istanbul MENKUl KIYMETLER BORSASI BA~KANLlGI'NA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "istanbul MENKUl KIYMETLER BORSASI BA~KANLlGI'NA"

Transkript

1 auiuisniosu Abidei Hurriyet Cad.iZ2etpa~ SokNo.14/32B ~i~li/istanbul T, H istanbul MENKUl KIYMETLER BORSASI BA~KANLlGI'NA istanbul, Konu: imkb Kotasyon Yonetmeliginin 13.maddesinin (h) ve (k) benderinin uygulanma alanlanna i1i~kin tarih ve 334 say!!l Kotasyon Miidurliigu genelgesi uyannca talep edilen hukukryu raporudur. istanbul Menkul Klymetler BorsaSl Kotasyon Yonetmeliginin 13.maddesinin (h) ve (k) bentleri ve sozkonusu yonetmeligin uygulama esaslanna dair tarih ve 334 saylh Genelge uyannca A.V.D.D. Kurutulmu~ Glda Ve Tanm Orunleri Sanayi Ticaret Anonim Sirketi'nin (Klsaca Sirket) halka arzl ile ilgili alarak Sirket ve ba~h ortakltklan tarafmdan taraflmlza sunulan a~agldaki bilgi ve belgelerin aslilan fizerinde yapllan inceleme uzerine Saym Ba~kanltglmza sunulmak iizere i~bu rapor hijzlrlannll~tlr. Sirketin ve bagh ortakhklannm: Kurulu~ esas s6zle~mesi, kurulu~u mfiteakip esas ozle~me tadiijeri ve bunlann yaymlandlgl Turkiye Ticaret Sidl Gazeteleri nushalan, OIagan ve olaganustu genel kurul taplantl tutanaklan, hazirun cetvelleri, Pay defterleri, Sicil kaylt suretleri, Tapu ski! belgeleri, Mevcut marka tescil belgeleri, ruhsat ve izinlere ili kin belgeler, Sirketin ve bagh ortakhklannm taraf oldugu dava ve takiplere ili~kin ~irket avukatl tarafindan tevdi edilen liste. Soz konusu bilgi ve belgeler ~irket tarafmdan taraflm!za arijinai olarak sunulmu~ olup, sunulan belgelerin tam ve dogru oldugu Sirket tarafmdan beyan edilmi~tir. Tespitlerimizi a~aglda bilgilerinize sunanz: A. A.V.O.D. Kurutulmu~ Glda Ve Tarim Uriinleri Sanayi Ticaret A.~. (Klsaca ~irket) Bilgileri, I.Kurulu~, Ortakhk YaplSJ ve Sermaye Artlnmlafl: 1.Kurulu~: ~irket, Izmir Ticaret Sicil Memurlugu nezdinde sicil numarasl i1e tarihinde AV.O.D. Kurutulmu~ Glda ve Tanm Drunleri Sanayi 'nearet Limited Sirketi ticaret unvam ve (Otuz milyar) TL sermaye ile kurulmu~ olup kurlllll~ gazetesi tarih ve 5787 saylil Turkiye Ticarct Sicil Gazetesinde (TfSG) ilan edilmi:jtir. Sirket daha sonra ticari merkezini 1483 sokak No.51J53 Oaganlal' Bornovajlzmir adresinden Kahve Civan Mevkii Ylldlflm Mahallesi c;anakkale izmir Asfaltl No.74 TurkeUi. Menemen, izmir adresinc ta~lml~ ve Menemen Ticaret Sid] Memurlugu'na 2985 sicil numarasl ile kaydolmujtur. Adres degijikli~ine dair esas s6zle~me tadili tarihinde tescil edilerek tarih ve 6386 sayill TTSG'nde ilan edilmi~tir.

2 ~irket daha sonro tarihinde 1.500,000 YTL ~e'.moye,ile n~vi degi~tirmek suretiyle 7 (yedi) ortakh olarak anonim ~irket statosune donmu~ ve..a~v.?d. Kurutulmu~ Glda ve Tarim Orunleri Sanayi Tiearet A.S unvamm al.ml~t1r. Donu~u~e ili~kin esas sozle1mc degijildigi tarihinde tescil edilerek 14,06,2005 tanh ve 6324 sa)'lh TT5G'nde ilan edilmi~tir. Bu sermayenin 988,237,41 YTL'smm nevi dcgi$tircn A.V.O.D. Kurutulmu~ Glda ve Tarim Ori.inleri Sanayi Ticaret Limited Sirketi'nin ozvarligl oldugu. bu ozvarh~m Izmir 2.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 25, tarih ve 2005/276E.,2005/324K SaYlh karan ile tespit edildigi anlajllmljttr, 2.Scrmaye Artlrlmiarl: Sirketin, sermayesini; i) YTL'ndan 6.000,000 YTL'na arttrdlgl, 25,11,2008 tarih ve saylh Serb est Muhasebeci Mali Miijavirlik (5MM) Raporundan 1.500,000 TL sermayenin odenmi~ oldugu ve bu defa artlrllan YTL'mn TL'smm dagltllmaml~ lc.<lrlarm scrmaycyc ilavcsinden saalanctl!11, kalan ,08 TL'smm ise nakit olarak ortaklar tarafindan kaj1llandlgl, artmma ili kin esas sozle~me tadil metninin 19,12,2008 tarihinde tescil edilerek 24,12,2008 tarih ve 7213 sayl1t TTSG'nde i1an edildigi, ii)6.000,ooo YTL'ndan 11,825,466,80 TL'na arttrdlgl, bu dera artlrllan 5,825,466,80 TL'smm 2.S TL'smm ~irket aktifindeki arsa uzerinde yer alan f<lbrika binasl vc yer aici ve yerusti.i di.izenlemelerinin degerlemesi neticesinde ortaya pkan deger artlj fonundan, ,80 TL'stntn tarih ve sayl1t SMMM raporu He tespit edilen gelymi$}'i1 kariarlnln sermayeye i1ave edilmesi, 1, TL'smlO Hasat BNO Grup Yemek Hayvanclhk Tckstil In$aat Sanayi Tiearet Limited $irketi (Klsaea Has<lt) hisselerinin devir almmasl He Burak Klzak hissesinin 1, TL degerinde artmasl sonucunda sermayeye Have cdilmcsi, Hasat'm 16.02,2011 tarihindc k.mm sermayeye ilave etmesi neticeslndc i$tirakjer deger art1$1 olarak kayltlara intikal eden TL'mn sermayeye ilave edilmesi suretiyle kar$llandlgl, artltlma ili$kin es<lssozle~me tadil metninin tarihinde tescil edilerek 25.02,2011 tarih ve 7760 saylh TTSG'nde ilan edildigi, iii)l1,825,466,80 TL'ndan ,466,80 TL'na arttrdlgl, arttrlm oncesi sermayenin odendi~i ve bu defa artitjlan TL'smm tarih ve SClYIII SMMM raporu ile tespit edilen ortaklardan Nazlm Torbaoglu'nun Sirketteki alacagmdan kar$llandlg.l, artltlma i1i$kin esas sqzlc$me tadil metninin tarihinde tescil edilerek tarih ve 7763 saylh TT5G'nde Han edildigi Clnla~llml$tlr, 3.Sirkctin Faaliyct Alam: $irketin esas sozle$mesinin son $eklinde yer alan 4.maddesine gore Amac ve Konu'sunun "$irketin maksadl fie mevzuunu te kil eden muamelelerin nevi va mahiyeti ba~!jca ~unlardlr, 1- Her turlu sebze ve meyve kurutma i~/emleri, kurutulmu~ veya konserve sebze ve mcyvc/arin allml, satlml. i~jenmesi.pazarlamasl. kom;syoncujugu, bayiligi. ihracat ve itha/atm," yapllmasl, 2- Her tiirlii tanrnsaj uriinlerin ve glda maddelerinin yeti~tiri1mesi,pa~arjamasl.oltm - sattml, bayiligi, ihraci ve ithaun;n yaplfmasl, 3- Yukor:.,daA ve ~ fikralan~da belirtilen emtia mamu/ ve hizmetjerin tiretimi i~ingerekli alan otolye; Jabrtka ve teslsler kurabilmel< ve bunlar ;~in her tiirlii makine ve makine yordlmcislnt,yedek par~alarlnl,ithal bun/artn ticaretiniyapmak. 4- Yukanda t1 ve 8 ftltra/arlnda bejirtilen erntia ve mamullerin iiretiminde kullantfacak /limyevi madde ve hammaddelerin oltm ve sattmtnt, ihrocac,"1 va ithojiniyapmak.

3 5. ~irketin konusu ife ilgili ithalat ve ihracat i~/erini yapma/t ~irl(etin, umu~,lanm gcr~cklc tircbi/mcsi j~in gcrekli alan gayrimenkuller ve me~kuj mallara sahlp olablfmek, araqllk yapmomak koydly/a bu mallan kiraya verebilm~k. sahi~ old~a,u?"enkul ~al ve goyrimenkulfer; satobilmek.yeniden in a etmekyo do ettlrm 7k. Zlfyetl/~ Ikt~sap edebl/me,k., zifyetlik olobi/mek, rehin ve ipotek edebilmelf. bo kaslnq alt mallar uzennde de kend,sl rehin ve ipotek kabul edebilmek., ", 6. SPKn Md. 15/son hakmiinan sakfl tutu/masl ko~uluylo konusuyja t/gill bankalar ve solr kurulu$lardan ger~ek ve tazel ki i1erden kredi alabi/mek ve kefa/ette bulunmak. 7. ~irket konusuyla i1gili ruhsatname, imtiyaz, patent, ihtka beratl, lisons, marka gibi gayri madd; haklara sahip a/abilir, bu haklan satobi/;r ve satm olabilir, 8. $irket Iconusuna giren i~/eri yurt i~inde ve yurt d/ mda bo~kasma yaptlfobijeeegi gib; oym i$leri aeret/e kendis; deyapabilir, 9. $irket kendi i tiga/ konulannm tomaml veya bir klsml ife i$tigal eden veya bu malcsotla kurujmu$ ve kuru/ocak alan hakiki ve hii.kmi $ahlslarlo ortakilk kurabilir. hiikmi $ahlsloro artak o/a.bilir. aroclllkfaauyeti ve menkul klymet portfoy i letmeeiliai nitejiainde o/mama/( kaydlyla hisse devir ve satm a/ahilir, satabijir, yurt;~i ve yurtdl$1 organize piyosa/arda vadeli i~/emler yapabilir. 10- $irket konusu ile ilgi/i her tiirlii. tieor; ve sma; emtioyi pazarlayabilir, komisyonja satabilir, sattlrabilir ihra~ edebilir. bayilik/er alobilir ve bu i$lerden gelir sag/ayabilir, 11- $irket maksadm. ger~eklqtirebilmek i~in gerektiainde nokliyeeilik yopabilir. kuru/mu$ veye?kuru/acak. a/an kara deniz hava irketlerine ortak %bilir, 12- Konusu ile i/gili ojarokfinonsol kira/oma $irket.lerinden makine ve t.esis kirolayobijir Konusu ile ilgiji serg;,[uor, panel ve benzeri et.kinjikjere katllmak. 14-.Konusu ije i1gili rehberlik ve dao!$mon/.k hizmet; vermek. 15- ~irket ama~ ve konusunun gerektirdi i teknik, mali. tiean: smai, imalat ve sa;r benzeri tosorru[ veyo [oo/iyetlerde bulunobilir. Teknik, idari ve mali personel yeti tirebilmek omoclyla yurtifinde veya yurtd'$lnda her tiirlii ozel egitim ~alt$malo" yapabilir, yoptlfabilir, 16-. Faaliyet Jconusu ile i/gi/i alarak her tiirlii tiearer, itha/o~ ihraeat, fmo/at, nakliyat, in$c1.ot,komisyan ve toahhiit i leri yapmak ve yoptlfmak. Sinai, tiear; tesisler kurmak veya /wrpurmak, yurtifi veyo yurtdl$mdon miimessil/ik, acentelik, bayili/c. temsilcilik ve distribiitorjiik almak veya vermek; patent, marko, ihtira beratl, know how. Jisons, royal ite, ruh~aj gibi her tiirlii tiear; ve sinai hakjan her $ekilde iktisop eemek kendi admo tesell veya t~rkjn ettirmck, devretmek veya satmok 17,SPKn Md. 151son hukmiiniin sakll tutu/mas, ko$u/uy/o yurti~i veya yurtdl$lnda $irket kurmak veya kurulmu$ hir $irkete i$tirak ctmek, ube o~mok, her nevi ~irket ve ortokllk t.c!sisetmek, ~irkct ama~ ve konusu ite ilgili [aajiyetlerde bu/unabilmek j~in gerekli ve ana yurdlmel, onu ko/ay/a1tmci axe/ hukuk. kamu hukuku ve tiizel ki~ilcr turafindon pkunlun llisse senetlerini tahvil ve itfa scnedi gib; oracill/(yapmamak ko ulu ile iktisap edebilir, 18:Sirketin omac/o! ger~ekle$tjrebilmesj i~in her tiirw' mali, tieari, smai, idari, tasarrufve fua/fyetjerde "bulunmak, gerek yabanel sermaye te$vik yasosl ve gerekse sonradan pkanlaeak kantm, karorname, yonetmelik hiikumler; ife sair ilgili yiiriirluk hiikiimler; uyannea azel hal bildirimi yiikiimliiliigii kopsam,mda gerekli opklamolarm yaptimasl ve Sermaye Piyasasl Mevzuotl ~er~evesinde belirlenen esasjaro uyulmasl ko uluyla ger~ek ve tuzel iipineii. ki$i1ere mii.$terek bor~/u miiteselsii kefil slfatiy/~ kcfil %bilir, $;rketin faoliyet lconusuno g;ren i~/er; yapan yerji ve yabanci ger~ek Vi! tuzel /(i ijer/c ortok giri$imlerdc bulunmak, meveut tiear; i11etmelere i$tirak etmei<. 19-1Igili mevzuat/ar ~ar~evesinde /cornu loze! kurum ve kuru/u$/artnea tontnon her Wrfij ayni ve noledi hak/ara ba$vurmak. bununla i/gi/i ~oll majort yapmak veya yaptjrmai<. 20 $irket yukoflda bejirtilen i$lerden ba$l(o, ilaride irket i~;n foydall ve liizumlu gorulecek i$lere giri$i/mek istendiginde, y6netim kurulunun teklifi ve gene/ kurul koran i/e df/e~igi i~jeriyapabileeektir.

4 21- Scrmoyc Piyosos, Kanunu ve ilgili mevzuatm kar dagltlmmo iu~kin h.?kiimleri so.kl' Iwlmak ii2ere $irket. Sermoye Piyasas, Kurulu'nun ortiijii kazanf aktonml duzen/emelenne ay/aflilk te1kil etmemesi, gerekli ozel durum oflkfamolarmm yaplfmosl ve y'11 ~Find~ yapt/an bagl lorm genel kuru/do ortaklarm bilgisine sunulm.asl $ortlyfo, kend.1 bunyesl dl$mda do hendi malesat va mevzuunu oksatmoyoeok ~ek,'de sosyol goy.e~1 vak/flor kurabilir, bu ge~it kurulmu vak/flara katllabilir, ayni va nakdi bog/$ta bu!unobllir. $irket ana sozle~mesinin amof vc konulormdo degi iklik yapabilmesi iftn Sanoy; ve Tiearet Bakanlfgl ile Sermaye Piyasas/ Kurulu'ndan iznin almmasf ~artt1r. II ~ek1inde oldugu, 6.m<lddesi i1e surcsiz olarak kuruldugu anla~llml~tlr. II. Esas Sozle~me Degi~ikligi ve Sennaye Oagdtml: l)spk'dc3 Onaylanm'~ Esas Sozle~me : Sirketin esas sozle~me tadil ba~vurusunun Sermaye Piyasasl Kurulu'nun tarih vc 18/542 sayill karan ile uygun bulundugu, Sanayi ve Ticaret Bakanilgl I'Y' Ticaret Cenel MOdOrlOgu'nun tarih ve 3372 saylh yazlsl ite csas sozh~$menin tadiline izin vcrildigi anla~i1ml$tlr. Sirketin tarihli olaganustii geriel kurul toplanclsmda, "Sirketimizin halka ap/masm, teminen, esas sdzle mcnin 4,5,7,10,11,12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,20,21 nolu moddelerin Sermaye Piyasasl Kanununa uygun hale gctirmek iizere ekteki $ekild.e de,gi tirilmesine. onasozle meye 22 numarall madde eklenmesine" $eklinde karar ahnml$tlr. Soz konusu olaganustu genel kurul toplantlsma ili~kin tutanagm dolaylslyla da csas sozle$me deai$ikliginin tarihinde teseil edilcrek tarih ve 7849 say' II TTSG'nde ilan edildigi anla1,lm'1or. Sirkct bilahare esas sozle$menin 8., 9. ve ge'y'ici 1. maddelerine ihtiy.u; kalmadlgl gerek~esi He soz konusu maddelcrin esas stizle$meden 'Y'lkartlimasIOa donuk olarak tadi! tasansi hazlrlaml$ ve sozkonusu tadi! tasansl slraslyla SPK'nun tarih ve 225 sayill ve Gumruk ve Tiearet Bakanllgll~ Ticaret Genel MudiirlO~u'nijn tarih ve 1443 say1l1 yazllan ile uygun bulunmu$tur. Soz konusu tadi! tasansl Sirketin tarihli olaganiistii genel kurul toplanosmda kabul edilmi1 ve taraf,m,za ibraz edilen tcsci\ belgesinden toplantl tutanagmm tarihinde Menemen Ticaret Sidl Memurlugu'nea tescil edilerek tarih ve 7874 sa}'lli TTSG'nde ilan edildigi anla$dml$tlr. Sirket daha sonra esas sqzle$menin 7. ve 15. maddelerinin tadi! edilmcsi amaclyla tadi! tasansi hazlrlaml$ ve sozkonusu tadi! tasansi siraslyia SPK'nun tarih ve 1771 saylh vc Gumriik Vc Ticaret Bakanligl I~ Ticaret Genel MudurluAu'nun tarih ve 1239 s3y1h yazllan He uygun bulunmu$tur. Stiz konusu tadi! tas3f1si Sirket'in tarihli olaganustu genel kurul toplantlsloda kabul edilmi$ ve tararlmlza ibraz edilen tescil belgesinden toplantl tutanagloin tarihinde Menemen Ticarct Sidl Mcmurlugu'nca tcsci! edildi~i ancak i$bu raper tarihi itibariyle henoz Han edilmediai anla$llml$tlr. TescH cdilen esas sozle~menin incelenmesinden, kaylth sermayc sistemine ge~i$le birlikte SPK mevzuatma uyumlu olarak Sirketin ~Ilcarllml$ sermayesi haline gelen ,80 TL'slnln her biri 1.00 (8ir) Kr nominal degerdc (ikiyii'l. milyon) adet (A) grubu nama, (Bir milyar ii~zyirmiiki milyon be$y(izklrkaltl bin altlyozseksen) adet (B) grubu hamilinc olmak (izere teplam (Bir milyar be$yuzyir~iiki milyon be$yiizklrkaltl bin altlyuzseksen) adet paya bolilndiigu anla$llml$tlr. Esas stizle$menin imtiyazlar baklmmdan incelenmcsinde; 7.maddesi ile (A) grubu pay sahiplerinin bir pay i,in 15(onbe.) oya, (8) grubu pay sahiplerinin bir pay i~in 1 (bir) oya sahip olmas,"1n ongorihdiigii anla$llrnl$tlr.

5 Bclirtilmelidir ki; halen yururhikte olan TTK'nun 387. Maddesi i1e an~ sozle~me dcgi~ildigine dair genel kurul toplantllartnda esas sozle~mede aksinc hukiim olsa dahi bir payln sahibine bir oy hakkl verece~i hlikme baglanml~tjr. Esas sozle~mede yer alan imtiyazlarm, tarih ve sayii! Resmi Gazetede yaytnlanan 6102 saylh Turk Ticaret Kanunu'nun (Yeni TTK) i1gili maddeleri cercevesinde incelenmesinden de a~a~lda yer alan tespitlere ula~llml~tlr: i)yeni TTK'nun '1 - Oyda imtiyazh paylar" ba~hkh 479.maddesinde "(l) Oydo imdyoz, e~it itibaridegerdeki pay/~raforklt soyido oy haf<kl verilerek tonmobiur. (2) Rir pqva en cok anbe:> QV hqkfo tanmqbwr Bu simrlamo, kurumlo~mamn gcrektird;g; veya hok" bir sebeb;n ispatlond,y' durumlorda uygulanmaz. Bu iki hfjide, ~irketin merkezinin bulunduyu ycrdeki asliye tiearer mohkemesinin, kurumlo~mo projesini veya hakll sebebi ineeleyip, bun/ora bagll 010rol<, smlflamodan istisna edilme korannl vermes; gerek;r. Projede yapllacak her pe9i~iklik mahkeme korarma bogfldlf. Kurumsallaimoom ger~ekle~meyece9injn anla~lidl91 veyo hakll sebebio arcodan kalktl91 hu/lerde iscisna etme koran mohkeme tarafiodan geri almabilir. (3)Oyda imtiyoz a~a91da~i karar/erda kullamlamoz: oj E"sassozle me degi ikligi. b) I~Jem denet~iler;oin se~imi. c) Ibra ve sorumluluk dovasl op/mosl." hukmunun kenuya ili$kin eldugu gorqlmcl<tedir. ii)yeni TTK'nun "YuriirlUk" ba$hkh maddesinin 1. fikrasl ile Turk Ticaret Kanununun YuriirluAu Ve,Uygulama ~ek1i Hakl<mda Kanun hukumleri saklt tutulmak kaydlyla amlan Kanun'un, tarihinde yururlii~c girece~i ongoriilmu~tur. iii)bu nektada, ~irket esas s6zle~mcsinin 7. maddesi ile (A) grubu pay sahiplerine eyda imtiyaz tanmmasi kar~lsmda Yeni TTK'nun" (3)Oyda imtiyoz Q~agldoki kararlorda kullanllamoz: oj esas sozle me deyi ikligi. b) 1~/em denet~i1erinin se~imi. c) Ibra ve sorumluluk davasl aplmasl" hiikmunu iceren 479. maddesinin 3. flkrasmm da ~irket baklmmdan ne zaman yiirorluge gireceaine deginilmelidir. Yeni TTK'nun maddesi YiinlrlGk Kanunu hiikumlerini s<lklt tuttu~una gore (Yeni TTK md.1534,f.1) ve YGrGrliik Kanunu da "(5) Turk Ticaret Kanununun 479 uocu maddesinin u~uncii fikrasl, aollan Kanunun yaylml tarihinden icibaren bir YII sonro uygujaolr." hokmlinii icerdii;ine gore (YururlUk Kanunu md.28,f.s) Yeni 11K md.479 f.3 hgkmiiniin Sirl<ct ~~Ismdan tarihinden itibaren bir ythn ge~mesi ile birliktc yiirfirluge gireceai goriilmektedir. 2.0rtakhk YaplSI: ~irketin en son tarihinde yapllan ola~aniistii gencl kurul toplantlsl ha'l.irun cetvclinin ve ~irketin pay defterindeki ka)'ltlarlmn incclenmesinden Sirket'in ortakhk yapisl a~agldaki $ekildc tespit edilmi$tir. Ortagm Adl / SoyadJ - Ticaret Unvanl

6 (TL) Dram ('!o) Nazlm TORBAOCLU-yon.Kurulu 6,983, ,87 Bsk. Burak KIZAK -yon.kur.bjk. Yrd , ,22 Ban KIZAK-yon.Kur.Ovesl ,66.- 0,70 SUNTURK INVESTORS INC.I , SO EBRU TORBAOGLU ,76.- 0,70 TOPLAM 15, ~Irl(ct'm pay deftcnmn ve Menemen Tiearer Sl~ll Mcmurlugu kayltlarln1n incelenmesinden Sirket hissedarlanom payjan uzerinde herhangi bir takyidat bulunmadl~ anla$llml$tlr. Sirketih ortaklarl arasmda Ortaklar S6zle~mesi adl altmda veya bu anlamda hliki..imdo~uracak herhangi bir sozlc$mesel ili$ki tespit edilmemi$tir. 3.Temsil ve ilzama Yetkililer: tarihinde yapilan hisse devri neticcsinde $irket yonctim kurulu uyelerinden Hakan AReA'nm Sirket ortakhgtndan ve aym zamanda yonetim kurulu uyeliginden aynimasl sebebiyle, $irket yonetim I<urulunun 15.03,2011 tarih ve 2011/05 saylh karan uyarmca $irketin ilk genel kuruluna kadar g6rev yapmak uzere yonetim kurulu uyeligine Nazlm TORBAOCLU (yon.kur.bajkam), Burak KIZAK (yon.kur.bajkan Yrd.) ve Barlj KIZAK'In (Oye) se~i1mesine karar verildigi, Mencmen 2.Notcrligi'nin 25.03,2011 tarih ve 3877 yevmiye nolu noter tasdikli imz3 sirkuleri uyannc<lyonetim kurulu ba$kam N<lzimTORBAOCLU ve y6netim kurulu ba~kam Burak KIZAK'm $irket ka~esi alcna atacak1an monfedt imzalarl He ~irl('eti en geni~ manada temsil ve ilzama yetkili oldugu anla~llml~tlr. $irketin yorie-tim kurulu karar defterinin incelenmesinden kararlarda ilerleyen donemlcre etkisi yanslyabilecek herhangi bir muhalefet $erhinin bulunmadlgl anla~llml$tir, 4.Sermaye Artlnm Karan: $irkecin yonetim kurulu karar defterinin incelenmcsinden, yonetim kurulunun daha sonra toplanarak, tarih ve 2011/17 saylll yonetim kurulu kararl He "$irketin sermayesinin ,000 TL kay/til sermaye tavan! i~erisinde ,80.- TL'smdan 21.22S,466,80.-TL'slna nakit o/arak artlftlmasma, nakit o/arak artmfan ,-TL'sml temsif eden 8 grubu hamifine pay/arm mevcut artak/ann rii~han ha/~/armm tamamen k,s/tlanmas/ suretiyle halka an edilmesine, ilgili kurumlara Berekli ba~vurularm yap,lmasma" oybirligiylc karar vcrildigi anla~llm!~ olup. sozkonusu yonetim kurulu kararlolo 05.08,2011 tarihinde tcscil edilcrck 10.08,2011 tarih ve 7877 sayll! TTSG'nde ilan cdildigi anla~llm!~tlr. S~(:~h~an1ar: - I Tarafunli'.oIibrnz edilcn Ingilizce o.slmd.mturko;:c'yc~evrili, ABDlKaliromiY:l Eynlcti DI$i~lcri 8akanhgl'nca v(rilmi~ "California Limil<:d$irkcti Itibar Bclgesi" bashkh 01.0S.2008 tarihli belgedcn, s6z konusu ort:lsm (). ~ 1.1rihindcABD K:!lifomiYiIcyOllcliynsalannaSOrelimited~irkctst:llilsuntkI(sci! cdilcrck. kuruldusuanla.\nlml~tlr.

7 ... - $irkctin va bagh ortakhgl olan Iiasat BNO Grup Yemek Hayvancllil< Tal(stil In~.San,Tic,Ltd,Sti:nin ~ah$anlarmlo tarihi itibariyle daglhmlol gosterir tabla a$aglda verilmi$tir. LS.irket itibarivle A,V,O,D. Kurutulmu$ Glda Ve Tanm 239 Orunleri Sanm TicaretAS. Hasat BNO Grup Yemek Hayvancdil< 61 Tckstilln!.san.Tie.Ltd Sti. Toplam.300 $irkct ve bagh ortakhi~mlo ~ah$anlarlom herhangi bir i$~i sendikasma liye olmadlklan anla$llml$ $irketin kullandlgl matbu i$ sozle~meleri incelenmi$ ve mcvzuata ayklrlhk gorglmemi$tir, III.Sirketin Sahip Oldugu Izin, Ruhsat ve Sertifikalar: TarafJmlza ibraz edilen belgelerden $irkctin; a)torkelji Belediye Ba!kanltgl'ndan altnml! tarih ve 2006/11 sayl1t "I$yeri A~ma Ve Cah$.ma Ruhsatl"na, b)lzmir Valiligi II Tarim MudurlOilO'nden alloml! tarih ve SlraslYlaG G 00001, G G 00002, G G 00003, G3S 1932 G 00004, G3S 1932 G 00005, G G saylh "Glda Oreten I!yerlerine Ait Oretim Izni" belgelerine, e)menemen Belediye Ba!kanhjl1'ndan ahnml! tarih ve 2011/43 sayill "Tatil GGnlcri Cah$ma Ruhsati"na. ' d)turkelji Belediye Ba!kanhlll'ndan ahnmlj tarih ve 3S.TOR.GI Glda Sicil Belgesine, c)lzmir Valili~i 11Cevre vc Orman MlidGrlugu'nden altnml$ 25.11,2008 tarih ve 635 sayl1! De$arj Izni Belgesinc, t) Cah$ma Ve Sosyal Gilvenlik Bakanhg;I'ndan ahnml$ tarih vc 2003/367 sayl1t Ijletme Belgesine, g)ulajtlrma Bakanltgi'ndan altnml! tarih ve IZM U.NET.K23S sayill K2 Belgesine, h) San.y; Ve Tic.ret Bakanhgl'ndan ahnml! tarih ve saylh Sanayi Sicil Belgesine, i)sgs International Certification Services Gmbh isimli kurulu~tan ahnmls tarihli "Uluslarar<lsl Glda StandardlOa Uygunluk" sertifikaslna, j)gediz Elektrik dagltlm AS.'nden almml$ tarih ve 52.70/3662 s'yiii "Serbest Ti.iketici Belgesi"ne sahip oldugu anlasllml~tlr, ~irketin faaliyetjerini yurotmesi i~in $irket tarafindan yukanda saytlanlardan ba$ka ahnmasl gereken herhangi bir beige yoktur, IV,$irkctin Sahip Oldugu Sigorta Poli~cleri: ~irketin.axa Sigorta A.S. ve Avivasa Sigorta A.S. ile yapml~ oldugu isyeri. yanglo. mal<ine. tesisat demirbas. hlrslzhk, motorlu kara tasltlan birlcsik kasko sigorta polh;elcri mevcut olup tarihi itibariyle toplam TL sigorta tcminatlnln oldugu gorolmusrur. V Sirketin Tamf Oldugu Sozle$meler:

8 ~irketin taraf oldugu ozellikle tcdarik-;ilerle ve ahcllarla imzaladlgl mal allm satlm sozle~meleri, kira s6zle~meleri. miltbu belirli sureli ve suresiz i~ s~zle~~cl~ri. ha~crc mucadclesi hizmct sozle~mcsi bulunmaktadlr. ~irketin taraf oldugu onemh sozle~meler ba~llgl altlnda ise; i) Izmirgaz A.S. ile araslndaki don em i-;in imzalaml~ oldugu ,00 TL tutarh dogalgaz ahm siizle~mesinin, ii)gediz Elektrik Daglttm A.~. ile imzalaml~ oldugu ba~langl~ tarihli, suresiz, Yuksck Gcrilim Elektrik Enerjisi Satl~JOa IIi~kin Perakende Satl~ Sozle~mesi'nin bulundugu, iii)bsi; Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd.Sti. He imzalaml~ oldugu uretim, tamamla}'lci tesisler ve makinelerin temizligindc kullamlmak uzere tet;hizat ve i<imyasal madde.hmlna dair ve diinemi i~in ge~erli siizle~mesinin bulundugu, bu siizlejmenin donemi i~in yenilendigi, iv)manisa, Merkez. Camkoyde buluna" m2 arazide arazi maliki ile yapdan bajlangl~ tarihli, 1 yll sureli, yllhk TL bedelli domates ekiniine dair kir sozle$mesinin bulundugu. v)bahkcsir, Ayvahk, Ku-;ukk6y kayu, Sanmsak mevkiinde bulunan ve tapuda 41/1 pafta, 4678 parselde mevcut Sirkete ait 110 yatakll otclin i~letmecilere kiralanmasma dair ba~langl~ tarihli, 3 Yll sureli yllhk TL bedelli, kiraclslnln Raglp Orgen-; oldugu kira sozle~mesinin bulundugu, vi) ~ahkcsir. Ayvahk, Ku-;ukk6y k6yii, Sanmsak mcvkiinde bulunan ve tapuda 47/1 parra, 1678 parsclde Turkcell ijeti$im Hizmetleri A.$. ilc imzalanml~ ba~langl~ tarihli, 6 yil sureli, Yllhk TL+KDV bedelli, s6zle~menin 2. maddesine gore sozkonusu parselde bulunan ta~mmaza GSM aityapi sistemine ait radyo baz istasyonu ilc ses, data ve goruntu aktanmma yarayan diger sistemlerin kurulmaslnln ~artlannl duzenlenmesine dair kira sazle~mesinln bulundugu, vii).$irketin bu ba~lik altmda incelenen sozle~melerinin halka ana engel bir hiikiim ir;ermedigi anla~llml~tlr. ~irketin taraf oldugu s6zle~melerin hukuka ve tabi olduklan mevzuata uygun oldugu, $irketin faaliyctierinin surekliligini etkileycbilecek hususlarln bulunmadlgl sonucuna van lml$tlr. VI.Sirketin Maliki Bulundugu Gayrimenkuller:.' Sirket tarafindan taraflmlz<l ibraz edilen tapu kayltlarma vc Tapu Sicil Mudurlugu nczdinde yapilan incelemeyc gore $irkctin; i) Izmir,Mcnemen,Tiirkelli K6yu, Kahvecivan Mcvkiinde bulunan ve tapuda K18 D1 4A pafta, 3470 parselde kayltij m2 yuzolt;umlu (hisse orilnj: tam, cinsi tek katll betonarme prefabrik fabrika binasl He idari binali arsa)2, ii)8ahkesir, Ayvahl<, Kilr;ukk6y k6yii, Sanmsak mevl<iinde bulunan ve tapuda 47/1 pafta, 4678 parselde kayltil 815,64 m2 yiiz61~iimlu (hisse oranl: tam, cinsi: arsa) gayrimenkullere malik oldugu anla$llml~tlr. Yukarlda (H)'de yer alan gayrimenkul Uzcrinde mulkiyeti Sirkel!! ait olan 110 yalakh bir oleiin meveut oldugu, tapu kaydmda "8akan/ar Kurulu Karan uyannca as/ceri yosak b6/ge ve 9uvenlik btj/geleri i~erisinde bulunmakcadtr. ScraCejik ve 2.derece kara askeri yasak bo/ge ;~indedir." beyanlnln bulundugu anla~llml~tlr. VII.ipotekler, Kefaletler, Teminat Mektuplarl ve Rchinler: ~sa~ konusu cuyrimenkul. TUrkelli KOyUOddl! Aclediyesi oldusu strada Oelediyenin tarih vc 16 :m)'111knrarlnuis\in:lden 3194 saylh Imar Kanununun 841 maddeslne sure Urclim ve Depol;una AlanLolarak onandl~l. yuptntn ruhsnlloln vc yapi kullnnm;j izin bejsesinin mevcu( oidusu unl~llml~tlr.

9 tarihi itibariyle yukanda {i)'de belirtilen gayrimenkul iizerinde liigb.nk A.~ Izmir $ubesinden kull.ml.n v.deli EUR ve vadeli USD tutarlt krediler kar$.ltgmda amlan banka lehme TL tutarlt 1. dereceden ipotek oldugu, (ii)'de belirtllen g.yrimenkul iizerlnde V.k.th.nk G.7.i Bulvan ~ubesi'nden kullamlan vadeli, EUR tut.rlt kredi kar$.ltilmd ml.n bank. lehine 2. dereceden EUR ve 3. dereceden TL tutarmda ipotek bulundu~u anla~llmj~tjr.. ~irketin 13.09,2011 tarihli T.Vak.flar BankaSl TAO. Izmir, G.zi Bulvan ~ubesinden.ltnm'$ ,00 TL tutarll, Gediz Elektrik Dag.t.m A.~. lehine kesin, suresiz, tcminat mektubunun oldu~u anla$!iml$tlr. Sirketin ticari i$letmesi ve maddi duran varhklarl iizerinde herhangi bir rehnin ve 3. $ahls lehine herhangi bir kefaletinin bulunmadl~ anla~jlml$tlr. VIIJ.~irkete Air Tescilli Marka ve Logolar: ~irkete ait "Farmer's Choice" marka+$ekil tarih ve say. ile on}'lt sure He Turk Patent EnstitUsu (TPE) tarafmdan tescil edilmi$tir. IX.~irkctin Taraf OIdugu Dava vc Uyu~mazhklar: Sirketin taraf oldu~u dava ve icra takipjerinde $irketin vekili sifatlyia temsilini ustlcnen Av.Zuhal Yucesoy tarafmdan Sirkctin hukuki uyu$mazhkjarm3 ili$kin tarajimlza ibraz edilen bilgi ve belgeler incelenmi~, ~irketin aglrhkh olafak davaci konumunda ojdugu, taraflmlz3 sunujan dava vc takip Iistesinden, IMKB J(otasyon YonetmeliAi'nin 13(h) maddesinde ifade edildigi gibl ~irketin uretim ve faaliyetlerini etkileyecek anemli hut<;ukiuyu~mazhklaflnm bulunm<ldlglanla~llml.~t1r(ek.i). B.~irketin 8agh Ortakhklanna ili!jkin Bilgiler I.~irketin, Hasat BNO Grup Yemek Hayvanc.hk Tekstil Injaat Sanayi Ticarct Limited ~irl<eti (KlSaca Hasat) unvanll bir adct bagh ortakhg. mevcuttur. 1. Kurulu~ ve Faaliyet Alam: Hasat BNO Grup Yernek Hayvanclhk TekstiJ in~aat Sanayi Ticaret Limited $irkcti tarihinde Manemen Ticaret Sicil Memurlugu nezdinde 2979 sich numarasl ve 2s TL sermaye ile iki ortakh olarak kurulmu~tur. Hasat'm esas sozlesmesine gore amac ve konusu "her tiirlli ya~. kuru. yapma cicek, ie mekan- dl~ mckan bitkilcri uretimi, al1ml, Satlrnl, ithalat, ihracatml yapmak, bitkilcrin sera i~indc uretilmesi iein sera tesis ctmek veya cttirmek. kuru Cicek yaplml iein gerekli alan tesislerin yaplimasl, her tiirlli orman iirunleri ilc agac turu meyveli veya meyvesiz ag l~larmuretimi ve tohum 311ml, satlml ithalatl ihracatml yapmak bunun iein afazi almak. buraya bina yapmak, yaptlrmak, kiraya vermek. bitkilerde ve satl~ta kullamlmak uzere toprak veya seramik saksl vazo urctimi ve bunlarla i\gijidiacr i~lerin yapllmaslna donuk faaliyetler yorutmek"tir. 2.Sermayesi: Hasat'm halihazlf sermayesi TL olup bu sermaye tarihinde 'escil edilcrek tarih ve 77SB say.h TTSG'nde ilan edilmi$tir. ~asat'ln halihazlrda 3 ortagl bulunmakta olup A.V.O.D. Kurutulmu~ Glda ve Tarim Orunlefi Sanayi Ticaret A.S:nin ~ifket sermaycsindeki payl ,00 TL ile sermayenin %99.90 una tekabul etmektedir. 3.Mevcut yonetim kurulu, Temsil ve IIzam: Hasat'm tarih vc 2005/4 sayl1!ortaklar kurulu kararma gore Nazlm Torbaoglu ve Burak Klzak'm ~irket mudurliigundeki gorev surelerinin on YII sure ile

10 uzatllmasma, irket mudurlerinin tek ba~larlna temsil ve i1zama yetkili ~Ih.nmalarm? karar verildigi ve SOZ konusu ortaklar kurulu kararmm tanhmde tesell cdilorok 22.0B.2005 tarih vo 6373 sa}'lh TISG'nde ilan edildi~i anlajllmljtlr. 4.izin, Ruhsat ve Sertifikalar: Taraflmli'.3 ibraz edilen belgelerden Hasat'm; a)turkelli Belediye Bajkanh~I'ndan allomlj tarih ve 2007/10 saylll "I~yeri A~ma ve <:all~ma Ruhsatl"na, b)menemen Belediye Bajkanh~I'ndan ahnml! tarih ve 2011/44 saylll "Tatil GOnled ~all~ma Ruhsatl" na, c) Tarim ve Kiiyijleri Bakanhgl'ndan ahnmljl tarih ve slraslyla G , G S-2, G , G sa}'lh Glda Oretim hni belgelerine, d)lzmir V.llligi II Tarim MudOrlOgO'nden allomlj b tarih vo slraslyla G G-00001, G3S-1932-G 00002, G3S-1932-G 00003, G3S-1932-G 00004, G3S G 00005, G G saylh "Gld. Oreten Ijyerlerine Ait Oretim Izni" e) British Standards Institution isimli kurulu~tan ahnml~ tarihli ubrc Global Standard for Food Safety Standardmtl Uygunluk" sertifikaslna, f) tarihli "Star-K Kajer Sertifikasl"na sahip oldugu gorulmu tur. Hasat'," faaliyetlerini yurutmesi i~in yukanda sayllanlardan ba~ka ahnmasl gereken herhangi bir beige yoktur. S.Hasat'lD Sahip Oldugu Sigorta Poli~eleri: Hasat'm, Axa Sigorta A.S. ile yapml~ oldu~ emtia, makine tesisat, demirba$ ve k.ska sigarta poli~eleri mevcut alup tarihi itibariyle taplam ,00 TL sigorta teminatlolo oldugu gorlilmu tilr. 6.Hasat'm Taraf OIdullu S6zle mcler: Hasat'm taraf oldu~ 6nemli sozlcljmeler ba~h~1 altlnda; i) Yiiklenici Mehmet Yaman ile tarihinde imzalanml~, tarihine kadar ge~erli, konusu 250 ton sunsemidried domates i1e 2~O ton sun dried domatesin toplanmasl ve sozle~ine artlarlna uygun kurutularak Hasat'a tesliminc dair bir s6zle$mcnin buiundugu, ii) Hasat'ln bu ba~hk alttnda ineelenen sozie$melerinin halka aila engel bir hiikiim i~ermedigi anla~llml~tlr. Hasar'm taraf oldugu sozle$melerin hukuka ve tabi olduklan mevzuata uygun oldugu, ortakllgln uretim ve faaliyctlerini etkileyeeek onemli hukuki uyu$mazhklann bulunmadlgl sonueuna vanlml$tlr. 7.Marka vc Patentlcr: Hasat'a ait "Yaz Gune$i" marka+$ekil tarih ve say! ile tarihindcn itibaren on ytl sore ile Turk Patent Enstitusu taraf'indan tescil edilmi~tir. 8.ipotekJer, Kefaletler, Tcminat Mcktuplarl ve Rehinler: Hasat'tn tieari i~letmcsi ve maddi duran varhklan uzerinde herhangi bir rehnin, 3. $ahls lehine herhangi bir kefaletinin ve herhangi bir bankadan ahnml$ bir teminat mektubunun bulunmadlgl anla$llml~tlr. 9. Hasat'ln TarafOidugu Oava ve Uyu!imazhklar: Hasat'm taraf oldugu dav<l ve icra tc1kiplerindc Hasat'tn vekili slfatlyla temsilini ustlcnen Av.Zuhal Yiiccsoy tarafmdan hukuki uyu$mazhklarma ili$kin taraftmtza ibraz edilcn bilgi ve belgelcr ineelenmi$, Hasat'm uretim ve f<laliyetlerini etkileyecek oncmli hukuki uyu$mazhklarmm bulunmadl~j anla~llml$tlr (Ek.1). A.V.O.D. Kurutulmu$ Gld" Ve Tanm Oriinleri Sanayi Ticaret A.S. ve bagh ortc1ldlgl Hasat BNO Grup Ycmek Hayvanelhk Tckstil In aat Sanayi Tiearet Limited Sirkcti'nin