Abidei Hurriyet Cad.izzetpa~a Sok.No.14132B ~i~li/istanbul T: F:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Abidei Hurriyet Cad.izzetpa~a Sok.No.14132B ~i~li/istanbul T:0212 2318031 F:0212 2319352 s.bas@sanlibas.av.tr"

Transkript

1 HUI.UIBOROSlJ Abidei Hurriyet Cad.izzetpa~a Sok.No.14132B ~i~li/istanbul T: F: istanbul MENKUL KIYMETLER BORSASI BASKANLIGI'NA istanbul, KODu:iMKB Kotasyon Yonetmeliginin 13.maddesinin (h) ve (k) bentlerinin uygulanma alanlanrm ili~kin tarih ve 334 sayili Kotasyon Miidiirliigii genelgesi uyarmca talep edilen hukuk~u raporudur. istanbul Menkul Klymetler Borsasl Kotasyon Yonetmeliginin 13.maddesinin (h) ve (k) bentleri ve sozkonusu yonetmeligin uygulama esaslarma dair tarih ve 334 sayih Genelge uyarmca Saray Matbaaclhk Kagltphk Klrtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi'nin (Klsaca Sirket) halka arzi Be ilgili olarak Sirket tarafmdan taraflmlza sunulan a agldaki bilgi ve belgelerin asillan iizerinde baglmslz hukuk~u slfatl He ve ~irket He taraflmlz arasmda dogrudan veya dolayh bir ili ki olmakslzm yapilan inceleme iizerine Saym Ba~kanhgmlza sunulmak iizere i~bu rapor hazlrlanml tlr. Sirketin: Kurulu~ ana sozle mesi, kurulu u miiteakip ana sozle~me tadilleri ve bunlarm yayinlandlgl Ticaret Sicil Gazeteleri niishalan Olagan ve olaganiistii genel kurul toplantl tutanaklan, hazirun cetvelleri, Pay defteri, Sicil kayit sureti, Sermayenin odendigine dair SMM raporu, Tapu kayitlan, Mevcut marka tesch belgeleri, ruhsat ve izinlere ili~kin belgeler, Sirketin taraf oldugu dava ve takiplere ili~kin irket avukatl tarafmdan tevdi edilen liste. Soz konusu bilgi ve belgeler Sirket tarafmdan tarafimlza orijinal olarak sunulmu~ olup, sunulan belgelerin tam ve dogru oldugu, asillarmm yerine kopyalan sunulan ba ka birtaklm belgelerin de aslllarma uygun olduklan Sirket tarafmdan tarafimlza beyan edilmi~tir. Tespitlerimizi a~aglda bbgberinize sunanz: I.Kurulu~, Sermaye Artlnmlan ve Faaliyet Alam 1.Kurulu~:Sirket Saray Matbaaclhk Kagltphk Klrtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Limited Sirketi unvam altmda iki ger~ek ki~i kurucu ortak tarafindan TL (10 TL) sermaye He Ankara Ticaret Sicil Memurlugunun sicil numarasi He tarihinde kurulmu ve Sirketin ticaret unvam ile ana sozle~mesi tarih ve 1961 sayili Tiirkiye Ticaret Sidl Gazetesinde (TTSG) Han edilmi~tir. 2.Sermaye Artlrlmlan:

2 ~irketin, sermayesini i) TL'ndan TL'na artlrdlgl, artmma ili~kinanas6zle~me tadil metninin tarihinde tescil edilerek tarih ve 3345 saylh TTSG'nde ilan edildigil, ii) TL'ndan TL'na artlrdlgl, tarih ve R036 sayill Serbest Muhasebeci Mali Mii~avirlik (SMM) Raporundan TL sermayenin 6denmi~ oldugu, artmma ili~kin anas6zle~me tadil metninin tarihinde tescil edilerek tarih ve 4560 sayili TTSG'nde ilan edildigi, iii) TL'ndan TL'na artlrdlgl, tarih ve saylh SMM Raporundan TL sermayenin 6denmi~ oldugu artmma ili~kin anas6zle~me tadil metninin tarihinde tescil edilerek tarih ve 5201 saylh TTSG'nde Han edildigi, iv) TL'ndan TL'na artlrdlgl, tarih ve 2002/4 sayth SMM Raporundan TL sermayenin 6denmi~ oldugu, artmma ili~kin anas6zle~me tadil metninin tarihinde tescil edherek tarih ve 5630 sayth TTSG'nde Han edildigi, v) TL'ndan TL'na artlrdlgl, tarih ve 2004/3 sayili YMM raporundan TL sermayenin 6denmi~ oldugu, artmma ili~kin anas6zle~me tadil metninin tarihinde tesch edilerek tarih ve 6188 saylh TTSG'nde Han edildigi, vi) YTL'ndan YTL'na artlrdlgl, tarih ve 2007/01 sayth SMM Raporundan YTL sermayenin 6denmi~ oldugu artmma ili~kin anas6zle~me tadil metninin tarihinde tescil edilerek tarih ve 6920 saylh TTSG'nde Han edildigi, vi) TL'ndan TL'na artlrdlgl, 2009/01 sayth SMM Raporundan YTL sermayenin 6denmi~ oldugu,, artlnma ili~kin anas6zle~me tadil metninin tarihinde tescil edilerek tarih ve 7385 sayili TTSG'nde Han edildigi, vii) TL'ndan TL'na artlrdlgl, tarih ve 2010/02 sayth SMM Raporundan TL sermayenin 6denmi~ oldugu, tadil metninin tarihinde tescil edilerek tarih ve 7534 sayth TTSG'nde ilan edildigi viii) tarih ve 2011/01 sayili SMM Raporundan TL sermayenin 6denmi~ oldugu anas6zle~me tadil metninin anla~ilml~tlr. 3.Nevi Degi~ikligi: ~irketin, tarihinde tescil edilerek tarih ve 7604 sayili TTSG'nde ilan edilen anas6zle~mesi He nevi degi~tirmek suretiyle anonim ~irket statiisiine kavu~tugu, ticaret unvanmm Saray Matbaaclhk Kaglt~lhk Klrtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim ~irketi olarak degi~tigi, ~irketin TL sermayesinin ,83 TL'hk kismmm ayni, ,17 TL'smm nakdi oldugu ayni sermayenin nev'i degi~tiren limited ~irketin Ankara l.asliye Ticaret Mahken'lesi'nin tarih ve 2010/339E.2010/420K no.lu ve tarihli bilirki~i raporu He tespit edilen 6zvarhgl oldugu, ~irketin anas6zle~mesinin incelenmesinden y6netim kurulunun ii~ ki~iden olu~masmm 6ng6riildiigii, nevi degi~ikligi slrasmda tescil edilen ilk ana s6zle~mede paylar arasmda grup ayrimmm dolaylslyla da imtiyazm s6z konusu olmadlgl anla~llml~tlr. ~irketin halihazlrda Esenboga Yolu 22.km Bahkhisar k6yii giri~i Akyurt/ Ankara adresinde ticari merkezinin. Pursaklar Esenboga Yolu 12.km Ke~i6ren/Ankara ve KaZlm Karabekir Cad.No.39/21-23 iskitler/ankara adreslerinde de 1 Bu TTSG'nden itibaren Sirketin sicil numarasl 65-Akyurt olarak degi~mi~tir. 2 //' ~

3 ubelerinin bulundugu anla Ilml tlr. ~irketin Orta Anadolu Aga<; Mamulleri ve Orman Orunleri ihracat<;ilan Birligi uyesi oldugu gorlilmu ur. 4.~irketin Faaliyet Alam: ~irketin ana s0zle mesinin son eklinde yer alan 3.maddesine gore "Maksat ve Konusu" nun {~ Grubu: Matbaaclllk, Kagltpllk ve Klrtasiyecilik Sanayi 1. Her tiirlii matbaa ve matbaaclllk i~iniyapmak, 2. Her tiirlii davetiye kartvizit takvim imalatml, ithalatl, ihracatl ve pazarlamasml yapmak, 3. Her tiirlii ilan reklam ve baskl i~lemleriniyapmak, 4. Her tiirlii klrtasiye, fotograf albiimii, kitap, dergi ve gazete imala-tl, ithan ihracatl ve pazarlamasml yapmak, 5. Her tiirlii cilt i~iyapmak, 6. Her ~e~it lastik damga miihiir ve ka~e imalatl, ithan ihracatl ve pazarlamaslm yapmak, 7. Of set matbaaclllk, renkli ve siyah beyaz film ~ekimleri, renk separasyon kallp 8: montajl ve her nevi baklm i~leriyapmak, Ogretim ve teknik klrtasiye malzemeleri, okul kitap ve ara~lan, ders malzemeleri ve ara~lann iman ithan ihracl ve pazarlamaslmyapmak 9. Her tiirlii kaglt, klrtasiye, miirekkep matbaa dizgi ve baskl malzemeleri almak, basmak, bunlarm ithali ihracl ve pazarlamaslmyapmak, 10. Her tiirlii ne~riyat i~in matbaa, dizgi, pikaj, klli~e ve benzeri tesisler basmak, kurmak, kiraya vermek ve ~all~tlrmak B Grubu: Digerleri 1. i~letmelerde ~all~an personele verilen yemek diger yiyecek maddeleri iiretmek hazlrlamak ve bunun i~in gerekli mutfak ve yemek iiretimi temel yiyecek maddelerini almak dagltmak ve servis hizmetlerini yerine getirmek ve bu hizmetlerin ger~ekle~tirilmesi i~in gezici dagltlm te~kilatl kurmak 2. Yemek iiretiminde gerekli olan malzemeleri yurti~i ve yurt dl~l pazarlannda saglamak ve temin etmek aynca gerekli olan bununla ilgili gerekli olan alet cihaz ve demirba~lann ithal etmek veyayurt i~inde allmlm satlmlmyapmak Yukanda belirtilen i~lerin yiiriirliikteki ve yiiriirliige girecek mevzuat hiikiimleri ~er~evesinde hukuka uygun olarakger~ekle~tirebilmesi i~in ~irket: a. $irket faaliyetleri ile ilgili olan ve bu faaliyetler i~in faydall bulunan ihtira haklanm ve beraatlanm alameti fa rika Ian lisans ve imtiyazlan resim ve modelleri iktisap eder kullamp allr veya satar kiralar klsmen veya tamamen devreder kiraya verir. Mevzuat hiikiimleri ~er~evesinde bu konularla ilgili yerli ve yabancl ki~i ve kurulu~larla i~birligiyapabilir. b. Yurt i~inde ve dl~mda faaliyet gosteren ger~ek merkezden veya yerinden yonetim esaslarma gore kurulmu~ kamu tiizel ki~ileri ile ozel hukuk ger~ek ve tiizel ki~ileri ile ~irket faaliyetlerinin gerektirdigi o/~iide her slfatla allm satlm kira istisna komisyon vekalet hizmet kefalet mii~avirlik bayilik miimessiwk acentelik distribiitorliik miiteahhitlik transit ticaret yapabilir ve hukuka uygun her tiirlii sozle~meleri akdedebilir. i~ ve dl~ teknik yardlm know-how anla~malan yapabilir patent ihtira beraatl gibi sinai haklar kazanabilir kiraya verebilir kiralayabilir ipotek veya rehin alabilir veya yatmmcllann aydmlatllmasml teminen ozel hailer

4 c. d. e. f g. h. kapsammda Sermaye PiyasasI Kurulu'nca aranacak gerekli apklamalan yapmak kaydiyla rehin ve ipotek verebilir satm alip satabilir devredebilir. SatI~ majjazasi merkez te~hir yerleri emtia depolama ve dajjitim tesisleri satin alabilir kiralayabilir kiraya verebilir in~a ettirebilir k,smen veya tamamen satlp devredebilir ba~ka ki~i ve kurulu~lara yatmmcllarm aydmlatilmasmi teminen ozel hailer kapsammda Sermaye Piyasasl Kurulu'nca aranacak gerekli apklamalan yapmak kaydlyla rehin ve ipotek verebilir. Yatmmcllarm aydmlatllmasml teminen, ozel hailer kapsammda Sermaye Piyasasl Kurulu' nca aranacak gerekli apklamalan yapmak kaydlyle; Tapu kiitiijjiine gayrimenkul olarak yazllan haklan kat miilkiyeti kiitiijjiine yaziii gayri menkullerin miilkiyet haklarml gayri menkuller iizerinde in~aat kaynak intifa siikna ve dijjer irtifak haklan gayrimenkul miikellefiyeti menkul miikellefiyeti gayn menkuller iizerinde ipotek dahil rehin haklan ve dijjer ayni haklan gayrimenkul satl~ vaadi dahil biitiin ~ahsi haklan kazanabilir, Sermaye Piyasasl Mevzuatmda belirlenen esaslara uymak kaydiyla rehin ve ipotek alabilir verebilir. Bu ayni ve ~ahsi haklan devir ve ferajj edebilir ba~kalarma tamyabilir sona erdirebilir tescil ~erh ve terkin ettirebilir. $irket leh ve aleyhinde biitiin bu i~lemleri aracllikfaaliyeti nitelijjinde olmamak kaydlyla yapabilir. YatmmCllann aydmlatllmaslm teminen, ozel hailer kapsammda Sermaye Piyasasl Kurulu' nca aranacak gerekli apklamalan yapmak kaydlyle; Her tiirlii menkul ve gayrimenkul mallan (yat ve gemiler dahil) satm alir, satar, kiralar iktisap ve tasarruf edebilir bu mallan satm alabilir yeniden in~a ettirebilir veya satabilir alacaklarma kar~llik lehine rehin veya ipotek alabilir ayni veya ~ahsi irtifak tesis edebilir. Yatmmcllarm aydmlatilmasml teminen, azel hailer kapsammda Sermaye PiyasasI Kurulu' nca aranacak gerekli apklamalan yapmak kaydlyle; liizumu halinde k,sa orta veya uzun vade ile borflanabilir kendi ihtiyaci ifin yerli ve yabanci banka,factoring, leasing ve finans kurulu~lanyla sazle~meler akdedebilir borflarma kar~llik mal ve emlakini rehin ve ipotek olarak gosterebilir remn veya ipotek verebilir. Yatmmcllarm aydmlatllmasml teminen, ozel hailer kapsammda Sermaye Piyasasl Kurulu' nca aranacak gerekli apklamalan yapmak kaydlyle;yerli ve yabancl gerfek ve tiizel ki~i ve kurulu~larla yiiriirliikteki mevzuata uygun olarak ortakliklar kurabilir kurulmu~ ortakliklara katllabilir. Menkul ktymet portfay i~letmecilijji veya araclilk faaliyeti nitelijjinde olmamak kaydtyla halihazlrda kurulmu~ ~irketlerin hisselerini satin alabilir: her tiirlii menkul k,ymet ve sermaye paylanm iktisap edebilir ve bunlan elden pkarabilir, Mesleki te~ekkiillere katllabilir veya iiye olabilir. $irketin as,l gayesinin gerfekle~tiri1mesine engel olmayacak tarz ve alfiide fe~itli amaflarla vaklfkurabilir. $irket, sermaye piyasasl mevzuatl ferfevesinde Genel Kurul karan i1e bu vakiflara ve dijjer vaklflara safi kardan pay aylrabilir. Genel kurulda ortaklarm bugisine sunulmak iizere, fe~itli amaflarla kurulmu~ vaklflara ve bu gibi ki~i ve kurumlara bajjl~ta bulunabilir. Sermaye Piyasasl Kanunu'nun md. 15/son hiikmii saklidlr. i~tigal mevzusu slmrian ifinde kalmak suretiyle yurt ifinde ve dl~mda her tiirlii mali idari ve ticari tasarrufher tiirlii taahhiit ve faaliyetlerde bulunabilir. Yurt ifinde ve dl~mda ~ube acente distribiitorliikler ve temsilcilikler afabilir irtibat biirolan kurabilir yerli ve yabanci gerfek ve tiizel ki~ilerin temsilcilik acentelik bayilik ve distribiitorliiklerini yapabilir, kendisi samp oldujju bu gib; haklan ba$kalanna tamyabilir bayilik acentelik distribiitorliik ve temsilcilikler verebilir. 4

5 i. Yukandaki i~/emlerle ilgw hammadde, yan hammadde yan mamiil maddeleri satm alabwr, ithal ve sair suretle tedarik edebilir, bunlan klsmen veya tamamen i~/etebilir. j. l!u, imalat i~/emlerinin yapllabilmesi i~in yurdun her yerinden gerekli izinleri alarak atolyeler, imalathaneler, satl~ mahalleri ve fabrikalar kurabilir, devralabilir, devredebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir. k. Yukandaki tum konulanyla ilgi/i resmi ve ozel kurumlarm a~tlgl allm ve satlm ihalelerine katllabilir. I. Yukandaki tum konulanyla ilgw olarak kanuni mevzuatlan yerine getirerek ihracat ve ithalat i~lemleriyapabilir. $irke~ Genel Kurul karan ile konusu ile ilgili veya konusu i~in yararli sayacagl, burada slralanaw faaliyetler dl~mdaki faaliyetlere de giri~ebilir. Ana Sozle~me degi~ikligi niteliginde olan bu kararm uygulanmasl i~in Sanayi ve Ticaret BakaniIgi ve Sermaye Piyasasl Kurulu'ndan gereken izinler almacak ve yatmmciiarm aydmiatilmasmi teminen, ozel hailer kapsammda Sermaye Piyasasl Kurulu'nca aranacak gerekli apklamalar yapllacaktir." $eklinde oldugu, 5.maddesi He $irketin siiresiz olarak kuruldugunun hiikme baglandlgl anla~ilml~tlr. II.Ana Sozle~me Degi~ik.ligi, Ortakhk YaplSI ve Temsil ilzam : 1.SPK'nca Onaylanml~ Ana Sozle~me:$irketin Sermaye Piyasasl Kurulu'nun tarih ve 11/341 sayili izni ve Sanayi ve Ticaret Bakanhgl i~ Ticaret Genel Miidiirliigii'niin tarih ve sayili onay yazlsl dogrultusunda donemi i~in TL kayith sermaye tavam He kayith sermaye sistemine ge~tigi, halka a~llmak i~in tadh edilen anasozle~mesine ili~kin tadil metninin, tarihinde yapllan 2010 Yllma ili~kin olagan genel kurul toplantlsmda gorii~iilerek onaylandlgl, olagan genel kurul topiantl tutanagmdan; anasozle~mesinin3.,4.,6.,7.,8.,9.,10.,12.,14.,16. maddelerinin degi~tirilmesine, ansozle~meden 15.maddenin pkanlmasma, anasozle~meye 17.,18.,19.,20., ve ge~ici 1.,2., ve 3. maddelerin eklenmesine karar verildigi goriilmii~tiir. $irketin anasozle~mesinin olagan genel kurul toplantlsmda onaylanan son ~eklinin incelenmesinden; 6.madde He sermayenin her biri 1 TL nominal degerde TL (A) grubu nama ve adet (B) grubu nama yazili olmak iizere toplam adet paya boliindiigii, anasozle~menin imtiyazlar bakimmdan incelenmesinde; i)7.maddesi ile yonetim kurulunun en ~ok ii~ YII i~in gorev yapmak iizere (A) grubu pay sahipleri arasmdan veya (A) grubu pay sahiplerinin gosterecegi adaylar arasmdan se~ilecek en az 3 en ~ok 5 iiyeden olu~masmm, ii)10.maddesi He (A) grubu pay sahiplerinin bir pay i~in 50(elli) oya, (B) grubu pay sahiplerinin bir pay i~in 1 (bir) oya sahip olmasmm ongoriildiigii anla~ilmi~tlr. Anasozle~mede yer alan imtiyazlarm, tarih ve sayih Resmi Gazetede yayinlanan 6102 sayih Tiirk Ticaret Kanunu'nun (Yeni TTK) ilgili maddeleri ~er~evesinde incelenmesinden de a~aglda yer alan tespitlere ula~ilmi~tir: i)yeni TTK'nun "2. Belirli gruplarm yonetim kurulunda temsil edilmesi" ba~hkh 360.maddesinde "Esas sozle~mede ongoriilmek ~artl ile, beliru pay gruplarma, ozellik ve nitelikleriyle belirli bir grup olu~turan pay sahiplerine ve azliga yonetim kurulunda temsil edilme hakkl tanmabilir. Bu ama~la, yonetim kurulu iiyelerinin, belirli bir grup olu~turan pay sahipleri, belirli pay gruplan ve azlik arasmdan se~ilecegi esas sozle~mede ongoriilebi/ecegi gibi, esas sozle~mede yonetim kurulu iiyeligi i~in aday onerme hakkl da tanmabilir. Genel kurul tarafindan yonetim kurulu iiyeugine onerilen adaym veya hakkm tamndlgl gruba ve azliga 54;

6 mensup adaym hakli bir sebep bulunmadljjl takdirde iiye sefilmesi zorunludur. Bu ekilde tamnacak temsil edilme hakkl. halka apk anon;m irketlerde vonetim kurulu uve savlsmm varlslm a amaz. Bajjlmslz yonetim kurulu iiyelerine ili$kin diizenlemeler saklidlr." hiikmii ile ii)yeni TTK'nun '11 - Oyda imtiyazh paylar" ba~hkh 479.maddesinde "(1) Oyda imtiyaz, e$it Wbarf dejjerdeki paylara[arkll saylda oy hakkl verilerek tanmabilir. (2) Bir pava en ~ok onbe Ov hakkl tanmabilir. Bu slmrlama, kurumla$mamn gerektirdijji veya hakll bir sebebin ispatlandljjl durumlarda uygulanmaz. Bu iki hiilde, $irketin merkezinin bulundujju yerdeki asliye ticaret mahkemesinin, kurumla$ma projesini veya hakh sebebi inceleyip, bun lara bajjll olarak, slmrlamadan istisna edilme karanm vermesi :gerekir. Projede yapllacak her dejji$iklik mahkeme kararma bajjlldlr. Kurumsalla$manm gerfekle$meyecejjinin anla$lldljjl veya hakll sebebin ortadan kalktljjl hallerde istisna etme karan mahkeme tarafindan geri almabilir. (3) Oyda imtiyaz a$ajjldaki kararlarda kullamlamaz: a) Esas sozle$me dejji$iklijji. b) i$lem denetfilerinin sefimi. c) ibra ve sorumluluk davase aplmase." Hiikmiiniin konuya ili~kin oldugu goriilmektedir. iii)yeni TTK'nun "Yiiriirliik" ba~hkh 1534.maddesinin l.fikrasl He Tiirk Ticaret Kanununun Yiiriirliigii Ve Uygulama Sekli Hakkmda Kanun hiikiimleri sakli tutulmak kaydlyla ami an Kanun'un, tarihinde yiiriirliige girecegi ongoriilmii~tiir. ate yandan, tarih ve saylh Resmi Gazetede yaymlanan 6103 sayth Tiirk Ticaret Kanununun Yiiriirliigii Ve Uygulama Sekli Hakkmda Kanun'un (Yiiriirliik Kanunu) "III.Esas Sozle~me" ba~hkh 22.maddesinde yer alan "(1) Anonim $irketler esas sozle$melerini ve limited $irketler $irket sozle$melerini, yaylml tarihinden itibaren onsekiz ay ifinde Turk Ticaret Kanunuyla uyumlu hiile getirirler. Bu sure ifinde gerekli dejji$ikliklerin yapllmamasl halinde, esas sozle$medeki ve $irket sozle$mesindeki diizenlemeyerine Turk Ticaret Kanununun ilgw hukumleri uygulamr. (2) Esas sozle$me ve limited $irket sozle$mesini birinci ftkra uyarmca uyumlu hiile getirmek ifin yapllacak genel kurullara bu Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fikrasl uygulamr. (3) Sanayi ve Ticaret Bakanlljjl bu maddede ongoriilen sureyi ancak bir Ylla kadar uzatabilir." hiikmii kar~lsmda Sirket, ana sozle~menin 7.maddesi ile (A) grubu paylara tanman yonetim kurulu iiyeligine aday gosterme imtiyazma ili~kin diizenlemeyi, halka a~lk ~irket statiisiinii kazanmasl ve soz konusu siirenin Sanayi ve Ticaret Bakanhgl tarafmdan uzatllmamasl halinde tarihinden itibaren onsekiz ay i~inde Yeni TTK'na uyumlu hale getirmek zorundadlr. Yine Yiiriirliik Kanunu'nun "IX- Oy hakki ve oyda imtiyazh paylar ile nama yazdi paylann devredilmelerinin sldlrlanmasl" ba~hkh 28.maddesinin 4.maddesine gore "Tiirk Ticaret Kanununun 479 uncu maddesinin ikinci fikrasmda belirtilen smm a$an saylda oyda imtiyaz ongoren esas sozle$me hukumleri, Turk Ticaret KanunununyaYlml tarihinden itibaren iifyll ifinde, amlan fikraya uyarlamr veya mahkemeden amlanfikrada ongorulen karar almlr." iv)bu noktada, Sirket ana sozle~mesinin 10.rnaddesi He (A) grubu pay sahiplerine oyda imtiyaz tanmmasi kar~lsmda Yeni TTK'nun" (3) Oyda imtiyaz a$ajjldaki kararlarda kullamlamaz:

7 . a) Esas s6z1e~me deiji~ikliiji. b) i~lem denet~ilerinin se~imi. c) ibra ve sorumluluk davasi aplmasl" hiikmiinii ic;eren 479.maddesinin 3.flkrasmm ~ da ~irket baklmmdan ne zaman yiiriirliige girecegine deginilmelidir. Yeni TTK'nun maddesi Yiiriirliik Kanunu hiikiimlerini sakh tuttuguna gore (Yeni TTK md.1534,f.l) ve YiiriirIiik Kanunu da "(5) Turk Ticaret Kanununun 479 uncu maddesinin u~uncu fikrasl, amlan Kanunun yaylml tarihinden itibaren bir yll sonra uygulamr." hiikmiinii ic;erdigine gore (Yiiriirliik Kanunu md.28.f.5) Yeni TTK md.479/3hiikmiiniin ~irket ac;lsmdan tarihinden itibaren bir yilm gec;mesiile birlikte yiiriirliige girecegi goriilmektedir. i~bu raporun yazildlgl tarih itibariyle soz konusu genel kurul toplantl tutanagmm heniiz ilqn edilmedigi ancak Ankara Ticaret Sidl Memurlugu'nun tescile ili~kin olarak ~irkete verdigi yazldan, toplantl tutanagmm dolaylslyla da ana sozle~me degi~ikliginin tarihinde tescil edildigi anla~llml~tlr. Taraflmlza ibraz edilen tarih ve 2011/01 savill sermayenin odendiginin tespitine ait Serbest Muhasebeci Mali Mii~avirlik Raporu'nagore soz konusu TL sermayenin tamammm odendiginin ve ~irketin ozvarhgmm tarihi itibariyle ,80 TL olarak tespit edildigi anla~ilml~tlr. 2.0rtakhk Yaplsl: ~irketin tarihinde yapilan 2010 yllma ili~kin olagan genel kurul toplantlsl hazirun cetvelinin ve ~irketin pay defterindeki kayltlarmm incelenmesinden ~irketin ortakhk yaplsl a~agldaki ~ekilde tespit edilmi~tir. Ortagm Adl / Soyadl - Ticaret Unvam Sermayedeki Pay Tutan (TL) Sermayedeki Pay Oram(%) Ali KELES-yon.Kurulu B~k ,00 Celaletin KELES , ,60 yon.kur.b~k.yrd. Meliha Bahar KELES Y on.kur. Uyesi ,40 Ra~itKURU ,00 Metin KURU ,00 TOPLAM ,00 ~irketin pay defterinin incelenmesinden ~irket hissedarlarmm paylan iizerinde herhangi bir takyidat bulunmadlgl anla~iiml~tir. 3.Temsil ve iizama Yetkililer: Nevi degi~tirmek suretiyle kurulan anonim ~irketin TTSG,nin tarih ve 7604 saylh niishasmda yaymlanan anasozle~mesinin 7.Maddesi geregince bir yil siire He gorev yapmak iizere Ali Kele~ (yonetim kurulu ba~kam), Celalettin Kele~ (yonetim kurulu ba~kan yardlmcisi) ve Meliha Bahar Kele~'in (iiye) ilk yonetim kurulu iiyeleri olarak belirlendikleri, anasozle~menin 8. Maddesi ve Ankara 61.Noterligi'nin tarih ve yevmiye nolu noter tasdikli imza sirkiileri uyarmca yonetim kurulu ba~kam Ali Kele~'in ~irket ka~esi altma atacagl miinferit imzasl ile ~irketi en geni~ manada temsil ve ilzama yetkili oldugu anla~ilml~tlr. Keza tarihli olagan genel kurul toplantlsmda yonetim kurulu iiyeliklerine 3 yil ic;in gorev yapmak iizere Ali 717

8 Kele~, Celalettin Kele~ ve Meliha Bahar Kele~'in se~ilmelerine karar verildigi anla~ilml~tlr. III.Sermaye Artlrlm Kararl:$irketin yonetim kurulu karar defterinin incelenmesinden, yonetim kurulunun daha sonra toplanarak, tarih ve 2011/13 saylh yonetim kurulu karan ile "$irketin sermayesinin TL'smdan TL'sma nakit olarak artmlmasma, nakit olarak artmlan TL'sml temsil eden paylarm mevcut ortaklarm rii~han haklarmm tamamen klsltlanarak halka arz edilmesine" karar verildigi anla~ilml~ olup, ibraz edilen tescil belgesinden soz konusu yonetim kurulu kararmm tarihinde Tkaret Skil Memurlugu nezdinde tescil edildigi ancak i~bu rapdr tarihi itibariyle TTSG'nde Han edilmedigi anla~ilml~tlr. $irketin ortaklan arasmda Ortaklar Sozle~mesi adl altmda veya bu anlamda hiikiim doguracak herhangi bir sozle~mesel ili~ki tespit edilmemi~tir. IV.~irketin Sahip Oldugu izin, Ruhsat ve Sertifikalar: Taraflmlza ibraz edilen belgelerden $irketin; a) Kiiltiir ve Turizm Bakanhgl tarafmdan verilmi~ tarihleri arasmda ge~erli, 5846 saylh Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu uyarmca matbaa, satl~, dagltlm ve yaymevi alanlarmda faaliyet gosterebilecegine dair sertifikaya Z (Ek.l), b)pursaklar Belediye Ba~kanhgl'ndan almml~ tarih ve 2011/37 sayth "i~yeri A~ma Ve Cah~ma Ruhsatl"na, c)pursaklar Belediye Ba~kanhgl'ndan ahnml~ tarih ve 2011/64 sayth "Hafta Tatili izin Belgesi"ne, d) Altmdag Belediye Ba~kanhgI'ndan ahnml~ tarih ve 2005/2717 saylh "t~yeri A~ma Ve Cah~ma Ruhsatl"na, e) Akyurt Belediye Ba~kanhgl'ndan ahnml~ tarih ve 03 sayth "i~yeri A~ma Ve Cah~ma RuhsatI"na, f)nissert Uluslararasl Sertifikasyon Ve Denetim Hizmetleri Ltd.$ti.'nden ahnml~ tarih ve NtS sayth TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yonetim Sistemi Sertifikasma, g) Nissert Uluslararasl Sertifikasyon Ve Denetim Hizmetleri Ltd.$ti.'nden ahnml~ "biyolojik materyal ta~lma kabl"na ili~kin tarih ve Nis-l06668 saylh AB direktiflerine uygunluk (CE Sertifikasyonu) Sertifikasma sahip oldugu anla~ilml~tir. $irketin faaliyetlerini yiiriitebilmesi i~in yukanda saydan belgelerden ba kaca herhangi bir beige ahnmasma gerek bulunmamaktadlr. V.~irketin Sahip Oldugu Sigorta Polh;eleri:$irketin, Anadolil Sigorta A.$. ile yapml~ oldugu i~yeri, yangm, makine, tesisat demirba~, hlrslzhk, motorlu kara ta~ltlan birle~ik kasko sigorta poli~eleri mevcut olup tarihi itibariyle toplamda TL sigorta teminatmm oldugu goriilmii~tiir. 2 S6z konusu beige 5846 saylh Fikir ve Sanat Eserieri Kanunu'nun 44/1 maddesi ile bu kanuna dayamlarak ~lkanian "Fikir ve Sanat Eserierinin Tespit Edildigi Materyallerin DoIum, C;:ogainm ve SatI~lm Yapan veya Yayan i~ietlnelerin Sertifikaiandmimasma ili~kin Usul ve Esaslar HakkInda Yonetmelik"in "Sertifika ZorunIuIugu" ba~hkh 5.maddesi geregince ahnml~ oiup, s6z konusu beige i~bu raporun ekine ahnml~nr. 81;

9 VI.Sirketin Taraf Oldugu Onemli Sozle~meler: i)sirketin taraf oldugu ozellikle matbaa kagldl ahm satlmma ili~kin olmak iizere tedarik~ilerle ve ahellarla imzaladlgl mal ahm satlm sozle~meleri, kazamlan kamu ihaleleril1e ili~kin olarak ilgili idarelerle imzalanml~ kamu ihale mevzuatl ~er~evesinde hazlrlanml~ standart sozle~meler, ~e~itli yaymevleri He imzalanml~ baslm sozle~meleri, kira s6zle~meleri, matbu i~ s6zle~meleri bulunmaktadlr. Sirketin'bu ba~hk altmda ineelenen s6zle~meleri halka arza engel bir hiikiim i~ermemektedir. ii)sirketin, Finans Finansal Kiralama A.S. ile imzalaml~ oldugu tarihli, 5 yil siireli, konusu ,00 TL bedelli Kolbus marka 3 aglz otomatik kaglt kesme makinesinin ahmmm_ finansmam olan, siire sonunda devir bedelinin 496 EUR+KDV olarak kararla~tmldlgl finansal kiralama s6zle~mesi meveuttur. S6z konusu finansal kiralama sozle~mesinin ifasmda Sirket tarafmdan temerriide dii~iildiigii takdirde bu husus Sirketin faaliyetlerini etkileyebileeek nitelikte degildir. Sirketin taraf oldugu sozle~melerin hukuka ve tabi olduklan mevzuata uygun oldugu, ~irketin faaliyetlerinin siirekliligini etkileyebileeek hususlarm bulunmadlgl, meveut sozle~me ve faaliyetlerini uzun siire siirdiirebileeegi sonueuna vanlml~tlr. Sirketin taraflmlza sunulan insan kaynaklan hakkmdaki bilgi dogrultusunda merkez ve ~ubelerinde tarihi itibariyle toplam 83 ~ah~am oldugu belirlenmi~, ~ah~anlarm herhangi bir i~~i sendikasma iiye olmadlklan anla~ilml~ ~irketin kullandlgl matbu i~ sozle~meleri ineelenmi~ ve mevzuata aykmhk g6riilmemi~tir. VII.Sirketin Maliki Bulundugu Gayrimenkuller:Sirket tarafmdan taraflmlza ibraz edilen tapu kayltlarma ve Tapu Skil Miidiirliigii nezdinde yapilan ineelemeye gore ~irketin; i) Ankara, Ke~i6ren/l Pursaklar mahallesinde tapuda 831 ada,3 parselde kayith 1988 m2 yiiz61~iimlii (hisse oram: tam, cinsi 4 kath kargir bina), ii) Ankara, Akyurt Bahkhisar koyiinde tapuda 1811 parselde kayitll 6355 m2 yiizol~iimlii (hisse oram: tam, cinsi:iizerinde fabrika binasl olan tarla) iii) Ankara Akyurt, Bahkhisar koyiinde tapuda 1815 parselde kayltll 3580 m2 yiiz61~iimlii (hisse oram:tam, cinsi:tarla) gayrimenkullere malik oldugu anla~ilml~tlr. Yukanda Oi) numarah gayrimenkul iizerinde ruhsat ve iskana bagh m2 fabrika binasi He ruhsat ve iskan dl~l(yakla~lk 2355 m2) kapah alan oldugu, (iii) nolu gayrimenkulde ruhsat ve iskan dl~l yakla~lk m2 kapah alan meveut oldugu, sozkonusu ruhsat ve iskan dl~l kapah alanlara ili~kin bu durumun ~irketin iiretim ve faaliyetlerinin siirekliligini etkileyebileeek nitelikte olmadlgl anla~ilml~tlr. Yukanda (i)de belirtilen gayrimenkul iizerinde tarihi itibariyle l)t. i~ Bankasl lehine 2. dereeeden TL tutarmda ve 2) T.i~ Bankasl lehine 1.dereeeden ABD Dolan tutarmda ipotek bulundugu anla~llml~tir. S6z konusu ipoteklerin T.i~ Bankasl Ostim tkari ~ubesinden kullamlan TL limitli eari hesap ~eklinde i~leyen kredi sozle~mesine istinaden verildigi anla~ilml~tlr. VIII.Sirkete Ait Tescilli Marka ve Logolar:Sirkete ait; a)"vizyon" marka+~ekil tarih ve sayi ile, b) "Meridyen" marka+~ekil tarih ve sayi ile, e) "Ylldlz" marka+~ekil tarih ve sayi iie, 9 ;,

10 d)"papicat" marka+~ekil tarih ve sayl ile, Turk Patent Enstitusu tarafmdan tescil edilmi~tir. IX.Sirketin Taraf Oldugu Dava ve Uyu~mazhklar:Sirketin taraf oldugu dava ve icra takiplerinde ~irketin vekili slfatlyla temsilini listlenen ikon Hukuk Burosu avukatlarmca Sirketin hukuki uyu~mazhklarma ili~kin tarafimlza ibraz edilen bilgi ve belgeler incelenmi~ ve i)sirketin davaci oldugu davalarm aglrhkh olarak. ~ek bedeli tahsiline donlik oldugu, ii) Sirketin davaci oldugu ve Akyurt Vergi Dairesi aleyhine a~llml~ 9 adet vergi cezasmm iptali davasmm ilk derece Mahkemesi'nde kazamldlgl, Dam~tay'ca bozuldugu ancak Sirketin tarihinde Akyurt Vergi Dairesi Mlidlirlugli'ne ba~vurarak sozkonusu cezalarm 6111 saylh Yasanm 3.maddesi kapsammda yapilandmlmasml talep ettigi, amlan Vergi Dairesi'nce ba~vurunun tarihinde kabul edildigi, iii)sirketin davah oldugu TL tutarh 1 adet davanm bulundugu, sozkonusu davalarm imkb Kotasyon Yonetmeligi'nin 13(h) maddesi kapsammda ~irketin uretim ve faaliyetlerinin surekliligini etkileyecek nitelikte olmadlgl tespit edilmi~tir. Sirketin taraf oldugu davalar ve icra takiplerinin son durumlan ve listesi ekte sunulm u~tur(ek.2). SONU~: Sirket tarafindan taraflmlza ibraz edilen bilgi ve beige asiliarl ve ilgili mevzuat uyarmca yapilan inceleme sonucunda; i)~irketin ilgili mevzuata gore kurulmu~ ve faaliyetine devam etmekte oldugu, ii) imkb Kotasyon Yonetmeligi'nin 13(h) maddesi ~er~evesinde Ortakhgm liretim ve faaliyetlerini etkileyecek onemli hukuki uyu~mazhklarmm bulunmadlgl iii)imkb Kotasyon Yonetmeligi'nin 13(k) maddesi ~er~evesinde kurulu~ ve faaliyetleri baklmmdan hukuki durumu ile hisse senetlerinin hukuki durumunun tabii oldugu mevzuata uygun oldugu, iv) ihra~ edilerek halka arzedilecek sermayeyi temsil eden paylarm Sermaye Piyasasl Kurulu kaydma ahnmasi ve istanbul Menkul Klymetler BorsaSl kotuna ahnmasi kaydiyla, sermaye artlnml yoluyla ihra~ edilecek paylann halka arzedilmesine herhangi bir hukuki engel olmadlgj gorli~lerine vanlml~tlr. Yukandaki bilgi ve belgelere dayanarak; Saray Matbaaclhk Kaglt~lhk Klrtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi'nin kurulu~ ve faaliyetleri baklmmdan hukuki durumu ve hisse senetlerinin hukuki durumunun 6762 saylh Turk Ticaret Kanunu ile tabi olduklan mevzuata uygun oldugu ve halka arzedilecek hisse senetlerinin devir ve tedavliliinu klsltlaylcl bir hususun bulunmadlgl sonucuna varilml~tlr. Kanaatimizi belirten i~bu raporu istanbul Menkul Klymetler BorsaSl Kotasyon Yonetmeliginin 13.maddesinin (h) ve (k) bentleri ve sozkonusu Yonetmeligin uygulama esaslarma dair tarih ve 334 saylh Genelge uyarmca sunar, SB Hukuk Burosu olarak halka arz i~in yapllan i~bu hukuki inceleme dl~mda Saray Matbaaclhk Kagltphk Klrtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi He dogrudan veya dolayh vekalet akdi veyasair bir ili~kimizin bulunmadlgml beyan ederiz. SaygIlanmlzla, Av.Sanh BAS..2?? - 10

11 Ekler: 1. Kiiltiir ve Turizm Bakanhgl'ndan almml~ 5846 sayili Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu uyannca matbaa, satl~, dagltlm ve yaymevi alanlarmda faaliyet gosterebilecegine dair sertifika 2.Sirketin temsilini iistlenen ikon Hukuk Biirosu tarafmdan tarafimlza sunulan ve Sirketin taraf oldugu dava ve uyu~mazhklar listesi

12 .., A'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :~~:;?;::~;~;;~.~;.*~f:i~<.;~*~»~.. ~ ~ * ~~. "; ~,V. "'~ ~.,..\:.:'~ ". /''''/'~;~,''>~<H?'I.'''.'''',i.~.:'<X;. '~"11 <Y. tr:)' i' ~ 91" < ) T.C. KUlTOR VE TURizM BAKANllCI S E R T if i KA FiRMAADI SARAYMATBAACIUKKAGrrClllKKlRTAsiYEcil.iK'JiCARi VE SANAYi ANONiM $irketi ADRESi MERKel MAH.,POLATSQK.NO:21 PURS4KL.AR.I ANKARA VERGi DAiRESi AKYURT VERGi NUMARASI : tj.... FAAUVET ALANI MATBAA ". " '",. t, bu sertifika a~lk unvan ve'adresi;'y~zlh Olan'ilv~ri,5846 saylll;flkir ve sanat Eserleri kanunu "uyarlnca yukarlda belirlenen alanlalanlara;,iu,kin faauyetc:gosterir. ~~$J~ v,"!- 'i- SERTiFiKA NO GEtERLiLiK TARiHi ~~~1J > ~'i 8.$'&. <> ~.>' ~ ~~, A%!;...<{ ~'S~ ~~.!.<t<.::,''!: ~~~ R..~4 <><X> t',~;,~~.c~,' ',:<:;~~::~ ::':~,,~~:n,:,~j}ri:~~i~~~l~~l}l1 :~~~i:e~~~~~;q:~~~~;;tl~;~~\.~t:~:~;<~i~{~i:~~~"::~: :;~;m:~~~*~~~;~.~.~;!.!f!.!l!.!f!.~.~.~.~.~.!t.~.~.~.t.~.~.!.~*~.~*~* ~~ '!'<: <''', ~'"'W"

13 EKBEYAN FiRMAMIZIN DAVAlI OLDUGU ANKARA 4.SULH HUKUK MAHKEMESi 2010/1010 E. NOLU itirazin jptali KONULU YARGILAMAMIZIN DAVAYA KONU DEGERi TL. SOZLE$ME ALACAGIDIR.YARGILAMA HALEN SORMEKTEDiR

14 Malbaoclilk Kagrtglilk I<Jrtasiyecilik TIcaret ve Sanayi A.~. SRRRV Akyurt Vergl DOiresl Saym Av.Sanh BAt> ist~bul Menkul Klymetler Borsasl Kotasyon Y6netmeliginin 13.maddesinin (h) ve (k) bentleri ve s6zkonusu y6netmeligin uygulama esaslarma dair tarih ve 334 saylh Genelge uyarmca talep edilen hukukt;,:u raporunun hazrrlanmasl it;,:in baglmslz hukuk~ sifab ile hukuk~ raporunu hazrrlayan taraftruza takdim edilen ve $irketimizce taraftruza sunulan raporda belirtilen belgelerin tam ve dogru oldugunu, $irketimiz tarafmdan sunulan kopya belgelerin asi11arma uygun oldugunu beyan ederiz. SaygI1arImlZla, MERKEZ MAHALLESL POLAT SOKAK, No:2, PURSAKLAR - ANKARA TEL: FAKS:

15 Av. Seher Y1LMAZ &- Av. Ezgi MANTI DANI~TA Y NEZLtNDE DEV AM EDEN VERG! UYU~MAZLIKLARINA tl~ktn Y ARG ILAMALARIMIZ HAKKINDA; 6111 sayi" "Bazi Alacaklann Yeniden YapllandlrllmaSI ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saghk Sigortasl Kpnunu ve Diger Bazi Kanun ve Kanun HOkmOnde Kararnamelerde Degisiklik Yapilmasl Hakkmda Kanun" kapsammda, yer alan vergi uyusmazhklanmlza ifiskin olarak ilgill vergi dairemiz ile uzlasi gorosmelerimiz sormektedir. Bu itibarla soz konusu alacaklar mevcut yasal dozenleme ~er~evesinde yeniden yapllandlnlmaktadlr. Bu yaptlandtrma sonrasl devam eden vergi uyusmazllk yargllamalanmlz FERAGAT EDiLEREK sonlandlrllacaktlr...2-tls.o~. b~ 1\ Cetin Eme~ Bulv (Eski 7.1 Cad.No: 16/5 A. Ove~ler I ANKARA Tel Fax:

16 III/J) fmn JIlII(lfK, Av. Seher Y1LMAZ f,. Av. Ezgi MANTI f_---- Sayan Av.Sanh BA$ istanbul Menkul Klymetler BorsaSI Kotasyon Yonetmeliginin 13.maddesinin (h) ve (k) bentleri ve sozkonusu yonetmeligin uygulama esaslarma dair tarih ve 334 saylh Genelge uyarmca talep edilen hukuk~u raporunun baglmslz hukuk~u slfatl He hazlrlanmasl i~in taraflniza Saray Matbaaclhk KagIt~lhk Klrtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi'nin vekili slfatlyla taraflmlzca takdim edilen dava ve takipler listesinde yer alan dava ve takipler haricinde beyan edilmesi gereken herhangi bir dava veya takip bulunmamaktadlr. Saygllanmlzla, ;2-0'tO')-~ ~\ Cetin Eme~ Bulv (Eski 7.1 Cad.No: 16/5 A. Ove~ler I ANKARA Tel: Fax:

17 ; Av. Seher Y1LMAZ &- Av. Ezgi MANTI SAYIN AV.SANLI SA$ SA RAY MAATSACILIK KA~ITCILIK KIRTASIYECILIK TlcARET VE SANAYI ANONIM $IRKETI'NIN taraflmlzca yorotoien hukuki takiplerinin tarihi itibariyle durumu iii!}ikte bilgilerinize slinulmu!}tur. Ilgili suallerin cevabl tam ve geryek olarak verilmi!}tir. Saygllanmlzla, Cetin Eme~ Bulv {Eski 7.' Cad.No: 16/5 A. Ove!tler I ANKARA Tel: Fax: e 1

18 Av. Seher YILMAZ f:r Av. Ezgi MANTI -2 1) SARAV MATBACILIK KAGITQILIK KIRTASlvECILlK TICARET VE SANAVI $IRKETI tarafmdan a911ml~ ve halen devam eden her turld davalar: Dava Tarihi Ve Dosva No Davall Ank.8.Asliye : Tic. ABC 2009/415E. Matbaclllk Akyurt Asliye C.M. 2007/86 Hasan E. BAKIR Ank.23.Asliye 2007/850 E. Ank.2.1.M.2008/799 E. C.M. Hasan.BAKIR Fehmi KOQOK Ank.8.Aglr C.M.2009/115 E. Mehmet TORK Ank. 1.Aglr C.M.2008/127 Abdullah E. AVDIN Dan.7.D.2008/1851 Akyurt Sulh C.M. 2010/96 E. Baklrk6y 2.AsI.Tic.M.2008/1033 E. IK.otJ. HUKUK Ambarll GDmrOk M. Emirhan GRUP Dava Konusu ABC MATBACILIGIN IFLASININ ERTELENMESI TALEBININ IPTALI. KAR$ILlKSIZ QEK KE$IDE KAR$ILlKSIZ CEK KE$IDE IHBAR TAZMINATI ALACAGI. NITELlKLI DOLANDIRICILIK. NITELlKLI DOLANDIRICILlK KAR$ILlKSIZ CEKK. FIRMAMIZA KESILEN IDARI PARA CEZASINI IPTALI. KAR$ILlKSIZ QEK KE$IDE First Fac. KAR$ILlKSIZ Kediler CEK KEJ)IDE Dava Tutan TL. _... '" a ~ Av.-~r Yll.J\II4Z Cetin Eme~ Bulv (Eski 7.) Cad.No: 16/5 A. bve~ler I 1ANKAR-;. iju Son Durum Hakklnda AClklama $irketin iflasma karar verildi. Karar Kesinle~ti firmamlz iflas alacakilian arasmda. Samk kar~'hkslz cek ke~ide etme su~undan dolayi cezalandmldl. Sanlk temyiz etti yargltayda incelemede. Samk kar~lllkslz ~ek ke ide etme su~undan dolay, cezalandlrlldl. Santk temyiz etti yargltayda incelemede. Lehimize TL. Taz. HOkmediidi. Karar temyiz edildi. Henuz inceleme Slrasmda. Vargllama Devam i Ediyor. Vargllama Devam i Ediyor. Lehimize sonuc;landl. Davall tarafca temyiz edildi inceleme soruyor. Sanlk cezaland InId I. kesin karar ac;lklandl. Samk tarafmdan i temyiz edildi. Henuz inceleme soroyor. Vargllama SOrOyor ~~

19 -., Av. Seher YlLMAZ &- Av. Ezgi MANTI LTD.$1l ETME SUC;UNUN Gisad Fac. MENFI TESPITI. 4 Ank.12.Sulh C.M. Aysel KAR$ILlKSIZ Cek Bedeli vadeli 2010/220 E. CATALBA$ CEK KE$IDE olarak Odenmekte. Ank.10.Asliye Ali Rlza KAR$ILlKSIZ Samk cezalandlnldl. C.M.2008/1109 DAYAN -1st. CEK KE$IDE Temyiz edildlhenuz : Kaa. incelemede. AkyurtAsliye C.M. 2008/281 Ali Rlza KAR$ILlKSIZ Ceza kesinle!jti. E. DAYAN -1st. CEK KE$IDE Samk yeni yek Kag. kanunundan yararlanarak Odeme taahhotonde bulundu infaz ertelendi. Akyurt Asliye C.M.2008/276 $ahin KAR$ILlKSIZ,.." <'" ~...,,, Ceza kesinle!jti. E. YOCETEN- CEK KE$IDE Samk yeni yek HAS-PA kanunundan PAZ. yararlanarak Odeme taahhotonde bulundu infaz ertelendi. Ank.27.Asliye C.M. ER-OKUR KAR$ILlKSIZ Samk hakklnda 2007/293 E. DAG. CEK KE$IDE ceza kesinle!jtl Ancak temyiz edildi. Inceleme sorovor. Akyurt Asliye... C.M.2007/54,Ank.11.Asliye C.M. 2007/241,Ank.12.Asliye C.M.2007/485,Ank.21.AsHye -, Kararlar sanlk C.M.2007/485,Ank.10.Asliye MONFERIT aleyhine kesinle!jti. C.M.2007/560,Ank.25.Asliye BURCIN KAR$ILlKSIZ Ancak temyiz edildi C.M.2007/101,Ank.28.Asliye $AHIN CEK KE$IDE inceleme sormekte. C.M.2007/124 E. Akyurt Sulh C.M. 2010/43 Mefkure TL TL. Karar sanlk aleyhine E., KULAC TL.TUTARINDA TL. Ylktl. Infaz Ank.16.Asliye KAR$ILlKSIZ a~amasmda. C.M.2009/1042 E. CEK KE$IDE.. Ank.23.Asliye METOD TL TL. Karar sanlk aleyhine C.M.2009/1044 E. EGITIM-KAF TUTARINDA ylktl,temyiz edildi DAGITIM KAR$ILlKSIZ inceleme devam CEK KE$IDE etmekte. Ank.22.Asliye C.M. Ebru TL TL. Karar sanlk aleyhine 2009/410 E. DUMAN.TUTARINDA ylktl,temyiz edildi KAR$ILlKSIZ inceleme devam CEK KE$IDE etmekte. Cetin Emell Bulv (Eski 7.) Cad.No: 16/5 A. Ovet;;ler 1ANKARA Tel: Fax:

20 Av. Seher Y1LMAZ &- Av. Ezgi MANTI Ank.7.Sulh.C.M.2009/1003 ULA$TIRMA IDARI PARA YargJlama Devam E. BAK. CEZASllpTALI etmekte. Ank.16.Asliye C.M.2010/134 Selim 4500 TL TL Tarihinde E. ESMER TUTARINDA sanlk aleyhine karar KAR$ILlKSIZ verildi. Gerekyeli C;EK KE$IDE karar henuz yazllmadl. Ank.4.i~ M.2010/543 E.. Hidayet * ~ ~ ~ Yargllama. devam 2010/548E.(Dasyalar $AHIN IHBAR ediyor. birle~tirildi.) TAZMINATI Fatih TOYSOZ \ Ank.17.i~ M.2010/409 E. MOrsel IHBAR Yargllama devam KARAKOZ TAZMINATI ediyor. Ank.13.i~ M E. AbdOlkerim IHBAR Yargllama devam AYGOL TAZMINATI ediyor. Ank.1.Vergi M. 2006/1740 Tam yargllama ORTOLO dosyalan lehimize 1745~ E. Akyurt Vergi KAZANC; sonuyland/. Davael DAIRESI. DOLAYISIYLA tarafca temyiz edildi. KESILEN IDARI DaOl~tay i/gili dairesi PARA olan 4. dairede CEZASININ ineelemede. l'rirazen IPTALI. 2) SA RAY MATBACILIK KAC3ITC;ILlK KIRTASIYECILIK TICARET VE SANAYI $IRKETI tarafmdan yorotolen iera takipleri: Dava Tarihi lera Takibi YOrOtOlen Son Durum Ve Dosva No Daval! lera Konusu lera Tutan Hakkmda Aelklama Ank.4.lera Buryin $AHIN TL TL. Takip devam M.2006/13287 TUTARINDA C;EK etmekte. E. ALACAC31 Malatya 6.iera Buryin $AHIN TOPLAM TL TL. Takip Devam M.2006/100 TUTARINDA 10 etmekte. ADET C;EK ALACAC31 Tokat Yunus C;EVIRGEN - TOP LAM TL... C;ek ~ikayeti 2.1.m.2009/14 Hasan UC;AR-Burhan TL. TUTARLI 14 sonueu ERGIN-Ya~ar ADET C;EK beklenmekte. takip KARASOY -Metin ALACAC31. derdest durumda. CANDEMIR Ank.24.1.M.200 Eper PLASTIK TL. TUTARU TL. Lehimize 8/13768 E. C;EK ALACAC31 sonuylanan yek ~ikayrti infazda I takip devam, etmekte. Ank.7.I.M.2009 Metod E.-Kaf DAC TL. TUTARLI TL. Takip Devam E. CEK ALACAC31. ediyor. Getin Eme~ Bulv IEski 7.} Cad.No: 16/5 A. Ovecler 1ANKARA Tel Fax: ~ 4

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah.Adnan Kahveci Bulvarı No.5 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No.

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

KARAR DEFTERi YONETIM KURULU KARARI

KARAR DEFTERi YONETIM KURULU KARARI KARAR TARiHi KARAR NO BA KAN YARDIMCISI tjye KARAR OZtJ 10.06.2014 2014/5 BiLAL KARA : NUSRET YILDIRIM'IN GENEL MUDUR OLARAK ATANMASI HAKK. Sel9uk iplik Sanayi ve Ticaret A.. Yonetim Kurulu 2.Organize

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MEVCUT METİN TASLAK METİN GEREKÇE ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MEVCUT METİN TASLAK METİN GEREKÇE ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MEVCUT METİN TASLAK METİN GEREKÇE ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU MADDE 3 - Şirket, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğine ("Kulüp") ait profesyonel futbol takımının

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel)

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Halaskargazi cad. No:243 Yasan İş Merkezi Kat:6 Osmanbey ŞİŞLİ İSTANBUL Telefon

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:243

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Kanun gereği üyeliği askıya alınmıştır! Karar Tarihi: 30/01/2015 Sicil No 403739/0 Firmanın dosyasında TAKYİDAT bulunmaktadır! Ünvan GOLDAŞ MAĞAZACILIK

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 199410/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan FATİH ÖKÇE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi Şube Adresi Telefon No Faks

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nda 590256 Sicil Numarası ile Kayıtlı TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ nin Esas Sözleşmesinin 4. Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Tadil Tasarısı ESKİ ŞEKİL MADDE

Detaylı

YENİ ŞEKİL. Madde 3- Şirketin amaç ve konusu;

YENİ ŞEKİL. Madde 3- Şirketin amaç ve konusu; ESKİ ŞEKİL MADDE 3) ŞİRKET İN AMAÇ VE KONUSU A. Her türlü yağlı tohumlardan bitkisel yağ üretmek ve rafine etmek, bitkisel yağ almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek. B. Gliserin üretmek, almak, ithal

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 16/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan ASEL MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi OSB.ESKOOP SAN.SİT.ESKOOP

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46 TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi İŞ KULELERİ KULE 3,34330 : 4.LEVENT-İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : 212 350 50 50-212 350

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.03.2013 16:08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel)

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.03.2013 16:08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.03.2013 16:08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : 10002 SOKAK NO:45 A.O.S.B. ÇİĞLİ-İZMİR Telefon ve Faks No. : 0232 376 74 50-0232 376

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 513068/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan Eski Ünvan ASSAN DEMİR VE SAC SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL PROFİL SATIŞ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (211 yılı Mayıs ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri NİSAN 211 MAYIS 211 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket Kredi

Detaylı

DEVREK TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Kuruluş (Gerçek Kişi ve Şubeleri) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Dilekçe ( 1 adet) 2- Noter tasdikli imza beyannamesi(1 adet asıl) 3-Nüfus Cüzdan Sureti (Nüfustan 1adet asıl) 4-

Detaylı

DAMGA VERGİSİ ORANLARI DAVA AÇMA SÜRELERİ DEFTER TASDİK SÜRELERİ DEFTER TUTMA HADLERİ DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI (GVK Mük. Md. 80) DEĞERLİ KAĞITLAR

DAMGA VERGİSİ ORANLARI DAVA AÇMA SÜRELERİ DEFTER TASDİK SÜRELERİ DEFTER TUTMA HADLERİ DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI (GVK Mük. Md. 80) DEĞERLİ KAĞITLAR D D DAMGA Sİ ORANLARI DAVA AÇMA SÜRELERİ DEFTER TASDİK SÜRELERİ DEFTER TUTMA HADLERİ DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI (GVK Mük. Md. 80) DEĞERLİ KAĞITLAR 40 q DAMGA Sİ ORANLARI Bazı Damga Vergisi Oranları ve Tutarları

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Finansman alanında faaliyet göstermek üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun ( BDDK ) 19/11/2015 tarih ve 32521522-104.01.01-E.16241

Detaylı

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL Amaç ve Konu Madde 4 Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 543762/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan ANADOLU ELEKTRONİK ALETLER PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi FATİH SULTAN

Detaylı

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ AMAÇ VE KONU MADDE 3

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ AMAÇ VE KONU MADDE 3 ESKİ METİN AMAÇ VE KONU MADDE 3 Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: a. Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, yayınlanması, çoğaltılması, dağıtımı, pazarlaması, tanıtımı,

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 375952/ Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi BÜYÜKDERE CAD.NUROL MASLAK

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

Say : 67496438/915/3745694

Say : 67496438/915/3745694 MU~ V ALiLiGi ii Milli Egitim Miidiirliigii Say : 67496438/915/3745694 Konu: Kuvayi Milliye Egitim Sendikasmm Kapatllma Karan 07/04/2015... KA YMAKAMLIGINA ) (ilr;e Milli Egitim MUdiirltigU) MU~... MUDURLUGUNE

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 463326/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan ONGAN TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ONGAN TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED

Detaylı

DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. YÖNETIM KURULU BASKANLIGI NDAN

DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. YÖNETIM KURULU BASKANLIGI NDAN DÖKTAS DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. YÖNETIM KURULU BASKANLIGI NDAN Sirketimiz Ortaklar Olagan Genel Kurul Toplantisi 2006 yili çalismalarini incelemek ve asagida yazili gündemi görüsüp karara

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 249993/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan ABK YATIRIM TEKSTİL VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ABC YATIRIM TEKSTİL VE DIŞ TİCARET ANONİM

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ Merkez ve Şubeler Madde 3 Şirketin Merkezi İstanbul dur. Adresi; Yenibosna, Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, Kuyumcukent Sitesi, Bahçelievler, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 133088/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan ALTIN KABLO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi BEREKETZADE MAH.ŞAİR ZİYA PAŞA CAD.NO.11

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1- Ankara Ticaret Sicilinin 65 Akyurt numarasında kayıtlı SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK

Detaylı

: Ade1 Kalemcilik Tic.ve San.A.S. : Esentepe Mah. Anadolu Cad. No:7 KartaliISTANBUL : 02163895884 (6 Hat) : 0216 3534290

: Ade1 Kalemcilik Tic.ve San.A.S. : Esentepe Mah. Anadolu Cad. No:7 KartaliISTANBUL : 02163895884 (6 Hat) : 0216 3534290 A ADEL!!! - ADEL KALEMCiLiK TicARET ve SANAYi A.S. Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi NO.7 Kartal 34870 istanbul ~. ~g ~~~~ ~~~ ~~ ~6 (pbx) ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU www.adel.com.tr 04.03.2010 Ortakligin

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden ve yapılması düşünülen

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2009-31.12.2009 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 652444/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan BRITISH AMERICAN TOBACCO TÜTÜN MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 269666/0 Firmanın dosyasında TAKYİDAT bulunmaktadır! Ünvan LAR İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KATAŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

istanbul MENKUl KIYMETLER BORSASI BA~KANLlGI'NA

istanbul MENKUl KIYMETLER BORSASI BA~KANLlGI'NA auiuisniosu Abidei Hurriyet Cad.iZ2etpa~ SokNo.14/32B ~i~li/istanbul T,0212 2318031 H212 2319352 5.bas@sanlibas.av.U' istanbul MENKUl KIYMETLER BORSASI BA~KANLlGI'NA istanbul,12.10.2011 Konu: imkb Kotasyon

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER BELGE TALEBİNİN DAYANAĞI

Detaylı

a) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00 de Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına,

a) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00 de Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına, Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısının; a) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00 de Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına, b) Toplantı gündeminin

Detaylı

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 - Istanbul Ticaret Sicilinin 222590/170150 sayısında kayıtlı ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

İTİBARİYLE AÇIKLANMASI İSTENEN AYLIK

İTİBARİYLE AÇIKLANMASI İSTENEN AYLIK TARİH: 31/03/2014 SAYI : MUH 130 BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. 34467- EMİRGAN/ İSTANBUL KONU:AYLIK BİLDİRİM. ŞİRKETİMİZDEN ŞUBAT 2014 BİLGİLER EKTE SUNULMUŞTUR İTİBARİYLE AYLIK

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27.05.2015 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2014 yılına ilişkin

Detaylı

0 0 0 0 0 6.000 0 0 4.800 11.330 TOPLAM 0 6.000 9.610 0 0 6.000 9.000 14.743 4.800 11.330 MAYIS 2011 HAZİRAN 2011 EUR 0 230.000 368.

0 0 0 0 0 6.000 0 0 4.800 11.330 TOPLAM 0 6.000 9.610 0 0 6.000 9.000 14.743 4.800 11.330 MAYIS 2011 HAZİRAN 2011 EUR 0 230.000 368. ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (211 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 211 HAZİRAN 211 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket

Detaylı

DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Soru 2- istenenler; Not:

DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Soru 2- istenenler; Not: DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Merkezi yonetim kapsammdaki kamu idareleri muhasebesi hesap planmda yer alan, ana hesap gruplan ve hesap gruplanm birinci diizey kodlann tamami ve her ana hesap grubuna ait ikinci

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri ŞUBAT 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

Aynı genel kurul kararı ile şirketimiz Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiş ve kayıtlı sermaye tavanı olarak 100.000.000.-TL belirlemiştir.

Aynı genel kurul kararı ile şirketimiz Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiş ve kayıtlı sermaye tavanı olarak 100.000.000.-TL belirlemiştir. UTOPYA TURĐZM ĐNŞAAT ĐŞLETMECĐLĐK TĐCARET A.Ş. SERĐ XI NO. 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FALĐYET RAPORU I-GĐRĐŞ 1- DONEMĐ : 01.01.2010-31.12.2010 2- ORTAKLIĞIN UNVANI : UTOPYA

Detaylı

MADDE 2 - ~irketin UNV ANI Sirketin Unvam "AKFEN HOLDiNG ANONiM SiRKETi" dir.bu Anasozle~mede klsaca "HOLDiNG" kelimesi ile amlacaktlr.

MADDE 2 - ~irketin UNV ANI Sirketin Unvam AKFEN HOLDiNG ANONiM SiRKETi dir.bu Anasozle~mede klsaca HOLDiNG kelimesi ile amlacaktlr. AKFEN HOLDiNG ANONiM ~irketi ANASOZLE~MESi KURULU~ VE ESAS HUKUMLER MADDEI-KURUCULAR A~aglda Adlan Soyadlan, ikametgahlan ve uyruklan yaziii Kurucular arasmda Tiirk Ticaret Kanununun Anonim Sirketler Ani

Detaylı

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+ ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU 31 Mart 2013 *Metni yazın+ İÇİNDEKİLER 1. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ..... 2 2. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. KURUCULARI VE ORTAKLIK YAPISI... 2

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 232286/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan YONCA TURİZM YATIRIM VE İŞLETMECİLİK ANONİM ŞİRKETİ FOKS TURİZM YATIRIM VE İŞLETMECİLİK ANONİM

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR ESKİ ŞEKİL AMAÇ VE KONUSU : Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır. a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev i soda

Detaylı

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02 TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI 1 İstanbul, 05.01.2004 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003/6575 ve 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ESKİ HALİ

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ESKİ HALİ GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ESKİ HALİ AMAÇ ve KONU Madde 3- Holding in esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman,

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL / ÜMRANİYE / ÇAKMAK ( 29 Adet Parsel) HAZIRLAYAN ACE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. Kayışdağı Cad. Ayşe Hatun

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.),

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.), ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.), 2. Firmanın üretim yaptığı

Detaylı

TARİH: SAYI : MUH 22 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL

TARİH: SAYI : MUH 22 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL TARİH: 30.06.2011 SAYI : MUH 22 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. 34467- EMİRGAN/ İSTANBUL KONU:AYLIK BİLDİRİM. ŞİRKETİMİZDEN MAYIS 2011 İTİBARİYLE AÇIKLANMASI

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Madde 1 :

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Madde 1 : BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nda 306766-254348 sicil numarasıyla tescilli ve Esentepe mah. Anadolu cad. No:1 Kartal İstanbul adresinde yerleşik Efes Sınai Yatırım

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2008 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 02.06.2016 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar

Detaylı

Sayı : 2014 / 180 Konu: Bilgilendirme 24 Temmuz 2014

Sayı : 2014 / 180 Konu: Bilgilendirme 24 Temmuz 2014 Sayı : 2014 / 180 Konu: Bilgilendirme 24 Temmuz 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 96 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

ANONİM ŞİRKET TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI (Anonim Şirketten Hakiki Şahısa)

ANONİM ŞİRKET TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI (Anonim Şirketten Hakiki Şahısa) F-38/REV.00 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

: Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL. Telefon ve Faks No. : (0212) (0212)

: Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL. Telefon ve Faks No. : (0212) (0212) ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Adresi : Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 251 21 21 - (0212) 249 65

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 152390/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan KALE HIRDAVAT VE MAKİNA ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi Şube Adresi Telefon No Faks Web

Detaylı

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. / INTEM, 2014 [] 30.05.2014 16:49:47

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. / INTEM, 2014 [] 30.05.2014 16:49:47 A.Ş. / INTEM, 2014 [] 30.05.2014 16:49:47 Genel Kurul Kararları Tescili Adres Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok: No:5 Levent-İstanbul Telefon 212-3179433 Faks 212-2844988 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler

Detaylı

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN TADİL GEREKÇESİ

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN TADİL GEREKÇESİ MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN TADİL GEREKÇESİ ŞİRKETİN ÜNVANI Madde 2: Şirketin Ünvanı, MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş dir ve bu

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

MADDE 5-5411 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

MADDE 5-5411 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. BANKACILIK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 5-5411 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. "Kamu sermayeli katılım bankası

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 175356/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan TAVSAN TAVUKÇULUK EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi KÜÇÜKBAKKALKÖY

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 479356/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

OCAK 2010 ŞUBAT 2010

OCAK 2010 ŞUBAT 2010 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Şubat ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri OCAK 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/15 HAFTALIK BÜLTEN 07/04/2008 11/04/2008 A. 02.01.2008 11.04.2008 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-80 Sirküler Tarihi :31.12.2013 Konu : 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Damga Vergisi Oran ve Tutarları 30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57

Detaylı

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ DEMİR GIDA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı