1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu"

Transkript

1 30-31 Mart / March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings Editörler/Editors Doç. Dr. Mahmut F. AKfi T, Yrd. Doç. Dr. Yahya DO U Bölüm Editörleri/Section Editors Ali fien, Dr. Erdo an TOZAN, Dr. Veysel TÜRKEL, Dr. zzet KARABAY, Ersan ÇEVL K, Nadim EK Z, Mehmet COfiKUN, Necmettin GÜNER, Hanife ÖZ, Mehmet MAZAK

2 30-31 Mart / March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitab 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings GDAfi Teknik Yay nlar / GDAfi Technical Publications No Bask : Kas m 2005 ISBN Sayfa Düzeni Paralel Reklam Bask -Cilt Düzey Matbaac l k Tüm yay n haklar GDAfi a aittir. GDAfi n veya bildiri sahiplerinin yaz l izni olmaks z n hiçbir yolla ço alt lamaz. İstanbul Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. Kaz m Karabekir Cad. No: Alibeyköy - STANBUL Tel: +90 (0212) Fax: +90 (0212)

3 SEMPOZYUM YÜRÜTME KURULU K. Levent TÜFEKÇ GDAfi Genel Müdürü (BAfiKAN) Prof. Ümit Do ay ARINÇ GDAfi Murahhas Üye (UGETAM) Sezer TÜRKTAN Gaz de France Türkiye Genel Müdürü Vehbi ÖZYURT MEGEP Bölge Yöneticisi Ali ÇATALAHMETO LU GDAfi flletmeler Genel Müdür Yard mc s Dr. Erdo an TOZAN GDAfi stanbul Bölge flletme Müdürü Burhan ÖZCAN GDAfi Anadolu Bölge flletme Müdürü Efrail OZAN GDAfi Bo aziçi Bölge flletme Müdürü Serkan KELEfiER GDAfi E itim Müdürü Hikmet ERGÜR GDAfi Araflt rma ve Gelifltirme Müdürü M. Ali AKMAN GDAfi Kalite Güvence ve Strateji Gel. Müdürü Gülaçar HIZ GDAfi Bas n Müflaviri ONUR VE DANIfiMA KURULU Dr. M. Hilmi GÜLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Dr. Mimar Kadir TOPBAfi stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Yusuf GÜNAY Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu Baflkan Prof. Dr. Ramazan EVREN BB Genel Sekreteri ve GDAfi Yön. Kurulu Bflk. Mehmet T. B LG Ç BOTAfi Genel Müdürü Doç. Dr. O. Saim D NÇ TPAO Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa BALCI AB - Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilcili i Prof. Dr. O uz BORAT MEGEP letiflim ve Bölgesel Çal flma Uzman Prof. Dr. T. Nejat VEZ RO LU Miami Üniversitesi ABD Prof. Korkut ÖZAL E. Bakan TPAO E. Genel Müdürü Prof. M. Rahmi B LGE stanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Abdülkerim KAR Marmara Üniversitesi Doç. Dr. F. Mahmut AKfi T Sabanc Üniversitesi YAYIN KURULU Doç. Dr. Mahmut F. AKfi T Sabanc Üniversitesi (BAfiKAN) Doç. Dr. Cengiz GÜNGÖR.T.Ü GDAfi Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Doç. Dr. O. Saim D NÇ TPAO Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yahya DO U K r kkale Üniversitesi Türker ERDA GDAfi Genel Müdür Dan flman Dr. Veysel TÜRKEL GDAfi UGETAM Proje Yönetmeni Dr. zzet KARABAY GDAfi Makine Mühendisi Ali fien GDAfi Kütüphane ve Dokümantasyon fiefi Nadim EK Z GDAfi Strateji Gelifltirme fiefi Recep KIRLI GDAfi UGETAM Proje Yönetmeni Ersan CEVL K GDAfi UGETAM Proje Yönetmeni Mehmet MAZAK GDAfi Halkla liflkiler fiefi Mehmet COfiKUN GDAfi Proje Yönetmeni Hanife ÖZ GDAfi Mütercim letiflim Uzman iii

4 STEERING COMMITTE K. Levent TÜFEKÇ General Manager, GDAfi (Head of the Committee) Prof. Ümit Do ay ARINÇ Executive Board Member, ( UGETAM ) GDAfi Sezer TÜRKTAN General Manager, Gaz de France-TURKEY Vehbi ÖZYURT Regional Manager, SVET Ali ÇATALAHMETO LU Assistant General Manager Dr. Erdo an TOZAN Istanbul District Manager, GDAfi Burhan ÖZCAN Anadolu District Manager, GDAfi Efrail OZAN Bo aziçi District Manager, GDAfi Serkan KELEfiER Director, Training Department, GDAfi Hikmet ERGÜR Director, Research and Development Department, GDAfi M. Ali AKMAN Director, Quality Assurance and Strategy Dev. Dep., GDAfi Gülaçar HIZ Advisor, Press Relations, GDAfi HONOURS AND ADVISORY COMMITTE Dr. M. Hilmi GÜLER Minister of Energy and Natural Resources Dr. Mimar Kadir TOPBAfi Mayor of Istanbul Yusuf GÜNAY President of EPDK (Energy Market Regulatory Authority) Prof. Dr. Ramazan EVREN General Secretary of the Metropolitan Municipality of Istanbul and Chairman of the Executive Board of GDAfi Mehmet T. B LG Ç General Manager, BOTAS (Petroleum Pipeline Corporation) Doç. Dr. O. Saim D NÇ General Manager, TPAO (Turkish Petroleum Corporation) Prof. Dr. Mustafa BALCI EUnion - Delegation of the European Commission to Turkey Prof. Dr. O uz BORAT Expert, Communication and Regional Affairs,SVET Prof. Dr. T. Nejat VEZ RO LU University of Miami - USA Prof. Korkut ÖZAL Former Minister-Former General Manager of TPAO Prof. M. Rahmi B LGE stanbul Technical University Prof. Dr. Abdülkerim KAR Marmara University Doç. Dr. F. Mahmut AKfi T Sabanc University EDITORIAL COMMITTE Doç. Dr. Mahmut F. AKfi T Sabanc University ( Head of the Committee) Doç. Dr. Cengiz GÜNGÖR Istanbul Tech. Univ. Dep. Chairman of the Executive Board of GDAfi Doç. Dr. O. Saim D NÇ General Manager, Turkish Petroleum Corporation (TPAO) Yrd. Doç. Dr. Yahya DO U K r kkale University Türker ERDA Advisor to the General Manager, GDAfi Dr. Veysel TÜRKEL Project Manager, GDAfi - UGETAM Dr. zzet KARABAY Mechanical Engineer, PhD, GDAfi Ali fien Chief Officer, Library and Documentation, GDAfi Nadim EK Z Chief Officer, Strategy Development, GDAfi Recep KIRLI Project Manager, GDAfi - UGETAM Ersan CEVL K Project Manager, GDAfi - UGETAM Mehmet MAZAK Chief Officer, Public Relations, GDAfi Mehmet COfiKUN Project Manager, GDAfi Hanife ÖZ Translator - Communications Expert, GDAfi iv

5 Takdim Do algaz bilinen enerji türleri içinde geleneksel enerjiler ile yeni enerji kaynaklar aras nda yer alan kullan m alanlar ve amaçlar oldukça genifl bir enerji türüdür. Bu enerjinin kayna ndan tafl nmas na, da t m na ve kullan m na yönelik çok çeflitli faaliyet sahalar vard r. Do algaz bir çok aflamadan ve koflulland rmalardan sonra kullan m noktalar na ulaflt r l r. Bu arada yürütülen faaliyetlerin tamam do algaz iflletmecili ini oluflturur. Daha özel bir ifade ile do algaz iflletmecili i, gaz n sevk ve idaresini sa lamak amac yla kurulmufl olan alt yap ve üstyap n n teknik özelliklerine göre, yetiflkin ve yeterli çal flanlarla, bilgi ve tecrübeye dayal teknikler ile birlikte en uygun malzeme ve ekipman kullanarak koordinasyon, haberleflme, haritac l k, istatistik vs gibi lojistik destekleri ile do algaz n en güvenli, etkin ve h zl bir flekilde çevreye duyarl olarak son kullan c ya ulaflt r lmas için yürütülen faaliyetlerin bütünüdür. Bu nedenle onlarca faaliyeti içine al r ve ciddi bir organizasyon oluflumu gerektirir. Ayn zamanda ekonomi, ticaret, teknik bilgi ve donan m, iflletme yönetimi ve hukuk süreçleri ile do rudan iliflkilidir. Bu kapsamda etkin ve verimli bir iflletmecilik için e itsel bak mdan güçlü bir gaz iflletmecili i kültürü oluflturulmas gerekir. Böylece bir gaz iflletim sisteminin en iyi flekilde iflleyifli için flehrin veya bölgenin dokusunu bozmadan birimler aras ahengi sa lanm fl, sürekli i olan bütün iliflki ve unsurlar en yüksek derecede yürütebilecek anlay fl ve iflleyifli kazanm fl ve k r lganl az olan yap elde edilebilir. Bu itibarla 1.Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itimi Sempozyumu do algaz iflletmecili i ve e itimi konusunda bilgi ve tecrübelerin paylafl lmas nda ve geliflmesinde önemli katk lar sa layacakt r. Ayn zamanda sempozyumla birlikte gaz iflletmecili inin teknik e itimine yönelik yaklafl mlar n ve önerilerin de erlendirilmesiyle önemli kazan mlar elde edilecektir. Alan nda ilk ve kapsaml bir aktivite olmas nedeniyle önemli katk lar ve aç l mlar sa layacak olan bu organizasyonu Avrupa Birli i deste iyle gerçeklefltirmekten mutluluk duymaktay z. Sempozyumun Ülkemize, Avrupa Birli i ne ve çevre ülkelere hay rl olmas n diler, eme i geçen herkese teflekkür ederim. K. Levent TÜFEKÇ GDAfi Genel Müdürü v

6 Introduction Among all energy sources, whether traditional or new, natural gas is the one with a very large field of use and a great variety of objectives for use. Natural gas-related activities range from transmission of this energy source to its distribution and utilization. Before it is distributed to the end user, natural gas goes through many stages. Natural gas operations are comprised of all of the activities conducted through these stages. Specifically, natural gas operations and natural gas utility management involve an entire range of activities, including also logistic support like coordination, communication, mapping and statistics, which are conducted in accordance with the technical characteristics of the infrastructure and the superstructure of natural gas networks constructed to deliver natural gas to the end-user in the most reliable, efficient, prompt and environment-friendly way by using the most suitable materials and equipments and techniques that are based on the knowledge and experience of qualified and efficient workers. Natural gas operations involve tens of different activities, which require a serious organization and this is also directly related with economy, commerce, technical knowledge and accessories, utility management and legal procedures. And within this framework, for an efficient and effective management of natural gas operations, we need to create a culture of natural gas operations and utility management that is very strong in education and training aspects. This way, we can build a structure that is in harmony with the fabric of the city and with all its units interconnected, with all the relations and elements across the structure managed with a keen understanding of the operations to ensure that any fragility in the system is minimized. Within this respect, we believe that The International Symposium on Natural Gas Operations and Vocational Education and Training will be a platform where we can share and advance our knowledge and experience of natural gas operations and utility management as well as training. Additionally, assessment of the approaches and suggestions on technical training on natural gas operations will render this symposium a very beneficial occasion. We are happy to have organized this symposium, which is the first in its field, yet comprehensive, with the support of the European Union. We are hoping that this symposium will open a broader horizon for those of us in natural gas sector. I would like to thank everyone who made this symposium possible and I sincerely hope that the symposium will be for the good of our country, the European Union and the countries in the region. K. Levent TÜFEKÇ GDAfi General Manager vi

7 Önsöz Do algaz kullan m tüm dünyada h zla yayg nlaflmaktad r. Temiz bir yak t oluflu ve kullan m kolayl sayesinde daha önce do algaz ile hiç tan flmam fl yerleflim birimleri ve endüstriyel tüketicilere do algaz ulaflt r lmaya bafllanm flt r. Bu geliflim daha önce do algaz iflletmecili i ile ilgili bir tecrübesi olmayan birçok yeni da t m flirketini piyasaya tafl m flt r. Özellilikle yo un yerleflim birimlerinde güvenli bir hizmetin sa lanabilmesi için do algaz da t m nda tecrübeli, köklü ve büyük flirketlerin yönetim, denetim ve genel olarak iflletmecilik tecrübeleri ve bu tecrübelerin do algaz piyasas na yeni girmekte olan da t c flirketler ile paylafl lmas büyük önem arz etmektedir. GDAfi n MEGEP projesi kapsam nda Avrupa Birli i ile beraber düzenledi i ve flu anda bildiri kitab n okumakta oldu unuz 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Mesleki E itim Sempozyumu (INGAS2005) bu alanda çok önemli bir bofllu u doldurmaktad r. Bu bildiri kitab, sempozyumda sunulan tebli leri içermektedir. Bildiriler konular na göre alt konu bafll alt nda toplanm flt r.yukar da aç kland gibi niteli i gere i bildiriler teorik olmaktan ziyade a rl kl olarak pratik iflletme tecrübelerini aktarmaktad r. Bu sempozyumun bir ilk olmas nedeniyle yay n kurulu olarak yay nlar n toplanmas s ras nda baz aksakl klar ile karfl laflmam z kaç n lmazd. Sempozyumun ilan ve yay nlar n toplanmas aflamas ndaki gecikmelerden dolay genel düzenleme, düzeltmeler ve bask ya haz rlama çal flmas d fl nda bu kitapta yay nlanan bildiriler bir hakem denetiminden geçmemifl olup bildiri içeriklerine dokunulmam flt r. Sempozyumunun önemini belirtmeleri ve bu çal flmay do algaz dünyas nda bir perspektife koymalar aç s ndan aç l fl konuflmalar ve de erlendirme konuflmalar da bildiri kitab - na dahil edilmifltir. Böyle büyük bir organizasyonu gerçeklefltiren baflta Genel Müdür K. Levent TÜFEKÇ Bey olmak üzere tüm GDAfi Yöneticilerini, MEGEP Yöneticilerini, kat l mc lar ve eme i geçen herkesi tebrik eder, bu çal flman n do algaz iflletmecilerine yararl olmas n umar sayg lar sunar z. Doç. Dr. Mahmut F. AKfi T Yay n Kurulu Baflkan vii

8 Preface Natural gas utilization is rapidly expanding across the globe. Being a clean and convenient fuel, natural gas is introduced to new settlements and industrial customers everyday. This rapid expansion brought in many new suppliers that does not have prior experience of natural operations into the market. In order to offer reliable service in densely populated areas, it is extremely important for large, established and experienced natural gas distribution companies to share their experiences in natural gas operations and utility management with new distribution companies in the market. In this respect, 1 st International Symposium on Natural Gas Operations and Vocational Education and Training (INGAS 2005), the book of which you read at the moment, co-organized by GDAS and the EU s SVET project, fills a significant gap in this sector. This proceedings book includes the presentations given at the symposium. The presentations are divided into six categories under subject subtitles. They are more of a practical nature than theoretical in that they convey actual operational experiences. As the editorial committee we have had to deal with some inconveniences in compiling the presentations, which can be inevitable when you hold a symposium of this scale for the first time. The presentations in this book have not been reviewed nor their content has been changed except for redactions, regular edition work and a general revision that needed to be done due to the delay between the announcement of the symposium and the compilation of presentation materials. We have also included in the book the opening and closing speeches because they underlie the importance of the symposium and put this event into perspective for the natural gas sector. We thank and congratulate K. Levent Tüfekçi, the general manager of GDAfi along with all other company executives, the SVET (Strengthening Vocational Education and Training) officials and everyone else that took part in the organization for making this symposium possible and we sincerely hope that this work will be very beneficial for those that are in the area of natural gas operations. Associate Professor Mahmut F. AKfi T Head of the Editorial Committee viii

9 Takdim...v Önsöz...vii AÇILIfi OTURUMU K. Levent TÜFEKÇ / GDAfi Genel Müdürü...3 Prof. Dr. Mustafa BALCI / AB-MEGEP Temsilcisi, AB E itim Koordinatörü...9 Salih ÇEL K / Milli E itim Bakanl -Müsteflar Yard mc s...13 Yusuf GÜNAY / Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu Baflkan...17 Dr. Mimar Kadir TOPBAfi / stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan...21 Dr. M. Hilmi GÜLER / Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan...23 OTURUM I INGAS Gaz De France daki flletme Sistemi...33 INGAS Sanayi ve ç Tesisat Dönüflümlerinin Do algaz flletmecili ine Yans malar...37 INGAS Organizasyonlarda Sistem Yaklafl m ve Örnek Olaylarla Do algaz flletmecili i...49 INGAS Do algaz Da t m fiebeke Sisteminde SCADA Uygulamas...67 INGAS Do algaz fiebeke Faaliyetleri Nas l Yap land r lmal ve Yaflanan Sorunlar...75 INGAS Do algaz Da t m Hatlar ve flletmecili inde Kaynak Kontrolünün Önemi...89 OTURUM II INGAS Do algaz flletmecili i ve Teknik E itimi INGAS Do algaz Sektöründe Sertifikaland rma ve Belgelendirmenin Önemi INGAS Do algaz Sektöründe Teknik E itim ve UGETAM INGAS Gaz Ak fl Mühendisli i Kavram ve Gaz flletmecili indeki Yeri OTURUM III Ç NDEK LER INGAS Boru Hatt Sistemlerinin Yenilenmesi INGAS Do algaz Çelik Boru Hatlar Katodik Koruma Sistemlerinin Problemleri ve Çözüm Yollar INGAS Do algaz Hatlar nda Görülen Kaçak Ak mlar ve Önleme Metotlar INGAS fiehir çi Do algaz Da t m Hatlar Yat r m Planlamas INGAS Da t m fiebekelerinin Tasar m INGAS GAB S ( GDAfi Altyap Bilgi Sistemi) Projesi INGAS Do algaz Da t m fiebekelerinde Kokuland rma ve Karfl lafl lan Problemler INGAS TPAO Kuzey Marmara ve De irmenköy Yeralt Do algaz Depolar...203

10 OTURUM IV INGAS Gömülü Çelik Boru Hatt fiebekeleri için Depreme Dayan kl l k De erlendirmesi Metodunun Gelifltirilmesi INGAS Geliflmifl GIS Deste i ile fiehir Gaz Da t m için Yüksek Yo unluklu Afet Etkisini An nda Azaltma Sistemi INGAS Do algaz flletmecili inde fl Güvenli i INGAS stanbul çin Bir Afet Önleme/Hafifletme Ana Plan Çal flmas, fiehirle lgili Hassas Noktalar n Bir De erlendirmesi INGAS Gaz Endüstrisi SCADA Sistemlerinde Güvenlik ve flletme Verimlili inin Artt r lmas INGAS Kocaeli Depreminde Gömülü Borularda Gözlenen Deprem Hasarlar OTURUM V INGAS Kayseri de Do al Gaz ve Müflteri Hizmetleri Yönetimi INGAS Gaz fiirketlerinin Ölçüm le lgili Karfl laflaca Problemler, Çözüm Önerileri ve Kalibrasyonun Önemi INGAS Gaz Dönüflümü Niçin Gereklidir? INGAS Gaz Kullan m nda Yeni Teknolojiler Ve Merkezi Olmayan Güç Tedariki Örnekleri INGAS Müflteri Hizmetleri Yönetiminde GDAfi n Vizyonu INGAS Gaz fiirketleri için Piyasa Araflt rmas n n Rolü INGAS Türk Gaz Piyasas n n Gelece ine Yönelik Bir Bak fl OTURUM VI INGAS Do algaz fiehiriçi Da t m nda Yasal Düzenlemeler INGAS Do algaz flletmecili inde Standartlar, Kalite Kontrol ve Testlerin Önemi GDAfi Uygulamalar INGAS letim fiebekelerinin flleyifl Düzenlemelerine liflkin Baz Avrupa Birli i Ülkeleri le Türkiye deki Temel Uygulamalar n De erlendirilmesi INGAS Avrupa Do algaz Pazar n n Gelece i - Türkiye nin Pozisyonu INGAS Liberalleflen Arz Pazar nda Da t m fiirketleri INGAS Do algaz flletmecili inde Kalite Yönetim Sistemleri KAPANIfi OTURUMU K. Levent TÜFEKÇ / GDAfi Genel Müdürü Ahmet AYDIN / Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu Gaz Daire Baflkan...421

11 CONTENTS Introduction...vi Preface...viii OPENING SESSION K. Levent TÜFEKÇ / General Manager, GDAfi...3 Prof. Dr. Mustafa BALCI / AB-MEGEP Representative, Education Coordinator, EU...9 Salih ÇEL K / National Education Ministry-Deputy Undersecretary...13 Yusuf GÜNAY / Head of the Energy Market Regulatory Authority...17 Dr. Mimar Kadir TOPBAfi / Mayor of Metropolitan Municipality of Istanbul..21 Dr. M. Hilmi GÜLER / Minister of Energy and Natural Resources...23 SESSION I INGAS The Operating System in Gaz De France...33 INGAS The Impact of Industrial and Internal Installation Conversions on Natural Gas Operations...38 INGAS The System Approach to Organizations and Natural Gas Utility Management Through Case Studies...50 INGAS SCADA Applications for Natural Gas Distribution Network...68 INGAS How to Structure Natural Gas Network Activities and Related Problems...76 INGAS Importance of Weld Control at Natural Gas Distribution Pipelines and Service..90 SESSION II INGAS Natural Gas Operating and Technical Education INGAS Importance of Certification in Natural Gas Sector INGAS Technical Education in Natural Gas Sector and UGETAM INGAS The Concept of Gas Flow Engineering and Its Place in Natural Gas Operations.134 SESSION III INGAS Refurbishment of Pipe Systems INGAS Protection System Problems and Their Solutions INGAS Stray Currents in Natural Gas Pipelines and Prevention Methods INGAS Investment Planning of Urban Natural Gas Distribution Lines INGAS Distribution Networks Design INGAS IGABIS (IGDAS Infrastructure Information System) INGAS Odorization and Odorization-Related Problems in Natural Gas Distribution Networks INGAS TPAO North Marmara and De irmenköy Natural Gas Storage...204

12 SESSION IV INGAS Development of Earthquake Resistance Evaluation Method for Buried Pipeline Networks INGAS Super High-Density Realtime Earthquake Disaster Mitigation System for City Gas Supply, with Enhanced Use of GIS INGAS Occupational Safety in Natural Gas Operations INGAS The Study On A Disaster Prevention / Mitigation Basic Plan In Istanbul, Evaluation of Urban Vulnerability INGAS Increasing Security and Operational Efficiency in Gas Industry SCADA Systems INGAS Observed Damage at Burried Pipelines in the 1999 Kocaeli Earthquake SESSION V INGAS Natural Gas Customer Services Management INGAS Solutions to the Measurement Problems That Gas Companies Face and Importance of Calibration INGAS Why is Gas Conversion Necessary? INGAS New Technologies of Gas Utilization and Examples for Decentral Power Supply INGAS IGDAS s Vision of Customer Services Management INGAS The Role of Market Research for Gas Companies INGAS The Future of the Turkish Gas Market - A Downstream Perspective SESSION VI INGAS Regulations for Urban Natural Gas Networks INGAS The Importance of Standards, Quality Control and Testing In Natural Gas Operations - Applications at IGDAS INGAS An Overview of Basic Applications of the Network Codes for the Gas Transmission Networks in Some EU Countries and Turkey INGAS The Future of the European Gas Market A Turkish Perspective INGAS Distribution Sector in the Liberalizing Turkish Supply Market INGAS Quality Management Systems for Natural Gas Operations CLOSING SESSION K. Levent TÜFEKÇ / General Manager, GDAfi Ahmet AYDIN / Head of Energy Market Regulatory Authority-Gas Department..423

13 30-31 Mart / March 1. Uluslaras Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training AÇILIfi OTURUMU / OPENING SESSION AÇILIfi VE PROTOKOL KONUfiMALARI OPENING AND WELCOME SPEECHES

14 K. Levent TÜFEKÇ GDAfi Genel Müdürü Sayg de er Bakan m, Sayg de er Büyükflehir Belediye Baflkan m, EPDK n n De erli Baflkan, Say n Müsteflar Yard mc m, De erli akademisyenler, Sivil toplum kurulufllar m z n, derneklerimizin ve sendikalar m z n de erli temsilcileri, Çok k ymetli misafirlerimiz ve bas n m z n de erli mensuplar, GDAfi ve MEGEP in ortaklafla organize etti i 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu muzun aç l fl törenini teflrifinizden dolay teflekkür ediyor, hoflgeldiniz diyor, sayg ve sevgilerimi, flükranlar m sunuyorum. Enerji günümüzde insan hayat n n vazgeçilmez bir parças. Ülkelerin enerji ihtiyac, nüfus, sanayileflme, kentleflme ve teknoloji gibi birçok sosyo-ekonomik faktöre ba l olarak flekillenmektedir. Her yeni teknoloji ve yaflam kolaylaflt rmaya yönelik her at l m, enerji kullan m n, dolay s yla enerji ihtiyac n artt rmaktad r. Ülkelerin geliflmifllik oranlar ürettikleri ve tükettikleri enerji miktar yla ölçülür hale gelmifltir. Hatta bununla da kalmam fl, enerjide verimlilik, güvenilirlik ve temizlik de önemli birer kriter olmufltur. Tüm bunlar ülkelerin enerji politikalar n, ülke stratejilerini önemli flekilde etkilemektedir. GDAfi, enerjinin var oldu u her yerde kaliteyle var olmak vizyonunu benimseyen bir kurulufl olarak tüm bu geliflmeleri yak ndan takip etmektedir. Ve do algaz... Do algaz, kullan c s na sa lad ekonomik kolayl k, konfor ve güvenilirlik özelliklerinden dolay tamamen stanbul halk n n güvenini kazanm flt r. Do algaz n bu özellikleri birçok kamu ve özel kuruluflunun politikalar içine girmifl, çevrecilik ön plana ç kar lm flt r ve bunun da günümüze yans malar n bizler hissetmekteyiz. Özellikle stanbul, do algaz n çevreci özelli inden en çok faydalanan flehirlerimizden birisi olmufltur. Hava kirlili i sebebiyle gaz maskelerinin da t ld ve soka a ç kmay n uyar lar n n yap ld bir stanbul yerine, GDAfi n yapt yo un yat r mlarla bugün dünyan n en temiz metropol flehirlerinden biri haline gelmifl bir stanbul da yafl yoruz art k. Sadece canl varl klar üzerinde de il, tarihsel dokunun korunmas nda bile temiz havan n önemini, konunun uzmanlar n n, bilim adamlar m z n çok daha iyi ifade edeceklerine inan yorum. Günümüzde ça dafl yaflaman n vazgeçilmez bir unsuru olan do algaz n gelece imizin sa l kl bir biçimde infla edilmesinde de her anlamda çok önemli bir yere sahip oldu unu düflünüyorum. De erli konuklar m z, sizlerin de bildi i gibi, Türkiye de do algaz çal flmalar, 1986 y l nda stanbul da GDAfi n kurulmas yla bafllad. Do algaz n yayg n kullan m 1988 y l nda 3

15 Ankara da EGO da ve 1994 y l ndan sonra da GDAfi ta h zla geliflmeye bafllad. Daha sonra zmit de ZGAZ ve Bursa ve Eskiflehir de de BOTAfi ile do algaz n yayg nlaflmas devam etti Do algaz Piyasas Kanunu, Türkiye de do algaz n yayg nlaflmas ve kontrolüyle ilgili bir milat olmufltur ve konuyla ilgili merci olan Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu faaliyete bafllam flt r. Kurumun faaliyete geçmesi, do algaz, elektrik ve petrolle ilgili birçok yönetmeli i de hayata geçirmifltir. 19 y l önce kurulan ve 13 y ld r stanbul halk na, temiz, ekonomik, güvenilir bir yak t olan do algaz sunan GDAfi, 2005 y l Ocak ay itibariyle 2 milyon 650 bin abonesi, 3,5 milyar metreküp do algaz kullan m ve 9000 km. uzunlu undaki polietilen art çelik hatlar yla Türkiye nin en büyük do algaz da t m flirketidir. GDAfi kendi kaynaklar yla gerçeklefltirdi i altyap yat r mlar nda en ileri teknolojileri kullanmaktad r. Öte yandan GDAfi sosyal sorumlulu u ve sektördeki aktif rolü gere i bu alanda kazand 19 y ll k tecrübe ve bilgi birikimini Uluslararas Gaz, E itim, Teknoloji, Araflt rma Merkezi-UGETAM ile hem Türkiye de h zla yayg nlaflan da t m flirketleriyle hem de bölge ülkelerindeki da t m flirketleriyle paylaflmaktad r. GDAfi, sadece bununla kalmamakta, sektördeki tecrübesini, do algaz iflletmecili inin prosedürlerinin ve yönetmeliklerinin oluflturulmas na da yans tmaktad r. Türkiye deki tüm do algaz da t mc lar n n bir çat alt nda toplanmas yla oluflturulan GAZ-B R in kurulufl aflamas nda da çok büyük emekleri olan flirketimiz, sorumluluklar n n s n r n Türkiye nin s n rlar yla eflde er tuttu unu bir kez daha kan tlam flt r. Sayg de er konuklar m z, k ymetli kat l mc lar, Do algaz kullanan veya buna aday olan il ve ilçelerin h zla artt günümüzde böyle bir sempozyumun yap lmas sonucunda do algaz sektöründe özellikle üç konuda önemli aç - l mlar sa lanaca na inanmaktay m. Öncelikle, birinci aç l m olarak, sempozyumumuzun Avrupa Birli i-türkiye de Mesleki E itim ve Ö retimi Güçlendirme Projesi yani k saca MEGEP in de katk lar yla birlikte uluslararas bir kimlik kazanmas bizim için önemlidir. Türkiye nin Avrupa Birli i ne girifl sürecinde di er ülkelerde do algaz iflletmecili inin hangi koflullarda yap ld n, ne gibi teknolojilerin kullan ld n bu sempozyumda dinleme f rsat n bulaca z. Bununla birlikte ülkemizle di er ülkelerin do algaz iflletmecili i konusunda bir mukayesesini yapma imkan n da elde etmifl olaca z. Do algaz iflletmecili inin uluslararas bir bak fl aç s yla ele al nmas sektör çal flanlar n n, yani bizlerin ufkunu açacakt r. kinci aç l m olarak da, Türkiye de h zla yayg nlaflan do algaz n boru hatlar ndan evlerimizin içine kadar iletim sürecinde uygulanan yönetmelikler ve flartnameler, yeni kurulan do algaz flirketlerindeki personelin almas gerekli olan e itimler, do algaz iflletmecili inin olmazsa olmaz konumundaki teknik emniyet konusundaki geliflmeler ve yaflanan tecrübeler bu sempozyumda paylafl lacak. Dolay s yla bu sempozyum sonunda sektörde yönetmelik ve flartnameler aç s ndan yeni ilave aç l mlar olaca kanaatini tafl maktay m. Üçüncü aç l m olarak da her sempozyumda oldu u gibi gerek yurt içinden gerekse yurtd - fl ndan gelen konuflmac lar n ve de dinleyicilerin hem birbirleriyle hem de do algaz flirketlerinin gündemindeki konu bafll klar yla ilgili konuflma f rsat bulmalar n sa lam fl olaca z. 4

16 Öte yandan, iki gün boyunca sürecek olan bu sempozyum bilgileri, konuflmalar, tart flmalar, sorular ve cevaplar bir kitap haline getirilecek ve böylece bu alanda sektör için kaynak bir kitaba da sahip olmufl olaca z. Bu sempozyumun benim için de ayr ca bir önemi var. GDAfi genel müdür yard mc l olarak planlad m z bu sempozyumu genel müdür olarak sunma f rsat da bana nasip oldu, bundan da ayr ca mutluyum ve bu sempozyumun Türkiye do algaz sektörü için yeni ve hay rl geliflmeler getirece i inanc n tafl yorum. Bu duygu ve düflüncelerle konuflmama son verirken bizleri onurland ran ve enerji sektöründeki katk lar yla, yeni aç l mlar yla bizim bilgi birikimimizi artt ran de erli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan m z say n Hilmi Güler Bey e ve varl klar ve destekleriyle bize güç katan Büyükflehir Belediye Baflkan m z Dr. Mimar Kadir Topbafl Bey e flükranlar m z sunuyorum. Sempozyumun gerçekleflmesinde çok de erli katk lar olan organizasyon orta- m z MEGEP e ve sempozyumun organizasyonunda görev alan tüm arkadafllar ma ve de- erli akademisyenlere huzurlar n zda teflekkür ediyor, bu sempozyumun hepimize hay rl u urlu olmas n diliyor, tekrar teflekkürlerimi ve sayg lar m sunuyorum. 5

17 K. Levent TÜFEKÇ General Manager, GDAfi Dear Minister Metropolitan Mayor of Istanbul Head of Energy Market Regulatory Authority My Deputy Undersecretary Academicians Representatives of non governmental organizations, associations and trade unions, Our distinguished guests and reporters I would like to thank you for coming here to attend the opening ceremony of the 1 st International Symposium on Natural Gas Operations and Vocational Education and Training organized by GDAfi and MEGEP, please accept my welcome, greetings, regards and gratitude. Energy is an indispensable part of human life nowadays. Any given country s energy demand depends on a number of socioeconomic factors including population, level of industrialization and urbanization, and technology. Each new technology and any attempt to make life easier increases the use of energy and therefore the need for energy. The level of energy consumption is being used to indicate the level of development of a country. Furthermore energy efficiency, reliability and cleanliness have also become important criteria. And all these have significant influence on the energy policies and strategies of countries. GDAfi, an organization with the vision of demonstrate quality where ever energy goes has been closely following all such developments. And about natural gas... Natural gas has been fully embraced by Istanbul citizens, for its being affordable, comfortable and reliable. Due to its unique features and in line with the increasing environmentalist concerns natural gas has become integral to the policies of a number of public and private organizations, and now we are feeling the current reflections of this trend. Istanbul is one of major beneficiaries of the environmental friendly aspects of the natural gas. Long gone are the days of air pollution, gas masks and don t go out public announcements and thanks to the investments of GDAfi, now we are living in one of the cleanest metropolitan cities of the world. Clean air is not only important for the living world, but also for the protection of the historical heritage of the towns; but this is something experts and scientists would explain better than me. I think, natural gas which is an integral part of modern life, has also a very significant role to play in building a healthy future, in many respects. 6

18 Dear Guests, as you are probably already aware, the first natural gas related activities in Turkey started in Istanbul, following the establishment of GDAfi in Later, in 1988 EGO made natural gas available on a large scale in Ankara, and beginning from 1994 the growth of GDAfi has accelerated. The switch to natural gas continued with the activities of Z- GAZ in zmit, and BOTAfi in Bursa and Eskiflehir numbered Natural Gas Markets Law is an important legislative turning point in terms of spread and control of natural gas in Turkey, which led the way to setting up of Energy Markets Regulatory Authority. With this agency a number of natural gas, electricity and oil related legislations have been built. GDAfi which was established 19 years ago and have been serving Istanbul with clean, affordable and reliable fuel, namely natural gas, is the largest natural gas distribution company in Turkey with 2,650,000 customers, 3.5 billion m 3 gas consumption and 9000 kmlong polyethylene plus steel pipelines, (as of January 2005). GDAfi utilizes state of the art technologies through the infrastructure investments financed by themselves. On the other hand, GDAfi, being aware of its responsibilities to the larger community and the active role it plays, has been sharing its 19 years of experience and knowledge via UGETAM (International Gas Training Technology Research Center) with the continuously increasing number of distribution companies in Turkey and in other countries of the region. GDAfi, which always strives for more, also makes use of its experience in the industry during the creation of procedures and legislations regarding natural gas management. Our Company, who has worked hard during the establishment of GAZB R, an umbrella agency for all the natural gas distributors in Turkey, has once more proved that we take our responsibility as a national duty. Honorable guests and participants, I believe, this symposium which is organized at a time when number of cities and towns using or preparing to use natural gas increases, will be particularly important in three respects: First, thanks to the contribution of MEGEP (European Union-Turkey Support Program for Strengthening Vocational Education and Training) the Symposium has an international dimension. Parallel to the ongoing process of Turkey s integration to EU, we will have the opportunity to listen to how other countries manage their natural gas systems and learn what technologies they use and so on. In addition, we will be able to compare our management systems with other countries management systems. Looking at natural gas management systems from an international perspective will open up new horizons for us and those who work in our industry. Secondly, in this symposium we will discuss developments and our experiences regarding legislations and specifications for natural gas transmission systems, from pipelines to our homes, as well as training of personnel at new natural gas companies, and never the less, the sine qua non of natural gas management; the technical safety standards. Therefore, I believe the Symposium will have important implications in terms of legislations and specifications of the industry. 7

19 Thirdly, as in any symposium, we will enable both local and foreign speakers and audiences to meet each other and discuss the issues relevant for their natural gas companies. We will also document our experience at this two-day symposium to a valuable book for the industry to leverage from, which will contain the information provided, presentations given and all the questions and answers. This symposium also has another significance for me. I find myself very lucky to host this Symposium as the General Manager of GDAfi, which was planned during my Assistant General Manager Days. I am so grateful for that, and I also believe the Symposium will bring new and fruitful development opportunities to the natural gas industry. Now as I finish my words and leave you with my thoughts and feelings, I would especially like to thank to our Energy and Natural Resources Minister honorable Hilmi Güler who has helped us to increase our knowledge by his contributions to the energy sector and policies, it is an honor for us to have him here, and also I give my gratitude to our Mayor Mustafa Kadir Topbafl, PhD. who gave us strength by being here and his support. Here, at your presence, I would also like to thank to MEGEP, our organization partner, for their invaluable contribution in making this Symposium possible and to all of our colleagues and academicians who contributed to the organization. I wish you a fruitful and beneficial Symposium and thank you again. 8

20 Prof. Dr. Mustafa BALCI AB-MEGEP Temsilcisi, AB E itim Koordinatörü Say n Bakanlar m, De erli Müsteflar Yard mc s, De erli Büyükflehir Belediye Baflkan m z, De erli misafirler, de erli kat l mc lar, Hepinizi Avrupa Komisyonu-Türkiye Delegasyonu ad na sayg yla selaml yorum. GDAfi, stanbul Büyükflehir Belediyesi ni, do algaz ve enerji sektörünü böyle bir organizasyonla bir araya getirmelerinden dolay da ayr ca kutluyorum. 21. yüzy l n bafl nda do algaz dünyan n en önemli enerji kaynaklar ndan biri durumuna gelmifltir y l nda dünya birincil enerji tüketiminin %24 ü do algaz olarak tespit edilmifltir. Son 10 sene içerisinde ekonomik olarak de erlendirilebilecek do algaz kaynaklar sürekli olarak artmaktad r. Do algaz tüketimi 2000 y l na göre spanya, Finlandiya, Danimarka ve Almanya da kuvvetli bir art fl göstermektedir. En büyük do algaz rezervleri ise Rusya ve Ortado u da bulunmaktad r. Bat Avrupa n n do algaz ihtiyac halen Kuzey Denizi nden ve Rusya dan sa lanmaktad r. Petrole göre daha yüksek rezervlere sahip olan do algaz n ayn zamanda çevreyi kirletici etkisi di- er enerji kaynaklar yla mukayese edildi inde daha azd r. Ve özellikle bunun yan nda petrol fiyatlar ndaki art fl do algaz n cazibesini art rmaktad r. Sonuç olarak, Avrupa n n do algaz ihtiyac n karfl lamak üzere Ortado u daki do algaz rezervleri kullan lmaya bafllayacakt r. Burada Türkiye nin önemi ortaya ç kmaktad r. stanbul Büyükflehir Belediyesi nin baflar l bir giriflimiyle kurulan GDAfi firmas n n Gaz de France ile gelifltirdi i iflbirli i sayesinde UGETAM do algaz mesleki e itim merkezi kurulmufltur. UGETAM, Türkiye deki do algaz sektörünün mesleki altyap s n n sa lanmas konusunda oldukça büyük bir önem tafl maktad r. UGETAM n çok önemli bir e itim merkezi oldu unu düflünüyoruz ve bu amaçla Milli E itim Bakanl taraf ndan koordine edilen Mesleki E itimin Güçlendirilmesi Projesi kapsam nda da UGETAM destekliyoruz. UGETAM gibi örnek bir mesleki e itim merkezini, Gaz De France ile iflbirli i yaparak bu ülkeye kazand ran stanbul Büyükflehir Belediyesi ve GDAfi yöneticilerini kutluyoruz. Bu kapsamda benzer birçok kurumu Avrupa Birli i ülkelerindeki özel ve kamu kurumlar yla iflbirli i yapmaya ve ortak projeler gelifltirmeye davet ediyoruz. Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen mesleki e itimin güçlendirilmesi projesi, Türkiye de desteklenen e itim projelerinden sadece bir tanesi olup bütçesi 51 milyon Euro dur. Bu proje 2002 y l n n Eylül ay nda bafllam fl olup, 2007 nin Eylül ay sonuna kadar da devam edecektir. Avrupa Birli i taraf ndan uygulanan bu programlar, bugüne kadar, daha do rusu, 2007 y l na kadar MEDA ve PHARE projeleri kapsam nda desteklenmektedir. Avrupa Birli i nin Türkiye nin de içinde bulundu u, asl nda en önde gelen ülkele- 9

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU TURCAS PETROL A.fi. 05 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER CONTENTS Vizyon 01 K saca Turcas Petrol 03 Finansal Göstergeler 04 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 06 Yönetim Kurulu 12 Yönetim 13 Sermaye

Detaylı

Kitab n bas m na katk lardan dolay

Kitab n bas m na katk lardan dolay 67 Kitab n bas m na katk lardan dolay teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara 67 Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara ve teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

GÜVENL K SEKTÖRÜ YÖNET fi M : TÜRK YE VE AVRUPA

GÜVENL K SEKTÖRÜ YÖNET fi M : TÜRK YE VE AVRUPA GÜVENL K SEKTÖRÜ YÖNET fi M : TÜRK YE VE AVRUPA SECURITY SECTOR GOVERNANCE: TURKEY AND EUROPE Ümit Cizre brahim Cerrah DCAF - TESEV Güvenlik Sektörü Çal flmalar Dizisi DCAF - TESEV Series in Security Sector

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights Ç NDEK LER CONTENTS 2 4 6 8 13 18 24 26 29 30 32 34 35 35 36 39 40 44 Grup Yap s Group Structure Finansal Göstergeler Financial Highlights Operasyonel Göstergeler Operational Highlights Yönetim Kurulu

Detaylı

SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION

SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION 5. ULUSLARARASI BATI TRAKYA TÜRKLER KURULTAYI YEREL YÖNET MLER S YASAL VE S V L ÖRGÜTLENME KOM SYONU SONUÇ B LD R S Komisyonumuz, öngörülen çal flma program çerçevesinde

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR

TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR 1. ULUSLARARASI SPORDA SPONSORLUK KONGRES 04-05 ARALIK 2006 H LTON CONVENTION CENTER, STANBUL www.sponsorluk.gov.tr TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR I. ULUSLARARASI SPORDA

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com KASIM/NOVEMBER 2007 2007 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2005-1: Nisan ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA ILO Yönetim Kurulu 292. oturumunu tamamlad Ele al nan konular aras nda iflçi haklar, 2006-2007 dönemi bütçesi, küreselleflme ve

Detaylı

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi.

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002 TURCAS PETROL A.fi. V ZYON Hizmette 60 y l aflk n birikimle, ülkemizin ilk tercih edilen ve en sayg n akaryak t flirketi olaca z. VISION Building on more than 60 years

Detaylı

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause YIL / YEAR:5 SAYI / ISSUE: 26 ŞUBAT - MART / FEBRUARY - MARCH 2012 Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause Özdemir Ataseven: Hedef belli! Tekrar dünya gemi inşa

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated fiirket Profili / Company Profile Temel

Detaylı

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İŞTE İSTANBUL UN EN BAŞARILI

Detaylı