Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer."

Transkript

1 I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki inorganik metalik olmayan hammaddelerin belirli oranda karõştõrõlõp 1250 derecede pişirilen ve su emme değeri %0.75 altõnda olan ürünlerdir. Ürün yelpazesi oldukça geniş olan sõhhi tesisat aynõ zamanda içinden su geçen her türlü boruyu da kapsamaktadõr. Bu borularõn en önemlileri sõhhi tesisat ve kaloriferlerde kullanõlmak üzere üretilen EN10, PN20 ve bakõr borulardõr. Soğuk ve sõcak su tesisatlarõnda kullanõlan bu borularõn yanõ sõra bir de bakõr borular vardõr. Bakõr borular genellikle doğalgaz, kalorifer ve õsõtma soğutma tesislrerinde kullanõlmaktadõr. Sözkonusu ürünlerin gümrük tarife numaralarõ aşağõda belirtilmiştir Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. Ürün yelpazesinin binlerce değişik kalemden oluşmasõ ve ayrõca alt sektörün de geniş ürün gamõndan oluşmasõ araştõrmamõzõ mutfak ve banyo ürünlerinden küvet, lavabo, musluk vb. birkaç ana mamulle sõnõrlõ tutmamõza neden olmuştur. Sektörle ilgili olarak genel bilgi edinmek açõsõndan sözkonusu ana gruplarõn analizi yeterli olacaktõr. II. DÜNYADA SIHHİ TESİSAT SEKTÖRÜ Sõhhi tesisat sektörü, dünya ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektörüne doğrudan bağlõ olduğu için inşaat sektörüne paralel gelişmeler göstermektedir. Son yõllarda dünya ekonomisinin içinde bulunduğu durgunluk bu sektörüde olumsuz etkilemiş ve sektör devamlõ olarak geliştirdiği yeni teknolojilerle ayakta durmaya çalõşmõştõr. Yaşanan küresel durgunluk satõşlarõn azalmasõna neden olmuştur. Bu durumdan kurtulmak isteyen firmalar AR-GE çalõşmalarõna yönelerek kendilerini farklõ kõlacak ürün tasarõmlarõna başvurmuşlardõr. Sonuç olarak sektör krizden sanõldõğõ kadar yara almadan aksine yeni ürün yelpazeleriyle karlõ olarak çõkmõştõr diyebiliriz.

2 1. Üretim Dünya sağlõk gereçleri üretim kapasitesi 200 milyon adet/yõl, üretimi ise 150 milyon adet/yõl dõr. Türkiye bu rakamõn 12,5 milyon adet/yõl ile %6 sõnõ oluşturmaktadõr. Bölgeler itibariyle bakõldõğõnda Çin in %28 lik pay ve 55 milyon adet/yõl kapasite ile birinci sõrada olduğunu ve AB nin 53 milyon adet/yõl kapasite ve %27 pay ile Çin i izlediğini görmekteyiz. Kõta Kapasite (milyon adet) Pay (%) Avrupa 66 33,6 Amerika Asya Afrika 8 4,1 Avustralya 0,5 0,3 Dünyanõn en büyük sõhhi tesisat ihracatçõlarõ arasõna Almanya, ABD, Fransa, Hollanda, İngiltere ve Kanada gibi genellikle gelişmiş ülkeler girmektedir. Ancak bu durumun fazla uzun sürmeyeceği tahmin edilmektedir. Çünkü üretimdeki maliyetler her sektörde olduğu gibi sõhhi tesisat sektöründe de artmaya devam etmekte olup üretimi ucuz ülkelere kaydõrmak zorunlu görülmektedir. 2. Ülkeler Bazõnda Dõş Ticaret Dünya nõn en önemli tesisat üretici ve ihracatçõ ülkeleri arasõnda yer alan Almanya ve Fransa aynõ zamanda tasarõmda da öncülük yapmaktadõr. Avrupa ülkeleri sõhhi tesisat konusunda Kuzey Amerika hariç hemen hemen dünyanõn her pazarõnda yerleşmiştir. Kuzey Amerika kõtasõnda ise yapõlarõn değişik tarzda inşasõ sonuç olarak standartlarõn tamamõyla farklõ olmasõna neden olmuştur. Avrupa nõn bu pazara girmemesindeki en önemli neden budur. Bu pazarda ABD nin ağõrlõğõ bariz olarak görülmektedir. Aşağõdaki tablolarda Almanya ve Fransa nõn sõhhi tesisat ithalat ve ihracatõnda ilk beşe giren partnerleri belirtilmiştir:

3 Fransa nõn İhracatõ (milyon ABD $) FRANSA Toplam 334,2 301,1 298,1 278,8 271,9 Almanya 133,9 109,8 98,9 103,2 92,1 İngiltere 13,2 14,3 17,1 17,2 17,5 Belçika 71,8 65,1 71,5 66,2 24,5 İtalya 10,2 9,1 10,0 9,4 8,8 Fransa nõn ihracatõ son 5 yõlda giderek düşmüştür. Bu düşüşün en önemli nedeni daha önce de belirtildiği gibi işçilik maliyetlerindeki yüksekliktir. Dünya piyasasõndaki pastadan her geçen gün daha fazla pay almaya çalõşan rakip ülkelerin baskõsõyla Fransa nõn son 5 yõldaki ihracatõ %3 ve yaklaşõk 65 milyon dolar düşmüştür. Fransa nõn İthalatõ (milyon ABD $) FRANSA Toplam 207,3 213,3 237,9 276,3 282,3 Almanya 31,9 30,8 31,8 45,4 51,2 İspanya 27,6 26,6 29,7 32,6 29,6 İtalya 55,9 58,8 66,3 60,1 50,7 İngiltere 10,6 12,1 14,0 9,1 9,3 İthalat rakamlarõna baktõğõmõzda bir önceki paragrafõn doğrulandõğõnõ görmekteyiz yõllarõ arasõndaki %20 lik artõş Fransa nõn bu sektörde yurt dõşõndaki ucuz işçiliğe yenik düştüğünü görmekteyiz. Fransa nõn en önemli ithalatçõsõ olan Almanya, Fransa pazarõnõn yaklaşõk %22,3 üne hitab etmektedir. Öte yandan ikinci büyük partner İtalya sadece plastik hammaddeli sõhhi tesisat ürünlerinde Fransa pazarõnõn %36 sõna sahiptir. Almanya ve İtalya daki işçilik ücretleri Fransaya oranla daha ucuzdur.

4 Almanya nõn İhracatõ (milyon ABD $) ALMANYA Toplam 229,9 346,7 372,5 406,5 393,6 Hollanda 46,8 49,4 56,3 64,3 57,1 Fransa 35,6 37,5 36,8 50,0 48,2 Avusturya 45,3 44,5 46,5 45,5 39,2 İtalya 48,6 50,2 64,1 12,1 58,1 İsviçre 29,9 27,3 30,6 34,0 34,2 Avrupa ülkeleri, hammadde ihtiyaçlarõnõn ve teknolojik ekipmanlarõnõn teminini genellikle kendi aralarõnda yapmaktadõrlar yõlõnda yapõlan 57 milyon dolarlõk ihracat ve %17,2 lik pazar payõ ile Hollanda, Almanya nõn en önemli ihraç pazarõ olmuştur. Son beş yõlõn trendine baktõğõmõzda %7 lik bir oran görmekteyiz. Bu oran Fransa ya nazaran (%15) az görülse de daha istikrarlõdõr. Almanya nõn İthalatõ (milyon ABD $) ALMANYA Toplam 592,2 527,5 582,5 623,8 422,8 Fransa 121,1 102,4 96,6 105,8 78,3 İtalya 110,3 83,5 94,6 80,9 57,5 Türkiye 38,4 37,7 35,5 39,8 28,6 Portekiz 19,0 19,1 18,8 12,4 8,4 Macaristan 7,3 7,5 15,1 14,5 15,6 Fransa nõn aksine Almanya nõn son beş yõldaki ithalatõna bakõldõğõnda %6 lõk bir düşüş ve 170 milyon dolarlõk bir azalma yaşandõğõnõ görmekteyiz. Fransa, Almanya nõn ithalatõnda ortalama %27 lik pay ile en büyük ortağõdõr. Fransa dan yapõlan ithalat Almanya nõn dünya ithalatõndan daha fazla düşüş göstermiştir.

5 ABD nin İthalatõ (milyon ABD $) ABD Toplam 386,9 420,0 523,1 635,7 673,0 Meksika 212,9 245,8 311,0 349,3 354,7 Kanada 40,8 55,2 72,2 96,4 96,1 Şili 16,5 12,6 14,2 20,2 19,3 Guetamala 9,6 8,9 9,0 8,8 8,4 Tayvan 4,4 3,3 5,3 5,1 4,0 ABD nin arasõ sihhi tesisat ithalatõ %74 artmõştõr. Buradan da anlaşõlacağõ üzere dünyanõn en büyük pazarõ olan ABD pazarõna ihracat yapan ilk beş ülkeden hiçbiri Avrupa ülkesi değildir. Daha öncede belirtildiği gibi farklõ standart ve müşteri talepleri bunun en önemli nedenleridir. Ayrõca, Güney Amerika ülkelerindeki ucuz işçilik ve NAFTA üyesi Meksika nõn ABD ye olan sõnõrõ bu ülkenin en önemli tedarikçilerini Güney Amerika ülkelerinin oluşturmasõna neden olmuştur. Sadece Meksika, ABD pazarõnõn %50 sine hitab etmektedir. ABD nin İhracatõ (milyon ABD $) ABD Toplam 136,2 146,3 136,2 124,6 134,2 Kanada 41,0 46,3 47,1 49,0 50,5 Japonya 8,7 9,2 6,1 4,0 3,7 Hong Kong 4,3 4,9 5,3 3,3 2,0 Meksika 2,0 2,9 5,1 4,3 9,4 S. Arabistan 3,3 3,8 3,4 2,3 2,7 ABD nin son beş yõllõk ihracatõnda %7 lik bir düşüş yaşanmõştõr. Amerika kendine demografik açõdan fazlasõyla benzer olan Kanada piyasasõ ile en yüksek ihracata sahiptir. III. TÜRKİYE DE SIHHİ TESİSAT SEKTÖRÜ Son dört yõl içinde yaşanan iki ağõr kriz inşaat sektörünü fazlasõyla olumsuz etkilemiştir. Sektörde yaşanan durgunluk, giderek gerileyen yatõrõmlar ve iç

6 pazardaki yetersiz talep yatõrõmcõlarõ daha çok ihracata yöneltmiştir. Tesisatõ içine alan boru tüketiminde 2001 yõlõnda bir önceki yõla oranla %22 azalma yaşanmõştõr. Ancak, ihracatõn artmasõyla bu oran 2002 yõlõnda %10 seviyesine düşmüştür. Yõllõk 250 bin ton düzeyinde olan plastik boru üretim kapasitesinin iç tüketim ve ihracatta %70 lik bölümü kullanõlmaktadõr. Tesisatõ içeren bakõr ve plastik borunun pazar payõ 400 milyon dolara ulaşmõştõr. Ülkemizde bakõr boru kullanõmõ yõllõk ton civarõndadõr. Bu rakamõn doğalgaz kullanõmõndaki artõşa paralel olarak yõllõk %13 büyümesi beklenmektedir. Kamu yatõrõmlarõnõn durma noktasõna gelmesi inşaat sektörünü genel anlamda yaralamõştõr. İthalat-ihracat ile turizmdeki dengesizlikler, haksõz rekabete yol açan standart dõşõ mal üreticileri ve enerji girdilerinin yüksekliği sektörü en fazla etkileyen faktörler olmuştur. İnşaat yatõrõmlarõnõ doğrudan etkileyen başka bir sektöre de Turizmdir. Sadece turizme dayalõ tesislerdeki rakamlara bakõldõğõnda sõhhi tesisat sektörünün önemi ortaya çõkmaktadõr. Sõhhi tesisat beş yõldõzlõ bir otelin toplam yatõrõm bedelinin %20 sini oluşturmaktadõr. Sektördeki firmalar yõllarõ arasõnda turizm tesislerine 306 milyon dolarlõk mal satmõştõr. Turizm sektöründe yatõrõmlarõn devam etmesi halinde hacmin 2003 yõlõnda yaklaşõk 250 milyon dolara ulaşacağõ tahmin edilmektedir. Son yõllarda turizmde yaşanan patlama Irak savaşõ nedeniyle yerini şimdilik durgunluğa bõrakmõş olup bu durgunluğun ne kadar süreceği ise hala belirsizliğini korumaya devam etmektedir. Sõhhi tesisat için 2003 yõlõnda olasõ talep miktarlarõ (milyon ABD $) 5 yõldõzlõ tesisler 50,3 4 yõldõzlõ tesisler 58,4 3 yõldõzlõ tesisler 34,0 1 ve 2 yõldõzlõ tesisler 13,2 Tatil Köyleri 87,6 Golf Tesisleri 1,2

7 1. Üretim ve İstihdam İşçilik yönünden oldukça emek-yoğun olan sektörde büyük oranda yerli hammadde kullanõlmaktadõr. KOBİ lerin çoğu %100 e varan oranlarda yerli hammadde kullanõrken, bazõ büyük firmalar %20 oranõnda ithal hammadde kullanmaktadõr. Firmalarõn birim maliyetleri ise büyüklük ve üretim kapasitelerine bağlõ olarak farklõlõklar göstermektedir. 1 ton ürünün maliyeti dolar arasõ değişmekte olup toplam enerji maliyeti de 100 dolar civarõndadõr. Enerji ve yakõt maliyetlerinin toplam maliyet içindeki payõ ise %12-28 arasõnda değişmektedir. Sektördeki istihdama baktõğõmõzda toplam istihdamõn %4.7 sinin yüksek tekniker ve yüksek idareci olarak, %17 sinin teknik memur olarak ve %78.3 ünün işçi olarak çalõştõğõnõ görmekteyiz. Son yõllarda yüksek okul mezunlarõnõn işgücüne katõlõmõ artarak 2001 yõlõnda %6 ya ulaşmõştõr. Bu artõşõn en önemli nedeni yaşanan krizlerden dolayõ sürekli artan işsizliktir. Üretim Miktarlarõ Ton Bin Adet Sektörde Yaşanan Sorunlar Türkiye nin sorunu kilogram bazõnda ihracat ürünlerinde kazandõğõ para ile ithal ettiği ürünlere verdiği paradõr. Bu oran ithalat lehinde 7 kat fazladõr. Dolayõsõyla, ürün satõş fiyatlarõnõn belirleyicisi olan büyük firmalar kar edebilmek için ürün fiyatlarõndaki artõşõ 7-11 kat olarak tespit etmiştir. Son 5 yõl içinde sektördeki sorunlarõ ana hatlarõyla aşağõdaki şekilde sõralayabiliriz. 1- Siyasi istikrarõn sağlanamamasõ sektörü fazlasõyla rahatsõz etmiştir. Son seçimlerden sonra her ne kadar tek parti hükümeti kurulmuşsa da patlak veren Irak savaşõ yeniden istikrarsõzlõk rüzgarlarõ estirmeye başlamõştõr;

8 2- İnşaat sektöründe yaşanan durgunluk sõhhi tesisat sektörünü de doğrudan etkilemiştir. Özellikle kamu yatõrõmlarõnõn durma noktasõna gelmesi durumu daha vahim bir hale sokmuştur; 3- Yurtiçi üretim kapasitesi ton/yõl iken üretim ton/yõl dõr yani toplam kapasitenin yaklaşõk yarõsõ atõl durumdadõr; 4- Ekonomik krize bağlõ olarak finansman maliyetlerinin kõsõtlõ olmasõ veya artmasõ; 5- Kayõtdõşõ ekonominin rekebete indirdiği darbe ile iç piyasanõn her geçen gün kan kaybetmesi; 6- Enerji maliyetlerinin devamlõ artmasõ, doğalgazõn yeterince yaygõn olmayõşõ; IV. DIŞ TİCARET 1. İthalat Türkiye nin seramik ve sağlõk gereçleri ithalatõnda en fazla payõ AB ülkeleri almaktadõr. Almanya, Fransa ve İtalya Türkiye nin en önemli tedarikçileridir yõllarõ arasõnda plastik sõhhi malzeme, tesisat ve seramik türü ürünlerin ithalatõ aşağõdaki tabloda belirtilmiştir: Milyon ABD $ Toplam 8,9 7,1 8,1 5,1 5,4 Almanya 6,3 4,0 3,3 2,1 1,8 İtalya 2,2 1,4 3,6 1,1 1,2 Fransa 0,8 0,4 1,4 0,3 0,1 İsviçre 0,5 1,0 0,8 0,6 0,7 ABD 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Hemen hemen her sektörde olduğu gibi tesisat sektöründe de Türkiye nin en fazla ithalat yaptõğõ ülke Almanya dõr. Tesisatta kullanõlan malzemelerin büyük çoğunluğu Alman teknolojisinden faydalanarak üretildiği için standartlar da aynõdõr.

9 2. İhracat Türkiye nin en fazla ihracat yaptõğõ ülke Almanya dõr. Almanya ya yõllarõnda toplam milyon dolarlõk ihracat yapõlmõştõr. Aynõ dönemde dünya geneline yapõlan 605 milyon dolarlõk ihracata bakõldõğõnda Almanya nõn toplam ihracattaki yerinin % 38 olduğunu görmekteyiz. İhracatta en büyük düşüş -%34 ile Rusya da yaşanmõştõr. En büyük artõş ise %38.6 ile İsrail le olan ticarette gerçekleşmiştir. Milyon ABD $ Toplam 113,9 116,1 122,0 125,4 127,6 Almanya 55,1 46,9 48,6 50,3 32,6 İngiltere 18,4 23, ,3 27,2 ABD 2,4 2,0 1,6 1,3 1,9 İsrail 2,9 4 3,9 4,8 6,4 Rusya 5 4,3 2,8 1,3 1,1 Türkiye sõhhi tesisat gereçleri ihraç fiyatlarõ peş peşe gelen devalüasyonla devamlõ olarak düşüş göstermiştir. Bu nedenle ihracat iç piyasaya oranla daha istikrarlõ bir trend izlemiştir. Fiyatlarõn düşüklüğü aynõ zamanda sektörün en önemli sorunun oluşturmaktadõr. Sektörün AB ülkeleri içinde birim ihraç fiyatlarõna baktõğõmõzda bu gerçek daha iyi görülmektedir. Ülke Almanya Fransa İtalya İspanya Portekiz Türkiye Birim İhraç Fiyatõ 59 Euro 42 Euro 39 Euro 21 Euro 16 Euro 6 Euro

10 V. Sonuç Dünya genelinde yaşanan ekonomik istikrarsõzlõk ve gerileme her sektörde olduğu gibi tesisat sektörünü de etkilemiştir. Ülkemizde yaşanan krizlerden sonra pazarda %25 oranõnda bir daralma sözkonusu olmuştur. İhracatõn artmasõyla sektör bu daralmadan fazla zarar görmemiştir. Türkiye ucuz işçilik ve hammadde açõsõndan dünyanõn sayõlõ ülkelerinden biri konumundadõr. Bu konumunu iyi ve verimli kullanmasõ halinde dünyanõn en büyük tedarikçisi durumuna gelebilir. Bütün bu faktörlere ülkemizdeki zengin doğal kaynaklarõ da eklediğimizde bunun hiç de zor olmayacağõ açõktõr. Sektörde bulunan büyük firmalarõn hepsi yurtdõşõ temsilciliklerine sahip olmakla beraber aynõ zamanda fabrikalar açõp yurtdõşõnda üretim yapmaya da başlamõşlardõr. Özellikle Avrupa da iyi bir imaja sahip olan Türk firmalarõ bu olumlu imajlarõnõ sürdürmek için çok iyi ürün stratejileri uygulayõp ürün gamlarõnõ geniş tutmuşlardõr. Sektörün geleceği günümüzde parlak görülmekle beraber uzun vadede stratejik planlamalarõn önemi fazlasõyla öne çõkmõş olup uluslararasõ firmalarõn bu konu üzerine yoğunlaşmasõ beklenmektedir.

11 SIHHİ TESİSAT SEKTÖRÜ I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ II. DÜNYADA SIHHİ TESİSAT 1. Üretim 2. Ülkeler Bazõnda Dõş Ticaret III. TÜRKİYE DE SIHHİ TESİSAT 1. Üretim ve İstihdam 2. Sektörde Yaşanan Sorunlar IV. DIŞ TİCARET 1. İhracat 2. İthalat V. SONUÇ

12 İSTANBUL TİCARET ODASI Etüt ve Araştõõrma Şubesii SIHHİ TESİSAT SEKTÖR PROFİLİ Hazõrlayan Cemil Hakan Kõlõç Mayõs 2003

1.ÜRÜN TANIMI VE FİZİKSEL YAPISI 2. 1.1 Dondurmada Üretiminde Kullanõlan Maddeler 2. 1.2 Dondurma Üretim Makineleri 3

1.ÜRÜN TANIMI VE FİZİKSEL YAPISI 2. 1.1 Dondurmada Üretiminde Kullanõlan Maddeler 2. 1.2 Dondurma Üretim Makineleri 3 DONDURMA SEKTÖRÜ Sayfa No 1.ÜRÜN TANIMI VE FİZİKSEL YAPISI 2 1.1 Dondurmada Üretiminde Kullanõlan Maddeler 2 1.2 Dondurma Üretim Makineleri 3 2.DONDURMA ÜRETİMİ 4 2.1 Dondurma Üretimindeki Yeni Arayõşlar

Detaylı

İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2527 ÖİK: 543 İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir?

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? YATIRIMCI REHBERİ o o o o o o o Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? VOB da ne alõnõp satõlõr? VOB da nasõl işlem yapõlõr? VOB da niçin yatõrõm yapõlõr? VOB un hukuki çerçevesi nedir? VOB da işlem

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

KAPİTALİZMİN GELECEĞİ: YARININ DÜNYANISI NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR?

KAPİTALİZMİN GELECEĞİ: YARININ DÜNYANISI NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR? KAPİTALİZMİN GELECEĞİ: BUGÜNÜN EKONOMİK GÜÇLERİ YARININ DÜNYANISI NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR? Bizler, sudan çõkarõlmõş ve tekrar girmek için oraya buraya çõrpõnan büyük bir balõk gibiyiz. Bu durumdayken balõk

Detaylı

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Mustafa Fatih YEGÜL YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Ocak 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. KURUMSAL

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2518 ÖİK: 536 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı

TÜRKİYE DE BEYAZ EŞYA SANAYİ (The Appliance Industry in Turkey)

TÜRKİYE DE BEYAZ EŞYA SANAYİ (The Appliance Industry in Turkey) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 21, OCAK - 2010, S. 150-185 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2010 http://www.marmaracografya.com TÜRKİYE DE BEYAZ EŞYA SANAYİ (The Appliance Industry in Turkey) Doç. Dr.

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler dolaşõmlarõ Şubat 1999 - Ankara Önsöz 1998 yõlõnõn başõndan buyana belirli aralõklarla küreselleşmenin mevcut

Detaylı

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1)

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi... 3 YÖNETİCİ

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA SITC NO ARMONİZE NO : 67 - Demir-Çelik : 72 - Demir-Çelik 73 - Demir veya Çelik Eşya DEMİR-ÇELİK Demir-çelik sektörü ülke ekonomisi ve sanayileşmede lokomotif sektör özelliğine

Detaylı

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri,

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, 2010 yılında sizlerin teveccühü ile göreve gelmemizden bu yana görevdeki üçüncü yılımızı geride bırakmış bulunuyoruz. Yönetim Kurulu olarak görevdeki dördüncü

Detaylı

LEXUS VE ZEYTİN AĞACI

LEXUS VE ZEYTİN AĞACI LEXUS VE ZEYTİN AĞACI LEXUS VE ZEYTİN AĞACI GİRİŞ Tayland hükümeti 8 Aralõk 1997 sabahõ, ülkenin en büyük 58 finans kuruluşundan 56 sõnõ kapatma kararõ aldõğõnõ açõkladõ. Bu özel bankalar, Tayland para

Detaylı

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERİ

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERİ DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERİ Hazırlayan Tarhan SEZGİN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERİ SITC NO: ARMONİZE NO: (Ürünlerin detayları ve açılımları

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Değerli üyelerimiz ve kimya sektör temsilcileri, Bilindiği üzere, ihracatçı birlikleri, 03 Temmuz 2009 tarihinden itibaren

Detaylı

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

Detaylı

Beyaz Eşya Sektör Raporu

Beyaz Eşya Sektör Raporu Beyaz Eşya Sektör Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM I 1.GİRİŞ 1. Sektörün Tanımı ve Ürün Çeşitleri 1.1. Sektörün Tanımı 1.2. Ürün Çeşitleri 2. Sektörün Gelişimi ve Potansiyeli 2.1. Dünyada Beyaz Eşya Sektörü 2.2.

Detaylı

ALTIN MADENCİLİĞİ. Eylül 2002

ALTIN MADENCİLİĞİ. Eylül 2002 DÜNYADA ve TÜRKİYE DE ALTIN MADENCİLİĞİ Eylül 2002 Ofset Hazõrlõk ve Baskõ Beril Ofset Ltd. Şti. 0212. 527 90 52 Faks: 511 06 08 Cilt: Söz Mücellit Bu kitabõn tüm yayõn haklarõ Türkiye Madenciler Derneği

Detaylı

CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA İŞ DÜNYASININ PROFİLİ. Murat ÇOKGEZEN Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. mcokgez@marmara.edu.

CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA İŞ DÜNYASININ PROFİLİ. Murat ÇOKGEZEN Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. mcokgez@marmara.edu. CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA İŞ DÜNYASININ PROFİLİ Murat ÇOKGEZEN Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu.tr Hamdi GENÇ Marmara Üniversitesi, İktisadi

Detaylı

OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİİ

OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİİ OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİİ SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Ticarete konu olan tüm ürünler için iki temel sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. Detaylı veriler için Armonize Mal Tanımı ve Kodlama

Detaylı

Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ VE HALI ŞUBESİ

Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ VE HALI ŞUBESİ Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ VE HALI ŞUBESİ ARALIK 2014 İÇİNDEKİLER Halı Pazarı Olarak ALMANYA I. ALMANYA HAKKINDA

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2010 İÇİNDEKİLER Halı Pazarı Olarak ALMANYA I. ALMANYA HAKKINDA

Detaylı

2011 YILI MART AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2011 YILI MART AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ YILI MART AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı 23,2 artışla 304,7 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde, Türkiye

Detaylı

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME YAYIN NO. DPT: 2681 DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2004 ISBN 975-19-3571-7 Bu çalõşma, Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

GÜN BATIMI. Dünyanõn en büyük en zengin ekonomilerinin geleceğinin önünü tõkayan devasa bir

GÜN BATIMI. Dünyanõn en büyük en zengin ekonomilerinin geleceğinin önünü tõkayan devasa bir GÜN BATIMI GÜN BATIMI Dünyanõn en büyük en zengin ekonomilerinin geleceğinin önünü tõkayan devasa bir buzdağõ var: Global yaşlanma. Bu buzdağõnõn görünen kõsmõnda yaşlõ sayõsõnõn olağanüstü oranda artmasõ

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU EKİM 2009 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Kimya Sektörü 6 2.3 Dünya da ve Avrupa

Detaylı