Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baflbakan Neçirvan Barzani, geliflmeleri ve IKBY hükumetinin tutumunu AA'ya de erlendirdi. hsano lu çat da!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baflbakan Neçirvan Barzani, geliflmeleri ve IKBY hükumetinin tutumunu AA'ya de erlendirdi. hsano lu çat da!"

Transkript

1 ISSN Haziran 2014 Sal Fiyat 25 Kr Çatlad, yok oldu! HABER 7. SAYFADA Meyve-sebzede kay td fl üretim! Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c n n aç klamalar HABER 6. SAYFADA Eylemci, el yap m patlay c ile ölmüfl Adana Emniyet Müdürlü ü nden yap lan yaz l aç klamada, izinsiz gösteri s ras nda hayat n kaybeden yafl küçük eylemci için aç klama yapt. Aç klamada, "Yap - lan çal flma neticesinde yafllar nda bir eylemcinin sokak içerisinde el yap m patlay c oldu u de erlendirilen bir maddenin infilak ile olay yerinde hayat n kaybetti i ö renilmifltir" denildi. Celalettin Uluda : Sa duyulu olmal y z Ankaral Dernekler Federasyonu Genel Baflkan Celalettin Uluda ile Türkiye de ve çevresinde geliflen son olaylar konufltuk. Baflkan Uluda, gündemi günlerce iflgal eden bayrak indirme olay n gazetemize de- erlendirdi. Kenan ERGEN in röportaj 3. SAYFADA Murat Duman Duman l Belde 14. Sayfada M.Kemal Pilavo lu ndan lahi Ifl k Makaleleri 8. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Kartal Göktan Yaz yor Sayfada Gülflah Güçyetmez Güncel Yorum 5. Sayfada Fazl K l nç Türkçe Bak fl 3. Sayfada Maliki ca rd Maliki: Kontrolü elimize al yoruz Irak Baflbakan Nuri el- Maliki, ordu birliklerinin Irak fiam slam Devleti (Ifi D) örgütü karfl s nda kontrolü ele geçirmeye ve ilerlemeye bafllad n belirtti. Maliki, gönüllülere hitaben yapt konuflmada, "Göreviniz Irak' Ifi D çetesinden ve Ifi D'li siyasilerden temizlemekle bitmiyor. Irak ordusunu oluflturmak da sizin göreviniz. Musul düflmedi. D ü fl e n, Irak' n düflmesi için aralar nda bahse giren siyasilerdir" diye konufltu. Ankara da ulafl ma ZAM savunmas! Ankara Ulafl m Koordinasyon Merkezi Genel Kurulu nun toplu tafl - ma ücretlerine yapt yüzde 15'i aflan oranlardaki zam ile EGO otobüsleri, Metro, Ankaray, Özel halk otobüsleri ve minibüs ücretleri belirlendi. Ankara Minibüsçüler Esnaf Odas Baflkan Hac bekir Gani, AA muhabirine yapt aç klamada, zamm savunurken flunlar söyledi: "Akaryak t, elektrik, do al gaz ve yedek parçalarda çeflitli oranlarda zam yap lmas na karfl n 33 ayd r baflkentte toplu tafl m ücretlerinde herhangi bir art fl yap lmad." www. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baflbakan Neçirvan Barzani, Irak Baflbakanl n n talebi üzerine peflmerge güçlerinin, Kerkük'e girerek kontrolü sa lad n belirterek "Ordunun çöküflünün ard ndan oluflan bofllu u peflmerge doldurmasayd Ifi D doldururdu. Bu, 'peflmerge f rsat de erlendirip Kerkük'e girdi' fleklinde yorumlanmas n" dedi. TÜRKMEN ÇI LI I Ifi D terör örgütü üyeleri, Musul'da Telafer e ve ilçenin fiii Türkmenlerin yaflad mahallelerine girdi. Çat flmalarda çok say da sivil öldü ve birçok kifli yaraland. Elektrik ve su verilemeyen ilçe, abluka alt nda. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baflbakan Neçirvan Barzani, geliflmeleri ve IKBY hükumetinin tutumunu AA'ya de erlendirdi. Kerkük Vakf Sözcüsü ve Çankaya Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Mahir Nakip, Ifi D terör örgütünün Irak'taki ilerlemesine iliflkin, "fiu anda Telafer bir katliamla karfl karfl yad r. Telafer'de ikamet eden onlarca kifli bizleri telefonla arayarak Ifi D'in insaf na terk edilmek istemediklerini bildiriyorlar. Anavatan Türkiye'ye feryatlar n iletmemizi talep ediyorlar" dedi. dan takip edebilirsiniz Z RVE Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan Abdullah Gül ve Baflbakanl kta Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n baflkanl ndaki güvenlik toplant - lar nda Irak taki durum de erlendirildi, de erlendiriliyor. Baflbakanl k Resmi Konut'ta Erdo an baflkanl - ndaki toplant ya, Genelkurmay Baflkan Orgeneral Necdet Özel, Baflbakan Yard mc s Beflir Atalay, D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, M T Müsteflar Hakan Fidan ve D fliflleri Bakanl Müsteflar Feridun Sinirlio lu kat ld. hsano lu çat da! hsano lu tokalaflmas CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, çat aday formülünün mucidi MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli yi ziyaret ederek ortak Cumhurbaflkan aday konusunu görüfltü. Görüflme sürerken kulislere slam Konferans Örgütü genel sekreterli inden ayr lan Ekmeleddin hsano lu nun ad ortak aday olarak düfltü. ki lider bu isim üzerinde anlaflt klar n aç klad lar. ü Gazetemiz Gazetemiz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi "Bu olayda birinci sorumlu Nuri el-maliki'dir. Ba dat' n yanl fl politikas nedeniyle bu olaylar yafland " diyen Barzani, "Ramadi bölgesinde 2 y l önce gösteriler bafllad nda siyasi bir çözüm bulma çabas içine girilseydi olaylar bu kadar büyümezdi diye konufltu. BASINLA PAYLAfiMAYI UYGUN GÖRMÜYORUZ AA ya aç klamalarda bulunan Barzani, "Musul'daki krizin çözümü için Türkiye ile sürekli irtibat halindeyiz. Baz geliflmeler oluyor. Fakat bu hassas konunun bas nla paylaflmas n uygun bulmuyoruz" dedi. HABER 12. SAYFADA MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli nin mimarl n yapt, CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu n n aday belirleme çal flmalar n Bahçeli ile birlikte yürüttü ü Cumhurbaflkan l için çat aday ismi tespit edildi. Dün MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden K l çdaro lu, Cumhurbaflkan çat aday olarak, diplomat, bürokrat olarak bilinen ve KT Genel Sekreterli i de yapan Ekmeleddin hsano lu'nun ismini MHP lideri Bahçeli ye iletti. K l çdaro lu nun, kavgadan uzak bir aday olarak nitelendirdi i hsano lu için MHP Genel Baflkan Bahçeli de, Türk Milletinin aday diyerek destek ç kt ve seçilmesi için birlikte çal flacaklar n söyledi. https://www.twitter/yedigun.gazetesi MUSTAFA BOYDAK Ankara da ma aza açt Irak mesajlar verdi! Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkanvekili Mustafa Boydak, "Irak ma azalar m zda s k nt yok, sürecin geçici oldu una inan - yoruz. Hükümetimizin bu olay çözece ine inan yoruz " dedi. HABER 12. SAYFADA 1960 lardan bugüne medya; bir varm fl, bir yokmufl bir karar Star Gazetesinden Taha K vanç, Yeni medya düzeni eskileri hat rlatt bafll kl yaz s nda, Radikal Gazetesinin yaz l /bas l yay na son verip internetten eriflilebilir yolu tercih etmesini de erlendirdi. Çocuklu undan bugüne gazetelerin geliflim ve de iflim sürecini hat rlatan Taha K vanç, Az satt ndan bas m ve da t m masraflar yüzünden s k nt yaflayan gazeteler in durumunu de erlendirirken, yaln zca internetten eriflilir olmak n bir ç - k fl yolu olabilece in söyledi. Christian Science Monitor gazetesi ve Newsweek dergisinin internet üzerinden yay na devam etti ine, Time n da ayn yolun yolcusu oldu una vurgu yapan K vanç, Radikal in karar n do al karfl l yor; fakat, Tabii, Radikal Nas l olsa bas lm yorum, iyi muhabirlere ve yazarlara ihtiyac m olmaz diye amatörlerle idare etme yanl fll na düflmezse... sart yla Taha KIVANÇ n yaz s 12 DE Uzan lar ile TC nin Libananco savafl! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ile hâlen Fransa da yaflayan ünlü ifl adam Cem Uzan aras ndaki Libananco savafl tam gaz sürüyor. Dünya Bankas bünyesinde bulunan ICSID in, Türkiye lehine karar vermesinin ard ndan Libananco dosyas n Stokholm mahkemesine tafl yan Cem Uzan, ilk raundu kazand. Stokholm Tahkim Enstitüsü, Cem Uzan n ÇEAfi ve Kepez için açt 2.5 milyar euro luk tahkim davas n kabul etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z reddedilir demiflti. 16 Haziran 2014 Resmi Gazete Akdeniz Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Yönetmeli inin Yürürlükten Kald r lmas na Dair Yönetmelik Cumhuriyet Üniversitesi leri Teknoloji Araflt rma- Gelifltirme Uygulama ve Araflt rma Merkezi Yönetmeli i

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 17 Haziran 2014 Salı Kenan Işık tedaviye Almanya'da devam edecek Gittiği spor salonunda beyin kanaması geçiren Kenan Işık'ın tedavisine Almanya'da bir hastanede devam edilecek. İSTANBUL - Beyin kanaması sonrası 2.5 aydır yoğun bakımda yatan ünlü sunucu Kenan Işık'ın tedavisine Almanya 'daki özel bir rehabilitasyon merkezinde devam edilecek. Eşinin bilincinin kapalı olduğunu söyleyen Beril Işık, "Almanya'daki Allenzsbach isimli özel bir rehabilitasyon merkezi ile görüşme içindeyiz. Burası bilinci kapalı hastalar için özel bir merkez. Kenan'ın durumu hastane ile paylaşıldı. Gelecek yanıta göre oraya gideceğiz" dedi. Beril Işık, "Fizik tedavinin yanında şu an kendisine Kitap okuyoruz, konuşuyoruz" diye konuştu. 21:30 AV PARTİSİ 19:50 KURŞUNLAR ARASINDA Orijinal Adı : The Hunting Party Yönetmen : Richard Shepard Oyuncular : Terrence Howard, Richard Gere, Godana Vunkres, James Brolin, Sanela Seferagic. Yapım : 2007 Macera- Savaş Yıllar boyunca bir savaştan diğerine koşturarak savaş muhabirliği yapmakta olan gazeteci Simon Hunt, Bosna savaşı sırasında yaptığı bir canlı yayın esnasında kendisini kaybeder. Bundan sonra kariyeri tepe taklak gitmeye başlarken, uzan zamandır kameramanlığını yapmakta olan Duck ın durumu ise tersine işlemeye başlar. Ancak Duck, yıllar sonra Bosna ya geri döndüğünde eskiden yaptığı atılgan savaş kameramanlığını hatırlar. Sizin için seçtiklerimiz Orijinal İsmi: Exit Wounds (+7 Şiddet) Yönetmen: Andrzej Bartkowiak Oyuncular: Steven Seagal, Dmx, Isaiah Washington, Anthony Anderson, Michael Jai White, Bill Duke Orin Boyd, kuralları kendine pek dert edinmeyen, hep kendi kanununu uygulamayı yeğleyen sert bir polis memurudur. Yine aldığı emirlerin hepsini ihlal ettiği bir operasyonun ardından üstelik her zaman olduğu gibi başarı da kazanmış olmasına karşın şehrin en kötü bölgelerinden birine gönderilir. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER "Kardeşim İçin" Scott Cooper'ın yönettiği ve Christian Bale, Zoe Saldana, Woody Harrelson, Forest Whitaker ve Willem Dafoe'un rol aldığı "Kardeşim İçin" gerilim severleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Senaryosu Scott Cooper ve Brad Ingelsby'e ait olan filmin yapımcılığını Leonardo DiCaprio üstlendi. ABD ve İngiltere ortak yapımı film, küçük bir kasabada yaşayan iki kardeş Russell ve Rodney'in zorluklarla dolu yaşamını beyazperdeye taşıyor. "Yeni Başlayanlar İçin Vahşi Batı" Seth MacFarlane'nin yönettiği, kendisiyle beraber Charlize Theron, Neil Patrick Harris, Amanda Seyfried ve Liam Neeson'un rol aldığı "Yeni Başlayanlar İçin Vahşi Batı" izleyici ile buluşacak. Komedi türündeki ABD yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Ürkek bir çiftçi olan Albert, kasabaya yeni taşınan gizemli kadına aşık olunca silahlı çatışmalardaki ürkek ve beceriksiz hali gider, yerine cesur bir adam gelir. "Suç Şehri" Orlando Bloom, Forest Whitaker, Tanya Van Graan, Adrian Galley, Conrad Kemp'in oynadığı "Suç Şehri"nin yönetmenliğini Jerome Salle yaptı. Dram ve gerilim türündeki film, Güney Afrika'ya illegal bir maddenin girişiyle beraber oluşan ırkçı bir katliam ile ilgili soruşturmada görevlendirilen polisler Ali Sokhela ve Brian Epkeen'in başından geçenleri anlatıyor. "Aşkta Yanlış Yoktur" eremiah S. Chechik'in yönettiği ve Ryan Kwanten, Sara Canning, Ryan McPartlin ile Kristen Hager'in oynadığı "Aşkta Yanlış Yoktur" romantik komedi severlerin ilgisini çekmeye aday. Filmde bir düğün gününde geline aşık olan bulaşıkçı Leo'nun giriştiği maceralar izlenebilecek. Mutluluk pozu verdiler DIŞ HABERLER- Boşanacakları iddia edilen Nicole Kidman-Keith Urban çifti, geçtiğimiz günlerde el ele objektiflerin karşısına çıktı. Melbourne'deki bir baloya katılan ikili, mutluluk pozları verdi. Urban'ın son dönemde Kidman'la hiç ilgilenmediği ve başka kişilerle görüştüğü, güzel oyuncunun da bu nedenle eşinden boşanmak istediği iddia edilmişti.

3 ANKARA Ankaralı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Celalettin Uludağ: Sağduyulu olmalıyız, provokasyona gelmeyin Ankaralı Dernekler FederasyonuGenel Başkanı Celalettin Uludağ ile Türkiye de ve çevresinde gelişen son olayları konuştuk. Başkan Uludağ, gündemi günlerce işgal eden bayrak indirme olayını, sebep ve sonuç ilişkisi içersinde gazetemiz Yedigün e değerlendirdi. Kent Konseyi başkanlığına Seyfi Saltoğlu seçildi HABER MERKEZİ - Ankara Kent Konseyi 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı nda Seyfi Saltoğlu başkanlığa seçildi. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu nda yapılan Ankara Kent Konseyi nin Genel Kurul Kongresi ne, Ankara Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin yanı sıra; Ankara Valisi tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Kent Konseyi nin yerel seçimler sonrası gerçekleştirdiği 9. Olağan Genel Kurulu nda başkanlığa Seyfi Saltoğlu seçildi. Geçen dönem Ankara Kent Konseyi nin başkanlığını yürüten Ahmet Arslan, veda konuşmasında şunları söyledi: Kent Konseyimizin komisyonlarınca hazırlanılarak, genel kurulumuzda Büyükşehir Belediyesi Meclisi ne sunulmasına karar verdiğimiz onlarca tavsiye kararı, Meclis Genel Kurulu nda oybirliği ile kabul edilerek Ankara da hayırlı hizmetlere vesile oldu. Hepinize katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Daha Sonra Kent Konseyi üyelerince Divan Başkanlığı için önerilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı oybirliği ile seçildi. Divanın oluşmasından sonra Ankara Kent Konseyi Başkanlığı için seçime geçildi. Güncel sohbet RÖPORTAJ KENAN ERGEN -Sayın Uludağ, geçtiğimiz hafta gündemi işgal eden bayrak indirme olayı hakkında ne söylemek istersiniz? -Kesinlikle provokasyon olduğunu düşünüyorum. Çözüm sürecine yönelik bir provokasyon. Ancak provokasyon denilip bu durum suiistimal edilmemeli. Bayrak konusunda hassasız. Gerekirse gerekli cevap verilir. Bu tür provokasyonların farklı şekillerde devam edeceğini düşünüyorum. -Bu tür provokasyonların sizce sebebi veya sebepleri nelerdir? -Bazı kesimlerin çok büyük rantları engellendi. İç ve dış karanlık güçlerin menfaatleri ve para akışı kesildiği için bu tür provokasyonlar olmaya başladı. Hepsi de ekonomik bağlantılı. Türkiye nin gelişmesi ve güçlenmesi bazılarını rahatsız ediyor. Bu mihraplara göre Türkiye nin ekonomisi ne kadar kötüyse onlar için o kadar iyidir. -Zamanlamasıyla ilgili neler söylemek istersiniz? -Zamanlaması çok manidar. Türkiye nin ekonomik gelişmesi ve anlaşmalar sonrası hep aynı şeyleri yaşıyoruz. Bu durumları malesef muhalefet kötü kullanıyor. ODTÜ yolu çalışmalarında ağaçları bahane gösterip her yeri yıkanlar, şimdi neden o yolu kullanıyor. Böyle durumlar hem önemli gelişmeler sonrası oluyor. -Vatandaşlara ne önerirsiniz? -Sağduyulu ve sabırlı olmalıyız. Provokasyonlara fırsat vermemeliyiz. İstedikleri kavga ve kargaşadır. Özellikle İngiltere, Avrupa Birliği vb. ülkeler gelişmelerden rahatsız. Özellikle İngiltere, Başbakan Erdoğan ın Afrika ülkeleriyle yakınlaşmasından, yatırımlarda bulunmasından rahatsız. Çünkü sömürgeleri var. Sömürgelerinin imkanlarından ve petrolünden kullandırmak istemiyorlar. Çünkü planlarını önümüzdeki 100 yıl üzerine kurmuşlar. Bizim günü birlik düşünmüyorlar. -Son olarak eklemek isteğiniz bir şey var mı? -Şuan iktidar planlarını yatırımlarını 50 yıl sonrasını düşünerek yapıyor. Bu durum o ülkelere sıkıntı veriyor. 20 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti bir dünya gücü haline gelecektir. Korkuları Osmanlı İmparatorluğu gibi yeniden Türkiye Cumhuriyeti nin bir dünya gücü haline gelmesidir. Bu korkuları da yersiz değildir lara doğru Türkiye Cumhuriyeti en güçlü ekonomik güç olacaktır. Bunun bilincinde olmalı ve oyunlara, provokasyonlara kesinlikle gelmemeliyiz. Tiryaki, anne babalara tavsiyelerde bulundu 17 Haziran 2014 Salı 3 KUR AN IN AYDINLIĞI NDA Fazlı KILINÇ Son elbise kefenle son ev kabre girmek Dünyanın fena ve fani yüzündeki günahlarla ve isyanlarla meşgul ettiren dünya sevgisi, imandan mahrum olarak kulun bu âlemden gitmesine de neden olabilir. Kur an ın ceset giydirilmiş hali olan Hz. Muhammed sav manevi huzursuzluğun nedenini şöyle açıklamıştır: Dünya sevgisi en büyük tehlikedir. Dünya için yaratılmadığımızı Zariyat Suresi 56.ayet şöyle açıklamaktadır: Ben insanları ve cinleri yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Meleklerin bile kendisisinden hayâ edip utandığı Peygamberimiz in(sav)damadı Hazreti Osman Zinnureyn şöyle buyurmuştur: Yüce Allah dünyalık nimetleri ebedi ahiret hayatını elde edesiniz diye vermiştir. Dünya harcanan para misalidir. Para ile ihtiyaçlar temin edilir. Yoksa para ne yenir ne içilir ve ne de giyilir. Dünyaya dört elle sarılan kişi acıkınca paranın kendisini yemeye çalışan adama benzer. Hz. Peygamber sav in diliyle insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Bir kalemin ifadesine göre: Gönlünü dünyaya bağlama, dünyanın bekâsı yoktur gelip geçer. Kalbini senin gibi ölümlü olan halka da bağlama, halkın da vefası yoktur. Öyle ise gönlünü her şeyin sahibi ve Rabb-i Rahim i olan Allah a rabtet ve bağla. Melce ve Mence ( sığınılıp iltica edilecek) O dur. Kuran ın Nahl Suresi ne göre insanlara şifa kaynağı olan bal gibi en kiymetli bir yiyeceğin bal arısının kusmuğundan müteşekkil olması ve en değerli elbise sayılan ipeğin ipek böceğinin salyasından oluşması ve en mükemmel varlık olan insanın kokuşmuş bir damla meniden meydana gelmesi gösteriyor ki Allah indinde bu fani dünya, zatıyla kıymetli değil içinde tezahür eden gerçekler cihetiyle değerlidir. İnsan ne kadar süslü elbise giyerse giysin dünya cihetiyle son giyeceği elbisesi kefen dir. Bu dünyada ne kadar mekân değiştirirse değiştirsin başını koyacağı son evi kabir dir. Yazımızı az sözle çok şey anlatma kabiliyeti anlamına gelen cevamiul kelim sahibi Hz. Muhammed sav in her şeyi özetleyen şu hadisiyle bitiriyoruz: Ne kadar yaşarsan yaşa, mutlaka öleceksin! Ne kadar seversen sev, sevdiğinden ayrılacaksın! İyi ve kötü ne yaparsan yap, karşılığını mutlaka göreceksin! Altındağlı kadınların katıldığı toplantıda konuşan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, vatandaşların taleplerini dinledi ve önerilerde bulundu. Venezuela Büyükelçisi ATO yu ziyaret etti HABER MERKEZİ - Venezuela Büyükelçisi Jorge Gregorio Bracho Reyes, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci yi makamında ağırladı.kabulde konuşan Büyükelçi Reyes, Venezuela nın ekonomik ve sosyal durumu hakkında bilgi verdi. 31 milyon nüfuslu Venezuela da 2 milyon istihdam açığı bulunduğunu anlatan Büyükelçi Reyes, ülke ekonomisinin bu kadar istihdam yaratacak kapasitesi bulunmadığını bu nedenle gelişmiş dış ülkelerden işadamlarını ülkelerine yatırıma davet ettiklerini kaydetti. Venezuela da petrol bulunduktan sonra tarım üretiminde gerileme yaşandığını anlatan ve tüketilen gıda ürünlerinin yüzde 70 inin ithal edildiğini bildiren Büyükelçi, Bizim kişi başına gelirimiz 12 bin 766 dolar. Bir yılda 4 farklı ürün elde eden topraklarımız var. Üzücü bir şekilde tarımı ve turizmi bıraktır. HABER FOTOĞRAF Yunus Emre Kültür Merkezi nde gerçekleşen programaönder, Karapürçek 1, Çamlık, Gülpınar, Sakarya, Örnek, Seyfi Demirsoy, Beşikkaya, Hüseyin Gazi,Hacılar, Aktaş, Yıldıztepe, Mevlana ve Aydınlıkevler Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi 350 kişi katıldı. Huzurlu bir toplum oluşturmak istiyorsak insanı en doğru şekilde yetiştirmeliyiz. diyerek sözlerine başlayan Başkan Tiryaki, bu doğrultuda eğitimin önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi. Tiryaki, çocuğun yetişmesiyle yaşadığı çevrenin doğrudan alakalı olduğunu belirterek kötü alışkanlıklara sebebiyet vermemek için yapılması gerekenleri anlattı. Ebeveynlerin çocuklarla sağlıklı iletişim kurmasının şart olduğunu söyleyen Başkan Tiryaki: Çocuğunuza gösterdiğiniz ilgi ve alaka ile onu yanınızda tutabilirsiniz. Ona kızmayın, bağırmayın. Çocuğa desteğinizi hissettirin. Eğitimiyle ilgilenin, arkadaşlarına kucak açın. Ancak bu sayede dışarda kötü alışkanlıklar edinmez ve sizin yanınızda olur. dedi. Tiryaki, kültür gezilerinin önemine de değindi. Kültür gezilerinin şeffaf ve adil olarak organize edildiğini vurgulayan Başkan Tiryaki, geçen yıl 23 bin kişiyi bu gezilerle buluşturduklarını hatırlattı. Gezi programlarında belirlenen yerlerin tarihle ve kültürel değerlerle dolu olduğuna dikkati çeken Tiryaki, bu yerlerin özenle seçildiğini ifade etti. Tiryaki sözlerini şöyle tamamladı: Çanakkale, Konya, Şanlıurfa, İstanbul ve Mardin Bu şehirlerde ecdadımızın yüzyıllar öncesine uzanan mirasları var. Buralara yurtdışından milyonlarca turist geliyor. Fakat ülkemizde Çanakkale yi görmeyen vatandaşlarımız var. Bu değerlere sahip çıkıp, kültürel mirasımızı korumalıyız.

4 4 17 Haziran 2014 Salı ANKARA Yeni başkanlara tavsiyeler HABER MERKEZİ - AK Partili Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı tamamlandı. Ankara da yapılan toplantı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın konuşmalarıyla başladı.2 gün süren toplantının bugünkü oturumunda Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, yeni seçilen belediye başkanlarına,belediye gelir ve giderleri, bütçe ve kaynak konularında tavsiyelerde bulundu. Başkan Veysel Tiryaki yaptığı konuşmada, belediyecilikte başarılı olmanın yollarını anlattı. Zamanı iyi kullanmanın başarıya giden unsurlardan biri olduğunu belirten Tiryaki, insan kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesini de başarı kriterleri arasında gösterdi. Başkan Tiryaki, Sanatçı Sevcan Orhan YENİMEK kermesinde HABER MERKEZİ - Yenimahalle Belediyesi, sevilen sanatçıları vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) geliri Soma da şehit olan madencilerin ailelerine verilmek üzere yılsonu kermesi düzenlerken, kermese destek veren Türk Halk Müziği nin sevilen sanatçısısevcan Orhan vatandaşlarlabir araya geldi. Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Erhan Aras ında katıldığı program da, ilk olarak sahneye çıkan Ersin Perçin, türküleriyle ve saz şovuyla izleyenleri büyüledi.yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu nun Roman dans ile renk kattığı program vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Ragıp Tüzün Parkı nda düzenlenen organizasyonda, yeni albümünü imzalayarak vatandaşlara hediye eden Orhan, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar başta olma üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti. Kulakların pasının silindiği günde, izleyenler türkülere hep bir ağızdan eşlik etti. Gönüllerince eğlenen vatandaşlar, Sevcan Orhan imzalı albümleri almak için uzun kuyruklar oluşturdu. YENİMEK kursiyerlerinin el emeklerinin de görücüye çıktığı programda, sergilenen ürünler satışa çıktı.sevcan Orhan ında sahne elbiselerinden birini hediye ettiği sergi de,satıştan elde edilen gelirler Soma da yaşamını yitiren madencilerin ailelerine bağışlandı. Babalar gününü de unutmayan Yenimahalle Belediyesi Ragıp Tüzün Parkı ndababalara kemer dağıttı. ekonominin sağlıklı şekilde yönetilmesinin de başarı kapısını aralayacağını ifade etti. Belediyeciliğin etkin ve verimli şekilde işleyecek bir modele dönüşmesi gerektiğini söyleyen Tiryaki, yerel yönetimlerde yaşanan ortak soruna değindi. Başkan Tiryaki sözlerine şöyle sürdürdü: Belediyelerin ortak problemi para kaynağının yetersizliği Gelen para mı yetersiz, yoksa var olan para gereksiz şekilde mi harcanıyor? Bu durumun sebepleri mutlaka irdelenmeli. Bana göre belediyelerin en büyük sorunu para sorunu değil, parayı yönetememe sorunudur.burada işte belediye başkanın insiyatifi çok önemli. Bütçenin yönetimine doğrudan müdahil olması gerekir. diye konuşan Başkan HABER MERKEZİ- Medya Takip Merkezi nin hazırladığı rapora göre; Mayıs ayında medyanın en fazla yer verdiği siyasi parti, 187 bin 157 haber ile Adalet ve Kalkınma Partisi oldu. AK Parti yi 146 bin 488 haber ile Cumhuriyet Halk Partisi izledi. CHP nin ardından 70 bin 520 haber ile Milliyetçi Hareket Partisi, ayın en çok haber olan bir diğer siyasi partisi oldu. MTM nin araştırmasına göre, medyanın en çok yer verdiği siyasi isim, 175 bin 11 haber ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan, Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olup olmayacağı tartışmalarıyla haberlere konu edildi. Daha sonrasında ise, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Danıştay ın 156. Kuruluş Yıldönümü töreninde tartışma yaşaması ve yaşanan gerginlik sonucunda töreni terk etmesiyle gündemde yer aldı. Soma da yaşanan maden kazasının ardından, siyasi takvimini değiştiren Erdoğan, olaya ilişkin olarak Literatürde iş kazası denen olay var. Yapısında fıtratında bunlar var şeklindeki açıklamalarıyla da ses getirdi. Medya Takip Merkezi nin raporuna göre; Mayıs ayında en çok haber olan bir diğer siyasi isim, 40 bin 609 haber ile Abdullah Gül oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da Soma daki maden faciası nedeniyle ay genelinde 39 bin 539 haberde yer alarak sıralamanın genel seyrini değiştirdi. DİĞER GELİŞMELER - AK Parti, seçim sisteminin değiştirilmesi ve tüzüğündeki 3 dönem kuralı konularında son kararını verdi. MKYK toplantısından, 3 dönem kriterinin korunması ve mevcut seçim sistemi ile yola devam edilmesi kararları çıktı. Devam kararı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın Cumhurbaşkanı olma yolunda ilerlediği tartışmalarını hararetlendirdi Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan yargılandıkları davaya bakan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın mağdurları arasında bulunan Çiller'in dinlenilmesine karar verdi. - Meclis Genel Kurulu 4 eski bakan hakkında 'soruşturma' mesaisi yaptı. İstanbul merkezli operasyon kapsamındaki iddialar nedeniyle 4 eski bakan hakkında verilen soruşturma önergeleri, Genel Kurul'da ele alınırken iktidarla muhalefet arasında sık sık tartışma ve gerginlik yaşandı. Eski bakanlar Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Muammer Güler, Meclis kürsüsünden kendini savunurken, Erdoğan Bayraktar konuşmamayı tercih etti. AK Parti'nin soruşturma komisyonu kurulması önergesi, 469 milletvekillinin katıldığı gizli oylamada 453 oyla kabul edildi. - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu nu (MYK) belirledi. Tekin Bingöl, Seyhan Erdoğdu, Emel Yıldırım, Veli Ağbaba, Aytun Çıray, Burhan Şenatalar, yeni MYK da yer aldı. - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, çocuk tacizcilerinin teröristlerden daha ağır şekilde cezalandırılacağını ve 39 yıl cezaevinde kalacağını belirterek, pedofili hastalarına hakim kararı ile zorunlu tıbbi müdahalenin yapılacağını açıkladı. - Eski İçişleri Bakanı Güler in de aralarında bulunduğu bazı milletvekillerine ait 11 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı na sunuldu. Meclis teki dokunulmazlık dosyası sayısı 935 oldu. - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin (AİHM) nin AK Partili Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı nda konuşan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, yeni seçilen belediye başkanlarına, belediye gelir ve giderleri, bütçe ve kaynak konularında tavsiyelerde bulundu. Tiryaki, bunu sağlarken, devlete olan bağlılığın azaltılıp öz gelirlerin artırılması gerektiğini belirtti. Göreve yeni başlayan belediye başkanlarına belediyenin kaynak analizinin doğru şekilde yapılmasını tavsiye eden Başkan Tiryaki: Ancak kastettiğim sadece parasal kaynak değil.insan, makine ve belediyenin sahip olduğu taşınmaz kaynaklar da sağlıklı bir şekilde tespit edilmeli. Daha sonra bu kaynakların en etkin şekilde kullanılacağı yöntemler belirlenmelidir.bu tespitler yapılırken hizmet alıcılarının beklenti ve ihtiyaçları da göz ardı edilmemelidir. İl veya ilçenin avantaj ve dezavantajlarını tespit etmek öncelikli çalışmalardan biri olmalıdır dedi. Mayıs ayının siyaset gündemi (2) Kıbrıs ile ilgili 90 milyon euroluk tazminat kararına Türkiye nin uymayacağı ve tazminatı ödemeyeceklerini açıkladı. - CHP İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu (62) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Soma da ölen madencilerin yakınlarına ölüm aylığı, ölüm geliri ve bir defaya mahsus cenaze yardımı yapılacağını açıkladı. - Soma daki maden faciası nedeniyle, 19 Mayıs kutlamaları yurt genelinde iptal edildi. Atatürk Anıtı nda çelenk koyma töreni gerçekleştirildi. - CHP İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz, "Soma'da yaşanan maden faciasında sorumluların istifa etmediği" gerekçesiyle, milletvekilliğinden istifa dilekçesini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu. - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin (TOBB) Genel Kurulu na katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın salondaki Kemal Kılıçdaroğlu na bakarak; Bana diktatör ifadesini kullanan kişiler var, karşımda şuanda bulunuyorlar. Tayyip Erdoğan diktatör olacak ve sen meydanlarda dolaşacaksın. Önce ağzınızdan çıkanı kulaklarınızın duyması lazım. açıklamaları, Mayıs ayı siyaset gündeminin dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 11 tazminat davası ile 185 bin 500 TL kazanan Başbakan Erdoğan, CHP lideri hakkında bir hakaret davası daha açtı. - Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Kıyı köyünde Hür Dava Partisi (Hüda Par) üyelerini kaçırmak isteyen silahlı grubun açtığı ateş sonucu 3 kişi yaralandı. BİTTİ Kartal GÖKTAN BOKO (Batı Eğitimi) HARAM DEĞİL, ÖLDÜRMEK HARAM Bombalanan kiliseler, baskına uğrayan karakollar, okullarda kurşunlanan öğrenciler ve öğretmenler, kaçırılan insanlar ve son olarak da kaçırılan Hıristiyan kız çocukları... Son günlerde ismini sıkça duyduğumuz Boko Haram terör örgütü, halen Afrika bölgesini ve Nijerya nın güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor. Resmi adı Cemaat es-sulh Sünnet Li Dava Vel Cihad (Dava ve cihad için barış ve sünnet cemaati) olan Boko Haram, 2002 yılında Nijerya Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de Muhammed Yusuf liderliğinde faaliyete başlayan, şimdilerde en tehlikeli terör örgütlerinden biri olarak biliniyor. Boko Haram Nijeryalı kabilelerden biri olan Hausaların dilinde Batı (Eğitimi) Haramdır anlamına geliyor. Boko Haram a göre Batı ya dair her şey yozlaşmış ve Müslümanlar için sakıncalı. Bu nedenle başta Nijerya daki eğitim sistemi olmak üzere Batı ya dair her şeyin İslam dünyasından dışlanması gerektiğini savunuyorlar. Örgüt bu yüzden ders veren öğretmenleri ve onları dinleyen öğrencileri, kiliseye giden Hıristiyanları, bara eğlenmeye giden insanları hedef olarak görüyor. Terör metotlarını benimseyen Boko Haram, gerçekleştirdiği eylemleri İslam için yaptığı iddiasında. Oysa İslam da tek bir insanın hayatı dahi çok önemlidir ve masum insanlara haksız yere saldırmak da öldürmek de çok büyük bir suçtur. Dolayısıyla bu örgütün İslam adına hareket ettiği söylemleri de tümüyle asılsızdır. Nijerya da çoğunlukla Müslümanların yaşadığı Kuzey Bölgesi geri kalmışlığı ve yoksulluğu ile biliniyor. Bu durumu iyi kullanan örgüt, yoksul ailelere yiyecek yardımı yaparak ve çocuklarına kendi camilerinde bedava eğitim vererek yoksul kitleler arasında örgütlenerek büyüdü. Örgütün çok iyi kullandığı diğer argümanlardan biri de merkezi ve yerel hükümetlerin yolsuzlukları ve gelir dağılımındaki adaletsizlik. Yoksulluğa karşı dayanışma, Batı tarzı eğitime karşı kendi İslami eğitimleri ve yolsuzluğa karşı politik mücadeleyi birleştiren Boko Haram kısa sürede bölgede ciddi bir güce kavuştu. Amerika Birleşik Devleti tarafından 2012 de terör listesine alınan Boko Haram, birçok Batılı terör uzmanı tarafından El Kaide nin Batı Afrika daki uzantısı olarak kabul ediliyor. Kadınları ve çocuk yaşta kızları kaçıran, küçük çocukları zorla askeri eğitimden geçirerek silahlandıran Boko Haram, 2009 daki çatışmada liderlerinin ölmesinden sonra misilleme eylemlerine başlayarak okulları, polisleri ve kamu binalarını hedefledi. Belli bir süre sonra Hıristiyanlara, gazetecilere ve Müslümanlara yönelik de eylemler yapmaya başladı. Boko Haram, ülkede terör faaliyetlerine son beş yıldır aralıksız devam ediyor. Örgüt ilk önce ülkede Batı tipi eğitim faaliyeti gösteren okullardaki çoğu Müslüman kızları kaçırıyordu. Ancak şu an dünyada daha çok ses getirmek ve hükümetin kendileriyle ciddi bir pazarlık yapmasını istekleri için Hristiyan ağırlıklı kızları kaçırdığı düşünülüyor. Yüz civarında profesyonel kadrosu olduğu tahmin edilen örgütün kaç militanı olduğu ise net olarak bilinmiyor. Bilinen ise, örgütün Nijerya nın kuzeyinde 12 şehirde uygulanan şeriat kanunlarını şiddet ve terör yoluyla önce Müslümanların çoğunlukta olduğu Kuzey e sonra da bütün Nijerya ya yayarak şeriat ile yönetilen İslam devleti kurmak amacında olduğu. Elbette buna bir İslam devleti demek yanlış olacaktır. Çünkü İslam da baskı, zorlama, terör, haksız yere insan öldürme yoktur; aksine İslam özgürlük, adalet, barış, mutluluk, huzur, güven dinidir. İslam da baskı ve zorlama kesinlikle yoktur. Afganistan da, Pakistan da, Irak ta, Suriye de ve Yemen de Boko Haram ile aynı fikir yapısına sahip birçok örgüt eylem yapıyor. Batı dünyasında pek çok terör uzmanı, siyasetçi ve sosyolog 30 yıl öncesine kadar bu tarz örgütler yokken neden şimdi varlar? sorularına karşılık öncelikle, vatandaşlarının siyasi ve ekonomik taleplerine cevap veremeyen yozlaşmış ve despot rejimlerin bu tarz hareketlerin gelişmesine neden oluğunu söylüyorlar. İkinci olarak da Avrupa ve Amerika nın Ortadoğu ya müdahaleleri ve her müdahalede bölge halkının büyük can ve mal kaybı yaşamasını gösteriyorlar. Sonuncu olarak ise Batı ya karşı Ortadoğu yu, Arapları koruyacağı iddiası ile ortaya çıkan Arap milliyetçilerinin başarısızlığını ve dini değerleri yok sayıp yerine bağnaz öğretilerini koymasını gösteriyorlar. Bugün tüm dünya İslam adı altında ortaya çıkarak teröre başvuran bu örgütlerden yana endişeli. Ama önemli olan, bu sorunun çözümü için hangi uzun vadeli stratejilerin izlenmesi gerektiği. İslami olduklarını iddia eden bu örgütlere karşı alınabilecek en iyi tedbir zihniyetlerindeki çarpıklığın güçlü bir biçimde dile getirilmesi. Bu göreve öncelikle Müslümanların talip olması gerekir, çünkü gerçek İslam ı en iyi Müslümanlar anlatır. Terörün kaynağı cehalet ve bağnazlıktır ve bunun çözümü de eğitimdir. Terörist örgütlerin ideolojileri ise çürük temeller üzerine kurulmuştur. İster İslam ın adını kullanarak ortaya çıksın, ister Marksist, isterse etnik milliyetçi olsun, hepsinin ideolojik dayanaklarına karşı başlatılacak bir eğitim seferberliği organize edilmelidir. Teröre sempati duyan çevrelere, bunun İslam'a tamamen aykırı olduğu, aksine bu şekilde İslam'a, Müslümanlara ve tüm insanlığa zarar vermiş olacakları anlatılmalı, örgütün destekçileri bu insanlık dışı barbarlıktan arındırılmaları için eğitilmelidirler. Nijerya hükümetinin bu yöndeki bir eğitim politikasını desteklemesi Allah ın izniyle çok olumlu sonuçlar verecektir.

Avrupa ülkelerine Ifi D UYARISI. ABD D fliflleri Bakan John Kerry ÖLÜLER N DEFNETT LER, ÖFKELER N HAYKIRDILAR

Avrupa ülkelerine Ifi D UYARISI. ABD D fliflleri Bakan John Kerry ÖLÜLER N DEFNETT LER, ÖFKELER N HAYKIRDILAR ISSN 1308-7622 Temiz ka d n alan hsano lu: En do ru karar millet verecektir CHP ve MHP'nin cumhurbaflkan aday olarak önerdi i Ekmeleddin hsano lu, adli sicil kayd ald. hsano lu, gazetecilere yapt aç klamada,

Detaylı

çok h zl ve çarp c geliflmeler yaflan yor. Gazetemizde de erlendirdi imiz haber ve de eklerseniz, Irak ta bölünmek için IRAK BÖLÜNÜYOR

çok h zl ve çarp c geliflmeler yaflan yor. Gazetemizde de erlendirdi imiz haber ve de eklerseniz, Irak ta bölünmek için IRAK BÖLÜNÜYOR ISSN 1308-7622 8 Temmuz 2014 Sal Bizi bize b rakmak istemezler Türkiye nin ba r na bir hançer gibi saplanan, sadece dününü de il bugününün de karartan kimi kanl olaylar bir türlü ayd nlat lam - yor. Bunlardan

Detaylı

Herkes devrede herkes endifleli ama çözüm yok

Herkes devrede herkes endifleli ama çözüm yok ISSN 1308-7622 17 Nisan 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Temsilciler Meclisi Baflkan John Boehner ile bir araya geldi. ABD ye 1915 uyar s Her y l oldu

Detaylı

nanmas güç ama Obama ile Erdo an Ifi D için hemfikir!

nanmas güç ama Obama ile Erdo an Ifi D için hemfikir! Davuto lu ndan Ifi D ve K l çdaro lu aç klamas ISSN 1308-7622 Baflbakan olduktan sonra ilk kez AK Parti Geniflletilmifl l Baflkanlar toplant s nda konuflan Ahmet Davuto lu, Ifi D operasyonu ve CHP lideri

Detaylı

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL 23 A ustos 2014 Cumartesi Cumhurbaflkan seçilen AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, MYK toplant s n n ard ndan yapt konuflmada, Partimiz içinde nifak, ayr flma, fitne ç kmas n bekleyenler,

Detaylı

Türkiye nin flans yapt r m satranc

Türkiye nin flans yapt r m satranc ISSN 1308-7622 Bas n lan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay: nternet sitelerine kamu ilan verilmesinin belli flartlar olacak 3 Eylül 2014 Çarflamba www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr B K Genel Müdürü

Detaylı

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M Yeni yetme ile ak sakall harman STE YEN KAB NE ISSN 1308-7622 62. HÜKÜMET HAYIRLI OLSUN 30 A ustos 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle

Detaylı

Konya-Afyonkarahisar karayolunun

Konya-Afyonkarahisar karayolunun Gökçek ten Yavafl a: Nereden biliyorsun? T RAZ T RAZI Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, CHP Ankara büyükflehir belediye baflkan aday Mansur Yavafl' n, Ankara'daki seçimlerin iptali için

Detaylı

(seçim) Emlakçılar Kralı Salim Taşçı herkesi uyarıyor. Marianne, İspanya'da BAHÇELİ: Tiryaki, Altındağlı hanımlarla buluştu. Kemal Kılıçdaroğlu:

(seçim) Emlakçılar Kralı Salim Taşçı herkesi uyarıyor. Marianne, İspanya'da BAHÇELİ: Tiryaki, Altındağlı hanımlarla buluştu. Kemal Kılıçdaroğlu: Emlakçılar Kralı Salim Taşçı herkesi uyarıyor Konut alırken aman dikkat! Emlak denince, arsa-tarla, işyeri alışı-satışı denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Salim Taşçı, sadece Ankara nın değil,

Detaylı

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI EN ACI 19 MAYIS I KUTLADIK Türkiye, tarihinin en büyük maden felaketiyle sars l rken; ba ms zl a, Cumhuriyete giden yolu ayd nlatan meflalinin atefllendi i, Kurtulufl Savafl sürecinin bafllad 19 May s

Detaylı

ABD, AB ve SMDK den aç klama!

ABD, AB ve SMDK den aç klama! ISSN 1308-7622 www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr ALTIN ELLER i buluflturan B R FEST VAL GERÇE Kültür Bakanl Halk Kültürü ve Bilgi Yönetimi Dairesi Baflkan Sanem Ar kan han mefendi ile sohbet ederken,

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Kaynaklar Bakalar. Taner Y ld z, So- ma'daki maden faci- as nda ölenlerin say - BAYRAK DA HÜZÜNLÜ. Türkiye'nin her köflesinde

Fiyat 25 Kr. Kaynaklar Bakalar. Taner Y ld z, So- ma'daki maden faci- as nda ölenlerin say - BAYRAK DA HÜZÜNLÜ. Türkiye'nin her köflesinde Ne Baflbakan tan d lar ne de K l çdaro lu nu SOMA ÖFKEL! Sadece Türkiye yi de il dünyay sarsan maden kazas facias n n merkezi Soma da yürekler yang n yeri. Sinirler gergin, moraller bozuk. Birilerine normal

Detaylı

Regaip Kandili huflu ile kutland

Regaip Kandili huflu ile kutland Regaip Kandili huflu ile kutland 1 MAYIS Final ve gol için flükür duas! 40 y l aradan sonra fiampiyonlar Ligi finaline ç kan Atletico Madrid'in baflar s nda oynad futbol ve att golle büyük pay sahibi olan

Detaylı

Bir tart flma ve Gazeteci Alev Çukurkavakl n n önerisi. Çankaya Köflkü MÜZE OLSUN. olsun! CHP, kavgas z-gürültüsüz kotard

Bir tart flma ve Gazeteci Alev Çukurkavakl n n önerisi. Çankaya Köflkü MÜZE OLSUN. olsun! CHP, kavgas z-gürültüsüz kotard ISSN 1308-7622 D NLENEMEYECEK! Cumhurbaflkan Erdo an' n kullan laca n aç klad yerleflkede dinlemelere karfl özel önlemler al nd HABER 12. SAYFADA 6 Eylül 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat

Detaylı

Özgecan ın adı tesise verildi Gereken yapılacak

Özgecan ın adı tesise verildi Gereken yapılacak EFSANE RÖPORTAJLAR Vatandaşta ve medyada 17 Şubat 2015 Salı Fiyatı 25 Kr Fehmi Koru Ölümün teğet geçtiği kadınların öfkesi bu... 3. Sayfada Prof.Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bakış 9. Sayfada Hayrettin İvgin

Detaylı

S nmac ak n 2 KAZA. Birleflmifl Milletler Mülteciler Yüksek Komiserriyeli (AFAD) Fuat Oktay, "Türkiye'ye giren Suli i

S nmac ak n 2 KAZA. Birleflmifl Milletler Mülteciler Yüksek Komiserriyeli (AFAD) Fuat Oktay, Türkiye'ye giren Suli i ISSN 1308-7622 23 Eylül 2014 Sal www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kur-an daki Muhammed Yunus Emre nin böyle flefaat diledi i Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'i Kur-an' Kerim in nas l ve hangi

Detaylı

ISSN 1308-7622 Hak- fl Genel Baflkan MAHMUT ARSLAN: kisi mam Hatipli k z. Çocuklar kaç r lan anneler direniflten taviz vermiyor S YAS LER N GÜNDEM

ISSN 1308-7622 Hak- fl Genel Baflkan MAHMUT ARSLAN: kisi mam Hatipli k z. Çocuklar kaç r lan anneler direniflten taviz vermiyor S YAS LER N GÜNDEM ISSN 1308-7622 Hak- fl Genel Baflkan MAHMUT ARSLAN: 5 Haziran 2014 Perflembe www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Tafleronluk imkans z AK Parti Yalova y kabullendi AK Parti Yalova Milletvekili Temel

Detaylı

Yasama, yürütme, yargıda neler oluyor? Sabih Kanadoğlu NASIL BAKIYOR?

Yasama, yürütme, yargıda neler oluyor? Sabih Kanadoğlu NASIL BAKIYOR? EFSANE RÖPORTAJLAR Yasama, yürütme, yargıda neler oluyor? Sabih Kanadoğlu NASIL BAKIYOR? Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Sabih Kanadoğlu, Efsane Güzeldereli nin sorularını yanıtladı. 11. Cumhurbaşkanı

Detaylı

Ahmet Davuto lu, Yeni Türkiye nin yüzü TÜRK YE kazanacak

Ahmet Davuto lu, Yeni Türkiye nin yüzü TÜRK YE kazanacak ISSN 1308-7622 23 A ustos 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kutlu yürüyüfl sürecek AK Parti Genel Baflkan aday ve D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, genel baflkan olmas halinde 12 y

Detaylı

Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas

Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas Hofl geldin Bal kesir Bal kesirspor'un, Spor Toto Süper Lig'e yükselmesinin ard ndan kentte büyük coflku yafland. K rm z -beyazl ekibin, stanbul Büyükflehir Belediyespor'u 2-1 yendi i maç n bitifl düdü

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı

MAKEDONYA Balkanların Suriyesi olmasın

MAKEDONYA Balkanların Suriyesi olmasın EFSANE RÖPORTAJLAR 13 Mayıs 2015 Çarşamba www.yedigungazetesi.com Fiyatı 25 Kr Siyasi partiler gurbetçiyi keşfetti İLK HEDEF GÖK ten Gökçek e salvolar 7 Haziran genel seçimleriyle ilgili süreç buz gibi

Detaylı

Fiyat 25 Kr Dünya enerji haritas n de ifltirecek olan karar ABD ve Irak a bildirildi fib RL. deklarasyonu. Cumhurbaflkan Abdullah

Fiyat 25 Kr Dünya enerji haritas n de ifltirecek olan karar ABD ve Irak a bildirildi fib RL. deklarasyonu. Cumhurbaflkan Abdullah Y ld r m'a ret floku fiike davas nda Yarg - tay Cumhuriyet Baflsavc l itirazlar reddetti. Dava dosyas stanbul 10. A r Ceza Mahkemesine gönderilecek. Fenerbahçe Kulübü Baflkan Aziz Y ld - r m' n cezas n

Detaylı

GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR

GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün sözleri siyaset kulislerinde, radyo mikrofonlar nda, televizyon ekranlar nda, gazete sütunlar nda ve sanal ortamda tart fl ld, tart fl l yor. Asl

Detaylı

Siyasilerin sazı-sözü aynı havada

Siyasilerin sazı-sözü aynı havada 22 Haziran 2015 Pazartesi www.yedigungazetesi.com Fiyatı 25 Kr Siyasilerin sazı-sözü aynı havada Koalisyon TÜRKÜSÜ! Türkiye, içeriden-dışarıdan pek çok unsurun etkili olduğu tarihi bir seçim sürecinin

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

K KARDEfi N. baflar hikayesi! YAZAN: AHMET DAVUTO LU, KAHRAMANLAR: TÜRK YE-AZERBAYCAN

K KARDEfi N. baflar hikayesi! YAZAN: AHMET DAVUTO LU, KAHRAMANLAR: TÜRK YE-AZERBAYCAN ISSN 1308-7622 Ankara, tar mda marka olacak Fehmi Koru Mezopotomya güneflini Monaco ya tafl d k 12. Sayfada Prof. Dr. brahim Ortafl Özlük haklar bilimin altyap s... 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe

Detaylı

Kay p kacakta ortalama as ld

Kay p kacakta ortalama as ld Önlenmesi gereken tehdit: TÜRK YE ile YSK kesinlefltirdi YEREL SEÇ M sonuçlar 30 Mart Yerel Seçiminin kesin sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Baflkan Sadi Güven taraf ndan aç kland. Büyükflehir belediye

Detaylı

Antalya da feci kaza 5 kişi yanarak öldü! Ünlü Yazar Sabit İnce nin yazısı Pazar günü gazetemizde!

Antalya da feci kaza 5 kişi yanarak öldü! Ünlü Yazar Sabit İnce nin yazısı Pazar günü gazetemizde! İzmirli bilgisayar teknikeri 33 yaşındaki Kaçmaz, 17 ay yapay kalple yaşadıktan sonra umutlar tükenmek üzereyken bağışlanan kalple yeniden yaşama döndü www.sondakikagazetesi.com 18 Nisan 2014 Cuma Matbaada

Detaylı

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 1 Mayıs sancısı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları bu yıl farklı illerde ve

Detaylı