G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A.. ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A.. (01.01.2008-31.12.2008)"

Transkript

1 G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A.. FAAL YET RAPORU ( ) MERKEZ : STANBUL KAYITLI SERMAYE : TL ÇIKARILMI SERMAYE : TL

2 Ç NDEK LER Genel Kurul Gündemi. 1 Yönetim Kadrosu. 2 Yönetim Kurulu Raporu. 5 Mali Tablolar. 22 Mali Tablo Dipnotları Yılı Kar Da ıtım Teklifi. 100 Denetçiler Raporu. 101 Ba ımsız Denetim Raporu. 103 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. 105 Etik Kurallar. 113

3 Giri im Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A.. 29 Nisan 2009 Tarihli Ola an Genel Kurul Gündemi 1. Açılı, Ba kanlık Divanının olu turulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan a yetki verilmesi, yılına ili kin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetçiler raporlarının okunması ve müzakeresi, yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, yılı kar da ıtımı teklifinin görü ülerek karara ba lanması, yılı içinde yapılan ba ı ve yardımlar hakkında bilgi sunulması, 6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2008 yılı çalı malarından dolayı ayrı ayrı ibrası, 7. Dönem içinde bo alan Yönetim Kurulu Üyeli ine yapılan atamanın onaylanması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin saptanması, 10. Yönetim Kurulu tarafından seçilen Ba ımsız Denetim irketinin onaylanması, 11. Dilek ve öneriler. 1

4 YÖNET M KURULU irketin tarihinde yapılan 2007 yılı ortaklar ola an genel kurul toplantısında ve dönem içinde bir sonraki ola an genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri ile son durum itibariyle yönetim kadrosu a a ıda verilmi tir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler irket ana sözle mesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde görevlerini yerine getirirler. FAHR KAYHAN SÖYLER BA KAN Marmara Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu olan Sayın Söyler, 1976 yılında göreve ba ladı ı T. Bankası A.. de çe itli ubelerde memurluk ve idarecilik görevlerini yürütmü 2003 yılında Genel Müdür Yardımcılı ına atanmı tır. AHMET METE ÇAKMAKÇI BA KAN YARDIMCISI Ortado u Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisli i Bölümünden mezun olduktan sonra Syracuse Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora yapan Sayın Çakmakçı bu üniversitede ara tırma asistanı ve ö retim görevlisi olarak da çalı mı tır. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.. de mühendis ve Geli tirme Müdürü olarak çalı an Çakmakçı 2003 yılında T.Teknoloji Geli tirme Vakfında Teknoloji Politikaları ve Uluslararası li kiler Koordinatörü olarak göreve ba lamı ve 2005 yılında Genel Sekreter Yardımcılı ı görevine atanmı tır. LHAM KOÇ ÜYE Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası li kiler bölümü mezunu olan Sayın Koç, 1986 yılında göreve ba ladı ı T. Bankası A.. de müfetti ve idareci olarak çalı mı, 1997 yılında Yatırım Menkul De erler A.. de Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve ba lamı, 2001 ve 2002 yıllarında bir süre Risk Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A.. de Genel Müdürlük yapmı tır yılından itibaren Yatırım Menkul De erler A.. de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. HÜSNÜ YAMAÇ SEZG ÜYE stanbul Üniversitesi letme bölümü mezunu olan Sayın Sezgi, 1989 yılında göreve ba ladı ı T. Bankası A.. de müfetti ve müdür yardımcısı olarak çalı mı olup halen Kurumsal Krediler Tahsis Bölümünde Birim Müdürü olarak görev yapmaktadır. RECEP FERD M SKBAY BA IMSIZ ÜYE Ortado u Teknik Üniversitesi letme bölümü mezunu olan Sayın Miskbay, 1978 yılında göreve ba ladı ı T. Kalkınma Bankası A.. den sonra sırasıyla Deloitte&Touche Danı manlık Hiz. Ltd. ve T. Teknoloji Geli tirme Vakfında çalı mı tır. Sayın Miskbay halen KDM Finansal Danı manlık irketinde çalı ma hayatına devam etmektedir. 2

5 EL F AYDO AN ÖZDEM R ÜYE Bo aziçi Üniversitesi letme bölümü mezunu olan Sayın Aydo an, 1996 yılında göreve ba ladı ı Finansbank A.. den sonra T. Sınai Kalkınma Bankası A.. de çe itli görevlerde çalı mı olup halen aynı bankada Mali Analiz Müdürü olarak görev yapmaktadır. H LM SELÇUK ÇEPN ÜYE Marmara Üniversitesi letme bölümü mezunu olan Sayın Çepni, 1992 yılında göreve ba ladı ı T. Bankası A.. de müfetti ve çe itli kademelerde idareci olarak çalı mı, 2007 yılında Altunizade ube Müdürlü üne atanmı tır. AHMET KARAER ÜYE Gazi Üniversitesi mezunu olan Sayın Karaer 1981 yılında göreve ba ladı ı T. Bankası A.. de Maslak Kurumsal ube Müdürü olarak görev yapmaktadır. HASAN K. BOLAT ÜYE Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Sayın Bolat 1988 yılında göreve ba ladı ı T. Bankası A.. de müfetti ve çe itli kademelerde idareci olarak çalı mı olup 2007 yılından itibaren Kobi Kredileri Tahsis Bölümü Müdürü olarak görev yapmaktadır. ZEYNEP HANSU UÇAR ÜYE Ortado u Teknik Üniversitesi letme bölümü mezunu olan Sayın Uçar, 1993 yılında göreve ba ladı ı T. Bankası A.. de uzman ve yönetici olarak çalı mı 2007 yılında tirakler Bölümüne Birim Müdürü olarak atanmı tır. DENETÇ LER Süleyman zmirli Enis Aygen RKET YÖNET M KADROSU Alim Murat Özgen : Genel Müdür Fatma Banu Gül : Direktör Yavuz Emre yibilir : Direktör Esen Sırali : Direktör

6 tarihleri arasında görev yapan yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler a a ıda verilmi tir. Fahri Kayhan Söyler Ahmet Mete Çakmakçı Hilmi Selçuk Çepni lhami Koç Fatma Güliz Aykan Elif Aydo an Hüsnü Yamaç Sezgi Recep Ferdi Miskbay Suat nce Haluk Lütfi Somersan Enis Aygen Süleyman zmirli : Yönetim Kurulu Ba kanı : Yönetim Kurulu Ba kan Yardımcısı : Yönetim Kurulu Üyesi : Yönetim Kurulu Üyesi : Yönetim Kurulu Üyesi : Yönetim Kurulu Üyesi : Yönetim Kurulu Üyesi : Yönetim Kurulu Üyesi : Yönetim Kurulu Üyesi : Yönetim Kurulu Üyesi : Denetçi : Denetçi tarihleri arasında görev yapan yönetim kurulu üyesi a a ıda verilmi tir. Fatma Güliz Aykan : Yönetim Kurulu Üyesi 4

7 G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A.. YÖNET M KURULU RAPORU 1. DÜNYADA VE TÜRK YE DE GENEL EKONOM K DURUM ABD ekonomisi kaynaklı global kredi krizi yıl içinde etkisini artırarak devam etmi ve yılın üçüncü çeyre inde yo unla arak dünya piyasalarında büyük sarsıntılara yol açmı tır. Önemli finans kurulu larının iflas etmesi ya da güç durumda olmalarını açıklamalarıyla ba ta ABD olmak üzere birçok ülkede piyasalara likidite verilmesi, faiz oranlarında indirim yapılması, mevduatlara güvence verilmesi, bankalara sermaye aktarılması eklinde önlemler alınmı tır. Ancak, alınan önlemlere ra men dünya ekonomilerindeki resesyon beklentileri nedeniyle piyasalardaki tedirginlik devam etmektedir. Ülkemizde 2008 yılında GSYH da %1,1 lik büyüme kaydedilmi tir. Dünya piyasalarında ya ananlar ülkemizde de etkisini göstermi, ekonomik göstergelerde olumsuzluklar ya anırken piyasalarda da büyük dü ü ler görülmü tür. Dünyada ve ülkemizde ya anan ekonomik durgunluk nedeniyle dı ve iç talepteki daralma dı ticaret hacminde gerilemeye neden olurken sınai üretimde de dü ü e sebep olmu tur yılında enflasyonda bir önceki yıla göre TÜFE ve ÜFE de sırasıyla % 10,06 ve %8,11 artı kaydedilmi tir yılına %15,75 seviyesinde ba layan TCMB gecelik borçlanma faiz oranları Temmuz ayında yapılan artırımla %16,75 seviyesine ula mı ancak Aralık ayında yapılan indirimle yılı %15 seviyesinde kapatmı tır. Yıl ba ında %16 oranında olan gösterge D BS bile ik faizleri yıl içinde yükselme e ilimine girmi ancak yıl sonunda yine yılba ı seviyelerine gerilemi tir. IMKB-100 endeksi ise %51,6 dü erek yıl sonunda puan olmu tur. ABD Doları ve Avro TL kar ısında sırasıyla %29,8 ve %25,2 oranında de er kazanmı tır. 2. G R M SERMAYES P YASALARI a. Dünya Giri im Sermayesi Piyasaları 2008 yılında etkinli ini daha da artıran küresel mali krizin sermaye piyasalarına olumsuz etkisi ve irketlerin ya adı ı finansman imkanlarının azalması ile birlikte birle me ve satınalma gerçekle tirememeleri neticesinde iptal edilen i lem sayısında rekor seviyede artı ya anmı tır. Küresel irket Birle me ve Satınalma ( M&A ) i lem hacmi 2008 yılında, 2007 yılındaki 4,45 trilyon ABD Doları seviyesine göre %35 oranında bir küçülme göstererek 2,9 trilyon ABD Dolarına dü mü tür. Küresel Giri im Sermayesi ( Private Equity ) i lem hacmi ise aynı dönemde %72 küçülerek 2008 yılı itibarı ile 188,7 milyar ABD Doları seviyesine gerilemi tir yılında Giri im Sermayesi i lem hacminin M&A i lem hacmine göre daha fazla küçülmesinin ana nedeni olarak Amerika Birle ik Devletleri nde ( ABD ) ya anan finansal krizin, Giri im Sermayesi fonlarının likiditesi üzerinde yarattı ı olumsuz etki gösterilebilir. 1 Kaynak: Thomson Reuters 5

8 2006 yılındaki rekor seviyesiyle küresel M&A i lemlerinin %20,5 ini olu turan satın alma ( buyout ) i lemlerinin payı 2008 yılında %7 ye gerilemi tir. Kredi piyasalarının sa lıklı i lememesi ve yatırımcının risk i tahının azalması bu daralmanın ba lıca sebepleri arasında sayılabilir. Giri im sermayesi i lemleri incelendi inde buyout i lem hacmi bazında Amerika %42,4 ile liderken Avrupa %42 lik paya sahiptir yılında yapılan en büyük giri im sermayesi yatırımı 3,5 milyar ABD Doları tutarındaki Bain Capital ve Blackstone un Weather Channel satınalma i lemi olmu tur. b. Türkiye de Giri im Sermayesi Piyasası Türkiye de M&A piyasası, 2006 ve 2007 yıllarında yakaladı ı ivmeyi 2008 yılında koruyamamı tır. Türkiye de 2007 yılında toplam 182 adet birle me ve satın alma i lemi gerçekle irken, 2008 yılında bu sayı 2007 yılına göre %21 küçülmeyle 144 e dü mü tür. Aynı dönemde Giri im Sermayesi i lem sayısı 2007 yılındaki 21 adet seviyesini 2008 yılında da korumu tur. Bu sonuç, giri im sermayesi piyasasının 2008 yılında da i lerli ini korudu una i aret etmektedir. Türkiye de 2008 Yılında Gerçekle en Giri im Sermayesi Yatırımları Satın Alan Ülkesi Hedef irket Sektör Giri im Sermayesi Türkiye Dr.F.Frik laç Sa lık BC Partners, DeA Capital, Turkven Fon II ngiltere, talya, Türkiye Migros Turk Ticaret A.. Perakende Asya Katılım Bankası Türkiye A101 Süpermarketleri Perakende Lehman Brothers ngiltere Doors Group Perakende Velios (Alfa Group) Rusya AFM Uluslararası Film Prodüksiyon E lence Swicorp BAE Step Halıcılık Perakende Morgan Stanley & Co Int. Plc ABD Ege Seramik n aat Malzemesi Kairos Investment talya Reysas Lojistik Lojistik Carlyle Türkiye TVK Gemicilik Gemicilik Ashmore Private Equity Türkiye Türkiye Exotic Gıda Abraaj Capital Limited BAE Nu Marine Gemicilik Ashmore Private Equity Türkiye Türkiye Arzum Elektrikli Ev Aletleri Ev Aletleri Turkven Fon II Türkiye Tekin Acar Kozmetik Perakende Actera Group Türkiye News Outdoor Türkiye Medya Turkven Fon II Türkiye Mavi Jeans Tekstil Turkven Fon I Türkiye NGM Medya SUPEM Türkiye Bizim Toptan Da ıtım Actera Group Türkiye G2M Gıda Partners in Life Sciences (PiLS) Hollanda Betasan Sa lık Gryphon Holding ABD Mobilera Bili im European Founders Fonu Almanya Yemek Sepeti Bili im Kaynak: Deloitte, Ernst&Young, Mergermarket, Giri im Sermayesi Yukarıdaki tabloda da görüldü ü üzere, Giri im Sermayesi 2008 yılında Dr. F. Frik laç a yatırım yaparak Türkiye de faaliyet gösteren giri im sermayesi fonları arasında 2002 den bu yana en fazla sayıda yatırım yapan irket unvanını korumu tur. BC Partners, DeA Capital, Turkven Fon II konsorsiyumu 3,1 milyar ABD Doları de erindeki Migros yatırımı ile 2008 nin en büyük Giri im Sermayesi i lemini gerçekle tirmi tir. Artan ço unluk hisse alımlarının ve büyüyen ortalama yatırım tutarlarının bu yılın Giri im Sermayesi yatırımlarının öne çıkan özellikleri oldu u söylenebilir. 6

9 2008 yılında Giri im Sermayeleri tarafından yapılan 21 yatırımın 5 i Perakende sektöründe gerçekle tirilmi tir yılındaki giri im sermayesi yatırımlarının sektörel da ılımları sayı bazında a a ıdaki ekilde gösterilmi tir Yılında Gerçekle tirilen Giri im Sermayesi Yatırımları (Yatırım Sayısı Bazında; 21) Sa lık:2 Tekstil:1 Bili im:2 Da ıtım :1 E lence:1 Ev Aletleri:1 Perakende:5 Gemicilik:2 Medya:2 Lojistik:1 Gıda:2 n aat Malzemesi:1 (Kaynak: Mergermarket, Deloitte 2008 irket Birle me ve Satınalmaları Raporu) 3. G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I irketimiz 31 Ekim 2000 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı kapsamında kurulmu olup faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili di er mevzuat çerçevesinde yürütmektedir. irket merkezi stanbul olup merkez dı ı örgütü bulunmamaktadır. A) FAAL YET KONUSU irketimizin faaliyet konusu esas olarak Türkiye de kurulmu veya kurulacak olan, geli me potansiyeli ta ıyan ve kaynak ihtiyacı olan giri im irketlerine uzun vadeli yatırımlar yapmaktır. B) M SYON Giri im Sermayesi'nin misyonu; yüksek büyüme potansiyeli olan sektörlerde rekabet avantajına sahip irketlerin, Türkiye ekonomisine katkı sa layacak projelerini gerçekle tirmeleri için yönetim bilgisi ve sermaye katkısı sa lamaktır. Bu misyon çerçevesinde Giri im Sermayesi, sahip oldu u kolektif kaynakları devreye sokarak; giri imcilerin bu bilgi ve deneyimden ihtiyaçlarına en uygun ekilde faydalanmasını sa layacaktır. Bunun yanı sıra Giri im Sermayesi, etkin portföy yönetimi ve örnek kurumsal yapısı ile hissedarlarına di er yatırım alternatiflerinden daha yüksek kazanç sa lamayı hedeflemektedir. 7

10 C) KAR DA ITIM POL T KASI Portföyünün büyümesinin yanı sıra halka açık bir ortaklık olarak da yatırımcılarına yüksek temettü getirisi sa lamayı amaçlayan irketimiz yönetim kurulu ilgili mevzuat çerçevesinde a) Pay sahiplerimizin beklentileri ile irketin büyümesi arasındaki hassas dengenin bozulmamasını, b) irketimizin esas faaliyet konusu olan giri im sermayesi yatırımlarından hedeflerin üzerinde bir getiri ile çıkı yapılmasını, c) irketimizin genel karlılık durumunu dikkate alarak da ıtılabilir karın en az %30 unun bedelsiz hisse senedi ve/veya nakit olarak da ıtılmasını Genel Kurula teklif edilmesi esasına dayanan bir kar da ıtım politikası benimsemi tir. Ayrıca, irketimizin esas faaliyet konusu olan giri im sermayesi yatırımlarından hedeflerin üzerinde bir getiri ile çıkı yapılması halinde, irketimizin genel karlılık durumunu da dikkate alarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve di er mevzuat çerçevesinde mümkün oldu u ölçüde ortaklarına nakit kar da ıtma ilkesi de benimsenmi tir. D) ORTAKLIK YAPISI 2008 ve 2007 yıl sonları itibariyle ortaklık yapısı a a ıdaki gibidir. ORTAKLAR GRUBU PAY TUTARI (TL) PAY TUTARI (TL) YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. A YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. (*) B TÜRK YE TEKNOLOJ GEL T RME VAKFI B TÜRK YE SINA KALKINMA BANKASI A.. B ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET B M LL REASÜRANS T.A.. B FACTOR NG F NANSMAN H ZMETLER B A.. D ER B TOPLAM (*)2008 rakamı Yatırım Menkul De erler A.. nin IMKB de i lem gören paylardan satın aldı ı tutar dahil verilmi tir. 8

11 G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A.. ORTAKLIK YAPISI (%) B D ER 31,22% A YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 8,89% B YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. (*) 20,12% B FACTOR NG F NANSMAN H ZMETLER A.. 0,89% B M LL REASÜRANS T.A.. 4,44% B ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET 6,67% B TÜRK YE SINA KALKINMA BANKASI A.. 16,67% B TÜRK YE TEKNOLOJ GEL T RME VAKFI 11,11% (*)2008 rakamı Yatırım Menkul De erler A.. nin IMKB de i lem gören paylardan satın aldı ı tutar dahil verilmi tir. E) FAAL YETLER M Z a) Nakit Yönetimi ve Finansal Göstergeler 2008 yılında giri im sermayesi yatırımları dı ında kalan portföyün ortalama %96 sı TL cinsi menkul kıymet ve vadeli mevduatta de erlendirilirken %4 ü de Avro ve ABD Doları cinsi menkul kıymet ve vadeli mevduatta de erlendirilmi tir yılında, ubat ve Eylül aylarında TL sı nakit kar da ıtımı ve Aralık ayında TL sı giri im sermayesi yatırımı olmak üzere toplam TL nakit çıkı ı olurken, TL sı Mayıs ayında i tirakimizden alınan nakit kar payı ödemesinden ve TL sı Haziran- Temmuz aylarında yapılan iki i tirak satı ından olmak üzere toplam TL nakit giri i olmu tur yılında irkete ait temel konsolide veriler a a ıdaki ekilde de i im göstermi tir. TL De i im (%) Aktif ,25 Özsermaye ,52 Dönem Karı / Zararı ,10 Piyasa Hisse Fiyatı (*) 1,57 2,66-40,98 Piyasa De eri ,98 (*) 2007 yıl sonu kapanı fiyatı, 2008 senesinde da ıtılan nakit temettü oranları ile düzeltilmi fiyattır. 9

12 G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A.. 31 ARALIK 2008 TAR HL PORTFÖY DE ER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENM DE ER (YTL) / VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM RAY Ç GRUP Ç PORTFÖYDEK ORANI VARLIKLARIN TÜRÜ/TANIMI TAR H EURO DE ER DE ER (YTL) DE ER (YTL) ORANLAR (%) A. UZUN VADEL YATIRIMLAR ,00 53,90 I. TEBL KAPSAMINDAK G R M SERMAYES YATIRIMLARI 1. Probi Bilgi l.des. Ve Dan. San. Ve Tic.A ,28 5,54 1. Yatırım (Dolar) ,81 5,29 2. Yatırım (Dolar) ,47 0,26 2.Ileti im Teknoloji Dan. Ve Tic. A ,59 3,02 1. Yatırım (Dolar) ,31 2,86 2. Yatırım (Dolar) ,28 0,15 3.Nevotek Bili im Ses ve leti im Sis. San. Ve Tic. A ,29 3,39 1. Yatırım (Dolar) ,93 0,50 2. Yatırım (Dolar) ,82 0,44 3. Yatırım (Dolar) ,92 0,49 4. Yatırım (Dolar) ,34 1,26 5. Yatırım (Dolar) ,27 0,69 4. ODE Yalıtım Sanayi ve Ticaret A ,01 4,32 1. Yatırım (Dolar) ,01 4,32 5. Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A ,49 4,58 1. Yatırım (Dolar) ,49 4,58 6. Turkmed Diyaliz ve Böbrek Sa lı ı Kurumları A ,53 1,90 1. Yatırım (Dolar) ,53 1,90 7. Dr. F. Frik laç Sanayi ve Ticaret A ,80 31,15 1. Yatırım (YTL) ,95 12,91 Opsiyon (Dolar) ,85 18,25 II. D ER UZUN VADEL YATIRIMLAR ,00 0,00 B. KISA VADEL YATIRIMLAR ,00 46,10 I. BORÇLANMA SENETLER (YTL) ,57 14,09 1.HAZ NE BONOSU 0 0 0,00 0,00 2.DEVLET TAHV L ,57 14, (TRT040209T13) ,26 4, (TRT080409T17) ,15 2, (TRT150709T15) ,61 1, (TRT071009T51) ,74 0, (TRT170210T15) ,72 0, (TRT120111T10) ,92 1, (TRT150212T15) ,46 2, (TRT260613T17) ,12 0, (TRT260214T10) ,58 0,73 II. D ER ,43 32,01 1.TERS REPO ( VD) ,02 0,01 2.YATIRIM FONU ,48 18,20 BANKASI L K T FON (801) ,04 0,02 YATIRIM B T P DE KEN FON ,60 8,11 YATIRIM B T P TAHV L BONO FONU ,10 7,88 YATIRIM IBOXXGT BORSA YAT.FONU ,74 2,19 3.DÖV Z C NS MENKUL KIYMETLER ,14 0,99 ABD DOLARI ,14 0, (ÖZEL SEKTÖR-GLOBAL YAT.HOLD.) ,13 0, (TRT010409F10)(YURT Ç HRAÇ) ,01 0,00 4.H SSE SENED ,95 2,74 YATIRIM ORTAKLI I A ,67 1,69 TURKTELEKOM ,28 1,05 5.D ER ,86 10, (CREDITWEST ÖZEL SEKTÖR TAHV L ) ,27 2, (VD YTL MEVDUAT) ,59 7,19 0,00 0,00 0,00 0,00 PORTFÖY DE ER (A+B) ,00 C. HAZIR DE ERLER ABD DOLARI EURO YTL D. ALACAKLAR (+) E. D ER AKT FLER Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Di er Dönen Varlıklar F. BORÇLAR (-) G.OPS YON KAR ILIKLARI(-) Dr. F. Frik laç Sanayi ve Ticaret A NET AKT F DE ER (A+B+C+D+E-F-G) PAY SAYISI (ÇIKARILMI SER. BEHER 1YTL T BAR DE. 23,4 M LYON PAY OLUP 23,4 M LYON YTL'D R.) PAY BA INA NET AKT F DE ER 5,8425 NOT: Uzun vadeli yatırımların maliyet de erleri enflasyona endekslenmi tir. Kısa vadeli yatırımlar rayiç de erle de erlenmi tir. Opsiyonun YTL'ye çevrim kuru aysonu TCMB döviz alı kuru olan $1=1,5123 YTL'dir. 10

13 G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A PORTFÖY (B N TL) VADES Z VADES Z VADES Z VADES Z VADES Z ($) ($) VDSZ. TL Y.P. VDSZ.MEV. VD.TL MEV. B T P Y.FONU BORSA FON H SSE SEN. REPO TL DEV.TAH. ÖZEL S.TAH. $ TAHV L G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A PORTFÖY (%) 40,00 35,00 34,60 30,00 25,00 20,00 15,53 15,00 10,00 9,22 5,00 0,00 VADES Z 0,10 0,29 VADES Z VADES Z VADES Z 4,72 VADES Z 5, , , , , , , , , ,24 1,57 0, ($) ($) 2,12 VDSZ. TL Y.P. VDSZ.MEV. VD.TL MEV. B T P Y.FONU BORSA FON H SSE SEN. REPO TL DEV.TAH. ÖZEL S.TAH. $ TAHV L G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A PORTFÖY (%) VDSZ.TL 0,10% ÖZEL S.TAH. 6,24% $ TAHV L 2,13% Y.P. VDSZ.MEV. 0,29% VD.TL MEV. 15,53% TL DEV.TAH. 30,45% B T P Y.FONU 34,60% REPO 0,02% H SSE SEN. 5,92% BORSA FON 4,72% 11

14 b) Projeler Giri im Sermayesi 2008 yılında 185 proje incelemi tir. Projelerin sektörlere göre sayısal da ılımı tabloda, yüzdesel da ılımı da grafikte gösterilmi tir. Sektör Adet Sa lık 19 Gıda 18 Perakende 17 Teknoloji 16 Lojistik 15 n aat ve Malz. 13 Otomotiv 13 Tekstil 7 Ambalaj 6 E lence 3 Toplu Yemek 3 Kimya 2 Telekom 2 Elektronik 2 Di er 49 Toplam Yılında ncelenen Projelerin Sektör Bazında Da ılımı (185 adet) Perakende %9 Teknoloji %9 Lojistik %8 n aat ve Malz %7 Otomotiv %7 Tekstil %4 Ambalaj %3 E lence %2 Toplu Yemek %2 Gıda %10 Kimya %1 Telekom %1 Sa lık %10 Di er %26 Elektronik % yılı sonu itibarı ile yukarıdaki ekildeki sektör bazında da ılımları gösterilen 185 projeden 20 si üzerinde ara tırmalar sürdürülmektedir. 12

15 c) Giri im Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A.. Portföy irketleri i) Probil Bilgi lem ve Danı manlık Sanayi ve Ticaret A.. ( Probil ) Bilgi Teknolojileri Sektörü nde bir sistem entegratörü olarak faaliyet gösteren Probil in olu umu 9 A ustos 1989 tarihinde Probil Bilgi lem Destek ve Danı manlık Sanayi ve Ticaret Limited irketi adı altında Olivetti yetkili satıcısı olarak kurulu una dayanmaktadır. Probil BT Sektörü nün üç alanında da (hizmet, donanım ve yazılım) faaliyet göstermektedir. Ana faaliyet alanı Hizmet Alt Sektörü nde Kurumsal Çözümler (Enterprise Solutions), A ve Güvenlik Çözümleri (Network and Security Solutions), Microsoft Lisanslama (Licensing), Saha Servisleri ve Dı Kaynak Kullanımı (Field Services and Outsourcing) ve Çözümleri (Business Solutions) bölümlerini bünyesinde barındıran Probil saha servisleri alanında faaliyet göstermek amacıyla BDH Bili im Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.. adında bir irket kurmu tur. Hizmet alanında sundu u bu servislere hizmet vermek amacıyla Probil Donanım Alt Sektörü nde aracılık rolü üstlenmektedir. Probil Yazılım Alt Sektörü nde ise üç i tiraki vasıtasıyla hizmet vermektedir. Akademi Bilgisayar Yazılım Otomasyon ve Danı manlık A.. sigortacılık sektörü yazılımları konusunda, Avez Elektronik leti im E itimi Danı manlı ı Ticaret A.. e-e itim yazılım ve içerikleri konusunda, Bizitek Bilgisayar Yazılım ve Internet Teknolojileri A.. ise mü teri ili kileri yönetimi (CRM) ve i akı ı yazılımları konusunda faaliyet göstermektedir. ii) ITD leti im Teknoloji Danı manlık ve Ticaret A.. ( ITD ) 1991 yılında kurulan ve Türkiye Bili im Teknolojileri Hizmet Sektörü nde Sesli Sistemler ve Ödeme Sistemleri i alanlarında faaliyet gösteren ITD pek çok konuda öncü rolü üstlenmi tir. Aralarında Interactive Intelligence, Intervoice, Genesys ve ACI gibi firmaların bulundu u çe itli uluslararası tedarikçiler ile i birli i yapan irket ürün gamını geni letmek amacıyla alt yapı ve performans çözümleri ürünlerini de sunmaya ba lamı tır. ITD, aralarında sesli yanıt ( IVR, interactive voice response ), ulusal bankalararası kart i leme yönlendirme, ki iden ba ımsız ses tanıma ( speech recognition ), internette güvenli elektronik ticaret ve Türkçe konu ma tanıma olmak üzere bir çok sistemi Türkiye de ilk defa uygulayan kurum olmu tur. irket, bilgi birikimini rekabet gücü olarak kullanabilece i yeni bir pazara sunmak amacıyla 1994 yılında Polonya da kurdu u ITD Polska Spolka. Z.o.o. ( ITD Polonya ) irketi ile Sektör de ihracatın da öncülerinden olmu tur. ITD, IVR ve ça rı merkezi ( call center ) outsourcing hizmetleri ba ta olmak üzere Sesli Sistemler uygulamalarını ve uluslararası operasyonlarının geli tirmek ve mü teri da ılımını artırmak için gerekli fonu sa lamak amacıyla Giri im Sermayesi ile ortaklık kurmu tur. Mevcut Hissedarların bankacılık sektöründeki tecrübesi sayesinde ITD finans sektörünün yo un ve uzun teknoloji yatırım sürecinde tercih edilen bir sistem entegratörü haline gelmi tir. 13

16 iii) Nevotek Bili im Ses ve leti im Sistem Sanayi ve Ticaret A.. ( Nevotek ) Nevotek, Ekim 2001 de Internet ileti im kuralları ( Internet Protocol ; IP ) kullanan telefonlar ( IP Telefon ) için yazılım geli tirme amacıyla Arda Ünsal, A. Tankut Turhan ve Erdinç Gö ü tarafından kurulmu tur. irket, kurulu unu takiben Cisco ile yakın temasa geçmi ve ilk ba larda Do u Avrupa, Orta Do u ve Afrika ( Eastern Europe, Middle East and Africa, EEMEA ) bölgesinde büyük bir potansiyele sahip oldu u dü ünülen Otelcilik Sektörü ne ( Hospitality Sector ) yönelik çözüm üretmek için çalı malara ba lamı tır. Nevotek in ilk ürünü olan VIP- Suite, Cisco laboratuarlarında sürekli test edilmi ve sonuçta Cisco ürünleri ile uyumlu çalı tı ı onaylanarak Cisco Uyumlu (Cisco Compatible) logosu ta ımaya hak kazanmı tır. Nevotek, ortaya koydu u katma de er sayesinde kurulu undan beri Cisco dan çe itli ödüller almı ve 2005 yılında Cisco nun toplam 350 yi a kın i orta ından sadece 6 sına tanınan Cisco Teknoloji Geli tirme Programı ( Cisco Technology Developer Program ; CTDP ) üyesi olmaya hak kazanmı tır. irket, zaman içinde ürün gamını geni letmi, bütünle mi mesajla ma sistemleri modülü ( Adagio ), telefon faturalama sistemleri modülü ( Sigma-5 ), geli mi IP ileti im sistemi ( IPT Office ), elektrikli cihazların IP bazlı sistemler üzerinden çalı tırılmasına olanak veren ( IPT Comfort ) ve son olarak IP TV ( NevoTV ) ürününü piyasaya sunmu. Bu ürünler ile birlikte Nevotek bütünle ik IP ürünleri sunabilen bir yazılım firması haline gelmi tir. Nevotek ürün gamının yanı sıra hizmet verdi i pazarı da geni letmi, Hollanda da Amsterdam ın yanı sıra Birle ik Arap Emirlikleri Dubai de, Amerika Kaliforniya da da ofisler açmı tır. iv) ODE Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.. ( Ode Yalıtım ) Orhan Turan tarafından 1986 yılında n aat Sektörü nde taahhüt i leri ile ticaret hayatına ba layan Ode Yalıtım, 1991 yılında Yapı Yalıtımı Sektörü ne odaklanmaya ba lamı tır. lk yıllarında yapı yalıtımı malzemelerini ithal ederek yurt içinde pazarlayan irket, 1996 yılında üretim yapmaya ba lamı tır. Ode Yalıtım, Çorlu daki toplamda m 2 açık, m 2 kapalı alana sahip altı modern üretim tesisinde, cam yünü (Starflex), polietilen köpük ısı yalıtım malzemesi (Ode Flex), elastomerik kauçuk köpü ü ısı yalıtım malzemesi (Ode K-Flex), ekstürde polietilen köpü ü ısı yalıtım malzemesi (Ode Isıpan), fleksible havalandırma kanalları (Ode Ductflex) ve polimer bitümlü su yalıtım örtüleri (Ode Membran) üretimi yapmaktadır. Üretti i ve ithal etti i yapı yalıtımı ürünlerini 9 bölge müdürlü ü dahilinde bir kısmı münhasır olan bayi kanalı ile pazarlayan Ode Yalıtım, Sektörü nde Türkiye deki en geni da ıtım a larından birine sahiptir. Ode Yalıtım, Giri im Sermayesi yatırımı sonrasında 2008 son çeyre i itibarıyla cam yünü üretim tesisini faaliyet geçirerek ürün gamını geni letmi tir. irket bu yeni yatırım ile birlikte hem yurt içinde hem de yurt dı ında geli imini hızlandırmayı hedeflemi tir. 14

17 v) Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.. ( Ortopro ) Ortorpro, dünyanın önde gelen medikal ve tıbbi cihazlar irketlerinde yurtdı ında ve Türkiye de üst düzey profesyonel yöneticilik yapmı Mehmet Tanyolaç ile, Ortopedi sektöründe 1995 yılından beri ba arılı bir giri imci olarak yer alan Dr. Tolga Yalçınkaya nın ortak giri imleri ile kurulmu tur. irket, hem zmir deki fabrikasında Ortopro markası altında yerli üretim yaparak hem de dünya çapında bilinen kaliteli markaları, i tiraki olan Orsem ile Türkiye de temsil ederek, Ortopedik cerrahiye yönelik hekim ve hasta ihtiyaçlarını klinik etkinli i ve katma de eri kanıtlanmı, yenilikçi ve ekonomik çözümlerle kar ılamayı görev edinmi tir. irket, Türkiye de Ortopedik Cerrahi Sektörü nde üretim ve pazarlama yapmak için zorunlu olan CE belgesinin yanı sıra, TSE ve TÜV den alınmı olan ISO 9001 belgelerine de sahiptir. vi) Türkmed Diyaliz ve Böbrek Sa lı ı Kurumları Ticaret A.. ( Türkmed ) 1997 yılında Dr. Basri Yılmaz tarafından kurulmu olan Türkmed, diyaliz ve böbrek sa lı ı hizmetleri sektöründe faaliyet göstermektedir yılsonu itibari ile Türkmed, i tirakleri vasıtası ile 2 diyaliz merkezi i letmekte, kronik böbrek yetmezli i hastalarına hemodiyaliz ve periton diyaliz tedavi hizmetleri sunmaktadır. Türkmed in büyüme odaklı i modelinin en kritik unsuru, hizmet kalitesine verdi i yüksek önemdir. Türkmed, diyaliz hastalarının ya am kalitesini artıracak ve ömürlerini uzatacak yeni proje ve ürünlerin geli tirilmesi konularında da aktif olarak çalı maktadır. vii) Dr. F. Frik laç Sanayi ve Ticaret A.. ( Frik laç ) Frik laç Türkiye Cumhuriyeti nin en eski ilaç firmalarından biridir. Frik laç, 60 yıllık geçmi i ile e de er ilaçlar ve patent süresi dolmu orijinal ilaçların fason üretimi, pazarlaması ve satı ı alanında faaliyet göstermektedir. irket, 2004 yılında kurumsalla ma ve yeniden yapılanma çalı maları ba latmı ve takip eden yılları arasında IMS Health verilerine göre Türkiye nin en hızlı büyüyen ilaç firmalarından birisi olmu tur. Giri im Sermayesi yatırımı sonrasında Frik laç ın ürün gamının yeni ilaçlar ile geni letilmesi sa lanarak irketin Türkiye pazarındaki etkinli inin artırılması hedeflenmektedir. 15

18 d) Giri im Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A.. Portföy irketleri ne ili kin geli meler tiraklerimizden leti im Teknoloji Danı manlık ve Tic. A.. (ITD) tarihinde yapılan 2007 yılı ola an genel kurul toplantısında nakit kar payı da ıtımı kararı almı tır tarihinde yapılan ödeme ile irketimiz ,97 YTL nakit temettü geliri elde etmi tir. tiraklerimizden Turkmed Diyaliz ve Böbrek Sa lı ı Kurumları A.. nin (Turkmed) 2007 yılı performansı de erlendirildikten sonra, Turkmed ile yapılan pay sahipleri sözle mesi gere i, çıkan olumlu sonuç do rultusunda %1,2491 oranında ve adet pay bedelsiz olarak Turkmed in di er pay sahiplerine devredilmi tir. lem tarihinde tamamlanmı olup Turkmed deki payımız %27,027 den %25,778 e gerilemi tir. Giri im, Beyaz Filo Oto Kiralama A.. deki %15,69 oranındaki paylarının tümünü ABD Doları kar ılı ında Beyaz Filo nun kurucu ortaklarının ço unluk pay sahibi oldu u Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.. ye 23 Haziran 2008 tarihinde satmı, bedelini nakden ve pe inen tahsil etmi tir. Giri im, Step Halıcılık ve Ma azacılık Sanayi ve Ticaret A.. deki % 33,33 oranındaki paylarının tümünü ABD Doları kar ılı ında Swicorp Co nun i tiraki Intaj Step S.a.r.l e 15 Temmuz 2008 tarihinde satmı, bedelini nakden ve pe inen tahsil etmi tir. Ba lı ortaklık ve i tiraklerdeki pay oranlarının son durumu a a ıdaki gibidir: BA LI ORTAKLIK VE T RAK PAY ORANI (%) Nevotek Bili im Ses ve leti im Sis. San. ve Tic. A.. 88,24 Probil Bilgi lem Destek Danı. San. ve Tic. A.. 10,00 ITD leti im Teknoloji Danı manlık ve Tic. A.. 34,98 ODE Yalıtım San. ve Tic. A.. 17,24 Turkmed Diyaliz ve Böbrek Sa lı ı Kurumları A.. 25,78 Ortopro Tıbbi Aletler San. ve Tic. A.. 29,50 Dr. F. Frik laç Sanayi ve Ticaret A.. 17,00 Giri im Sermayesi ile ba lı ortaklı ı ve i tirakleri arasında kar ılıklı i tirak durumu söz konusu de ildir. e) Kadro / Personel 2008 yılında irketimiz kadrosu 12 ki iye yükselmi tir. Yıl sonu itibariyle, Genel Müdür, üç direktör, üç yönetici, bir bölüm yönetmeni, iki uzman ve iki de idari personel görev yapmaktadır. irketimiz birimleri mali ve idari i ler ile yatırım olarak iki gruptan olu maktadır. 16

19 Mart 2009 da Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri IV, 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebli i çerçevesinde Pay Sahipleri ile li kiler Birimi olu turulmu ve aynı tebli kapsamında Kurumsal Yönetim uygulamalarının koordinasyonu amacı ile bir personel görevlendirilmi tir. f) Önemli Risk ve Belirsizlikler irketi ve i tiraklerini etkileyecek en önemli faktör ekonomik belirsizliktir. Belirsizlik ortamında Giri im in nakit portföyü, portföyünde bulundurdu u menkul kıymetler açısından faiz, kur ve piyasa riskleri ile kar ı kar ıya kalabilme potansiyelini ta ımaktadır. Giri im yatırımlarını öz kaynakları ile finanse etmektedir. Giri im in alacak ve borç tutarları cüzi miktarlarda olup irket için herhangi bir risk yaratmamaktadır. irketimiz Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında faaliyet göstermektedir. Giri im sermayesi irketlerine dair Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) ilgili tebli inde ise irketimizin faaliyet alanlarına belli sınırlandırmalar getirilmi tir. irketimiz bu tebli e göre portföyünün en az %50 sini giri im sermayesi yatırımlarına yöneltmek zorundadır. Bu durumda ikinci el piyasalarda i lem gören ve nakit portföyü de erlendirmek için kullanılabilecek yatırım araçlarına portföyünün en fazla %50 sini yatırabilmektedir. Nakit portföyünün de erlendirilmesinde de yine SPK nın tebli, ilke kararı gibi uygulamalarının getirdi i artlar çerçevesinde yatırım yapılmaktadır. irketimiz nakit portföyünün kar ıla aca ı riskleri en aza indirmek amacı ile piyasa artlarını izleyerek portföyündeki yatırım araçlarını vade, para birimi, sabit getiri, de i ken getiri gibi kriterlere göre çe itlendirmektedir. Giri im irketi yatırımlarında ise bu irketlerin belirsizlik durumundan olumsuz etkilenmesi Giri im i de menfi yönde etkileyebilecektir. Ekonomideki olumsuzluklardan etkilenebilecek i tiraklerimizin bu nedenle de erinin dü mesi dolayısıyla Giri im in de gelirlerinin dü mesi söz konusu olabilecektir. Ayrıca, giri im irketinin elden çıkarılaca ı dönemde finansal piyasalarda meydana gelebilecek dalgalanmalar bir ertelemeye veya planlanandan daha dü ük bir fiyatın olu masına neden olabilecektir. Makro ekonomik riskler dı ında, yatırım yapılan sektörlerde meydana gelebilecek olumsuzluklar da Giri im ve i tiraki için risk olu turabilecektir. irketimiz giri im sermayesi alanında yatırım yaptı ı irketleri büyüme potansiyeli olan sektörlerden ve bu sektörler içinde rekabet avantajına sahip kurulu lardan seçmeye özen göstermektedir. Sektörlerde meydana gelebilecek olumsuzluklara kar ı riskleri en aza indirmek için de yatırımlarında bir sektöre yo unla mayıp de i ik alanlara yatırım yapmaya dikkat etmektedir. Yatırım yapılan irketlerin yönetimine katkıda bulunulurken, bu irketlerin kar ı kar ıya oldukları ba ta mali riskler olmak üzere çe itli riskler incelenerek bunların en aza indirilmesini sa layacak yapıların kurulması hedeflenmektedir. g) letmenin Geli imi Hakkında Öngörüler irketimizin esas faaliyet konusunu olu turan i lemler giri im sermayesi irketlerine yapılan orta ve uzun vadeli yatırımlardır. irketimiz önümüzdeki dönemlerde de büyüme potansiyeli olan sektörler içinde rekabet avantajına sahip irketlere yatırım yapmaya devam ederek genel konjonktür kapsamında karlı yatırımlar yapmaya devam edecektir. 17

20 h) Di er Genel Kurul Toplantıları irketimiz 1 ubat 2008 tarihinde yaptı ı ola anüstü genel kurul toplantısında irket ana sözle mesinin YTL ye uyumu ve ortaklarına ola anüstü yedek akçe hesabından TL nakit temettü ödenmesi konularında karar almı ve i lemler ubat ayı içinde tamamlanmı tır. 1 ubat 2008 tarihinde yapılan ola anüstü genel kurul ve A ve B Grubu pay sahipleri genel kurul toplantılarında, Yeni Türk Lirası na uyumu kapsamında, ana sözle menin Sermaye ve Hisse Senetleri ba lıklı 8. ve Yönetim Kurulu ve Görev Süresi ba lıklı 12. maddeleri a a ıdaki ekilde de i tirilmi tir. ESK MET N SERMAYE VE H SSE SENETLER MADDE 8 irket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, (ikiyüztrilyon) lira kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmu olup, bu sermaye, her biri (bin) TL nominal de erde (ikiyüzmilyar) adet paya bölünmü tür. irketin çıkarılmı sermayesi tamamı ödenmi (yirmitrilyon)liradır. irketin çıkarılmı sermayesi, (yirmitrilyon) TL itibari de erde (yirmimilyar) adet paya ayrılmı ve tamamı a a ıda belirtilen kurucular tarafından taahhüt edilip nakden ödenmi tir. UNVANI GRUBU PAY ADED PAY TUTARI YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. A B TÜRK YE TEKNOLOJ GEL T RME B VAKFI F NANSAL K RALAMA A.. B T.SINA KALKINMA BANKASI A.. B ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA B RKET DESTEK REASÜRANS T.A.. B YATIRIM F NANSMAN MENKUL B DE ERLER A.. FACTOR NG F NANSMAN H ZMETLER A.. B Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri kısıtlanamaz. Halka arzdan önce ortaklık hisse senetlerinin devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan artlar aranır. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmı sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. 18

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart 2012

Detaylı

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 MERKEZ : İSTANBUL KAYITLI SERMAYE : 200.000.000 TL ÇIKARILMIŞ SERMAYE : 25.200.000 TL DÖNEM : 01.01.2010 31.03.2010 FAALİYET KONUSU : Esas olarak Türkiye de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme

Detaylı

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 MERKEZ : ĠSTANBUL KAYITLI SERMAYE : 200.000.000 YTL ÇIKARILMIġ SERMAYE : 23.400.000 YTL DÖNEM : 01.01.2008 31.03.2008 FAALĠYET KONUSU : Esas olarak Türkiye de kurulmuş veya kurulacak olan,

Detaylı

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 MERKEZ : İSTANBUL KAYITLI SERMAYE : 200.000.000 TL ÇIKARILMIŞ SERMAYE : 50.400.000 TL DÖNEM : 01.01.2010 30.06.2010 FAALİYET KONUSU : Esas olarak Türkiye de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A..

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.. tarihinde Ayrıntılı Gelir Tablosu ( tarihindeki Türk Lirası'nın alım gücüne göre düzeltilmi ) (Milyon TL) A- BRÜT SATI LAR 171.484.232 1- Yurtiçi Satı lar 144.218.835 2- Yurtdı ı Satı lar 24.439.181 3-

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 181.629.436 Nakit ve Nakit Benzerleri 11.921.100

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş 31.12.2015 TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 45.428.521 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.309.629 Ticari

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Ortaklığın unvanı : ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A..

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmi tir) Enflasyona Göre Düzeltilmi (Seri XI No:20) Ba ımsız Denetim'den Geçmemi AYRINTILI GEL R TABLOSU

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Haziran 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

BUMERANG YATIRIM ORTAKLI I A YILI FAAL YET RAPORU

BUMERANG YATIRIM ORTAKLI I A YILI FAAL YET RAPORU BUMERANG YATIRIM ORTAKLI I A.. 2004 YILI FAAL YET RAPORU BUMERANG YATIRIM ORTAKLI I A.. 2004 YILI FAAL YET RAPORU I. G R 1- Raporun Dönemi : 01.01.2004-31.12.2004 2- Ortaklı ın Ünvanı : Bumerang Yatırım

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Şirket unvanı : ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım

ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin 2007 yılına ait Olağan Genel

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A.. FAAL YET RAPORU (01.01.2009-31.12.2009)

G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A.. FAAL YET RAPORU (01.01.2009-31.12.2009) G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A.. FAAL YET RAPORU (01.01.2009-31.12.2009) MERKEZ : STANBUL KAYITLI SERMAYE : 200.000.000 TL ÇIKARILMI SERMAYE : 25.200.000 TL Ç NDEK LER Genel Kurul Gündemi 1 Yönetim

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Đ.M.K.B.'NIN UYARISI!

Đ.M.K.B.'NIN UYARISI! Đ.M.K.B.'NIN UYARISI! CD Hazırlayan Aracı Kurum Yönetimine: Kurumunuzun cari dönem ve bir önceki dönem ile karşılaştırmalı olarak düzenlenmiş ayrıntılı bilanço, gelir tablosu ve dipnotlar tarafınızca Borsaya

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI VARLIKLAR 31 Aralık 2015 Dönen Varlıklar 91.109.610 Nakit ve Nakit Benzerleri 453.493 Ticari Alacaklar 40.930.687 Diğer Alacaklar 31.037.106 Stoklar

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ŞİRKETİN ÜNVANI : İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ : İstanbul KURULUŞ TARİHİ : 16/08/1995 FAALİYETİ : Portföy İşletmeciliği RAPORUN DÖNEMİ : 01/01/2011 31/03/2011 ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2010

FAAL YET RAPORU 2010 FAALİYET RAPORU 1. Şirket in Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı: Şirketimiz 1977 yılında Genborsa Menkul Değerler Ticareti Yatırım ve Finansman A.Ş. ünvanıyla, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 08/01/2008 tarih ve 1/17 sayılı izni ile bu sisteme

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. (

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 3 1- Raporun Dönemi... 3 2- Şirketin Ünvanı... 3 3-30.09.2012 tarihi itibarıyla yönetim kurulunda

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı