TEMEL ÜROLOJ SORU K TABI ED TÖRLER. Prof. Dr. Kadri Anafarta Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL ÜROLOJ SORU K TABI ED TÖRLER. Prof. Dr. Kadri Anafarta Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dal"

Transkript

1

2 TEMEL ÜROLOJ SORU K TABI ED TÖRLER Prof. Dr. Kadri Anafarta Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Nihat Ar kan Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Yaflar Bedük Ankara Üniversitesi T p Fakültesi GÜNEfi TIP K TABEVLER

3 TEMEL ÜROLOJ SORU K TABI / GÜNEfi TIP K TABEVLER Copyright 2010 Bu Kitab n her türlü yay n hakk Günefl T p Kitabevleri Ltd. fiti. ne aittir. Yaz l olarak izin al nmadan ve kaynak gösterilmeden k smen veya tamamen kopya edilemez; fotokopi, teksir, bask ve di er yollarla ço alt lamaz. ISBN: Yay nc ve Genel Yay n Yönetmeni: Murat Y lmaz Genel Yay n Yönetmeni Yard mc s : Polat Y lmaz Yay n Dan flman : Ali Aktafl Uluslararas liflkiler ve Yabanc Dil Editörü: Dr. Ali Sedat Törel Yay n Koordinatörü: Nuran Karacan Kurumsal letiflim Sorumlusu: Ayflegül fiahin Dizgi - Düzenleme: hsan A n Kapak Tasar m : hsan A n Bask : Ayr nt Bas mevi - vedik Organize Sanayi Bölgesi 28. Cad. 770 Sok. No: 105-A Ostim/ANKARA Telefon: (0312) Faks: (0312) UYARI Medikal bilgiler sürekli de iflmekte ve yenilenmektedir. Standart güvenlik uygulamalar dikkate al nmal, yeni araflt rmalar ve klinik tecrübeler fl nda tedavilerde ve ilaç uygulamalar ndaki de iflikliklerin gerekli olabilece i bilinmelidir. Okuyuculara ilaçlar hakk nda üretici firma taraf ndan sa lanan ilaca ait en son ürün bilgilerini, dozaj ve uygulama flekillerini ve kontrendikasyonlar kontrol etmeleri tavsiye edilir. Her hasta için en iyi tedavi fleklini ve en do ru ilaçlar ve dozlar n belirlemek uygulamay yapan hekimin sorumlulu undad r. Yay nc ve editörler bu yay ndan dolay meydana gelebilecek hastaya ve ekipmanlara ait herhangi bir zarar veya hasardan sorumlu de ildir. ANKARA M. Rauf nan Sokak No: S hhiye/ankara Tel: (0312) Faks: (0312) GENEL DA ITIM GÜNEfi TIP K TABEVLER STANBUL Gazeteciler Sitesi Sa lam Fikir Sokak No: 7/2 Esentepe/ stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) KOfiUYOLU fiube Kofluyolu Caddesi No: 51/1 Kofluyolu-Kad köy/ stanbul Tel&Faks: (0216)

4 ÖNSÖZ Üçüncü bask s n yapm fl oldu umuz Temel Üroloji Asistanlar, Uzmanlar, Doçentlik s nav na haz rlananlar ve Ö retim üyeleri taraf ndan kabul görmüfl ve kan m zca klasikleflmifltir. Bu ba lamda haz rlanan soru kitab 721 soru, aç klamal do ru yan t ve Temel Üroloji kitab n n hangi sayfas nda bulabilece inizin bilgisini içermektedir. Özellikle s navlara haz rlanan meslekdafllar m z için yarar olaca n düflünüyoruz. Katk da bulunan yazarlara, kitab n oluflmas nda gösterdikleri özen ve performans nedeniyle Günefl T p Kitabevleri sahipleri Murat Y lmaz ve Polat Y lmaz a, Yay n Koordinatörü Nuran Karacan a, Kurumsal letiflim Sorumlusu Ayflegül fiahin e, dizgi düzenlemesini yapan hsan A n a ve tüm Günefl T p Kitabevleri çal - flanlar na teflekkür ediyoruz. Editörler Prof. Dr. Kadri Anafarta Prof. Dr. Nihat Ar kan Prof. Dr. Yaflar Bedük iii

5 YAZARLAR Doç. Dr. Öztu Adsan S.B. Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi Üroloji Klini i Prof. Dr. At f Akdafl Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Dr. Bülent Akdo an Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Doç. Dr. Faz l Tuncay Ak Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Emre Akkufl stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Prof. Dr. Serdar Akyar Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Radyoloji Anabilim Dal Prof. Dr. Turgut Alkibay Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Kadri Anafarta Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Haluk Ander stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Prof. Dr. Gülseren Aras Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Nükleer T p Anabilim Dal Doç. Dr.. Atilla Ar do an Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Nihat Ar kan Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Arslan Selçuk Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr.. Lale Atahan* Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dal Dr. Murat Atar stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Doç. Dr. Süleyman Ataus stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Doç. Dr. Semih Ayan Cumhuriyet Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Kaan Aydos Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Doç. Dr. Cem Aygün Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Suat Aytaç Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Radyoloji Anabilim Dal Prof. Dr. Mehmet Bakkalo lu Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Sümer Baltac Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Opr. Dr. Erem Kaan Baflok S.B. Göztepe E itim ve Araflt rma Hastanesi Üroloji Klini i Prof. Dr. Ertan Batislam K r kkale Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Yaflar Can Baydinç nönü Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Baykara Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Tülin Bedük Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Hemflirelik Yüksek Okulu Prof. Dr. Yaflar Bedük Ankara Üniversitesi T p Fakültesi *Vefat etmifltir v

6 vi Yazarlar Doç. Dr. Y ld r m Beyaz t Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi Dr. Ali Beytur nönü Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Sad k Bilgiç Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Radyoloji Anabilim Dal Prof. Dr. Kamuran Bircan Dicle Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. brahim Bozk rl Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Doç. Dr. Murat Bozlu Mersin Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Cavit Can Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Dr. A. Erdem Canda Manisa Devlet Hastanesi Üroloji Klini i Prof. Dr. brahim Cüreklibat r Ege Üniversitesi T p Fakültesi Uzm. Dr. Fatih Çanakl Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Filiz Çay Ankara Üniversitesi T p Fakültesi T bbi Onkoloji Anabilim Dal Prof. Dr. lhan Çelebi Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Doç.Dr. Mesut Çetinkaya S.B. Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi Üroloji Klini i Doç. Dr. brahim Çevik Ürot p Tan Merkezi/Ankara Yrd. Doç. Dr. Ersin Çimentepe Fatih Üniversitesi T p Fakültesi Doç. Dr. Fügen Çokca Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve nfeksiyon Anabilim Dal Doç. Dr. Ahmet Dan flman Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Dr. Elbeyi Dafldemirov Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Murat Dayanç Gülhane Askeri T p Akademisi Dr. Ömer Demir Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Ahmet Demirkaz k Ankara Üniversitesi T p Fakültesi T bbi Onkoloji Anabilim Dal Dr. Serkan Demiryo uran Ege Üniversitesi T p Fakültesi Dr. H. Serkan Do an Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. fiaban Doran Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi Dr. Ebru Düflünceli Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Radyoloji Anabilim Dal Prof. Dr. Y. Murat Elçin Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Anabilim Dal Prof. Dr. lhan Erden Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Radyoloji Anabilim Dal Prof. Dr. Do an Erduran Gülhane Askeri T p Akademisi Prof. Dr. Ali Ergen Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. lhan Erkan Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Doç. Dr. Demokan Erol S.B. Ankara E itim ve Araflt rma Hastanesi Üroloji Klini i Prof. Dr. Ahmet Erözenci stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Dr. Erim Ersoy S.B. Ankara E itim ve Araflt rma Hastanesi Üroloji Klini i

7 Yazarlar vii Prof. Dr. Adil Esen Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Doç. Dr. Suat Fitöz Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Radyoloji Anabilim Dal Doç. Dr. Cankon Germiyano lu S.B. Ankara E itim ve Araflt rma Hastanesi Üroloji Klini i Doç. Dr. Ça atay Gö üfl Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Orhan Gö üfl Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Ali Gökalp Kocaeli Üniversitesi T p Fakültesi Doç. Dr. Gökhan Gökçe Cumhuriyet Üniversitesi T p Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Murat Gönen Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Yener Gültekin Cumhuriyet Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Erol Güntekin Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Uzm. Dr. Serhat Gürocak Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Dr. Ahmet Hakan Halilo lu Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Halim Hattat stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Opr. Dr. Burak fller Güven Hastanesi Üroloji Bölümü Prof. Dr. Atefl Kad o lu stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Prof. Dr. Metin Kale Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Doç. Dr. Ayhan Karabulut S.B. Ankara E itim ve Araflt rma Hastanesi Üroloji Klini i Prof. Dr. Üstünol Karao lan Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf Kibar Gülhane Askeri T p Akademisi Üroloji Anabilim Dal Doç. Dr. Sahir K l ç Güven Hastanesi Üroloji Bölümü Dr. Mustafa K raç Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Ziya K rkal Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Burak Koçak Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi Doç. Dr. Alim Koflar Süleyman Demirel Üniversitesi T p Fakültesi Doç. Dr. Türker Köksal stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Prof. Dr. Erdal Kukul Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Ali R za Kural stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Doç. Dr. Bora Küpeli Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Sadettin Küpeli Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Doç. Dr. Naz m Mutlu Kocaeli Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Yusuf Ziya Müftüo lu* Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Oktay Nazl Ege Üniversitesi T p Fakültesi Opr. Dr. Tayfun Oktar stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi

8 viii Yazarlar Prof. Dr. Arma an Öner stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Prof. Dr. Erol Özdiler Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Doç. Dr. M. Gökhan Özer Güven Hastanesi Üroloji Bölümü Prof. Dr. Yaflar Özgök Gülhane Askeri T p Akademisi Prof. Dr. Güner Kemal Özgür Karadeniz Teknik Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Hakan Özkardefl Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Uzm. Dr. Esra Özkavukçu Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Radyoloji Anabilim Dal Prof. Dr. Reha Özkeçeli Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Rasin Özyavuz Karadeniz Teknik Üniversitesi T p Fakültesi Dr. Gökhan Özyi it Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dal Prof. Dr. Remzi Sa lam Üromed/Ankara Prof. Dr. Mustafa Salih Ba ms z/ankara Prof. Dr. Umman Sanl dilek Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Radyoloji Anabilim Dal Prof. Dr. fiaban Sar kaya Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Nihat Satar Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi Doç. Dr. lker Seçkiner Karaelmas Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Ahmet Serel Süleyman Demirel Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Metin Sevük Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Doç. Dr. Zafer S n k Pamukkale Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Tarkan Soygür Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Sedat Soyupek Süleyman Demirel Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Sinan Sözen Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Dr. Evren Süer Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Mut fiafak Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Hayrettin fiahin Dicle Üniversitesi T p Fakültesi Dr. lker fien Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Doç. Dr. Ferda fienel Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Ferruh fiimflek Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Doç. Dr. M. Özgür Tan Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Doç. Dr. Tufan Tarcan Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Emin Tekeli Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve nfeksiyon Anabilim Dal Prof. Dr. Serdar Tekgül Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi

9 Yazarlar ix Dr. lker Tinay Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Uzm. Dr. Hüsnü Tokgöz Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Doç. Dr. Reflit Tokuç S.B. Göztepe E itim ve Araflt rma Hastanesi Üroloji Klini i Yrd. Doç. Dr. Mehmet Turgut Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Levent Türkeri Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Doç. Dr. Kadir Türkölmez Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Doç. Dr. Mustafa Faruk Usta Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Opr. Dr. Sibel Sürmen Usta Antalya Devlet Hastanesi Kad n Hastal klar ve Do um Klini i Dr. Hayriye Ünlü Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Hemflirelik Yüksek Okulu Prof. Dr. Ayfle Wilke Kocaeli Üniversitesi T p Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve nfeksiyon Anabilim Dal Prof. Dr. Cemil Ya c Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Radyoloji Anabilim Dal Prof. Faruk Ya c Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi Doç. Dr. Önder Yaman Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Dr. Cenk Yaz c Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ayd n Yenilmez Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Doç. Dr. Erdal Y lmaz K r kkale Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Ali Faik Y lmaz Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Sinan Zeren Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Orhan Ziylan stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Doç. Dr. Ferruh Zorlu S.B. zmir E itim ve Araflt rma Hastanesi Üroloji Klini i Dr. Ali Ersin Zümrütbafl Ankara Üniversitesi T p Fakültesi

10 Ç NDEK LER Bölüm 1. Ürogenital Organlar n Anatomik ve Histolojik Yap s Bölüm 2. Ürogenital Sistemin Embriyolojisi Bölüm 3. Ürogenital Sistemin Fizyolojisi Bölüm 4. Ürogenital Sistem Hastal klar nda Semptomatoloji ve Klinik Muayene Bölüm 5. Ürogenital Sistemin Görüntüleme Yöntemleri ve Enstrumantal Muayenesi Bölüm 6. Endoüroloji ve Giriflimsel Üroradyoloji Bölüm 7. Üriner Obstrüksiyonlar Bölüm 8. Çocuk Ürolojisi Bölüm 9. Böbre in Kistik Hastal klar Bölüm 10. Üriner Sistemin Nörojenik Disfonksiyonlar ve Erkek nkontinans Bölüm 11. Jinekolojik Üroloji Bölüm 12. Ürogenital Sistemin Nonspesifik nfeksiyonlar Bölüm 13. Ürogenital Sistemin Spesifik nfeksiyonlar Bölüm 14. Üriner Sistem Tafl Hastal Bölüm 15. Ürogenital Travmalar Bölüm 16. Ürogenital Tümörler Bölüm 17. Benign Prostat Hiperplazisi Bölüm 18. Renovasküler Hipertansiyon Bölüm 19. Postrenal Böbrek Yetmezli i Bölüm 20. Böbrek Nakli Bölüm 21. Ogmentasyon, Substitusyon, Diversiyon ve Andiversiyon Bölüm 22. Skrotum ve Kapsam Hastal klar Bölüm 23. Ürogenital Sistemin Acil Yaklafl m Gerektiren Hastal klar Bölüm 24. Erkek nfertilitesi Bölüm 25. Erkek Cinsel fllev Bozukluklar Bölüm 26. Kad n Cinsel fllev Bozukluklar Bölüm 27. Ürolojide Doku Mühendisli i ve Gen Tedavisi Bölüm 28. Ürolojide Robotik Cerrahi Bölüm 29. Sürrenal Hastal klar xi

11 BÖLÜM 1 ÜROGEN TAL ORGANLARIN ANATOM K VE H STOLOJ K YAPISI SORULAR 1. Retroperitonal infeksiyonlar n di er tarafa geçmesini önleyen anatomik yap hangisidir? a. Pararenal fasia b. Gerota fasias c. Henle ligamenti d. Kolumna vertebralis e. Psoas major kas 2. Kar n duvar n n zay f noktalar ndan birini oluflturan petit üçgeni hangi oluflumlar taraf ndan çevrelenir? a. M.oblikus eksternus-m.latissimus dorsi- Krista iliaka b. M.oblikus eksternus-m.latissimus dorsi- 12. Kosta c. M-Serratus posterior inferior-m.latissimus dorsi-krista iliaka d. M.Sakrospinalis-M.oblikus eksternus- Krista iliaka e. 12.kot-M.serratus posterior inferior- Krista iliaka 3. Böbrekte area kribroza olarak adland r lan bölge neresidir? a. Piramidlerin taban b. Kaliseal forniksler c. Piramidlerin tepesi d. Üretero-pelvik bileflke e. Böbrek sinüsü 4. Brödel Hatt (Beyaz hat) nedir? a. Böbre in ön yüzünde vasküler bir hat b. Böbre in arka yüzünde avasküler bir hat c. Böbrek infarktüsü ile oluflan hat d. Alt kalisten pelvise uzanan bir hat e. Alt segmenti orta segmentten ay ran hat. 5. Süperior infundibulum sendromu? a. Üst polden bir aberran arter girifli b. Üst kalisin segmenter arterler aras nda s k flmas c. Üst kalisin arkuat arterler aras nda s k flmas d. Üst kaliste infundibulumun arter ve ven aras nda s k flmas e. Üst kaliste megakaliks anomalisi 6. Glomerülü oluflturan afferent glomerüler arterin orijini hangisidir? a. Renal arter b. nterlober arter c. Arkuat arter d. nterlobuler arter e. Vaza rekta 7. Böbrek medullas n n beslenmesini sa layan sistem hangisidir? a. Vaza rektalar b. Afferent glomeruler arteriol c. Satellit pleksus d. Sirkumaortik pleksus e. Kapsüler arterler 8. Renin-Anjiotensin sisteminde rol alan hücreler hangileridir? a. Glomerül endotel hücreleri b. Psödopod hücreleri c. Filtrasyon membran hücreleri d. Proksimal tubuli hücreleri e. Jükstaglomerüler hücreler 1

12 2 Temel Üroloji Soru Kitab 9. Makula densa nerede lokalizedir? a. Proksimal tubuli kontortide b. Distal tubulinin korpusküle temas eden yüzeyinde c. Kollektör tubulide d. Henle kulpunda e. Renal korpüskülde 10. Böbrekte bir segmanter arterin t kanmas durumda oluflan sonuç; a. Böbrek atrofisi b. Böbrekte ödem c. Tüm böbrekte iskemi d. Segmanter infarktüs e. Hidronefroz 11. Böbrek tümörlerinde oluflabilen tümör trombüsünün vena kavaya infiltre olmas sa a göre solda daha zor olur çünkü; a. Sol renal ven sirkumaortik pleksustur b. Sol renal ven daha incedir c. Sol renal ven daha uzundur d. Solda v. spermatika renal vene aç larak bir engel oluflturur e. Sol renal venin aç l m aç s dard r 12. Glomerüler filtrasyon membran ile ilgili olarak afla dakilerin hangisi yanl flt r? a. Membrandaki poruslar n çap baz moleküllerin geçiflini önler b. 40 A dan büyük moleküller geçemez c. Membran sialoproteinlerle kapl d r. d. Membran sabit (-) yük tafl r e. Baz moleküllerin membrandan geçmemesi permselektivite olarak adland r l r 13. Testiste kan testis bariyerini oluflturan yap - lar hangisidir? a. Germ hücreleri b. Leydig hücreleri c. Mediastinum testis d. Sertoli ve Miyoid hücreler e. Rete testis 14. Afla dakilerden hangisi skrotomun tabakalar ndan birisi de ildir? a. Tunika vaginalisin perietal yapra b. Tunika vaginalisin visseral yapra c. Dartos kas d. Colles fasias e. M.Kreamaster 15. Afla dakilerden hangisi penis yap s için do ru de ildir? a. Tunika albuginea yo un elastik lifler içerir. b. Ereksiyonda emisser venler tunica albuginea içinde s k fl r c. Ereksiyona en büyük katk y kavernozal arterler sa lar d. Sinüsoidler kollajen çat üzerinde düz kas ve endotel hücrelerinden oluflur e. Buck fasias ereksiyonda sirkumfleks venleri s k flt rarak rijiditeyi artt r r 16. Afla dakilerden hangisi mesane anatomisi hakk nda yanl flt r? a. Erklerde mesane boynu önde puboprostatik ba larla ve arkada da rektovezikal ba larla sabitlenmifltir b. Oblitere umblikal arterler plika umblikalis medialis içerisinde yer al r c. nferior epigastrik arterler plika umblikalis lateralisler içerisinde yer al rlar d. Arteria vezikalis inferior sadece mesaneyi de il veziküla seminalisler ve prostat da kanland r r e. Mesanenin alt yar s ndan ç kan lenfatikler internal iliak lenf bezlerine aç l rlar 17. Afla dakilerden hangisi mesane innervasyonunun sempatik ve parasempatik sinirlerinin orijinlerini tam olarak belirtmektedir? a. Sempatik, S2-4; Parasempatik, T11-L2 b. Sempatik, L1-2; Parasempatik, S2-4 c. Sempatik, T11-L2; Parasempatik, S4-5 d. Sempatik, T11-L2; Parasempatik, S2-4 e. Sempatik, S2-4; Parasempatik, L1-L2

13 Bölüm 1 Ürogenital Organlar n Anatomik ve Histolojik Yap s Afla dakilerden hangisi mesane boynu ve üretral sfinkter hakk nda yanl flt r? a. Derin trigon kas tabakas üreterlerin fiksasyonunu ve üreterotrigonal mekanizmay sa lar b. D fl sfinkteri oluflturan çizgili kas demetleri kad nlarda en distal üçte bir üretray sarar c. Histolojik olarak d fl sfinkter yavafl kas - lan ve h zl kas lan iki farkl çizgili kas tipinden oluflur d. Mesane boynundan orijin alan iç longitudinal kas tabakas erkeklerde prostatik üretran n sonuna kadar kad nlarda ise eksternal meatusa kadar uzan r e. Mesane boynundaki orta sirküler kas tabakas üretran n içine kadar ilerlemez 19. Hangi üretral k s m en fazla geniflletilebilme yetene ine sahiptir? a. Fossa navikülaris b. Penil Üretra c. Membranöz Üretra d. Bulbar Üretra e. Prostatik Üretra 20. Cowper bezleri üretran n hangi k sm na aç - l rlar? a. Fossa navikülaris b. Penil Üretra c. Membranöz Üretra d. Bulbar Üretra e. Prostatik Üretra 21. Mc Neal 1968 y l nda prostat n zonal anatomisini tan mlam flt r. Bu s n flamaya göre prostat glandüler ve nonglandüler yap lar olmak üzere iki temel bölümde de erlendirilmifltir. Afla daki yap lardan hangisi glandüler yap içermez? a. Anterior fibromusküler stroma b. Transisyonel zon c. Santral zon d. Periferik zon e. Hiçbiri 22. Afla dakilerden hangisi yanl flt r? a. Prostat n temel beslenmesi, inferior vezikal arter vas tas yla olur b. Transisyonel zon, prostat hacminin %5 inden az n oluflturur c. Benign prostat hiperplazisi, ço unlukla santral zondan geliflir d. Prostat adeno kanseri ço unlukla periferal zondan geliflir e. Glandüler yap lar içeren periferal zon, prostat n hacmen en büyük bölümüdür 23. Afla daki seçeneklerden hangisinde prostat n venöz drenaj do ru flekilde tariflenmifltir? a. Venöz drenaj, yüzeyel dorsal venle birleflerek internal iliak venlere olur b. Venöz drenaj, derin dorsal venle birleflerek internal iliak venlere olur c. Venöz drenaj, derin dorsal venle birleflerek eksternal iliak venlere olur d. Venöz drenaj, prostat arterine efllik ederek inferior vezikal vene olur e. Prostat n venöz yap lar bir pleksus oluflturarak inferior vezikal vene boflal r 24. Prostat n ilk anatomik s n flamas Lowsley taraf ndan yap lm flt r. Afla dakilerden hangisi bu s n flamada yer almaz? a. Median lob b. Lateral lob c. Anterior lob d. Santral lob e. Posterior lob 25. Mesane taban n n arkas nda yer alan bir çift glandüler yap d r. Yaklafl k 7 x 4 cm boyutlar ndad r. Medialinde üreter, posteriorunda rektum bulunur. Boflalt c kanallar, duktus ejakülatoryusun oluflumuna katk da bulunur. Ejakülat depolama görevi vard r. Ejakülat n %60 n oluflturan sekresyonu fruktoz içerir. Yukar daki ifadeler hangi anatomik oluflumu tariflemektedir? a. Cowper bezi b. Bartolin bezi c. Epididimler d. Duktus deferens e. Seminal vezikül

14 4 Temel Üroloji Soru Kitab CEVAPLAR 1. b. Gerota fasias n n ön ve arka yapraklar medialde büyük damarlar üzerine, önde de peritona yap fl kt r, dolay s yla geçifle izin vermez (s. 1). 2. a. Bu üçgen yüzeyel olup, derindeki oluflumlarla s n rlanmaz. Di er seçeneklerde en az bir derin oluflum mevcut (s. 1). 3. c. Papilla tepesinin yüzeyine aç lan 7 kadar kollektör kanal papilla yüzeyine Süzgeç görüntüsü verir (s. 2). 4. b. Segmenter arterler aras nda oluflmufl damars z bir hatt r.buradan yap lan nefrotomilerde kanama az olur (s. 3). 5. d. Üst kutuptaki kalis arter ve ven aras nda s k flarak dilate olabilir, urogramlarda dolma defekti ve kalis dilatasyon görüntüsü verir (s. 5). 6. d. nterlobüler arterler dik olarak kortekse uzan rlar ve ana dallar ndan afferent glomerüler arterler ç kar (s. 4). 7. a. Medullan n beslenmesini vaza rektalar sa lar. Bunlar n ço u juksta medullar glomerülün efferent arteriolünden (vaza rekta spuriae) ve bir k sm da arkuat ve interlobuler arterlerden do rudan ç kar (vaza rekta verae) (s. 4). 8. e. Afferent arteriolün tunika medyas nda iki s ra halinde bulunan düz kas hücrelerinde renal korpüsküle yaklaflt nda granülasyon görülmeye bafllar. Bu hücreler jukstaglomerüler hücreler olup, Renin Anjiotensin sisteminde rol al r. 9. b. Makula Densa distal tubulinin korpusküle temas eden yüzeyinde bir grup koyu çekirdekli, s k ve uzun hücredir. 10. d. Segmanter arterler endarter olup, aralar nda anostomoz yoktur ve t kanmas o segmentte infarktüse yol açar 11. a. Sol renal ven V. Kavaya yaklafl rken lomber venler, hemiazigos venleri ve küçük paravertebral venlerle birleflerek bir pleksus yap - s n al r (Sirkumaortik pleksus) Bu durum soldan trombüs infiltrasyonunu zorlaflt r r. 12. e. Baz moküllerin membrandan ultrafiltrata geçebilmesi permselektivite olarak adland - r l r (s. 6). 13. d. Seminifer tubuli bazal membran na s k ca oturmufl sertoli hücreleriyle peritübüler kontraktil (Miyoid) hücreler kan testis bariyerini oluflturarak spermatogenetik hücrelerin immun sistemle karfl laflmas n önlerler (s. 16). 14. b. Tunika vaginalisin visseral yapra testisin üzerini örter ve skrotom tabakalar na kat lmaz (s. 16). 15. a. Tunika albugineada elastik lifler s n rl d r. Böylece içine dolan kana karfl gevflemiyerek rijiditeyi artt r r (s. 18). 16. b. Oblitere umblikal arterler plika umblikalis medialis içerisinde yer almay p plika umblikalis lateralisler içerisinde yer al r. Plika umblikalis medialis içerisinde ise medyan umblikal ba ya da urakus bulunur (s. 9). 17. d. Mesanenin sempatik otonomik innervasyonu T11-L2 üzerinden gelirken parasempatik innervasyonu ise S2-4 üzerindendir (s. 10). 18. b. Kad nlarda d fl sfinkter orta üçte bir üretra erkeklerde ise sadece membranöz üretray sarar (s. 12). 19. e. Erkeklerde prostatik üretra en genifl olup ayn zamanda en fazla geniflleme yetene ine sahip k s md r (s. 13). 20. c. Erkeklerde Cowper bezleri bulboüretral bezler olarak an lsa da aç ld klar alan membranöz üretran n hemen distalidir (s. 13). 21. a. Anterior fibromusküler stroma. Prostat n embriyolojik gelifliminin daha iyi anlafl lmas yla, Mc Neal 1968 y l nda prostat n zonal anatomisini tan mlam flt r. Bu s n flamaya göre prostat glandüler ve nonglandüler yap lar olmak üzere iki temel bölümde de er-

15 Bölüm 1 Ürogenital Organlar n Anatomik ve Histolojik Yap s 5 lendirilmifltir. Glandüler yap lar; Santral zon, periferal zon ve transisyonel zondan oluflur. Nonglandüler yap lar; Anterior fibromusküler stroma ve preprostatik sfinkterdir (s. 14, 15). 22. c. Benign prostat hiperplazisi, ço unlukla transisyonel zondan geliflir. Transisyonel zon, üretray çevreleyen küçük bir glandüler elemanlar toplulu udur. Prostat n % 5 inden az n oluflturur (s. 15). 23. b. Venöz drenaj, derin dorsal venle birleflerek internal iliak venlere olur. Prostat n venleri çok say dad r. Bu venler prostat kapsülünün hemen üzerinde birleflerek bir pleksus oluflturur. Bu venöz pleksus, presakral ve prevertebral pleksus ile oldu u gibi inferior hipogastrik pleksus ile serbest ba lant - lara sahiptir. Venöz drenaj, derin dorsal ven ile birleflerek internal iliak venlere olur (s. 15). 24. d. Prostat n ilk anatomik s n flamas Lowsley taraf ndan yap lm flt r. Bu s n flamaya göre prostat befl lobdan oluflur; Anterior, posterior, median ve iki lateral lob (s. 14). 25. e. Veziküla seminalisler, mesane taban n n arkas nda yer alan bir çift glandüler yap d r. Yaklafl k 7 x 4 cm boyutlar ndad r. Medialinde üreter, posteriorunda rektum bulunur. Boflalt c kanallar vaz deferens ile birleflerek duktus ejakülatoryusu oluflturur. Ejakülat depolama görevi vard r. Yaklafl k 4 ml ejakülat depolar. Ejakülat n % ini oluflturan ve yaklafl k 2 ml olan sekresyonu fruktoz içerir (s. 15).

16 BÖLÜM 2 ÜROGEN TAL S STEM N EMBR YOLOJ S SORULAR 1. Embriyolojik geliflimdeki evrelerin ilki olan ve dördüncü haftan n sonunda tümüyle yok olan basamak hangisidir? a. Metanefroz b. Paranefroz c. Pronefroz d. Mezonefroz e. Mikronefroz 2. Yeni do mufl bebeklerin böbreklerinde izlenen lobüle görünümün ne zaman kaybolmas beklenir? a. lk 48 saat içinde b. lk 2 ay içinde c. Süt çocuklu u dönemi içinde d. Oyun ça dönemi içinde e. Ergenlik dönemi içinde 3. Kad n ve erkek üretras için verilenlerden yanl fl olan bulunuz? a. Kad n üretras ve vajinal vestibül benzer kökene sahiptir b. Kad n üretras tümüyle ürogenital sinüsün ürünüdür c. Erkek üretras nda ürogenital sinüs kökenli alan bulunmamaktad r d. Erkekte glandüler üretra üretral pla n kanallaflmas ile oluflur e. Erkekte penil üretra genital kabart lar n ventral yüzlerinin füzyonu ile oluflur 4. Müller kanal ve Wolf kanal ile ilgili olarak verilenlerden yanl fl olan seçiniz? a. Wolf ve Müller kanallar her iki cinste de bulunur b. Müller kanal bir çift olarak bulunur c. Wolf kanal bir çift olarak bulunur d. Cinsiyet uygun olmasa da Müller inhibe edici madde yok ise Müller kanal difli genital yollar oluflturacak biçimde diferansiye olmay sürdürür e. Over varl Müller kanal n geriletmektedir 5. Testislerin inifli ile ilgili olarak verilenlerden yanl fl olan bulunuz? a. Gubernakulum önceleri inguinal kanal düzeyinde sonlan rken sonralar skrotuma do ru da uzan r b. Testis iniflinin 28.haftada bafllam fl olmas beklenir c. Testis iniflinin 32.haftada tamamlanm fl olmas beklenir d. Testis inifli sonras nda inguinal kanallar daral r e. Testis iniflini tamamlad ktan sonra aort ile ilgileri kesilir 6. Pronefroz embriyojenik geliflimin kaç nc haftas nda tümüyle kaybolur? a. 4. hafta b. 6. hafta c. 8. hafta d. 12. hafta e. 16. hafta 7. Böbrek fonksiyonel olgunlu unu hangi ayda kazan r? a. 4. ay b. 5. ay c. 7. ay d. 8. ay e. Do umdan sonra 7

17 8 Temel Üroloji Soru Kitab 8. Gonadlarda cinsiyete özgü de ifliklikler kaç nca haftada ortaya ç kar? a. 3. hafta b. 5. hafta c. 7. hafta d. 9. hafta e. 16. hafta 10. Afla dakilerden hangisi wolf kanal ndan geliflmez? a. Skrotom b. Epididim c. Vez defesens d. Seminal vezikül e. Ejakulatuar kanallar 9. Testisin desensusu hangi haftada bafllar? a. 16. hafta b. 20. hafta c. 28. hafta d. 32. hafta e. 36. hafta

18 Bölüm 2 Ürogenital Sistemin Embriyolojisi 9 CEVAPLAR 1. c. Bir çift kanal sistemi olan pronefroz en erken böbrek sistemidir ve dördüncü haftan n sonunda tümüyle yok olur (s. 21). 2. c. Lobüle böbrek görünümü süt çocuklu u döneminde kaybolmaktad r (s. 22). 3. c. Kad n üretras tümüyle ürogenital sinüs ürünü iken 3 parçadan oluflan erkek üretras ürogenital sinüs kökenli alan da içermektedir (s. 22). 4. e. Over varl Wolf kanal n n gerilemesi için gerekli kofluldur ve geliflen Müller kanal kökenli yap lar ürogenital sinüs kökenli yap larla bir bütünlük oluflturmaktad r (s. 23). 5. e. Testisler inifli tamamlasa da aorttan beslenmeyi hep sürdürmektedir (s. 24). 6. a. Birbirini izleyerek ortaya ç kan pronefroz, mezonefroz ve metanefroz böbre in geliflimi için evrelerini sa l kl ve normal zamanda tamamlamal d r. Pronefroz bu ba lamda 4. hafta sonunda tümüyle kaybolur (s. 21). 7. e. drar oluflumu fötal hayat boyunca sürmektedir. Ancak idrar amniyotik s v ya kat - l p Fötus taraf ndan içilmekte ve at klar anneye plasenta yoluyla gönderilmektedir. Bu aflamada böbrek bir eriflkin böbre i fonksiyonlar ndan daha az fonksiyon yapar ve ancak do umdan sonra fonksiyonel olgunluk kazan r (s. 22). 8. c. Embriyonun kromozomal ve genetik cinsiyeti, fertilizasyon an nda belirlenmifl olsa da cinsiyete özgü yap sal farklar 7. haftada belirmektedir (s. 23). 9. c. Kar n arka duvar na urogenital mezenterin yan nda oluflan gubernakulum testisi skrotumun dibine ba lar ve 28. haftada bu ba n k lavuzlu unda testis skrotuma inifle bafllar. Bu inifl 4 haftada tamamlan r ve inguinal kanal daral r (s. 24). 10. a. Mezonefroz dejenere olurken testislere yak n bölgede kalan mezonefrik (wolfian) tubüllerden epididim, vez deferens, seminal vezikul ve ejakulatuar kanallar geliflir, skrotom ise labioskrotal fliflliklerden oluflur (s. 24).

19 BÖLÜM 3 ÜROGEN TAL S STEM N F ZYOLOJ S SORULAR kg a rl nda bir insanda böbreklerden 1 dakikada geçen kan miktar? a. 500 ml b. 800 ml c ml d ml e ml 2. Afla daki yap lar n hangisi idrar n dilusyon ve konsantrasyonundan sorumlu z t ak m mekanizmas nda rol almaz? a. Kortikal nefronlar b. Juksta medullar nefronlar c. Vaza rektalar d. Kollektör tubuliler e. Medullar kapiller yatak 3. Efektif filtrasyon bas nc (EFB)=Glomerül yuma içindeki hidrostatik bas nç (HB)- plazma proteinleri onkotik bas nc (OB) + Bowman kapsülü içindeki hidrostatik bas nç ( KB) farkl l klar yla oluflur. EFB = HB - (OB) + ( KB) =? normalde yukar daki de er nedir? a. EFB = (50+30) = 100 mm Hg b. EFB = (40+20) = 60 mm Hg c. EFB = (20+15) = 55 mm Hg d. EFB = 70 - (25+15) = 30 mm Hg e. EFB = 50 - (20 + 5) = 25mm Hg 4. Afla daki maddelerden hangisi GFR ni (Glomerüler filtrasyon rate) do ru olarak göstermez? 5. Afla dakilerden hangisi böbre in endokrin fonksiyonu de ildir? a. Renin-Angiotensin sistemi b. Kallikrein-kinin sistemi c. Eritropoitein sal n m d. Prostaglandin sal n m e. Amonyak yap m 6. Üreter kas hücreleri istirahat membran potansiyeli neye ba l d r? a. K+ uyar lar n n hücre zar nda da l m ve zar n geçirgenli i b. Na+ iyonlar n n da l m c. Ca++ iyonlar na geçirgenlik d. Hücre içinin d fl na göre daha pozitif yüke sahip olmas e. drar asiditesi 7. Üreter kas hücresi zar membran boyunca iyon da l m n sabit olmas n sa layan mekanizma; a. Hücre zar n n Na+ iyonlar na afl r geçirgenli i b. stirahat halinde hücre d fl Na+ iyonunun içe göre yüksek olmas c. stirahatte hücre zar iç k sm nda K+ iyonunun yüksek olmas d. K+ iyonlar n n hücre d fl na difüzyon özelli i e. Kas hücreleri içinde ATP defosforilasyonu a. nülin b. Kreatinin c. Sakkaroz d. Mannitol e. Üre 11

20 12 Temel Üroloji Soru Kitab 8. Yukar Üriner Sistemdeki Pace-Maker hücrelerinin lokalizasyonu? a. Pelvikaliseal s n r b. Üreteropelvik birleflke c. Üst üreter d. Alt üreter e. Tüm üreter boyunca 9. stirahat halinde üreter içi bas nc? a. 0-5 cm H 2 O b cm H 2 O c cm H 2 O d cm H 2 O e cm H 2 O 10. Hangi grup ilaçlar üreter kontraksiyonlar n uyar r? a. Sempatolitikler b. Antikolinerjikler c. Parasempatomimetikler d. Antihistaminikler e. Kalsiyum antagonistleri 11. Mesanenin adale yap s (detrüsör) için afla- dakilerden hangisi yanl flt r? a. Detrüsör gerildi inde gevfleyebilme özelli ine sahiptir b. Detrüsör kas lma s ras nda süreklilik ve lifler aras nda eflgüdüm gösterir c. Detrüsör tüm mesanede birbirinden ayr düzenli tabakalardan oluflur d. Detrüsör yap s trigonda düzenli bir dizilim gösterir e. Detrüsör mesane boynunda yo un sirküler bir yap halini al r 12. Eksternal üriner sfinkterin inervasyonu ile ilgili olarak afla dakilerden hangisi do rudur? a. Otonom parasempatik sistem ile çal fl r. b. Otonom sempatik sistem ile çal fl r c. Otonom parasempatik ve sempatik sistem ile çal fl r d. Somatik sistem ile çal fl r, sempatik etkiye aç kt r e. Somatik sistem ile çal fl r, parasempatik etkiye aç kt r 13. Mesanedeki kolinerjik etki ile ilgili afla daki efllefltirmelerden hangisi(leri) do rudur? I. Pregangliyonik lifler-asetilkolin-nikotinik reseptör II. Pregangliyonik lifler-asetilkolin-muskarinik reseptör III. Postgangliyonik lifler-asetilkolin-nikotinik reseptör IV. Postgangliyonik lifler-asetilkolin-muskarinik reseptör a. Yaln z I b. I ve III c. II ve III d. I ve IV e. Yaln z IV 14. Mesanenin duyu iletimi ile ilgili olarak afla- daki ifadelerden hangisi yanl flt r? a. Pelvik sinir, pudendal sinir ve hipogastrik sinirler afferent lifler içerirler b. Miyelinli pelvik sinir lifleri A-delta, miyelinsiz olanlar C lifleridir c. Sa l kl mesanede uyar lar A-delta lifleri ile iletilir d. Nörojenik veya inflamatuvar patolojilerde uyar lar C-lifleri ile iletilir e. A-delta lifleri nörotoksinlere, kapsaisin ve resiniferatoksine duyarl d r 15. Santral sinir sisteminin mesaneye etkileri ile ilgili afla daki ifadelerden hangisi yanl flt r? a. Santral sinir sisteminin ifleme üzerindeki etkisi esas olarak fasilitasyon a rl kl d r b. flemenin santral ilk merkezi Onuf nükleusunu da içeren spinal kord S2-4 düzeyidir c. Mesanedeki gerilme gibi derin duyular m. spinalis arka kolonlar ndan ponsa iletilir d. Mesanedeki a r, s cakl k ve dokunma duyular lateral spinotalamik traktusla iletilir e. Ponsun ön k sm ndaki Barrington nukleusu iflemenin bafll ca kontrol bölgesidir

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

TÜRK ÜROLOJ DERNE ve 3. Y l Asistan E itim Program 30 MAYIS - 01 HAZ RAN 2014 RADISSON BLU OTEL & SPA, STANBUL TUZLA

TÜRK ÜROLOJ DERNE ve 3. Y l Asistan E itim Program 30 MAYIS - 01 HAZ RAN 2014 RADISSON BLU OTEL & SPA, STANBUL TUZLA TÜRK ÜROLOJ DERNE 1. 2. ve 3. Y l Asistan E itim Program 30 MAYIS - 01 HAZ RAN 2014 RADISSON BLU OTEL & SPA, STANBUL TUZLA Türk Üroloji Derne i 1. 2 ve 3. Y l Asistan E itim Program 30 May s 2014, Cuma

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Temel Üroloji. Dördüncü Bask ED TÖRLER. Prof. Dr. Kadri Anafarta Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dal

Temel Üroloji. Dördüncü Bask ED TÖRLER. Prof. Dr. Kadri Anafarta Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dal Temel Üroloji Dördüncü Bask ED TÖRLER Prof. Dr. Kadri Anafarta Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dal Prof. Dr. Nihat Ar kan Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dal Prof.

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Kadın İdrar İnkontinansı. Dr. M.NURİ BODAKÇİ

Kadın İdrar İnkontinansı. Dr. M.NURİ BODAKÇİ Kadın İdrar İnkontinansı Dr. M.NURİ BODAKÇİ Genel populasyonun çoğunda özellikle kadınlarda ve yaşlılarda mesane disfonksiyonu vardır. ICS üriner inkontinansı; objektif olarak gösterilebilen ve sosyal

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ İdrar oluşturmak... Üriner sistemin ana görevi vücutta oluşan metabolik artıkları idrar yoluyla vücuttan uzaklaştırmak ve sıvı elektrolit dengesini korumaktır. Üriner

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 BOfiALTIM S STEM Besinlerin hücrelerimizde kullan lmas sonucu karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit, madensel tuz gibi vücut için zararl maddeler oluflur. Bu zararl maddelerin vücuttan uzaklaflt r lmas

Detaylı

PROSTAT ANATOMİSİ PROSTAT FİZYOLOJİSİ AMELİYAT TÜRLERİ

PROSTAT ANATOMİSİ PROSTAT FİZYOLOJİSİ AMELİYAT TÜRLERİ PROSTAT ANATOMİSİ PROSTAT FİZYOLOJİSİ AMELİYAT TÜRLERİ Prof. Dr. Özkan POLAT Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji 9-10 Mayıs 2009, Sarıkamış/Kars Prostat

Detaylı

TÜRK ÜROLOJ DERNE TIPTA UZMANLIK Ö RENC LER SINAVA HAZIRLIK KURSU / 2009 ANKARA. 22-24 Ekim 2009 Patalya Thermal Resort Otel, K z lcahamam - Ankara

TÜRK ÜROLOJ DERNE TIPTA UZMANLIK Ö RENC LER SINAVA HAZIRLIK KURSU / 2009 ANKARA. 22-24 Ekim 2009 Patalya Thermal Resort Otel, K z lcahamam - Ankara TÜRK ÜROLOJ DERNE TIPTA UZMANLIK Ö RENC LER SINAVA HAZIRLIK KURSU / 2009 ANKARA 22-24 Ekim 2009 Patalya Thermal Resort Otel, K z lcahamam - Ankara TIPTA UZMANLIK Ö RENC LER SINAVA HAZIRLIK KURSU / 2009

Detaylı

Renovasküler Hipertansiyonda Doppler US

Renovasküler Hipertansiyonda Doppler US Renovasküler Hipertansiyonda Doppler US Dr. Süha Süreyya Özbek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı İzmir Öğrenim Hedefleri Renovasküler Hastalık Doppler teknik, püf noktası ve tuzaklar

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

Üriner sistemde yer alan organların görüntülenmesi

Üriner sistemde yer alan organların görüntülenmesi Üriner sistemde yer alan organların görüntülenmesi Renal (böbrek) ultrason; çabuk, güvenli, ucuz ve invaziv (girişimsel) olmayan ve ultrason (insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses) dalgalarının

Detaylı

Prostat anatomisi, fizyolojisi ve ameliyatları. Dr. Tayfun Şahinkanat Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

Prostat anatomisi, fizyolojisi ve ameliyatları. Dr. Tayfun Şahinkanat Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Prostat anatomisi, fizyolojisi ve ameliyatları Dr. Tayfun Şahinkanat Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Prostatın anatomik yapısı Prostat symphysis pubis`in inferior kollarının

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

İNFERTİLİTE ANAMNEZ FORMU

İNFERTİLİTE ANAMNEZ FORMU Sayfa No 1 / 6 Adı Soyadı: Tarih:.. Baba Adı: Dosya No:.. Yaşı: Telefon:.. Evli/Bekar: Eşinin Adı:.. Eşinin Yaşı:. Korunma Yöntemi:.. Korunma Süresi:. İnfertilite Süresi:. Primer: Sekonder:. Şimdiki Eşinden

Detaylı

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN İSKEMİK YANITI DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII Dr. Nevzat KAHVECİ Kan basıncı 60 mmhg nın altına düştüğünde uyarılırlar. En fazla kan basıncı 1520 mmhg ya düştüğünde uyarılır.

Detaylı

Çocuk Ürolojisinde Tanı Yöntemleri. Doç Dr Haluk EMİR Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

Çocuk Ürolojisinde Tanı Yöntemleri. Doç Dr Haluk EMİR Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Çocuk Ürolojisinde Tanı Yöntemleri Doç Dr Haluk EMİR Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Ürinerogenital Sistem Böbrekler Üreterler Mesane Mesane boynu ve Üretra Penis Testis Epididim

Detaylı

Salı Anal fissür Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇİMEN

Salı Anal fissür Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇİMEN SABAH Servis Viziti Servis Viziti ÖĞLEDEN SONRA Beceri eğitimi Beceri Eğitimi CERRAHİ STAJ BLOĞU 1. HAFTA DERS PROGRAMI 11.12.2017 Tortikolis 12.12.2017 Anal fissür ÇİMEN 13.12.2017 Yenidoğanda intestinal

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi)

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) Otonom sinir sitemi iki alt kısma ayrılır: 1. Sempatik sinir sistemi 2. Parasempatik sinir sistemi Sempatik ve parasempatik sistemin terminal nöronları gangliyonlarda

Detaylı

DÖNEM V NÖROPSİKİYATRİ

DÖNEM V NÖROPSİKİYATRİ DÖNEM V NÖROPSİKİYATRİ STAJ KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ AMAÇ: Nörolojik yapı ve fonksiyonlar hakkındaki temel bilgileri pekiştirmek, nörolojik muayene ve psikiyatrik görüşme yapma, elde edilen verileri yorumlama

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

ÜROLOJİ STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİCİLER. EĞİTİM SORUMLUSU: Doç. Dr. Ömer GÜLPINAR İLETİŞİM

ÜROLOJİ STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİCİLER. EĞİTİM SORUMLUSU: Doç. Dr. Ömer GÜLPINAR İLETİŞİM ÜROLOJİ STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 10 iş günü : İbni Sina Hastanesi : Üroloji Anabilim Dalı Kliniği, Polikliniği, Ameliyathanesi, ESWL

Detaylı

Online Asistan Eğitim Programı

Online Asistan Eğitim Programı 30 Kasım 2013 21 Aralık 2013 18 Ocak 2014 22 Şubat 2014 15 Mart 2014 19 Nisan 2014 10 Mayıs 2014 Genel Üroloji / Transplantasyon / Travma BPH / Prostat Kanseri Mesane / Böbrek / Testis Kanseri İnfertilite

Detaylı

DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Pratik TOPLAM AKTS Patoloji Kadın Hast. Ve Doğum Üroloji İç Hastalıkları (Nefroloji)

DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Pratik TOPLAM AKTS Patoloji Kadın Hast. Ve Doğum Üroloji İç Hastalıkları (Nefroloji) DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Pratik TOPLAM AKTS 20 5 25 Kadın Hast. Ve Doğum 18 18 Üroloji 14 14 İç ( Nefroloji ) 14 14 Farmakoloji 9 9 Çocuk Sağlığı ve 4 4 Radyoloji 2 2 Tıbbi Genetik 2 2 Genel Cerrahi 1 1 Nükleer

Detaylı

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 0 2 Ş U B A T 2 0 1 5 1 0 N İ S A N 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enr İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

Endokrin Testler Cep K lavuzu

Endokrin Testler Cep K lavuzu Deomed Medikal Yay nc l k Endokrin Testler Cep K lavuzu Prof. Dr. fiazi mamo lu Prof. Dr. Canan Özyard mc Ersoy Uzm. Dr. Sinem K y c Uzm. Dr. Metin Güçlü Uzm. Dr. Özen Öz Gül Uzm. Dr. Soner Cander Uzm.

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II IV. KURUL DERS PROGRAMI (ÜRO-GENİTAL ve ENDOKRİN SİSTEM) (07 MART NİSAN 2016)

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II IV. KURUL DERS PROGRAMI (ÜRO-GENİTAL ve ENDOKRİN SİSTEM) (07 MART NİSAN 2016) 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II IV. KURUL DERS PROGRAMI (ÜRO-GENİTAL ve ENDOKRİN SİSTEM) (07 MART 2016 22 NİSAN 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DÖNEM II KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Patoloji 22 8 30 Dahiliye 14 8 26 Jinekoloji 18 8 26 Üroloji 12 8 20 Mikrobiyoloji

Detaylı

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM

DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II IV. DERS (ÜRO-GENİTAL ve ENDOKRİN SİSTEM) KURULU (10 MART 2014 25 NİSAN 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 1 0 K A S I M 2 0 1 4 1 6 O C A K 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Ödem, hiperemi, konjesyon Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 1 Hemodinamik bozukluklar Ödem Hiperemi / konjesyon Kanama (hemoraji) Trombüs / emboli İnfarktüs Şok 2 Hemodinamik bozukluklar Ödem 3 Ödem Tanım: İnterstisyel

Detaylı

Kombine İntrakavernozal Enjeksiyon ve Görsel Uyarı Testleri nin Erektil Disfonksiyon Tanısında Rolü

Kombine İntrakavernozal Enjeksiyon ve Görsel Uyarı Testleri nin Erektil Disfonksiyon Tanısında Rolü Kombine İntrakavernozal Enjeksiyon ve Görsel Uyarı Testleri nin Erektil Disfonksiyon Tanısında Rolü Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Murat TUNCER Sunu planı: ED tanım, prevalans

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Kanserde Erken Tan. Prof.Dr. Adnan Ayd ner. Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can

Kanserde Erken Tan. Prof.Dr. Adnan Ayd ner. Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can Kanserde Erken Tan Prof.Dr. Adnan Ayd ner Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can KANSERDE ERKEN TANI Ço u insan kanseri düflünmek bile istemez. Ancak unutmay n ki, kanser ne kadar erken saptan rsa onu yenme flans n

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Endodonti Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK Endodonti

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Schiltenwolf / Henningsen Muskuloskeletal A r lar Biyopsikososyal Yaklafl mla Tan ve Tedavi Türkçe Editörü / M. Sar do an Çeviri / A. Kasabal gil 16.5 x 24 cm, XVI + 320 Sayfa

Detaylı

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI 4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Amaç: Kadın yaşamının evreleri ve bu evrelerde karşılaşılabilecek sağlık sorunları hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, bu sorunlara pratisyen hekim düzeyinde

Detaylı

TIBBİ ULTRASONOGRAFİ DERNEĞİ ÜST ABDOMEN ULTRASONOGRAFİ İNCELEMESİ UYGULAMA KILAVUZU

TIBBİ ULTRASONOGRAFİ DERNEĞİ ÜST ABDOMEN ULTRASONOGRAFİ İNCELEMESİ UYGULAMA KILAVUZU TIBBİ ULTRASONOGRAFİ DERNEĞİ ÜST ABDOMEN ULTRASONOGRAFİ İNCELEMESİ UYGULAMA KILAVUZU Düzenlenme Tarihi: Aralık 2006 ÖNSÖZ Bu kılavuz, hastalar için en uygun yaklaşımı sağlamaya çalışan ultrasonografi uygulayıcıları

Detaylı

Dr. MANSUR DAĞGÜLLİ Üroloji ABD

Dr. MANSUR DAĞGÜLLİ Üroloji ABD Dr. MANSUR DAĞGÜLLİ Üroloji ABD Tanım İnfertilite, cinsel yönden aktif ve kontrasepsiyon uygulamayan bir çiftin bir yıl içerisinde gebelik elde edememesi durumudur (WHO). Epidemiyoloji Çiftlerin yaklaşık

Detaylı

Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü. Prof.Dr.Mitat KOZ

Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü. Prof.Dr.Mitat KOZ Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü Prof.Dr.Mitat KOZ DOLAŞIMIN SİNİRSEL KONTROLÜ Doku kan akımının her dokuda ayrı ayrı ayarlanmasında lokal doku kan akımı kontrol mekanizmaları

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı SBRT Endikasyonları Tedavi öncesi endikasyon değerlendirilmesi Cerrahi, Brakiterapi ve eksternal RT seçenekleri

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

VUR de VCUG Ne Zaman, Kime?

VUR de VCUG Ne Zaman, Kime? Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji VUR de VCUG Ne Zaman, Kime? Doç. Dr. Selçuk Yücel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Antalya Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN

DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN ÜRİNER SİSTEM EMBRİYOLOJİSİ 5. haftada metanefrik divertikül oluşur metanefrik blastem ile birleşir Nefrogenezis başlar. 6-9. hafta: lobule böbrek anteriordan

Detaylı

ÜROLOJİDE SEMPTOMLAR VE MUAYENE METOTLARI

ÜROLOJİDE SEMPTOMLAR VE MUAYENE METOTLARI ÜROLOJİDE SEMPTOMLAR VE MUAYENE METOTLARI SEMPTOMATOLOJİ Ürolojik semptomlar aşağıdaki başlıklarda toplanabilir. 1-Ağrı 2-Miksiyon bozuklukları 3-İdrarın görüntüsünde bozukluk 4-Dış genital organların

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

Çocuk ve Tüberküloz (Verem)

Çocuk ve Tüberküloz (Verem) TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Çocuk ve Tüberküloz (Verem) Pediyatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Türk Toraks Derne i yay n d r Türk Toraks Derne

Detaylı

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Primer Glomerüler Hastalıklar 1

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Primer Glomerüler Hastalıklar 1 TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Aydın YENİLMEZ Primer Glomerüler Hastalıklar 1 Doç.Dr.Sultan

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Yazar: Prof. Dr. Rasim ENAR Kardiyoloji ABD 2007 Servier laç n Türk Hekimlerine Arma an d r 2007 NOBEL TIP K TABEVLER KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Editör: Prof. Dr. Rasim ENAR

Detaylı

Üreme (Reprodüksiyon)

Üreme (Reprodüksiyon) VEYSEL TAHİROĞLU ÜREME ORGANLARI Üreme organları üremeye ilişkin işlevlerin (gametlerin oluşumu, cinsel birleşme, gebelik, doğum vs.) gerçekleşmesini sağlayan organlardır. Üreme (Reprodüksiyon) Tüm canlıların

Detaylı

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ I. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ I. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ I Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Böbreklerin işlevleri (fonksiyonları) Düzenleyici işlevler Endokrin işlevler Metabolik işlevler Ekskretuvar işlevler 2 Böbreklerin

Detaylı

Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle

Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle III.Tıbbi Onkoloji Kongresi Onkolojik Görüntüleme Kursu 24 Mart 2010,Antalya Böbrek Mesane Prostat Böbrek Mesane Testis Radyolojiye Sorular Tümör

Detaylı

TIP. Dr. Eser Lay Ergün. Tıp p Anabilim Dalı

TIP. Dr. Eser Lay Ergün. Tıp p Anabilim Dalı NEFROLOJİ VE NÜKLEER N TIP Dr. Eser Lay Ergün Hacettepe Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Nükleer N Tıp p Anabilim Dalı Sintigrafi Fonksiyonel ve metabolik görüntüleme Spesifik bir fizyolojik olayı takip

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 7. Endokrin Cerrahi Kongresi Antalya,2015 Profilaktik Santral Disseksiyon; Preoperatif

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir ampul 1000 mg Kolin alfoskerat a

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r.

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. Hepatit B HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. HBV nas l yay l r? Hepatit B, hepatit B li kiflilerin kan veya vücut s v lar yoluyla

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DEKAN BAŞ KOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ DÖNEM III KOORDİNATÖR YARDIMCILARI T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III VI. KURUL ENDOKRİN-ÜROGENİTAL-BOŞALTIM

Detaylı

Tarihçe. Nükleer Tıp Nedir?

Tarihçe. Nükleer Tıp Nedir? Tarihçe Nükleer Tıp Radyoterapi Ünitesi dahilinde Radyobiyoloji adı altında 1969 yılında Rectilineer scanner ile Numune Hastanesi nde faaliyete geçmiştir. 1969 ile 1980 arası organ sintigrafileri, 1980

Detaylı

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Derin İnfiltratif Endometriozis Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endometriozis Peritoneal Ovarian Derin infiltratif Anterior Mesane Posterior P1-Uterosakral ligament P2-Vajinal

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu antalya EAH Çalışmaya Katılan

Detaylı

SINIF 4 3.grup (Kadın doğum, uroloji ve çocuk cerrahisi)

SINIF 4 3.grup (Kadın doğum, uroloji ve çocuk cerrahisi) SINIF 4 3.grup (Kadın doğum, uroloji ve çocuk cerrahisi) 31.8.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 09:30 Bilimsellik komitesi 10:30 Bilimsellik komitesi 11:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi 13:30

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ. Dr. Necmettin PENBEGÜL

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ. Dr. Necmettin PENBEGÜL BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ Dr. Necmettin PENBEGÜL Prostat Mesane tabanı ile üretranın birleşim yerinin etrafını sarar. Seminal sıvının bir kısmını üreten bir seks bezidir. Esas olarak epitelyal ve stromal

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder

SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder. Çeşitli duyu organlarından milyonlarca

Detaylı

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname Teknik Alan BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Buluş, böbreküstü bezi yetmezliğinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı