İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN"

Transkript

1 İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda kaldõrõlmasõndan sonra yabancõ sermayeli şirket kuruluşlarõ ile ilgili istatistiki bilgiler ticaret siciline kayõt aşamasõnda derlenmektedir. Söz konusu bu çalõşmamõz şirket kuruluşlarõ esas alõnarak hazõrlanmõştõr. Mevzuatõmõz gereği sermaye şirketlerinde hisse devirleri tescile tabi olmadõğõndan bu husus çalõşmamõza yansõtõlmamõştõr. İstanbul da Odamõz bünyesinde bulunan ticaret sicili kayõtlarõna göre 2007 Ocak Haziran dönemini kapsayan son altõ ay içinde yabancõ yatõrõmcõ tarafõndan toplam lik sermaye tutarõnda şirket kurulmuştur. İstanbul da yeni şirket kuruluşunda taahhüt edilen yabancõ sermayenin Haziran ayõ itibariyle son atõ ay içinde 181,5 milyon dolar olduğu görülmektedir yõlõnõn ikinci altõ aylõk döneminde yabancõ ortak sayõsõ 1.309, yabancõ sermaye değeri ise olarak gerçekleşmiştir. Sektörel Dağõlõm : Bu dönem içinde yeni kurulan şirketlerde yabancõ sermayenin en çok ilgi gösterdiği sektörler sõralamasõnda; toplam yabancõ yatõrõmcõ sayõsõ itibariyle 404 yatõrõmcõ ile Müşavirlik Hizmetleri sektörü, yatõrõlan sermaye toplamõ itibariyle yine bu sektör 43,5 milyon ile diğer sektörlere göre ön plandadõr. Bir önceki altõ aylõk döneme göre İstanbul a gelen yabancõ yatõrõmcõ sayõsõ sõralamasõnda ilk iki sektör değişmez iken toplam içindeki nispi ağõrlõklarõ artmõştõr. Yabancõ sermaye değeri itibariyle 2006 yõlõnõn 2. altõ aylõk dönemde ilk sõrada olan Tekstil-Giyim sektörü bu yõlõn ilk altõ aylõk döneminde yerini Müşavirlik Hizmetleri sektörüne bõrakmõştõr. Bu sektörün bir önceki altõ aylõk süreçte % 4.96 olan sermaye değeri payõ, ortak sayõsõnõn artmasõ ile birlikte 2007 yõlõnõn ilk yarõsõnda yaklaşõk 4 katõ kadar artõş göstererek % 18,23 e çõkmõştõr. En çok yabancõ yatõrõmcõ çeken sektörler sõralamasõnda toplam yabancõ yatõrõmcõ sayõsõ içinde % 26,86 pay ile Müşavirlik Hizmetleri, % 9,91 pay ile Elektrik-Elektronik ve Bilişim, % 7,65 pay ile İnşaat ve % 6,98 pay ile Tekstil-Giyim sektörleri gelmektedir. Ancak yabancõ sermaye değerleri bazõnda yapõlan sõralamada farklõlõklar görülmekte ve yatõrõmlar ağõrlõklõ olarak 5 sektörde toplanmaktadõr. Toplam yabancõ sermayenin % 18,23 ü Müşavirlik Hizmetleri, % 17,61 i Kimya-Plastik, Kauçuk, % 13,77 si Tekstil-Giyim, % 12,67 si İnşaat ve % 10,17 si Yapõ Malzemeleri sektörlerinde bulunurken, geri kalan % 27,55 i tanõmlanmõş diğer 14 sektöre dağõlmõştõr. En az yabancõ sermaye girişi olan sektör toplam içerisinde % 0,16 pay oranõ ile Kağõt, Kağõt Ürünleri ve Basõm sektörüdür. TABLO - 1 İTİBARİYLE YABANCI UYRUKLU İŞYERİ ve LIKLARDA SAYI ve SERMAYE DAĞILIMI SAYISI YABANCI Genel Toplam İçinde Pay SERMAYE - Ortak Sayõsõ % Yabancõ Sermaye % 01-TARIM-GIDA ,66 4,94 02-MADENCİLİK ,40 0,57 03-TEKSTİL-GİYİM ,98 13,77 04-DERİ-SARACİYE ,80 0,28 05-AĞAÇ-ORMAN, MOBİLYA ,80 0,38 06-KAĞIT, KAĞIT ÜRÜNLERİ ve BASIM ,40 0,16 07-KİMYA-PLASTİK, KAUÇUK ,92 17,61 08-DEMİR-ÇELİK, METAL EŞYA ,93 0,51 09-MAKİNE ,92 1,33 10-ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİLİŞİM ,91 4,30 11-İNŞAAT ,65 12,67 12-YAPI MALZEMELERİ ,19 10,17 13-OTOMOTİV ve YAN SAN ,86 0,62 14-ULAŞTIRMA ,92 1,74 15-BANKA-SİGORTA ,60 0,64 16-SAĞLIK-EĞİTİM ,39 6,04 17-TURİZM-OTEL-LOKANTA ,66 1,32 18-MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ ,86 18,23 19-DİĞER ,18 4,72 TOPLAM ,00 100,00 1

2 YABANCI SERMAYE DEĞERLERİNİN E GÖRE DAĞILIMI 17-TURİZM-OTEL-LOKANTA 1,32% 19-DİĞER 4,72% 18-MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 18,23% 01-TARIM-GIDA 4,94% 02-MADENCİLİK 0,57% 03-TEKSTİL-GİYİM 13,77% 04-DERİ-SARACİYE 0,28% 16-SAĞLIK-EĞİTİM 6,04% 05-AĞAÇ-ORMAN, MOBİLYA 0,38% 15-BANKA-SİGORTA 0,64% 06-KAĞIT, KAĞIT ÜRÜNLERİ ve BASIM 0,16% 14-ULAŞTIRMA 1,74% 07-KİMYA-PLASTİK, KAUÇUK 17,61% 13-OTOMOTİV ve YAN SANAYİ 0,62% 12-YAPI MALZEMELERİ 10,17% 11-İNŞAAT 12,67% 10-ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİLİŞİM 4,30% 09-MAKİNE 1,33% 08-DEMİR-ÇELİK, METAL EŞYA 0,51% Haziran ayõ itibariyle son altõ ay içerisinde Odamõza kayõt yaptõran yabancõ ortak sayõsõnõn taahhüt ettikleri sermayeleri dikkate alõndõğõnda yabancõ ortak başõna düşen ortalama sermaye genel toplamda 159 bin dir. Sektörlerde en fazla yabancõ ortak başõna düşen sermaye miktarõnda, 74 yabancõ ortağõn yer aldõğõ Kimya-Plastik Kauçuk sektörü yaklaşõk 577 bin ile ön plandadõr. 506 bin ile Yapõ Malzemeleri, 313 bin ile Tekstil-Giyim, 263 bin ile İnşaat sektörleri yabancõ ortaklarda üye başõna düşen ortalama sermayesi en fazla değere sahip sektörleri teşkil etmektedir. TABLO - 2 İTİBARİYLE YABANCI BAŞINA DÜŞEN ORTALAMA SERMAYE Ortalama Sermaye Ortalama Sermaye 01-TARIM-GIDA İNŞAAT MADENCİLİK YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL-GİYİM OTOMOTİV ve YAN SAN DERİ-SARACİYE ULAŞTIRMA AĞAÇ-ORMAN, MOBİLYA BANKA-SİGORTA KAĞIT, KAĞIT ÜRÜNLERİ ve BASIM SAĞLIK-EĞİTİM KİMYA-PLASTİK, KAUÇUK TURİZM-OTEL-LOKANTA 57, DEMİR-ÇELİK, METAL EŞYA MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ MAKİNE DİĞER ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİLİŞİM TOPLAM Firma Nevilerine Göre Dağõlõm : Firma nevileri itibariyle yabancõ sermaye girişleri Anonim ve Limited şirketlerde yoğunlaşmõştõr ile toplam sermayenin % 70,94 ü teşkil eden yabancõ sermaye Limited şirket statüsünde olup, % 28,95 i ise Anonim şirketi türüne yönelmiştir. Ancak ortak sayõsõ açõsõndan bakõldõğõnda sermaye değerine göre oransal farklõlõklar görülmektedir. Yabancõlarõn 871 i Limited, 616 sõ Anonim şirketlere ortak olmuştur. Sayõ itibariyle 17 ile toplam içerisinde % 1,13 paya sahip olan Fert firma kuruluşunda bulunulan sermaye girişi ancak toplamõn % 0,11 ini oluşturmaktadõr Ocak- Haziran döneminde yabancõlar, hem ortak sayõsõ hem de sermaye değeri olarak Limited şirketlere daha çok yönelmiştir. 2

3 TABLO - 3 FİRMA NEVİLERİ İTİBARİYLE YABANCI UYRUKLU İŞYERİ ve LIKLARDA SAYI ve SERMAYE DAĞILIMI SAYISI YABANCI Genel Toplam İçinde Pay SERMAYE - Ortak Sayõsõ % Yabancõ Sermaye % 00-FERT FİRMA ANONİM ŞİRKET LİMİTED ŞİRKET TOPLAM ,00 100,00 FİRMA NEVİLERİNE GÖRE YABANCI SERMAYE DAĞILIMI 00-FERT FİRMA 0,11% 01-ANONİM ŞİRKET 28,95% 11-LİMİTED ŞİRKET 70,94% Tüm sektörlerde yabancõ ortaklõklar Limited ve Anonim şirket kuruluşlarõ ön plandadõr. Müşavirlik Hizmetleri, Yapõ Malzemeleri sektörü ile Banka-Sigorta sektörü dõşõnda kalan sektörlerde Limited şirket kuruluşlarõ ilk sõradadõr. Toplam yabancõ sermayenin % 18,23 ünü teşkil eden Müşavirlik Hizmetleri sektörünün % 14,96 sõnõ Anonim, % 3,27 sini ise Limited şirketler oluşturmuştur. Toplam yabancõ sermayenin % 28,95 ini oluşturan Anonim şirket ortaklõklarõnõn % 23,75 i üç sektör de toplanmõş olup, Müşavirlik Hizmetleri % 14,96 sõnõ, Yapõ malzemeleri % 5,63 ünü, İnşaat ise % 3,16 sõnõ teşkil etmiştir. Bu firma türünde geri kalan sektörlerdeki dağõlõm oranlarõ ise çok düşük oranlarda temsil edilmiştir. Limited şirket türünde; Kimya-Plastik Kauçuk, Tekstil-Giyim, İnşaat ve Sağlõk-Eğitim sektörlerinin ağõrlõk kazandõğõ görülmektedir. Toplam sermayenin % ünü teşkil eden bu firma nevinde % 17,38 ini Kimya-Plastik, Kauçuk, % 13,58 ini Tekstil-Giyim, % 9,46 sõnõ İnşaat ve % 5,93 ünü Sağlõk-Eğitim sektörleri oluşturmuştur. Yabancõ sermaye içerisinde % 0,11 gibi çok küçük paya sahip olan ve ortaklõk statüsünü kapsamayan Fert firmalarda İnşaat ve Diğer olarak tanõmlanan sektöre yabancõlarõn ağõrlõkla başvurduklarõ görülmektedir. Ülkelere Göre Dağõlõm : 2007 Ocak- Haziran döneminde Irak, Kore, İsveç, Amerika ve Fransa şirket kuruluşlarõnda en fazla yabancõ sermaye ile ortak olan ilk beş ülke konumunda olup, toplam yabancõ sermayenin % 52,27 sini kapsamaktadõr. Irak 54 yabancõ ortak ile toplam sermaye içerisinde % 14,79 pay ve sermaye değeri ile ilk sõrayõ teşkil etmiştir. Bunu Kore 13 yabancõ ortak ve ile ikinci sõrada, İsveç 8 ortak ve ile üçüncü konumda takip etmiştir. Amerika 62 yabancõ ortak sayõsõ, diğer önde gelen ülkelere göre yüksek olmasõna rağmen lik sermaye değeri ile ancak dördüncü sõrada yer almõştõr. Fransa uyruklu 61 ortağõn katõlõm gösterdiği şirket kuruluşlarõnda taahhüt edilen lik sermaye ile bu ülke beşinci sõrada yer almõştõr yõlõnõn son altõ aylõk döneminde 347 yabancõ ortak ve sermaye ile ilk sõrada yer alan Hollanda ile, bunu 342 ortak ve ile ikinci sõrada yer alan Almanya nõn bu yõlõn ilk altõ ayõnda ilk beş içerisinde bile yer almadõğõ görülmüştür. Buna mukabil British Virgin adalarõndan gelen 6 yabancõ ortağõn taahhüt ettikleri yabancõ sermaye ile bu ülkenin 6. sõrayõ almasõ dikkat çekicidir. 3

4 Toplam yabancõ sermaye değeri içerisinde % 14,79 paya sahip olan Irak uyruklu ortaklarõn yatõrõmda bulunduklarõ sektörler itibariyle, sermayelerinin % 14,08 ile Kimya-Plastik, Kauçuk, % 0,17 ile Elektrik- Elektronik ve Bilişim ön plandadõr. Yine bu uyruk da hemen hemen tamamõna yakõnõnõ oluşturan % 14,75 oran ile Limited, % 0,03 oran ile de Anonim şirket statüsü ortaklõk yapõlan firma nevileri olmuştur. 2. sõrayõ teşkil eden ve toplam yabancõ sermaye içerisinde % 12,89 paya sahip olan Kore en fazla yatõrõmda bulunduğu sektörler % 11,73 ile Tekstil-Giyim, % 0,67 ile Elektrik-Elektronik ve Bilişim olmuştur. Bu şirketlerin tamamõ Limited şirket statüsündedir. TABLO - 4 ÜLKELER İTİBARİYLE LIKLARDA SAYI ve SERMAYE DAĞILIMI ÜLKELER SAYISI YABANCI SERMAYE- Genel Toplam İçinde Pay Ortak Sayõsõ % Yabancõ Sermaye % IRAK ,59 14,79 KORE ,86 12,89 İSVEÇ ,53 9,46 AMERİKA ,12 9,21 FRANSA ,06 5,92 BRITISH VIRGIN ISLANDS ,40 5,36 İNGİLTERE ,65 5,22 KAZAKİSTAN ,66 4,61 İTALYA ,59 4,60 ALMANYA ,16 3,99 LÜKSEMBURG ,60 3,56 SUUDİ ARABİSTAN ,80 3,51 HOLLANDA ,96 3,22 DİĞER ,02 13,68 TOPLAM ,616, ,00 100,00 Toplam içerisindeki % 9,46 yabancõ sermaye payõ ile 3. sõrada bulunan İsveç, ağõrlõklõ olarak sermayenin % 9,43 ünü Müşavirlik Hizmetleri, % 0,02 sini İnşaat ile % 0,01 ini Turizm-Otel- Lokanta sektörüne yönelik kullanmõştõr. Bu sermayenin % 9,43 gibi önemli kõsmõnõ Anonim, % 0,03 ünü Limited şirket teşkil etmiştir. 62 yabancõ ortağõn yer aldõğõ Amerika % 9,21 yabancõ sermaye payõ ile dördüncü sõradadõr. Tarõm-Gõda, Sağlõk-Eğitim fazla yatõrõm yapõlan sektörler olurken, toplam sermaye içerisinde sõrasõ ile % 4,33 ve % 4,41 oranlarõnda pay almõşlardõr. Geri kalan sektörler toplam sermayenin ancak % 0,47 sine katõlõm göstermiştir. Söz konusu bu ülke yatõrõmõnda firma nevileri itibariyle yabancõ ortak sayõsõnda çok büyük bir fark olmamasõna rağmen yabancõ sermaye değerinde Limited şirket ağõrlõklõ olarak ilk sõrada olup, toplam sermayenin % 8,85 ini teşkil etmiştir. Anonim şirkete ortak olunan sermaye oranõ ise % 0,37 düzeyinde gerçekleşmiştir. % 5,92 ile 5. sõrada yer alan Fransa dan iştirak eden yabancõ ortak sayõsõ 61 dir. Bu ülkeden gelen yatõrõmcõlarõn % 5,49 luk kõsmõ Yapõ Malzemeleri sektöründe iştigal etmeyi tercih etmiştir. Toplam yabancõ sermayenin % 5,64 ünün Anonim şirket kapsamõnda bulunduğu bu ülke yatõrõmõnda, yabancõ sermaye değerinde Limited şirketlerin payõ % 0,28 seviyesindedir. Sektörlerde Yabancõ Sermaye Girişlerinin Ülkelere Göre Dağõlõmõ: Kuruluşunda en fazla yabancõ sermaye bulunduran Müşavirlik Hizmetleri sektöründe İsveç % 9,43 pay ve tek ortak ile en fazla yatõrõmda bulunan ülke olarak dikkat çekmektedir. Bu sektöre önemli oranda kaynak sağlayan diğer yabancõ sermaye ise toplam sermaye içerisinde % 4,23 pay ve 5 ortak ile British Virgin Adalarõ, % 2,33 pay ve 4 ortak ile Kazakistan menşeilidir. Kimya-Plastik, Kauçuk sektöründe Irak en çok yatõrõm yapan ülke konumundadõr. Toplam yabancõ sermayenin % 14,08 i Irak uyrukludur. Hollanda ve Suudi Arabistan õn bu sektörde yatõrõmda bulunduklarõ sermayeleri ise toplam içinde % 1,10-1,34 aralõğõndadõr. Toplam yabancõ sermaye içerisinde % 13,77 pay alan Tekstil-Giyim sektöründe en fazla yatõrõmda bulunan ülkeler Kore, Hollanda ve İran olup, bu ülkelerin toplam sermayeden aldõklarõ paylar sõrasõyla % 11,73, % 0,41 ve % 0,34 olarak gerçekleşmiştir. 4

5 TABLO - 5 EN FAZLA YABANCI SERMAYE BULUNAN DE ÜLKELER İTİBARİYLE SAYI ve SERMAYE DAĞILIMI SAYISI YABANCI SERMAYE Genel Toplam İçinde Pay ÜLKELER Ortak Sayõsõ % Yabancõ Sermaye % 18-MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ ,86 18,23 İSVEÇ ,07 9,43 BRITISH VIRGIN ISLANDS ,33 4,23 KAZAKİSTAN ,27 2,33 HOLLANDA ,50 0,65 DİĞER ,69 1,60 07-KİMYA-PLASTİK, KAUÇUK ,92 17,61 IRAK ,27 14,08 SUUDİ ARABİSTAN ,07 1,34 HOLLANDA ,33 1,10 İRAN ,53 0,34 DİĞER ,72 0,75 03-TEKSTİL-GİYİM ,98 13,77 KORE ,13 11,73 HOLLANDA ,33 0,41 İRAN ,06 0,34 ALMANYA ,73 0,23 DİĞER ,73 1,06 11-İNŞAAT ,65 12,67 INGİLTERE ,40 3,64 LÜKSEMBURG ,13 3,35 SUUDİ ARABİSTAN ,13 2,05 ALMANYA ,80 0,62 DİĞER ,19 3,01 Kuruluş aşamasõnda taahhüt edilen toplam yabancõ sermaye içerisinde % 12,67 ile yer alan İnşaat sektörüne % 3,64 ile en çok ilgi gösteren yabancõ sermaye İngiltere den gelmektedir. Lüksemburg % 3,35 ve Suudi Arabistan % 2,05 oranõnda katkõ sağlamõştõr. Ortaklõk Yapõsõ : 2007 Ocak- Haziran döneminde yabancõ ortak sayõsõnda ağõrlõk şahõs ortaklõğõndadõr yabancõ ortak sayõsõnõn % 74,40 õnõ oluşturan 1119 kişi şahõs, % 25,60 õnõ teşkil eden 385 yabancõ ise tüzel ortaklõk kapsamõnda bulunmaktadõr. Toplam yabancõ sermayenin % 54,43 ü tüzel, % 45,57 si şahõs ortaklõklarõ şeklindedir. Genel yapõya uygun olarak tüm sektörlerde yabancõ ortak sayõsõnda şahõslar ön plandadõr. Tüzel ortaklõk sayõ itibariyle şahõs ortaklõklarõnõn 1/3 ne yakõn olsa da yabancõ sermaye değeri olarak, lik şahõs ortaklõk sermayesinden % 19,43 daha fazla olup, dir. Tarõm-Gõda, Deri-Saraciye, Ağaç-Orman, Mobilya, Kağõt, Kağõt Ürünleri ve Basõm, Kimya-Plastik, Kauçuk, Demir-Çelik, Metal Eşya, Makine, İnşaat, Ulaştõrma, Turizm-Otel-Lokanta sektörlerinde şahõs ortaklõk sermayesi, bunlarõn dõşõnda kalan sektörlerde ise tüzel ortaklõk sermayesi daha fazladõr. Taahhüt edilen yabancõ sermaye değeri yüksek olan sektörlerde Tüzel ve Şahõs sermaye değerleri arasõndaki farkõn en belirgin olduğu kesim şahõs sermayesine karşõlõk Tüzel sermaye ile Kimya-Plastik, Kauçuk sektörü olmuştur. Toplam yabancõ sermaye içerisinde ilk dörtte yer alan sektörlerin ikisi şahõs, ikisi tüzel ortaklõk statüsündedir. Müşavirlik Hizmetlerinde sermayenin % 82,36 sõ, Tekstil-Giyimde sermayenin % 85,45 i tüzel ortaklõk, Kimya-Plastik, Kauçuk sektöründe toplam sermayenin % 91,36 sõ ve İnşaat sektörünün toplam sermayesinin % 70,27 si şahõs ortaklõğõ statüsündedir. 5

6 TABLO - 6 İTİBARİYLE LIKLARDA SAYI ve SERMAYE DAĞILIMI ŞAHIS ŞAHIS SERMAYE TÜZEL TÜZEL SERMAYE TOPLAMI TOPLAM SERMAYE 01-TARIM-GIDA MADENCİLİK TEKSTİL-GİYİM DERİ-SARACİYE AĞAÇ-ORMAN, MOBİLYA KAĞIT, KAĞIT ÜRÜNLERİ-BS KİMYA-PLASTİK, KAUÇUK DEMİR-ÇELİK, METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİK, ELEKTRONİK-BİL İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ OTOMOTİV ve YAN SAN ULAŞTIRMA BANKA-SİGORTA SAĞLIK-EĞİTİM TURİZM-OTEL-LOKANTA MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ DİĞER TOPLAM Yabancõ şahõs ve tüzel ortaklõklarda Limited şirket türü en çok başvurulan ortaklõk yapõsõdõr. Şahõs ortaklarõnõn % 60,14 ü Limited, % 38,34 ü Anonim, % 1,52 si ise Fert firma şeklindedir. Şahõs ortaklõklarõnda tutarõndaki yabancõ sermayenin % 89,27 si Limited şirketi, % 10,49 u Anonim şirket, % 0,24 ü ise Fert firma statüsündedir. Tüzel ortaklõklarda sayõ itibariyle % 51,43 ü Limited, % 48,57 si Anonim şirketlere yöneliktir. Bu ortaklõk yapõsõnda yabancõ sermayenin % i Limited, % 44,42 si Anonim şirketleri kapsamaktadõr. TABLO - 7 FİRMA NEVİLERİ İTİBARİYLE LIKLARDA SAYI ve SERMAYE DAĞILIMI FİRMA NEVİLERİ ŞAHIS ŞAHIS SERMAYE- TÜZEL TÜZEL SERMAYE- TOPLAMI TOPLAM SERMAYE- 00-FERT FİRMA ANONİM ŞİRKET LİMİTED ŞİRKET TOPLAM TÜZEL SERMAYESİ 54,43% YABANCI SERMAYEDE ŞAHIS ve TÜZEL LIK YAPISI ŞAHIS SERMAYESİ 45,57% 6

7 İptal Edilen Kayõtlarõn Dağõlõmõ : Bu dönem zarfõnda yabancõ ortaklardan 42 isi çeşitli nedenlerden dolayõ kayõtlarõnõ iptal ettirmişlerdir. İptal edilen yabancõ sermaye değeri olup, kuruluşta kayda geçen toplam değerin % 0,69 unu oluşturmaktadõr yõlõnõn 2. altõ aylõk dönemine göre ortaklõğõnõ iptal ettirenler sayõca değişim göstermemesine rağmen sermaye değeri itibariyle -% 2,50 azalma göstermiştir yõlõ son altõ aylõk dönemde sermaye değeri ile iptal edilen 42 yabancõ ortaklõk bulunmaktadõr. İptal Nedenleri : Yabancõ uyruklu işyerlerinin kapanmasõ ve ortaklõk yapõlarõnõn sona erdirilmesi talebinde bulunanlarõn 39 u Merkez Nakli işleminde bulunmuştur. Bu işlemde lik değer, iptal edilen yabancõ sermayenin % 95,44 ünü kapsamõştõr. Kapanõş için başvuran yabancõ ortaklarõn % 4,76 sõnõ oluşturan 2 kişi Tasfiye Sonu işleminde bulunurken, iptal edilen sermaye değeri ise ile toplam içerisinde % 4,56 oranõnda pay almõştõr yõlõnõn son altõ aylõk sürecinde ise firma kuruluşu ve ortaklõk için İstanbul a gelen yabancõ sermayenin iptal edilmesinde karşõlaşõlan neden Merkez Nakli olmuştur. TABLO - 8 YABANCI UYRUKLU İŞYERLERİ ve LIKLARIN İPTALİNDE SAYI ve SERMAYE DAĞILIMI İPTAL NEDENLERİ SAYI İPTAL EDİLEN Genel Toplam İçinde Pay SERMAYE- Ortak Sayõsõ % Yabancõ Sermaye % Merkez Nakli ,86 95,44 Tasfiye Sonu ,76 4,56 Tasfiyesiz İnfisah (Devir Nedeni ile Kapanan) 1 0 2,38 0,00 TOPLAM ,00 100,00 YABANCI SERMAYEDE İPTAL NEDENLERİNİN DAĞILIMI Merkez Nakli 95,44% Tasfiye Sonu 4,56% Sektörlere Göre Dağõlõm : İptal edilen yabancõ sermaye değerleri itibariyle Diğer olarak tanõmlanan sektör içinde bulunan sanayi mamulleri ihracatçõlarõ grubu % 60,84 lük pay ile ilk sõradadõr. Bunu % 14,60 ile Makine, % 5,96 ile Ulaştõrma, % 5,52 ile Demir-Çelik, Metal Eşya izlemiştir. Merkez Nakli işlemlerinde bulunan firmalarõn % 60,84 ü diğer sektör tanõmõnda yer alan sanayi mamulleri ihracatçõlarõ grubunda, % 14,60 õ ise Makine sektöründe hizmet vermektedir yõlõ ikinci 6 aylõk dönemde iptal edilen sermaye değerinin % 47,45 ini Kimya-Plastik, Kauçuk sektörü oluştururken, % 16,31 ini Ulaştõrma sektörü teşkil etmiştir. İptal için başvuran firmalarõn 27 si Limited, 15 i Anonim şirket statüsündedir. İptal ettirilen sermayenin ise % 93,98 i Limited, % 6,02 si Anonim şirketlere aittir. İptal için başvuran Anonim şirketlerde 4 ortak ve iptal sermaye değeri ve % 3,04 pay oranõ ile yoğunlaştõğõ sektör Kimya- Plastik, Kauçuk iken, bunu 5 ortak sayõsõ ve sermaye değeri ile Tekstil- Giyim takip etmiştir. Limited şirket türünde ise; ağõrlõklõ olarak Diğer sektörlerde yer alan Sanayi Mamulleri İhracatçõ grubu, Makine, Ulaştõrma, Demir- Çelik, Metal Eşya iptal için başvurulan sektörlerdir. Hem Anonim hem de Limited şirketlerde Merkez Nakli en önemli kapanma nedenidir. 7

8 TABLO - 9 İTİBARİYLE YABANCI UYRUKLU İŞYERİ ve LIKLARDA İPTAL EDİLEN SAYI ve SERMAYE DAĞILIMI SAYI İPTAL EDİLEN Genel Toplam İçindeki Dağõlõmõ % SERMAYE - Ortak Sayõsõ % Yabancõ Sermaye % 01-TARIM-GIDA 0 0 0,00 0,00 02-MADENCİLİK ,90 3,04 03-TEKSTİL-GİYİM ,29 4,50 04-DERİ-SARACİYE ,38 0,00 05-AĞAÇ-ORMAN, MOBİLYA 0 0 0,00 0,00 06-KAĞIT, KAĞIT ÜRÜNLERİ ve BASIM 0 0 0,00 0,00 07-KİMYA-PLASTİK, KAUÇUK ,29 3,35 08-DEMİR-ÇELİK, METAL EŞYA ,90 5,52 09-MAKİNE ,43 14,60 10-ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİLİŞİM 0 0 0,00 0,00 11-İNŞAAT ,52 2,19 12-YAPI MALZEMELERİ 1 0 2,38 0,00 13-OTOMOTİV ve YAN SANAYİ 0 0 0,00 0,00 14-ULAŞTIRMA ,38 5,96 15-BANKA-SİGORTA 0 0 0,00 0,00 16-SAĞLIK-EĞİTİM 0 0 0,00 0,00 17-TURİZM-OTEL-LOKANTA 0 0 0,00 0,00 18-MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 0 0 0,00 0,00 19-DİĞER ,52 60,84 TOPLAM ,00 100,00 Ülkelere Göre Dağõlõmõ : İptal için başvuran 4 ortak ile toplam ortak sayõsõnda % 9,52 sini teşkil eden İngiltere, sermaye değeri itibariyle % 60,84 ile en çok kapanmanõn görüldüğü ülke olmuştur. İngiltere uyruklu ortağõn başvurduğu en önemli kapanõş nedeni Merkez Nakli işlemi olup, Limited şirket statüsündedir. Yabancõ sermaye iptalinin en çok görüldüğü ikinci ülke de Amerika dõr. Anonim şirket statüsünde merkez nakli gerçekleştirilmiş ve sermaye değeri toplam içinde % 7,60 pay almõştõr. İPTAL EDİLEN YABANCI SAYISININ E GÖRE DAĞILIMI İNŞAAT 9,52% YAPI MALZEMELERİ 2,38% ULAŞTIRMA 2,38% DİĞER 9,52% TEKSTİL-GİYİM 14,29% DEMİR-ÇELİK, METAL EŞYA 11,90% DERİ-SARACİYE 2,38% MAKİNE 21,43% KİMYA-PLASTİK- KAUÇUK 14,29% MADENCİLİK 11,90% 8

9 İPTAL EDİLEN YABANCI SERMAYENİN E GÖRE DAĞILIMI MAKİNE 14,60% İNŞAAT 2,19% ULAŞTIRMA 5,96% DİĞER 60,84% DEMİR-ÇELİK, METAL EŞYA 5,52% KİMYA- PLASTİK,KAUÇUK 3,35% TEKSTİL-GİYİM 4,50% MADENCİLİK 3,04% 9

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran

Detaylı

IS]ANBUt TICARET OID:A~INA

IS]ANBUt TICARET OID:A~INA ., IS]ANBUt TICARET OID:A~INA KAYIT LI ~IRMAKUı~ULU~LARINDA YABANCI. IDRtAK ve ~ERMAYEDURDMW 200J Haziran 200) Hazimn, İSTANBUL TİCARET ODASI'NA KAYlTLI FİRMALARlN KURULUŞLARlNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE

Detaylı

2016 YILI DEĞERLENDİRMESİ

2016 YILI DEĞERLENDİRMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL DA SERMAYE GÖSTERGELERİ (YENİ KAYIT ve İPTAL EDİLEN FİRMALARDA YATIRIMCI SAYISI ve SERMAYE DURUMU RAPORU) 2016 YILI DEĞERLENDİRMESİ sermaye yatırımları için Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL DA YABANCI SERMAYE GÖSTERGELERİ

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL DA YABANCI SERMAYE GÖSTERGELERİ İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL DA SERMAYE GÖSTERGELERİ (YENİ KAYIT ve İPTAL EDİLEN FİRMALARDA YATIRIMCI SAYISI ve SERMAYE DURUMU RAPORU) 2014 YILI DEĞERLENDİRMESİ sermaye yatırımları için Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

ĐSTANBUL TĐCARET ODASI NA YENĐ KAYIT YAPTIRAN FĐRMALARDA YABANCI YATIRIMCI ve SERMAYE DURUMU 2008 YILLIK YÖNETĐCĐ ÖZETĐ

ĐSTANBUL TĐCARET ODASI NA YENĐ KAYIT YAPTIRAN FĐRMALARDA YABANCI YATIRIMCI ve SERMAYE DURUMU 2008 YILLIK YÖNETĐCĐ ÖZETĐ ĐSTANBUL TĐCARET ODASI NA YENĐ KAYIT YAPTIRAN FĐRMALARDA YABANCI YATIRIMCI ve SERMAYE DURUMU 2008 YILLIK YÖNETĐCĐ ÖZETĐ Yabancı sermaye yatırımları için Hazine Müsteşarlığı ndan ön izin alma mecburiyetinin

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Eylül 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.06.2008 Tarihinde Sona Eren Altõ Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Ağustos 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.09.2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan ALAN YATIRIM 5 Haziran 2006 < Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları AL Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan Karlõlõk Hürriyet in 1Ç 2006 dönemi net karõ bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre dolar bazõnda

Detaylı

ARALIK İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU Aylık Değerlendirmeler

ARALIK İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU Aylık Değerlendirmeler 2016 - ARALIK İHRACAT LENDİRME RAPORU Aylık Değerlendirmeler Türkiye İhracatı TR 2015 ARALIK TR 2016 ARALIK TR 2016/2015 % Değişim 11,7 12,3 5% 2016 Aralık ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 0200/25 HAFTALIK BÜLTEN 8/6/200 22/6/200 A...200 22.6.200 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:..200 22.6.200 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ Kurulu

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 31.03.2008 Tarihinde Sona Eren Üç Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. İdari Yapõ 2.4. Başlõca

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma on altıncı kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma on altıncı kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 250 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma on altıncı kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

(Borusan Yat. Paz. BRYAT.IS) (4.58YTL / 3.39 ABD$)

(Borusan Yat. Paz. BRYAT.IS) (4.58YTL / 3.39 ABD$) (Borusan Yat. Paz. BRYAT.IS) (4.58YTL / 3.39 ABD$) ABD$ 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 BRYAT (2004-2005) 10.05 10.05 09.05 08.05 07.05 06.05 05.05 04.05 03.05 02.05 01.05 12.04 11.04 10.04 09.04 08.04 07.04 06.04

Detaylı

Önemli Finansallar. Önemli Rasyolar T 2004T F/K F/DD

Önemli Finansallar. Önemli Rasyolar T 2004T F/K F/DD Şirket Raporu 12 Mayõs 2003 % 130 120 110 100 Enka İnşaat Holding ENKAI.IS / 9 Mayõs 2003 Fiyat (TL) 52,500 Piyasa Değeri (mn $) 1,766 Hedef Piyasa Değeri (mn $) 1,777 Artõş Potansiyeli (%) %1 İşlem Hacmi

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 13 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 13 Temmuz 2005! Hükümet ten sosyal güvenlik yasasõ ile ilgili çelişkili açõklamalar

Detaylı

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki

Detaylı

ANADOLU EFES (AEFES.IS)

ANADOLU EFES (AEFES.IS) ANADOLU EFES (AEFES.IS) TUT (TL18,100/ABDc1.25) Risk: Düşük Bira, Meşrubat 12 aylõk hedef fiyat: ABDc1.3 Aylin Çorman 05.12.2003 ABDc 1.65 1.45 1.25 1.05 0.85 0.65 0.45 0.25 0.05 01.01 02.01 05.01 06.01

Detaylı

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 1,399 Mn US$ 6 Eylül Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 1,399 Mn US$ 6 Eylül Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak ALAN YATIRIM 6 Eylül 2006 Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları AL Hedef PD: 1,399 Mn US$ Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Karlõlõk Artõşõ Sürüyor Hürriyet in 1Y 2006 dönemi net karõ bir önceki yõlõn aynõ

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma dokuzuncu kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma dokuzuncu kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma dokuzuncu kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/48 HAFTALIK BÜLTEN 29/09/2003 03/10/2003 A. 1.1.2003 03.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 03.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

ALAN YATIRIM. Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları. 22 Aralık Hedef PD: 174 Mn US$ Cari PD: 123 Mn US$ Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz

ALAN YATIRIM. Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları. 22 Aralık Hedef PD: 174 Mn US$ Cari PD: 123 Mn US$ Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz ALAN YATIRIM 22 Aralık 2006 Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları Doğalgaz Kullanõmõnõn Yaygõnlaşmasõyla Birlikte Önümüzdeki Dönemde İç Piyasa Satõşlarõndaki Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz Alarko Carrier õn 3Ç

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2015 DIŞ TİCARET VERİLERİ İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması (1000 $) İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ TEMMUZ OCAK-TEMMUZ KONYA 114.893 106.076-7,7%

Detaylı

AĞUSTOS 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU

AĞUSTOS 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ Ege Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği AĞUSTOS 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU TÜRKİYE GENELİ DURUM: 2017 yılının Ocak Temmuz döneminde bir önceki senenin aynı dönemine

Detaylı

KARSAN (KARSN.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 1.3 1.1 0.9 0.7. ! Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle kapasite

KARSAN (KARSN.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 1.3 1.1 0.9 0.7. ! Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle kapasite KARSAN (KARSN.IS) (TL6,400/ABDc0.48) Risk: Orta Otomotiv 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 AL ABDc 0.55 0.45 0.35 0.25 0.15 01/03 01/03 03/03 04/03 KARSN KARSAN (2003-2004) 05/03 06/03

Detaylı

- Rusya Devlet Başkanõ Putin'in Türkiye ziyareti başlõyor. - Asgari Ücret Komisyonu toplantõsõ.

- Rusya Devlet Başkanõ Putin'in Türkiye ziyareti başlõyor. - Asgari Ücret Komisyonu toplantõsõ. PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 23,150 %2.6 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.64 %22.8 TL/$ 1,410,497 -%0.6 Bono Faizi (24 Mayõs 2006) 23.33 -%2.8 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 9,400 %3.8 İMKB

Detaylı

Ocak 2007 Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni

Ocak 2007 Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni Ocak 2007 Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni EK TABLOLAR 16 Tablo ek 1- Doğrudan Uluslararası Yatırım Girişleri (Fiili Girişler) (Milyon $) Doğrudan Yabancı Yatırımlar Toplam (Net) Ocak-Kasım

Detaylı

ALAN YATIRIM. 23 Ağustos Hedef PD: 408 Mn US$

ALAN YATIRIM. 23 Ağustos Hedef PD: 408 Mn US$ ALAN YATIRIM 23 Ağustos 2006 Mardin Çimento 1Y 2006 Sonuçlarõ BİRİKTİR Hedef PD: 408 Mn US$ Satõş Gelirlerindeki Güçlü Artõş Karlõlõğõ Arttõrõyor Mardin in 1Y 2006 net satõşlarõ 47 milyon US$ olarak gerçekleşmiş

Detaylı

ALAN YATIRIM. 07 Aralık Hedef PD: 3,703 Mn US$ Cari PD: 3,016 Mn US$

ALAN YATIRIM. 07 Aralık Hedef PD: 3,703 Mn US$ Cari PD: 3,016 Mn US$ ALAN YATIRIM 07 Aralık 2006 Ereğli Demir Çelik 3Ç 2006 Sonuçlarõ AL Hedef PD: 3,703 Mn US$ Cari PD: 3,016 Mn US$ Marjlardaki Düzelme Karlõlõğõ Arttõrdõ Ereğli Demir Çelik in Oyak a devri sonrasõnda yeniden

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. Tablo 6: Mevsimsel Düzeltilmiş İmalat Sanayi Kapasite Kullanõm Oranlarõ... 5

EKONOMİK GELİŞMELER. Tablo 6: Mevsimsel Düzeltilmiş İmalat Sanayi Kapasite Kullanõm Oranlarõ... 5 EKONOMİK GELİŞMELER DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayõs 2004 İÇİNDEKİLER I. GSMH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarõndaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 7 III.Konsolide Bütçe... 13 IV. Parasal Büyüklükler

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

Mayıs 2015. Konya Ekonomik Verileri

Mayıs 2015. Konya Ekonomik Verileri Mayıs 2015 Konya Ekonomik Verileri Dış Ticaret İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması İHRACAT 1000 $ Mayıs 14 Mayıs 15 Değişim % Ocak-Mayıs 14 Ocak-Mayıs 15 Değişim % Konya 143.645

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR 27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin Türkiye de Girişimcilik raporu Sabancõ Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dilek Çetindamar

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onbeşinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onbeşinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onbeşinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1.

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1. YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5084 Kabul Tarihi : 29.1.2004 Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; bazõ illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri

Detaylı

Nisan 2015. Konya Ekonomik Verileri

Nisan 2015. Konya Ekonomik Verileri Nisan 2015 Konya Ekonomik Verileri Dış Ticaret İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması İHRACAT 1000 $ Nisan 14 Nisan 15 Değişim % Ocak-Nisan 14 Ocak-Nisan 15 Değişim % Konya 140.853

Detaylı

EYLÜL 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU

EYLÜL 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği EYLÜL 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU TÜRKİYE GENELİ DURUM: İlk 9 aylık dönemde geçen seneye göre Türkiye İhracatı %12 artış sağlamış olup

Detaylı

İHRACATIN GELİŞİMİ

İHRACATIN GELİŞİMİ İHRACATIN GELİŞİMİ 2001-2016 YILLAR İTİBARİYLE İHRACATIN GELİŞİMİ 180.0 DEĞER VE MİKTAR BAZINDA İHRACAT 160.0 140.0 120.0 100.0 142.5 104.0 80.0 60.0 40.0 20.0 45.4 31.3 0.0 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Detaylı

SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ

SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ GELİŞMELER (1980-2001) TAHMİNLER (2002-2005) AĞUSTOS 2002 Yayõn ve referans olarak kullanõlmasõ Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/27 HAFTALIK BÜLTEN 02.06.2003 06.06.2003 A. 1.1.2003 06.06.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 06.06.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

KARSAN. Şirket Raporu 17 Nisan 2006. Yeniden yapõlanmanõn. TSKB Araştõrma

KARSAN. Şirket Raporu 17 Nisan 2006. Yeniden yapõlanmanõn. TSKB Araştõrma Şirket Raporu 17 Nisan 2006 Ali Çakõroğlu cakiroglua@tskb.com.tr (212) 334 52 76 KARSAN AL Risk: Yüksek KARSN 5.30YTL İMKB 41,861 Hisse bilgileri Hisse kodu Son Fiyat 5.30YTL KARSN & 3.95$ İMKB-100 & $/YTL

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Aralık 2010 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.09.2009 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/52 HAFTALIK BÜLTEN 20/10/2003 24/10/2003 A. 1.1.2003 24.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 24.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1997 YILI PROGRAMI

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1997 YILI PROGRAMI YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) YILI PROGRAMI 18 Ekim 1996 Gün ve 22791 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan 14 Ekim 1996 Gün ve 96/8629 Sayõlõ Yõlõ Programõnõn Uygulanmasõ, Koordinasyonu ve

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI HAZİRAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir Vergisi Sirküleri/16

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir Vergisi Sirküleri/16 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Vergisi Sirküleri/16 Konusu : Gelirin toplanmasõ ve beyanõ Tarihi : 11/02/2004 Sayõsõ : GVK-16/2004-8/Gelirin toplanmasõ ve beyanõ-1 İlgili olduğu maddeler

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Mayıs 2012 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI TEMMUZ AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2011 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

TEMMUZ 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU

TEMMUZ 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ Ege Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği TEMMUZ 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU TÜRKİYE GENELİ DURUM: 2017 yılının Ocak Haziran döneminde bir önceki senenin aynı dönemine

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2016 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı Şubat

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos 2017 1 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kısa Vadeli Kredi Borcu (2004-2017 Ağustos) 2 Özel Sektörün Yurtdışından

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

Türkiye Geneli 2014 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi

Türkiye Geneli 2014 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 3-4 Türkiye Geneli 2014 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 5 Demir ve Demir Dışı Metaller-Çelik Sektörü 2014 Yılı İhracatında Ürün Grubu Değerlendirmesi 6 Demir ve Demir Dışı Metaller-Çelik

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onüçüncü kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onüçüncü kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onüçüncü kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri

I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması 2010 yılında 113,9 milyar dolar olan Türkiye ihracatı, 2011 yılında

Detaylı

HSBC. 20 Aralõk 2005. ! Cumhurbaşkanõ Sezer, cari açõk ve işsizlik gibi sorunlarõn üzerinde durulmasõ gerektiğini söyledi

HSBC. 20 Aralõk 2005. ! Cumhurbaşkanõ Sezer, cari açõk ve işsizlik gibi sorunlarõn üzerinde durulmasõ gerektiğini söyledi 21 Aralõk 2005 HSBC 01 Günlük Bülten 21 Aralõk 2005! Cumhurbaşkanõ Sezer, cari açõk ve işsizlik gibi sorunlarõn üzerinde durulmasõ gerektiğini söyledi! İmalat sanayi verimlilik endeksi 3Ç de %6.1 oranõnda

Detaylı

İhracatın Yıllar İçindeki Gelişimi

İhracatın Yıllar İçindeki Gelişimi İhracatın Yıllar İçindeki Gelişimi 2001-2015 Yıllar İtibariyle İhracatın Gelişimi DEĞER VE MİKTAR BAZINDA İHRACAT 31,3, TİM Yıllar İtibariyle İhracatın Gelişimi ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM (%) 40,0 30,0 Miktar

Detaylı

29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000

29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 4 Temmuz 2005 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 28,062 %1.3 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 21,171 %14.7 $/YTL 1.3255 -%0.4 Bono Faizi (27 Ocak 2007) 16.16 -%0.7 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/

Detaylı

2. Sermayenin % 10 ve daha fazlasõna sahip ortaklarõn pay oranõ ve tutarõ aşağõdaki gibidir:

2. Sermayenin % 10 ve daha fazlasõna sahip ortaklarõn pay oranõ ve tutarõ aşağõdaki gibidir: AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar YTL olarak ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Ana faaliyet konusu her türlü elektrik, elektronik, inşaat ve sõhhi tesisat

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2015

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2015 Konya Ekonomik Verileri Ağustos 2015 DIŞ TİCARET VERİLERİ İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması (1000 $) İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ AĞUSTOS OCAK-AĞUSTOS KONYA 106.344 109.065

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT II: ANA PLAN Ağustos

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2015 Haziran ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %4,66 artış oldu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %4,66, kooperatif sayısında %2,60 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ Temmuz 13 Temmuz 14 Değişim % Oca.-Tem.13 Oca.-Tem. 14 Değişim % İHRACAT Konya 117.647 115.165-2,11%

Detaylı

TGSD-ESDH HAZIR GİYİM SEKTÖR ENDEKSLERİ ŞUBAT 2014

TGSD-ESDH HAZIR GİYİM SEKTÖR ENDEKSLERİ ŞUBAT 2014 2014 2007 ARALIK 2008 ARALIK 2009 ARALIK 2010 ARALIK 2011 ARALIK 2012 ARALIK 2013 ARALIK 160 150 140 BİLEŞİK HAZIR GİYİM FAALİYET ENDEKSİ 137,70 130 120 110 100 90 80 130,90 % 5,2 2007 ARALIK 2008 ARALIK

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VI: MEKANSAL GELİŞME

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Ağustos 2015 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 14 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 14 Temmuz 2005! Birinci ve ikinci stand-by gözden geçirmeleri birleştirilebilir!

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI YÖNETİCİ ÖZETİ RAPORU HAZIRLAYAN ORTAK GİRİŞİM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ISTANBUL TİCARET ODASI PLASTİK SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYAN SERAP ALP

ISTANBUL TİCARET ODASI PLASTİK SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYAN SERAP ALP ISTANBUL TİCARET ODASI PLASTİK SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYAN SERAP ALP 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI 1.1. Ürün Tanõmõ ve Çeşitleri 1.2. Plastiğin Kullanõm Alanlarõ 2. SEKTÖRÜN GELİŞİMİ VE POTANSİYELİ

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT III: EKONOMİK SEKTÖRLER

Detaylı

HAZİRAN 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU

HAZİRAN 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği TÜRKİYE GENELİ DURUM: HAZİRAN AYLIK İHRACAT RAPORU yılının Ocak Haziran döneminde bir önceki senenin aynı dönemine tüm sektörlerdeki

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 8.6.216 Sayı 52 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak hazırlanan Konya Dış Ticaret Bülteni

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

DOĞUŞ OTOMOTİV. 4 Nisan 2006 DOAS

DOĞUŞ OTOMOTİV. 4 Nisan 2006 DOAS DOAS 4 Nisan 2006 DOĞUŞ OTOMOTİV AL Fiyat (US$) 7,36 Fiyat (YTL) 9,80 Hedef Fiyat (US$) 8,71 Hedef Fiyat (YTL) 11,60 Prim Potansiyeli %18 Piyasa Bilgileri Kur (TL / US$) 1,3319 Yõllõk Enflasyon Oranõ (ÜFE)

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2011

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2011 www.etonet.org.tr 1 İhracat Oranları 2011 yılı Mayıs ayı sonunda Eskişehir in ihracat değeri bir önceki yılın aynı dönemine oranla % 14 artış göstermiştir. 2011 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle ihracat rakamları

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/29 HAFTALIK BÜLTEN 15/07/2002 19/07/2002 A. 1.1.2002 19.7.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2002-19.7.2002 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞAN ÜCRETLİLERİN ÜZERİNDEKİ DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİ YÜKLERİ

HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞAN ÜCRETLİLERİN ÜZERİNDEKİ DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİ YÜKLERİ HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞAN ÜCRETLİLERİN ÜZERİNDEKİ DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİ YÜKLERİ Ali COŞKUN Fatih Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi GİRİŞ: D evlet çeşitli ihtiyaçlarõnõ karşõlamak için

Detaylı

ALAN YATIRIM. Ford Otosan YS 2006 Sonuçları Hedef PD: 3,419 Mn US$ Cari PD: 2,904 Mn US$ 12 Mart İç talepteki daralma karlõlõğõ etkilemedi...

ALAN YATIRIM. Ford Otosan YS 2006 Sonuçları Hedef PD: 3,419 Mn US$ Cari PD: 2,904 Mn US$ 12 Mart İç talepteki daralma karlõlõğõ etkilemedi... ALAN YATIRIM 12 Mart 2007 Ford Otosan YS 2006 Sonuçları AL Hedef PD: 3,419 Mn US$ Cari PD: 2,904 Mn US$ İç talepteki daralma karlõlõğõ etkilemedi... Ford Otosan õn 2006 yõlõ net satõşlarõ 4,566 milyon

Detaylı

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME YAYIN NO. DPT: 2681 DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2004 ISBN 975-19-3571-7 Bu çalõşma, Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2017 YILI OCAK AYI VERİ BÜLTENİ

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2017 YILI OCAK AYI VERİ BÜLTENİ DIŞ TİCARET, ŞİRKET, ESNAF VE HAL KAYIT SİSTEMİNE İLİŞKİN GEÇİCİ İDARİ VERİLER Bakanlığımız idari kayıtlarından derlenen resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 2017 yılı ayı ihracatımız 11 milyar

Detaylı

2016 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU

2016 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ 1 2016 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ 2 I.

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Mart 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

ÜLKEMİZDEKİ HUZUREVLERİNİN DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN

ÜLKEMİZDEKİ HUZUREVLERİNİN DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN Ekim-Aralõk 2000 ÜLKEMİZDE HUZUREVLERİ; VEHİD 239 ÜLKEMİZDEKİ HUZUREVLERİNİN DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ* Suphi VEHİD Background.- The problems of the community are like skins of an onion.

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

MAKİNE İHRACATINDA İLK 10 İL

MAKİNE İHRACATINDA İLK 10 İL MAKİNE İHRACATINDA İLK 10 İL Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibarıyla 2010 yılında en fazla makine ihracatı gerçekleştiren ilk 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa,

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017

Detaylı

DPT Bünyesindeki Kurullar:

DPT Bünyesindeki Kurullar: DPT Bünyesindeki Kurullar: Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Mustafa Ateş Nisan 2001 Sayfada yer alan bilgiler Kurullar Sekreteryasõ Uzmanõ Mustafa Ateş in, 1999 yõlõnda Teşkilatça

Detaylı