DÜZENLEME ŞEKLİNDE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE TEKNİK ŞARTNAME. Uygulanacak Resmi Şartname;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZENLEME ŞEKLİNDE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE TEKNİK ŞARTNAME. Uygulanacak Resmi Şartname;"

Transkript

1 DÜZENLEME ŞEKLİNDE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE Uygulanacak Resmi Şartname; TEKNİK ŞARTNAME İnşaat ; iş bu sözleşmede anılan maddeler ve ekleriyle birlikte, teknik şartnamesi, Bayındırlık Bakanlığı İnşaat Genel Teknik Şartnamesini de kapsayacak şekilde hazırlanacak, mimari, statik, elektrik, kalorifer, sıhhi tesisat projeleri, genel teknik şartname hükümlerine ve Arsa sahibinin ve belediyenin tasdikine sunulacak olan mimari proje, telefon projesi, ısı yalıtım projesi, statik projesi elektrik makina sıhhı tesisat projeleri olmak üzere Arsa sahibini yâda vekilin onayıyla kesinlik kazanacak olan detay projeleri ve eklerine uyularak birinci sınıf malzeme işçilik yüklenici tarafından anahtar teslimi şeklinde yaparak yapı kullanma izni alınmış olarak arsa sahibine teslim edilecektir. 1 Uygulama Esasları a) Müteahhit işin ifası ile ilgili mahalli şartları, taşınmazın imar durumunu, malzeme, cins, miktar ve fiyatlarını, gerekli uzman eleman ve işçilerin ücretlerini, işin ifasına ilişkin kendi kapasitesini, işçi malzeme ve makine parkı durumunu, gerekli mercilerden alınacak onay, ruhsat ve izinler için gerekli süreleri, buralara ödenecek resim, harç, prim ve sair ödemeler tutarını, yörenin mevsim koşullarını, resmi tatil günlerini, özetle maliyetine ve ifa süresine etkin tüm faktörleri tetkik ettiğini, bunlar hakkında tam bir bilgi sahibi bulunduğunu, gerekli tüm tedbirleri şimdiden almış olduğunu kabul ve beyan eder. b)müteahhit, sözleşmenin tamamen ifası ile inşaatın bitimine kadar, yukarıda gösterilen ve benzeri sebeplerle, iş bu sözleşme hükümlerinin değiştirilmesini talep edemez ve sözleşmeden dönemez. Yine yüklenici ilgili yasal mevzuat değişikliklerini, yapılacak devalüasyonları, malzeme ve işçilik güçlüğü ileri sürmek suretiyle sözleşme hükümlerinin değiştirilmesi veya feshini isteyemez. c)müteahhit, işin tamamlanması için gerekli gördüğü tüm tedbirleri şimdiden almış olduğunu, bu sözleşmeden doğan borcunun ifasında, gereken sadakat ve özeni göstereceğini, beyan, kabul ve taahhüt eder. 2-Müteahhitin yükümlülükleri, ödemeler, Vergi-Prim, Cezalar,İş Emniyeti,Harç Gecikme Tazminatları ve Sair Giderler a) Ödemeler;Bu işle ilgili ifraz, tevhit, yola terk ve yoldan ihdas veya ihdas ve imar durumu alınması ilgili masraf ve harçları bilumum proje ve detayların yapılma bedelleri, belediye proje harç ve rüsumları, otopark ücretleri, proje tasdiki sırasında ödenmesi gerekli diğer tüm harçları, temel ve temel üstü ruhsat harçlarını ve işgaliye ve benzeri harçlar, sözleşme tanziminden itibaren oluşacak emlak vergileri, elektrik ve sular idaresine yapılacak ödemeler, tüm noter giderleri, ipotek konulması ve kaldırılması, kat ittifakı tesisi masrafları ve kat irtifakı hisselerin müteahhide devrinde her iki tarafa düşen alım satım harçları, belediye rüsum ve harçları, ayrıca 1

2 yasa gereği muafiyet kapsamına giren her türlü vergi resmi ve harcın muafiyet kapsamı dışına çıkması yada taahhütlere uymamış olması durumlarında ödenmesi gereken meblağlar,bunlara ait cezalar ve gecikme zamları mahalli idarelere PTT İdaresi ve diğer resmi daire ve kuruluşlarca tahakkuku öngörülecek her türlü zorunlu ödemeler ve bunlara ait ceza ve gecikme zamları ve tazminatları yüklenici tarafından ödenecektir. b)vergi S.G.K; İnşaatla ilgili her türlü harcamalar ve malzeme bedelleri inşaatın devamı süresince çalıştırılacak işçilerin her nitelik ve sıfattaki elemanların ücretleri, vergi stopajları, sair vergileri, sigorta primleri ve bunlara ilişkin cezaları müteahhide ait olup bu konuda gerekli bildirgeler ve beyannameler yasanın ön gördüğü süreler içinde yüklenici tarafından ödenecektir. Binanın her türlü inşaat yapım, malzeme ve işçilik bedelleri müteahhide ait olduğu gibi tapu ve iskan harçları,noter masrafları, kat irtifakı kurulması ile ilgili yapılacak harcamalar, binanın S.S.K. ödemeleri ve stopajlarda müteahhide aittir. c) Cezalar ; Ruhsatname ve projelere aykırı bir durumdan dolayı belediye ve sair resmi merciler yada üçüncü kişiler tarafından bir müdahale olduğu ceza tazminat v.b. herhangi bir ödeme icap ettiğinde bu gibi taleplerden yüklenici sorumlu olacaktır. İş bu sözleşme imza tarihiden itibaren otoritelerce çıkarılacak inşaatın yapımı ile ilgili tüzük, yönetmelik ve kanunların getireceği her türlü vergi,harç v.s.müteahhide aittir. d) İi Emniyeti; Müteahhit iş kanunu ve yapı emniyet yönetmeliğinin amir bulunduğu her türlü tedbir, tesis ve teçhizatı noksansız ikmal edilecektir. İnşaat nedeniyle meydana gelebilecek her türlü kazalardan (iş kazaları dâhil) istihdam ettiği şahıslara ve üçüncü şahıslara karşı her türlü hukuki ve cezai sorumluluk müteahhide ait olacaktır. Bunlardan dolayı arsa sahiplerinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu yoktur. e) Cezalar;İnşaat sebebiyle kamu kurumlarına, üçüncü şahıslara, taşeronlara ve inşaatta çalışanlara karşı doğacak her türlü hukuki, idari ve cezai mesuliyet müteahhide aittir. f) Müteahhit Sorumlulukları ;Müteahhit sözleşme konusu işin tamamen ikmaline kadar, vergilere zam yapılması, inşaat malzeme fiyatlarının artması veya azalması, nakliye ve işçi ücretlerinin artması veya azalması ve işçi hakları ile ilgili yeni yükümlülükler getirilmesi vs. nedenlerle herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Yeni isimle yeni vergiler konulması halinde dahi arsahiplerinden herhangi bir talepte bulunulmayacak tüm bunlar yüklenici tarafından ödenecektir.müteahhit arsa sahiplerinin vereceği vekaletnamelerle arsaya çap,röperli kroki,istikamet rölevesi ve yeni imar durumu alacak, arsaya zemin etüdü yapılacaktır. Zemin etüdü de nazarı itibara alınarak yeni yönetmeliğin şartları dahilinde inşaatı projeleri çizilip onaylattıracaktır.bina yeni deprem yönetmeliğinin istediği şartlar dahilinde yapılacaktır.müteahhit Bayındırlık Bakanlığının yetki verdiği özel yapı denetim kontrol firmaları ile ilgili gereklerde yerine getirecektir.bu konudaki mali sorumluluk müteahhide aittir.hafriyat müteahhite aittir. Ezcümle binanın başlangıcından iskan alınarak teslime kadar emniyet ve güvenliğinden tamamen müteahhit sorumludur. Mevcut binanın yıkımı ve enkazı müteahhide aittir. Müteahhit arsa sahipleri adına borçlanamaz,arsa sahibinden aldığı vekaletnameye 2

3 istinaden arsa sahiplerini borçlandıracak herhangi bir idari veya ticari senet altına imza atamaz. Vereceği her türlü çek veya senet kendi sorumluluğunda olup, arsa sahiplerini bağlamayacaktır. 3-Malzeme ve işin Kontrolü İnşaat ilgili her türlü malzeme, araç ve gereçlerin temini,finansmanı, muhafazası ve sorumluluğu müteahhide aittir. 4-İşin Bedeli a) Devirler; Sözleşmenin isminden de anlaşılacağı gibi müteahhide satışı vaat edilen hisse nakit olmayıp münhasıran kat karşılığında inşaat kaydı şartına bağlanmıştır.kat irtifakını tesis edildikten sonra bu sözleşme şartlarına uygun olarak yüklenici tarafından taahhütler yerine getirildikçe kendisine kademeli olarak hisse ve bu hisseye tekabül Eden dairelerin tapuları arsa sahibi tarafından müteahhide verilecektir. Kat irtifakı arsa payları. DAİREye tekabül etmektedir. b)bağımısz Bölüm Seçimi ; Müteahhit firma iş programına göre kendisine kademeli olarak verilecek toplam.daire arsa payının tefriki bulunduğu bağımsız bölümlerin paylaşımı ile ilgili maddede kendisine isabet ettiği belirtilen bağımsız bölümler arasından her aşamada dilediği şekilde seçme hakkına sahiptir. c) Bedeller ; İnşaatın bedeli müteahhide devredilecek kat irtifakından ibaret olup kendisine başka bir bedel ödenmeyecektir. d) Ruhsat; Müteahhit sözleşme ve eklerine uygun olarak inşa edilmesi kaydıyla inşaatın hangi aşamasında ne kadar arsa payı devredileceği aşağıda gösterilmiştir. İnşaatın ruhsatı inşaat firması adına alınacaktır 5-İşin Süresi İnşaat başlama ve ruhsat süresi yeni imar durumundan sonar..ay dır. İnşaatın bitim süresi ruhsat tarihinden itibaren. Ay dır. Bu süre ancak savaş hali, deprem, tabi felaketler v.b. mücbir sebeplerden dolayı süre uzatılabilir. Bu uzatmalar 7 gün içinde yüklenici tarafından arsa sahiplerine bildirilir. Bu uzatmaların toplam süresi ayı geçemez. Ekonomik krizlerden dolayı süre uzatılamaz. 6-Cezai Şartlar Müteahhit binayı mukavelede belirtilen sürede bitirip eksiksiz ve tam olarak anahtarı ile teslim edemez ise yüklenici arsa malikine isabet eden her bir daire ve her ay için.. TL tutarındaki cezai şartı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 7- Tarafların Fesih Hakları Arsa sahibinin sözleşmeyi yasal mercilerce, haksız yere feshettiği kanıtlanması halinde, haksız yere feshetmişse yüklenici firmanın zararlarını ödemekle yükümlüdür 8-Mücbir Sebepler İşbu sözleşmenin yukarıda belirtilen 7. Madde kapsamı öncelikli olarak gözetilmek koşuluyla, İnşaat sözleşmesinin yüklenici tarafından süresinde tamamlanamaması durumu, Borçlar Kanunun mücbir sebep hallerinden birine dayanıyorsa arsa sahipleri inşaat sözleşmesini tek taraflı olarak feshedemez. Savaş, doğal afet, yüksek ölçekte ve yıkıcı deprem vs. çok ciddi mücbir sebepler gerçekleştiği ve bu durumda inşaatın bitirilme süresini uzatma 3

4 durumuna neden olduğu takdirde yüklenici derhal 7 gün içinde yazılı olarak arsa sahiplerine bu durumu bildirecektir. Bu uzatma süresi 6 ayı geçemez. 9-Taraflardan Birinin Ölümü Yada Sair nedenlerde Tüzel Kişiliğin, Yitirmesi Tasfiyesi Arsa sahiplerinden birinin veya hepsinin vefatı halinde sözleşme, kanuni mirasçıları arasında aynen devam edecektir. Müteahhidin iflası halinde arsa sahibi dilerse herhangi bir karşılık ve bedel ödemeksizin sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda yüklenici de herhangi bir hak ve talepte bulunamaz, yapmış olduğu işleri ve inşaatı terk ederek, tapudaki hisselerini ve bedelsiz olarak arsa sahiplerine devir etmeyi kabul eder. Arsa sahipleri, dilerse müşterek-müteselsil kefillere aynı şartlarda işbu sözleşmeyi devam ettirme seçimlik yetkisine sahiptir. 14-Iş bu sözleşme de bulunan taraflar her hangi biri özel yada tüzel kişilik olarak bu sözleşmeyi bağlı bulunduğu Tapu Müdürlüğü ne serh edebilir; serh koyabilir. 10-SAİR HUSUSLAR a) İmar Değişikliği; Yapım esnasında imar değişikliği ile kazanılacak katlar, sözleşmedeki gibi yüklenici firma ve arsa sahipleri arasında anlaşılan oranda pay edilip yüklenici tarafından aynı şartlarda yapılacaktır. b) Mahkemeler; aralarındaki her türlü anlaşmazlık halinde İstanbul Anadolu yakası mahkemeleri yetkilidir. c)iskan Harçları ;İskan harçları arsa sahiplerinin bağımsız bölümlerine isabet eden vergi dairesine yatacak olan kısımları müteahhit firma tarafından ödenecektir d) Kira; Arsa sahiplerinden Mehmet Başotlamaz a inşaatın başlıyıp teslim süresince aylık..tl Kira bedeli Müteahhit firma tarafından aylık şeklinde ödenecektir. 11-Müteahhide Ait Tapuların Devri 100 Hisse üzerinden irtifaklaşıp ARSA SAHİPLERİNE ait olan hisse sözleşme tescili ile birlikte tapu verilecektir. Yüklenici firmaya devredilen hisseye arsa sahipleri tarafından tapuda 1.derece ve 1. Sırada inşaat teminatı ipoteği konulacaktır. Arsa sahipleri tarafından konulan bu ipotek aşağıdaki şartlar yüklenici firma tarafından yerine getirildiğinde arsa sahipleri tarafından kaldırılacaktır. a)binanın su basman katı yapıldığında 1 adet dairenin ipoteği kaldırılacaktır. b)binanın Betonarmesi bitip İç ve dış duvarları örülüp Çatısı kapatıldığında 1 Adet ipoteği kaldırılıcaktır. dairenin c)binanın İç sıvaları elektrik ve su tesisatları fyans ve yer seramikleri şapları bittiğinde 1 adet dairenin ipoteği kaldırlıcaktır. d)binanın Dış cephe iç boyalar mutfak dolapları ve kapıları -İç ve Dış boyalar bittiğinde 1 adet dairenin ipoteği kaldırılacaktır 4

5 e)binanın mukavele şartlarında noksansız olarak bitirilmesi çevre düzeninin yapılması, i arsa sahiplerine teslim edilmesi ve tüm işleri bitip anahtar teslimi yapıldığında 1 adet dairenin ipoteği kaldırılacaktır. Arsa payları dağılım şemasında gösterildiği gibi yapılacak ve Kat mülkiyeti tapularına işlenecektir. 12-Son Hükümler a) Müteahhit ve arsa sahipleri birbirlerine karşı şufa haklarını kullanmayacaklarını karşılıklı olarak peşinen kabul ve taahhüt ederler. b) Bina, yapı denetim kuruluşları tarafından kontrol edilebileceği gibi arsa sahipleri de inşaatı her safhada kontrol edebilecekler ve dilediğine kontrol ettirebileceklerdir.arsa sahipleri istedikleri zaman (işin her safhasında) inşaatta gerekli incelemeleri bizzat kendileri kontrol etmeye ve görevlendirecekleri mimar, mühendis veya fen ehline kontrol ettirmeye yetkilidir.müteahhit sözleşme hükümlerine, plan ve projeye teknik şartnameye ve teknik ve fenni kaidelerine aykırı bir durum tespit edilmesi durumunda arsa sahibi müteahhide yazılı olarak durumu bildirecek, hatalı uygulamanın iptal veya düzeltilmesini isteyecektir. Müteahhit en kısa süre içinde düzeltmeleri yapmayı kabul ve taahhüt etmiştir. İnşaatın arsa sahiplerince veya yetkili kıldığı kişi veya kişiler vasıtası ile kontrol edilmiş veya edilmemiş oluşu müteahhidin plan, proje sözleşme fenni ve teknik şartnameye uygun hareket etme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Müteahhit inşaatta T.S.E. standartlarında malzeme ile imalat yapacaktır.ayrıca inşaatın kontrolü projedeki TUS tarafından ve yapı denetim kuruluşu tarafından da yapılacaktır. c)taraflar sözleşmede yazılı adreslerine yapılan tebligatları kanuni adreslerine yapılmış olarak kabul edeceklerdir Adres değişiklerini taraflar birbirlerine noter aracılığı ile bildireceklerdir. Aksi halde işbu sözleşmedeki adres kanuni adresleri olarak kabul edilecektir.ve bu adrese yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır. f)ekteki teknik şartname 59 (Ellidokuz) maddeden oluşmaktadır. Bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.teknik şartnamede yazılmış ve karşılıklı imzalanmış olan her madde tarafları bu sözleşme kapsamında bağlar. g)işbu sözleşme 17 (onyedi )madde ;maddelerin ekleri ve teknik sartname sözleşme tarafların iradelerine uygun olarak kabul ve imza edilmiştir. ibaret olup, TEKNİK ŞARTNAME 5

6 Binanın Genel İmalatları 1-Projeler ve Kaba İnşaat a) Yeni binanın projeleri imar durumunun verdiği imkanlar doğrultusunda çizilecektir. b) Arsaya belediyenin uygun gördüğü firmalar tarafından Zemin Etüdü yapılacaktır. c) Statik hesaplar, zemin etüdü raporları, beton numuneleri ve demir sonuçları Yapı Denetim Firması tarafından incelenerek T.S.E. standartlarında ve Bayındırlık Bakanlığı Şartnamesine uygun taşıyıcı sistemi Betonarme Karkas olan bir bina yapılacaktır. Yapılan tüm statik betonarme hesaplarda ilgili yönetmeliklerde öngörülen deprem kat sayısı esası alınacaktır. d) Bina yapımında Nervürlü İnşaat Demiri kullanılacaktır. Demir ST 111 cinsi olacaktır. e) Bina yapımında T.S.E li statik projenin öngördüğü sınıfta hazır mikserli beton dökülecek ve beton elektrikli vibratörle sıkıştırılacaktır. f) Bina kuruluşundan başlayarak son kat betonu dökünülene kadar kalıp planına verilen ölçülere titiz uyulacaktır. e) Yapılacak olan binanın toprak altında kalan kısımlarının betonlarına KÖSTER yalıtım malzemesi karıştırılarak bodrum katı, garaj katı ve bahçe katı bölümlerine su yalıtımı sağlanmış olacaktır.binanın temeline su yalıtımı için Direnaj Sistemi uygulanacaktır. Binanın bodrum katında temel altından başlamak üzere toprak üstü kotuna kadar bir kat ruberoıt sıcak uygulama +1 kat 1110 btm köşede ise 1800 takviyeli su tecridi yapılarak yapıya su teması önlenecektir. Ayrıca deranaj sistemi yapılarak yağmur ve bahçe suları ana kanala bağlanacaktır. 2-Döşemeler a) Kat yükseklikleri ;Binanın katlar arasındaki yüksekliği ilgili yasa ve yönetmeliklerin hiçbir şekilde altına düşülmeyecek ve üstüne çıkılmayacaktır. b) Döşeme Kalınlıkları ; Döşemeler 30 cm kalınlığında asmolen döşeme üstüne beton atılarak daha salam bir zemin sağlanarak ses ve ısı izolasyonunda sağlanmış olacaktır. c) Perde Beton; Bodrum kattaki tüm dış duvarlar beton olacaktır. 3-Temeller a)bina temeli atılmadan önce 1/50 ölçekli mimari, statik, tesisat (doğalgaz, kalorifer, ısı yalıtımı, temiz su, pis su, elektrik, telefon, enerji, diyafon) ve alt yapı ile peyzaj uygulama projeleri, ilgili imar yasa ve yönetmenliklerine göre çizilecektir. Ayrıca temelden çatıya kadar 1/20 ölçekli bir cephe sistem kesiti ile birlikte arsa sahiplerinin görüşü ve onayına sunulacaktır. Zemin etüdü yaptırıldıktan sonra deprem yönetmeliğine uygun inşaat yapılacaktır. Zemin etüdü ve tüm proje, arsa sahibi tarafından yetkili uzman kişilere projeler safhasında gerekse inşaat sırasında kontrol edilebilir. b) Zemin; Temel sistemi yetkili kuruluşlardan alınacak zemin emniyet raporuna göre beton ve demir kalınlıkları belirlenip yapılacaktır. 6

7 c) Grobeton; Temel betonun altında hafriyatın üstüne mıcır serilecek ve 10 cm kalınlığında gro beton atılacaktır. d)duvarlar ; Binanın dış duvarları Yalıtım ve Isı Yönetmeliği ne uygun Dış duvarlar 12, 5 İç duvarlar8,5 cm kalınlığında YTONG ile örülecektir. Ortak duvarlara ses izolasyonu uygulanacaktır. 4- Dış Cephe a) Mantolama ; Binanın dış cephesine FİLLİ BOYA markalarından herhangi biri kullanılarak Mantolama Isı Sistemi uygulanacaktır. Mantolama yapılarak ısı ve ses yalıtımı sağlanacak. Dış cephe renkleri arsa sahipleri ile birlikte karar verilecektir. Sonlama boyası Jotun boya kullanılacaktır. b) Aksesuarlar ; Bütün dış cephe kaplamaları boyası ve her türlü aksesuarları 1. sınıf dış cephe uygulaması yapılacaktır. c) Fuga ve Söve; Dış cephelerde bina estetiğine uygun yerlere pencere ve kat fuga ve söveleri yapılacaktır. d) Kat Silmesi ; Gerekli görülen yerlerde kat silmeleri kat geçişleri uygulanarak estetiğe önem verilecektir, e) Cephe Kaplamaları ; Projesine uyularak, gerekli estetiğine bakılarak ALİCOBAN: HEKİMBORD kullanılacaktır. Bu kullanılan malzemelerin altına TAS YÜNÜ koyularak gerekli ısı ve ses yalıtımı sağlanacaktır. f) Boya ; Tüm cephelerde, Birinci sınıf FİLLİ BOYA marka 4 cm. Mantolama malzemesi kullanılarak Isı ve ses yalıtımı sağlanacaktır.boya sıva malzemesi olarak FİLLİ BOYA nın Dekoratif sıva malzemesi kullanılacaktır. g) Isı Yalıtım Sertifikası ; Tüm bu yalıtım işlemleri bittiğinde FİLLİ BOYA fabrikasından ISI YALITIM SERTİFİKASI alınıp Apartman Yönetimine teslim edilecektir h) Seçimler ; Binanın cephe uygulamasında renk ve malzeme seçimlerinde Arsa Sahiplerinin onayı alındıktan sonra yapılacaktır 5- Soğuk Su / Sıcak Su Sistemi a) Su Deposu ;Binanın bodrumuna 25 ton kapasiteli su deposu yapılacaktır. Kristalize beton izole malzemesi izole edilip sıvanacaktır. Depoya tahliye borusu takılacaktır. Temizlik ve depoya ihtiyaç halinde giriş için alüminyumdan kilitli kafesli kapak takılacaktır. Hidrofor olarak TSE belgeli binaya yetecek kapasitede sessiz çalışan günün şartlarına göre iyi kalitede BAYMAK marka hidrofor takılacaktır. b) Dairelerde sıcak su tesisatı, su ile irtibatı olan her bölümde bulunacaktır. Sıcak su doğalgaz kombi sistemi kurulacaktır. 7

8 c) Su Doğalgaz ; Bina ana su ve doğalgaz tesisatı bina dışına kadar yapılıp belediye şebeke hatlarına bağlanacaktır. d) Atık Sular ; Bina atık suları bina dışına 80*80 ebadında gözleme rögarları belediye şebekesince % 200 lük beton künk boru ile bağlanacaktır. 6- Çatı Çelik taşıyıcılı oturtma çatı mimari projeye uygun olarak (Isı yalıtımı) yapılıp yine yalıtımlı 10 yıl Garantili STAR MARKA kiremit ile örtülecektir. Yalıtım olarak İZOCAM marka malzeme serilip ısı izolasyonu sağlanacaktır. Çatıya kiremit altı su yalıtım malzemeleri serilip su sızdırmazlığı sağlanacaktır.star FABRİKA dan Catı nın garanti belgesi alınıp Apartman Yönetimine teslim edilecektir. Çatıda mekanik tesisler yer alabilir, son katların çatıdaki ilave alanı tasdikli mimari projesine göre yapılacaktır. 7- Baca ve Havalandırmalar Projesine uygun şapkalar ile örtülüp sıvanacaktır. Baca (çatı kapakları da) veya tümü metal kaplanacaktır. Baca şapkaları yağmur sularının içeriye girmesini engelleyecek şekilde olacak, baca dibi su izolasyonu yapılacaktır. 8- Paratoner Binaya paratoner sistemi yapılacak, ruhsatı alınıp bir örneği bina yöneticisine verilecektir. Bunlar TEDAŞ yönetmeliği dikkate alınarak ve yönetmelik esasları taraflarca kabul edilerek gerekli uygulamalar yapılacaktır. 9- Bina Ana Giriş Kapısı Bina ana giriş kapıları ahşap kaplamalı camlı çelik kapı olacaktır.bina ana kapı kilit sistemi otomatik kapı açma kapama sistemi KALE KİLİT marka ile oluşturulacaktır. 10- Merdivenler a) Bina Ana Girişi ; Bina girişi, merdiven basamakları ve sahanlıkları AFYON mermeri ve/ veye GRANİT ile kaplanacaktır. b) Küpeşteler ; Merdivenler korumalı paslanmaz krom çelikten alüminyum küpeşte yapılacaktır. c)merdiven Aydınlatmaları;Merdivenlerin her katına yangın söndürme cihazı konulacaktır.elektrik kesilmelerine karşı emrgency (Acil) aydınlatma sistemi ve normal aydınlatmalarda sensörlü otomatik sistemlerle aydınlatılacaktır.ayrıca yangına karşı otomatik yangın kesme butonu konulacaktır. d) Merdiven Boyası ; Merdiven boşlukları,kovası ve duvarları DYO marka saten yağlı boya olacaktır. Tavanları macunlu plastik boya yapılacaktır. 11- Mermerler 8

9 Bina dış pencere ve kapı altlarına 1. Sınıf AFYON BEYAZI mermer konacaktır. 12- Uydu Sistemleri Çatıya ortak uydu anten sistemi konulacak ayrıca kablolu yayına uygun tesisatlar daire içlerinde salon, mutfak ve odalara çekilip bağlantı aparatları bırakılacaktır. Daire içlerine gelen uydu yayınlarının her biri bağımsız olacaktır. 13- Posta Kutusu Her daire için ayrı ayrı kilitli dekoratif posta kutusu takılacaktır. 14- Camlar Salon ve yatak odasının pencereler Fransız tipi cam yapılacaktır. Fransız balkonlarda cepheye uygun balkon korkulukları kullanılacaktır. 15-Görüntülü Diafon Sistemi Her daireye görüntülü AUDİO LCD renkli ekranlı zil tesisatı kurulacaktır. 16- Asansör a)binaya TSE belgeli, çift hızlı, sessiz çalışan, geniş kabinli, dijital, içten diafon tesisatlı,havalandırmalı, aydınlatma tesisatlı, çizilmeye dayanıklı ahşap veya laminant kaplamalı, otomatik toplama ve otomatik kapılı 4 (dört) kişilik 1 adet T.S.E. li asansör konacaktır. Asansör dairesinin ve boşluğunun ses ve titreşim izolasyonu yapılacaktır.bütün asansörler birinci kalite malzeme ve işçilikle şartnamelere uygun olarak komple işler vaziyette teslim edilecektir. b)imalatta ve montajda kullanılacak bütün ana malzemeler özellikle asansör tesisatı için İmal edilmiş olacak ve yukarıda sözü edilen şartname ve standartlarda belirtilen evsaf ve miktara uyacaktır.asansör imalatçısı firma, yapıda gerçekleşecek konstrüksiyon ve alınacak inşa tedbirlerle alakalı proje ve detaylar ile imalata esas olacak konstrüksiyon, imalat resimleri ile mukavemet hesaplarının belirtilen şartname ve standartlara uygun olarak imalata başlamadan önce idareye onay için verilecektir. 17-Taşeron Firma İmalatçı firma; imalat ve montajın tasdik edilen proje ve hesaplara uygun olacağını garanti edecek ve her türlü sorumluluğu yüklenecektir. 18-T.S.E.Binada kullanılan tüm malzemeler T.S.E. belgeli olacaktır. Montajı yüklenici tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır. 19-Garanti Belgesi Sözleşmede adı geçen markalara ve kullanılan tüm malzemelere ait GARANTİ belgeleri DAİRE SAHİPLERİ ne Teslim edilecektir. Kullanılan Malzemeler ve işçilikleri yapan firma ve kişilerinin İletişim Bilgileri Dosya halinde düzenlenip Apartman yönetimine verilecektir. 20-İskan Binanın İskan nı alındıktan sonra Tüm binayla ilgili PROJE İSKAN BELGESİ ve RUHSAT,lardan Apartman yönetimine teslim edilecektir. 21- T.S.E. İnşaatta kullanılacak tüm malzemeler 1. Kalite defosuz ve T.S.E. belgeli olacaktır. Malzeme seçiminde gerek tasarım gerekse renk bakımından uygun olanı kullanılacaktır Arsa sahiplerine verilen dairelerin malzeme ve işçilik kalitesi yüklenici firmaya ait dairelerden hiçbir suretle daha alt kalitede olmayacaktır. 9

10 22- Arsa sahipleri kendi dairelerine malzeme farkını ödemek koşuluyla değişik uygulama yaptırabilirler. Ayrıca, inşaat süresince arsa sahiplerinin kendi aldığı malzemelerin de işçiliği yüklenici firmaya ait olmak üzere montaj yapılacaktır. 23- Tüm işlerde iyi referansları olan kalfa usta ve işçiler kullanılacaktır. 24- Binanın giriş katında bulunan arsa sahiplerinin dairesinin dış camlarına ferforje korunaklı korkuluklardan yapılacaktır. DAİRELER DE YAPILACAK İMALATLAR 24-Elektrik a) Her daireye 3 faz (380V) elektrik enerjisi temin edilecektir. Elektrik sayaçları bağımsız abone olacaktır. Elektrik enerjisinin dağıtımı ve diğer tesisat kabloları için HES veya SIEMENS markalı TSE onaylı kablo kullanılacaktır.elektrik projesi montaj öncesi arsa sahiplerine sunulacak, arsa sahiplerinin istediği değişikliklerle (priz yerleri, sayıları, aydınlatma noktaları, veri (Internet) bağlantısı v.b.) onayı alınarak montaja geçilecektir.ayrıca bina için yeterli bir topraklama düzeni sağlanacak ve her daireye yönetmeliklerde belirtilen çapta toprak kablosu ile dağıtılacaktır.her dire de topraklama direnci ölçülerek yeterlililiği belgelendirilecektir. b) Sigorta ; Dairelerde yeteri kadar SIEMENS marka 25 amper ve otomat sigorta konulacaktır.dairelerde kaçak akım şalteri mutlaka bulunacaktır. c) Aydınlatma Malzemeleri ; Dairelerde ve binada kullanılacak prizler ve anahtarlar Vİ KO marka olacaktır. d) Daire Balkonlarına priz konulacaktır. e) Mutfaklarda tezgâh üstüne ve banyolarda lavabo kenarına izolasyonlu topraklı yeterli sayıda elektrik prizleri konulacaktır. f) Salon ve odalarda kullanım kolaylığı düşünülerek yeterli sayıda priz konacaktır. 25- Uydu Anten Çatıya ortak uydu anten sistemi konulacaktır. Ayrıca kablolu yayına uygun tesisatlar daire içlerinde salon, mutfak ve odalara çekilip bağlantı aparatları bırakılacaktır. Her hat bağımsız olacaktır. 26- İnternet Kablo t.v. telefon ve Internet hatları döşenecek ve her daireye çekilecektir. 27- TV ve Telefon Daire için de her odaya, mutfak ve salona TV + TLF ve veri hatları çekilecektir. 28- Doğalgaz Sistemi a) Binanın kat kaloriferi ve doğalgaz sistemi yönetmenliklere uygun olarak yapılacaktır. b) Doğalgaz kombileri BAYMAK marka olup arsa sahiplerinin dairelerine müteahhit firma tarafından konulacaktır. Dairelerde Demirdöküm, E.C.A veya Termoteknik marka panel radiator 10

11 kullanılacaktır. Dairelere panel radiator için çekilecek olan tesisat boruları 1. Sınıf kalitede T.S.E. li Kılıflı Polipropilen Boru olacaktır. 29-Sayaçlar Her dairenin su sayacı, elektrik saati, doğalgaz sayacı ve kalorilik ısıtma saatleri ayrı ayrı takılacak, dekoratif ve muntazam şekilde dolap içine yerleştirilecektir. 30-PVC Doğrama Binanın ve dairelerin dış camları =24 mm Isıcam marka çift cam takılacaktır.dairelerin ve binanın doğramaları mobilya görünümlü PVC doğrama olacaktır. PVC doğramalar PİMAPEN marka istenilen renkte olacaktır. Malzeme seçiminde kalite estetik dikkate alınarak 7000 seri mamuller kullanılacaktır.açılırları çift açılım olacaktır.daireler içindeki banyo ve WC lerde ki havalandırmalar aynı PVC mamullerden yapılacaktır. Dış doğramaların kenarlarına ısı ve sese karşı silikon ile izole yapılacaktır. 31- Balkonlara alüminyum korkuluk ve aydınlatma yapılacaktır. 32- Kartonpiyer Dairelerin salon ve odalarına kartonpiyer yapılacaktır. Hol, koridor, banyo ve tuvaletlerine asma tavan yapılacaktır. 33- Seramik Granit Hol, koridor, mutfak ve balkonların tabanlarında ÇANAKKALE veya VİTRA marka Granit seramikleri kullanılacaktır. 34- Parke Salon ve Odaların yer döşemelerinde FLORPAN marka veya muadili EU T.U.V standartlarına uygun 32 lik 1. sınıf 9 mm Laminat parke ile döşenecektir. 35- Boya Dairelerin salon, odalar, hol, koridor ve mutfak kısımlarına macunlu DYO marka saten boya yapılacaktır.dairenin tavanlarında ise plastik boya yapılacaktır. 36- İç Kapılar Dairelerin iç kapıları Kasaları Ağaç olmak üzere PANEL KAPI; kapı kilitleri Kale Kilit olacaktır.kapılarda cam olması veya olmaması arsa maliklerinin seçimine bağlıdır. 37- Borular Dairelerin içerisinde kullanılacak pis su, temiz su, kalorifer ve çatı iniş PVC beyaz ve mavi boruların tamamı FIRATPEN marka veya muadili olacaktır. 38- Su tesisatı Mutfakta bulaşık ve çamaşır makinesi banyoda ise çamaşır ve kurutma makinesi tesisatı konulacaktır. 39- Klima Müteahhit firma, arsa sahiplerinin dairelerine 1 er adet KLİMA koyacaktır. Klimalar görüntü kirliliği yaratmayacak şekilde monte edilecektir. Yine görüntü kirliliği yaratmayacak şekilde ilave klimalar için de tesisatının su gideri, dış ünite bağlantı borusu ve elektrik hattı çekecektir. 40- Çelik Kapı Daire dış kapıları T.S.E li ARMADİ marka merkezi kilitli mobilyalı çelik kapı yapılacaktır. Kapı kilitleri KALE KİLİT olacaktır. 44-Mutfaklar 11

12 a) Mutfak Dolapları ; İç mimar tarafından çizilerek arsa sahibinin seçimine sunulacaktır. Alt üst dolap olarak MDF üzeri Ahşap kaplama, MDF üzeri lake, MDF üzeri Laminat olarak Arsa Malikleri nin istediği renk ve ebatlarda hazır ARMADİ marka mutfak olarak yapılacaktır. Mutfak tezgâhları Granit veya Mermer olarak Arsa Malikleri nin isteğine bağlı olarak yapılacaktır. b) Mutfak Tezgahı Malzemeleri ; Mutfak Tezgâhlarına damlalıklı çelik evye kullanılacaktır. Evye ler Çift göz olarak konacaktır.üst ve alt dolap arasında kalan tezgâh üstüneistenilen ebatta dekorlu fyans döşenecek, günün modern ev aletleri düşünülerek buzdolabı, bulaşık makinesi, aspiratör, set altı fırın, set üstü fırın, mikrodalga fırın v.s. için yeterli elektrik tesisatı döşenecektir.tezgâh üstü aydınlatma ve tavanlar gereken yerde projesine göre yapılacaktır.yukarıda belirtilen ürünlerin seçimi Arsa Malikleri tarafından yapılacak ve Müteahhit tarafından uygulanacaktır. c) Tezgah; Mutfak tezgâhı iç mimari proje de çizime uygun yapılacaktır.granit veya Mermer kullanılacaktır. d) Dairelerin mutfak duvarları arsa sahibinin istediği renklerde Su Bazlı Boya uygulanacaktır. e) Armatür ; Mutfak bataryası alttan çıkışlı olacaktır. Mutfak armatür ve muslukları ARTEMA veya E.C.A marka olacaktır. 45-Banyolar a) Armatür ;Tüm banyo ve W.C. armatür ve muslukları ARTEMA veya E.C.A marka olacaktır. b) Vitrifiye; Banyo W.C. ve ebeveyn banyolarına konulacak lavabolar klozet takımları ve Aksesuarları ÇANAKKALE ROCA veya muadili olacaktır.banyolarda gömme rezervuar, gizli taharet ve asma klozet kullanılacaktır. c) Banyoların klozetleri GEBERİT marka gömme rezervuar tipi olacaktır. d) Banyo Dolapları ; Banyo nun yerleşimine uygun olarak yapılacaktır.çamaşır Makinesi Haznesi bulunan Hilton Banyo Dolabı yapılacak olup, banyolara Havlupan Radyatör takılacaktır. e) Dairelerin banyo bölümlerine Duş teknesi SANİCA marka takılacaktır. Küvet ve duş teknesi önlerine duşakabin takılacaktır. f) Seramik ve Fayans; Banyo W.C. ve ebeveyn banyosunun duvarlarında ve yerlerinde ÇANAKKALE veya VİTRA marka seramik ve fayanslar uygulanacaktır. Arsa sahibinin istediği şekilde yerleşim yapılacaktır. ÇEVRE VE BAHÇE DÜZENLENMESİ 12

13 46- Binanın bahçesi dekoratif aydınlatmalarla ışıklandırılacaktır 47- Binanın bahçe duvarları maksimum 100 cm olacaktır. Binanın bahçe duvarlarının iç ve dış kısmına bina ile uyumlu kaplama yapılacaktır. Yapılacak kaplama için arsa sahiplerinin onayı alınacaktır. Bina etrafında bahçe duvarları üstüne ferforjeden demir korkuluklar yapılacaktır. Ayrıca bahçe duvarlarına aydınlatmalar yapılacaktır. 48-Binanın bahçesinin tamamı kilitli bahçe taşı ile kaplanacaktır. 49-Bina bahçesinin gerekli görülen ve yeterli şekilde bahçe yapısına uygun çimlendirme ve ağaçlandırmalar yapılacaktır. 50- Bahçenin ana girişi traverten ile kaplanacaktır. 51- Bahçe ve otopark alanlarının düzenlenmesi peyzaj projesine uygun olacaktır. OTOPARK VE TANZİMİ 54-Otopark peyzaj mimarisinde olduğu gibi tanzim edilecek, otopark aydınlatma tesisatı yapılacaktır. 55- Dış otopark zemini beton üstü kumlu kilit taşı ile döşenecektir. 56- Otopark kapısı uzaktan kumandalı, açılır, kapanır sistemde yapılacaktır. Her daireye birer tane olmak üzere kapı kumandası yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. 57- Drenaj; Garaj girişlerinde ızgaralı kanallar ile satıh suları toplanıp drene edilecektir. 58- Dış Otopark zemininde Zemin sertleştiricisi kullanılarak sağlam bir zemin oluşturulacaktır. 59- Dış Otopark zemininde tüm bina sakinlerinin yerleri çizilerek daire numaraları yazılacaktır. 13

BİNAYA GENEL BAKIŞ 1

BİNAYA GENEL BAKIŞ 1 BİNAYA GENEL BAKIŞ 1 BODRUM KAT: HER DAİRE İÇİN 1 ADET KAPALI OTOPARK HER DAİRE İÇİN 1 ADET 5 M² DEPO GALVANİZ SU DEPOSU SIĞINAKLAR OTOPARK BAĞLANTILI 2 ADET ASANSÖR HİDROFOR 90 KW JENERATÖR GİRİŞ KAT:

Detaylı

Tabliye döşemeleri mimari projeye göre asmolen ve/veya betonarme yapılacaktır. Temeller radyel temel olacaktır.

Tabliye döşemeleri mimari projeye göre asmolen ve/veya betonarme yapılacaktır. Temeller radyel temel olacaktır. EK 1: TEKNİK ŞARTNAME A - BETONARME Binada kullanılacak malzemeler Bayındırlık Bakanlığı teknik şartnamesine uygun olacaktır. Yapılacak her türlü imalat Bayındırlık Bakanlığı Genel Şartnamesinde tarif

Detaylı

ÖN PROTOKOL. Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu

ÖN PROTOKOL. Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu ÖN PROTOKOL Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu m 2 lik gayrimenkulün hissedarları olarak hissemi. daire karşılığında Karatay Belediyesine vermeyi kabul ediyoruz. 1: Bu ön anlaşmaya göre

Detaylı

S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.

S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. İŞİN KONUSU : Birinci etap olarak DöşemealtI 654 ada 1 parselde yapılması

Detaylı

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 8033-TU SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

ISO 9001 ISO14001 OHSAS 18001 Teşvikiye Mah.Şakayık sokak No:62 /5 Nişantaşı İstanbul

ISO 9001 ISO14001 OHSAS 18001 Teşvikiye Mah.Şakayık sokak No:62 /5 Nişantaşı İstanbul ISO 9001 ISO14001 OHSAS 18001 Teşvikiye Mah.Şakayık sokak No:62 /5 Nişantaşı İstanbul İnşaat teklif içeriklerimiz aşağıdaki teknik dosyada ve teklif fiyatımız ilerideki sayfalarda detaylarıyla verilmiştir.

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR.

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL (15 yıla kadar bina kiralanması genel ve teknik şartları, değerlendirme kriterleri, ön protokol ve kira sözleşmesi ) 2015 1/22 T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Detaylı

MSK Grup; teknik ve idari gereklilik olması halinde mahal listesinde her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MSK Grup; teknik ve idari gereklilik olması halinde mahal listesinde her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu dökümanda Batı Life Evleri projesinin mahal listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir. Numune

Detaylı

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ KİRACI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Giriş 1.1. Hoş geldiniz 1.2. Bu Teknik Şartname neden okunmalı? 1.3. Teknik Şartnameyi nasıl kullanmalıyım? 1.4. Terimler ve Tanımlar

Detaylı

Kullanılacak tüm malzemeler, TSE normlarında olacaktır.

Kullanılacak tüm malzemeler, TSE normlarında olacaktır. Bu dokümanda FLORYA EKŞİNAR KONAKLARI projesinin mahal listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

Özel detaylar, pratik çözümler.

Özel detaylar, pratik çözümler. Özel detaylar, pratik çözümler. Modern mimarisi, sosyal tesisleri, güvenliği, otoparkı, doğayla içiçe çevresiyle Ekşinar Konakları; siz ve aileniz için yaşamaya değer bir yer. İhtiyacınızın olan her durumda

Detaylı

MAHAL LĐSTESĐ YAPI GENEL:

MAHAL LĐSTESĐ YAPI GENEL: Bu döküman sadece İstanbul Lounge-2 projesinin mahal listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-60)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-60) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

Dünyada tek bir devlet olsa, başkenti İstanbul olurdu! Napoleon Bonaparte

Dünyada tek bir devlet olsa, başkenti İstanbul olurdu! Napoleon Bonaparte Dünyada tek bir devlet olsa, başkenti İstanbul olurdu! Napoleon Bonaparte İstanbul Tarih boyunca büyük imparatorluklara ev sahipliği yapmış, adına şiirler, romanlar yazılmış, Doğu ile Batı yı buluşturan

Detaylı

Boğazına kadar. manzara

Boğazına kadar. manzara Boğazına kadar manzara Şirketimiz Türkiye de İstanbul, Çorlu, Kocaeli, Bursa, Sivas başta olmak üzere konut, AVM, Çarşı ve Otel yatırımları yapmaktadır. Bu çerçevede bugüne kadar toplam 4600 Konut, 1 AVM,

Detaylı

SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No : 4784-TU SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

HER ÖZELLİĞİYLE ELİT BİR YAŞAM

HER ÖZELLİĞİYLE ELİT BİR YAŞAM HER ÖZELLİĞİYLE ELİT BİR YAŞAM Ofton İnşaat, 2003 yılında İsmail Hakkı Altun ve Yusuf Şimşek in bir araya gelmesiyle kurulmuş olan Konsept İnşaat Projeleri şirketidir. Her iki eş başkan da 1980 senesinden

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi.

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi. İNŞAAT İŞLERİ 0 Yeni Şartname Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü REV. AÇIKLAMA HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 01.10.2013 00

Detaylı

MAHAL LİSTESİ YAPI GENEL:

MAHAL LİSTESİ YAPI GENEL: Bu dökümanda sadece; Harmony Towers projesinin mahal listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi, genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili TSE standartlarına veya gerektiğinde CE vb uluslararası normlara uygun olacaktır.

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili TSE standartlarına veya gerektiğinde CE vb uluslararası normlara uygun olacaktır. ORYAPARK KONUT TEKNİK ŞARTNAME Bu teknik şartname ORYATAŞ İNŞAAT ve TİCARET A.Ş. tarafından yaptırılan ORYAPARK projesi bütününde, yapının ana konstrüksiyonu, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel

Detaylı

2-A-1 Teslimler 2-A-2 Kiracı Paketi 2-A-3 Avan Proje 2-A-4 Uygulama Projesi ve Malzeme Tanımları 2-A-5 Bina Tanıtım/İsim Panosu Proje Teslimi

2-A-1 Teslimler 2-A-2 Kiracı Paketi 2-A-3 Avan Proje 2-A-4 Uygulama Projesi ve Malzeme Tanımları 2-A-5 Bina Tanıtım/İsim Panosu Proje Teslimi AKPLAZA OFİS BİNASI DEKORASYON ŞARTNAMESİ GENEL FİHRİST BÖLÜM 1_GİRİŞ VE AMAÇ 1.1 Giriş ve Amaç 1.2 Akplaza Ofis Binası Tasarım Felsefesi 1.3 Kriterlerin Kullanımı BÖLÜM 2_GENEL BİLGİ VE YÖNTEMLER Özet

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 İÇİNDEKİLER İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 ŞANTİYE TESİSLERİ VE YOLLAR... 6 4.1 Şantiye Büroları... 7 4.2 Ulaşım ve Servis Yolları... 8 5 SU TEMİNİ...

Detaylı

YA Ş A M R E H B E R İ

YA Ş A M R E H B E R İ YAŞAM REHBERİ HOŞ GELDİNİZ NİDAPARK BEŞİKTAŞ ı seçerek, bize gösterdiğiniz güvene bir kez daha teşekkür eder, yeni evinizde mutluluk dolu yeni bir yaşam dileriz. Şehrin ve lüksün merkezi Nidapark Beşiktaş

Detaylı

MERKEZ PARK YEL EVLERĠ MAHAL LĠSTESĠ

MERKEZ PARK YEL EVLERĠ MAHAL LĠSTESĠ SİTE GENEL 1. Sitenin ihtiyacı olan güçte elektrik enerjisinin temini ile ilgili altyapı iģleri yapılacak ve besleme hatları çekilecek. Blok giriģleri, blok sahanlıkları, asansörler, çevre aydınlatmaları,

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP)

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) ZEMİN KAT VE NORMAL KATLAR I. SALON İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) Döşeme : Tesviye tabakası (27.581) + Şap (27.583) + Laminant parke (Özel 16)+Koridor birleşimlerine metal kot profili Duvar

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI 2. BÖLGE TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI MÜŞTERİ HİZMETLERİ ÇAĞRI MERKEZİ 444 0 795 CANLI DESTEK www.soyak.com.tr E-POSTA info@soyak.com.tr SOYAK SİESTA TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI Hoş geldiniz, SOYAK

Detaylı