T.C. Kuruluş tarihi: 7Ekim ŞUBAT 1949 CUMARTESİ KANUNLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Kuruluş tarihi: 7Ekim1336-1920 19 ŞUBAT 1949 CUMARTESİ KANUNLAR"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7Ekim İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 19 ŞUBAT 1949 CUMARTESİ Sayı: 7136 KANUNLAR Türkiye ile Âlmanya'daki Fransız İşgal Bölgesi arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile Modüs vivendi ve Eklerinin onanması hakkında Kanun Kanun No: 5326 Kabul tarihi: 14/2/1949 Madde 1 Türkiye ile Almanya'daki Fransız İşgal Bölgesi arasında 19 Nisam 1948 tarihinde Baden - Baden'de imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile Modüs vivendi ve Ekleri onanmıştır. Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 15/2/1949 Türkiye ile Almanya'daki Fransız İşgal Bölgesi arasında Ticaret Anlaşması Anılan Anlaşmanın uygulama süresi içinde hukukan doğmuş ve sürenin sona ermesinden önce kısmen veya tamamen bilfiil icra edilmemiş olacak alış verişler, geçen maddelerdeki kayıtlar gereğince sonuçlandırılacaktır. Madde 5 (Bu Anlaşma bir yıl İçin muteber olup 1 Mayıs 1948 de yürürlüğe girecek ve üç ay önce haber verilmek suretiyle Akıd Tarafından biri veya öteki Tarafından her an bozulatbilecektir. (Baden - Baden'de, 19 Nisan 1948 de, Fransızca, İki nüsha olarak yapılmıştır. Türkiye Hükümeti adına Almanya'da Fransız İşgal Bölgesi Askeri Hükümeti aidına Türkiye Hükümeti ve bundan sonra A. F. I. B. A. H. harfleriyle gösterilen Almanya'daki Fransız İşgal Bölgesi Askerî Hükümeti aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır. Menşe şahadetnamesi Madde 1 Türkiye ile A. F. I. B. arasındaki ticari mübadeleler her iki memlekette yürürlükte bulunan genel ithalât ve ihracat rejimlerine göre yapılacaktır. Madde 2 Gönderen Adı -A-dı İkametgâhı.... İkametgâhı Sokağı Sokağı.. Gönderilen Bu Anlaşmanın yürürlük süresi içinde yapılacak ticari mübadelelere mütaallik ödemeler, bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasının hükümlerine göre tesviye olunacaktır. Madde 3 Bu Anlaşmanın yürürlüğe konulmasından sonra her iki Taraftan gönderilecek mallara, ihraç edem memleket makamları tarafımdan verilmiş, ilişik nümuneye uygun bir menşe şahadetnamesi katılması lâzımdır. Değeri 35 doları geçmiyem göndermeler için menşe şahadetnamesi aranmaz. Madde 4 Bu Anlaşmanın uygulanmaya konmasından önce başlaimış ve lisansları verilmiş olan ticari işlemler, iki Taraf yetkili makamları tarafımdan kabulleri anında, iki (memleketten her birinde yürürlükte bulunan genel rejim hükümlerine uygun olarak tasfiye edilecektir. Malın cinsi :.. Hususiyetleri :. Ambalaj şekli :. Kab adedi :.. Markası :... Gönderme yolu : Gayrisâfi ağırlığı: Değeri:... Fransız İşgal Bölgesi Dış Ticaret Ofisi, yukarda vasıflan yazılı malların ' menşeli olduğunu, Türkiye ile Almanya'daki Fransız İşgal Bölgesi arasındaki 19 Nisan 1948 tarihli Ticaret Anlaşması gereğince, tasdik eyler. Tarih

2 Sahife Türkiye ile Almanya'da Fransız İşgal Bölgesi arasındaki Ticaret Anlaşmasına ekli ödeme Anlaşması Madde 1 (Resmi Fransız işgal Bölgesinden gelen ve Türkiye'ye İthal edilen veya edilecek olan Alman menşeli mallar ile bunlara ilişkin tâli masrafların karşılığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında «Almanya'da Fransız Başkomutanı» ismiyle ağılacak faiz getirmlyen bir A. B. D. doları hesabına yapılacak yatırımlarla tesviye olunacaktır. Bu hesap A. F. I. B. Kambiyo Ofisi tarafından idare edilecektir. Madde 2 Fransız İşgal Bölgesine ithal edilen veya edilecek olan Türk menşeli mallar İle bunlara ilişkin tâli masrafların karşılığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında «Fransız İşgal Bölgesi Dış Ticaret Ofisi (OFI- COMEX)» adına açılacak faiz getirmiyen bir A.B.D. doları hesabının zimmetiyle tesviye olunacaktır. Bu hesap Dış Ticaret Ofisi tarafından İdare edilecektir. Madde 3 A. F. I. B. Kambiyo Ofisi, madde 2 de sözü geçen oficomex hesabının beslenmesini «Almanya'da Fransız Başkomutanı» hesabından yaptıracağı nakillerle (virements) Bağlıyacaktır. Bununla beraber, oflcomex hesabı bir borçlu bakiyesi gösterecek olduğu takdirde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu hesabı denkleştirmek ımaksadiyle, «Almanya'da Fransız Başkomutanı» hesabının zimmetinden bir nakil yapacak ve bunu aynı gün A. F. I. B. Kambiyo Ofisine telgrafla haber verecektir Madde 4 Şurası kararlaştırılmıştır ki, Ticaret Anlaşmasının ve işbu Anlaşmanın bütün uygulama süresi içinde derpiş olunan İşlemler iki taraf arasında döviz hareketlerine sebebiyet vermiyeoektir. Bununla beraber, muayyen bir anda «Almanya'da Fransız Başkomutanı» hesabının alacaklı veya borçlu bakiyesi bir milyon A. B. D. dolarını aşarsa, fazlalık, talebi üzerine alacaklı tarafa A. B. D. dolan olarak ödenecektir. Madde 5 Bu Anlaşmanın sona ermesinde, 1 inci ve 2 nci maddelerde derpiş olunan iki hesabın incelenmesi Âkid Taraflardan biri veya öteki lehine bir bakiye gösterdiği takdirde, bu bakiye efektif A. B. D. doları ile yapılacak bir ödeme ile tesviye olunacaktır. Gazete) 19 ŞUBAT Yüksek Akıd Taraflardan biri tarafından hudut ticaretini kolaylaştırmak için hemhudut Devletlere bahşedilen veya bahşedilecek olan imtiyazlara, 3. Yüksek Akıd Taraflardan biri tarafından akdedilen veya akdedilecek olan bir gümrük birliğinden doğan faydalara, 4. Yüksek Akıd Taraflardan biri tarafından, diğer Tarafın dâhil olmıyacağı çok taraflı sözleşmelerle üçüncü Devletlere gelecekte bahşedllebilecek hak ve imtiyazlara - bu hak ve imtiyazlara genel mahiyette çok taraflı sözleşmelerde oldukları ve bunlardan faydalanmanın diğer Akıd Tarafa yeni menfaatler sağladığı takdirde, uygulanmıyacaktır. Bu Modüs vivendi hükümlerini 1 Mayıs 1948 de İcra edecektir. Bununla beraber ilki Taraf üç ay önce haber vermek suretiyle her an bunu bozabileceklerdir. Baden-Baden'de, 19 Nisan 1948 de Fransızca İki nüsha olarak yapılmıştır. Türkiye Hükümeti adına Bay Başkan Almanya'da Fransız İşgal Bölgesi Askerî Hükümeti adına 19 Nisan 1948 Türkiye ile Almanya'daki Fransız İşgal Bölgesi arasında 19 Nisan 1948 tarihinde akdolunan Ticaret Anlaşmasına ekli ;Ödeme Anlaşmasına atfen, her iki Taraftan teslim edilecek malların fiyatlarının alıcı ile satıcı arasında yapılacak mukavele İle tesbit olunacağım size bildirmekle şeref duyarım. Bununla beraber, bu suretle tesbit edilecek fiyatların, Almanya'daki Fransız İşgal Bölgesi Askerî Hükümeti cihetinden, Müttefiklerarası Kontrol Konseyi kararlarına uygun olması gerektiğini tasrih etmek isterim. Şu kadar ki.türkiye Cumhuriyet Hükümeti, fiyatlann bu tâyin şeklini, bunların milletlerarası piyasada uygulanan fiyatlan aşmıyacaklan ihtirazı kaydtyle de kabul etmekte muhtardır. Yukardaki hususlar hakkındaki mutabakatınızı lütfen bana beyan etmenizden size minnettar olacağım. Derin saygılanmı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Başkan. Türkiye Delegasyonu Başkanına İmza R. Monier Madde 6 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İle A. F. L B. Kambiyo Ofisi, işbu Anlaşmanın İyi işlemesi için alınacak tedbirler hakkında anlaşacaklardır. Madde 7 Bu Ödeme Anlaşması ekli bulunduğu Ticaret Anlaşması ile aynı tarihte yürürlüğe girecek ve aynı yürürlük süresinde olacaktır. Baden-Baden'de, 19 Nisan 1948 de Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. Türkiye Hükümeti adına Almanya'daki Fransız İşgal Bölgesi Askerî Hükümeti adına Türkiye ile Almanya'daki Fransız İşgal Bölgesi arasında akdolunan Modüs vivendi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya'daki Fransız İşgal Bölgesi Askerî Hükümeti: a) Transit, ulaştırma ve gemi seferleri hususunda, b) İthalâtta olduğu kadar ihracatta gümrük resimleri, resimlerin cibayet tarzı, gümrüklemede nizamlar, usuller ve mükellefiyetler hakkında birbirlerine karşılıklı olarak en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi bahşedeceklerdir. En ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi: 1. Türkiye'nin 1923 te Osmanlı imparatorluğundan ayrılmış olan memleketlere gümrük tarifesi hususunda, bahşettiği veya bahşedebileceği özel faydalara, Bay Başkan Baden-Baden, 19 Nisan 1948 Bugünkü tarihli ve aşağıdaki 1 gibi yazılmış olan mektubunuzu aldığımı size bildirmekle şeref duyarım: «Türkiye ile Almanya'daki Fransız İşgal Bölgesi arasmda 19 Nisan 1948 tarihinde akdolunan Ticaret Anlaşmasına ekil ödeme Anlaşmasına atfen, her iki Taraftan teslim edilecek malların fiyatlarının alıcı İle satıcı arasmda yapılacak mukavele üe tesbit olunacağım size bildirmekle şeref duyarım «Bununla beraber, bu suretle tesbit edilecek fiyatlann Almanya'daki Fransız İşgal Bölgesi Askerî Hükümeti cihetinden, Müttefiklerarası Kontrol Konseyi kararlarına uygun olması gerektiğini tasrih etmek isterim. «Şu kadar ki, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, fiyatlann bu tâyin şeklini bunların milletlerarası piyasada uygulanan fiyatlan aşmıyacaklan ihtirazı kaydiyle de kabul etmekte muhtardır. «Yukardaki hususlar hakkındaki mutabakatınızı lütfen bana beyan etmenizden size minnettar olacağım. «Derin saygılanmı» Yukardaki hususlar hakkında Türkiye Hülkümetlnln size teyit eylemekle şeref duyarım. mutabakatını Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Başkan. imza M. O. Şeyda Askerî Hükümet Delegasyonu

3 19 ŞUBAT 1949 (Resmi Gazete) Sahile: Bay Başkan, Baden - Baden, 19 Nisan 1948 Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret ve ödeme anlaşmalarına takaddüm eden görüşmeler sırasında, Türkiye Delegasyonu, A. P. I. B. nin şimdiki İhracat ve ithalât irrikamarının dar olduğunu ve sırf iki memleket arasındakl ticari mübadelelerin canlandırılabilmesi arzusunun Delegasyonları Anlaşmalarda ifadesini bulan bu gerekli tedbirlere varmaya sevkeylediğimi tasdik etmişti Ancak Türkiye Delegasyonu, Türkiye ile Bölge arasındaki ticaretin gelişmesi için, tütün ve kuru meyva gibi şimdilik Bölgenin ithalât listesinde görünmeyen, fakat Almanya'ya yapılan Türk ihracatının her zaman' birimci derecede maddelerini teşkil etmiş bulunan diğer Türk ürünlerinin kabulünü lüzumlu addetmektedir. Türkiye Delegasyonu, A. F. I. B. Askerî Hükümetinin bu Türk ürünleri için, muktedir olur olmaz veya bölgeye bu ürünlet üçüncü bir memleketten ithal edilir edilmez ithal lisansı vermeye gayret edeceğini hararetle temenni eyler. Yukardaki hususlar hakkındaki mutabakatımızı lütfen bana bildirmenizden size minnettar olacağını. Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim. Bay Başkan. Askerî Hükümet Delegasyonu Başkanına Bay Başkan, İmza M. O. Şeyda 19 Niaan 1948 Bugünkü tarihli ve aşağıdaki gibi yazılmış olan mektubunuzu aldığımı size bildirmekle şeref duyarım, «Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret ve ödeme AMa^malanma takaddüm eden görüşmeler sırasında, Türkiye Delegasyonu, A. F. I. B. nin şimdiki ihracat ve ithalât İmkânlarının dar olduğunu ve sırf iki memleket arasındaki ticari mübadelelerin canlamdırılabilmesi arzusunun Delegasyonları Anlaşmalarda İfadesini bulan bu gerekli tedbirlere varmıya sevkeylediğinl tasdik etmişti. «Ancak Türkiye Delegasyonu, Türkiye ile Bölge arasmdakl ticaretim gelişmesi için, tütün ve kuru meyva gibi şiımduik bölgenin ithalât listesinde görünımlyen, fakat Almanya'ya yapılan Türk ihracatımın her zaman birinci derecede maddelerini teşkil etmiş bulunan diğer Türk ürünlerinin kabulünü lüzumlu eddetmektediır. «Türkiye Delegasyonu, A. F. B. Askerî Hükümetinim bu Türk ürünleri için, muktedir olur olmaz veya bölgece bu ürünler üçüncü bir memleketten ithal edilir edilmez, ithal lisansı vermeye gayret edeceğini hararetle temenni eyler. «Yukardaki hususlar hakkındaki mutabaitotınızı lütfen bana blkiürmendzden size minnettar olacağım. «Derin saygılarımı» Yukardaki hususlar hakkında Almanya'daki Fransız işgal Bölgesi Askerî Hükümetinin mutabakatımı size teyit eylemekle şeref duyarım. Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim. Bay Başkan. Bay Şeyda Türkiye Delegasyonu Başkanı B. Monier Türkiye Hükümeti ile A. F. I. B. A. H. arasında 19 Nisan 1948 de imzalanan Ticaret Anlaşmasının uygulama usulü hakkında Muhtıra Türkiye ile Ataıamya'daki Fransız işgal Bölgesi arasında Ticaret Anlaşması akdi maksadiyle, Baden - Baden'de cereyan eden müzakereler arasında iki Delegasyon, Anlaşmanın, Almanya'daki Fransız işgal Bölgesi ile muhabere etmek veya Bölgeye gitmek için Türk yurttaşlarına her türlü kolaylıklar gösterilmesine matuf uygulama usulü üzerinde anlaşmıştır. 1 Muhabere Türkiye ile A. F. I. B. arasında özel ticari muhabereye, bu muhabere mukavele mahiyetinde olmadığı takdirde, müsaade olunacaktır. Bununla beraber, Bölgemin şimdiki dış ticaret nizamları gereğince Alman firmalarından gerek ürünlerin mevcut miktarı gerek dövizle satış fiyatları hakkımda muteber hiçbir sarih beyan elde edhemiyeceği keyfiyeti de gözden uzak tutulmamalıdır. Bu itibarla, yapılacak her teklifin aynı zamanda 36, Hauptatrasse, 'Baden - Baden adresinde Dış Ticaret Ofisine (Oficomex) bildirilmesi tavsiye olunur. 2 Türk yurttaşlarınım A. F. I. B. ne seyahatleri Türk yurttaşları, 19 Nisan 1948 tarihimde imza olunan Ticaret Anlaşmasının uygulammaslyle ilgili işler yüzünden, A. F. I. B. ne gidecek olurlarsa istanbul'daki Fransa Başkonsolosluğunda vize edilmiş bir askerî müsaade belgesi almak zorundadır. (Bu vizeler, Ankara'daki Fransa Büyük Elçiliği Ticaret Müşavirinin uygun mütalâası üzerine almabilecektir. A. F. I. B. idarelerinin resmi mutabakatı üzerine verilmiş olan uygun mütalâalar dışında, Fransa Büyük Elçiliği Ticaret Müşaviri, ayda yirımi müsaadeyi geçmemek üzere, re's en de mutabakatım bildirebilecektir. S A F. L B. de barınma, ve yeme İçme şartları A. F. I. B. için muteber askerî müsaade belgesini hâmil Türk yurttaşlarımın kalacakları yerler bu bölgenin her şehrindeki Mevki Büroları tarafından gösterilecektir. Bu İş adamları, askerî müsaadelerini göstermek suretiyle ve Alfmanya'dakl Fransız Başkomutanı Generalim 22 Ağustos 1946 tarihli emirnamesi gereğince askerî lokanta ve aşevlerîne de girebileceklerd'ir. Bugün imzalanan Ticaret Anlaşmasında derpiş olunan ticari işlemler çerçevesi içinde Almanya'ıdaki Fransız işgal Bölgesine gelen bütün Türk yurttaşları Türkiye'den hareketlerinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından [*] ödeme vasıtaları edineceklerdir. Bu ödeme vasıtaları işgal frangı üzerinden yazılı olacak ve: - A. F. I. B Kambiyo Ofisinin Baden-Baden'de I, Inselstrase'de kâin merkezinde - veya i Bade'de Fribourg'daki - Ren - Palatin Devletinde Coblenee'daki ıwurtember'de Reutlingen'deki bürolarında 1 mark'a 21,60 frank geçici askerî rayici üzerinden 3/4 ü işgal frangı ve 1/4 ü mark nispetinde ödenecek kredi mektupları şeklinde olacaktır. işgal frangı üzerinden değer Fransız frangı değerine müsavi olduğundan, kredi mektupları verilir verilmez, bunların dolar olarak karşılığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdmde Almanya'da Fransız Başkomutanı adına açılacak olan hesabın matlubuna, Fransa Bankası tararımdan tesblt olunan rayiç üzerinden (halen 214,07 Fransız frangı = 1 $) geçirilecektir. Bir Türk yurttaşının A. F. I. B. mdekl ikameti, askerî /müsaade belgesinde derpiş edilen müddetten az sürdüğü takdirde, A. F. I. B. Kambiyo Ofisi, kullanılmamış frank veya RM. ların verilmesi mukabilinde, geri kalan günlerin her biri için 576 frangı aşmamak üzere, yukarda sözü geçen «Almanya'da Fransız Başkomutanı» hesabına bir Geri Çevirme Emri tevdi edecektir. 4 A. F. I. B. A. H. Temsilcilerinin Türkiye'ye seyahatleri! Bugün imzalanan Ticaret Anlaşması ihtiyaçları için Türkiye'ye gidecek olan A.P.1B.A.H. Temsilcileri, Fransız Bölgesinden hareketlerinde, A. F. I. B. Kambiyo Ofisinden verilmiş, Türk lirası üzerinden yazılı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının herhangi bir şubesinde ödenecek olan kredi mektupları edineceklerdir. Bu kredi mektuplarının dolar karşılığı,- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdlnde Almanya'daki Fransız Başkomutanı adına 'açılacak hesabın «immetine, A. B. D. dolarının Türkiye'deki resmî rayici üzerinden geçirilecektir. [*] Fransız Bölgesinde lüzumlu olan

4 Sahife: (Resmî Gazete) 19 ŞUBAT Yakıtlar Otomobille yolculuğu kolaylaştırmak maksadiyle A. F. I. B. Kambiyo Ofisi, askerî müsaade belgesini hâmil bütün Türk yurttaşlarına, Dış Ticaret İdaresinin mütalâası ve Sophienstrasse, Baden-Baden adresinde Yakıtlar Müdür Yardımcılığı marifetiyle yapılacak tahsis üzerine, bir litresi 18 frank geçici fiyatiyle İşgal frangı mukabilinde benzin karneleri verecektir. (Süre sonu tarihinden İki ay önce haber verilerek feshedilmediği takdirde senelik süreler için kendiliğinden yenilenmiş sayılacaktır. Ankara'da, 12 Haziran 1948 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. Türk Hükümeti adına Fuad Canm Finlandiya Hükümeti adına A. 8. Yrjö - Koskinen Menşe şahadetnamesi Türkiye ile Finlandiya arasmda 12 Haziran 1948 tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle Eklerinin onanması hakkında Kanun Kanun No: 5327 Kabul tarihi: H/2/1949 Madde 1 ~ Türkiye ile Finlandiya arasmda 12 Haziran 1948 tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve Ödeme 'Anlaşmalariyle Ekleri onanmıştır. Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 15/2/1949 Türkiye ile Finlandiya arasmda Ticaret Anlaşması Türkiye Hükümeti ile Finlandiya Hükümeti, iki memleket arasındaki ticari mübadeleleri geliştirmek maksadiyle, aşağıda yazılı hükümleri kabul etmek hususunda mutabık kalmışlardır. Madde 1 Türkiye ile Finlandiya arasındaki ticari mübadeleler her iki memlekette "yürürlükte bulunan genel ithalat ve İhracat rejimlerine uygun olarak yapüacaktır. Madde 2 Türkiye Hükümeti ile Finlandiya Hükümeti, İşbu Anlaşmanın yürürlük süresi zarfında, Türkiye'den Finlandiya'ya ve Finlandiya'dan Türkiye'ye umumiyetle ihraç edilen mallar için gerekli ithal lisans ve müsaadelerini, genel rejimleri îerçevesl içinde karşılıklı olarak vermeği taahhüt ederler. Madde 3 Bu Anlaşmanın yürürlük süresi zarfında yapılacak ticari mübadelelere ait ödemeler, bugünkü tarihte İmzalanan ödeme Anlaşması hükümlerine göre tesviye edilecektin Madde 4 Bu Anlaşmanın yürürlüğe konmasından sonra her iki Taraftan sevkedilen mallara, ihraç eden Tarafın yetkili makamlarınca verilmiş ve ilişik Örneğe uygun bir menşe şahadetnamesi katılacaktır. Bedeli 100 Türk Lirasını veya başka bir para ile.bu meblağını eşitim aşmıyatt göndermeler için menşe şahadetnamesi aranılmaz. Madde 5 Bu Anlaşmanın yürürlüğe konmasından evvel başlamış olan hususi takas işlemleri ile serbest dövizli işlemler, bunların İki Taraf yetkili makamları tarafından onanması anında her iki memlekette yürürlükte bulunan genel rejim hükümlerine göre tasfiye olunacaklardır. Madde 6 Bu Anlaşmanın yürürlükte bulunduğu sırada başlamış ve Anlaşmanın sona erdiği tarihte henüz bitirilmemiş bulunan işlemler işbu Anlaşma hükümleri gereğince tasfiye olunacaklardır. Madde 7 Bu Anlaşma 20 Haziran 1948 tarihinde yürürlüğe girecek ve bir sene müddetle yürürlükte kalacaktır. Gönderen isim İsim... İkametgâh Sokak İkametgâh Sokak Gönderilen Malın cinsi... Ambalaj tarzı Koli adedi Marka numarası Malın gönderileceği yol Ağırlık gayribâfi Kilo Kıymet Ticaret Odalsı K Türkiye ile Finlandiya arasındaki 12 Haziran 1948 tarihli Ticaret Anlaşması hükümlerine uyarak, vasıfları yukarda yazılı emtianın Türk - Finlandiya menşeli olduğunu tasdik eder. Tarih Türkiye ile Finlandiya arasında ödeme Arılaşması Madde 1 Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşması hükümleri gereğince Finlandiya'ya ithal edümlş veya edilecek Türk menşeli malların bedelleri ile, kambiyo kontrolü hakkın,da yürürlükte bulunan Finlandiya mevzuatınca müsaade edilen Finlandiya'dan Türkiye'ye yapılacak diğer her türlü ödemeler, Suomen Pankki nezdinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adma Amerika Birleşik Devletleri doları olarak tutulan hesaba yapılacak para yatırımları ile ödenecektir. Madde 2 Bugünkü tarihli Ticaret Anlaşması hükümleri gereğince Türkiye' ye İthal edilen veya edilecek olan Finlandiya menşeli malların bedelleri ile kambiyo kontrolü hakkında yürürlükte bulunan Türk mevzuatınca müsaade edilen Türkiye'den Finlandiya'ya yapılacak diğer her türlü ödemeler, 1 inci maddede sözü geçen hesabın zimmeti ile ödenecektir. Madde 3 Hak sahiplerine ödemeler yapılmasını mümkün kılmak amaciyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Suomen Pankki, yukardaki maddeler hükümleri gereğince nezdlerinde yapılacak bütün para yatırımlarını günü gününe birbirlerine bildireceklerdir. Madde 4 Bu Anlaşmanın 1 inci maddesinde derpiş edilen hesabın matlûp bakiyesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Flnlândiya'daki ödemelerini karşılamaya kâfi gelmezse isuomen Pankki, adı geçen bankanın ödeme emirlerini A. B. D. dolarlık bir meblâğa kadar yukarda zikredilen hesabın zirametiyle ifa etmeye devam edecektir. Madde 5 Bu Anlaşmanın 1 İnci maddesinde derpiş edilen hesabın matlûp bakiyesi, A. B. D. dolarını geçmediği müddetçe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Suomen Pankki tarafından verilen ödeme emirlerine uygun olarak hak sahiplerine ödemeler yapmaya devam edecektir. Madde 6 Bu Anlaşmada derpiş edilen hesabın matlûp veya zimmet bakiyesi A. B. D. dolarını tecavüz ettiği takdirde, bu rakamı teca-

5 19 ŞUBAT 1949 (Resmî Gazete) Sahife : vüz eden miktarlar, alacaklı Tarafın talebi üzerine ve onun intihap edeceği serbest dövizle tesviye edilecektir. Madde 7 6 ncı ve 10 uncu maddelerde derpiş edilen serbest dövizlerin satışı, yukarda adı geçen iki Merkez Bankasınca tesbit edilen kurlar Üzerinden yapılacaktır. Madde 8 Finlândla'da markkalarm dolara ve dolarların markkaya çevrilişi Suomen Pankkl'nin resmi kuru üzerinden yapılacaktır. Türkiye'de Türk lirasının dolara ve doların Türk lirasına çevrilişi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının resmî kuru üzerinden yapılacaktır. Madde 9 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Suomen Pankki işbu Anlaşmanın iyi işlemesi için alınacak tedbirler üzerinde anlaşacaklardır. Madde 10 Bu Anlaşmanın sona erdiği tarihte, 1 inci maddede derpiş edilen hesap iki Akıd Taraftan biri lehine bir bakiye gösterirse bu bakiye, 6 ncı madde hükümleri gereğince serbest dövizle tesviye edilecek meblâğlar varsa bunlar tenzil edildikten sonra, borçlu Tarafça Anlaşmanın hitamından itibaren altı ay zarfında mal ihracı suretiyle tasfiye edilecektir. Mezkûr altı aylık müddetin sonunda kalacak bakiye serbest dövizle tasfiye edilecektir. Madde 11 Bu anlaşma bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasiyle aynı günde yürürlüğe girecek ve aynı müddetle yürürlükte kalacaktır. Ankara'da, 12 Haziran 1948 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. Türk Hükümeti adına Finlandiya Hükümeti adına imza İmza Fuad Carım A. S, Yrjö - Koskinen Tütün mubayaaları için yapılan tediyeler bu hesabın alacağına kaydedilecektir. Bu hesabm borcuna İse, şunlar geçirilecektir: A) İlişik listede gösterilen malların Türkiye'ye ithali mukabili Fransa Bankasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından aldığı ödeme emirleri tutarı. Bu listede yazılı Fransız mallarından ithal edilen miktarın kıymeti yekûnu mubayaa edilen tütün kıymetinin üçte birine tekabül edecektir. B) Yukardaki liste dışında ve mevcut Ticaret Anlaşmasında tesbit edilen esaslar dâhilinde Türkiye'ye ithaline müsaade olunan Fransız malları bedelinin' tasfiyesi için Fransa Bankasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından aldığı ödeme emirlerinin % 30 miktarındaki kısım. «Tütün hesabı» nın memnuniyet bahş bir müddet zarfında tediyesi için iki memleketin salahiyetli makamları müddet hitamında bu yüzde miktarını yeniden gözden geçirmek hususunda mutabık kalacaklardır. Eğer, mer'i-ticaret ve ödeme Anlaşmalarının bitiminde «Tütün hesabı» nın alacağında bir bakiye kalırsa: 1. Bunun tasfiyesi yukardaki A ve B paragraflarına göre ödeme Anlaşmasının 1 inci maddesindeki bakiyenin itfasına kadar devam edecektir. 2. ödeme Anlaşmasının 1 inci maddesindeki hesabm itfasından sonra «Tütün hesabı» nda muhtemelen kalacak olan bakiye Türk umumi İthal rejimine göre kabul edilen Fransız mallarının ithali suretiyle tasfiye edi lecektir- Diğer taraftan, Fransız Hükümeti, mallarının ihracını kolaylaştırmayı ve bunlara ait ihraç lisanslarım vermeyi taahhüt eyler. Madde m «Tütün hesabı» nın mevcudu Ödeme Anlaşmasının 3 üncü maddesinde bahis mevzuu garantiden faydalanacaktır. ödeme Anlaşmasının 1 inci maddesinde gösterilen hesap için tesbit edilen hadden ayrı olarak tütün hesabının mevcudu dolar karşılığı olan Fransız frangına kadar yükselecektir. Madde IV Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Fransa Bankası «Tütün hesabı» nın iyi işlemesi hususunda mutabık kalacaklardır. Madde V Türkiye - Fransa Ödeme Anlaşmasına ek olarak Ankara'da imzalanan Protokolün onanması hakkında Kanun Kanun No: 5328 Kabul tarihi: 14/2/1949 Madde 1 31 Ağustos 1946 tarihli Türkiye - Fransa ödeme Anlaşmasına ek olarak 13 Ağustos 1948 tarihinde Ankara'da İmzalanan Ek protokol onanmıştır. Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 15/2/ Ağustos 1946 tarihli Türk - Fransız ödeme Anlaşmasına Ek Protokol Türk Hükümeti ile Fransız Hükümeti Fransa'ya Türk tütününün ihracını artırmak maksadı ile aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: Madde I Fransız Hükümeti Fransa Reji idaresini (S. E. 1 T. A.) Türkiye'den dolar karşılığı olan Fransız frangı haddi dahilinde tütün mubayaasında bulunmaya salahiyetli kılacaktır. Madde II Yukardakl maddedeki mubayaaları kolaylaştırmak maksadı ile Fransız Bankası nezdinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası namına «Tütün hesabı» adı altmda hususi bir hesap açılacaktır. ödeme Anlaşmasının 4 üncü maddesindeki franklık miktar dolar karşılığı Fransız frangına yükseltilmiştir. Madde VI 31 Ağustos 1946 ödeme Anlaşmasının 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: «Frankların Türk lirasına ve Türk liralarının franga tahvili Türkiye Merkez Bankası tarafından tatbik olunan resmî rayiç üzerinden yapılacaktır.» «Mezkûr Anlaşmadaki doların Fransız frangı mukabilleri Fransız (Bankası tarafından tatbik olunan resmî rayiç ile yapılacaktır.» Madde VTI Fransa'nın, bu Protokolün 1 inci maddesinde derpiş olunan tütün mubayaasında bulunacağı hususundaki Akdî Devreler için 31 Ağustos 1946 ödeme Anlaşmasının 8 İnci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: «Eğer bu Anlaşmanın bitimini takip edecek altı ayın sonunda 1 inci maddede derpiş olunan hesap bir matlûp bakiyesi gösterirse Fransa Bankası bu bakiyeyi altın, dolar veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca kabul edilecek başka bir serbest dövize tahvil edilecektir. «Ancak, bu tahvil dolar mukabili Fransız frangına kadar' yapılacaktır. Muhtemelen zuhur edecek fazlalık mezkûr Anlaşmanın 5 inci maddesinde gösterilen tediyelerle 12 aylık bir devre zarfında tasfiye edilecektir.» «Bu ikinci devrenin sonunda da bir bakiye kalacak olursa bu, Fransa Bankası tarafından altın, dolar veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca kabul edilecek başka bir serbest dövize tahvil edilecektir.» «Şurası mukarrerdir ki, yukardaki hesap mevcudu, tamamen İtfasına kadar bu Anlaşmanın 3 üncü maddesi hükümlerinden istifade ede çektir.»

6 Sahife :15542 '(Resmi Gazete) 19 ŞUBAT 1949 Bu Protokol 31 Ağustos 1946 Ödeme Acılaşmasının ayrılmaz bir cüz'ünü teşkil edecek ve aynı yürürlük süresinde olacaktır. Ankara'da, 13 Ağustos 1948 de Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. Türk Hükümeti adına Fuad Canm Fransız Hükümeti adına Maugras 31 Ağustos 1946 tarihli Türk - Fransız Ödeme Anlasmasvna ek Protokol Türk Gîümrük tarife No. gereğince Türkiye'ye ithaline müsaade edilen Fransız mallarının listesi Maddenin adı 65/v Balmumunıdan mamul maske ve manken 75/c İşlenmiş deri (yılan, lezar, timsah ve saire) 75/c Kabartmalı işlenmiş deriler (yılan, aligator, vesaire) 76 Tirşe ve ince şeffaf deriler 95/to Her nevi koyun postları 95/to Her nevi kuzu postları (oğlak ve keçi postları parça tahta, tulum ve eklenmiş) 96/0-1-5 Kürk imaline mahsus postlar (parça, tulum ve eklenmiş) 105/to Safi veya mahlut kadife pelüş astragan lütur ve sair kürk taklidi olan mensucat ve bunların kordelâlan (yüzde elliye kadar ipeğin gayrtlifî mevad ile mahlut olanlar) 110 Yün dantelli ve dantelâ nevinden örgüleri bulunan harçlar ve kumaşlar (Madenî tüllerle mürettep olanlar da dahildir.) 118 Yün fanila, boyun' atkısı ve çorap 125 Silindir şapka 131 Buret ve emsali iplikler 133/b Perdelik tül 134 Kravatlık kumaş 136 İpek ve suni İpekten kadife, pelüş ve kordelâlan 187 Sütlü hindistan cevizi 223/h Çiçek soğanları (Tarım Bakanlığımın müsaadesi ile) 236 Yeni bahar 249 Zerdeçal 252 Diğer baharat 258 Fidan ve aşı kelemi (Tarım Bakanlığının müsaadesi ile) 262 Kanape otu kren vejetal 263 Hazaren kumaşı 281 Plâstikler (genel Üstede bulunmıyanlar) 286 Parke tahtası 288 Talaş (yumurta ambalajına mahsus) 289 Fıçı tahtası, fıçı çemberi 291 Jaluzi 297 Ağaçtan pipo 299 Ağaçtan düğme ve toka 302 Kama ve diş hilâli (kürdan) 307/d - 4 Tuvalet ve tırnak fırçası 310 Bilardo 315 Hasır şapka ve hasır şerit 321 Panama hasırlardan şapka taslağı 338 Duvar kâğıdı mukavvası ve şeritleri 343 Sair mukavvalar (yaldızlı iki veya daha ziyade renkli deri, fildişi ve emsali tamit edilmiş veyahut taş ile nakşolunmuş veya matbu mukavvalar) 350 Mücessem küreler v. s. 400/b Pamuk mendil (Ajurlu işlemeu, ipek işlemeli olanlar da dâhildir.) 414/a Sicim, ip 433/b Mendil ajurlu işlemeli (işlemesi İpek olanlar da dâhil) 433/b Sair elâstikî mensucat 155 Muşamba ımamulâtı 471 Tebeşir tozu 474 Tebeşir ımamulâtı 505 Fiuorescent lâmbaları 512/b, c, d Sofra ve yazıhane için kesme eşyayı zücaoiye 539 Kâğıt bıçağı 545/b Saç tokası, firkete 545/b Toplu iğne, çengel İğne, tığ, çorap şişi 553/b Kalem raptiyesi Türk Gümrük tarife No. Maddenin adı 567 Düğme, üniforma yıldızı, toka, kopça, yüksük fileler (pul) sigara kutusu ve emsali (mevaddı saire ile mürettep veya gayrthnürettep) 582/(b Nikel ve halitasından sair ımamujât (mevadidı sair İle mürettep veya gayrimürettep) 595 Makinesinden gayri mevaddı tamamen veya kısmen gümüşten, bağadan, sedeften, akikten, mermerden veya gümüş ve altın kaplamalı ve yaldızlı masa ve duvar saatleri 595 Makinesinden gayrisi diğer mevaddan olan masa ve duvar saatleri 800 Manivelan orglar 601 Piyano, armonik, harp 602 Telli musiki aletleri 603 Nefesli musiki aletleri 604 Darbe İle çalınan musiki aletleri 606 Gramofon ve pikap 607/lı Gramofon İğnesi (zilkıymet madenle mürettep) 607/z Gramofon ve pikap yedek aksamı 615 Fotoğraf cihazı 676 Çocuk arabaları, puset 683/b Motorlu gemiler (demirden veya çelikten) 683 Motorlu tekne 861 Bulaşık teli Apareyll sifon şişeleri Çocuk oyuncağı Gözlük camı (ithalât listesinde olmıyanlar) Tasarruf kumbaraları Rozet Saat zincirleri ve sair zincirler Sırmacılık eşyası Termos (İthalât üstesinde olmıyanlar) Yün ve İpek kaşkol (atkı) 49/b Boynuz tarak 75/lb - 3 At ve tay derisi Deri ve kösele ımamulâtı (Maromıfaerfe) ayakkaplar hariç 95/a, b 96/a, b Terbiye görmüş ve görmemiş kuzu postları Kürk İmaline mahsus sair postlar 115. Keçe (feutres) 119 Her nevî korse 141 Sıhhi baldırl ık, pantolon ve çorap askıları 120 Sair şallar 132/b Suni ipek ipliği, İbrişim 133/a Düz tül ve gaz (safi ipekten olanlar hariç) 134 Kordelâ halis ve suni ipek" 135; İpek İşlemeli madenin telle mahlut kumaş ve kordelâlar 137 İpek veya suni ipekten dantelâ 140 Çorap safi ve suni ipekten 146/a, b Kravat 149 Pudra ponponu 162 Tapioka, frenk arpası 215, 216, 218 Şarap ve likör 219 Şarap ve likör 264 İçki için saman çöpü 266 Roten 286 Kontrplâk tahtası 309 Mobilya 312 Spor aletleri 321 Sazdan ve saireden mamul şapkalar 320 Mektupluk zarf kâğıt (uçak zarf kâğıtları) 333 Cam kâğıdı 354 Musiki notası ve kâğıdı 357 Kâğıt torba ve keseler 362 Kâğıt ve karton mamulleri etiket hariç 380 Elbiselik pamuktan tül 385 Pamuk kordelâ 473 den Alçı ve çimento mamulâtı (imanken ve biblo) 481 Pişmiş kilden ve topraktan mamulât 484 Çini ve porselenden soba ve aksamı 487 Cini ve porselenden eşya

7 19 ŞUBAT 1949 Türk Gümrük tarife No. Maddenin adı 494 ten Şişe ve emsali 503,504 Camdan lâmba karpuzu ve fenerler S28 den Demirden zincirler 535 ten Havagazı sobaları 537/b Karyola, somya ve aksamı 539/b Gümüş veya gümüş kaplama sofra takımı 559 dan Sırmacılık eşyası (balkırdan maadası) 564/a.b Çakır mamulleri 565 Zincirler (saat köstekleri) 582/b, c Nikel ve halitasından sair mamulât 607 Gramofon plâkları (klâsik olmıyanlar da dâhil) 587 Itriyat Pipodan maada sigara levazımı 5Xi/a Zücaclye eşyası 512 Sofra ve salon İçin zücaclye eşyası Pamuk dantelâ Sar Bölgesinin Türkiye - Fransa ödeme Anlaşmasına bağlı Fransız frangı sahasına dâhil memleketler listesine derci hakkında Kanun Kanun No: 5329 Kabul tarihi: H/2/1949 Madde 1 Sar Bölgesinin, 31 Ağustos 1946 tarihti Türkiye - Fransa ödeme Anlaşmasına bağlı Fransız frangı sahasına dâhil memleketler listesine derci hakkında Ankara'daki Fransa Elçiliği ile 11 Haziran 1948 tarihinde mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaşma onanmıştır. Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 15/2/1949 Fransa Büyük Elçiliği Ankara, 11 Haziran 1948 No. 95 Bay Bakan, 1 Nisan 1948 tarihinden İtibaren Sarre Bölgesinin Fransız frangı sahasına ithal edildiğini ve bu suretle Sarre'ın dış ticaretinin Fransız dış ticaretine mezcinin tamamlanmış olduğunu Eksel ansınızın ıttılaına arzetmekle şeref kazanırım. Bu itibarla, Hüküm itim Sarre Bölgesinin 31 Ağustos 1946 tarihli Türk - Fransız Ödeme A j'aşmasma merbut Fransız frangı sahasına dâhil memleketler listesin. srcedllmeslııi teklif eyler. Yukardaki husu,.ıkında Türk Hükümetinin muvafakatini teyit eylemenizi Ekselansların rica ederim. En derin saj.. bul buyurumuz Bay Bakan. Ekselans Bay Necmettin Sadak, Dışişleri Bakanı Ankara " Maugras Dışişleri Bakanlığı Ankara, 11 Haziran 1948 Bay Büyük-Eloli, Ekselansınızın aşağıdaki şekilde yazılı bugünkü tarihli mektubunu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım, «1 Nisan 1948 tarihinden itibaren Sarre bölgesinin Fransız frangı sahasına ithal edildiğini ve bu suretle Sarre'ın dış ticaretinin Fransız dış ticaretime mezcinin tamamlanmış olduğunu Ekselansınızın ıttılaına arzetnekle şeraf tozanınım. Sahİfe : «Bu itibarla, Hükümetim Sarre Bölgesinin 30 Ağustos 1946 tarihli Türk - Fransız ödeme Anlaşmasına merbut Fransız frangı sahasına dâhil memleketler listesine dercedilmesini teklif eyler. «Yukardaki husus hakkında Türk Hükümetinin muvafakatini teyit eylemenizi Ekselansınızdan rica ederim.» Yukardaki husus hakkımda Cumhuriyet Hükümetinin muvafakatini Ekselansınıza teyide müsaraat eylerim. En derin saygılarımı kabul buyurunuz Bay Büyük Elçi. Ekselans Bay Gaston Maugras, Fransa Büyük Elçisi ; Ankara Dışişleri Bakam Y. Fuad Carım Türkiye ile isveç, arasın da 7 Haziran 1948 tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle Eklerinin onanması hakkında Kanun Kanun No: 5330 Kabul tarihi: 14/2/1949 Madde 1 Türkiye ile İsveç arasımda 7 Haziran 1948 tarihinde Ankara'da İmzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle Ekleri onanmıştır. Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 15/2/1949 Türkiye ile İsveç arasmda Ticaret Anlaşması Madde 1 Türkiye ile İsveç arasındaki ticari mübadeleler her İki memlekette yürürlükte bulunan genel ithalât ve ihracat rejimlerine uygun olarak yapılacaktır. Madde 2 Bu Anlaşmanın yürürlük süresi zarfında yapılacak ticari mübadelelerden mütevellit ödemeler, bugünkü tarihte İmzalanan ödeme Anılaşması hükümlerine göre tesviye edilecektir. Madde 3 Bu Anlaşmanın yürürlüğe konulmasından sonra her iki Taraftan sevkedilen mallar için Âkıdlar, ihraç eden Tarafın yetkili makamlannca verilmiş ve ilişik örneğe uygun bir mamşe şahadetnamesi lstiyebileceklerdir. Bedeli (100) Türk lirasını veya başka bir para ile bu meblâğın eşitini aşmıyan göndermeler için menşe şahadetnamesi aranılmıyacaktır. Madde 4 Bu Anlaşmanın yürürlükte bulunduğu sırada iki memleketin yetkili makamları tarafından onanan ve Anlaşmanın sona erdiği tarihte henüz bitirilmemiş bulunan işlemler işbu Anlaşma hükümleri gereğince tasfiye olunacaklardır. Madde 5 Türk ve İsveç makamları karşılıklı olarak birbirlerine, İki memleket arasındaki normal ve ananevi ticaret münasebeti erinin devamım ve kolaylaştırumasmı sağlıyacak mahiyette bir ithal ve İhraç Msanaı rejimi uygulamaya gayret edeceklerdir. Madde 6 Bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden evvel başlamış olan hususi takaslı ve serbest dövizli işlemler, bu İşlemlerin iki Taraf yetkili makamlan tarafımdan onanması amamda her iki memlekette yürürlükte bulunan genel rejim hükümlerine göre tasfiye olunacaktır.

8 Sahife :15544 (Resmî Gazete) 19 ŞUBAT 1949 Madde Bu Anlaşma, İki memleket yasama makamlarının, tasvibi kaydiyle, 15 Haziran 1948 de yürürlüğe girecek ve yürürlük süresi bir sene olacaktır. Sözü geçen tasvipler 16 Haziran 1948 e kadar yapılamazsa, İşbu Anlaşma aynı tarihte geçici olarak yürürlüğe girecektir. Süre sonu tarihinden iki ay önce haber verilmek suretiyle yürürlükten kaldırılmadığı takdirde, birer senelik süreler için kendiliğinden yenilenmiş sayılacaktır. Ankara'da 7 Haziran 1948 Itarfhlnde Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. Türkiye Hükümeti adına İmza Fuad Carım İsveç Hükümeti adına Erie Von Post Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu Anlaşmanın çerçevesi içinde kullanılabilir ödeme vasıtaları elde etmek ma&sadiyle lüzumlu göreceği meblâğa kadar altm veya Sveriges Rilksbank tarafından kabul edilecek diğer her türlü parayı satmak hakkına malik olacaktır. Altının veya paraların satış şartları iki Banka arasında müştereken tâyin edilecektir. Madde 5 Sveriges Riksbank İsveçli borçluların yukarda sözü geçen hesaba yapacakları bütün ödemeleri günü gününe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirecektir. ISverîges Riksbank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından ödeme emirleri aldıkça,,bu emirleri bu Anlaşmanın hükümlerine göre yerine getirecektir. Madde 6 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İle Sveriges Riksbank İşbu Anlaşmanın iyi işlemesi için alınacak tedbirler üzerinde anlaşacaklardır. Menşe Gönderen İsim İkametgâh..., Sokak Malın cinsi Ambalaj-tarzı Koli adedi Marka numarası Malın gönderileceği yol 1 : şahadetnamesi Gönderilen felm.. İkametgâh Sokak.. Ağırlık gayrisâff Kfflö Kıymet Madde 7 Bu Anlaşmanın yürürlük süresi içinde her iki memleketin yetkili makamları tarafından tasvip edilen ve fakat Anlaşmanın sona ermesinde tamamlanmamış bulunan İşlemler işbu Anlaşmanın hükümlerine göre tas 1 - fiye edilecektir.. Madde 8 Bu Anlaşma bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşması ile aynı gün yürürlüğe girecek ve aym (müddet yürürlükte kalacaktır. Ankara'da 7 Haziran 1948 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. Türkiye Hükümeti adına İmza Fuad Canm İsveç Hükümeti adına İmza Eric Von Post Ticaret Odam, Türkiye ile îsveç arasındaki 7 Haziran 1948 tarihli Ticaret Anlaşması hükümlerine Uyarak vasıflan yukarda yazılı emtianın T a A menşeli! olduğunu tasdik eder.' Tarih Bay Elçi, Ankara, 7 Haziran 1948 Türkiye ile isveç arasmda ödeme Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti, Hükümeti! İle İsveç Kırallığı Hükümeti, iki memleket arasında cari ödemelerin düzenlenmesini kolaylaştırmak moksadiyle aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : Madde 1 (İsveç'e ithal edilen veya edilecek olan Türk menşeli malların bedellerinin karşılığı ve kambiyo kontrolü hakkında yürürlükte bulunan İsveç mevzuatının müsaade edeceği İsveç'ten Türkiye'ye yapılacak diğer her türlü ödemeler, ISverîges Rikebank'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adına İsveç kuronu olarak tutuüan hesaba yapılacak para yatırımları İle ödenecektir. Madde 2 Türkiye'ye ithal edilen veya edffleoek olan İsveç menşeli malların bedellerini!» karşılığı ve kambiyo kontrolü hakkında yürürlükte bulunan Türk mevzuatının müsaade edeceği Türkiye'den İsveç'e yapılacak diğer her türlü ödemeler, 1 inci maddede sözü geçen hesabın ztametiyle ödenecektir., Madde 3 Sveriges Riiksbaınk, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, İşbu Bankanın talebi üzerine ve İntihabı gereğince, yukarda sözü geçen hesabın zimmetlyle, ister Stokhotm'da serbestçe nakil kabil altm, ister İki Banka arasında anlaşma sonunda, başka bir yerde altm veya herhangi bir para satacaktır. Altının veya paraların satınalış şartlan, iki Banka arasında müştereken tâyin edilecektir. Madde 4 Bugünkü tarihli Ticaret ve ödeme Aniaşmalarmın imzalanması sonucuna varan görüşmelerimiz esnasında, tütün üzerinden halen alman verginin Türk tütünü için bu maddenin ithalini hemen hemen imkânsız kılacak nispetlere vardığına ve bundan dolayı iki memleket arasındaki ticarî mübadelelerin hacmini daralttığına dikkat nazarınızı çekmeğe cesaret ve bu sebeple, sözü geçen maddenin ithalini çoğaltabilmek için bu verginin değiştirilmesini sağlamak üzere yetkili makamlarınız nezdlnde gerekenin tarafınızdan lütfen yapılmasını rica ettilm. Yetkili makamlarınızın bu işi iyi niyetle incelemeye başladıklarını büyük memnunlukla öğrendiril. Türkiye ile İsveç arasındaki bugünkü tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarını İmza ederken, İsveç Hükümetinin Türk tütünlerinden alman.bugünkü resmin menedlci karakterlini ortadan kaldıracak memnunluk verici bir hal çaresini, mümkün olduğu kadar çabuk bulacağına olan kesin ümidimle, talebimi tekrarlamağa cesaret ediyorum. Saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Bay Elçi ıbay Erle Von Post İsveç Elçisi ttsveç Ticaret Heyeti Başkam Ankara (Bay Büyük Elçi, İmza Fuad Canm Ankara, 7 Haziran 1948 Meali aşağıda naklolunan bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım : «Bugünkü tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının imzalanması sonucuna varan görüşmelerimiz esnasında, tütün üzerinden halen alman verginin Türk tütünü İçin bu maddenin ithalini hemen hemen imkânsız kılacak nispetlere vardığına ve bundan dolayı iki memleket arasındaki ticari mübadelelerin hacmim daralttığına dikkat nazarınızı çekmeğe ce-

9 19 ŞUBAT 1949 saret ve bu sebeple, sözü geçen maddenin İthalini çoğaltabilmek için bu verginin değiştirilmesini sağlamak üzere yetkili makamlarınız nezdinde gerekenin -tarafınızdan lütfen yapılmasını rica ettim. Yetkili makamlarınızın bu işi iyi niyetle incelemeye başladıklarım büyük memnunlukla öğrendim.» «Türkiye ile İsveç arasındaki bugünkü tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarını İmza ederken, İsveç Hükümetinin Türk tütünlerinden alınan bugünkü resmin menedici karakterini ortadan kaldıracak memnunluk verici bir hal çaresini, mümkün olduğu kadar çabuk bulacağına olan kesin ümidimle, talebimi, tekrarlamağa cesaret ediyorum.» Hükümetimin, görüsünü itibara alarak, adilane bir hal tarzı bulmak {Resmî Gazete) Sahife : ş için meseleyi daha şimdiden yetkili makamların tetkikına sunmuş ol duğunu size bildirmekle zevk duyuyorum. isveç Derin saygılarımı lütfen kabın buyusunuz Bay Büyük Elçi. Ekselans Bay Fuajd Carımı Büyük Elçi Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibi Ankara Ticaret Heyeti Başkanı İmza Erle Von Post Bakanlar Kurulu Karan Karar Sayısı. 3 S707 2/11139 sayılı ve 31/5/1939 tarihli kararla yürürlüğe konulmuş olan Orman İşletme Talimatnamesinin 21 İnci maddesinin ilişik şekilde değiştirilmesi; Tarım Bakanlığının 11/10/1948 tarihli ve /4426 sayılı yazısı ve (Maliye Bakanlığının 15/1/1949 tarihli ve /170 sayılı mütalâası üzerine, Balkanlar Kurulunca 4/2/1949 tarihimde kararlıaştırıimıştır. Başbakan S. GÜNALTAY Millî Savunma Bakam H. ÇAKIR 4/2/1949 Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı İV. ERİM İçişleri Bakanı E. ERİSİRGİL Millî Eğitim Baltanı Bayındırlık Bakanı T. BANGUOĞLU S- ADALAN G. ve Tekel Bakanı Dr. F. S. BÜRGE Tarım Bakanı C.ORAL Devlet Bakanı JV. SÜMER Dışişleri Bakanı N. SADAK CUMHURBAŞKANI İSMET İNÖNÜ Adalet Bakanı F. SİRMEN Maliye Bakanı 1. R. AKSAL Eko. ve Ticaret Bakanı Sağ. ve S. Y. Bakanı C. S. BARLAS Dr. K. BAY İZ İT Ulaştırma Bakanı Dr. K. SATIR Çalışma Bakanı R. S- StRER Madde 21 İhale İşi Orman İşletme Müdürlüğünün başkanlığında toplanacak orman bölge şefi ve saymandan toplu bir komisyon huzurunda açık eksiltme ile yapılır. Eksiltmeye konulan işin en az pey sürene ihalesi komisyon başkan ve üyeleriyle İstekliler tarafından imzalanacak bir tutanakla tevsik edilmek suretiyle yapılır. Bu suretle yapılacak İhaleden evvel İsteklilerden keşif ve tahmin bedeli, a) Elli bin liraya kadar olan işler için % 7,5; b) Elli bin liradan'iki yüz elli bin liraya kadar olan işlerin elli bin lirası için % 7,5, üst tarafı için % 5: c) Bel yüz elli,bin liradan bir milyon liraya kadar olan işletin iki yüz elli bin lirası içim (b) fıkrasına göre, üst tarafı için de % 4; d) Bir milyon liradan fazla işlerin bir milyon liraya kadar olan parası İçim (c) fıkrasına göre ve üst tarafı için de % 3 geçici teminat alınır. Almam geçici teminat ihalenin onayını mütaakıp 10 gün İçinde katî teminata çıkarılır. Katî teminat bedeli geçici teminatın iki misli olarak hesap edilir lirayı geçen bütün inşa, tesis ve tamir işlerinde mütaahhît lirası için hesap olunan geçici teminatın iki mislini ihalenin onayını mütaakıp 10 güm içinde yatırmağa mecburdur. Üst tarafı mütaahhidin istihkakına karşı verilecek paralardan % 10 alıkonulmak suretiyle katî teminat miktarına çıkarılır. Keşif ve mukavelenin dışında kalıp yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış veya işte mecburi bir artış olması halinde Orman Genel Müdürlüğü istediği takdirde bu artan işi yeniden ihaleye çıkarmakta veyahut ta aynı şartlarla aynı mütaahhide pazarlıkla yaptırmakta serbesttir. Bu şekildeki işier İçin kati teminat artan iş nispetinde artırılır. Geçici ve katî teminat olarak kabul edilecek kıymetler ipotek muamelesinden gayrı olan ve Devletçe geçici ve katî teminat olarak kabul edilmiş olan kıymetlerdir lirayı geçen alım ve satım işlerinde ise mütaahhit yukarki a, b, c, d fıkraları mucibince hesap edilen geçici teminatın iki mislini ihalenin onayını mütaakıp 10 gün içinde defaten yatırmağa mecburdur. No. 2/11139 Başlığı İlgili Bakanlar Karnin Karan: 2/7762 sayılı Bakanlar Kumlu Karan ile yürürlüğe konulmuş olan (Orman İşletme Yönetmeliği) nın yürürlükten kaldırılarak yerine yeni hazırlanan yönetmeliği yürürlüğe koyan Bakanlar Kunıln Karan 8/6/1939 Düetur Tertip Cilt Gazete Sablfe Sayı 4227 TEBLİĞ Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından : Ticaretin düzenlenmesine ve ihtikârla mücadeleye dair 53 sayıh sirküler ÖZETİ: Akaryakıt ve teneke fiyatları H. Bakanlar Kurulunun 23/5/1946 tarihli ve 3/4225 sayılı karariyle yürürlüğe konan K/643 sayılı kararın Bakanlığıma verdiği yetkiye dayanılarak akaryakıt ve teneke satışları aşağıda yazılı hükümlere tabi tutulmuştur : Satı fiyatları: 1 Gerek 5336 sayılı kanunla benzinin bir kilosundan alınacak olan yol vergisi gerek bugünkü akaryakıt fiyatlarım terkip eden masraf unsurlarının bazılarında yapılması zaruri görülen değişiklikler dolayısiyle akaryakıt fiyatlarının yeniden tesbitine lüzum hâsıl olmuştur. Bu sebeple, gazyağı, benzin ve motorine tespit olunan istanbul, İzmir ve İskenderun depo satış fiyatlariyle bu fiyatlara ve nakil masraflarına nazaran, acenta bulunan şehir ve kasabalar için tespit edilen toptan ve berakende âzami satış fiyatları ilişik fiyat cetvelinde gösterilmiştir. Depodan acentaya en yakın istasyon ve iskelelere kadar tren, vapur veya motor nakil ücretleri Bakanlıkça tetkik ve murakabe olunmaktadır.- Ancak, bu istasyon ve iskelelerden itibaren gazhanelere ve gazhanelerden şehirdeki satış yerlerine kadar olan masrafların daimi murakabesi mahallî belediyeler tarafından yapılacağından, bu masraf unsurlarında vukua gelecek değişikliklerin iyice tetkik edildikten ve encümenlerce karara bağlandıktan sonra mucip sebepleriyle Bakanlığıma ve petrol müesseselerinin acentalarına büdirümesi lâzımdır. Bakanlıkça mahallî fiyatlarda bir değişiklik yapılması kabul ve belediyelere tebliğ olunmadan, cetvelde yazılı fiyatlarda tadilât yapılamaz. İstihlâk resmi ve asker ailelerine yardım vergisi: 2 Cetvelde yazılı fiyatlara, belediyelerin 5237 sayılı kanun gereğince almaları icap eden istihlâk resmiyle asker ailelerine yardım vergisi tam.olarak

10 SaMfe: (RcamI GeneteY 19 ŞUBAT 1949 ithal edilmiştir. Bu resim ve vergiyi daha az almak isteyen belediyeler, mahalli fiyatlarda resim tenzilâtı nispetinde indirme yapılabilmesi için, keyfiyeti Bakanlığıma bildireceklerdir. Kesafetler ve bir teneke muh.teoiyotıntti oğırlıjclttn : 3 Fiyatların tesbitinde vasati kesafetler, gazyağı için 0,800, benzin için 0,735 kilogram olarak alınmıştır. Depo satış Bir teneke gazyağınm safi ağırlığı»» benzinin ı>» o» motorinin»» fiyatları: 14,250 Kg. 12,500» 15,000» dır. 4 İstanbul, izmir ve İskenderun ana depolarında akaryakıt satış fiyatları aşağıda gösterflmiştir : Gazyağı Benzin Motorin Krş. Krş. Krş. Bir tenekesi Dökme kilosu Acenta kârları: 493,80 25,53 787,25 52,58 481,00 23,40 5 Mahallî satış fiyatlarına dâhil edilmiş bulunan acenta ve perakende satış kârları aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir: a) Acenta. kân: Bir tenekesinde Dökme kilosunda Dökme litresinde b) Perakende kân : Bir kilosunda Bir litresinde Gazyağı Krş. 7,50 0,50 2,50 2,00 Benzin Krş. 12,50 0,60 0,441 2,70 2,00 Motorin Krş. 5,00 0,30 Akaryakıt acentaları toptan satış yapacakları gibi, kilo veya litre ile perakende satışı da bizzat yapabilirler. Bu takdirde, perakendeci kârını da ayrıca alırlar. Ancak, kapalı teneke ile müstehlike veya perakendeci bakkallara yapacakları satışlarda perakendeci kârı alamazlar. Şehir mutemetleri ve bunların kârları: 6 Acenta bulunmıyan şehir ve kasabalarda akaryakıt âzami satış fiyatları, bu yerlerin akaryakıt ihtiyacım temine en müsait olan mahaldeki 0,50 depo veya acentanın toptan satış fiyatına, hakikî nakil masrafları ve makul fire payı ile malı getirip satacak olan mutemet için yüzde onu geçmiyecek şekilde tesbit olunacak kâr hissesinin ilâvesi suretiyle bulunur. Yukarda yazılı fire payı ile mutemetlere verilecek kâr haddi, mahallî belediye encümenlerince tâyin olunur. Bu şekilde tâyin olunacak fiyatlar mahallen ilân olunur. Köy mutemetleri ve bunların kârları: 7 Köylerin ihtiyacım topluca alıp köylerdeki halka tevzi edecek olan köy mutemetleri akaryakıtlarını, acenta bulunmıyan şehir ve kasabalardaki mutemetlerden aldıkları takdirde, mutemetler, kendileri için mahallî belediyece tâyin edilmiş olan kârın fusfını bu köy mutemetlerine bırakırlar. Köy ihtiyacı doğrudan doğruya acentalardan alındığı takdirde ise, acentalar bu gibi satışlara toptan fiyat tatbik ederler. Bu suretle yukarda 5 inci maddenin (b) bendinde yazdı perakendeci kârları köy mutemetlerine terk edilir. Köy mutemetleri de, kendilerine mutemetler veya acentalar tarafından bırakılan kârla birlikte füli nakil masraflarım ve hakikî fkelerini alış fiyatlarına ilâve ederek bulunacak fiyat üzerinden halka satışlarını yaparlar. Teneke fiyatı ve tenekell satışlar: 8 Üzerindeki fiyat damgası ne olursa olsun akaryakıt satışlarında kullanılan tenekelerin satış fiyatı 130 kuruş olarak tesbit edilmiştir. Boş akaryakıt tenekeleri bu fiyattan fazlaya satılamaz. 9 Tenekelerle gönderilen benzin vt motorinler müşteriye tenekesi ile birlikte satılacaktır. Şehir ve köy mutemeüerinin alacakları gazyağları da keza tenekesiyle birlikte satılır. Kontrole ait hükümler: 10 Bakanlıkça tesbit ve tebliğ olunan akaryakıt mahallî âzami satış fiyatları, Bakanlığın malûmat ve muvafakati olmadan hiç bir suretle değiştirüemiyeceği gibi, fiyat cetvelinde yazılı akaryakıt âzami satış fiyatları üstünde satış yapılamaz. 11 Bu sirküler hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında Millî Korunma Kanunu hükümleri dâhilinde ve mahallî belediyelerce takibat yapılır. 12 Akaryakıt ve teneke âzami satış fiyatları hakkmda olup 12/7/1948 tarihli ve 6955, 8/11/1948 tarihli ve 7048 sayılı Resmî Gazetelerle yayımlanmış bulunan 50 ve 51 numaralı sirkülerler yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici madde: 13 Acentalar ve mutemetler, bedeli ödenmiş fakat henüz satılmamış olan akaryakıtlarla boş ve dolu tenekelerini bir zabıtla tesbit ederek ait oldukları şirketlere bildireceklerdir. Şehir G A Z Y A Ğ I B E N Z İ N M O T O R İ N.. A 1 ^ /'V 111 A * ı *"" " Toptan Perakende Perakende ' Perakende Perakende Perakende Tenekesi Kilosu Kaosu Litresi Tenekesi Kilosu Litresi Tenekesi Kilosu Adana J Adapazarı , Afyon 593.0Q Akçaabat Akçakoca S Akhisar Aksaray ' Akşehir « Akyazı Alaca Alaşehir Amasya Ankara a Antakya Antalya &96.0Q Artova Aşkale Ayancık Aydın M.T5 mm 48.00»,7«

11 19 ŞUBAT 1949 r' Şehir Tenekesi» A Z Y A G I B E N Z 1 itaptan Kilosu Perakende Kilosu (Resmi Gazete) Perakende Litresi Tenekesi A Perakende Kilosu Sahife :15547 N M O T O R 1 N -A. I Perakende Perakende Litresi Tenekesi Kilosu AyvaMk BaJbaeski Balçık 5S J25 25* îbalıikesitr 30: Bandırma 5* > Bartın Bayburt Bayramiç Sİ Bergama Besni , Beypazarı , Biga Bilecik Bingöl Birecik dkoo Bitlis Bodrum 55T Bolu ' , Bolvadin i Bor Bozüyük Bulancak Buldan * Burdur OO Burhaniye , Bursa Büyükçekmece Ceyhan Cide Çanakkale Çankırı Çatalca Çerkesköy Çiftehan Çine Çivrü Çorlu Çorum Çumra ( Denizli JJ Dinar Divriği JMyarbafar Dörtyol p Dursunbey Düzce Edirne Edremit Eğridir Elâzığ Elbistan Erbaa Erdek Ereğli (K. D.) Ereğli (Konya) Erzincan Erzuruım Eskişehir Eşinle % ı Ezine « Fatsa « ıfetbiye x Finike Ü.00 33, S22S Gaziantep « X0 Gebze ( Gediz Gelibolu Ö Gemlik * «tuşa mm 20.00

12 nahif* (RESMI GAZETE) 19 gümt 1949 G A Z Y A G I B E N Z İ N M O T O R İ N,, ^ / ~ ^ t Toptan Perakende Perakende Perakende Perakende Perakende Şehir Tenekesi Kilosu Kilosu Litresi Tenekesi Kilosu Litresi Tenekesi Kilosu Gerede Gerze S Geyve Giresun ' Gönen Görele , Göynük Gümüşane Hasankale Havran Hayrabolu Hendek ' ' Hopa : Ilgın incesu inebolu , İnegöl ipsala iskenderun iskilip islâhiye İsparta istanbul S.50 izmir izmit îzslk Kadınhan Karabiga Karabük Karacabey J Karaköse Karaman Karamürsel Kars Kastamonu Kayseri Keskin Keşan Kilis Kırıkkale Kırkağaç Kırklareli Kırşehir Kızılcahamam Konya Kozan Kula ,00 Kurtalan » Kütahya Lüleburgaz Malatya Manisa T Maraş Mardin Mecitözü Meriç Mersin Merzifon Mihalıççık Milas , Mudanya Muğla Muratlı M. Kemalpaşa ımuş Nallıhan Nazilli ı Nevşehir ^

13 19-ŞUBAT 1949 ffrarai Gnete) Sahife: j G A Z Y A Ğ I B E N Z İ N M O T O R İ N -A ^ ( * ^, K. Toptan Perakende Perakende Perakende Perakende Perakende Şehir Tenekesi Kilosu Kilosu Litresi Tenekesi Kilosu Litresi Tenekesi Kilosu Niğde J Nizip Of Ordu _ 'Orhangazi Osmaniye , ödemiş Perşembe , Polatlı Rize { Salihli Samsun Sandıklı Saray Sarayköy Sarayönü Sarıkamış Sürt Silivri , 2950 Simav Sinop Sivas Soma Söke Sungurlu Susurluk Sürmene Şarki Karaağaç Şarkışla Şarköy Şile Tarsus Tavşanlı Tekirdağ Tercan Tire Tirebolu Tokat Trabzon Tunceli Turgutlu Turhal Uluborlu Ulukışla Urfa Uşak Uzunköprü Ünye Vakfıkebir Vize Yalova v 2850 Yalvaç Yenişehir Yerköy :00 Yozgat Zile Zonguldak İLÂNLAR Tosya Belediyesinden: İçme su tesisatı inşaatı Evvelce eksiltmeye çıkarılmış olan Tosya İçme Su tesisatı ( ) lira 55 kuruş keşlfli ve (7222) lira muvakkat teminatlı birinci kısım inşaatının kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılamadığından Ulus ve Cumhuriyet gazetelerinde İlân edilen şartlarla ve pazarlık suretiyle satılması kararlaştırılmıştır. Taliplerin pazarlık günü olan 28/2/1949 tarihine raslıyan Pazartesi günü saat 15 te Tosya Belediyesinde hulunmaları, bu işe ait keşif, şartname ve diğer evrakların İller Bankasından 6 lira mukabilinde temin edilebilir. 409 / 3-3

14 Sahife: M. S. B. Satın Alma Komisyonu Başkanlığından 1 Nem ve hesaba As. Pb. İçin kilosu (16) liradan (1) ton Kromlu Kösele açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. Muhammen bedeli (16.000) Ura olup geçici teminatı (2.200) liradır. (500) kilodan aşağı olmamak üzere (2) ayrı istekliye ihale edilebilir. 2 Sksiltunıesl 22 Şubat 1946 Sah günü saat (14) te Ankara'da Bakanlık Komisyonunda yapılacaktır. Fenni evsaf ve şartnamesi İstanbul'da Haıflnye'deki Lv. Amirliğinde ve Ankara'daki Komisyonda hergün öğleden evvel görülebilir. 374/4- Ankara Lv. A. Sa. Al. Komisyonu Başkanlığından 1 Kapalı zarf usulü İle aşağıda cins ve miktarları yazılı 4 kalem yiyecek maddesi satın alınacaktır. Muhammen bedelleri ve geçici teminatları hizalarında gösterilmiştir. 2 Eksiltmeleri 3/3/1949 Perşembe günü hizalarında gösterilen saatlerde yapılacaktır. Şartlaşmalar her gün Ankara Lv. Amirliği Batın Alma Komisyonunda görülebilir. 8 İsteklilerin teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar Ankara Lv. Amirliği Satın Alıma Komisyonuna vermeleri Muhammen Geçici Miktarı bedeli teminat İhale Cinsi Ton Lira Lira Yufka Tel kadayıf Yassı kadayıf Zeytin 30 S ,00 de ^0 da 467/4-2 (Resmi Gazete) 19 ŞUBAT 1949 Şirket dahilerinin Şirketteki hukukunu nihayet bir sene zarfında Tasfiye Memurluğumuza vesikalariyle birlikte müracaatla ispat etmeleri lüzumu Ticaret Kanununun 445 inci maddesine müsteniden ilân olunur. 334/8-8 Tarsus Belediyesi Elektrik İşletmesi Alım Satım Komisyonundan : Fennî şekilde alçak gerilim elektrik şebeke tesisatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli ( ) iki yüz on beş bin lira olan Tarsus İlçesi alçak gerilim elektrik şebekesi tesisatı, Eelektrik İşletmeleri Yönetmeliği ahkâmına tevfikan fiyat ve teklif verme usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Proje ve fennî şartname, ihale şartnamesi (10,75) lira mukabilinde belediye elektrik işletmesinden ve İller Bankasından alınabilir. Muvakkat teminat (12) bin liradır, İsteklerln bu işi yapabileceklerine dair Bayındırlık Bakanlığı veya iller bayındırlık müdürlüklerinden yeterlik belgesi ve 949 yılına alt ticaret odası vesikası ile bu işe benzer asgari ( ) yüz bin liralık iş yapmış olması şarttır. Fiyat ve tekliflerin tetkik ve ihalesi 24/3/1949 Perşembe günü saat (15) te belediyede toplanacak Elektrik İşletmesi A ılım Satım Komisyonunda yapüacaktır. Teklif mektupları belli gün saat (14) e kadar makbuz mukabilinde Belediye Başkanlığına verilmiş olması gerekmekte olup, herhangi bir gecikme kabul edllrniyecektlr. Adalet Bakanlığı Ankara Çocuk Islahevi Müdürlüğünden: 457 / 4-2 Kapalı zarfla eksiltmede bulunan Çocuk Islahevi'nin bir yıllık ekmek ihtiyacına istekli çıkmadığından ve nakliye işine verilen teklif yüksek görüldüğünden bir ay zarfında pazarlıkla intaç edilmek üzere uzatıldığı ilân olunur Kapalı zarf usûlü ile Ayaş'taki birliklerin ihtiyacı için 30 ton sığır eti satın alınacaktır. Muhammen bedeli, lira olup İlk teminatı liradır. 2 İhalesi 9/3/1949 Çarşamba günü saat 15 te Levazım Amirliği Akköprü'deki Satınalma Komisyonundadır. 3 Evsaf ve şartnamesi her gün İstanbul Levazım Amirliği ve Ankara Levazım Amirliği Satmalına Komisyonunda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evveline (saat 14 e) kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri. 506 / 4-1 Ankara Numune Hastanesi Baştabipliğinden: Cinsi: Saf klorür sodyum, Miktarı: 1000 kilo, Muhammen fiyatı: 290 Kuruş, Tutarı: Ura, Muvakkat teminatı: 217 lira 50 kuruş, İhale tarihi: 26/2/1949 Cumartesi günü saat Ankara Numune Hastanesinin 1949 yılı ihtiyacı için 1000 kilo saf klorür sodyum açık eksiltmeye konulmuştur. 2 Taliplerin muayyen olan saatte hastanede müteşekkil komisyona müracaat etmeleri. 3 Şartnameler her gün hastanede görülebilir. 420/4-3 Hali tasfiyede Türkiye İş Bankası A. Ş. Memurları Yapı Kooperatifi Tasfiye Memurluğundan: Tasfiyesine memur bulunduğumuz Türkiye İş Bankası A. Ş. Memurları Yapı Kooperatifinin 21/1/1949 tarihli fevkalde Hissedarlar Genel Kurulunda Şirketin fesih ve tasfiyesine ve bizleri tasfiye memuru olarak intihabına karar verilmiş olduğundan; Şirketimiz, Genel Kurul kararlarının bugünkü Resmî Gazete'de tescil ve ilan edilmiş bulunması hasebiyle hali tasfiyeye girmiş bulunmakta ve İş Bankası binası dahilindeki dairel mahsusada tasfiye umuriyle iştigale başlamış bulunmaktayız. Binaenaleyh Bayındırlık Bakanlığından: Yapı işleri ilâm: 1 Eksiltmeye konulan iş: Sözleşmesi bozulmuş olup müıtaahhit nam ve hesabına eksiltmeye çıkarılmış olan Bingöl Hükümet Konağı için yapılan açık eksiltmede istekli çıkmadığından on gün uzatılmıştır. Keşif bedeli ( ) liradır. 2 Eksiltme 24/2/1949 Perşembe günü saaıat 16 da Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında pazarlıkla yapılacaktır. 3 Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı kâğıtlar Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinde görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulüne göre on bir bin üç yüz beş lira sıfır iki kuruşluk geçici teminat vermeleri lâzımdır. 5 isteklilerin bu isin teknik öneminde bjr işi iyi surette başardığım veya denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte ihale gününden en az (tatil günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına başvurarak bu iştin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgesi almaları şarttır. 625 /1-1 Gelibolu Belediyesinden : 1 Belediyemiz tarafından yaptırılacak Akaryakıt deposu 7 Şubat 1949 tarihinden itibaren bir ay müddetle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Muhammen bedel (28.541) lira (03) kuruştur. 3 Eksiltme 8 Mart 1949 Salı günü saat 15 te Belediye Dairesinde Belediye Encümeni huzuru ile yapüacaktır. 4 İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı şartları haiz olmakla beraber ayrıca bu gibi işleri yaptıklarına dair ellerinde mevcut belgelerle depozito makbuzları ile birlikte ve kanunun 32, 33 ve 34 üncü maddelerine uygun şekilde hazırlanmış teklif mektuplarını mezkûr gün ve saatten bir saat evvelsi encümene vermeleri. Posta ile vuku bulacak gecikmeler kabul edilmiyecektir, ilân olunur. 600 / 4-1

15 19 ŞUBAT 1949 Devlet Demiryolları Merkez 0 uncu Komlayon Başkalığından: Yenişehir Asliye Hukuk Yargıçlufındatu kilo nam kauçuk alınacak kilo ham kauçuğun satın alınmam kapalı zarf usulü ite eksiltmeye konulmuştur. 2 Malzemenin tahmin edilen (bedeli 23578,09 ve geçici teminatı 1.768,36 liradır. 3 Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden ve Haydarpaşa'da Teslimalma ve Yollama Müdürlüğünden verilir. 4 Eksiltme Ankara'da idare binasında Malzeme Dairesinde toplanan Merkez 9 uncu Satınalma Komisyonunca 7/3/1949 Pazartesi günü saat 15 te yapılacağından istekluerin teklifleriyle kanunun tâyin ettiği /vesikalarım aynı günde nihayet saat 14 de kadar makbuz karşılığında adı geçen Komisyon Başkanlığına vermeleri (veya muayyen vakitten önce ele geçecek tarzda İadeli taahhütlü olarak posta İle göndermeleri) 014/4-1 Tasfiye Halinde İstanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo Türk Anonim Şirketinden: Şirket hissedarları Ticaret Kanununun 361 ve 458 inci maddelerine tevfikan 22 Mart 1949 Salı günü saat 11 de İstanbul'da Galata'da T. C. Merkez Bankası binasında âdi Umumi Heyet halinde toplanmağa davet olunurlar. GÜNDEM 1 Tasfiye Heyeti ve murakıp raponrlarının okunması; 2 31 Aralık 1948 tarihinde kapatılan bilançonun ve hesabatın Umumi Heyetin tasvibine sunulması ; 3 Tasfiye memurlarınınve murakıbın ibrası. Şirket dahili nizamnamesinin 27 nd maddesine tevfikan hissedarlar tarafından tevdii İcabeden hisse senetlerinin, Ticaret Kanununun 371 nci maddesi mucibince, Umumi Heyetin toplanacağı tarihten en az bir hafta evvel tevdi edilmiş olması icabettiği ve mezkûr hisse senetlerinin, hissedarların tensibine göre. Ankara'da: T. C. Merkez Bankası İdare Merkezine; İstanbul'da: T. C. Merkez Bankası İstanbul Şubesine veya Osmanlı Bankası idare Merkezine; Paris te: Osmanlı Bankası Paris Merkezine tevdi edilebileceği sayın hissedarlara ilân olunur. (istanbul - Galata, 10 Şubat 1049 Tasfiye Heyeti 516/1-1 Şirket hissedarları 22 Mart 1949 Sah günü saat 11,30 da istanbul'da Galata'da T. C. Merkez Bankası binasında fevkalâde Umumi Heyet halinde toplanmağa davet olunurlar. GÜNDEM 1 Tasfiyenin tamamlanması ve kapatılması hususunda 1 Ocak 1949 danberi yapılan muamelelerin Umumi Heyetin tasvibine arzı; 2 Tasfiye memurlarının ve murakıbın ibrası. (Şirket dahilî Nizamnamesinin 27 ncl maddesine tevfikan hissedarlajr tarafından tevdii icabeden hisse senetlerinin, Ticaret Kanununun 371 imci maddesi mucibince, Umumi Heyetin toplanacağı tarihten en az bir hjafta evvel tevdi edilmiş olması. İcabettiği ve mezkûr hisse senetlerinin, hissedarların tensibine göre. Ankara'da: T. C. Merkez Bankası İdare Merkezine; İstanbul'da: T. C. Merkez Bankası Istabul Şubesine veya Osmanlı Bankası İdare Merkezine; Paris'te: Osmanlı Bankası Paris Merkezine, tevdi edilebileceği sayın hissedarlara ilân olunur. istanbul - Galata, 10 Şubat 1949 Tasfiye Heyeti Sayı; 1948/406 (Duyurma) Yenişehir'in Songurpaşa Köyünden Velî oğlu 1333 doğumlu Halim Yel tarafından aynı köyden Seyit Alı oğlu Kadir kızı Ömer karısı Emine Daltaban, Seyit Ali oğlu Kadir oğlu 1339 doğumlu Hasan Hüseyin Daltaban ve yine o köyden Pembe Ünal ve inegöl Sinanbey Mahallesi Hacı Şaldır (Sokağı No. 4 te mukim Mehmet oğlu Hüseyin Güneyler aleyhine açılan tescil dâvasının yapılmakta olan yargılaması sırasında: 1 Songurpaşa Köyü Kayıkbaşı mevkiinde sarkan : Salih Kan, garben: ibrahim Çakır, şimalen : Halim Yel ve Hasan Tükkkan ve cenuben: Mera ile çevrili (2) hektar tarlanın, 2 - Songurpaşa Köyü Pınarlıdere mevkiinde sarkan : Ali Bağcı ve Kâmil Bağcı, garben: Piri İbiş vereseleri, şimalen : Karagöletli Piri ve cenuben : Ali Şer ve sahibi senet tarlalariyle çevrili (8) hektar tarlanın, 3 Scngurpaşa Köyü Karanlıkyol namı diğer Halıçlı mevkiinde sarkan : Recep Sungur, garben: Yol, şimalen: ibrahim Balı, cenuben : İbrahim Çakır ile çevrili (9.000) metrekare bir parça tarlatan, 4 Songurpaşa Köyü Çadıryerlerl mevlkiinde sarkan : Pembe Ünal, garben : Akile Karadayı, şimalen: Koyunhisarlı Şükrü ve cenuben : Mustafa Taş tarlalariyle çevrili (9.000) metrekare bir parça tarlanın. 5 Songurpaşa Köyü Pınarlıdere mevkiinde sarkan: Akile Karadayı, garben : Ali Şer, şimalen : Sahibi senet, cenuben : Ali Şer tarlalariyle çevrili (1) hektar bir parça tarlanın, 6 Songurpaşa Köyü Karacakuyusu mevkiinde şarkan: İbrahim Çakır, garben: Yol, şimalen : Yol, cenuben : Yol ile çevrili (2) hektar (9.000) metrekare bir parça bahçenin, 4 Songurpaşa Köyü Tepetarla mevkiinde sarkan: Yol, garben: Köskösü, Ali tarlası, şimalen : Osman Minez tarlası, cenuben: Nuri Karadayı tarlalariyle çevrili (1) hektar (2.000) metrekare bir parça tarlanın, 5 Songurpaşa Köyü Eskübağlar mevkiinde sarkan : Recep Sungur, garben : Mehmet Duman, şimalen : Çavuş Köylü Ahmet, cenuben : Halli Kayıkçı ve Bekir Kayıkçı ile çevrili (7.000) metrekare bir parça tarlanın, 9 Songurpaşa Köyü köy içinde ; sağı: İbrahim Çakır bahçesi, solu: İdris Bali evi, arkası: Adil Sayan evi ve yol ve önü : Yol İle çevrili (3.000) metrekare miktarında ev ve arsanın. Davacı Halim Yel tarafından, Yenişehir'in Songurpaşa Köyünden ölü Seyit Ali oğlu Kadir Daltaban vereseleri adına tescili talep edilmekte olduğundan, işbu (9) parça taşınmaz emvale başkaca mülkiyet veya istihkak iddia edenler varsa üç ay içinde Yenişehir Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmaları için usulen ilân yapılmasına ve yargılamanın 23/2/1949 Çarşamba günü saat a bırakılmasına mahkemece karar verilmiş olduğundan, keyfiyet ilân olunur. Meriç Sulh Hukuk Yargıçlığından : 530 /1-1 Meriç Nasuhbey Köyünden Mehmet oğlu Hasan Tunca vekili Ali Osman Meriç'in hasımsız olarak olağanüstü zamanaşımı sebebiyle açtığı tescil dâvasının Meriç Sulh Hukuk Yargıçlığında yapılmakta olan yargılama sonunda : Davacı Nasuhbey Köyünden Mehmet oğlu Hasan Tunca Ede Köyünün Bahçeyolu mevkiinde doğusu: Kör Fettah tarlası, batısı : Nasub oğlu Kadir ve Fevzi Mehmet tarlaları, kuzeyi : Mehmet Yürük bahçesi ve Fevzi İsmail tarlası ve güneyi : Yol ile çevrili tarlayı seneden beri fasılasız ve nizasız malik sıflatiyle zülyedinde bulundurduğu sabit olduğundan Medeni Kanunun 639 uncu maddesi uyarınca namına, tesciline karar verilmiştir. Bu tarla ile İlgisi olanlar varsa ilân tarihinden İtibaren 15 gün İçinde Meriç Sulh Hukuk Yargıçlığına başvurmaları ve aksi halde kararın kesinleşeceği ilân olunur. 486

16 Sahife : (Resmi Gazete) 19 ŞUBAT 1949 Akçadağ Sulh Hukuk Yargıçlığından : Arğalı Bekir Çavuş oğlu Ahmet Yücel vereselerinden kızları Refika ve Şefika vekilleri Dâvavekili Mehmet Yücel tarafından Malatya'nın Kavaklıbağ Mahallesi Dörtyol köşebaşında 3 kapı numaralı evde mukim Hacı Kadir kızı ve Ahmet Yücel karısı Zeynep İle oğullan İhsan ve Tahsin Yücel aleyhlerine Akçadağ Sulh Hukuk Mahkemesine açmış olduğu taksim ve izalei şüyu dâvasının yapılmakta olan yargılamasında : Dâvâlılardan Ahmet Yücel oğlu İhsan Yücel'ln tebligata yarar adresi belli olmadığından namına çıkarılan gıyap kararının ilânen tebliğine mahkemece karar verilmiştir. Karar uyarınca dâvâlı İhsan Yücel'in yargılama günü olan 4/3/1949 Cuma günü saat 9,10 da Akçadağ Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya bir vekil göndermesi lüzumu, aksi takdirde duruşmanın gıyabında yapılmasına karar verileceği ilân olunur. Kütahya Asliye Hukuk Yargıçlığından : No : 947/1032 En aşağı yirmi seneden beri kendisinden haber alınmadığı ve hakkı da ölümüne muallâk olduğundan'bahsile baba bir kardeşi Kütahya'nın Lala Hüseyinpaşa Mahallesinden Hüseyin oğlu 1322 doğumlu Şükrü'nün gaipliğine karar verilmesi talebiyle Mehmet Anık tarafından ikame olunan dâvanın yapılan yargılamasında: Gaip olduğu İddia olunan kişi hakkında malûmatları olanların bu husustaki malûmatlarını bildirmeleri için keyfiyetin bir sene süre İle ilânına karar verildiğinden malûmat ashabının 947/1032 No. ile mahkemeye müracaatları davet yerine kaim olmak üzere dördüncü defa İlân olunur. Kadirli Sulh Hukuk Yargıçlığından : 947/227 Kadirli'nin Azaplı Köyünden Sadık oğlu Hakkı Saygılı vekili Mehmet Akçalı tarafından Kadirli'nin Harkaçtığı Köyünden ölü Tevfik Karamüftü oğulları Murat, Ahmet ve kızı Makbule, Esma Erdoğan haklarında açılan taksim dâvasında: Dâvâlılardan Ahmet Erdoğan iken soyadının tashihen Karanrüftüoğlu olan Ahmet'in adresi meçhul olduğundan mahkememizce gıyap kararının gazete ile ilânı suretiyle yapılmasına karar verilmiş olmakla işbu taksim dâvasının duruşması bulunan 4/3/1949 gününde Kadirli Mahkemesine gelmediği takdirde yargılamasının gıyaben devam edeceği ilân olunur. 494 Konya Asliye Hukuk Yargıçlığından : 948/855 Konya'nın Emrıhalil Mahallesinden Fatma, Mehmet, Miyase, Şerife, Hatice, Fatma vekilleri Avukat Mustafa Kıray tarafından Yunusoğlu Mahallesinden İbrahim karısı Meryem Çaltaş ve rüfekası aleyhine açılan tapu iptali dâvasının yargılama için dâvâlı Meryem Çaltaş'a ilânen dâva dilekçesiyle davetiye tebliğ edildiği halde duruşmaya gelmemiş olduğundan yargılamanın 7/3/1949 Pazartesi saat 10 a bırakılmasına ve dâvâlı Meryem'e ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olduğundan mezkûr gün ve saatte bizzat gelmediği veya musaddak bir vekil göndermediği surette yargılamaya gıyabında devam edileceği gıyap kararının tebliği makamma kaim olmak üzere ilân olunur. 493 Elbistan Asliye Hukuk Yargıçlığından: Elbistan'ın Köprübaşı Mahallesinden Turan oğlu Durdu Dur tarafından aynı mahalleden Durdu oğlu Ahmet Turan Dur aleyhine ikame eylediği bir bap otelin tescili dâvasından dolayı yapılmakta bulunan duruşmada: Elbistan'ın Ceyhan Mahallesinde kâin sarkan Çebiş oğlu Mehmet, garben Talât, şimalen yol, cenuben.kadı Halil oğlu Mükremin haneleriyle mahdut birinci kat üç, İkinci kat dört ve üçüncü kat beş odadan ibaret bulunan ve tescili iddia olunan işbu otelde bir hak iddia edenler varsa işbu İlân tarihinden itibaren bir ay İçinde mahkemeye müracaat etmelerini teminen İlân- icrasına mahkemece karar verilmiş olduğundan müddeabih üzerinde bir hak iddia edenler varsa İşbu ilân tarihinden bir ay zarfında müracaat etmeleri veyahut 22/3/1949 günü yapılacak duruşmada hazır bulunmaları ilân olunur. Elbistan'ın İncecik Köyünden Ömer oğlu Battal Güzel tarafından Büyük Yapalak Köyünde naho oğlu Şeyho Bölükbaşı aleyhine ikame olunan bir kıta tarlanın tescili dâvasından dolayı yapılmakta olan yargılamasında: Tescili iddia olunan tarlanın Elbistan'ın Büyük Yapalak Köyünün Kepez mevkiinde vâki sarkan, garben tepe, şimalen Hüseyin, cenuben Seyfi Ülger ile çevrui bir kıta tarla üzerinde bir hak iddia eden varsa işbu ilân tarihinden itibaren bir ay içinde mahkemeye müracaat etmeleri veyahut yapılacak duruşmada hazır bulunmaları için ilânat icrasına mahkemece karar verilmiş olduğundan işbu gayrimenkul üzerinde bir hak iddia eden varsa ilân tarihinden itibaren bir ay içinde müracaat etmeleri veyahut 22/3/1949 günü yapüacak duruşmada hazır bulunmaları İlân olunur. Elbistan'ın Ceyhan Mahallesinden Naip Hacı Durmuş kızları Fatma, Ayşe Gülkız ve Mevlüt Akkan vekilleri Dâvavekillerinden SaHh Doğuç tarafından aynı mahalleden ölü Havva kocası Bedri İnanç aleyhine ikame edilen tescil dâvasının yapılmakta olan duruşmasında: Tescili iddia olunan Elbistan'ın Ceyhan Mahallesinde vâki sağı Halil, solu Mustafa haneleri, arkası Ceyhan Nehri, cephesi Mustafa hanesiyle mahdut bir bap hane ve Güneşli Mahallesinin Çarşı mevkiinde vâki sağı (Berber Karaoğlan oğlu Ali, solu Incearapoğlu Abdullah, arkası Berber Mevlüt Usta dükkânı, cephesi tarikıâm ile mahdut bir bap dükkân ve yine aynı mevkide vâki sağı vakıf dükkânı, solu çeşme, arkası Cin Ali oğlu hanesi, cephesi tarikıâm ile çevrili yine bir bap dükkân ve yine aynı mevkide vâki, sağı Kuyumcubaşı oğlu, arkası Hüseyin hanesi, cephesi tarik ile çevrili bir bap dükkân ve yine aynı mevkide vâki sağı Hancıoğlu Mustafa dükkânı, solu, cephesi tarik, arkası Ömer Çavuş hanesi ile çevrili bir bap dükkân ve yine aynı mevkide vâki sarkan tarik, garben, cenuben Hacı Mustafa dükkânı, şimalen Kocabaş arsası ile çevrili bir kıta arsa, yine aynı mevkide vâki sağı Cehiz oğlu Hacı Durdu, solu Cehiz oğlu dükkânları, arkası Cehizoğlu hanesi, cephesi tarikıâm ile mahdut bir bap dükkânın 40 da 15 parçası ve yine aynı mahallede vâki hududu belli olan bir bap hamamın 40 da 10 hissesi ve Elbistan'ın Ambarcık Köyünün Köycivarı mevkiinde vâki sağı Ato oğlu bahçesi, solu Yüzbaşı Ömer tarlası, arkası bayır, cephesi tarikıâm ile çevrili bir bap değirmenin 120 de 54 hissesi ve Elbistan'ın Ceyhan Mahallesinin Paşalık mevkiinde vâki sarkan Halil Kâmil, garben Şeyh Hacı Durmuş şimalen tarik, cenuben Ebülhüda tarlaslyle çevrili bir kıta tarla ve ayım mahallede vâki sarkan Derviş, garben Kâhyanın oğlu, şimalen ve cenıuben Hacı Durmuş ve Şeyho oğlu tarlalariyle çevrili bir kıta tarla ve Alfeveran Köyünün Sadır mevkiinde vâki sarkan Söylemezler, garben Süleyman oğlu Süleyman, şimalen yol, cenuben Mehmet ve Esat tarlalariyle çevrili bir kıta tarlanın tescili iddia edilmekte olduğundan bunlar üzerinde bir hak iddia eden varsa işbu ilân tarihinden itibaren bir ay içinde mahkemeye müracaatlarının lüzumu hususunda ilânat icrasına mahkemece karar verilmiş olduğundan alâkalıların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde müracaatları veyahut 8/3/1949 günü yapılacak duruşmada hazır bulunmaları İlân olunur. 490 Başbakanlık Devlet Matbaan

17 19 Şubat 1949 RESMİ GAZETE Sayı:7136 Kanunlar İÇİNDEKİLER Sayfa 5326 Türkiye ile Almanya'daki Fransız İşgal Bölgesi Arasında İmzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile Modüs Vivendi ve Eklerinin Onanması Hakkında Kanun 1 Türkiye ile Almanya'da Fransız İşgal Bölgesi Arasındaki Ticaret Anlaşmasına Ekli Ödeme Anlaşması 2 Türkiye ile Almanya'daki Fransız İşgal Bölgesi Arasında Akdolunan Modüs Vivendi Hakkında Kanun Türkiye ile Finlandiya Arasında 12 Haziran 1948 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle Eklerinin Onanması Hakkında Kanun Türkiye - Fransa Ödeme Anlaşmasına Ek Olarak Ankara'da İmzalanan Protokolün Onanması Hakkında Kanun Sar Bölgesinin Türkiye - Fransa Ödeme Anlaşmasına Bağlı Fransız Frangı Sahasına Dâhil Memleketler Listesine Derci Hakkında Kanun Türkiye ile İsveç, Arasında 7 Haziran 1948 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle Eklerinin Onanması Hakkında Kanun 7 ithalât işlerine dair Sirküler Bakanlar Kurulu Karar 3/8707 2/11139 Sayılı ve 31/5/1939 Tarihli Kararla Yürürlüğe Konulmuş Olan Orman İşletme Talimatnamesinin 21 inci Maddesinin İlişik Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar 9 Tebliğ Ticaretin Düzenlenmesine ve İhtikârla Mücadeleye Dair 53 Sayılı Sirküler 9 İlanlar 13

221 Türkiye ile Danimarka arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun

221 Türkiye ile Danimarka arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun 221 Türkiye ile Danimarka arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm: 3.1.1950 - Sayı: 7396) No. ~» Kabul tarihi 5484 26. XII. 1949 BlRÎNCl

Detaylı

TÜftKİYE İLE ÇEKOSLOVAKYA AKASINDA TİCARET ANLAŞMASI

TÜftKİYE İLE ÇEKOSLOVAKYA AKASINDA TİCARET ANLAŞMASI 59İ Türkiye ile Çekoslovakya arasında 5 Aralık 1946 tarihinde 'da imzalanan Jicaret ve Ödeme Anlaşmalariyle Modüs vivendiye Ek Anlaşma ve bağlantılarının on^annıaş?. hakkında kanun (Resmî Gazete ile ilâm

Detaylı

360 Türkiye ile Çekoslovakya arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanması hakkında Kanun

360 Türkiye ile Çekoslovakya arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanması hakkında Kanun 360 Türkiye ile Çekoslovakya arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 10. I. 1950 - Sayı : 7402) No. * Kabul tarihi 5505 4.1.1950 BÎRÎNOÎ

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

150 Türkiye ile Norveç arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun

150 Türkiye ile Norveç arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun 150 Türkiye ile Norveç arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm: 28.XII.1949 - Say % : 7391) No. Kabul tarihi 5471 21. XII. 1949 BİRÎNCÎ

Detaylı

Türkiye ile Avusturya arasında imzalanan Tiaret ve Ödeme Anlaşmaları ile Mödüs vivendinin onanması hakkında Kanun

Türkiye ile Avusturya arasında imzalanan Tiaret ve Ödeme Anlaşmaları ile Mödüs vivendinin onanması hakkında Kanun Türkiye ile Avusturya arasında imzalanan Tiaret ve Ödeme Anlaşmaları ile Mödüs vivendinin onanması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 19. I. 1950 - Sayı : 7410) No. Kabul tarihi 5513 11.1.1950 BlRÎNCl

Detaylı

S. Sayısı: 117. Başbakan Hasan Saka

S. Sayısı: 117. Başbakan Hasan Saka S. Sayısı: 117 Türkiye - Fransa ödeme Anlaşmasına ek olarak Ankara'da imzalanan Ek Protokolün onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları raporları (1/424) r. c. Başbakanlık 11.XI.

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. ARŞİV HÂKİMLİK HÂKİMLİK Adıyaman 1. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3. AC Adıyaman 3. AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Adıyaman 2. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3.AC Adıyaman 3.AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Akhisar

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ

Detaylı

TR690006701000000069504206

TR690006701000000069504206 TEKLİF ALMA DUYURUSU 1. 20 Kasım 2015 Cuma günü saat 17:00 a kadar www.yaysat.com.tr adresinde duyurulan tüm bölgeler sathındaki nakliye hatlarımız için, sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile

Detaylı

TR690006701000000069504206

TR690006701000000069504206 TEKLİF ALMA DUYURUSU 1. 20 Kasım 2015 Cuma günü saat 17:00 a kadar www.yaysat.com.tr adresinde duyurulan tüm bölgeler sathındaki nakliye hatlarımız için, sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL İLÇE CİNSİYET ADANA MERKEZ ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA KOZAN ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KIZ AFYONKARAHİSAR

Detaylı

1 - ADANA. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA SO ADANA TB ADANA TO CEYHAN TB CEYHAN TO

1 - ADANA. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA SO ADANA TB ADANA TO CEYHAN TB CEYHAN TO 1 - ADANA Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 Nüfus (TÜİK - 2014) 2.165.595 Türkiye de 6. Açılan Şirket Sayısı (TOBB - 2014) 2.037 11. İşyeri Sayısı (SGK - 2014) 38.378 8. İstihdam (SGK -

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI ( ) GÜNCELLEME TARİHİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI ( ) GÜNCELLEME TARİHİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI (05.12.2016) GÜNCELLEME TARİHİ SPOR DALI KATEGORİ TÜR BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ YARIŞMA MERKEZLERİ ATICILIK GENÇLER A (K-E) GRUP 07 Mayıs

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

Süt Üretimi Üzerine Sektör Analizi. Rapor No:5

Süt Üretimi Üzerine Sektör Analizi. Rapor No:5 Süt Üretimi Üzerine Sektör Analizi Rapor No:5 Hazırlayan: Handan KAVAKOĞLU(Gıda Yüksek Mühendisi/AR-GE) Yasemin OKUR(Kimya Mühendisi/AR-GE) Esra KAYA(Ziraat Mühendisi/AR-GE) İÇİNDEKİLER 1. TÜRKİYE DE SÜT

Detaylı

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY BALIKESİR BANDIRMA MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL MÜBAŞİR (4/B) SINAV İZNİ MERKEZ Adana

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun 16/12/2010 tarihli toplantısında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Tüzel

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI

10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI 10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI İL ADANA MERKEZ GENEL YURT TOPLAMI 134 183 62 44 ÜCRETİ FARKLI YURT TOPLAMI 10 21 6 9 ADANA CEYHAN CEYHAN YURDU GENEL YURT 15 127

Detaylı

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TERCİHİNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TERCİHİNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI İNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - LARI 7 ADANA CEYHAN 23283 İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İ.H.L. İngilizce 82 11 165,257 306,446 7 ADANA KOZAN 5482 Kozan İmam Hatip Lisesi ve And. İmam Hatip

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.01 Konu : ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi 05.05.2016 / 15815308 DAĞITIM

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11 MERKEZ TEŞKİLATI BOŞ LARINI GÖSTERİR TABLO İLİ İLÇESİ KURUM KURUMU SINIFI UNVAN DERECELERE GÖRE MÜNHAL LAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214816 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AHM AVUKAT 5935 1 3 3 2 5

Detaylı

ŞEHİR ŞUBE / BİRİM POZİSYON KADRO

ŞEHİR ŞUBE / BİRİM POZİSYON KADRO ADANA ADANA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZMAN YRD. (İÇ KONTROL) 2 ADANA ADANA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZMAN YRD. (PAZARLAMA) 3 ADANA ADANA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZMAN YRD. (PROJE DEĞ. VE MALİ TAHLİL 2 ADANA ADANA

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786

Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786 Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ

YÖNETMELİK GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ 23 Mart 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26471 YÖNETMELİK Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/5/2002 tarihli ve 24771 sayılı mükerrer Resmî Gazete

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK)

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) 97 98 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) 2011 yılı içinde uygulanacak olan tüm en az

Detaylı

TEŞVİK BÖLGESİ BEDELSİZ ARSA İNDİRİMİ SIRA NO İL OSB ADI

TEŞVİK BÖLGESİ BEDELSİZ ARSA İNDİRİMİ SIRA NO İL OSB ADI ADANA ADANA HACI SABANCI 2 50% 1 2 ADANA ADANA KOZAN OSB 2 60% 3 ADIYAMAN ADIYAMAN 3 70% 4 ADIYAMAN ADIYAMAN BESNİ 3 90% 5 ADIYAMAN ADIYAMAN GÖLBAŞI 3 90% 6 ADIYAMAN ADIYAMAN KAHTA 3 90% 7 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

4-5 Şubat 2013 Hopa Şubesi/ Artvin 4-5 Şubat 2013 Kastamonu Şubesi/ Kastamonu 4-5 Şubat 2013 Kahramanmaraş Şubesi/ Kahramanmaraş 4-5 Şubat 2013 Ürgüp

4-5 Şubat 2013 Hopa Şubesi/ Artvin 4-5 Şubat 2013 Kastamonu Şubesi/ Kastamonu 4-5 Şubat 2013 Kahramanmaraş Şubesi/ Kahramanmaraş 4-5 Şubat 2013 Ürgüp 4-5 Şubat 2013 Hopa si/ Artvin 4-5 Şubat 2013 Kastamonu si/ Kastamonu 4-5 Şubat 2013 Kahramanmaraş si/ Kahramanmaraş 4-5 Şubat 2013 Ürgüp si/ Nevşehir 4-5 Şubat 2013 Ataköy 5. Kısım si/ İstanbul 4-5 Şubat

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2. VI Sayı : 7824)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2. VI Sayı : 7824) 792 Türk - Macar Tasfiye Protokolüne ek protokolün onanmasına dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 2. VI. 1951 - Sayı : 7824) No. Kabul tarihi 5778 28. V. 1951 BÎRÎNCÎ MADE 12 Mayıs 1949 tarihli Türk -

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

1 - ADANA. İllerde Yaşam Endeksi: 61. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA TO ADANA SO ADANA TB CEYHAN TB CEYHAN TO

1 - ADANA. İllerde Yaşam Endeksi: 61. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA TO ADANA SO ADANA TB CEYHAN TB CEYHAN TO 1 - ADANA İllerde Yaşam Endeksi: 61. Teşvik Bölgesi: 2 Nüfus (TÜİK - 2015) 2.183.167 Türkiye de 6. Açılan Şirket Sayısı (TOBB - 2015) 1.960 10. İşyeri Sayısı (SGK - 2015) 39.506 8. İstihdam (SGK - 2015)

Detaylı

19 HAZİRAN 1951 TAEİHLl TÜRK - İSPANYOL TİCARET VE ÖDEME ANLAŞMALARINA EK PROTOKOL

19 HAZİRAN 1951 TAEİHLl TÜRK - İSPANYOL TİCARET VE ÖDEME ANLAŞMALARINA EK PROTOKOL 1199 Türkiye ile İspanya arasında münakit 19 Haziran 1951 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına ek Protokolün tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 22. III. 1954 - Sayı : 8664) No. Kabul tarihi

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

(Memîî Guzete ile ilâm : 22.VII Scvyı : 8464)

(Memîî Guzete ile ilâm : 22.VII Scvyı : 8464) 946 Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile 10 Kasım 1950 tarihli Tütün Protokolü sürelerinin uzatılmaları hususunda teati olunan mektupların onanmasına dair Kanun (Memîî Guzete ile ilâm

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR

HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR İL İLÇE BAYİ ADI TEL SMS KODU ADANA CEYHAN CEYHAN BAYİSİ (322) 613-1903 456 ADANA KADİRLİ KADİRLİ BAYİSİ (328) 718-0790 466

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

Ulaştırma Komisyonu raporu

Ulaştırma Komisyonu raporu S. Sayısı: 75 Posta Kanununa ek 2721 ve bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 4646 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları raporları

Detaylı

MERKEZ/ MÜLHAKAT. Mülhakat Kâhta 1 ADIYAMAN TOPLAM 1

MERKEZ/ MÜLHAKAT. Mülhakat Kâhta 1 ADIYAMAN TOPLAM 1 SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI ALANYA ANKARA ANKARA BATI ARTVİN AYDIN BAKIRKÖY BANDIRMA BATMAN BERGAMA BİNGÖL BODRUM CİZRE ÇANAKKALE ÇORLU ÇORUM DİNAR DİYARBAKIR DOĞUBAYAZIT

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU 1 ADANA ADANA HACI SABANCI X 1.590,00 2 ADANA KOZAN X 164,00 3 ADIYAMAN X 210,00 4 ADIYAMAN BESNİ X 115,00 5 ADIYAMAN GÖLBAŞI X 110,00 6 ADIYAMAN KAHTA X 161,17 7 AFYONKARAHİSAR X 465,00 8 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 21, ANKARA Özet 29 yılı sıcaklıkları normallerinin,9 C üzerinde

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ 1 ADANA ALADAĞ 106 13.00 TL 2 ADANA CEYHAN 47 6.00 TL 3 ADANA FEKE 122 17.00 TL

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır. ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 2017 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu nun 46 ncı maddesi ile

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı