşaat sözleşmesi Örneği Kat karşılığı inşaat sözleşmesi Örneği tamamen temsilidir ve resmi beyan teşkil etmez bu örnekte ki satış koşulları tamamen arsa sahibi ve inşaat firması arasında

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME-1. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

TEKNİK ŞARTNAME-1. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL:HERA-20388-130,00+13,60 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT PAKETİ

Detaylı

Özgürlüğün Ev Hali. www.ntepeyapi.com

Özgürlüğün Ev Hali. www.ntepeyapi.com Özgürlüğün Ev Hali www.ntepeyapi.com İki Adımda Tatil Keyfi NTEPE Panoramanın yaşama yer açan mimarisi içerisinde evinizden 5 yıldızlı bir tatile ulaşmak için yapmanız gereken tek şey evinizin kapısından

Detaylı

www.sanberkinsaat.com

www.sanberkinsaat.com www.sanberkinsaat.com Alesta apartmanı Kocaeli nin gözde ilçesi Başiskele de, doğanın içinde yer alan 1066,85 m² alan üzerinde 12 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Alesta apartmanında 3 adet iş yeri (

Detaylı

ERVES iadres, 2103 m 2 arsa içerisinde, 15 adet 3+1 daireden oluşmaktadır.

ERVES iadres, 2103 m 2 arsa içerisinde, 15 adet 3+1 daireden oluşmaktadır. ERVES iadres, 2103 m 2 arsa içerisinde, 15 adet 3+1 daireden oluşmaktadır. Üç cephesi açık ve aydınlık; konsept mutfak ve banyo tasarımları ile özel bir proje. Konum ERVES iadres, tamamen yeni ve merkeze

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: FREZYA- FNR205-198,75 + 86,20 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

ERVES Nish Serdivan, 4 daire ve 2 mağazadan oluşan butik bir proje.

ERVES Nish Serdivan, 4 daire ve 2 mağazadan oluşan butik bir proje. ERVES Nish Serdivan, 4 daire ve 2 mağazadan oluşan butik bir proje. Konum Yeni Yazlık Kavşağı na komşu olan ERVES Nish Serdivan, Serdivan AVM ve Agora AVM ye yürüme mesafesinde yer alıyor. Burada yaşamak,

Detaylı

www.turkozinsaat.com.tr

www.turkozinsaat.com.tr www.turkozinsaat.com.tr Yenikent in Yeni Gözdesi... Türköz İnşaat tarafından hayata geçirilen Yıldırım Sitesi; Toplamda. mž arsa üzerine kurulu,.00 mž yeşil alan ve.00 mž açık otoparkdan oluşmaktadır.

Detaylı

İnşaatını yapmakta olduğumuz Hülya Apt. Kadıköy İlçesi Caddebostan Mahallesi

İnşaatını yapmakta olduğumuz Hülya Apt. Kadıköy İlçesi Caddebostan Mahallesi İnşaatını yapmakta olduğumuz Hülya Apt. Kadıköy İlçesi Caddebostan Mahallesi Tanzimat Sokak 949 ada 74 parsel No: 10 da yer almaktadır. Binamız Bağdat Caddesine 3. Parselde bulunmaktadır. Binamızın arsası

Detaylı

Yeni bir yaşam için...

Yeni bir yaşam için... Yeni bir yaşam için... 1 2 ÖZTOP kimdir? Hilmi ÖZTOP tarafından kurulan ÖZTOP TİCARET, 1972 ylından beri, kaliteli, sağlam ve güvenilir yapıların inşasında tercih edilen inşaat malzemelerinin satışını

Detaylı

Tamda istediğim SİZİN İÇİN, 1972 DEN GÜNÜMÜZE

Tamda istediğim SİZİN İÇİN, 1972 DEN GÜNÜMÜZE Tamda istediğim SİZİN İÇİN, gibi... SINIRLI SAYIDA 1972 DEN GÜNÜMÜZE un arka bahçesi GEMLİK Gemlik, marmara denizinde zeytini ve güzellikleri ile ünlü ilçemizdir. Tarih boyu İstanbul ile ticari, sosyal,

Detaylı

MERKEZ PARK YEL EVLERĠ MAHAL LĠSTESĠ

MERKEZ PARK YEL EVLERĠ MAHAL LĠSTESĠ SİTE GENEL 1. Sitenin ihtiyacı olan güçte elektrik enerjisinin temini ile ilgili altyapı iģleri yapılacak ve besleme hatları çekilecek. Blok giriģleri, blok sahanlıkları, asansörler, çevre aydınlatmaları,

Detaylı

Toplamda 13.766m2 arsa üzerine kurulu Zirve Park;

Toplamda 13.766m2 arsa üzerine kurulu Zirve Park; Türköz İnşaat ın en gözde projelerinden olan Zirve Park ta birbirinden farklı ayrıcalıkları bir arada bulabileceğiniz kent yaşamının kargaşasından uzak, 0 Evler in en değerli bölgesinde Kocaeli'nin tüm

Detaylı

Nish İstanbul, D Blok Kat: 9 No: 108 Yenibosna / Bahçelievler - İstanbul Tel: +90 (212) 603 69 00 Fax: +90 (212) 603 69 03

Nish İstanbul, D Blok Kat: 9 No: 108 Yenibosna / Bahçelievler - İstanbul Tel: +90 (212) 603 69 00 Fax: +90 (212) 603 69 03 MERKEZ Nish İstanbul, D Blok Kat: 9 No: 108 Yenibosna / Bahçelievler - İstanbul Tel: +90 (212) 603 69 00 Fax: +90 (212) 603 69 03 ŞANTİYE Şehit Şakir Elkovan Sokak No: 25 Erenköy / Kadıköy - İstanbul GSM:

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: MİMOZA - 08437-185,65 + 29,30 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

Y e n i k e n t.

Y e n i k e n t. Y e n i k e n t www.turkozinsaat.com.tr www.turkozinsaat.com.tr Yenikent in Yeni Gözdesi... Türköz İnşaat tarafından hayata geçirilen Yıldırım Park; Toplamda. mž arsa üzerine kurulu,.00 mž yeşil alan ve.00

Detaylı

Doğa ile iç içe, hayallerinizin ötesinde...

Doğa ile iç içe, hayallerinizin ötesinde... Doğa ile iç içe, hayallerinizin ötesinde... Sizi hayalini kurduğunuz eve davet ediyoruz... Değerli dostlarımız. ZEYKO İNŞAAT A.Ş. güvencesiyle Köşk te ilk projemiz olan Zeytinkent Sitesine siz değerli

Detaylı

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI:

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI: Bu doküman, Ege Yapı Ltd. Şti İz Park Projesi nin mahal listesini tanımlanmaktadır. Mahal listesi; A blok a ait genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME-1. Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

TEKNİK ŞARTNAME-1. Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri MODEL: LİLYUM - 07944-141,00 + 4,30 Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT

Detaylı

MUTFAKLAR Projesine göre mutfak dolapları ve gereçleri: paslanmaz çelik çift gözlü ve damlalıklı eviye, davlumbaz ve çöp öğütücü.

MUTFAKLAR Projesine göre mutfak dolapları ve gereçleri: paslanmaz çelik çift gözlü ve damlalıklı eviye, davlumbaz ve çöp öğütücü. İkebana Evleri FARKLI KONUT SEÇENEKLERİ Farklı bloklarda, 63 m2 ile 197 m2 arasında, 1+1 den 4+1 e farklı konut seçenekleri Daha geniş konut tercih edenler için 245 m2 ile 313 m2 arasında değişen özel

Detaylı

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam...

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam... Dört Dörtlük Bir Yaşam... www. verapark.com.tr Em neller İnşaat Doğayla, doğal olanla yaşamak için... Vera Park Konutları 4-1- www.verapark.com.tr Yeni bir daire alırken orada uzun bir hayat süreceğinizi

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTMveya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTMveya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: AKASYA - 10888-122,40 + 2,70 TEKNİK ŞARTNAME-1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: DORA - 07666-129,60 + 12,85 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL:HAUS CORNER-15002-79,10 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Arfa- Taşıyıcı Magu Strüktür Yapı Donanımlı Sistemini Paket Ürün n

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: ARMİNA - 05705-126,40 + 7,50 TEKNİK ŞARTNAME-1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

KUŞADASI KARAOVA, HAVUZLU,MANZARALI,MÜSTAKİL SIFIR 4+1 VİLLA Aydın / Kuşadası

KUŞADASI KARAOVA, HAVUZLU,MANZARALI,MÜSTAKİL SIFIR 4+1 VİLLA Aydın / Kuşadası KUŞADASI KARAOVA, HAVUZLU,MANZARALI,MÜSTAKİL SIFIR 4+1 VİLLA Aydın / Kuşadası Satılık - Villa 219,000 235 m2 Aydın / Kuşadası Oda Sayısı : 4 Salon Sayısı : 1 Banyo Sayısı : 2 Yapının Şekli : Triplex Yapının

Detaylı

Antalya Konyaaltı Uluç Mahallesi Denize 3 km. Mesafede Residence Site İçinde Satılık 3+1 ve 4+1 Daireler

Antalya Konyaaltı Uluç Mahallesi Denize 3 km. Mesafede Residence Site İçinde Satılık 3+1 ve 4+1 Daireler Antalya Konyaaltı Uluç Mahallesi Denize 3 km. Mesafede Residence Site İçinde Satılık 3+1 ve 4+1 Daireler Satılık - Residans 65,000 170 m Antalya / Konyaaltı Oda Sayısı : 3 Ertuğrul Artut Telefon 4-59 18

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR 1. Kırım, Sökme ve Temizlik Zemin katta duvarda yer alan ahşaplar sökülecek, projeye

Detaylı

Dört Bir Yanınız Mutluluk

Dört Bir Yanınız Mutluluk Dört Bir Yanınız Mutluluk Arte İnşaat, 2001 yılındaki kuruluşundan bu yana vizyonlarından ödün vermeden, sektörde hızla gelişerek ilerleyen güvenilir ve başarılı bir isim haline gelmiştir. Konut, turizm,

Detaylı

www.akinlargroup.com

www.akinlargroup.com www.akinlargroup.com Yaşamın ta kendisi... Gözlerinizi açtığınızda yemyeşil bir dünyaya uyandığınızı hayal edin... Muhteşem peyzajı ve bol oksijeniyle sağlık ve mutluluk dolu bir yaşam Akın Park ta sizleri

Detaylı

Hayat yeniden başlasın...

Hayat yeniden başlasın... Hayat yeniden başlasın... Hayat yeniden başlasın. Bursa nın yükselen değeri Özlüce, yepyeni bir projeye ev sahipliği yapıyor. Konumu, mimarisi ve iç dizaynıyla ailenizle birlikte mutlu ve kaliteli bir

Detaylı

Yaşamınızda isteyeceğiniz tüm seçenekler bir arada!

Yaşamınızda isteyeceğiniz tüm seçenekler bir arada! Yenı nesil Yasam 4 Yürüyüş mesafesindeki, Alışveriş merkezi, Okulu, Spor tesisi, Hastanesi ve Ulaşım kolaylığı ile... Bağcılar Güneşli de Yeni nesil yaşam merkezi hayata geçiyor! Yaşamınızda isteyeceğiniz

Detaylı

Antalya Muratpaşa Güzeloba Mahallesinde Denize 3 Km.Mesafede Satılık 1+1,2+1 ve 3+1 Lüx Dublex Daireler Antalya / Muratpaşa

Antalya Muratpaşa Güzeloba Mahallesinde Denize 3 Km.Mesafede Satılık 1+1,2+1 ve 3+1 Lüx Dublex Daireler Antalya / Muratpaşa Antalya Muratpaşa Güzeloba Mahallesinde Denize 3 Km.Mesafede Satılık 1+1,2+1 ve 3+1 Lüx Dublex Daireler Antalya / Muratpaşa Satılık - Apartman Dairesi 100,000 100 m2 Oda Sayısı : 2 Ertuğrul Artut Telefon

Detaylı

TEKNİK BİLGİLER. Yerel yönetimlerden onaylı mimari ve statik projelere göre hafriyat yapılmaktadır.

TEKNİK BİLGİLER. Yerel yönetimlerden onaylı mimari ve statik projelere göre hafriyat yapılmaktadır. TEKNİK BİLGİLER 1. HAFRİYAT : Yerel yönetimlerden onaylı mimari ve statik projelere göre hafriyat yapılmaktadır. a. Bohçalama : Hafriyatın yapıldığı yere öncelikle mıcır serilerek yeterli kalınlıkta düzgün

Detaylı

www.cagprojeinsaat.com Çağdaş yaşam alanları inşâ ediyoruz Profesyonel ekiplerle yoluna devam eden Çağ Proje Mühendislik, kentin çeşitli semtlerinde inşa ettiği konut projelerinde mutlu yuvalar kurmaya

Detaylı

Bursa`nın en hızlı değer kazanan bölgesinde hayallerinizin sınırlarını zorlayan bir proje hızla yükseliyor.

Bursa`nın en hızlı değer kazanan bölgesinde hayallerinizin sınırlarını zorlayan bir proje hızla yükseliyor. Bursa`nın en hızlı değer kazanan bölgesinde hayallerinizin sınırlarını zorlayan bir proje hızla yükseliyor. Ana arterlere kolay ulaşım imkanı olan, ekonomik değeri yüksek bir yaşam kompleksi. ARKAT YAPI

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri MODEL: İRİS - 10408-84,50 + 8,50 Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT

Detaylı

MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE

MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE PROJE Tablo gibi ince ince işlendi. Müge Apartmanı'nın zarifliği ve yüksek tasarım kalitesi ilk adımda hissediliyor ve her adımda karşınıza çıkıyor. Müge Apartmanı'nda sizi ince

Detaylı

Yeni evinizde konforlu bir hayat sizi bekliyor.

Yeni evinizde konforlu bir hayat sizi bekliyor. Yeni evinizde konforlu bir hayat sizi bekliyor. HOŞGELDİNİZ Ordu da standartlar yükseliyor. Şahincili Mahallesi nde inşaatı başlayan FH İnşaat ın Ordu daki ilk konut projesi Beyaz Evler de konforlu bir

Detaylı

1. PROJELER: 2. KABA İNŞAAT YAPIMI İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

1. PROJELER: 2. KABA İNŞAAT YAPIMI İLE İLGİLİ HUSUSLAR: TEKNİK ŞARTNAME 1. PROJELER: a. Yeni binanın inşasına esas mimarı projede Kadıköy için belediyenin verdiği 2,07 imar durumunun ve yönetmeliğin verdiği mevcut emsal dışı ilave haklar maksimum kullanım olarak

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ

TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ BİNA TAMAMLANMA TARİHİ : Aralık 2017 TOPLAM ALAN : 17.000 m 2 KONUT SAYISI : 77 adet (20 adet 1+1, 21 adet 2+1, 32 adet 3+1, 4 adet penthouse) BLOK SAYISI : 1 KAT SAYISI :

Detaylı

Güvenliğin ve Modernliğin Adresinden Ayrıcalıklı İki Yeni Yaşam Alanı

Güvenliğin ve Modernliğin Adresinden Ayrıcalıklı İki Yeni Yaşam Alanı Güvenliğin ve Modernliğin Adresinden Ayrıcalıklı İki Yeni Yaşam Alanı TÜRK RİVİERASI ANTALYA Bergama Kralı II. Attalos akıncılara Gidin bana yeryüzünün cennetini bulun der. Akıncılar kralın bu emriyle

Detaylı

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIK VE ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI VE G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİK VE LABORATUVAR

Detaylı

ABALIİNSAAT. bir ömür boyu, güven dolu... BEYZA EVLER EREN EVLER KUMRU EVLER ÇINAR EVLER MEŞE EVLER

ABALIİNSAAT. bir ömür boyu, güven dolu... BEYZA EVLER EREN EVLER KUMRU EVLER ÇINAR EVLER MEŞE EVLER ABALIİNSAAT 9 bir ömür boyu, güven dolu... BEYZA EVLER EREN EVLER KUMRU EVLER ÇINAR EVLER MEŞE EVLER ı

Detaylı

Vivaterra: Hayat dolu gerçek.

Vivaterra: Hayat dolu gerçek. Vivaterra: Hayat dolu gerçek. Broşürler, bazı mekanların mükemmelliğini tarife yetmez. Vivaterralı olduğunuzda bu gerçeği daha iyi göreceksiniz. 1 2 Vivaterra: Hayat dolu gerçek. Broşürler, bazı mekanların

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1- BETONARME

TEKNİK ŞARTNAME 1- BETONARME 1- BETONARME 1.1- Binada kullanılacak malzemeler Bayındırlık Bakanlığı teknik şartnamesine uygun olacaktır. Yapılacak her türlü imalat Bayındırlık Bakanlığı Genel Şartnamesinde tarif edilen şartlara uygun

Detaylı

YAŞAM ALANLARIYLA HAYATINIZI RENKLENDİRİYOR... M İ M A R L I K İ N Ş A A T S A N. T İ C. L T D Ş T İ.

YAŞAM ALANLARIYLA HAYATINIZI RENKLENDİRİYOR... M İ M A R L I K İ N Ş A A T S A N. T İ C. L T D Ş T İ. YAŞAM ALANLARIYLA HAYATINIZI RENKLENDİRİYOR... Y A P I s u r M İ M A R L I K İ N Ş A A T S A N. T İ C. L T D Ş T İ. Altınsur Yapı 2011 yılında kurulmuştur. Kuruluş gayesi, müşterilerine sağlıklı, güvenli

Detaylı

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME Bu dokümanda Mall Of İstanbul projesinin ofis bloğunun teknik şartnamesi tanımlanmaktadır. Teknik Şartname genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

Şehrin İçindeki. Huzur

Şehrin İçindeki. Huzur Şehrin İçindeki Şehrin İçindeki Huzur Sehirle iç içe... Bursa Beşevler, Eğitimciler Caddesi nde inşa edilen Safalı Evler, sizi şehrin merkezinde ama şehrin karmaşasından uzakta, sakin ve huzurlu bir yaşam

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ KASIM 2010 BODRUM KAT B01 Uygulama Projesi (Mevcut Projesinde B01 olarak numaralandırılmıştır.) DÖŞEME : Döşeme üzerinde bulunan tüm

Detaylı

şehrin yanıbaşında DOĞAYLA İÇ İÇE yeni bir yaşam başlıyor.

şehrin yanıbaşında DOĞAYLA İÇ İÇE yeni bir yaşam başlıyor. www.ariinsaat.com.tr bilgi@ariinsaat.com.tr şehrin yanıbaşında DOĞAYLA İÇ İÇE yeni bir yaşam başlıyor. Her gün değerine değer katan Bartın Orduyeri mevkiinde; yarınlarınızı güvence altına almak için sağlam

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU MIDLINE MIDLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) LAKE (h:12 cm) AÇIK MEŞE LAMİNAT PARKE KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Fabrikamız Üretim Müdürlüğü İş Takip Çalışma Ofisi ve Tabanca Ambarı tadilatı işi. 2. TEKNİK ÖZELLİKLER A. YIKIM, SÖKÜM VE ÖRÜM İŞLERİ 1) Planda kesik çizgilerle belirtilen duvar yıkılacaktır.

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Halkapınar mahallesi 8510 ada 3 nolu parselde yapılacak olan 18 katlı 40.000 m2lik inşaatın sınırları içerisinde mevcutta izne tabi kesimi olan ağaçların sökülmesi, hali

Detaylı

Yaşam Standartlarınız Çok Yükseklere Taşınıyor

Yaşam Standartlarınız Çok Yükseklere Taşınıyor www.yesilpark.com.tr YENİLİKLERİN ÖNCÜSÜ YEŞİLPARK HAYATINIZI GÜZELLEŞTİRECEK Sıra Dışı Tasarım, Konfor Ayrıcalık Yeşilpark Modern de Yaşam Standartlarınız Çok Yükseklere Taşınıyor Yepyeni Bir Heyecan

Detaylı

BURSA DA YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR

BURSA DA YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR www.yuksekoba.com www.yuksekoba.com BURSA DA YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR Kendine özgü sıradışı tasarımı, projesi ve mekanı ile YÜKSEKOBA RESIDENCE, her anınıza yeni bir boyut kazandıran sosyal imkanları ile

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

Arsada yapılması planlanan inşaat ve kullanılması planlanan malzeme listesi. Erkut KARADAĞ - Mücahit HIZLI

Arsada yapılması planlanan inşaat ve kullanılması planlanan malzeme listesi. Erkut KARADAĞ - Mücahit HIZLI Arsada yapılması planlanan inşaat ve kullanılması planlanan malzeme listesi Erkut KARADAĞ - Mücahit HIZLI HİLAL KUYUMCULUK ve HIZLI MÜHENDİSLİK YAPI İNŞAAT SAN.ve TİC. AŞ. ARNAVUTKÖY İNŞAATI TEKNİK ŞARTNAME

Detaylı

Dubai Life. Huzur ve Konforun Buluşma Noktası

Dubai Life. Huzur ve Konforun Buluşma Noktası Dubai Life Huzur ve Konforun Buluşma Noktası B BLOK A BLOK Biz dubai inşaat olarak yolumuza, hem bugünü, hem de geleceği modern tasarlanmış yüksek kaliteli kente kimlik katan yaşam alanları inşa ederek

Detaylı

İnşaat sektöründe 1975 den beri hizmet veren, firmamızın deneyimli kurucularının tüm tecrübesi, günümüz teknolojisiyle

İnşaat sektöründe 1975 den beri hizmet veren, firmamızın deneyimli kurucularının tüm tecrübesi, günümüz teknolojisiyle İnşaat sektöründe 1975 den beri hizmet veren, firmamızın deneyimli kurucularının tüm tecrübesi, günümüz teknolojisiyle birleştirilerek çağdaş mimari anlayışıyla projelerimize aktarılmaktadır. MBN İNŞAAT,

Detaylı

KONUTLARI. www.arteinsaat.com

KONUTLARI. www.arteinsaat.com KONUTLARI www.arteinsaat.com Yeni Hayat... Arte Aren, Ankara nın ayrıcalıklı projelerin yer aldığı Alacaatlı bölgesinde, yüksek ve bölgeye hâkim bir arazi üzerinde planlanmıştır. Siz de Arte İnşaat güvencesiyle

Detaylı

Geleceğe yapılan en huzurlu yatırım...

Geleceğe yapılan en huzurlu yatırım... Geleceğe yapılan en huzurlu yatırım... BAŞARININ ANAHTARI, DÜNYADA OLUP BİTENLERİ ALGILAYIP GÜNÜN İHTİYAÇLARINA UYGUN ÜRÜNLERİ SUNMAKTIR. Pieter C. Vink Sizlerden aldığımız güç ve güvenle, köklü ticaret

Detaylı

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili TSE standartlarına veya gerektiğinde CE vb uluslararası normlara uygun olacaktır.

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili TSE standartlarına veya gerektiğinde CE vb uluslararası normlara uygun olacaktır. ORYAPARK KONUT TEKNİK ŞARTNAME Bu teknik şartname ORYATAŞ İNŞAAT ve TİCARET A.Ş. tarafından yaptırılan ORYAPARK projesi bütününde, yapının ana konstrüksiyonu, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339)

Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339) Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339) MADDE 1 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Emlâk Genel Tebliği (Sıra No:

Detaylı

Önce düşler vardı. Meteor Balart, Bursa nın yükselen değeri Balat'ta aklınızdan geçenleri hayata geçiriyor

Önce düşler vardı. Meteor Balart, Bursa nın yükselen değeri Balat'ta aklınızdan geçenleri hayata geçiriyor Önce düşler vardı Hayatlara renk katacak farklı projeler inşa etmek için "Meteor İnşaat" olarak çıktığımız bu yolda bir yaşam alanının nasıl olması gerektiğini düşlerken, sizlerin isteklerini göz önüne

Detaylı

MRCN YAPI LANEMA KONUTLARI TEKNİK ŞARTNAME / MAHAL LİSTESİ

MRCN YAPI LANEMA KONUTLARI TEKNİK ŞARTNAME / MAHAL LİSTESİ MRCN YAPI LANEMA KONUTLARI TEKNİK ŞARTNAME / MAHAL LİSTESİ İNŞAAT MRCN YAPI Lanema Konutları projesinin tasarım hesaplarında, ülkemizde yürürlükte olan Türk Standartları ve 2007 Türk Deprem Yönetmeliği

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE TADİLAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE TADİLAT TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Revir Tuvalet ve Mutfak Tadilatı İşi. 2. TEKNİK ÖZELLİKLER 1) Kırım, örüm, alçı ve boya işleri; a) Lavabo ve Tuvalet kısmında bulunan mevcut seramikler ve yapıştırıcı kalıntıları kırılarak temizlenecektir.

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HIGHLINE HIGHLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (İKİ STRİP) KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP LAKE BOYALI LAKE

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1-BETONARME 2-DUVARLAR VE CEPHELER 3- BİNA GİRİŞ VE MERDİVENLERİ 4- ÇATI, BACALAR VE İNİŞ BORULARI

TEKNİK ŞARTNAME 1-BETONARME 2-DUVARLAR VE CEPHELER 3- BİNA GİRİŞ VE MERDİVENLERİ 4- ÇATI, BACALAR VE İNİŞ BORULARI TEKNİK ŞARTNAME 1-BETONARME Binada kullanılacak malzemeler Bayındırlık Bakanlığı teknik şartnamesine uygun olacaktır. Yapılacak her türlü imalat Bayındırlık Bakanlığı Genel Şartnamesinde tarif edilen şartlara

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU BASICLINE BASICLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE AÇIK MEŞE DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH ÜSTÜ DENİZ KABUĞU MUM IŞIĞI ISLAK KUM DENİZ KABUĞU

Detaylı