Tarih ve Gelecek Dergisi, Nisan 2019, Cilt 5, Sayı 1 Journal of History and Future, April 2019, Volume 5, Issue 1. History&Future.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tarih ve Gelecek Dergisi, Nisan 2019, Cilt 5, Sayı 1 Journal of History and Future, April 2019, Volume 5, Issue 1. History&Future."

Transkript

1 122 Dr. Öğr. Üyesi Journal of History&Future Hüseyin KAYHAN ORCİD: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Eser Geçmişi / Article Past: 28 Mar 2019 / 12 Nis 2019 DOI: Orjinal Makale / Orginal Paper XI-XIII. Yüzyıllarda Zencan da Bir Türkmen Beyliği: Kafşutoğulları Kafshutids: A Turkoman Principality in Zanjan in The 11th and 13th Centuries Öz Sultan Alp Arslan ın yılında Harezm e yaptığı sefer sırasında adına rastladığımız Mangışlak taki Türkmenlerin beyi Kafşut, sonrasında İran a geçerek Zencan a yerleşmişti. Onun oğulları Sultan Melikşah ın 1092 de ölümünden sonra yaşanan saltanat mücadelelerinden istifade ederek siyasi varlıklarını güçlendirmişlerdi. Zencan ın da içinde bulunduğu İran ın batı bölgeleri Sultan Sancar tarafından 1120 de kurulan Irak Selçukluları Devleti nin siyasi sınırları içine girince Kafşutoğulları bu yeni devletin hizmetine girmişler ve hâkimiyetlerini güçlendirip, beylik kurmuşlardı. Bu dönemde adından bahsettiren ilk kişi Cemâleddin İlkafşut olmuştu. Irak Selçuklularının güçlü komutanlarından Türkmen Hasbeg in yakın dostlarından biri iken 1153 te ona ihanet ederek Sultan Muhammed in tarafına geçmiş ve yakın adamlarından birisi olarak hâciblik makamına getirilmişti. Kafşutoğulları beyleri son Irak Selçukluları hükümdarı II. Tuğrul un Atabey Kızıl Arslan ile yaptığı hakimiyet mücadelesinde sultanın yanında yer almışlardı te Irak Selçuklularının ortadan kalkması sonrasında feodal çatışmalara sahne olan Zencan ın da içinde bulunduğu Batı İran ın yönetimi 1215 te Atabey Özbek in azatlı kölesi Ogulmış ın yönetimine bırakılmıştı de Zencan ve çevresi Harezmşahlar Devleti nin kontrolüne girmiş ve buradaki Kafşutoğulları Beyliği sona ermişti. Atahtar Kelimeler: Kafşut Bey, Zencan, Irak Selçukluları, Harezmşahlar, Azerbaycan Atabeyliği. Screened by ATIF: KAYHAN Hüseyin, XI-XIII Yüzyıllarda Zencan da Bir Türkmen Beyliği: Kafşutoğulları, Tarih ve Gelecek Dergisi, 5/1 (Nisan-2019), s. ( ) CITE: KAYHAN Hüseyin, Kafshutids: A Turkoman Principality in Zanjan in The 11th and 13th Centuries, Journal of History and Future, 5/1 (April- 2019), pp. ( )

2 123 Abstract The ruler of the Turkomans in Mangyshlak, Kafshut, whose name is encountered in the campaign of Sultan Alp Arslan towards Khwarezm in , subsequently moved to Iran, settling in Zanjan. Benefiting from the struggles for the sultanate after the death of Sultan Melikshâh in 1092, his sons got politically more powerful. When the western regions of Iran, including Zanjan, was involved in the borders of the Iraqi Seljukids State, which was founded by Sultan Sanjar in 1120, Kafshudis accepted the hegemony of this new state, empowering their own dominance and establishing a principality. In this period, the first famous member of the family was Jamāl al-dīn İlkafshut. While he was one of the intimate friends of Turkoman Hasbeg, who was one of the powerful commanders of Iraqi Seljukians, he betrayed the Seljukian commander in 1153 and sided with Sultan Muhammed, gaining the position of a hajib as a close fellow to him. In the struggle for dominance between the last Iraqi Seljukian sultan, Tugrul II, and Atabeg Kızıl Arslan, the chieftains of the Kafshudis sided with the Sultan. The management of the Western Iran including Zanjan, which had been a scene of fights following the termination of the Iraqi Suljukians in 1194, was left to the dominance of Ogulmish in 1215 who was the freed slave of the Atabeg Ozbek. Zanjan and its environs were taken under the reign of Khwarezm State in , putting an end to the existence of the Kafshudis Principality. Key Words: Kafshut Bey, Zanjan, Iraqi Seljukids, Khwarezm, Azarbaijan Atabeg Principality. Giriş XII. yüzyılda yaşayan Mervezî, Oğuzların Müslüman ülkelerle irtibat kurdukları devirlerde bir kısmının İslâm dinini benimsediğini ve bunların Türkmen olarak adlandırıldığını, Müslüman Oğuzların diğerleriyle savaşıp, zaman içinde sayıca çoğaldıklarını, başarıları sonucunda İslâm topraklarına doğru yayılarak oralarda meliklikler ve sultanlıklar kurduklarını belirtmektedir. 1 Bu bilgiyi doğrular nitelikte Irak Selçukluları Devleti nin 1120 de kurulması ile başlayan süreçte Selçukluların batıdaki topraklarında yeni feodal oluşumların ortaya çıktıkları görülmektedir. Türkmenlerin yoğun olarak yaşadıkları Azerbaycan ın hemen yanında Zencan bu feodal oluşumlardan Kafşutoğulları Beyliği ne kaynaklık etmişti. Zencan, Selçuklu hâkimiyeti ile birlikte yoğun bir Türkmen göçüne ve yerleşmesine zemin oluşturmuştu. Tuğrul Bey, Dandanakan Savaşı ndan sonra ülkeyi taksim ederken kardeşi Çağrı Bey in oğlu Yâkûtî ye Ebher, Zencan ve Azerbaycan ı vermişti. 2 Yine Tuğrul Bey, 434/ te bir süre önce isyan etmiş bulunan Göktaş, Boğa ve diğer Oğuz beylerine haber göndererek, onların gönlünü almış ve gelip hizmetine girmeye davet etmişti. Bu beyler ve etraflarındaki Oğuzlar Zencan da, muhtemelen Kızıl Özen ırmağı kenarında konaklamışlar ve burada olumsuz cevaplarını iletsinler diye sultanın elçilerini geri göndermişlerdi. 3 Onların Zencan a çekilmeleri şüphesiz sebepsiz değildi. Bu tarihlerde Zencan çevresinde yerleşmiş kalabalık Türkmen gruplarının varlığı onları buraya çekmiş olmalıydı. Tuğrul Bey, yine 434/ yılında Hemedan hâkimi Gerşasf b. Alâuddevle ile Ebher 1 Mervezi, Sharaf al-zamān Tāhir Marvazī on China, The Turks and İndia, Eng tr. V. Minorsky, London, 1942, Reşîdeddîn Fazlullah, Câmiu't-Tevârih, Selçuklularla İlgili Kısmını Nşr. A. Ateş, Ankara, 1960, İbnu l-esîr, el-kâmil fi't-târîh, Çev. A. Özaydın, A. Ağırakça, İslâm Tarihi, İbnu l-esîr, el-kâmil fi't-târîh Tercümesi, İstanbul, 1987, IX, 388; O. Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, Ankara, 1980, 114.

3 124 ve Zencan a gelmiş, muhtemelen buradaki Türkmenlerden aldığı takviye güçlerle harekete geçip Hemedan ı almıştı Kafşut ve Beyliğin Kuruluşu Kaşgarlı Mahmud, Kafşut un Türklerde erkek çocuklarına verilen bir ad olduğunu ve iki hanın ülkelerinin emniyeti için buluşarak barışmaları anlamına geldiğini belirtmektedir. 5 Beyliğin atası Kafşut Bey, Sultan Alp Arslan ın 458/ yılında Harezm e yaptığı sefer sırasında adından bahsettirmektedir. 12 Aralık 1065 te Harezm e gelen Sultan Alp Arslan, burada işlerini tamamladıktan sonra Karadeniz in kuzeyi ile Harezm arasında ticaret yapan kervanlara saldıran Kıpçaklar ile Türkmenleri cezalandırmak ve ticaret yolunun güvenliğini sağlamak için harekete geçmişti. Önce Kıpçak başbuğu Cazığ ı yenilgiye uğratmış, ardından da Mangışlak taki Türkmenlerin beyi Kafşut a elçi göndererek onu itaate davet etmişti. Kafşut, sultanın isteğine uyarak itaati kabul edince sultan Mangışlak a sefer yapmaktan vazgeçerek Cend e dönmüştü. 6 Kafşut Bey ile ilgili bilgi bununla sınırlıdır. Bundan sonrasını ancak tahmin edebilmekteyiz. O, Büyük Selçuklulara bağlanıp tüccar kervanlarına saldırıları sonlandırmak zorunda kalınca ganimetlerden yoksun kalan Mangışlak Türkmenleri ile İran a geçmek zorunda kalmış ve Türkmenlerin yoğun bir şekilde yaşadıkları Zencan a yerleşmişti. Bunun Sultan Alparslan ın son zamanları veya Melikşah ın saltanatının başlarında gerçekleşmiş olması muhtemeldir. Kafşut Bey in Zencan a geldikten sonra neler yaptığı ve ne zaman öldüğünü tahmin etmek ise imkânsız görünmektedir. Bu dönemde onun veya oğullarının Melikşah ın 1092 de ölümünden sonra yaşanan saltanat mücadelelerinden istifade ederek siyasi varlıklarını güçlendirdiklerini tahmin edebiliriz. Zencan ın da içinde bulunduğu İran ın batı bölgeleri Sultan Sancar tarafından 1120 de kurulan Irak Selçukluları Devleti nin siyasi sınırları içine girince Kafşut un oğullarının bu yeni devletin hizmetine girdikleri ve hâkimiyetlerini güçlendirip, beylik kurdukları tahmin edilebilir. Hamdullah Mustevfî Kazvînî, Sultan Melikşah ın kölesi İl-Fakşut un ve ondan sonra da oğlu Bozan ve onun oğlu İl-Fakşut un 51 yıl boyunca Kazvin i yönettiklerini belirtmektedir 7 ki, bunların Kafşutoğulları ndan olmadıkları anlaşılmaktadır. 2. Irak Selçukluları Zamanında Kafşutoğulları Beyliği a. Cemâleddin İlkafşut Zencan ve burada yerleşmiş bulunan Türkmenler ve Kafşutoğulları ile ilgili bilgilere Irak Selçukluları nın ilk devirlerinde değil de ancak son yarım asırda yaşanan bazı olaylarda rastlanmaktadır. 2 Ekim 1152 de Hemedan da vefat eden Sultan Mesud un yerine veliahdi Melikşah tahta geçmişti. Bir süredir yönetimi kontrolünde tutan Türkmen beyi Hasbeg, devletin durumunun gittikçe kötüleştiğini ve bir hükümdarda olması gereken hasletlerden uzak olan Melikşah'ın saltanatı- 4 İbnu l-esîr, el-kâmil, IX, Kaşgarlı Mahmud, Divâni Lugati't-Türk, çev. B. Atalay, Ankara, 1986, I, Sıbt İbnu l-cevzî, Mirâtu z-zemân fî Târîhi l-â yân, Çev. Ali Sevim, Mirâtu z-zemân fî Târîhi l-â yân da Selçuklular, Ankara, 2011, ; Huseynî, Ahbâru'd-Devleti's-Selcukiyye, Çev. N. Lügal, Ankara, 1943, 28; Mîrhond, Târîhu Ravzatu's- Safâ, Selçuklular kısmını Çev. E. Göksu, Ankara, 2015, ; F. Sümer, Oğuzlar (Türkmenler), Tarihleri, Boy Teşkilâtı, Destanları, İstanbul, 1980, Hamdullah Mustevfî Kazvînî, Târîh-i Guzîde, Nşr. A. H. Nevâî, Tahran, 1381, 796.

4 125 nın artık tehlikeli bir hal almağa başladığını görünce, bütün emîrlerin onayını alarak onu tutuklatıp, Huzistan'da bulunan Melik Muhammed'i tahta oturtma kararı almıştı. 8 Aslında yapmak istediği Melik Muhammed geldiği zaman onu hapse atarak tek başına tahta oturmaktı. Bu amaçla Melik Muhammed'i Hemedan'a davet etmeleri için Cemâleddin İlkafşut, Muşeyyededdin b. Şah Melik ve veziri Kemâl Ebû Şuca ez-zencânî'yi elçi olarak Huzistan'a yollamıştı. Fakat bunlar Hasbeg'e ihanet ederek planlarını Melik Muhammed'e anlatmışlar, onun halife ile gizlice anlaşarak saltanatı Selçuklu hanedanının elinden almak istediğini bildirmişlerdi. Vardıkları anlaşma gereğince elçilik heyeti geri dönerek yeni sultanın Hemedan'a doğru hareket ettiğini bildirmişlerdi. 9 Hasbeg'i şüphelendirmemek için fazla bir hazırlık yapmadan ve yanına az sayıda asker alarak Hemedan'a giden Melik Muhammed, diğer emîrlerle birlikte kendisini şehrin dışında karşılayan Hasbeg'e yakınlık göstererek güvenini kazanmıştı. Ertesi gün Sultan Mesud'un yaptırdığı ve Hemedan'da iken kullandığı saraya giden Sultan Muhammed, öteden beri adet olduğu üzere culûs tebriki için genel bir kabul resmi düzenlemiş ve Irak Selçukluları Devleti tahtına oturmuştu (14 Nisan 1153). Alışılagelen tören bittikten ve misafirlerin gitmesinden sonra saraydan ayrılmayan Hasbeg ve Zengi Candar tevkif edilerek öldürülmüşlerdi. Onlarla birlikte olan Atabey Şumla ise kaçmayı başarmış ve Huzistan'a gitmişti. 10 Sultan Sancar ın Muharrem 548/Mart-Nisan 1153 tarihinde Türkmenler karşısında yenilgiye uğrayarak tahtını kaybedip esir düşmesinden sonra 19 Cemâziyelâhir 548/11 Eylül 1153 tarihinde Büyük Selçuklu tahtına oturtulan Melik Süleymanşah başarısız olmuş ve Safer 549/Nisan-Mayıs 1154 tarihinde Curcan a dönmek zorunda kalmıştı. 11 Buradaki başarısızlığı üzerine, şansını bir daha denemek amacıyla Sultan Mesud'un ölümünden sonra bir otorite boşluğunun yaşandığı Irak Selçukluları Devleti'nin başına geçebilmek için kendisine destek bulma umuduyla Azerbaycan'a gitmişti. Burada desteklerini aldığı komutanların askerlerinden oluşan büyük bir orduyla Sultan Muhammed'in üzerine yürümüştü. Bütün komutanlarını küstürdüğü için terkedilen ve yanında çok az bir kuvvet kalmış olan Muhammedşah, Melik Süleymanşah'ın ordusu ile baş edemeyeceğini görerek İsfehan'a çekilmiş, orada da tutunamayınca Huzistan'a geri dönmüştü. Süleymanşah, üç gün sonra ordusuyla Hemedan'a girmiş ve tahta oturmuş, bürokraside yeni atamalar yapmıştı. İçki ve eğlenceye olan düşkünlüğü sebebiyle devlet işlerini veziri Fahreddîn Kâşî'ye bırakmış, kendisini tahta geçiren komutanlarını kırmıştı. Bunun sonucunda ilkin İldeniz Azerbaycan'a geri dönmüş, ardından Nusreteddin Aksungur diğer emîrlerle toplanıp durumu müzakere ederek sultanın başarısızlığının sebebi olarak gördükleri veziri ve Harezmşah'ı tevkif ederek yerlerine başkalarının getirilmesi için harekete geçmeye karar vermişlerdi. Olay biraz abartılı bir şekilde anlatılınca korkuya kapılan Süleymanşah yanında karısı, kayınbiraderleri Yusuf ve Yınal Tegin'le birlikte devlet hazinesinden taşıyabileceği kadar altın alarak Hemedan'ı terk etmişti. Ertesi gün sultanın kaçtığını duyan askerleri sarayı yağmalamışlar, komutanlar da görev bölgelerine geri dönmüşlerdi. Huzistan'da bulunan Muhammed durumu öğrenince ilkin bir hile zannederek inanmamış, daha 8 Bundârî, Zubdeu n-nusra ve Nuhbetu l-usra, Çev., K. Burslan, Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi, İstanbul, 1943, 208; İbnu l-esîr, el-kâmil, XI, 143; ayn. mlf.,, et-târîhu'l-bâhir fi Devleti'l-Atabekiyye, Nşr. A. A. Tolaymat, Kahire, 1963, 105; İbnu l-cevzî, el-muntazam fî Târîhi l-mulûk ve l-umem, Haydarabad, 1357, X, 153; Râvendî, II, 245; Zahîreddîn Nişâbûrî, Târîh-i Âl-i Selçuk, Nşr. İ. Afşar, Tahran, 1332, 67; Reşîdeddîn, Bundârî, 208; Râvendî, II, Bundârî, ; İbnu l-esîr, el-kâmil, XI, 143; ayn. mlf., Atabekiyye, 105; Râvendî, II, 245; Zahîreddîn Nişâbûrî, 67; İbnu l-ezrak, Târîhu Meyyâfârikîn ve Âmid (Artuklular Kısmı), Çev. A. Savran, Erzurum, 1992, 94; İbnu l-cevzî, X, 153; Ebû'l-Fidâ, Kitâbu'l-Muhtasar fi Ahbâri'l-Beşer, İstanbul, 1286, III, 25; H. Alyârî, Azerbaycan Atabegleri, İldeniz Oğulları ( ), İ.Ü. Ed. Fak. Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1966, İbnu l-esîr, el-kâmil, XI,

5 126 sonra olayın doğruluğu ispatlandıktan sonra Hemedan'a giderek duruma hâkim olmuştu. Devlet işlerini tekrar düzene koymuş, vezirliğe Şemseddîn Ebû'n-Necîb'i getirirken, Cemâleddin İlkafşut'u da emîr-i hâcibliğe getirmişti. 12 b. Irak Selçukluları nın Son Zamanlarında Kafşutoğulları Son Irak Selçuklu Sultanı II. Tuğrul ( ) zamanında Zencan, Kafşutoğulları nın e- linde bulunuyordu. 13 İlk bilgiler onların yıllarında Sultan II. Tuğrul un yanında olduklarını ortaya koymaktadır. Atabeg İldeniz in oğlu Cihân Pehlivan ın 1186 da ölmesinden sonra yerini a- lan kardeşi Kızıl Arslan ın hâkimiyetine ilk tepki gösteren kardeşinin dul karısı İnanç Hatun olmuştu. Bunun sebebi devletin tamamen Kızıl Arslan ve üvey oğlu Ebûbekir'in denetimi altına girmesi ve kendi oğulları İnanç Mahmud ile Emîr-i Emîrân Ömer'in bir tarafa itilmeleriydi. Bu durumu kabul etmeyerek harekete geçmiş ve Hemedan'da bulunan kocasının yakın adamları Cemâleddîn Ayaba ile Seyfeddîn Rûs'a haber göndererek onları isyana teşvik etmişti. Bu komutanlar yanlarına İnanç Hatun'un çocuklarını da alarak Hemedan'dan ayrılıp Rey'de ona katılmışlardı. Kızıl Arslan, isyancıları ortadan kaldırmak için yanına Tuğrul'u da alarak süratle Rey üzerine yürümüş, savaşı göze alamayan isyancılar Rey'i terk edip Bistâm, Damgan ve Mazenderan civarlarına çekilmişlerdi. İnanç Hatun ve oğulları ise Rey yakınlarında karargâh kuran Atabeg Kızıl Arslan'ı karşılamışlardı (Temmuz-Ağustos 1187). Bu isyanın ardında Sultan Tuğrul'un olduğundan şüphelenen Kızıl Arslan, Rey'i terk eden isyancı emîrleri takip etmemişti. Ayağından rahatsız olduğu için hasta yatan Tuğrul, fırsatını bularak kaçıp isyancı emîrlerin yanına gitmişti. Bunun üzerine payitahtı savunmasız bırakmak istemeyen Kızıl Arslan birkaç gün sonra Hemedan'a hareket etmişti. İsyancı emîrlere katılan Tuğrul, onlarla Mazenderan'a gitmiş, burada fazla kalmayarak Damgan ve Girdkûh civarındaki Batınîlere saldırarak yağma ve tahriplerde bulunduktan sonra Rey'e yönelmişti. Burada kendisine Ebher hâkimi Bahaeddîn Şerefu d-devle, Zencan hâkimi Kafşutoğulları ve Merâga hâkimi Alâeddîn Körpe Arslan'ın katılmasıyla güçlendiği için rakibi Kızıl Arslan Azerbaycan'a çekilmek zorunda kalmıştı (7 Kasım 1187). Onun ayrılmasından hemen sonra 17 Kasım 1187 tarihinde Sultan Tuğrul payitahtı Hemedan'a girmişti. 14 Kafşutoğulları bu olaydan bir yıl sonra 1188 de bu sefer Halife Nâsır ın yanında Sultan Tuğrul a karşı mücadele ederken karşımıza çıkmaktadırlar. Emrindeki az sayıda askerle Hemedan'dan Halife Nâsır'ın ordusunu karşılamağa çıkan Tuğrul, yanında İnanç Mahmud ve bütün Irak Selçuklu emîrleriyle birlikte Dây Merk'e gelerek, burada karargâh kurmuş bulunan halifenin veziriyle savaşa tutuşmuştu (7 Mayıs 1188). Sultan Tuğrul, iki taraf arasında oldukça kanlı geçen savaşta büyük kahramanlıklar göstermiş ve özellikle Kafşutoğulları na saldırmış, galip gelerek, halifenin ordusunu bozguna uğratmıştı. 15 Kızıl Arslan'ın Kasım 1191 de karısı İnanç Hatun tarafından öldürülmesinden sonra emîrler aralarında anlaşarak ülkeyi paylaştırmışlardı. Bu anlaşma çerçevesinde Atabeg Ebûbekir Azerbaycan'a giderek Kızıl Arslan ın mirasına sahip çıkmıştı. Azerbaycan emîrleri ona biat etmiş- 12 Râvendî, II, ; Bundârî, ; Zahîreddîn Nişâbûrî, Huseynî, Ahbâru'd-Devleti's-Selcukiyye, Çev. N. Lügal, Ankara, 1943, 123, Râvendî, II, ; Huseynî, ; Ebû Hâmid Muhammed b. İbrahim, Zeyl-i Selçuknâme, Tahran, 1332, 85-86; İbnu l- Esîr, el-kâmil, XI, 415; Bundârî, 268; İbnu l-kalânisî, Zeyli Târîhu Dimaşk, Nşr. H. F. Amedroz, Beyrut, 1908, 392 Hamdullah Mustevfî Kazvinî, Târîh-i Guzîde, Nşr. E. G. Browne, I, London, 1910, 475; H. Alyârî, 67-70; M. A. Köymen, "Son Irak Selçukluları hükümdarı II. Tuğrul ve zamanı", AÜFEFAD, 13, Erzurum, 1985, Râvendî, II, ; Huseynî, ; İbnu l-esîr, el-kâmil, XII, 32-33; Ebû Hâmid, ; Kazvînî, I, 475; Hinduşah b. Sancar, Tecâribu's-Selef, Nşr. A. İkbâl, Tahran, 1934, 324, ; H. Alyârî, 71-73; M. A. Köymen, a.g.m., 222.

6 127 lerdi. Hazar Denizinden Gökçegöl'e kadar uzanan Arrân topraklarına sahip olmuştu. Kutluğ İnanç Mahmud ise, bütün Irak-ı Acem'e sahip olmuştu. Bu paylaşıma rağmen, kardeşler arasında ihtilaf ve kavgalar eksilmemişti. 16 Böylece Irak Selçukluları Devleti'nin bütün toprakları Atabeg Cihân Pehlivân'ın oğulları arasında paylaştırılmış oluyordu ki, bu durum artık devletin fiilen çöktüğünün en belirgin işaretiydi. Bütün bu olaylar yaşanırken, 14 aydır hapiste tutulan Sultan Tuğrul, bazı komutanlarla anlaşarak hapisten kurtulmuş ve Azerbaycan a girip Tebriz i kuşatmıştı (1192). Azerbaycan'a girip Tebriz'i kuşatmıştı (1192). Bunu duyan Ebûbekir, büyük bir kuvvetle üzerine saldırarak onu yenilgiye uğratmıştı. Bundan sonra kaybettiği saltanatını tekrar eline geçirmek için Irak-ı Acem üzerine yürüyen Tuğrul, Zencan'a geldiği zaman buranın hâkimi Türkmen Kafşutoğulları ve diğer bazı komutanların kendisine katılmaları ile güçlenerek Hemedan'a hareket etmişti. 17 Bu büyük başarılarından sonra hâkimiyetini bütün Irak-ı Acem'e yaygınlaştırmış ve kendisine rakip olabilecek kimse kalmadığı için büyük bir atalete kapılan Tuğrul, zevk ve eğlenceye yönelerek, devlet işlerini bırakmıştı. 18 Sultan Tuğrul'un Rey'e saldırısını fırsat bilen Kutluğ İnanç, Harezmşah Tekiş'e elçi yollayarak yine yardım istemişti. Halife Nâsır'ın Irak Selçukluları Devleti topraklarının kendisine iktâ e- dildiğine dair halifenin menşurunu getirmesi üzerine Tekiş harekete geçmişti. Onun ordusuyla Rey taraflarına doğru ilerlediğini duyan Sultan Tuğrul, ordusunu toplayarak Rey'e hareket etmişti. Bu sırada henüz sultanın ordusuna katılmayan İzzeddîn Ferec İsfahan'da, Kafşutoğulları da Zencan'da bulunuyorlardı. Harezmşah Tekiş, bunların yardımları ulaşmadan Tuğrul ile savaşmak için çok hızlı hareket ederek ondan önce Hûvâr da 19 karargâh kurmuştu. Komutanlarının savaş yapılmaması yönündeki uyarılarına aldırmayan Tuğrul, az bir kuvvetle Tekiş'in karşısına çıkmış, Rey yakınlarında yapılan savaşta atından düşürülüp öldürülmüştü (19 Mart 1194). Cenazesi Tuğrul Bey'in Rey Câmii nde bulunan mezarının yanına gömülmüştü Kafşutoğulları Beyliği nin Ortadan Kalkması Büyük Selçuklu İmparatorluğu nun yıkılmasından sonra İran ın hâkimiyeti için harekete geçen Harezmşahlar Devleti, burada dağınık halde yerleşen Türkmenlerle, bunların beyleri ve Selçuklu komutanlarıyla mücadele etmek zorunda kalmıştı. Diğer taraftan da Atabey İldeniz in ve oğullarının yönetimi altındaki Irak Selçukluları Devleti ile nüfuz mücadelesi yapmıştı. İldeniz ve oğlu Pehlivan ın istikrarlı ve güçlü yönetimlerinden sonra Atabey Kızıl Arslan ın başarısız politikaları güç dengesini Harezmşahlar Devleti lehine bozmuş, sonuçta 1194 de Irak Selçukluları Devleti 16 Râvendî, II, ; Bundârî, 269; Anonim Gürcü Vekeyinamesi, Gürcistan Tarihi (Eski Çağlardan 1212 Yılına Kadar), Çev. H. Andreasyan, Ankara, 2003, ; F. Kırzıoğlu, Yukarı-Kür ve Çoruk Boyları'nda Kıpçaklar, Ankara, 1992, Huseynî, ; Kazvînî, I, 476; Ebû Hâmid, 89-90; Râvendî, II, 334; Bundârî, 269; İbnu l-esîr, el-kâmil, XII, 86; Cuveynî, Târîh-i Cihan Guşa, Çev. M. Öztürk, Ankara, 1988, II, 23; Ebû'l-Fidâ, III, 89; M. A. Köymen, a.g.m., Râvendî, II, 340; Ebû Hâmid, 90. Fahreddîn b. Safîeddîn Verâmînî hk. bkz. Hondmîr, Dustûru'l-Vuzerâ, Nşr. S. Nefîsî, Tahran, 1317 h.ş., Kûhistan'da Rey ve Nişâbûr arasında bir beldedir (Hamdullah Mustevfî Kazvînî, Nuzhetu'l-Kulûb, Nşr. M. Debîr-i Siyâkî, Tahran, 1336, 363 vd.). 20 İbnu l-esîr, el-kâmil, XII, 96-97; Cuveynî, II, 25-26; Râvendî, II, ; Huseynî, ; Kazvînî, I, ; Sıbt, Haydarabat, , II, 444; Bundârî, ; Kadı İmâdeddîn, el-bustânu'l-câmî Tevârîhu'z-Zemân, Nşr. C. Cahen, "Une Chronique du VI/XIIe siecle, Bustan al-jami", BEO, VII-VIII, , 154; Cuzcânî, ; Abû'l-Farac, II, 467; İbn Kesîr, XIII, 80; V. V. Barthold, Moğol İstilâsına Kadar Türkistan, Haz. H. D. Yıldız, Ankara, 1990, 370; İ. Kafesoğlu, Harezmşahlar Devleti Tarihi, Ankara, 1984, ; ayn. mlf., "Tekiş", İA, XI/1, 137; M. A. Köymen, a.g.m.,

7 128 ortadan kalkmıştı. 21 Irak Selçukluları Devletinin merkezi Cibal da hâkimiyet kuran Harezmşahlar, burada kontrolu sağlayamamıştı. Harezmşah ve Selçuklu komutanları ile Abbasi Halifeleri bölgede nüfuz mücadeleleri başlatmışlardı. Mengli, Aydoğmuş un ortadan kaldırılmasından sonra Cibal da hızla yükselmiş ve Atabey Özbek i tehdit edecek duruma gelmişti. Abbasilerin bölgedeki çıkarları aleyhine tavır takınması ve dik başlılığı karşısında halife, Atabey Özbek e bir mektup yazarak onun Azerbaycan için bir tehdit olduğunu belirterek Mengli ile savaşa kışkırtmıştı. Halife bir yandan da Alamut ve çevresine sahip olan İsmâiliyye lideri Celâleddin i de bu konuda harekete geçmeye davet etmişti. Böylece topraklarını ele geçirerek paylaşmak karşılığında Mengli ye üçlü bir ittifak oluşturulmuştu. Bunun sonucunda harekete geçen halife Muzaffereddin Sungur komutasında büyük bir ordu hazırlatarak bölgeye yollamıştı. Bununla da yetinmeyen halife, Musul, Cezîre ve Haleb bölgelerinin askerlerinin de katılmaları ile iyice güçlenen bu ordunun başına Erbil Atabeyi Muzaffereddin Gökbörü yü geçirmişti. Müttefik ordusu Hemedan a doğru ilerleyince bu büyük orduyla baş edemeyeceğini anlayan Mengli dağlara çekilmek zorunda kalmıştı. Sonrasında bir fırsatını bularak aşağıya inmiş ve Atabey Özbek in ordusuna saldırarak yenilgiye uğratmıştı. Bu durumdan yararlanmadan tekrar dağın zirvelerine doğru çekilmiş, ertesi gün yaptığı yeni saldırıda bu sefer yenilmiş ve yakalanarak esir edilmişti (Cemaziyelevvel 512/Ağusos-Eylül 1215). Varılan anlaşma uyarınca Mengli ye ait şehirler müttefikler taraflar arasında paylaştırılmıştı. Ebher ve Zencan ı kardeşinin azatlı kölesi Ogulmış ın yönetimine bırakan Özbek Azerbaycan a geri dönmüştü. Bahsi geçen şehirler birkaç yıl boyunca Ogulmış tarafından idare edilmişti. 22 Cibal de Harezmşahlar Devleti adına hutbe okutan Ogulmış ın Batınîler tarafından öldürülmesinden sonra bölgede kontrolü sağlamak isteyen Harezmşah Muhammed bir ordu ile harekete geçmiş, hemen Rey i ele geçirmişti. Ogulmış ın ölümü üzerine Fars Atabeyi Sa d b. Dekle de korumasız kalan bu bölgeyi ele geçirmek için ordusuyla ilerlemiş, İsfahân ı itaat altına aldıktan sonra Rey üzerine yürümüştü. Burada Harezmşah Muhammed in öncü birlikleriyle karşılaşmış ve yenilerek teslim olmuştu. Onu kendisine tâbi kılan Harezmşah Muhammed elindeki toprakların bir kısmını kendisine bırakmasını sağlayacak anlaşma yapmıştı. Ülkesine dönen Sa d, büyük oğlunun yönetimi eline geçirdiğini görmüş ve oğluyla mücadele ederek yönetimi tekrar eline geçirmişti. Salgurluların Cibal de hâkimiyet kurmasını önleyen Harezmşah Muhammed ise Sâve yi almış, devamında ise Kazvin, Zencan, Ebher, Hemedan, İsfahân, Kum ve Kâşân ı aynı şekilde ele geçirmişti. Atabey Özbek, bu karışıklık döneminden yararlanarak Hemedan üzerine yürümüşse de Harezmşah ın ordusuna yenilerek geri çekilmişti. 23 Sultan Muhammed ile bir anlaşma yaparak Harezmşahlar Devleti nin hâkimiyetini kabul etmek zorunda kalmıştı ( ). 24 Böylece Zencan Harezmşahlar Devleti nin kontrolü altına girerken, buradaki Türkmen beyliği de ortadan kalkmıştı. 21 Bu konuda bkz. H. Kayhan, Irak Selçukluları, Konya, 2001, İbnu l-esîr, el-kâmil, XII, ; Cuveynî, III, 561; V. Minorsky, Özbek, İA, IX, 489. Bu olayın 511/ yılında cereyan ettiğini belirten Cuveynî, Özbek ve yanında misafir olarak bulunan Celâleddîn in Mengli nin Irak tan uzaklaştırılması konusunda halifeye ve Suriye deki Türk meliklerine mektuplar yazdıklarından bahsetmektedir. Ortak düşman hüviyetindeki Mengli nin ortadan kaldırılması için taraflar arasında mektuplaşmalar olmuştur. Halife Nâsır Lidînillah, bu amaçla Evhadeddîn-i Kirmânî yi elçi olarak bir mektupla birlikte Atabeg Özbek e göndermişti (Bkz. Menâkib-nâme-i Şeyh Evhadeddîn-i Kirmânî, Haz. İ. H. Mercan, Erciyes Ün. Sos. Bil. Ens. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri, 1990, ). 23 Cuveynî, II, İbnu l-esîr, el-kâmil, XII, ; Cuveynî, II, 312; Vassâf el-hazre, Târîh-i Vassâf el-hazre, Nşr. M. Mehdî, Tahran, 1338 hş.,153; Kadı Beyzâvî, Nizâmu't-Tevârih, Nşr. B. Mîrzâ Kerîmî, Tehran, 1313/1934 hş., 87.

8 129 Sonuç Zencan, İran ın Türklerin hâkimiyetine girmesinden sonra yoğun Türkmen yerleşmesinin yaşandığı bir yerdi. Buradaki Türkmenler Sultan Melikşah ın 1092 de ölümünden sonra yaşanan saltanat mücadelelerinde yaşanan karışıklıklardan istifade ederek Kafşut Bey ve onun oğulları tarafından ön plana çıkmışlardı. Sonuçta Zencan da Kafşutoğulları Beyliği kurulmuştu. Bu beylik Irak Selçukluları Devleti ve Azerbaycan Atabeyliği zamanında adından sıkça bahsettirmişti. Özellikle Irak Selçukluları nın siyasi yapısı içinde kimi zaman önemli aktörlerden birisi olmuştu. Kaynakça Abû l-farac, Abû'l-Farac Tarihi, Çev, Ö. R. Doğrul, 2 cild, Ankara, Alptekin, C., "Zengi", İA, XIII, Alyârî, H., Azerbaycan Atabegleri, İldeniz Oğulları ( ), İ.Ü. Ed. Fak. Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, Anonim Gürcü Vekeyinamesi, Gürcistan Tarihi (Eski Çağlardan 1212 Yılına Kadar), Çev. H. Andreasyan, Ankara, Anonim Târih-i Âli Selçuk, Nşr. ve Çev. F. N. Uzluk, Ankara, Barthold, V. V., Moğol İstilâsına Kadar Türkistan, Haz. H. D. Yıldız, Ankara, Bosworth, C. E., The Cambridge History of Iran Volume 5: The Saljuq and Mongol Periods, Ed. J. A. Boyle, Cambridge, 1968, Bundârî, Zubdeu n-nusra ve Nuhbetu l-usra, Çev., K. Burslan, Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi, İstanbul, Cuveynî, Târîh-i Cihan Guşa, Çev. M. Öztürk, 3 cild, Ankara, Ebû'l-Fidâ, Kitâbu'l-Muhtasar fi Ahbâri'l-Beşer, İstanbul, Ebû Hâmid Muhammed b. İbrahim, Zeyl-i Selçuknâme, Tahran, Hamdullah Mustevfî Kazvînî, Nuzhetu'l-Kulûb, Nşr. M. Debîr-i Siyâkî, Tahran, Hamdullah Mustevfî Kazvinî, Târîh-i Guzîde, Nşr. E. G. Browne, I, London, Hinduşah b. Sancar, Tecâribu's-Selef, Nşr. A. İkbâl, Tahran, Hondmir, Dustûru'l-Vuzerâ, Nşr. S. Nefîsî, Tahran, 1317 h.ş. Huseynî, Ahbâru'd-Devleti's-Selcukiyye, Çev. N. Lügal, Ankara, İbn Şeddâd, en-nâvadiru's-sultaniyye, Nşr. C. Şeyyâl, Kahire, İbn Vâsil, Muferricu'l-Kurûb fi Ahbâri Benî Eyyûb, Nşr. C. eş-şeyyal, 5 cild, Kahire, İbnu l-cevzî, el-muntazam fî Târîhi l-mulûk ve l-umem, Haydarabad, İbnu l-esîr, el-kâmil fi't-târîh, Çev. A. Özaydın, A. Ağırakça, İslâm Tarihi, İbnu l-esîr, el-kâmil fi't-târîh Tercümesi, 12 cild, İstanbul, İbnu l-esîr, et-târîhu'l-bâhir fi Devleti'l-Atabekiyye, Nşr. A. A. Tolaymat, Kahire, İbnu l-ezrak, Târîhu Meyyâfârikîn ve Âmid (Artuklular Kısmı), Çev. A. Savran, Erzurum,

9 İbnu l-kalânisî, Zeyli Târîhu Dimaşk, Nşr. H. F. Amedroz, Beyrut, 1908, İsfahanî, el-fethu'l-kussî, Nşr. M. M. Subh, Kahire, Kadı Beyzâvî, Nizâmu't-Tevârih, Nşr. B. Mîrzâ Kerîmî, Tehran, 1313/1934 hş. Kadı İmâdeddîn, el-bustânu'l-câmî Tevârîhu'z-Zemân, Nşr. C. Cahen, "Une Chronique du VI/XIIe siecle, Bustan al-jami", BEO, VII-VIII, Kafesoğlu, İ., "Tekiş", İA, XI/1, Kafesoğlu, İ., Harezmşahlar Devleti Tarihi, Ankara, Kaşgarlı Mahmud, Divâni Lugati't-Türk, Çev. B. Atalay, 4 cild, Ankara, Kayhan, H., Irak Selçukluları, Konya, Kesrevî-i Tebrizî, Şehr-i Yârân-ı Gumnâm, 3 cild, Tahran, Kırzıoğlu, M. F., Yukarı-Kür ve Çoruk Boyları'nda Kıpçaklar, Ankara, Köymen, M. A., "Son Irak Selçukluları hükümdarı II. Tuğrul ve zamanı", AÜFEFAD, 13, Erzurum, 1985, Köymen, M. A., Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi II. İkinci İmparatorluk Devri, Ankara, Menâkib-nâme-i Şeyh Evhadeddîn-i Kirmânî, Haz. İ. H. Mercan, (Erciyes Ün. Sos. Bil. Ens. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, Merçil, E., Zencan, İA, XIII, Minorsky, V., Özbek, İA, IX, Mîrhond, Târîhu Ravzatu's-Safâ, Mîrhond, Târîhu Ravzatu's-Safâ, Selçuklular kısmını Çev. E. Göksu, Ankara, Mervezi, Sharaf al-zamān Tāhir Marvazī on China, The Turks and İndia, Eng tr. V. Minorsky, London, Newby, P. H., Saladin in his Time, London, Boston, Râvendî, Râhatu's-Sudûr ve Âyeti's-Sûrûr, Çev., A. Ateş, Râhatu's-Sudûr ve Âyeti's-Sûrûr (Gönüllerin Rahatı ve Sevinç Alâmeti), 2 cild, Ankara, Reşîdeddîn Fazlullah, Câmiu't-Tevârih, Selçuklularla İlgili Kısmını Nşr. A. Ateş, Ankara, Sıbt İbnu l-cevzî, Mirâtu z-zemân fî Târîhi l-â yân, Çev. Ali Sevim, Mirâtu z-zemân fî Târîhi l-â yân da Selçuklular, Ankara, 2011; 2 cild, Haydarabat, Sümer, F., Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri, Boy Teşkilâtı, Destanları, İstanbul, Şeşen, R., Salâheddin Devrinde Eyyûbîler Devleti, İstanbul, Turan, O., Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, Ankara, Vassâf el-hazre, Târîh-i Vassâf el-hazre, Nşr. M. Mehdî, Tahran, 1338 hş. Yâkût el-hamevî, Mu'cemu'l-Buldân, Nşr. Ferîd Abdulâziz el-cundî, Beyrut, (tarihsiz). Zahîreddîn Nişâbûrî, Târîh-i Âl-i Selçuk, Nşr. İ. Afşar, Tahran, Zekeriya Kazvînî, Âsâru l-bilâd ve Ahbâru l-i bâd, Beyrut, (tarihsiz).

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ...

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN METODU... 1 II. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI... 3 A. Tarihler... 4 B. Vakayi-Nâmeler/Kronikler... 10 C. Sikkeler/Paralar ve Kitabeler... 13 D. Çağdaş Araştırmalar... 14

Detaylı

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ Selçuklu Devleti nin Kuruluşu Sultan Alparslan Dönemi Fetret Dönemi Tuğrul ve Çağrı Bey Dönemi Malazgirt Zaferi Anadolu ya Yapılan Akınlar Sultan Melikşah Dönemi Sultan Sancar Dönemi

Detaylı

Türk İslam Tarihi Konu Anlatımı. Talas Savaşı (751)

Türk İslam Tarihi Konu Anlatımı. Talas Savaşı (751) Türk İslam Tarihi, Türk İslam Tarihi konu anlatımı, Türk İslam tarihi, Türk İslam tarihi ders notları, ilk Türk İslam devletleri özet, ilk Türk İslam devletleri özet tablosu, İslamiyeti kabul eden ilk

Detaylı

SULTAN SENCER İN KÜRDİSTÂN EYALETİ KURDURMUŞ OLDUĞU İDDİASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

SULTAN SENCER İN KÜRDİSTÂN EYALETİ KURDURMUŞ OLDUĞU İDDİASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME USAD, Bahar 2017; (6): 1-12 E-ISSN: 2548-0154 SULTAN SENCER İN KÜRDİSTÂN EYALETİ KURDURMUŞ OLDUĞU İDDİASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AN ASSESSMENT OF THE ARGUMENT THAT THE SULTAN SANJAR SUPPOSEDLY ORDERED

Detaylı

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri On5yirmi5.com Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu da kurulan ilk Türk Beylikleri ve önemi nelerdir? Yayın Tarihi : 2 Kasım 2012 Cuma (oluşturma : 11/18/2015) Anadolu da Kurulan İlk Türk Beylikleri

Detaylı

Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations

Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations www.libridergi.org Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations SAYI IV (2018) E. AYAN, Ortaçağ Türk Devletlerinde Hanedan Evlilikleri. Ankara 2017. Gece

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İSLAM TARİHİ II. Hafta 10. Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İSLAM TARİHİ II. Hafta 10. Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İSLAM TARİHİ II Hafta 10 Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

FARS SALGURLU ATABEGİ TUĞRUL B. SUNGUR UN SİKKESİ * A. Akopyan - F. Mosanef ** Çeviren: Erdoğan MERÇİL ***

FARS SALGURLU ATABEGİ TUĞRUL B. SUNGUR UN SİKKESİ * A. Akopyan - F. Mosanef ** Çeviren: Erdoğan MERÇİL *** Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt/Volume XXVII, Sayı/Number 1 Temmuz/July 2012, 237-242 FARS SALGURLU ATABEGİ TUĞRUL B. SUNGUR UN SİKKESİ * A. Akopyan - F. Mosanef ** Çeviren: Erdoğan MERÇİL *** H.454/m.1062

Detaylı

Gazneliler ( ):

Gazneliler ( ): Gazneliler (963-1187): Devlet, ismini Doğu Afganistan'da bulunan ve devlet merkezi olarak seçilen Gazne şehrinden almıştır. Samanoğulları Devleti`nin (819-1005) dağılmaya başladığı dönemde, bu devlette

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI FARS DİLİ VE EDEBİYATI BİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI FARS DİLİ VE EDEBİYATI BİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI FARS DİLİ VE EDEBİYATI BİLİM DALI HÂCE İMÂM ZAHÎRU D-DÎN NÎŞÂBÛRÎ NİN SELÇUKNÂME Sİ (İNCELEME-ÇEVİRİ) Yüksek

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ

İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ TALAS SAVAŞI (751) Diğer adı Atlık Savaşıdır. Çin ile Abbasiler arasındaki bu savaşı Karlukların yardımıyla Abbasiler kazanmıştır. Bu savaş sonunda Abbasilerin hoşgörüsünden etkilenen

Detaylı

ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ

ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ TÜRKLERİN ANADOLU YU VATAN EDİNMESİ Anadolu nun Keşfi: *Büyük Selçuklu Devleti döneminde Tuğrul ve Çağrı Bey dönemlerinde Anadolu ya keşif akınları yapılmış ve buranın yerleşmek

Detaylı

İSLAM TARİHİ II. Hafta 8. Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

İSLAM TARİHİ II. Hafta 8. Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İSLAM TARİHİ II Hafta 8 Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken

Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken Kerbela Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken ve dış tehlike belirtileri de baş gösterince

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

İktisat Tarihi I

İktisat Tarihi I İktisat Tarihi I 11.10.2017 12. asrın ikinci yarısından itibaren Anadolu Selçuklu Devleti siyasi ve idari bakımdan pekişmişti. XII. yüzyıl sonlarından itibaren şehirlerin gelişmesi ile Selçuklu ekonomik

Detaylı

DOĞU ANADOLU YA İLK SELÇUKLU AKINI

DOĞU ANADOLU YA İLK SELÇUKLU AKINI DOĞU ANADOLU YA İLK SELÇUKLU AKINI ATİLLA BALIBEY E Posta:a.balibey@mynet.com Giriş: Türkler in Anadolu ya tarihi kayıtlarla sabit ilk girişi; 395 396 yıllarında, Hun Türkleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

KİRMAN MELİKİ KAVURD BEY İN BÜYÜK SELÇUKLU TAHTINI ELE GEÇİRME TEŞEBBÜSLERİ *

KİRMAN MELİKİ KAVURD BEY İN BÜYÜK SELÇUKLU TAHTINI ELE GEÇİRME TEŞEBBÜSLERİ * , ss. 221-237. KİRMAN MELİKİ KAVURD BEY İN BÜYÜK SELÇUKLU TAHTINI ELE GEÇİRME TEŞEBBÜSLERİ * Nurulah YAZAR ** Özet Büyük Selçuklu Devleti nde Türk töresi ve devlet geleneğine uygun olarak ülke hânedân

Detaylı

Selçuklular Cilt I "Büyük Selçuklu Devleti Tarihi ( )"

Selçuklular Cilt I Büyük Selçuklu Devleti Tarihi ( ) Selçuklular Cilt I "Büyük Selçuklu Devleti Tarihi (1040-1157)" Osman G. Özgüdenli ISBN 978-605-558-699-7, 1.c.; 367 sayfa, 25 TL 1035 yılında küçük bir göçebe topluluk hâlinde Ceyhun nehrini geçerek Horasan'a

Detaylı

TÜRK EĞİTİM TARİHİ 4. Dr. Öğr. Ü. M. İsmail Bağdatlı.

TÜRK EĞİTİM TARİHİ 4. Dr. Öğr. Ü. M. İsmail Bağdatlı. TÜRK EĞİTİM TARİHİ 4 Dr. Öğr. Ü. M. İsmail Bağdatlı mismailbagdatli@yahoo.com SELÇUKLULAR VE ANADOLU BEYLİKLERİ Batı Göktürklerin 659 da egemenliklerini kaybetmelerinden sonra, Oğuzların bir kısmı Balkaş

Detaylı

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ. Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ. Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040 TOLUNOĞULLARI Tolunoğlu Ahmet tarafından Mısır da kurulmuştur. Abbasiler bu devlete

Detaylı

Irak Selçuklu Devletinin Yıkılmasında Halife Nasır Li-Dinillah ın Rolü. Fatih GÜZEL*

Irak Selçuklu Devletinin Yıkılmasında Halife Nasır Li-Dinillah ın Rolü. Fatih GÜZEL* Irak Selçuklu Devletinin Yıkılmasında Halife Nasır Li-Dinillah ın Rolü Fatih GÜZEL* Özet AbbasîDevleti kuruluşundan kısa bir süre sonra önce Türk komutanlarının sonra da ŞiîBüveyhîlerin baskısı altına

Detaylı

Selçuklu Tarihini Derinden Etkileyen Bir Olay: Selçuklu-Yabgulu

Selçuklu Tarihini Derinden Etkileyen Bir Olay: Selçuklu-Yabgulu TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 545 Selçuklu Tarihini Derinden Etkileyen Bir Olay: Selçuklu-Yabgulu Mücadelesi An Incident Influencing Seljuq History Deeply: The Struggle Between Seljuqs and Yabgulular

Detaylı

MERÂGÂ ATABEGĐ AKSUNGUR (I.) EL-AHMEDÎLÎ

MERÂGÂ ATABEGĐ AKSUNGUR (I.) EL-AHMEDÎLÎ MERÂGÂ ATABEGĐ AKSUNGUR (I.) EL-AHMEDÎLÎ ÖZET Ergin AYAN * Aksungur el-ahmedîlî, Merâga bölgesinde Selçuklular a bağlı olarak hüküm süren Ahmedîlî atabeglerinin en meşhurlarından biridir. Aksungur el-ahmedîlî,

Detaylı

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ NİN DOĞU POLİTİKASI

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ NİN DOĞU POLİTİKASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI ORTAÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ NİN DOĞU POLİTİKASI Yasemin AKYOL YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Yrd. Doç. Dr. Sefer

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 9.Ders. Dr. İsmail BAYTAK III. HAÇLI SEFERİ

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 9.Ders. Dr. İsmail BAYTAK III. HAÇLI SEFERİ HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 9.Ders Dr. İsmail BAYTAK III. HAÇLI SEFERİ 3.HAÇLI SEFERİ (1189-1192) Sebepleri: 1187 yılında Selahattin Eyyubi nin Hıttin Savaşı nda Küdus Kralı nı yenmesi ve şehri ele geçirmesi

Detaylı

BÜYÜK SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE BAĞDAT. Dr. Selim KAYA KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

BÜYÜK SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE BAĞDAT. Dr. Selim KAYA KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü AKADEMİK BAKIŞ, SAYI 15, EKİM, 2008 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694-528X, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız- Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat-KIRGIZİSTAN

Detaylı

SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ

SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ Kamil ERON Tarihi kaynaklarda II.Süleyman Şah ın tahta çıkış tarihi H. 7 Zilkade 592 olarak yazmaktadır. Fakat bu tarihin doğru olması nümismatik

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

TARİH 10 HAZIRLAYAN: ARİF ÖZBEYLİ

TARİH 10 HAZIRLAYAN: ARİF ÖZBEYLİ TARİH 10 HAZIRLAYAN: ARİF ÖZBEYLİ 1.3. ANADOLU NUN İLK FATİHLERİ Anadolu ya ilk Türk akınları IV. yüzyılın sonlarında Avrupa Hunları tarafından düzenlenmiştir. 395-398 yılları arasında Avrupa Hunları;

Detaylı

Onar Köyünün Kurucusu Şeyh Hasan Onar, Emîr Onar ın (ö. 1099/1100) Torunu mudur?

Onar Köyünün Kurucusu Şeyh Hasan Onar, Emîr Onar ın (ö. 1099/1100) Torunu mudur? Onar Köyünün Kurucusu Şeyh Hasan Onar, Emîr Onar ın (ö. 1099/1100) Torunu mudur? Şeyh Hasan Onar ın, Anadolu da ilk Fütüvvet (Ahi) örgütlenmesinin kurucuları arasında bulunduğu Prof. Dr. Mikail Bayram

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ   Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 02.03.2018 Youtube kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. ARİF ÖZBEYLİ Tahta Geçme Yaşı: 33.3 Saltanat

Detaylı

PROF. DR. ERDOĞAN MERÇİL E ARMAĞAN

PROF. DR. ERDOĞAN MERÇİL E ARMAĞAN P R O F. D R. E R D O Ğ A N M E R Ç İ L ' E A R M A Ğ A N 1 PROF. DR. ERDOĞAN MERÇİL E ARMAĞAN 75. Doğum Yılı 2 P R O F. D R. E R D O Ğ A N M E R Ç İ L ' E A R M A Ğ A N YA YIN NO: 552 PROF. DR. ERDOĞAN

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALI SELÇUKLU DEVLETİ NDE İSYANLAR. Yüksek Lisans Tezi. Nurullah YAZAR

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALI SELÇUKLU DEVLETİ NDE İSYANLAR. Yüksek Lisans Tezi. Nurullah YAZAR T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANABİLİM DALI SELÇUKLU DEVLETİ NDE İSYANLAR Yüksek Lisans Tezi Nurullah YAZAR Ankara-2007 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ 1 SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ Gürbüz MIZRAK Süleyman Şah Türbesi ve bulunduğu alan Suriye'nin Halep ilinin Karakozak Köyü sınırları içerisindeydi. Burası Türkiye'nin kendi sınırları dışında sahip olduğu tek toprak

Detaylı

BÜYÜK SELÇUKLULAR DÜNYASINDA YAS TUTMA ÂDETLERİ VE TAZİYE MERASİMLERİ

BÜYÜK SELÇUKLULAR DÜNYASINDA YAS TUTMA ÂDETLERİ VE TAZİYE MERASİMLERİ Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3, Ocak-2012, s. 29-41 BÜYÜK SELÇUKLULAR DÜNYASINDA YAS TUTMA ÂDETLERİ VE TAZİYE MERASİMLERİ Cihan PİYADEOĞLU* ÖZET: Ölüm olgusu, yaşayan

Detaylı

Edirne Tarihi - Osmanlı Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Osmanlı Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Osmanlı Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Osmanlı Dönemi Başlangıcı : Edirne nin Fethi......... 4 0.2 Padişahlar Döneminde

Detaylı

Büyük Selçuklular Döneminde Nişabur un Siyasî Durumu

Büyük Selçuklular Döneminde Nişabur un Siyasî Durumu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RESEARCH Büyük Selçuklular Döneminde Nişabur un Siyasî Durumu The Political Situation of Nishapur in the Period of Great Seljuks Nurulah YAZAR a a İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü,

Detaylı

DÂNİŞMENDLI DEVLETİ ZAMANINDA MARAŞ TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ

DÂNİŞMENDLI DEVLETİ ZAMANINDA MARAŞ TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 421 DÂNİŞMENDLI DEVLETİ ZAMANINDA MARAŞ TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kayhan Maraş, İslâm fetihleri sonucu Anadolu topraklarına kadar ilerleyen Müslüman Arapların

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SULTAN TUĞRUL BEY DÖNEMİ TÂBİ DEVLETLER ESİN KÜÇÜKBEKİR YÜKSEK LİSANS TEZİ TARİH ANABİLİM DALI

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SULTAN TUĞRUL BEY DÖNEMİ TÂBİ DEVLETLER ESİN KÜÇÜKBEKİR YÜKSEK LİSANS TEZİ TARİH ANABİLİM DALI T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SULTAN TUĞRUL BEY DÖNEMİ TÂBİ DEVLETLER ESİN KÜÇÜKBEKİR YÜKSEK LİSANS TEZİ TARİH ANABİLİM DALI AKADEMİK DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. FUAT HACISALİHOĞLU İKİNCİ

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

HÜKÜMDAR TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE DEVLET TEŞKİLATI. KONU ANLATIMI tarihyolu.com TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE HATUN TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI

HÜKÜMDAR TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE DEVLET TEŞKİLATI. KONU ANLATIMI tarihyolu.com TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE HATUN TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE HATUN TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI Talaş Savaşı'ndan sonra İslamiyet, Türkler arasında hızla yayılmaya başladı. X. yüzyıldan itibaren Türklerin İslam medeniyetinin etkisi

Detaylı

SELÇUKLU İKTİDAR MÜCADELESİ EKSENİNDE REY ŞEHRİ

SELÇUKLU İKTİDAR MÜCADELESİ EKSENİNDE REY ŞEHRİ Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2016/2, c. 15, sayı: 30, ss. 549-571 SELÇUKLU İKTİDAR MÜCADELESİ EKSENİNDE REY ŞEHRİ Nurullah YAZAR * Özet: Büyük Selçuklular ın yeni bir güç olarak varlığını

Detaylı

Sultan Sencer (Sancar) Dönemi ( ) Selçuklularda Taht Mücadeleleri

Sultan Sencer (Sancar) Dönemi ( ) Selçuklularda Taht Mücadeleleri BAYINDIR: SULTAN SENCER DÖNEMİ 115 Sultan Sencer (Sancar) Dönemi (1119-1157) Selçuklularda Taht Mücadeleleri The Era of Sultan Sencer (1119-1157) and Power Struggles during the Seljukide Period Abdullah

Detaylı

BAZI ERKEN DÖNEM SELÇUKLU VEZİRLERİ HAKKINDA NOTLAR

BAZI ERKEN DÖNEM SELÇUKLU VEZİRLERİ HAKKINDA NOTLAR Tarih Okulu Eylül-Aralık 2010 Sayı VIII, 141-149. BAZI ERKEN DÖNEM SELÇUKLU VEZİRLERİ HAKKINDA NOTLAR Harold BOWEN Çeviren: Mustafa ALİCAN Arapça ve Farsça yazan ortaçağdaki Müslüman tarihçiler, bize,

Detaylı

SELÇUKLULARDA ZENGİN EMÎRLER. Erdoğan Merçil *

SELÇUKLULARDA ZENGİN EMÎRLER. Erdoğan Merçil * Tarih İncelemeleri Dergisi XXVIII / 1, 2013, 193-207 SELÇUKLULARDA ZENGİN EMÎRLER Erdoğan Merçil * Özet Selçuklular devrinde bazı emîrlerin çok zengin olmaları dönemin tarihçilerinin de dikkatini çekmiş

Detaylı

NİZÂMİYE MEDRESELERİNİN KURULUŞU VE ÖNEMİ THE FOUNDATION OF NIZAMIYYA MADRASAS AND THEIR IMPORTANCE

NİZÂMİYE MEDRESELERİNİN KURULUŞU VE ÖNEMİ THE FOUNDATION OF NIZAMIYYA MADRASAS AND THEIR IMPORTANCE USAD, Bahar 2018; (8): 124-135 Gönderim Tarihi: 30.04.2018 E-ISSN: 2548-0154 Kabul Tarihi: 11.06.2018 NİZÂMİYE MEDRESELERİNİN KURULUŞU VE ÖNEMİ THE FOUNDATION OF NIZAMIYYA MADRASAS AND THEIR IMPORTANCE

Detaylı

İNANÇOĞLU MURAD ARSLAN BEY İN SİKKELERİ

İNANÇOĞLU MURAD ARSLAN BEY İN SİKKELERİ İNANÇOĞLU MURAD ARSLAN BEY İN SİKKELERİ Kamil Eron 1 Gültekin Teoman 2 Anadolu beylikleri sikkeleri içinde en az bilgiye sahip olduğumuz, hakkında en az yazılı kaynak olan sikkelerden biri de İnanç oğulları

Detaylı

MUHAMMED B. ALİ. B. MUHAMMED ŞEBÂNKÂREÎ NİN MECMAU L- ENSÂB Fİ T-TEVÂRÎH ADLI ESERİ *

MUHAMMED B. ALİ. B. MUHAMMED ŞEBÂNKÂREÎ NİN MECMAU L- ENSÂB Fİ T-TEVÂRÎH ADLI ESERİ * TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2018, Yıl:6, Sayı:13 Geliş Tarihi: 20.05.2018 Kabul Tarihi:11.06.2018 Sayfa:496-501 ISSN: 2147-8872 MUHAMMED B. ALİ. B. MUHAMMED ŞEBÂNKÂREÎ

Detaylı

SELÇUKLU HANEDANININ ÖNEMLİ BİR MENSUBU: İBRAHİM YINAL

SELÇUKLU HANEDANININ ÖNEMLİ BİR MENSUBU: İBRAHİM YINAL SELÇUKLU HANEDANININ ÖNEMLİ BİR MENSUBU: İBRAHİM YINAL ÖZ Cihan PİYADEOĞLU İbrahim Yınal, Büyük Selçuklu Devleti nin kurucuları olan Tuğrul ve Çağrı Beyler in anne bir kardeşidir. Selçuklu topluluklarının

Detaylı

İktisat Tarihi I Ekim II. Hafta

İktisat Tarihi I Ekim II. Hafta İktisat Tarihi I 13-14 Ekim II. Hafta Osmanlı Kurumlarının Kökenleri 19. yy da Osmanlı ve Bizans hakkındaki araştırmalar ilerledikçe benzerlikler dikkat çekmeye başladı. Gibbons a göre Osm. Hukuk sahasında

Detaylı

IRAK SELÇUKLU SULTANLARININ EVLİLİKLERİ

IRAK SELÇUKLU SULTANLARININ EVLİLİKLERİ IRAK SELÇUKLU SULTANLARININ EVLİLİKLERİ Ergin AYAN Yrd. Doç. Dr., Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Ordu, e-posta: alpsunkar@hotmail.com Özet Bu çalışmamızda Mahmud b. Muhammed Tapar

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

SELÇUKLULAR DA AV HUNTING PRACTISE OF SELJUKS

SELÇUKLULAR DA AV HUNTING PRACTISE OF SELJUKS USAD, Bahar 2018; (8): 136-146 Gönderim Tarihi: 23.02.2018 E-ISSN: 2548-0154 Kabul Tarihi: 24.04.2018 SELÇUKLULAR DA AV HUNTING PRACTISE OF SELJUKS Erdoğan MERÇİL * Öz Türkler tarafından spor ve savaşa

Detaylı

SELÇUKLU DEVLET YÖNETİMİNDE KADININ YERİ VE ALTUNCAN HATUN ÖRNEĞİ

SELÇUKLU DEVLET YÖNETİMİNDE KADININ YERİ VE ALTUNCAN HATUN ÖRNEĞİ SELÇUKLU DEVLET YÖNETİMİNDE KADININ YERİ VE ALTUNCAN HATUN ÖRNEĞİ The Role of Woman in the Governance of Great Seljuk Empire: an Example of Altuncan Hatun Ayşe Dudu Kuşçu 1 Öz Büyük Selçuklu Devleti nin

Detaylı

SELÇUKLU İKTİDARININ BELİRLENMESİNDE ROL OYNAYAN GÜÇLER VE MELİKŞÂH IN BÜYÜK SELÇUKLU TAHTINA ÇIKIŞI

SELÇUKLU İKTİDARININ BELİRLENMESİNDE ROL OYNAYAN GÜÇLER VE MELİKŞÂH IN BÜYÜK SELÇUKLU TAHTINA ÇIKIŞI Gazi Türkiyat 2007/1:9-33 SELÇUKLU İKTİDARININ BELİRLENMESİNDE ROL OYNAYAN GÜÇLER VE MELİKŞÂH IN BÜYÜK SELÇUKLU TAHTINA ÇIKIŞI (The Forces in the Determination of the Political Power in the Seljuk State

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

BÜYÜK SELÇUKLU TARİHİ

BÜYÜK SELÇUKLU TARİHİ BÜYÜK SELÇUKLU TARİHİ TAR106U KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1. ÜNİTE Kuruluş Dönemi SELÇUKLULAR IN KÖKENİ Selçuklular, XI-XIV.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR 1 ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Adı Soyadı: Ebru ALTAN Doğum Tarihi: 5.11.1969 Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans TARİH İSTANBUL ÜNİ. 199 Y. Lisans ORTAÇAĞ TARİHİ İSTANBUL ÜNİ. 1995

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları

Detaylı

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu 1. HZ. EBU BEKİR DÖNEMİ (632-634) a.yalancı peygamberlerle mücadele edildi.

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Konular *Abbasiler *Me mun döneminden Mu temid dönemine kadar Mu temid Döneminden İtibaren Kaynaklar: *Hakkı Dursun Yıldız, Şerare Yetkin, Abbasiler, DİA, I, 1-56. * Philip

Detaylı

TÜRKİYE'DE SOSYAL BİLGİLER VE TARİH ÖĞRETİMİNDE SELÇUKLU TARİHİ'NİN YERİ VE ÖNEMİ

TÜRKİYE'DE SOSYAL BİLGİLER VE TARİH ÖĞRETİMİNDE SELÇUKLU TARİHİ'NİN YERİ VE ÖNEMİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRKİYE'DE SOSYAL BİLGİLER VE TARİH ÖĞRETİMİNDE SELÇUKLU TARİHİ'NİN YERİ

Detaylı

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu > Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Aşağıda tarihteki 23 Türk devleti hakkında bilgiler verilmiştir. Türkler'in bugüne değin kurmuş oldukları devletlerin

Detaylı

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça BEDİR SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI Nedenleri Kaynakça Sonuçları Bedir savaşın en önemli nedeni Müslümanları hicrete zorlayan Kureyşlilerin, hicret

Detaylı

KURTALAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

KURTALAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları KURTALAN İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 163 3.5. KURTALAN İLÇESİ 3.5.1. ERZEN ŞEHRİ VE KALESİ Son yapılan araştırmalara kadar tam olarak yeri tespit edilemeyen Erzen şehri, Siirt İli Kurtalan İlçesi

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

Devrim Öncesinde Yemen

Devrim Öncesinde Yemen Yemen Devrimi Devrim Öncesinde Yemen Kuzey de Zeydiliğe mensup Husiler hiçbir zaman Yemen içinde entegre olamaması Yemen bütünlüğü için ciddi bir sorun olmuştur. Buna ilaveten 2009 yılında El-Kaide örgütünün

Detaylı

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ 1.GÜN 24 Mayıs 2015 Pazar Ankara Tahran 2. GÜN 25 Mayıs 2015 Pazartesi Tahran Tebriz Saat 18.00 de Ankara Esenboğa Havalimanı Dış hatlar servisinde

Detaylı

PRT 403 Geç Asur-Geç Babil Arkeolojisi. 8. Sanherib Dönemi (Siyasi tarih, mimari ve kabartmalar).

PRT 403 Geç Asur-Geç Babil Arkeolojisi. 8. Sanherib Dönemi (Siyasi tarih, mimari ve kabartmalar). PRT 403 Geç Asur-Geç Babil Arkeolojisi 8. Sanherib Dönemi (Siyasi tarih, mimari ve kabartmalar). Sanherib, Sennaherib, Sin-ahhe-riba ( 704-681) II. Sargon un 705 te ölümünde sonra, tahta oğlu Sanherib

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

SULTANLIĞI MEŞRUİYET KAZANMAMIŞ BİR SELÇUKLU ŞEHZADESİ: TUĞRUL ARSLAN A SELJUK PRINCE WHOSE SULTANATE DID NOT GAIN LEGITIMACY: TUGRUL ARSLAN

SULTANLIĞI MEŞRUİYET KAZANMAMIŞ BİR SELÇUKLU ŞEHZADESİ: TUĞRUL ARSLAN A SELJUK PRINCE WHOSE SULTANATE DID NOT GAIN LEGITIMACY: TUGRUL ARSLAN USAD, Bahar 2017; (6): 35-52 E-ISSN: 2548-0154 SULTANLIĞI MEŞRUİYET KAZANMAMIŞ BİR SELÇUKLU ŞEHZADESİ: TUĞRUL ARSLAN A SELJUK PRINCE WHOSE SULTANATE DID NOT GAIN LEGITIMACY: TUGRUL ARSLAN Tülay METİN Öz

Detaylı

Skyros adasında Robert Brooke nin mezar taşındaki yazı

Skyros adasında Robert Brooke nin mezar taşındaki yazı 1 2 Skyros adasında Robert Brooke nin mezar taşındaki yazı Tanrının hizmetkarı, İngiliz Başbakanının oğlu Teğmen Asquith nin dostu,ingiliz Donanması asteğmenlerinden İstanbul un kurtarılması için ölen

Detaylı

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) ISSN:

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) ISSN: Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) ISSN:2148-9963 www.asead.com HAÇLILARLA MÜCADELEDE HALEB ŞEHRİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ (SELÇUKLULAR-İMÂDEDDÎN

Detaylı

Makale Bilgisi / Article Info Geliş/Received: Kabul/Accepted: SELÇUK BEY İN OĞLU MUSA YABGU NUN SİSTÂN HÂKİMİYETİ

Makale Bilgisi / Article Info Geliş/Received: Kabul/Accepted: SELÇUK BEY İN OĞLU MUSA YABGU NUN SİSTÂN HÂKİMİYETİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, The Journal of Social Sciences Institute Sayı/Issue:34 Sayfa / Page: ISSN: 1302-6879 VAN/TURKEY Makale Bilgisi / Article Info Geliş/Received: 01.02.2017 Kabul/Accepted:18.03.2017

Detaylı

Dunkirk'ün gerçek tarihi

Dunkirk'ün gerçek tarihi Dunkirk'ün gerçek tarihi Tüm zamanların ilk on savaş filmleri arasında gösterilen Dunkirk'te, savaşın gerçek kahramanları gözardı mı edildi? 17.08.2017 / 13:25 Hindistanlı askerlerin yardımı olmasaydı,

Detaylı

ARAPÇA KAYNAKLARA GÖRE SULTAN ALP ARSLAN IN ÖLÜMÜ VE DEFNEDİLDİĞİ YER *

ARAPÇA KAYNAKLARA GÖRE SULTAN ALP ARSLAN IN ÖLÜMÜ VE DEFNEDİLDİĞİ YER * Tarih Dergisi, Sayı 65 (2017 / 1), İstanbul 2017, s. 19-28 ARAPÇA KAYNAKLARA GÖRE SULTAN ALP ARSLAN IN ÖLÜMÜ VE DEFNEDİLDİĞİ YER * Öz Abdülkerim ÖZAYDIN ** Büyük Selçuklu İmparatorluğu nun (1040-1157)

Detaylı

Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations

Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations www.libridergi.org Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations Volume III (2017) Muhammed bin Havendşah bin Mahmud Mirhand, Ravratü s Safa Mülük-i Gazneviyye.

Detaylı

Moğol İstilasında Halife Nâsır li-dinillâh ın Rolü. The Role of Caliph al-nasir li-din Allah in Mongol Invasion

Moğol İstilasında Halife Nâsır li-dinillâh ın Rolü. The Role of Caliph al-nasir li-din Allah in Mongol Invasion İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 4, Sayı: 1, 2015 Sayfa: 142-158 Moğol İstilasında Halife Nâsır li-dinillâh ın Rolü Öz Fatih GÜZEL Dr., DİB fatihguzel75@hotmail.com XII. yüzyılın ilk

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI ORTAÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI ORTAÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI ORTAÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI SULTAN TUĞRUL BEY DEVRİ HÂKİMİYET MÜCADELELERİ (1040 1063) YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Aslıhan KÖSE Tez

Detaylı

Tülay METİN. Ocak-Nisan 2011 January-April 2011 Sayı IX, ss Number IX, pp

Tülay METİN. Ocak-Nisan 2011 January-April 2011 Sayı IX, ss Number IX, pp Tarih Okulu The History School Ocak-Nisan 2011 January-April 2011 Sayı IX, ss. 199-204. Number IX, pp. 199-204. Ahmad N. Ibesch, Dimaşk fi Asrı Selâtin el-memâlik, Orient Printing- Publishing, Damascus-Syria,

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders. Dr. İsmail BAYTAK. İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders. Dr. İsmail BAYTAK. İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders Dr. İsmail BAYTAK İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET I. GÖKTÜRK DEVLETİ (552-630) Asya Hun Devleti nden sonra Orta Asya da kurulan ikinci büyük Türk devletidir. Bumin Kağan

Detaylı

Tahriru'ş Şam'dan Ahraru'ş Şam'a: Sizlerle tek yumruk olmayı temenni ediyorduk

Tahriru'ş Şam'dan Ahraru'ş Şam'a: Sizlerle tek yumruk olmayı temenni ediyorduk Tahriru'ş Şam'dan Ahraru'ş Şam'a: Sizlerle tek yumruk olmayı temenni ediyorduk Tahriru'ş Şam, Ahraru'ş Şam'a yönelik açıklamasında 'İdlib ve diğer fetihlerdeki gibi sizlerle tek yumruk olarak kalmayı temenni

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

Gazi Ahmet Muhtar Paşa

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren Cepheden Cepheye Koşan Komutan: Gazi Ahmet Muhtar Paşa O smanlı Devletinin son dönemlerinde, ordunun en önemli komutanlarından biri de, Gazi Ahmet Muhtar Paşa dır. Verilen

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 58, Kasım 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 58, Kasım 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 58, Kasım 2017, s. 350-357 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 29.10.2017 20.11.2017 Yrd. Doç. Dr. Züriye

Detaylı

TÜRK İSLAM TARİHİ. Talas Savaşı. Abbasile r. Orta Asya Türkleri ÇİN

TÜRK İSLAM TARİHİ. Talas Savaşı. Abbasile r. Orta Asya Türkleri ÇİN TÜRK İSLAM TARİHİ Abbasile r Talas Savaşı Orta Asya Türkleri ÇİN TÜRKLERİN MÜSLÜMANLARLA KARŞILAŞMALARI Türk Arap ilişkileri ilk kez Hz. Ömer döneminde başlamıştır(sasani devletinin Kadisiye ve nihavent

Detaylı

İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESINDE GELIŞEN TÜRK EDEBIYATI. XIII - XIV yy. Olay Çevresinde Gelişen Metinler

İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESINDE GELIŞEN TÜRK EDEBIYATI. XIII - XIV yy. Olay Çevresinde Gelişen Metinler İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESINDE GELIŞEN TÜRK EDEBIYATI XIII - XIV yy. Olay Çevresinde Gelişen Metinler OLAY ÇEVRESINDE GELIŞEN EDEBI METINLER Oğuz Türkçesinin Anadolu daki ilk ürünleri Anadolu Selçuklu Devleti

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

Haçlılar Karşısında Dânişmendliler Danishmends Against the Crusaders

Haçlılar Karşısında Dânişmendliler Danishmends Against the Crusaders History Studies: International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print), p. 227-234, July 2012 Haçlılar Karşısında Dânişmendliler Danishmends Against the Crusaders Yrd. Doç. Dr. Hüseyin

Detaylı

İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ II TAR104U

İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ II TAR104U İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ II TAR104U KISA ÖZET DİKKAT Buarada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1. Ünite: Abbasilerin Kuruluşu ve İlk Dönem Halifeleri

Detaylı

İSLAM TARİHİ II Doç. Dr. Metin YILMAZ

İSLAM TARİHİ II Doç. Dr. Metin YILMAZ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI İSLAM TARİHİ II Doç. Dr. Metin YILMAZ 1 ÜNITE: 4 BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ (1040-1157) Doç. Dr. Metin YILMAZ İçindekiler 4.1. BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ (1040-1157)... 3 4.2.

Detaylı

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLET ADAMLARININ ADÂLETE VE REFAHA DAYALI TOPLUM DÜZENİ OLUŞTURMA GAYELERİ

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLET ADAMLARININ ADÂLETE VE REFAHA DAYALI TOPLUM DÜZENİ OLUŞTURMA GAYELERİ BÜYÜK SELÇUKLU DEVLET ADAMLARININ ADÂLETE VE REFAHA DAYALI TOPLUM DÜZENİ OLUŞTURMA GAYELERİ (Men Of The Great Seljuqid State Goals Were To Create Social Order Based On Justice And Prosperity) Nilay AĞIRNASLI

Detaylı

Kafiristan nasıl Nuristan oldu?

Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Afganistan'ın doğusunda Nuristan olarak anılan bölgenin Kafiristan geçmişi ve İslam diniyle tanışmasının hikayesi hayli ilginç. 10.07.2017 / 13:21 Hindikuş Dağları'nın güneydoğusunda

Detaylı

SELÇUKLU KÜLTÜR VE MEDENİYETİ. Devlet Teşkilatı:

SELÇUKLU KÜLTÜR VE MEDENİYETİ. Devlet Teşkilatı: SELÇUKLU KÜLTÜR VE MEDENİYETİ Devlet Teşkilatı: Türk devlet geleneğinin esasını oluşturan Selçuklu devlet teşkilatı; Karahanlı, Sâmânlı, Gazneli ve Abbasî devletlerinin teşkilatından geniş ölçüde faydalanmış

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

TIP BAYRAMI DR. YAHYA R. LALELİ

TIP BAYRAMI DR. YAHYA R. LALELİ TIP BAYRAMI DR. YAHYA R. LALELİ ANKARA ROTARY KLÜBÜ 14 MART 2018 HİLTON OTEL, ANKARA Türkiye de 14 Mart ta Kutlanan Tıp Bayramının Anlamı: Tıp alanından çalışanların hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı