G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A.. ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A.. (01.01.2008-31.12.2008)"

Transkript

1 G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A.. FAAL YET RAPORU ( ) MERKEZ : STANBUL KAYITLI SERMAYE : TL ÇIKARILMI SERMAYE : TL

2 Ç NDEK LER Genel Kurul Gündemi. 1 Yönetim Kadrosu. 2 Yönetim Kurulu Raporu. 5 Mali Tablolar. 22 Mali Tablo Dipnotları Yılı Kar Da ıtım Teklifi. 100 Denetçiler Raporu. 101 Ba ımsız Denetim Raporu. 103 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. 105 Etik Kurallar. 113

3 Giri im Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A.. 29 Nisan 2009 Tarihli Ola an Genel Kurul Gündemi 1. Açılı, Ba kanlık Divanının olu turulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan a yetki verilmesi, yılına ili kin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetçiler raporlarının okunması ve müzakeresi, yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, yılı kar da ıtımı teklifinin görü ülerek karara ba lanması, yılı içinde yapılan ba ı ve yardımlar hakkında bilgi sunulması, 6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2008 yılı çalı malarından dolayı ayrı ayrı ibrası, 7. Dönem içinde bo alan Yönetim Kurulu Üyeli ine yapılan atamanın onaylanması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin saptanması, 10. Yönetim Kurulu tarafından seçilen Ba ımsız Denetim irketinin onaylanması, 11. Dilek ve öneriler. 1

4 YÖNET M KURULU irketin tarihinde yapılan 2007 yılı ortaklar ola an genel kurul toplantısında ve dönem içinde bir sonraki ola an genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri ile son durum itibariyle yönetim kadrosu a a ıda verilmi tir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler irket ana sözle mesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde görevlerini yerine getirirler. FAHR KAYHAN SÖYLER BA KAN Marmara Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu olan Sayın Söyler, 1976 yılında göreve ba ladı ı T. Bankası A.. de çe itli ubelerde memurluk ve idarecilik görevlerini yürütmü 2003 yılında Genel Müdür Yardımcılı ına atanmı tır. AHMET METE ÇAKMAKÇI BA KAN YARDIMCISI Ortado u Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisli i Bölümünden mezun olduktan sonra Syracuse Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora yapan Sayın Çakmakçı bu üniversitede ara tırma asistanı ve ö retim görevlisi olarak da çalı mı tır. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.. de mühendis ve Geli tirme Müdürü olarak çalı an Çakmakçı 2003 yılında T.Teknoloji Geli tirme Vakfında Teknoloji Politikaları ve Uluslararası li kiler Koordinatörü olarak göreve ba lamı ve 2005 yılında Genel Sekreter Yardımcılı ı görevine atanmı tır. LHAM KOÇ ÜYE Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası li kiler bölümü mezunu olan Sayın Koç, 1986 yılında göreve ba ladı ı T. Bankası A.. de müfetti ve idareci olarak çalı mı, 1997 yılında Yatırım Menkul De erler A.. de Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve ba lamı, 2001 ve 2002 yıllarında bir süre Risk Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A.. de Genel Müdürlük yapmı tır yılından itibaren Yatırım Menkul De erler A.. de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. HÜSNÜ YAMAÇ SEZG ÜYE stanbul Üniversitesi letme bölümü mezunu olan Sayın Sezgi, 1989 yılında göreve ba ladı ı T. Bankası A.. de müfetti ve müdür yardımcısı olarak çalı mı olup halen Kurumsal Krediler Tahsis Bölümünde Birim Müdürü olarak görev yapmaktadır. RECEP FERD M SKBAY BA IMSIZ ÜYE Ortado u Teknik Üniversitesi letme bölümü mezunu olan Sayın Miskbay, 1978 yılında göreve ba ladı ı T. Kalkınma Bankası A.. den sonra sırasıyla Deloitte&Touche Danı manlık Hiz. Ltd. ve T. Teknoloji Geli tirme Vakfında çalı mı tır. Sayın Miskbay halen KDM Finansal Danı manlık irketinde çalı ma hayatına devam etmektedir. 2

5 EL F AYDO AN ÖZDEM R ÜYE Bo aziçi Üniversitesi letme bölümü mezunu olan Sayın Aydo an, 1996 yılında göreve ba ladı ı Finansbank A.. den sonra T. Sınai Kalkınma Bankası A.. de çe itli görevlerde çalı mı olup halen aynı bankada Mali Analiz Müdürü olarak görev yapmaktadır. H LM SELÇUK ÇEPN ÜYE Marmara Üniversitesi letme bölümü mezunu olan Sayın Çepni, 1992 yılında göreve ba ladı ı T. Bankası A.. de müfetti ve çe itli kademelerde idareci olarak çalı mı, 2007 yılında Altunizade ube Müdürlü üne atanmı tır. AHMET KARAER ÜYE Gazi Üniversitesi mezunu olan Sayın Karaer 1981 yılında göreve ba ladı ı T. Bankası A.. de Maslak Kurumsal ube Müdürü olarak görev yapmaktadır. HASAN K. BOLAT ÜYE Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Sayın Bolat 1988 yılında göreve ba ladı ı T. Bankası A.. de müfetti ve çe itli kademelerde idareci olarak çalı mı olup 2007 yılından itibaren Kobi Kredileri Tahsis Bölümü Müdürü olarak görev yapmaktadır. ZEYNEP HANSU UÇAR ÜYE Ortado u Teknik Üniversitesi letme bölümü mezunu olan Sayın Uçar, 1993 yılında göreve ba ladı ı T. Bankası A.. de uzman ve yönetici olarak çalı mı 2007 yılında tirakler Bölümüne Birim Müdürü olarak atanmı tır. DENETÇ LER Süleyman zmirli Enis Aygen RKET YÖNET M KADROSU Alim Murat Özgen : Genel Müdür Fatma Banu Gül : Direktör Yavuz Emre yibilir : Direktör Esen Sırali : Direktör

6 tarihleri arasında görev yapan yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler a a ıda verilmi tir. Fahri Kayhan Söyler Ahmet Mete Çakmakçı Hilmi Selçuk Çepni lhami Koç Fatma Güliz Aykan Elif Aydo an Hüsnü Yamaç Sezgi Recep Ferdi Miskbay Suat nce Haluk Lütfi Somersan Enis Aygen Süleyman zmirli : Yönetim Kurulu Ba kanı : Yönetim Kurulu Ba kan Yardımcısı : Yönetim Kurulu Üyesi : Yönetim Kurulu Üyesi : Yönetim Kurulu Üyesi : Yönetim Kurulu Üyesi : Yönetim Kurulu Üyesi : Yönetim Kurulu Üyesi : Yönetim Kurulu Üyesi : Yönetim Kurulu Üyesi : Denetçi : Denetçi tarihleri arasında görev yapan yönetim kurulu üyesi a a ıda verilmi tir. Fatma Güliz Aykan : Yönetim Kurulu Üyesi 4

7 G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A.. YÖNET M KURULU RAPORU 1. DÜNYADA VE TÜRK YE DE GENEL EKONOM K DURUM ABD ekonomisi kaynaklı global kredi krizi yıl içinde etkisini artırarak devam etmi ve yılın üçüncü çeyre inde yo unla arak dünya piyasalarında büyük sarsıntılara yol açmı tır. Önemli finans kurulu larının iflas etmesi ya da güç durumda olmalarını açıklamalarıyla ba ta ABD olmak üzere birçok ülkede piyasalara likidite verilmesi, faiz oranlarında indirim yapılması, mevduatlara güvence verilmesi, bankalara sermaye aktarılması eklinde önlemler alınmı tır. Ancak, alınan önlemlere ra men dünya ekonomilerindeki resesyon beklentileri nedeniyle piyasalardaki tedirginlik devam etmektedir. Ülkemizde 2008 yılında GSYH da %1,1 lik büyüme kaydedilmi tir. Dünya piyasalarında ya ananlar ülkemizde de etkisini göstermi, ekonomik göstergelerde olumsuzluklar ya anırken piyasalarda da büyük dü ü ler görülmü tür. Dünyada ve ülkemizde ya anan ekonomik durgunluk nedeniyle dı ve iç talepteki daralma dı ticaret hacminde gerilemeye neden olurken sınai üretimde de dü ü e sebep olmu tur yılında enflasyonda bir önceki yıla göre TÜFE ve ÜFE de sırasıyla % 10,06 ve %8,11 artı kaydedilmi tir yılına %15,75 seviyesinde ba layan TCMB gecelik borçlanma faiz oranları Temmuz ayında yapılan artırımla %16,75 seviyesine ula mı ancak Aralık ayında yapılan indirimle yılı %15 seviyesinde kapatmı tır. Yıl ba ında %16 oranında olan gösterge D BS bile ik faizleri yıl içinde yükselme e ilimine girmi ancak yıl sonunda yine yılba ı seviyelerine gerilemi tir. IMKB-100 endeksi ise %51,6 dü erek yıl sonunda puan olmu tur. ABD Doları ve Avro TL kar ısında sırasıyla %29,8 ve %25,2 oranında de er kazanmı tır. 2. G R M SERMAYES P YASALARI a. Dünya Giri im Sermayesi Piyasaları 2008 yılında etkinli ini daha da artıran küresel mali krizin sermaye piyasalarına olumsuz etkisi ve irketlerin ya adı ı finansman imkanlarının azalması ile birlikte birle me ve satınalma gerçekle tirememeleri neticesinde iptal edilen i lem sayısında rekor seviyede artı ya anmı tır. Küresel irket Birle me ve Satınalma ( M&A ) i lem hacmi 2008 yılında, 2007 yılındaki 4,45 trilyon ABD Doları seviyesine göre %35 oranında bir küçülme göstererek 2,9 trilyon ABD Dolarına dü mü tür. Küresel Giri im Sermayesi ( Private Equity ) i lem hacmi ise aynı dönemde %72 küçülerek 2008 yılı itibarı ile 188,7 milyar ABD Doları seviyesine gerilemi tir yılında Giri im Sermayesi i lem hacminin M&A i lem hacmine göre daha fazla küçülmesinin ana nedeni olarak Amerika Birle ik Devletleri nde ( ABD ) ya anan finansal krizin, Giri im Sermayesi fonlarının likiditesi üzerinde yarattı ı olumsuz etki gösterilebilir. 1 Kaynak: Thomson Reuters 5

8 2006 yılındaki rekor seviyesiyle küresel M&A i lemlerinin %20,5 ini olu turan satın alma ( buyout ) i lemlerinin payı 2008 yılında %7 ye gerilemi tir. Kredi piyasalarının sa lıklı i lememesi ve yatırımcının risk i tahının azalması bu daralmanın ba lıca sebepleri arasında sayılabilir. Giri im sermayesi i lemleri incelendi inde buyout i lem hacmi bazında Amerika %42,4 ile liderken Avrupa %42 lik paya sahiptir yılında yapılan en büyük giri im sermayesi yatırımı 3,5 milyar ABD Doları tutarındaki Bain Capital ve Blackstone un Weather Channel satınalma i lemi olmu tur. b. Türkiye de Giri im Sermayesi Piyasası Türkiye de M&A piyasası, 2006 ve 2007 yıllarında yakaladı ı ivmeyi 2008 yılında koruyamamı tır. Türkiye de 2007 yılında toplam 182 adet birle me ve satın alma i lemi gerçekle irken, 2008 yılında bu sayı 2007 yılına göre %21 küçülmeyle 144 e dü mü tür. Aynı dönemde Giri im Sermayesi i lem sayısı 2007 yılındaki 21 adet seviyesini 2008 yılında da korumu tur. Bu sonuç, giri im sermayesi piyasasının 2008 yılında da i lerli ini korudu una i aret etmektedir. Türkiye de 2008 Yılında Gerçekle en Giri im Sermayesi Yatırımları Satın Alan Ülkesi Hedef irket Sektör Giri im Sermayesi Türkiye Dr.F.Frik laç Sa lık BC Partners, DeA Capital, Turkven Fon II ngiltere, talya, Türkiye Migros Turk Ticaret A.. Perakende Asya Katılım Bankası Türkiye A101 Süpermarketleri Perakende Lehman Brothers ngiltere Doors Group Perakende Velios (Alfa Group) Rusya AFM Uluslararası Film Prodüksiyon E lence Swicorp BAE Step Halıcılık Perakende Morgan Stanley & Co Int. Plc ABD Ege Seramik n aat Malzemesi Kairos Investment talya Reysas Lojistik Lojistik Carlyle Türkiye TVK Gemicilik Gemicilik Ashmore Private Equity Türkiye Türkiye Exotic Gıda Abraaj Capital Limited BAE Nu Marine Gemicilik Ashmore Private Equity Türkiye Türkiye Arzum Elektrikli Ev Aletleri Ev Aletleri Turkven Fon II Türkiye Tekin Acar Kozmetik Perakende Actera Group Türkiye News Outdoor Türkiye Medya Turkven Fon II Türkiye Mavi Jeans Tekstil Turkven Fon I Türkiye NGM Medya SUPEM Türkiye Bizim Toptan Da ıtım Actera Group Türkiye G2M Gıda Partners in Life Sciences (PiLS) Hollanda Betasan Sa lık Gryphon Holding ABD Mobilera Bili im European Founders Fonu Almanya Yemek Sepeti Bili im Kaynak: Deloitte, Ernst&Young, Mergermarket, Giri im Sermayesi Yukarıdaki tabloda da görüldü ü üzere, Giri im Sermayesi 2008 yılında Dr. F. Frik laç a yatırım yaparak Türkiye de faaliyet gösteren giri im sermayesi fonları arasında 2002 den bu yana en fazla sayıda yatırım yapan irket unvanını korumu tur. BC Partners, DeA Capital, Turkven Fon II konsorsiyumu 3,1 milyar ABD Doları de erindeki Migros yatırımı ile 2008 nin en büyük Giri im Sermayesi i lemini gerçekle tirmi tir. Artan ço unluk hisse alımlarının ve büyüyen ortalama yatırım tutarlarının bu yılın Giri im Sermayesi yatırımlarının öne çıkan özellikleri oldu u söylenebilir. 6

9 2008 yılında Giri im Sermayeleri tarafından yapılan 21 yatırımın 5 i Perakende sektöründe gerçekle tirilmi tir yılındaki giri im sermayesi yatırımlarının sektörel da ılımları sayı bazında a a ıdaki ekilde gösterilmi tir Yılında Gerçekle tirilen Giri im Sermayesi Yatırımları (Yatırım Sayısı Bazında; 21) Sa lık:2 Tekstil:1 Bili im:2 Da ıtım :1 E lence:1 Ev Aletleri:1 Perakende:5 Gemicilik:2 Medya:2 Lojistik:1 Gıda:2 n aat Malzemesi:1 (Kaynak: Mergermarket, Deloitte 2008 irket Birle me ve Satınalmaları Raporu) 3. G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I irketimiz 31 Ekim 2000 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı kapsamında kurulmu olup faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili di er mevzuat çerçevesinde yürütmektedir. irket merkezi stanbul olup merkez dı ı örgütü bulunmamaktadır. A) FAAL YET KONUSU irketimizin faaliyet konusu esas olarak Türkiye de kurulmu veya kurulacak olan, geli me potansiyeli ta ıyan ve kaynak ihtiyacı olan giri im irketlerine uzun vadeli yatırımlar yapmaktır. B) M SYON Giri im Sermayesi'nin misyonu; yüksek büyüme potansiyeli olan sektörlerde rekabet avantajına sahip irketlerin, Türkiye ekonomisine katkı sa layacak projelerini gerçekle tirmeleri için yönetim bilgisi ve sermaye katkısı sa lamaktır. Bu misyon çerçevesinde Giri im Sermayesi, sahip oldu u kolektif kaynakları devreye sokarak; giri imcilerin bu bilgi ve deneyimden ihtiyaçlarına en uygun ekilde faydalanmasını sa layacaktır. Bunun yanı sıra Giri im Sermayesi, etkin portföy yönetimi ve örnek kurumsal yapısı ile hissedarlarına di er yatırım alternatiflerinden daha yüksek kazanç sa lamayı hedeflemektedir. 7

10 C) KAR DA ITIM POL T KASI Portföyünün büyümesinin yanı sıra halka açık bir ortaklık olarak da yatırımcılarına yüksek temettü getirisi sa lamayı amaçlayan irketimiz yönetim kurulu ilgili mevzuat çerçevesinde a) Pay sahiplerimizin beklentileri ile irketin büyümesi arasındaki hassas dengenin bozulmamasını, b) irketimizin esas faaliyet konusu olan giri im sermayesi yatırımlarından hedeflerin üzerinde bir getiri ile çıkı yapılmasını, c) irketimizin genel karlılık durumunu dikkate alarak da ıtılabilir karın en az %30 unun bedelsiz hisse senedi ve/veya nakit olarak da ıtılmasını Genel Kurula teklif edilmesi esasına dayanan bir kar da ıtım politikası benimsemi tir. Ayrıca, irketimizin esas faaliyet konusu olan giri im sermayesi yatırımlarından hedeflerin üzerinde bir getiri ile çıkı yapılması halinde, irketimizin genel karlılık durumunu da dikkate alarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve di er mevzuat çerçevesinde mümkün oldu u ölçüde ortaklarına nakit kar da ıtma ilkesi de benimsenmi tir. D) ORTAKLIK YAPISI 2008 ve 2007 yıl sonları itibariyle ortaklık yapısı a a ıdaki gibidir. ORTAKLAR GRUBU PAY TUTARI (TL) PAY TUTARI (TL) YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. A YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. (*) B TÜRK YE TEKNOLOJ GEL T RME VAKFI B TÜRK YE SINA KALKINMA BANKASI A.. B ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET B M LL REASÜRANS T.A.. B FACTOR NG F NANSMAN H ZMETLER B A.. D ER B TOPLAM (*)2008 rakamı Yatırım Menkul De erler A.. nin IMKB de i lem gören paylardan satın aldı ı tutar dahil verilmi tir. 8

11 G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A.. ORTAKLIK YAPISI (%) B D ER 31,22% A YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 8,89% B YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. (*) 20,12% B FACTOR NG F NANSMAN H ZMETLER A.. 0,89% B M LL REASÜRANS T.A.. 4,44% B ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET 6,67% B TÜRK YE SINA KALKINMA BANKASI A.. 16,67% B TÜRK YE TEKNOLOJ GEL T RME VAKFI 11,11% (*)2008 rakamı Yatırım Menkul De erler A.. nin IMKB de i lem gören paylardan satın aldı ı tutar dahil verilmi tir. E) FAAL YETLER M Z a) Nakit Yönetimi ve Finansal Göstergeler 2008 yılında giri im sermayesi yatırımları dı ında kalan portföyün ortalama %96 sı TL cinsi menkul kıymet ve vadeli mevduatta de erlendirilirken %4 ü de Avro ve ABD Doları cinsi menkul kıymet ve vadeli mevduatta de erlendirilmi tir yılında, ubat ve Eylül aylarında TL sı nakit kar da ıtımı ve Aralık ayında TL sı giri im sermayesi yatırımı olmak üzere toplam TL nakit çıkı ı olurken, TL sı Mayıs ayında i tirakimizden alınan nakit kar payı ödemesinden ve TL sı Haziran- Temmuz aylarında yapılan iki i tirak satı ından olmak üzere toplam TL nakit giri i olmu tur yılında irkete ait temel konsolide veriler a a ıdaki ekilde de i im göstermi tir. TL De i im (%) Aktif ,25 Özsermaye ,52 Dönem Karı / Zararı ,10 Piyasa Hisse Fiyatı (*) 1,57 2,66-40,98 Piyasa De eri ,98 (*) 2007 yıl sonu kapanı fiyatı, 2008 senesinde da ıtılan nakit temettü oranları ile düzeltilmi fiyattır. 9

12 G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A.. 31 ARALIK 2008 TAR HL PORTFÖY DE ER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENM DE ER (YTL) / VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM RAY Ç GRUP Ç PORTFÖYDEK ORANI VARLIKLARIN TÜRÜ/TANIMI TAR H EURO DE ER DE ER (YTL) DE ER (YTL) ORANLAR (%) A. UZUN VADEL YATIRIMLAR ,00 53,90 I. TEBL KAPSAMINDAK G R M SERMAYES YATIRIMLARI 1. Probi Bilgi l.des. Ve Dan. San. Ve Tic.A ,28 5,54 1. Yatırım (Dolar) ,81 5,29 2. Yatırım (Dolar) ,47 0,26 2.Ileti im Teknoloji Dan. Ve Tic. A ,59 3,02 1. Yatırım (Dolar) ,31 2,86 2. Yatırım (Dolar) ,28 0,15 3.Nevotek Bili im Ses ve leti im Sis. San. Ve Tic. A ,29 3,39 1. Yatırım (Dolar) ,93 0,50 2. Yatırım (Dolar) ,82 0,44 3. Yatırım (Dolar) ,92 0,49 4. Yatırım (Dolar) ,34 1,26 5. Yatırım (Dolar) ,27 0,69 4. ODE Yalıtım Sanayi ve Ticaret A ,01 4,32 1. Yatırım (Dolar) ,01 4,32 5. Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A ,49 4,58 1. Yatırım (Dolar) ,49 4,58 6. Turkmed Diyaliz ve Böbrek Sa lı ı Kurumları A ,53 1,90 1. Yatırım (Dolar) ,53 1,90 7. Dr. F. Frik laç Sanayi ve Ticaret A ,80 31,15 1. Yatırım (YTL) ,95 12,91 Opsiyon (Dolar) ,85 18,25 II. D ER UZUN VADEL YATIRIMLAR ,00 0,00 B. KISA VADEL YATIRIMLAR ,00 46,10 I. BORÇLANMA SENETLER (YTL) ,57 14,09 1.HAZ NE BONOSU 0 0 0,00 0,00 2.DEVLET TAHV L ,57 14, (TRT040209T13) ,26 4, (TRT080409T17) ,15 2, (TRT150709T15) ,61 1, (TRT071009T51) ,74 0, (TRT170210T15) ,72 0, (TRT120111T10) ,92 1, (TRT150212T15) ,46 2, (TRT260613T17) ,12 0, (TRT260214T10) ,58 0,73 II. D ER ,43 32,01 1.TERS REPO ( VD) ,02 0,01 2.YATIRIM FONU ,48 18,20 BANKASI L K T FON (801) ,04 0,02 YATIRIM B T P DE KEN FON ,60 8,11 YATIRIM B T P TAHV L BONO FONU ,10 7,88 YATIRIM IBOXXGT BORSA YAT.FONU ,74 2,19 3.DÖV Z C NS MENKUL KIYMETLER ,14 0,99 ABD DOLARI ,14 0, (ÖZEL SEKTÖR-GLOBAL YAT.HOLD.) ,13 0, (TRT010409F10)(YURT Ç HRAÇ) ,01 0,00 4.H SSE SENED ,95 2,74 YATIRIM ORTAKLI I A ,67 1,69 TURKTELEKOM ,28 1,05 5.D ER ,86 10, (CREDITWEST ÖZEL SEKTÖR TAHV L ) ,27 2, (VD YTL MEVDUAT) ,59 7,19 0,00 0,00 0,00 0,00 PORTFÖY DE ER (A+B) ,00 C. HAZIR DE ERLER ABD DOLARI EURO YTL D. ALACAKLAR (+) E. D ER AKT FLER Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Di er Dönen Varlıklar F. BORÇLAR (-) G.OPS YON KAR ILIKLARI(-) Dr. F. Frik laç Sanayi ve Ticaret A NET AKT F DE ER (A+B+C+D+E-F-G) PAY SAYISI (ÇIKARILMI SER. BEHER 1YTL T BAR DE. 23,4 M LYON PAY OLUP 23,4 M LYON YTL'D R.) PAY BA INA NET AKT F DE ER 5,8425 NOT: Uzun vadeli yatırımların maliyet de erleri enflasyona endekslenmi tir. Kısa vadeli yatırımlar rayiç de erle de erlenmi tir. Opsiyonun YTL'ye çevrim kuru aysonu TCMB döviz alı kuru olan $1=1,5123 YTL'dir. 10

13 G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A PORTFÖY (B N TL) VADES Z VADES Z VADES Z VADES Z VADES Z ($) ($) VDSZ. TL Y.P. VDSZ.MEV. VD.TL MEV. B T P Y.FONU BORSA FON H SSE SEN. REPO TL DEV.TAH. ÖZEL S.TAH. $ TAHV L G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A PORTFÖY (%) 40,00 35,00 34,60 30,00 25,00 20,00 15,53 15,00 10,00 9,22 5,00 0,00 VADES Z 0,10 0,29 VADES Z VADES Z VADES Z 4,72 VADES Z 5, , , , , , , , , ,24 1,57 0, ($) ($) 2,12 VDSZ. TL Y.P. VDSZ.MEV. VD.TL MEV. B T P Y.FONU BORSA FON H SSE SEN. REPO TL DEV.TAH. ÖZEL S.TAH. $ TAHV L G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A PORTFÖY (%) VDSZ.TL 0,10% ÖZEL S.TAH. 6,24% $ TAHV L 2,13% Y.P. VDSZ.MEV. 0,29% VD.TL MEV. 15,53% TL DEV.TAH. 30,45% B T P Y.FONU 34,60% REPO 0,02% H SSE SEN. 5,92% BORSA FON 4,72% 11

14 b) Projeler Giri im Sermayesi 2008 yılında 185 proje incelemi tir. Projelerin sektörlere göre sayısal da ılımı tabloda, yüzdesel da ılımı da grafikte gösterilmi tir. Sektör Adet Sa lık 19 Gıda 18 Perakende 17 Teknoloji 16 Lojistik 15 n aat ve Malz. 13 Otomotiv 13 Tekstil 7 Ambalaj 6 E lence 3 Toplu Yemek 3 Kimya 2 Telekom 2 Elektronik 2 Di er 49 Toplam Yılında ncelenen Projelerin Sektör Bazında Da ılımı (185 adet) Perakende %9 Teknoloji %9 Lojistik %8 n aat ve Malz %7 Otomotiv %7 Tekstil %4 Ambalaj %3 E lence %2 Toplu Yemek %2 Gıda %10 Kimya %1 Telekom %1 Sa lık %10 Di er %26 Elektronik % yılı sonu itibarı ile yukarıdaki ekildeki sektör bazında da ılımları gösterilen 185 projeden 20 si üzerinde ara tırmalar sürdürülmektedir. 12

15 c) Giri im Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A.. Portföy irketleri i) Probil Bilgi lem ve Danı manlık Sanayi ve Ticaret A.. ( Probil ) Bilgi Teknolojileri Sektörü nde bir sistem entegratörü olarak faaliyet gösteren Probil in olu umu 9 A ustos 1989 tarihinde Probil Bilgi lem Destek ve Danı manlık Sanayi ve Ticaret Limited irketi adı altında Olivetti yetkili satıcısı olarak kurulu una dayanmaktadır. Probil BT Sektörü nün üç alanında da (hizmet, donanım ve yazılım) faaliyet göstermektedir. Ana faaliyet alanı Hizmet Alt Sektörü nde Kurumsal Çözümler (Enterprise Solutions), A ve Güvenlik Çözümleri (Network and Security Solutions), Microsoft Lisanslama (Licensing), Saha Servisleri ve Dı Kaynak Kullanımı (Field Services and Outsourcing) ve Çözümleri (Business Solutions) bölümlerini bünyesinde barındıran Probil saha servisleri alanında faaliyet göstermek amacıyla BDH Bili im Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.. adında bir irket kurmu tur. Hizmet alanında sundu u bu servislere hizmet vermek amacıyla Probil Donanım Alt Sektörü nde aracılık rolü üstlenmektedir. Probil Yazılım Alt Sektörü nde ise üç i tiraki vasıtasıyla hizmet vermektedir. Akademi Bilgisayar Yazılım Otomasyon ve Danı manlık A.. sigortacılık sektörü yazılımları konusunda, Avez Elektronik leti im E itimi Danı manlı ı Ticaret A.. e-e itim yazılım ve içerikleri konusunda, Bizitek Bilgisayar Yazılım ve Internet Teknolojileri A.. ise mü teri ili kileri yönetimi (CRM) ve i akı ı yazılımları konusunda faaliyet göstermektedir. ii) ITD leti im Teknoloji Danı manlık ve Ticaret A.. ( ITD ) 1991 yılında kurulan ve Türkiye Bili im Teknolojileri Hizmet Sektörü nde Sesli Sistemler ve Ödeme Sistemleri i alanlarında faaliyet gösteren ITD pek çok konuda öncü rolü üstlenmi tir. Aralarında Interactive Intelligence, Intervoice, Genesys ve ACI gibi firmaların bulundu u çe itli uluslararası tedarikçiler ile i birli i yapan irket ürün gamını geni letmek amacıyla alt yapı ve performans çözümleri ürünlerini de sunmaya ba lamı tır. ITD, aralarında sesli yanıt ( IVR, interactive voice response ), ulusal bankalararası kart i leme yönlendirme, ki iden ba ımsız ses tanıma ( speech recognition ), internette güvenli elektronik ticaret ve Türkçe konu ma tanıma olmak üzere bir çok sistemi Türkiye de ilk defa uygulayan kurum olmu tur. irket, bilgi birikimini rekabet gücü olarak kullanabilece i yeni bir pazara sunmak amacıyla 1994 yılında Polonya da kurdu u ITD Polska Spolka. Z.o.o. ( ITD Polonya ) irketi ile Sektör de ihracatın da öncülerinden olmu tur. ITD, IVR ve ça rı merkezi ( call center ) outsourcing hizmetleri ba ta olmak üzere Sesli Sistemler uygulamalarını ve uluslararası operasyonlarının geli tirmek ve mü teri da ılımını artırmak için gerekli fonu sa lamak amacıyla Giri im Sermayesi ile ortaklık kurmu tur. Mevcut Hissedarların bankacılık sektöründeki tecrübesi sayesinde ITD finans sektörünün yo un ve uzun teknoloji yatırım sürecinde tercih edilen bir sistem entegratörü haline gelmi tir. 13

16 iii) Nevotek Bili im Ses ve leti im Sistem Sanayi ve Ticaret A.. ( Nevotek ) Nevotek, Ekim 2001 de Internet ileti im kuralları ( Internet Protocol ; IP ) kullanan telefonlar ( IP Telefon ) için yazılım geli tirme amacıyla Arda Ünsal, A. Tankut Turhan ve Erdinç Gö ü tarafından kurulmu tur. irket, kurulu unu takiben Cisco ile yakın temasa geçmi ve ilk ba larda Do u Avrupa, Orta Do u ve Afrika ( Eastern Europe, Middle East and Africa, EEMEA ) bölgesinde büyük bir potansiyele sahip oldu u dü ünülen Otelcilik Sektörü ne ( Hospitality Sector ) yönelik çözüm üretmek için çalı malara ba lamı tır. Nevotek in ilk ürünü olan VIP- Suite, Cisco laboratuarlarında sürekli test edilmi ve sonuçta Cisco ürünleri ile uyumlu çalı tı ı onaylanarak Cisco Uyumlu (Cisco Compatible) logosu ta ımaya hak kazanmı tır. Nevotek, ortaya koydu u katma de er sayesinde kurulu undan beri Cisco dan çe itli ödüller almı ve 2005 yılında Cisco nun toplam 350 yi a kın i orta ından sadece 6 sına tanınan Cisco Teknoloji Geli tirme Programı ( Cisco Technology Developer Program ; CTDP ) üyesi olmaya hak kazanmı tır. irket, zaman içinde ürün gamını geni letmi, bütünle mi mesajla ma sistemleri modülü ( Adagio ), telefon faturalama sistemleri modülü ( Sigma-5 ), geli mi IP ileti im sistemi ( IPT Office ), elektrikli cihazların IP bazlı sistemler üzerinden çalı tırılmasına olanak veren ( IPT Comfort ) ve son olarak IP TV ( NevoTV ) ürününü piyasaya sunmu. Bu ürünler ile birlikte Nevotek bütünle ik IP ürünleri sunabilen bir yazılım firması haline gelmi tir. Nevotek ürün gamının yanı sıra hizmet verdi i pazarı da geni letmi, Hollanda da Amsterdam ın yanı sıra Birle ik Arap Emirlikleri Dubai de, Amerika Kaliforniya da da ofisler açmı tır. iv) ODE Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.. ( Ode Yalıtım ) Orhan Turan tarafından 1986 yılında n aat Sektörü nde taahhüt i leri ile ticaret hayatına ba layan Ode Yalıtım, 1991 yılında Yapı Yalıtımı Sektörü ne odaklanmaya ba lamı tır. lk yıllarında yapı yalıtımı malzemelerini ithal ederek yurt içinde pazarlayan irket, 1996 yılında üretim yapmaya ba lamı tır. Ode Yalıtım, Çorlu daki toplamda m 2 açık, m 2 kapalı alana sahip altı modern üretim tesisinde, cam yünü (Starflex), polietilen köpük ısı yalıtım malzemesi (Ode Flex), elastomerik kauçuk köpü ü ısı yalıtım malzemesi (Ode K-Flex), ekstürde polietilen köpü ü ısı yalıtım malzemesi (Ode Isıpan), fleksible havalandırma kanalları (Ode Ductflex) ve polimer bitümlü su yalıtım örtüleri (Ode Membran) üretimi yapmaktadır. Üretti i ve ithal etti i yapı yalıtımı ürünlerini 9 bölge müdürlü ü dahilinde bir kısmı münhasır olan bayi kanalı ile pazarlayan Ode Yalıtım, Sektörü nde Türkiye deki en geni da ıtım a larından birine sahiptir. Ode Yalıtım, Giri im Sermayesi yatırımı sonrasında 2008 son çeyre i itibarıyla cam yünü üretim tesisini faaliyet geçirerek ürün gamını geni letmi tir. irket bu yeni yatırım ile birlikte hem yurt içinde hem de yurt dı ında geli imini hızlandırmayı hedeflemi tir. 14

17 v) Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.. ( Ortopro ) Ortorpro, dünyanın önde gelen medikal ve tıbbi cihazlar irketlerinde yurtdı ında ve Türkiye de üst düzey profesyonel yöneticilik yapmı Mehmet Tanyolaç ile, Ortopedi sektöründe 1995 yılından beri ba arılı bir giri imci olarak yer alan Dr. Tolga Yalçınkaya nın ortak giri imleri ile kurulmu tur. irket, hem zmir deki fabrikasında Ortopro markası altında yerli üretim yaparak hem de dünya çapında bilinen kaliteli markaları, i tiraki olan Orsem ile Türkiye de temsil ederek, Ortopedik cerrahiye yönelik hekim ve hasta ihtiyaçlarını klinik etkinli i ve katma de eri kanıtlanmı, yenilikçi ve ekonomik çözümlerle kar ılamayı görev edinmi tir. irket, Türkiye de Ortopedik Cerrahi Sektörü nde üretim ve pazarlama yapmak için zorunlu olan CE belgesinin yanı sıra, TSE ve TÜV den alınmı olan ISO 9001 belgelerine de sahiptir. vi) Türkmed Diyaliz ve Böbrek Sa lı ı Kurumları Ticaret A.. ( Türkmed ) 1997 yılında Dr. Basri Yılmaz tarafından kurulmu olan Türkmed, diyaliz ve böbrek sa lı ı hizmetleri sektöründe faaliyet göstermektedir yılsonu itibari ile Türkmed, i tirakleri vasıtası ile 2 diyaliz merkezi i letmekte, kronik böbrek yetmezli i hastalarına hemodiyaliz ve periton diyaliz tedavi hizmetleri sunmaktadır. Türkmed in büyüme odaklı i modelinin en kritik unsuru, hizmet kalitesine verdi i yüksek önemdir. Türkmed, diyaliz hastalarının ya am kalitesini artıracak ve ömürlerini uzatacak yeni proje ve ürünlerin geli tirilmesi konularında da aktif olarak çalı maktadır. vii) Dr. F. Frik laç Sanayi ve Ticaret A.. ( Frik laç ) Frik laç Türkiye Cumhuriyeti nin en eski ilaç firmalarından biridir. Frik laç, 60 yıllık geçmi i ile e de er ilaçlar ve patent süresi dolmu orijinal ilaçların fason üretimi, pazarlaması ve satı ı alanında faaliyet göstermektedir. irket, 2004 yılında kurumsalla ma ve yeniden yapılanma çalı maları ba latmı ve takip eden yılları arasında IMS Health verilerine göre Türkiye nin en hızlı büyüyen ilaç firmalarından birisi olmu tur. Giri im Sermayesi yatırımı sonrasında Frik laç ın ürün gamının yeni ilaçlar ile geni letilmesi sa lanarak irketin Türkiye pazarındaki etkinli inin artırılması hedeflenmektedir. 15

18 d) Giri im Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A.. Portföy irketleri ne ili kin geli meler tiraklerimizden leti im Teknoloji Danı manlık ve Tic. A.. (ITD) tarihinde yapılan 2007 yılı ola an genel kurul toplantısında nakit kar payı da ıtımı kararı almı tır tarihinde yapılan ödeme ile irketimiz ,97 YTL nakit temettü geliri elde etmi tir. tiraklerimizden Turkmed Diyaliz ve Böbrek Sa lı ı Kurumları A.. nin (Turkmed) 2007 yılı performansı de erlendirildikten sonra, Turkmed ile yapılan pay sahipleri sözle mesi gere i, çıkan olumlu sonuç do rultusunda %1,2491 oranında ve adet pay bedelsiz olarak Turkmed in di er pay sahiplerine devredilmi tir. lem tarihinde tamamlanmı olup Turkmed deki payımız %27,027 den %25,778 e gerilemi tir. Giri im, Beyaz Filo Oto Kiralama A.. deki %15,69 oranındaki paylarının tümünü ABD Doları kar ılı ında Beyaz Filo nun kurucu ortaklarının ço unluk pay sahibi oldu u Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.. ye 23 Haziran 2008 tarihinde satmı, bedelini nakden ve pe inen tahsil etmi tir. Giri im, Step Halıcılık ve Ma azacılık Sanayi ve Ticaret A.. deki % 33,33 oranındaki paylarının tümünü ABD Doları kar ılı ında Swicorp Co nun i tiraki Intaj Step S.a.r.l e 15 Temmuz 2008 tarihinde satmı, bedelini nakden ve pe inen tahsil etmi tir. Ba lı ortaklık ve i tiraklerdeki pay oranlarının son durumu a a ıdaki gibidir: BA LI ORTAKLIK VE T RAK PAY ORANI (%) Nevotek Bili im Ses ve leti im Sis. San. ve Tic. A.. 88,24 Probil Bilgi lem Destek Danı. San. ve Tic. A.. 10,00 ITD leti im Teknoloji Danı manlık ve Tic. A.. 34,98 ODE Yalıtım San. ve Tic. A.. 17,24 Turkmed Diyaliz ve Böbrek Sa lı ı Kurumları A.. 25,78 Ortopro Tıbbi Aletler San. ve Tic. A.. 29,50 Dr. F. Frik laç Sanayi ve Ticaret A.. 17,00 Giri im Sermayesi ile ba lı ortaklı ı ve i tirakleri arasında kar ılıklı i tirak durumu söz konusu de ildir. e) Kadro / Personel 2008 yılında irketimiz kadrosu 12 ki iye yükselmi tir. Yıl sonu itibariyle, Genel Müdür, üç direktör, üç yönetici, bir bölüm yönetmeni, iki uzman ve iki de idari personel görev yapmaktadır. irketimiz birimleri mali ve idari i ler ile yatırım olarak iki gruptan olu maktadır. 16

19 Mart 2009 da Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri IV, 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebli i çerçevesinde Pay Sahipleri ile li kiler Birimi olu turulmu ve aynı tebli kapsamında Kurumsal Yönetim uygulamalarının koordinasyonu amacı ile bir personel görevlendirilmi tir. f) Önemli Risk ve Belirsizlikler irketi ve i tiraklerini etkileyecek en önemli faktör ekonomik belirsizliktir. Belirsizlik ortamında Giri im in nakit portföyü, portföyünde bulundurdu u menkul kıymetler açısından faiz, kur ve piyasa riskleri ile kar ı kar ıya kalabilme potansiyelini ta ımaktadır. Giri im yatırımlarını öz kaynakları ile finanse etmektedir. Giri im in alacak ve borç tutarları cüzi miktarlarda olup irket için herhangi bir risk yaratmamaktadır. irketimiz Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında faaliyet göstermektedir. Giri im sermayesi irketlerine dair Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) ilgili tebli inde ise irketimizin faaliyet alanlarına belli sınırlandırmalar getirilmi tir. irketimiz bu tebli e göre portföyünün en az %50 sini giri im sermayesi yatırımlarına yöneltmek zorundadır. Bu durumda ikinci el piyasalarda i lem gören ve nakit portföyü de erlendirmek için kullanılabilecek yatırım araçlarına portföyünün en fazla %50 sini yatırabilmektedir. Nakit portföyünün de erlendirilmesinde de yine SPK nın tebli, ilke kararı gibi uygulamalarının getirdi i artlar çerçevesinde yatırım yapılmaktadır. irketimiz nakit portföyünün kar ıla aca ı riskleri en aza indirmek amacı ile piyasa artlarını izleyerek portföyündeki yatırım araçlarını vade, para birimi, sabit getiri, de i ken getiri gibi kriterlere göre çe itlendirmektedir. Giri im irketi yatırımlarında ise bu irketlerin belirsizlik durumundan olumsuz etkilenmesi Giri im i de menfi yönde etkileyebilecektir. Ekonomideki olumsuzluklardan etkilenebilecek i tiraklerimizin bu nedenle de erinin dü mesi dolayısıyla Giri im in de gelirlerinin dü mesi söz konusu olabilecektir. Ayrıca, giri im irketinin elden çıkarılaca ı dönemde finansal piyasalarda meydana gelebilecek dalgalanmalar bir ertelemeye veya planlanandan daha dü ük bir fiyatın olu masına neden olabilecektir. Makro ekonomik riskler dı ında, yatırım yapılan sektörlerde meydana gelebilecek olumsuzluklar da Giri im ve i tiraki için risk olu turabilecektir. irketimiz giri im sermayesi alanında yatırım yaptı ı irketleri büyüme potansiyeli olan sektörlerden ve bu sektörler içinde rekabet avantajına sahip kurulu lardan seçmeye özen göstermektedir. Sektörlerde meydana gelebilecek olumsuzluklara kar ı riskleri en aza indirmek için de yatırımlarında bir sektöre yo unla mayıp de i ik alanlara yatırım yapmaya dikkat etmektedir. Yatırım yapılan irketlerin yönetimine katkıda bulunulurken, bu irketlerin kar ı kar ıya oldukları ba ta mali riskler olmak üzere çe itli riskler incelenerek bunların en aza indirilmesini sa layacak yapıların kurulması hedeflenmektedir. g) letmenin Geli imi Hakkında Öngörüler irketimizin esas faaliyet konusunu olu turan i lemler giri im sermayesi irketlerine yapılan orta ve uzun vadeli yatırımlardır. irketimiz önümüzdeki dönemlerde de büyüme potansiyeli olan sektörler içinde rekabet avantajına sahip irketlere yatırım yapmaya devam ederek genel konjonktür kapsamında karlı yatırımlar yapmaya devam edecektir. 17

20 h) Di er Genel Kurul Toplantıları irketimiz 1 ubat 2008 tarihinde yaptı ı ola anüstü genel kurul toplantısında irket ana sözle mesinin YTL ye uyumu ve ortaklarına ola anüstü yedek akçe hesabından TL nakit temettü ödenmesi konularında karar almı ve i lemler ubat ayı içinde tamamlanmı tır. 1 ubat 2008 tarihinde yapılan ola anüstü genel kurul ve A ve B Grubu pay sahipleri genel kurul toplantılarında, Yeni Türk Lirası na uyumu kapsamında, ana sözle menin Sermaye ve Hisse Senetleri ba lıklı 8. ve Yönetim Kurulu ve Görev Süresi ba lıklı 12. maddeleri a a ıdaki ekilde de i tirilmi tir. ESK MET N SERMAYE VE H SSE SENETLER MADDE 8 irket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, (ikiyüztrilyon) lira kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmu olup, bu sermaye, her biri (bin) TL nominal de erde (ikiyüzmilyar) adet paya bölünmü tür. irketin çıkarılmı sermayesi tamamı ödenmi (yirmitrilyon)liradır. irketin çıkarılmı sermayesi, (yirmitrilyon) TL itibari de erde (yirmimilyar) adet paya ayrılmı ve tamamı a a ıda belirtilen kurucular tarafından taahhüt edilip nakden ödenmi tir. UNVANI GRUBU PAY ADED PAY TUTARI YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. A B TÜRK YE TEKNOLOJ GEL T RME B VAKFI F NANSAL K RALAMA A.. B T.SINA KALKINMA BANKASI A.. B ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA B RKET DESTEK REASÜRANS T.A.. B YATIRIM F NANSMAN MENKUL B DE ERLER A.. FACTOR NG F NANSMAN H ZMETLER A.. B Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri kısıtlanamaz. Halka arzdan önce ortaklık hisse senetlerinin devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan artlar aranır. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmı sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. 18