T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR SELÇUK BELEDİYE BAŞKANI

2

3 Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, kimseyi üstün görmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, ülke için gerçek idealin ne ise onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes sana karşı çıkacaktır; herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır; önüne sonsuz engeller yığacaklardır, fakat sen bunlara dayanıklı olacaksın. Kendini büyük değil, küçük, bir hiç sayarak, kimseden yardım görmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bütün bunlardan sonra da 'büyük' derlerse söyleyenlere gülüp geçeceksin. M. Kemal Atatürk

4 SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

5 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon B-Yetki Görev ve Sorumluluk C-İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ VE HEDEFLER A-İdarenin Amaç ve Hedefleri B-Temel Politikalar ve Öncelikler C-Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B-Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-Üstünlükler B-Zayıflıklar C-Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

6 A- MİSYON VE VİZYON Misyonumuz Selçuk Belediyesi, genç bir ilçe olmasıza rağmen sahip olduğu kültür mirasının korunduğu, bu mirasın sorumluluğu bilinci ile hareket eden ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan bir belediyedir. Bu nedenle sorumluluğunu bilen, öncelikleri belirlenmiş projelerle, akılcı ve yerinde yatırımları gerçekleştiren, kenti çağdaş ve medeni bir yapıya kavuşturmayı hedefleyen bir kurumdur. Amacımız tüm bunlarla birlikte sosyal, kültürel ve ekonomik yönden şehirleşmeyi sağlamak, zihinsel, fiziksel, psikososyal açıdan yeterli, yaşam kalitesi yüksek yurttaşların yaşadığı bir kent yaratmaktır. İlçemizin bazı değerlerinin yitirilmemesi ve sonradan pişman olunacak durumlarla karşılaşılmaması için ortak bir algı ve fikir birliğinin oluşmasını ve kent insanının her zaman bilinçli olmasını sağlayacak çalışmalar yapmak birincil görevlerimiz arasındadır. İlçe insanının, ortak sorunlar karşısında aynı tepkileri ortaya koymasını sağlayacak, sivil toplum kuruluşlarının yönetime daha fazla katılmasını teşvik edecek, gerektiğinde ortak projeler üretecek çalışmalarda öncülük etmektir. Vizyonumuz Çevre ve Bölgemiz Belediyelerine hizmet anlayışında esin kaynağı olmaktır. Bunu sağlarken değerlerimiz İnsana Sevgi, Haklarına Saygı, Şeffaflık, Tarafsızlık, Kararlılık, Hoşgörü, Tarihine Bağlılık, Doğaya Özen ve Sevgi, Kurumsallaşan Yapı ve Yetişen Personel dir. Tarihi ve kültürel dokumuzu koruyarak, bir turizm, eğitim ve tarım merkezi olarak ilçe insanı ile birlikte ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar (5393 sayılı Belediye Kanunu) Belediyenin görev ve sorumlulukları Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/ /17 md.) ( )(Ek cümleler: 12/11/ /17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa

7 edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/ /17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (Ek fıkra: 12/11/ /17 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez. (İptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesi nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile. ) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: 1/7/ /29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

8 h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. r) (Ek: 12/11/ /18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, (Ek fıkra: 12/11/ /18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

9 İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/ /18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

10 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz, Belediyemizde tarihi itibariyle 99 adet Memur, 4 adet Sözleşmeli Personel ve 124 adet İşçi görev yapmakta olup, bunların 51 adet kadın ve 176 adeti erkektir. Statü Sayı Yüzde (%) Memur % Sözleşmeli Personel 4 2 % İşçi % Toplam 227 ÇALIŞAN PERSONEL DAĞILIMI Memur 99 İşçi 124 Sözleşmeli Personel ÖZELLİKLİ PERSONEL İSTİHDAMI ÖZÜRLÜ ESKİ HÜKÜMLÜ TERÖR MAĞDURU KORUNMAYA MUHTAÇ İŞÇİ MEMUR

11 PERSONELİN MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMI Özel Kalem M Yazı İşleri M. İnsan Kay.ve Eğ.M. 0 0 Mali Fen İşleri M. Hizmetler M. 2 2 İmar ve Şeh.M Zabıta M. Hal Müd. Huzurevi M. Temizlik İş.M. Kültür 0 ve Sos.İ.M. 4 1 Çevre ve Sağ.iş.M Emlak İ.M. Memur İşçi Sözleşmeli

12 Sözleşmeli Personel Unvanları ÜNVAN SAYI Mühendis 1 Mimar 3 Toplam 4 Personelin Eğitim Durumu Öğrenim Durumu Toplam Personel Memur İşçi Sözleşmeli Personel Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde İlkokul 74 % 32 2 % 2 72 % 58 - Ortaokul 16 % 7 3 % 3 13 % 10 - Lise 40 % % % 13 - Meslek Lisesi 18 % 8 6 % 6 12 % 10 - Önlisans 30 % % 23 7 % 6 - Lisans 42 % % 35 4 % 3 4 %100 Yüksek Lisans 7 % 3 7 % Toplam PERSONEL EĞİTİM DURUMU Yüksek Lisans (7) Lisans (42) Önlisans (30) Meslek Lisesi (18) Lise (40) Ortaokul (16) İlkokul (74)

13 MEMUR PERSONEL EĞİTİM DURUMU Yüksek Lisans (7) Lisans (34) Önlisans (23) Meslek Lisesi (6) Lise (24) Ortaokul (3) İlkokul (2) İŞÇİ PERSONEL EĞİTİM DURUMU Lisans (4) Önlisans (7) Meslek Lisesi (12) Lise (16) Ortaokul (13) İlkokul (72)

14 SÖZLEŞMELİ PERSONEL EĞİTİM DURUMU Lisans (4) Personelin Yaş İstatistikleri Toplam Personel Memur İşçi Sözleşmeli Yaş Personel Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde % 4 8 % % % % % 15 3 % % % % % % % ve üzeri 4 % 2 1 % 1 3 % Toplam PERSONEL YAŞ İSTATİSTİKLERİ ve üzeri

15 MEMUR PERSONEL YAŞ İSTATİSTİKLERİ ÜZERİ İŞÇİ PERSONEL YAŞ İSTATİSTİKLERİ ÜZERİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL YAŞ İSTATİSTİKLERİ 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, ÜZERİ Personelin Cinsiyet Dağılımı Cinsiyeti Toplam Personel Memur İşçi Sözleşmeli Personel Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Kadın 51 % % % 15 2 % 50 Erkek 176 % % % 85 2 % 50 Toplam

16 PERSONELİN CİNSİYET DAĞILIMI Kadın Erkek PERSONELİN CİNSİYET DAĞILIMI Sözleşmeli 2 2 İşçi Memur Erkek Kadın Personelin Belediyedeki Kıdemlerinin İstatistikleri Kıdem Toplam Personel Memur İşçi Sözleşmeli Personel Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 0-4 Yıl 64 % %59 2 % 2 4 % Yıl 60 % 26 6 % 6 54 % Yıl 20 % 9 3 % 3 17 % Yıl 45 % 20 1 % 1 44 % Yıl 33 % % 29 4 % ve üzeri 5 % 2 2 % 2 3 % Toplam

17 Mevcut Kadroların Norm Standartlarına Göre Dağılımı tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği C7 grubunda yer alan belediyemiz kadrolarının norm kadro standartlarına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir. MEMUR KADROLARIN NORM STANDARTLARINA GÖRE DAĞILIMI G.İ.H. T.H.S. A.H.S. S.H.S. Y.H.S. NORM KADRO MEVCUT Norm kadro yönetmeliğince belediye meclisince ihdas edilen kadrolarda istihdam edilen memurların işgal ettiği kadroların dağılımı aşağıda belirtilmiştir. MEMUR DOLU-BOŞ KADROLARIN DAĞILIMI G.İ.H. T.H.S. A.H.S. S.H.S. Y.H.S. DOLU BOŞ

18 İŞÇİ NORM KADRO DAĞILIMI NORM KADRO MEVCUT NORM KADRO, İHDAS EDİLEN KADROLAR VE DOLU VE BOŞ KADRO BİLGİLERİ NORM İHDAS EDİLEN İHDAS EDİLEBİLİR DOLU BOŞ KADRO ÜNVANI KADRO KADRO KADRO KADRO KADRO Başkan Yardımcısı Yazı İşleri Müdürü Mali Hizmetler Müdürü Fen İşleri Müdürü İmar ve Şehircilik Müdürü Zabıta Müdürü Temizlik İşleri Müdürü Diğer Müdürler Uzman Şef Avukat Mali Hizmetler Uzmanı Mali Hzm. Uzm. Yrd İdari Personel Teknik Personel Sağlık Personeli Yardımcı Hzm. Personeli Zabıta Amiri Zabıta Komiseri Zabıta Memuru (Norm Kadro Doluluk Oranı=Dolu Kadro x 100 / Norm Kadro ) NORM KADRO DOLULUK ORANI % Memur Kadroları Toplamı % Sürekli İşçi Kadrosu %

19 İş İstekleri 2013 yılında diğer kamu kuruluşlarında çalışan ve belediyemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu maddeleri gereği naklen veya açıktan atanma talebinde bulunanların, sözleşmeli personel olarak görev almak isteyenlerin ve iş talebinde bulunanların iş başvuruları kayıt altına alınarak İş Başvuru Veri Tabanına kaydedilmiştir. Başkanlık Makamı ve diğer birimlerin talepleri üzerine veriler tablolaştırılarak ilgililere sunulmaktadır. MEMUR İŞ BAŞVURULARI Memur Naklen Atanma Talebi Memur Açıktan Atanma Talebi MEMUR AÇIKTAN ATANMA TALEBİ Uzman Erbaş Açıktan Atanma Talebi (30 Yaş Altı) 174 Uzman Erbaş Açıktan Atanma Talebi (30 Yaş Üstü)

20 İŞÇİ İŞ BAŞVURULARI Selçuk'ta İkamet Eden 42 Selçuk Dışında İkamet Eden Sunulan Hizmetler Özlük İşlemleri 2013 yılı sonuna kadar Belediyemiz işçi, memur ve sözleşmeli personelinin özlük ile ilgili tüm işlerini birimimiz yürütmüş, özlük dosyalarının incelenmesi sırasında görülen eksiklikler giderilmiştir. Ayrıca personelin, hasta sevk, izin v.b. işleri günlük rutin olarak sürdürülmüştür. PERSONEL DURUMU DEĞİŞİKLİK TABLOSU MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ AYRILAN PERSONEL Emekliye Sevk Edilen Ölüm Nedeniyle İlişiği Kesilen Personel Askerlik Nedeniyle ilişiği Kesilen Personel Evlilik Nedeniyle İlişiği Kesilen Personel Naklen Diğer Kurumlara Atanan İş Akdi Feshedilen İşçi Sözleşme Süresi Bittiği İçin İlişiği Kesilen Personel İstifa Eden Personel Sözleşmeli Statü Değişikliği Toplam ALINAN PERSONEL Naklen Kurumumuza Atanan Personel Açıktan Atanan Personel 11-4 Geçici Görevle Başka Kurumlarda Çalışan Personel Memur Kadrosuna Atanan Sözleşmeli Personel 33 Diğer Kurumlardan Geçici Görevle Belediyemizde Çalışan Personel Toplam 45-4

21 2013 yılında 3 adet Mimar, 1 adet Mühendis olmak üzere 4 adet Sözleşmeli Personelin ve 1 Adet Müdür, 1 adet Memur ve 10 adet Zabıta Memuru kadrosuna ataması yapılan memur personelin işe giriş işlemleri internet ortamında İşe Giriş Bildirgeleri düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumuna online olarak bildirilmiştir. 2 adet Sözleşmeli personel sözleşmelerinin yenilenmemesi nedeniyle işten ayrıldığından dolayı internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna İşten Ayrılış Bildirgelerdi düzenlenerek online gönderilmiştir. 3 adet işçi ve 1 adet memur emekliye sevk edilmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili yazışmalar yapılarak emekli aylığı almaya hak kazanmışlardır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren 6495 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9.maddesinin birinci fıkrasının b bendi İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan 33 adet sözleşmeli personel çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına atanmışlardır.

22 MEMUR KADROSUNA ATANAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ARKEOLOG ÇOCUK EĞTİTİCİSİ EĞİTMEN GIDA MÜHENDİSİ HARİTA MÜHENDİSİ İNŞAAT MÜHENDİSİ JEOLOJİ MÜHENDİSİ KAMERAMAN MİMAR PEYZAJ MİMARI PROGRAMCI PSİKOLOG SOSYOLOG TEKNİKER VETERİNER HEKİM ZİRAAT MÜHENDİSİ 2013 yılı içinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün ilgili kanunlar ile verilen görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla ve talebi üzerine Selçuk Belediye Meclisinin aldığı kararların konularına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir. MECLİS KARARLARI TOPLU SÖZLEŞME 1 SÖZLEŞMELİ ÜCRET 5 KADRO DEĞİŞİKLİĞİ yılı içinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün ilgili kanunlar ile verilen görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla ve talebi üzerine Selçuk Belediye Encümeninin aldığı kararların konularına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

23 ENCÜMEN KARARLARI SOSYAL KONUT TAHSİSİ 4 İŞÇİ SOSYAL HAKLAR 1 İŞÇİ EMEKLİYE SEVK HİZMETE ÖZENDİRME MEMUR EMEKLİLİĞE SEVK Mart 2005 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 2005 / 7 sayılı Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce Standart Dosya Planı uygulamasına geçilmiştir. Birimimizdeki tüm dosyalar incelenmiş ve Standart Dosya Planına uygun olarak tekrar düzenlenmiştir. Müdürlük arşivi de bu plana uygun olarak güncellenmiştir. Standart Dosya Planı ve Elektronik Belge Sistemine geçilmesiyle birlikte çalışan işçi, memur ve sözleşmeli personelin özlük dosyaları taranmıştır. Arşivdeki bilgilerin de taranabilmesi için eskiden belediyede çalışmış tüm personele sicil oluşturulmuştur. Emekli işçi ve memur personelin de özlük dosyaları taranarak elektronik belge sistemine aktarılmıştır. Düzenli olarak tüm yeni evraklar da standart dosya planına uygun olarak sisteme aktarılmaktadır. Tahakkuk İşlemleri Bu dönemde; Belediyemiz işçilerinin her ayın 14 dünde, memur ve sözleşmeli personelin her ayın 15 inde maaşları ve yılda dört kez 13 Yevmiye ile yılda iki kez 30 yevmiye ikramiyeleri, tüm sosyal alacakları, kıdem tazminatları ile Meclis Üyesi, Komisyon Üyelikleri, Encümen Üyelikleri Huzur hakları hazırlanarak ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne düzenli olarak teslim edilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak belediyemizde çalışan memurların maaşlarından kesilen Emekli Sandığı Kesenekleri Sosyal Güvenlik Kurumuna internet ortamında her ay süresi içinde gönderilerek ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmektedir sayılı İş Kanununa tabi olarak belediyemizde çalışan işçiler ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereği Sözleşmeli Personel olarak çalışanların maaşlarından kesilen sigorta primleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna internet ortamında her ay süresi içinde gönderilerek ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmektedir

24 Eğitim Faaliyetleri Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri gereği 2013 yılında yapılacak olan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Eğitimi ve Mahalli İdareler Personeli Unvan Değişikliği Eğitimi başvuru tarihleri tüm birimlere duyurulmuştur. Mahalli İdareler Unvan Değişikliği Eğitimi ve Sınavına 1 adet personel ile Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavına 5 adet personel başvuruda bulunmuştur. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavına 2 adet personel katılmış ve başarılı olan 1 tahsildar Personelin şef kadrosuna, 1 şef personelin müdür kadrosuna atamaları yapılmıştır. Hizmet İçi Eğitim ve Hizmet Geliştirme Eğitim Faaliyetleri Selçuk Belediyesi nde görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetiştirilmesini sağlamak, görevlerinin gerektirdiği mesleki bilgi ile iletişim becerilerini kazanmalarını yardımcı olmak, etkinlik ve tutumluluk bilinci ile yetiştirilerek verimliliklerini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla Hizmet İçi Eğitim ve Hizmet Geliştirme Eğitimi planlanmıştır. Bu planlama müdürlüklerin ihtiyaçları doğrultusunda kişisel gelişim eğitimleri ve mevzuat eğitimleri üzerine yapılmıştır.

25 Hizmet Geliştirme Eğitim Programı kapsamında Çevre ve Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından planlanan, personeli hijyen konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen Hijyen Eğitimi başlıklı seminer, tarihinde, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı meclis ve sergi salonunda, Ege Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ece Nüket ÖNDOĞAN tarafından verilmiştir. Eğitime Çevre ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü nden 30 personel katılmıştır.

26 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2013 yılı Eğitim Programında, müdürlüklerin birlikte yürüttüğü iş ve işlemlerin aksayan yönlerini tespit etmek, eksikliklerini gidermek, Zabıta Müdürlüğü nde yeni göreve başlayan personelin bilgilendirilmesini ve Zabıta Müdürlüğü hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla iki adet hizmet içi eğitim yapılmıştır tarihinde Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı meclis ve sergi salonunda, Çevre ve Sağlık İşleri Müdür vekili Gıda Mühendisi Gonca ERDEM, Gıda Mühendisi Selen AZRAK ve Çevre Mühendisi Caner TEMEL tarafından verilen ilk eğitimde İşyeri açma ve çalışma ruhsatları, gıda güvenliği ve kalitesi, işyerlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, hava, su, toprak ve gürültü kirliliği konuları yer almıştır. Eğitime Zabıta Müdürlüğü nden 23 personel katılmıştır.

27 Hizmet içi eğitim kapsamında gerçekleştirilen diğer eğitim ise tarihinde Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı meclis ve sergi salonunda Mimar Tuba GÜLAMBER ve Mimar Tülay AYARMAN tarafından verilmiştir. Selçuk Belediyesi İlan, Reklâm ve Tabela Yönetmeliği ile Selçuk Belediyesi İmar Yönetmeliği konularının yer aldığı eğitime Zabıta Müdürlüğü nden 23 personel katılmıştır. İşe yeni başlayan personelde kurum ve kurum içindeki pozisyonu hakkında kanaat oluşturmayı hedefleyen Uyumlanma (Oryantasyon) başlıklı hizmet içi eğitim semineri tarihinde, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı meclis ve sergi salonunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çalışanı Sosyolog Aysun ELTAN tarafından verilmiştir. Eğitime işe yeni başlayan 7 personel katılmıştır. Hizmet Geliştirme Eğitim Programı kapsamında Sayıştay 4. Daire Başkanı Abdurrahman ACAR tarafından 16 Mart 2013 tarihinde Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı meclis ve sergi salonunda verilen Kamu İhale Kanunu ve Yeni Büyükşehir Belediyesi Kanunu başlıklı eğitim seminerine 67 kişi katılmıştır. Abdurrahman ACAR tarafından 17 Mart 2013 tarihinde Zabıta Müdürlüğü nde görev yapmakta olan 28 kişiye de Zabıta Mevzuatı başlıklı eğitim semineri verilmiştir.

28 Selçuk Belediyesi personelini kan bağışı konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık yaratabilmek için Türkiye Kızılay Derneği Ödemiş Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Osman CENGİZ tarafından tarihinde Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı meclis ve sergi salonunda Kan Bağışı Konusunda Bilgilendirme Eğitimi semineri düzenlenmiştir. Eğitime tüm birimlerden 146 kişi katılmıştır.

29 Selçuk Belediye personelini omurga sağlığı konusunda bilinçlendirmek için Op. Dr. Alper IRAK tarafından tarihinde Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı meclis ve sergi salonunda Omurga Sağlığı ve Ergonomi konulu eğitim semineri düzenlenmiş, eğitime tüm birimlerden 108 kişi katılmıştır. Türkiye Belediyeler Birliği İmar ve Şehircilik Müdürü Ayşe ÜNAL tarafından verilen 6306 sayılı kanun, 6360 sayılı kanun, 3194 sayılı kanunun 32.ve 42. maddeleri, 775 sayılı kanunun 18. maddesi, 3091 sayılı kanun uygulamaları konularını kapsayan İmar Mevzuatı eğitimi 14 Mayıs 2013 tarihinde Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı meclis ve sergi salonunda yapılmış, eğitime İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nden 14 personel katılmıştır.

30 Hizmet geliştirme eğitim programı kapsamında, Belediye Gelirleri Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Tebligat Kanunu, Tahsilat Yönetmeliği, İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliği, İcra İşlemleri, Emlak Vergisi Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 2942 Kamulaştırma Kanunu konularını içeren Belediye Gelirleri Mevzuatı eğitimi Sayıştay 4. Daire Başkanı Abdurrahman Acar tarafından Mayıs 2013 tarihlerinde Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı meclis ve sergi salonunda yapılmış eğitime Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü nden 14 personel katılmıştır. Belediyemizin yeniden yapılandırılması sürecinde evrak takip işlemlerinin elektronik ortamda yapılması amacıyla kurulan evrak takip programı tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. Bu nedenle tüm müdürlüklerde ve alt birimlerde çalışan evrak takibinden sorumlu personele Evrak Takip ve Resepsiyon eğitimi Mayıs 2013 tarihlerinde Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı meclis ve sergi salonunda SAMPAŞ çalışanı Bihter KONUKÇU tarafından verilmiştir. Eğitime tüm birimlerden 35 kişi katılmıştır. 30 Haziran 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Belediyemizin sorumluluğunda olan ve çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirilerek, bu alandaki hatalarını minimuma indirmek ve daha güvenli çalışma ortamları sağlamak amacıyla Çevre ve Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından planlanan Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilmiştir Haziran 2013 tarihlerinde ve tarihinde Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı meclis ve sergi salonunda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının anlatımıyla günde dört oturum düzenlenerek yapılan bu eğitimlere tüm belediye personeli katılmıştır. Turizm, Ekonomi, Bilimsel Araştırma, Tanıtma Merkezi (TEBİAT) ve Zonguldak Karaelmas Belediyeler Hizmet Birliği tarafından Ağustos 2013 tarihinde Antalya Alanya İncekum Beach Resort Otel de yapılan Mahalli idarelerde Personel İşlemleri konulu eğitim semineri, Ankara İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı ve Baş kontrolör olarak görev yapmış Sabahattin KARAKAYA tarafından verilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, intibak işlemleri, sözleşmeli personel, norm kadro yönetmelikleri gibi konuların anlatıldığı bu eğitime İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Hatice BİBERCİOĞLU ve bu birimde Sosyolog olarak görev yapan Aysun ELTAN katılmıştır.

31 Türkiye Belediyeler Birliği İmar ve Şehircilik Müdürü Ayşe ÜNAL tarafından verilen 6360 sayılı kanun ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği konularını kapsayan İmar Mevzuatı eğitimi 21 Ekim 2013 tarihinde, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı meclis ve sergi salonunda yapılmış, eğitime İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nden 14 personel katılmıştır. Hizmet geliştirme eğitim programı Kıyı Ege Belediyeler Birliğinin düzenlediği Sayıştay 4. Daire Başkanı Abdurrahman Acar tarafından verilen, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun ve Yerel Yönetimler Mevzuatı Soru- Cevap başlıklı eğitim semineri, 22 Ekim 2013 tarihinde Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı meclis ve sergi salonunda yapılmış, eğitime tüm birimlerden 90 kişi katılmıştır.

32 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİMİN KONUSU Hijyen Eğitimi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları, Gıda Güvenliği ve Kalitesi, İşyerlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Hava, Su, Toprak ve Gürültü Kirliliği Selçuk Belediyesi İlan, Reklâm ve Tabela Yönetmeliği, Selçuk Belediyesi İmar Yönetmeliği Uyumlanma (Oryantasyon) Eğitimi Kamu İhale Kanunu ve Yeni Büyükşehir Belediyesi Kanunu Zabıta Mevzuatı Kan Bağışı Konusunda Bilgilendirme Eğitimi Omurga Sağlığı ve Ergonomi EĞİTİMİ VEREN KURUM - KİŞİ Yrd. Doç. Dr. Ece Nüket ÖNDOĞAN Gıda Mühendisi Gonca ERDEM, Gıda Mühendisi Selen AZRAK ve Çevre Mühendisi Caner TEMEL Mimar Tuba GÜLAMBER Mimar Tülay AYARMAN Sosyolog Aysun ELTAN Kıyı Ege Belediyeler Birliği Abdurrahman ACAR Kıyı Ege Belediyeler Birliği Abdurrahman ACAR Türkiye Kızılay Derneği Ödemiş Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Osman CENGİZ Universal Hastanesi Op. Dr. Alper IRAK EĞİTİM TARİHLERİ VE SAATİ Saat EĞİTİME KATILAN MÜDÜRLÜKLER EĞİTİME KATILAN KİŞİ SAYISI Çevre ve Sağlık İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü Saat Zabıta Müdürlüğü Saat Zabıta Müdürlüğü Saat Zabıta Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müd Saat Tüm Müdürlükler Saat Zabıta Müdürlüğü Saat Tüm Müdürlükler Saat Tüm Müdürlükler 108 EĞİTİM YERİ Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Meclis ve Sergi Salonu Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Meclis ve Sergi Salonu Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Meclis ve Sergi Salonu Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Meclis ve Sergi Salonu Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Meclis ve Sergi Salonu Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Meclis ve Sergi Salonu Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Meclis ve Sergi Salonu Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Meclis ve Sergi Salonu

33 İmar Mevzuatı Belediye Gelirleri Mevzuatı Evrak Takip ve Resepsiyon Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Mahalli idarelerde Personel İşlemleri İmar Mevzuatı 6360 Sayılı Kanun Kıyı Ege Belediyeler Birliği Ayşe ÜNAL Kıyı Ege Belediyeler Birliği Abdurrahman ACAR SAMPAŞ Bihter KONUKÇU İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ankara İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Sabahattin KARAKAYA Kıyı Ege Belediyeler Birliği Ayşe ÜNAL Kıyı Ege Belediyeler Birliği Abdurrahman ACAR Saat Saat İmar ve Şehircilik Müd. 14 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Saat Tüm Müdürlükler Saat Tüm Müdürlükler Ağustos Saat Saat İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. 2 İmar ve Şehircilik Müd Saat Tüm Müdürlükler 90 Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Meclis ve Sergi Salonu Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Meclis ve Sergi Salonu Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Meclis ve Sergi Salonu Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Meclis ve Sergi Salonu Antalya Alanya İncekum Beach Resort Otel Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Meclis ve Sergi Salonu Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Meclis ve Sergi Salonu HİZMET İÇİ EĞİTİMLER Sağlık Eğitimleri 4 Hizmet Geliştirme Eğitimleri 5 Mevzuat Eğitimleri 6

34 Diğer İşlemler Selçuk ta yaşayan farklı grupların şehre bağlılıkları ve yer kimliği, farklı grupların Selçuk a geldikten sonra yaşadıkları uyum süreçlerindeki farklılıklar, benzerlikler konularında bilgi sağlamak ve Selçuk Belediyesi personelinin Selçuk Efes Kent Belleği Merkezi ile ilişkisini güçlendirmek amacıyla Kültür ve Eğitim Müdürlüğü ile birlikte personel görüşmeleri planlanmıştır. Bu görüşmeler ile belediye personelinin Selçuk Efes Kent Belleği Merkezi nde yürütülen sözlü tarih çalışmalarına ve belge, fotoğraf toplanmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Görüşmelerin planlandığı tarih itibariyle kadrolu ve hizmet alımı ile çalışan 353 kişiden oluşan tüm belediye personelinin bu araştırmaya katılımı için müdürlüğümüz tarafından takvimlendirme yapılmıştır. Günlük katılım çizelgesi 25 kişiyi aşmayacak ve belediye hizmetlerini aksatmayacak şekilde, farklı müdürlüklerden çalışanların bir araya getirilmesi de amaçlanarak hazırlanmıştır. Kent Belleği Merkezi nin kısa tanıtımı ve gezisinin ardından 3. katta bir saat sürmesi tahmin edilen bir sohbet kısmı olacaktır. Tüm ziyaretlerin tarihleri arasında saatlerinde Selçuk Efes Kent Belleği Merkezi nde yapılması planlanmış ve tüm müdürlüklere duyurusu yapılmıştır. Selçuk Efes Kent Belleği Merkezi Personel Görüşme Takvimlendirmesi TARİHLER BİRİMLER TOPLAM SAYI 1 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ HUZUREVİ 5 MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HAL MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ T KİŞİ

35 Belediyemiz hizmetlerinin daha iyi yürütülebilmesi için birimimiz tarafından yürütülen Resmi Evrak Kayıt ve Dilekçe Evrak Kayıtlarının Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesi tarafından yürütülmesi uygun görülmüştür. Bu nedenle Evrak Kayıt işlemleri ile ilgili evraklar ve dizi pusulaları tarihinde Yazı İşleri Müdürlüğü ne teslim edilmiştir.

36 SELÇUK KENT OTOMASYON SİSTEMİ (SELKOS) PROJESİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR 1. Veri Standardizasyonu; öncelikle belediyenin mevcut veri tabanındaki bilgilerin standart bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda eşlemeye konu olacak tüm veriler elden geçirilir ve sağlıklı bir veri altyapısı oluşturulur Adet veri personelimiz tarafından kontrol edilerek düzeltilmiştir. Geri kalan kısımlar için belediyenizden görevlendirilen personellere gerekli eğitimler verilerek çalışmaların tamamlanması sağlanmıştır. 2. HARİTA ALTLIK TEMİNİ / VERİ ÜRETİM ÇALIŞMALARI i. İDARİ SINIR; İlçe ve Mahalle sınırlarının halihazır harita ve numarataj paftaları kullanılarak, SBS ortamında hazırlanması, Mahalle muhtarlıklarının yerlerinin belirlenmesi, mahalle ile ilgili genel bilgilerin (Nüfus, Seçmen, Memleket...) toplanması ile oluşturulur. 5 adet mahalle sınırı akıllandırılarak sisteminize aktarılmıştır. ii. HALİHAZIR HARİTA; Bu aşamada, belediyede mevcut tüm haritalar akıllı hale getirilir. Yani bilgisayar ekranında görünen çizimler veri tabanındaki sözel verileriyle eşlenir ve anlamlı hale gelir. 85 adet 1/1000 ölçekli halihazır paftası temin edilerek çalışmalarımız tamamlanmıştır. 1. Binaların kapalı alan haline getirilmesi, 5629 adet bina kapalı alan haline getirilerek veritabanınıza aktarılmıştır. 2. Yapı adaları (arazi kullanım) bilgilerinin kapalı alan haline getirilmesi: Güncelleştirilen halihazır haritalarda etrafı yollar ile çevrili alanlar belirlenir ve kapalı alan haline getirilir. Kapalı alan haline getirilen bu alanlara fonksiyon bilgisi (Mezarlık, Yeşil alan, Park, Konut alanı,...) ve isim bilgisi (Mezarlık adı, Park adı,...) girilerek arazi kullanım bilgileri oluşturulur. 3. Yapı Kullanım: Kapalı alan haline getirilen binalar kullanım türlerine (Konut, Dini Tesis, Eğitim Kurumu, Sağlık Kurumu, ) göre sınıflandırılıp içerisine; kat adedi, bina adı, konut daire sayısı, iş yeri daire sayısı gibi bilgiler girilir adet binaya yapı kullanım bilgileri işlenmiştir. 4. Yol Bilgileri (Yol Orta Çizgileri) : Yollar başlangıç ve bitimlerinden yolun orta aksından gidecek şekilde çizgiler halinde hazırlanır. Bu çizgilere yol ile ilgili; yolun adı, arter bilgisi, trafik bilgileri, yol yönleri, şerit sayıları, yol genişliği, yol uzunluğu, tretuvar-kaldırım bilgileri vb. gibi bilgiler girilir. 443 adet cadde-sokak için çalışmalarımız tamamlanmıştır.

37 iii. UYGULAMA İMAR PLANI Ana plan ve Tadilat Planların scanner da taranması, Koordinatlandırılması, Plan lejant ve sembollerinin hazırlanması, Plan notlarının hazırlanarak ilgili planlara bağlanması, Lejant/Semboloji ve durum bilgilerinin girişinin yapılması, İmar planının SBS (Sayısal Bilgi Sistemi) ortamında 3194 sayılı imar kanununa göre sayısallaştırılması, kontrol çizimleri ve onay plan çizim çıktılarının alınması. Bu sayede otomatik imar durumu ve inşaat istikamet alınması için gereken verinin hazırlanması. 58 adet 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftası için çalışmalarımız tamamlanmıştır. 3. ENVANTER ÇALIŞMALARI a. Saha çalışması; Belediye Sınırları içerisinde bulunan; Bina, Bağımsız Bölüm ve Kişilere ait verilerinin toplanması için Konumsal tabanlı Anket çalışması yapılacaktır. Bu çalışma ile Bina ve Bağımsız Bölümler ile ilgili kullanım şekli, kullananlara ve mülkiyete ait bilgilerin araziden Belediye Gelirlerinin arttırılması amaçlı olarak toplanması hedeflenmektedir. Saha çalışması Belediye sınırları içerisindeki tüm bağımsız birimlerin nitelik bilgi alt yapısının oluşturularak sabitlenmesi ve bunlara ait malik/kullanıcı bilgilerinin oluşturularak ilişkisel veri tabanında tutulmasını sağlanacaktır. Taşınmaz (bina, arsa, arazi) ve Bağımsız bölümlere (Hane Halkı Bilgilerine) ait veriler toplanacaktır ve sahadan toplanan veriler bilgisayara yüklenecektir. Saha çalışmaları ile toplanacak veriler Adres Bilgi Sistemi oluşturacak şekilde bilgisayar ortamına harita destekli olarak girilecektir. Ayrıca Tüm bu verilerin toplanması verilerin güvenli doğru toplanmasının sağlanması veri eşlemelerindeki hataların sıfırlanması amacıyla pda (el bilgisayarı) ile yapılmaktadır. 1. Yapı adası ve yolların tespit edilmesi; saha mevcut tüm yapı adaları ve yollar bizim personelimiz tarafından tespit edilecek ve bunların fotoğrafları çekilecek. Fotoğraf Çekilmesi, Binaların ön cephelerinden binayı gösteren en az 1 (bir) adet digital fotoğraf çekilecektir. Sokakların giriş ve çıkışlarından sokağı tanımlayacak birer adet dijital fotoğraf çekilecektir. Arazi, Arsa ve Meydanları tanımlayıcı birer dijital fotoğraf çekilecektir. Çekilen bu dijital fotoğraflar sisteme aktarılacak ve mevcut sözel verilerle ilişkilendirilecektir. Saha çalışmaları kapsamında 443 adet yol tespiti yapılarak gerekli bilgiler toplanmıştır. 2. Sokakların tespit edilmesi; sahada tespiti gerçekleştirilen 443 adet yol, idari sınıra uygun bir şekilde GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) ortamında hazırlanmış ve veritabanınıza aktarılmıştır.

38 3. Numaratajın tespit edilmesi; Mevcut Numarataj bilgilerinin sahada tespit edilmesi, binaların fotoğraflarının çekilmesi, kapı girişlerinin harita üzerinde gösterilmesi ve sisteme entegre edilmesi çalışması 5629 adet bina için tamamlanmıştır. 4. Bina ve yol Fotoğraflarının çekilmesi; adet yol ve bina fotoğrafı çekilerek veritabanına aktarılmıştır. 5. Bağımsız birim bazında kişilerin tespit edilmesi; belediye sınırları içersinde bulunan her bina ve her bağımsız birimden, hazırlanan farklı sorular ile bina, daire ve kişi bilgilerinin toplanması çalışması tamamlanmıştır. Toplamda adet bina, adet bağımsız birim ve adet kişi bilgisi toplanmış ve sisteminize aktarılmıştır. b. MÜLKİYET BİLGİLERİ Gelir Rasyonalizasyonu Çalışmaları içinde kaçakların tespit edilmesi işlemleri için gerekli olan bir diğer bilgi Mülkiyet Bilgileridir. Tapu Sicil Müdürlüğünde bulunan kayıtların durumu gözden geçirilir ve daha sonra Tapu Sicil Müdürlüğü, Tapu Ana Kütük ve Kat Kütüğünde bulunan güncel mülkiyet bilgileri bilgisayara aktarılır. Tapu Sicil Müdürlüğünde bulunan tüm tapu bilgilerinin bilgisayara aktarılması işlemi, şirketimizin bu konuda uzman ekibi tarafından gerçekleştirilir. Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde yapılacak olan çalışma için gerekli izin Belediye tarafından alınacaktır. Tapu Sicil Müdürlüğü ile Belediye arasında (kullanılacak yazılım ve veri tabanı için) gerekli iletişim altyapısı Belediye tarafından karşılanacaktır. i. Tapu Sicil Bilgileri; Tapu Sicil Müdürlüğünde bulunan tapu kütüğü ve kat kütüklerinden tüm bilgiler (mülkiyet, beyan, şerh, irtifak ) bilgisayar ortamına (eski ve yeni mülkiyet bilgilerinin tamamı) girilecek, veri tabanına aktarılacak ve kadastro parsel bilgileri ile eşlenecektir. Tapu Sicil Müdürlüğünde en az bir makinede bu sistem çalışır halde (Belediye deki veri tabanı ile bağlantılı olarak) olacak ve alım-satım ve diğer tapu hareketleri anlık olarak bilgisayar ortamına girilerek bu bilgilerin Belediye veri tabanlarına yazdırılması sağlanacaktır. Güncellenen Tapu bilgileri başta Gelirler ve İmar Müdürlüğü çalışmalarına girdi teşkil edecektir adet tapu malik bilgisi sisteminize aktarılmış, kurulan yeni uygulamalar ile tapu bilgilerine anlık olarak ulaşmanız sağlanmıştır. ii. Kadastro Paftaları; Kadastro Pafta, Ada, Parsel bilgileri topolojik hale getirilecek ve Tapu sicil kayıtları ile ilişkilendirilecektir. (Kent Bilgi sistemi altlığı olarak hazırlanır) Sayısal olmayan bilgiler (Paftalardaki) Kadastro parselleri, ilgili belgelerinden (Röperli kroki, Değişiklik folyoları, Ölçü krokileri...) koordinat girerek sayısallaştırılacak ve güncelleştirilecektir. Kadastral Pafta Ada Parsel bilgilerine ait eski ve yeni bilgiler de belirlenecektir. (Örneğin imar uygulaması sonucunda oluşan parselin eski pafta-ada-parsel bilgisi

39 gibi) adet kadastro parseli tespiti yapılmış ve harita verisi olarak veritabanınıza aktarılmıştır. 4. Dijital Arşivin oluşturulması i. Belediyedeki tüm birimlerin arşivdeki belgelerinin hızlı doküman tarayıcılar ile taranması Toplamda adet belge dijitalleştirilmiş ve sisteminize dahil edilmiştir. ii. Arşiv belgelerinin bilgilerinin bilgisayara girilmesi Taranarak dijitalleştirilen tüm dosyalara ait bilgiler sisteme aktarılmıştır. 5. Veri eşleme; Bilgi Eşleme Çalışmaları, Taşımaz ile ilgili saha çalışması sonucunda oluşturulan mevcut durum bilgisi ve mülkiyet bilgilerinin ilişkilendirilerek proje kapsamındaki veriler ile eşleştirilmesi çalışmalarıdır. Arazi/Saha, Tapu Sicil, Ruhsat bilgilerin eşlenerek taşımaz sicili oluşturulmakta ve Mevcut Gelir (Beyan, Tahakkuk, Tahsilat) bilgilerinin bu kayıtlar ile eşlenmesi sonucunda kayıp-kaçak analizleri yapılmaktadır. Devreye alınan uygulamalar; i. GIS uygulamaları; belediye imar müdürlüğünde devreye alınmıştır. ii. E-belediye Uygulamaları; vatandaşların günün her saati 7/24 belediye ile interaktif iletişim kurabilmesine imkân vermekte, katılımcı belediyeciliği desteklemektedir. Vatandaşın belediyeye günün her anında, bulunduğu her noktadan ulaşabilmesi, çeşitli başvuru, takip, bildirim, sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilmesi belediye-vatandaş etkileşimini ileri seviyeye taşıma olanağı sağlamaktadır. Belediye web sayfasından ulaşılabilmektedir. iii. E-nikah uygulaması; Kişilerin Belediyeye gelmeden nikah tarihi almasını sağlayan web uygulaması. Belediye web sayfasından ulaşılabilmektedir. iv. Kent rehberi uygulamaları; Vatandaşlara, ihtiyaç duydukları idari adres, mülki adres, imar planı, önemli yer bilgilerini harita destekli olarak web tabanlı platformda internet üzerinden sunabilir; onların bu bilgiler üzerinden çeşitli sorgulamalar yapmalarını sağlayabilirsiniz. Belediye web sayfasından ulaşılabilmektedir. v. Yönetici masası uygulamaları; tahmine dayalı karar alma yerine, kesin ve net bilgiye dayalı daha sağlıklı kararlar almanızı sağlayarak nitelikli planlama yapabilmenize olanak verir.

40 vi. SMS servisleri; vatandaşların cep telefonlarından SMS mesajları vasıtası ile belediyeyle iletişime geçebilmelerine ve bilgi alabilmelerine imkân vermektedir. Devreye alınmıştır. vii. Mobil uygulamalar 1. Mobil beyan; vatandaşın el bilgisayarı ile online beyan vermesini ve tahakkuk geçilmesini sağlayan uygulama. 2. Mobil tahsilat; Merkezi sistem ile iletişim, GPRS üzerinden sağlanarak sahada tahsilât işlemleri on-line olarak yapılabilmektedir. Belediye personeli bu modül ile sahada emlak, çevre temizlik, vb. gibi çeşitli vergilerin sorgulanmasını ve tahsilatını gerçekleştirebilmektedir. 3. Mobil kabahatler kanunu; El terminalleri rutin ve şikâyet üzerine yapılacak tüm denetimlerde kullanılabilmektedir. İş yeri bilgileri, Belediye veritabanına GPRS üzerinden on-line şekilde erişilerek kontrol edilmekte, denetim esnasında yapılan tespitler kayıt altına alınmakta ve İlgili belgeler el terminalleriyle pratik bir şekilde hazırlanabilmektedir. Sahadaki denetimler esnasında ruhsatsız işyerleri tespit edilerek tebligat düzenlenebilmektedir viii. Resepsiyon uygulamaları; Belediyenizin sunduğu hizmetlerin vatandaşlara daha kolay ulaşmasını sağlamak amacı ile tasarlanmıştır. Hizmet talepleri tek bir merkezde toplanarak, ilgili birimlere dağıtımı bu merkezden yapılır. Bu sayede daha hızlı ve ölçülebilir hizmet verebilme imkanı sağlanmış olur. Birçok iş ve işlem bu noktada gerçekleştirilerek, vatandaş talebi derhal karşılanır. Uygulama çalışır hale getirilmiştir. Taşınma çalışmaları tamamlandıktan sonra devreye alınacaktır. ix. Evrak takip sistemi; Vatandaştan gelen evrakların dijital ortamda belediye birimlerine ulaşması sağlanacaktır. Taşınma çalışmaları tamamlandıktan sonra devreye alınacaktır. x. İstek Şikayet Takip sistemi; Vatandaştan gelen istek ve şikayetlerin ilgili birime dijital ortamda ulaşmasını, çözümün vatandaşa mail ve GSM üzerinden bildirilmesi sağlanacaktır. Taşınma çalışmaları tamamlandıktan sonra devreye alınacaktır.

41

42 , , , , ,00 A-Mali Bilgiler 1 Bütçe Uygulama Sonuçları Belediyemiz 2013 yılı Bütçesinde ,00-TL lık gelir ve ,00-TL gider ve ,00-TL Finansmanın Ekonomik sınıflandırması tablosunda Bankalardan Borçlanma ile denklik sağlanmıştır. Yıl içerisinde ,00,-TL ek bütçe yapılmıştır yılı sonu itibarı ile gelirlerimiz, ,07.-TL tahakkuk yapılmış ve geçen yıldan devreden ,44.-TL tahakkuk ile toplam tahakkuk ,51.-TL olmuştur. Tahakkuk eden bu gelirin ,66.-TL tahsilatı yapılmış ve yıl sonu itibarı ile ,85.-TL tahakkuk tahsil edilmeyerek 2014 yılına devretmiştir GELİR BÜTÇESİ 2012 Devir Yıl içi Tahakkuk Toplam Tahakkuk Tahsilat 2014 e devir

43 93.302, , , , , , yılı gider bütçemiz ,00-TL olarak düşünülmüş, geçen yıldan devreden ,00.-TL ödenek ile ve ,00- TL Ek bütçe ile Toplam ödenek ,00.-TL olmuştur. Yılsonu itibarı ile ,43.-TL ödenek harcanmış, ,57.-TL ödenek imha edilmiş ve 2014 yılına ,00.-TL kullanılmayan ödenek olarak devretmiştir Devreden Ödenek 2013 Bütçesi Toplam Ödenek Harcanan Ödenek İmha Edilen Ödenek Devir eden Ödenek 0 GİDER BÜTÇESİ

44 , , , , , ,62 Ekonomik sınıflandırma düzeyine göre 2013 yılında yapılan Harcamalar : Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderlerine Faiz Giderleri Cari Transferlere Sermaye Giderlerine ,02.-TL ,67.-TL ,75.-TL 7.976,92.-TL ,45.-TL ,62.-TL GİDER BÜTÇESİ Personel Giderleri Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari transferler Sermaye Giderleri

45 , , , , , , , , ,65 Fonksiyonel sınıflandırma düzeyine göre ise Harcamalar, Genel kamu Hizmetleri ,60-TL Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri ,41-TL Ekonomik İşler ve Hizmetler ,63-TL Çevre Koruma Hizmetleri ,57-TL İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri TL Sağlık Hizmetleri ,66-TL Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri ,28-TL Eğitim Hizmetleri ,01-TL Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri ,65-TL olarak gerçekleşmiştir , , , ,00 Genel kamu Hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Ekonomik İşler ve Hizmetler Çevre Koruma Hizmetleri İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Sağlık Hizmetleri ,00 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri ,00 0,00 GİDERLERİN FONKSİYONEL DAĞILIMI Eğitim Hizmetleri Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri Tahakkuk yapılan Gelirlerimiz ana başlıkları ile dökümü yapıldığında, Vergi gelirleri ,39.-TL Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri ,61.-TL Alınan Bağış ve Yardımlar ,99.-TL Diğer Gelirler ,88.-TL Sermaye gelirleri ,64.-TL

46 , , , , , , , , , ,88 Olarak toplam tahakkukumuz ,51.- TL gerçekleşmiştir. Yapılan bu tahakkuktan 2013 yılında ,66.-TL tahsilat yapılmıştır TAHAKKUKLAR Vergi gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler Sermaye gelirleri TAHSİLATLAR Vergi gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler Sermaye gelirleri 2013 yılı içinde ,07.-TL gelir tahakkuku yapılmıştır. Yaptığımız tahakkukun gelir bütçemize oranı % 94,52 olarak gerçekleşmiştir.

47 Tahakkuk eden bu gelirin ,66.-TL tahsilatı yapılmış ve tahsilatımızın gelir bütçemize oranı da % 91,97 olarak gerçekleşmiştir 2013 yılı içerisinde ,07.-TL gelir tahakkuku yapılmış olmasına karşın, yıl sonu itibarı ile ,66.-TL tahsilat yapılmıştır. Personel giderleri ,02.-TL olarak gerçekleşmiş ve bunun da gerçekleşen gider bütçemize oranı % 23, yıl içi gelir tahakkuklarımıza oranı % 31,15 ve tahsilatımıza oranı ise %32,01 olmuştur. Tanzim Satış Müdürlüğü içerinde Carpouza Cafe, Düğün salonu işletmesi ve Soğuk hava işletmesi mevcuttur. Konsolide olarak ele alındığında 2013 yılı faaliyeti olarak ; Belediyemiz Tanzim Satış Müdürlüğü olarak işletilmekte olan işyerlerinin 2013 yılına ait faaliyetleri ve Kar / Zarar durumu aşağıdaki gibidir. CARPOUZA CAFE : ====================== Mal Alımları Personel Giderleri : ,59 TL : ,13 TL Genel Üretim Giderleri : 4.889,97 TL Genel Yönetim Giderleri : ,78 TL TOPLAM TİCARİ SATIŞLAR : ,47 TL : ,66 TL 2013 YILI ZARARI ( - ) : ,81 TL DÜĞÜN SALONU : ====================== Genel Yönetim Giderleri : 9.170,13 TL TİCARİ SATIŞLAR : ,00 TL Satıştan iadeler ( - ) : 500,00 TL 2013 YILI KARI ( + ) : 9.529,87 TL

48 SOĞUK HAVA DEPOSU : ====================== Genel Yönetim Giderleri Satışlar : ,70 TL : ,50 TL 2013 YILI KARI ( + ) : ,80 TL GEZİ CAFE : ====================== Genel Yönetim Giderleri : 4.116,13 TL 2013 YILI ZARARI ( - ) : 4.116,13 TL GENEL ZARAR ( - ) : ,27 TL 2013 yılı Tanzim Satış Şefliğinin zarar etmesi personel giderlerinden kaynaklanmaktadır. Mal alış ve satışlarından kaynaklanan bir zarar söz konusu olmamıştır. Daha iyi hizmet verilmesi için vardiyalı çalışma yapılmakta ve çalışanların içinde sendikalı işçilerin de olması personel giderlerini yükseltmektedir yılı içerisinde Destek Hizmetleri Şefliğimiz tarafından yapılan ihale bilgileri ise aşağıdaki gibidir. HİZMET ALIMI 2013 Yılında yapılan Hizmet Alımı İhalelerinin bir kısmı 2014 yılı için yapılan hizmet alımı ihaleleridir.2013 Yılı bütçesinden yapılan ihalelerin bedeli ,39 TL., 2014 yılı için yapılanlan ,33 TL. dır. MAL ALIMI İHALELERİ 2013 Yılında yapılan Mal Alımı İhalelerinin bir kısmı 2014 yılı için yapılan alımı ihaleleridir.2013 Yılı bütçesinden yapılan ihalelerin bedeli ,37 TL., 2014 yılı için yapılanla ,00 TL. dır. YAPIM İŞİ İHALELERİ 2013 Yılında yapılan Yapım işi İhalelerinin toplam bedeli ,55 TL. dir.

49 YILI YAPIM İŞİ İHALELERİ SÖZLEŞME BEDELİ 2013/49015 İdare malı malzemeler ile ilçemiz 14 Mayıs Mahallesi ,83 TL. Sokak ve Yenikent parkı düzenleme işleri yapılması yapım işi. 2013/ İdare Malı Malzemeler İle İlçemiz Atatürk Mahallesi, İsabey Mahallesi ve Zafer Mahallesi Cadde ve sokaklarında beton ,70 TL. Parke ve Bordür Döşenmesi yapım işi. 2013/40297 İdare Malı Malzemeler İle İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Cadde ve Sokaklarında Beton Parke Ve Bordür Döşenmesi İşçiliği yapım işi ,40 TL 2013/21571 Selçuk Belediyesi Eğitim Tesisi Yapılması yapım işi ,00 TL 2013/83056 Selçuk İlçesi Ayasuluk Kalesi Koruma Alanı Kapsamında ,62 TL Yer Alan Geçici Kafeteryanın Uygulama ve Çevre Düzenleme işi 2013/29226 Selçuk Belediyesi Meyve İşleme ve Soğuk Hava Deposu 2. Etap ,00 TL Soğutma Sistemi ve Diğer İşler yapım işi. Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü 2013 yılında, Başkanlık Makamı tarafından havaleleri yapılan evraklar konularına göre ayrılarak, yazı ile cevap verilecek olanlara yasal süreleri içinde cevap verilmiştir. Encümeni ilgilendirenler Belediye Encümenine, Belediye Meclisini ilgilendiren konular Başkanlık Makamının Onayı ile Belediye Meclis gündemine alınarak konunun görüşülmesi sağlanmış, görüşülen ve karara bağlanan konular işlemlerinin yapılması amacıyla yasal süreleri içinde ilgili dairelere havale edilmiştir yılı içinde ilçemizle ilgili imar, çevre, sağlık, personel, yatırım programları v.b. gibi konularda Belediye Meclisi yapmış olduğu 23 olağan, 2 Olağanüstü oturumda 224 karar almış, Belediye Encümeni 5393 sayılı Kanun gereğince haftanın her Salı günü yapmış olduğu toplantılarda karar almış ve alınan tüm kararlar uygulanması için belediyemiz ilgili birimlerine havale edilmiştir YILI MECLİS KARARLARININ DAĞILIMI İMAR 28 MALİ 15 SEÇİM 9 TARİFE 5 NORM KADRO 4 SÖZLEŞMELİ 7 PERSONEL DİĞER 159

50 YILI AYLARA GÖRE MECLİS TABLOSU OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 16 TEMMUZ AĞUSTOS 13 EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 8 Aylara göre Belediye Meclisinin almış olduğu kararları gösterir tablo YILI ENCÜMEN KARARLARININ DAĞILIMI İMAR KONULARI 75 MALİ KONULAR 9 ASKER 11 AİLELERİNE YARDIM İHALE 7 PARA CEZASI 120 EMLAK VE 20 İSTİMLAK DİĞER 1479

51 2013 YILI AYLARA GÖRE ENCÜMEN TABLOSU 218 OCAK 199 ŞUBAT 181 MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS 71 EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Aylara göre Belediye Encümeninin almış olduğu kararları gösterir tablo. Belediyemiz, İlçemizde ilköğretim ve lisede eğitim gören ihtiyaç sahibi çocuklarımıza okul döneminin başında 184 öğrencimize okul kıyafeti, kırtasiye malzemeleri ve ayakkabı yardımı yapılmıştır. Bu yardımlar için Belediye Bütçesinin Eğitim Amaçlı Yardımlar bölümünden ,52 TL, Kıyafet Yardımları bölümünden de 2.391,68 TL ödenek kullanılmıştır. Belediyemiz, ilçemizde yaşayan insanların zor günlerinde yanında bulunduğu gibi hasta, yatalak ve engelli vatandaşlarına gereken yardımları yapmış, onların yanlarında olmuş, sağlık sorunlarıyla ilgilenmiştir. Bu amaçla Belediye Bütçesinin Sağlık Amaçlı Yardımlar bölümünden ,36 TL ödenek kullanılmıştır. Belediyemiz İlçemizde bulanan fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızı Dini Bayramlarda da unutmamış, onların bayramları huzur ve rahat içinde sevdikleriyle, kimseye muhtaç olmadan geçirmelerini sağlamak amacıyla Ramazan Bayramında 744 Kurban Bayramında 766 vatandaşımıza bayramlardan önce yardım paketleri dağıtmıştır. Yapılan gıda yardımları için Belediyemiz Bütçesinin ilgili tertibinden ,42 TL ödenek kullanılmıştır. Belediyemiz, İlçemizde bulunan vatandaşların soğuk kış günlerinde yanlarında olmuş, onları soğuk kış günlerine teslim etmemek amacıyla yakacak yardımı yapmıştır. Yapılan bu yardımlar için Belediyemiz Bütçesinden ,00 TL ödenek kullanılmıştır. Ayrıca devamlı bir işi olmayıp sosyal güvencesi bulunmayan sezonluk işlerde ve tarımda amelelik yaparak geçimini sağlamaya çalışan, ekonomik olarak zor durumda bulunan, fakir olduğunu belgeleyen ve Belediyemize dilekçe ile müracaat eden ailelere temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gıda paketleri hazırlanarak verilmekte, ayrıca ekonomik olarak zor durumda olan 415 vatandaş ile yüksek öğrenim gören öğrencilere nakdi yardım yapılmakta, bu yardımlar için Belediye Bütçesinden ,00 TL ödenek kullanılmıştır. İlçemizde bulunan Mahalle muhtarlarından alınan fakirlik belgeleri ile fakir olduğunu beyan eden ve Belediye Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce

52 adreslerinde yapılan araştırma sonunda muhtaç, fakir, yaşlı ve kimsesizlere çalışamayacak durumda olan özürlülere yıl boyunca 5393 sayılı Belediye Kanunun 14, 38 ve 60 ncı maddeleri gereğince yardımlar yapılmaktadır. Yapılan tüm yardımlar, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda, Belediyemiz Birimleri, Sosyal Dayanışma Vakfı ve Mahalle Muhtarları ile birlikte organize bir çalışma ile yürütülmektedir. Belediyemiz yapılan araştırmalar sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu anlaşılan 2013 yılında 43 asker ailesine 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunun ile İl İdareler Kurulu Kararı gereğince, tüm ihtiyaçları askere giden tarafından karşılanan ve kişinin askere gitmesi ile ekonomik olarak zor durumda kalanlara yardımda bulunmaktadır. Bu amaçla Belediyemiz Bütçesinin ilgili tertibinden 2013 yılı içinde ,00 TL ödenek kullanılmıştır. Belediyemiz Belediye Meclis Kararı doğrultusunda Belediye Encümeni kararı ile fakir ve yardıma muhtaç hasta vatandaşlarımızın ilçemiz çevresindeki hastanelere ulaşımlarını sağlamak amacıyla onlara ücretsiz Hasta Nakil Aracı hizmeti sunmaktadır. Bu amaçla 2013 yılında 54 kişi bu hizmetimizden faydalanmıştır yılında Belediyemiz yeni bir hizmeti daha gündeme getirerek, ilçemizde bulunan fakir ve yardıma muhtaç özürlü öğrencilere hizmet vermek amacıyla onlara özel eğitim veren kurumlarda eğitim almalarını sağlamakta, onları topluma daha iyi hazırlamayı amaçlamaktadır yılında başlanılan bu hizmetten 15 kişi aylık 6.000,00 TL bedelle faydalandırılmaktadır. Belediyemiz ilçemizde bulunan ekonomik durumları iyi olmayan ve kirada oturan vatandaşlarımızı da unutmamış ve onlara yardım elini uzatmıştır yılında 90 kişiye aylık kira yarımında bulunulmuş ve amaçla Belediyemiz Bütçesinin ilgili tertibinden ,00 TL ödenek kullanılmıştır. Sosyal bir belediyecilik anlayışı içinde olan belediyemiz ilçemizde bulunan ve ekonomik olarak zor durumda olan tüm vatandaşlarımıza her alanda ulaşmaya çalışmakta ve gün geçtikçe ulaşamadığı vatandaş sayısını azaltmaktadır. BASIN DANIŞMANLIĞI Selçuk Belediyesi Basın Danışmanlığı birimi Belediyenin çalışmalarını, etkinliklerini, kamuoyuna en etkili şekilde duyurmak amacıyla basın kuruluşlarıyla birebir iletişim içerisindedir. Gazete, televizyon radyo ve internet gibi kitle iletişim araçları aracılığıyla belediyenin faaliyetlerini kamuoyuna etkin ve sağlıklı bir biçimde sunmak Basın Danışmanlığı biriminin görev, yetki ve sorumlulukları kapsamındadır. C YILINA İLİŞKİN YAPILAN FAALİYETLER ve DEĞERLENDİRMELER l - Belediyemizin yapmış olduğu faaliyetlere ilişkin hazırlanan basın bültenlerinin her gün ulusal ve yerel basına servisi yapılmıştır. Bunun sonucunda medya takip şirketinden aldığımız verilere göre televizyon ve gazetelerde yer alan haber sayıları

53 Haber Etkisine Göre Haber Adet Dağılımı ANTİK LİMAN AYASULUK KALESİ EFES HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR KÜÇÜK MENDERES MERYEM ANA MÜBADELE SELÇUK SELÇUK BELEDİYESİ ŞİRİNCE Olumlu Olumsuz Tarafsız Toplam :1239 adet haberimiz yer almıştır. 2- Belediyemizin iş ve işlemleri hakkında ilçe genelinde yaşayan vatandaşları bilgilendirmek adına Selçuk Bülten adlı belediye yayınını hayata geçirilmiştir. Haftalık periyotlarla yayınlanan ve kentin büyük bir bölümüne ulaştırılan bu yayın sayesinde ulusal basını ve internet sitelerini takip edemeyen vatandaşların belediye çalışmalarından haberdar olması sağlanmıştır. 3- Her hafta 7 bin adet Selçuk Bülten bastırılmıştır. 4- Selçuk Bülten in etkili bir şekilde dağıtılması için belirli noktalara stantlar yerleştirilmiş ve mahalleler baz alınarak ev ev dağıtım gerçekleştirilmiştir. 5- Belediyenin hizmetlerini anlatan 12 tanıtım filmi yapılmıştır 6- Bu yıl 32.su düzenlenen Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali nin reklam çalışması yapılarak 7 ulusal gazetede ve 1 bölgesel televizyonda 9 gün boyunca duyurusunun yapılması sağlanmıştır. Ayrıca yapılan davetler sonucu başta Reuters ve Epa ajans olmak üzere pek çok uluslararası haber ajansı ve belgesel yapımcısının festivale katılımı sağlandı. Bu çalışmalar neticesinde Deve Güreşleri Festivali yazılı ve görsel olarak uluslararası, ulusal ve yerel medyada geniş yer buldu. 7- Özel günlerde (kutlama mesajları, vefat, duyuru) gazetelere, televizyon ve radyolara ilan verme işlemi gerçekleştirilmiştir. 8- Basın iletişim portföyü güncellenmiş, ilgili kurumlarla gerçekleştirilen görüşmelerle iletişim portföyüne 85 yeni isim ve adres girişi yapılmıştır. 9- Basında yer alan haberlerimizin sağlıklı takibi için medya takip şirketi ile anlaşma yapılmış bu sayede düzenli takip, arşivleme ve istatistiki analiz olanağı yaratılmıştır. 10- Görüntülü haber servisinin iyileştirilmesi için önceleri televizyon kanallarına CD dağıtımı ile gerçekleştirilen ve zaman kaybı ve yüksek maliyete neden olan görüntülü haber servisi işlemini ftp sistemi ile internet üzerinden gerçekleştirerek daha hızlı, etkili ve ekonomik bir görüntü servisi imkanı sağlanmıştır.

54 11- Belediyemizde yapılan, açılışlara, proje sunumlarına, basın toplantılarına ve etkinliklere basın mensuplarının katılımını sağlamak amacıyla basın davetleri gerçekleştirilmiştir. 12- Belediyemizin resmi web sitesi yenilenmiştir Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü; Belediyemiz zabıta birimi 1 adet Zabıta müdürü,1 adet Zabıta müdür yardımcısı ve tarihleri arasında 20 Zabıta memuru, 8 adet memur personel ve 3 adet işçi destek personeli ile hizmet vermekte olup Zabıta personeli yaz ve kış sezonlarında sabah ve akşam mesai saatlerinde, nöbetçi gruplar ise gece yaz döneminde 01:00 e kadar, kış döneminde 23:00 e kadar görev yapmaktadırlar. Cumartesi ve Çarşamba günleri kurulan pazarlarda ve tatil günlerinde görevli ekiplerimiz hizmetleri aksatmadan yürütmektedirler. İlçemizi 2 (iki) ana bölgeye ayırarak, 1. Bölge Çarşı 2. bölge Çevre ve Mahalle bölgesi olmak üzere ekiplerimiz görevli oldukları bölgelerdeki hizmetleri hassasiyetle yerine getirmektedir. 1 (bir) Adet Zabıta Memuru Meryem Ana Kültür parkında görev yapmaktadır. Sabah mesai başlangıcında zabıta memurları çarşı bölgesinde temizlik yapan ekipleri kontrol etmektedirler. Günün diğer kısımlarında ekiplerimiz yukarıda bahsettiğimiz görev, yetki ve sorumluluk alanımıza giren iş ve işlemler yapılmaktadır. Vatandaşlarımızdan belediyemize gelen sözlü, yazılı ve Alo 153 hattına yapılan şikayetler değerlendirilerek gereği yapılmaktadır. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın insani duygularından yararlanarak dilenciliği alışkanlık haline getirenler ekiplerimizce toplanarak sınır dışı edilmektedir. Belediyemiz birimlerince hazırlanan ilgili evrakların yasa hükümleri çerçevesinde tebliğgatları yapılmaktadır. Sosyal Hizmetler ve Kültür Müdürlüğü ile birlikte çalışmalar yapılmaktadır. Belediyemiz İmar ve Şehircilik müdürlüğü elemanlarıyla birlikte belediyemiz mücavir alan sınırları içinde bulunan inşaat ve yapılar kontrol edilmekte, aykırılık tespit edilenlere çeşitli yaptırımlar uygulanmaktadır Yılında 33 adet inşaat Belediyemiz İmar işleri ve Zabıta Ekiplerimizce mühürlenmiştir. İlçemizde izinsiz olarak kurulan Baz İstasyonları Ekiplerimizce müdahale edilerek mühürlenmiştir. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık işyerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları ile tatil günleri çalışma ruhsatları ve bu gibi işyerlerinin genel kontrolleri ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. İlçemizde 2013 yılında Sıhhi 139 Adet, Gayri sıhhi 15 adet ve Umuma açık 27 Adet ruhsat, Birimimiz Denetimleri ve Belediyemiz Ruhsat Komisyonu tarafından aldırılmıştır. Belediyemiz Sınırları içersinde bulunan ve Hafta Tatil ruhsatı alması gereken işyerlerine yapılan denetimler neticesinde 198 adet Pazar Tatil Ruhsatları aldırılmıştır. İlçemizde Cumartesi ve Çarşamba günleri kurulan pazarlarda halkımızın rahat ve sağlıklı alışveriş yapmaları için gerekli önlemler alınarak pazaryerlerinin düzeni sağlanmaktadır.

55 Mühürleme Faaliyetleri Kaldırım İşgallerine Müdahale

56 Baz İstasyonlarında Yerinde Denetim İlçemizde yaşayan yardıma muhtaç hemşehrilerimize yapılan yiyecek ve yakacak yardımları Belediyemiz Halkla İlişkiler Birimi ile birlikte koordine edilmektedir. Ayrıca asker ailelerinin ve muhtaç vatandaşlarımızın yardım soruşturma evrakları gerekli incelemeden sonra düzenlenerek Belediye Encümenine sunulmaktadır. İlçemizde dini ve milli bayramlarda ve ilçe tanıtımı ile ilgili yapılan her türlü etkinlikte birimimiz üstüne düşen görevleri en iyi şekilde, titizlik içerisinde yapmaktadır. Üniversite sınavlarına gidecek olan öğrencilerimiz için gerekli araçların düzeni ve gidiş güzergâhları Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Cenazelerle ilgili işlemler yerine getirilmektedir. Üniversite Sınavına Giren Öğrencilerin Ulaşım Hazırlıkları

57 Cenaze Evlerine Pide İkramı Odun Yardımı Birimimizde görev yapmakta olan Gıda Teknikerlerimiz ve Çevre Sağlık Müdürlüğümüz memurları ile birlikte ilçemizde bulunan gıda üretimi yapılan işletmeler belirli zaman aralıklarında kontrol edilmektedir. Yine görevli Personelin katılımıyla Zeytin Sıkma Tesisleri, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde lisanslı firma ile çalışmalar yapılmış, Hava Kirliliğini önlemek amacıyla ilçemizde satış yapan kömürcü esnafı denetlenmiştir. Gıda Kontrol Timleri ile İlçemizde bulunan gıda üretim tesisleri denetlenmiştir. Ayrıca, Cumartesi ve Çarşamba Pazarlarında Süt ürünleri, kuru gıda ve çerez satan esnafımız denetlenmiş gerekli sağlığa uygun koşullar sağlanmıştır. Fırın Denetimi

58 Mandıra Denetimi 2013 yılı içerisinde belediyemizin koyduğu emir ve yasaklara aykırı hareket eden tüzel ve gerçek kişilere 139 Adet tutanak düzenlenmiştir. Kurallara aykırı hareket eden 2 Adet işyeri süresiz mühürlenerek Ticaret ve Sanat İcrasından Men edilmiştir. Cumartesi günleri kurulan pazarımızda kurallara uymayan 7 adet pazarcı esnafının tahsisleri iptal edilmiştir. İzinsiz seyyar satıcılık yapmaya çalışan kişiler engellenmiştir. Restorant Denetimi

59 Okul Kantin Denetimi Kasap Denetimi

60 Pazar Yeri Denetimi Ölçü Ayar Memuru ile birlikte pazaryerlerinde ve şehir içindeki işyerlerinin ölçü ve tartı aletlerinin denetimleri yapılmıştır sayılı Tüketicinin Korunması Kanununun 12.maddesi istinaden etiket, tarife ve fiyat listeleri şehir içi ve pazaryerlerindeki tüm esnafların sürekli kontrolleri yapılmaktadır. Şehir merkezinde ve mahallelerde gelişigüzel çöp çıkartılmaması hususunda gerekli uyarılar yapılarak, çöp konteynırı ve çöp bidonlarının kullanımı sağlanmaktadır. Kurban bayramı öncesi hayvan pazarında kurbanlık hayvan satışı ile ilgili düzenleme çalışmaları yapılmıştır Ağustos Tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası Etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Anıtına çelenk sunumu Müdürlüğümüz personeli tarafından gerçekleştirilmiştir.

61 DENETLENEN İŞYERİ SAYISI 322 SÜRESİZ KAPATILAN İŞYERİ 2 PEŞİN PARA CEZASI VERİLEN İŞYERİ PARA CEZASI MİKTARI (TL) KAPATMA CEZASI VERİLEN İŞYERİ 4 İHTAR EDİLEN İŞYERİ SAYISI 154 TANZİM EDİLEN ZABIT VARAKASI 139 KAPATMA CEZASI MİKTARI (Gün olarak) 69 VERİLEN TOPLAM DİLEKÇE SAYISI 163 VERİLEN DİLEKÇELERE CEVAP SAYISI ASKER AİLESİ YARDIM 52 SIHHİ İŞLETMELER RUHSATLARI 139 GAYRİ SIHHİ İŞLETMELER RUHSATLARI 15 UMUMA AÇIK İŞYERLERİ RUHSATLARI 27 PAZAR TATİL RUHSATI 198 DENETLENEN İŞ YERLERİ S.No İşyerleri YIL Denetlenen İşyeri Sayısı 1. Restorantlar-Lokantalar-Çöpşişçiler Pideciler 8 3. Pastahane-Börek Üretim Kahvehane-Çayocağı Market-Bakkal Büyük Market Mandıra-Şarküteri 8 8. Kasaplar 6 9. Fırınlar Birahaneler-Pavyon Otel Ve Pansiyon Sandiviç Büfeleri Çerezciler Berberler Kuaförler Manavlar Okul Kantinleri Efes Dükkanları 15

62 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, 2013 yılı içerisinde kurulmuş olup Selçuk Belediyesi Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen görevleri yerine getirmektedir. Belediyemiz, Selçuk ilçesinde yaklaşık 850 adet gayrimenkulde, gerek tam gerekse hisse olarak malik durumundadır. Belediyemizin hissedar olduğu taşınmazlar ile mülkiyetinin tamamına sahip olduğu taşınmaz listesi aşağıda belirtilmiştir. İlçemizdeki Kadastro Kanununun 22/a maddesi çerçevesinde yapılan Yenileme Kadastro çalışmaları sonucunda daha kapsamlı bilgiler ibraz edilecektir. Belediyemizin Taşınmazları: Mahalle Toplam Taşınmaz Hissedar Olduğumuz Tamamına Sahip Olduğumuz Zafer İsabey Cumhuriyet Atatürk Mayıs Diğer (Tescil harici, Kapatılan v.s.) 21 Toplam BELEDİYE DÜKKANLARI Belediyemizin mülkiyetinde 382 adet İşyeri (Dükkan) mevcut olup, 101 tanesinde kiracı, 221 tanesinde fuzuli şagil bulunmaktadır. Ayrıca, 7 tanesi çeşitli dernek ve resmi kurumlara tahsisli olup, 53 tanesi de boş haldedir. SOSYAL KONUTLAR Cumhuriyet mahallesinde 32 adet Sosyal Konutumuz mevcut olup, personelimizce kullanılmaktadır. Ayrıca, İsabey mahallesinde 36 adet Sosyal Konutumuz mevcut olup, bu konutlar geçim sıkıntısı içinde bulunan, yardıma ihtiyacı olan ailelerce kullanılmaktadır. MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 2013 YILI FAALİYETLERİ 1-Emlak Şefliği 2013 yılında toplam gerçek ve tüzel kişiye ait; adet Bina Beyanı, 6033 adet Arsa Beyanı, adet Arazi Beyanını Emlak Kayıt Sistemine girişini yapmıştır.

63 2-Belediyemizce Konuk Evi ve Misafirhane olarak kullanılmak üzere 2 adet bina, Halk Kütüphanesi olarak kullanılmak üzere bir adet dükkan, Şehir içinde Otopark ve Sosyal Faaliyet Alanı olarak kullanılmak üzere 2 adet arsa kiralanmıştır. a) Şehir içinde Otopark ve Sosyal Faaliyet Alanı olarak kullanılmak üzere kiralanan 2 adet arsa, b) Halk Kütüphanesi olarak kullanılmak üzere kiralanan dükkan, c) Konuk Evi ve Misafirhane olarak kullanılmak üzere 2 adet bina için kira bedeli ödemesi yapılmıştır. 3-Belediyemizin / hissesinin bulunduğu İsabey Mahallesi, 116 ada 2 parsel İzmir Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devredilmiştir. 4-Müdürlüğümüzce Belediyemizin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan dükkanları kiraya vermek için 3 adet ihale yapılmıştır Atatürk Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi No:14 adresindeki Dükkanımız 10 yıllığına a) Selçuk Sanayi Sitesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi 5201 Sokak No:14 adresindeki dükkanımız 10 yıllığına, b) Şehir Garajı No:19 adresindeki Dükkanımız 10 yıllığına kiraya verilmiştir. c) Atatürk Mahallesi, Şahabettin Dede Caddesi No:10 adresindeki dükkanımız kiraya verilmiş ve 5 yıllık kira bedeli peşin olarak alınmıştır. 5-Belediyemizin hisselerinin bulunduğu 3 adet taşınmazdaki toplam 15 m2 ye tekabül eden hisselerimiz, 3194 sayılı yasanın 17.maddesine göre diğer hissedarlarına satılmıştır. 6-Tarımsal Sanayi Alanında 3 adet gayrimenkul satış ihalesi yapılmıştır. Bu ihaleler sonucunda 1 adet Arsa (105 ada 3 parsel) satılmış ve ,00 TL satış bedeli olarak tahsil edilmiştir.. 7-Zafer mahallesinde 2 adet taşınmazımızın (üzerlerindeki muhdesatlar başka şahıslara aittir) satış ihalesine çıkılmış ancak yapılan ihaleye katılan olmamıştır. 8-TCDD 3.Bölge Müdürlüğüne, Belediyemizce Cafe Carpooza adıyla işletilmekte olan taşınmaz için kira bedeli olarak ödenmiştir. 9-Belediyemiz mülkiyetinde ve kullanımında bulunan gayrimenkullerin geniş kapsamlı Envanter çalışması devam etmektedir. Bu envanter için ilçemizdeki Kadastro Kanununun 22/a maddesi çerçevesinde yapılan Yenileme Kadastro çalışmaları yakından takip edilmektedir.

64 Belediyemiz Hal Müdürlüğü çalışmaları ile ilgili olarak; Selçuk Belediyesi Toptancı Hali : 2013 yılı faaliyetlerimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna istinaden çıkarılan tarih ve sayılı Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılmaya devam edilmiştir yılı içinde kasa depoları yapılarak hal komisyoncularına numaralarına göre teslim edilmiştir. Böylelikle boş kasaların hal içerisinde dağınık bir şekilde durması önlenmiştir.

65 2013 yılı içerisinde Telekom Müdürlüğünce telefon ve internet hattının çekilmesi işleri tamamlanarak hal komisyoncularının yapılan satışlarının bildirimlerini hal.gov.tr üzerinden kendilerince yapmaları sağlanmıştır.

66 İlçemiz eski Tariş içinden, halimiz dışında yapılan aromalık meyve alım yeri toptancı halimizin kuzeyinde kantar ve giriş kapısının yanına taşınarak faaliyete alınmış, çiftçimizin hal ile eski Tariş bölgesine gidip gelmesi önlenerek trafik rahatlatılmış, zaman ve enerji tasarrufu yapılması sağlanmıştır. Şeftali, mandalina, ayva, nar, domates başta olmak üzere satılan mal çeşitliliği sağlanarak sezon 8-9 aya yayılmıştır. Üreticilerimizin daha önce bahçelerde veya muhtelif yerlerde tüccara sattıkları ürünler değerlendirilerek halimizde esnafımızca pazarlanıp piyasaya ulaşması sağlanmıştır. İhracatçı belgeleri bulunan bazı hal esnafımız tarafından şeftali, nar, ayva ve mandalina yurt dışına pazarlanmak üzere gönderilmiştir. Bu sayede üreticinin ürünlerin değerlenmesine ilçe ekonomisinin gelişmesine katkı sağlanmıştır. Ürünün 2. kalitesi de sıkmalık olarak pazarcı esnafı ve komisyoncular tarafından satın alınarak iç piyasada satışa sunulmuştur. Taze sıkılmış nar ve meyve suyu satan esnaf artarak ilçe ve aile ekonomilerine katkıları artmıştır.

67 Belediyemiz Huzurevi Müdürlüğü olarak ise; yılı içerisinde huzurevinden hizmet alan 22 yaşlının en iyi şekilde bakım ve korunması ile fiziksel sağlıklarının ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir doktor ve bir hemşire meslek elemanı olarak,dört erkek ve altı bayan personel de hizmet elemanı olarak çalışmışlardır. Kadın Erkek TOPLAM NORMAL ÖZEL BAKIM Huzurevinin çalışma programları ve nöbet çizelgeleri haftalık olarak düzenlenmiş, onaylanmış ve uygulanmıştır. 4-Huzurevinin yıllık bütçe teklifi hazırlanmış ve Başkanlık Makamına sunulmuştur. 5-Huzurevinin çeşitli ödenekleri amacına uygun harcanmış, alım satım işlemleri, huzurevinin ihtiyaç ve özellikleri ile konuya ilişkin esasları göz önünde bulundurularak düzenlenmiştir.

68 6-Huzurevine kabul edilen, çıkarılan, ayrılan, başka huzurevine nakli yapılan ve ölen yaşlılarımızın listesi her üç ayda bir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ve her yılın Ocak ayı sonunda Aile ve Sosyal Politikalar Genel Müdürlüğüne rapor edilmiştir Yılı İçinde KADIN ERKEK TOPLAM Ücr. Ü.siz Ücr Ü.siz 2012 Yılından devreden Giren Kurum 1 tarafından çıkarılan Ölen Kendi isteği ile ayrılan 1 Toplam Bakılan YAŞ MEDENİ HAL MESLEK EĞİTİM DURUMLAR Kadın Erkek TOPLAM 49 Yaş ve Aşağısı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş ve Yukarısı Bekar Dul Boşanmış Evli Memur 3 3 Esnaf-Zanaatkar 2 2 Serbest 3 3 Çiftçi 3 3 Ev Hanımı 4 4 Diğer Okur Yazar Değil Okur Yazar İlkokul 6 6 Ortaokul Lise Yüksekokul Huzurevi personelinin, yasa, tüzük, yönetmelik ve tamimler doğrultusunda, tutum, davranış, kılık kıyafet vb. özellikleri izlenerek gerekli denetimleri yapılmıştır. 8-Engelli ve yatağa bağımlı 3 yaşlımıza özel bakım, sağlık elemanlarınca ve hizmetlilerimizce yapılmış, bu hastalarımızın kombine çalışmayla yaşam kaliteleri yükseltilmiştir.vefat eden sakinlerimize Belediye olarak son görevimizi yapıp definlerinde yanlarında olduk.

69 Selçuk Belediyesi Akıncılar Huzurevi Müdürlüğü, Kanunlarla ve Belediye Başkanlığı tarafından kendisine verilen yetki, görev ve sorumluluklarla tam teşekküllü sağlık kuruluşundan huzurevinde kalabilir raporu alan ve Belediye Encümenince huzurevine kabulü yapılan 22 yaşlının bakımını sağlamış bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumuş ve kontrol ettirmiş, sosyal ilişkilerini düzenlemiş, geliştirmiş, kabiliyetleri oranında üretken hale getirmiş, yaşamlarını huzur, güven, sağlık ve mutluluk içinde sürdürmeleri için çalışmıştır. Yaşlılarımıza daha sağlıklı,daha konforlu bir huzurevi sunabilmek için huzurevi binamızda çeşitli köklü tadilatlar yaptık. Tüm banyolar yenilendi. Yeni banyolarımızda engelli erişimine,hijyen koşullarına önem verdik. Yaşlı odalarının ve banyolarının kapıları yenilendi. Yemekhanemiz yeniden düzenlendi. Günün koşullarına uygun hale getirilen huzurevinin tadilat giderleri Fen İşleri Müdürlüğünce ödenmiştir.

70 Sağlık Alanında Yaptığımız Çalışmalar: a-)her yaşlının sağlık dosyası çıkarılmış, aylık kontrolleri yapılmış,hastalanmaları halinde kurum doktorumuz tarafından muayene ve tedavileri yapılmış ve gereğinde de hastaneye nakilleri sağlanmıştır. b-)yaşlarından dolayı bağışıklık sistemi düşük olan sakinlerimize Ekim Ayında toplu olarak grip aşısı uygulanmıştır. c-)yaşlıların ve personelin yıllık yaptırmaları gereken akciğer röntgen taraması Bulaşıcı Hastalıklar İl Müdürlüğüne bağlı gezici röntgen tarama aracının talebimiz üzerine huzurevine gelmesiyle yaşlıların ve 10 personelin akciğer taraması yerinde ve ücretsiz olarak yaptırılmıştır.

71 d-)22yaşlının kişisel sağlık bakım planları oluşturulmuştur. e-)huzurevindeki yaşlıların ihtiyacı olan ilaçların temini ile korunması sağlanmıştır. f-)hizmet veren 10 personelimizin yıllık yaptırmaları gereken portör taramaları gerçekleştirilmiş sonuçlar dosyalanmıştır. g-)diabet hastası olan 3 yaşlımızın düzenli olarak şeker ölçümleri yapılmış,diyet listesi oluşturulmuş ve hastalıklarına yönelik eğitimler verilmiştir. Sosyal Faaliyet Kapsamındaki Çalışmalarımız: Yaşlıların psikolojik durumlarının düzeltilmesi,sosyal yaşama bizzat iştirak etmeleri ve dolayısıyla kendilerini yeterli hissederek sosyal yaşamdan kopmamaları için çeşitli etkinlikler düzenlemek huzurevi müdürlüğünün görevleri arasındadır.bu nedenle aşağıdaki etkinlikleri gerçekleştirdik. a-)ahşap boyama,resim, takı tasarım ve vitray çalışmaları branş öğretmeni Şimal Akbulut eşliğinde yapılmıştır.çalışmalar sırasında yaşlılar arası diyalog gelişmiş, 8 Eylül İlköğretim Okulunun Resim Grubu öğrencileriyle ortak eser oluşturma ve paylaşım, bu çalışmanın geri dönüşümü olarak yansımıştır.

72 b-)29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı tarihinde Huzurevi olarak Kent Belleğinde sergi açılmıştır.atık malzemelerin değerlendirilmesinden ve yaşlıların elişlerinden oluşan sergi, 5 gün boyunca Selçuk Halkı için sergilenmiştir. Teşhir amaçlı yapılan 29 Ekim 2013 Cumhuriyet temalı sergi Selçuk Halkının beğenisini kazanmış, siparişler alınmıştır. Bu sergide, sakinler Cumhuriyet e ve Atatürk e olan bağlılıklarını işlemişlerdir.

73 Sergi hazırlıklarında tüm yaşlılar ve personel ortaklaşa eser ortaya çıkaracak olmanın gururuyla özveri ile çalışmışlardır. c-)kültürel yaşamın içinde olmaları amacıyla tiyatro gösterimlerine,sinema gösterimlerine katılımları gerçekleştirilmiş, çeşitli okul gruplarının ve koroların huzurevinde konser vermeleri sonucunda yaşlıların Selçuk Halkıyla iç içe olmalarına zemin hazırlanmıştır.

74 d-)17-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle Bayındır,Kuşadası, Ödemiş,Tire Meryemana ya geziler düzenlenmiş bu yerler gezilerek tanıtılmıştır. ve e-)baharı karşılama amaçlı gezi düzenlenip Pamucak ta piknik yapılmıştır.

75 f-)anneler Günü ve Babalar Günü için geziler tertiplenmiştir. g-)2 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle huzurevimizde konuklara ev sahipliği yapılmıştır.

76 h-) Oruç tutan yaşlılarımız için ramazan ayında gerekli düzenlemeler yapılıp,iftar ve sahurlarına önem verilmiştir. ı-)yılbaşı ve bayramlarda özel hazırlıklar yapılıp, yaşlıların konukları ağırlanmıştır. j-)tekerlekli engelli sandalyesi için kapak toplama kampanyası yapılmış olup,bunun sonucunda Konak Belediyesi tarafından huzurevimize 3 adet tekerlekli sandalye bağışı yapılmıştır.

77 Huzurevi Çalışanlarının Mesleki Gelişimine Yönelik Faaliyetlerimiz: Huzurevi yaşlılarının sağlığına,bakımına,korunmasına ve güvenliğine yönelik önlemleri almak görevlerimiz arasındadır.bunun için aşağıda belirtilen çalışmaları yaptık. a-)huzurevi çalışanlarına, toplu yaşanılan yerlerde bulaşıcı hastalıklardan (hepatit,tüberküloz,paraziter hastalıklar vb. ) korunmanın yolları konulu eğitim, kurum doktorumuz ve hemşiremiz tarafından verilmiştir. b-)yaşlıların hastalıklarına,psikolojilerine yönelik bakımları ve onlarla olan diyaloglar için kurum doktoru ve hemşiresi tarafından eğitim toplantıları yapılmıştır.

78 İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz bünyesinde 3 mimar, 2 inşaat mühendisi, 1 harita mühendisi, 2 harita teknikeri, 1 şehir plancısı ve 3 arşiv görevlisi olmak üzere toplam 12 personel bulunmaktadır. Müdürlüğümüzün faaliyetlerini incelediğimizde; 2013 YILI İÇİNDE YAPILAN PLANLAMA VE PROJE ÇALIŞMALARI İŞİN ADI YAKLAŞIK MALİYETİ AÇIKLAMALAR 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Efes 1. ve 3. derece Arkeolojik sit alanlarını kapsayan koruma amaçlı imar planı yapımı işi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İlave ve Genel Revizyonu Yapım İşi Planlama ön hazırlık Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesince tarih ve ve sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli planlar ve tarih sayılı karar ile de 1/1000 ölçekli planlar onaylanmış, tarihinde 1 ay askı süreci başlamıştır şubat meclisinde kabul edilen 3.derece arkeolojik sit alanlarına ait planlar İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisince onaylanmış olup, planların tamamı Kültür ve Turizm Bakanlığına onaylanmak üzere sunulmuştur. İzmir Büyükşehir Belediyesince onaylanacak olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı için tüm kurum görüşleri alınmıştır yılında bitirilmesi hedeflenen çalışmamız Jeolojik etüd raporlarının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden ancak 2014 yılında gelmesinden dolayı bitirilememiştir. Selçuk tamamında 1/1000 ölçekli ada bazında etüt çalışmaları Planlama ön hazırlık Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Giderek büyüyen ilçemizde yeterli sosyal ve teknik donatı alanları yaratıp daha sağlıklı bir şekilde gelişmesi için, her mahallede ada veya parsel bazında yeniden değerlendirmeler yapılmakta olup, tüm çalışmaların 1/5000 planlarla beraber 2014 yılında sonuçlandırılması hedeflenmektedir. Selçuk-Pamucak Turizm Merkezi Oteller Bölgesi İmar Uygulaması Uygulama dosyaları Müdürlüğümüzce hazırlanmıştır tarihinde Danıştay tarafından her ölçekte imar planları iptal edilen ve yeniden hazırlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 11 nci madde uygulaması iş ve işlemleri tarihi itibari ile alanın güneyinde kalan tek bir imar adası hariç tamamlanmıştır.

79 EFES KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve UNESCO dünya kültür mirasına alınması için belediyemizce planlama çalışmaları yapılan Efes Ören yerinin mevcut kullanımında konuklar tarafından algılanmadığı, gezi güzergahlarının aynı anda gelen turist kafilelerinin ihtiyaçlarına cevap vermede zorlanmaya başlaması kurumumuzu alanla ilgili yeni bir düzenleme yapmaya mecbur kılmıştır.

80 EFES ÖRENYERİ PLANLAMA ÇALIŞMASI SONRASI KULLANIM DURUMU yılları arasında harita ve plan çalışmaları tamamlanan bölge için, Selçuk Belediye meclisinin tarih ve 194 sayılı onaylama kararı İzmir Büyükşehir Belediyesinin tarih ve sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları onaylanmıştır. Bahse konu alanda yapılan 1/1000 ölçekli planlar Büyükşehir Belediyesinin tarih ve sayılı kararı ile kabul edilerek askı süreci tamamlanarak son onay için Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulmuştur.

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 211 YILINDA YAPILAN YAZIŞMALAR Talas Belediyesi 16 Birim Müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. Müdürlüklerde istihdam edilen personel sayıları ise aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ . Faaliyetler Veya Hizmetler: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Maaş ve ücret tahakkuku İdari işlemler Özlük işlemleri Eğitim işlemleri Evrak işlemleri. Faaliyetler:. Maaş ve Ücret Tahakkuku: Personel

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.01.2012 HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Fazla Çalışma Ücreti. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih. 04.05.2010 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Yönetmelikler. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03.05.2010 tarihli oturumunda komisyonumuza

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 02.09.2016 Sayısı 51 Özü İlçemiz Merkez mahallelerini kapsayan toplamda 103 adet sokak ve mevcutta bulunan caddelerin isimlerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, Gündemin 3. Maddesi; Gündemimizin

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ : EKİM-2016 BİRLEŞİM : 20 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 18.10.2016 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 118 ÖZÜ : ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:21.10.2014 Karar Sayısı: 84516765-301-05/80 Meclis Başkan: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler AMAÇ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlâk

Detaylı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı 1 Kendiniz İçin değil,bağlı bulunduğunuz Ulus için,el birliği ile çalışınız.çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 2 Hizmet ve planlamalarımızı bireysel taleplere göre değil toplumsal taleplere

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013 Karar No : 2013/10-1 (237) Belediye Meclisi 03/10/2013 Perşembe günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Onuncu Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI I TARİHİ 02.10.2014 NO 29 KONUSU BELEDİYEMİZE AİT TABANCANIN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE HİBE EDİLMESİ Belediye Başkanının sözlü teklifi ile Belediyemize ait olan Kırıkkale marka 74126631 seri numaralı 7/65

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ S.NO İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1 Gider Bütçesi Gerekçesi 1-4 2 Gelir Bütçesi Gerekçesi 5-6 3 Bütçe Kararnamesi 7-9 4 Ödenek Cetveli (A) 10-28 5 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B)

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, GAZİLER MAHALLESİ 28254 ADA 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 PARSELLERE İLİŞKİN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI BİRİNCİ OTURUM; T.C. 1. 07.05.2013 tarihli 16ncı olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması. 2. 2014 Yılı Bütçe Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi. 3. Üye Belediyelerin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 200 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI Karar tarihi : 04/0/200 Karar sayısı : 200/09 Birleşim : 9 Oturum :.7 : Başkan Değerli arkadaşlar gündemimizin

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 02.10.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : Bosna Hersek Federasyonu Jajce Belediyesi Ziyareti.

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Plan ve Proje Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 51 : 2014 Mali Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı 28.04.2015 tarihli oturumu ve 134 sayılı encümen kararında kesin hesaba dair cetvel ve kayıtların

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1) DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN TANITIMI 06/12/2012

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Hibe Yoluyla Araç Tahsisi. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ yılında Talas Belediyesinde Çalışan Memur Personel Durumu

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ yılında Talas Belediyesinde Çalışan Memur Personel Durumu İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 8 yılında Talas Belediyesinde Çalışan Memur Personel Durumu -Ünvan ve görevlerine göre dağılımı : Belediyemizde //7-44 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü İLETİŞİM BİLGİLERİ Akdurak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:3 Tel: 0262 551 32 10 Dahili 178 Faks: 0262 551 30 61 / 32 12 e-posta: muhasebe@kandira.bel.tr

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ NİSAN 2014 BİRLEŞİM 3 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 18.04.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 11 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam: MADDE 1-(1) Bu yönetmelik Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 02.01.2012 Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Yoklama yapıldı hazirun listesi meclis

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

T C. GÜRSU BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi

T C. GÜRSU BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi Karar No : 2014/187 Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Belediyemizin Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu ve kabulü halinde Mali Hizmetler Müdürü M.Nesim CEYLAN

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler MADDE 1 AMAÇ : İlgili Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde, Karaman

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı