İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1-15 I- GENEL BİLGİLER 2-20 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3-5 C- İdareye İlişkin Bilgiler 6 1- Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı 8 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 9 4- İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 15 D- Diğer Hususlar - II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 15 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 16 C- Diğer Hususlar - III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar - B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar - IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 17 A- Üstünlükler 17 B- Zayıflıklar 18 C- Değerlendirme 18 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 18

3 BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Malî Yönetim ve Kontrol Kanunu, yöneticilerin karar verme ve uygulama sonuçlarını değerlendirme aşamalarında, stratejik plan, performans esaslı bütçe ve faaliyet raporu gibi ciddi çalışmalar gerektiren raporlar oluşturulmasını gerektirmektedir yılına ait olan bu Faaliyet Raporunda, genel bilgiler kapsamında Yüksekokulumuzun misyonu, vizyonu; Yüksekokulumuz bünyesindeki Yetki, Görev ve Sorumluluklar ile İdareye İlişkin Bilgiler; Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler verilmiş, Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitemizin bir değerlendirmesi yapılmıştır sayılı kanunun 41. maddesine dayanılarak hazırlanan 17/03/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda malî saydamlık ve hesap verme sorumluluğu bilinciyle Müdürlüğümüzün 2012 malî yılı birim faaliyet raporu hazırlanmıştır. Saygılarımla. Prof. Dr. Engin BAŞARAN Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V. 1

4 I- GENEL BİLGİLER 2010 tarihinde kurulmuş olan Yüksekokulumuz, üniversitemizin lisans ve lisansüstü düzeyde öğrencilerinin İngilizce hazırlık ve İngilizce servis derslerinin eğitimini üstlenmiştir. Yüksekokul bünyesinde hizmet vermekte olan Temel İngilizce Bölümü, Eğitim Öğretim yılı itibariyle eğitime başlamıştır. İMÜ öğrencilerini, kendi bölümlerinde alacakları İngilizce derslerini etkin bir şekilde anlayacakları seviyede yetiştirmeyi hedefleyen Temel İngilizce Bölümü, öğrencilerin aynı zamanda geniş dünya görüşüne sahip bireyler olarak yetişmesini amaçlamakta ve programlarında Avrupa Ortak Dil Kriterleri (CEFR Common European Framework) doğrultusunda eğitim vermeyi benimsemektedir. Ayrıca öğrencilerin öğrenme ve gelişimleri üzerine yapılandırmacı, iletişim odaklı bir geribildirim süreci kurarak destekleyici bir öğrenme ortamı içinde öz-değerlendirme yeteneklerinin de gelişmesini arzulamaktadır. Temel İngilizce Bölümü bünyesinde 19 okutman ve 1 yabancı uyruklu okutman görev yapmaktadır. Uluslararası bir üniversite olmayı hedefleyen üniversitemiz çok sayıda yabancı uyruklu öğrenciye bünyesinde eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede bazı bölümlerimiz tamamen bazı bölümlerimiz en az %30 İngilizce eğitim vermektedir. Bu bölümlere gelen ve İngilizcesi yetersiz öğrenciler, Temel İngilizce Bölümümüzün verdiği İngilizce hazırlık derslerini almaktadırlar. Yabancı Diller Yüksekokulu, kampüs binası yapılıncaya kadar Maltepe de kiralanan 7,000 m² lik eğitim binasında hizmet vermektedir. İki dil laboratuvarı, kütüphane ve derslikler aktif olarak kullanılmaktadır. Dersliklerimizin hepsi en son teknolojide akıllı tahtalar ile donatılmıştır. Binanın 700 kişilik bir konferans salonu da öğrencilerimize ve akademisyenlerimize hizmet vermektedir. Üniversitemiz farklı diller için de hazırlık sınıfları zaman içerisinde açmayı planlamaktadır. 2

5 A. Misyon ve Vizyon Misyon Başta akademik çalışmalarda ihtiyaç duyulan Dünyanın iletişim dillerini sosyal, akademik ve profesyonel hayatta aktif olduğu kadar etkin kullanan; özgüveni yüksek, sorumluluklarının farkında, çözüm odaklı; entellektüel bireyler yetiştirmektir. Vizyon Üniversitemizin hedef ve planları doğrultusunda, fiziki ve teknik altyapısı ile Dünya dillerinin öğretiminde en güncel yaklaşımların, en etkin yöntem, teknik ve ekipmanların kullanıldığı, öğretim elemanlarının mesleki gelişimlerini destekleyen ve öğrencilerin sosyal, akademik gelişimlerine odaklı bir eğitim ortamı oluşturmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Organlar: a) Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur. b) Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekâlet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Yüksekokul müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. c) Yüksekokul Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur. d) Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. 3

6 e) Yüksekokul Kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler. Bölüm: Bir fakülte ya da yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eğitim - öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz. Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir. Bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından fakültelerde dekanca, fakülteye bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir. Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır. Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Yüksekokul Müdürü nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 1. Yüksekokul Kuruluna başkanlık etmek ve Yüksekokulun Birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak; 2. Her öğretim yılı sonunda veya istendiğinde Yüksekokulun genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek; 3. Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekçeleri ile birlikte Rektörlüğe bildirmek; 4. Yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak; 5. Üniversite Senato toplantılarına katılmak; 6. Eğitim tür ve niteliğine göre çalışmalarda bulunmak, görüş ve önerilerini almak üzere birim kurulları oluşturmak; 7. Yasa ve Tüzükler uyarınca Rektörlükçe kendisine verilen diğer uygun görevleri yapmak. 4

7 Yüksekokul Sekreteri nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 1. Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurullarında raportörlük yapar. 2. Yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, yüksekokulun idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar. Yüksekokul Kurulu nun Görev, Yetki ve Sorumlulukları 1. Yüksekokulun, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak, 2. Yüksekokul yönetim kuruluna üye seçmek, 3. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yüksekokul yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: 1. Yüksekokul kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, 2. Yüksekokulun eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, 3. Yüksekokulun yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, 4. Müdürün Yüksekokul yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, 5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, 6. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. 5

8 C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1- Eğitim Alanları Derslikler* EĞİTİM ALANI KAPASİTE Üzeri Sınıf Bilgisayar Laboratuarı Diğer Laboratuarlar TOPLAM Sınıf Kapasitesi : - 30 Kişi Sınıf Alanı : - 48 m2 Bilgisayar Lab. Kapasitesi : - 30 Kişi Bilgisayar Lab. Alanı : - 48 m2 Resim: Üniversitemiz Dersliklerinden bir görünüm 6

9 Resim: Üniversitemiz Yabancı Diller Laboratuarından bir görünüm 1.3- Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Sayı (adet) Alan (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) Servis Çalışma Odası TOPLAM İdari Personel Hizmet Alanları Sayı (adet) Alan (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) Servis Çalışma Odası TOPLAM

10 2- Örgüt Yapısı MÜDÜR Yüksekokul Kurulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Temel İngilizce Bölüm Başkanı Akademik Müdür Yardımcısı İdari Müdür Yardımcısı Yüksekokul Sekreteri Lisans Eğitim Koordinatörlüğü Lisansüstü Eğitim Koordinatörlüğü Modern Diller Eğitim Koordinatörlüğü YDYO WEB Koordinatörlüğü Çeviri Ofisi Müfredat Geliştirme Ofisi Materyal Ofisi Uluslararası Ofis 8

11 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.2- Bilgisayarlar Masa Üstü Bilgisayar Sayısı 1 2 Taşınabilir Bilgisayar Sayısı - 22 TOPLAM Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İDARİ AMAÇLI (Adet) EĞİTİM AMAÇLI (Adet) ARAŞTIRMA AMAÇLI (Adet) CİNSİ Projeksiyon Yazıcı Akıllı Tahta Mini Bilgisayar Hoparlör Merkez ( Omurga) Yönlendirici Yük Paylaştırma Anahtarı Diğer Yedekleme Birimleri Diğer Data Kasaları ile Sunucu ve Ağ Cihazı Kabinleri Diğer On-Lıne İnteraktif Kesintisiz Güç Kaynakları

12 4- İnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE DOLU BOŞ TOPLAM KADROLARIN İSTİHDAM ŞEKLİNE GÖRE TAM YARI ZAMANLI ZAMANLI Okutman TOPLAM Yabancı Uyruklu Akademik Personel ÜNVAN GELDİĞİ ÜLKE ÇALIŞTIĞI BÖLÜM Okutman - 1- ABD - 1- Temel İngilizce TOPLAM Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel ÜNVAN Okutman - TOPLAM GÖREVLENDİRİLDİĞİ KİŞİ SAYISI BAĞLI OLDUĞU BÖLÜM ÜNİVERSİTE Temel İngilizce - 1- Bilkent Üniversitesi Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde% - 21,05-63,15-5,26-10,

13 4.6- İdari Personel DOLU BOŞ TOPLAM Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli TOPLAM İdari Personelin Eğitim Durumu İLKÖĞRETİM LİSE ÖN LİSANS LİSANS Y.L. VE DOKT Kişi Sayısı Yüzde % İdari Personelin Hizmet Süreleri 0 1 Yıl 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde % İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde %

14 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Üniversitemizin Siyasal Bilgiler Fakültesinin Uluslararası İlişkiler ve İktisat Bölümlerine, Edebiyat Fakültesinin Felsefe, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerine 2012 yılında Zorunlu İngilizce Hazırlık şartı ile kabul edilen yeni lisans öğrencilerinden muafiyeti bulunmayanlar, Eğitim-Öğretim yılı başında Seviye Tespit Sınavına tabi tutulmuşlar ve yeterli puanı alamayan öğrenciler hazırlık sınıfına kaydedilmiştir. İki yarıyıl devam eden İngilizce Hazırlık eğitimi, her yarıyıl, 8 haftadan ibaret olan iki periyottan oluşmaktadır. Kur sistemi uygulanan bölümde her periyodun sonunda öğrenciler başarılarına göre yeniden sınıflandırılmaktadır. Yıl boyunca verilen öğretimin içeriği öğrencilerin kendi bölümlerinde ihtiyaç duyacakları temel dil becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Hazırlık sınıfına yerleşen öğrencilerinin sene içi başarı notu, yıl içinde yapılan Kısa Sınavlar, Ara Sınavlar, Performans ve Çalışma Dosyası ile Öğretim Elemanı Notu göz önüne alınarak Yönetim Kurulunca belirlenen ağırlıklara göre hesaplanmaktadır. Öğrencinin hazırlıktan başarıyla mezun olabilmesi için: 1) Devam şartının yerine getirilmiş olması, 2) Sene içi toplam notlardan en az 60 puan toplanması 3) Final Sınavından en az 70 puan alınması gerekmektedir. Yılsonu Başarı Notu aşağıdaki gibi hesaplanacaktır: Sene içi başarı notu: %60 Final sınavı: %40 Hazırlık Eğitimini başarıyla tamamlayanlar kendi bölümlerine devam etme hakkını kazanmış olacaklardır. BİRİM Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM I. VE II.ÖĞRETİM TOPLAMI(A) YÜZDE* Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam SAYI Fakülteler Yüksekokullar 12

15 *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) Yabancı Uyruklu Öğrenciler BÖLÜMÜ Kadın Erkek Toplam Fakülteler TOPLAM Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetler FAALİYET TÜRÜ SAYISI Sempozyum ve Kongre 3 Seminer 2 Eğitim Semineri 1 6 TOPLAM 1 11 Kaya Muharrem, Yabancı Diller Yüksekokulları Yöneticileri Toplantısı, Sabancı üniversitesi, 2012 Kaya Muharrem, EALTA SIG for academic purposes, European Association For Language Testing and Assessment, 2012 Kaya Muharrem, Writing For Publication, US Embassy, 2012 Kaya Muharrem, 6th Meeting of directors of school of foreign languages, Sabancı University, 2012 Kaya Muharrem, SLTEP Trainer Training Program, Sabancı Üniversitesi, 2012 Kaya Muharrem, 1st international ELT symposium, wired in or out, Yıldız Technical University, 2012 Kaya Muharrem, IATEFL 'Professional Development, With or Without Technology', IATEFL, 2012 Kaya Muharrem, FOCI 'Forum on Curricular Issues', Koç University, 2012 Kaya Muharrem, "LEADING TO CHANGES IN ELT: FROM PRACTICE TO THEORY", Fatih University,

16 Kaya Muharrem, Benchmarking Assessment and Curriculum to the CEFR, Oxford University, 2012 Kaya Muharrem, ESL, American English Institute, New York - USA, 2011 Okkan Ahmet, 1st international ELT symposium, wired in or out, Yıldız Technical University, Bilimsel Kongrelerde Sunulan Tebliğ Uluslararası Bilimsel Kongrelerde Sunulan Tebliğ Merdin, E. & Bayyurt, Y. (2012). Strategy use in Turkish refusals in messages, 16. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı, Ankara, Türkiye. 5.4-İdari Hizmetler İMÜ-YDYO da akademik hizmetlerin dışında kalan konular, idari personel tarafından yürütülmektedir. Bu alanda aşağıdaki hizmetler yapılmaktadır: Akademik-idari personelin özlük işleri Tahakkuk işlemlerinin yapılması (maaşlar, ek dersler, yolluklar vs.) Dosyalama ve arşiv işlemlerinin yapılması Kurum içi ve dışı yazışmaların sağlanması Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurul Kararlarının alınması ve uygulanması Yüksekokulun bütçesinin her yıl hazırlanması Bütçe ödeneklerinin kanun ve yönetmeliklere uygun, tasarruflu olarak ihtiyaçlar doğrultusunda harcanması Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinin her yıl Yüksekokulumuzda bulunan demirbaş malzemesinin, kontrollü olarak yapılması ve kayıt altına alınması ayrıca hazırlanan listelerin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmesi, fazla malzemelerin ambarda muhafaza edilmesi, atıl ve hurdaya ayrılacak malzemelerin kayıttan düşürülmesi, ofislerde bulunan malzemelerin ilgililere tutanak ile imza karşılığında zimmetlenmesi. 14

17 Akademik Hizmetler İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu olarak, öğrencileri disiplinlerarası çalışmalarında uzmanlaşmaları için gerekli bilgi ve becerilerle donatmak amacıyla yola çıktık. Ana hedefimiz, etkili bir eğitim-öğretim sunabilmek için gerekli şartları sağlamak ve imkânlarımızı sürekli geliştirmektir. Ayrıca öğrencilerin yabancı dil farkındalıklarını, bilgilerini ve becerilerini de geliştirmek için verimli ve kaliteli bir eğitim almaları, ayrıca bağımsız çalışma yetilerini geliştirmeleri de hedeflerimiz arasındadır. Öğrencilerin dil beceri ve yeterliliklerini geliştirmek kadar onların düşünce ve fikir üretme yetisi kazanmalarının da önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden, öğrencilerin dil yeteneklerinin ve akademik becerilerinin geliştirilmesi kadar, konu odaklı ve tematik yaklaşım yardımıyla öğrencilerin hem geçmiş hem de bugüne yönelik dünya bilgisine sahip olmaları ve bunlar arasındaki ilişkileri sağlam temellerle kurmalarını da hedefliyoruz. Ayrıca öğrencilerin öğrenme ve gelişimleri üzerine yapılandırıcı, iletişim odaklı bir geribildirim süreci kurarak destekleyici bir öğrenme ortamı içinde öz-değerlendirme yeteneklerinin de gelişmesini sağlamak istiyoruz. Tüm bu faktörlerle birlikte, Temel İngilizce Bölümümüz, ilgili bölümlerinin gerekliliklerini karşılamaya yetecek okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerine sahip olması beklenen öğrencilere, üst düzey bir İngilizce eğitimi vermeyi hedeflemektedir. Uzmanlık düzeyinde değerlendirme için gerekli olanakları sağlayan ve hem öğretim hem de öğrenme açısından hedef ve metotların uluslararası geçerliliği olan bir yöntemle tanımlanmasını sağlayan CEFR (Avrupa Ortak Dil Portfolyosu) çerçevesinde bir eğitim sunmaktadır. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Harcamalar Destek Birimi Tarafından Yürütülmüştür. II- AMAÇ ve HEDEFLER İdarenin Amaç ve Hedefleri (Bu bölüm Stratejik Plan Hazırlandıktan sonra yazılacaktır.) 15

18 A. Temel Politikalar ve Öncelikler (Bu bölüm Stratejik Plan Hazırlandıktan sonra yazılacaktır.) III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Üniversitemizin yeni kurulmuş olması nedeniyle 2012 Yılında Bütçe Kanunu ile Yüksekokulumuza ödenek tahsis edilmemiştir. 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1-Bütçe Giderleri 2012 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEK. ORANI TL TL % BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI , , PERSONEL GİDERLERİ , , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 300, , Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 2012 Yılı itibariyle her hangi bir denetim raporu bulunmamaktadır. B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri (Performans programı hazırlandıktan sonra yapılacaktır.) 1.1. Faaliyet Bilgileri (Performans programı hazırlandıktan sonra yapılacaktır.) 16

19 2- Performans Sonuçları Tablosu (Performans programı hazırlandıktan sonra yapılacaktır.) 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi (Performans programı hazırlandıktan sonra yapılacaktır.) 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi (Performans programı hazırlandıktan sonra yapılacaktır.) IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde idarelerin, teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite unsurları açısından içsel durum değerlendirmesi sonuçlarına ve yıl içinde tespit edilen üstün ve zayıf yönlere yer verilir. Stratejik planı olan idareler, stratejik plan çalışmalarında kuruluş içi analiz çerçevesinde tespit ettikleri güçlü- zayıf yönleri hakkında faaliyet yılı içerisinde kaydedilen ilerlemelere ve alınan önlemlere yer verirler. A- Üstünlükler Kur sistemi uygulanması Uluslararası geçerliliği olan bir yöntemle dil seviyesinin tanımlanmasını sağlayan CEFR (Avrupa Ortak Dil Portfolyosu) çerçevesinde bir eğitim sunulması Genç ve dinamik bir kadroya sahip ve kadronun kendini yetiştirmeye açık olması Sınıf mevcutlarının en fazla 20 olması Fiziki donanım itibariyle sınıfların akıllı tahtalarla donatılmış olması Öğrenci başarılarının sadece sonuca dayalı değil sürece dayalı olarak da değerlendirilmesi 17

20 B- Zayıflıklar Öğretimin ilk yılında olunması sebebiyle yönergelerin uygulanmasında zorluklar yaşanması Öğrencilerin liseden yüksekokula geçişleriyle birlikte kültür şoku yaşamaları Yüksekokulumuzun kampüs ortamında olmamasından dolayı, öğrencilerin kendilerini tam anlamıyla üniversiteye ait hissedememeleri Yeni açılan bir üniversite olmamız dolayısıyla öğrenciler tarafından tanınmaması ve tercihlerin az olması Kurumsal geleneğin henüz yerleşmemiş olması Materyal geliştirme konusunda altyapının henüz sağlanmamış olması B- Değerlendirme Yönergeler, yeniden gözden geçirilecek ve uygulamada karşılaşılan zorluklar giderilecektir. Materyal geliştirme konusunda çalışmalar devam etmektedir. Stratejik planın tamamlanmasıyla kurumsal kültürün de zamanla gelişeceği düşünülmektedir. Genç ve dinamik kadromuzla, öğrencilerimize en güncel teknik ve yöntemlerle eğitim verme her zaman hedefimiz olacaktır. Fakültelerin yeni bölümlerinin açılması ve öğrenci sayılarımızın artması sonucu kadromuzun daha da güçleneceği beklenmektedir. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Çeşitli tanıtım faaliyetleri ve SEM Yabancı Dil Kurslarının daha çok tercih edilen bir üniversite haline gelmesine katkıda bulunması umulmaktadır. Kısa süre içerisinde kampüsün tamamlanması öğrencilerin kendilerini tam anlamıyla üniversiteye ait hissetmelerine katkı sağlayacaktır. 18

21 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. İstanbul 20 Şubat 2013 Prof. Dr. Engin BAŞARAN Yüksekokul Müdür V. 19

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4-14 A- Misyon ve Vizyon.4

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2015 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A- Misyon ve

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-204 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 Sunuş Bozok Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından bugüne eğitim-öğretim faaliyetlerini 0 yerleşkede

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız. 2 İçindekiler

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2009 ANTALYA Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan

Detaylı

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İSTANBUL - ŞUBAT 2015 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Marmara Üniversitesi, 132 yıllık

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Bingöl Üniversitesi I.GENEL BİLGİLER... 3 A-Yetki Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Fakülteler... 3 2.Enstitüler... 4 3.Yüksek Okullar... 4 4.Meslek Yüksek

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2012 KIRKLARELİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı K I R K L A R E L İ Ü N İ V E R S İ T E S İ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir.

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir. Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I GENEL BİLGİLER A Misyon ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 9 YILI İDARE FAALİYET RAPOR RU OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GenSoft STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU II 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Günümüzde

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı