BİRİNCİ BÖLÜM. c )Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları, Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ BÖLÜM. c )Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları, Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden,"

Transkript

1 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışan özel servis araçlarının hangi koşullar altında ve ne biçimde çalışacaklarım, bunların şoförleri, yardımcı personeli ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarım belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik; a)resmi ve özel kuruluşların kent içi yolcu taşıma istemine, ücreti karşılığında cevap veren özel ve tüzel kişilere ait (C) plakalı araçları. b )Okul öncesi, ilköğrenim, ortaöğrenim ve Üniversite öğrencilerini taşımak üzere okul servis aracı olarak kullanılan (C) plakalı araçları, c )Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları, d) Mülkiyetindeki Araçlarla kendi personelini taşıyan özel kuruluşları kapsar. Bu yönetmelik ; Yalnız turizm amaçlı taşıma yapan araçlar (şehirlerarası otobüsler ile metropol dışındaki belediye otobüsleri dahil) bunların sahipleri ve işleticilerini kapsamaz. Tanımlar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden, 1-ÖZEL SERVİS ARACI: Resmi yada özel kuruluşlara veya öğrencilere UKOME tarafından belirlenen servis ücreti tarifesi ile taşıma hizmeti verme amacıyla kullanılan ve Ankara Valiliği İl Trafik Komisyonunun almış olduğu plaka tahdit kararına göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nde (C) plaka kaydı bulunan araçlar olup, a-okul Servis Aracı: Genel olarak okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim öğrencileri ile sadece rehber personel taşımalarında kullanılan taşıtlar, b-personel Servis Aracı: Kamu veya Özel Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personeli taşıyan gerçek ve tüzel kişilere ait ticari taşıtları.

2 - 2-2-BELEDİYE: Ankara Büyükşehir Belediyesini, 3-EGO :EGO Genel Müdürlüğünü, 4-ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI: Özel servis araçları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Dairesi Başkanlığını, 5- TRAFİK ZABITASI: Özel Servis Araçları ile ilgili işlemleri ve denetimleri yürütmek üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı zabıtalardan, trafik zabıtası olarak görevlendirilen ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda görev yapan zabıtaları. 6-UKOME: 5216 Sayılı Kanunun 9. Maddesi gereğince kurulmuş bulunan ve görev yapmakta olan Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezini, 7-ARAÇ SÜRÜCÜSÜ: Özel servis araçlarının sevk ve idare eden araç şoförlerini, 8-HİZMETLİ: Özel servis araçlarında sürücü dışında çalışan personeli, 9-KONTROL HİZMETİ: Araçların fenni kontrol hizmetleri, şoförlerin denetim hizmetleri, taşınan öğrencilerin trafik güvenliği açısından kontrol hizmeti, gerektiğinde araçlara tahsis edilen park yeri temin hizmeti, servis araçları özel trafik işaretleme hizmetleri, güzergah takip hizmeti (servis araçlarının verilen güzergahta gidip gitmediğini kontrol eden belediye bünyesindeki elektronik sistem hizmetleri) ve araç güzergahı üzerindeki her türlü alt yapı hizmetlerini. 10-ÖZEL SERVİS ARACI ÇALIŞMA RUHSATI: İşleticilerin bu yönetmelik hükümlerine göre Ulaşım Dairesi Başkanlığından alacakları özel servis aracı çalışma ruhsatını, 11-OKUL SERVİS ARACI ÖZEL İZİN BELGESİ: tarih ve sayılı Resmi Gazete ile Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği hükmü gereği, okul servisi yapacak araçlara, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca verilen belgeyi, 12- TAŞIT TANITMA KARTI : Ulaşım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve aracın sahibi ile çalışacak şoförleri gösteren belgeyi, 13-MESLEK ODASI: Ankara Servis Aracı İşleticileri Esnaf Odası, Ankara Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası, Sincan Şoförler Odası, Gölbaşı Şoförler Esnaf Odası ve Ankara Ticaret Odasını, l4-özel KURULUŞ: Her türlü özel şirket, ortaklık, banka, kooperatif vb kuruluşu, l5-resmi KURULUŞ: Başbakanlığa ve Bakanlıklara bağlı resmi daireler, Mahkemeler, Yüksek Eğitim Kuruluşları, Askeri Kuruluşlar, Kamu İktisadi Teşekkülleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bu kuruluşları sermayelerinin çoğunluğuna sahip olduğu bankalar, şirketler ve benzeri kuruluşlar ile diğer kamu kuruluşları, l6-0kul: Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim veren özel veya kamu kuruluşlarını, 17-KURULUŞ: Yukarıda tanımlanan resmi ya da özel kuruluşların veya okulların tümü veya herhangi birisini,

3 TAŞIMA: Özel servis araçları ile yapılan yolcu taşıma etkinliğini, 19-HİZMET ÜCRETİ :Yönetmelikle belirlenen hizmetlerin yapılması ve belgelerin tanzim edilmesi için Belediye Meclisince belirlenen ücreti ifade eder. Yasal Dayanak Madde 4- Bu yönetmelik yasal dayanağını, a) Anayasanın 124.maddesi, b) 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesi, c) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7 ve. 9. maddeleri, d) 3425 Sayılı EGO Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanunu, e) tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 18 ve 28.maddelerinden alır. Bu yönetmelikteki etkinlikler, a) tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Ticari plakaların verilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında ( Karar sayısı:86/l /11158 ve 2003/6259) Bakanlar Kurulu Kararı, b) tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Hizmet Yönetmeliği, c) tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği hükümlerinde tanımlanan organlarla eşgüdüm ve düzen içinde sürdürülür. Bu Yönetmelikte herhangi bir kişi yada kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi yada kuruluşun herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerden masuniyet veya muafiyetini sağlamaz. İKİNCİ BÖLÜM ÖZEL SERVİS ARAÇLARININ ÇALIŞMA BİÇİMİ Madde 5- Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde özel servis aracı çalıştırma izni, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre verilir. Bu yetki, Ankara İl Trafik Komisyonu'nun almış olduğu kararlar ve UKOME'nin almış ve alacağı kararlarla eşgüdümlü olarak yürütülür. Bu izin; yılda bir kez ve 1 (bir) yıl geçerli olmak üzere, "Özel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı" olarak verilir. Bu izin; izni alanın lehine sürekli hak oluşturmaz. Madde 6- Araçlarını özel servis aracı olarak çalıştırmak isteyenler Ulaşım Dairesi Başkanlığına,

4 - 4 - Ek-l 'deki başvuru formu ile aşağıda sayılan belgeleri de ekleyerek müracaat ederler. a) Başvuru sahibi özel ve tüzel kişinin Meslek Odası kayıt belgesinin aslı, b) Başvuruya konu aracın Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde Servis Aracı tescil kaydını gösteren Motorlu Araç Tescil Belgesi ile son bir ay içinde ilgili kuruluşa yaptırılmış fenni muayenesini gösteren Motorlu Araç Trafik Belgesi sureti, c) Başvuru sahibi kişiye ait ikametgah ilmühaberi,(aslı) d) Aracın bağlı olduğu vergi dairesinden borcu bulunmadığına dair belge,(aslı) e) Başvuruya konu araçlar için düzenlenmiş motorlu kara taşıtı araçları zorunlu mali sorumluluk (Trafik) sigorta poliçesi ile okul servis araçları için ferdi koltuk sigortası poliçesi fotokopisi. f) Hizmet ettiği kuru1uşla yapılan sözleşme sureti(bu belge içinde yıllık alınan ücret de gösterilecektir), g) Takip edeceği güzergahı, Yukarıdaki belgeler başvuruya konu her araç için ayrı ayrı hazırlanır ve her araç için yılda bir kez istenir. İlk başvurular yılın herhangi bir çalışma gününde, yenileme başvuruları her yılın Haziran, Temmuz veya Ağustos ayı içinde yapılır. Hangi aracın hangi tarihte müracaat edeceği mayıs ayı içerisinde Ulaşım Dairesi Başkanlığınca ilan olunur. Belirlenen tarihlerde çalışma ruhsatını almayan veya yenilemeyen araçların UKOME tarafından Özel Servis Aracı Ticari "C" Plaka Ruhsatı İptal edilir. Çalışma Ruhsatı: Madde 7- Ankara Büyükşehir Belediye sınırları içinde tahditli "C" ticari plaka ile çalışacak özel servis araçlarının "Özel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı" almaları zorunludur. Çalışma Ruhsatı olmadan özel servis aracı olarak faaliyette bulunmak yasaktır. İzinsiz çalıştığı tespit edilen araçlara ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli uygulama yapılır ve ayrıca bu yönetmeliğin 21. Maddesi hükümleri uygulanır. Madde 8- İşleticiler Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına başvurmadan önce araçlarını Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde (C) Plakaya tescil ettirmek zorundadır. Ankara Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde çalışacak (C) plakalı araçların faaliyet alanına bakılmaksızın araç yaşları 10 yaşından fazla olamaz. Bu yönetmeliğin yayımı tarihinde araç yaşları 10 yaşından fazla olanlar en geç Ağustos 2008 tarihine kadar araçlarını yenilemek zorundadır. Bu tarihe kadar yenilenmeyen araçların (C) plakaları UKOME tarafından iptal edilir. Okul Servis Araçlarında, Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikte yer alan, aşağıdaki şartlar aranır. a) Okul servis araçlarının arkasında "OKUL TAŞITI" yazısını kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve şekilde reflektif bir kuşak bulundurulmalıdır.

5 - 5 - b) Okul servis aracının arkasında, öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunmalı ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle "DUR" yazısı okunacak şekilde tesis edilmiş olmalı, lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı fren lambaları ile ayrı olmalıdır. c) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olmalı, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmamalı, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanmalıdır. ç) Okul servis araçlarında Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen standart, nitelik ve sayıda araç, gereç ve malzemeler her an kullanılabilir durumda bulundurulmalıdır. d) Okul servis araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (Havalı, Hidrolikli v.b.) olabileceği gibi; araç şoförleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde (Mekanik) de olabilir. Otomatik olduğu takdirde, kapıların açık veya kapalı olduğu şoföre optik ve/veya akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olmalıdır. e) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulmalı ve 6 ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayeneleri de yaptırılmış olmalıdır. f) Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre tayin edilen ve o araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturacak yer adedi, aracın içerisine görülebilecek bir yere yazılarak sabit şekilde monte edilecektir. g) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait okul servis aracı olarak teçhiz edilmiş araçlar, taahhüt ettikleri öğrenci taşıma hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, personel servis taşıma hizmetlerinde de kullanılabilir. Ancak, bu taşıma esnasında okul servis araçlarına ait ışıklı işaretlerin şoförler tarafından kullanılması yasaktır. h) Okul servis aracı; Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olmalıdır. ı) Gerektiği hallerde ilgili meslek odası, okul veya işyeri ve öğrenci velileriyle haberleşebilmek için telsiz veya mobil telefon bulunmalıdır. i) Taşıtlarda her öğrenci için bir emniyet kemeri bulunmalıdır. j) Taşıtlarda görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmeti sırasında kullanılmamalıdır. Çalışma Ruhsatı alacak Özel Servis Araçları aşağıdaki niteliklere sahip olacaklardır. Araçların bu niteliklere uygun olup olmadığı Ek-2 deki forma işlenir. 1-Kaportası düzgün olacaktır. 2-Dış görünüşü itibariyle boyalı ve bakımlı olacaktır. 3-Camlarında kırık ya da çatlak bulunmayacaktır. 4-Dış yüzeylerinde tehlike oluşturacak biçimde aksesuar bulunmayacaktır.( Antenler bu kapsamda değerlendirilir.) 5-Aracın içi temiz, koltukları düzenli ve beresiz olacak, pelüş bulunmayacaktır.

6 - 6-6-Mevcut lastikleri ile aynı ebatta yedek lastiği bulunacak ancak bu yedek lastik yolcuların oturmasını engellemeyecektir. 7-İç göstergeleri düzenli çalışır durumda olacaktır. 8-İç ışıklandırma için yeterli sayıda lamba çalışır durumda olacak, ancak bu lamba renkli olmayacaktır. İçinde ya da dışında hiçbir yerde yolculara zarar verebilecek bir ek ya da imalat yer almayacaktır. 9-Bütün kapıları düzenli açılır ve kapanır durumda olacak, okul servis araçlarının kapıları şoför tarafından açılabilecek şekilde olacaktır. 10-Egzozu ve susturucusu zedelenmemiş olacak, yerine iyi tespit edilmiş olacak ve çalışırken gürültü yapmayacaktır. 11-Park lambaları, stop lambaları ile farları (uzun ve kısa huzmeleri) düzenli çalışır ve ayarlanmış durumda olacaktır. 12-Far1arı sarı veya başka renk far olmayacaktır. 13- Yağ karteli, hidrolik deposu, şanzıman ve diferansiyel den kaçak niteliğinde yağ sızması olmayacaktır. 14-Frenleri tam, gıcırtısız ve dengeli tutabilir durumda olacaktır.(gerektiğinde fren balataları tekerlek çıkartılarak kontrol edilir.) 15-Motorlu düzenli çalışır durumda olacak ve egzozdan siyah duman çıkmayacaktır. Aracın egzozundan çıkan emisyon miktarı Ankara İl Hıfzısıhha Kurulu çevre Komisyonu'nun mevcut kararı veya gelecekteki kararlarının amir hükümlerine uygun olacaktır. (Eksoz emisyon ölçüm değerleri yasal değerlerin üzerinde olan araçlar derhal trafikten men edilir. En geç bir ay içinde eksoz emisyon değerleri düzeltilmeyen veya yenilenmeyen araçların ( C ) plakası UKOME kararı ile iptal edilir.) 16-Lastiklerde dışarıdan gözüken bombe ya da çatlak bulunmayacak ve lastik diş derinliği o ebattaki lastik imalatı için izin verilen diş derinliğinin % ünde az olmayacaktır. 17-Devir daim ve gergi (eksantrik) kayışları liflenmiş yada çatlak olmayacaktır. 18-Soğutma sisteminin hortumları aşırı yumuşamış olmayacaktır. 19-Rot ayarları yapılmış olacak rot ve rotillerde boşluk bulunmayacaktır. 20- Trafik Kanununun uygun gördüğü nitelikte reflektörleri, yangın söndürücüsü, çekme halatı, takozu, ilk yardım çantası bulunacaktır. 21-Araçların komaları havalı korna olmayacaktır. 22-Vergi borcu, çevre pulu borcu olmayacaktır. 23- Son iki ay içinde ilgili kuruluşa yaptırılmış fenni muayenesi olacaktır. 24- Taşıt Tanıtma Kartı Ulaşım Dairesi Başkanlığının gösterdiği yerde bulundurulacaktır.

7 Araçlarda sıcak ve soğuk klima bulundurulacaktır. Yukarıdaki nitelikleri sağlamadan ruhsat talebinde bulunulamaz. Özel servis araçları yukarıdaki nitelikleri hizmet verdikleri süre içinde sürekli olarak sağlamak zorundadır. Madde 9- Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından özel servis araçlarına, aracın uygun olduğunun belirlenmesinden sonra Ek-3'teki forma göre Özel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı düzenlenir ve şu bilgiler yer alır: A- Aracın Trafik Tescil Plaka numarası, B- Aracın işleticisi, C- Hizmet ettiği kuruluş D- Giremeyeceği güzergah, E- Çalışma saatleri, F - Belgenin geçerlilik süresi, Ayrıca bu sürücülere araçların izleyeceği güzergahı gösteren, güzergah izin belgesi verilir. Özel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı, 1 (bir) yıl süre ile geçerli olup, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince o yıla mahsus, minibüs ve otobüs için ayrı ayrı belirlenen hizmet ücreti karşılığında işleticilere verilir. Özel Servis Aracı Çalışma Ruhsatları Hizmet Ücretinin aynı yıl içinde iki eşit taksitle ve 1. taksitin en geç Mayıs ayı sonuna kadar, 2. taksitin en geç Kasım ayı sonuna kadar Büyükşehir Belediye veznesine makbuz karşılığı ödenmiş olması gerekir. a) Ruhsat işlemi her yıl Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde yönetmelikte belirtilen ilkeler doğrultusunda, araç uygunluğunun da belirlenmesinden sonra verilir, b) Yıl içinde niteliklerini kaybeden (uygunluk koşullarım) araçların uygunluk koşullarım sağlaması için kendisine bir ay süre verilir, cezai işlem yapılır ve çalışmaktan men edilir. Bir ay içinde uygunluk koşullarını yerine getirmeyen araçların ( C ) plakaları UKOME tarafından iptal edilir. c) Ruhsatlı özel servis araç sahibinin ölümü halinde ruhsat 90 (doksan) gün süre ile geçerli olup aynı koşullarda yasal varisleri kendi adlarına ruhsat almak şartıyla çalıştırılabilirler. d) Alım, satım ve devir hallerinde, yeni sahibi aracını servis aracı olarak çalıştırmak isterse satış tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde durumu yazılı olarak Ulaşım Dairesi Başkanlığına bildirerek çalışma ruhsatı almak zorundadır. Bu süreyi geçiren araçların (C ) plakaları UKOME tarafından iptal edilir. Ulaşım Dairesi Başkanlığının Yapacağı Araç İncelemelerinde İzlenecek Yöntem: Madde 10 - Özel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı, 8. maddede aranan şartların yanı sıra, ilgili kuruluşa yaptırılmış fenni muayeneyi gösteren Motorlu Araç Trafik belgesi esas alınarak, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak incelemeden sonra verilir. Özel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı için başvuruda 6. Maddede belirtilen evraklar ile bildirilen tarih, saat ve yerde hazır bulunan araçlar, Ulaşım Dairesi Başkanlığı yetkililerince incelenerek uygun olup olmadığı görülerek uygunluk belgesi düzenlenir.

8 - 8 - Yapılacak inceleme bu yönetmeliğin 8. Maddesinde belirtilen özelliklere uygunluk açısından yapılır. İnceleme sonunda Ek-2'deki araç uygunluğu inceleme belgesi düzenlenir ve bu belge dosyasında kalır. İnceleme sonunda başvuruya konu araç, uygunluk için yeterli bulunmamışsa bu durum inceleme raporunda belirtilir. Yapılan incelemede araçları uygun bulunmayanlar, araçlarının inceleme raporunda belirtilen eksikliklerini bir ay içinde tamamlayarak ikinci bir inceleme isteminde bulunabilirler. Her iki incelemede de uygunluk için yeterli bulunmayan araçların (C) plakaları UKOME kararı ile iptal edilir. Okul Servis Araçları Özel İzin Belgesi Madde 11-Ulaştırma Bakanlığının yayınlamış olduğu Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve Büyükşehir Belediyesi Özel Servis Araçları yönetmeliği gereği Ulaşım Dairesi Başkanlığınca bu araçlara her yıl Özel İzin Belgesi düzenlenir. Özel İzin Belgesi, Belediye Meclisince belirlenen hizmet ücreti, Büyükşehir Belediye Veznelerine Makbuz karşılığı yatırılmadan verilmez. Bu işlemlerde aşağıda ki belgeler aranır. 1-Büyükşehir Belediye Meclisinin belirlemiş olduğu yıllık Ruhsat Hizmet Ücreti ve Okul Servis Araçları Özel İzin Belgesi hizmet ücretlerinin EGO veznesine yatırıldığına dair makbuzlar. 2- Taşıt Tanıtma Kartı, 3-Bağlı olduğu vergi dairesinden borcunun olmadığına dair alınan belgeler. Bu belgelerle birlikte Ulaşım Dairesi Başkanlığına, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında araç sahipleri müracaat etmek zorundadır. Madde 12- Özel Servis Araçları Çalışma Ruhsatı ve Okul Servis Araçları Özel İzin Belgesi Belediye tarafından tek belge üzerinde üzerin de gösterilebilir. Bu uygulama halinde de her bir belge için belirlenen hizmet ücretleri ayrı ayrı tahsil olunur. Özel Servis Araçlarının Mülkiyetinin Devri: Madde 13- Özel servis araçlarına ait çalışma ruhsatının işletme hakları devredilemez, bir başkasına kiralanamaz. Taşımacılıktan Çekilme: Madde 14- Özel servis aracım çalıştırmak istemeyen şahıslar Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na dilekçe ile müracaat ederler. Bu takdirde ruhsat, UKOME Kararı ile iptal edilir. Ruhsatı iptal edilen araçların plakaları Zabıta Dairesi Başkanlığına, Emniyet Müdürlüğüne, ilgili odaya bildirilir. Yıl içinde araçlarım çalıştırmaktan çekenlerin ödedikleri ruhsat hizmet ücreti geri ödenmez. Özel Servis Araçlarının Çalışma Usul ve Esasları: Madde 15 - Özel servis araçları işletmecileri aşağıdaki kurallara uymak zorundadır. a) Özel servis araçları içinde biniş esasına göre ücret toplamak yasaktır. b) Özel servis araçları sürekli taşıdıkları yolcular dışında güzergahlarında durup yolcu alamazlar. (ücretli olsun veya olmasın)

9 - 9 - c) Özel servis araçları her ne amaçla olursa olsun diğer toplu taşım araçlarının hareketlerini ve genel olarak trafiği engelleyici yerlerde indirme bindirme yapamazlar. Toplu taşım araçlarına ait durakları kullanamazlar. d) Özel servis araçlarının yolcu indirme-bindirme yerlerinin belirlenmesi için durak tabelası veya işaret konulamaz. Servis aracından yararlananlara nerede inileceği önceden bildirilir. e) Özel servis araçlarının yolcu beklemesi yasaktır. Araçlar ancak yolcu iniş-binişinin gerektiği süre kadar durabilirler. f) Şoförlerin ve yardımcıların bağırmak suretiyle yolcu çağırmaları, aracı kirli tutmaları, kırık cam, yırtık koltuk bulundurmaları, göze hoş gelmeyen adap ve ahlaka aykırı yazı yazmaları, resim asmaları ve yapıştırmaları yasaktır. g) Araçlar UKOME'nin müsaade ettiği güzergah dışına çıkamazlar ve güzergah dışında araç içinde yolcu taşıyamazlar. Özel servis araçlarının kent içinde kullanmayacakları yollar ve duramayacakları yerler UKOME' nin alacağı kararlarla belirlenir. Araçlar güzergah izin belgelerini araçta bulundurmak ve istendiğinde görevlilere göstermek zorundadır. h) Ulaşım Dairesinin müsaadesi ile özel servis araçlarına ilan ve reklam alınabilir. Reklam bedelleri metrekare üzerinden veya araç cephesi üzerinden UKOME'ce tespit edilir. Tespit edilen ücretin % 50'si EGO veznesine yatırılır. Ödeme koşulları UKOME'ce kararlaştırılır. i) Özel servis araçlarında mevsim durumlarına göre klima cihazı bulundurulacaktır. j) Özel Servis Araçları işleticileri UKOME' ce belirlenen fiyat tarifelerini araçlarının görünür bir yerine asmak zorunda olup, belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde taşıma yapamazlar, yardımcı personel bulundurmak zorunda olanlar söz konusu personel için ayrıca ücret talep edemezler. k) Özel Servis Araçları Taşıt Tanıtma Kartım, araç içerisinde Ulaşım Dairesi Başkanlığının belirleyeceği bir yerde bulundurmak zorundadır. İşleticilere ve İşletici Firmalara Yapılacak Bildirimler: Madde 16- Özel servis aracı işleticilerine bildirimler, işleticilerin yaptıkları başvuruları ile ruhsat yenileme işlemi sırasında verecekleri ikametgah ilmühaberinde yer alan adrese yapılır. İşleticilere bildirimler yalnızca iadeli taahhüdü posta yoluyla yapılır ve bu yolla yapılan bildirimler işleticiye bildirilmiş olarak kabul edilir. Özel Servis Araçlarında Çalışacak Personele İlişkin Koşullar: Madde 17- Özel servis araçlarında çalışacak personelin aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekmektedir. a) Özel servis araçlarında şoför olarak çalışacak personelin; 1-Kullanacağı araca göre minibüs için en az iki yıllık (B) sınıfı, otobüsler için en az üç yıllık (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekmektedir. 2-Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur sigortasından birine kayıtlı olması gerekmektedir. b) Otobüslerde sürücünün yanı sıra birde yardımcı personel çalıştırılabilir. Bu personelin 18 (Onsekiz) yaşından küçük olmaması ve bir Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalısı olması gerekmektedir.

10 c) Sürücülerin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işlemiş olduğu suçlardan dolayı sürücü belgesinin geri alınmamış olması gerekir. İşleticiler araçlarında çalıştıracakları personeli Ek-4'teki form örneği ve ekinde başvuruya konu personelin sürücü belgesi ile sigorta belgesinin fotokopisi ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı 'na beyan etmek zorundadırlar. Ulaşım Dairesi Başkanlığına bu beyan yapılmadıkça araçta personel istihdam edilemez, yerlerine herhangi bir sebeple geçicide olsa görevlendirme yapılamaz. Bu başvuru yapılmadan araçlarında personel çalıştıran ve iki kez bu suçu işleyen araçların (C) plakası UKOME tarafından iptal edilir. Özel servis araçlarında çalışacak personelden o aracın işleticisi sorumludur. Herhangi bir personel birden fazla özel servis aracında çalışamaz. Bu maddede yer alan koşullar kendi araçlarında sürücü ya da yardımcı olarak çalışan işleticiler içinde geçerlidir. d) Taşıt Tanıtma Kartı Bu yönetmelik kapsamında taşıma yapacak araç sahipleri Ulaşım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Taşıt Tanıtma Kartını, Ulaşım Dairesi'nin belirleyeceği yere asmak zorundadır. Taşıt tanıtma kartında araç sahibine ve çalıştırılacak şoförlere ilişkin bilgiler yer alır. Taşıt tanıtma kartı için alınacak hizmet ücreti her yıl belediye meclisince belirlenir. Yolcu Kapasitesi: Madde 18 - Özel servis araçlarında taşınacak yolcu sayısı, Motorlu Araç Tescil Belgesinde belirtilen sayıdan fazla olamaz. Ancak, okul taşıtlarında Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen sayı geçerlidir. Denetim: Madde 19-Bu yönetmelikte yer alan şartların yerine getirilip getirilmediği Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından denetlenir. Mülkiyetindeki Araçlarla Okul Öncesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Servis Araçları İçin Madde 20- Kreş, Gündüz Bakımevi. Çocuk yuvaları ve okul öncesi özel eğitim kurumları Mülkiyetindeki araçlarla servis yapabilmeleri için; Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde aranan şartları sağlayarak Ulaşım Dairesi Başkanlığına bir dilekçe ekinde; araçlarının adetlerini, tescil ve trafik belgelerini,, İzleyeceği güzergahı, faaliyet alanı ve çalışma saatlerini imza sirküleri ile birlikte müracaat ederek gerekli izin belgesi almak zorundadır. Bu araçların 10 yaşından büyük olmaması ve okul servis araçları hizmet yönetmeliğinde aranan şartlara haiz bulunması ve bu yönetmelikle de aranan bir yıl süreli "Okul Servis Aracı Özel İzin Belgesi" ile Güzergah izin Belgesinin Ulaşım Dairesi Başkanlığından alınması şartı aranır. Belediye Meclisince belirlenen Okul Servis Aracı Özel İzin Belgesi ve Güzergah İzin Belgesi hizmet ücretleri EGO veznelerine makbuz karşılığı yatırılır. Cezalar: Madde 21- Yönetmeliğe aykın hareket edenler hakkında 5393, 4077, 1608 ve 151 sayılı yasalar gereğince uygulanacak işlemler yanında, bu yönetmelikte sayılan;

11 madde hükümlerinin 1 yıl içerisinde yerine getirilmediğinin tespiti durumunda, "C" plakalı servis aracının çalışma ruhsatının iptali için UKOME Genel Kuruluna sunulur maddenin (a) bendinin ihlalinin tespiti durumunda "C" plakası ile Servis Aracı Çalışma Ruhsatı derhal UKOME Genel Kurulunca iptal edilir maddenin (b), (f), (g), (h), (j) ve (k) bentlerinde belirtilen hükümlerin l (bir) işletme yılı içerisinde, yerine getirilmediği; a) 1.tespitde araç 5 (beş) gün trafikten men edilerek ve ayrıca bir maktu ceza tutan para cezası, b) 2.tespitde araç 10 (on) gün trafikten men edilerek ve ayrıca iki maktu ceza tutan para cezası, 15. maddenin (b), (f), (g), (h), (j) ve (k) bentlerinde belirtilen hükümlerden birini veya birkaçını, bir yıl içerisinde ayrı ayrı veya tekraren toplam üç kez ihlal eden aracın tahditli "C" plakası ile Özel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı UKOME Genel Kurulunca iptal edilir maddenin (c), (e) ve (i) bentlerinde belirtilen hükümlerin yerine getirilmediği, a) 1.tespit de araç 5 (beş) gün trafikten men edilerek ve ayrıca bir maktu ceza tutan para cezası, b) 2.tespit de araç 10 (on) gün trafikten men edilerek ve ayrıca iki maktu ceza tutan para cezası, c) 3.tespit ve daha sonra ki her tespitte araç 15 (on beş) gün trafikten men edilerek ve üç maktu ceza tutan para cezası ile cezalandırılır. UKOME Genel Kurulu tarafından, Özel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı iptal edilen, bu araçlara yeniden çalışma ruhsatı verilmez. Bu Yönetmelikte getirilen şartlara uymadan ve "C" plakasız araçlarla izinsiz servis (öğrenci ve personel) taşımacılığı yapan araçların tespiti halinde; araç 15 (on beş) gün trafikten men edilir. Ayrıca araca 8.maddede istenilen her eksik nitelik için bir maktu ceza uygulanır. Ayrıca, yapılan denetimlerde "C" plakalı olmadığı halde bu plakaların araçlara takılarak kullanıldığının tespiti halinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Aracına sahte plaka takan özel veya tüzel kişinin varsa adına kayıtlı tüm araçlarının "C" plakaları ve Özel Servis Aracı Çalışma Ruhsatlan UKOME Genel Kurulunca iptal edilir. Maktu ceza tutan her yıl Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenir. Değerlendirme Raporu: Madde 22 - Her takvim yılı sonunda Ulaşım Dairesi Başkanlığı, UKOME Genel Kurulu'na özel servis araçlarının o takvim yılı içindeki etkinliklerini içeren bir değerlendirme raporu sunar. Bu rapor UKOME Genel Kurulu'nun bir sonraki takvim yılına yönelik kararlarına temel oluşturmak üzere hazırlanır ve özel servis araçlarına ilişkin araç sayısı, işletici sayısı, ortalama 5 (beş) iş gününde taşınan toplam yolcu sayısı, başvuruların genel eğilimi gibi konulan kapsar. Yürütme: Madde 23 - Bu Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve yönetmeliğin görevlendirdiği birimler tarafından yürütülür.

12 Yürürlük: Madde 24 - a)-bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. b) tarih ve 428 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile yürürlük kazanan Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Servis Araçları Yönetmeliği ile bu yönetmelikle ilgili ve bağlı olarak yapılan sonraki değişiklik kararları bu Yönetmeliğin yayımı tarihi ile yürürlükten kalkar. Geçici Hükümler: Madde 25- Bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde Ulaşım Dairesi Başkanlığından ilk defa Özel Servis Aracı Ruhsatı alacak araçların, EGO Otobüs Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Dairesi Başkanlığına, önceki dönemlere ait borcunun bulunmadığına dair alınmış yazı istenir. Bu yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren araç sahipleri iki ay içerisinde yönetmelikte aranan şartları yerine getirerek Özel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı almak zorundadırlar. İki ay içinde bu madde hükümlerine göre Çalışma Ruhsatı almayan ( C ) plakalı servis araçlarının plakaları UKOME genel kurulunca iptal edilir. Bu araçlara Ruhsat Hizmet Ücreti ve Özel İzin Belgesi Hizmet Ücreti uygulaması 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren başlar.

13

14 EK -2 ÖZEL SERVİS ARACI UYGUN TESPİT BELGESİ ARAÇ SAHİBİ :... ARAÇ PLAKASI :... ARACIN MODELİ :... TESPİT TARİHİ :... MAKBUZ TARİHİ :... MAKBUZ NO :... Yukarıda plakası belirtilen araç Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Servis Araçları Yönetmeliği gereği, yapılan kontrollerde Özel Servis Aracı vasıflarına uygun olduğu tespit edilmiştir.

15

16 EK-4 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARACI Şoför ve Yardımcı Personel Bilgi Formu Fotograf Fotograf Yardımcı Personelin :... Adı Soyadı :... Baba Adı :... Doğum Yeri ve Tarihi :... İş Yeri Adresi :... Ev Adresi :... Sigorta Sicil No: :... Fotograf Ankara Büyükşehir Belediye sınırları içinde Özel Servis Aracı olarak çalıştırdığım... Plakalı aracımdan yukarıda kimlikleri yazılı personeli görevlendirdiğimi, değişiklik olması halinde tekrar bildireceğimi beyan ederim. İşletici Adı Soyadı Tarih, İmza

17 TAAHHÜT Özel Servis Araçları Yönetmeliği'ni okudum. Yönetmelikte belirtilen hususlara riayet edeceğimi ve tespit olunan hatta çalışacağımı aksine hareketim sabit olduğu takdirde Yönetmelik gereğince ruhsatımın iptali hususundaki hükümlere uyacağımı ve Belediye Meclisince tespit edilen senelik hizmet ücretlerini Yönetmelik hükümlerine göre ödeyeceğimi belirlenen hükümlere uyacağımı taahhüt ederim. Araç Sahibi