Abidei Hurriyet Cad.izzetpa~a Sok.No.14132B ~i~li/istanbul T: F:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Abidei Hurriyet Cad.izzetpa~a Sok.No.14132B ~i~li/istanbul T:0212 2318031 F:0212 2319352 s.bas@sanlibas.av.tr"

Transkript

1 HUI.UIBOROSlJ Abidei Hurriyet Cad.izzetpa~a Sok.No.14132B ~i~li/istanbul T: F: istanbul MENKUL KIYMETLER BORSASI BASKANLIGI'NA istanbul, KODu:iMKB Kotasyon Yonetmeliginin 13.maddesinin (h) ve (k) bentlerinin uygulanma alanlanrm ili~kin tarih ve 334 sayili Kotasyon Miidiirliigii genelgesi uyarmca talep edilen hukuk~u raporudur. istanbul Menkul Klymetler Borsasl Kotasyon Yonetmeliginin 13.maddesinin (h) ve (k) bentleri ve sozkonusu yonetmeligin uygulama esaslarma dair tarih ve 334 sayih Genelge uyarmca Saray Matbaaclhk Kagltphk Klrtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi'nin (Klsaca Sirket) halka arzi Be ilgili olarak Sirket tarafmdan taraflmlza sunulan a agldaki bilgi ve belgelerin asillan iizerinde baglmslz hukuk~u slfatl He ve ~irket He taraflmlz arasmda dogrudan veya dolayh bir ili ki olmakslzm yapilan inceleme iizerine Saym Ba~kanhgmlza sunulmak iizere i~bu rapor hazlrlanml tlr. Sirketin: Kurulu~ ana sozle mesi, kurulu u miiteakip ana sozle~me tadilleri ve bunlarm yayinlandlgl Ticaret Sicil Gazeteleri niishalan Olagan ve olaganiistii genel kurul toplantl tutanaklan, hazirun cetvelleri, Pay defteri, Sicil kayit sureti, Sermayenin odendigine dair SMM raporu, Tapu kayitlan, Mevcut marka tesch belgeleri, ruhsat ve izinlere ili~kin belgeler, Sirketin taraf oldugu dava ve takiplere ili~kin irket avukatl tarafmdan tevdi edilen liste. Soz konusu bilgi ve belgeler Sirket tarafmdan tarafimlza orijinal olarak sunulmu~ olup, sunulan belgelerin tam ve dogru oldugu, asillarmm yerine kopyalan sunulan ba ka birtaklm belgelerin de aslllarma uygun olduklan Sirket tarafmdan tarafimlza beyan edilmi~tir. Tespitlerimizi a~aglda bbgberinize sunanz: I.Kurulu~, Sermaye Artlnmlan ve Faaliyet Alam 1.Kurulu~:Sirket Saray Matbaaclhk Kagltphk Klrtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Limited Sirketi unvam altmda iki ger~ek ki~i kurucu ortak tarafindan TL (10 TL) sermaye He Ankara Ticaret Sicil Memurlugunun sicil numarasi He tarihinde kurulmu ve Sirketin ticaret unvam ile ana sozle~mesi tarih ve 1961 sayili Tiirkiye Ticaret Sidl Gazetesinde (TTSG) Han edilmi~tir. 2.Sermaye Artlrlmlan:

2 ~irketin, sermayesini i) TL'ndan TL'na artlrdlgl, artmma ili~kinanas6zle~me tadil metninin tarihinde tescil edilerek tarih ve 3345 saylh TTSG'nde ilan edildigil, ii) TL'ndan TL'na artlrdlgl, tarih ve R036 sayill Serbest Muhasebeci Mali Mii~avirlik (SMM) Raporundan TL sermayenin 6denmi~ oldugu, artmma ili~kin anas6zle~me tadil metninin tarihinde tescil edilerek tarih ve 4560 sayili TTSG'nde ilan edildigi, iii) TL'ndan TL'na artlrdlgl, tarih ve saylh SMM Raporundan TL sermayenin 6denmi~ oldugu artmma ili~kin anas6zle~me tadil metninin tarihinde tescil edilerek tarih ve 5201 saylh TTSG'nde Han edildigi, iv) TL'ndan TL'na artlrdlgl, tarih ve 2002/4 sayth SMM Raporundan TL sermayenin 6denmi~ oldugu, artmma ili~kin anas6zle~me tadil metninin tarihinde tescil edherek tarih ve 5630 sayth TTSG'nde Han edildigi, v) TL'ndan TL'na artlrdlgl, tarih ve 2004/3 sayili YMM raporundan TL sermayenin 6denmi~ oldugu, artmma ili~kin anas6zle~me tadil metninin tarihinde tesch edilerek tarih ve 6188 saylh TTSG'nde Han edildigi, vi) YTL'ndan YTL'na artlrdlgl, tarih ve 2007/01 sayth SMM Raporundan YTL sermayenin 6denmi~ oldugu artmma ili~kin anas6zle~me tadil metninin tarihinde tescil edilerek tarih ve 6920 saylh TTSG'nde Han edildigi, vi) TL'ndan TL'na artlrdlgl, 2009/01 sayth SMM Raporundan YTL sermayenin 6denmi~ oldugu,, artlnma ili~kin anas6zle~me tadil metninin tarihinde tescil edilerek tarih ve 7385 sayili TTSG'nde Han edildigi, vii) TL'ndan TL'na artlrdlgl, tarih ve 2010/02 sayth SMM Raporundan TL sermayenin 6denmi~ oldugu, tadil metninin tarihinde tescil edilerek tarih ve 7534 sayth TTSG'nde ilan edildigi viii) tarih ve 2011/01 sayili SMM Raporundan TL sermayenin 6denmi~ oldugu anas6zle~me tadil metninin anla~ilml~tlr. 3.Nevi Degi~ikligi: ~irketin, tarihinde tescil edilerek tarih ve 7604 sayili TTSG'nde ilan edilen anas6zle~mesi He nevi degi~tirmek suretiyle anonim ~irket statiisiine kavu~tugu, ticaret unvanmm Saray Matbaaclhk Kaglt~lhk Klrtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim ~irketi olarak degi~tigi, ~irketin TL sermayesinin ,83 TL'hk kismmm ayni, ,17 TL'smm nakdi oldugu ayni sermayenin nev'i degi~tiren limited ~irketin Ankara l.asliye Ticaret Mahken'lesi'nin tarih ve 2010/339E.2010/420K no.lu ve tarihli bilirki~i raporu He tespit edilen 6zvarhgl oldugu, ~irketin anas6zle~mesinin incelenmesinden y6netim kurulunun ii~ ki~iden olu~masmm 6ng6riildiigii, nevi degi~ikligi slrasmda tescil edilen ilk ana s6zle~mede paylar arasmda grup ayrimmm dolaylslyla da imtiyazm s6z konusu olmadlgl anla~llml~tlr. ~irketin halihazlrda Esenboga Yolu 22.km Bahkhisar k6yii giri~i Akyurt/ Ankara adresinde ticari merkezinin. Pursaklar Esenboga Yolu 12.km Ke~i6ren/Ankara ve KaZlm Karabekir Cad.No.39/21-23 iskitler/ankara adreslerinde de 1 Bu TTSG'nden itibaren Sirketin sicil numarasl 65-Akyurt olarak degi~mi~tir. 2 //' ~

3 ubelerinin bulundugu anla Ilml tlr. ~irketin Orta Anadolu Aga<; Mamulleri ve Orman Orunleri ihracat<;ilan Birligi uyesi oldugu gorlilmu ur. 4.~irketin Faaliyet Alam: ~irketin ana s0zle mesinin son eklinde yer alan 3.maddesine gore "Maksat ve Konusu" nun {~ Grubu: Matbaaclllk, Kagltpllk ve Klrtasiyecilik Sanayi 1. Her tiirlii matbaa ve matbaaclllk i~iniyapmak, 2. Her tiirlii davetiye kartvizit takvim imalatml, ithalatl, ihracatl ve pazarlamasml yapmak, 3. Her tiirlii ilan reklam ve baskl i~lemleriniyapmak, 4. Her tiirlii klrtasiye, fotograf albiimii, kitap, dergi ve gazete imala-tl, ithan ihracatl ve pazarlamasml yapmak, 5. Her tiirlii cilt i~iyapmak, 6. Her ~e~it lastik damga miihiir ve ka~e imalatl, ithan ihracatl ve pazarlamaslm yapmak, 7. Of set matbaaclllk, renkli ve siyah beyaz film ~ekimleri, renk separasyon kallp 8: montajl ve her nevi baklm i~leriyapmak, Ogretim ve teknik klrtasiye malzemeleri, okul kitap ve ara~lan, ders malzemeleri ve ara~lann iman ithan ihracl ve pazarlamaslmyapmak 9. Her tiirlii kaglt, klrtasiye, miirekkep matbaa dizgi ve baskl malzemeleri almak, basmak, bunlarm ithali ihracl ve pazarlamaslmyapmak, 10. Her tiirlii ne~riyat i~in matbaa, dizgi, pikaj, klli~e ve benzeri tesisler basmak, kurmak, kiraya vermek ve ~all~tlrmak B Grubu: Digerleri 1. i~letmelerde ~all~an personele verilen yemek diger yiyecek maddeleri iiretmek hazlrlamak ve bunun i~in gerekli mutfak ve yemek iiretimi temel yiyecek maddelerini almak dagltmak ve servis hizmetlerini yerine getirmek ve bu hizmetlerin ger~ekle~tirilmesi i~in gezici dagltlm te~kilatl kurmak 2. Yemek iiretiminde gerekli olan malzemeleri yurti~i ve yurt dl~l pazarlannda saglamak ve temin etmek aynca gerekli olan bununla ilgili gerekli olan alet cihaz ve demirba~lann ithal etmek veyayurt i~inde allmlm satlmlmyapmak Yukanda belirtilen i~lerin yiiriirliikteki ve yiiriirliige girecek mevzuat hiikiimleri ~er~evesinde hukuka uygun olarakger~ekle~tirebilmesi i~in ~irket: a. $irket faaliyetleri ile ilgili olan ve bu faaliyetler i~in faydall bulunan ihtira haklanm ve beraatlanm alameti fa rika Ian lisans ve imtiyazlan resim ve modelleri iktisap eder kullamp allr veya satar kiralar klsmen veya tamamen devreder kiraya verir. Mevzuat hiikiimleri ~er~evesinde bu konularla ilgili yerli ve yabancl ki~i ve kurulu~larla i~birligiyapabilir. b. Yurt i~inde ve dl~mda faaliyet gosteren ger~ek merkezden veya yerinden yonetim esaslarma gore kurulmu~ kamu tiizel ki~ileri ile ozel hukuk ger~ek ve tiizel ki~ileri ile ~irket faaliyetlerinin gerektirdigi o/~iide her slfatla allm satlm kira istisna komisyon vekalet hizmet kefalet mii~avirlik bayilik miimessiwk acentelik distribiitorliik miiteahhitlik transit ticaret yapabilir ve hukuka uygun her tiirlii sozle~meleri akdedebilir. i~ ve dl~ teknik yardlm know-how anla~malan yapabilir patent ihtira beraatl gibi sinai haklar kazanabilir kiraya verebilir kiralayabilir ipotek veya rehin alabilir veya yatmmcllann aydmlatllmasml teminen ozel hailer

4 c. d. e. f g. h. kapsammda Sermaye PiyasasI Kurulu'nca aranacak gerekli apklamalan yapmak kaydiyla rehin ve ipotek verebilir satm alip satabilir devredebilir. SatI~ majjazasi merkez te~hir yerleri emtia depolama ve dajjitim tesisleri satin alabilir kiralayabilir kiraya verebilir in~a ettirebilir k,smen veya tamamen satlp devredebilir ba~ka ki~i ve kurulu~lara yatmmcllarm aydmlatilmasmi teminen ozel hailer kapsammda Sermaye Piyasasl Kurulu'nca aranacak gerekli apklamalan yapmak kaydlyla rehin ve ipotek verebilir. Yatmmcllarm aydmlatllmasml teminen, ozel hailer kapsammda Sermaye Piyasasl Kurulu' nca aranacak gerekli apklamalan yapmak kaydlyle; Tapu kiitiijjiine gayrimenkul olarak yazllan haklan kat miilkiyeti kiitiijjiine yaziii gayri menkullerin miilkiyet haklarml gayri menkuller iizerinde in~aat kaynak intifa siikna ve dijjer irtifak haklan gayrimenkul miikellefiyeti menkul miikellefiyeti gayn menkuller iizerinde ipotek dahil rehin haklan ve dijjer ayni haklan gayrimenkul satl~ vaadi dahil biitiin ~ahsi haklan kazanabilir, Sermaye Piyasasl Mevzuatmda belirlenen esaslara uymak kaydiyla rehin ve ipotek alabilir verebilir. Bu ayni ve ~ahsi haklan devir ve ferajj edebilir ba~kalarma tamyabilir sona erdirebilir tescil ~erh ve terkin ettirebilir. $irket leh ve aleyhinde biitiin bu i~lemleri aracllikfaaliyeti nitelijjinde olmamak kaydlyla yapabilir. YatmmCllann aydmlatllmaslm teminen, ozel hailer kapsammda Sermaye Piyasasl Kurulu' nca aranacak gerekli apklamalan yapmak kaydlyle; Her tiirlii menkul ve gayrimenkul mallan (yat ve gemiler dahil) satm alir, satar, kiralar iktisap ve tasarruf edebilir bu mallan satm alabilir yeniden in~a ettirebilir veya satabilir alacaklarma kar~llik lehine rehin veya ipotek alabilir ayni veya ~ahsi irtifak tesis edebilir. Yatmmcllarm aydmlatilmasml teminen, azel hailer kapsammda Sermaye PiyasasI Kurulu' nca aranacak gerekli apklamalan yapmak kaydlyle; liizumu halinde k,sa orta veya uzun vade ile borflanabilir kendi ihtiyaci ifin yerli ve yabanci banka,factoring, leasing ve finans kurulu~lanyla sazle~meler akdedebilir borflarma kar~llik mal ve emlakini rehin ve ipotek olarak gosterebilir remn veya ipotek verebilir. Yatmmcllarm aydmlatllmasml teminen, ozel hailer kapsammda Sermaye Piyasasl Kurulu' nca aranacak gerekli apklamalan yapmak kaydlyle;yerli ve yabancl gerfek ve tiizel ki~i ve kurulu~larla yiiriirliikteki mevzuata uygun olarak ortakliklar kurabilir kurulmu~ ortakliklara katllabilir. Menkul ktymet portfay i~letmecilijji veya araclilk faaliyeti nitelijjinde olmamak kaydtyla halihazlrda kurulmu~ ~irketlerin hisselerini satin alabilir: her tiirlii menkul k,ymet ve sermaye paylanm iktisap edebilir ve bunlan elden pkarabilir, Mesleki te~ekkiillere katllabilir veya iiye olabilir. $irketin as,l gayesinin gerfekle~tiri1mesine engel olmayacak tarz ve alfiide fe~itli amaflarla vaklfkurabilir. $irket, sermaye piyasasl mevzuatl ferfevesinde Genel Kurul karan i1e bu vakiflara ve dijjer vaklflara safi kardan pay aylrabilir. Genel kurulda ortaklarm bugisine sunulmak iizere, fe~itli amaflarla kurulmu~ vaklflara ve bu gibi ki~i ve kurumlara bajjl~ta bulunabilir. Sermaye Piyasasl Kanunu'nun md. 15/son hiikmii saklidlr. i~tigal mevzusu slmrian ifinde kalmak suretiyle yurt ifinde ve dl~mda her tiirlii mali idari ve ticari tasarrufher tiirlii taahhiit ve faaliyetlerde bulunabilir. Yurt ifinde ve dl~mda ~ube acente distribiitorliikler ve temsilcilikler afabilir irtibat biirolan kurabilir yerli ve yabanci gerfek ve tiizel ki~ilerin temsilcilik acentelik bayilik ve distribiitorliiklerini yapabilir, kendisi samp oldujju bu gib; haklan ba$kalanna tamyabilir bayilik acentelik distribiitorliik ve temsilcilikler verebilir. 4

5 i. Yukandaki i~/emlerle ilgw hammadde, yan hammadde yan mamiil maddeleri satm alabwr, ithal ve sair suretle tedarik edebilir, bunlan klsmen veya tamamen i~/etebilir. j. l!u, imalat i~/emlerinin yapllabilmesi i~in yurdun her yerinden gerekli izinleri alarak atolyeler, imalathaneler, satl~ mahalleri ve fabrikalar kurabilir, devralabilir, devredebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir. k. Yukandaki tum konulanyla ilgi/i resmi ve ozel kurumlarm a~tlgl allm ve satlm ihalelerine katllabilir. I. Yukandaki tum konulanyla ilgw olarak kanuni mevzuatlan yerine getirerek ihracat ve ithalat i~lemleriyapabilir. $irke~ Genel Kurul karan ile konusu ile ilgili veya konusu i~in yararli sayacagl, burada slralanaw faaliyetler dl~mdaki faaliyetlere de giri~ebilir. Ana Sozle~me degi~ikligi niteliginde olan bu kararm uygulanmasl i~in Sanayi ve Ticaret BakaniIgi ve Sermaye Piyasasl Kurulu'ndan gereken izinler almacak ve yatmmciiarm aydmiatilmasmi teminen, ozel hailer kapsammda Sermaye Piyasasl Kurulu'nca aranacak gerekli apklamalar yapllacaktir." $eklinde oldugu, 5.maddesi He $irketin siiresiz olarak kuruldugunun hiikme baglandlgl anla~ilml~tlr. II.Ana Sozle~me Degi~ik.ligi, Ortakhk YaplSI ve Temsil ilzam : 1.SPK'nca Onaylanml~ Ana Sozle~me:$irketin Sermaye Piyasasl Kurulu'nun tarih ve 11/341 sayili izni ve Sanayi ve Ticaret Bakanhgl i~ Ticaret Genel Miidiirliigii'niin tarih ve sayili onay yazlsl dogrultusunda donemi i~in TL kayith sermaye tavam He kayith sermaye sistemine ge~tigi, halka a~llmak i~in tadh edilen anasozle~mesine ili~kin tadil metninin, tarihinde yapllan 2010 Yllma ili~kin olagan genel kurul toplantlsmda gorii~iilerek onaylandlgl, olagan genel kurul topiantl tutanagmdan; anasozle~mesinin3.,4.,6.,7.,8.,9.,10.,12.,14.,16. maddelerinin degi~tirilmesine, ansozle~meden 15.maddenin pkanlmasma, anasozle~meye 17.,18.,19.,20., ve ge~ici 1.,2., ve 3. maddelerin eklenmesine karar verildigi goriilmii~tiir. $irketin anasozle~mesinin olagan genel kurul toplantlsmda onaylanan son ~eklinin incelenmesinden; 6.madde He sermayenin her biri 1 TL nominal degerde TL (A) grubu nama ve adet (B) grubu nama yazili olmak iizere toplam adet paya boliindiigii, anasozle~menin imtiyazlar bakimmdan incelenmesinde; i)7.maddesi ile yonetim kurulunun en ~ok ii~ YII i~in gorev yapmak iizere (A) grubu pay sahipleri arasmdan veya (A) grubu pay sahiplerinin gosterecegi adaylar arasmdan se~ilecek en az 3 en ~ok 5 iiyeden olu~masmm, ii)10.maddesi He (A) grubu pay sahiplerinin bir pay i~in 50(elli) oya, (B) grubu pay sahiplerinin bir pay i~in 1 (bir) oya sahip olmasmm ongoriildiigii anla~ilmi~tlr. Anasozle~mede yer alan imtiyazlarm, tarih ve sayih Resmi Gazetede yayinlanan 6102 sayih Tiirk Ticaret Kanunu'nun (Yeni TTK) ilgili maddeleri ~er~evesinde incelenmesinden de a~aglda yer alan tespitlere ula~ilmi~tir: i)yeni TTK'nun "2. Belirli gruplarm yonetim kurulunda temsil edilmesi" ba~hkh 360.maddesinde "Esas sozle~mede ongoriilmek ~artl ile, beliru pay gruplarma, ozellik ve nitelikleriyle belirli bir grup olu~turan pay sahiplerine ve azliga yonetim kurulunda temsil edilme hakkl tanmabilir. Bu ama~la, yonetim kurulu iiyelerinin, belirli bir grup olu~turan pay sahipleri, belirli pay gruplan ve azlik arasmdan se~ilecegi esas sozle~mede ongoriilebi/ecegi gibi, esas sozle~mede yonetim kurulu iiyeligi i~in aday onerme hakkl da tanmabilir. Genel kurul tarafindan yonetim kurulu iiyeugine onerilen adaym veya hakkm tamndlgl gruba ve azliga 54;

6 mensup adaym hakli bir sebep bulunmadljjl takdirde iiye sefilmesi zorunludur. Bu ekilde tamnacak temsil edilme hakkl. halka apk anon;m irketlerde vonetim kurulu uve savlsmm varlslm a amaz. Bajjlmslz yonetim kurulu iiyelerine ili$kin diizenlemeler saklidlr." hiikmii ile ii)yeni TTK'nun '11 - Oyda imtiyazh paylar" ba~hkh 479.maddesinde "(1) Oyda imtiyaz, e$it Wbarf dejjerdeki paylara[arkll saylda oy hakkl verilerek tanmabilir. (2) Bir pava en ~ok onbe Ov hakkl tanmabilir. Bu slmrlama, kurumla$mamn gerektirdijji veya hakll bir sebebin ispatlandljjl durumlarda uygulanmaz. Bu iki hiilde, $irketin merkezinin bulundujju yerdeki asliye ticaret mahkemesinin, kurumla$ma projesini veya hakh sebebi inceleyip, bun lara bajjll olarak, slmrlamadan istisna edilme karanm vermesi :gerekir. Projede yapllacak her dejji$iklik mahkeme kararma bajjlldlr. Kurumsalla$manm gerfekle$meyecejjinin anla$lldljjl veya hakll sebebin ortadan kalktljjl hallerde istisna etme karan mahkeme tarafindan geri almabilir. (3) Oyda imtiyaz a$ajjldaki kararlarda kullamlamaz: a) Esas sozle$me dejji$iklijji. b) i$lem denetfilerinin sefimi. c) ibra ve sorumluluk davase aplmase." Hiikmiiniin konuya ili~kin oldugu goriilmektedir. iii)yeni TTK'nun "Yiiriirliik" ba~hkh 1534.maddesinin l.fikrasl He Tiirk Ticaret Kanununun Yiiriirliigii Ve Uygulama Sekli Hakkmda Kanun hiikiimleri sakli tutulmak kaydlyla ami an Kanun'un, tarihinde yiiriirliige girecegi ongoriilmii~tiir. ate yandan, tarih ve saylh Resmi Gazetede yaymlanan 6103 sayth Tiirk Ticaret Kanununun Yiiriirliigii Ve Uygulama Sekli Hakkmda Kanun'un (Yiiriirliik Kanunu) "III.Esas Sozle~me" ba~hkh 22.maddesinde yer alan "(1) Anonim $irketler esas sozle$melerini ve limited $irketler $irket sozle$melerini, yaylml tarihinden itibaren onsekiz ay ifinde Turk Ticaret Kanunuyla uyumlu hiile getirirler. Bu sure ifinde gerekli dejji$ikliklerin yapllmamasl halinde, esas sozle$medeki ve $irket sozle$mesindeki diizenlemeyerine Turk Ticaret Kanununun ilgw hukumleri uygulamr. (2) Esas sozle$me ve limited $irket sozle$mesini birinci ftkra uyarmca uyumlu hiile getirmek ifin yapllacak genel kurullara bu Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fikrasl uygulamr. (3) Sanayi ve Ticaret Bakanlljjl bu maddede ongoriilen sureyi ancak bir Ylla kadar uzatabilir." hiikmii kar~lsmda Sirket, ana sozle~menin 7.maddesi ile (A) grubu paylara tanman yonetim kurulu iiyeligine aday gosterme imtiyazma ili~kin diizenlemeyi, halka a~lk ~irket statiisiinii kazanmasl ve soz konusu siirenin Sanayi ve Ticaret Bakanhgl tarafmdan uzatllmamasl halinde tarihinden itibaren onsekiz ay i~inde Yeni TTK'na uyumlu hale getirmek zorundadlr. Yine Yiiriirliik Kanunu'nun "IX- Oy hakki ve oyda imtiyazh paylar ile nama yazdi paylann devredilmelerinin sldlrlanmasl" ba~hkh 28.maddesinin 4.maddesine gore "Tiirk Ticaret Kanununun 479 uncu maddesinin ikinci fikrasmda belirtilen smm a$an saylda oyda imtiyaz ongoren esas sozle$me hukumleri, Turk Ticaret KanunununyaYlml tarihinden itibaren iifyll ifinde, amlan fikraya uyarlamr veya mahkemeden amlanfikrada ongorulen karar almlr." iv)bu noktada, Sirket ana sozle~mesinin 10.rnaddesi He (A) grubu pay sahiplerine oyda imtiyaz tanmmasi kar~lsmda Yeni TTK'nun" (3) Oyda imtiyaz a$ajjldaki kararlarda kullamlamaz:

7 . a) Esas s6z1e~me deiji~ikliiji. b) i~lem denet~ilerinin se~imi. c) ibra ve sorumluluk davasi aplmasl" hiikmiinii ic;eren 479.maddesinin 3.flkrasmm ~ da ~irket baklmmdan ne zaman yiiriirliige girecegine deginilmelidir. Yeni TTK'nun maddesi Yiiriirliik Kanunu hiikiimlerini sakh tuttuguna gore (Yeni TTK md.1534,f.l) ve YiiriirIiik Kanunu da "(5) Turk Ticaret Kanununun 479 uncu maddesinin u~uncu fikrasl, amlan Kanunun yaylml tarihinden itibaren bir yll sonra uygulamr." hiikmiinii ic;erdigine gore (Yiiriirliik Kanunu md.28.f.5) Yeni TTK md.479/3hiikmiiniin ~irket ac;lsmdan tarihinden itibaren bir yilm gec;mesiile birlikte yiiriirliige girecegi goriilmektedir. i~bu raporun yazildlgl tarih itibariyle soz konusu genel kurul toplantl tutanagmm heniiz ilqn edilmedigi ancak Ankara Ticaret Sidl Memurlugu'nun tescile ili~kin olarak ~irkete verdigi yazldan, toplantl tutanagmm dolaylslyla da ana sozle~me degi~ikliginin tarihinde tescil edildigi anla~llml~tlr. Taraflmlza ibraz edilen tarih ve 2011/01 savill sermayenin odendiginin tespitine ait Serbest Muhasebeci Mali Mii~avirlik Raporu'nagore soz konusu TL sermayenin tamammm odendiginin ve ~irketin ozvarhgmm tarihi itibariyle ,80 TL olarak tespit edildigi anla~ilml~tlr. 2.0rtakhk Yaplsl: ~irketin tarihinde yapilan 2010 yllma ili~kin olagan genel kurul toplantlsl hazirun cetvelinin ve ~irketin pay defterindeki kayltlarmm incelenmesinden ~irketin ortakhk yaplsl a~agldaki ~ekilde tespit edilmi~tir. Ortagm Adl / Soyadl - Ticaret Unvam Sermayedeki Pay Tutan (TL) Sermayedeki Pay Oram(%) Ali KELES-yon.Kurulu B~k ,00 Celaletin KELES , ,60 yon.kur.b~k.yrd. Meliha Bahar KELES Y on.kur. Uyesi ,40 Ra~itKURU ,00 Metin KURU ,00 TOPLAM ,00 ~irketin pay defterinin incelenmesinden ~irket hissedarlarmm paylan iizerinde herhangi bir takyidat bulunmadlgl anla~iiml~tir. 3.Temsil ve iizama Yetkililer: Nevi degi~tirmek suretiyle kurulan anonim ~irketin TTSG,nin tarih ve 7604 saylh niishasmda yaymlanan anasozle~mesinin 7.Maddesi geregince bir yil siire He gorev yapmak iizere Ali Kele~ (yonetim kurulu ba~kam), Celalettin Kele~ (yonetim kurulu ba~kan yardlmcisi) ve Meliha Bahar Kele~'in (iiye) ilk yonetim kurulu iiyeleri olarak belirlendikleri, anasozle~menin 8. Maddesi ve Ankara 61.Noterligi'nin tarih ve yevmiye nolu noter tasdikli imza sirkiileri uyarmca yonetim kurulu ba~kam Ali Kele~'in ~irket ka~esi altma atacagl miinferit imzasl ile ~irketi en geni~ manada temsil ve ilzama yetkili oldugu anla~ilml~tlr. Keza tarihli olagan genel kurul toplantlsmda yonetim kurulu iiyeliklerine 3 yil ic;in gorev yapmak iizere Ali 717

8 Kele~, Celalettin Kele~ ve Meliha Bahar Kele~'in se~ilmelerine karar verildigi anla~ilml~tlr. III.Sermaye Artlrlm Kararl:$irketin yonetim kurulu karar defterinin incelenmesinden, yonetim kurulunun daha sonra toplanarak, tarih ve 2011/13 saylh yonetim kurulu karan ile "$irketin sermayesinin TL'smdan TL'sma nakit olarak artmlmasma, nakit olarak artmlan TL'sml temsil eden paylarm mevcut ortaklarm rii~han haklarmm tamamen klsltlanarak halka arz edilmesine" karar verildigi anla~ilml~ olup, ibraz edilen tescil belgesinden soz konusu yonetim kurulu kararmm tarihinde Tkaret Skil Memurlugu nezdinde tescil edildigi ancak i~bu rapdr tarihi itibariyle TTSG'nde Han edilmedigi anla~ilml~tlr. $irketin ortaklan arasmda Ortaklar Sozle~mesi adl altmda veya bu anlamda hiikiim doguracak herhangi bir sozle~mesel ili~ki tespit edilmemi~tir. IV.~irketin Sahip Oldugu izin, Ruhsat ve Sertifikalar: Taraflmlza ibraz edilen belgelerden $irketin; a) Kiiltiir ve Turizm Bakanhgl tarafmdan verilmi~ tarihleri arasmda ge~erli, 5846 saylh Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu uyarmca matbaa, satl~, dagltlm ve yaymevi alanlarmda faaliyet gosterebilecegine dair sertifikaya Z (Ek.l), b)pursaklar Belediye Ba~kanhgl'ndan almml~ tarih ve 2011/37 sayth "i~yeri A~ma Ve Cah~ma Ruhsatl"na, c)pursaklar Belediye Ba~kanhgl'ndan ahnml~ tarih ve 2011/64 sayth "Hafta Tatili izin Belgesi"ne, d) Altmdag Belediye Ba~kanhgI'ndan ahnml~ tarih ve 2005/2717 saylh "t~yeri A~ma Ve Cah~ma Ruhsatl"na, e) Akyurt Belediye Ba~kanhgl'ndan ahnml~ tarih ve 03 sayth "i~yeri A~ma Ve Cah~ma RuhsatI"na, f)nissert Uluslararasl Sertifikasyon Ve Denetim Hizmetleri Ltd.$ti.'nden ahnml~ tarih ve NtS sayth TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yonetim Sistemi Sertifikasma, g) Nissert Uluslararasl Sertifikasyon Ve Denetim Hizmetleri Ltd.$ti.'nden ahnml~ "biyolojik materyal ta~lma kabl"na ili~kin tarih ve Nis-l06668 saylh AB direktiflerine uygunluk (CE Sertifikasyonu) Sertifikasma sahip oldugu anla~ilml~tir. $irketin faaliyetlerini yiiriitebilmesi i~in yukanda saydan belgelerden ba kaca herhangi bir beige ahnmasma gerek bulunmamaktadlr. V.~irketin Sahip Oldugu Sigorta Polh;eleri:$irketin, Anadolil Sigorta A.$. ile yapml~ oldugu i~yeri, yangm, makine, tesisat demirba~, hlrslzhk, motorlu kara ta~ltlan birle~ik kasko sigorta poli~eleri mevcut olup tarihi itibariyle toplamda TL sigorta teminatmm oldugu goriilmii~tiir. 2 S6z konusu beige 5846 saylh Fikir ve Sanat Eserieri Kanunu'nun 44/1 maddesi ile bu kanuna dayamlarak ~lkanian "Fikir ve Sanat Eserierinin Tespit Edildigi Materyallerin DoIum, C;:ogainm ve SatI~lm Yapan veya Yayan i~ietlnelerin Sertifikaiandmimasma ili~kin Usul ve Esaslar HakkInda Yonetmelik"in "Sertifika ZorunIuIugu" ba~hkh 5.maddesi geregince ahnml~ oiup, s6z konusu beige i~bu raporun ekine ahnml~nr. 81;

9 VI.Sirketin Taraf Oldugu Onemli Sozle~meler: i)sirketin taraf oldugu ozellikle matbaa kagldl ahm satlmma ili~kin olmak iizere tedarik~ilerle ve ahellarla imzaladlgl mal ahm satlm sozle~meleri, kazamlan kamu ihaleleril1e ili~kin olarak ilgili idarelerle imzalanml~ kamu ihale mevzuatl ~er~evesinde hazlrlanml~ standart sozle~meler, ~e~itli yaymevleri He imzalanml~ baslm sozle~meleri, kira s6zle~meleri, matbu i~ s6zle~meleri bulunmaktadlr. Sirketin'bu ba~hk altmda ineelenen s6zle~meleri halka arza engel bir hiikiim i~ermemektedir. ii)sirketin, Finans Finansal Kiralama A.S. ile imzalaml~ oldugu tarihli, 5 yil siireli, konusu ,00 TL bedelli Kolbus marka 3 aglz otomatik kaglt kesme makinesinin ahmmm_ finansmam olan, siire sonunda devir bedelinin 496 EUR+KDV olarak kararla~tmldlgl finansal kiralama s6zle~mesi meveuttur. S6z konusu finansal kiralama sozle~mesinin ifasmda Sirket tarafmdan temerriide dii~iildiigii takdirde bu husus Sirketin faaliyetlerini etkileyebileeek nitelikte degildir. Sirketin taraf oldugu sozle~melerin hukuka ve tabi olduklan mevzuata uygun oldugu, ~irketin faaliyetlerinin siirekliligini etkileyebileeek hususlarm bulunmadlgl, meveut sozle~me ve faaliyetlerini uzun siire siirdiirebileeegi sonueuna vanlml~tlr. Sirketin taraflmlza sunulan insan kaynaklan hakkmdaki bilgi dogrultusunda merkez ve ~ubelerinde tarihi itibariyle toplam 83 ~ah~am oldugu belirlenmi~, ~ah~anlarm herhangi bir i~~i sendikasma iiye olmadlklan anla~ilml~ ~irketin kullandlgl matbu i~ sozle~meleri ineelenmi~ ve mevzuata aykmhk g6riilmemi~tir. VII.Sirketin Maliki Bulundugu Gayrimenkuller:Sirket tarafmdan taraflmlza ibraz edilen tapu kayltlarma ve Tapu Skil Miidiirliigii nezdinde yapilan ineelemeye gore ~irketin; i) Ankara, Ke~i6ren/l Pursaklar mahallesinde tapuda 831 ada,3 parselde kayith 1988 m2 yiiz61~iimlii (hisse oram: tam, cinsi 4 kath kargir bina), ii) Ankara, Akyurt Bahkhisar koyiinde tapuda 1811 parselde kayitll 6355 m2 yiizol~iimlii (hisse oram: tam, cinsi:iizerinde fabrika binasl olan tarla) iii) Ankara Akyurt, Bahkhisar koyiinde tapuda 1815 parselde kayltll 3580 m2 yiiz61~iimlii (hisse oram:tam, cinsi:tarla) gayrimenkullere malik oldugu anla~ilml~tlr. Yukanda Oi) numarah gayrimenkul iizerinde ruhsat ve iskana bagh m2 fabrika binasi He ruhsat ve iskan dl~l(yakla~lk 2355 m2) kapah alan oldugu, (iii) nolu gayrimenkulde ruhsat ve iskan dl~l yakla~lk m2 kapah alan meveut oldugu, sozkonusu ruhsat ve iskan dl~l kapah alanlara ili~kin bu durumun ~irketin iiretim ve faaliyetlerinin siirekliligini etkileyebileeek nitelikte olmadlgl anla~ilml~tlr. Yukanda (i)de belirtilen gayrimenkul iizerinde tarihi itibariyle l)t. i~ Bankasl lehine 2. dereeeden TL tutarmda ve 2) T.i~ Bankasl lehine 1.dereeeden ABD Dolan tutarmda ipotek bulundugu anla~llml~tir. S6z konusu ipoteklerin T.i~ Bankasl Ostim tkari ~ubesinden kullamlan TL limitli eari hesap ~eklinde i~leyen kredi sozle~mesine istinaden verildigi anla~ilml~tlr. VIII.Sirkete Ait Tescilli Marka ve Logolar:Sirkete ait; a)"vizyon" marka+~ekil tarih ve sayi ile, b) "Meridyen" marka+~ekil tarih ve sayi ile, e) "Ylldlz" marka+~ekil tarih ve sayi iie, 9 ;,

10 d)"papicat" marka+~ekil tarih ve sayl ile, Turk Patent Enstitusu tarafmdan tescil edilmi~tir. IX.Sirketin Taraf Oldugu Dava ve Uyu~mazhklar:Sirketin taraf oldugu dava ve icra takiplerinde ~irketin vekili slfatlyla temsilini listlenen ikon Hukuk Burosu avukatlarmca Sirketin hukuki uyu~mazhklarma ili~kin tarafimlza ibraz edilen bilgi ve belgeler incelenmi~ ve i)sirketin davaci oldugu davalarm aglrhkh olarak. ~ek bedeli tahsiline donlik oldugu, ii) Sirketin davaci oldugu ve Akyurt Vergi Dairesi aleyhine a~llml~ 9 adet vergi cezasmm iptali davasmm ilk derece Mahkemesi'nde kazamldlgl, Dam~tay'ca bozuldugu ancak Sirketin tarihinde Akyurt Vergi Dairesi Mlidlirlugli'ne ba~vurarak sozkonusu cezalarm 6111 saylh Yasanm 3.maddesi kapsammda yapilandmlmasml talep ettigi, amlan Vergi Dairesi'nce ba~vurunun tarihinde kabul edildigi, iii)sirketin davah oldugu TL tutarh 1 adet davanm bulundugu, sozkonusu davalarm imkb Kotasyon Yonetmeligi'nin 13(h) maddesi kapsammda ~irketin uretim ve faaliyetlerinin surekliligini etkileyecek nitelikte olmadlgl tespit edilmi~tir. Sirketin taraf oldugu davalar ve icra takiplerinin son durumlan ve listesi ekte sunulm u~tur(ek.2). SONU~: Sirket tarafindan taraflmlza ibraz edilen bilgi ve beige asiliarl ve ilgili mevzuat uyarmca yapilan inceleme sonucunda; i)~irketin ilgili mevzuata gore kurulmu~ ve faaliyetine devam etmekte oldugu, ii) imkb Kotasyon Yonetmeligi'nin 13(h) maddesi ~er~evesinde Ortakhgm liretim ve faaliyetlerini etkileyecek onemli hukuki uyu~mazhklarmm bulunmadlgl iii)imkb Kotasyon Yonetmeligi'nin 13(k) maddesi ~er~evesinde kurulu~ ve faaliyetleri baklmmdan hukuki durumu ile hisse senetlerinin hukuki durumunun tabii oldugu mevzuata uygun oldugu, iv) ihra~ edilerek halka arzedilecek sermayeyi temsil eden paylarm Sermaye Piyasasl Kurulu kaydma ahnmasi ve istanbul Menkul Klymetler BorsaSl kotuna ahnmasi kaydiyla, sermaye artlnml yoluyla ihra~ edilecek paylann halka arzedilmesine herhangi bir hukuki engel olmadlgj gorli~lerine vanlml~tlr. Yukandaki bilgi ve belgelere dayanarak; Saray Matbaaclhk Kaglt~lhk Klrtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi'nin kurulu~ ve faaliyetleri baklmmdan hukuki durumu ve hisse senetlerinin hukuki durumunun 6762 saylh Turk Ticaret Kanunu ile tabi olduklan mevzuata uygun oldugu ve halka arzedilecek hisse senetlerinin devir ve tedavliliinu klsltlaylcl bir hususun bulunmadlgl sonucuna varilml~tlr. Kanaatimizi belirten i~bu raporu istanbul Menkul Klymetler BorsaSl Kotasyon Yonetmeliginin 13.maddesinin (h) ve (k) bentleri ve sozkonusu Yonetmeligin uygulama esaslarma dair tarih ve 334 saylh Genelge uyarmca sunar, SB Hukuk Burosu olarak halka arz i~in yapllan i~bu hukuki inceleme dl~mda Saray Matbaaclhk Kagltphk Klrtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi He dogrudan veya dolayh vekalet akdi veyasair bir ili~kimizin bulunmadlgml beyan ederiz. SaygIlanmlzla, Av.Sanh BAS..2?? - 10

istanbul MENKUl KIYMETLER BORSASI BA~KANLlGI'NA

istanbul MENKUl KIYMETLER BORSASI BA~KANLlGI'NA auiuisniosu Abidei Hurriyet Cad.iZ2etpa~ SokNo.14/32B ~i~li/istanbul T,0212 2318031 H212 2319352 5.bas@sanlibas.av.U' istanbul MENKUl KIYMETLER BORSASI BA~KANLlGI'NA istanbul,12.10.2011 Konu: imkb Kotasyon

Detaylı

- - -. ANONiM ORTAKLIKLARIN . -- - = : Sermaye Piyasasl Kurulu. r:b~...a- II TL'den 12.200.000,- (Onikimilyonikiyfizbin) TL'ye arbnlmasmda "

- - -. ANONiM ORTAKLIKLARIN . -- - = : Sermaye Piyasasl Kurulu. r:b~...a- II TL'den 12.200.000,- (Onikimilyonikiyfizbin) TL'ye arbnlmasmda -. - - : Sermaye Piyasasl Kurulu. :. -. ANONiM ORTAKLKLARN i! ~ PA YLARNN KA YDA ALNMASNA iliskin DELGE Numarasl Tarihi.Cll/:'.( ""(0 ""'"1 fo.o'.2011 " -... Bu bege ile Gedik Yatmm Menku1 Degerler A.~.

Detaylı

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ESAS S Ö Z L E Ş M E S İ

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ESAS S Ö Z L E Ş M E S İ MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ESAS S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 Kuruluş Aşağıdaki Adları, Soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 26/06/2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OlAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 26/06/2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OlAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 26/06/2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OlAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Mataş Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KıYMETLER BORSASı BAŞKANllGI'NA BAGIMSIZ HUKUKÇU RAPORU

İSTANBUL MENKUL KıYMETLER BORSASı BAŞKANllGI'NA BAGIMSIZ HUKUKÇU RAPORU Buıut BOıOSO Hüsrev Gerede Cad. Fırın Sok. No.4A12 Teşvikiye. Şişli/isTANBUL T:0212 2318031 F:0212 2451794 s.bas@sanlibas.av.tr İSTANBUL MENKUL KıYMETLER BORSASı BAŞKANllGI'NA İstanbul,08.11.2012 İstanbul

Detaylı

KURULUŞ : KURULUŞ : Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu. Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu

KURULUŞ : KURULUŞ : Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu. Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu ESKİ ŞEKLİ KURULUŞ : MADDE 1-Aşağıdaki Adları, Soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012-31.03.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012-31.03.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012-31.03.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU I. Raporun Dönemi Raporun Dönemi 01.01.2012-31.03.2012 dir. II. Ortaklıgın Unvanı Şirketimizin

Detaylı

HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş; Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun "ani kuruluş" hakkındaki hükümleri

Detaylı

allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE)

allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) Baglmslz Ge!;memi~ Denetim'den Gec;mi~ VARLIKLAR Donen Varhklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatlnmlar Ticari Alacaklar Finans SektorU Faaliyetlerinden Alacaklar Diger

Detaylı

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Aksa Enerji Üretim A.Ş. 5 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı 1 AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

A C I S E L S A N ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

A C I S E L S A N ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ A C I S E L S A N ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ Madde 1 Bu ana sözleşme sonunda Ad ve Soyadları ile ikametgahları yazılı kurucular tarafından Türk

Detaylı

ŞİRKETİN SÜRESİ: MADDE 4- Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Esas sözleşme değişikliğine gidilerek bu süre kısaltılabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ: MADDE 4- Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Esas sözleşme değişikliğine gidilerek bu süre kısaltılabilir. GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE 1- Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 15 TEMMUZ 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 15 TEMMUZ 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 2012 YILINA AİT 15 TEMMUZ 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan

Detaylı

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Sayfa 1 / 11 KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve soyadları ve ikametgâhları yazılı

Detaylı

BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ: Madde l- İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 493207 Sicil numarasında kayıtlı BAKANLAR MEDYA REKLAMCILIK YAYINEVİ MATBAACILIK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET

Detaylı

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır.

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır. LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- Kuruluş Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurulucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani kuruluş kuralları

Detaylı

TEKFEN HOLDNG ANONM RKET ESAS MUKAVELES

TEKFEN HOLDNG ANONM RKET ESAS MUKAVELES TEKFEN HOLDNG ANONM RKET ESAS MUKAVELES Madde 1- KURULU: Aaıdaki kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun (bu esas mukavelede T.T.K. olarak anılacaktır) Anonim irketlerin ani kuruluu hükümlerine göre

Detaylı

ESIN ATTORNEY PARTNERSHIP

ESIN ATTORNEY PARTNERSHIP MEMBER FIRM OF BAKER & MCKENZIE INTERNATIONAL A SWISS VEREIN Esin Avukatlık Ortaklığı Ebulula Mardin Cad. Gül Sok. No. 2 Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş 34335 Istanbul, Türkiye Tel: +90 212 376 64

Detaylı

ESEN HUKUK BÜROSU. Akasya 1-2 Blokları Daire 1 Ataşehir-İstanbul Tel:(216) 456 9390 Faks:(216) 4569391 GENTRA LOJİSTİK A.Ş.

ESEN HUKUK BÜROSU. Akasya 1-2 Blokları Daire 1 Ataşehir-İstanbul Tel:(216) 456 9390 Faks:(216) 4569391 GENTRA LOJİSTİK A.Ş. ESEN HUKUK BÜROSU Akasya 1-2 Blokları Daire 1 Ataşehir-İstanbul Tel:(216) 456 9390 Faks:(216) 4569391 GENTRA LOJİSTİK A.Ş. HUKUKÇU RAPORU 15 EYLÜL 2011 1 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI NA

Detaylı

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-1) KURULUŞ VE KURUCULAR 1- MEMET ALDIKAÇTI, T.C. Uyruklu Zekeriyaköy Koza Evleri Vişne 1 Mh. 7.Cad. 7.Sk. No:1 Sarıyer 2- ENİS ALDIKAÇTI, T.C. Uyruklu Dragos Söğüt Sk. No:5 Kartal 3- MELTEM ALDIKAÇTI

Detaylı

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 30/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 30/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 30/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin, 2011 yılı Olağan Genel Kurulu 30/05/2012 günü saat

Detaylı

RECORDATİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

RECORDATİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME RECORDATİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME Madde 1 KURUCULAR İstanbul Ticaret Sicilinin 100826/46768 sicil numarasında kayıtlı bulunan Dr. F. Frik İlaç Sanayii ve Ticareti Limited Şirketi

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Aşağıda adları, unvanları, vergi daireleri ve numaraları ile adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME Kuruluş Madde 1 Aşağıda ad ve soyadları uyruk ve ikametgahları yazılı kurucular arsında Türk Ticaret Kanun un Anonim Şirketlerin ani suretle

Detaylı

AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURUCULAR Aşağıda Adları Soyadları, İkametgahları ve uyrukları yazılı Kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketler Ani Surette Kuruluşları

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani kuruluş kuralları

Detaylı

1 OCAK 2012-31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1 OCAK 2012-31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2012-31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 11 MART 2013 İÇİNDEKİLER 1- Raporun Dönemi 2- Ortaklık Hakkında Genel Bilgiler 3- Yönetim ve Denetleme Kurulları 4- Şirket Performansını ve Faaliyetini

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş: Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI:

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI: TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI: TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 26.06.2012 tarihinde

Detaylı