hesap verir kılmanın da ötesine geçmektedir. Giroux a (2008) göre bu tavır alış, öğrencilerin özsel

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "hesap verir kılmanın da ötesine geçmektedir. Giroux a (2008) göre bu tavır alış, öğrencilerin özsel"

Transkript

1

2 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ mıştır? Bu tür sorgulama, günümüz için her hangi bir alanda yapılabilen genel bir eleştirel yaklaşımı ifade edebilir. Bütün bunların ötesinde, temel amacı ve çıkış noktası bilgi olan kurumlarda, özellikle de üniversitelerdeki lisansüstü akademik süreçte, bilgi ye bir değer olarak nasıl bir anlam yüklenmektedir? Bu sorular bu çalışmanın temele aldığı sorunu oluşturmaktadır. Bilindiği gibi günümüzde, evrensel bilgi kaynağı olarak, internet gittikçe önem kazanmaktadır. Bir taraftan internet kaynaklı ve hızla akan bilgi trafiği, diğer taraftan akademik sorumluluk gereği bilgi kaynaklarına eleştirel yaklaşım zorunluluğu, akademik süreçte önemli bir sorunu karşımıza çıkarmaktadır. Bundan dolayı çalışmanın amacı, Türkiye de eğitim gören lisansüstü öğrencilerinin internete dayalı bilgiye ulaşma deneyimlerinde eleştirel düşünme yaklaşımlarının değerlendirilmesidir. Bu nedenle, çalışmada, internete dayalı ulaşılan bilgiyi tanımlarken e-bilgi kavramı kullanılacaktır. Çalışmanın kavramsal çerçevesi bölümünde öncelikli olarak, çalışmanın argümanını oluşturan temel sorunsal, eleştirel pedagoji kuramı açısından ortaya konulacaktır. Bu bakış açısından hareketle kavramsal çerçevede, bilgi, üniversite, bilgi çağı, internet, e- bilgi ve eleştirel düşünme yaklaşımı ele alınacaktır. Daha sonra ise günümüz üniversitelerinde lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin, eğitimleri sürecinde yaptıkları araştırma ve akademik amaçlı ödevlerinde internet kaynaklı bilgilere nasıl yaklaştıkları, bu kaynaktan edindikleri bilgileri nasıl değerlendirdikleri ortaya konulacak ve lisansüstü öğrencilerin e-bilgi kaynaklarına yönelik yaklaşımları, eleştirel düşünme açısından değerlendirilecektir. Eleştirel Pedagoji Bağlamında Üniversite, Bilgi ve Eleştirel Düşünme Eleştirel teorisyenlere göre pedagoji eleştirel bir pratiktir (Peters, 2006, s. 21). Her akademik düzeyde öğrencilerin kendilerini sorgulayıcı, süregelen iktidar ilişkileriyle mücadele edici olarak eleştirel aktif yurttaşlar biçiminde hayata hazırlamaları temel zorunluluk olarak ele alınır. Eleştirel pedagojinin eğitime dönük eleştirileri, egemenlerin, hegemonik iktidarlarını inşa etmek ve tüketim toplumu yaratmak için kullanılan bir araç olması noktasında yoğunlaşmaktadır. Eleştirel pedagoji, genel olarak neoliberal ve köktenci tüm eğitim pratiklerine karşı tavır alarak hareket eder. Eleştirel pedagoji, genel yaklaşımıyla, bilginin, iktidarın ve değerlerin eleştirel denetime tabi olması, metinlerin yeniden okunması, radikal sınıf pratikleri yaratılması ya da eleştirel okur-yazarlığın teşvik edilmesiyle otoriteyi hesap verir kılmanın da ötesine geçmektedir. Giroux a (2008) göre bu tavır alış, öğrencilerin özsel bir demokrasi yaratma için gerekli riskleri alabilmeleri için, okulları ve diğer pedagoji alanlarını piyasa mantığının öldürücü etkisinden korumak (s. 19) amacını taşımaktadır. Okullar da, bu tutumun gelişmesi için gerekli olan bilgi, beceri ve sorgulama kültürünü sunan sınıf koşullarını sağlamalıdır. Yine Giroux a (2008) göre böyle bir pedagoji muhakeme etme gücüne sahip, sorgulama ruhuyla beslenmiş olmalıdır. Hem kamu okulları hem de yüksek öğretim kurumları, demokratik kamusal yaşam alanlarını yöneten temel varsayımları sorgulamak için, donanımlı yurttaşlar yaratmak ve öğrencilere bilgi birikimi, tartışma ve diyalog olanakları için gerekli koşulları sağlamak zorundadırlar. Böyle bir pedagoji, başlangıç olarak, öğrencilere kabul edilmiş fikirlerle bağlarını koparmayı önermektedir. Bu başlangıçtan sonra ulaşılacak diğer aşamalar eleştirel entelektüelin zorunluluğudur. Bourdieu ya (1999) göre gerçek eleştirel yaklaşım olmadan gerçek demokrasi ve gerçek eğitim olması düşünülemez. Eleştirel teorisyenler bilgiyi de eleştirel bir süreçle ulaşabileceğimiz bir olgu olarak ele alırlar. Burada ele alınan temel eleştiri yüksek öğretimin, eleştirel ve sorgulayıcı bireyler yetiştirmeye karşı, yenidünya düzenine uygun olma kaygısını karşılamaya dönük bir sürece girdiğidir. Günümüzde piyasa /pazar düşüncesinin demokratik değerlerden daha öncelikli olmasından dolayı, üniversite hızla şirket mantığına dayalı işgücünü yetiştirme platformuna dönüştürülmektedir (Giroux, 2006, s. 68). Bourdieu nun da düşündüğü gibi, özellikle, akademik düzeyde eğitim alan öğrenciler ve akademisyenler, neoliberal semboller altında işlemeye devam eden küresel bilgi arenasında, eleştirel pedagojik koşullar yaratmaya zorunludurlar. Eleştirel pedagoji her şeyden önce yüksek öğretimi ve akademik bilgilenme sürecini aktif ve eleştirel bir süreç olarak ele almaktadır. Buna göre, yüksek öğretim, piyasa güdümlü ve yenidünya düzenini meşrulaştırıcı bilgi üretme, ulaşma ve pratik öğrenme anlayışına aktif olarak karşı çıkma bilinci sunabilmelidir (Giroux, 2008, s. 115). Bilgi üretme ve bilgi kaynağı olarak bazı teknolojik ortamları kullanma konusunda üniversiteler daha ekonomik ve daha hızlı gerekçesiyle eleştirel olmayan ve bu sürecin atlanmasına neden olan yöntemlere ağırlıklı olarak yer verme eğilimleri eleştirel pedagojinin dikkat çektiği önemli bir konudur. Bu eğilimi hem eğitsel hem de teknolojik bir zorunluluk olarak yorumlamak günümüzün en geçerli yaklaşımıdır. Eleştirel pedagoji yaklaşımı tarafından bu durumda dikkat çekilen nokta, ekonomik, tek- 864

3 ÖZTÜRK nolojik ve eğitsel yarar adına eleştirel ve akademik özgürlüğün gözden kaçırılmasıdır. Noble ye (2001) göre elektronik teknolojilerin zorlamaları altında yüksek öğretimi yeniden yapılandırma ve uzaktan eğitime yöneliş, online öğrenme, e-bilgi, pedagojik teslim modelleri ve yöntemleri aracılığı ile akademinin ticari kaygılara teslim edilmesi yönünde işlev görmektedir. Bu yaklaşım akademik süreci, masrafların en aza indirilmesi yaklaşımıyla bilgi ve araştırma biçimlerinin ne ile ödüllendirileceğinin de yöntemini belirlemektedir (Giroux, 2002). Dolayısıyla akademik bir düzlemde, bilgi gibi özgürlüğün ve eleştirel gücün tek kaynağı olan bir değeri üretme ve üretilmiş bilgilere ulaşma yöntemlerinde daha pratik, daha hızlı ve daha küresel/ticari yaralılık ölçütleriyle süreci yönlendirme girişimleri, elektronik bilgi çağının temel sorunu haline gelmiştir. Bu temel sorun hem genel anlamda eleştirel bir pedagojik sürecin koşullara feda edilmesi, hem de bilgi üretme ve elde etme yönteminde eleştirel tutumun atlanmasını daha görünür bir hale getirmektedir. Eleştirel düşünme bütünsel olarak eleştirel pedagojinin temel bir yaklaşımıdır ve sadece var olan öğrenme biçimlerini meşrulaştırma aracı olarak görmez. Eleştirel pedagoji, bir bakış açısı, bir temel yaklaşım olarak eleştirel olmayı her basamakta ve her bir eğitim durumunda hem genel eğitsel paradigmalara karşı hem de var olan egemen/teknolojik öğrenme biçimlerine karşı kullanılmasından yanadır. Bu temel yaklaşımın zorunlu sonucu olarak, günümüzün bilgiye ulaşma biçimlerinin değerlendirilmesi bu paradigmanın sunduğu eleştirel düşünme açısından yapılacaktır. Eleştirel Düşünme, e- Bilgi ve İnternet Rasyonalite kavramı Batının entelektüel geleneğinde, her zaman özgürlük ve özerklik kavramlarıyla birlikte ele alınmıştır. Antik çağdan Aydınlanmaya uzanan süreçte rasyonel bir varlık olarak ele alınan insanın özerklik ve orijinallik özelliği, rasyonalitesiyle paralel olarak düşünülmüştür (Cuypers, 2004). İnsanın bu gücü, eleştirel zihniyet veya eleştirel düşünme gücü olarak önemli bir işlev görür. Kantçı bir yaklaşımla düşünülürse, insanın özerkliğini zorunlu kılan akıl ve rasyonalite yetisi, insanın eleştirel düşünmesini de zorunlu kılmaktadır. Eleştirel düşünme kavramı farklı biçimlerde tanımlanmıştır. Ennis e (1985) göre, ne yapacağımız veya neye inanacağımıza karar verme sürecinde kullandığımız yansıtıcı ve mantıksal düşünmedir. Beyer e (1988) göre ise, bir iddiayı, kaynağı veya bir yargının doğruluğunu, geçerliğini veya değerini net, tutarlı ve objektif şekilde analiz etmedir. Chance (1986) ise, olguları analiz etme, düşünce üretme ve onu örgütleme, görüşleri savunma, karşılaştırmalar yapma, çıkarımlarda bulunma, tartışmaları değerlendirme ve problem çözme yeteneği olarak tanımlamaktadır. Genel bir değerlendirme olarak eleştirel düşünme bir cümlede yer alan ifadelerin doğru değerlendirilmesidir (Ennis, 1996). Kavramla ilgili bütün tanımlamalarda düşünme becerisi olarak, ne yaptığı ve neye inandığını bilme, farkında olma, uslamlama, ve karar verebilme becerileri (Fisher, 2001) üzerinde yoğunlaşılmaktadırlar. Kısaca eleştirel düşünme, disiplinli ve öz denetimli düşünüş biçimidir (Paul ve Elder, 2002). Bu temel özellikler her ne kadar yeni kaynaklarda ele alınsa da bu belirlemelerin temelinin Dewey in 1909 tarihli tanımına kadar uzandığını görmek mümkündür (Fisher, 2001). Eleştirel düşünme kavramı hangi yaklaşımla ele alınırsa alınsın sonuçta, gerçeği birebir yansıtan doğruya ulaşmanın araçlarını sunmalıdır. Bu araçlar, Paul ve Elder in (2010) belirttiği gibi, karşı karşıya olduğumuz herhangi bir durum, olay ya da bilgi konusunda sunulan düşüncenin amacını, içerdiği varsayımı, dayandığı bilgiyi, bakış açısını, kullanılan kavram ve düşünce yapılarını çözmeye, muhakeme etmeye dayanmalıdır. Özellikle bilgi ve onun öğretim alanı olan yapılarda, eğitim süreçlerinde bu yaklaşım, sürecin de evrenselliğini sağlayacak özellikleri taşımalıdır. Bu açıdan bakıldığında eleştirel düşünme kavramı, özel olarak Batının üniversitesini açıklayan tanımlayıcı bir kavram olarak zihinlerde canlanmaktadır. Üniversitelerin, bireyin bir konuda bir yargıya varma veya değerlendirebilme gibi özelliklerini geliştireceği varsayılır (Metz, 2009, s. 180). Ayrıca, üniversiteler, öğrencilerin eleştirel tutumlarını geliştirir gizil iddiası hala yaygın bir düşüncedir. Hatta işverenler bile üniversite mezunlarından eleştirel yetiler beklerler (Phillips ve Bond, 2004, s. 23). Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte gelişen bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin işleyişi ve içeriğini oluşturan bilgi, giderek insan yaşamında büyük bir rol oynamaktadır. Eleştirel düşünürlerce çoğunlukla kullanılan bilgi çağı tanımlamasındaki bilgi kavramı, ekonomik ve kültürel yaşamda oynadığı büyük rolün altını çizmek için kullanılmaktadır (Fuller, 2005, s. 459). Makine, sanayi devrimi için neyi ifade ettiyse bilgisayar teknolojisi de bilgi çağında onu ifade etmektedir (Kumar, 2005). Enformatik küre, bilgi toplumu tanımlamasının bir ifadesidir. İçinde bulunduğumuz çağın temel niteliklerinden biri de bilgi üretimi ve 865

4 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ dağıtımında yaşanan patlamadır. Bu durum beraberinde bilgiye ulaşma biçimlerini de değiştirmiştir. Enformasyon seli ya da enformasyon denizi gibi tanımlamaların en belirgin bir metafor olarak kullanıldığı günümüz sanal bilgi çağında, bilginin niteliğinden çok bolluğu dikkatleri çekmektedir. Bu özellik, sosyal ve kültürel bir dönüşümün hatta bir devrimin odağı olarak nitelendirilmektedir. Bu ise yeni bilişsel ekoloji nin kendi doğrusu, kendi doğası ve değerlerini de oraya koyduğu bir dönemdir (Robins ve Webster, 2002). Toffler a (1990, s. 312) göre günümüz için geçerli olan, bilginin doğruluğu değil, değerli olan şey, bilgi ve kavramların akışı ve hızı dır. Toffler in bu gelecek yaklaşımı, 21. yüzyılın enformasyon toplumuna ilişkin bir ütopyası olan Kompütopya teorisi ile de kesişmektedir (Kumar, 2005). Bu ütopya, ilerleme ve bilgiye dayalı teknolojinin ütopyasıdır. Kumar a göre sanayi sonrası enformasyon çağına egemen olan teknolojik ve enformatik devrimin zirvesine damgasını vuran bilgisayar ve internet insanın düşünmesini ve gerçek beyin gücünü değersizleştiren bir süreç olmuştur. Bilgi günümüzde adeta çoğalarak azalmıştır. Bu paradoks doğru bilgiye değil, daha doğrusu enformasyona dayalı enformatik yığın ın artmasını işaret eder. Jacques Derrida, daha ironik bir yaklaşımla, günümüz bilgi ekonomisi sonucu oluşan global enformasyon toplumunda bir taraftan farklılıklar yok edilirken diğer taraftan farklılıkların ve biçimsiz global kültürün evrenselleştiğini (Trifonas, 2009, s. 315) işaret eder. Eleştirel pedagoji açısından bu yapı, 20. yüzyılın bilimsel ve ilerlemeci anlayışının vardığı teknolojinin bireyleri teknolojileştirme (technologizing) yığınlaştırma, standartlaştırma (totalization) gibi tehlikelerinin bir uzantısıdır (Stone, 2006). Ayrıca 2000 li yıllar, kontrol ve standartlaştırmanın altın çağı (Stone, s. 545) olarak da tanımlanabilir. Bu çağın üniversite öğrencilerinin, iç içe oldukları bu bilgi kaynağı na karşı, avantajları yanında taşıdığı tehlikelere karşı (Rothenberg, 1997) eleştirel düşünme yaklaşımıyla sorumlu oldukları sıkça hatırlatılmaktadır. Özellikle bu konuya akademik anlamda ilk dikkati çekenlerden biri olan Rothenberg, eleştirel düşünmeyi, akademik arenada her tür tez ve karşı teze yönelik bir yaklaşım olarak ele alırken bu tutumu neden internete ve ona dayalı bilgi kaynaklarına yönelik olarak da kullanmayalım? (s. 1) sorusunu gündeme getirmiştir. Her ne kadar piyasa amaçlı liberal eğitim pratiklerinde internet ve web tabanlı eğitim uygulamalarının piyasa koşullarına dönük eleştirel ve problem çözme becerisini artırdığı (Thompson, Martin, Richards ve Branson, 2003) gibi araştırma bulgularına çoğunlukla rastlansa da bu yaklaşımın tersine, eleştirel pedagoji açısından, üniversite öğrencilerinin bilgiye ulaşma ve öğrenme sürecinde yeterli düzeyde akademik kaliteye hizmet edemediği, internetin bilgi kaynağı olarak güncel egemen yapının oluşmasına hizmet eden ve sosyal eleştiriye fırsat vermeyen hatta önünü kapatan bir konuma gelmesine neden olduğu (Selwyn, 2007) da tartışılmaktadır. İnternet ve onun sunduğu bilgi yığını ile karşı karşıya kalan öğrenciler konusunda yapılan araştırmalar bu konuyu değişik açılardan irdelemektedirler. Yapılan araştırmalar genelde, öğrenciler arasında (i) internetin kullanım oranı, (ii) ödev ve akademik araştırmalarda bilgiye ulaşma yolu olarak görme veya (iii) öğrenme, akademik başarı ve internet arasında ilişkileri irdeleyen çalışmalara rastlamak mümkündür (bu üçüncü konuya uzaktan eğitim ve başarıya etkisi konulu çalışmalar da dahil). Bu konuda yapılan araştırmalar genelde bu üç noktada yoğunlaşmaktadır. Örneğin, Jagboro (2003), Art and Science(Sanat ve Bilim) programı öğrencileri arasında yaptığı bir araştırmada, öğrencilerin yaklaşık ünün hergün interneti kullandıklarını öğrencilerin araştırma materyalleri ile ilgili olarak %53.42, ders materyali olarak % oranında internetten yararlandıklarını belirtmektedir. Anderson (2001), Computer Science(Bilgisayar Bilimleri) bölümü öğrencilerinin %54 oranlarda akademik araştırmalarda internete dayalı bilgi elde etme yoluna gittiklerini tespit etmiştir. Jebreen ve Al-Karaki (2008) tarafından yapılan araştırma sonucuna göre ise üniversite öğrencilerinin çoğunluğunun (% 62.4) interneti, etkili bir akademik öğrenme çevresi olarak algıladıkları ortaya çıkmıştır. Kubey, Lavin ve Barrows (2001), üniversite öğrencileri üzerine yaptığı araştırmasında öğrencilerin internet kullanımı ve akademik başarısı üzerine etkisini (akademik başarıyı olumsuz etkilediği sonucunu) ortaya koyar. Çeşitli yaş grupları üzerinde interneti bilgi kaynağı olarak kullanma konusunda yapılan diğer bir araştırmada, katılımcılar genel olarak ödevlerini hazırlamak için internete dayalı bilgi kaynaklarını kullanırken, bilimsel akademik çalışmalar için daha çok yazılı-basılı kaynakları kullandıkları tespit edilmiştir (Xie ve Joo, 2009). Okullarda internet kullanımının okul akademik başarısı arasındaki ilişki üzerine yapılan diğer bir araştırmada, okulda internet kullanımı ve öğrencilerin akademik başarısı arasında olumlu bağlantının olmadığı ortaya koymaktadır (Durán, 2002). Bu araştırmaların bulgu ve değerlendirmelerine göre, bütün bu olumlu ya da olumsuz sonuçları yanında internet, sadece günlük yaşamda değil, aynı zamanda üniversitelerde herkesin kullanımına açılması öğrencilerin tekno- 866

5 ÖZTÜRK loji kullanımlarını önemli derecede arttırdığı da bir gerçektir. Böylelikle öğrenciler daha hızlı araştırma yapmak için önemli bir fırsat elde etmiştir (Anderson, 2001; Braten, Stromso ve Samuelstuen, 2005; Browne, Freeman ve Williamson, 2000; Durán, 2002; Kirkwood ve Price, 2005; Selwyn, 2007). Üniversite öğrencileri düzeyinde yapılan gözlemlerde, genel olarak üniversite öğrencilerinin, interneti, etkili bir akademik öğrenme çevresi olarak görme (Jebreen ve Al-Karaki, 2008; Stapleton, Helm-Park ve Radia, 2006), ders materyali ve dersle ilgili ek bilgi edinme gibi akademik amaçla kullanma (Jones, Johnson-Yale, Millermaier ve Pérez, 2008), ödevlerini hazırlama (Xie ve Joo, 2009), temel bilgi kaynağı olarak kullanma ve kesin ve tek bilgi edinme yolu (Braten ve ark., 2005) olarak görme gibi eğilimlere sahip oldukları ortaya çıkmaktadır. Fakat akademik düzeyde bilgi edinme, araştırma yapma, tez, makale, ödev gibi akademik bilgi üretme sürecinde internetin sunduğu avantajlı bilgi kümelerine, eleştirel düşünme bağlamında yaklaşma zorunluluğu, özellikle lisans ve lisansüstü düzeyde karşı karşıya kalınan eleştirel düşünme sorunu önemini korumaktadır. Yukarıda yer verilen, Gunga ve Ricketts (2008), Halverson (1997), Lynch Vernon ve Smith, (2001), Rothenberg (1997) ve Scherer (1997) gibi araştırmalarda internetin sadece bir öğrenme ve bilgiye ulaşma yolu olarak kullanımını eleştirel olarak sorgulama önerisine rastlanmaktadır. Ayrıca bu çalışmalarda bu yaklaşımın çalışılması gereken bir boyut olarak ortaya konulduğu görülmektedir. Yukarıda ele alınan söz konusu sorunlar yanında internet kullanımındaki artışla birlikte öğrenci ve araştırmacıların araştırmalarının ve ödevlerinin büyük bir kısmını internet kaynaklarına dayalı olarak yürüttükleri şaşırtıcı değildir. Bu olgu gittikçe artan bir oranda karşı karşıya olduğumuz, çoğunlukla da kaçınılmaz olarak değerlendirilen bir durumdur. Bu konuda çeşitli ülkelerde yapılan araştırma ve değerlendirmelerde (yukarıda değinilen çalışmalar) bu durumu görmek mümkündür. Özellikle yapılan araştırmalar internet ve elektronik/web tabanlı öğrenme ve onun yararları noktasında yoğunlaşmaktadır. Uzaktan öğrenme online öğrenme, web tabanlı öğrenme ya da bilgi kaynağı olarak internet vb. konular ağırlıklı olarak ele alınmıştır. Diğer taraftan bazı araştırmalar da (Scherer, 1997; Selwyn, 2007; Thompson ve ark., 2003), öğrencilerin öğrenim süreçlerinde interneti kullanma sıklığı, biçimleri ya da amaçları konularında da yoğunlaşmaktadır. İnternete dayalı araştırma yapma, bilgi edinme süreçlerine ait temel sorunlar ve özellikler, dünyaya paralel olarak Türkiye deki öğretim ortamları için de geçerlilik taşımaktadır. Bazı araştırmalarda, interneti kullanan üniversite öğrencilerinin, ödev yapma ve bilgi toplama (Güney, Bağlı, Şener ve Çok, 2007), bilgi tarama ve öğrenme (Ercan ve Çok, 2007), bilgiye ulaşma amaçlı kullanma (Akkoyunlu ve Yılmaz, 2005) gibi bulgulara rastlamak mümkündür. Ayrıca, interneti eğitimsel araştırma ve makale okuma (Education and reading electronic papers) amacı (Tekinarslan, 2009, s. 8) gibi, daha çok akademik amaç (Gürol, 2010) için kullandıkları vurgulanmaktadır. Bu araştırmalarda, öğrenciler interneti daha çok; hızlı araştırma yapma, etkili bir akademik öğrenme çevresi olarak görme, ders materyali ve dersle ilgili ek bilgi edinme, ödevlerini hazırlama, hatta temel bilgi kaynağı ve kesin ve tek bilgi edinme yolu olarak görme eğilimleri olduğu bulgularına rastlanmaktadır. Araştırmalarda, öğrencilerin internette ulaştıkları bilgi kaynağının özelliğine ilişkin nasıl bir yaklaşım sergiledikleri konusuna değinilmemektedir. Türkiye de bu konuda yapılan çalışmalarda farklı bulgular ve farklı çıkarımlar söz konusudur. Genelde araştırmalar ergen ve üniversite öğrencileri düzeyinde kalmaktadır. Fakat Türkiye de, lisansüstü öğrenim gören öğrenciler ve onların internete dayalı bilgi edinme sürecine eleştirel yaklaşımın incelendiği herhangi bir çalışma saptanamamıştır. Ayrıca, yukarıda belirtilen çalışmalar, sadece interneti, olumlu etkileri, faydaları, öğrencilerin kullanma sıklığı ve düzeyleri gibi yönlerden irdelemektedir. Bu çalışmalarda internetin etkili bir bilgi kaynağı olarak kullanım yaygınlığı (Halverson 1997; Jones ve ark., 2008; Lynch ve ark., 2001; Scherer, 1997 gibi çalışmalar yukarıda belirtildiği gibi bu boyutu kısmen içermekte ya da en azından dile getirmektedir), eleştirel düşünme bağlamında irdelenmemiştir. Diğer eleştirel düşünme bağlamında kısmen irdeleyen söz konusu çalışmalar ise sadece lisans öncesi ve lisans düzeyiyle sınırlı kalan araştırmalardır. Özellikle internetin bir bilgi kaynağı olarak lisansüstü eğitim öğrencileri tarafından kullanım amacının, nedenlerinin, eleştirel ve akademik bağlamda incelenmesi çalışmanın temel gerekçelerinden birini oluşturmaktadır. Günümüz Türkiye sinde de artık, üniversiteler, gerek uzaktan eğitim gerekse internet ağlarıyla öğretim durumlarını ileri düzeyde eğitim teknolojileri ortamında yürütmektedir. Diğer taraftan lisansüstü öğrenim gören öğrenciler gerek dersler ile ilgili haberleşme, bilgi alışverişi, ödev paylaşımı gibi nedenlerle kurdukları web paylaşım sitelerinden, gerekse konularıyla ilgili eğitimsel diğer web sitelerinden sıklıkla yararlanmaktadırlar. Hatta çoğu 867

6 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ öğrenci artık kütüphane ve kitapla iç içe olmak yerine bütün ihtiyacı olan bilgi ve dokümanları internet üzerinden sağlamaktadır. Ayrıca, çoğu öğrenci internet kaynaklarını kullanmadan önce onları yeterince eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutmada hatalı davranabilmektedirler (Lynch ve ark., 2001). Bu ise internet ve çağın bilgi paylaşımından kaynaklanan internet ve hız olgusunun zorunlu sonucu olarak edinilen bilgilerde ve kullanılan internete dayalı kaynaklara dönük yeterli düzeyde inceleme, analiz, değerlendirme gibi eleştirel bir yaklaşım sorununu gündemde tutmaktadır. Günümüzde internetin kullanım sıklığı ve yaygınlı nedeniyle, ayrıca sağladığı kolaylıklar ve avantajlar açısından bir bilgi kaynağı olarak değerlendirmesi yaygın bir yaklaşım olarak karşılaşılan bir durumdur. Bu nedenle çalışmanın amacı, Türkiye de eğitim gören lisansüstü öğrencilerinin internete dayalı bilgiye ulaşma deneyimlerinde eleştirel düşünme yaklaşımlarının değerlendirilmesidir. Bu doğrultuda çalışma aşağıdaki sorularda öne çıkarılan eleştirel düşünme boyutları açısından, akademik bir süreçte bulunan lisansüstü öğrencilerin internet temelli bilgi kaynaklarına dönük eleştirel yaklaşımlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çalışmanın temel problemi, yukarıda ele alınan kavramsal çerçevede ortaya konan yaklaşıma dayalı olarak; lisansüstü öğrenim gören öğrenciler öğrenimleri süresinde internete dayalı bilgi kaynaklarına nasıl yaklaşmaktadırlar? Yaklaşımlarında eleştirel bir değerlendirme ve sorgulama durumlarında yeterli ya da yetersiz tutumlarının nedenleri neler olabilir? şeklinde ifade edilebilir. Bu temel probleme yanıtlar aramak için aşağıdaki alt problemlere yer verilmiştir. 1. Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler ödev ve araştırmaları için interneti niçin bir kaynak olarak kullanmaktadırlar? 2. Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, internette ulaştıkları bilgilerin içeriğini analizine ilişkin nasıl bir yaklaşım sergilemektedirler? 3. Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler internette ulaştıkları bilgi kaynağının özelliğine ilişkin nasıl bir yaklaşım sergilemektedirler? 4. Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler internet kaynağının güvenirliği konusunda nasıl bir yaklaşım sergilemektedirler? Araştırma için oluşturulan sorular da yukarıdaki alt problemleri karşılar nitelikte (yöntem bölümünde yer verilen) 4 adet sorudan oluşturulmuştur. Bu sorular özellikle temel eleştirel düşünme yaklaşımlarını kapsamasına özen gösterilmiştir. Bu yaklaşımlar, (i)bilginin kaynağını, (ii) bilginin içeriğini, (iii) bilgi özelliklerini (hangi bağlamda sunulduğu) ve (iv) bilginin doğruluğunu test etmeye aittir. Bu nedenle araştırma soruları bu temel eleştirel yaklaşımları kapsayıcı nitelikte oluşturulmuştur. Yöntem Bu çalışma nitel bir araştırmadır. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması (case study) yaklaşım esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Bilindiği gibi durum çalışması yaklaşımı bir sorunun, karşılaşılan bir olgunun nasıl ve neden oluştuğunu ortaya koymayı amaçlar (Yin, 2003, s. 7). Araştırmanın kuramsal ve literatür bölümlerinde belirtildiği gibi günümüzde, öğrenci ve araştırmacıların ödev ve araştırmalarının büyük bir kısmını internet kaynaklarına dayalı olarak yürüttükleri açık bir olgu olarak karşımızdadır. Bu olgu gittikçe artan bir oranda karşı karşıya olduğumuz, çoğunlukla da kaçınılmaz olarak değerlendirilen bir durumdur. Asıl amacı ve üzerinde yoğunlaştığı temel konu bilgi olan üniversitelerdeki lisansüstü akademik süreçte, bilgi ye bir değer olarak nasıl bir anlam ve işlev yüklenmektedir? Bu durum, günümüz liberal eğitim ekonomisi anlayışında yararlılığı ve kısa vadede hesaplanabilir sonuçları açısından değerlendirilirken, eleştrirel pedagoji açısından bu durum sorgulanması gereken, geçiştirilmesi mümkün olmayan ve akademik sürecin en önemli aşaması olarak ele alınmaktadır. Bilgi ve onun üretilmesi ya da elde edilmesi süreci bu akademik aşamanın temel sorunudur ve bu süreçte eleştirel tutum olmazsa olmaz (sine qua non) bir durum olarak ele alınır. Bu durum bu çalışmanın temele aldığı tezin hareket noktasını oluşturmaktadır. Bu noktadan hareketle, lisansüstü eğitim öğrencileri, epistemolojik olarak, internette karşı karşıya oldukları bilgi kümelerine karşı nasıl bir eleştirel tutum geliştirmektedirler?, Bu tutumlarının nedenleri neler olabilir?, Bu anlamda elde edilen veriler eleştirel pedagoji ve bu yaklaşımın temel savlarından eleştirel düşünme açısından nasıl değerlendirilebilir? gibi sorular önem arz etmektedir. Dolayısıyla, çalışmada, lisansüstü öğrencilerin ödev ve araştırmalarında sıklıkla başvurdukları epistemolojik yaklaşımın nasıl ve neden inin açıklanması ve değerlendirilmesi esas alınmıştır. Bu sorun araştırma desenine uygun olarak araştırmanın temel problemiyle ilgili olarak açıklanabilecek olan durumu (Patton, 2002) oluşturmaktadır. Örneklem/Çalışma Grubu Çalışma için seçilen katılımcı grup amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmada yer alan çalışma grubunun tespiti ise benzeşik örnek- 868

7 ÖZTÜRK leme yöntemiyle belirlenmiştir. Benzeşik örnekleme yöntemiyle belirgin olan (akademik düzey) bir grubun görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Benzeşik örnekleme yöntemiyle, belirli bir grubun görüşleri konusunda, hem odak grup görüşmeleri hem de açık uçlu sorulara dayanan görüşmelerle etkin bir veri elde edilebilir (Patton, 2002; Yıldırım ve Şimşek, 2005). Seçilen katılımcı grubu hem içinde bulundukları süreç açısından hem de araştırma ve ödevlerinde benzer sorunla yüzyüze bulunmaktadır. Başka bir deyişle, katılımcı grubun lisansüstü olarak hedeflenmesinin nedeni belirgin bir akademik düzeyde öğrenim gören öğrencilerden, eleştirel düşünme ve bilgi üretme yöntemlerinde daha akademik tutum sergileme ve daha duyarlı olmaları gibi bir tutum beklentisidir. Katılımcılar başkentte ve Türkiye nin kuzeybatısında yer alan bir devlet üniversitenin Eğitim Fakültesi nde öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerden oluşturulmuştur. Örneklem için seçilen katılımcıların sadece lisansüstü öğrencisi olması yeterli bir koşul olduğu için, örneklem grubunun farklı üniversitelerden oluşması çalışmanın amacına ve temel tezine aykırı bir durum oluşturmamıştır. Araştırılmak istenen probleme dayalı nedenler, akademik anlamda bir duyarlılığa ait bir değerlendirme olacağı için ve sadece lisansüstü düzeyde bu durumun nedenleri araştırıldığı için çalışmanın amacına uygun bir durum oluşturmaktadır. Katılımcıların hepsinin lisansüstü olması ve söz konusu süreci deneyimlemeleri önemli bir ölçüt olarak ele alınmıştır. Çalışmaya, Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı (EPÖ) ndan 13, Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı (FBÖ) ndan Altı, İlköğretim Ana Bilim Dalı (İÖ) ndan Dört olmak üzere Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı ndan ders alan toplam 23 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların cinsiyet, yaş, tez/ ders dönemi gibi özellikleri açısından dağılımına göre, 16 erkek, 7 kadın katılımcıdan oluşmuştur. Katılımcılar yaş aralığında ve katılımcıların hepsi lisansüstü ders dönemi öğrencisidir. Ders dönemi öğrencilerinden oluşturulmasının en önemli nedeni ders döneminde hazırladıkları, ödev, sunum, makale gibi akademik çalışmalarda söz konusu araştırma problemine ilişkin sorun ve durumlarla karşı karşıya olabilmeleridir. Veri Toplama Araçları Çalışmada veri toplama yöntemi olarak odak grup görüşmesi ve görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşmede, 4 adet açık uçlu sorunun yer aldığı bir form kullanılmıştır. Araştırmada kullanılacak olan dört adet sorunun tespiti ve çalışmada ele alınacak boyutların oluşturulması için birinci aşama olarak odak grup görüşmesi, yapılmıştır. Odak grup görüşmesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı ndan beş öğretim üyesi, beş lisansüstü öğrenci olarak toplam 10 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 1.5 saat süren iki oturum odak grup görüşmesi yapılmıştır. Bu görüşmelerden elde edilen veriler video kamera cihazına kaydedilmiştir. Kayıtların dinlenmesi ve dökümü sürecinde araştırmacıyla birlikte dört lisans öğrencisi yardımcı olmuş ve veriler bilgisayar ortamına (sözcük işlemci/word) aktarılmıştır. Bu süreçte verilerin güvenliği ve gizliliği konusunda, öğrencilere gerekli bilgi verilerek bilgilerin gizliliği ve korunmasına dönük önlemler alınmıştır. Odak grup görüşmesine katılanlara ait yanıtların çözümünde ve bilgisayar ortamına aktarılmasında her iki grubun katılımcılarına Ö1, Ö2, Ö3 (öğretim üyeleri için) ve K1, K2, K3 (öğrenciler için) şeklinde ismler verilerek kodlanmıştır. Odak grup görüşmesinde elde edilen veriler içinde katılımcıların interneti kullanma nedenlerinin içinde, internetin bilgiye ulaşmada daha hızlı olması (K2), zamanı etkili kullanma imkanı tanıması (Ö1, Ö3, Ö4 ve K1, K2, K4), zaman sınırlaması olmaması, çok miktarda ve istenilen her türden bilgiyi içeriyor olması ve ayrıca, bilimsel ve akademik kanalların güvenirliğine yapılan vurgu (K1, K2, K3), bilimsel denetim ve kontrol sürteçlerinin etkililiği (Ö1, Ö4, ve K2, K3) gibi sorunların gündeme getirilmesi ve tartışılması söz konusu araştırma sorularının belirlenmesinde etkili olmuştur. Odak grup görüşmesinden elde edilen verilerden bir düzenleme yapılarak toplam 9 temel soru elde edilmiştir. Bu sorular daha sonra araştırmacının kendi yüksek lisans dersine katılan öğrencileri ile ve sonra da Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (EÖD) Ana Bilim Dalı nda görev yapan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda, tekrarlar elenerek aynı amaca dönük 4 adet temel soru tespit edilmiştir. Veri toplama aracının esnek bir yapıya sahip olması ve sürekli bir değişime açık olması gerektiği (Yıldırım ve Şimşek, 2005) için, ilk olarak yapılan odak grup görüşmesinde elde edilen sonuçların tartışılması ve genel araştırma sorularına ışık tutacak kavramların tespiti için Eğitim Fakültesi nde lisansüstü dersleri yürüten öğretim üyeleriyle ikinci bir toplantı yapılması gerekli görülmüştür. EPÖ ve EÖD Ana Bilim Dalı ndan toplam 3 öğretim üyesi, odak grup görüşme sonuçlarının sorulara dönüştürülmesinde sınflama ve gruplandırma çalışmasına destek vermişlerdir. Elde edilen veriler ışığında görüşme soruları oluşturulmuştur. Görüşme formunda, genel ya da soyut tarzda sorular yerine, çalışma grubunun deneyimleri ile yakından ilişkili, odaklı sorulara yer 869

Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri

Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 311-334 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eğitim Bilimleri Doktora

Detaylı

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies)

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies) Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1(2014) 19-35 (Journal of Global Engineering Studies) Vol. 1 No. 1(2014) 19-35 Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi (Journal of Global Engineering

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Web Tabanlı İçerik Geliştirme Mesleki Gelişim Programının Değerlendirilmesi *

Web Tabanlı İçerik Geliştirme Mesleki Gelişim Programının Değerlendirilmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(4) 1409-1437 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.4.2131

Detaylı

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1 ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:3, Sayı:9 ARALIK 2012 SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1 Prof.Dr. Şefik YAŞAR Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1951-1974 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1365

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

AğAraştırması (WebQuest) Tasarlayıcılarının Bu Etkinliklerin Hazırlanması Sürecine ve Türkiye de Uygulanabilirliklerine İlişkin Görüşleri 1

AğAraştırması (WebQuest) Tasarlayıcılarının Bu Etkinliklerin Hazırlanması Sürecine ve Türkiye de Uygulanabilirliklerine İlişkin Görüşleri 1 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 3, Sayı 2, Aralık 2009, sayfa 124-148. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Kullanımına İlişkin Uzaktan Eğitim Uzmanlarının Görüşleri

Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Kullanımına İlişkin Uzaktan Eğitim Uzmanlarının Görüşleri Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Kullanımına İlişkin Uzaktan Eğitim Uzmanlarının Görüşleri Perceptions of Distance Education Experts Regarding the Use of MOOCs Eren Kesim Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Tarih Kavramına İlişkin Algılarının Yörüngesi

İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Tarih Kavramına İlişkin Algılarının Yörüngesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(6) 2305-2326 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.6.2318

Detaylı

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi *

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1799-1822 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1734

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

8.Sınıf Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile PISA Başarıları ve Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı 1

8.Sınıf Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile PISA Başarıları ve Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı 1 8.Sınıf Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile PISA Başarıları ve Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı 1 Eight Grade Students Epistemological Beliefs with PISA Success and their Scientific Literacy Alper

Detaylı

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI 1 21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI Medya Okuryazarlığına Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler Tessa Jolls Elizabeth Thoman Ders Plan Tasarımı / Yazımı: Jeff Share Çevirenler Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA Yrd.

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-6-2 1. Basım, Kasım 2009 Copyright 2009, TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Bu kitabın

Detaylı

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler *

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1327-1344 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Yüksek Lisans Tezi Sibel ERDOĞAN ANKARA-2012 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Sait TÜZEL a Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sait TÜZEL a Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2291-2316 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1825

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri GEFAD / GUJGEF 33(3): 495-530 (2013) İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri The Problems of Information Technology Teachers

Detaylı

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Türk Kütüphaneciliği 27, 2 (2013), 317-339 FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Selda Ekici * ve Bülent Yılmaz ** Öz Bu çalışma ile FATİH Projesi nin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi),

Detaylı

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternete Yaklaşımları: Betimleyici Bir Çalışma

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternete Yaklaşımları: Betimleyici Bir Çalışma Ortaokul Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternete Yaklaşımları: Betimleyici Bir Çalışma Approaches of Middle School Students to Internet as an Information Access Tool: A Descriptive Study Halise

Detaylı

ERG RAPORLARI. elefltirel düflünme

ERG RAPORLARI. elefltirel düflünme ERG RAPORLARI elefltirel düflünme ele tirel dü ünme prof. dr. ipek gürkaynak prof. dr. füsun üstel prof. dr. sami gülgöz ele tirel dü ünme Eğitim Reformu Girişimi (ERG) iki önemli gereksinimin karşılanmasına

Detaylı