1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu"

Transkript

1 30-31 Mart / March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings Editörler/Editors Doç. Dr. Mahmut F. AKfi T, Yrd. Doç. Dr. Yahya DO U Bölüm Editörleri/Section Editors Ali fien, Dr. Erdo an TOZAN, Dr. Veysel TÜRKEL, Dr. zzet KARABAY, Ersan ÇEVL K, Nadim EK Z, Mehmet COfiKUN, Necmettin GÜNER, Hanife ÖZ, Mehmet MAZAK

2 30-31 Mart / March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitab 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings GDAfi Teknik Yay nlar / GDAfi Technical Publications No Bask : Kas m 2005 ISBN Sayfa Düzeni Paralel Reklam Bask -Cilt Düzey Matbaac l k Tüm yay n haklar GDAfi a aittir. GDAfi n veya bildiri sahiplerinin yaz l izni olmaks z n hiçbir yolla ço alt lamaz. İstanbul Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. Kaz m Karabekir Cad. No: Alibeyköy - STANBUL Tel: +90 (0212) Fax: +90 (0212)

3 SEMPOZYUM YÜRÜTME KURULU K. Levent TÜFEKÇ GDAfi Genel Müdürü (BAfiKAN) Prof. Ümit Do ay ARINÇ GDAfi Murahhas Üye (UGETAM) Sezer TÜRKTAN Gaz de France Türkiye Genel Müdürü Vehbi ÖZYURT MEGEP Bölge Yöneticisi Ali ÇATALAHMETO LU GDAfi flletmeler Genel Müdür Yard mc s Dr. Erdo an TOZAN GDAfi stanbul Bölge flletme Müdürü Burhan ÖZCAN GDAfi Anadolu Bölge flletme Müdürü Efrail OZAN GDAfi Bo aziçi Bölge flletme Müdürü Serkan KELEfiER GDAfi E itim Müdürü Hikmet ERGÜR GDAfi Araflt rma ve Gelifltirme Müdürü M. Ali AKMAN GDAfi Kalite Güvence ve Strateji Gel. Müdürü Gülaçar HIZ GDAfi Bas n Müflaviri ONUR VE DANIfiMA KURULU Dr. M. Hilmi GÜLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Dr. Mimar Kadir TOPBAfi stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Yusuf GÜNAY Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu Baflkan Prof. Dr. Ramazan EVREN BB Genel Sekreteri ve GDAfi Yön. Kurulu Bflk. Mehmet T. B LG Ç BOTAfi Genel Müdürü Doç. Dr. O. Saim D NÇ TPAO Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa BALCI AB - Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilcili i Prof. Dr. O uz BORAT MEGEP letiflim ve Bölgesel Çal flma Uzman Prof. Dr. T. Nejat VEZ RO LU Miami Üniversitesi ABD Prof. Korkut ÖZAL E. Bakan TPAO E. Genel Müdürü Prof. M. Rahmi B LGE stanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Abdülkerim KAR Marmara Üniversitesi Doç. Dr. F. Mahmut AKfi T Sabanc Üniversitesi YAYIN KURULU Doç. Dr. Mahmut F. AKfi T Sabanc Üniversitesi (BAfiKAN) Doç. Dr. Cengiz GÜNGÖR.T.Ü GDAfi Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Doç. Dr. O. Saim D NÇ TPAO Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yahya DO U K r kkale Üniversitesi Türker ERDA GDAfi Genel Müdür Dan flman Dr. Veysel TÜRKEL GDAfi UGETAM Proje Yönetmeni Dr. zzet KARABAY GDAfi Makine Mühendisi Ali fien GDAfi Kütüphane ve Dokümantasyon fiefi Nadim EK Z GDAfi Strateji Gelifltirme fiefi Recep KIRLI GDAfi UGETAM Proje Yönetmeni Ersan CEVL K GDAfi UGETAM Proje Yönetmeni Mehmet MAZAK GDAfi Halkla liflkiler fiefi Mehmet COfiKUN GDAfi Proje Yönetmeni Hanife ÖZ GDAfi Mütercim letiflim Uzman iii

4 STEERING COMMITTE K. Levent TÜFEKÇ General Manager, GDAfi (Head of the Committee) Prof. Ümit Do ay ARINÇ Executive Board Member, ( UGETAM ) GDAfi Sezer TÜRKTAN General Manager, Gaz de France-TURKEY Vehbi ÖZYURT Regional Manager, SVET Ali ÇATALAHMETO LU Assistant General Manager Dr. Erdo an TOZAN Istanbul District Manager, GDAfi Burhan ÖZCAN Anadolu District Manager, GDAfi Efrail OZAN Bo aziçi District Manager, GDAfi Serkan KELEfiER Director, Training Department, GDAfi Hikmet ERGÜR Director, Research and Development Department, GDAfi M. Ali AKMAN Director, Quality Assurance and Strategy Dev. Dep., GDAfi Gülaçar HIZ Advisor, Press Relations, GDAfi HONOURS AND ADVISORY COMMITTE Dr. M. Hilmi GÜLER Minister of Energy and Natural Resources Dr. Mimar Kadir TOPBAfi Mayor of Istanbul Yusuf GÜNAY President of EPDK (Energy Market Regulatory Authority) Prof. Dr. Ramazan EVREN General Secretary of the Metropolitan Municipality of Istanbul and Chairman of the Executive Board of GDAfi Mehmet T. B LG Ç General Manager, BOTAS (Petroleum Pipeline Corporation) Doç. Dr. O. Saim D NÇ General Manager, TPAO (Turkish Petroleum Corporation) Prof. Dr. Mustafa BALCI EUnion - Delegation of the European Commission to Turkey Prof. Dr. O uz BORAT Expert, Communication and Regional Affairs,SVET Prof. Dr. T. Nejat VEZ RO LU University of Miami - USA Prof. Korkut ÖZAL Former Minister-Former General Manager of TPAO Prof. M. Rahmi B LGE stanbul Technical University Prof. Dr. Abdülkerim KAR Marmara University Doç. Dr. F. Mahmut AKfi T Sabanc University EDITORIAL COMMITTE Doç. Dr. Mahmut F. AKfi T Sabanc University ( Head of the Committee) Doç. Dr. Cengiz GÜNGÖR Istanbul Tech. Univ. Dep. Chairman of the Executive Board of GDAfi Doç. Dr. O. Saim D NÇ General Manager, Turkish Petroleum Corporation (TPAO) Yrd. Doç. Dr. Yahya DO U K r kkale University Türker ERDA Advisor to the General Manager, GDAfi Dr. Veysel TÜRKEL Project Manager, GDAfi - UGETAM Dr. zzet KARABAY Mechanical Engineer, PhD, GDAfi Ali fien Chief Officer, Library and Documentation, GDAfi Nadim EK Z Chief Officer, Strategy Development, GDAfi Recep KIRLI Project Manager, GDAfi - UGETAM Ersan CEVL K Project Manager, GDAfi - UGETAM Mehmet MAZAK Chief Officer, Public Relations, GDAfi Mehmet COfiKUN Project Manager, GDAfi Hanife ÖZ Translator - Communications Expert, GDAfi iv

5 Takdim Do algaz bilinen enerji türleri içinde geleneksel enerjiler ile yeni enerji kaynaklar aras nda yer alan kullan m alanlar ve amaçlar oldukça genifl bir enerji türüdür. Bu enerjinin kayna ndan tafl nmas na, da t m na ve kullan m na yönelik çok çeflitli faaliyet sahalar vard r. Do algaz bir çok aflamadan ve koflulland rmalardan sonra kullan m noktalar na ulaflt r l r. Bu arada yürütülen faaliyetlerin tamam do algaz iflletmecili ini oluflturur. Daha özel bir ifade ile do algaz iflletmecili i, gaz n sevk ve idaresini sa lamak amac yla kurulmufl olan alt yap ve üstyap n n teknik özelliklerine göre, yetiflkin ve yeterli çal flanlarla, bilgi ve tecrübeye dayal teknikler ile birlikte en uygun malzeme ve ekipman kullanarak koordinasyon, haberleflme, haritac l k, istatistik vs gibi lojistik destekleri ile do algaz n en güvenli, etkin ve h zl bir flekilde çevreye duyarl olarak son kullan c ya ulaflt r lmas için yürütülen faaliyetlerin bütünüdür. Bu nedenle onlarca faaliyeti içine al r ve ciddi bir organizasyon oluflumu gerektirir. Ayn zamanda ekonomi, ticaret, teknik bilgi ve donan m, iflletme yönetimi ve hukuk süreçleri ile do rudan iliflkilidir. Bu kapsamda etkin ve verimli bir iflletmecilik için e itsel bak mdan güçlü bir gaz iflletmecili i kültürü oluflturulmas gerekir. Böylece bir gaz iflletim sisteminin en iyi flekilde iflleyifli için flehrin veya bölgenin dokusunu bozmadan birimler aras ahengi sa lanm fl, sürekli i olan bütün iliflki ve unsurlar en yüksek derecede yürütebilecek anlay fl ve iflleyifli kazanm fl ve k r lganl az olan yap elde edilebilir. Bu itibarla 1.Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itimi Sempozyumu do algaz iflletmecili i ve e itimi konusunda bilgi ve tecrübelerin paylafl lmas nda ve geliflmesinde önemli katk lar sa layacakt r. Ayn zamanda sempozyumla birlikte gaz iflletmecili inin teknik e itimine yönelik yaklafl mlar n ve önerilerin de erlendirilmesiyle önemli kazan mlar elde edilecektir. Alan nda ilk ve kapsaml bir aktivite olmas nedeniyle önemli katk lar ve aç l mlar sa layacak olan bu organizasyonu Avrupa Birli i deste iyle gerçeklefltirmekten mutluluk duymaktay z. Sempozyumun Ülkemize, Avrupa Birli i ne ve çevre ülkelere hay rl olmas n diler, eme i geçen herkese teflekkür ederim. K. Levent TÜFEKÇ GDAfi Genel Müdürü v

6 Introduction Among all energy sources, whether traditional or new, natural gas is the one with a very large field of use and a great variety of objectives for use. Natural gas-related activities range from transmission of this energy source to its distribution and utilization. Before it is distributed to the end user, natural gas goes through many stages. Natural gas operations are comprised of all of the activities conducted through these stages. Specifically, natural gas operations and natural gas utility management involve an entire range of activities, including also logistic support like coordination, communication, mapping and statistics, which are conducted in accordance with the technical characteristics of the infrastructure and the superstructure of natural gas networks constructed to deliver natural gas to the end-user in the most reliable, efficient, prompt and environment-friendly way by using the most suitable materials and equipments and techniques that are based on the knowledge and experience of qualified and efficient workers. Natural gas operations involve tens of different activities, which require a serious organization and this is also directly related with economy, commerce, technical knowledge and accessories, utility management and legal procedures. And within this framework, for an efficient and effective management of natural gas operations, we need to create a culture of natural gas operations and utility management that is very strong in education and training aspects. This way, we can build a structure that is in harmony with the fabric of the city and with all its units interconnected, with all the relations and elements across the structure managed with a keen understanding of the operations to ensure that any fragility in the system is minimized. Within this respect, we believe that The International Symposium on Natural Gas Operations and Vocational Education and Training will be a platform where we can share and advance our knowledge and experience of natural gas operations and utility management as well as training. Additionally, assessment of the approaches and suggestions on technical training on natural gas operations will render this symposium a very beneficial occasion. We are happy to have organized this symposium, which is the first in its field, yet comprehensive, with the support of the European Union. We are hoping that this symposium will open a broader horizon for those of us in natural gas sector. I would like to thank everyone who made this symposium possible and I sincerely hope that the symposium will be for the good of our country, the European Union and the countries in the region. K. Levent TÜFEKÇ GDAfi General Manager vi

7 Önsöz Do algaz kullan m tüm dünyada h zla yayg nlaflmaktad r. Temiz bir yak t oluflu ve kullan m kolayl sayesinde daha önce do algaz ile hiç tan flmam fl yerleflim birimleri ve endüstriyel tüketicilere do algaz ulaflt r lmaya bafllanm flt r. Bu geliflim daha önce do algaz iflletmecili i ile ilgili bir tecrübesi olmayan birçok yeni da t m flirketini piyasaya tafl m flt r. Özellilikle yo un yerleflim birimlerinde güvenli bir hizmetin sa lanabilmesi için do algaz da t m nda tecrübeli, köklü ve büyük flirketlerin yönetim, denetim ve genel olarak iflletmecilik tecrübeleri ve bu tecrübelerin do algaz piyasas na yeni girmekte olan da t c flirketler ile paylafl lmas büyük önem arz etmektedir. GDAfi n MEGEP projesi kapsam nda Avrupa Birli i ile beraber düzenledi i ve flu anda bildiri kitab n okumakta oldu unuz 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Mesleki E itim Sempozyumu (INGAS2005) bu alanda çok önemli bir bofllu u doldurmaktad r. Bu bildiri kitab, sempozyumda sunulan tebli leri içermektedir. Bildiriler konular na göre alt konu bafll alt nda toplanm flt r.yukar da aç kland gibi niteli i gere i bildiriler teorik olmaktan ziyade a rl kl olarak pratik iflletme tecrübelerini aktarmaktad r. Bu sempozyumun bir ilk olmas nedeniyle yay n kurulu olarak yay nlar n toplanmas s ras nda baz aksakl klar ile karfl laflmam z kaç n lmazd. Sempozyumun ilan ve yay nlar n toplanmas aflamas ndaki gecikmelerden dolay genel düzenleme, düzeltmeler ve bask ya haz rlama çal flmas d fl nda bu kitapta yay nlanan bildiriler bir hakem denetiminden geçmemifl olup bildiri içeriklerine dokunulmam flt r. Sempozyumunun önemini belirtmeleri ve bu çal flmay do algaz dünyas nda bir perspektife koymalar aç s ndan aç l fl konuflmalar ve de erlendirme konuflmalar da bildiri kitab - na dahil edilmifltir. Böyle büyük bir organizasyonu gerçeklefltiren baflta Genel Müdür K. Levent TÜFEKÇ Bey olmak üzere tüm GDAfi Yöneticilerini, MEGEP Yöneticilerini, kat l mc lar ve eme i geçen herkesi tebrik eder, bu çal flman n do algaz iflletmecilerine yararl olmas n umar sayg lar sunar z. Doç. Dr. Mahmut F. AKfi T Yay n Kurulu Baflkan vii

8 Preface Natural gas utilization is rapidly expanding across the globe. Being a clean and convenient fuel, natural gas is introduced to new settlements and industrial customers everyday. This rapid expansion brought in many new suppliers that does not have prior experience of natural operations into the market. In order to offer reliable service in densely populated areas, it is extremely important for large, established and experienced natural gas distribution companies to share their experiences in natural gas operations and utility management with new distribution companies in the market. In this respect, 1 st International Symposium on Natural Gas Operations and Vocational Education and Training (INGAS 2005), the book of which you read at the moment, co-organized by GDAS and the EU s SVET project, fills a significant gap in this sector. This proceedings book includes the presentations given at the symposium. The presentations are divided into six categories under subject subtitles. They are more of a practical nature than theoretical in that they convey actual operational experiences. As the editorial committee we have had to deal with some inconveniences in compiling the presentations, which can be inevitable when you hold a symposium of this scale for the first time. The presentations in this book have not been reviewed nor their content has been changed except for redactions, regular edition work and a general revision that needed to be done due to the delay between the announcement of the symposium and the compilation of presentation materials. We have also included in the book the opening and closing speeches because they underlie the importance of the symposium and put this event into perspective for the natural gas sector. We thank and congratulate K. Levent Tüfekçi, the general manager of GDAfi along with all other company executives, the SVET (Strengthening Vocational Education and Training) officials and everyone else that took part in the organization for making this symposium possible and we sincerely hope that this work will be very beneficial for those that are in the area of natural gas operations. Associate Professor Mahmut F. AKfi T Head of the Editorial Committee viii

9 Takdim...v Önsöz...vii AÇILIfi OTURUMU K. Levent TÜFEKÇ / GDAfi Genel Müdürü...3 Prof. Dr. Mustafa BALCI / AB-MEGEP Temsilcisi, AB E itim Koordinatörü...9 Salih ÇEL K / Milli E itim Bakanl -Müsteflar Yard mc s...13 Yusuf GÜNAY / Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu Baflkan...17 Dr. Mimar Kadir TOPBAfi / stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan...21 Dr. M. Hilmi GÜLER / Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan...23 OTURUM I INGAS Gaz De France daki flletme Sistemi...33 INGAS Sanayi ve ç Tesisat Dönüflümlerinin Do algaz flletmecili ine Yans malar...37 INGAS Organizasyonlarda Sistem Yaklafl m ve Örnek Olaylarla Do algaz flletmecili i...49 INGAS Do algaz Da t m fiebeke Sisteminde SCADA Uygulamas...67 INGAS Do algaz fiebeke Faaliyetleri Nas l Yap land r lmal ve Yaflanan Sorunlar...75 INGAS Do algaz Da t m Hatlar ve flletmecili inde Kaynak Kontrolünün Önemi...89 OTURUM II INGAS Do algaz flletmecili i ve Teknik E itimi INGAS Do algaz Sektöründe Sertifikaland rma ve Belgelendirmenin Önemi INGAS Do algaz Sektöründe Teknik E itim ve UGETAM INGAS Gaz Ak fl Mühendisli i Kavram ve Gaz flletmecili indeki Yeri OTURUM III Ç NDEK LER INGAS Boru Hatt Sistemlerinin Yenilenmesi INGAS Do algaz Çelik Boru Hatlar Katodik Koruma Sistemlerinin Problemleri ve Çözüm Yollar INGAS Do algaz Hatlar nda Görülen Kaçak Ak mlar ve Önleme Metotlar INGAS fiehir çi Do algaz Da t m Hatlar Yat r m Planlamas INGAS Da t m fiebekelerinin Tasar m INGAS GAB S ( GDAfi Altyap Bilgi Sistemi) Projesi INGAS Do algaz Da t m fiebekelerinde Kokuland rma ve Karfl lafl lan Problemler INGAS TPAO Kuzey Marmara ve De irmenköy Yeralt Do algaz Depolar...203

10 OTURUM IV INGAS Gömülü Çelik Boru Hatt fiebekeleri için Depreme Dayan kl l k De erlendirmesi Metodunun Gelifltirilmesi INGAS Geliflmifl GIS Deste i ile fiehir Gaz Da t m için Yüksek Yo unluklu Afet Etkisini An nda Azaltma Sistemi INGAS Do algaz flletmecili inde fl Güvenli i INGAS stanbul çin Bir Afet Önleme/Hafifletme Ana Plan Çal flmas, fiehirle lgili Hassas Noktalar n Bir De erlendirmesi INGAS Gaz Endüstrisi SCADA Sistemlerinde Güvenlik ve flletme Verimlili inin Artt r lmas INGAS Kocaeli Depreminde Gömülü Borularda Gözlenen Deprem Hasarlar OTURUM V INGAS Kayseri de Do al Gaz ve Müflteri Hizmetleri Yönetimi INGAS Gaz fiirketlerinin Ölçüm le lgili Karfl laflaca Problemler, Çözüm Önerileri ve Kalibrasyonun Önemi INGAS Gaz Dönüflümü Niçin Gereklidir? INGAS Gaz Kullan m nda Yeni Teknolojiler Ve Merkezi Olmayan Güç Tedariki Örnekleri INGAS Müflteri Hizmetleri Yönetiminde GDAfi n Vizyonu INGAS Gaz fiirketleri için Piyasa Araflt rmas n n Rolü INGAS Türk Gaz Piyasas n n Gelece ine Yönelik Bir Bak fl OTURUM VI INGAS Do algaz fiehiriçi Da t m nda Yasal Düzenlemeler INGAS Do algaz flletmecili inde Standartlar, Kalite Kontrol ve Testlerin Önemi GDAfi Uygulamalar INGAS letim fiebekelerinin flleyifl Düzenlemelerine liflkin Baz Avrupa Birli i Ülkeleri le Türkiye deki Temel Uygulamalar n De erlendirilmesi INGAS Avrupa Do algaz Pazar n n Gelece i - Türkiye nin Pozisyonu INGAS Liberalleflen Arz Pazar nda Da t m fiirketleri INGAS Do algaz flletmecili inde Kalite Yönetim Sistemleri KAPANIfi OTURUMU K. Levent TÜFEKÇ / GDAfi Genel Müdürü Ahmet AYDIN / Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu Gaz Daire Baflkan...421

11 CONTENTS Introduction...vi Preface...viii OPENING SESSION K. Levent TÜFEKÇ / General Manager, GDAfi...3 Prof. Dr. Mustafa BALCI / AB-MEGEP Representative, Education Coordinator, EU...9 Salih ÇEL K / National Education Ministry-Deputy Undersecretary...13 Yusuf GÜNAY / Head of the Energy Market Regulatory Authority...17 Dr. Mimar Kadir TOPBAfi / Mayor of Metropolitan Municipality of Istanbul..21 Dr. M. Hilmi GÜLER / Minister of Energy and Natural Resources...23 SESSION I INGAS The Operating System in Gaz De France...33 INGAS The Impact of Industrial and Internal Installation Conversions on Natural Gas Operations...38 INGAS The System Approach to Organizations and Natural Gas Utility Management Through Case Studies...50 INGAS SCADA Applications for Natural Gas Distribution Network...68 INGAS How to Structure Natural Gas Network Activities and Related Problems...76 INGAS Importance of Weld Control at Natural Gas Distribution Pipelines and Service..90 SESSION II INGAS Natural Gas Operating and Technical Education INGAS Importance of Certification in Natural Gas Sector INGAS Technical Education in Natural Gas Sector and UGETAM INGAS The Concept of Gas Flow Engineering and Its Place in Natural Gas Operations.134 SESSION III INGAS Refurbishment of Pipe Systems INGAS Protection System Problems and Their Solutions INGAS Stray Currents in Natural Gas Pipelines and Prevention Methods INGAS Investment Planning of Urban Natural Gas Distribution Lines INGAS Distribution Networks Design INGAS IGABIS (IGDAS Infrastructure Information System) INGAS Odorization and Odorization-Related Problems in Natural Gas Distribution Networks INGAS TPAO North Marmara and De irmenköy Natural Gas Storage...204

12 SESSION IV INGAS Development of Earthquake Resistance Evaluation Method for Buried Pipeline Networks INGAS Super High-Density Realtime Earthquake Disaster Mitigation System for City Gas Supply, with Enhanced Use of GIS INGAS Occupational Safety in Natural Gas Operations INGAS The Study On A Disaster Prevention / Mitigation Basic Plan In Istanbul, Evaluation of Urban Vulnerability INGAS Increasing Security and Operational Efficiency in Gas Industry SCADA Systems INGAS Observed Damage at Burried Pipelines in the 1999 Kocaeli Earthquake SESSION V INGAS Natural Gas Customer Services Management INGAS Solutions to the Measurement Problems That Gas Companies Face and Importance of Calibration INGAS Why is Gas Conversion Necessary? INGAS New Technologies of Gas Utilization and Examples for Decentral Power Supply INGAS IGDAS s Vision of Customer Services Management INGAS The Role of Market Research for Gas Companies INGAS The Future of the Turkish Gas Market - A Downstream Perspective SESSION VI INGAS Regulations for Urban Natural Gas Networks INGAS The Importance of Standards, Quality Control and Testing In Natural Gas Operations - Applications at IGDAS INGAS An Overview of Basic Applications of the Network Codes for the Gas Transmission Networks in Some EU Countries and Turkey INGAS The Future of the European Gas Market A Turkish Perspective INGAS Distribution Sector in the Liberalizing Turkish Supply Market INGAS Quality Management Systems for Natural Gas Operations CLOSING SESSION K. Levent TÜFEKÇ / General Manager, GDAfi Ahmet AYDIN / Head of Energy Market Regulatory Authority-Gas Department..423

13 30-31 Mart / March 1. Uluslaras Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training AÇILIfi OTURUMU / OPENING SESSION AÇILIfi VE PROTOKOL KONUfiMALARI OPENING AND WELCOME SPEECHES

14 K. Levent TÜFEKÇ GDAfi Genel Müdürü Sayg de er Bakan m, Sayg de er Büyükflehir Belediye Baflkan m, EPDK n n De erli Baflkan, Say n Müsteflar Yard mc m, De erli akademisyenler, Sivil toplum kurulufllar m z n, derneklerimizin ve sendikalar m z n de erli temsilcileri, Çok k ymetli misafirlerimiz ve bas n m z n de erli mensuplar, GDAfi ve MEGEP in ortaklafla organize etti i 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu muzun aç l fl törenini teflrifinizden dolay teflekkür ediyor, hoflgeldiniz diyor, sayg ve sevgilerimi, flükranlar m sunuyorum. Enerji günümüzde insan hayat n n vazgeçilmez bir parças. Ülkelerin enerji ihtiyac, nüfus, sanayileflme, kentleflme ve teknoloji gibi birçok sosyo-ekonomik faktöre ba l olarak flekillenmektedir. Her yeni teknoloji ve yaflam kolaylaflt rmaya yönelik her at l m, enerji kullan m n, dolay s yla enerji ihtiyac n artt rmaktad r. Ülkelerin geliflmifllik oranlar ürettikleri ve tükettikleri enerji miktar yla ölçülür hale gelmifltir. Hatta bununla da kalmam fl, enerjide verimlilik, güvenilirlik ve temizlik de önemli birer kriter olmufltur. Tüm bunlar ülkelerin enerji politikalar n, ülke stratejilerini önemli flekilde etkilemektedir. GDAfi, enerjinin var oldu u her yerde kaliteyle var olmak vizyonunu benimseyen bir kurulufl olarak tüm bu geliflmeleri yak ndan takip etmektedir. Ve do algaz... Do algaz, kullan c s na sa lad ekonomik kolayl k, konfor ve güvenilirlik özelliklerinden dolay tamamen stanbul halk n n güvenini kazanm flt r. Do algaz n bu özellikleri birçok kamu ve özel kuruluflunun politikalar içine girmifl, çevrecilik ön plana ç kar lm flt r ve bunun da günümüze yans malar n bizler hissetmekteyiz. Özellikle stanbul, do algaz n çevreci özelli inden en çok faydalanan flehirlerimizden birisi olmufltur. Hava kirlili i sebebiyle gaz maskelerinin da t ld ve soka a ç kmay n uyar lar n n yap ld bir stanbul yerine, GDAfi n yapt yo un yat r mlarla bugün dünyan n en temiz metropol flehirlerinden biri haline gelmifl bir stanbul da yafl yoruz art k. Sadece canl varl klar üzerinde de il, tarihsel dokunun korunmas nda bile temiz havan n önemini, konunun uzmanlar n n, bilim adamlar m z n çok daha iyi ifade edeceklerine inan yorum. Günümüzde ça dafl yaflaman n vazgeçilmez bir unsuru olan do algaz n gelece imizin sa l kl bir biçimde infla edilmesinde de her anlamda çok önemli bir yere sahip oldu unu düflünüyorum. De erli konuklar m z, sizlerin de bildi i gibi, Türkiye de do algaz çal flmalar, 1986 y l nda stanbul da GDAfi n kurulmas yla bafllad. Do algaz n yayg n kullan m 1988 y l nda 3

15 Ankara da EGO da ve 1994 y l ndan sonra da GDAfi ta h zla geliflmeye bafllad. Daha sonra zmit de ZGAZ ve Bursa ve Eskiflehir de de BOTAfi ile do algaz n yayg nlaflmas devam etti Do algaz Piyasas Kanunu, Türkiye de do algaz n yayg nlaflmas ve kontrolüyle ilgili bir milat olmufltur ve konuyla ilgili merci olan Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu faaliyete bafllam flt r. Kurumun faaliyete geçmesi, do algaz, elektrik ve petrolle ilgili birçok yönetmeli i de hayata geçirmifltir. 19 y l önce kurulan ve 13 y ld r stanbul halk na, temiz, ekonomik, güvenilir bir yak t olan do algaz sunan GDAfi, 2005 y l Ocak ay itibariyle 2 milyon 650 bin abonesi, 3,5 milyar metreküp do algaz kullan m ve 9000 km. uzunlu undaki polietilen art çelik hatlar yla Türkiye nin en büyük do algaz da t m flirketidir. GDAfi kendi kaynaklar yla gerçeklefltirdi i altyap yat r mlar nda en ileri teknolojileri kullanmaktad r. Öte yandan GDAfi sosyal sorumlulu u ve sektördeki aktif rolü gere i bu alanda kazand 19 y ll k tecrübe ve bilgi birikimini Uluslararas Gaz, E itim, Teknoloji, Araflt rma Merkezi-UGETAM ile hem Türkiye de h zla yayg nlaflan da t m flirketleriyle hem de bölge ülkelerindeki da t m flirketleriyle paylaflmaktad r. GDAfi, sadece bununla kalmamakta, sektördeki tecrübesini, do algaz iflletmecili inin prosedürlerinin ve yönetmeliklerinin oluflturulmas na da yans tmaktad r. Türkiye deki tüm do algaz da t mc lar n n bir çat alt nda toplanmas yla oluflturulan GAZ-B R in kurulufl aflamas nda da çok büyük emekleri olan flirketimiz, sorumluluklar n n s n r n Türkiye nin s n rlar yla eflde er tuttu unu bir kez daha kan tlam flt r. Sayg de er konuklar m z, k ymetli kat l mc lar, Do algaz kullanan veya buna aday olan il ve ilçelerin h zla artt günümüzde böyle bir sempozyumun yap lmas sonucunda do algaz sektöründe özellikle üç konuda önemli aç - l mlar sa lanaca na inanmaktay m. Öncelikle, birinci aç l m olarak, sempozyumumuzun Avrupa Birli i-türkiye de Mesleki E itim ve Ö retimi Güçlendirme Projesi yani k saca MEGEP in de katk lar yla birlikte uluslararas bir kimlik kazanmas bizim için önemlidir. Türkiye nin Avrupa Birli i ne girifl sürecinde di er ülkelerde do algaz iflletmecili inin hangi koflullarda yap ld n, ne gibi teknolojilerin kullan ld n bu sempozyumda dinleme f rsat n bulaca z. Bununla birlikte ülkemizle di er ülkelerin do algaz iflletmecili i konusunda bir mukayesesini yapma imkan n da elde etmifl olaca z. Do algaz iflletmecili inin uluslararas bir bak fl aç s yla ele al nmas sektör çal flanlar n n, yani bizlerin ufkunu açacakt r. kinci aç l m olarak da, Türkiye de h zla yayg nlaflan do algaz n boru hatlar ndan evlerimizin içine kadar iletim sürecinde uygulanan yönetmelikler ve flartnameler, yeni kurulan do algaz flirketlerindeki personelin almas gerekli olan e itimler, do algaz iflletmecili inin olmazsa olmaz konumundaki teknik emniyet konusundaki geliflmeler ve yaflanan tecrübeler bu sempozyumda paylafl lacak. Dolay s yla bu sempozyum sonunda sektörde yönetmelik ve flartnameler aç s ndan yeni ilave aç l mlar olaca kanaatini tafl maktay m. Üçüncü aç l m olarak da her sempozyumda oldu u gibi gerek yurt içinden gerekse yurtd - fl ndan gelen konuflmac lar n ve de dinleyicilerin hem birbirleriyle hem de do algaz flirketlerinin gündemindeki konu bafll klar yla ilgili konuflma f rsat bulmalar n sa lam fl olaca z. 4

16 Öte yandan, iki gün boyunca sürecek olan bu sempozyum bilgileri, konuflmalar, tart flmalar, sorular ve cevaplar bir kitap haline getirilecek ve böylece bu alanda sektör için kaynak bir kitaba da sahip olmufl olaca z. Bu sempozyumun benim için de ayr ca bir önemi var. GDAfi genel müdür yard mc l olarak planlad m z bu sempozyumu genel müdür olarak sunma f rsat da bana nasip oldu, bundan da ayr ca mutluyum ve bu sempozyumun Türkiye do algaz sektörü için yeni ve hay rl geliflmeler getirece i inanc n tafl yorum. Bu duygu ve düflüncelerle konuflmama son verirken bizleri onurland ran ve enerji sektöründeki katk lar yla, yeni aç l mlar yla bizim bilgi birikimimizi artt ran de erli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan m z say n Hilmi Güler Bey e ve varl klar ve destekleriyle bize güç katan Büyükflehir Belediye Baflkan m z Dr. Mimar Kadir Topbafl Bey e flükranlar m z sunuyorum. Sempozyumun gerçekleflmesinde çok de erli katk lar olan organizasyon orta- m z MEGEP e ve sempozyumun organizasyonunda görev alan tüm arkadafllar ma ve de- erli akademisyenlere huzurlar n zda teflekkür ediyor, bu sempozyumun hepimize hay rl u urlu olmas n diliyor, tekrar teflekkürlerimi ve sayg lar m sunuyorum. 5

17 K. Levent TÜFEKÇ General Manager, GDAfi Dear Minister Metropolitan Mayor of Istanbul Head of Energy Market Regulatory Authority My Deputy Undersecretary Academicians Representatives of non governmental organizations, associations and trade unions, Our distinguished guests and reporters I would like to thank you for coming here to attend the opening ceremony of the 1 st International Symposium on Natural Gas Operations and Vocational Education and Training organized by GDAfi and MEGEP, please accept my welcome, greetings, regards and gratitude. Energy is an indispensable part of human life nowadays. Any given country s energy demand depends on a number of socioeconomic factors including population, level of industrialization and urbanization, and technology. Each new technology and any attempt to make life easier increases the use of energy and therefore the need for energy. The level of energy consumption is being used to indicate the level of development of a country. Furthermore energy efficiency, reliability and cleanliness have also become important criteria. And all these have significant influence on the energy policies and strategies of countries. GDAfi, an organization with the vision of demonstrate quality where ever energy goes has been closely following all such developments. And about natural gas... Natural gas has been fully embraced by Istanbul citizens, for its being affordable, comfortable and reliable. Due to its unique features and in line with the increasing environmentalist concerns natural gas has become integral to the policies of a number of public and private organizations, and now we are feeling the current reflections of this trend. Istanbul is one of major beneficiaries of the environmental friendly aspects of the natural gas. Long gone are the days of air pollution, gas masks and don t go out public announcements and thanks to the investments of GDAfi, now we are living in one of the cleanest metropolitan cities of the world. Clean air is not only important for the living world, but also for the protection of the historical heritage of the towns; but this is something experts and scientists would explain better than me. I think, natural gas which is an integral part of modern life, has also a very significant role to play in building a healthy future, in many respects. 6

18 Dear Guests, as you are probably already aware, the first natural gas related activities in Turkey started in Istanbul, following the establishment of GDAfi in Later, in 1988 EGO made natural gas available on a large scale in Ankara, and beginning from 1994 the growth of GDAfi has accelerated. The switch to natural gas continued with the activities of Z- GAZ in zmit, and BOTAfi in Bursa and Eskiflehir numbered Natural Gas Markets Law is an important legislative turning point in terms of spread and control of natural gas in Turkey, which led the way to setting up of Energy Markets Regulatory Authority. With this agency a number of natural gas, electricity and oil related legislations have been built. GDAfi which was established 19 years ago and have been serving Istanbul with clean, affordable and reliable fuel, namely natural gas, is the largest natural gas distribution company in Turkey with 2,650,000 customers, 3.5 billion m 3 gas consumption and 9000 kmlong polyethylene plus steel pipelines, (as of January 2005). GDAfi utilizes state of the art technologies through the infrastructure investments financed by themselves. On the other hand, GDAfi, being aware of its responsibilities to the larger community and the active role it plays, has been sharing its 19 years of experience and knowledge via UGETAM (International Gas Training Technology Research Center) with the continuously increasing number of distribution companies in Turkey and in other countries of the region. GDAfi, which always strives for more, also makes use of its experience in the industry during the creation of procedures and legislations regarding natural gas management. Our Company, who has worked hard during the establishment of GAZB R, an umbrella agency for all the natural gas distributors in Turkey, has once more proved that we take our responsibility as a national duty. Honorable guests and participants, I believe, this symposium which is organized at a time when number of cities and towns using or preparing to use natural gas increases, will be particularly important in three respects: First, thanks to the contribution of MEGEP (European Union-Turkey Support Program for Strengthening Vocational Education and Training) the Symposium has an international dimension. Parallel to the ongoing process of Turkey s integration to EU, we will have the opportunity to listen to how other countries manage their natural gas systems and learn what technologies they use and so on. In addition, we will be able to compare our management systems with other countries management systems. Looking at natural gas management systems from an international perspective will open up new horizons for us and those who work in our industry. Secondly, in this symposium we will discuss developments and our experiences regarding legislations and specifications for natural gas transmission systems, from pipelines to our homes, as well as training of personnel at new natural gas companies, and never the less, the sine qua non of natural gas management; the technical safety standards. Therefore, I believe the Symposium will have important implications in terms of legislations and specifications of the industry. 7

19 Thirdly, as in any symposium, we will enable both local and foreign speakers and audiences to meet each other and discuss the issues relevant for their natural gas companies. We will also document our experience at this two-day symposium to a valuable book for the industry to leverage from, which will contain the information provided, presentations given and all the questions and answers. This symposium also has another significance for me. I find myself very lucky to host this Symposium as the General Manager of GDAfi, which was planned during my Assistant General Manager Days. I am so grateful for that, and I also believe the Symposium will bring new and fruitful development opportunities to the natural gas industry. Now as I finish my words and leave you with my thoughts and feelings, I would especially like to thank to our Energy and Natural Resources Minister honorable Hilmi Güler who has helped us to increase our knowledge by his contributions to the energy sector and policies, it is an honor for us to have him here, and also I give my gratitude to our Mayor Mustafa Kadir Topbafl, PhD. who gave us strength by being here and his support. Here, at your presence, I would also like to thank to MEGEP, our organization partner, for their invaluable contribution in making this Symposium possible and to all of our colleagues and academicians who contributed to the organization. I wish you a fruitful and beneficial Symposium and thank you again. 8

20 Prof. Dr. Mustafa BALCI AB-MEGEP Temsilcisi, AB E itim Koordinatörü Say n Bakanlar m, De erli Müsteflar Yard mc s, De erli Büyükflehir Belediye Baflkan m z, De erli misafirler, de erli kat l mc lar, Hepinizi Avrupa Komisyonu-Türkiye Delegasyonu ad na sayg yla selaml yorum. GDAfi, stanbul Büyükflehir Belediyesi ni, do algaz ve enerji sektörünü böyle bir organizasyonla bir araya getirmelerinden dolay da ayr ca kutluyorum. 21. yüzy l n bafl nda do algaz dünyan n en önemli enerji kaynaklar ndan biri durumuna gelmifltir y l nda dünya birincil enerji tüketiminin %24 ü do algaz olarak tespit edilmifltir. Son 10 sene içerisinde ekonomik olarak de erlendirilebilecek do algaz kaynaklar sürekli olarak artmaktad r. Do algaz tüketimi 2000 y l na göre spanya, Finlandiya, Danimarka ve Almanya da kuvvetli bir art fl göstermektedir. En büyük do algaz rezervleri ise Rusya ve Ortado u da bulunmaktad r. Bat Avrupa n n do algaz ihtiyac halen Kuzey Denizi nden ve Rusya dan sa lanmaktad r. Petrole göre daha yüksek rezervlere sahip olan do algaz n ayn zamanda çevreyi kirletici etkisi di- er enerji kaynaklar yla mukayese edildi inde daha azd r. Ve özellikle bunun yan nda petrol fiyatlar ndaki art fl do algaz n cazibesini art rmaktad r. Sonuç olarak, Avrupa n n do algaz ihtiyac n karfl lamak üzere Ortado u daki do algaz rezervleri kullan lmaya bafllayacakt r. Burada Türkiye nin önemi ortaya ç kmaktad r. stanbul Büyükflehir Belediyesi nin baflar l bir giriflimiyle kurulan GDAfi firmas n n Gaz de France ile gelifltirdi i iflbirli i sayesinde UGETAM do algaz mesleki e itim merkezi kurulmufltur. UGETAM, Türkiye deki do algaz sektörünün mesleki altyap s n n sa lanmas konusunda oldukça büyük bir önem tafl maktad r. UGETAM n çok önemli bir e itim merkezi oldu unu düflünüyoruz ve bu amaçla Milli E itim Bakanl taraf ndan koordine edilen Mesleki E itimin Güçlendirilmesi Projesi kapsam nda da UGETAM destekliyoruz. UGETAM gibi örnek bir mesleki e itim merkezini, Gaz De France ile iflbirli i yaparak bu ülkeye kazand ran stanbul Büyükflehir Belediyesi ve GDAfi yöneticilerini kutluyoruz. Bu kapsamda benzer birçok kurumu Avrupa Birli i ülkelerindeki özel ve kamu kurumlar yla iflbirli i yapmaya ve ortak projeler gelifltirmeye davet ediyoruz. Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen mesleki e itimin güçlendirilmesi projesi, Türkiye de desteklenen e itim projelerinden sadece bir tanesi olup bütçesi 51 milyon Euro dur. Bu proje 2002 y l n n Eylül ay nda bafllam fl olup, 2007 nin Eylül ay sonuna kadar da devam edecektir. Avrupa Birli i taraf ndan uygulanan bu programlar, bugüne kadar, daha do rusu, 2007 y l na kadar MEDA ve PHARE projeleri kapsam nda desteklenmektedir. Avrupa Birli i nin Türkiye nin de içinde bulundu u, asl nda en önde gelen ülkele- 9

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 2 Nisan 2015 / April 2, 2015 YENİ NESİL OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında Sayın Bakanımız Feridun BİLGİN in himayelerinde ve AB Delegasyonu Maslahat Güzarı Sayın Bela SZOMBATI

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, 2017 4. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 4 th INTERNATIONAL DEFENCE INDUSTRY NATIONAL INVESTMENTS & INNOVATION CONFERENCE 5* SHERATON

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (A SALONU) / Main Hall (A Hall) 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 4. ULUSLARARASI DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI 4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI ANKARA 08.00-09.00

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 74 adet Toplam 74 adet İngilizce Türkçe Tür 1. with the help -ın yardımıyla with the aid -ın yardımıyla

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

3. SU KAYIP VE KAÇAKLARI TÜRKİYE FORUMU SONUÇ RAPORU 3 rd WATER LOSS FORUM TURKEY FINAL REPORT

3. SU KAYIP VE KAÇAKLARI TÜRKİYE FORUMU SONUÇ RAPORU 3 rd WATER LOSS FORUM TURKEY FINAL REPORT Düzenleyen Hosted by Himayelerinde Under the Aupices of Destekleriyle Supported By Destekleriyle Supported By 3. SU KAYIP VE KAÇAKLARI TÜRKİYE FORUMU SONUÇ RAPORU 3 rd WATER LOSS FORUM TURKEY FINAL REPORT

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. WELCOME.

HOŞGELDİNİZ. WELCOME. HOŞGELDİNİZ. WELCOME. Öncelikle bu eğitim programının düzenlenmesi için gösterdikleri katkılardan dolayı UIC Uzmanlık Geliştirme Birimine, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne, İslam Ülkeleri

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi Welcome Proje Arka Planı Partners Türkiye BIT ihtiyaçları 2011-2016 Science Technology and Inovation Strategy 2023 Vizyonu FATIH Projesi 10. Kalkınma Planı Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 72 adet Preposition 2 adet Toplam 74 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

KARİYER PORT TÜRKLİM KARİYER - PORT: MESLEKİ YETERLİLİK VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURULMASI

KARİYER PORT TÜRKLİM KARİYER - PORT: MESLEKİ YETERLİLİK VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURULMASI TÜRKLİM KARİYER - PORT CENTER: ESTABLISHING A NATIONAL QUALIFICATIONS AND PERSONNEL CERTIFICATIONS CENTER TÜRKLİM KARİYER - PORT: MESLEKİ YETERLİLİK VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURULMASI Limanda

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: ULUSLARARASI METROPOLIS KONGRESİ 2017'DE BİNİ AŞKIN UZMANLA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK Göç ve

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey TURIZMINSESI NEWS http://www.turizminsesi.com/news_detail.php?id=2033 ENERJİ ÇALIŞTAYI DEVAM EDİYOR GeoFund Uluslararası Jeotermal Enerji Çalıştayı, 16 ile 19 Şubat 2009 tarihleri arasında, BW The President

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

Bir son dakika MC başvurusunun anatomisi...

Bir son dakika MC başvurusunun anatomisi... Bir son dakika MC başvurusunun anatomisi... Ali Emre Pusane Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 7. ÇP Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları Bilgi Günü 4 Mayıs 2011 Bendeniz...

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

Natural Stone Collection

Natural Stone Collection Natural Stone Collection The Place Where Your Projects Come True... MYM Natural Stone is a manufacturer and exporter company in marble industry with its experienced staff since 2006. Located in Afyonkarahisar

Detaylı

Electronic Industry & Sector Relations Conference

Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul 08.00-09.00 Kayıt

Detaylı

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY The Regional Workshop The World Trade Organisation (WTO) and Fisheries St. Petersburg, 29 31 October 2013 Binnur CEYLAN (MSc) Erdal USTUNDAG (PhD) Department of Aquaculture

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 18 EYLÜL 2014 / 18 th SEPTEMBER, 2014 DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE PAZARI KONFERANSI RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 08.00-09.00 Kayıt ve İçecekler Network / Registration, Drinks - Networking 09.00-09.10

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

MEZUN ANKETİ Alumni Survey

MEZUN ANKETİ Alumni Survey MEZUN ANKETİ Alumni Survey Tarih Date :././ Değerli mezunlarımız, Bölümümüzde eğitimde kalitenin sürekli gelişiminin ve modern mühendislik eğitimi standartlarının sağlanabilmesinin son derece önemli olduğunun

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda Koordinasyonun Önemi ve Altyapý Koordinasyon Merkezleri

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering Engin Avlar Address : Turkey - Tekirdağ - Çorlu - muhittin Home Telephone : 90 (532) 285 52 86 Cell Phone : 90 (532) 285 52 86 E-Mail : enginavlar@hotmail.com Personal Information Total experience : 14

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company.

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

www. durucam grup.com

www. durucam grup.com www. durucam grup.com Uzun y llard r cam sektöründe edindi imiz bilgi, beceri birikim ve tecrübenin sonucunda oluflan bir markad r DURU CAM LAVABO. Son derece hassas ve titizlikle üretti imiz ürünlerimizde

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı