istanbul MENKUl KIYMETLER BORSASI BA~KANLlGI'NA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "istanbul MENKUl KIYMETLER BORSASI BA~KANLlGI'NA"

Transkript

1 auiuisniosu Abidei Hurriyet Cad.iZ2etpa~ SokNo.14/32B ~i~li/istanbul T, H istanbul MENKUl KIYMETLER BORSASI BA~KANLlGI'NA istanbul, Konu: imkb Kotasyon Yonetmeliginin 13.maddesinin (h) ve (k) benderinin uygulanma alanlanna i1i~kin tarih ve 334 say!!l Kotasyon Miidurliigu genelgesi uyannca talep edilen hukukryu raporudur. istanbul Menkul Klymetler BorsaSl Kotasyon Yonetmeliginin 13.maddesinin (h) ve (k) bentleri ve sozkonusu yonetmeligin uygulama esaslanna dair tarih ve 334 saylh Genelge uyannca A.V.D.D. Kurutulmu~ Glda Ve Tanm Orunleri Sanayi Ticaret Anonim Sirketi'nin (Klsaca Sirket) halka arzl ile ilgili alarak Sirket ve ba~h ortakltklan tarafmdan taraflmlza sunulan a~agldaki bilgi ve belgelerin aslilan fizerinde yapllan inceleme uzerine Saym Ba~kanltglmza sunulmak iizere i~bu rapor hijzlrlannll~tlr. Sirketin ve bagh ortakhklannm: Kurulu~ esas s6zle~mesi, kurulu~u mfiteakip esas ozle~me tadiijeri ve bunlann yaymlandlgl Turkiye Ticaret Sidl Gazeteleri nushalan, OIagan ve olaganustu genel kurul taplantl tutanaklan, hazirun cetvelleri, Pay defterleri, Sicil kaylt suretleri, Tapu ski! belgeleri, Mevcut marka tescil belgeleri, ruhsat ve izinlere ili kin belgeler, Sirketin ve bagh ortakhklannm taraf oldugu dava ve takiplere ili~kin ~irket avukatl tarafindan tevdi edilen liste. Soz konusu bilgi ve belgeler ~irket tarafmdan taraflm!za arijinai olarak sunulmu~ olup, sunulan belgelerin tam ve dogru oldugu Sirket tarafmdan beyan edilmi~tir. Tespitlerimizi a~aglda bilgilerinize sunanz: A. A.V.O.D. Kurutulmu~ Glda Ve Tarim Uriinleri Sanayi Ticaret A.~. (Klsaca ~irket) Bilgileri, I.Kurulu~, Ortakhk YaplSJ ve Sermaye Artlnmlafl: 1.Kurulu~: ~irket, Izmir Ticaret Sicil Memurlugu nezdinde sicil numarasl i1e tarihinde AV.O.D. Kurutulmu~ Glda ve Tanm Drunleri Sanayi 'nearet Limited Sirketi ticaret unvam ve (Otuz milyar) TL sermaye ile kurulmu~ olup kurlllll~ gazetesi tarih ve 5787 saylil Turkiye Ticarct Sicil Gazetesinde (TfSG) ilan edilmi:jtir. Sirket daha sonra ticari merkezini 1483 sokak No.51J53 Oaganlal' Bornovajlzmir adresinden Kahve Civan Mevkii Ylldlflm Mahallesi c;anakkale izmir Asfaltl No.74 TurkeUi. Menemen, izmir adresinc ta~lml~ ve Menemen Ticaret Sid] Memurlugu'na 2985 sicil numarasl ile kaydolmujtur. Adres degijikli~ine dair esas s6zle~me tadili tarihinde tescil edilerek tarih ve 6386 sayill TTSG'nde ilan edilmi~tir.

2 ~irket daha sonro tarihinde 1.500,000 YTL ~e'.moye,ile n~vi degi~tirmek suretiyle 7 (yedi) ortakh olarak anonim ~irket statosune donmu~ ve..a~v.?d. Kurutulmu~ Glda ve Tarim Orunleri Sanayi Tiearet A.S unvamm al.ml~t1r. Donu~u~e ili~kin esas sozle1mc degijildigi tarihinde tescil edilerek 14,06,2005 tanh ve 6324 sa)'lh TT5G'nde ilan edilmi~tir. Bu sermayenin 988,237,41 YTL'smm nevi dcgi$tircn A.V.O.D. Kurutulmu~ Glda ve Tarim Ori.inleri Sanayi Ticaret Limited Sirketi'nin ozvarligl oldugu. bu ozvarh~m Izmir 2.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 25, tarih ve 2005/276E.,2005/324K SaYlh karan ile tespit edildigi anlajllmljttr, 2.Scrmaye Artlrlmiarl: Sirketin, sermayesini; i) YTL'ndan 6.000,000 YTL'na arttrdlgl, 25,11,2008 tarih ve saylh Serb est Muhasebeci Mali Miijavirlik (5MM) Raporundan 1.500,000 TL sermayenin odenmi~ oldugu ve bu defa artlrllan YTL'mn TL'smm dagltllmaml~ lc.<lrlarm scrmaycyc ilavcsinden saalanctl!11, kalan ,08 TL'smm ise nakit olarak ortaklar tarafindan kaj1llandlgl, artmma ili kin esas sozle~me tadil metninin 19,12,2008 tarihinde tescil edilerek 24,12,2008 tarih ve 7213 sayl1t TTSG'nde i1an edildigi, ii)6.000,ooo YTL'ndan 11,825,466,80 TL'na arttrdlgl, bu dera artlrllan 5,825,466,80 TL'smm 2.S TL'smm ~irket aktifindeki arsa uzerinde yer alan f<lbrika binasl vc yer aici ve yerusti.i di.izenlemelerinin degerlemesi neticesinde ortaya pkan deger artlj fonundan, ,80 TL'stntn tarih ve sayl1t SMMM raporu He tespit edilen gelymi$}'i1 kariarlnln sermayeye i1ave edilmesi, 1, TL'smlO Hasat BNO Grup Yemek Hayvanclhk Tckstil In$aat Sanayi Tiearet Limited $irketi (Klsaea Has<lt) hisselerinin devir almmasl He Burak Klzak hissesinin 1, TL degerinde artmasl sonucunda sermayeye Have cdilmcsi, Hasat'm 16.02,2011 tarihindc k.mm sermayeye ilave etmesi neticeslndc i$tirakjer deger art1$1 olarak kayltlara intikal eden TL'mn sermayeye ilave edilmesi suretiyle kar$llandlgl, artltlma ili$kin es<lssozle~me tadil metninin tarihinde tescil edilerek 25.02,2011 tarih ve 7760 saylh TTSG'nde ilan edildigi, iii)l1,825,466,80 TL'ndan ,466,80 TL'na arttrdlgl, arttrlm oncesi sermayenin odendi~i ve bu defa artitjlan TL'smm tarih ve SClYIII SMMM raporu ile tespit edilen ortaklardan Nazlm Torbaoglu'nun Sirketteki alacagmdan kar$llandlg.l, artltlma i1i$kin esas sqzlc$me tadil metninin tarihinde tescil edilerek tarih ve 7763 saylh TT5G'nde Han edildigi Clnla~llml$tlr, 3.Sirkctin Faaliyct Alam: $irketin esas sozle$mesinin son $eklinde yer alan 4.maddesine gore Amac ve Konu'sunun "$irketin maksadl fie mevzuunu te kil eden muamelelerin nevi va mahiyeti ba~!jca ~unlardlr, 1- Her turlu sebze ve meyve kurutma i~/emleri, kurutulmu~ veya konserve sebze ve mcyvc/arin allml, satlml. i~jenmesi.pazarlamasl. kom;syoncujugu, bayiligi. ihracat ve itha/atm," yapllmasl, 2- Her tiirlii tanrnsaj uriinlerin ve glda maddelerinin yeti~tiri1mesi,pa~arjamasl.oltm - sattml, bayiligi, ihraci ve ithaun;n yaplfmasl, 3- Yukor:.,daA ve ~ fikralan~da belirtilen emtia mamu/ ve hizmetjerin tiretimi i~ingerekli alan otolye; Jabrtka ve teslsler kurabilmel< ve bunlar ;~in her tiirlii makine ve makine yordlmcislnt,yedek par~alarlnl,ithal bun/artn ticaretiniyapmak. 4- Yukanda t1 ve 8 ftltra/arlnda bejirtilen erntia ve mamullerin iiretiminde kullantfacak /limyevi madde ve hammaddelerin oltm ve sattmtnt, ihrocac,"1 va ithojiniyapmak.

3 5. ~irketin konusu ife ilgili ithalat ve ihracat i~/erini yapma/t ~irl(etin, umu~,lanm gcr~cklc tircbi/mcsi j~in gcrekli alan gayrimenkuller ve me~kuj mallara sahlp olablfmek, araqllk yapmomak koydly/a bu mallan kiraya verebilm~k. sahi~ old~a,u?"enkul ~al ve goyrimenkulfer; satobilmek.yeniden in a etmekyo do ettlrm 7k. Zlfyetl/~ Ikt~sap edebl/me,k., zifyetlik olobi/mek, rehin ve ipotek edebilmelf. bo kaslnq alt mallar uzennde de kend,sl rehin ve ipotek kabul edebilmek., ", 6. SPKn Md. 15/son hakmiinan sakfl tutu/masl ko~uluylo konusuyja t/gill bankalar ve solr kurulu$lardan ger~ek ve tazel ki i1erden kredi alabi/mek ve kefa/ette bulunmak. 7. ~irket konusuyla i1gili ruhsatname, imtiyaz, patent, ihtka beratl, lisons, marka gibi gayri madd; haklara sahip a/abilir, bu haklan satobi/;r ve satm olabilir, 8. $irket Iconusuna giren i~/eri yurt i~inde ve yurt d/ mda bo~kasma yaptlfobijeeegi gib; oym i$leri aeret/e kendis; deyapabilir, 9. $irket kendi i tiga/ konulannm tomaml veya bir klsml ife i$tigal eden veya bu malcsotla kurujmu$ ve kuru/ocak alan hakiki ve hii.kmi $ahlslarlo ortakilk kurabilir. hiikmi $ahlsloro artak o/a.bilir. aroclllkfaauyeti ve menkul klymet portfoy i letmeeiliai nitejiainde o/mama/( kaydlyla hisse devir ve satm a/ahilir, satabijir, yurt;~i ve yurtdl$1 organize piyosa/arda vadeli i~/emler yapabilir. 10- $irket konusu ile ilgi/i her tiirlii. tieor; ve sma; emtioyi pazarlayabilir, komisyonja satabilir, sattlrabilir ihra~ edebilir. bayilik/er alobilir ve bu i$lerden gelir sag/ayabilir, 11- $irket maksadm. ger~eklqtirebilmek i~in gerektiainde nokliyeeilik yopabilir. kuru/mu$ veye?kuru/acak. a/an kara deniz hava irketlerine ortak %bilir, 12- Konusu ile i/gili ojarokfinonsol kira/oma $irket.lerinden makine ve t.esis kirolayobijir Konusu ile ilgiji serg;,[uor, panel ve benzeri et.kinjikjere katllmak. 14-.Konusu ije i1gili rehberlik ve dao!$mon/.k hizmet; vermek. 15- ~irket ama~ ve konusunun gerektirdi i teknik, mali. tiean: smai, imalat ve sa;r benzeri tosorru[ veyo [oo/iyetlerde bulunobilir. Teknik, idari ve mali personel yeti tirebilmek omoclyla yurtifinde veya yurtd'$lnda her tiirlii ozel egitim ~alt$malo" yapabilir, yoptlfabilir, 16-. Faaliyet Jconusu ile i/gi/i alarak her tiirlii tiearer, itha/o~ ihraeat, fmo/at, nakliyat, in$c1.ot,komisyan ve toahhiit i leri yapmak ve yoptlfmak. Sinai, tiear; tesisler kurmak veya /wrpurmak, yurtifi veyo yurtdl$mdon miimessil/ik, acentelik, bayili/c. temsilcilik ve distribiitorjiik almak veya vermek; patent, marko, ihtira beratl, know how. Jisons, royal ite, ruh~aj gibi her tiirlii tiear; ve sinai hakjan her $ekilde iktisop eemek kendi admo tesell veya t~rkjn ettirmck, devretmek veya satmok 17,SPKn Md. 151son hukmiiniin sakll tutu/mas, ko$u/uy/o yurti~i veya yurtdl$lnda $irket kurmak veya kurulmu$ hir $irkete i$tirak ctmek, ube o~mok, her nevi ~irket ve ortokllk t.c!sisetmek, ~irkct ama~ ve konusu ite ilgili [aajiyetlerde bu/unabilmek j~in gerekli ve ana yurdlmel, onu ko/ay/a1tmci axe/ hukuk. kamu hukuku ve tiizel ki~ilcr turafindon pkunlun llisse senetlerini tahvil ve itfa scnedi gib; oracill/(yapmamak ko ulu ile iktisap edebilir, 18:Sirketin omac/o! ger~ekle$tjrebilmesj i~in her tiirw' mali, tieari, smai, idari, tasarrufve fua/fyetjerde "bulunmak, gerek yabanel sermaye te$vik yasosl ve gerekse sonradan pkanlaeak kantm, karorname, yonetmelik hiikumler; ife sair ilgili yiiriirluk hiikiimler; uyannea azel hal bildirimi yiikiimliiliigii kopsam,mda gerekli opklamolarm yaptimasl ve Sermaye Piyasasl Mevzuotl ~er~evesinde belirlenen esasjaro uyulmasl ko uluyla ger~ek ve tuzel iipineii. ki$i1ere mii.$terek bor~/u miiteselsii kefil slfatiy/~ kcfil %bilir, $;rketin faoliyet lconusuno g;ren i~/er; yapan yerji ve yabanci ger~ek Vi! tuzel /(i ijer/c ortok giri$imlerdc bulunmak, meveut tiear; i11etmelere i$tirak etmei<. 19-1Igili mevzuat/ar ~ar~evesinde /cornu loze! kurum ve kuru/u$/artnea tontnon her Wrfij ayni ve noledi hak/ara ba$vurmak. bununla i/gi/i ~oll majort yapmak veya yaptjrmai<. 20 $irket yukoflda bejirtilen i$lerden ba$l(o, ilaride irket i~;n foydall ve liizumlu gorulecek i$lere giri$i/mek istendiginde, y6netim kurulunun teklifi ve gene/ kurul koran i/e df/e~igi i~jeriyapabileeektir.

4 21- Scrmoyc Piyosos, Kanunu ve ilgili mevzuatm kar dagltlmmo iu~kin h.?kiimleri so.kl' Iwlmak ii2ere $irket. Sermoye Piyasas, Kurulu'nun ortiijii kazanf aktonml duzen/emelenne ay/aflilk te1kil etmemesi, gerekli ozel durum oflkfamolarmm yaplfmosl ve y'11 ~Find~ yapt/an bagl lorm genel kuru/do ortaklarm bilgisine sunulm.asl $ortlyfo, kend.1 bunyesl dl$mda do hendi malesat va mevzuunu oksatmoyoeok ~ek,'de sosyol goy.e~1 vak/flor kurabilir, bu ge~it kurulmu vak/flara katllabilir, ayni va nakdi bog/$ta bu!unobllir. $irket ana sozle~mesinin amof vc konulormdo degi iklik yapabilmesi iftn Sanoy; ve Tiearet Bakanlfgl ile Sermaye Piyasas/ Kurulu'ndan iznin almmasf ~artt1r. II ~ek1inde oldugu, 6.m<lddesi i1e surcsiz olarak kuruldugu anla~llml~tlr. II. Esas Sozle~me Degi~ikligi ve Sennaye Oagdtml: l)spk'dc3 Onaylanm'~ Esas Sozle~me : Sirketin esas sozle~me tadil ba~vurusunun Sermaye Piyasasl Kurulu'nun tarih vc 18/542 sayill karan ile uygun bulundugu, Sanayi ve Ticaret Bakanilgl I'Y' Ticaret Cenel MOdOrlOgu'nun tarih ve 3372 saylh yazlsl ite csas sozh~$menin tadiline izin vcrildigi anla~i1ml$tlr. Sirketin tarihli olaganustii geriel kurul toplanclsmda, "Sirketimizin halka ap/masm, teminen, esas sdzle mcnin 4,5,7,10,11,12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,20,21 nolu moddelerin Sermaye Piyasasl Kanununa uygun hale gctirmek iizere ekteki $ekild.e de,gi tirilmesine. onasozle meye 22 numarall madde eklenmesine" $eklinde karar ahnml$tlr. Soz konusu olaganustu genel kurul toplantlsma ili~kin tutanagm dolaylslyla da csas sozle$me deai$ikliginin tarihinde teseil edilcrek tarih ve 7849 say' II TTSG'nde ilan edildigi anla1,lm'1or. Sirkct bilahare esas sozle$menin 8., 9. ve ge'y'ici 1. maddelerine ihtiy.u; kalmadlgl gerek~esi He soz konusu maddelcrin esas stizle$meden 'Y'lkartlimasIOa donuk olarak tadi! tasansi hazlrlaml$ ve sozkonusu tadi! tasansl slraslyla SPK'nun tarih ve 225 sayill ve Gumruk ve Tiearet Bakanllgll~ Ticaret Genel MudiirlO~u'nijn tarih ve 1443 say1l1 yazllan ile uygun bulunmu$tur. Soz konusu tadi! tasansl Sirketin tarihli olaganiistii genel kurul toplanosmda kabul edilmi1 ve taraf,m,za ibraz edilen tcsci\ belgesinden toplantl tutanagmm tarihinde Menemen Ticaret Sidl Memurlugu'nea tescil edilerek tarih ve 7874 sa}'lli TTSG'nde ilan edildigi anla$dml$tlr. Sirket daha sonra esas sqzle$menin 7. ve 15. maddelerinin tadi! edilmcsi amaclyla tadi! tasansi hazlrlaml$ ve sozkonusu tadi! tasansi siraslyia SPK'nun tarih ve 1771 saylh vc Gumriik Vc Ticaret Bakanligl I~ Ticaret Genel MudurluAu'nun tarih ve 1239 s3y1h yazllan He uygun bulunmu$tur. Stiz konusu tadi! tas3f1si Sirket'in tarihli olaganustu genel kurul toplantlsloda kabul edilmi$ ve tararlmlza ibraz edilen tescil belgesinden toplantl tutanagloin tarihinde Menemen Ticarct Sidl Mcmurlugu'nca tcsci! edildi~i ancak i$bu raper tarihi itibariyle henoz Han edilmediai anla$llml$tlr. TescH cdilen esas sozle~menin incelenmesinden, kaylth sermayc sistemine ge~i$le birlikte SPK mevzuatma uyumlu olarak Sirketin ~Ilcarllml$ sermayesi haline gelen ,80 TL'slnln her biri 1.00 (8ir) Kr nominal degerdc (ikiyii'l. milyon) adet (A) grubu nama, (Bir milyar ii~zyirmiiki milyon be$y(izklrkaltl bin altlyozseksen) adet (B) grubu hamilinc olmak (izere teplam (Bir milyar be$yuzyir~iiki milyon be$yiizklrkaltl bin altlyuzseksen) adet paya bolilndiigu anla$llml$tlr. Esas stizle$menin imtiyazlar baklmmdan incelenmcsinde; 7.maddesi ile (A) grubu pay sahiplerinin bir pay i,in 15(onbe.) oya, (8) grubu pay sahiplerinin bir pay i~in 1 (bir) oya sahip olmas,"1n ongorihdiigii anla$llrnl$tlr.

5 Bclirtilmelidir ki; halen yururhikte olan TTK'nun 387. Maddesi i1e an~ sozle~me dcgi~ildigine dair genel kurul toplantllartnda esas sozle~mede aksinc hukiim olsa dahi bir payln sahibine bir oy hakkl verece~i hlikme baglanml~tjr. Esas sozle~mede yer alan imtiyazlarm, tarih ve sayii! Resmi Gazetede yaytnlanan 6102 saylh Turk Ticaret Kanunu'nun (Yeni TTK) i1gili maddeleri cercevesinde incelenmesinden de a~a~lda yer alan tespitlere ula~llml~tlr: i)yeni TTK'nun '1 - Oyda imtiyazh paylar" ba~hkh 479.maddesinde "(l) Oydo imdyoz, e~it itibaridegerdeki pay/~raforklt soyido oy haf<kl verilerek tonmobiur. (2) Rir pqva en cok anbe:> QV hqkfo tanmqbwr Bu simrlamo, kurumlo~mamn gcrektird;g; veya hok" bir sebeb;n ispatlond,y' durumlorda uygulanmaz. Bu iki hfjide, ~irketin merkezinin bulunduyu ycrdeki asliye tiearer mohkemesinin, kurumlo~mo projesini veya hakll sebebi ineeleyip, bun/ora bagll 010rol<, smlflamodan istisna edilme korannl vermes; gerek;r. Projede yapllacak her pe9i~iklik mahkeme korarma bogfldlf. Kurumsallaimoom ger~ekle~meyece9injn anla~lidl91 veyo hakll sebebio arcodan kalktl91 hu/lerde iscisna etme koran mohkeme tarafiodan geri almabilir. (3)Oyda imtiyoz a~a91da~i karar/erda kullamlamoz: oj E"sassozle me degi ikligi. b) I~Jem denet~iler;oin se~imi. c) Ibra ve sorumluluk dovasl op/mosl." hukmunun kenuya ili$kin eldugu gorqlmcl<tedir. ii)yeni TTK'nun "YuriirlUk" ba$hkh maddesinin 1. fikrasl ile Turk Ticaret Kanununun YuriirluAu Ve,Uygulama ~ek1i Hakl<mda Kanun hukumleri saklt tutulmak kaydlyla amlan Kanun'un, tarihinde yururlii~c girece~i ongoriilmu~tur. iii)bu nektada, ~irket esas s6zle~mcsinin 7. maddesi ile (A) grubu pay sahiplerine eyda imtiyaz tanmmasi kar~lsmda Yeni TTK'nun" (3)Oyda imtiyoz Q~agldoki kararlorda kullanllamoz: oj esas sozle me deyi ikligi. b) 1~/em denet~i1erinin se~imi. c) Ibra ve sorumluluk davasl aplmasl" hiikmunu iceren 479. maddesinin 3. flkrasmm da ~irket baklmmdan ne zaman yiirorluge gireceaine deginilmelidir. Yeni TTK'nun maddesi YiinlrlGk Kanunu hiikumlerini s<lklt tuttu~una gore (Yeni TTK md.1534,f.1) ve YGrGrliik Kanunu da "(5) Turk Ticaret Kanununun 479 uocu maddesinin u~uncii fikrasl, aollan Kanunun yaylml tarihinden icibaren bir YII sonro uygujaolr." hokmlinii icerdii;ine gore (YururlUk Kanunu md.28,f.s) Yeni 11K md.479 f.3 hgkmiiniin Sirl<ct ~~Ismdan tarihinden itibaren bir ythn ge~mesi ile birliktc yiirfirluge gireceai goriilmektedir. 2.0rtakhk YaplSI: ~irketin en son tarihinde yapllan ola~aniistii gencl kurul toplantlsl ha'l.irun cetvclinin ve ~irketin pay defterindeki ka)'ltlarlmn incclenmesinden Sirket'in ortakhk yapisl a~agldaki $ekildc tespit edilmi$tir. Ortagm Adl / SoyadJ - Ticaret Unvanl

6 (TL) Dram ('!o) Nazlm TORBAOCLU-yon.Kurulu 6,983, ,87 Bsk. Burak KIZAK -yon.kur.bjk. Yrd , ,22 Ban KIZAK-yon.Kur.Ovesl ,66.- 0,70 SUNTURK INVESTORS INC.I , SO EBRU TORBAOGLU ,76.- 0,70 TOPLAM 15, ~Irl(ct'm pay deftcnmn ve Menemen Tiearer Sl~ll Mcmurlugu kayltlarln1n incelenmesinden Sirket hissedarlanom payjan uzerinde herhangi bir takyidat bulunmadl~ anla$llml$tlr. Sirketih ortaklarl arasmda Ortaklar S6zle~mesi adl altmda veya bu anlamda hliki..imdo~uracak herhangi bir sozlc$mesel ili$ki tespit edilmemi$tir. 3.Temsil ve ilzama Yetkililer: tarihinde yapilan hisse devri neticcsinde $irket yonctim kurulu uyelerinden Hakan AReA'nm Sirket ortakhgtndan ve aym zamanda yonetim kurulu uyeliginden aynimasl sebebiyle, $irket yonetim I<urulunun 15.03,2011 tarih ve 2011/05 saylh karan uyarmca $irketin ilk genel kuruluna kadar g6rev yapmak uzere yonetim kurulu uyeligine Nazlm TORBAOCLU (yon.kur.bajkam), Burak KIZAK (yon.kur.bajkan Yrd.) ve Barlj KIZAK'In (Oye) se~i1mesine karar verildigi, Mencmen 2.Notcrligi'nin 25.03,2011 tarih ve 3877 yevmiye nolu noter tasdikli imz3 sirkuleri uyannc<lyonetim kurulu ba$kam N<lzimTORBAOCLU ve y6netim kurulu ba~kam Burak KIZAK'm $irket ka~esi alcna atacak1an monfedt imzalarl He ~irl('eti en geni~ manada temsil ve ilzama yetkili oldugu anla~llml~tlr. $irketin yorie-tim kurulu karar defterinin incelenmesinden kararlarda ilerleyen donemlcre etkisi yanslyabilecek herhangi bir muhalefet $erhinin bulunmadlgl anla~llml$tir, 4.Sermaye Artlnm Karan: $irkecin yonetim kurulu karar defterinin incelenmcsinden, yonetim kurulunun daha sonra toplanarak, tarih ve 2011/17 saylll yonetim kurulu kararl He "$irketin sermayesinin ,000 TL kay/til sermaye tavan! i~erisinde ,80.- TL'smdan 21.22S,466,80.-TL'slna nakit o/arak artlftlmasma, nakit o/arak artmfan ,-TL'sml temsif eden 8 grubu hamifine pay/arm mevcut artak/ann rii~han ha/~/armm tamamen k,s/tlanmas/ suretiyle halka an edilmesine, ilgili kurumlara Berekli ba~vurularm yap,lmasma" oybirligiylc karar vcrildigi anla~llm!~ olup. sozkonusu yonetim kurulu kararlolo 05.08,2011 tarihinde tcscil edilcrck 10.08,2011 tarih ve 7877 sayll! TTSG'nde ilan cdildigi anla~llm!~tlr. S~(:~h~an1ar: - I Tarafunli'.oIibrnz edilcn Ingilizce o.slmd.mturko;:c'yc~evrili, ABDlKaliromiY:l Eynlcti DI$i~lcri 8akanhgl'nca v(rilmi~ "California Limil<:d$irkcti Itibar Bclgesi" bashkh 01.0S.2008 tarihli belgedcn, s6z konusu ort:lsm (). ~ 1.1rihindcABD K:!lifomiYiIcyOllcliynsalannaSOrelimited~irkctst:llilsuntkI(sci! cdilcrck. kuruldusuanla.\nlml~tlr.

7 ... - $irkctin va bagh ortakhgl olan Iiasat BNO Grup Yemek Hayvancllil< Tal(stil In~.San,Tic,Ltd,Sti:nin ~ah$anlarmlo tarihi itibariyle daglhmlol gosterir tabla a$aglda verilmi$tir. LS.irket itibarivle A,V,O,D. Kurutulmu$ Glda Ve Tanm 239 Orunleri Sanm TicaretAS. Hasat BNO Grup Yemek Hayvancdil< 61 Tckstilln!.san.Tie.Ltd Sti. Toplam.300 $irkct ve bagh ortakhi~mlo ~ah$anlarlom herhangi bir i$~i sendikasma liye olmadlklan anla$llml$ $irketin kullandlgl matbu i$ sozle~meleri incelenmi$ ve mcvzuata ayklrlhk gorglmemi$tir, III.Sirketin Sahip Oldugu Izin, Ruhsat ve Sertifikalar: TarafJmlza ibraz edilen belgelerden $irkctin; a)torkelji Belediye Ba!kanltgl'ndan altnml! tarih ve 2006/11 sayl1t "I$yeri A~ma Ve Cah$.ma Ruhsatl"na, b)lzmir Valiligi II Tarim MudurlOilO'nden alloml! tarih ve SlraslYlaG G 00001, G G 00002, G G 00003, G3S 1932 G 00004, G3S 1932 G 00005, G G saylh "Glda Oreten I!yerlerine Ait Oretim Izni" belgelerine, e)menemen Belediye Ba!kanhjl1'ndan ahnml! tarih ve 2011/43 sayill "Tatil GGnlcri Cah$ma Ruhsati"na. ' d)turkelji Belediye Ba!kanhlll'ndan ahnmlj tarih ve 3S.TOR.GI Glda Sicil Belgesine, c)lzmir Valili~i 11Cevre vc Orman MlidGrlugu'nden altnml$ 25.11,2008 tarih ve 635 sayl1! De$arj Izni Belgesinc, t) Cah$ma Ve Sosyal Gilvenlik Bakanhg;I'ndan ahnml$ tarih vc 2003/367 sayl1t Ijletme Belgesine, g)ulajtlrma Bakanltgi'ndan altnml! tarih ve IZM U.NET.K23S sayill K2 Belgesine, h) San.y; Ve Tic.ret Bakanhgl'ndan ahnml! tarih ve saylh Sanayi Sicil Belgesine, i)sgs International Certification Services Gmbh isimli kurulu~tan ahnmls tarihli "Uluslarar<lsl Glda StandardlOa Uygunluk" sertifikaslna, j)gediz Elektrik dagltlm AS.'nden almml$ tarih ve 52.70/3662 s'yiii "Serbest Ti.iketici Belgesi"ne sahip oldugu anlasllml~tlr, ~irketin faaliyetjerini yurotmesi i~in $irket tarafindan yukanda saytlanlardan ba$ka ahnmasl gereken herhangi bir beige yoktur, IV,$irkctin Sahip Oldugu Sigorta Poli~cleri: ~irketin.axa Sigorta A.S. ve Avivasa Sigorta A.S. ile yapml~ oldugu isyeri. yanglo. mal<ine. tesisat demirbas. hlrslzhk, motorlu kara tasltlan birlcsik kasko sigorta polh;elcri mevcut olup tarihi itibariyle toplam TL sigorta tcminatlnln oldugu gorolmusrur. V Sirketin Tamf Oldugu Sozle$meler:

8 ~irketin taraf oldugu ozellikle tcdarik-;ilerle ve ahcllarla imzaladlgl mal allm satlm sozle~meleri, kira s6zle~meleri. miltbu belirli sureli ve suresiz i~ s~zle~~cl~ri. ha~crc mucadclesi hizmct sozle~mcsi bulunmaktadlr. ~irketin taraf oldugu onemh sozle~meler ba~llgl altlnda ise; i) Izmirgaz A.S. ile araslndaki don em i-;in imzalaml~ oldugu ,00 TL tutarh dogalgaz ahm siizle~mesinin, ii)gediz Elektrik Daglttm A.~. ile imzalaml~ oldugu ba~langl~ tarihli, suresiz, Yuksck Gcrilim Elektrik Enerjisi Satl~JOa IIi~kin Perakende Satl~ Sozle~mesi'nin bulundugu, iii)bsi; Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd.Sti. He imzalaml~ oldugu uretim, tamamla}'lci tesisler ve makinelerin temizligindc kullamlmak uzere tet;hizat ve i<imyasal madde.hmlna dair ve diinemi i~in ge~erli siizle~mesinin bulundugu, bu siizlejmenin donemi i~in yenilendigi, iv)manisa, Merkez. Camkoyde buluna" m2 arazide arazi maliki ile yapdan bajlangl~ tarihli, 1 yll sureli, yllhk TL bedelli domates ekiniine dair kir sozle$mesinin bulundugu. v)bahkcsir, Ayvahk, Ku-;ukk6y kayu, Sanmsak mevkiinde bulunan ve tapuda 41/1 pafta, 4678 parselde mevcut Sirkete ait 110 yatakll otclin i~letmecilere kiralanmasma dair ba~langl~ tarihli, 3 Yll sureli yllhk TL bedelli, kiraclslnln Raglp Orgen-; oldugu kira sozle~mesinin bulundugu, vi) ~ahkcsir. Ayvahk, Ku-;ukk6y k6yii, Sanmsak mcvkiinde bulunan ve tapuda 47/1 parra, 1678 parsclde Turkcell ijeti$im Hizmetleri A.$. ilc imzalanml~ ba~langl~ tarihli, 6 yil sureli, Yllhk TL+KDV bedelli, s6zle~menin 2. maddesine gore sozkonusu parselde bulunan ta~mmaza GSM aityapi sistemine ait radyo baz istasyonu ilc ses, data ve goruntu aktanmma yarayan diger sistemlerin kurulmaslnln ~artlannl duzenlenmesine dair kira sazle~mesinln bulundugu, vii).$irketin bu ba~lik altmda incelenen sozle~melerinin halka ana engel bir hiikiim ir;ermedigi anla~llml~tlr. ~irketin taraf oldugu s6zle~melerin hukuka ve tabi olduklan mevzuata uygun oldugu, $irketin faaliyctierinin surekliligini etkileycbilecek hususlarln bulunmadlgl sonucuna van lml$tlr. VI.Sirketin Maliki Bulundugu Gayrimenkuller:.' Sirket tarafindan taraflmlz<l ibraz edilen tapu kayltlarma vc Tapu Sicil Mudurlugu nczdinde yapilan incelemeyc gore $irkctin; i) Izmir,Mcnemen,Tiirkelli K6yu, Kahvecivan Mcvkiinde bulunan ve tapuda K18 D1 4A pafta, 3470 parselde kayltij m2 yuzolt;umlu (hisse orilnj: tam, cinsi tek katll betonarme prefabrik fabrika binasl He idari binali arsa)2, ii)8ahkesir, Ayvahl<, Kilr;ukk6y k6yii, Sanmsak mevl<iinde bulunan ve tapuda 47/1 pafta, 4678 parselde kayltil 815,64 m2 yiiz61~iimlu (hisse oranl: tam, cinsi: arsa) gayrimenkullere malik oldugu anla$llml~tlr. Yukarlda (H)'de yer alan gayrimenkul Uzcrinde mulkiyeti Sirkel!! ait olan 110 yalakh bir oleiin meveut oldugu, tapu kaydmda "8akan/ar Kurulu Karan uyannca as/ceri yosak b6/ge ve 9uvenlik btj/geleri i~erisinde bulunmakcadtr. ScraCejik ve 2.derece kara askeri yasak bo/ge ;~indedir." beyanlnln bulundugu anla~llml~tlr. VII.ipotekler, Kefaletler, Teminat Mektuplarl ve Rchinler: ~sa~ konusu cuyrimenkul. TUrkelli KOyUOddl! Aclediyesi oldusu strada Oelediyenin tarih vc 16 :m)'111knrarlnuis\in:lden 3194 saylh Imar Kanununun 841 maddeslne sure Urclim ve Depol;una AlanLolarak onandl~l. yuptntn ruhsnlloln vc yapi kullnnm;j izin bejsesinin mevcu( oidusu unl~llml~tlr.

9 tarihi itibariyle yukanda {i)'de belirtilen gayrimenkul iizerinde liigb.nk A.~ Izmir $ubesinden kull.ml.n v.deli EUR ve vadeli USD tutarlt krediler kar$.ltgmda amlan banka lehme TL tutarlt 1. dereceden ipotek oldugu, (ii)'de belirtllen g.yrimenkul iizerlnde V.k.th.nk G.7.i Bulvan ~ubesi'nden kullamlan vadeli, EUR tut.rlt kredi kar$.ltilmd ml.n bank. lehine 2. dereceden EUR ve 3. dereceden TL tutarmda ipotek bulundu~u anla~llmj~tjr.. ~irketin 13.09,2011 tarihli T.Vak.flar BankaSl TAO. Izmir, G.zi Bulvan ~ubesinden.ltnm'$ ,00 TL tutarll, Gediz Elektrik Dag.t.m A.~. lehine kesin, suresiz, tcminat mektubunun oldu~u anla$!iml$tlr. Sirketin ticari i$letmesi ve maddi duran varhklarl iizerinde herhangi bir rehnin ve 3. $ahls lehine herhangi bir kefaletinin bulunmadl~ anla~jlml$tlr. VIIJ.~irkete Air Tescilli Marka ve Logolar: ~irkete ait "Farmer's Choice" marka+$ekil tarih ve say. ile on}'lt sure He Turk Patent EnstitUsu (TPE) tarafmdan tescil edilmi$tir. IX.~irkctin Taraf OIdugu Dava vc Uyu~mazhklar: Sirketin taraf oldu~u dava ve icra takipjerinde $irketin vekili sifatlyia temsilini ustlcnen Av.Zuhal Yucesoy tarafmdan Sirkctin hukuki uyu$mazhkjarm3 ili$kin tarajimlza ibraz edilen bilgi ve belgeler incelenmi~, ~irketin aglrhkh olafak davaci konumunda ojdugu, taraflmlz3 sunujan dava vc takip Iistesinden, IMKB J(otasyon YonetmeliAi'nin 13(h) maddesinde ifade edildigi gibl ~irketin uretim ve faaliyetlerini etkileyecek anemli hut<;ukiuyu~mazhklaflnm bulunm<ldlglanla~llml.~t1r(ek.i). B.~irketin 8agh Ortakhklanna ili!jkin Bilgiler I.~irketin, Hasat BNO Grup Yemek Hayvanc.hk Tekstil Injaat Sanayi Ticarct Limited ~irl<eti (KlSaca Hasat) unvanll bir adct bagh ortakhg. mevcuttur. 1. Kurulu~ ve Faaliyet Alam: Hasat BNO Grup Yernek Hayvanclhk TekstiJ in~aat Sanayi Ticaret Limited $irkcti tarihinde Manemen Ticaret Sicil Memurlugu nezdinde 2979 sich numarasl ve 2s TL sermaye ile iki ortakh olarak kurulmu~tur. Hasat'm esas sozlesmesine gore amac ve konusu "her tiirlli ya~. kuru. yapma cicek, ie mekan- dl~ mckan bitkilcri uretimi, al1ml, Satlrnl, ithalat, ihracatml yapmak, bitkilcrin sera i~indc uretilmesi iein sera tesis ctmek veya cttirmek. kuru Cicek yaplml iein gerekli alan tesislerin yaplimasl, her tiirlli orman iirunleri ilc agac turu meyveli veya meyvesiz ag l~larmuretimi ve tohum 311ml, satlml ithalatl ihracatml yapmak bunun iein afazi almak. buraya bina yapmak, yaptlrmak, kiraya vermek. bitkilerde ve satl~ta kullamlmak uzere toprak veya seramik saksl vazo urctimi ve bunlarla i\gijidiacr i~lerin yapllmaslna donuk faaliyetler yorutmek"tir. 2.Sermayesi: Hasat'm halihazlf sermayesi TL olup bu sermaye tarihinde 'escil edilcrek tarih ve 77SB say.h TTSG'nde ilan edilmi$tir. ~asat'ln halihazlrda 3 ortagl bulunmakta olup A.V.O.D. Kurutulmu~ Glda ve Tarim Orunlefi Sanayi Ticaret A.S:nin ~ifket sermaycsindeki payl ,00 TL ile sermayenin %99.90 una tekabul etmektedir. 3.Mevcut yonetim kurulu, Temsil ve IIzam: Hasat'm tarih vc 2005/4 sayl1!ortaklar kurulu kararma gore Nazlm Torbaoglu ve Burak Klzak'm ~irket mudurliigundeki gorev surelerinin on YII sure ile

10 uzatllmasma, irket mudurlerinin tek ba~larlna temsil ve i1zama yetkili ~Ih.nmalarm? karar verildigi ve SOZ konusu ortaklar kurulu kararmm tanhmde tesell cdilorok 22.0B.2005 tarih vo 6373 sa}'lh TISG'nde ilan edildi~i anlajllmljtlr. 4.izin, Ruhsat ve Sertifikalar: Taraflmli'.3 ibraz edilen belgelerden Hasat'm; a)turkelli Belediye Bajkanh~I'ndan allomlj tarih ve 2007/10 saylll "I~yeri A~ma ve <:all~ma Ruhsatl"na, b)menemen Belediye Bajkanh~I'ndan ahnml! tarih ve 2011/44 saylll "Tatil GOnled ~all~ma Ruhsatl" na, c) Tarim ve Kiiyijleri Bakanhgl'ndan ahnmljl tarih ve slraslyla G , G S-2, G , G sa}'lh Glda Oretim hni belgelerine, d)lzmir V.llligi II Tarim MudOrlOgO'nden allomlj b tarih vo slraslyla G G-00001, G3S-1932-G 00002, G3S-1932-G 00003, G3S-1932-G 00004, G3S G 00005, G G saylh "Gld. Oreten Ijyerlerine Ait Oretim Izni" e) British Standards Institution isimli kurulu~tan ahnml~ tarihli ubrc Global Standard for Food Safety Standardmtl Uygunluk" sertifikaslna, f) tarihli "Star-K Kajer Sertifikasl"na sahip oldugu gorulmu tur. Hasat'," faaliyetlerini yurutmesi i~in yukanda sayllanlardan ba~ka ahnmasl gereken herhangi bir beige yoktur. S.Hasat'lD Sahip Oldugu Sigorta Poli~eleri: Hasat'm, Axa Sigorta A.S. ile yapml~ oldu~ emtia, makine tesisat, demirba$ ve k.ska sigarta poli~eleri mevcut alup tarihi itibariyle taplam ,00 TL sigorta teminatlolo oldugu gorlilmu tilr. 6.Hasat'm Taraf OIdullu S6zle mcler: Hasat'm taraf oldu~ 6nemli sozlcljmeler ba~h~1 altlnda; i) Yiiklenici Mehmet Yaman ile tarihinde imzalanml~, tarihine kadar ge~erli, konusu 250 ton sunsemidried domates i1e 2~O ton sun dried domatesin toplanmasl ve sozle~ine artlarlna uygun kurutularak Hasat'a tesliminc dair bir s6zle$mcnin buiundugu, ii) Hasat'ln bu ba~hk alttnda ineelenen sozie$melerinin halka aila engel bir hiikiim i~ermedigi anla~llml~tlr. Hasar'm taraf oldugu sozle$melerin hukuka ve tabi olduklan mevzuata uygun oldugu, ortakllgln uretim ve faaliyctlerini etkileyeeek onemli hukuki uyu$mazhklann bulunmadlgl sonueuna vanlml$tlr. 7.Marka vc Patentlcr: Hasat'a ait "Yaz Gune$i" marka+$ekil tarih ve say! ile tarihindcn itibaren on ytl sore ile Turk Patent Enstitusu taraf'indan tescil edilmi~tir. 8.ipotekJer, Kefaletler, Tcminat Mcktuplarl ve Rehinler: Hasat'tn tieari i~letmcsi ve maddi duran varhklan uzerinde herhangi bir rehnin, 3. $ahls lehine herhangi bir kefaletinin ve herhangi bir bankadan ahnml$ bir teminat mektubunun bulunmadlgl anla$llml~tlr. 9. Hasat'ln TarafOidugu Oava ve Uyu!imazhklar: Hasat'm taraf oldugu dav<l ve icra tc1kiplerindc Hasat'tn vekili slfatlyla temsilini ustlcnen Av.Zuhal Yiiccsoy tarafmdan hukuki uyu$mazhklarma ili$kin taraftmtza ibraz edilcn bilgi ve belgelcr ineelenmi$, Hasat'm uretim ve f<laliyetlerini etkileyecek oncmli hukuki uyu$mazhklarmm bulunmadl~j anla~llml$tlr (Ek.1). A.V.O.D. Kurutulmu$ Gld" Ve Tanm Oriinleri Sanayi Ticaret A.S. ve bagh ortc1ldlgl Hasat BNO Grup Ycmek Hayvanelhk Tckstil In aat Sanayi Tiearet Limited Sirkcti'nin

11 tir~-folduldan dava ve uyu~mazhklann son durumlan ve listeleri ilgili ~irkctlcrin avukan tarafmdan taraflmlza ibraz edilmi~ ve ektc sunulmu~ olup taralimlza sunulan dava vc tal<ip listesinden her iki ~irkctin de uretim ve faaliyetlerini etkileyecek oncmli hukuki uyujmazhklanmn bulunmadlgl,espit edilmij'ir (Ek.l). A.V.O.D.Kurutulmu~ Glda Ve Tarim Urunleri Sanayi Ticaret A$.'nin taraf oldugu sozle~melcrin hukuka ve tabi olduklan mevzuata uygun oldugu, ~irketin Orclim vc fualiyctlcrini ctkilcyccek oncmli nukuki uyu~mo.zhklanmn bulunmadlgl sonucuna Vanlml$tlr. SONU~, Yukandaki bilgi ve belgelere dayanarak; AV.O.D. Kurutulmu$ Glda ve Tanm Uriinleri Sanayi Tiearet Anonim $irkcti'nin kurulu$ ve faaliyetleri baklmmdan hukuki durumu ve hisse senetlerinin hukuki durumunun 6762 sayl1!turk Ticarct Kan.unu ile tabi olduklan mevzuata uygun oldugu ve halka arzedilccek hisse senetlerinin devir ve tedavihiinu klsltlaylel bir hususun bulunmadlgl goru$une vanlml~tlr. $irket tarafmdan taraflmlza ibraz edilen bilgi ve beige aslllarl ve i1gili mcvzuat uyarmea yapllan ineelemc sonueunda; i) IMKB Kotasyon Yonetmeligi'nin 13(h) maddesi ~en;cvesinde A.V.O.D. Kurutulmu~ Glda ve Tanm Orunleri Sanayi Tiearet Anonim $irketi'nin uretim ve faaliyetlerini etkileyeeek onemli hukuki uyu~mazhkiarlntn bulunmadlill ii)imkb Kotasyon Yiinetmeligi'nin 13(k) maddesi ~er~evesinde A.V.O.D. Kurutulmu~ Glda ve Tarim Orunleri Sanayi Ticaret Anonim $iri<eti'nin kurulu$ ve faaliyetleri baklmmdan hukuki durumu ile hisse senetlerinin hukuki durumunun tabii oldugu mcvzuata uygun oldugu sonu~larma Vaniml$tlr.. Kanaatimizi belirten i~bu raporu Istanbul Menkul Klymetler Borsasl Kotasyon Y6netmeliginin 13.maddesinin (h) ve (k) bentleri ve sozkonusu Yonetmeligin uygulama esaslarm3 dair tarih ve 334 saylh Cenelge uyarmea sunar, SB Hukuk Bijrosu?,Iarak halkclarz i~in yapllan i$bu hukuki inceleme A.V.O.D. Kurutulmu$ Glda ve Tarim Urunleri S~nayi Ticaret Anonim $irketi ve ba~h ortakhgl He dogrudan veya dolayh vekalet akdi veya sair bir i1i~kimizin bulunmadlgloj beyan e~eriz. ~ Saygllanmlzla, Av.Sanh BA~ Ek: 1. A.V.D.D. Kurutulmu~ Clda Ve Tanm Oranleri Sanayi Tiearet A.~. ve bagl! ortakhgtnm taraf oldugu dava vc uyu~mazhklann aoilan $irketlcrin temsilini ustlenen vekilinden tcmin edilen imzah Iisteleri. 11

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah.Adnan Kahveci Bulvarı No.5 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No.

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

YENİ ŞEKİL. Madde 3- Şirketin amaç ve konusu;

YENİ ŞEKİL. Madde 3- Şirketin amaç ve konusu; ESKİ ŞEKİL MADDE 3) ŞİRKET İN AMAÇ VE KONUSU A. Her türlü yağlı tohumlardan bitkisel yağ üretmek ve rafine etmek, bitkisel yağ almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek. B. Gliserin üretmek, almak, ithal

Detaylı

KARAR DEFTERi YONETIM KURULU KARARI

KARAR DEFTERi YONETIM KURULU KARARI KARAR TARiHi KARAR NO BA KAN YARDIMCISI tjye KARAR OZtJ 10.06.2014 2014/5 BiLAL KARA : NUSRET YILDIRIM'IN GENEL MUDUR OLARAK ATANMASI HAKK. Sel9uk iplik Sanayi ve Ticaret A.. Yonetim Kurulu 2.Organize

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

Abidei Hurriyet Cad.izzetpa~a Sok.No.14132B ~i~li/istanbul T:0212 2318031 F:0212 2319352 s.bas@sanlibas.av.tr

Abidei Hurriyet Cad.izzetpa~a Sok.No.14132B ~i~li/istanbul T:0212 2318031 F:0212 2319352 s.bas@sanlibas.av.tr HUI.UIBOROSlJ Abidei Hurriyet Cad.izzetpa~a Sok.No.14132B ~i~li/istanbul T:0212 2318031 F:0212 2319352 s.bas@sanlibas.av.tr istanbul MENKUL KIYMETLER BORSASI BASKANLIGI'NA istanbul,23.05.2011 KODu:iMKB

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı (Saat :13:30) ve A Grubu imtiyazlı Pay Sahipleri 2012 yılı

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

YENİ ŞEKİL SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR AMAÇ VE KONUSU : AMAÇ VE KONUSU :

YENİ ŞEKİL SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR AMAÇ VE KONUSU : AMAÇ VE KONUSU : SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR ESKİ ŞEKİL AMAÇ VE KONUSU : Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır. a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev i soda

Detaylı

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL AMAÇ VE KONU Madde 4 : Şirketin maksadı ile mevzuunu teşkil eden muamelelerin nevi ve mahiyeti

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR ESKİ ŞEKİL AMAÇ VE KONUSU : Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır. a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev i soda

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI MADDE 4 - AMAÇ VE KONU MADDE 4 - AMAÇ VE KONU

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI MADDE 4 - AMAÇ VE KONU MADDE 4 - AMAÇ VE KONU AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI Eski Metin MADDE 4 - AMAÇ VE KONU Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SANAYİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ndan OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SANAYİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ndan OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SANAYİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ndan OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı aşağıda beyan olanan,

Detaylı

: Ade1 Kalemcilik Tic.ve San.A.S. : Esentepe Mah. Anadolu Cad. No:7 KartaliISTANBUL : 02163895884 (6 Hat) : 0216 3534290

: Ade1 Kalemcilik Tic.ve San.A.S. : Esentepe Mah. Anadolu Cad. No:7 KartaliISTANBUL : 02163895884 (6 Hat) : 0216 3534290 A ADEL!!! - ADEL KALEMCiLiK TicARET ve SANAYi A.S. Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi NO.7 Kartal 34870 istanbul ~. ~g ~~~~ ~~~ ~~ ~6 (pbx) ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU www.adel.com.tr 04.03.2010 Ortakligin

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.03.2013 16:08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel)

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.03.2013 16:08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.03.2013 16:08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : 10002 SOKAK NO:45 A.O.S.B. ÇİĞLİ-İZMİR Telefon ve Faks No. : 0232 376 74 50-0232 376

Detaylı

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 2004 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ: 1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2. Genel Kurul Toplantı

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel)

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Halaskargazi cad. No:243 Yasan İş Merkezi Kat:6 Osmanbey ŞİŞLİ İSTANBUL Telefon

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27.05.2015 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2014 yılına ilişkin

Detaylı

EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010

EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010 EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010 MERNOS HALI SANAY VE TCARET A.. Merveehir Mahallesi, Mehmet Erdemolu Caddesi, No. 4 ehitkamil Gaziantep Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim irketi nin ( irket ) Gaziantep

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MEVCUT METİN TASLAK METİN GEREKÇE ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MEVCUT METİN TASLAK METİN GEREKÇE ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MEVCUT METİN TASLAK METİN GEREKÇE ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU MADDE 3 - Şirket, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğine ("Kulüp") ait profesyonel futbol takımının

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 10.10.2005 Konu stanbul Menkul Kıymetler Borsası Bakanlıı na, STANBUL Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: : KORDSA

Detaylı

a) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00 de Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına,

a) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00 de Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına, Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısının; a) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00 de Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına, b) Toplantı gündeminin

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

5- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması,

5- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması, 5- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması, 6- Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketin 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımlar ile Seri: IV, No: 41

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:243

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2009 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ Merkez ve Şubeler Madde 3 Şirketin Merkezi İstanbul dur. Adresi; Yenibosna, Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, Kuyumcukent Sitesi, Bahçelievler, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline

Detaylı

http://www.kap.gov.tr/yay/bildirim/bildirim.aspx?id=109205

http://www.kap.gov.tr/yay/bildirim/bildirim.aspx?id=109205 KAP - Bildirimler http://www.kap.gov.tr/yay/bildirim/bildirim.aspx?id=109205 Page 1 of 1 19.03.2010 ana sayfa sorgular şirketler diğer bilgiler iletişim İmzalı Görüntüle Ek dosyalar Format AKENERJİ ELEKTRİK

Detaylı

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL Amaç ve Konu Madde 4 Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 15.05.2013 16:34:49

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 15.05.2013 16:34:49 BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 15.05.2013 16:34:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ : 10002 SOKAK NO:45 35620 ÇİĞLİ-İZMİR Telefon ve Faks No.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 249993/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan ABK YATIRIM TEKSTİL VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ABC YATIRIM TEKSTİL VE DIŞ TİCARET ANONİM

Detaylı

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+ ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU 31 Mart 2013 *Metni yazın+ İÇİNDEKİLER 1. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ..... 2 2. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. KURUCULARI VE ORTAKLIK YAPISI... 2

Detaylı

AMAÇ VE KONU ESKİ MADDE 3: AMAÇ VE KONU YENİ MADDE 3:

AMAÇ VE KONU ESKİ MADDE 3: AMAÇ VE KONU YENİ MADDE 3: AMAÇ VE KONU ESKİ MADDE 3: Konu: Turizm sahasında mer i ve ileride mer i olacak kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde ticari, sınai ve mali konularda yurt içinde ve dışında, şirket

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Kanun gereği üyeliği askıya alınmıştır! Karar Tarihi: 30/01/2015 Sicil No 403739/0 Firmanın dosyasında TAKYİDAT bulunmaktadır! Ünvan GOLDAŞ MAĞAZACILIK

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/30 HAFTALIK BÜLTEN 23/7/2001 27/7/2001 A. 1.1.2001 27.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 27.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nda 590256 Sicil Numarası ile Kayıtlı TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ nin Esas Sözleşmesinin 4. Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Tadil Tasarısı ESKİ ŞEKİL MADDE

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/20 HAFTALIK BÜLTEN 10/05/2010 14/05/2010 A. 04.01.2010 14.05.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ : GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME Madde 1-Aşağıda adları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani suretle

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 479356/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46 TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi İŞ KULELERİ KULE 3,34330 : 4.LEVENT-İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : 212 350 50 50-212 350

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden ve yapılması düşünülen

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/16 12/05/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli İç Kaynaklardan Paylar

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2009 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 04 Mart 2016

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İş Bu birleşme sözleşmesi ( Sözleşme ), aşağıda ünvanları ve adresleri ile ticaret sicil numaraları yazılı Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (Devralan) ile Aktay Turizm

Detaylı

10.10.2003 tarihinde tescil edilmiş olup, 15 Ekim 2003 tarih 5907 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

10.10.2003 tarihinde tescil edilmiş olup, 15 Ekim 2003 tarih 5907 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde tadili yapılarak ilan edilmiştir. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil No:167580 AYEN ELEKTRİK TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: 03.01.2002 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu nca tescil edilmek üzere 8 Ocak 2002 tarih ve 5460

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] :19:25 Özel Durum Açıklaması (Genel)

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] :19:25 Özel Durum Açıklaması (Genel) ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 17.01.2013 14:19:25 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa - İZMİR Telefon ve Faks No.

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI. 1- Şirket Esas Mukavelenamesinin 3. maddesinin ve 6. maddesinin tadili hakkında görüşme.

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI. 1- Şirket Esas Mukavelenamesinin 3. maddesinin ve 6. maddesinin tadili hakkında görüşme. AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI Toplantının Tarihi : 16.02.2011 Karar No : 787 Toplantıda Bulunanlar Başkan Başkan Yardımcısı ler GÜNDEM :Mehmet GÖÇMEN : Daniel H.J.GAUTHIER

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Madde 1 :

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Madde 1 : BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nda 306766-254348 sicil numarasıyla tescilli ve Esentepe mah. Anadolu cad. No:1 Kartal İstanbul adresinde yerleşik Efes Sınai Yatırım

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 513068/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan Eski Ünvan ASSAN DEMİR VE SAC SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL PROFİL SATIŞ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

DEVREK TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Kuruluş (Gerçek Kişi ve Şubeleri) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Dilekçe ( 1 adet) 2- Noter tasdikli imza beyannamesi(1 adet asıl) 3-Nüfus Cüzdan Sureti (Nüfustan 1adet asıl) 4-

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI AMAÇ VE KONU MADDE.3. Şirketin maksat ve mevzuuna giren işler başlıca şunlardır: A- Kağıt Üretimi ve Satışı: Birinci hamur yazı ve baskı kağıtları, her cins ve gramaj kuşe kağıtları, ambalaj, temizlik

Detaylı

DAMGA VERGİSİ ORANLARI DAVA AÇMA SÜRELERİ DEFTER TASDİK SÜRELERİ DEFTER TUTMA HADLERİ DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI (GVK Mük. Md. 80) DEĞERLİ KAĞITLAR

DAMGA VERGİSİ ORANLARI DAVA AÇMA SÜRELERİ DEFTER TASDİK SÜRELERİ DEFTER TUTMA HADLERİ DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI (GVK Mük. Md. 80) DEĞERLİ KAĞITLAR D D DAMGA Sİ ORANLARI DAVA AÇMA SÜRELERİ DEFTER TASDİK SÜRELERİ DEFTER TUTMA HADLERİ DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI (GVK Mük. Md. 80) DEĞERLİ KAĞITLAR 40 q DAMGA Sİ ORANLARI Bazı Damga Vergisi Oranları ve Tutarları

Detaylı

A R T A R I M ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ

A R T A R I M ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ EK 2 A R T A R I M ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ Şirket Karar Defteri ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesininİncelenmesi Sonucu Ortaya Çıkan Göstergeler Tarih: 16/07/2008 Unvanı: Kurucu Üyeler / Genel Kurul

Detaylı

ANONİM ŞİRKET TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI (Anonim Şirketten Hakiki Şahısa)

ANONİM ŞİRKET TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI (Anonim Şirketten Hakiki Şahısa) F-38/REV.00 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72.

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili Tarih:30/12/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı

AMAÇ VE KONU: Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

AMAÇ VE KONU: Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. ESKİ ŞEKLİ ŞİRKETİN ÜNVANI: Madde 2- Şirketin Ünvanı BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ dir. AMAÇ VE KONU: Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. A) BASIM YAYIN VE MEDYA 1. Her türlü matbaa ve

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu Şirket Genel Bilgi Formu İletişim Bilgileri Merkez Adresi Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler İnternet Adresi Yakuplu

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No: 4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ

LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ 1- Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçilmesi; saygı duruşu, 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili Numarası: 270380 Şirketimizin 2015 Olağan Genel

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 01.04.2013-30.04.2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda

Detaylı

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat) İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon No. Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586

Detaylı

MARTI OTEL i$letmeleri A.$. FAALivET RAPORU 01.04.2008-30.06.2008 Donemi

MARTI OTEL i$letmeleri A.$. FAALivET RAPORU 01.04.2008-30.06.2008 Donemi MARTI OTEL i$letmeleri A.$. FAALivET RAPORU 01.04.2008-30.06.2008 Donemi 01.04.2008-30.06.2008 DONEMi YONETiM VE DENETLEME KURULU YONETiM KURULU P. Oya Narin N. Emre Narin Mine Narin Erhan Gurcan Aydin

Detaylı

Sayın Ortağımız, KARAR

Sayın Ortağımız, KARAR Sayın Ortağımız, KARAR Şirket Yönetim Kurulumuz 07/06/2017 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen gündem maddelerini içeren 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/06/2017 tarihinde

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.),

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.), ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.), 2. Firmanın üretim yaptığı

Detaylı

PETROL OFĐSĐ A.Ş. YÖNETĐM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

PETROL OFĐSĐ A.Ş. YÖNETĐM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET PETROL OFĐSĐ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2009 yılı Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Mayıs 2010

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki yazılı

Detaylı

Aynı genel kurul kararı ile şirketimiz Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiş ve kayıtlı sermaye tavanı olarak 100.000.000.-TL belirlemiştir.

Aynı genel kurul kararı ile şirketimiz Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiş ve kayıtlı sermaye tavanı olarak 100.000.000.-TL belirlemiştir. UTOPYA TURĐZM ĐNŞAAT ĐŞLETMECĐLĐK TĐCARET A.Ş. SERĐ XI NO. 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FALĐYET RAPORU I-GĐRĐŞ 1- DONEMĐ : 01.01.2010-31.12.2010 2- ORTAKLIĞIN UNVANI : UTOPYA

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Satış Öncesi Bildirim Özet Bilgi Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Satış Öncesi Bildirim Sermaye Piyasası Araçlarına

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 219647/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan TAŞYAPI İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TAŞYAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED

Detaylı

Sicil No: 1073 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2017 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

Sicil No: 1073 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2017 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Sicil No: 1073 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2017 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Şirketimizin 2017 yılı Olağanüstü Genel Kurulu; 13.10.2017

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 02.06.2016 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK METNİ

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK METNİ YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK METNİ -ESKİ METİN- -YENİ METİN- -GEREKÇE- AMAÇ VE KONU Madde 3 A- Şirket in başlıca amaç ve konuları şunlardır:

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 I. GĐRĐŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2009-31/12/2009 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro YatırımMenkul Değerler A.Ş. 3. Tarihsel Gelişimi: Mecidiyeköy Vergi Dairesinin 9860028832 No lu Kurumlar Vergisi

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı