E - Cad. Burgan Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na. Sınırlı Denciimin Kapsanzı. Sonuç ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E - Cad. Burgan Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na. Sınırlı Denciimin Kapsanzı. Sonuç ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU"

Transkript

1 30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

2 E - Cad. Buıldınq a better working world Güney Bağımsız Denetim ve TeL SMMM AŞ Fax: Maslak Mahatlesı Eski Büyükdere ey Cem Drjın MasLak Plaza Ne 27 Ticaret Sıcıt Ne arıyer Istanbul - Turkıye ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Burgan Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Giriş Burgan Bank AŞ nin ( Banka ) 30 Haziran 2018 tarihli ilişiktekı konsolide olmayan bilançosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ait konsolide olmayan gelir tablosunun. konsolide olmayan özkaynaklarda muhaseheleşıirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablonun, konsolıde olmayan özkaynak değişim tablosunun ve konsolide olmayan nakiı akış tablosu ile önemli muhasebe poliıikalarının özeıinin ve dığer açıklayıcı dipnoılarının sınırlı denetimini ürütmüş bulunuyoruz. Banka yönetimi siz konusu ara dönem finansal bilgilerin 1 Kasım 2006 tarıhh ve sayılı Resmı Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına e Belgelerın Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenıne ilişkin yayımlanan dığer düzenlemeler ıle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) genelge ve açıklamalan ve bunlar ile düzenlenmeven konularda Türkiye Muhasebe Standardı 34 Ara Dönem Finansal Raporlama Sıandardı hükümlerıni içeren. BDDK Muhasebe vi Finansal Raporlama Mevzuatına uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz. yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem fınansal bilgilere ilişkin bir sonuç hıldırmektir. Sınırlı Denciimin Kapsanzı Yapıığımız sınırlı deneıim. Sınırlı Bağımsız Deneıim Siandardı ( SBDS ) 2410 Ara Dönem Finansal Bilgilerin. Işletmenin Yıllık Finansal Tahlolarının Bağımsız Denelimini Yürüıen Deneiçı Tarafından Sınırlı Bağımsız DenetimFne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem ünansal hılgilere ilişkin sınırlı deneıim. başla Fnans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı deneıim prosedürlerinin ugulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı: Bağımsız Denetim Standarılarına uygun olarak yapılan ve amacı flnansal ıahlolar hakkında bir görüş hildirmek olan bağımsız deneıirnin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem Fınansal hılgılerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bır bağımsız denetımde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vükıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamakladır. Bu sebeple. bir bağımsız denetim görüşü hildırmemekıeyiz. Sonuç Sınırlı deneıımimize göre. ilişikıeki ara dönem konsohide olmayan finansal bilgilerin. Banka nın 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla önansal durumunun ve aynı ıarihıe sona eren altı aylık döneme ilişkin. finansal performansının ve nakit akışlarının BDDK Muhasebe ve Fınansal Raporlama Mevzuatı na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bır husus dikkatimizı çekrnemişıir. Amambcı f;rrn of Ernsı Yooog Gioiıai Lımifod

3 EY Buildinq a better workinq world Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikte yedinci bölümde yer verilen ara dönem faaliyet raporunda yer alan flnansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem fınansal tahlolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır. Güney Bağımsız Denetim ve Serbesı Muhasebeci Malı Müşavirlik Anonim Şirketi of ErnstYoung Global Limited 10 Ağustos İstanbul, Türkiye 2 A member rm o(ernse gvoung GlobaL LLmiaod

4 Burgan Bank A.Ş. Genel Müdürlük Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: Sarıyer / stanbul / Türkiye TeI: Faks: Tic. Sicil Not BURGAN BANK NIN 30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK KONSOLİTDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU Banka nın Yönetim Merkezinin Adresi Banka nın Telefon ve Faks Numaraları Banka nın İntemet Sayfası Adresi İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No: Sarıyer / İstanbul :Telefon: Faks : bilgi(2lburgan.com.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafindan düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğe göre hazırlanan altı aylık konsolide olmayan finansal raporu aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır. Birinci Bölüm İkinci Bölüm Üçüncü Bölüm Dördüncü Bölüm Beşinci Bölüm Altıncı Bölüm Yedinci Bölüm BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER BANKA NIN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARI İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN BİLGİLER BANKA NIN MALİ BÜNYESİNE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Bu raporda yer alan konsolide olmayan altı aylık fmansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankalarm Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkmda Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur. 10 Ağustos 2018 Mehmet N. ERTEN Yönetim Kurulu Başkanı Ali r Yönetiil Kırulu Üyesi ve Genel Müdür Ahmet CIA Bölüm Başkanı Genel Muhasebe Vergi ve Yasal Raporlama Halil CANTEKİN Denetim Komitesi Başkanı Adnan Alej GOSTUSKI Komitesi Üyesi Osama T. AL GHOUSSETN Denetim Komitesi Uyesi Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler: Ad-Soyad/Ünvan : Ahmet C1A/ Bölüm Başkanı TeiNo : FaksNo :

5 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER SAYFA I. Banka nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi... 3 II. Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama... 4 III. Banka nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa Banka da sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar... 5 IV. Banka da nitelikli paya sahip kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar... 6 V. Banka nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi... 6 VI. Banka ile bağlı ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transfer edilmesinin veya borçların geri ödenmesinin önünde mevcut veya muhtemel, fiili veya hukuki engeller... 6 İKİNCİ BÖLÜM BANKA NIN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARI I. Bilanço... 8 II. Nazım hesaplar tablosu III. Gelir tablosu IV. Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir ve gider kalemlerine ilişkin tablo V. Özkaynak değişim tablosu VI. Nakit akış tablosu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE POLİTİKALARI I. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar III. İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklara ilişkin bilgilerin sunumu IV. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar V. Faiz gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar VII. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar VIII. Beklenen kredi zararlarına ilişkin açıklamalar IX. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar X. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar XI. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar XII. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar XIII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar XIV. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar XV. Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar XVI. Koşullu varlıklara ilişkin açıklamalar XVII. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar XVIII. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar XIX. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar XX. İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar XXI. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar XXII. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar XXIII. Kâr yedekleri ve kârın dağıtılmasına ilişkin açıklamalar XXIV. Hisse başına kazanç XXV. İlişkili taraflara ilişkin açıklamalar XXVI. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin açıklamalar XXVII. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar XXVIII. Sınıflandırmalar XXIX. TFRS 9 finansal araçlar standardına ilişkin açıklamalar.. 34 XXX. Cari dönemde geçerli olmayan önceki dönem muhasebe politikalarına ilişkin açıklamalar 37 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BANKA NIN MALİ BÜNYESİNE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER I. Özkaynak kalemlerine ilişkin açıklamalar II. Risk yönetimine ilişkin açıklamalar III. Kur riskine ilişkin açıklamalar IV. Faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar V. Hisse senedi pozisyon riskine ilişkin açıklamalar VI. Likidite riski yönetimine ve likidite karşılama oranına ilişkin açıklamalar VII. Kaldıraç oranına ilişkin açıklamalar VIII. Riskten korunma işlemlerine ilişkin açıklamalar IX. Başkaları nam ve hesabına verilen hizmetlere ilişkin açıklamalar X. Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklamalar BEŞİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE OLMAYAN I. Bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar II. Bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar III. Nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar IV. Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar V. Banka nın dahil olduğu risk grubu ile ilgili açıklamalar VI. Bilanço sonrası hususlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ALTINCI BÖLÜM SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR I. Sınırlı bağımsız denetim raporuna ilişkin açıklamalar II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar YEDİNCİ BÖLÜM ARA DÖNEM FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR I. Banka yönetim kurulu başkanı ve genel müdürünün ara dönem faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini içerecek ara dönem faaliyet raporu

6 BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER I. BANKA NIN KURULUŞ TARİHİ, BAŞLANGIÇ STATÜSÜ, ANILAN STATÜDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERİ İHTİVA EDEN TARİHÇESİ: Tekfen Yatırım ve Finansman Bankası A.Ş., özellikle yatırım ve dış ticaret faaliyetlerini finanse etmek amacıyla, 26 Ağustos 1988 tarih ve 88/13253 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yatırım bankası statüsünde kurulmuş olup, 7 Ağustos 1989 da bankacılık işlemlerine başlamıştır. Bank Ekspres A.Ş. nin ( Bank Ekspres ) kurulmasına 22 Eylül 1991 tarih ve 91/2316 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla izin verilmiş ve Kuruluş İzni Kararnamesi 10 Ekim 1991 tarih ve sayılı Resmi Gazete de ve Ana Sözleşmesi 18 Şubat 1992 tarih ve 2969 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Bank Ekspres 23 Ekim 1998 tarihinde mali bünyesindeki zayıflama sonucunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na ( TMSF ) devrolmuştur. 30 Haziran 2001 tarihinde TMSF ile Tekfen Holding A.Ş. arasında akdedilen Hisse Devir Sözleşmesi ne istinaden TMSF nin hissedar bulunduğu ve Bankalar Kanunu gereği yönetim ve denetimini elinde bulundurduğu Bank Ekspres A.Ş. nin sermayesinin %99,46 sını teşkil eden her biri 1 kr nominal değerli toplam adet hisse Tekfen Holding A.Ş. ye satılmak suretiyle devredilmiştir. Söz konusu sözleşmeye istinaden Tekfen Holding A.Ş. nin %57,69 oranında hissedarı olduğu Tekfen Yatırım ve Finansman Bankası A.Ş. nin Bank Ekspres A.Ş. tarafından devralınmasına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun ( BDDK ) 18 Ekim 2001 ve tarih 489 nolu kararıyla izin verilmiştir. Devir işlemleri 26 Ekim 2001 tarihinde gerçekleştirilmiş ve Tekfen Holding A.Ş. nin %57,30 ve TST International S.A. nın %40,62 oranında hissedar olduğu bankanın adı Tekfenbank Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. EFG Eurobank Ergasias S.A. ( Eurobank EFG ) ve Tekfen Holding A.Ş. ( Tekfen Grubu ) 8 Mayıs 2006 tarihinde Eurobank EFG nin, Tekfen Grubu'nun Tekfenbank A.Ş. hisselerinin ve tamamına sahip olduğu Tekfen Finansal Kiralama A.Ş. deki hisselerinin %70'ini satın almasını, geriye kalan tüm hisselerin ise Tekfen Grubu tarafından stratejik ortak olarak muhafaza edilmesini öngören bir anlaşma imzalamıştır. 23 Şubat 2007 tarihi itibarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Tekfenbank A.Ş. nin Eurobank EFG Holding (Luxembourg) S.A. ya ( Eurobank EFG Holding ) satışı onaylanmış ve satış işlemi hisse devriyle birlikte 16 Mart 2007 tarihi itibarıyla sonuçlandırılmıştır. Eurobank Ergasias S.A. nın Türkiye operasyonlarının Burgan Bank K.P.S.C. ye (eski ünvanıyla Burgan Bank S.A.K) satılması konusunda yapılan anlaşma çerçevesinde, Banka nın Eurobank EFG Holding (Luxemburg) S.A. ya ait %70 oranındaki hisse senetleri ile Tekfen Holding A.Ş. elinde bulunan %29,26 oranındaki hisse senetleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun 7 Aralık 2012 tarihli iznine istinaden Burgan Bank K.P.S.C. (eski ünvanıyla Burgan Bank S.A.K) tarafından satın alınmış ve Bankanın %99,26 lık hissesi 21 Aralık 2012 tarihinde Burgan Bank K.P.S.C. ye (eski ünvanıyla Burgan Bank S.A.K) devredilmiştir. Banka nın 23 Ocak 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda; Eurobank Tekfen A.Ş. olan ünvanının, Burgan Bank A.Ş ( Banka ) olarak değiştirilmesi kararı alınmış ve 25 Ocak 2013 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili ne tescil ettirilmiştir. 3

7 BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER (Devamı): II. BANKA NIN SERMAYE YAPISI, YÖNETİM VE DENETİMİNİ DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK TEK BAŞINA VEYA BİRLİKTE ELİNDE BULUNDURAN ORTAKLARI, VARSA BU HUSUSLARDA YIL İÇİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER İLE DAHİL OLDUĞU GRUBA İLİŞKİN AÇIKLAMA: Banka nın kayıtlı sermaye tavanı 2 milyar tam TL dir. 15 Aralık 2017, 14 Ocak 2018 ve 21 Şubat 2018 tarihlerinde alınan Yönetim Kurulu kararları ile gerçekleşen Banka nın sermaye artış sürecinde, ,45 tam TL rüçhan hakkı kullanılmış ve Banka nın sermayesi 26 Mart 2018 tarihinde ,45 tam TL olarak tescil edilmiştir. Bankanın 30 Mayıs 2018 tarihli Yönetim Kurulunda ,45 TL olan sermayenin ,55 TL artış ile tam TL sına çıkartılmasına karar verilmiştir. Hakim ortak sermaye katılım bedeli olan ,43 tam TL nakden tahsil edilmiş olup bu tutar 13 Haziran 2018 tarihinde BDDK nın izni ile sermaye hesabına aktarılmıştır. Rüçhan hakkı kullanım süreci tamamlanmış olup, 08 Ağustos 2018 tarihinde, Banka nın sermayesi tam TL olarak tescil edilmiştir. Banka nın ortaklık yapısında yıl içerisindeki sermaye artışının etkisi dışında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en büyük holding gruplarından biri olan KIPCO Grubu nun (Kuwait Projects Company) bir iştiraki olan ve 1977 yılında Kuveyt te kurulan Burgan Bank K.P.S.C. (eski ünvanıyla Burgan Bank S.A.K.), MENA bölgesinde (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) faaliyet gösteren önemli bankacılık gruplarından biridir. Burgan Bank Grubu, Kuveyt dışında, çoğunluk hissesine sahip olduğu iştirak bankaları ile Cezayir (Gulf Bank Algeria), Irak (Bank of Baghdad), ve Tunus ta (Tunis International Bank) faaliyet göstermektedir. 4

8 BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER (Devamı): III. BANKA NIN, YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ, DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİ İLE GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARININ NİTELİKLERİ, VARSA BUNLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER İLE BANKA DA SAHİP OLDUKLARI PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA: Ünvanı İsmi Görevi Öğrenim Durumu Yönetim Kurulu Başkanı: Mehmet Nazmi Erten Başkan Lisans Yönetim Kurulu Üyeleri: Faisal M.A. Al Radwan Başkan Vekili Lisans Eduardo Eguren Linsen Üye Lisans Majed E.A.A. Al Ajeel Üye Yüksek Lisans Adrian Alejandro Gostuski Üye Yüksek Lisans Mehmet Alev Göçmez Üye Yüksek Lisans Halil Cantekin Üye Lisans Osama T. Al Ghoussein Üye Lisans Ali Murat Dinç Üye ve Genel Müdür Yüksek Lisans Genel Müdür: Ali Murat Dinç Üye ve Genel Müdür Yüksek Lisans Genel Müdür Yardımcıları : (*) Esra Aydın Operasyon & Yönetim Hizmetleri Lisans Mutlu Akpara Hazine, Sermaye Piyasaları ve Finansal Yüksek Lisans Kurumlar Hüseyin Cem Öge Kurumsal Bankacılık Yüksek Lisans Cihan Vural İç Sistemler Lisans Rasim Levent Ergin İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Suat Kerem Sözügüzel Ticari & Kobi Bankacılığı Lisans Hasan Hüseyin Uyar Krediler Yüksek Lisans Mehmet Yalçın Mali İşler Lisans Denetim Komitesi : Halil Cantekin Başkan Lisans Adrian Alejandro Gostuski Üye Yüksek Lisans Osama T. Al Ghoussein Üye Lisans (*) Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Emine Pınar Kuriş, 06 Temmuz 2018 tarihinde Banka'dan ayrılmıştır. Yukarıda belirtilen kişilerin Banka'da sahip oldukları pay bulunmamaktadır. 5

9 BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER (Devamı): IV. BANKA DA NİTELİKLİ PAYA SAHİP KİŞİ VE KURULUŞLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Ad Soyad/Ticari Ünvanı Pay Tutarları Pay Oranları Ödenmiş Paylar Ödenmemiş Paylar Burgan Bank K.P.S.C %99,55 %99,55 - Banka nın Ana Sözleşmesi gereğince 1 milyon adet kurucu hissesi bulunmaktadır. Ana Sözleşme ye göre %5 oranında yasal yedeklerin ayrılması ve ödenmiş sermayenin %5 i oranındaki birinci temettünün dağıtılmasından sonra dağıtılabilir tutarın %10 u kurucu hisse sahiplerine dağıtılır. V. BANKA NIN HİZMET TÜRÜ VE FAALİYET ALANLARINI İÇEREN ÖZET BİLGİ: Genel Müdürlüğü İstanbul da yerleşik olan Banka 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla yurt içinde 43 (31 Aralık 2017: 43) şube ile kurumsal ve ticari bankacılık, perakende bankacılık ve hazine iş alanlarında bankacılık hizmeti vermektedir. 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla Banka nın personel sayısı (31 Aralık 2017: 978) kişidir. VI. BANKA İLE BAĞLI ORTAKLIKLARI ARASINDA ÖZKAYNAKLARIN DERHAL TRANSFER EDİLMESİNİN VEYA BORÇLARIN GERİ ÖDENMESİNİN ÖNÜNDE MEVCUT VEYA MUHTEMEL, FİİLİ VEYA HUKUKİ ENGELLER: Bulunmamaktadır. 6

10 İKİNCİ BÖLÜM BANKA NIN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARI I. Bilanço (Finansal durum tablosu) II. Nazım hesaplar tablosu III. Gelir tablosu IV. Özkaynakta muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo V. Özkaynak değişim tablosu VI. Nakit akış tablosu

11 30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOSU) I. BİLANÇO Dipnot (Beşinci (30/06/2018) AKTİF KALEMLER Bölüm) TP YP Toplam I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net) Nakit ve Nakit Benzerleri Nakit Değerler ve Merkez Bankası I-a Bankalar I-c Para Piyasalarından Alacaklar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar I-b Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Diğer Finansal Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar I-d Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Diğer Finansal Varlıklar İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar I-g Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Finansal Varlıklar Türev Finansal Varlıklar I-l Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı Donuk Finansal Varlıklar Beklenen Zarar Karşılıkları (-) II. KREDİLER (Net) I-e Krediler İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar Kiralama İşlemlerinden Alacaklar I-k Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Kazanılmamış Gelirler (-) Faktoring Alacakları I-e İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar Donuk Alacaklar Beklenen Zarar Karşılıkları (-) I-e Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama) Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama) Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık) III. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) I-o Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin IV. ORTAKLIK YATIRIMLARI İştirakler (Net) I-h Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler Konsolide Edilmeyenler Bağlı Ortaklıklar (Net) I-i Konsolide Edilen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilen Mali Olmayan Ortaklıklar Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) I-j Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler Konsolide Edilmeyenler V. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Şerefiye Diğer VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) I-m VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI I-n X. DİĞER AKTİFLER I-p VARLIKLAR TOPLAMI Not: TFRS 9 un geçişe ilişkin hükümleri uyarınca önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir ve 2018 finansal tablolarının farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle, 2017 finansal tabloları ayrı olarak verilmiştir. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 8

12 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOSU) I. BİLANÇO Dipnot (Beşinci (31/12/2017) AKTİF KALEMLER Bölüm) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI I-a II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z A YANSITILAN FV (Net) I-b Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Krediler Diğer Menkul Değerler III. BANKALAR I-c IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) I-d Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler VI. KREDİLER I-e Krediler Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Takipteki Krediler Özel Karşılıklar (-) VII. FAKTORİNG ALACAKLARI I-e 6-6 VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) I-g Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler IX. İŞTİRAKLER (Net) I-h Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) I-i Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) I-j Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) I-k Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR I-l Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Şerefiye Diğer XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) I-m XVII. VERGİ VARLIĞI I-n Cari Vergi Varlığı Ertelenmiş Vergi Varlığı XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) I-o Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XIX. DİĞER AKTİFLER I-p AKTİF TOPLAMI Not: TFRS 9 un geçişe ilişkin hükümleri uyarınca önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir ve 2018 finansal tablolarının farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle, 2017 finansal tabloları ayrı olarak verilmiştir. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 9

13 30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOSU) I. BİLANÇO Dipnot (Beşinci (30/06/2018) PASİF KALEMLER Bölüm) TP YP Toplam I. MEVDUAT II-a II. ALINAN KREDİLER II-c III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) II-d Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller V. FONLAR Müstakrizlerin Fonları Diğer VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER II-b Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı VIII. FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ IX. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER II-f Finansal Kiralama Faaliyet Kiralaması Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) X. KARŞILIKLAR II-h Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar XI. CARİ VERGİ BORCU II-i XII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) II-j Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XIV. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI II-k Krediler Diğer Borçlanma Araçları XV. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER II-e XVI. ÖZKAYNAKLAR II-l Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar (72.280) - (72.280) Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı ( ) - ( ) Dönem Net Kâr veya Zararı Azınlık Payları YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI Not: TFRS 9 un geçişe ilişkin hükümleri uyarınca önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir ve 2018 finansal tablolarının farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle, 2017 finansal tabloları ayrı olarak verilmiştir. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 10

14 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOSU) I. BİLANÇO Dipnot (Beşinci (31/12/2017) PASİF KALEMLER Bölüm) TP YP Toplam I. MEVDUAT II-a Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı Diğer II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR II-b III. ALINAN KREDİLER II-c IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) II-d Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller VI. FONLAR Müstakriz Fonları Diğer VII. MUHTELİF BORÇLAR VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR II-e IX. FAKTORİNG BORÇLARI X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) II-f Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR II-g Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XII. KARŞILIKLAR II-h Genel Karşılıklar Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar XIII. VERGİ BORCU II-i Cari Vergi Borcu Ertelenmiş Vergi Borcu XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) II-j Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER II-k XVI. ÖZKAYNAKLAR II-l Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları (2.366) (143) (2.509) Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri (2.957) - (2.957) 16.3 Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı Dönem Net Kâr/ Zararı PASİF TOPLAMI Not: TFRS 9 un geçişe ilişkin hükümleri uyarınca önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir ve 2018 finansal tablolarının farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle, 2017 finansal tabloları ayrı olarak verilmiştir. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 11

15 30 HAZİRAN 2018 VE 31 ARALIK 2017 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLERE İLİŞKİN KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAP TABLOLARI II. NAZIM HESAPLAR TABLOSU Dipnot (30/06/2018) (31/12/2017) (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) I. GARANTİ ve KEFALETLER III-a Teminat Mektupları Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler Dış Ticaret İşlemeleri Dolayısıyla Verilenler Diğer Teminat Mektupları Banka Kredileri İthalat Kabul Kredileri Diğer Banka Kabulleri Akreditifler Belgeli Akreditifler Diğer Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden Factoring Garantilerinden Diğer Garantilerimizden Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER III-a Cayılamaz Taahhütler Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler için ödeme Taahhütlerimiz İhracat taahhütlerinden kaynaklanan vergi ve fon yükümlülükleri Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Alım Satım Amaçlı İşlemler Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri Vadeli Döviz Alım İşlemleri Vadeli Döviz Satım İşlemleri Para ve Faiz Swap İşlemleri Swap Para Alım İşlemleri Swap Para Satım İşlemleri Swap Faiz Alım İşlemleri Swap Faiz Satım İşlemleri Para,Faiz ve menkul değer Opsiyonları Para Alım Opsiyonları Para Satım Opsiyonları Faiz Alım Opsiyonları Faiz Satım Opsiyonları Menkul değerler alım opsiyonları Menkul değerler satım opsiyonları Futures Para İşlemleri Futures Para Alım İşlemleri Futures Para Satım İşlemleri Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri Futures Faiz Alım İşlemleri Futures Faiz Satım İşlemleri Diğer Diğer B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) IV. EMANET KIYMETLER Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Değerler Tahsile Alınan Çekler Tahsile Alınan Ticari Senetler Tahsile Alınan Diğer Kıymetler İhracına Aracı Olunan Kıymetler Diğer Emanet Kıymetler Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER Menkul Kıymetler Teminat Senetleri Emtia Varant Gayrimenkul Diğer Rehinli Kıymetler Rehin Kıymet Alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 12

16 30 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir. III. GELİR TABLOLARI Dipnot GELİR VE GİDER KALEMLERİ (Beşinci Bölüm) 01/01/ /06/ /04/ /06/2018 I. FAİZ GELİRLERİ IV-a Kredilerden Alınan Faizler Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler Bankalardan Alınan Faizler Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Faiz Gelirleri IV-k II. FAİZ GİDERLERİ (-) IV-b Mevduata Verilen Faizler Kullanılan Kredilere Verilen Faizler Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri IV-k III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ Alınan Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilerden Diğer IV-k Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) Gayri Nakdi Kredilere (-) Diğer (-) IV-k V. PERSONEL GİDERLERİ (-) VI TEMETTÜ GELİRLERİ VII. TİCARİ KAR/ZARAR (Net) IV-c Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ IV-d IX. FAALİYET BRÜT KÂRI (III+IV+V+VI+VII+VIII) X. BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-) IV-e XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) IV-f XII. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (IX-X-XI) XIII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI - - XIV. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR XV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI - - XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XII+...+XV) IV-g XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) IV-h Cari Vergi Karşılığı - (988) 17.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) XVIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVI±XVII) IV-i XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - - XX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri - - XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIX-XX) - - XXII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) - - XXIII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XXI±XXII) - - XXIV. DÖNEM NET KARI/ZARARI (XVIII+XXIII) IV-j Grubun Kârı / Zararı Azınlık Payları Kârı / Zararı (-) - - Hisse Başına Kâr / Zarar 0,837 0,427 Not: TFRS 9 un geçişe ilişkin hükümleri uyarınca önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir ve 2018 finansal tablolarının farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle, 2017 finansal tabloları ayrı olarak verilmiştir. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 13

17 30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir. III. GELİR TABLOLARI Dipnot GELİR VE GİDER KALEMLERİ (Beşinci Bölüm) 01/01/ /06/ /04/ /06/2017 I. FAİZ GELİRLERİ IV-a Kredilerden Alınan Faizler Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler Bankalardan Alınan Faizler Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Faiz Gelirleri IV-k II. FAİZ GİDERLERİ (-) IV-b Mevduata Verilen Faizler Kullanılan Kredilere Verilen Faizler Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri IV-k III. NET FAİZ GELİRİ / GİDERİ (I - II) IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ Alınan Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilerden Diğer IV-k Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) Gayri Nakdi Kredilere Verilen (-) Diğer (-) IV-k V. TEMETTÜ GELİRLERİ VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) IV-c Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı (1.766) VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ IV-d VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) IV-e X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) IV-f XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI - - XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI - - XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV) IV-g XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (-) IV-h Cari Vergi Karşılığı (-) Ertelenmiş Vergi Karşılığı (-) XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV-XVI) IV-i XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri İştirak. Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - - XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri İştirak. Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri - - XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) - - XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (-) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı - - XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX-XXI) - - XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) IV-j Hisse Başına Kâr / Zarar (1.000 nominal için tam TL olarak) 0,501 0,269 Not: TFRS 9 un geçişe ilişkin hükümleri uyarınca önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir ve 2018 finansal tablolarının farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle, 2017 finansal tabloları ayrı olarak verilmiştir. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 14

18 30 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir. IV. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO 30/06/2018 I. DÖNEM KARI/ZARARI II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri (24.301) Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler (11.982) III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II) Not: TFRS 9 un geçişe ilişkin hükümleri uyarınca önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir ve 2018 finansal tablolarının farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle, 2017 finansal tabloları ayrı olarak verilmiştir. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 15

19 30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir. IV. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO 30/06/2017 I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI - III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI - IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI - V. VI. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) (6.139) YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) - VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ - VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI (145) IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ (573) X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+ +IX) XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Diğer XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X+XI) Not: TFRS 9 un geçişe ilişkin hükümleri uyarınca önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir ve 2018 finansal tablolarının farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle, 2017 finansal tabloları ayrı olarak verilmiştir. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 16