T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KÜLTÜR VE SANAT TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KÜLTÜR VE SANAT TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KÜLTÜR VE SANAT TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1-TOPLULUK AMACI: Kültür ve Sanat Topluluk üyelerinin; a) Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak, b) Beden ve ruh sağlığını korumak, c)modern ve Geleneksel Türk Tiyatrosu aynı zamanda Türk Müziğiyle ilgili bireylerin kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamak, d) Üyelerin kültürel bağlamda gelişimlerine katkıda bulunmak, e) Topluluk, olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinleme ve boş zamanların değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak genel amaçtır MADDE 2-TOPLULUĞUN ADI Topluluğun tam adı Kültür ve Sanat Topluluğu, kısa adı KST dır. Kültür ve Sanat Topluluğu, Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde kuruludur. MADDE 3-DAYANAK: Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı ve 47 nci maddeleri uyarınca Sağlık Kültür ve Spor Dairesinin yürüteceği hizmetleri düzenleyen 3 Şubat 1984 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmenliğinin 10 uncu maddesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve Çalışma İlkeleri yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

2 MADDE 4-KAVRAMLAR: Bu yönergede yer alan terimlerden; a) Üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesi ni, b) Fakülte: Mühendislik Mimarlık Fakültesi ni, c) Bölüm Başkanlığı: Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı nı, d) Topluluk: Sosyal, kültürel, sanatsal alanlarda sürekli faaliyet göstermek amacıyla oluşturulan Kültür-Sanat Mühendisliği Kulübü nü, e) Tüzük:Topluluk tarafından hazırlanan çalışma esaslarını, f) SKS:Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanlığını ifade eder. MADDE 5-TOPLULUĞUN SORUMLULUKLARI Kültür ve Sanat Topluluğu Spor Kültür Sağlık Dairesi Başkanlığına karşı sorumludur.daire başkanlığı Kültür Sanat Topluluğuna şu hususlarda denetlemeye yetkilidir: a) Amaç doğrultusunda çalışıp çalışmadığı, b) Sağlanan desteği yerinde kullanıp kullanmadığı, c) Topluluk etkinlik planlarının uygulanıp uygulanmadığı, d) Evrakların düzenli tutulup tutulmadığı, e) Kültür-Sanat Topluluğu Her akademik yılın sonuna kadar -Faaliyet / etkinlik raporlarını Her akademik yılın Ekim ayının sonuna kadar -Topluluk etkinlik plan ve bütçesini -yönetim kurulu, denetim kurulu üye bilgilerini -Topluluk başkanı (yönetim kurulu başkanı) bilgilerini -Topluluk üye bilgilerini -Topluluk evraklarını

3 Her akademik yılın Mayıs ayının sonuna kadar -Topluluk seçim sonuçlarını Bölüm Başkanlığına ulaştırılması ile yükümlüdür. MADDE 6- ÜYELİK: Kültür ve Sanat Topluluğuna Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencisi herkes üye olabilir.erzurum Teknik Üniversitesi öğrencisi olmayanlar yönetim kurulunda yer alamaz. 6.1) Üye Olma: 1- Kültür ve Sanat Topluluğuna üye olmak isteyen kurucu üyeler dışındaki öğrenciler kulüp yöneticilerinin onayı ile kulübe üye olur. Üye kayıt formu doldurularak arşive alınır. Kayıt formunda kulüp başkan ve başkan yardımcısının imzası bulunur. 2- Kültür ve Sanat Topluluğuna üye kabulünde topluluk yöneticileri ölçüt olarak: a. Başvurunun Erzurum Teknik Üniversitesi ne mensup öğrenci tarafından yapılıp yapılmadığına bakılır. 3- Topluluk üyeliği; aday üyelik, aktif üyelik ve gönüllü üyelik olmak üzere üç tiptedir. a. Aday Üyelik: Topluluk aday üyeliği sıfatı, Topluluk Üye Bilgi Formu nun eksiksiz doldurulması ve formun Yönetim Kurulu na teslim edilmesiyle kazanılır. Aday üyeler kulüp çalışmalarına ve eğitimlerine katılabilirler. Bir aday üyenin aktif üye sıfatı kazabilmesi yönetim kurulu üyelerinden birinin aday üye için adaylık kaldırım başvurusunda önerisinde gerekmektedir. Bu öneri yönetim kurulu oylarının 4/5 i tarafından onaylanırsa adaylık kaldırılır. b. Aktif Üyelik: Aktif üyeler, Genel Kurul a katılma, Genel Kurul kararlarında oy kullanma ve Genel Kurul üye tam sayısının 4/5 nin yazılı istemiyle olağan üstü genel kurul talep etme haklarına sahiptirler. Aktif üyeler topluluğun amaç ve tüzüğüne bağlı kalır, Genel Kurul un topluluk amaçları doğrultusunda verdiği görevleri yerine getirir sahip oldukları bilgi ve tecrübeyi topluluğa daha gelişmiş seviyelere taşıyacak plan, proje program ve taktikleri gerçekleştirmek için kullanır. Aktif üyeler verilen görevleri yapmakla yükümlüdürler. c. Gönüllü Üyelik: Herhangi bir üniversite öğrencisi veya mezun kimse topluluk yönetim kurulu kararı ile topluluğa gönüllü üye olabilir. Gönüllü üyelerin seçme (oy kullanma) ve seçilme hakları yoktur.

4 Gönüllü üyelik, ilgili kimsenin bu yöndeki başvurusu ile veya Yönetim Kurulu nun 4/5 oy yeter sayısı ile ilgili kimseye götürülecek teklifin kişi tarafından kabulü ile gerçekleşir. Gönüllü üyeler, topluluk organlarında görev alamazlar. 6.2) Üyeliğin Sona Ermesi: 1- Topluluk üyesi öğrencilerin mezun olmalarıyla üyelikleri kendiliğinden sona erer. 2- Her üyenin istifa hakkı saklıdır. Yönetim Kurulu nda görev alan bir üye, ilgili görevinden istifa etmesi durumunda istifasını Yönetim Kurulu na sunar. Yönetim Kurulu, görevinden istifa eden üyenin görevine yedek üye atar. 3- Üyelikten çıkarma, topluluğun yönetim kurulu nun önerisi ve 4/5 çoğunluğun kararı ile gerçekleşir. Yönetim Kurul kararı ile üyelikten çıkarma; a. T.C. Anayasası nın sözsüne ve özüne aykırı davranmak, b. Topluluğun amaçlarına ve kulüp tüzüğüne aykırı hareket etmek, c. Topluluğun hesap, evrak ve kayıtlarında yolsuzluk yapmak, d. Topluluğun sağladığı imkân ve yetkileri kişisel çıkarları için kullanmak, e. Topluluğu ve topluluğun etkinliklerini karalayıcı, engelleyici davranışlarda bulunmak, f. Genel Kurul kararlarına ve Genel Kurul un verdiği görevlere riayet etmemek, g. Genel Kurul toplantısına, mazeretsiz üst üste üç kez katılmamak, h. Toplantı da ciddiyetsiz tavırlar sergilemek, sebepleriyle gerçekleşir. MADDE 7-TOPLULUK YÖNETİMİ: Topluluğun zorunlu organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu dur. Danışma Kurulu oy kullanmaksızın Yönetim Kurulu nun doğal üyesidir. Topluluk organlarının seçiminde: liste usulü seçim yöntemi uygulanır. 7.1) Danışma Kurulu: Danışma Kurulu üyeleri oy kullanmaksızın yönetim kurulunun doğal üyesidir. Danışma Kurulu Tüzük çerçevesinde topluluk faaliyetlerinin yürütülmesine yardımcı olur. Danışma Kurulu için

5 üye sayı sınırlaması yoktur. Görev ve Yetkileri: Topluluk faaliyetlerinin yürütülmesine yardımcı olup, bilgi ve birikiminden kulübün faydalanmasını sağlar. 7.2) Genel Kurul: Kültür ve Sanat Topluluğuna kaydını yaptırmış üyelerden oluşur. Genel Kurul, kuruluş aşamasında sonraki olağan toplantılarını her eğitim ve öğretim yılının başında Yönetim Kurulunun en az 10 gün önceden yapacağı çağrı üzerine, üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile gerçekleşir. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanmazsa, en az bir hafta sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Genel Kurulun olağan üstü toplantısı Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin 4/5 inin yazılı isteği üzerine yapılır. Görev ve Yetkileri: -Varsa, sadece komiteler hakkındaki tüzük değişiklik önerilerini görüşüp karara bağlar. -Yönetim Kurulu Başkanı nı seçer. (Seçim liste usulüdür.) -Etkinlikler konusunda önerilerini sunarlar. 7.3) Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu; Genel Kurul tarafından gizli oy açık sayım usulü ile bir yıl için seçilir.bu liste şu unsurları barındırır; a) Yönetim Kurulu Başkanı b) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı c) Araştırma ve Geliştirme Komitesi Başkanı d) Araştırma ve Geliştirme Komitesi Başkan Yardımcısı (oy hakkı olmaksızın) e) Tanıtım ve İletişim Komitesi Başkanı f) Tanıtım ve İletişim Komitesi Başkan Yardımcısı (oy hakkı olmaksızın) g) Sosyal Etkinlikler Komitesi Başkanı i) Sosyal Etkinlikler Komitesi Başkan Yardımcısı (oy hakkı olmaksızın) Yönetim Kuruluna seçilen üyelerde not ortalaması aranmaz.

6 Yönetimin feshi: Yönetim Kurulu oy hakkı bulunan üyelerinin çoğunluğunu istifasıyla gerçekleşir. Görev ve Yetkileri: a) Yıllık çalışma programını hazırlar ve uygular. b) Topluluğun amaçlarının ve çalışma konularının gerçekleştirilmesini sağlar. c) Komite Başkanlarının önerisi üzerine veya başkanın kişisel inisiyatifi ile ilgili çalışma gruplarını kurar ve bu grubun çalışmalarını denetler. d) Gelecek döneme ait topluluk etkinlik planını ve bütçesini,topluluk başkanı, topluluk yönetim ve denetim kurulu üyelerini ve üye listelerini her akademik yılın Ekim ayının sonuna kadar, yıl içinde gerçekleştirilen faaliyetlerini içeren kulüp etkinlik raporunu ise her ayın sonuna kadar, seçim sonuçlarının her akademik yılın Mayıs ayı sonuna kadar Bölüm Başkanlığına sunar. e) Yeni üye kabulü, üyeliklerin güncellenmesi ve üyelikten çıkarılma işlemlerini yürütür. Yönetim Kurulu Üyeleri (oy hakkı olanlar) şöyledir: a) Başkan:Kültür ve Sanat Topluluğunu ve Yönetim Kurulunu temsil eder. Topluluğun tüm dilekçe ve yazışmalardan, karar evraklarının tutulmasından sorumludur. Üyeler arası dayanışmayı sağlar. Yönetim Kurulu toplantılarını düzenler. Her dönem en az iki defa, Yönetim Kurulu üyelerinin görüşlerini de dikkate alarak Yönetim Kurulu toplantılarının periyodu ile tarih, saat ve yerine karar verir. Acil durumlarda Yönetim Kurulu nu toplantıya çağırır. Topluluğun her türlü harcama ve tasarrufundan Başkan Yardımcısı ile birlikte sorumludur. Yönetim Kurulunda alınan kararlardan sorumludur. Her dönem başında, belirlenen tarih, saat ve yerde Genel Kurulu toplar. Topluluğun yönetim ve mali işlerinin eksiksiz olarak yeni yönetime devredilmesine Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte aracı ve yardımcı olur. b) Başkan Yardımcısı: Başkanın bulunmadığı zaman ve durumlarda topluluğa başkanlık eder ve böyle durumlarda başkanın bütün görev ve yetkilerine sahip olur. Genel kurul toplantılarında İlgili Komite Başkanları ile birlikte topluluğun yaptığı etkinliklerin sunumunu yapar. c) Araştırma ve Geliştirme Komitesi Başkanı: Komite Kurulu toplantılarının periyodu ile tarih, saat ve yerine karar verir. Komitede görev dağılımını ve komitenin birlik beraberliği sağlar. Komite faaliyetleri ile ilgili yönetim kurulunu bilgilendirir. d) Tanıtım ve İletişim Komitesi Başkanı: Komite Kurulu toplantılarının periyodu ile tarih, saat ve yerine karar verir. Komitede görev dağılımını ve komitenin birlik beraberliği sağlar. Komite

7 faaliyetleri ile ilgili yönetim kurulunu bilgilendirir. e) Bilimsel ve Sosyal Etkinlikler Komitesi Başkanı: Komite Kurulu toplantılarının periyodu ile tarih, saat ve yerine karar verir. Komitede görev dağılımını ve komitenin birlik beraberliği sağlar. Komite faaliyetleri ile ilgili yönetim kurulunu bilgilendirir 7.4) Denetim Kurulu: Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından üç asil üç yedek üyeden oluşur. Denetim kuruluna seçilen üyelerde not ortalaması aranmaz. Denetim Kurulu nun denetimi yoktur ve organlara karşı sorumluluk taşımaz. Mühendislik Mimarlık Fakültesi dışındaki Fakültelerin öğrencilerinden oluşması istenilir Danışma Kurulu nun onayı ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden de oluşabilir. Denetim kurulu oy çoğunluğu ile karar alır. Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu nu ve Genel Kurul Kararlarını; hesap, evrak ve belgeleri; alınan kararların yürütülmesini şeklen ve esasen Tüzüğe uygunluk konusunu denetler. Denetim Kurulu sorumluluk alanına giren konuları kendiliğinden görüşür ve denetler. Bunun dışında her üyenin Denetim Kurulu na şikâyet hakkı vardır. Denetim Kuruluna şikâyetler dilekçe ile yapılır. Denetim Kurulu alacağı kararlarla Tüzüğe aykırı bulduğu eylemleri durdurabilir, eski durumun iadesini isteyebilir, sorumlu bulunduğu kişinin kulüpteki/topluluktaki görevinden alınması ya da kulüpten çıkarılması için Yönetim Kurulu na öneri sunabilir. Görev ve Yetkileri: a) Topluluğun bütçe ve hesap işlemleri ile ilgili belgeleri her öğretim dönemi sonunda inceler, sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna sunar. b) Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen bir sonraki öğrenim dönemine ait topluluk etkinlik planını ve bütçesinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak önerilerini bildirir. 7.5) Seçim Kurulu: Seçim dönemi denetleme kurulu seçim kurulu adını alır ve akademik danışman bilgisinde, nezaretinde yapılır. Seçimler ilgili öğretim yılının Yönetim Kurulu için yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı mezun olmadıkça olağan bir seçime gerek duyulmaz. Ancak olağan üstü seçime gidilebilir. Seçim tarihi seçimden en az 20 (yirmi) iş günü önce topluulk panosundan ve web sitesinden duyurulur. Başkanlığa aday olan kimse Yönetim Kurulu listesinin de yer aldığı dilekçe ile birlikte en az bir hafta önce Seçim Kurulu na başvurur. Başvurur hem kapalı zarf içerisinde

8 dilekçe ile hem de e-posta yoluyla yapılacaktır. Başvuru da el yazısı kullanılmayacaktır. Bir adayın Yönetim Kurulu Başkanı olabilmesi ve listesinin seçilebilmesi için gerekli yeter şart oyların salt çoğunluğunu almış olmasıdır. Seçimlerde en yüksek oyu alan adaylar ve listeleri arasındaki herhangi bir sayısal eşitlik durumunda o adaylar ve listeleri arasında seçim tekrarlanır. Yönetim Kurulu seçiminde kapalı oy, açık sayım ilkesi uygulanır. Liste usulü seçim yöntemi uygulanır. Görev ve Yetkileri: a) Seçimlerle ilgili her türlü duyuru, evraklarla ilgilenir ve arşivler. b) Seçim işlemi ve resmi sonuçlarının açıklanmasının ardından, seçim evrakı ve benzeri materyalleri yeni seçilen Yönetim Kurulu na teslim eder. c) Seçim Kurulu nun görevi, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu nun yönetim kurulu tarafından belirlenmesinin ardından sona erer. 8.1) Komitelerin Yapısı: Her komite 1 (bir) komite başkanı, 1 (bir) komite başkan yardımcısı, 5 (beş) asil üye, 5 (beş) yedek üyeden oluşmaktadır. Komite başkanı ve komite bakan yardımcısı aynı zamanda yönetim kurulu üyesidir. Komite başkan yardımcısı gözlemci olarak yönetim kurulunda yer alır oy hakkı yoktur. 8.2) Komiteler a) Araştırma ve Geliştirme Komitesi: b) Tanıtım ve İletişim Komitesi: c) Sosyal Etkinlikler Komitesi: MADDE 9- TOPLULUĞUN FESHİ VE DİSİPLİN İŞLERİ 9.1) Topluluğun Feshi: Bir yıl içerisinde faaliyet yapılamaması halinde topluluk bölüm başkanlığının teklifi rektörlük onayı ile fesih edilir.

9 Topluluk, Yönetim Kurulu nun kararı ve Genel Kurul un 4/5 inin onayı ile kulübün dağıtılmasına karar verebilir. 9.2) Disiplin İşleri: Denetim Kurulu tarafından yürütülür. YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine aykırı tutum ve davranışlarda bölüm başkanlığı bilgilendirilir. Bu kapsam dışındaki durumlarda denetim kurulu konuyu görüşüp karara bağlar. Denetim Kurulu tüzüğe aykırı tutum sergileyen üyelere, üyelikten çıkarma ve uyarı cezaları verebilir. Üç adet uyarı almış üye üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarılmış kimse çıkarılış dilekçesi tarihinden bir yıl sonra tekrar üyelik başvurusu yapabilir. MADDE 10- MALİ İŞLER VE KAYITLAR 10.1) Mali İşler Kültür ve Sanat Topluluğu etkinlikleri ile ilgili giderler; aktivitelerden elde edilen gelirlerden ve topluluğa yapılacak bağışlardan, sponsor firmalardan karşılanır. 10.2) Tutulması Zorunlu Kayıtlar ve Evraklar: a) Üye Kayıt Klasörü: Bu klasörde üye kayıt formları, üyelerin kimlik fotokopileri bulunur. b) Karar Klasörü: Yönetim kurulu tarafından alınan kararlar, karar defterine yazılır. c) Genel Kurul Tutanakları Klasörü: Genel Kurul toplantılarında yapılan işlemler ve alınan kararlar tutanaklara bağlanır. d) Demirbaş Klasörü: Topluluğun kullanması için verilmiş demirbaş eşyalar ile topluluk tarafından alınan veyatopluluğa bağış ve sair yollarla edindiği demirbaşlar bu deftere kaydedilir. e) Gelen Giden Evrak Klasörü:Topluluğun yazışmaları arşivlenir. f) Mali İşler Klasörü: Gelir ve giderler arşivlenir. g) Etkinlik Dosyası: Topluluk etkinlik raporları ve dilekçeleri yer alır.

10 Tüm klasör ve evraklardan Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısı Spor Kültür Sağlık Daire Başkanına karşı sorumludur. MADDE 11 Topluluk faaliyetleri kapsamında yapılan faaliyetlere gore Dekanlığa veya SKS ye rapor verilir.

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ..... ÖĞRENCİ KULÜBÜ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ Dayanak Madde 1-:. Kulübü SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Ana Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. Kulübün Adı Madde

Detaylı

T.C. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Topluluklarının Kurulması ve Çalışmalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

T.C. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Topluluklarının Kurulması ve Çalışmalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönerge T.C. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Topluluklarının Kurulması ve Çalışmalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönerge Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) öğrencilerinin

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle üniversite

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 1. KURULUŞ GEREKÇESİ Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Bilim-Kültür-Sanat Kulübü ismi ile anılır. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DOĞA SPORLARI KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DOĞA SPORLARI KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DOĞA SPORLARI KULÜBÜ TÜZÜĞÜ KULÜBÜN ADI VE KURULUŞ YERİ MADDE 1. Kulübün adı, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DOĞA SPORLARI KULÜBÜ dür. Kısa adı, KÜDOSK dur. Yeri; KARABÜK ÜNİVERSİTESİ /KARABÜK

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı, Yeditepe Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve

Detaylı

GERMANİ STLER DERNEĞİ

GERMANİ STLER DERNEĞİ GERMANİ STLER DERNEĞİ Dernek Tüzüğ ü Derneğin Adı ve Merkezi BÖLÜM I Derneğin Adı, Amacı, Merkezi ve Faaliyetleri Madde 1. a. Derneğin adı»germanistler Derneği«dir. Kısa adı: GERDER b. Derneğin Merkezi:

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTİSİ DOĞA VE KIŞ SPORLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTİSİ DOĞA VE KIŞ SPORLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTİSİ DOĞA VE KIŞ SPORLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1- Muş Alparslan Üniversitesi Doğa ve Kış Sporları Topluluğu, öğrencilerin ders dışı zamanlarını sosyal ve kültürel

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TARİH ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TARİH ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TARİH ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU Amaç MADDE 1- Muş Alparslan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırmaları Topluluğu nun amacı, Tarih ile uğraşan ve bu bölüme ilgi duyan öğrencilerin

Detaylı

Madde 4. Kulüpler; amaç ve çalışmalarını saptarken aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurmak zorundadır.

Madde 4. Kulüpler; amaç ve çalışmalarını saptarken aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurmak zorundadır. Amaç Madde 1. Bu tüzüğün amacı, Işık Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı sosyal, kültürel, sportif çalışmalar yapabilmeleri; ilgilenen öğrecilerin, Üniversite tarafından sağlanan olanaklardan eşit ve

Detaylı

ÖGRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

ÖGRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ ÖGRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi nin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

T.C GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TĠYATRO KULÜBÜ ANA TÜZÜĞÜ

T.C GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TĠYATRO KULÜBÜ ANA TÜZÜĞÜ T.C GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TĠYATRO KULÜBÜ ANA TÜZÜĞÜ Kulübün Adı: Tiyatro Kulübü dür Gedik Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uygun olarak İlgili Rektör Yardımcısı

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği Tüzüğü Page 1/20 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR... 4 1. KURULUŞ HÜKÜMLERİ... 4 2. TANIMLAR... 4 3. DERNEĞİN AMACI... 4 4. DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI...

Detaylı

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ 1882 BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ (Cercle d Orient) BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ İSTANBUL 2013 FİHRİST BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Derneğin Adı, Merkezi, Amblemi: 1 Derneğin Amacı ve Çalışmaları: 2 Madde No BÖLÜM II ÜYE

Detaylı

Kapsam Madde 2- Yönergede öngörülen esaslar, İzmir Üniversite sinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar.

Kapsam Madde 2- Yönergede öngörülen esaslar, İzmir Üniversite sinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar. İZMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ DERSDIŞI ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Y16-OD-001

KOÇ ÜNİVERSİTESİ DERSDIŞI ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Y16-OD-001 Sayfa : 1 / 12 1. AMAÇ Öğrenci topluluklarının temel amacı, öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerini değerlendirmek, geliştirmek ve/veya akademik koşullara katkıda bulunmak ve Üniversite

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı ve Merkezi 1 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: TIP HUKUKU DERNEĞĠ dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı Madde 2- Dernek, 1. tıp mesleğinin

Detaylı

Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM dir.

Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM dir. YENİ TÜZÜK SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN KURULUŞU, ADI VE MERKEZİ Madde 1: Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM

Detaylı

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadın Matematikçiler Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐ ANATÜZÜĞÜ (17 Mart 2001, 22 Şubat 2003 ve 03 Şubat 2007 tarihli Genel Kurullarda yapılan değişiklikler dahil)

VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐ ANATÜZÜĞÜ (17 Mart 2001, 22 Şubat 2003 ve 03 Şubat 2007 tarihli Genel Kurullarda yapılan değişiklikler dahil) VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐ ANATÜZÜĞÜ (17 Mart 2001, 22 Şubat 2003 ve 03 Şubat 2007 tarihli Genel Kurullarda yapılan değişiklikler dahil) I. BÖLÜM - Kuruluş Hükümleri Kuruluş Madde 1- Yasalar ile

Detaylı

KİL BİLİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Faaliyet alanı Madde 1- Derneğin Adı: Kil Bilimleri Derneği (Clay Science Society) olup, kısa adı KBD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şube

Detaylı

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği Tüzüğü Madde 1. Derneğin adı " Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği" dir. Derneğin merkezi Ankara'dır. Madde 2. Yaşam kalitesini kaybetmeden uzun süre yaşamak

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

T.C MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN TEKNOLOJĠ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN TEKNOLOJĠ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN TEKNOLOJĠ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1 a) MuĢ Üniversitesi akademik ve idari personeli ve öğrencilerinin serbest zamanlarını en iyi Ģekilde değerlendirmelerini

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ TÜZÜK (5-6 EYLÜL 2014 TARİHLİ 18. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞTİR)

CUMHURİYET HALK PARTİSİ TÜZÜK (5-6 EYLÜL 2014 TARİHLİ 18. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞTİR) CUMHURİYET HALK PARTİSİ TÜZÜK (5-6 EYLÜL 2014 TARİHLİ 18. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞTİR) CUMHURİYET HALK PARTİSİ TÜZÜĞÜ (5-6 EYLÜL 2014 TARİHLİ 18. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY DA YAPILAN

Detaylı