Yeni bir siyasallaflma dönemine girerken. Yeni bir siyasallaflma dönemine girerken. AKP nin kriz sinyalleri T. AKP nin kriz sinyalleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni bir siyasallaflma dönemine girerken. Yeni bir siyasallaflma dönemine girerken. AKP nin kriz sinyalleri T. AKP nin kriz sinyalleri"

Transkript

1 sömürge kapitalizminin kriziyle ve AKP iktidarının yavaş yavaş inişe geçmeye başlamasıyla birlikte, şimdi CHP de sancılı ve uzun bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Parti içi akımların, partinin kitle temelinin, sermaye temsilcilerinin ve görüldüğü kadarıyla popüler halk temennisinin mutabakatıyla kurultayda kuvvetli bir yenilenme isteği ortaya çıktı. Düzenin beklentileri açısından Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında somutlanan bu mutabakatın önünde şimdi ciddi bir yenilenme şartı var: Neoliberal krizin yıkımından doğan emek eksenli tepkileri sisteme eklemleme ve gene bu süreçte ortaya çıkan neoliberal kimlik gerilimlerini yeni düzenle uyumlu hale getirme. Kısacası, uzun zamandır yeri doldurulamayan sol liberal partileşme boşluğu, düzenin ana akım sol partisiyle doldurulmak istenmektedir Elbette bunlar evdeki hesap. Çarşı hesabı, yani piyasaların, sokağın, kırk yıllık taşlaşmış parti yapısının, partinin geleneksel kitle temelinin, partinin halkla/işçi sınıfıyla ilişkilerinin ve yeni genel başkanın kişisel dönüşümünün barındırdığı gerilimlerin hesabı, işte onu süreç gösterecek. Ama sürecin bugün gösterdiklerine bakacak olursak: CHP'nin 33. Genel Kurul'u (22-23/05) yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık bütün delegelerin oyuyla partinin 7. genel başkanı seçildi. Kurultayda öyle bir hava esti ki, sanki epeydir eski rejimin "tutucu" mevzilerine sinmiş bir vaziyette bekleyen "sol değişim hareketi", Deniz Baykal'ın çekilmesiyle, atılım yaptı. Sanki AKP'nin "değişimcilik" noktasındaki hoyrat hegemonik üstünlüğü karşısında başı önünde ezik bir şekilde dolaşan sol, yıllardır beklediği fırsatı yakaladı: Sanki "artık rüzgâr tersine döndü!" Şimdi bütün tartışmalar, kurultay rüzgârının sahiciliğinin ve sürekliliğinin olup olmadığının etrafında dönmektedir. Bu bir yana, kesin olan bir şey var ki, o da kurultayın, iktidardan muhalefete, İslamcılardan sola, liberallerden ulusalcılara dek hemen bütün kesimleri etkilemiş olduğudur. Ayrıca halkın popüler ilgisini çekmiş olması ise başlı başına önemlidir. En karamsar olanlar, bunun şişirilmiş bir hava olduğu ve dağılacağı; en iyimser olanlarsa, bunun sol bir değişim dalgasının ve bu dalganın sonunda gelecek sol bir iktidarın habercisi olduğu görüşündedirler. Sahiciliği ve sürekliliği bir yana bırakılırsa, kurultayda esen sol rüzgâr, kuvvetini esasen CHP'nin hâlihazırdaki yenilenme dinamiklerinden almıyor. Zaten böyle bir hazırlık ve teşkilatlanma da yürütülmedi. Kurultayda esen sol rüzgâr, ürkiye yeni bir siyasallaşma dönemine girdi. Bugünden başlayarak genel seçime uzanan bir süreçte siyasetin yapısında ve öznelerinde köklü bazı değişimleri ortaya çıkaracak koşullar olgunlaşıyor. Neoliberal dönüşüme, çeşitli krizlerden geçerek yerleşik bir düzen niteliği kazandıran AKP iktidarının başarısı, aynı zamanda kendi sonunu da hazırlıyor. Eski rejimin asker-sivil bürokrasi seçkinlerinin alt edilmesiyle güçlenen AKP iktidarı, kendisi dâhil kimsenin dışında kalamayacağı yeni bir siyasallaşma sürecinin önünü açmış oldu. Kapanmakta olan döneme özgü siyasallaşma ve iktidar savaşımı öznelerinin kazanarak ya da kaybederek de olsa eski konumlarını yitirmeleri, AKP'nin ve onun ters simetrisinde mevzilenen CHP'nin yeniden yapılanmalarını zorunlu kılıyor. Koşullar nesnel olarak CHP'yi, AKP iktidarının yumuşak karnında tepkileri biriken işçi sınıfının/halkın düzenle bağlarının zayıfladığı kırılgan alanlara itmektedir. AKP ise tam anlamıyla bir sermaye partisi olmasının gereğini yaparak iktidarını derinleştirmenin ve emeğe yeni saldırı programlarının peşinde. CHP'de yenilenme mutabakat ; ama hangi eksende? Cumhuriyetin kurucu partisi CHP'nin siyasallaşma süreçleri, o zamandan beri iki ana akımın parti içi iktidar mücadelesinin sonuçlarına bağlı olarak biçimlendi: Asker-sivil bürokrasi seçkinlerinin devletçi, ulusalcı, statükocu çizgisi ve sosyal demokrat, halkçı çizgi. Kapitalizmin özellikle kriz ve yeniden yapılanma koşullarına bağlı olan bu iki çizgiden biri egemen parti çizgisi olarak öne çıktı. Neoliberal yeni Hep kerameti kendinde gören egemenler, halk n çal nm fl yarat c l ndan beslenerek ceplerini doldurmakta; halk n çal nm fl gücüne yaslanarak iktidarlar n desteklemekteydiler. Halk n çal nm fl güzelli iyle sanatsever; çal nm fl dayan flmac l yla yard msever oldular. De iflimcilikle böbürlenerek halk n s rt na çürümüfl diktatörlüklerini infla etmeleri, halk n özündeki özgürlük ve devrim dinamiklerinin tersine çevrilmesinden baflka bir fley de ildir. flte flimdi, AKP iktidar n n ve düzenin en k r lgan yerlerine vurarak kendisinden çal nm fl olanlar geri almaya bafllayan iflçi s n f, ezilenler ve yoksul halk n devrimci siyasetiyle hesaplaflma vakti geldi AKP nin kriz sinyalleri AKP nin kriz sinyalleri T Türkiye nin yeni siyasallaflma ekseninde: Türkiye nin yeni siyasallaflma ekseninde: lamcı kitlelerin, Kürtlerin ve Alevilerin bu düzenle yeniden bütünleştirilebilmesi için düzenin gereksindiği nesnel adımları attı. (Kürtlerin ve Alevilerin çelişkili siyasal süreçleri bu nesnel-sistemsel girişimin gerçekliğini değiştirmiyor.) 1. Kriz ve neoliberal yeniden yap lanma AKP iktidarının önemli bir başarısı da, İslamcı bir kadroyu iktidarın tepesine çıkarması oldu. Tarihin cilvesine bakın ki, cumhuriyet tarihinin çok sancılı dönüşüm süreçlerinden birine, yıllardır rejim karşıtı olarak gösterilen çok özel ve dinamik bir kadro önderlik etmektedir. Ağırlıkla İslamcı hareketten, eski bürokratik seçkinlerden, biraz da soldan ve liberallerden devşirilen bu yeni, genç, girişken kadro, cumhuriyetle yaşıt bir rejim sorunu olan İslamcılığın düzenle bütünleşmesini sağladığı gibi, krizle birlikte tıkanma noktasına gelen neoliberal atılımın gereksindiği taze kanı oluşturdu. Özal'ın (ANAP) neoliberal hamlelerinin halkta yarattığı tepkilerin bir toplumsal muhalefete dönüşmesi, Kürt sorununun rejimi kilitlemesi ve İslamcıların Refah Partisi'yle hükümet ortağı olması (Refahyol Hükümeti, 1997) neoliberal yeni sömürge kapitalizmini çok yönlü krizlere sürükledi. Düzenin, DSP, CHP, MHP gibi (özellikle Ecevit-Bahçeli ulusalcımilliyetçi-faşist ekseni) seçenekleri ülkeyi krizden çıkaracak politikalar geliştiremedikleri gibi, yolsuzluk ve çürümeyi derinleştirdiler. Krizin derinleşmesi, aynı zamanda yerleşik burjuva partilerinin temsil krizine girerek çözülmesini getirdi. İşte bu koşullarda, AKP, 28 Şubat'ın darbeleriyle iyice derinleşen siyasal İslam'ın krizinde bir yenilenme hareketi ("Yenilikçiler") olarak gelişti. Hareketi ve İslamcı kitleleri neoliberal kapitalizme uyarlayarak krizi aştı. Neoliberal sürece daha önce ANAP döneminde uyum sağlamış Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu, Köksal Toptan gibi isimleri de iktidarın çekiciliği sayesinde bünyesine kattı. İslamcıların militanlık potansiyelini hep canlı tutma taktiklerinin yanın- 120 S YASAL REJ M 120 S YASAL REJ M ürkiye'de siyasal mücadele, cumhuriyetin başından beri "rejim düşmanı" gibi gösterilen İslamcı hareketin, son yıllarda, kitlesel bir iktidar partisi olmasının koşullarını yarattı. '70'lerin sonlarında sokaklarda boy gösteren "bir İslamcı militan"ın, 2000'lerde adım adım karizmatik bir "devlet adamı"na dönüşmesine tanık olduk. Devlet adamlığı geleneğinin "seçkin temsilcileri"nin burun kıvırdığı Recep Tayyip Erdoğan, büyük kitleleri coşturan, uluslararası üne sahip bir önder kültüne dönüştü. Kişisel karizması partisinin önüne geçti. Yeri geldiğinde sokakta, yeri geldiğinde bürokraside hep devletin hizmetinde görev yapan İslamcı hareketin işbitirici (pragmatik) önderi Tayyip Erdoğan, miadı dolmuş "asker-sivil devlet seçkinleri"ne karşı bir halk kahramanı gibi şişiriliyor. Oysa bilinen kuvvetli bir kahramanlık öyküsü yok. Nasıl oluyor da, ezilenlerin siyasal rejimle bütünleştirildiği bütün kavşaklarda hep devletin hizmetinde olan İslamcı hareketin önderi AKP-Erdoğan, "eski devlet seçkinleri" karşısında halka bir kahraman gibi görünüyor? Daha önemlisi, nasıl oluyor da sömürge tipi faşizmi yeniden yapılandıran AKP iktidarı (İslamcı liberal siyasal rejim), "otoriter devlet ve rejim geleneğinde demokratik bir açılım" gibi görünüp aynı anda hem emperyalistlerin hem egemen sınıfların hem de ezilenlerin kitlesel desteğini alabiliyor? Bunu, zorba bir devletin halkta yarattığı bıkkınlığın, yine iktidarın olanakları kullanılarak etkin bir kitle desteğine dönüştürülmesiyle açıklamak, doğrusu çok kolay bir açıklama olurdu. Ezilenlerin ve dışlanmışların içinden sıyrılarak "vuruşa vuruşa" devletin tepesine dek tırmanmış bir "halk kahramanı"nın, her eylemi ve söyleminin, halkta mağdurlar adına seçkinlere atılmış bir intikam tokadı gibi yankılanması anlaşılır bir şeydir. Kaldı ki, iktidardayken bile hep "mağduru oynayarak" halkın desteğini kazanabilme taktikleri, görmezden gelinebilecek bir yetenek değildir. Bu gerekçeler, Erdoğan ın halka bir kahraman gibi görünmesinin bazı nedenlerini açıklasa da, onun asıl başarısını açıklamaz. Onun en büyük başarısı, 1990 ların sonlarında neoliberal yeni sömürge kapitalizminin derinleşen krizlerinin bir süreliğine de olsa aşılarak, neoliberal dönüşümün yerleşik bir düzen haline getirilmesidir. Kapitalist bir siyasal rejimin temel sorunu, yıkıma uğrattığı ezilenlerin tepkilerinin düzenle yeniden bütünleştirilmesidir. Baskı ya da rızayla, bastırarak ya da asimile ederek, aldatarak ya da satın alarak tepkilerin düzenle bütünleştirilmesi (eklemlenme), bunun için kullanılan yöntem ve araçlar o rejimin niteliğini ve sağlamlığını belirler. Bu anlamda, AKP iktidarının temsil ettiği İslamcı liberal rejim, neoliberal yeni sömürge kapitalizminin kendi çok yönlü krizinin içinden çıkardığı en sağlam rejim biçimidir. Çünkü, dar anlamıyla kendi iktidarını sağlama alma çabalarının ötesinde, kapitalist bir siyasal rejimin çözmesi gereken iki temel soruna net bir şekilde yanıt vermektedir. Birincisi, AKP iktidarı, neoliberal ilkeler çerçevesinde yürütülen dönüşüm sürecine önderlik ederek, sermaye sınıflarının genel ve ortak çıkarlarının kesintisiz korunduğu bir düzene yerleşiklik kazandırdı. İkincisi, özellikle krizin derinleştiği 2000'lerde sürekli ezilen ve dışlanan işçi kitlelerinin, yoksulların, İs- AKP nin ve Tayyip Erdo an n kiflili inde sömürge tipi faflizmin iktidar na yerleflen slamc liberal rejim, neoliberal dönüflüme yerleflik bir düzen kazand rd. Statükocu düflmanlar n kolayl kla altedip devrimci hareketin olmad koflullarda halk n politik muhalefetini denetim alt na alarak rejimin krizinden bir süreli ine de olsa baflar yla ç kan AKP, gelinen noktada kaç n lmaz olarak kendi krizini de büyütmektedir slamc liberal rejim slamc liberal rejim T Sömürge tipi faflizmin iktidar nda Veysel Dere ürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) AKP'yle yaşadığı iktidar savaşımıyla anılır oldu. Muhtıralar, gizli görüşmeler, brifingler, görevdeki subaylardan, emekli komutanlara uzanan darbe iddialı polis operasyonları bu savaşın yansıdığı çatışmalar oldu. Ordu siyasetin bir aktörü olarak gündemden hiç düşmedi. Fakat tüm bu çatışma ve gerilimlerle eşzamanlı olarak TSK içinde de bir değişim yaşandı. AKP iktidarı döneminde ülkenin yaşadığı neoliberal dönüşümden TSK da nasibini aldı. Profesyonel orduya geçiş, tek tip askerlik, ordunun küçülmesi gibi kod larla tartışılan değişiklikler, TSK'nın neoliberal dönüşümünün adımlarını oluşturmaktadır. I. Bir emperyalizm projesi olarak TSK'n n dönüflümü Neoliberal dönüşüm egemenlerin güvenlik ve tehlike anlayışını da değiştirdi. Emperyalistlerin silahlı birliği NA- TO güvenliği tehdit eden yeni gelişmeleri tespit edebilmek için yeni bir stratejik plan yapmaya çalışıyor. Bu yeni arayış "Neoliberalizm için tehdit unsuru nedir?" sorusuna verilecek cevaplarla kendi güvenlik kavramını tanımlıyor. Yoksulluk yeni tehdit in odağını oluşturuyor. Güvenlik sorununun tanımı değişirken ülkelerin güvenliğini sağlamakla sorumlu olan kurumlar ve ordular da bu yeni güvenlik konseptine uygun bir biçimde yeniden yapılandırılıyor. Önceki dönemde devletlerarası çatışmalara, askeri saldırılara, nükleer saldırı ihtimaline karşı donatılan ordular, artık yeni çatışmalara göre de yapılandırılmaktadır. Yoksulların isyanı, enerji kaynakların sömürgeleştirilmesi, çevrelerinin tahribatıyla birlikte mülksüzleştirilen köylüler, güvencesiz işçilerin başkaldırıları bunlardan bazılarını oluşturmaktadır. Ayrıca ordular, su, gıda, enerji nedeniyle yaşanacak bölgesel gerilimlere müdahale edecek donanıma ve kabiliyete sahip olmak üzere de yeniden yapılandırılmaktadır. Türkiye nin güvenlik stratejilerini de belirleyen emperyalizmin silahlı gücü NATO'da 1991 de başlayan yeni strateji çalışmaları, bugün hazırlanmakta olan Yeni Stratejik Konsept belgesiyle sürmektedir. NATO kuvvetlerinin dönüşümü için 1999 da NATO Savunma Yetenekleri Girişimi kurulmuştur. Bu girişimin tarif ettiği ordu modeli şu vasıflara sahiptir: n Hareket kabiliyeti ve konuşlandırılabilirlik : İttifak sahası dışındaki alanlar da dâhil, kuvvetleri ihtiyaç olan yerlerde süratle konuşlandırabilme yeteneği; n İdame ettirme : ana üslerinden uzakta konuşlanan kuvvetlere ikmal ve bakım sağlamak ve uzun süreli operasyonlarda yeni birliklerin hazır olduklarını garanti etme yeteneği; n Etkili savaşma : yüksek yoğunluktan alçak yoğunluğa, her tür operasyonda düşmanla etkili şekilde savaşabilme yeteneği; n Yaşayabilirlik : mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı kuvvetleri ve altyapıyı koruyabilme yeteneği; n Birbiriyle uyumlu iletişim : değişik ülkelerden gelen kuvvetlerin birlikte etkili şekilde çalışabilmelerine olanak sağlama Bu hedefler doğrultusunda 2002 yılında Prag da gerçekleşen NATO zirvesinde üye ülkeler, ordularının dönüşümü konusunda Prag Yetenekler Taahhüdü metni etrafında uzlaşmıştır yılında NATO'nun 21. yüzyılda yeni tehditlere karşı koyabilecek bir örgüte dönüştürülmesinin simgesi olarak nitelenen "NATO Mukabele Gücü" (NRF) kurulmuştur. İlk kurulduğunda 6 bin askerden oluşan NRF küçük ama etkili bir askeri birliktir ve NATO nun yaşadığı dönüşümün merkezi olarak tanımlanmaktadır. NRF, Riga 120 REJ M 120 REJ M TSK, neoliberal devletin silahl gücü olarak düzeni tehdit eden toplumsal hareketlere karfl koyacak flekilde yeniden yap land r lmaktad r. Orduya, emperyalizmin bölgesel gücü olarak, sömürgeci iflgallerde ve bölgenin sistemle bütünlefltirilmesi operasyonlar nda etkin görevler verilmektedir TSK'n n iktidar çat flmalar n n gölgesinde kalan dönüflümü TSK'n n iktidar çat flmalar n n gölgesinde kalan dönüflümü T Esen Özdemir Art k demir almak günü gelmiflse zamandan, Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. R ht mda kalanlar bu seyahatten elemli, Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli 3 2 ürkiye yeni bir siyasallaşma dönemine giriyor. Bu hiçbir siyasal öznenin dışında kalamayacağı; ya yenilenerek sürece etkin müdahale edeceği ya da etkisiz kalarak çözüleceği köklü bir dönüşüm süreci olacak. Bu sürecin belirleyici politik öznesi, hiç kuşku yok ki, işçi sınıfı hareketidir. 1980'lerden 1990'ların sonlarına dek birinci kuşak neoliberal saldırı dalgası karşısında savunmacı hareketinin bastırılmasıyla uzun bir sessizliğe gömülen işçi sınıfı, güvencesizleştirmeden ve güvencesizlikten doğan işçi ve hak hareketleriyle sınıflar mücadelesinde "tehlikeli bir düşman" olarak yerini aldı. Güvencesizlik, işçi sınıfı hareketinin yeni bir siyasallaşma eksenini oluşturuyor. Ancak işçi sınıfı hareketinin bastırılmasıyla, onun ağır bedeller ödenmiş yenilgisinin üstüne basarak yerleşik bir düzen haline gelen neoliberal dönüşüm, güvencesizlerden yükselen yıkıcı tehditle yeni bir siyasallaşma sürecine girdi. Bu süreçte egemenler arası iktidar savaşımları ikinci plana düşerken, düzen derinleşen krizinden emeğe yönelik kapsamlı bir saldırı planıyla çıkmaya çalışıyor. İşçi sınıfının neoliberalizme karşı ilk savunmacı başkaldırısının eski rejimin bütün egemen güçlerinin görece ittifakıyla bastırılması, düzenin neoliberal ilkelerce dönüşümünün önünü actı. Sınıf hareketinin bastırıldığı bir ortamda daha ellerinin kanı kurumadan egmenler, yeni düzenin iktidarı için şiddetli bir çatışmaya tutuştular. Tarihin cilvesine bakın ki, 2010'u yarıladığımız bugünlerde, artık eski rejimin egemen kanadının da bazı tasfiye operasyonlarıyla direncinin kırıldığı bir dönüm noktasına gelindi. Eski rejimin egemen iktidar gücü olan asker-sivil bürokrasi seçkinlerinin direnci epey kırıldı. İktidar blokunun gerilerine itilerek, en azından belli bir süre, siyasal-toplumsal bir güç olarak belirleyici bir konumdan uzaklaştırıldı. Böylece egemenler arası iktidar savaşımını temel alan siyasallaşma ekseni bütünüyle önemini ve güncelliğini yitirmese de (zaman zaman yine gündemin ilk sıralarına tırmandırılsa da) artık eskisi kadar siyasallaştırma gücü kalmadı. Eski seçkinlerin direnci kırıldıktan sonra, onlardan devralınan miras, AKP iktidarı tarafından neoliberal donanımlarla pekiştirilerek sürdürülmektedir. AKP, İslamcı liberal bir rejim biçimiyle sömürge tipi faşizmin iktidarına yerleşti. İslamcı hareketten getirdiği teşkilatçılık yeteneklerini ve kendisiyle ilişkili sanayi, ticaret ve finans burjuvazisinin sınıfsal dinamizmini devletin geleneksel gericiliğiyle buluşturan AKP, ikinci büyük dönüşümün eşiğine geldi. Bu dönüşüm sürecinde ilk hamleyi merkez sağ ve geleneksel devlet yapısı üzerindeki hegemonyasını genişleterek yapmaktadır. İktidara tırmanırken "özgürlük", "değişim" ve "demokrasi" kavramları üzerinde hegemonya kuran AKP, şimdi en sıkıntılı olduğu konuda, yani "devlet"in sahiplenilmesi konusunda hegemonya girişimlerini artırmaya başladı. Sırada "cumhuriyet", "Atatürk" ve "TSK"nın sahiplenilmesi var. Bu kavram ve kurumlar üzerinde hegemonya kurmak, iktidarını borçlu olduğu çatışmanın doğası gereği öteki kavramlarda olduğu kadar kolay olmasa da, bunu bir zorunluluk olarak gerçekleştirmek durumunda. AKP hegemonyasını "klasik bir merkez sağ partiye" doğru genişletmek, eldeki kuşu ürkütmeden, orada birikmiş olan devlet deneyimini de iktidarına katmak zorunda. İslamcı entelektüellerin yeni bir devlet tanımı arayışları (Ali Bulaç, "Kerim devlet", Zaman, 24/04 ) bunun bir örneğini oluşturmaktadır. Yine Atatürk ve 1923 cumhuriyet döneminin ilk atılımının büyük tarihi vizyonu, bir muasır medeniyetleşme atılımı olarak bugün Avrupa Birliği üyeliğinden neoliberal hak ve özgürlüklere kadar AKP'yle ilişkili burjuvazi tarafından sahiplenilmektedir. (Aktaran Ergin Yıldızoğlu, "Kemalizm öldü, Yaşasın Kemalizm", Cumhuriyet, 12/05, Gökhan Bacık (Zaman yazarı)-dariush Zahedi, Foreign Affairs web sitesi) Yine AKP, toplumsal muhalefet eylemleri karşısında gösterdiği düşmanca tepkiyle İslamcı, piyasacı gericiliğine şimdi bir de tipik faşist, antikomünist gericiliği eklemiş oldu. Elbette bütün bunlar İslamcı hareketin ve devletin geleneksel yapısında belirleyici dinamikler olarak zaten vardı; ancak bunlar, AKP'nin son atılımlarıyla neoliberal çerçevede yeni bir senteze ulaştırılmaktadır. Böyle bir sentez sayesinde, bir zamanlar AKP'nin etkili bir ideolojik silahı olan "iktidardayken muhalif" görünmek ve bunun söylemiyle ezilenlerin desteğine kazanma siyasetinin yetmezlikleri de giderilecektir. Buradaki can alıcı sorun, neoliberal kapitalizminin krizi derinleştikçe, eski çatışmanın doğası gereği devlete (yargıya, TSK'ya) yeni görevler verme sürecindeki yetmezliklerin aşılmasıdır. Böylece yenenler yenilenlerin bütün devlet geleneğini kendi iktidarına katarak, artık birinci plana yükselen siyasallaşma ekseninde olgunlaşan uzlaşmaz çelişkilerle ve büyük kriz dalgalarıyla karşılaşmaya hazırlanabilirler. Eski rejimin bir eleştirisi ve aşılması olarak neoliberal kapitalizmin iktidarına gelen AKP, ömrünü tüketmiş statükocu düşmanlarını çok kolay alt etti ve devrimci hareketin olmadığı koşullarda halkın politik muhalefetini bir süreliğine de olsa denetim altına aldı. Ancak o büyük iktidar başarısının kaçınılmaz sonucu olarak her geçen gün büyüyen başka bir düşman yarattı. O düşman, güvencesizlik kılığında her gittiği yerde AKP iktidarını adım adım izleyerek huzurunu kaçıran devrimci işçi sınıfından başkası değildir. Güvencesizlikten doğan dinamiklerin, geleneksel hiçbir muhalefet kalıbına sığmayan hareket biçimleri, iktidar tarafından dinci-piyasacı gerici, antikomünist bir söylemle "tehlikeli sınıflar" olarak baş düşman ilan edilmelerine yol açtı. Güvencisizlikten doğan işçi ve hak hareketleri, henüz politikleşmiş bir sınıf hareketi olarak tarihsel sahnede yerini almamışken bile iktidarın artan tedirginliği, yürünmesi gereken yola ilişkin ipuçları vermektedir. Bu ipuçları, hak hareketlerinin, neoliberal programı kesintiye uğratabilme potansiyelinde görülmektedir. Yine bu ipuçları, hak hareketlerinin, iktidarın gündelik yürütme etkinliklerine karşı sıklaşan şaşırtıcı baskınlarında ve sendikal bürokrasiyi taraf olmaya zorlayan fiili müdahalelerinde görülmektedir. İşte egemenlerde uyanan tehdit hissinin pratik temeli budur. Ancak bu noktaya kolay gelinmedi. Türkiye işçi sınıfı ağır yenilgilerden geçip büyük bedeller ödeyerek güvencesizlik eksenli yeni siyasallaşma eksenini yakaladı. 1980'lerden 2000'lere neoliberal yeni sömürge kapitalizminin yerleşik bir düzene dönüşmesi, temelde egemenler arası iktidar çatışmalarından doğan yenilgi ya da zaferlere bağlı olarak gerçekleşmedi. İşçi sınıfının yüzlerce yıllık kazanımlarını temsil eden bi- Neoliberalizme karfl savunmac tepkilerinin yenilgisinden sonra uzun bir sessizli e gömülen s n f hareketi, üzerindeki ölü topra n at yor. Ad m ad m izleyerek, AKP iktidar n n huzurunu kaç ran güvencesiz iflçi hareketleri ve halk n hak mücadeleleri, devrimci öznenin güvencesizlik k l ndaki muhteflem dönüflünü haber veriyor Yeni bir siyasallaflma dönemine girerken Yeni bir siyasallaflma dönemine girerken T bürokrasi İstanbul sermayesi nin partisi olmaya adaydır. Daha önceden de belirttiğimiz gibi AKP, egemen sınıfların tamamının talep ettiği bir dönüşümü uygulamaya aday olabilen tek sermaye partisidir. AKP yi iktidara taşıyan sermaye uzlaşmasını zayıf kılan ise siyasi tekliğin üzerinde yükseldiği toplumsal temelin homojen olmayışı, çatışmalı doğasıdır. Yandafllar n yükselifli AKP, iktidarının birinci döneminde, hem TÜSİAD da bloklaşan geleneksel tekelci sermayenin hem de o güne kadar büyük oranda MÜSİAD çatısı altında toplanan İslamcı sermayenin desteğini alarak iktidara yürümüştür. Ancak zamanla hem TÜSİAD içerisindeki pozisyon alışlar değişmeye başlamış hem de İslamcı sermaye grupları arasında da farklılıklar, ayrışmalar baş göstermiştir yılında kurulan ve daha çok küçük ve orta boy işletmeleri bünyesinde barındıran MÜSİAD ın üye profilinin önemli bir bölümü, '80'li yıllarda ANAP döneminde kuruluşunu gerçekleştiren yeni firmalardan oluşmakta, bu profil Milli Görüş geleneğinin siyasi olarak üzerinde yükseldiği temel olmaktadır. Bu profilin hatırı sayılır kısmının, Konya, Kayseri, Denizli, Antep gibi yeni sanayileşen kentlerin organize sanayi bölgelerinde, ihracata yönelik emek-yoğun sektörlerde, güvencesiz çalıştırmaya dayalı orta ve büyük sermayedarlardan oluşması kendilerini Anadolu Kaplanı olarak nitelendirmelerine neden olmaktadır. 1 İslamcı sermaye grupları, büyükşehirlerde ise daha çok ticari sermaye olarak görülmektedir. Cemaatin büyüklüğüne bağlı olarak garantilenen müşteri kitlesi İslamcı ticari sermayenin en önemli avantajı olmuştur. MÜSİAD ın en hızlı büyüdüğü dönem büyükşehir belediyelerini Refah Partisi nin almasının ardından, İslamcı sermayenin büyüdüğü yıllara rastlar. Belediyelerce yürütülen kamusal hizmetlerin sermaye birikiminin konusu olmaya 120 SERMAYE 120 SERMAYE gemen sınıf fraksiyonları arasında ciddi bir çatışma olduğu yeni bir tespit değil. Bu durum sıcaklaşan siyasi çatışmalar ile egemen sınıf fraksiyonları arasındaki çatışmalar arasındaki bağlantı noktalarını kurmayı gerekli kılıyor. AKP iktidarı kriz koşullarında bir sermaye uzlaşması olarak gündeme geldi krizi sonrasında neoliberal kapitalizmin toplumsal hegemonyasını sağlayabilecek tek seçenek olarak öne çıkan AKP nin, toplumsal temelinin omurgasını, yükselen yeni sermaye sınıfının muhafazakâr kesimleri oluşturmaktaydı. Diğer taraftan AKP, geleneksel tekelci sermaye de dâhil tüm sermaye kesimlerinin talep ettiği bir dönüşümü yürütmeye aday olabildiği ölçüde zoraki bir uzlaşmanın merkezinde yer aldı. Ancak bu uzlaşma içsel kriz dinamiklerini bünyesinde taşıyan bir uzlaşma oldu. AKP nin ilk iktidar döneminde sağladığı geniş tabanlı sermaye uzlaşması, içindeki potansiyel kriz dinamiklerini öteleyebilmekte, krizi yönetme yeteneğini gösterebilmekteydi. Ancak sermaye birikim koşulları zorlaştıkça ve AKP nin omurgasını oluşturan sermaye, geleneksel sermayenin alanına girdikçe egemen sınıfların iktidar mücadelesi kızışmaya, krizi yönetmek de giderek zorlaşmaya başladı. Sermaye içi mücadelenin taraflar Çatışmanın taraflarını tanımlayabilmek açısından öncelikle tespit edilmesi gereken konu, sermaye içi mücadele ve bunun siyasi karşılıkları açısından kristalize olmuş, netleşmiş, bloklaşmış, homojen iki taraf olmadığıdır. Sermaye içi mücadele açısından, sıkça yapıldığı üzere, İstanbul sermayesi ve Anadolu kaplanları şeklinde bloklaştırarak basitleştirilemeyecek kadar karmaşık çıkar çatışmaları ve çıkar birlikleri mevcuttur. Anadolu kaplanları da, İstanbul sermayesi de bu ifadeleri aşan heterojenliktedir ve iç içe geçmiş ilişkiler ağına sahiptir. Bu nedenle ne AKP tek başına Anadolu Kaplanları nın partisidir, ne de asker-sivil ANAP döneminin ard ndan geleneksel tekelci sermaye öncülü ünde kurulan sermaye gruplar aras ittifak bozulmufl ve bir koalisyon hükümetleri dönemi yaflanm flt. AKP iktidar yla birlikte, slamc sermayenin daha belirleyici oldu u bir ittifak do du. AKP nin ikinci iktidar dönemi ise sermaye içi mücadelenin öne ç kt bir dönem olarak yaflan yor E Azer Ulafl Oligarflide yükselen s n flar fliddetlenen çat flma Oligarflide yükselen s n flar fliddetlenen çat flma Bir dönüflümün öyküsü olarak Tekel direnifli Bir dönüflümün öyküsü olarak Tekel direnifli nişe son yılların en yaygın kitlesel desteğini verenler, Tekel işçilerinin aynı zamanda kendi hikâyelerini de anlattığının bilincindeydiler. Ama AKP iktidarı, direnişe omuz verenlerden daha çevik bir şekilde durumun farkına vardı. Yaklaşan tehlikeyi bir toplumsal muhalefet hareketine dönüşmeden, pervasızca saldırarak ve psikolojik harekat yöntemleri kullanarak kuşattı. Abdi İpekçi Parkı'nda işçilere pervasız polis saldırısının ardından sıkışan AKP'nin, toparlanarak, saldırıyı çok boyutlu bir kuşatma operasyonuna dönüştürmesi karşısında işçilerin direnişi, halkın, özellikle AKP ye karşı toplumsal muhalefetin desteğini artıran dönüm noktasıdır. İktidarın saldırısı, uzun bir kuluçka döneminin ardından ürkek adımlarla yolunu arayan Tekel işçilerini ateşleyerek, kararlı bir direnişe yöneltti. Ülkeyi gerilimlere sürükleyen onca "yüksek politika gündemini" yararak Ankara'nın merkezinde iktidara meydan okuyan Tekel işçileri, AKP'nin mağduriyet silahını tersine çevirip onun emek düşmanı saldırgan yüzünü gösterdi. AKP den canı yanan kitleler ve toplumsal muhalefet örgütleri, saldırıya uğrayan Tekel işçilerini desteklediler. Ancak bu anlamlı destekler, neoliberalizme karşı işçi sınıfı siyaseti, bir toplumsal muhalefet hareketi düzeyine sıçratılamadı. Direnişi ve bunu istismar eden desteği, şahsına ve partisine karşı ideolojik bir harekât olarak değerlendiren Başbakan Erdoğan, bu yüzeysel AKP karşıtlığını, her zamanki gibi toplumu kamplaştırmak için kullanmaya çalıştı. AKP karşıtlığının sınıfsal politik özünü çarpıtarak antikomünist, İslamcı-gerici ve liberal bir kuşatmayla yeni bir kutuplaşma ekseninde direnişçileri yalnızlaştırmaya çalıştı. Bunun için başlıca üç yöntem kullandı. Birincisi, bildik, "masum işçi eylemine, sol, terörist, komünist, muhalif sızmalar" söylemine bu sefer de başvuruldu. Amaç, direnişçileri bölüp çevrelerindeki desteği kopararak, AKP lehinde gerici-faşist bir saflaşmanın ideolojik meşruluğunu oluşturmaktı. İkincisi, AKP il örgütlerinden cemaatlere, İslamcı medyadan büyük oranda emek yoğun (ucuz, güvencesiz) işçi çalıştıran İslamcı sermayeye, işçi ailelerinden çeşitli vakıf ve derneklere geniş kesimler seferber edildi. Kuşatma ülke çapına yaygınlaştırıldı. Kuşatmanın sol gösterip sağ vuran üçüncü öğesi, direnişin yüzeysel AKP karşıtlığını yüceltip ardındaki sınıf politikasını gizleyen sermaye medyasından parlamenter muhalefete herkesi kapsadı. Bunlar, "sosyal patlama tehlikesinin" canlı kanlı habercisi olarak Tekel direnişini iktidar çatışmalarının malzemesi yaparken, en korktukları şey, neoliberal dönüşümü tökezleten -sermaye iktidarını kesintiye uğratan- süreçlerin önünün açılmasıydı. İşte direnişin tam bu noktadan ilerletilmesi; AKP karşıtlığının işçi sınıfı siyaseti olarak politikleştirilmesi, yaygın-popüler fiç HAREKET ekel işçilerinin 78 gün süren Ankara direnişi, 2 Mart'ta sona erdi yaz aylarına uzanan hazırlık dönemini ve marttan bugüne süren artçı eylemleri de sayarsak, uzun ve öğretici bir süreç oldu. Direniş hakkında çok şey söylendi, yazıldı, çizildi. Söylenen olumlu şeylerin tümünü sonuna dek hak etti. Türkiye işçi sınıfı tarihinde Tekel gibi özgün etkileriyle anılan, çığır açan, eşik atlayan pek az eylem vardır. Kavel, Haziran, Yeni Çeltek, Tariş, Zonguldak ilk akla gelenlerdendir. Tekel direnişi, daha tarih olmadan, işçi sınıfı hareketinde bir "tarihsel dönüm noktası" diye anılmaya başlandı. Tekel direnişi bir dönüşümün öyküsüdür. Tekgıda-İş'te (Türk-İş) örgütlü Tekel işçileri, 78 günde, taşlaşmış bir geleneksel devletçi sendikal kabuğu çatlatıp, kendi sınırlı ufuklarından hak mücadelelerinin ve yeni işçi hareketlerinin geniş âlemlerine açıldılar. Dönüştüler. Dönüştükçe, uzun zamandır hasret kalınan "kazanma umudunu" yeniden ateşlediler. Dönüşümü "küçük" kazanımlarla pekiştirdiler. Özlük haklarını koruma çabaları işçilerin hak mücadelesine dönüştü. Sektörel bir işçi eylemi, hak mücadelesine dönüştükçe, halkın çoktandır unutulmaya yüz tutmuş "dayanışma eğilimlerini" canlandırdı. AKP iktidarının Tekel işçilerine dayattığı ucuz ve güvencesiz çalışma statüsü olan "4C", neoliberal dönüşümün getirdiği güvencesiz yaşamın ortak simgesi haline geldi. Halkın ortak sorunlarının ve çıkarlarının da sesi haline gelen Tekel direnişçileri, halkın saygısını ve güvenini kazandılar. Bu noktada, örneğin taşeron çalışma gibi güvencesizlikten değil, güvencesizleştirilmeye karşı tepkiden doğan Tekel direnişi, kendisiyle aynı neoliberal saldırıya uğrayanlar üzerinde yarattığı sarsıcı nesnel etkiyle önemlidir. Sektörel bir işçi eyleminin, hak mücadelesiyle, içerik olarak genişleyip toplumsal olarak yaygınlaşması, eylemin politikleşme ve işçi sınıfının özneleşme gücüne güven tazeledi. Hak mağdurunu etkin bir direnişçiye dönüştüren bu süreç, epeydir kendisinden umut kesilen devrimci öznenin yeni bir işçi hareketi olarak çok yakındaki dönüşünü haber vermektedir. Dayanışma eğilimlerinin bu denli yaygınlığı, toplumsal muhalefetin yeni politikleşme eksenini göstermektedir. Halkın parçalanmış gücünü birleştiren güvencesizliğe karşı mücadele, toplumsal muhalefetin sürükleyici politik halkalarından biri haline gelmektedir. İşçi sınıfını, yoksulları ve öteki ezilen halk kesimlerini ortak bir çatışma ekseninde politikleştiren Tekel çadırı, kısa zamanda AKP iktidarına karşı ortak bir muhalefet çadırına dönüştü. Tekel direniş çadırı, meşruluğunu esas olarak, sınırlı bir "AKP karşıtlığı"ndan ya da haksızlığa uğrayanların "iktidardan hak ve adalet talebi"nden almamaktadır. Haklarını kesinlikle pazarlık konusu yapmayan direnişçilerin, "Ölmek var, dönmek yok!" ve "Çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakmak istiyoruz!" sloganlarıyla dile getirdikleri talepler, meşruluğunu, AKP iktidarına ve neoliberal politikalara karşı toplumsal muhalefeti ortaklaştırma gücünden ve halkın desteğinden almaktedır. "Anlat lan senin hikâyendir!" "Ancak eğer Alman okur, İngiliz sanayi ve tarım işçilerinin durumuna omuz silker ya da iyimser bir biçimde Almanya'da işlerin bu kadar kötü olmadığı düşüncesiyle kendini avutursa, ona açıkça şunu söylemeliyim: 'De te fabula narratur!'" ("Anlatılan, senin hikâyendir!") Marks Kapital'in Almanca birinci baskıya önsözünde Alman işçi sınıfına böyle seslenir Dire- AKP nin ve neoliberalizmin dayatt güvencesizli e karfl kurulan direnifl çad rlar, toplumsal muhalefetin sürükleyici halkas ve iflçi s n f n n, yoksullar n ve ezilen halklar n ortak sesi oldu. Meflrulu unu, AKP iktidar na ve neoliberal politikalara karfl toplumsal muhalefeti ortaklaflt rma gücünden ve halk n deste inden ald Celal K raç 78 günde devri âlem 78 günde devri âlem T üvencesizliğe karşı yükselen hareketler, sınıf mücadelesinin yeni bir dönemini haber veriyor. Bu yeni dönemde, işçi hareketinde olduğu gibi hak mücadelelerinde de kadın militanlığının dikkat çekici biçimde öne çıktığı görülüyor. Tekel direnişiyle Sakarya Meydanı, sınıf hareketindeki bu yenilenmenin habercisi olarak kadın militanlığının öne çıkmasına tanık oluyor. İşte bu nedenle, Tekel direnişindeki işçi kadınların deneyimlerinin ışığını süzmek, hak mücadelelerinde yeni yeni beliren kadın militanlığına ilişkin yol gösterici ipuçları sunabilir. 1. S n f hareketinin yeniden oluflum sürecinde temel bir dinamik olarak kad n ve kad n militanl n n ortaya ç k fl Dünyada ve ülkemizde işçi sınıfı hareketi tarihsel olarak yeniden oluşuyor, yeniden politikleşiyor. Kadınlar bu yeniden oluşum ve yeniden politikleşme sürecinde temel bir dinamik olarak yer almaya başladı. Ülkemizdeki işçi sınıfı hareketinin yeniden oluşum sürecinde, güvencesizleştirmeye karşı mücadele öne çıkıyor. Tekel işçilerinin direnişi bu gelişim seyrinin en belirgin örneğini oluşturdu. Kadınlar, güvencesizliğe karşı hak mücadeleleri ekseninde gelişen sınıf mücadelesinin bu yeni biçim ve niteliğine kolayca uyum sağlıyorlar. Bu sayede mücadelede etkin rol alıyorlar. Çünkü kadınlar, güvencesizliğin yaygınlaştığı temel alanların başlıca toplumsal aktörleridir. Kadın katılımının geniş bir yer tuttuğu Tekel direnişinde kadınlar, sayıları kadar dinamik etkileriyle de kendilerini gösterdiler. Bunun yanında, eylemlerde sürekli ön sıralarda yürüyen kadınlar, sendikanın geri tutumları karşısında her zaman yüreklendirici ve ateşleyici oldular. Direnişin sürekli kılınmasında, kadının cinsel-toplumsal olarak ezilmişliğine de meydan okuyarak mücadeleye katılması, onu mücadele içinde hızla politikleştirirken, bir yandan da yaşam içindeki eşitsizlik ilişkilerini sorgular hale gelmesinde etkili oldu. Neoliberalizmin temel stratejilerinden ikisi olan güvencesizlik ve kamusal hizmetlerin piyasalaştırılması süreçleri, en çok kadınları etkilemektedir. Çünkü güvencesizliğin yaygınlaştığı alanlar çoğunlukla kadın emeğinin yoğun olarak kullanıldığı alanlardır. Bunlar hizmet sektörü (özellikle özelleştirilen kamusal hizmet sektörü), tekstil, gıda, metal, elektronik gibi yeni sömürgelere kaydırılan ucuz ve yoğun emeğe dayalı geleneksel işkollarıdır. Bunun yanı sıra temel kamusal hizmetlerin piyasalaştırılması da kadın emeğine dayalı yeniden üretim alanına yönelmektedir. Kadınlar bu iki saldırının hedefinde bulunan toplumsal aktörler olarak, işçi sınıfı hareketinin bu yeni tarihsel döneminde önemli bir role sahip hale geldiler. Güvencesiz çalıştırmanın yaygınlaştığı hizmet alanları, ağırlıkla kadın emeğinin özgül niteliğini istihdam eden alanlardır. Kadınların zaten cinsiyete dayalı toplumsal iş bölümü nedeniyle yapmakta ustalaştığı ev işlerinin bir benzeri olduğu iddia edilen hizmet ve üretim alanlarında çoğunlukla kadın emeği kullanıyor. Bu gibi işlerin "kadın işleri"ne benzerliği, kadın emeğinin topyekûn değersizleştirilmesiyle paralel biçimde ve işin niteliğinden bağımsız olarak 'ucuz-güvencesiz' emek kullanımına zemin hazırlıyor. Elbette bu 'ucuz-güvencesiz' emek kadınınki oluyor. Güvencesizliğe karşı gelişen tepkilerde kadınları en önde 120 fiç HAREKET fiç HAREKET Kad n iflçiler Kad n iflçiler Tekel direnifli, kad n militanl n n s n f hareketinin yeniden oluflum sürecinde temel bir dinamik olarak ortaya ç kt n gösterdi. Tekel kad n iflçilerinin özgün deneyimleri, ezilenlerin mücadelesinde yeniden sahneye ç kan kad n n toplumsal özne olarak konumunun nas l sürekli hale getirilece ine dair ipuçlar veriyor G Tekel direniflinin ilk k v lc m n çakan Abdi pekçi deki sald r n n ard ndan Türk- fl Genel Merkezi önünde toplanmaya bafllayan iflçiler aras nda kad nlar vard. O gün kad nlar n gözlerinden okunan kararl l k, sendikal bürokrasinin çürümüfllü ünü aflacakt Elif Y ld z Tekel direniflinin sürükleyici gücü Tekel direniflinin sürükleyici gücü oplumsal hareket sendikacılığı (THS) kavramı ilk kez, ilerici akademisyenler tarafından 1980 lerde Brezilya, Güney Afrika, Güney Kore ve Filipinler de ortaya çıkan militan, hareketli sanayi sendikalarını anlamak için geliştirildi. Yeni sendikal stratejiler THS olarak adlandırmaya başlanırken, bu akademisyenler yüzlerini bu örgütlenmeleri incelemeyi sağlayacak kavramsal bir çerçeve geliştirmek üzere, toplumsal hareket kuramına çevirdiler. Önemli sorunlarla karşı karşıya kalan Kuzey deki sendikaların da Güney deki yeniliklerden birşeyler öğrenebileceğini savundular. Güney in THS deneyimi, bu deneyimin gidişatı ve yarattığı kuramsal sonuçlar daha kapsamlı biçimde çözümlenmelidir. Bu durumun en önemli nedeniyse, bu hareketlerin de kendilerini yaratan politik, ekonomik ve işyeri koşullarının değişmesiyle birlikte yeni zorluklar; hatta bir kriz yaşıyor olmalarıdır. 120 fiç HAREKET fiç HAREKET Tekel iflçilerinin direnifliyle yeniden gündeme gelen, emek hareketinin krizi, iflçi s n f n n yenilenme dinamikleri ve hak hareketlerine iliflkin tart flmalara küçük bir katk olmas amac yla toplumsal hareket sendikac l üzerine haz rlanm fl bir çeviri yaz s n sunuyoruz Güney Afrika örne i Güney Afrika örne i Toplumsal hareket sendikac l kavram, Türkiye de ilk kez 1990 l y llar n ortalar nda yayg nlaflan sendikal kriz ba lam nda, S n f Hareketinde Yön dergisi sayfalar nda gündeme geldi. * S n f mücadelesinin ve iflçi s n f hareketinin yaflad politik-örgütsel kriz, faflist devlet fliddeti ve sermayenin maddi üretim koflullar na yönelik sistemli müdahaleleri taraf ndan tek tarafl biçimde belirleniyor gibi göründü ü koflullarda, THS, kapitalist sald rganl a karfl yükselen ilk militan iflçi tepkileri dalgas n n örgütsel ifadesi oldu. Ba ml kapitalist ülkelerde gerek bafll bafl na birer sendikal model (Brezilya, Güney Kore, Güney Afrika), gerekse iflçi s n f n n gerçek bir e ilimi (1991 Zonguldak kenti direnifli) olarak ortaya ç kan toplumsallaflm fl iflçi hareketi örnekleri, henüz elvada proletarya sözünün hakim say ld bir dönemde, iflçi s n f n n dünya çap ndaki yeniden do uflunun ilk iflaretlerini verdiler. THS, 1990 l y llar n ikinci yar s ve 2000 lerde Türkiye de giderek daha yayg n biçimde tan nan ve sa -sol yorumlara konu olan bir kavrama dönüflürken, yukar da say lan klasik THS örneklerinin ana mücadele konusu olmayan bir sorun da, dünya iflçi s n f n n bafll ca gündemine dönüfltü: yayg n mülksüzlefltirme ve güvencesiz çal flt rma. Öte yandan toplumsal hareket sendikac l n n, merkez ülkelerin statükocu sendikal modelinin tarihsel-pratik bir elefltirisi olan klasik örnekleri, 2000 li y llarda yayg nlaflan güvencesizleflme sald r s na karfl mücadelede ve dolay s yla iflçi s n f hareketinin tarihsel krizini aflmada baflar s z oldular. THS modellefltirmesine temel oluflturan Brezilya, Güney Kore gibi örneklerde, bir dönemin militan sendikalar, yeni ortaya ç kan güvencesiz iflçiler hareketlerini kucaklamakta önemli eksiklikler sergilediler ve yeni statükocu yap lara dönüfltüler. Bir baflka deyiflle, belirli bir tarihsel döneme (1980 lere) özgü THS örnekleri de, ortaya ç kan yeni güvencesiz iflçi hareketleri ve neoliberal sald r ma durlar n n radikal do rudan eylem hareketleri taraf ndan tarihsel-pratik bir elefltiriye tabi tutuldular li y llar n neoliberalizme karfl geliflen toplumsal hareketleriyle yeni iflçi hareketlerinin birli inden do an halk hareketleri, klasik toplumsal hareket sendikac l kab na art k s mamaya bafllad lar. Ba ml kapitalist ülkelerde 1980 li y llar n özgün koflullar alt nda oluflan politik halk muhalefetinin flemsiye kavramlar ndan birisi olarak gündeme gelen klasik toplumsal hareket sendikac l n n bilinen örnekleri krize girerken, iflçi s n f n n oldukça farkl maddi, toplumsal ve politik koflullarda ortaya ç kan hak mücadeleleri, klasik THS kavram n aflan yeni politik kavramlaflt rmalara ihtiyaç duyuyor. Güney Afrika örne ine dair tart flmalar dönüflümün önemli yönlerine dikkat çekerken, bir yandan da THS modellefltirmesinde neyin biçim, neyin öz oldu unu anlamam z n ipuçlar n sunuyor. flçi s n f hareketi ise, 1905 Rus devriminden bu yana bize ayn ipucunu gösteriyor: Kitle grevleri ve kitle mücadelesi baflar l olacaksa, gerçek bir halk hareketine dönüflmeli, yani proletaryan n en genifl kesimlerini kavgaya çekebilmelidir. (Rosa Lüksemburg, Kitle Grevi ) * Bak. Sendikal Krize Güneyin Yan t : Toplumsal Hareket Sendikac l, SHY, fiubat 1995, S. 1; THS den halk n haklar hareketine T Karl von Holdt * Toplumsal hareket sendikac l : Toplumsal hareket sendikac l : (bağlı sermaye grubu Tuskon un ve eğitim kurumlarının 1) uluslararası faaliyetleri hükümet desteğiyle yaklaşık 120 ülkeye ulaşmıştır. Bunlara paralel olarak İHH (Ulusalararası İnsani Yardım) gibi yardım/misyonerlik faaliyetleri örgütlenmektedir. Son dönemde de ABD de, yeni vakıf oluşumları ile desteklenen lobi faaliyetleri geliştirilmektedir. Bu uluslararası faaliyetlerin bir tür emperyalizm olarak tanımlanmasının bir dizi dayanağı vardır: Tekelci sermayenin belli bir gelişim kaydetmesiyle, Türkiye dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri haline gelmiş, sermaye ihraç etmeye başlamış ve G20 ülkeleri arasına alınmıştır. Türkiye ordusunun katıldığı uluslararası askeri operasyonların sayısı giderek artmakta ve bu operasyonlarda daha ileri roller alınmaktadır. Türkiye dışişleri diplomasisi, bölgesel politikaların şekillenmesinde etkin bir rol edinme arayışındadır ve zaman zaman emperyalist güçlerle ya da geleneksel müttefikleriyle de ihtilafa düşerek, çok yönlü bir dış politika iddiasını ortaya koymaktadır. Emperyalist kapitalist sistemin, ülkelerin siyasal sınıflandırılması açısından bir değişim yaşadığı nesnel bir gerçekliktir. Üstelik dünyanın politik haritasında reel sosyalizmin çözülmesiyle yaşanan değişime, küreselleşme yle birlikte sermayenin hareket biçiminde yaşanan köklü bir değişim de eşlik etmiştir. Türkiye de bu değişimin dışında değildir. Bir dönem SSCB sınırında emperyalist kapitalist sistemin ön cephe ülkesi olarak konumlanan Türkiye, reel sosyalizmin yıkılmasının ardından emperyalizmle bütünleşmemiş 120 EMPERYAL ZM 120 EMPERYAL ZM ürkiye nin bugünkü uluslararası konumu tanımlanırken, gerek egemenler içinde gerekse liberal ve ulusalcı eğilimlerin etkisi altındaki sol çevrelerde çoğu zaman adı konmadan kabul edilen bir saptama var: alt-emperyalizm. Türkiye egemenleri, Soğuk Savaş sonrası yeni-sömürgeciliğin hedefindeki bölgelerde ekonomik, askeri ve politik faaliyetlerini giderek tırmandırma eğilimine girmiştir. Kafkaslar, Orta Asya, Balkanlar, Ortadoğu ve Afrika artık Türkiye sermayesinin, diplomasisinin ve ordusunun faaliyet alanındadır. Özellikle AKP iktidarıyla birlikte Türkiye nin yükselen bir bölgesel güç olduğu ya da olabileceği; yayılmacı bir politikaya yöneldiği, emperyalist hiyerarşide ara bir konum elde ettiği öne sürülmektedir. Özal (ve müteakiben Demirel-Çiller) döneminde Musul- Kerkük hayallerini canlandırarak; Kafkasya da, Orta Asya da darbeler tezgahlamaya çalışarak; çevre ülkelerde müteahhitlik yatırımlarına girişerek ilk girişimlerini sergileyen bu siyaset, AKP döneminde belli bir olgunluğa erişmiştir. Kafkasya, Ortadoğu ve Afganistan-Pakistan daki ihtilafların emperyalist sistemle uzlaşmaya dayalı bir çözümü için diplomasi faaliyetlerine hız verilmiştir. TSK nın katıldığı uluslararası operasyonlara Lübnan, Aden Körfezi (Somali), Afganistan-Pakistan da eklenmiştir. Türkiye sermayesinin Ortadoğu, Orta Asya, Afrika ve Doğu Avrupa daki faaliyetleri tırmanışa geçmiştir. Fethullah Gülen cemaatinin Türkiye art k dünyan n en büyük 17. ekonomisi, sermaye ihraç ediyor, dört bir yana asker gönderiyor, emperyalistlere ve geleneksel müttefiklere karfl diklenmiyor ama dik duruyor, çok yönlü bir d fl politikaya yöneliyor... Yoksa y llar n yeni sömürgesi birden emperyalist bir güce mi dönüflüverdi! Türkiye bölgesel bir emperyalist güç mü? Türkiye bölgesel bir emperyalist güç mü? Alt-emperyalizm kavram ilk olarak Ba ml l k Okulu teorisyenlerinden Ruy Mauro Marini taraf ndan Brezilya n n 1970 lerde aç a ç kan yeni uluslararas rolünü tan mlamak için kullan l r. Marini, Brezilya n n yüzlerce y ll k sömürge geçmiflinin ard ndan, emperyalizme ba ml bir endüstriyel geliflme ile yeni bir ekonomik yap ya kavufltu una dikkat çeker. Brezilya n n Latin Amerika ve Afrika daki yay lmac politikas, yeni pazarlar araman n ötesinde, hammadde kaynaklar üzerinde kontrol kazanma yönünde bir giriflime denk düflmüyor mu? Dahas, Arjantin gibi potansiyel rakiplerin bu kaynaklara eriflimini engellemeye denk düflmüyor mu? Brezilya, yabanc ülkelere olan kamu borçlar sürekli büyürken esas olarak devlet kanal yla ama ayn zamanda çeflitli ülkelerde kaynaklar sömürmek için faaliyet yürüten finans gruplar yla iliflkili sermaye kanal yla sermaye ihraç etmektedir. Bu sermaye ihrac, Brezilya gibi ba ml bir ülkenin yapabilecekleri ba lam nda çok özel bir sermaye ihrac olarak göze batm yor mu? 1968 i izleyen y llarda mali sermayenin ola and fl gelifliminin yan s ra, son y llarda Brezilya da aç a ç kan h zland r lm fl tekelleflme sürecini ak lda tutmak da iyi olur. Marini, Brezilya y emperyalistler ile sömürgeler aras nda bir konuma yerlefltiren bu süreci de altemperyalizmin aç a ç k fl n n en iyi örne i olarak tan mlar. Emperyalist-kapitalist sistemin li y llar n ard ndan yaflad de iflimin, özellikle de reel sosyalizmin y k lmas n n ard ndan, devletlerin uluslararas konumlar n tan mlayacak yeni bir s n fland rma ihtiyac n ortaya koymas ve böylesi bir s n fland rman n henüz oluflturulamam fl olmas alt-emperyalizm kavram n n giderek daha yayg n biçimde kullan lmas n da beraberinde getirir. Kavram Ba ml l k Okulu nun takipçilerinden Troçkistlere kadar pek çok çevre taraf ndan farkl ba lamlarda kullan lmakta; Kanada ve Avustralya dan Çin ve Rusya ya, Hindistan ve Brezilya dan Güney Afrika ve Türkiye ye pek çok ülke alt-emperyalist olarak adland r labilmektedir. Alt-emperyalizm kimi zaman Ba ml l k Okulu nun yar çevre kategorisini, kimi zaman emperyalist kapitalist sistemin baflat güçlerine göre geç kapitalistleflmifl ama sonradan onlar kadar olmasa da emperyalist iddialar n peflinde koflabilecek belli bir geliflmifllik düzeyini yakalam fl bir ülkeyi, kimi zaman da geliflkin bir yeni-sömürgeyi tan mlamak için kullan lmaktad r. Altemperyalizm, bu üç kullan m biçiminde de asl nda farkl teorik sistematiklerden yola ç k larak yap lan bir e retilemeden ibaret görünmektedir. IV. Bunal m Dönemi ni karakterize eden temel kriz dinamiklerinden biri, ABD emperyalizminin hegemonyas n n çözülmesidir. Alt-emperyalizm de, bugün, as l olarak IV. Bunal m Dönemi nin krizinden do an yeni uluslararas süreçleri kavramsallaflt rma aray fl n n bir ürünüdür. ABD hegemonyas ndaki çözülme e ilimleri, reel sosyalizmin eski merkezlerinin yaflad kapitalist dönüflüm süreçleri, bölge devletlerinin bir araya gelmelerinden do an bölgesel güç olma e ilimleri, yenisömürgeler kufla nda yaflanan katmanlaflma yeni bir aç klay c kavramsal çerçeve ihtiyac n do urmaktad r. Alt-emperyalizm T Levent Kara

Yıl: 21 / Sayı: 252 / Aralık 2002

Yıl: 21 / Sayı: 252 / Aralık 2002 SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Yıl: 21 / Sayı: 252 / Aralık 2002 ÇÖZÜM SAVAfiTA DE L BARIfiTADIR 2002 y l nda, geliflmeler içerisinde ne yapt k? Asl nda bizim aç m zdan örgüt

Detaylı

B L D R G E HALKIN DEVR MC YOLU

B L D R G E HALKIN DEVR MC YOLU B LD RGE HALKIN DEVR MC YOLU HALKIN DEVR MC YOLU Özel Say : 1 Bas m Yeri Can Matbaac l k Kas m 2007, stanbul Üç Ayl k, Yerel, Süreli, Türkçe yay nd r Sahibi ve Sorumlu Yaz iflleri Md.: Çi dem Çidaml Tomtom

Detaylı

JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 20 / Sayı: 240 / Aralık 2001. Savunmalara yaklafl m üzerine birkaç söz

JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 20 / Sayı: 240 / Aralık 2001. Savunmalara yaklafl m üzerine birkaç söz SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Yıl: 20 / Sayı: 240 / Aralık 2001 Yeni y la demokratik çözüm alternatifi olarak giriyoruz 2001 y l na hem bölge düzeyinde, hem de uluslararas alanda

Detaylı

İnsanlık emperyalist barbarlığa teslim olmayacak, bütün değerlerinin imha edilmesine göz yummayacaktır.

İnsanlık emperyalist barbarlığa teslim olmayacak, bütün değerlerinin imha edilmesine göz yummayacaktır. Program GİRİŞ İnsanlığın sosyalizme ve komünist topluma doğru tarihsel ilerleyişi sürmektedir. Eşitlik ve özgürlüğe, sömürünün yeryüzünden silineceği bir düzene doğru dev adımlar atılan 20. yüzyılın, bu

Detaylı

Darbeciler Tarih Önünde Şimdiden Mahkum Olmuştur Oğuzhan Müftüoğlu

Darbeciler Tarih Önünde Şimdiden Mahkum Olmuştur Oğuzhan Müftüoğlu MUHALEFET 1 Darbeciler Tarih Önünde Şimdiden Mahkum Olmuştur Oğuzhan Müftüoğlu Önümüzdeki günlerde Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkında açılan davanın ilk duruşması yapılacak. Davanın iddianamesinde

Detaylı

MARKSİZM VE SEÇİMLER. Sinan KARASU

MARKSİZM VE SEÇİMLER. Sinan KARASU MARKSİZM VE SEÇİMLER Sinan KARASU YEREL SEÇİMLER VE DEVRİMCİ PERSPEKTİFLER 2 Güncel Durum 2 Seçimler Nedir, Ne Değildir? 9 Seçimlerde Kime Oy Vermeli? 17 DARBE TEHDİDİ VE SEÇİMLER 19 Darbe Tehdidi ve Seçimler

Detaylı

Elif Çağ Elif Ça l ğ ı

Elif Çağ Elif Ça l ğ ı ALT-EMPERYALİZM ÜZERİNE Bölgesel Güç Türkiye Elif Çağlı www.marksist.com Elif Çağlı Alt-emperyalizm Üzerine: Bölgesel Güç Türkiye Temmuz-Ağustos 2009 Alt-Emperyalizm Üzerine: Bölgesel Güç Türkiye Alt-emperyalizm

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

Türkiye Orta Doğu İlişkileri

Türkiye Orta Doğu İlişkileri Aralık 2014 Yıl: 1 Sayı: 2 Hem Seviyeli Hem Keyifli Türkiye Orta Doğu İlişkileri Orta Doğu'nun Bölgesel Gücü: Türkiye Suriyeli Mülteciler: Türkiye nin Müstakbel Vatandaşları Ortadoğu Şehrinin Altın Anahtarı:

Detaylı

D ü n y a n ı n b ü t ü n i ş ç i l e r i, b i r l e ş i n! DÜNYA DEVRIMI

D ü n y a n ı n b ü t ü n i ş ç i l e r i, b i r l e ş i n! DÜNYA DEVRIMI D ü n y a n ı n b ü t ü n i ş ç i l e r i, b i r l e ş i n!.. DÜNYA DEVRIMI Enternasyonal Komünist Akım 12.Sayı Kasım-Aralık 2012 E m p e r y a l i s t Savaşa Karşı Sınıf Savaşı! O r t a d o ğ u d a E

Detaylı

Haklarımızı kazanıncaya kadar...

Haklarımızı kazanıncaya kadar... www.antikapitalist.net Şubat - Mart 2010 / Sayı 58 / Fiyat 2 TL Haklarımızı kazanıncaya kadar... İşçi sınıfının tarafını inşa edelim Yeni sol parti Kriz ve mücadele: Yunanistan Rosa Lüksemburg: Kitle grevinin

Detaylı

İçindekiler. İletişim: Web. www.sözveeylem.org

İçindekiler. İletişim: Web. www.sözveeylem.org İçindekiler - Burjuva Siyasetin Yeniden Dizaynı ve Seçimler...1 - Toplumsal ve Siyasal Gündem den,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...7 - Örgütlenme Sorunları, Yerel Çalışma ve Hedefler - İ.Can...17

Detaylı

SERXWEBÛN. 14 TEMMUZ YAfiAM GEREKÇEM ZD R JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Sal: 26 / Hejmar: 307 / Tîrmeh 2007

SERXWEBÛN. 14 TEMMUZ YAfiAM GEREKÇEM ZD R JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Sal: 26 / Hejmar: 307 / Tîrmeh 2007 SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Sal: 26 / Hejmar: 307 / Tîrmeh 2007 14 TEMMUZ YAfiAM GEREKÇEM ZD R RÊBER APO DE ERLEND R YOR Kürdistan da nakflicilik Atatürk sonrası dönemde dinsel

Detaylı

SOSYALIM DEMOKRASI PARTISI PROGRAM

SOSYALIM DEMOKRASI PARTISI PROGRAM SOSYALIM DEMOKRASI PARTISI PROGRAM SAVAŞSıZ, SÖMÜRÜŞÜZ VE SıNıFSıZ BIR DÜNYA IÇIN MÜCADELEYE! Emperyalist güçler arasındaki rekabet giderek sertleşiyor, çıkar çatışmaları keskinleşiyor. Bunlar arasındaki

Detaylı

TEKEL İŞÇİLERİNİ MECLİSE SOKALIM!

TEKEL İŞÇİLERİNİ MECLİSE SOKALIM! Devrimci İşçi Partisi Girişimi nin yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL Boykottan Üçüncü Batıda işçi adaylar, doğuda Kürt adaylar Cepheye! 12 Eylül deki referandumdan daha fazla demokrasi çıktığını sananlar,

Detaylı

1 MAYIS TA SOKAĞA SONRA DAHA FAZLA

1 MAYIS TA SOKAĞA SONRA DAHA FAZLA 1 1 MAYIS TA SOKAĞA SONRA DAHA FAZLA 1 Mayıs günlerindeyiz. AKP ve yandaş medya 1 Mayıs a yönelik provokasyonlarına başladı. AKP güdümündeki medya kanallarında bir süredir özelliklede Birleşik HAZİRAN

Detaylı

SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Ayd nlar bildirisinde çözüme yönelik bir alternatif yoktur

SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Ayd nlar bildirisinde çözüme yönelik bir alternatif yoktur SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Yıl: 24 / Sayı: 282 / Haziran 2005.a rs i va ku rd.o rg NKARCILI A KARfiI TOPYEKUN D RENECE Z w ABDULLAH ÖCALAN ÖZGÜR L fiK GEL fiT RMEK CESARET VE

Detaylı

İBRAHİM KAYPAKKAYA SEÇME YAZILAR

İBRAHİM KAYPAKKAYA SEÇME YAZILAR İBRAHİM KAYPAKKAYA SEÇME YAZILAR Umut Yayımcılık Nisan 20 İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ KÜÇÜK GRUPLAR VE BÜYÜK CÜRETLER 2003 yılının yaz aylarında bir grup yolcu, Malatya nın köylerinden arabayla geçerken, yol

Detaylı

Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor!

Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor! Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor! S.5 Kasım 2010 / Sayı: 13 Devrimci İşçi Partisi Girişimi nin yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL Gerçekten AKP hükümetine Amerikan füzesi Referandum sonuçları AKP yi iyice

Detaylı

Kızıl Bayrak tan... Sayı:2007/21 1 Haziran 2007

Kızıl Bayrak tan... Sayı:2007/21 1 Haziran 2007 2 Kızıl Bayrak İÇİNDEKİLER Seçim aldatmacasına, gerici-saldırgan politikalara karşı devrimci sınıf mücadelesi!....................... 3 Ordu savaş çığırtkanlığı ile düzen içi çatışmada yol almaya çalışıyor!.......

Detaylı

İçindekiler. Anadolu Yayıncılık adına İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Özcan Işık

İçindekiler. Anadolu Yayıncılık adına İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Özcan Işık İçindekiler - Söz ve Eylemde Gündem...2 - Toplumsal ve Siyasal Gündemden...4 - Olasılıklar ve Olanaklar - Murat Sağlam...19 - Halkların Demokratik Kongresi ve HDP - İsmail Dokumacı...29 - Mutlak Azami

Detaylı

GÜCÜMÜZ ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ, ÖZGÜRLÜĞÜMÜZDÜR!

GÜCÜMÜZ ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ, ÖZGÜRLÜĞÜMÜZDÜR! Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 158 *Mart 2011 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 GÜCÜMÜZ ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ, ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ ÖZGÜRLÜĞÜMÜZDÜR! GELECEKSİZSİNİZ ODTÜ TAHRİR ORTADOĞU HALKLARININ IŞIK SAÇAN İSYANI!

Detaylı

www.arsivakurd.org SERXWEBÛN 1Mayıs 2000 yıllarını Ortadoğu, Türkiye ve Kürdistan da siyasal

www.arsivakurd.org SERXWEBÛN 1Mayıs 2000 yıllarını Ortadoğu, Türkiye ve Kürdistan da siyasal SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Yıl: 19 / Sayı: 220 / Nisan 2000 1 May s 2000 y llar n sosyalizmin öz demokrasisi temelinde yeniden inflaa edelim! 1Mayıs 2000 yıllarını sosyalizmin

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

KUMÜNAR 1 BAŞLARKEN.2 PARTİLEŞME MÜCADELESİ VE PARTİ İÇİ SAVAŞIMIN ÖNEMİ. 3-14 YENİ İNSANI YARATMADA EĞİTİMİN ÖNEMİ VE DOĞRU KADRO POLİTİKASI...

KUMÜNAR 1 BAŞLARKEN.2 PARTİLEŞME MÜCADELESİ VE PARTİ İÇİ SAVAŞIMIN ÖNEMİ. 3-14 YENİ İNSANI YARATMADA EĞİTİMİN ÖNEMİ VE DOĞRU KADRO POLİTİKASI... KUMÜNAR 1 BAŞLARKEN.2 PARTİLEŞME MÜCADELESİ VE PARTİ İÇİ SAVAŞIMIN ÖNEMİ. 3-14 YENİDEN YAPILANMAK, HER AN MÜMKÜN OLAN PKK LİLEŞMEYİ BAŞARMAK DEMEKTİR 15-19 YENİ İNSANI YARATMADA EĞİTİMİN ÖNEMİ VE DOĞRU

Detaylı

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 174 *Mart 2013 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 İZİN VERME!

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 174 *Mart 2013 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 İZİN VERME! Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 174 *Mart 2013 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 Üniversitelerin öğrencilerin İZİN VERME! İ Ç İ N D E K İ L E R İsyan... 2-3 Özgür Okul... 6 Forum... 9 Denge Ciwanan...

Detaylı

AK PARTİ YE MAHKÛM MUYUZ?

AK PARTİ YE MAHKÛM MUYUZ? Samim Akgönül Cengiz Aktar Zeynep Ansukka Behçet Çelik Besim Dellaloğlu Turgay Fişekçi Levent Geçkalan Korhan Gümüş Ümit İzmen Şenol Karakaş İrma Kreiten Arife Köse Kuban Kural Kathryn Libal Elçin Macar

Detaylı

JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 24 / Sayı: 283 / Temmuz 2005. İçindekiler

JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 24 / Sayı: 283 / Temmuz 2005. İçindekiler SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Yıl: 24 / Sayı: 283 / Temmuz 2005 Söylenecek söz söylendi fi MD EYLEM ZAMANI ABDULLAH ÖCALAN 14 TEMMUZ BIR YAfiAM B Ç M D R 14 Temmuz, bir yaflam biçimi

Detaylı

Che nin Çağrısını Ciddiye Almak...

Che nin Çağrısını Ciddiye Almak... Praksis (6) 2002, 3-30 Che nin Çağrısını Ciddiye Almak... ERTUĞ RUL KÜRKÇÜ Türkiye nin özgül devrimci, ihtilalci ya da inkılapçı tipolojisinin 1960 lara kadar değişmeksizin gelen birkaç özelliğinden biri

Detaylı

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Ali Yetgin gözaltında kaybedilmek isteniyor! Sicili katliam ve kaybetmelerle hayli kabarık olan TC devletinin yeni bir kaybetme girişimiyle karşı karşıyayız. Partizan Dergisi okuru Ali Yetgin den 8 Mart

Detaylı