nsanlık haysiyetini ayaklar altına alan zalimce uygulamalara kar ı Bayram ve ne olacak bizim hallerimiz brahim GÜMÜ O LU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "nsanlık haysiyetini ayaklar altına alan zalimce uygulamalara kar ı Bayram ve ne olacak bizim hallerimiz brahim GÜMÜ O LU"

Transkript

1 nsanlık haysiyetini ayaklar altına alan zalimce uygulamalara kar ı Kurban Dr. Yusuf I IK Dosya Müslümanların hayatını kolayla tırmak Ali BOZKURT Dosya Son geli meler hakkında Rüstem ALTINKÜPE Özel Dosya Kurban Ibadeti Sayfa 5 te Sayfa 9 da Sayfa 13 te Onurlu duru Abdurrahman D ZMAN Dosya Gelen lere Cevaplar M. Nebi ÇEL K Özel Kö e Sayfa 11 de Sayfa 23 te Kurban badetinizde Mazlumlar da Unutmay n! Hacılar Kutsal Beldelerde Dikkat Tren Kaçıyor... Asım TOZO LU Bilgilendirme Sayfa 16 da Hacc Saim AYAS Dosya Sayfa 12 de VARILMAZ MENZ LE BU G D LE... Mahmut A KAR Dosya Sayfa 7 de Mizah, Mizahçı ve Ben!.. Mustafa KASALAK Özel Kö e Sayfa 25 te Bayram ve ne olacak bizim hallerimiz brahim GÜMÜ O LU Dosya Sayfa 15 te So uk Algınlı ı Dr. Mehmet B LG N Sa lık Sayfa 27 de DEAL Finanz ın idealleri büyük Alican YILDIRIM Bilgilendirme Sayfa 31 de Eura Döner Vertriebs GmbH Hessen Goldbacher Str. 65b Aschaffenburg Tel: Fax: Web:

2 2 Ç NDEK LER Gerçekler Hayat ın çinde Gizlidir ED TÖR`DEN Gazetemiz 1 ya ında; hayırlı olsun... Sevgili dostlar! Geçen sene bafl nda yani 2004 senesinin Ocak ay nda ilk say m z ç kartt m zda içimizde tarifi imkans z bir heyecan ile dolup tafl yorduk. Kendi imkanlar m zla ç kartt - m z bir gazetemiz olmufltu. Tabi bu gazeteyi sizlerin sahiplenmesi bizleri daha da sevindirmiflti. Gazetenin ç kmas ndan önce pek çok dostumuzla yapm fl oldu umuz istiflarelerde; böyle bir çal flman n yerinde olaca sonucunu ç karm fl ve gazetemizi y l n ilk ay olan Ocak ta ç karmaya karar vermifltik. lk say n n ç kmas yla birlikte; bu heyecan yerini stresli bir bekleyifle b rakt. Acaba insanlar m z bu çal flmam z be enecekler mi idi. Allah`a flükürler olsun ki daha ilk gün itibariyle tüm dostlardan tebrik telefonlar, SMS`leri, faxlar gelmeye bafllad. Bu tebrikler ilk say n n ç kmas aflamas nda biriken stres ve yorgunlu u tamamen al verdi. Buradan bizleri yanl z b rakmayan siz de erli dostlara teflekkürü bir borç biliriz. Ve Yüce Allah`a hamd-ü senalar olsun ki bu say m z itibariyle gazetemizin 1. y l n doldurman n sevincini bizlere yaflatt. Gazetemiz bir y l içerisinde sayfan n yan taraf nda da görülece i üzere 8 say l k bir çal flmay sizlerin istifadesine sundu. Bu çal flmalar m zda bizleri ilgilendiren konular gündeme tafl maya çal flt k. Her say m z n ç k fl ndan sonra siz de erli okuyucular m zdan çok olumlu tepkiler ald k. Bu olumlu tepkilerin yan nda zaman zaman olumsuz elefltiriler ald m z da olmuyor de ildi. Özellikle gazetemizde çok fazla yaz n n olmas ve bu yaz lar n biraz küçük olmas gibi elefltiriler geliyordu. Bu elefltirilere kat lmakla beraber bizim yapmak istedi imiz; okuyucular m z okumaya teflvik etmek ve elden geldi ince detayl olarak bilgilendirmek idi. Magazin gazeteleri gibi bol resimli az yaz l bir içerikle sizlerin karfl s na ç kmay düflünmedik. Bizim inanc m z insan m z n okuma seviyesini ve okumaya olan ilgisini yükseltebilmek için bu tür bir çal flman n daha yararl olaca d r. Bunun yan nda gazetemizde çok say da yaz yazan arkadafl m z bulundu u yönünde elefltiriler gelmekte idi. Bu elefltirilerde haks z degildi. Ama bizim burada yapmak istedi imiz; Almanya`da yaflayan ve buran n flartlar n bilen kiflilerin yaz yazarak hem katk da bulunmas n sa lamak ve hem de bu vesile ile içimizde gizli kalm fl cevherleri ortaya ç kartmakt. nan yorum ki bu cevherlerden baz lar n 1. y l m z itibariyle ortaya ç karm fl bulunuyoruz. Prensip olarak her say m zda genel bir konuyu ele alarak hem insan m z n ihtiyaçlar na cevap vermek ve hem de toplumu bilinçlendirmek düflüncesindeyiz. Bu güne kadar ç kan say lar m zda bunu baflard m za inan yorum. Sevgili dostlar ilk yaz m zda belirtti imiz gibi gazetemizde yaz yazmak isteyen herkese sayfalar m z n aç k oldu u tekrarlamak istiyorum. Bunun örneklerini önceki say lar m zda bulabilirsiniz. Dini, rk, mezhebi ne olursa olsun bizim için bir ayr m olmas mümkün de ildir. Mesela Musevi olan Bayan Petra Kunik, Hristiyan ve Papaz olan Martin Braner buna birer örnek teflkil eder kan s nday m. Sevgili dostlar önümüzdeki say larda gazetemizde baz yenilikleri hep beraber gözlemleyece iz. Ama sizlerden istirham m z; her türlü konuda bizleri elefltirmenizdir. Çünkü biz elefltirinin daha iyi çal flmalar n yap labilmesi için gereklili ine inan yoruz. Gelelim Hessen, Almanya, Türkiye ve dünyada yaflanan son geliflmelere. Biliyorsunuz Hessen`de art k devlet memurlar baflörtüsü takamayacak. Bunun yan nda bizlerin hassas oldu u konularda Hessen Eyalet darecilerinin yapm fl oldu u uygulamalar zaman zaman hukuk engeline tak lmakta ve haklar geri iade edilmekte. Son olarak Kasap Rüstem Alt nküpe`nin Hessen Eyalet darecilerinin floksuz kesimle ilgili engellemelerine karfl açm fl oldu u davay kazanmas buna örnek verilebilir. Yani Rüstem Alt nküpe mezbahanesinde floksuz olarak kurban kesimi yapmaya devam edecektir. Bu karar bizleri sevindirirken; karar n aç klanma arefesinde gazetemizin de yazarlar ndan olan sevgili Rüstem Alt nküpe`nin; hayvanlar n bar na ve otlar n saklad binas kimli i belirsiz kiflilerce kundakland. Cana bir zarar gelmedi ama 70 bin euro kadar bir maddi zarar mevcut durumda. Geçmifl olsun diyoruz ve böyle üzücü durumlar n yaflanmamas için yetkilileri daha dikkatli olmaya ça r yoruz. Almanya`da yeni ç kan kanunlar daha insanlar m z taraf ndan tam olarak alg lanamad. Bu yeni ç kan kanunlarla alakal baz aç klama yaz lar n sayfalar m zda bulacaks n z. 11 Eylül olaylar ndan sonra Almanya`da da Türkler ve özellikle müslümanlar üzerinde oluflan bask had safhaya ulaflt. Özellikle oturum ve resmi ifllemlerle alakal olarak baz hofl olmayan durumlar meydana gelmekte. Bir hukuk devletinde kimse suçlulu u kan tlanana kadar suçlu muamelesi göremez. Ve kimse elde kesin bir delil olmadan terörist olarak suçlanamaz. Bu flu demek de il; resmi makamlar araflt rmalar n yapmayacak. Evet resmi makamlar hertürlü araflt rmas n yapacak ama bu insan hak ve özgürlü üne zarar vermiyecek flekilde olmal d r. Türkiyemiz AB`den 3 Ekim 2005`te flartlar yerine geldi inde müzakere tarihi almak için bir yola girmifl bulunuyor. Bu yolun hay rl olmas n diliyoruz. Dünyada son zamanlarda yaflanan olaylar tüm insanl derinden etkilemektedir. Güney Asya`da yaflanan son deprem ve Tsunami faleketi bunun son örne i. Buradan tüm okuyucular m za bir ça r da bulunmak istiyoruz: önümüz Kurban Bayram, kurban ibadetinizi yerine getirirken bu felaketten etkilenen insanlar da unutmaman z rica ediyoruz. Özellikle her Kurban Bayram nda dünyan n çeflitli yörelerinde kurban kesmek için organizeler yapan sivil toplum örgütlerinin bu çal flmalar na katk da bulunman z tavsiye ediyoruz. Bu vesile ile hem dini vecibelerinizi yerine getirmifl olursunuz ve hem de insan olman n getirdi i bir vazifeyi yapm fl olursunuz. Bizler bu seneki kurban - m z bu flekilde de erlendirdik. Son olarak sizleri dünya üzerindeki yaflanan bu son olaylar da gözönüne alarak tüm insanl k için dua etmeye ça r yoruz. Yeni y l n z ve idrak edecek oldu umuz mübarek Kurban Bayram n z en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz. Bu vesile ile Cenab- Allah çal flmalar - m z bereketlendirsin, fluurland rs n. Çal flmak bizden, baflar Allah`tand r. Allah`a emanet olun. Hessen Hayat Ayl k Ücretsiz Gazete Ocak/Januar 2005 Zilkade/Zilhicce 1425 Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni: Sinan AKTÜRK Yay n Kurulu: Dr. Yusuf Ifl k, brahim Gümüflo lu, Sinan Aktürk, hsan Güler, Rüstem Alt nküpe, Saim Ayas, Mustafa Kasalak Merkez: Königsbergerstr. 16 D Friedberg Tel: Fax: Gazetemizde ç kan yaz lar n ve reklamlar n içeri inden sorumlu de iliz.

3 Rabb in için Kurban kes! (Kevser Sûresi: 2) KURBAN 2005 Udhiya Oudkhiyah Kurban sevabınıza; yoksulların, gariplerin, sahipsizlerin, yetimlerin, mazlum ve ma durların duasını da ekleyin... K U R B A N K A M P A N Y A S I HESAP NUMARASI: IGMG, SEB Bank AG Köln, Kto.-Nr.: BLZ: , Verwendungszweck: Kurban SON HAVALE: 17 Ocak 2005 ELDEN SON ÖDEME: 20 Ocak 2005 Islamische Gemeinschaft Millî Görü slam Toplumu Millî Görü Islamic Community of Millî Görü Communauté Islamique du Millî Görü KURBAN KOM SYONU BAfiKANLI I Boschstr D Kerpen Tel: / Fax: /

4 4 DENEME-HABER HT AMDAK YALNIZLIK Aslıhan Aksoy Fatma Karaaslan Yapraklar n daha süprülmemifl oldu u bir sokakta yürüyorum. Sonbahar... Sabah saatleri, baya erken. Alt gibi, yedi gibi. Düflünmek için dolafl yorum, yada dolaflmak için düflünüyorum. Kendi kendime bofla koyup dolduram yorum, doluya koyup ald ram yorum, derkeeen... Üflümem sebep oldu o flaflaal, perdeleri 70`li y llar n modelini an msatan, lofl fl kl, s cac k, taban bej mermer, duvarlar tavana kadar parke döflemeli, fl kland rmas demini daha alamam fl çay k vam renginde, aynalar parkeyle mermerin dans n mobilyalara yans tan, ahizeleri derin dekolteye uzanm fl zümrüt ifllemeli kolye gibi... Nas l anlatsam? flte öyle bir yere dal verdim aniden. Sen de eski bir çay oca, ben diyeyim zenginlerin u rak yeri olan bir kahvehane. lham gelmesinde kim gelsin? Esti yine kavak yellerinden eser gibi. Hemen bir ufak ka tç k yakalad m ve iflte notumu düflüyorum. Bukadar etkileyici bir yede oturulurda, ka t kalemle bir kahve muhabbeti yapmadan kalk l r m? Yine gözlemdeyim. Yine yanl z m ve seyirdeyim. Buraya kimler gelir acaba? Çok zenginler mi? Yok can m, zannetmem. Yoksa ben giremezdim, derkeeen.. Aya m sürüdüm herhal. Yavafl yavafl damlamaya bafllad lar. Demekki ilk gelen benmiflim. Hmmm..., dur bakal m! Kimler bu nota baflrol oynayacak bu sefer? Kahvemi yudumluyorum. Göz göze geliyoruz arada bir. Elleri titriyor, bilekleri incecik, sanki fincan her an düflürecekmifl gibi. Herkes masas ndakilerle muhabbette, o tek bafl na oturuyor. Bir ihtiflaml giyinmiflki, sormay n. Pembe ifllemeli bir bluz, boynunda ipek flal ve yakas nda tamamlay c bir aksesuar. nelik bu yan lm yorsam. Deseni bluzun üzerindeki ifllemeden. Nas lda uydurmufl rengi rengine. Titreyen bile ine birde ilaveten a rl k etmifl o inci bileklikle. Küpeleri ve kolyesi tak m. Kahvemi yudumluyorum, her yudumlad mda göz göze geliyoruz. Bafl m kald rd m an yakal yor adeta. Hala yaln z oturuyor. Onunla birlikte ben de bekliyorum. Kim gelecek acaba yan na? "Vard r elbet bir bekledi i." diyorum. Eli yüzü tertemiz, saçlar bembeyaz, kabar k bir modele sahip. Duda nda ruju da eksik de il. Bak ml ve çok gösteriflli. "Evet, gerçekten zengin!" der insan. Kahvelerimizi yudumluyoruz. O kendi masas nda, ben kendi masamda. Ama sanki beraber oturuyoruz. Tuhaf de il mi? Dikkatimi ona vermeme neden, belkide onunda benim gibi yanl z oturup bir bekleyiflte gibi olamas d r. Kim bilir? Oturuyoruz...Oturuyoruz. Bir ara çantas na uzan yor. Parlak bir gümüfl sigaral ktan, incecik, tam ona yak flan bir sigara ç ka-riyor. Hala geleni gideni yok. Sigaras n yak yor ve dal yor. Kim bilir ne düflünüyor? Titreyen ellerindeki sigara ona fazla yak flmasa da ne yapars n iflte, bafllam fl günün birinde. Derin derin düflünüyor, hep susuyor. Oda benim gibi insanlar izliyor ve ah çekiyor. Bu arada ortak noktam zda var tabiki. Beni de izliyor aras ra, fark nday m. Belkide soruyordur kendi kendine: "Acaba bu k zda yafl na bakmadan ne yaz yor durmadan?" Seni yaz yorum N NE! Nedir bu yaln zl k, bu düflünce? Torun torbada m yok? Evlat gardaflta m? Kahvem bitiyor, ninenin yüzündeki ifadeyi son kez okumaya çal fl yorum göz göze gelmeden. Sanki hiç kimseyi beklemiyor, ama yinede bekliyor gibi. Bir türlü çözemedim. Kap ya bak yor, saate bak yor, sigaras n söndürüp garsona el ediyor. Birde güzel bahflifl veriyor. Bekledi i gelmedi i için kalkacak sand m, ama hala oturuyor. Ben de hesab ödedim, kalkaca m Gerçekler Hayat ın çinde Gizlidir flimdi, derkeeen... çeri bir genç kad n giriyor. Nineye do ru ilerliyor. Oh sevindim flimdi. Galiba ninenin k z geldi. Hiç gelmeyecek sanm flt k. fiimdi nine çok sevinmifltir herhalde. "K z m geldi, benim burada bekledi imi unutmam fl. Annesini görmeye geldi." demifltir diye düflünüyordum. Ama onun yüzünde tam aksi bir ifade vard. Yine hiç gülümsemiyordu. Yan na gelen bayan gülerek, yüksek bir ses tonuyla ona flöyle söyledi: "Hadi bakal m koca k z, d flar saati bu haftal k bitti. fiimdi odanda kald n yerden yanl z devam etmelisin...!" Allahallaaaah! Bu kad n ne demek istiyorki? D flar saati ne, ne odas, ne yaln zl acaba? diyorum kendi kendime. Kolundan tutup kald r yor, bastonunu eline ilifltiriyor ve yavafl yavafl ç k fla do ru ilerliyorlar. Görevlinin arkas ndaki yaz y okuyorum: "Huzur ve kimsesiz yafll lar bak mevi 1987" Vay be! demek kimsen yoktu ninem be! Allah yard mc n olsun... Sevgili okurlar, Görüldü ü gibi insano lunun nerede, nezaman, neye bafllay p ne gibi bir sonuçtan meyve alaca hiç belli olmuyor. Hayat safha safha kimine gün gösteriyor sevenlerle beraber. Ana, baba, evlat, kardefl, efl, dost, akraba... Kimini de böyle yaln zl a terkedip unutup gidiyor. Ne ihtiflam, ne zenginlik, ne de güzellik insan yaln zl ktan kurtarabiliyor. Dostlar n n ve sevdiklerinin gönül defterine zaman nda ve herzaman ufac k bir tatl dil, güler yüz kaydetmifl bir insan n hiçbir zaman yaln z ve terkedilmifl olmayaca na inan r m. Anlamak, anlatmak, gülümsemek, hat r y kmadan, gönül k rmadan yaflayabilmek ne güzel bir marifettir. Sanki bir sanatt r, sahip oldu un insanlar sürekli etraf nda tutabilmek. Sevildi in için hiç yaln z kalmamak ne güzeldir. Ne demifl Peygamber Efendimiz (S.A.V): "Bu dünyada bir kalp k ran n, öbür dünyada iki yakas bir araya gelmez!" AT B KADIN VE KIZ KOLLARI 3. Kur'an-ı Kerim yarı ması Cumartesi günü AT B Kadın ve Kız Kolları 3. Kur'an-ı Kerim Okuma Yarıflması nı mutluluk ve bafları içerisinde gerçeklefltirdi. Höchst teflkilatının ev sahipli ini yaptı ı yarıflmaya, Almanya'nın dört bir yanından katılanlar, programı yo un bir ilgiyle ve hazla izlediler. Ev sahibi teflkilatın Kadın Kolları Sorumlusu Güler Ergifli bir selamlama konuflması yaptıktan sonra, 13. Dönem AT B Kadın Kolları Baflkanı Nurten Öner, konuflmasında ilim Kur'an-ı Kerim'in ilk emri oldu una ve kadın-erkek her müslümana farz kılındı ına de indi. Bizlerin bu mukaddes kitaba bir kılavuz gözüyle bakt ımızı ve ona hayatımızda böyle bir yer verdi imiz müddetçe, huzura kavufluca ımızı flu sözlerle ifade etti: "Yafladı ımız bu asırda her türlü maddiyata sahibiz, paraya, eflyaya, bazılarımız flan flöhrete buna ra men maalesef mutsuzuz. Bu asrın de imi ile psikolojik bozuklu u, stres, bunalım, huzursuzluk kısacası bedbahtlık baflını almıfl gidiyor. nsanlar bütün bunlara maruz kalınca da sonu hüsran oluyor. Her geçen gün artan boflanmalar, gençlerimizin %40 ında kabaran sabıka dosyaları hatta hapishanelerde artan sayılar ve uyuflturucu ba- ımlılıkları. Halbuki Allah u Teala bize, okumamız, okudu umuzu anlayıp bununla amel etti imiz takdirde iki cihan saadetine erifltirecek rehber olarak Kur an-ı Kerim i göndermifltir. Biz AT B camiası olarak buna inanmıfl ve bu hizmet sahasında da derneklerimizi hayırda yarıflmaları için, bugün buraya davet ettik." diye dile getirerek, yarıflmacı arkadaflların buraya gelmeleri ile zaten baflarılı olduklarını vurguladılar. Yarıflma esnasında, Bremen, Höchst, Mainz, Fulda ve Darmstadt teflkilatlarından katılan yarıflmacılar birer birer kürsüye ça rılırken, seyirciler pür dikkat dinliyordu. Yarıflmacıların yüzlerinde tatlı bir heyecan okunur oldu. Birbiri ardınca önce birinci kategorideki (10-15 yaflları arası) yarıflmacılar, sonra ikinci kategorideki (16-20 yaflları arası) yarıflmacılar, tecvid ve mahreç kurallarına uyarak Kur'an-ı Kerim'den jürinin belirledi i birer aflır okudular. Üçüncü kategoride (20'den itibaren) yarıfltıktan sonra, jüri heyeti istiflareye çekildi inde günün ehemmiyetini arz eden bazı gösteriler ve Höchst teflkilatı Kız Grubunun hazırladı ı 'Kur'an nasıl okunmalı' adlı piyes ve ilahiler yer alıyordu. Daha sonra sıra de erlendirmeye geldi ki bu yarıflmacıların ve seyirclerin heyecanının doru a çıktı ı andı. Bremen teflkilatı Hanım Hocası Elmas Kara ve Mainz Camiasından Ayflegül Tuna Hocahanımdan oluflan jüri heyeti üç kategorinin birincilerini bildirmeden önce yarıflmaya katılmıfl olmanın bile bir medeni cesaret göstergesi oldu unu konuflmalarında belirttiler. 1. Kategoride Darmstadt teflkilatından Derya Öncül, 2. Kategoride Höchst teflkilatından Vildan Keskino lu ve 3. Kategoride Bremen teflkilatından Fadime Tüfekçi, birincilikle ödüllendirilirken, 1. Kategorinin 2. Ümran Keskino lu (Höchst), 3. Gamze Barak (Höchst) 2. Kategorinin, 2. Gökçe Barak (Höchst), 3. Selda Keskino lu (Höchst) alırken 3. Kategori nin 2. Nezaket Kontafl (Höchst), 3. Ayfle Soysal (Fulda) teflkilatların, hocalarının ve yöneticilerin sevinci büyüktü. Ödül belgelerini Kadın Kolları Baflkan Yardımcısı Sevgi Mala Çalıflkan tarafından alan yarıflmacılar, son bir grub resmi çektirerek bu mutlu günlerini ebedîlefltirdiler. 4. Kur'an-ı Kerim yarıflmasını hep birlikte Bremen teflkilatında kutlama temennisiyle ve en kısa zamanda AT B Kadın ve Kız Kolları 11. Bilgi Yarıflmasında buluflmak üzere vedalafltırdılar.

5 Gerçekler Hayat ın çinde Gizlidir DOSYA 5 Dr. Yusuf I IK lahiyatçı-e itimci Kurban, kelime olarak Allah`a manen yaklaflmak, yak n olmak anlam ndad r. Bu yak nlaflmay sa lay p kolaylaflt rmak için Kurban Bayram nda kesilen hayvanlara da isim olmufltur. Bayramda kurban kesen, dünyada bir vacibi yerine getirmifl, ahirette ise sevap kazanm fl olur. Kur`an- Kerimde baflka bir adla da an lan kurban n, Hac ibadeti dolay s yla kesilen kurban n ad na da Hedy ad verilir. Kur`an`da Kendisiyle Allah`a yaklasilan sey (46/28) anlam nda kullan lan Kurban, zekat, bayram namazlar, sadaka-i f t r gibi hicretin ikinci y l nda meflru olmufltur. Biz, bir ümmet için Kurban kesmeyi meflru k ld k. Allah` n r z k olarak verdi i dört ayakl davarlar üzerine (yaln z) Allah` n ad n ans nlar diye (22/34). Rabbin için namaz k l, kurban kes (108/2). Hz. Peygamber de; Durumu iyi olup da kurban kesmeyen, mescidimize yaklaflmas n buyurmufltur. Ayr ca, hadiste kurban a namaz anlam verildi i de görülmektedir. Cuma namaz na ifltirak eden kimse Kurban kesen kimseye bedeldir Müminlerin ay rdedici özelli inin, kurban n kendi öz kan olmas Bir baflka Hadis-i fierifte de; Namaz, her dindar insan n sundu u kurband r buyurulmaktad r. Kurban n Hikmeti: Di er bütün ibadetler gibi, Allah- ` n r zas n kazanmak, O`nun verdi i say s z nimete sükür, O`na yaklaflman n bir vesilesi olmas ndad r. Allah (c.c.): Onlar n ne (sadaka edilen) etleri, ne kanlar ; hiç bir zaman Allah`a (yükselip) eriflmez. Fakat, sizden O`na (yaln z) takva ulafl r. flte kurbanl klar böylece emrinize ba lad ki, size do ru yolu gösterdi- inden dolay Allah` yüceltesiniz. Habibim iyi hareket edenleri müjdele! (22/37) buyurmaktad r. nsanl n varoldu u günden beri hemen her dinde görülen kurban, insan n yarat c s na flükran n niflanesi say lm flt r. slam n d fl ndaki di er dinlerde çokça görülen insan kurban etme insanl k tarihinde önemli bir yer tutmufltur. Di er semavi dinler de ise kurban n kayna Hz. brahim`e dayanmaktad r. Saffat suresinde kurban vacip k lan hadise flöyle hikaye edilmektedir: Art k O (o ul) brahim`in yan nda koflmak ça na eriflince (babas ) o ulca z m, dedi, ben seni rüyamda bo azl yorum, görüyorum. Bak art k ne düflünürsün. (O ul) dedi: Babac m, sana edilen emir ne ise yap. nsallah beni sabredenlerden bulursun Vakta ki bu suretle ikisi de (Allah` n emrine) ram oldular: brahim O`nu aln üzerine y kt. Biz ona: Ya brahim, rüyana sadakat gösterdin. fiüphesiz biz iyi hareket edenleri böyle mükafatland r r z. diye nida ettik. Hakikat bu apaç k ve kat i bir imtihand. Ona büyük bir kurbanl k fidye verdik. Sonra gelen (peygamberler ve ümmetler) aras nda ona (iyi bir nam) b rakt. Bizden selam brahim`e. Biz, iyi hareket edenleri iflte böyle mükafatland r r z. (37/ ) Demek ki, Kurban, Hz. smail`in Allah için kurban edilmekten ilahi lutüfla kurtuluflunu hat rlama ve anma vesilesi ve flükürdür. Allah` n emrine itaat için herfleyi feda etmeye ve O`nun ad n yüceltmek için hiçbir fedakarl ktan çekinilmeyece ine de bir iflaret olan Kurban, ayr ca çok önemli bir g da olan etin, a z na y l boyunca bir lokmas n koyamayan insanlara sadaka edilmesiyle mühim bir sosyal yard m fonksiyonunu da ifa etmektedir. Kurban n Hükmü: F t r sadakas (fitre) vermekle mükellef olan bütün müslümanlardan ve özellikle zekat verebilecek derecede zengin olanlara vaciptir. Kurban, Kurban Bayram n n ilk üç günü içinde ve tercihen ilk gün, bayram namaz ndan sonra kesilir. Önemli olan Allah` n r zas n kazanmak için kan ak tmakt r. Bu bak mdan diri olarak tasadduk etmek (sadaka olarak vermek) veya de erini (bedelini) para olarak vermek makbul de ildir. Kurbanl k: Kurban edilecek hayvanlara verilen bir isimdir. Bunlar, s - r (inek, öküz, manda), davar (koyun, keçi) ve deve cinsinden hayvanlard r. Bunlar n hem erkek, hem de diflileri Kurban Allah` n emrine itaat için herfleyi feda etmeye ve O`nun ad n yüceltmek için hiçbir fedakarl ktan çekinilmeyece ine de bir iflaret olan Kurban, ayr ca çok önemli bir g da olan etin, a z na y l boyunca bir lokmas n koyamayan insanlara sadaka edilmesiyle mühim bir sosyal yard m fonksiyonunu da ifa etmektedir. kurban olur. Kümes hayvanlar ve vahfli hayvanlardan kurban olmaz. Devenin befl, s r n iki, davar n bir yafl nda olan (veya daha küçük olduklar halde bu yafllarda gösterenleri) kurban edilir. Davar cinsinden olanlar tek bir kifli; s r ve deve cinsinden olanlar ise, en çok yedi kifli (ortak) kesebilir. Yaln z hepsinin ayn niyette (kurban) olmalar gerekir. Bir teki bile, mesela et yemek gayesiyle, keserse hiçbirinin kurban geçerli (sahih) olmaz. Kurbanl n özürsüz olmas, yani kurban edilmeye mani olan hallerde (kör, yürüyemeyecek kadar topal, boynuzu-kuyru u eksik, çok zay f, hasta, kulaks z...vb.) bulunmamas laz md r. Kurban nas l kesilir: slami kaidelere göre, hayvan kan n ak tacak alet mutlaka keskin olmal ve hayvana eziyet vermemelidir. Kurbanl k, k bleye yönelik olarak yat r l r, Bismillahi Allahü Ekber diye tekbir getirilerek yemek ve nefes borular yla flah damarlar n kesecek flekilde bo az kesilir. Kurban, sahibinin kesmesi menduptur. Yani tercih edilir. Baflkas na kestiriyorsa vekalet vermelidir. Kesmeden önce hayvana az bir su vermek, hayvan itip-kakmamak; k saca kurbanl a iyi muamele etmek müstehapt r. Kurban kestikten sonra, sahibinin iki rekat flükür namaz k lmas da uygun görülmüfltür. Hayvan iyice can verdikten sonra derisi yüzülmelidir. Etin tamam sadaka olarak da t labilece i gibi, üç parçaya ayr larak, birinci parça fakirlere, ikinci parça akraba ve komflulara da t l p üçüncü parça da evde yenilebilir. Tercih edileni de budur. Kurban Allah için kesildi inden dolay derisi dahil, hiç bir k sm sat lmaz, derisini sadaka olsun diye hay r cemiyetlerine vermek veya seccade yaparak kullanmak mümkündür. (Deriyi sat p bedelini sadaka olarak vermek de mümkündür.) Kurban Bayram : Zilhicce ay n n 10, 11, 12, 13. günleri (dört gün) kutlanan dini bir bayramd r. 9 Zilhicce Arefe günü dür. Bu günün sabah namaz ndan itibaren bayram sonuna kadar (befl gün) ikindiye kadar her farz namazdan sonra Teflrik tekbirleri al n r. Bayram n birinci gününe Yevm-i nahr (kurban kesme günü); di er gününe de Eyyam- teflrik denir. Birinci gününün sabah günefli biraz yükseldikten sonra vacip olan iki rekatl k bayram namaz k l n r. Böylece namazdan sonra da Kurban kesimiyle birlikte bayram fiilen kutlanmaya bafllan r. Kurban bayram, müslümanlar n y lda iki defa kutlad bayramdan birisidir. Müslümanlar n kaynaflmalar nda, birlik ve beraberliklerin devam ettirilmesinde çok önemli fonksiyon icra eder. Kurban Bayram na Iydi Ekber (büyük bayram) da denir. Bayram günü karfl l kl bayramlaflma ve ziyaretler yap l r. Çocuklar, fakirler ve kimsesizler sevindirilir. Tebrikleflme, mümkünse hediyeleflme iyidir. Cemiyetin fertlerini, komflular, efl dost ve akrabay kaynaflt rmaya çal flmak laz md r. Küs olanlar bar flt r lmal d r. Genel olarak bayramlarda yap lmas güzel olan hususlar flu flekilde saymak mümkündür. 1- Erken kalkmak, 2- Mümkünse boy abdesti (gusül) almak, 3- Güzel koku sürünmek ve temiz giyinmek, 4- Nefleli, sevinçli ve güler yüzlü olmak, 5- Namaza erken kalk p, sabah namaz n da camide, cemaatle k lmak, 6- Namaza giderken tekbir alarak yürümek, 7- Müminlerle karfl lafl nca güleryüzle onlara selam verip dua etmek, 8- Gücü yetti i kadar sadaka verip, çocuklar ve fakirleri sevindirmek, 9- Bayram geceleri fazla ibadet etmek. Bayram bayram olarak görmek ve de erlendirmek ve de ona göre kutlamak gerekir. Mübarek Ramazan Bayram na fieker Bayram, Kurban Bayram na da kavurma/et bayram fleklindeki bak fl yanl flt r ve bu bayramlar tahkir ve tezyif etmeye yöneliktir. Onun için müminler, fluurlu bir flekilde Ramazan ve Kurban Bayramlar n, Bayram olarak kutlayacak ve Allah` n müminlere birer hediyesi olarak kabul edecektir. Bu vesileyle idrakiyle müflerref olaca m z Kurban Bayram n n tüm slam Dünyas na ve nsanl k Alemine hay rlar ve mutluluklar getirmesini, bar fl, kardefllik, dostluk, birlik ve beraberli e vesile olmas en büyük temennimizdir ve duam zd r.

6

7 Gerçekler Hayat ın çinde Gizlidir Mahmut A KAR AT B Genel Sekreteri Hemen aflk atına binip süremeyece- im, çünkü aflk yok ki atı da olsun. Aflk olmayınca at olmaz, at olmayınca da menzile (hedefe) varılamaz! Olması gereken aflk; bizi yo uran kültürün mayasıdır. O sihirli, o binbir manayı içinde saklayan gizemli, tılsımlı kelime asli manasından saptırıldı ı, rafa kaldırılıp flairlerın, ozanların, dervifllerin kitaplarına hapsedildi i günden beri yaflayan/yaflatılan kültürümüzün mayası da bozuldu. nsanlarımız arasında muhabbet, sohbetlerimizde tat ve bereket kalmadı. Aflık olamadan `aflk`ı yaflamaya yelteniyoruz, halbuki evliliklerimiz genellikle iktisadidir. Hır-gürle geçen evlilik hayatımızdan aflkla ve flevkle insanlı a yeni nesiller yetifltirmek mümkün mü?... Aile sohbetleri; televizyon dizileri ve baflkalarını çekifltirmeyle telafi edilmeye (!), cemiyet toplantıları; futbol karflılaflmalarını pür dikkat takip etmelerle baltalanırsa, muhabbete yer mi kalır? Ve muhabbetin olmadı ı yerde aflk mı yeflerir? Aflksız ibadet; alıflılagelmifl hareketler ve ezberlenmifl sözlerden öte, icra eden için bir mana ifade etmedi i gibi, aflktan mahrum bırakılmıfl alimin elinde ilim de (bugünkü dünyamızda oldu u gibi) baskı ve üstünlük aracı olarak zulme dönüflür. nanan insanların gönülleri, ufukları ve hizmet sahaları genifl, hedefleri büyüktür. Feodal yapılanma (afliret/kabile/bölge/parti/tarikat vesair unsurların ön planda tutulması) hakkıyla inananların menzile giden yolda önlerinde engel de ildir ve olmamalıdır! Dünya insanlı ının ezici ço- unlu u yoksul iken geri kalan azınlık maddi bolluk içinde yaflıyor. Fakat, hem karnı doymayan fakirlerin, hem de varlık içinde yüzenlerin ortak bir noktası var: Sevgiden yana yoksulluk. Sevgi karın doyurur mu? Doyurur! Sizden olmayan ırklara ve inançlara mensup insanlara sevgi beslemeniz, muhabbet duygularınızı harekete geçirir. Birilerine karflı muhabbeti olanların merhameti de olur. Merhamet sahibi insanlar ise (imkânları dahilinde) açları doyurur, çıplakları giydirir, yetime, hastaya zulme u ramıfllara yardım elini uzatır. Sanayileflme ve teknolojik geliflmenin zirvesinde tökezlemeye bafllayan Avrupa nın merkezinde yaflayan Müslüman- Türk Azınlı ın gelmifl oldu u noktayı tahlil edebilmede sıkıntılarımızın oldu unu biliyorum. Herkes birlik-beraberlik ça rıları yapıp nutukları atarken, ne hikmetse kimse oldu u yerden bir adım ileriye gitme niyetinde de il! Geçti imiz son haftalarda Almanya da Türkler aleyhine oluflturulan kamuoyu koro halinde ve biraz kibarca (!); Size tahammül edemiyoruz, artık defolun buradan!" dediler ama biz ya anlamadık, veya anlamamazlıktan geldik. Her iki durumda da kendi açımızdan durum vahim! Durumun vahim olmaması için durabilmek, yani ortaya bir flahsiyetli durufl/tavır koyabilmek lazım. Tavır koyabilmek için, kendi içinizde ve en üst düzeyde birlik sa lamanız flarttır. Birbirine riyakârlık yapanların; hepimiz aynı milletin ve dinin mensuplarıyız, dedikleri DOSYA 7 VARILMAZ MENZ LE BU G D LE... ASALET NE HAYRAN OLDU UM halde birbirlerine sırt dönen, dirsek gösteren, hatasından ve yanlıflından kendine pay çıkaranlardan ne beklersiniz? Ve bu gidifl, bu tavır, bu niyet ve zihniyetle hedefe varmak mümkün mü? Aflk ile sevmeyenlerden mesuliyet duygusu taflımaları beklenemez! Mesuliyet duygusu geliflmemifl insanlardan ise benim derdimle hemdert olmalarını beklemek beyhudalıktır. Fikirleri, zikirleri, din ve milliyetleri ne olursa olsun, onlar beyhuda ifllerle meflgûldurlar. Allah adına", Allah aflkına" sevme i dillerinden düflürmedikleri halde onlar, aflk pınarının yakınından bile geçmemifllerdir. Anadolu nun manevi fatihlerinden ve Türk Mutasavvıfı nın ilklerinden kabul edilen Hoca Ahmet Yesevi, Aflksızların hem canı yok, hem imanı/resulullah sözü dedim mana hani" derken, bu ekolun Anadolu daki önemli flahsiyetlerinden birisi olan Mevlana da, Benim peygamberimin yolu aflktır" demektedir. Yine aynı silsileden gelen Yunus Emre nin meflhur sözünü bilmeyen, duymayan kalmamasına ra men, biz yine de hatırlatalım; Biz gelmedik davi (kavga) için/bizim iflim sevi (sevgi, barıfl) için" Anadolu nun Türkleflmesi ve Müslümanlaflması nda zemin hazırlayan, fikri yapının mayasını aflkla yo urarak her dinden ve milliyetten insanların slam ı seçmesinde Gönül Fethi" rolünü üstlenenler, yine bu topraklar üzerinde gerçeklefltirilen imparatorlukların ve buna ba lı medeniyetlerin manevi liderleridirler. Bunlar; bilmedi iniz, duymadı ınız fleyler olmadı ına ve camilerdeki hocaların, irili-ufaklı siyasilerin ve sivil kitle kuruluflları idarecilerinin a ızlarından düflürmedikleri isimler ve mevzular oldu una göre, niçin bunlara vurgu yapıyoruz? -Biz, aflkla ve flevkle mayası yo rulan, insana verilen kıymet ve sevgi sütunları üzerinde yükselmifl öz medeniyet de erlerimizden habersiz bedbaht bilgisizleriz. Bizi, bahtsız, kendisi ve kendisinden olanlarla kavgalı kılan unsur, bilgisizli imiz ve idraksizli imizdir. Ezbere bilmekle, idrak edebilmek çok farklı fleylerdir. Yazımızın bafllı ını (bildi iniz gibi) bir halk türkümüzden aldık: Varılmaz menzile bu gidifl ile/hemen aflk atına binip sürmeli." Haklı-haksız elefltiri, töhmet, suçlama ve karalamalarla karıflık bir saldırıya maruz kalınca, kabu umuza çekilmeyi, susmayı tercih ederken, bazen de bu kadarını da haketmedik" diyerek isyan edecek noktaya geliyoruz. Neticede ise, çözüm üretemiyoruz çünkü; ya kendi de erlerimize bile at gözlü üyle bakmayı ö renmifl, ya da (ezberledi imiz halde) bunu idrak edecek ferasetten, kucaklayacak anlayıfltan ve aflkla yaklaflacak yürekten mahrumuz. Sizlerin oldu u gibi, benim çevremde de Hacı" ünvanını (!) almıfl insanlar vardır. Bu kutsal dini vazifeyi hakkıyla yerine getirenleri tenzih ederek devam etmek istiyorum: Bazı (bazen ciddi bir orandır bu) Hacı"ların mübarek topraklara bir turist alakasından daha düflük düzeyde ilgisiz ve bilgisiz gidip-geldiklerine flahit oluyorum. Halbuki, bu yol hasretlik yoludur. Bu hasretlik, aflık olduklarımıza karflı duydu umuz hasretliktir. Sadece Pakistan ın de il, bütün slâm aleminin önde gelen düflünürlerinden olan Muhammet kbal; Aflk sözünün kan parası hasretliktir." diyor. Hasretini çekti iniz, aflık oldu unuzdur veya aflık oldu unuzun hasretini çeker, ona kavuflmak için can atarsınız. Bu ne manalı, mübarek ve hikmetli sözdür: Benim peygamberimin yolu aflktır. Bu yol hem bizi, hem de bütünüyle insanlı ı selâmete götürecek yoldur. Geriye dönüp baktı ımızda bu yolu tercih edenler ve etmeyenlerin vardıkları menzili, akibetlerini görmek mümkündür. Hz. Peygamber i kendine rehber edindikleri iddiasında bulunanlar, bundan ibret almadıkları müddetçe aflksız, flevksiz ve zevksiz bir hayat tarzına (müslümanlar olarak) mahkûmuz. Her milletin baflkaları tarafından taktir edilen, be- enilen özellikleri vardır. Mensubiyet fluuru duydu unuz halkın veya milletin kültür de erlerini bilmeden, (yerine göre) yaflamadan, o milleti hakkıyla tanımıfl olamazsınız! Kendi milletininin de erlerine vakıf olamayanların baflka milletler/halkları tanıma ve de erlendirmede ölçüyü kaçırabilir, sa lıklı bir tesbitte zorlanabilirler: Kıyaslama yapabilmek için en az iki tarafı da tanımak flarttır. Aksi halde; bir tarafı hepten ret, di er tarafı da hepten kabul, düz mantı ıyla konuya yaklaflmak tehlikesi baflgösterir. Bir milleti tanımak; sokakta, iflyerinde veya evdeki insanı tanımakla eflde erli de ildir: Tarihinin derinliklerinden birikerek gelen mutfak kültüründen müzik kültürüne kadar, milli ve manevi de erlerini tanımakla mümkündür. Kendimizi afla ılayan, Batı'yı alkıfllayan bir e itim sisteminden geçerek bugünlere ve buralara geldik. Bugünler; 'medeniyetler çatıflması'nın en yüksek düzeyde bafllatıldı ı günler, buralar ise; önce hayranı, sonra düflmanı, nihayetinde ise hakikatları keflfetti imiz yerlerdir. Hakikatler; Hıristiyan Batı ve Müslüman Do u'nun artılarını ve eksilerini kıyaslama noktasındaki tesbitlerimizdir. Elliye yakın etnik kökenin asırlardan beridir birarada yafladı ı, slam öncesi ve sonrası birçok medeniyetlerin/imparatorlukların hem vatanı hem de mezarı olmufl Anadolu topraklarından, gökten zembille düfler gibi Avrupa'nın merkezine gönderilerek getirildik. Dünyanın dört bir yanından gelen de iflik ırklara, dinlere ve dolayısıyla kültürlere mensup insanları tanıdık. Avrupalının eski kölesi, yeni vatandafllarını, emekçisi, burjuvası ve aristokratıyla yerlisini, yerlinin 'Hıristiyan-Batı De erleri'ni tanıdık, gördük ve ö rendik. Öze ait çeyrek bilgi ve birikimimizle Batı'yı ve Batılı'yı tetkik ederken temeldeki eksikli i keflfettik: Batı, baflka kültür de erlerine tarih boyunca hayat hakkı tanımamıfl, varlı ına tahammül edemeyerek ya silah zoru, ya da asilmilasyona giderek kendi üstün/öncü kültür de erlerini kabul ettirmifltir. Aradı ımız herfleyi bulma ümidiyle sarıldı ımız Batı Medeniyeti'ndeki en büyük eksikli in insanla alakalı oldu unu gördük. Bu medeniyetin insan olan bize biçti i de er, verdi- i rol, bizi tatmin etmedi: nsan, tanrı yerine konurken, maddenin mahkumu olmaktan da kurtulamıyordu. Yine bu medeniyet, kendisinden olan ve olmayanlar olarak insanları tasnif ederken, kendi içinde de sınıflandırmayı ihmal etmiyordu. Tatminsizlik ve hayal kırıklı ımızın baflladı ı bu noktada, öz kültür de erlerimiz/medeniyetimize ait çeyrek bilgi birikimimizle sarıldı ımız Batı medeniyet de- erlerinin bu can alıcı eksikli ini, " slam'da nsana Biçilen De er"i keflfederek tatmin olduk. Bu mutluluk ve memnuniyetimizi herkesle paylaflmak istedik, olmadı, kabul görmedi! Batı "fondamantalizm"i bütün radikallı- ıyla " nsan sadece Allah'a kulluk eder" fleklinde slam'da ifadesini bulan insana karflı çıktı. Renk, ırk ve zenginlik üstünlü ünü temelden reddederek, Allah'tan baflka ilah(lar) kabul etmeyen, üstünlü ü sadece Allah'a kullukta arayan bu ilahi tavıra karflı Batı'nın tavır alması, medeniyetler bazında ayrılı ın ve çatıflmanın temel sebebidir. Yeri ve zamanı gelince, bırakın önce i neyi, çuvaldızı kendine batırmıfl birisi olarak, (bütün etnik kökenleriyle birlikte) mensup oldu um milletin bu noktadaki hayata, insanlara ve insanlı a bakıfl tarzına, özet olarak; bu hayat felsefesinden kaynaklanan asil tavrındaki asaletine hayranım. Önünde flapka çıkardı ımız, hayran oldu umuz bu asaleti anlatmak, sıralamak için buradaki yerimiz yeterli gelmez. Bunun için; bazen tarihin derinliklerine yolculuk yapmak, bazen Anadolu'yu köy-kasaba, Ahmet- Mehmet, Fatma-Zehra olarak, çat kapı selam verip bir fakirhaneye girerek, bazen bir türkünün verdi i mesajı anlamaya çalıflarak, bazen bir cami avlusu veya minber dibinde, Allah'a yönelen eller, gözler ve dudaklarda okumak, yere kapanan baflın yüceli indeki sırrı anlamakla mümkündür. Kitap sayfalarında göz nuru bırakmadan, fikir çilesinin hazzına varmadan, özü ve özdekileri tanımadan, bu asaleti anlamak, anlatmak ve tanımak mümkün de ildir.

8 8 B LG LEND RME Gerçekler Hayat ın çinde Gizlidir Allah için Kurban slam Toplumu Millî Görüfl, uzun y llardan beri, Kurban ibadeti vesilesiyle, bu önemli vazifeyi, bütün dünyada müslümanlar n, ma dur, mazlum ve ihtiyaç sahipleri olanlar aras nda ifa etmeyi bir görev bilmifltir. Bu amaçla düzenlenen Kurban Kampanyas sebebiyle, her y l binlerce Kurban, mazlumlar, ma durlar ve ihtiyaç sahipleri için kesiliyor. Bu Kurbanlardan sadece müslümanlar de il, müslümanlar n komflular olan di er dinlere mensup kifliler de yararlan yor....rabb in için namaz k l ve Kurban kes.... (Kevser: 2) ayetinin de iflaretti i gibi, sadece Allah r zas için kesilen Kurban, müslümanlar n önemli ibadetleri aras nda yer al yor. Her ne kadar Hanefî mezhebine göre vaciblik arzetse de Kurban di er mezheplerde de Allah Resulü nün (s.a.v.) önemli sünnetleri aras nda yer almaktad r. slam Toplumu Millî Görüfl, uzun y llardan beri, Kurban ibadeti vesilesiyle, bu önemli vazifeyi, bütün dünyada müslümanlar n, ma dur, mazlum ve ihtiyaç sahipleri olanlar aras nda ifa etmeyi bir görev bilmifltir. Bu amaçla düzenlenen Kurban Kampanyas sebebiyle, her y l binlerce Kurban, mazlumlar, ma durlar ve ihtiyaç sahipleri için kesiliyor. Bu Kurbanlardan sadece müslümanlar de il, müslümanlar n komflular olan di er dinlere mensup kifliler de yararlan yor. IGMG Kurban Kampanyas nda geçen sene, Kurban ba fl gerçeklefltirilmifl ve Kurban kesimi sa lanm flt. Savafllar n, ekonomik yoksulluklar n ve tabiî afetlerin hüküm sürdü ü bölgelerde yap lan Kurban Kampanyas Avrupa da yaflayan ve Allah n nimetlerinden nisbeten daha fazla yararlanma imkan olan müslümanlar n, ma durlar ve ihtiyaç sahipleri ile olan sosyal ve insanî dayan flmas n da gösteriyor. Zaten slam dünyas baz istisnalar haricin, önemli bir ekonomik yoksulluk alt nda yafl yor. Avrupa n n do usundan, Balkanlanlardan bafllayarak, K r m, Kafkaslar, Orta Asya, Do u Türkistan ve Mo olistan a uzand m zda gördü ümüz manzara ile, Filipinler, Sri Lanka, Burma-Arakan, Bangladefl, Hindistan Pakistan a u rad m zda karfl laflt m z manzara hemen hemen ayn. Kafkaslarda, Çeçenistan ta savafl ve iflgal bitmemifl, insanlar m z, çoluk çocuk hala so ukta çad rlarda gelecek yard mlarla hayatlar n sürdürme mücadelesi veriyor. Orta Do u ya geldi imizde ise savafl n ve iflgalin ac yüzünü görüyoruz. Irak ta, Filistin de iflgal güçlerinin müslüman halka muamelesini içimiz burkularak izliyoruz. Savafl dolay s yla her fleyini kaybeden Irakl lar n, bir dilim ekmek için kuyruklarda bekledi ine, hastalar n n ve yaral l lar n n ilaç bulamad - için vefat etti ine flahit oluyoruz. Afganistan da iflgal dolay s yla insanlar hala, 25 sene önceki Sovyet iflgalinde oldu u gibi, mülteci durumuna düflmüfller ve ülkelerine dönemiyorlar. Burma-Arakan da, yurtlar n terketmek zorunda kald klar gibi, vatandafll klar kabul edilmedi i için zorunlu sürgün yaflamak zorunda kalan, ülkelerine dönseler bile askerî rejimin tecavüz dahil her türlü zulmüne maruz kalacak olan Arakan müslümanlar n n ac halini izliyoruz. Afrika ya bakt m zda ise karfl laflt m z manzaraya yeni manzaralar ekleniyor. Yoksulluk, Afrika insan n n ortak kaderi. Etyopya dan Eritre den, Somali den Sudan dan, Çad, Nijer, Mali, Moritanya ve Senegal e kadar, insanlar n ortak kaderi yoksullukla mücadele etmek üzerine kurulmufl. Afrikan n ortas na ve daha güneylere inildi inde de ayn manzara ile karfl karfl ya kal yoruz. Dünya yoksulluk ortalamas na göre en bafllarda yer alan Mozambik ten, yine ayn durumda olan ama, nüfusunun hemen hemen yüzde 30 unun Aidsli olar Malavî ye uzan n, de iflen bir fley yok. Bu insanlarla, bir nebze olsun bayram neflesini beraber yaflamak, Allah için kesilen Kurbanlar onlara tahsis etmek... Ne büyük mutluluk. Bu mutlulu a, mazlum ve ma durlar n duas n da eklemek için, IGMG Kurban Kampanyas na her sene oldu u gibi bu sene de destek olun. Allah kabul etsin!

9 Gerçekler Hayat ın çinde Gizlidir DOSYA 9 Ali BOZKURT IGMG r ad Ba kanı Uzak ve Ortado u da cereyan eden olaylar, Hollanda da bir rejisörün katledilmesi, bunun akabinde camilere ve slami kurum ve kuruluflların binalarına yönelik saldırıların yaygınlaflması, saldır ların Almanya gibi ülkelere de sıçrama endiflesi veya korkusu biz müslümanlara da mesuliyetlerimizi tekrar hatırlamamıza ve müslümanların hassasiyetlerinin hatırlatılmasına vesile oluyor. Bizler, büyük ve özgün bir medeniyete kaynaklık etmifl slam dininin mensuplarıyız. Dikkatlice tetkik edildi inde slam medeniyetinin üstün meziyetleri hemen her alanda kendini gösterir. Ancak bazı yanlıfllıklar yüzünden, bu yüce dinin ve medeniyetin imajına zarar verildi i de bir gerçektir. Bu olumsuz durumun oluflmasındaki asıl sebeb; slamın hakikatini anlama çabasından uzak, yanlıfl din yorumlarından kaynaklanan hurafelerin ve geleneklerin din edinilmesidir, bid adlerdir ve dini nefislerine ve menfaat hırslarına zebun eden istismarcı anlayıfllardır. Bunlar her devirde olmufltur. Zamanımızda da vardır. Bu mübarek dine mensup olan müslümanların bu tür tehlikelerden uzak tutulmaları gereklidir. flte bu noktada bizim mes uliyetimiz daha da artmaktadır. Bizler IGMG olarak bu yanlıfl anlayıflların uza ındayız ve dinimizi asıl kayna ından anlamaya ve yaflayarak ö renmeye çalıflıyoruz. Bizler camilerimizde insanlarımızı e iten, dinimizi en güzel flekilde temsil etmeye çalıflan müslümanlar olmak zorundayız. Bizlerin sorumlulu u bilhassa yafladı ımız bu Avrupa da çok daha büyük hassasiyet arzediyor. Bu iflaret etti imiz cihetten dolayı, hassasiyetle üzerinde durmamız gereken ve bizim temel hassasiyetlerimiz dedi imiz konulara kısaca bakmak istiyorum. Hassasiyetlerimizin baflında Bir slamî kimlik kazanma ve gelifltirme gelmektedir. Buradaki müslümanların en belirgin özelliklerinin göçmen ve göçmenlerin yeni nesillerinden olufltu unu bilmemiz gerekiyor. Bu önemli kitlenin en önemli ihtiyacı, slâmî bir kimlik kazanmaları, bu kimli i zenginlefltirmeleri, gelifltirip gelecek nesillere aktarabilmeleri ve bu kimliklerini baflkalarına tavsiye edebilme, ulafltırabilme cesareti kazanabilmelerini temin edecek her türlü faaliyettir. htiyacın temel özelli i budur. Bu ihtiyacın, içeri inde, slâmî kimli e giden yoldaki her adım vardır. Bugün, Türkiye de ve slam dünyasının di er bölgelerinde bir kültür yozlaflmasından bahsedebilirsiniz. Ama burada bu yozlaflmadan bahsedemezsiniz. Çünkü, önce, yozlaflmasından endifle etti iniz bu kültür yok ortalıkta. Önce bu kültürü oluflturmak gerekiyor. Genç nesile baktı ımızda gördü ümüz fley, sa lam bir akidenin yer edemedi i gerçe idir. Sa lam bir Allah ve ahiret inancı -elbetteki di er inanç ilkeleri de dahilyerleflmeden slâmî kimli i yerlefltiremeyiz. Hassasiyetlerimizin ikincisi ise Müslüman kul olma bilinci nin gelifltirilmesidir. En önemli görevlerimizden birisi insanımızın müslüman bir kul olma bilincini gelifltirmektir. Bunun için temel ibadetlere verilen önemin yanı sıra, müslümanların gerek kendi aralarında ve gerekse tüm toplumla iliflkilerinde en önde tutması gereken kardefllik, dostluk, iyi muamele etme, afla ılamama, dedi-kodu yapmama, yardıma koflma, elinden ve dilinden emin olunan insan olma, yani, müslüman olma bilincinin kazandırılması temel görevimizdir. Hassasiyetlerimizin üçüncüsü ise slâmî e itime yönelmektir. Bugün camilerimizde anlaflılan e itim, do rudan bir e itim de il, belki de daha ço unlukla temel dini bilgileri ve Kur'an-ı Kerim'i ta'lim, yeni ö retme fleklindedir. Bu temel hizmet elbette ki devam edecektir. Ancak, e itim faaliyetlerimiz, bu ta'limin yanı sıra Müslüman kimli inin oluflması ve geliflmesi sürecidir. nsanlara nasıl davranaca ını bilmeyen, bencilli i üstünlük sayan, baflkalarını afla ılayan ve onları hor gören insanların müslüman kimli inin geliflmesi ancak, sevgiyle yo urulmufl Müslümanların hayatını kolayla tırmak Bizler, büyük ve özgün bir medeniyete kaynaklık etmifl slam dininin mensuplarıyız. Dikkatlice tetkik edildi inde slam medeniyetinin üstün meziyetleri hemen her alanda kendini gösterir. Ancak bazı yanlıfllıklar yüzünden, bu yüce dinin ve medeniyetin imajına zarar verildi i de bir gerçektir. Bu olumsuz durumun oluflmasındaki asıl sebeb; slamın hakikatini anlama çabasından uzak, yanlıfl din yorumlarından kaynaklanan hurafelerin ve geleneklerin din edinilmesidir, bid adlerdir ve dini nefislerine ve menfaat hırslarına zebun eden istismarcı anlayıfllardır. Bunlar her devirde olmufltur. Zamanımızda da vardır. Bu mübarek dine mensup olan müslümanların bu tür tehlikelerden uzak tutulmaları gereklidir. flte bu noktada bizim mes uliyetimiz daha da artmaktadır. bir e itimle olur ve genç nesillerimiz kendilerine de er verilen insanlar olarak kendilerini görürlerse, öz güvenleri artar. Bunun için, ta'limin yanı sıra nesillerimize slâmî flahsiyet kazandırmak en önemli vazifemizdir. Bu meyanda, gençlerimiz ana-baba ve büyüklere saygı ile, yaflıtlarına ve küçüklere sevgiyi, dürüst davranmayı, arkadafllarıyla iyi geçinmeyi, yeni dostluklar yani muhabbetler kurmayı, ancak, böylesi bir e itim sürecinden sonra kavrayabilirler. Bunun için yapmamız gereken, sadece çocuklarımız ve gençlerimiz için de il, büyüklerimiz için de ta'lim derslerinin çerçevesini genifl tutalım. Bununla birlikte, ziyaret, sohbet, davetlere icabet etmek, teselli ve tavsiyede bulunmak gibi hizmetlerimizle de e itime katkıda bulunalım. Di er önemli bir hususda Müslümanların hayatının zorlafltırılmamasıdır. çinde bulundu umuz dönem gerçekten de çok zor bir dönem. Bunun içindir ki, müslümanların hayatının zorlaflmasına sebeb olabilecek veya yanlıfl anla ılabilecek konuları anlatmaya veya yorumlamaya ayıracak vaktimiz yoktur. Bu husus iki yönden önem arzetmektedir. Birincisi, kendi slâmî anlayıflımız, ikincisi ise, yafladı ımız toplumdaki konumumuzdur. Her iki konumda da, zorlafltırmayınız, kolaylafltırınız; nefret ettirmeyiniz, müjdeleyiniz ilkesini göz önünde bulundurarak, insanların dini yaflamadaki azmini kırmak yerine teflvik etmek ve çerçeveyi genifl tutmak önemlidir. Toplumun her kesimi ile olan iliflkimizin temelinde, müslüman: insanların elinden ve dilinden emin oldu u kimsedir, ilkesi yatmalıdır. Di er önemli bir husus ise Medeniyetler çatıflmasına fırsat vermemektir. Biz Avrupa'da yaflayan müslümanlarız. Dolayısıyla, yafladı ımız çevre bizim için hakiki bir çevredir ve bu çevre içinde yaflamaya devam edece imize göre, kültürler veya meflhur tabiri ile medeniyetler çatıflması gibi olayın içinde hiç bir zaman olmayaca ız. Baflkalarının, bizde farklı yönlerinden ziyade, ortak yaflam ve hatta ihtiyaç anında yardımlaflma, dayanıflma, komfluluk ve arkadafllık iliflkilerini gelifltirme temel kurallarımızdan birisidir. Bu anlamda, Noel, Paskalya veya hamursuz bayramlarını tebrik etmek, müslüman olmayan insanların, hem inanç dünyasını ve hem de hayata bakıfllarını anlamaya çalıflmak, bizim kendimizi onlara anlatabilmek için bir yoldur. Sonra, farklı kültür ve hayat felsefesi ortamında, kültürler çatıflmasını de il uzlaflma ve iflbirli ini, farklılıkların bir zenginlik oldu unu vurgulamak, hem fiilen göçmen nesillerin genç ve çocuk kufla ının kendilerine olan güvenlerini sa lamak ve toplumsal alanda kabul görmelerini temin etmek bakımından önemlidir. Kısacası biz Hakk ın rızasını, çatıflmada de il, birbirimizi anlamada arayıp bulaca ız. Yaptı ımız tüm faaliyetlerde yalnız Allah rızasını gözetmeli, bunu samimi bir flekilde yaflamalıyız. Nitekim bütün peygamberler ilahi görevlerini hep bu ihlas temeline oturtmufllar, hizmetlerini peflin olan hiçbir karflılı a feda etmemifllerdir. nsani ve ahlaki de erlerin yaflanmasına, toplumumuzun manen yükselmesine önemli katkılar sa layan camilerimiz kapısını bütün insanlara açan, hikmet dolu ve dinlendirici hofl sohbetleriyle büyük, küçük herkesin gönlünü kazanan yerler olmaya devam edecektir... Rabbimizin Hucurat Suresindeki buyru u ile yazıma son veriyorum: "Ey insanlar! Do rusu biz sizi bir erkekle bir difliden yarattık. Ve birbirinizle tanıflmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en de erli olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır. flüphesiz Allah bilendir, her fleyden haberdardır." (Hucurât Sûresi 13)

10 10 HATIRLATMA Gerçekler Hayat ın çinde Gizlidir DUA Cenab- Allah`a hamd-ü senalar olsun. O`nun Resulü Hz. Muhammed`e, O Resulün ashab - na selatü selam olsun. Ey mazlum ve ma durların ilticagahı, zalim ve gaddarlardan yegane müntekım olan yüce Rabbimiz! Zulme, gadre ve haksızlı a u ramıfl, dinleri, mal ve canları, ırz ve namusları hor ve hakir görülerek ayaklar altında payimal olmufl, mazlum ve ma dur kullarının düflürülmüfl oldu u bu onur ve haysiyet kırıcı ortamdan bir an önce halas olmaları için, yeniden huzur ve sükuna kavuflmaları için, ellerimizi sana açıyor ve yalvarıyoruz: Bu kardefllerimizle birlikte bize ve tüm insanlı a, zulmün, baskının, her türlü haksızlı ın ve insanlık onuruna yakıflmayan her türlü çirkinli in yaflanmadı ı ve yaflanmıyaca ı bir dünya nasibeyle... Ya Rabbi! Dünyada barıfl ve huzur istiyoruz, barıfl ve huzuru bozanlara sen fırsat verme Yarabbi! Masum insanların yardımına, kötülerin kötülüklerinin engellenmesine gücümüz yetmiyor, ancak gönüllerimizden tayan flu yakarıfllarımızla halimizi sana arz ve flikayet ediyoruz; Sana uzanan flu ellerimizi bofl çevirme Yarabbi! Suçsuz, günahsız ve masum kulların, zalimlerin envaı çeflit zulüm silahları altında inim inim inliyor, hedefsiz kan kusan insan kıyma makinaları, insanlı ı lime lime do ruyor, bu kan ve gözyaflı deryasına artık dayanamıyoruz Yarabbi! stiyoruz ki, artık masum insanlar bombalanmasın, kanlar akmasın, canlar yanmasın; biçare analar, ümitsiz babalar, hayatlarının baharındaki gencecik fidanlar ve kimsesiz yetimler daha fazla zulme maruz kalmasınlar; onların yegane sı ına ı sensin, yardımını esirgeme Yarabbi! Ya Rabbi! fiu an evleri bafllarına yıkılmıfl, yurtlarını terketmifl, göçebe durumuna düflmüfl, öz yurdunda esir sayılmıfl, her türlü iflkenceye tabi tutulmufl, insanlık haysiyet ve flahsiyeti rencide edilmifl, haklı iken haksız sayılmıfl, en temel insani hakları ellerinden alınmıfl, bilumum Filistinli, Iraklı, Afganistanlı, Keflmirli, Do u Türkistanlı ve flimdi hatırımıza gelmeyen bütün biçare kardefllerimize bir an önce hayırlı kurtulufllar, yeniden huzurlar ve barıfl içinde yepyeni bir hayatlar nasib-u müyesser eyle Allahım! Ey Hayrul'makirin olan Rabbimiz! nsanlı ın huzurunu daha da bozmak üzere fitne ve fesat tohumu ekmeye çalıflan fitne ve fesat sahiplerini sen ıslah eyle Ya Rabbi! Islahları mümkün de ilse onların flerlerinden bütün insanlı ı sen muhafaza eyle Ya Rabbi! Ya Rabb! Dünyada da ahirette de adalet ve hakka riayet edenler mesut ve bahtiyar olacaklar. Bu ise ancak Hakk a gönül vermifl, birlik ve dirli in sırlarına ermifl, güç ve kuvvetlerini cemetmifl, mazlum ve ma durların destekçisi, zalim ve gaddarların köstekçisi inananların eliyle olacaktır. Bizi, bizi bekleyen bu hizmetleri vermeye layık hale getir Ya Rabbi! Ya Rabbi! Yeter artık, parçalanan cesetler, sel olup akan kanlar, masum ve korkulu gözlerden revan olan yafllar, insanlı ın ufkunu daha fazla karartmasın, insanlı ı umutsuzlu a, mutsuzlu- a ve yese sevketmesin! Ey bütün mahlukatın Rabbi olan Allahımız! Kendilerini güçlü görerek, güçsüzlere her türlü iflkence ve baskıyı reva görmeye heveslenen kullarını sana flikayet ediyoruz. nsanlı ı onların flerrinden Hafız ismi flerifin hürmetine sen muhafaza eyle! Yarab! Sevgi, barıfl ve iyilikten yana olanları güçlendir, onlara yardım et ve muzaffer kıl, hepsini kardefller toplulu u eyle. Dünya menfaatı için, toprak için, kuru bir nefis ve liderlik sevdası için masum kanı akıttırma Ya Rabbi! Ya Rabb! Ellerimizi sana kaldırdık ve sana yalvarıyoruz; artık savafllar, katliamlar, insan hakkı ihlalleri istemiyoruz. Bütün içtenli imizle yalvarıyoruz: Zulme, haksızlı a, bizi vesile ve yardımcı eyleme. Bütün insanlı ı savafl ve benzeri felaketlerden, HAFIZ ismi flerifin hürmetine muhafaza eyle. Ya Rab; Biz barıfl istiyoruz; dillerimizde barıfl, kalplerimizde barıfl; seslerimizde barıfl, gözlerimizde barıfl, evlerimizde barıfl, yurtlarımızda barıfl, dünyamızda barıfl istiyoruz Yarab. Tüm insanlı a hayır için, barıfl için ve bütün adaletsizliklerin ve hukuksuzlukların yok olması için dua ediyoruz. Ya Rabb! Duası kabul olunan biçareler ve salihler hürmetine dualarımızı kabul eyle.. Ya Rabb! Her fleye kadir ancak sensin Allahım! Senin istedi in her fley olur, istemedi in hiç bir fley olamaz, bütün insanlı ı huzur içinde, insanca, kardeflçe ve dostça yaflamayı nasib eyle! Ya Rabb! Bütün dinlerin temeli olan, "dini, malı, canı, aklı ve nesli koruma prensipler"ini yok edecek her hareketin karflısında olmaya devam edece iz ve dünyaya huzur hakim oluncaya kadar bu gayretlerimizden vazgeçmeyece- iz. Ya Rabbi! Meleklerinin görev de- iflimi yaptı ı ve duaların kabul oldu- u flu mübarek fecir vaktinde, acizane ama halisane yapmaya çalıfltı ımız bu naçiz duamızı kabul buyur! nsanlı ın huzurunu daha da bozmak isteyenlere sen fırsat verme.. Fitnelerden, fesatlardan, terörürün her fleklinden, fleytanın ve fleytan tiynetli insanların flerlerinden sana sı ınıyoruz, sen bizleri muhafaza eyle Allahım. Kötü kalpleri, yanlıfl fikirleri sen islah eyle! Do ruyu hakkı ve adaleti görmelerini nasip eyle.. Her türlü huzurun, hayrın ve güzelli in devamı ve temini için, flu yalvaran gönüllerin huzuru için, hüzünlü yüzlerin sevinci için, adil, barıfl ve kardefllik dolu bir dünyanın kurulması için; hayırların celbi, flerlerin def'i ve insanlı ın selameti için, Allah rızası için, El-Fatiha...

11 Gerçekler Hayat ın çinde Gizlidir DOSYA 11 ALLAH A YAKLA MANIN B R FADES OLAN KURBAN BADET Abdurrahman D ZMAN Yüce Rabbimiz, kainatın en kıymetli varlı ı olarak yarattı ı insano lunu, di er varlıklardan farklı olarak en önemli iki ayrı özellikle yaratmıfltır ki, bunlar akıl ve iradedir. Mevlamız, insano lunu, bu iki önemli özelli inden dolayı kulluk etme vazifesiyle sorumlu tutmufl, insano lu da yaratılıfl sürecinde bunu kabullenmifltir. Nitekim, Rabbimiz, flöyle buyuruyor: "Gerçek flu ki, Biz emaneti (akıl ve iradeyi), göklere, yere ve da lara teklif etmifltik; ama (sorumlulu undan) korktukları için onlar bunu yüklenmeyi reddettiler. Ama insan onu yüklendi" (Ahzab Suresi/ 72) Müfessirler, ayette geçen "emanet" kavramını izah ederlerken yaptıkları en ikna edici açıklama flöyledir: "Emanet; iyiyi kötüden ayırt edebilme kabiliyetidir ki, bu kabiliyet vasıtasıyla kul, Yaratıcı ya iman edebilmeli, O na karflı kulluk vazifelerini yerine getirebilmelidir." Yani, bu çarçabuk geçen dünya hayatını kulluk bilinciyle geçirenler imtihanı kazanmıfl olabileceklerken, yaratılıflın hikmetini kavramadan ömrü tüketenler ise hayatlarını hüsranla, ziyanla neticelendireceklerdir. Asr Suresinde ifade olundu u gibi "Asra yemin olsun ki, insano lu hüsrandadır. Ancak iman edip, do ru ve yararlı ifller yapanlar ile hakkı ve sabrı tavsiye edenler dıflında.." (Asr/1-3) Yine Rabbimiz Zariyat suresinin 56. ayetinde "Ben görünmez varlıkları (Cinleri) ve insanları yalnızca (beni tanımaları ve) Bana kulluk etmeleri için yarattım" buyurarak sorumlulu un boyutlarını genel anlamıyla biz kullarına bildimifl oluyor. Bu sorumlulu un en temel esası, kainatın yegane sahibi olan Yüce Allah a iman etmektir, güzel ifller yapmaktır, kötülüklerden ve düflmanlıklardan uzaklaflmaktır. Ve pek tabii, ömrün son anına kadar imanı koruyabilmektir. manı koruyabilmek için ise sürekli kalp uyanıklı ı içinde bulunmak mecburiyeti vardır. Kalp uyanıklı ı da, ancak, Allah a sürekli yakın olmakla mümkündür. nsanlar içinde Allah a en yakın olabilen kullar ise Peygamberlerdir. Peygamberlerin hayatı o kadar mükemmel örneklerle doludur ki, onlar bizlere Allah a nasıl yakın olunabilece ini yaflantıları ile göstermifllerdir. Bu seçilmifl insanlardan biri hiç flüphesiz brahim aleyhisselamdır. O, insanlı ın büyük önderlerindendir. O ndan bize gelen en meflhur sünnet, 4000 yıllık destan olan "KURBAN, sünnetidir. Kurban, YAKINLAfiMA dır. brahim (as) ve o lu smail, kendileri ile Allah arasına girebilecek bütün engelleri aflabilmifller ve Allah a yakın olmanın zirvesine ulaflabilmifllerdir. Baba ve o lun bafllarından geçen bu imtihan ile, onlar, zamanlarından bugüne kadar gelen ve geçen ve kıyamete kadar dünyadan geçecek olan her insan için büyük bir örnek olarak anılacaklardır. Bu örnek brahim aleyhisselamın destansı hayatında yafladı ı kutlu bir mücadeledir ki, bu iman mücadelesidir. Babası dahil bir çokları ile çok tanrı inancına sahip bir toplulu a karflı muhteflem bir tevhid mücadelesi veren brahim aleyhisselam hayatının en verimli bir döneminde kendine tuzak kuran putperestlerin flerrinden kurtulmak için do du u yer olan Mezepotamya nın bir flehri olan Ur dan fiam diyarına hicret etti. Bu hadisenin safahatı Kur an da flöyle anlatılıyor: "(Ve brahim Rabbine flöyle yalvardı): Ey Rabbim! Bana dürüst ve erdemli (olacak bir erkek çocuk) ba ıflla! Bunun üzerine ona (kendisi gibi) yumuflak huylu bir erkek çocuk müjdeledik." "Ve (bir gün, çocuk, babasının) tutum ve davranıfllarını anlayıp paylaflacak olgunlu a eriflti inde babası flöyle dedi: Yavrucu um! Rüyamda seni kurban etti imi gördüm: bir düflün, ne dersin? ( smail): "Babacı ım" dedi, sana emredilen neyse onu yap: nflaallah beni sabredenlerden bulacaksın "Fakat ikisi Allah ın emri (olarak gördükleri rüyanın gere i)ne kendilerini teslim edince ve ( brahim) onu (kurban etmek için) yüzüstü yatırınca kendisine seslendik. Ey brahim! Sen flimdiden o rüya(nın amacı)nı yerine getirmifl oldun! flte iyilik yapanları Biz böyle ödüllendiririz. Bu gerçekten açık bir imtihandı" "Ve (onun bu büyük fedakarlık imtihanındaki baflarısına) bedel olarak (Hz. brahim in o lu smail yerine kesmek üzere koçu) büyük bir kurban olarak verdik. Sonradan gelecek (nesiller) tarafından anılmak için (iyi bir nam) bıraktı: brahim e selam, dedik. Çünkü o bizim Mü min kullarımızdandır" (Saffat Suresi/ Ayet ) Ayetlerden anladı ımız gibi, bu hadise peygamber olan baba ile o lu arasında geçiyor ve bu bir yakınlı ı sınamadır. Di er bir ifade ile yakınlı ını açıkça ve terddütsüz ortaya koyan kullarına Allah ın daha yakın olaca ını tescil eden bir imtihan. Aslında her gün bizim için de bu tür veya benzer sınamalar baflımızdan geçiyor. Baflarılı olduklarımız var, baflaramadıklarımız var. Sabır, salat yörüngesinde hayatımızı flekillendirdi imizde imtihanı baflarmak mümkün. "Siz Ey mana ermifl olanlar! Sarsılmaz bir sabır ve namaz ile Allah tan yardım arayın; zira, unutmayın, Allah zorluklara karflı sabredenlerle birliktedir" (Bakara/153) Allah emaneti bafları ile taflıyabilmenin ve kulluk imtihanını kazanabilmenin formülünü elimize tutuflturmufl. flte bu ayet, sabır ve salat (namaz) ile, nefsin kötü arzularına karflı kendimizi koruyabilece imizi açıklıyor. Ancak ne var ki, ço u kez, iç çeliflkilerimiz ve dıfl etkenler bizi Rabbimizden gaflete düflürüyor. Bundan dolayı Allah a yakın olmak için gerekti i kadar kulluk çabası içinde olamaktan baflka kurtulufl yolu yok. Kurban Bayramı yaklaflıyor. Hacca giden milyonlarca insan "lebbeyk-iflte geldim Allah ım" nidaları ile Beytullah ı ziyaret ederken, dünya müslümanları brahim aleyhisselamın sünneti olan ve Yüce Peygamberimizin uyguladı ı ve ümmetinden yapmasını istedi i Kurban kesme ibadetini yerine getirme heyacanını yaflıyor. Bir yandan brahim aleyhisselam ile o lu smail aleyhisselam ın yafladı ı bu büyük sınavın yaflandı ı mekanları ziyaret etmek için Hacc a giden milyonlarca "Allah ın Misafirleri" Mina da Arafat ta, Müzdelife de, Allah ın yeryüzünde meleklerine infla ettirdi i ilk evi Kabe de Allah ın ismini anarlarken ve kullukta teslimiyyetin zirve flahsiyeti Hz. Halil brahim in yafladı ı hatıraları ziyaret görevlerini yerine getiriyorlar; di er yandan Hacca gidememifl dünyanın genelindeki mü minler, ibadetin etmenin verdi- i hazla Kurbanlarını kesiyorlar ve bu esnada teflrik tekbirleri ile Allah a yakın olmanın haykırıflını yapıyorlar. Hepsinin gayesi Allah ın rızasını kazanmak ve O na yakın (kurban) olmak için kulluk bilincini canlı tutmak. Hasılı her yıl senenin belli günlerinde yer küre bir anda küresel bir ibadete sahne oluyor. "Vel fecri ve leyalin aflr" yani, "Sabahın aydınlı ına (flafak vaktine) ve on geceye (haccın on gecesine) yemin olsun" (Ferc Suresi / 1-2) diye yemin ederken Rabbimiz, hac ve kurban günlerinin gecelerinin önemine dikkat çekiyor.. Sosyal mutevası olan ve yakınlaflmanın, Allah rızası için fedakarlıkta bulunmanın fiili tatbikatı olan Kurban ibadeti, Muhammed Mustafa (sas) a ve dolayısıyla onun ümmetine hicretin ikinci yılında emredilmifltir. Mezhebler arasında sünne ve vaciplik noktasında farklı hüküm içerse de bilhassa Hanefi okulunu benimseyen ve flartlarını taflıyan müslümanların kurban kesmesi vaciptir. Kur an la, Sünnet le, sahabelerin görüflleriyle hükmü sabit bir ibadettir. manlı gönülleri Allah a yaklafltıran ve kulluk flükrânesi olan bir ibadet olan Kurban ibadeti, "flüphesiz benim namazım da, kurban ve ibadetlerim de, varlı- ım da, yoklu um da, hiçbir orta ı olmayan alemlerin Rabbi Allah içindir. O nun orta ı yoktur." (En am/162) ilahi mesajındaki yüksek bilinçle yapıldı- ında gerçek anlamını bulur. Yüce Rabbimiz Kevser Suresi nde O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes." buyurmufltur. Sevgili Peygamberimiz ise; Kim ki, kurban kesmeye maddi durumu uygun olur da, kurban kesmezse, o, bizim mescidimize yaklaflmasın." buyurmufllardır. Görülüyor ki Allah Teala kurban kesmeyi emretmifl, Peygamberimiz(as) de bu emre uyarak kurban kesmifl, bizim de kurban kesmemizi istemifltir. Hadiste geçen mescidimize yaklaflmasın ifadesi, kurban kesmenin önemini anlatması bakımından dikkate çekicidir. Bu bakımdan flartlarını taflıyan her müslüman, ki ço umuz taflımaktayız, Allah ın kendisine verdi i sayısız nimetlerin flükrü olması için ve yalnız O nun rızasını kazanmak niyetiyle kurban kesmelidir. Samimi bir niyetle ve Allah rızası için kesilmeyen kurbanın sahibine faydası yoktur. Ne mutlu insanlık önderleri Hz. brahim (as) ve Hz. Muhammed (as) e tabi olan ve hayatını Allah ın rızası istikametinda düzenleyen insanlara... Rabbimizin sözünün meali ile bitirelim: fiüphesiz kurbanların ne etleri ne kanları Allah a ulaflır.. Lakin, sizin takvanız Allah a ulaflır. flte kurbanlıkları bu flekilde sizin emrinize boyun e dirdik ki, size do ru yolu gösterdi i için Allah ı tekbir getirerek yüceltiniz. Ey Rasülüm, ihlasla güzel ifller yapanlara (cenneti) müjdele." (Hacc: 37)

12 12 DOSYA Saim AYAS Hac ile ilgili Kuran ayetleri: -Bakara Suresi 128. ayet: brahim (as) duas : Ey Rabbimiz! Bir de bizleri sana iki ihlasl müslüman k l. Ve zürriyetimizden de senin için bir müslüman ümmet -vucüda getir-. Ve bizlere hacc n usulünü göster, tövbelerimizi de kabul buyur. fiüphe yokki sen tövbeleri kabul edensin, merhametlisin diye de duada bulunuyordu. - Bakara Suresi 196. ayet: Ve Allah (c.c.) için hacc da umreyi tamam yap - n z. Fakat men olursan z kurbandan kolaya geleni -Minaya gönderirsiniz-. Ve bu kurban mahalline var ncaya kadar bafllar n z trafl etmeyiniz. Ancak sizden herkim hasta olur veya bafl nda bir eziyet bulunursa ona da oruçtan veya sadakadan veya kurbandan bir fidye -vacib olur-. Sonra emin oldu unuzda kim hac zaman na kadar umre ile istifade etmifl olursa kolay na gelen bir kurban kesmek -icap eder Bakara Suresi 197. ayet: Hacc n vakti bilinen aylard r. Her kim o aylarda hacc kendisine farz k larsa art k hacda cinsel iliflkide bulunmak, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Ve hay rdan her ne yaparsan z Allah Teala onu bilir. Ve az k edininiz, az n en hay rl s ise takvad r. Ve benden korkunuz. Ey tam ak l sahipleri. - Bakara Suresi 200. ayet: Sonra hacca ait ibadetlerinizi bitirdi iniz zaman babalar n z zikretti iniz gibi veya daha ziyade olarak Allah-ü Teala y zikrediniz. fiimdi insanlardan öylesi varki: Ey Rabbimiz bize -nasibimizi - dünyada ver der. Bunun için ahirette bir nasib yoktur. Al-i MRAN 97. ayet: Onda aç k alametler, brahim in makam vard r. Ve her kim ona girerse emin olur. Ve onun yoluna gücü yeten kimseler üzerine de o beyt-i hac etmek Allah Teala için bir hakt r. Ve her kim inkar ederse flüphe yokki, Allah Teala bütün alemlerden ganidir. Hac Suresi 27. ayet: Ve umum nas içinde hacc ilan et gelsinler sana: gerek yaya ve gerek her derin vadiden gelerek incelmifl her bir binek üzerinde. Hac ile ilgili Hadislerden Makbul olan hacc n mükafat ancak cennettir. Hac kelimesi, lügatte kasd ve teveccüh manas na gelmektedir. Dini manas ise, belli bir yeri, (Kabe-i Muazzama ve Arafat), muayyen bir zamanda (zilhicce ayinin ilk 10 günü), belirli hareketlerle (Kabe yi tavaf, Arafat ta vakfe, sa`y) ziyaret etmektir. Hacc n Hükmü Hac ibadeti, slam n 5 temel esas ndan biridir. Hem beden, hem de mal ile yap lan bir ibadettir. Hicretin 9. y - l nda farz k l nm flt r. Farz oluflu Kitap, sünnet ve icma ile sabit olmufltur. Al-i MRAN 97. ayette ifade edilen emir bu farziyyete aç kça delalet eder. Hac, flartlar n haiz olan her erkek ve kad na, ömürde bir defa olmak üzere farzd r. Bu husus Hadis-i fierifte flu flekilde belirtilmifltir. Ey insanlar, sizin üzerinize hac farz k l nm flt r. O halde hac ibadetini yerine getirin. Ashabtan bir adam sordu: Ey Allah n Resulü, her sene mi? Peygamber (a.s.) sustu. Adam ayn soruyu 3 defa tekrarlad. Peygamber (a.s.) sonra söyle buyurdu: - Eger ben evet deseydim, her y l farz olurdu ve buna gücünüz yetmezdi. Hacc n Faziletleri Peygamber efendimiz (s.a.) flöyle buyurmufllard r: Kim hac ederde flehevat terkedip günah ifllemezse (kötü söz ve davran fllardan sak n rsa) geçmifl günahlar ba fllan r. Hac ve Umre için Beytullah a gidenler, müslümanlar n Allah a gönderilmifl temsilcilderidir. Dua ederlerse kabul eder. Mafiret dilerlerse ba fllan r. Hac Yine baflka bir hadiste, hac ile umrenin, atefl körü ünün demir, alt n ve gümüflün pas ve lekelerini giderdi i gibi günahlar giderece i beyan edilmifltir. Özürsüz yere hacc terketmek çok a r bir sorumsuzluktur. Hz. Ali nin rivayet etti ine göre bu gibi lakayt kimselere Allah Resülü, Yahudi ve Hristiyan olarak ölsünler fleklinde bedduada bulunmufltur. mkan oldu u halde hacca gitmekten kaç nan bu gibi kimselerin bu hareketleri onlar n iman zay fl na delil say lm flt r. Peygamber efendimizin (s.a.) bedduas n n muhatab bu gibi kimselerin akibetlereinden korkulur. Hacc n Manas Hac, bafltan sona temsili hareketlerden meydana gelmifl bir ibadettir. Hac boyunca hac lar, ad na ihram denilen kefene benzer dikiflsiz bir elbise ile örtünürler. Bu hareket insan n ölmesini ve dünya ile alakas n kesmesini temsil eder. Arafat ta vakfeden sonra tekbirlerle Müzdelife ye gelen hac lar, bayram gecesini orada geçirirler, bayram günüde fleytan tafllamak ve kurban kesmek üzere Mina ya intikal ederler. fieytan tafllamak fleytan n hile, desise ve vesveselerine karfl nefret duyman n bir remzi ve tezahürüdür. Yani at lan tafllar fleytan n vesveselerine, nefsin kötü f s lt lar na karfl bir mücadeleyi simgeler. Ayn zamanda Hz. brahimin (a.s.) fleytan tafllama sünnetine imtisal manas nda ihtiva etmektedir. Hac lar kötülü e olan düflmanl k ve nefretlerini, ellerinden geldi ince Gerçekler Hayat ın çinde Gizlidir kötülüklerle mücadele edeceklerini, kötülü ün mümessili, flerlerin sembolü olan fleytan yine sembolik olarak tafllamakla ifade ettikten sonra Allah (c.c.) yolunda canlar n vermeye haz r ve amade olduklar n göstermek üzere bir de kurban keserler. Hz. smail in hak yolunda kurban olma teslimiyetini tekrar yaflarlar. Bu dava, hak dahi olsa, u runda böyle fedakarl k yapacak müdafi ve taraftarlar olmadan üstün gelemez. Bu bak mdan kesilen kurbanla hac lar gerekirse canlar n Allah yolunda feda edebileceklerini, kurban etmekten çekinmeyeceklerini sembolik olarak ifade etmifl olurlar. Tavaf, yani Kabe nin etraf nda dönme ise, kainat nizam ndan al nm fl bir ibadettir. Kainatta gezegenler, günefl, elektronlar, çekirdek, pervaneler hep dönerler. Bu bak mdan tevhid dininin sembolü olan Kabe etraf nda dönüflte dine olan aflk ve ba l l sembolize eder. Hacc n Hikmet ve Faydalar -Dünyan n de iflik bölge ve ülkelerinden müminler ayn gaye ve inançla hac için bir araya gelirler. Bu mü minler için adeta y ll k büyük bir kongre, bulusma ve tan flma birbirlerinden haberdar olma toplant s d r. Bu kalabal k, ibadet fluur ve heyecan ile Kainat n Yarat c s na yönelerek ondan dilekte bulunur, ma firet ister, kamil bir imanla yaflay p ölmeyi niyaz eder. Bu manevi hazla eskiden mevcut olan kötü huy ve al flkanl klar n terkederler. -Ayaklar yal n, bafllar aç k olarak bütün hac lar n beyaz örtülere bürünmesi adeta mahfler gününü hat rlat r. Böylece kalpler yumuflar, bak fllar baflkalafl r, duygular heyecana gelerek adeta bayram yap l r. -Bir emirle 14 as rdan beri milyonlarca insan bu mukaddes beldelere koflturan Allah n azametini bütün duygular yla kavrayan hac lar, milyonlarca insan n kendileri gibi düflünüp inand nda bizzat görüp müflahede ederek insi ve cinni bütün fleytanlar n flüphe ve vesveselerine befl para k ymet ve ehemmiyet vermezler. - slam dininin zuhur edip aleme yay ld, mücadelesinin verildi i, u runa canlar n feda edilip kanlar ak t ld mukaddes beldeleri ve muhterem slam kahramanlar n n mezarlar n ziyaret etmekle hac lar n gönlünde slam bütünüyle yaflama ve ona hizmet etme aflk ve flevki uyan r. -Yolculuk esnas nda karfl lafl lan zorluklar ve mahrumiyetler insana nimetlerin k ymetini ve bunlara flükretmeyi ögretir. -Hacda büyük sevap vard r. Çünkü onda hem sefer hali hem nefisle mücadele, hem eziyet ve yorgunluklara tahammül vard r.

13 Gerçekler Hayat ın çinde Gizlidir ÖZEL KÖ E 13 Son geli meler hakkında De erli Okuyucular, geçen yaz mda sizlere Almanya daki sucuklar n nas l ve nerelerde üretildi i hakk nda bilgi verecektim. Fakat flu son zamanlarda hem üzücü hem de sevindirici baz geliflmeler oldu, onun hakk nda baz bilgiler vermeyi tercih ettim. nflaallah bir dahaki yaz m zda sucuklar n konusuna de iniriz. Öncelikle üzücü konu hakk nda sizlere baz bilgiler vermek istiyorum. Bilindi i gibi y llardan beri Almanya da floksuz kesim için bir hukuk mücadelesi vererek sene 2002 de inanan Müslümanlar, dinlerinin gere i, hayvanlar floklamadan kesebilirler diye Alman Anayasa mahkemesinden bir karar ç kartm flt k. Bu karar do rultusunda floksuz kesim yapmaya bafllad k. Fakat Hessen Eyaleti bu karar iptal ettirmek için elinden geleni yapt ve en son duruflmam z tarihinde Hessen Yüksek Eyalet Mahkemesinde yap ld. Karar 15 gün sonra aç klanmak üzere duruflma bitti. Almanya da bana karfl bir bask uygulanmaya baflland. Burada baflta Belediye, Kaymakaml k ve de Valilik olmak üzere baz s k nt lar yaflad m. Ama bunun en bafl nda da Hayvanlar Koruma Dernekleri taraf ndan ve de onlar n içerisinde bulunan afl r sa görüfllülerden yaz l ve sözlü tehditler al yordum. Biz bunlara ald r fl etmeden iflimize devam ettik. Taki en son Mahkeme duruflmas n n oldu u günün gece yar s na kadar. Bu tehditler gece yar s benim çiftli imin yak lmas na kadar ilerledi. Gece yar s Saat da benim Koyunlar n k fll k otlar n koydu um a l yakt - lar. Polislerin de aç klamalar, yüzde yüz kundaklama diye belirttiler. fiu anda soruflturma halen yap l yor. Bakal m sonucunda ne ç kacak. Allah a flükür can kayb - m z olmad. Maddi bir hasarla atlatt k, umar m bunun daha kötüsünü yaflamay z. Bu geliflmelerin tek sebebi bir Müslüman ifl sahibi olarak anayasal hakk m z aramak oldu. Bundan dolay hakl oldu umuz davam zdan vazgeçecek de iliz. Bu üzücü olaydan dolay flunu da gördümki ben Almanya da yaln z de ilmiflim. Bu olay duyan bütün Türk vatandafllar m z haftalarca beni arayarak üzüntülerini belirtip, yapabilecekleri birfley olup olmad - n belirterek benim yan mda olduklar n ifade ettiler. Bu sebepten dolay bütün vatandafllar m za, dostlar m za ve de hemflehrilerimize teflekkürü bir borç bilirim. Allah hepsinden raz olsun. Bu arada baz kurum ve kurulufllar da anmadan, onlara aç k teflekkürlerimi iletmeden geçmem yanl fl olurdu. Baflta Türkiyemizi Temsil eden Frankfurt Baflkonsolosumuza, bize göstermifl olduklar yak n ilgi ve alakadan dolay, flah slar na ve çal flma arkadafllar na teflekkür ederim. Bir tatil günü olmas na ra men Frankfurt tan kalkarak, olay yerinde görmek ve bize de geçmifl olsuna, mekan m za kadar zahmet edip geldiler, bizim burada yanl z olmad m - z ve de bu iflin takipçisi olacaklar n söyleyerek, bizlerin ac lar n unutturarak, çok büyük bir güç verdiler. Tekrar kendilerine ve arkadafllar na teflekkür eder flükranlar m sunar m. Bizi bizzat telefonla, mektupla hatta ziyaret ederek, yanl z b rakmayan, AT B Genel Baflkan na ve arkadafllar na, IGMG Genel Baflkan ve arkadafllar na, slamrat Genel Baflkan ve arkadafllar na, Zentralrat der Muslime Genel Baflkan na ve arkadafllar na, IGMG Hessen Bölge Baflkan ve arkadafllar - na, IRH Genel Baflkan ve arkadafllar na ve de isimlerini sayamad m bütün kurum ve kurulufllardaki arkadafl ve dostlar ma flükranlar m sunar m. Gelelim sevindirici habere tarihindeki duruflmada Hessen Yüksek Eyalet Mahkemesi sözlü duruflmada Rüstem ALTINKÜPE karar 15 gün sonra aç klayaca z diyerek duruflmay bitirmiflti. Karar tarihinde yaz l olarak elimize geldi. Bu kararda da yine Mahkeme beni hakl bularak Rüstem Alt nküpe ye Almanya da floksuz hayvan kesme izni verilebilece ini ve de bunun k s tlanamayaca noktas nda karar verdi. Yani Hessen Eyaletinin benim floksuz hayvan kesme iznimi iptal için Mahkemeye müracat etmiflti, fakat Mahkeme bu karar ret ederek, benim bu kakk m k s tlayam yacaklar n n karar n verdi. Di er Mahkemeleri kazand m z gibi bunu kazanm fl olduk. flin enterasan taraf bu karar n temyize gitme imkan n da, yani bu karara Eyaletin itiraz etme hakk da yoktur. Eyaletin son bir hakk kald o da, bu karara itiraz edemediklerinden dolay bir ay içerisinde temyize niçin götüremediklerine itiraz haklar var. Burada flunu anlamal y z. Mahkemeler bu hak Müslümanlar nd r ve de bunu uygulay n diye Eyaletin iflini zorlaflt r yorlar. E er Eyalet itiraz etmezse art k bu konu kapan p ve de bunun uygulamas na geçilecektir. nflaallah bu kararla Müslümanlar n bir sorunu da çözülmüfl olacakt r. Bu karar bütün Müslümanlara hay rl olsun. Önümüzde Kurban Bayram yaklaflmaktad r. fiimdiden bütün okuyucular m n Kurban Bayramlar n tebrik eder, slam alemine ve de bütün insanl a huzur ve saadet getirmesi dile imle, yeni y lda baflar, birlik beraberlik ve huzur dolu dileklerimi sunar m. Sayg lar mla. Kap Montaj : Kap dahil sadece 185,-Euro dan itibaren Kap ve Çerçevesi: 86X14 cm Röhrenspansteg Gede, Herholz ve Lebo dan Beyaz Boyalı 134 `dan Dekor 139 `dan CPL (Laminat 159 `dan Laminat Montaj : Laminat, Ç ta, PE Schaum Dahil 18,90 Euro dan itibaren Haro Parke 2500 Gürgen A ac Liste Sat fl Fiyat bizde Haro Parke 4000 Gürgen ve Mefle A ac Liste Sat fl Fiyat bizde Haro Mantarparke (Korkparkett) Liste Sat fl Fiyat bizde Activ 70 Klick Gürgen, Akça A ac (Ahorn) (23/31) 7 mm Liste Sat fl Fiyat bizde 8.50 Activ 70 Klick Gürgen, Akça A ac (Ahorn) (23) 7 mm bizde 7.50 Kaliteye; Üretici Firman n Fiyat ndan 40% e Kadar ndirim Kap, Pencere Montaj ve Rigibs Duvarlar Montaj & Sat fl Sahibi: Tekin Peynir Weizgang Butzbach / Nd.Weisel Tel : Fax : Mobil : Parke, Laminat ve Mantarparke Döflenir. Kampanyam z `e kadar geçerlidir. Depoda bulundukça verilir. Reklam hatalar na garanti verilmez! Aç l fl Saatleri: Sal, Perflembe, Cuma 15-19h Cumartesi 10-14h Pfarrgasse Butzbach / Nd. Weisel Tel:

14 14 HABER- LAN Gerçekler Hayat ın çinde Gizlidir Genç Kızlara Selam... Hatice Gümü o lu De erli Okuyucularım! Geçen son yazımda sizlere toplumumuzu içine alan müzik ve onun getirdi i artı ve eksileri yazıp paylaflmıfltım. Kıymetli okuyucularım sizlerle bu sefer Cengiz Numano lu nun Genç Arkadaflım adlı fliiri paylaflmak istiyorum. GENÇ ARKADAfiIM Bazen bir seraptır, görünür çölde, Bazen bir nilüfer, batak bir gölde, Daha ne tuzaklar, gizli bu yolda; Hepsi seni bekler, genç arkadaflım... Sahneleri gör ki; baflsız ayaklar; Türlü oyunlarla, nefsini yoklar.. Ekrandan atılan, zehirli oklar; Seni hedef seçti, genç arkadaflım... Kimi flarkılarda, düfler cinnete, "Sürgün"ü efl koflar yüce cennete... Alkıfl denen o esrarlı illete; Kapılmak hüsrandır, genç arkadaflım... Nefsine hükmeden, Hakk a yönelir, Vicdanı dinlemek, nefse zor gelir. Her yanlıfl adımda, "Sırat" incelir; Bunu bil de yürü, genç arkadaflım... Ahlakına, "yedi düvel" saldırır, Kanalları dokuzyüzler doldurur, Evde çoluk çocuk, kazan kaldırır, Demokrasi bu mu, genç arkadaflım... Heybetle durdukça, slam neferi; Durmaz, bu kudurmufl haçlı seferi. Fellüce li çocukta, o kavruk deri; Tarihin tenidir, genç arkadaflım... Güya, "uygar" denen, fler odakları; Hepside maskedir, "insan hakları" Atan da tanırdı, bu alçakları, Oyun, aynı oyun, genç arkadaflım... Dünyayı kuflatan, bu kan kokusu; Befler tarihinin, temel dokusu.. Yine dünkü gibi, dört yanın pusu; Sana uyku haram, genç arkadaflım... Bu koflu, mukaddes vatan yarıflı; man bedelidir, her bir karıflı.. blis kuklasının, sahte barıflı.. Aldatmasın seni, genç arkadaflım... fiimdi bu cephede, nöbet senindir, Yüre inde Kur an, bayrak tenindir, Peygamber hırkası, çelik yenindir, Allah seninledir, genç arkadaflım... lk okudu umda bana gençli i anlatan, bu gençlere kurulan pusuları hatırlatan ve bu yolu görmesi için ikaz eden. E er biz mümin ( manlı)gençler olarak Yüce Yaradana güvenirsek ve Rehberimiz olan Yüce kitaba (Kur an-ı kerime) sarılırsak ALLAH ın izniyle bütün tuzaklardan kurtulaca ımızı anlatan bir fliirdir. Allah ın aynı zamanda biz gençlere müjdeleri var. Abdullah ibni Ömer den buyrulan bir hadis-i kudside Rabbimiz flöyle buyuruyor. Kaza ve hükmüme inanan, Kitabın (Kur an-ı Kerimin) hükmüne ve tavsiyelerine boyun e en, verdi im rızıkla kanaat eden, flehevanı arzularını Benim rızam için terkeden genç bir mümin, katımda bir kısım meleklerimin derecesindedir. ( hya-i ulumid-din, 2:432) De erli okuyucularım! Rabbimin biz Gençleri MELEK G B eylemesini dilerim. Dua ve Selamlarımla... Not: Bu fliirin beflinci kıtasının üçüncü satırı Bosnalı yerine Fellüce yazılmıfltır. Herborn da Geleneksel Sünnet Merasimi IGMG Hessen Bölgesine ba lı olarak faaliyetlerini sürdüren Herborn Hacı Bayram-ı Veli Camii Derne i her sene oldu u gibi bu sene de Geleneksel Sünnet Merasimi ni güzel bir kalabalı ın katılımıyla gerçekle tirdi. Yakla ık 30 kadar evladımızın sünnet oldu u ve merasimlerinin yapıldı ı programa Herborn ve çevre semtlerden çok sayıda vatanda ımız i tirak etti. Cemiyet Ba kanı ve mam-hatibi A.Kuddusi Kılıç: Dinimizin gere i olan bir vazifemizi yerine getirmenin bahtiyarlı ı içerisindeyiz. Programımıza i tirak eden herkese te ekkür ediyorum dedi. Program esnasında Kur`an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Misafirlere yapılan ikramdan sonra yapılan dua ile sünnet merasimine geçildi. Misvak 1400 senedir difl hastal klar na, mide rahats zl klar na, a z hastal klar ve kokusuna, göz rahats zl klar na ve bir çok rahats zl a iyi gelen bir a ac n mahsulüdür. Bu a açtan elde edilen toz kullan larak imal edilen difl macunlar art k dünyada herkes taraf ndan kabül görmeye bafllad. Klinik testlerden geçer not alan bu difl macununu sizlerin hizmetine sunuyoruz. Difllerde oluflan tartarlar yok etmede ve difl sararmalar na karfl etkilidir Almanya Genelinde Tek Yetkili Sat c Biziz!.. Toptan Sipariflleriniz çin: Handy: Fax:

15 Gerçekler Hayat ın çinde Gizlidir brahim GÜMÜ O LU De erli okurlarım bu yazımı iki bölümde sizlere aktarmak istiyorum. Birinci Bölüm: Türkiye ve Avrupa Birli i. Temelde biz Türkiye olarak Avrupa Birli ine girifl müracaatından flu ana kadar hep aldatılmıflız. Avrupa Birli i bafltan oluflurken bir Hristiyan Kulübü olarak oluflmufl. Ancak bu yapıyı biraz daha büyütelim, fikri onu görünümde bir medeniyet projesi haline getirmifl. Ancak uygulamada farklılıklar kendini göstermifltir. Bu Avrupa nın Türkiye üzerinde oynadı- ı ikilem hep Avrupa aflıklarının gözünde küçümsenmifl önemsenmemifltir. Tek bir misalle yetinerek bu konuyu bafllayaca ım. Avrupa Birli i ve Kıbrıs Konuyu biraz genifl olarak izah edece im yıllında 15 yaflında idim. Ülkemizde hala öyledir bu yaflta ifl yapabilme imkanı olan çocuklar çalıfltırılır. Ben de o yıllar babamla birlikte Zonguldak ta çalıflmak için gitmifltim. Çocuktum ama bilinçli idim. O dönem medya daha a ırlık gazetelerden oluflurdu. Bir tek TRT nin dıflında televizon yoktu. Dönemin gazeteleri Rumların Türk köylerini bastı ını insanları kurflunladıklarını ve hamile kadınların karınlarından çocuklarının alınıp süngülere dizildi ini yazdılar. - Dönemin hükümeti Birleflmifl Milletlere müracaat etmifl. Rumlar söz dinlemiyor. Türkiye nin o dönemde Baflbakanı Sayın Bülent Ecevit yurt dıflında (zannediyorum ngiltere ye görüflmeye gitmifl). Dönemin Baflbakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Kuvvet Komutanları ile görüflerek Kıbrıs ile ilgili olarak uluslararası anlaflmadan da do an garantörlük hakkını kullanarak çıkarma yapmıfl (O dönem hatırlayanlar bilir adada bir tane askerimiz yok.) Katliama Türkiye halkı ve askeri seyirci Bayram ve ne olacak bizim hallerimiz kalmayarak Baflbakan Yardımıcısı Sayın Prof. Dr. Necmeddin Erbakan, Harekat emrini verdi. (Bu arada Babam ortalık karıflacak Yunanistan ında, Türkiye ye vurma ihtimali var dedi. Beni Samsun a gönderdi yılı yaz ayında fındık topluyorduk. O dönemde köylerde Televizyon yaygın de il. TRT var ona ba lı çalıflan radyolar vardı. Fındık bahçesinde çalıflırken Allah rahmet eylesin Mıstık Dayı, iflçilerin baflında bulunurdu. (Anadolu da buna Çavufl derler) O pilli radyoyu fındı ın dalına takar bahçede çalıflanlar saat baflı verilen haberleri dinlerdik. - Rumların iflgal etti i yerleri yakıp yıktı ını. Kadınların ırzına geçildi ini. Barıfl harekatının birinci günü Türk ordusu çıkarma yaptı, Beflparmak da larına askerimiz indirme yaptı dediler. Adaya asker çıkartırken çok sayıda askerimizi kaybetti imizde gelen haberler arasındaydı. Çünkü Beflparmak da larında Kıbrıs a özgü yılanların oldu unu daha sonra gelen askerlerimizden ö rendik. Bu yılanların soktu u insanları zehirleyerek öldürdü ünü ö rendik. - Türk ordusunun ilk ifli olarak Lefkofle havaalanını almak oldu. - Üç günlük harekatta Güzelyurt da dahil alındı. O Gün Dünyanın Türkiye ye Bakıflı 1. ABD hemen ambargo koydu. Derhal harakatı durdurun. Acilen iflgal etti iniz yerden çekillin. Manas nedir? Rumlar öldürmeye devam etsin. Adada Türk varlı ı kökünden kazınsın. 2. ABD Verdi i silahların bu savaflta kullanılamayaca ını ve bu savaflın hemen durdurulması gerekti ini iflgalin kaldırılmasını istiyordu. 3. Kaddafi çıkarma yaptı ının ilk günü Sayın Baflbakan Yardımcısı Prof. Dr. Necmeddin Erbakan a Büyükelçisini göndererek, Türk ordusunun baflarısını tebrik ediyor ve dünyanın neresinden silah alırsanız alın. Faturalar (ödenekler) Libya Hükümeti tarafından yapılaca ını bildirdi. (Dönemin gazete haberleri- Libyadan Can kardefl Türk Dostlu u- Müslümanlar kardefltir- gibi Manflet haberi Türk halkı ve Türk ordusunu müthifl motive etti! Hatta Mersinden askerlerimiz giderken. Diyanet flleri Baflkanlı ı tarafından dualarla u urlandı ı gelen haberler arasında idi. Harekat tamamlandı. Harekat tamamlandı. Sayın Ecevit ngiltereden geldi hemen harekatın durması noktasında kabineyi toplayıp karar almak istedi- inde. Dönemin Baflbakan Yardımcısı Sayın DOSYA 15 Prof. Dr. Necmeddin Erbakan, bu savaflta biz haklıyız dedi. Biz adan n tamamını alal m deyince Sayın Ecevit: Dünyanın tepkisini toplarız fleklinde itirazıyla harekat durduruldu den bu yana Türkiye adadaki askeri varlı ını muhafaza etti sonuç ne oldu? Bizim adaya gidiflimiz soydafl ve dindafllarımızı kurtarmaktı; kurtardık ten bu yana kan akmadı gözler a lamadı. Üzülerek ifade edeyimki; 1997 yılında bilvesile adayı ziyaret ettim. Adada safi soydafllarımız açısından bile Türk askeri yük gibi gözüküyordu. Özellikle Türkiye safi adada asker bulundurdu yatırımları desteklemedi; adaya ne iktisadı ne de insani yatırım yapmadı. Baflarılı olan askeri harekatımız siyasilerin flahsiyetsiz dıfl plitikalarına plansız ve programsız tutumlarına kurban gidece ini o gün görmüfltüm. Sevgili okurlarım. Girne den Magosa ya kadar gidip geldim, Beflparmak da larını afltıktan sonraki Girne ile Magosa arasındaki ova hilafı yok nüfüs a gıda üretir can ekilse bitecek topraklar tek eksi i su. Türkiye bilinçli bir flekilde adaya su getirmemifl ve ambargo altında bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Bana göre bilinçli bir flekilde çökertilmifltir.) - Bu AKP hükümeti çok bilinçli bir flekilde geçmifl hükümetlerin tüm yanlıfl ve eksik uygulamalarını aratacak flekilde Kıbrıs ı gözden çıkartmıfl. Sayın Baflbakan terbiye ve edep sınırlarını aflarak kamuoyunun gözünün önünde Kıbrıs hükümetini ve Cumhurbaflkanı Sayın Rauf Denktafl ı vicdans zca elefltirmifl ve Rumların önüne itmifltir. - Türk hükümetinin seviyesiz ve flahsiyetsiz tutumuna Kuzey Kıbrıs tan da Türk hükümetinin seviyesizli ini sürdürecek kukla bir Baflbakan getirilmifl. Kuzey Kıbrıs halkı kandırılarak medyanın deste i ile kandırarak referandumda % 62 Rumlarla yaflamaya razı edilmifltir. Tüm bu gidiflat medya desteklemifl (Milli Gazete istisna). Kısaca en haklı flekilde gitti imiz Kıbrıs a Batılılar hep iki yüzlü yaklaflmıfl daha dün Rumlar yaptıkları referendum %74 biz birleflirsek yine Türkleri keseriz ifadeleri bile Avrupa yı hizaya getirmemifltir. Avrupa Birli i Kıbrıs ın Rum kesimini Avrupa Birli ine almıfltır. Burayı anlıyorum. Fakat (TC) Devletini yürütenleri hala anlamıyorum. Yarın bu Rumlar azarsa onları kim durduracak? Türk ordusu Avrupa Birli- i nden ve ABD den müsaade alıpta tekrar dindafllarını veya soydafllarını kurtarabilecek mi? Hayırlı Bayramlar Kısaca Dostlar biz hem içten hem de dıfltan bilinçli bir flekilde kuflatılıyoruz. Türk halkı ve insanı olarak düflünüyorum. Ormana sormufllar bu balta sizi neden kesiyor? A açlar cevap vermifl: sapı bizden! Dostlar! K sa bir süre önce Ramazan Bayramı yafladık. Kan gözyaflıyla. Irakta, Filistinde, Keflmirde, Çeçenistanda ve dünyanın bir çok yerinde müslümanlar eritiliyor, eziliyor, kesiliyordu. Önümüzde takriben 20 Ocak ta Kurban Bayramın kutlayaca z. Bu bayramda Müslümanların bu akan kanları duracak mı? Ülkemiz idare eden Sayın Baflbakanın yine de Fellucedeki olaylar ci erini yakacak mı? Bilmiyorum? Biz çok aptalca idare edilmeye alıflmıfl toplumlarız. Böyle bayramdaki Baflbakanların mesajlar bizi tatmin eder. Toplum hiç düflünmez ki, Sayın Baflbakanın böyle beyanat verme hakkı yoktur neden? 1. Sayın Baflbakan suçludur. Irakta iflgaline fiilen destek vermifl. Hatta Iraklı müslümanları öldürmeye Mehmetçi i gönderecekti. Meclis ikinci tezkereyi geçirmedi. 2. Sayın Baflbakan ve Yardımcısı Dıfliflleri Bakanın n görevi halkın havasını almak için ci erlerinin yandı ının beyanatını mı vermektir. Yoksa Amerika canilere (müttefiklerine) Arkadafl sen buraya Demokrasi dedin geldin. Saddamın kimyasal silah dedin geldin. Bunların hiç biri do ru çıkmadı. fiimdi de fiilen nüfuslu bir flehri yok ediyorsun. Ben zaten sana destek olmakla hata ettim. fiimdi halkı durduramıyorum oysa siz bu ifli bırakın flu gariban insanları öldürmeyin ülkenize geri dönün demesi gerekmez mi? Fakat bunu diyebilmek için açık olmak lazım! Bir takım çevrelerin etki ve tesirinde kalmamıfl olmak lazım. Bu günkü bu iktidarla ne Türkiye bir yere gidebilir. Ne de bu gelecekte Kurban Bayramında yüzümüz gülebilir. Bayramlar sevinçtir. Dostları ziyarettir. Büyüklerin gönlünü olmaktır. Küçüklerimizi sevindirmektir. Biz yine de Bayram yapaca ız fakat bilinçli Bayram yapaca ız. Bayram gelmifl neyime, Kan damlar yüre ime. Evvel bende gülerdim. fiimdi gülmek neyime. Bayram mı olurmufl göz yafllarıyla Bayramsa Bayramınız Mübarek olsun. Bütün okurlarımın bayramını tebrik ediyorum... Selam ve dualarımla! AS Automobile An und Verkauf Gebraucht / Unfallwagen Hayırlı Bayramlar A. SAK Benzstraße 22 D Rodgau Mobil: Mobil: Tel : Tel : Fax :

16 16 B LG LEND RME Gerçekler Hayat ın çinde Gizlidir Dikkat tren kaçıyor!!! ASIM TOZO LU Federal Almanya da yaflayan vatandafllarımızın vergi denklefltirme konusunda, bilhassa dikkat etmesi gereken noktaları bu yazımızda kısaca özetleyece iz ki, treni kaçırmasınlar: 1. Süreler: Vergi denklefltirme ifllemlerinde yasayla belirlenen belli bir süre vardır. E er süreye uyulmazsa, vergi mükellefinin hakkı yanar. Almanya da vergi denklefltirme süresi normalde iki yıldır. Yani, örnek olarak, 2002 yılının vergi denklefltirme ifllemi, gününe kadar yapılmak zorundadır. Fakat bazı istisnai hallerde, bu süre geçse bile vatandaflın hakkı kaybolmaz. Ayrıca, afla ıda belirtilen hallerde, iki y l süre dolsa bile, vergi denklefltirme ifllemi yapılabilir: A) flsizlik parası (Arbeitslosengeld), hastalık parası (Krankengeld), so uk hava parası (Schlechtwettergeld), analık parası (Mutterschaftsgeld) vb. maafl harici paralar alınmıflsa, B) Efllerden birisi 5. Sınıf vergi karnesiyle çalıflmıflsa, C) Maliye, herhangi bir nedenden dolayı vergi mükellefini uyarmıflsa yılı bitmeden gerekli önlemin alınması: Burada, Türkiye deki akrabalarınıza gönderdi iniz paraların yeterli olup olmadı ına ve tam zamanında gönderilip gönderilmedi ini hemen kontrol etmenizi salık veriyoruz. Bilindi i gibi, Türkiye de olan akrabalara yapılan bakım miktarları, 2004 yılı için kifli baflına 3840 Euro olarak belirlenmifltir. Bakımlar konusunda flu hususlara dikkat etmemiz gerekiyor: a- Havalelerin Ocak ayından itibaren, aylık veya üç aylık taksitlerle muntazaman gönderilmesi, Ocakta gönderemeyenlerin fiubatta mutlaka bafllamalar, b-almanya dan gönderilen havalelerin Türkiye deki yakınlara ödendi ine dair Türkiye deki bankanın size gönderdi i alındı teyit belgesi (Empfangsbestätigung), c- Bakım belgelerinin valilik veya kaymakamlıktan tastiklenmesi, E er yeteri kadar para gönderilmemiflse Aralık ayında göndererek, fırsatı de erlendiriniz. d-almanya da bakım yapanların bakım yaptıkları kimseler ayrı flehirlerde yaflıyorlarsa, bakım yaptıkları kimselere aylık havaleler fleklinde bakımı kanıtlamak zorundalar. Ocak 2005 te ilk havalelerin yap lmas n da ayr ca sal kveririz. UNUTMAYIN! Vergi ifllemlerinizde gerekli bilgi ve belgeler - Vergi kartları (varsa eflinizin de vergi kartı) Euroluk ek ifl için alınan belge (orijinal olarak verilmek zorunda. Aksi halde vergi dairesi cezai ifllem yapmaktadır.) - Banka hesap numaranız - Evlenme/boflanma/ayrılma tarihi - Eflinizin ve çocuklarınızın do um tarihi - Alınan hastalık/iflsizlik/annelik parasının alınan kurum tarafından belgesi - Efllerden biri emeklilik parası alıyor ise gelen emeklilik parasının bildirisi - 18 yaflından büyük çocuklar için okul/meslek e itimi belgesi ve çocukların gelirleri - fllem yapılan yıl içerisinde dünyaya gelen çocuklar için do um belgesi - Türkiye`de veya dıfl ülkelerde olan bütün çocuklar için okul belgesi gereklidir. - Faiz/Kar payı gibi gelirlerin belgeleri (Örne in Merkez bankası) - Derneklere yapılan ba ıfllar için ba- ıfl belgesi - Araba/Hayat/Kaza/Sigortaları için belgeler (Bu sigortalar yıllık brüte orantılı olarak belirlendi i için bürütün yüksek oldu u durumlarda geçersizdir.) - Hastane/gözlük/difl/ilaç masrafları cenaze-defin masrafları, boflanma masrafları (bu masraflar da brüte ve çocuk sayısına orantılı olarak kabul edildi i için, az miktarlar vergi iadesinde etkili olmamaktadır) - Sizde veya aile fertlerinin birisinde bedensel veya zihinsel özür var ise, bunun için özürlülük kimli i veya belgesi - fl yolu uzaklı ı (tek yön) - fl icab de iflik yerlere gitmek zorunda kalıyorsanız (montaj veya insaat iflçili i gibi) veya flöför olarak çalıflıyorsanız ifl yerinizden yıllık kaç gün ve günde kaç saat çalıfltı ınıza dair bir belge (Bescheinigung über die Einsatzwechseltätigkeit) - fl icabı evinizde bilgisayar kullanmanız gerekiyorsa veya bir çalıflma odanız var ise bunların gereklili i için ifl yerinizden bir belge ve bunların masrafları. - fl yerinizin size ulaflmas gerekti i durumlarda telefon masrafları - Mesle inizde ilerlemek icin e itim alıyorsanız Kurs ücreti, yol masrafı, kitap ve gerekli malzemelerin faturaları - Birinci dereceden akrabalara (Anne/Baba/ Büyükanne/Büyükbaba Kayınvalide/Kayınpeder) yapılan bakım: - Bakıma muhtaç kifliler Türkiye`de yaflıyor iseler: - Türkiye`den her flahıs için vali veya kaymakamlıktan bir bakım belgesi - Havale makbuzları ve bunların bakım yapılan kifliler tarafından alındı ına dair Türkiye`den gelen ödendi bildirileri - Türkiye`de ki 50 yaflından büyük anne ve babalar için ifl ve iflçi bulma kurumundan alacakları iflsizlik belgesi - (Bu belgelerin eksikli inde bakımların vergi dairesi tarafından kabul edilemeyece ine dikkat ediniz!) - Dikkat! Bakım Miktarı 2004 yılında kifli baflına 3840-Eurodur, fakat bunda havalelerin yılın içerisinde ilk defa yapıldı ı ay gözönünde bulunduruldu u için, havalelerin Ocak ayından itibaren ve en fazla 3 ay Aralıklarla yapılmıfl olması gerekmektedir. Örne in ilk havale Haziran ayında yapılmıflsa kifli baflına sadece 1920,- Euro kabul edilmektedir. - Bakıma muhtaç kifliler Almanya da yaflıyor iseler: - Kendilerinin yardım aldıklarına dair bir beyan (Bu formu bizden temin edebilirsiniz.) - Varsa buradaki gelirlerinin belgeleri (Hastalık- flsizlik-emeklilik parası belgesi vs.) - Havaleler (Aynı evde yaflıyor iseniz havale gereksizdir.) - Gelirler göz önünde bulundurularak bu kiflilere yıllık Euro ya kadar bakım yapmak mümkündür. - Almanya da yaflayan ve 18 yaflını doldurmufl olan çocuklarınız varsa, bu çocuklara çocuk parası alınmamıflsa ve bu çocukların gelirleri yoksa veya çok düflükse bu zaman içerisinde de geçimini siz temin etmiflseniz, bakım gösterebilirsiniz. Di er sorularınızda size her zaman yardımcı olmaya hazırız. Einbauküchen&Elektrogeräte Küche Inhaber: Tefik zci Marktstraße Rüsselsheim Tel: Tel:

17 Hac lar n Dikkatine! 100% Suudi Arabistan Hurmas Direkt Olarak Suudi Arabistan`dan Getiriyoruz HALK BASAR Supermarkt Rampen Straße Mainz-Kastel Tel: Tel:

18 18 KOMED -FIKRA ASKER FIKRALARI Firariler Kore de Türk Tugay ndan iki Anadolulu asker biraz gezmek için firar ederler. fiehirde bir afla bir yukar dolafl rken, inzibat subay bunlar yakalar ve sorar: - Hani sizin izin ka tlar n z? Erler subay atlat r z umuduyla: - Biz Amerikal y z, diye cevap verirler. Subay durumu anlar, ama hiç bozuntuya vermez: - Amerikan n neresindensiniz? diye sorunca: - çindenik kumandan m!...diye yan t verirler... Tek Ben miyim? Manevra varm fl. Mehmet elde tüfek yerde yat yormufl. Komutan gelip sormufl: - Düflman önden gelirse ne yapars n? Mehmet cevaplam fl. fiu yandan, bu yandan, arkadan gelirse, diye tekrar sormufl komutan. Mehmet bunlar da cevaplam fl. Komutan en sonunda: - Ya düflman tepeden gelirse? deyince. - Bu memleketin tek askeri ben miyim komutan m? Temel kamyon flöförüymüfl. Bir gün kamyonu ile yokufl afla inerken freninin patlad n farketmifl. leriye do ru bakt nda da yolun ikiye ayr ld n görmüfl. Bir tarafta pazar kuruluymufl ve yüzlerce insan al flverifl yap yormufl. Di er tarafta ise küçük bir çocuk yolun ortas nda oyun oynamaktaym fl. Temel çok h zl bir flekilde düflünerek "pazar yerune çirersem pi sürü insan ölür en eyisu çocigu ezeyum" demifl. Ertesi gün gazetelerde flöyle bir bafll k; "pazara giren kamyon dehset saçt. 150 ölü" Temel e sormufllar: HOCANIN HESABI Nasreddin Hocanın bakkala borcu biriktikve birikmeye bafllamıfl. Bakkal bir iki defa eve kadar gelip istemifl fakat Hoca her defasında bakkala bir yalan uydurup atlatmıfl, yolunu kesmifl sıyrılmıfl kaçmıfl. Bu kaçıp kovalama ne kadar daha sürebilir ki? Hocanın da iflleri o günlerde pek iyi de ilmifl. Nihayet bir gün Hoca bir yerde yabancı misafirleriyle oturup sohbet ederken, borçlu oldu u bakkalı karflısında görmüfl... Bakkal eliyle para iflareti yapar. Bu sefer ne pahasına olursa olsun para almadan oradan ayrılmayaca ını anlatmak ister. Kamyon öförü Temel Hoca renkten renge girer. Yanında parası olsa verecek... Ama yok ki... Rezil olması iflten de il. Hoca, bakkalı görmezlikten gelmek ister. Baflını çevirir. Ama bakkal her fleyi göze aldı ından Hoca baflını nereye çevirse, bakkal o tarafa gider. Hoca bakar, kurtulufl yok bakkalı ça ırır: -Gel bakalım bakkal efendi! Benden alaca ını istemeye geldin de il mi? Kaç akçe borcum var benim sana? demifl. Bakkal ellerini o uflturarak: -Kırkbir akçe hoca efendi, der. Ve hocanın borcunu ödemesini bekler. Gerçekler Hayat ın çinde Gizlidir - Sende hiç kafa yok mu? Bu kadar insan ezece ine bari çocu u ezseydin. Temel cevap vermifl: - Ula siz benu salak m sandunuz? Bunu bende düflündüm... Tabii ki çocu u ezecektim ama çocuk pazara do ri koflunca ben ne yapay m? Hoca kafllarını çatar: -Peki sen hesap adamısın, söyle bakalım, yarın sana yirmibefl akçe verecek olsam, borcum ne kadar kalır? Bakkal: -Onaltı akçe, demifl. Hoca: -Onbefl akçede öbürgün versem kaç akçe kalır? Bakkal: -Bir akçe, demifl. Hoca sesini sertlefltirir ve: -Be adam, bir akçe alaca ın için böyle insanın karflısına geçmeye, bir takım iflaretler yaparak onu misafirlerinin yanında küçük düflürmeye utanmaz mısın? demifl. Bakkal verecek cevap bulamaz, flaflır r. Utanarak orayı terk eder. Kim Daha Cesur Kimin askeri daha cesur yar flmas varm fl. Karac n n komutan : - O lum flu tank n alt na atla!, demifl. Asker atlam fl ölmüfl. Havac n n komutan : - O lum flu uçaktan betona paraflütsüz atla!, demifl. Asker ölmüfl. Denizcinin komutan : - O lum flu geminin alt na atla!, demifl. Asker: - Yok yav çok da atlar m, demifl. Denizci komutan di er komutanlara dönüp: - Bak n, benim askerim daha cesur, komutan na yok yav çekiyor! I am Sorry Temel cafeye gitmifl. Geçmifl bir kenara oturmufl, biraz sonra cafeye bir adam girmifl ve s ska uzun boylu bir adam n kafas n n üzerine flifle koymufl, çekmifl silah atefl etmifl flifle paramparça... Atefl eden adam elini kald rm fl; - I am Pekosbill... demifl ve ç k p gitmifl. Daha sonra cafeye bir baflka adam girmifl ve yine o s ska adam n kafas n n üzerine konserve kutusu koymufl, çekmifl silah atefl etmifl kutu paramparça... Atefl eden adam elini kald rm fl; - I am Redkit... demifl ve cafeden ç k p gitmifl... Temel bunlar seyrettikten sonra dayanamam fl, eline bir elma alm fl ve o s ska adam n kafas n n üzerine elmay yerlefltirmifl, çekmifl silah atefl etmifl ve adam tam anl n n ortas ndan vurmufl... Elini kald r p; - I am sorry... demifl ve ç k p gitmifl... TÜRKIYE'DE GENEL DURUM Ayn turizm flirketine ait iki otobüs, yolda karfl laflt. fioförler ellerini b rak p birbirini selamlad. 52 kifli öldü...b TL S Odun kesmek için a aca ç kan çiftçi, Nasrettin Hoca f kras ndaki gibi bindi i dal kesmeye bafllad. Fark etti inde ifl iflten geçmiflti, dalla birlikte yere çak ld, hastanede öldü... ANTALYA Bir anne, ya mur girmemesi için bacay t kad. Soba yan yordu, bacadan ç kamayan karbonmonoksit evi doldurdu. Anne ve o lu öldü, üç çocuk hala komada... STANBUL Asabi çoban, ot yemeyen koyunu, tüfe inin dipçi iyle dövmeye bafllad. Tüfek atefl ald, çoban öldü... Bitlis Köpe i ile ava giden acemi avc, ihtiyaç molas verdi. Tüfe i bacaklar n n aras na k st r p tuvaletini yapmak istedi. O s rada köpek dizlerine atlad, teti e dokundu. Avc çenesinden giren fiflekle öldü... TOKAT Tarlada otlayan iki koyun, bir evin önündeki inflaat kumunu da tt. Koyun sahibi aile ile kum sahibi aile birbirine girdi. ki aileden befl kifli öldü... GAZ ANTEP ki oday y k p tek oda yapmak isteyen bir ev sahibi, ifli abartt. Tek duvar için kazma yerine dinamit kulland, mahalleyi havaya uçurdu, yaraland... TRABZON fiaflk n köylü üç katl evinin teras ndaki kömürlükte buza beslemeye bafllad. Buza büyüdü, 250 kiloluk dev bir inek oldu. Bulundu u odaya s mayan inek, üç katl evden vinçle indirildi... ZM R Karadenizli iki kardefl, çat daki hurdalar satmak istedi. A abey çat - ya ç kt, demir y nlar n afla daki kardefline atmaya bafllad. Kardefli ise hepsini tuttu, biri hariç: Buzdolab. Onun da alt nda kal p a r yaralandi, hastanede. "H zl att tutamad m" dedi... ZM R Askerden yeni dönen genç, dünya evine girdi. Gerdek gecesi, efline askerlik an lar n anlatmaya bafllad. Bir ara kendini kapt rd, yan nda getirdi i el bombas n gösterdi. "Bak bunu çekince patl yor" dedi ve pimi çekmifl oldu. Yeni evli çift öldü... ED RNE Yeni do an ye enini seven bir day, faciaya yol açt. Bebe i "Hoppala" diye havaya f rlatt, talihsiz bebek tavandaki serinletici pervaneye çarparak öldü... STANBUL Fidanlar n bafl na gelen fianl urfa'n n bir kazas nda belediye, ilçe merkezine fidanlar diker. Ertesi gün, baz fidanlar n k r ld görülür. Ve belediye hoparlöründen flöyle bir anons yap l r: "Dikkat dikkat!.. Belediyemizin dikti i agaç fidanlar n k - ran, heyvansa, zaten heyvand r. Çocuksa, heyvan çocu d r. E er büyükse, heyvan o l heyvand r." NE GÖRÜYORSUN? Karadenizli Temel ile Adanal Birol birlikte tatile ç karlar. Fethiye'de, Kelebekler Vadisi'nde kamp kurarlar. Geçen y l kavga ettikleri hippiler de orada olduklar için biraz keyifleri kaçar ama pek umursamazlar. Tatillerinin ikinci gününün akflam güzel bir yemek yiyip sonra uykuya dalarlar. Birkaç saat sonra Birol uyan r ve Temel'i de dürtükleyip uyand r r. Temel uyku sersemidir; - "Ne oldu? Ne istisun?" - "Temelci im. Yukar ya bak ve bana ne gördü ünü flöyle." Temel gökyüzüne bakar ve cevap verir: - "Ha punun içun mu uyandirdun benu?. Paktum iflte. Milyonlarca y lduz görirum...ifl l fl l parl yan milyonlarca y lduz..." Birol tekrar sorar: - "Peki, bu sana neyi gösteriyor?" Art k iyice uykusu kaçan Temel biraz düflünür ve feylezofca cevap verir: - "Teolojik olarak Tanrunun kudretinu ve kendu acizli imuzu corirum. Felsefi olarak, evrenun sonsuzlu unu ve onun karfl s ndaki önemsizli imuzu corirum. Astironomik olarak galaksilerun, y lduzlarun, gezegenlerun varl n corirum. Meteorolojik olarak pucün havanun çok güzel olaca nu corirum. Y lduzlarun konumuna bakarak da gecenun köru ve saatin 3 oldu unu, penu lüzumsuz yere uyand rdu unu coruyorum... niye sordun punu pana? Ha sana neyi costerur?" Birol cevaplar: - "Ulan h yar, çad r m z çalm fllar..."

19

20

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURULUYOR

DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURULUYOR DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURULUYOR KİMSE YOK MU DERNEĞİ 7 KITADA, 100E YAKIN ÜLKEDE 81 İLDE 300 BİN AİLENİN YÜZÜ GÜLECEK KURBANDA YENİ DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURULACAK Kimse Yok Mu Derneği bu yıl Türkiye de 81 ilde,

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Kurban Allah a yakınlaşmanın adıdır. Sahip olduklarımızın Allah yolunda feda edilmesidir, teslimiyettir, teşekkürdür.

Kurban Allah a yakınlaşmanın adıdır. Sahip olduklarımızın Allah yolunda feda edilmesidir, teslimiyettir, teşekkürdür. Kurban Allah a yakınlaşmanın adıdır. Sahip olduklarımızın Allah yolunda feda edilmesidir, teslimiyettir, teşekkürdür. Kurbanlarınız Afrika da Bayram Olsun. Kurbanlarınızı Afrika nın en ücra yerlerine

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI

SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI HİCRİ SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI VAAZ EDENİN Ramazan'a Hazırlık,Teravih Namazı Tadil-i Erkan 17 Haziran 2015 Çarşamba 1 Ramazan 1436 2 Ramazan 1436 3 Ramazan 1436 Oruç

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask :

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask : HAT SAN ATINA DÂ R Hat san at ; kam fl, kalem ve is mürekkebinin iflbirli i ile insan elinin vücûde getirdi i bir çizgiler saltanat d r. Basit çizgilerin böylesine fliirleflmesi, slâm n devam edegelen

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım.

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım. Bayramınız Mübarek Olsun Görülür sevgi seli, kokar bahçenin gülü, Bayram günü gelince öpülür büyüklerin eli. Sevgili arkadaşlar kurban bayramı yaklaştı hepimizi tatlı bir heyecan sardı. Şimdiden bayramlıklarımız

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s 331 13. Gerçel Say lar Kümesi Nihayet gerçel say lar tan mlayaca z. Bir sonraki bölümde gerçel say lar üzerine dört ifllemi ve s ralamay tan mlay p bunlar n özelliklerini

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

KURBAN BEDELI 100 Euro

KURBAN BEDELI 100 Euro Kurban sevabınıza yoksulların, gariplerin, sahipsizlerin, yetimlerin, aç ve hasta olanların, seslerini duyuramayan daha nice Mağdur ve Mazlumların duasını da ekleyin! KURBAN BEDELI 100 Euro İSLAM TOPLUMU

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç Sanat; lâhî s rlar ve Mutlak Güzel i Aray fl t r. Hat; mimarî, musikî ve edebiyat gibi Medeniyetimizi oluflturan temel tafllardan biridir. Mimarî ve hat ayn dili konuflan iki ayr sanat dal

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26 Ümmü Kühhâ radıyallahu anhâ hakkında ferâiz âyetleri nâzil olan bir hanım sahâbî... Cahiliye devrinin kötü âdetlerinden birinin ortadan kalkmasını sebeb olan bir bahtiyar... Mirastan, hanım ve kızlara

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ ZEKAT SADAKA: AYET-İ KERİMELER «Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görür.» (Bakara,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüler Derneği

Özel Sektör Gönüllüler Derneği TÜRKİYE DE VE ÖZEL SEKTÖR DE GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMASI KASIM 05 1 PROJE EKİBİ Danışman Dr. Halil İ. ZEYTİN....Genel Müdür Doç. Dr. İzzet BOZKURT Araştırma Yöntemleri Uzmanı Proje Ekibi Fatma KAMİLOĞLU.......Proje

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı