Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baflbakan Neçirvan Barzani, geliflmeleri ve IKBY hükumetinin tutumunu AA'ya de erlendirdi. hsano lu çat da!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baflbakan Neçirvan Barzani, geliflmeleri ve IKBY hükumetinin tutumunu AA'ya de erlendirdi. hsano lu çat da!"

Transkript

1 ISSN Haziran 2014 Sal Fiyat 25 Kr Çatlad, yok oldu! HABER 7. SAYFADA Meyve-sebzede kay td fl üretim! Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c n n aç klamalar HABER 6. SAYFADA Eylemci, el yap m patlay c ile ölmüfl Adana Emniyet Müdürlü ü nden yap lan yaz l aç klamada, izinsiz gösteri s ras nda hayat n kaybeden yafl küçük eylemci için aç klama yapt. Aç klamada, "Yap - lan çal flma neticesinde yafllar nda bir eylemcinin sokak içerisinde el yap m patlay c oldu u de erlendirilen bir maddenin infilak ile olay yerinde hayat n kaybetti i ö renilmifltir" denildi. Celalettin Uluda : Sa duyulu olmal y z Ankaral Dernekler Federasyonu Genel Baflkan Celalettin Uluda ile Türkiye de ve çevresinde geliflen son olaylar konufltuk. Baflkan Uluda, gündemi günlerce iflgal eden bayrak indirme olay n gazetemize de- erlendirdi. Kenan ERGEN in röportaj 3. SAYFADA Murat Duman Duman l Belde 14. Sayfada M.Kemal Pilavo lu ndan lahi Ifl k Makaleleri 8. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Kartal Göktan Yaz yor Sayfada Gülflah Güçyetmez Güncel Yorum 5. Sayfada Fazl K l nç Türkçe Bak fl 3. Sayfada Maliki ca rd Maliki: Kontrolü elimize al yoruz Irak Baflbakan Nuri el- Maliki, ordu birliklerinin Irak fiam slam Devleti (Ifi D) örgütü karfl s nda kontrolü ele geçirmeye ve ilerlemeye bafllad n belirtti. Maliki, gönüllülere hitaben yapt konuflmada, "Göreviniz Irak' Ifi D çetesinden ve Ifi D'li siyasilerden temizlemekle bitmiyor. Irak ordusunu oluflturmak da sizin göreviniz. Musul düflmedi. D ü fl e n, Irak' n düflmesi için aralar nda bahse giren siyasilerdir" diye konufltu. Ankara da ulafl ma ZAM savunmas! Ankara Ulafl m Koordinasyon Merkezi Genel Kurulu nun toplu tafl - ma ücretlerine yapt yüzde 15'i aflan oranlardaki zam ile EGO otobüsleri, Metro, Ankaray, Özel halk otobüsleri ve minibüs ücretleri belirlendi. Ankara Minibüsçüler Esnaf Odas Baflkan Hac bekir Gani, AA muhabirine yapt aç klamada, zamm savunurken flunlar söyledi: "Akaryak t, elektrik, do al gaz ve yedek parçalarda çeflitli oranlarda zam yap lmas na karfl n 33 ayd r baflkentte toplu tafl m ücretlerinde herhangi bir art fl yap lmad." www. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baflbakan Neçirvan Barzani, Irak Baflbakanl n n talebi üzerine peflmerge güçlerinin, Kerkük'e girerek kontrolü sa lad n belirterek "Ordunun çöküflünün ard ndan oluflan bofllu u peflmerge doldurmasayd Ifi D doldururdu. Bu, 'peflmerge f rsat de erlendirip Kerkük'e girdi' fleklinde yorumlanmas n" dedi. TÜRKMEN ÇI LI I Ifi D terör örgütü üyeleri, Musul'da Telafer e ve ilçenin fiii Türkmenlerin yaflad mahallelerine girdi. Çat flmalarda çok say da sivil öldü ve birçok kifli yaraland. Elektrik ve su verilemeyen ilçe, abluka alt nda. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baflbakan Neçirvan Barzani, geliflmeleri ve IKBY hükumetinin tutumunu AA'ya de erlendirdi. Kerkük Vakf Sözcüsü ve Çankaya Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Mahir Nakip, Ifi D terör örgütünün Irak'taki ilerlemesine iliflkin, "fiu anda Telafer bir katliamla karfl karfl yad r. Telafer'de ikamet eden onlarca kifli bizleri telefonla arayarak Ifi D'in insaf na terk edilmek istemediklerini bildiriyorlar. Anavatan Türkiye'ye feryatlar n iletmemizi talep ediyorlar" dedi. dan takip edebilirsiniz Z RVE Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan Abdullah Gül ve Baflbakanl kta Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n baflkanl ndaki güvenlik toplant - lar nda Irak taki durum de erlendirildi, de erlendiriliyor. Baflbakanl k Resmi Konut'ta Erdo an baflkanl - ndaki toplant ya, Genelkurmay Baflkan Orgeneral Necdet Özel, Baflbakan Yard mc s Beflir Atalay, D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, M T Müsteflar Hakan Fidan ve D fliflleri Bakanl Müsteflar Feridun Sinirlio lu kat ld. hsano lu çat da! hsano lu tokalaflmas CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, çat aday formülünün mucidi MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli yi ziyaret ederek ortak Cumhurbaflkan aday konusunu görüfltü. Görüflme sürerken kulislere slam Konferans Örgütü genel sekreterli inden ayr lan Ekmeleddin hsano lu nun ad ortak aday olarak düfltü. ki lider bu isim üzerinde anlaflt klar n aç klad lar. ü Gazetemiz Gazetemiz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi "Bu olayda birinci sorumlu Nuri el-maliki'dir. Ba dat' n yanl fl politikas nedeniyle bu olaylar yafland " diyen Barzani, "Ramadi bölgesinde 2 y l önce gösteriler bafllad nda siyasi bir çözüm bulma çabas içine girilseydi olaylar bu kadar büyümezdi diye konufltu. BASINLA PAYLAfiMAYI UYGUN GÖRMÜYORUZ AA ya aç klamalarda bulunan Barzani, "Musul'daki krizin çözümü için Türkiye ile sürekli irtibat halindeyiz. Baz geliflmeler oluyor. Fakat bu hassas konunun bas nla paylaflmas n uygun bulmuyoruz" dedi. HABER 12. SAYFADA MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli nin mimarl n yapt, CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu n n aday belirleme çal flmalar n Bahçeli ile birlikte yürüttü ü Cumhurbaflkan l için çat aday ismi tespit edildi. Dün MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden K l çdaro lu, Cumhurbaflkan çat aday olarak, diplomat, bürokrat olarak bilinen ve KT Genel Sekreterli i de yapan Ekmeleddin hsano lu'nun ismini MHP lideri Bahçeli ye iletti. K l çdaro lu nun, kavgadan uzak bir aday olarak nitelendirdi i hsano lu için MHP Genel Baflkan Bahçeli de, Türk Milletinin aday diyerek destek ç kt ve seçilmesi için birlikte çal flacaklar n söyledi. https://www.twitter/yedigun.gazetesi MUSTAFA BOYDAK Ankara da ma aza açt Irak mesajlar verdi! Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkanvekili Mustafa Boydak, "Irak ma azalar m zda s k nt yok, sürecin geçici oldu una inan - yoruz. Hükümetimizin bu olay çözece ine inan yoruz " dedi. HABER 12. SAYFADA 1960 lardan bugüne medya; bir varm fl, bir yokmufl bir karar Star Gazetesinden Taha K vanç, Yeni medya düzeni eskileri hat rlatt bafll kl yaz s nda, Radikal Gazetesinin yaz l /bas l yay na son verip internetten eriflilebilir yolu tercih etmesini de erlendirdi. Çocuklu undan bugüne gazetelerin geliflim ve de iflim sürecini hat rlatan Taha K vanç, Az satt ndan bas m ve da t m masraflar yüzünden s k nt yaflayan gazeteler in durumunu de erlendirirken, yaln zca internetten eriflilir olmak n bir ç - k fl yolu olabilece in söyledi. Christian Science Monitor gazetesi ve Newsweek dergisinin internet üzerinden yay na devam etti ine, Time n da ayn yolun yolcusu oldu una vurgu yapan K vanç, Radikal in karar n do al karfl l yor; fakat, Tabii, Radikal Nas l olsa bas lm yorum, iyi muhabirlere ve yazarlara ihtiyac m olmaz diye amatörlerle idare etme yanl fll na düflmezse... sart yla Taha KIVANÇ n yaz s 12 DE Uzan lar ile TC nin Libananco savafl! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ile hâlen Fransa da yaflayan ünlü ifl adam Cem Uzan aras ndaki Libananco savafl tam gaz sürüyor. Dünya Bankas bünyesinde bulunan ICSID in, Türkiye lehine karar vermesinin ard ndan Libananco dosyas n Stokholm mahkemesine tafl yan Cem Uzan, ilk raundu kazand. Stokholm Tahkim Enstitüsü, Cem Uzan n ÇEAfi ve Kepez için açt 2.5 milyar euro luk tahkim davas n kabul etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z reddedilir demiflti. 16 Haziran 2014 Resmi Gazete Akdeniz Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Yönetmeli inin Yürürlükten Kald r lmas na Dair Yönetmelik Cumhuriyet Üniversitesi leri Teknoloji Araflt rma- Gelifltirme Uygulama ve Araflt rma Merkezi Yönetmeli i

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 17 Haziran 2014 Salı Kenan Işık tedaviye Almanya'da devam edecek Gittiği spor salonunda beyin kanaması geçiren Kenan Işık'ın tedavisine Almanya'da bir hastanede devam edilecek. İSTANBUL - Beyin kanaması sonrası 2.5 aydır yoğun bakımda yatan ünlü sunucu Kenan Işık'ın tedavisine Almanya 'daki özel bir rehabilitasyon merkezinde devam edilecek. Eşinin bilincinin kapalı olduğunu söyleyen Beril Işık, "Almanya'daki Allenzsbach isimli özel bir rehabilitasyon merkezi ile görüşme içindeyiz. Burası bilinci kapalı hastalar için özel bir merkez. Kenan'ın durumu hastane ile paylaşıldı. Gelecek yanıta göre oraya gideceğiz" dedi. Beril Işık, "Fizik tedavinin yanında şu an kendisine Kitap okuyoruz, konuşuyoruz" diye konuştu. 21:30 AV PARTİSİ 19:50 KURŞUNLAR ARASINDA Orijinal Adı : The Hunting Party Yönetmen : Richard Shepard Oyuncular : Terrence Howard, Richard Gere, Godana Vunkres, James Brolin, Sanela Seferagic. Yapım : 2007 Macera- Savaş Yıllar boyunca bir savaştan diğerine koşturarak savaş muhabirliği yapmakta olan gazeteci Simon Hunt, Bosna savaşı sırasında yaptığı bir canlı yayın esnasında kendisini kaybeder. Bundan sonra kariyeri tepe taklak gitmeye başlarken, uzan zamandır kameramanlığını yapmakta olan Duck ın durumu ise tersine işlemeye başlar. Ancak Duck, yıllar sonra Bosna ya geri döndüğünde eskiden yaptığı atılgan savaş kameramanlığını hatırlar. Sizin için seçtiklerimiz Orijinal İsmi: Exit Wounds (+7 Şiddet) Yönetmen: Andrzej Bartkowiak Oyuncular: Steven Seagal, Dmx, Isaiah Washington, Anthony Anderson, Michael Jai White, Bill Duke Orin Boyd, kuralları kendine pek dert edinmeyen, hep kendi kanununu uygulamayı yeğleyen sert bir polis memurudur. Yine aldığı emirlerin hepsini ihlal ettiği bir operasyonun ardından üstelik her zaman olduğu gibi başarı da kazanmış olmasına karşın şehrin en kötü bölgelerinden birine gönderilir. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER "Kardeşim İçin" Scott Cooper'ın yönettiği ve Christian Bale, Zoe Saldana, Woody Harrelson, Forest Whitaker ve Willem Dafoe'un rol aldığı "Kardeşim İçin" gerilim severleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Senaryosu Scott Cooper ve Brad Ingelsby'e ait olan filmin yapımcılığını Leonardo DiCaprio üstlendi. ABD ve İngiltere ortak yapımı film, küçük bir kasabada yaşayan iki kardeş Russell ve Rodney'in zorluklarla dolu yaşamını beyazperdeye taşıyor. "Yeni Başlayanlar İçin Vahşi Batı" Seth MacFarlane'nin yönettiği, kendisiyle beraber Charlize Theron, Neil Patrick Harris, Amanda Seyfried ve Liam Neeson'un rol aldığı "Yeni Başlayanlar İçin Vahşi Batı" izleyici ile buluşacak. Komedi türündeki ABD yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Ürkek bir çiftçi olan Albert, kasabaya yeni taşınan gizemli kadına aşık olunca silahlı çatışmalardaki ürkek ve beceriksiz hali gider, yerine cesur bir adam gelir. "Suç Şehri" Orlando Bloom, Forest Whitaker, Tanya Van Graan, Adrian Galley, Conrad Kemp'in oynadığı "Suç Şehri"nin yönetmenliğini Jerome Salle yaptı. Dram ve gerilim türündeki film, Güney Afrika'ya illegal bir maddenin girişiyle beraber oluşan ırkçı bir katliam ile ilgili soruşturmada görevlendirilen polisler Ali Sokhela ve Brian Epkeen'in başından geçenleri anlatıyor. "Aşkta Yanlış Yoktur" eremiah S. Chechik'in yönettiği ve Ryan Kwanten, Sara Canning, Ryan McPartlin ile Kristen Hager'in oynadığı "Aşkta Yanlış Yoktur" romantik komedi severlerin ilgisini çekmeye aday. Filmde bir düğün gününde geline aşık olan bulaşıkçı Leo'nun giriştiği maceralar izlenebilecek. Mutluluk pozu verdiler DIŞ HABERLER- Boşanacakları iddia edilen Nicole Kidman-Keith Urban çifti, geçtiğimiz günlerde el ele objektiflerin karşısına çıktı. Melbourne'deki bir baloya katılan ikili, mutluluk pozları verdi. Urban'ın son dönemde Kidman'la hiç ilgilenmediği ve başka kişilerle görüştüğü, güzel oyuncunun da bu nedenle eşinden boşanmak istediği iddia edilmişti.

3 ANKARA Ankaralı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Celalettin Uludağ: Sağduyulu olmalıyız, provokasyona gelmeyin Ankaralı Dernekler FederasyonuGenel Başkanı Celalettin Uludağ ile Türkiye de ve çevresinde gelişen son olayları konuştuk. Başkan Uludağ, gündemi günlerce işgal eden bayrak indirme olayını, sebep ve sonuç ilişkisi içersinde gazetemiz Yedigün e değerlendirdi. Kent Konseyi başkanlığına Seyfi Saltoğlu seçildi HABER MERKEZİ - Ankara Kent Konseyi 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı nda Seyfi Saltoğlu başkanlığa seçildi. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu nda yapılan Ankara Kent Konseyi nin Genel Kurul Kongresi ne, Ankara Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin yanı sıra; Ankara Valisi tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Kent Konseyi nin yerel seçimler sonrası gerçekleştirdiği 9. Olağan Genel Kurulu nda başkanlığa Seyfi Saltoğlu seçildi. Geçen dönem Ankara Kent Konseyi nin başkanlığını yürüten Ahmet Arslan, veda konuşmasında şunları söyledi: Kent Konseyimizin komisyonlarınca hazırlanılarak, genel kurulumuzda Büyükşehir Belediyesi Meclisi ne sunulmasına karar verdiğimiz onlarca tavsiye kararı, Meclis Genel Kurulu nda oybirliği ile kabul edilerek Ankara da hayırlı hizmetlere vesile oldu. Hepinize katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Daha Sonra Kent Konseyi üyelerince Divan Başkanlığı için önerilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı oybirliği ile seçildi. Divanın oluşmasından sonra Ankara Kent Konseyi Başkanlığı için seçime geçildi. Güncel sohbet RÖPORTAJ KENAN ERGEN -Sayın Uludağ, geçtiğimiz hafta gündemi işgal eden bayrak indirme olayı hakkında ne söylemek istersiniz? -Kesinlikle provokasyon olduğunu düşünüyorum. Çözüm sürecine yönelik bir provokasyon. Ancak provokasyon denilip bu durum suiistimal edilmemeli. Bayrak konusunda hassasız. Gerekirse gerekli cevap verilir. Bu tür provokasyonların farklı şekillerde devam edeceğini düşünüyorum. -Bu tür provokasyonların sizce sebebi veya sebepleri nelerdir? -Bazı kesimlerin çok büyük rantları engellendi. İç ve dış karanlık güçlerin menfaatleri ve para akışı kesildiği için bu tür provokasyonlar olmaya başladı. Hepsi de ekonomik bağlantılı. Türkiye nin gelişmesi ve güçlenmesi bazılarını rahatsız ediyor. Bu mihraplara göre Türkiye nin ekonomisi ne kadar kötüyse onlar için o kadar iyidir. -Zamanlamasıyla ilgili neler söylemek istersiniz? -Zamanlaması çok manidar. Türkiye nin ekonomik gelişmesi ve anlaşmalar sonrası hep aynı şeyleri yaşıyoruz. Bu durumları malesef muhalefet kötü kullanıyor. ODTÜ yolu çalışmalarında ağaçları bahane gösterip her yeri yıkanlar, şimdi neden o yolu kullanıyor. Böyle durumlar hem önemli gelişmeler sonrası oluyor. -Vatandaşlara ne önerirsiniz? -Sağduyulu ve sabırlı olmalıyız. Provokasyonlara fırsat vermemeliyiz. İstedikleri kavga ve kargaşadır. Özellikle İngiltere, Avrupa Birliği vb. ülkeler gelişmelerden rahatsız. Özellikle İngiltere, Başbakan Erdoğan ın Afrika ülkeleriyle yakınlaşmasından, yatırımlarda bulunmasından rahatsız. Çünkü sömürgeleri var. Sömürgelerinin imkanlarından ve petrolünden kullandırmak istemiyorlar. Çünkü planlarını önümüzdeki 100 yıl üzerine kurmuşlar. Bizim günü birlik düşünmüyorlar. -Son olarak eklemek isteğiniz bir şey var mı? -Şuan iktidar planlarını yatırımlarını 50 yıl sonrasını düşünerek yapıyor. Bu durum o ülkelere sıkıntı veriyor. 20 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti bir dünya gücü haline gelecektir. Korkuları Osmanlı İmparatorluğu gibi yeniden Türkiye Cumhuriyeti nin bir dünya gücü haline gelmesidir. Bu korkuları da yersiz değildir lara doğru Türkiye Cumhuriyeti en güçlü ekonomik güç olacaktır. Bunun bilincinde olmalı ve oyunlara, provokasyonlara kesinlikle gelmemeliyiz. Tiryaki, anne babalara tavsiyelerde bulundu 17 Haziran 2014 Salı 3 KUR AN IN AYDINLIĞI NDA Fazlı KILINÇ Son elbise kefenle son ev kabre girmek Dünyanın fena ve fani yüzündeki günahlarla ve isyanlarla meşgul ettiren dünya sevgisi, imandan mahrum olarak kulun bu âlemden gitmesine de neden olabilir. Kur an ın ceset giydirilmiş hali olan Hz. Muhammed sav manevi huzursuzluğun nedenini şöyle açıklamıştır: Dünya sevgisi en büyük tehlikedir. Dünya için yaratılmadığımızı Zariyat Suresi 56.ayet şöyle açıklamaktadır: Ben insanları ve cinleri yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Meleklerin bile kendisisinden hayâ edip utandığı Peygamberimiz in(sav)damadı Hazreti Osman Zinnureyn şöyle buyurmuştur: Yüce Allah dünyalık nimetleri ebedi ahiret hayatını elde edesiniz diye vermiştir. Dünya harcanan para misalidir. Para ile ihtiyaçlar temin edilir. Yoksa para ne yenir ne içilir ve ne de giyilir. Dünyaya dört elle sarılan kişi acıkınca paranın kendisini yemeye çalışan adama benzer. Hz. Peygamber sav in diliyle insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Bir kalemin ifadesine göre: Gönlünü dünyaya bağlama, dünyanın bekâsı yoktur gelip geçer. Kalbini senin gibi ölümlü olan halka da bağlama, halkın da vefası yoktur. Öyle ise gönlünü her şeyin sahibi ve Rabb-i Rahim i olan Allah a rabtet ve bağla. Melce ve Mence ( sığınılıp iltica edilecek) O dur. Kuran ın Nahl Suresi ne göre insanlara şifa kaynağı olan bal gibi en kiymetli bir yiyeceğin bal arısının kusmuğundan müteşekkil olması ve en değerli elbise sayılan ipeğin ipek böceğinin salyasından oluşması ve en mükemmel varlık olan insanın kokuşmuş bir damla meniden meydana gelmesi gösteriyor ki Allah indinde bu fani dünya, zatıyla kıymetli değil içinde tezahür eden gerçekler cihetiyle değerlidir. İnsan ne kadar süslü elbise giyerse giysin dünya cihetiyle son giyeceği elbisesi kefen dir. Bu dünyada ne kadar mekân değiştirirse değiştirsin başını koyacağı son evi kabir dir. Yazımızı az sözle çok şey anlatma kabiliyeti anlamına gelen cevamiul kelim sahibi Hz. Muhammed sav in her şeyi özetleyen şu hadisiyle bitiriyoruz: Ne kadar yaşarsan yaşa, mutlaka öleceksin! Ne kadar seversen sev, sevdiğinden ayrılacaksın! İyi ve kötü ne yaparsan yap, karşılığını mutlaka göreceksin! Altındağlı kadınların katıldığı toplantıda konuşan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, vatandaşların taleplerini dinledi ve önerilerde bulundu. Venezuela Büyükelçisi ATO yu ziyaret etti HABER MERKEZİ - Venezuela Büyükelçisi Jorge Gregorio Bracho Reyes, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci yi makamında ağırladı.kabulde konuşan Büyükelçi Reyes, Venezuela nın ekonomik ve sosyal durumu hakkında bilgi verdi. 31 milyon nüfuslu Venezuela da 2 milyon istihdam açığı bulunduğunu anlatan Büyükelçi Reyes, ülke ekonomisinin bu kadar istihdam yaratacak kapasitesi bulunmadığını bu nedenle gelişmiş dış ülkelerden işadamlarını ülkelerine yatırıma davet ettiklerini kaydetti. Venezuela da petrol bulunduktan sonra tarım üretiminde gerileme yaşandığını anlatan ve tüketilen gıda ürünlerinin yüzde 70 inin ithal edildiğini bildiren Büyükelçi, Bizim kişi başına gelirimiz 12 bin 766 dolar. Bir yılda 4 farklı ürün elde eden topraklarımız var. Üzücü bir şekilde tarımı ve turizmi bıraktır. HABER FOTOĞRAF Yunus Emre Kültür Merkezi nde gerçekleşen programaönder, Karapürçek 1, Çamlık, Gülpınar, Sakarya, Örnek, Seyfi Demirsoy, Beşikkaya, Hüseyin Gazi,Hacılar, Aktaş, Yıldıztepe, Mevlana ve Aydınlıkevler Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi 350 kişi katıldı. Huzurlu bir toplum oluşturmak istiyorsak insanı en doğru şekilde yetiştirmeliyiz. diyerek sözlerine başlayan Başkan Tiryaki, bu doğrultuda eğitimin önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi. Tiryaki, çocuğun yetişmesiyle yaşadığı çevrenin doğrudan alakalı olduğunu belirterek kötü alışkanlıklara sebebiyet vermemek için yapılması gerekenleri anlattı. Ebeveynlerin çocuklarla sağlıklı iletişim kurmasının şart olduğunu söyleyen Başkan Tiryaki: Çocuğunuza gösterdiğiniz ilgi ve alaka ile onu yanınızda tutabilirsiniz. Ona kızmayın, bağırmayın. Çocuğa desteğinizi hissettirin. Eğitimiyle ilgilenin, arkadaşlarına kucak açın. Ancak bu sayede dışarda kötü alışkanlıklar edinmez ve sizin yanınızda olur. dedi. Tiryaki, kültür gezilerinin önemine de değindi. Kültür gezilerinin şeffaf ve adil olarak organize edildiğini vurgulayan Başkan Tiryaki, geçen yıl 23 bin kişiyi bu gezilerle buluşturduklarını hatırlattı. Gezi programlarında belirlenen yerlerin tarihle ve kültürel değerlerle dolu olduğuna dikkati çeken Tiryaki, bu yerlerin özenle seçildiğini ifade etti. Tiryaki sözlerini şöyle tamamladı: Çanakkale, Konya, Şanlıurfa, İstanbul ve Mardin Bu şehirlerde ecdadımızın yüzyıllar öncesine uzanan mirasları var. Buralara yurtdışından milyonlarca turist geliyor. Fakat ülkemizde Çanakkale yi görmeyen vatandaşlarımız var. Bu değerlere sahip çıkıp, kültürel mirasımızı korumalıyız.

4 4 17 Haziran 2014 Salı ANKARA Yeni başkanlara tavsiyeler HABER MERKEZİ - AK Partili Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı tamamlandı. Ankara da yapılan toplantı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın konuşmalarıyla başladı.2 gün süren toplantının bugünkü oturumunda Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, yeni seçilen belediye başkanlarına,belediye gelir ve giderleri, bütçe ve kaynak konularında tavsiyelerde bulundu. Başkan Veysel Tiryaki yaptığı konuşmada, belediyecilikte başarılı olmanın yollarını anlattı. Zamanı iyi kullanmanın başarıya giden unsurlardan biri olduğunu belirten Tiryaki, insan kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesini de başarı kriterleri arasında gösterdi. Başkan Tiryaki, Sanatçı Sevcan Orhan YENİMEK kermesinde HABER MERKEZİ - Yenimahalle Belediyesi, sevilen sanatçıları vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) geliri Soma da şehit olan madencilerin ailelerine verilmek üzere yılsonu kermesi düzenlerken, kermese destek veren Türk Halk Müziği nin sevilen sanatçısısevcan Orhan vatandaşlarlabir araya geldi. Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Erhan Aras ında katıldığı program da, ilk olarak sahneye çıkan Ersin Perçin, türküleriyle ve saz şovuyla izleyenleri büyüledi.yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu nun Roman dans ile renk kattığı program vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Ragıp Tüzün Parkı nda düzenlenen organizasyonda, yeni albümünü imzalayarak vatandaşlara hediye eden Orhan, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar başta olma üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti. Kulakların pasının silindiği günde, izleyenler türkülere hep bir ağızdan eşlik etti. Gönüllerince eğlenen vatandaşlar, Sevcan Orhan imzalı albümleri almak için uzun kuyruklar oluşturdu. YENİMEK kursiyerlerinin el emeklerinin de görücüye çıktığı programda, sergilenen ürünler satışa çıktı.sevcan Orhan ında sahne elbiselerinden birini hediye ettiği sergi de,satıştan elde edilen gelirler Soma da yaşamını yitiren madencilerin ailelerine bağışlandı. Babalar gününü de unutmayan Yenimahalle Belediyesi Ragıp Tüzün Parkı ndababalara kemer dağıttı. ekonominin sağlıklı şekilde yönetilmesinin de başarı kapısını aralayacağını ifade etti. Belediyeciliğin etkin ve verimli şekilde işleyecek bir modele dönüşmesi gerektiğini söyleyen Tiryaki, yerel yönetimlerde yaşanan ortak soruna değindi. Başkan Tiryaki sözlerine şöyle sürdürdü: Belediyelerin ortak problemi para kaynağının yetersizliği Gelen para mı yetersiz, yoksa var olan para gereksiz şekilde mi harcanıyor? Bu durumun sebepleri mutlaka irdelenmeli. Bana göre belediyelerin en büyük sorunu para sorunu değil, parayı yönetememe sorunudur.burada işte belediye başkanın insiyatifi çok önemli. Bütçenin yönetimine doğrudan müdahil olması gerekir. diye konuşan Başkan HABER MERKEZİ- Medya Takip Merkezi nin hazırladığı rapora göre; Mayıs ayında medyanın en fazla yer verdiği siyasi parti, 187 bin 157 haber ile Adalet ve Kalkınma Partisi oldu. AK Parti yi 146 bin 488 haber ile Cumhuriyet Halk Partisi izledi. CHP nin ardından 70 bin 520 haber ile Milliyetçi Hareket Partisi, ayın en çok haber olan bir diğer siyasi partisi oldu. MTM nin araştırmasına göre, medyanın en çok yer verdiği siyasi isim, 175 bin 11 haber ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan, Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olup olmayacağı tartışmalarıyla haberlere konu edildi. Daha sonrasında ise, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Danıştay ın 156. Kuruluş Yıldönümü töreninde tartışma yaşaması ve yaşanan gerginlik sonucunda töreni terk etmesiyle gündemde yer aldı. Soma da yaşanan maden kazasının ardından, siyasi takvimini değiştiren Erdoğan, olaya ilişkin olarak Literatürde iş kazası denen olay var. Yapısında fıtratında bunlar var şeklindeki açıklamalarıyla da ses getirdi. Medya Takip Merkezi nin raporuna göre; Mayıs ayında en çok haber olan bir diğer siyasi isim, 40 bin 609 haber ile Abdullah Gül oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da Soma daki maden faciası nedeniyle ay genelinde 39 bin 539 haberde yer alarak sıralamanın genel seyrini değiştirdi. DİĞER GELİŞMELER - AK Parti, seçim sisteminin değiştirilmesi ve tüzüğündeki 3 dönem kuralı konularında son kararını verdi. MKYK toplantısından, 3 dönem kriterinin korunması ve mevcut seçim sistemi ile yola devam edilmesi kararları çıktı. Devam kararı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın Cumhurbaşkanı olma yolunda ilerlediği tartışmalarını hararetlendirdi Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan yargılandıkları davaya bakan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın mağdurları arasında bulunan Çiller'in dinlenilmesine karar verdi. - Meclis Genel Kurulu 4 eski bakan hakkında 'soruşturma' mesaisi yaptı. İstanbul merkezli operasyon kapsamındaki iddialar nedeniyle 4 eski bakan hakkında verilen soruşturma önergeleri, Genel Kurul'da ele alınırken iktidarla muhalefet arasında sık sık tartışma ve gerginlik yaşandı. Eski bakanlar Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Muammer Güler, Meclis kürsüsünden kendini savunurken, Erdoğan Bayraktar konuşmamayı tercih etti. AK Parti'nin soruşturma komisyonu kurulması önergesi, 469 milletvekillinin katıldığı gizli oylamada 453 oyla kabul edildi. - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu nu (MYK) belirledi. Tekin Bingöl, Seyhan Erdoğdu, Emel Yıldırım, Veli Ağbaba, Aytun Çıray, Burhan Şenatalar, yeni MYK da yer aldı. - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, çocuk tacizcilerinin teröristlerden daha ağır şekilde cezalandırılacağını ve 39 yıl cezaevinde kalacağını belirterek, pedofili hastalarına hakim kararı ile zorunlu tıbbi müdahalenin yapılacağını açıkladı. - Eski İçişleri Bakanı Güler in de aralarında bulunduğu bazı milletvekillerine ait 11 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı na sunuldu. Meclis teki dokunulmazlık dosyası sayısı 935 oldu. - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin (AİHM) nin AK Partili Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı nda konuşan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, yeni seçilen belediye başkanlarına, belediye gelir ve giderleri, bütçe ve kaynak konularında tavsiyelerde bulundu. Tiryaki, bunu sağlarken, devlete olan bağlılığın azaltılıp öz gelirlerin artırılması gerektiğini belirtti. Göreve yeni başlayan belediye başkanlarına belediyenin kaynak analizinin doğru şekilde yapılmasını tavsiye eden Başkan Tiryaki: Ancak kastettiğim sadece parasal kaynak değil.insan, makine ve belediyenin sahip olduğu taşınmaz kaynaklar da sağlıklı bir şekilde tespit edilmeli. Daha sonra bu kaynakların en etkin şekilde kullanılacağı yöntemler belirlenmelidir.bu tespitler yapılırken hizmet alıcılarının beklenti ve ihtiyaçları da göz ardı edilmemelidir. İl veya ilçenin avantaj ve dezavantajlarını tespit etmek öncelikli çalışmalardan biri olmalıdır dedi. Mayıs ayının siyaset gündemi (2) Kıbrıs ile ilgili 90 milyon euroluk tazminat kararına Türkiye nin uymayacağı ve tazminatı ödemeyeceklerini açıkladı. - CHP İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu (62) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Soma da ölen madencilerin yakınlarına ölüm aylığı, ölüm geliri ve bir defaya mahsus cenaze yardımı yapılacağını açıkladı. - Soma daki maden faciası nedeniyle, 19 Mayıs kutlamaları yurt genelinde iptal edildi. Atatürk Anıtı nda çelenk koyma töreni gerçekleştirildi. - CHP İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz, "Soma'da yaşanan maden faciasında sorumluların istifa etmediği" gerekçesiyle, milletvekilliğinden istifa dilekçesini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu. - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin (TOBB) Genel Kurulu na katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın salondaki Kemal Kılıçdaroğlu na bakarak; Bana diktatör ifadesini kullanan kişiler var, karşımda şuanda bulunuyorlar. Tayyip Erdoğan diktatör olacak ve sen meydanlarda dolaşacaksın. Önce ağzınızdan çıkanı kulaklarınızın duyması lazım. açıklamaları, Mayıs ayı siyaset gündeminin dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 11 tazminat davası ile 185 bin 500 TL kazanan Başbakan Erdoğan, CHP lideri hakkında bir hakaret davası daha açtı. - Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Kıyı köyünde Hür Dava Partisi (Hüda Par) üyelerini kaçırmak isteyen silahlı grubun açtığı ateş sonucu 3 kişi yaralandı. BİTTİ Kartal GÖKTAN BOKO (Batı Eğitimi) HARAM DEĞİL, ÖLDÜRMEK HARAM Bombalanan kiliseler, baskına uğrayan karakollar, okullarda kurşunlanan öğrenciler ve öğretmenler, kaçırılan insanlar ve son olarak da kaçırılan Hıristiyan kız çocukları... Son günlerde ismini sıkça duyduğumuz Boko Haram terör örgütü, halen Afrika bölgesini ve Nijerya nın güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor. Resmi adı Cemaat es-sulh Sünnet Li Dava Vel Cihad (Dava ve cihad için barış ve sünnet cemaati) olan Boko Haram, 2002 yılında Nijerya Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de Muhammed Yusuf liderliğinde faaliyete başlayan, şimdilerde en tehlikeli terör örgütlerinden biri olarak biliniyor. Boko Haram Nijeryalı kabilelerden biri olan Hausaların dilinde Batı (Eğitimi) Haramdır anlamına geliyor. Boko Haram a göre Batı ya dair her şey yozlaşmış ve Müslümanlar için sakıncalı. Bu nedenle başta Nijerya daki eğitim sistemi olmak üzere Batı ya dair her şeyin İslam dünyasından dışlanması gerektiğini savunuyorlar. Örgüt bu yüzden ders veren öğretmenleri ve onları dinleyen öğrencileri, kiliseye giden Hıristiyanları, bara eğlenmeye giden insanları hedef olarak görüyor. Terör metotlarını benimseyen Boko Haram, gerçekleştirdiği eylemleri İslam için yaptığı iddiasında. Oysa İslam da tek bir insanın hayatı dahi çok önemlidir ve masum insanlara haksız yere saldırmak da öldürmek de çok büyük bir suçtur. Dolayısıyla bu örgütün İslam adına hareket ettiği söylemleri de tümüyle asılsızdır. Nijerya da çoğunlukla Müslümanların yaşadığı Kuzey Bölgesi geri kalmışlığı ve yoksulluğu ile biliniyor. Bu durumu iyi kullanan örgüt, yoksul ailelere yiyecek yardımı yaparak ve çocuklarına kendi camilerinde bedava eğitim vererek yoksul kitleler arasında örgütlenerek büyüdü. Örgütün çok iyi kullandığı diğer argümanlardan biri de merkezi ve yerel hükümetlerin yolsuzlukları ve gelir dağılımındaki adaletsizlik. Yoksulluğa karşı dayanışma, Batı tarzı eğitime karşı kendi İslami eğitimleri ve yolsuzluğa karşı politik mücadeleyi birleştiren Boko Haram kısa sürede bölgede ciddi bir güce kavuştu. Amerika Birleşik Devleti tarafından 2012 de terör listesine alınan Boko Haram, birçok Batılı terör uzmanı tarafından El Kaide nin Batı Afrika daki uzantısı olarak kabul ediliyor. Kadınları ve çocuk yaşta kızları kaçıran, küçük çocukları zorla askeri eğitimden geçirerek silahlandıran Boko Haram, 2009 daki çatışmada liderlerinin ölmesinden sonra misilleme eylemlerine başlayarak okulları, polisleri ve kamu binalarını hedefledi. Belli bir süre sonra Hıristiyanlara, gazetecilere ve Müslümanlara yönelik de eylemler yapmaya başladı. Boko Haram, ülkede terör faaliyetlerine son beş yıldır aralıksız devam ediyor. Örgüt ilk önce ülkede Batı tipi eğitim faaliyeti gösteren okullardaki çoğu Müslüman kızları kaçırıyordu. Ancak şu an dünyada daha çok ses getirmek ve hükümetin kendileriyle ciddi bir pazarlık yapmasını istekleri için Hristiyan ağırlıklı kızları kaçırdığı düşünülüyor. Yüz civarında profesyonel kadrosu olduğu tahmin edilen örgütün kaç militanı olduğu ise net olarak bilinmiyor. Bilinen ise, örgütün Nijerya nın kuzeyinde 12 şehirde uygulanan şeriat kanunlarını şiddet ve terör yoluyla önce Müslümanların çoğunlukta olduğu Kuzey e sonra da bütün Nijerya ya yayarak şeriat ile yönetilen İslam devleti kurmak amacında olduğu. Elbette buna bir İslam devleti demek yanlış olacaktır. Çünkü İslam da baskı, zorlama, terör, haksız yere insan öldürme yoktur; aksine İslam özgürlük, adalet, barış, mutluluk, huzur, güven dinidir. İslam da baskı ve zorlama kesinlikle yoktur. Afganistan da, Pakistan da, Irak ta, Suriye de ve Yemen de Boko Haram ile aynı fikir yapısına sahip birçok örgüt eylem yapıyor. Batı dünyasında pek çok terör uzmanı, siyasetçi ve sosyolog 30 yıl öncesine kadar bu tarz örgütler yokken neden şimdi varlar? sorularına karşılık öncelikle, vatandaşlarının siyasi ve ekonomik taleplerine cevap veremeyen yozlaşmış ve despot rejimlerin bu tarz hareketlerin gelişmesine neden oluğunu söylüyorlar. İkinci olarak da Avrupa ve Amerika nın Ortadoğu ya müdahaleleri ve her müdahalede bölge halkının büyük can ve mal kaybı yaşamasını gösteriyorlar. Sonuncu olarak ise Batı ya karşı Ortadoğu yu, Arapları koruyacağı iddiası ile ortaya çıkan Arap milliyetçilerinin başarısızlığını ve dini değerleri yok sayıp yerine bağnaz öğretilerini koymasını gösteriyorlar. Bugün tüm dünya İslam adı altında ortaya çıkarak teröre başvuran bu örgütlerden yana endişeli. Ama önemli olan, bu sorunun çözümü için hangi uzun vadeli stratejilerin izlenmesi gerektiği. İslami olduklarını iddia eden bu örgütlere karşı alınabilecek en iyi tedbir zihniyetlerindeki çarpıklığın güçlü bir biçimde dile getirilmesi. Bu göreve öncelikle Müslümanların talip olması gerekir, çünkü gerçek İslam ı en iyi Müslümanlar anlatır. Terörün kaynağı cehalet ve bağnazlıktır ve bunun çözümü de eğitimdir. Terörist örgütlerin ideolojileri ise çürük temeller üzerine kurulmuştur. İster İslam ın adını kullanarak ortaya çıksın, ister Marksist, isterse etnik milliyetçi olsun, hepsinin ideolojik dayanaklarına karşı başlatılacak bir eğitim seferberliği organize edilmelidir. Teröre sempati duyan çevrelere, bunun İslam'a tamamen aykırı olduğu, aksine bu şekilde İslam'a, Müslümanlara ve tüm insanlığa zarar vermiş olacakları anlatılmalı, örgütün destekçileri bu insanlık dışı barbarlıktan arındırılmaları için eğitilmelidirler. Nijerya hükümetinin bu yöndeki bir eğitim politikasını desteklemesi Allah ın izniyle çok olumlu sonuçlar verecektir.

5 ANKARA 17 Haziran 2014 Salı 5 Soma şehitleri Keçiören de anıldı Keçiören Belediyesi, Soma daki maden faciasında hayatını kaybeden Soma şehitleri için anma töreni düzenledi. Keçiören Belediyesi tarafından, Aliya İzzetbegoviç Parkı nda düzenlenen ve Soma maden kazası anma törenine ilgi yoğundu. Törene, TBMM Soma Kazası Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aksaray Milletvekili Ali Rıza Alaboyun, Soma Kazası Araştırma Komisyonu Üyesi ve AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören Müftüsü İhsan İlhan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, konuşmasına Soma da ölen 301 madenciye Allah tan Ulucanlar da Anadolu Türküleri HABER MERKEZİ - Altındağ Belediyesi ile Turkkey Symphony Orchestrası işbirliği ile düzenlenen Anadolu Türküleri programı, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Kongre Merkezi nde gerçekleştirildi. Keman, viyola, viyolonsen, kontrabas, tulum ve bağlama sanatçılarından oluşan 14 kişilik orkestra, Sarı gelin, Zeytinyağlı yiyemem aman, Selanik Türküsü, Gökte yıldız ay misun?, Bitlis te beş minare, Arda boyları, Yarim Senden ayrılalı, Bülbülüm altın kafeste, Çökertme ve Çayeli nden öteye isimli eserleri icra ettiler. Şef Mustafa Erdoğan yönetiminde Klasik Anadolu orkestrası tarafından sahneye konulan birbirinden değerli eserlerden üçü, ünlütenor İhsan Ekber tarafından seslendirildi. Konser sonunda alkışlar dinmeyince, solist İhsan Ekber seyircileri kırmayarak Yarim Senden Ayrılalı türküsünü tekrar okudu. Klasik Anadolu orkestrası, Ankaralı türkü severlere, klasik müzikle Anadolu motiflerinin birleştirildiği unutulmaz bir gece yaşattı. HOY-TUR büyüledi HABER MERKEZİ - Çankaya Belediyesi, Halk Dansları Topluluğu (HOY-TUR) tarafından Nazım Hikmet Kültür Merkezi nde düzenlenen Renkler adlı gösteriyi binlerce kişi izledi. 10 yaşından 55 yaşına kadar 250 kursiyer, döneminde HOY-TUR eğitmenleri eşliğinde öğrendiklerini, "Yıldızlar", "Gençler" ve "Yetişkinler" olmak üzere ayrı ayrı ve karma olarak sergilediler. HOY-TUR un davul ritim performansı da izleyicilere coşku dolu dakikalar yaşattı. Kursiyerler, yıl sonu gösterisinin ilk bölümünde Çayda Çıra, Üsküp, Bingöl ve Trabzon oyunları ile Anadolu ve Yıldız Potpori,, ikinci bölümünde ise Ağrı ve Silivri oyunları ile davul ritim ve renkler potpori gösterilerini rahmet, acılı ailelerine baş sağlığı dilerek başladı. Başkan Ak, Soma daki elim maden kazasının bütün milleti yasa boğduğunu vurgulayarak 3 günlük milli yas ilanıyla bu elim kazanın acısını milletçe bir nebze olsun paylaşmaya çalıştık. Soma faciası ile ilgili adli ve idari soruşturma tüm hızıyla devam ederken, devletimiz de yaraları sarmak için var gücüyle hayatını kaybedenlerin yanında oluyor dedi. Başkan Ak, Belediye olarak facianın acısını yürekten hissettiklerini ve tüm eğlence programlarını süresiz olarak iptal ettiklerini söyledi. KARANFİL BIRAKTILAR Soma Maden Kazası Araştırma Komisyonu Başkanı Alaboyun da yaptığı konuşmada, Kanunlar çıkarıyoruz, ama toplum olarak zihinsel bir dönüşüme ihtiyaç var. Sadece bu olayı aydınlatmak için değil, bundan sonra bu tür kazaların olmaması için çalışıyoruz dedi. Törende şehit madencileri simgeleyen 301 adet sarı baret kullanıldı. Kur an-ı Kerim in okunduğu törende, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve protokol üyeleri madenci baretlerinin yanına birer karanfil bıraktı. HABER FOTOĞRAF KENAN ERGEN Şentepe Teleferiği yolcu taşıyacak HABER MERKEZİ - Yenimahalle-Şentepe teleferiğinde, 17 Haziran Salı (bugün) gününden itibaren yolcu taşınmaya başlanacak. Şentepe Antenler Bölgesi ile Yenimahalle Metro İstasyonu arasında 10 kişilik kabinlerle hizmet verecek olan teleferik, tek yönde saatte 2 bin 400 yolcu taşıyacak. Ankaralılar, teleferik hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak. Türkiye nin toplu taşıma amaçlı ilk teleferiğinin Antenler Bölgesi ile Yenimahalle Metro durağı arasındaki test sürüşleri tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından daha önce açılışı yapılan ve yasal olarak bir süre test sürüşüne tabi tutulan Yenimahalle-Şentepe teleferik hattının 3 istasyonu arasında 17 Haziran salı gününden itibaren yolcu taşınmasına başlanacak. Toplam 2 etaptan oluşan Yenimahalle Şentepe teleferik hattının ilk etabı hizmete girerken, tek istasyon ikinci etabında ise yapım çalışmaları başladı. Yaklaşık 6 ayda yapımı tamamlanan ve ilgili meslek odalarından gerekli izinlerin alınması sürecinde 19 Mart tan bu yana test sürüşleri devam eden teleferik, yine bir ilk olarak Türkiye ye örnek bir proje olarak hayata geçirildi. Güncel Yorum Gülşah GÜÇYETMEZ PKK SORUNU NASIL BİTER? PKK VE KOMÜNİZM Güneydoğu da PKK ve yandaşlarının saldırıları her geçen gün artıyor ve gerginlik tırmandırılıyor. Bir yandan çocuklar kandırılarak dağa götürülüyor bir yandan yol kesmeler bir yandan da çatışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ve en hassas olduğumuz değerlerimizden olan bayrağımız direkten indiriliyor. Bu olumsuz gelişmelerin bize gösterdiği bir gerçek var: PKK, çözüm sürecini barışmak için değil ülkemizi bölmek ve bağımsız komünist Kürdistan ı kurma hayallerini gerçekleştirmek için kullanıyor. Sürekli örgüte yeni üyeler dahil ediyor ve bu kişiler ciddi bir eğitim alıyorlar. Çocuk bile olsa dağa çıkarılan herkese Darwinist- Marksist-Leninist eğitim veriyorlar. Örgüt üyeleri komünist ideolojiyi iyice benimsedikten sonra silahlı mücadeleye başlıyorlar. Eğitimle, telkinle, sahte bilim desteğiyle doğru yolda olduklarına inandırılıyorlar. Örgüt üyelerine dağlardaki sözde akademilerde, hayvanlardan evrimleştikleri, çatışmanın doğanın bir kanunu olduğu yalanı öğretiliyor. Tarihin diyalektiği safsatası anlatılarak komünal yaşama tekrar dönüş yapılması ve komünist bir devlet kurulması gerektiği mantığı makul gösteriliyor. Bunun sonucunda da insanları öldürmeyi hayvanları öldürmekle eşdeğer görüyorlar. Darwinist eğitimin yanı sıra aldıkları Marksist- Leninist eğitimde ise, "TERÖRÜ PRENSİP OLARAK HİÇ REDDETMEDİK VE HİÇBİR ZAMAN DA REDDETMEY- İZ." diyen Lenin in yolunu izleyerek silahlı mücadeleye girişiyorlar. Ülkemizde son yaşayanan olaylar da Lenin in tavsiye ettiği vahşetin PKK yandaşlarınca uygulandığını bize bir kere daha kanıtlıyor: "POLİSLERİ, ASKERLERİ, DEVLET MEMURLARINI ÖLDÜRMEK, DEVLET KURUMLARINDA YANGINLAR ÇIKARTMAK... DEVLETİN HAZİNELERİNDEN PAR- ALARI ALMAK... Devrimci komünist güçler yenilmez silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı, İNSANLARI ÖLDÜREREK, BOMBALAYARAK, BİNALARI HAVAYA UÇURARAK KORKU YAYMAK ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğü teşkil etmek iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır." (Vladimir Lenin, Teorik ve Pratik Terör Hakkında, Moskova) PKK VE EVRİM TEORİSİ Peki PKK böylesine sistemli bir komünist eğitim vererek, teröristler yetiştirirken okullarımızda ne öğretiliyor? Aslında yıllardır okullarımızda Darwinizm bilimsel bir gerçek gibi anlatıldığı için, PKK nın bu ideolojisine adeta destek veriliyor. Örgüt üyeleri tek taraflı Darwinist eğitim aldıkları için Yaratılışı ispat eden bilimsel gerçekleri öğrenemiyorlar. Evrim teorisinin sahte bir ideoloji olduğunu bilmiyorlar. İnsanların hayvanlardan evrimleşmediğini bilmiyorlar. Oysa okullarda paleontologların araştırmaları sonucu bulunan fosiller gösterilse, canlıların evrim geçirmediği bilimsel olarak anlatılsa, canlılardaki kusursuz yaratılış özellikleri tanıtılsa o genç beyinler bambaşka bir hayat içinde olurlardı. Allah ın ruhundan üflediği insanları öldürmekten haya ederlerdi. Onları çatışmaya sürükleyen fikri zeminleri yerle bir olurdu. Evrim teorisine inanmayan bir insan Marksist- Leninistkomünist ideolojiye de inanmaz. Çünkü Marksizmin özünde Darwinist-materyalist dünya görüşü vardır. Bu dünya görüşünü değiştiren insan, herşeye değer verir, insanları kıymetli görür, dolayısıyla terör faaliyetleri içinde de bulunmaz. İşte bu yüzden örgütü dağdan indirmenin, terörü süresiz olarak durdurmanın tek yolu eğitimdir. Türkiye de yaşayan her birey Darwinizm- Marksizm- Komünizm gibi ideolojilerin ne olduğunu, hangi sahte mantıklar içerdiğini bilmeli, bu mantıkları bilimle nasıl çürüteceğini öğrenmelidir. PKK VE İSLAM Burada dikkat çekilmesi gereken çok önemli bir konu daha var. PKK lılara evrim teorisi ve Marksizm gibi ideolojiler anlatılırken aynı zamanda İslam daki hurafeler de anlatılıyor ve İslam yaşanamaz bir din gibi gösteriliyor. Bu oyunu bozmak için Kuran daki İslam ın çocuk yaşlardan itibaren öğretilmesi son derece önemlidir. Gençler İslam ı bağnazların hurafelerinden ibaret sanmamalıdır. Bağnazların özgürlükleri kısıtlamaya çalışan, kadınlara baskı uygulayan, gaddar ve sevgisiz anlatımlarının yanlışlığı mutlaka vurgulanmalıdır. İslam kardeşliğin, merhametin, sevginin, dostluğun, samimiyetin yaşandığı bir dindir. İslam a göre kadınlar hürmet, sevgi görür, asla yarım insan değildir. Aksine el üstünde tutulur ve korunurlar. İslam a göre hiç kimse ırkına göre değerlendirilemez. Aksine ırkçılık haramdır. Kuran a göre samimi olan, takva olan insanlar üstündür. Kürt kardeşlerimizin rahat, huzurlu, vicdanlarına uygun bir ortamda yaşamaları ancak Kuran ahlakının uygulanmasıyla mümkündür. Kürt kardeşlerimiz aileyi ve dini reddeden komünist bir toplumda yaşayamazlar. Komünistlere göre çocuklar devletin malıdır. Sürekli çocukların ailelerinden koparılıp dağa götürülmelerinin altında yatan mantık da budur. Kadınerkek ilişkileri karışıktır ve aile düzeni kabul edilmez. Nitekim bebek katili Öcalan aile kavramına bakışını kendince kokuşmuş tanımlamasıyla özetlemektedir. Öcalan ın aileye şiddetle karşı olduğu, "Kürdistan'da Kadın ve Aile" isimli kitabında şöyle geçer: (Aile) Müthiş köleleştirici, insanı kendi başına yok oluşa götürecek bir ilişkidir... Bugün Kürdistan'ın her köyünde ve kentindeki kokuşmuş aile ilişkilerini kabul etmiyor ve bunlardan ürküyoruz. (syf. 47) DİNDAR KÜRT KARDEŞLERİMİZE UYGULANAN ZULÜM İslam insanlara çok güzel bir hayat sunar. Zaten dindar Kürt kardeşlerimizde Kuran ahlakının en üstün özellikleri mevcuttur. Samimi, vicdanlı, yürekli, diğergam, merhametli, misafirperver ve cana yakındırlar. Kendilerinden önce sevdiklerini, ülkelerini, komşularını düşünürler, fedakardırlar. Bu üstün özelliklerinden dolayı da çok sevilirler. Ve inşaallah İslam Birliği olduğunda daha da çok sevilecekler ve kıymetleri gerektiği gibi bilinecek. Geçmiş yıllarda iddia edilen ergenekon terör örgütünün zalim uygulamaları sebebiyle çok acı çektiler. Ama millet olarak artık Kürt kardeşlerimizin acı çekmesine izin vermeyeceğiz. PKK nın ülkemizi bölüp, ülkemizin sınırları içinde bağımsız komünist bir Kürdistan kurarak Kürt kardeşlerimizi bizden ayırmasına ve izin vermeyeceğiz. Onların Marksist- komünist dini, aileyi kabul etmeyen bir ortamda yaşamalarını istemiyoruz. ÇÖZÜM: EĞİTİM SEFERBERLİĞİ PKK lılar bu duruma eğitim alarak geldiyse yanlışlarından da doğru eğitimi alarak vazgeçebilirler. Sayın Adnan Oktar A9 TV de yayınlanan bir sohbetinde PKK Terörüne Karşı İlmi Seferberlik İlan Edilmeli sözleriyle PKK nın dağdan indirilmesinin tek yolunu açıklamıştır. Asıl çözüm süreci böyle bir eğitim seferberliğiyle mümkün olabilir. Devletimiz, milletimiz, STK lar birlik olup PKK nın yanlış ideolojisini her imkanı kullanarak anlatmalıdır. Kürt kardeşlerimiz düzgün eğitim alamadıkları gibi bir yandan geçim sıkıntısı çekiyor bir yandan PKK tehdidi altında yaşıyorlar. Bu sebeple ülkemizdeki herkesin desteğine ihtiyaçları var. Gerek basın gerek televizyon yoluyla çok hızlı bir eğitim süreci başlatılabilir ve bölgedeki halkımız bilinçlendirilebilir. Aslında sadece Kürt kardeşlerimiz değil Türkiye nin genelinde bilinçli gençlerin yetişmesi çok önemlidir. Her bir gencimiz ülkesine, milletine sahip çıkan dava adamı ruhuyla yetişmeli, sadece Türkiye nin değil bütün dünyanın sorunlarına çözüm yolu olan İslam Birliğini savunmalıdır. İslam Birliği ile her inançtan ve fikirden insanın özgür ve huzurlu yaşayabileceği ortam tesis edilebilir. Bu vesileyle bölünme tehlikesi kalmadığı gibi daha da büyüme imkanı sağlanacaktır.

6 6 EKONOMI 17 Haziran 2014 Sal Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, Türkiye'de üretilen meyve ve sebzenin 30 milyarl k bölümünün kay td fl oldu unu, 20 milyarl k bölümün de ambalajlama ve nakliye s ras nda çöpe gitti ini söyledi. Meyve-sebzede kay td fl üretim Küresel servet 152 trilyon dolar STANBUL- The Boston Consulting Group (BCG) raporuna göre 2013 y l nda küresel servet yüzde 14,6 büyüyerek 152 trilyon dolara ulaflt. Türkiye'deki bireylerin sahip oldu u toplam varl klar ise 840 milyar lira seviyesinde bulunuyor. BCG taraf ndan bu y l 14.'sü haz rlanan Küresel Varl k Raporu'na (Global Wealth Report 2014) göre, dünyada bireylerin sahip oldu u toplam finansal varl klar, yani küresel servet 2013 y l nda yüzde 14,6 oran nda artarak 152 trilyon dolara ulaflt. Bu art fl, yüzde 8,7 oran nda yükseliflin görüldü ü 2012 y l na k yasla daha güçlü bir biçimde seyretti. Araflt rmada, bu yükseliflin temelinde, geliflmekte olan ülkelerdeki varl klar n art fl ve hisse senedi piyasalar ndaki yükseliflin yatt belirtildi. En h zl büyüyen bölge yüzde 30,5 ile Japonya hariç Asya- Pasifik olurken, bu bölgedeki büyümeyi yüzde 49,2 ile Çin destekledi. Türkiye'nin de içinde bulundu u Orta Do u ve Afrika ise yüzde 11,6 büyüdü. BCG, küresel servetin y ll k ortalama yüzde 5,4 büyüyerek 2018 y l nda 198,2 trilyon dolara ulaflmas n bekliyor. Yaklafl k 50 trilyon dolarl k bu büyümenin yüzde 50'si Asya-Pasifik bölgesinden gelece i öngörülürken, Japonya hariç Asya-Pasifik bölgesinin 2018 y l nda Kuzey Amerika'y geçerek en zengin bölge olaca tahmin ediliyor. (AA) ANTALYA- Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, Türkiye'de üretilen meyve ve sebzenin 30 milyarl k bölümünün kay td fl oldu unu, 20 milyarl k bölümün de ambalajlama ve nakliye s ras nda çöpe gitti ini söyledi.gümrük ve Ticaret Bakanl taraf ndan Antalya Rixos Otel'de düzenlenen Hal Kay t Sistemi Tan t m Toplant s 'nda konuflan Bakan Yaz c, meyve ve sebze üretimi ve üretilen ürünün sa l kl, zaiyat az olarak tüketiciye ulaflmas aç s ndan standartlar belirlenmifl üretim anlay fl n hayata geçirmek amac yla, 2007 y l nda 5957 say l Hal Kanunu'nu ç - kard klar n hat rlatt. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) 2013 verilerine göre Türkiye'de y ll k 28 milyon ton sebze, 19 milyon ton da meyve üretimi yap ld n belirten Yaz c, toplam 47 milyon tonluk sebze ve meyve üretiminin toptanc ölçe i dikkate al nd n, parasal de erinin de milyar lira oldu unu kaydetti. Üretilen sebze ve meyvenin yaklafl k yüzde 25'inin ambalaj ve nakliye dolay s yla tüketiciye ulaflmadan çöpe gitti ini ifade eden Yaz c, çöpe giden meyve ve sebzenin parasal de erinin de 20 milyar lira oldu unu bildirdi rakamlar itibariyla meyve ve sebzede 950 milyon lira ithalat, 7 milyar lira dolay nda da ihracat oldu unu söyleyen Bakan Yaz c, " hracat ç kartt m zda, sanayinin kulland meyve ve sebzeyi de bir yana b - rakt m zda geriye kalan yüzde 70'i kay td - fl. Bunun da parasal de eri 30 milyar lira. 20 milyar lira çöpe giden, 30 milyar lira da kay td fl olmak üzere toplamda 50 milyar liral k 2014 Y l Ameliyathane Birimi 4 Kalem Malzeme Al m al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Mehmet Akif Ersoy Mah. 13. Cadde No: Demetevler YEN MAHALLE/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi :- ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar :Ameliyathane Birimi 4 Kalem Malzeme Al m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Mehmet Akif Ersoy M. 13. C. No:56 DEMETEVLER-YEN MAHALLE/ANKARA TÜR- K YE KAMU HASTANELER KURUMU Ankara li Kamu Hastaneleri Birli i 2 Nolu Genel Sekreterli i Dr.Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji E itim ve Araflt rma Hastanesi Hastane Deposudur. c) Teslim tarihi Sözleflmenin imzaland n n, idare taraf ndan yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdi i adrese yap lacak ifle bafllama talimat n n tebli inden itibaren mal teslim edilecek/ ifle bafllanacakt r. flin süresi 130 (Yüzotuz) takvim günüdür. Malzemeler, depo stok durumuna göre partiler halinde teslim edilecek olup teslimat, idarenin siparifline göre siparifli müteakip en geç 10 (On) gün içerisinde, istenilen miktarlarda gerçeklefltirilecektir. En son teslimat 31/12/2014 tarihinde yap lm fl olacakt r 3- halenin a) Yap laca yer : Mehmet Akif Ersoy M. 13. C. No: 56 DEMETEVLER-YEN MAHALLE/ANKARA TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU Ankara li Kamu Hastaneleri Birli i 2 Nolu Genel Sekreterli i Dr.Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji E itim ve Araflt rma Hastanesi Sat nalma Birimi Toplant Salonu b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: bir de er var ortada. flte bu Hal Kay t Sistemi ile zayi olan ve kay td fl bulunan miktar ekonomiye kazand rmay hedefliyoruz" diye konufltu. Bakan Yaz c, yaklafl k milyar liral k bir sektör olan yafl meyve ve sebze ticaretini düzenlemek amac yla 5957 say l yeni Hal Kanunu çerçevesinde Hal Kay t Sisteminin oluflturuldu unu söyledi. Sistem ile tarladan sofraya, üretimden sat fla ve tüketiciye eriflimine kadar sebze ve meyve sektörünün tüm aflamalar n n kay tl hale gelece ini anlatan Yaz c, teknolojik ve biliflim olanaklar haz rlanarak uygulamaya konulan sistemin bafl nda baz aksakl klar olabilece ini, yaflanan aksakl klar n da zaman içinde çözülece ini kaydetti. Yaz c, "Bu sistemi birlikte baflar ya ulaflt raca z. Bizim çabam z, gayretimiz bu. Bu baflar ya ulafl nca herkes kazanacak. Üreticinin üretti i ürün kamyonlara yüklenip yollara dökülmeyecek, çöplüklere at lmayacak. Üretici de komisyoncu da eme inin karfl l n alacak" diye konufltu.sistemle ilgili rehberlik yapacak ve sistemi denetleyecek kurumun Gümrük ve Ticaret Bakanl oldu unu kaydeden Yaz c, görevini yerine getirmeyenlere de a r yapt r mlar uygulanaca n bildirdi. Yeni Hal Kanunu ile üreticinin üzerindeki hal rüsumu yükünün kald r ld n belirten Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, üreticinin bundan sonra hal rüsumu ödemeyece ini, komisyoncunun ödeyece ini dile getirdi. (AA) ILO'nun politikalar üzerine söz sahibiyiz CENEVRE - MU- RAT ÜNLÜ - Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yard mc s Halil Etyemez, Türkiye'nin Uluslararas Çal flma Örgütü (ILO) Yönetim Kurulu asil üyeli ine seçilmesine iliflkin, "Bundan sonra çal flma hayat ile ilgili ILO'nun politikalar üzerinde ülkemiz art k söz sahibidir, etki gücünü burada gösterecek" dedi. Uluslararas Çal flma Konferans 'n n 103. oturumuna kat lan Etyemez, Cenevre'deki temaslar n ve Türkiye'nin ILO Yönetim Kurulu asil üyeli ine seçilmesini, AA'ya de erlendirdi. Uluslararas Çal flma Konferans 'nda dün Türkiye ad na konuflma yapt n an msatan Etyemez, konferans n bu y lki konular n n, göç, kay t d fl ile mücadele ve zorla çal flmay engelleme oldu unu ifade etti. Bu konularla ilgili Türkiye'nin yapm fl oldu u çal flmalar ILO konferans nda paylaflt klar n ve Türkiye'nin geldi i noktay ifade ettiklerini vurgulayan Etyemez, özellikle göçle ilgili Türkiye'nin yaflam fl oldu u sorunlar ve bu sorunlar için ortaya koydu u çözümleri anlatt klar n söyledi. Kay t d fl ile mücadeledeki baflar lar, zorla çal flt rma ve çocuk iflçili i konusundaki çal flmalar, al nan tedbirleri ve ulafl lan baflar y dile getirdiklerini belirten Etyemez ayr ca, Uluslararas Çal flma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder ile ikili bir görüflme yapt klar n bildirdi. Etyemez, Ryder ile yapt klar görüflmede birlikte çal flma ortam n ve bundan sonra yapacaklar çal flmalar de erlendirdiklerini kaydetti. - "Büyük bir baflar "- Türkiye'nin, ILO Yönetim Kurulu seçiminde kullan lan geçerli 255 oydan 242'sini alarak ILO Yönetim Kurulu asil üyeli ine seçilmesinin büyük bir baflar oldu unu vurgulayan Etyemez, eme i geçen Türkiye'nin Birleflmifl Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Ferden Çar kç 'ya, bakanl k bürokratlar na, müflavirine ve yöneticilerine teflekkür etti. Etyemez, "Uluslararas arenada ülkemizin her alanda oldu u gibi çal flma hayat nda da bu dünya örgütünün içerisinde yönetim kuruluna girmifl olmas, ülkemiz ad - na çok sevindirici. Üç y ll na yönetim kuruluna seçildi ülkemiz. Bundan sonra çal flma hayat ile ilgili ILO'nun politikalar üzerinde ülkemiz art k söz sahibidir, etki gücünü burada gösterecek. Bu, ayn zamanda, ülkemizdeki çal flma hayat ile ilgili çal flmalar n ve baflar lar n da bir göstergesidir" diye konufltu. Türkiye'nin y llarca aplikasyon komitesine al n p sorgulanan bir ülke oldu unu ifade eden Etyemez, Türkiye'nin bu y l aplikasyon komitesine de al nmad na iflaret etti. Etyemez, bu geliflmelerde, iç hukuk çerçevesinde çal flma hayat ile ilgili hükümetin ortaya koymufl oldu u iradenin, çaban n, iyi niyetin ve yapm fl oldu u düzenlemelerin son derece önemli etkisi oldu unu düflündü ünü kaydetti. (AA) 2014 YILI AMEL YATHANE B R M 4 KALEM MALZEME ALIMI ONKOLOJ HASTANES -ANKARA DR.ABDURRAHMAN YURTASLAN SA LIK BAKANLI I TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU Resmi lanlar Ürünlerin piyasaya arz na iliflkin belgeler: stekliler teklifleri ile birlikte ihale tarihi itibariyle; firmalar n n ve teklif etmifl olduklar ürünün/cihaz n Türkiye laç ve T bbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas (T TUBB) na kay tl oldu unu, Üretici veya ithalatç bir firman n bayisi olarak teklif vermeleri halinde; teklif etmifl olduklar ürünün/cihaz n T TUBB kayd ile birlikte bu ürünün/cihaz n üreticisinin veya ithalatç s n n T TUBB na kay tl oldu unu ve kay tl bu üretici veya ithalatç n n bayisi olduklar n, Türkiye laç ve T bbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas na ait internet sayfas ndan alacaklar ç kt - lar ihale teklif dosyas nda sunmak suretiyle belgelendireceklerdir. Ancak teklif edilen ürünün/cihaz n T bbi Cihaz Yönetmeli i, Vücuda Yerlefltirilebilir Aktif T bbi Cihaz Yönetmeli i ve Vücut D fl nda kullan lan T bbi Tan Cihazlar Yönetmeli i kapsam nda olup olmad na ilgili Yönetmelik gere i üretici/ithalatç firmalar karar verebilece inden bu yönetmelikler kapsam nda olmayan ürünlerin/cihazlar n teklif edilmesi durumunda üretici/ithalatç firman n T TUBB kayd ile üretici/ithalatç firman n ürünün/cihaz n bu yönetmelikler kapsam nda olmad na dair yaz l beyan teklif ekinde ihale dosyas nda sunulacakt r. Üretici veya ithalatç n n kapsam d fl beyan ile teklif veren bayi konumundaki istekli, bu beyan veren üretici veya ithalatç n n bayisi oldu unu da Türkiye laç ve T bbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas na ait internet sayfas ndan alaca ve teklifi ekinde ihale dosyas nda sunaca T TUBB kayd ile belgelendirecektir Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: Teknik fiartnamesinde, sat nalma karar verilmeden önce ihtiyaç duyulmas halinde numune de erlendirmesi yap laca belirtilen kalemlere teklif veren istekliler, kendilerinden yaz l olarak numune istenilmesi halinde; teklif ettikleri ürüne ait numuneyi Numune Teslim ve De erlendirme Formu (Her bir kalem için ayr ayr ) ile birlikte incelenmek üzere Sat nalma Birimi'ne teslim edeceklerdir. Verilen süre içerisinde numune teslim etmeyen ve teslim ettikleri numuneler uygun bulunmayan isteklilerin o kaleme ait teklifleri de erlendirme d fl b rak lacakt r. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l Mehmet Akif Ersoy M. 13. C. No:56 DEMETEVLER-YEN MAHALLE/ANKARA TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU Ankara li Kamu Hastaneleri Birli i 2 Nolu Genel Sekreterli i Dr.Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji E itim ve Araflt rma Hastanesi Sat nalma Birimi adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mehmet Akif Ersoy M. 13. C. No:56 DEMETEVLER-YEN MA- HALLE/ANKARA TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU Ankara li Kamu Hastaneleri Birli i 2 Nolu Genel Sekreterli i Dr.Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji E itim ve Araflt rma Hastanesi Sat nalma Birimi adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. BASIN-8001(www.bik.gov.tr)

7 EKONOMI Afl r ya fllar çatlat nca ihracatç kiraz bulam yor Son haftalarda dolu ve afl r ya fllar n yol açt çatlamalar nedeniyle baz bölgelerdeki rekolte kay plar yüzde 70'leri bulan kiraz, hem üreticiyi hem de ihracatç y kara kara düflündürüyor. Sa l k turizmi ihracat ANKARA - Maliye Bakan Mehmet fiimflek, 2012 y l nda Türkiye'nin 2,2 milyar dolarl k sa l k turizmi ihracat oldu unu ifade ederek, "Ben inan yorum ki 2023'te bu 20 milyar dolarlar rahat bir flekilde aflar" dedi. fiimflek, Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Hastanesinin aç l fl için düzenlenen törende, kendisinin de 4 ayl k ikiz babas oldu unu hat rlatt ve bu törende oldu u için mutluluk duydu unu söyledi. Kendileri için befleri sermaye stokunun kalitesinin çok önemli oldu unu vurgulan fiimflek, flunlar kaydetti: "Burada da e itim ve sa l k en önemli bileflenler. fiu anda 2014 y l nda biz vergi gelirlerinin yaklafl k yüzde 45'ini e itim ve sa l a harcayaca z. Sa l kta SGK dahil yap lacak harcamalar yaklafl k 75 milyar lira ama olay sadece iflin bütçe boyutu de il. Fiziki mekanlardan tutun, esas siz de erli hocalar m z n varl, Türkiye'de yaflanan dönüflüme çok önemli katk da bulundu. nsani geliflmifllik veya genel anlamda kalk nm fll k göstergelerinin bafl nda bebek ölümleri geliyor. Benim bildi im kadar yla OECD ülkelerinin yaklafl k 30 y lda baflard n Türkiye 10 y lda baflard. Türkiye, bebek ölüm oranlar n binde 31,5'tan binde 7,5'lar civar na kadar çekmifl durumda. Bu hakikaten önemli bir baflar." (AA) ç pazarda umdu unu bulamayan sektör, y l n ilk 5 ay nda, 455 bin 980 adetlik toplam üretiminin (traktörler hariç) yüzde 80,67'sini ihraç ederken, baz firmalarda d fl sat m oranlar yüzde 90'lara ulaflt. KIRMIZI MERC MEK al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : MSB ANKARA TEDAR K BÖLGE BAfiKANLI I ETL K CADDES (ESK GARAJLAR YANI) ETL K KEÇ ÖREN/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : Elektronik posta ile bildirim öngörülmemifltir. ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : KIRMIZI MERC MEK KG Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yerleri : hale doküman n n EK-A's olan htiyaç Listesinde belirtilmifltir. c) Teslim tarihi : Mallar n teslim edilece i birlik / kurumlar, taksit miktarlar ve teslim süreleri ihtiyaç listesinde belirtilmifl olup yüklenici mallar taksit teslim süresi içerisinde defaten teslim edecektir. Teslim flartlar na iliflkin ayr nt l düzenlemeye Sözleflme Tasar s madde Teslim Program ve Teslim fiartlar - na liflkin Di er Hususlar maddesinde yer verilmifltir. 3- halenin a) Yap laca yer : MSB Ankara Tedarik Bölge Baflkanl Etlik Cad. (Eski Garaj Yan ) Keçiören/ANKARA 1 Nu.l hale Salonu b) Tarihi ve saati :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; BURSA - HALUK YÜKSEL - Uluda Yafl Meyve Sebze hracatç lar Birli i (UYMS B) Yönetim Kurulu Baflkan Salih Çal, Türkiye'nin kiraz üretiminde dünya birincisi oldu unu kaydetti. Ülkenin ihracatta da liderli i hedefledi ini, bu alanda ülke olarak en önemli rakiplerinin fiili ve ABD oldu unu söyleyen Çal, Türkiye'nin 2013 y l nda yaklafl k 155 milyon dolar de erinde 55 bin ton kiraz ihraç etti ini hat rlatarak, bu y l kiraz üretiminde içler ac s bir durumun yafland - n, üründe afl r ya fllar n yol açt çatlaklar n hem üreticileri hem de ihracatç lar son derece güç durumda b rakt n vurgulad. Kiraz yetifltirilen Isparta, Afyon, zmir-kemalpafla, Çanakkale-Lapseki ve Bursa gibi bölgelerde önce don olay n n etkili oldu unu, son bir hafta 10 gündür de dolu ve afl r ya fllar n kirazda çatlamalara yol açt n anlatan Çal, flöyle devam etti: "Bu çatlamalar neticesinde de ürün maalesef heba oldu. Beklenti içinde olan kiraz üreticilerimiz, gerçekten çok zor durumda kald lar ve bunun da devam nda, ihracatta kaliteli ve miktar yeterli olan kiraz bulmakta zorluk, güçlük çekiliyor. Fiyatlar n da tabii artmas, uluslararas piyasada bizim rekabet gücümüzü oldukça k rm fl durumda. Önümüzdeki günlerde havalar n kalan ürüne bir flekilde iyi yans yarak herhangi bir zarara yol açmamas n, zarar n daha da büyümemesini diliyoruz. Fakat flimdiye kadar ya fllar nedeniyle kirazda oluflan çatlaklar gerçekten çok zor, bu üreticileri de a lamakl hale getirmifl durumda. Çünkü çeflitli zorluklarla, beklentilerle bir yerde elde etmifl oldu u veya elde etmeyi planlad ürünün bofla ç kmas çok büyük bir hayal k - r kl ve kayba yol aç yor." Çal, kirazdaki çatlamalar n yol açt ürün kay plar n n da TARS M ya da olabilecek baflka bir sigorta kapsam na al nmas gerekti ini ifade ederek, G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl, ziraat odalar ve Hazine Müsteflarl taraf ndan yap lacak çal flmalar n Bakanlar Kurulu'na tafl nmas sürecinin takipçisi olacaklar n dile getirdi. Bu olumsuz koflullar n ihracata ne oranda yans yaca n n henüz tam olarak hesaplanamad - na da de inen Çal, "Yaklafl k 15 gündür ihracat m z devam ediyor. 25 May s'ta bafllam flt. Daha önümüzde günlük daha süreç var. Bunun tam olarak yans yaca miktar, oran vermek gerçekten zor. Bir yerde hayali rakamlar olur ama bunu hep birlikte yaflay p görece iz. Özellikle Isparta ve Afyon bölgemizden ç kacak kirazlar n ihracattaki kay plar bir nebze hafifletece ini, tam olarak gideremese de hafifletece ini bekliyoruz" de erlendirmesinde bulundu. (AA) Otomotiv firmalar ihracata çal flt 7 17 Haziran 2014 Sal Dünya Bankas Türkiye'nin büyüme tahminini art rabilir LONDRA- GÖK- HAN KURTARAN - Dünya Bankas Küresel Makroekonomi Bölümü Direktörü Andrew Burns, Türkiye'nin bu y l n ilk çeyre inde kaydetti i yüksek büyüme oran n n aç klanmas n n ard ndan, "Türkiye için büyüme tahminimizi yukar yönlü revize etmemiz mümkün" dedi. AA muhabirinin sorular n n yan tlayan Burns, bu y l n ilk çeyre inde kaydedilen güçlü büyümenin ard ndan Dünya Bankas 'n n Türkiye'nin ekonomik büyümesine iliflkin tahminini yukar yönlü artt rabilece ini söyledi. Türkiye'nin ilk çeyrekteki büyümesinin yüzde 4,3 olmas na karfl n neden Dünya Bankas 'n n "Küresel Ekonomik Görünüm 2014" raporunda y ll k yüzde 2,4 öngörüldü ü sorusuna Burns, "Türkiye için büyüme tahminimizi yukar yönlü revize etmemiz mümkün. Bence, Türkiye'nin ilk çeyrekteki güçlü ekonomik büyümesi bizim beklentilerimizle uyumlu" yan t n verdi. Dünya Bankas 'n n Türkiye'nin ekonomik büyümesine iliflkin öngörüsünün düflük olmas - n n 2013'ten kaynakl baz etkisi oldu unu vurgulayan Burns, "Biz raporlar m zda 2014 y l n n ortalama büyümesini öngörmeye çal fl yoruz fakat 2013 y l na da bak yoruz. Geçen y l da ekonomik büyüme daha zay f oldu u için matematiksel olarak bir baz etkisi olufluyor. Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme verilerinin güçlü gelmesi zorlu un atlat ld na iliflkin cesaret veriyor" diye konufltu.. Türkiye'nin ekonomik büyüme potansiyelinden övgüyle bahseden Burns, çok aç k bir flekilde yüzde 4 üzerindeki büyümeyi "iyi bir oran" olarak niteleyerek, flöyle devam etti: "Bu ekonomik büyüme oran bizim Türkiye'nin potansiyel büyümesine iliflkin beklentilerimizle uyumlu. Ekonomik büyümede Türkiye bu seviyede kald müddetçe her fley harika. Fakat ekonomik büyümede bu oran n üstü için zorlanmamal. Çünkü ekonomik dengesizliklerin yeniden ortaya ç kmas riski söz konusu olabilir" dedi. Merkez Bankas 'n n önümüzdeki dönemdeki faiz politikas na da de inen Burns, d fl dengenin iyi bir durumda oldu unu, kurdaki de er kayb - n n enflasyonist yans mas n n da azalmaya bafllayaca n, bu durumun enflasyonunun azalmas - na yard mc olaca n aktard. (AA) BURSA - HALUK YÜKSEL - AA muhabirinin Otomotiv Sanayii Derne i (OSD) verilerinden derledi i bilgilere göre, Türk otomotiv sektörünün, geçen y l n ocak-may s döneminde 467 bin 372 adet olan üretimi (traktörler hariç), bu senenin ayn döneminde yüzde 2,43 düflüflle 455 bin 980'e geriledi. Sektör, otomobilde ise 2013'ün ilk 5 ay nda 247 bin 794 adette kalan üretimini, bu senenin ayn döneminde yüzde 17,62 art flla 291 bin 469'a tafl d. Sektör üretiminde lider konumdaki OYAK Renault, otomobil üretiminin yüzde 43,53'ünü (126 bin 892), toplam üretimin de yüzde 27,82'sini gerçeklefltirdi. Bu firmay, toplamda 86 bin 635 adet ve yüzde 18,99'luk payla Tofafl, 85 bin 4 adet ve yüzde 18,64'lük payla Ford Otosan, 78 bin 989 adet ve yüzde 17,32'lik payla Hyundai Assan ve 56 bin 948 adet ve yüzde 12,48'lik payla Toyota takip etti. Geçen y l n ilk 5 ay nda, 123 bin 858 adet olan ihracat, bu senenin ayn döneminde yüzde 13,33 düflüflle 107 bin 347 adete gerileyen OYAK Renault, buna ra men otomotiv sektörünün (traktörler hariç) 367 bin 850 adetlik toplam ihracat n n yaklafl k üçte birini (yüzde 29,18) gerçeklefltirdi. Firma, otomobil ihracat n n ise yaklafl k yar s n (yüzde 44,23) sa lad. Ocak-may s döneminde, geçen y l n ayn dönemine göre, yüzde 23,93 düflüflle ihracat 73 bin 50 adete gerileyen Ford Otosan ise sektörün toplam ihracat n n yüzde 19,85'ini karfl lad. Y l n 5 ay nda, yüzde 134,91'lik art flla 70 bin 870 adet d fl sat m rakam n yakalayan Hyundai Assan, sektör ihracat ndan yüzde 19,26 pay al rken, yüzde 14,10 düflüflle 61 bin 738 adet ihracat yapan Tofafl, sektör ihracat n n yüzde 16,78'ini gerçeklefltirdi. Bu dönemde, geçen senenin ayn sürecine göre ihracat yüzde 154,42'lik rekor art flla 52 bin 169 adete ulaflan Toyota ise sektörün toplam d fl sat m ndan yüzde 14,18 pay ald. (AA) KIRMIZI MERC MEK ANKARA TED.BLG.BfiK (MSB) M LL SAVUNMA BAKANLI I GENEL KURMAY BAfiKANLI I BA LILARI VE MÜSTEfiARLIK Resmi lanlar Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam - n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 1 TRY (Türk Liras ) karfl l MSB.Ankara Tedarik Bölge Baflkanl fiartname Da t m Odas adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB Ankara Tedarik Bölge Baflkanl Etlik Cad. (Eski Garaj Yan ) Keçiören/ANKARA 1 Nu.l hale Salonu (Yiyecek Yakacak Maddeleri Tedarik K sm ) adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. BASIN-7879(www.bik.gov.tr)

8 8 KÜLTÜR-SANAT 17 Haziran 2014 Sal Radyo ve Televizyon Üst A aç oymac lar Kurulu Baflkanl 'na SIRASI GELD KÇE (RTÜK) en çok bildirimler, Prof. Dr. SA KAYACAN yetifltirecek "Muhteflem Yüzy l" Gsm: ( ) dizisi ile reklam ve haberler için yap ld. ç rak bulam yor Kanallardan Show TSE nin TV'ye 270 bin 749, ADANA - ÖMER YILDIZ - Evlerin en önemli aksesuarlar ndan olan mo- D'ye 74 bin 271 ATV'ye 89 bin 5, Kanal Standard Dergisi bilyalar n ahflap k s mlar na desen veren bildirim yap ld. a aç oymac lar, mesleklerini gelece e Programlardan ise aktaracak yeni ç raklar bulmakta zorlan yor. "Muhteflem Yüzy l" dizisi için 233 bin 199 Oymac lar, ham halde ald klar a açlar, küçük atölyelerde çekiç ve iskarpe- vatandafl bildirimde bulunurken, bunu layla iflleyerek evleri süsleyen ahflaplarda sanata dönüfltürüyor. 73 bin 817 bildirimle reklamlar ve 48 bin 164 bildirimle de haberler izledi. Yaklafl k 30 y ld r ahflaba flekil veren Ekrem Acar, AA muhabirine yapt aç klamada, tezgahlar ndan geçen her bir parçan n el eme i göz nuru eserler oldu unu belirtti. Motifleri, ifllemesi kolay ve sa lam oldu undan dolay gürgen a ac nda uygulamay tercih ettiklerini ifade eden Acar, yapt klar ürünlerin "ömürlük" oldu unu dile getirdi. A aca iflledikleri desenleri oluflturabilmek için çeflitli ölçülerde iskarpelayla ahflap çekiç kulland klar n anlatan Acar, "Geliflen teknolojiyle a aç oyma ifllemi makineler arac l yla yap lmaya baflland. Seri üretim bizi çok zor durumda b - rakt. Günlük yapt m z ifl yapaca m z modelin a rl na göre de ifliyor. Bazen günde bir tak m yap yoruz. Bazen bir tak m bir hafta sürüyor" fleklinde konufltu. lkokula giderken babas n n yönlendirmesiyle mesle e bafllad n aktaran Acar, emek ve sab r isteyen oymac l n inceliklerini ö retecek ç rak bulamamaktan yak n yor. (AA) RTÜK e en fazla flikayet Muhteflem Yüzy l dan geldi TBMM - Baflbakan Yard mc s Bülent Ar nç, MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, RTÜK'e izleyiciler taraf ndan çeflitli yollarla yap lan bildirim ve flikayetlere iliflkin yaz l soru önergesini cavapland rd. Ar nç' n cevab na göre, vatandafl n 1 Ocak May s 2014 tarihleri aras nda RTÜK'e en fazla bildirimde bulundu u kanallardan Show TV, ATV ve Kanal D, programlardan da "Muhteflem Yüzy l" dizisi, reklamlar ve haberler ilk 3 s rada yer ald. Kanallardan Show TV'ye 270 bin 749, ATV'ye 89 bin 5, Kanal D'ye 74 bin 271 bildirim yap ld. Programlardan ise "Muhteflem Yüzy l" dizisi için 233 bin 199 vatandafl bildirimde bulunurken, bunu 73 bin 817 bildirimle reklamlar ve 48 bin 164 bildirimle de haberler izledi. Star TV, Ulusal Kanal, STV ve TRT ile "Müge Anl ile Tatl Sert", "Telegol", "Kurtlar Vadisi Pusu" dizileri de bildirim alan kanal ve programlar oldu. (AA) K sa ad TSE olan, Türk Standartlar Enstitüsü faaliyetleri itibariyle önemlili ini her geçen gün art ran bir kuruluflumuz l y llarda, TSE nin Yay n Komitesinde görev yapt m aylarda, Ekonomik ve Teknik Dergi olarak ayl k yay mlanan Standard Dergisinin sayfalar nda yer alanlar üzerindeki çal flmalar m z yan nda, Anadolu Bas n nda TSE genel bafll yla, Anadolu a yay mlanan gazetelerimizde yeralan TSE ç k fll haberlerin yeralanlar üzerindeki de erlendirmelerimle Standard sayfalar nda okuyucular mla merhabalaflmaya çal flt m hat rl yorum. Standard Dergisinin 611. say s masamda. 112 sayfal k Standard Dergisinin sahibi (TSE ad na): Hulusi fientürk, Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Bilal Durdal, Yay na haz rlayanlar: Semra Aytemiz, Asl han Köker, Canan Do an, Türkay Birben, Elif K rbafl, Mehmet Fatih Ifl k, Ebru Cem Belgin Tafldibek. Yönetim yeri: TSE Halkla liflkiler Müdürlü- ü, OF M 100. y l bulvar No: 99 Ostim-Ankara. Tlf: TSE Baflkan Hulusi fientürk baflyaz s n n bir yerinde: Türkiye 2015 y l nda Afrika ile ticaret hacmimizin 50 milyar dolar bulmas n hedeflemektedir. TSE olarak, ülkemizin ticaret ve sanayi politikalar çerçevesinde hareket etmekte ve bu do rultuda üreticilerimizin ihtiyaç duydu u alanlarda hizmetlerimizi yo unlaflt rmaktay z diyor. Standard Dergisinin içindekiler bölümüne bak yoruz. Ay n konu u Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Baflkan Hüseyin Bozda la yap lan bir söylefli dikkat çekiyor. De iflik yöneticilerle yap lan söylefliler ayr - ca Standard Dergisinin sayfalar nda yeralmakta. Haberler var Bakanlar düzeyinde gerçeklefltirilenlere yönelik. TSE nin kalite ödüllerinin sahipleriyle bulufltu una iliflkin haber de dikkat çekenler aras nda yeral yor. brahim Tatl ses le Tatl ses Çi köfte hakk nda yap lan söylefli, vermek istedi imiz örnekler aras nda yeral yor Standard Dergisinin içindekiler bak m ndan. Diyanet flleri Baflkanl, Din flleri Yüksek Kurulu üyesi Dr. Muhlis Akar n G da Tüketiminde helal duyarl l bafll kl yaz da önemlili iyle karfl m za ç k yor. Hastane koridorlar nda sanat esintisi KAHRAMANMARAfi - SMA L HAKKI DEM R - Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinde yap lan özgün resimler, T p Fakültesi Hastanesi fuayesinde sergilenerek, hasta ve yak nlar na moral veriliyor. KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesince bu y l 11'incisi düzenlenen "Türkiye Üniversiteleraras Resim Yar flmas "nda sergilenmeye de er görülen 65 resim, ilk kez bir hastanenin fuaye salonunda sergilenmeye baflland. Türkiye'nin farkl kentlerinden onlarca sanatç n n hayallerini iflledi i resimler, bu kez hastalar ve yak nlar n s k nt lar ndan uzaklaflt rmak için sergileniyor. Hastaneye gelen günlük yaklafl k 3 bin kifli, muayene s ras n beklerken zaman n sergi alan nda resimlere bakarak geçiriyor. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Prof. Dr. Ahmet Tutufl, AA muhabirine yapt aç klamada, günde en az 3 bin kiflinin ziyaret ve tedavi için hastaneye geldi ini dikkate alarak, hasta ve yak nlar n rahatlatmak için böyle bir sergi açt klar n söyledi. Bu uygulamayla bir nebze olsun hastalar s k nt lar ndan uzaklaflt rabilmeyi amaçlad klar n ifade eden Tutufl, flunlar kaydetti: "Hastalar m z s k nt lar ndan uzaklaflarak bu sergiyi gezme imkan buldu. Resimler hastalar için psikolojik bir takviye oldu. Hastalar m z n bu ilgisini gördükten sonra hobi odalar aç lmas gerekti i fikri olufltu. Gerek bizim mezunlar m zdan gerekse hocalar m zdan destek alarak hastalar m za günün belirli saatlerinde resim veya oyma çal flmas yapt rarak içinde bulunduklar s k nt lar ndan ve hastal klar ndan biraz olsun onlar uzaklaflt rmak istiyoruz." Sergiyi bundan sonraki süreçte de hastaneye tafl maya devam edeceklerini anlatan Tutufl, oluflturulacak hobi odalar yla hastalara tedavi anlam nda katk sa lamay hedeflediklerini sözlerine ekledi. Hastane Baflhekimi Prof. Dr. Cengiz Dilber ise resim sergisinin hastanede aç lmas n n hasta ve hasta yak nlar n n be enisini kazand n dile getirdi. Hastalar n tahlilleri ve tedavilerini yapt r rken boflta kalan zamanlar n resim sergisini gezerek geçirdiklerini ve çok mutlu olduklar n gözlemlediklerini aktaran Dilber, "T pta insanlar n yüzlerini de ifltiriyorsunuz, kalbini onar yorsunuz, kemikleriyle oynuyorsunuz, iflte bunlar da bir sanat. Müzik, resim ve do a bunlar hep insanlar n psikolojisini rahatlatan, belki s k nt lar ndan bir an olsun uzaklaflmas n sa layan faktörler. Bu aç dan da iyi oldu" dedi. Dilber, fuaye alan nda açt klar sergiyle bir fark ndal k oluflturduklar n belirterek, "Buraya gelen insanlar o kadar s k nt s aras nda resimlerle ilgilenerek ac lar n belki biraz unutuyor" ifadelerini kulland. (AA)... M.KEMAL P LAVO LU NDAN LAH IfiIK MAKALELER... M. Kemal P LAVO LU D: 1906 Ö: 1977 SLAM YET N ÇALIfiMAYA VE T CARETE VERD EHEMM YET Maddi hayat m z n yücelmesi, refah, saadeti çal flmaya ve ticarete ba lanm flt r. (Elkasibi Habibullah) hadisi flerifiyle Resulullah, kazananlar n Allah n dostu oldu unu duyurmufllard r. Maddi manevi hayatta, her hususta çal flmak insanl düzeltir. Bunun tersi insanl her türlü kötülü e, felaketlere sürükler. Çal flmak zenginli e yol açt gibi, tembellik de fakirli- e, baflkalar na el açmaya sevk eder. nsanlar n flerefini düflürücü, insan rezil rüsva edici bu halden Allah a s narak çal flmayla kendimizi vermemiz dünya ve ahret saadet kap s n açmam za neden olur. Resulullah veren elin alan elden efdal oldu unu duyurmufltur. Daima çal fl p kazanc m zdan muhtaç olanlara yard m etmekle indi ilahideki mertebelerimiz duyurulmufltur. Her kötülük, tembellikten do du undan Resulullah Fakirlik zillet ve sefalete düflmektir, zülüm görmekten Allah m sana s n - r m buyurmufllard r. Bu mübarek sözleriyle fakirli in, zillet, meskenetin, zulmün insan üzerinde b rakacaklar açl klar duyurmufl. Biz yine bu açl klar beyanla halka muhtaç olmaktan fakir ve zilletten, tembellik ve meskenetten, zalim olmaktan Allah a s n n z buyurmufllard r. Bu hadisi flerifte de, Halktan bir fley beklemeyiniz. Miskin miskin durarak baflkalar n n vermesiyle geçinmeye göz dikmeyiniz. Hatta misvak n z y - kamak için baflkas na muhtaç olmamaya çal fl n z. Buyurmufllard r. Bu hadisi flerifler bize, Resulullah n halka muhtaç olmamak için çal flmaya verdi i önemi gösterir. Herkes çal flacak, çal flt kadar maddi ve manevi yüceliklere ulaflacakt r. Kur an- Kerimde de, bu s rra temasla Ali mran suresi 135. Ayeti kerimesinde (çal flanlar için ne güzel nimetler, mükâfatlar vard r.) buyurmufl, 194. Ayeti kerimesinde de (Erkek olsun kad n olsun çal flan hiçbir kimsenin çal flmas n zayi etmem) buyurmufltur. Necim suresinde, ( nsan ancak sayinden, çal flt ndan ibarettir. nsan çal flt n n mükâfat n görecektir) buyurmufltur. Tur suresinin 21. Ayeti kerimesinde de, (her insan kendi kazanc na ba lanm flt r. Bu yolda giden ashab kiram, ilim, ibadet yolunda, ticaret yolunda, ziraat yolunda çal flt gibi harp sahalar nda da, çal flm fllar, slamiyet i yüceltip insaniyete hizmet etmifllerdir. Resulullah n en sevdi i Hz. Ebubekir zengin bir tüccard. Hz Ömer daima çal fl r, slamiyet e hizmet ederdi. Namazdan sonra bütün ashap ziraat, ticaret sahalar na yay l rlard, çal - fl rlard. Namazdan sonra mescidi sadette yaln z ilimle meflgul olanlar kal r, di erlerinin helal Tayyip yoluyla çarfl ya, pazara ziata da ld klar görülürdü. Hz. Ömer bir gün hilafet zaman nda mescide namazdan sonra tembel, tembel oturanlar görmüfl, Neye oturduklar n sordu unda onlar: -Mütevekkilindeniz deyince, Hz. Ömer insan çal flt ktan sonra tevekkül eder. Siz mütevekkilin de ilsiniz, mütevekkilsiniz yani yiyicilerdensiniz diye azarlam fl, her Müslüman n ticaret, zirai sahalar nda çal flaca n duyurmufltur. Görülüyor ki, kitab m z Kur an Resulümüz ve büyüklerimiz bize daima iyi yollarda çal fl p, ticareti ziraat emrediyor her Müslüman bu imanla çal flacak, yükselecek ve yükseltecektir.

9 KÜLTÜR-SANAT BULMACA 17 Haziran 2014 Sal 9 Alt n Koza Film Festivali yar flmalar na baflvurular bafllad ADANA - Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, bu y l Eylül tarihleri aras nda 21.si yap lacak Alt n Koza Film Festivali kapsam nda gerçeklefltirilecek, Ulusal Uzun Metraj Film, Ulusal Ö renci Filmleri ve Akdeniz Ülkeleri K sa Film yar flmalar için baflvurular n bafllad n aç klad Eylül tarihleri aras nda yap lacak festivali kapsam nda gerçeklefltirilecek yar flmalar n yönetmelikleri de aç kland. Buna göre; Ulusal Uzun Metraj Film, Ulusal Ö renci Filmleri ile Akdeniz Ülkeleri K sa Film yar flmalar n n son baflvuru tarihi 1 A ustos olarak belirlendi. Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, Alt n Koza Film Festivali nin ülkenin önemli kültür sanat etkinliklerinden biri oldu unu kaydederek, Türk Sinemas n n geliflmesine ve eserlerin tan t lmas na katk sunmay, sanatsal etkinlikler yoluyla da sanatç lar ve eserleriyle STANBUL - Yeflilçam Sinemas n n emektarlar Türk Sinemas n n 100. y l nda ödüllendirildi. Haliç Kongre Merkezi nde düzenlenen törende; Yeflilçam n emektarlar ndan Vedat Türkali, Ertem Göreç, Safa Önal, Mehmet Dinler, Ülkü Erakal n, Aram Gülyüz, Necip Sar c, Y lmaz Atadeniz, Memduh Ün ve Duygu Sa ro lu na 100. y l onur ödülü verildi. Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birli i (SETEM) ve stanbul Televizyon Forum ve Fuar ( TVF) kapsam ndan Yeflilçam Sinemas n n de erli isimlerine Türk Sinemas 100. Y l Onur Ödülü takdim edildi. Haliç Kongre Merkezi nde düzenlenen ödül töreninde; Yeflilçam Sinemas n n emektarlar ndan Vedat Türkali, Ertem Göreç, Safa Önal, Mehmet Dinler, Ülkü Erakal n, Aram Gülyüz, Necip Sar c, Y lmaz Atadeniz, Memduh Ün ve Duygu Sa ro lu 100. y l onur ödülü ald. Ödül töreninde konuflan SETEM Baflkan Mehmet Güleryüz, Türk Sinemas n 100 y ll k bir öykü olarak tan mlad. Güleryüz, Çok önemli baflar lara imza atm fl bir sinema tarihimiz var. Bugün bizim için çok onurlu bir gün çünkü bu öyküye katk sunmufl ustalar m z aram zda. Onlar onur ödüllerini alacaklar. Türk Sinemas n n nice 100. y llar n diliyoruz. ifadelerini kulland. Tük Sinemas n n 100. y l n geride b rakt n belirten sinema emektarlar ndan Ertem Göreç, Bizden sonra genç halk kitlelerinin buluflmas n sa lamay hedefliyoruz. Bilindi i gibi bu y l Türk Sinemas n n 100. Y l n kutluyoruz. Festivalimiz, etkinlikleri arac l yla sinemam z n 100. y l n da etkili bir biçimde gündeme tafl yacakt r. Festivalimize her y l oldu u gibi bu y l da yo un ilgi bekliyoruz. dedi. Ulusal Uzun Metraj Film Yar flmas kapsam nda en iyi film seçilen eser, 350 TL para ödülü alacak. Yar flmada ayr ca, en iyi yönetmen, en iyi oyuncu dallar ile en iyi sanat yönetmeni ve en iyi kurgu dallar nda da akçeli ödüller verilecek. Ayr ca; festival kapsam nda her y l oldu u gibi Dünya Sinemas Seçkisi, Akdeniz Ülkeleri Film Seçkisi, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söylefliler, atölye çal flmalar ve sergiler sinemaseverlerle buluflacak. Yar flma yönetmeliklerine ve baflvuru formlar na adresinden ulafl labilir. (CHA) Yeflilçam n emektarlar ödüllendirildi sinemac lar geliyor. Biliyorsunuz, üst üste binerek gidiliyor. Bizden öncekiler maya yapt. Biz de onlar n üzerine devam ettik. Bizden sonrakiler de inflallah devam eder. diye konufltu. Türk Sinemas n n bir asr geride b rakt n hat rlatan sinema emektarlar ndan Safa Önal ise, flunlar kaydetti: Türk Sinemas ilk bafllad nda ben yoktum ama 100. y l nda buraday m. Bundan sonraki y llarda olur muyum bilmiyorum. Ama bir fley var. Çok onurla tafl d m, çok sevinçle tafl d m. Sinemadan bana gelen her fleyi sevgiyle karfl lad m. Can m z s k ld, üzüldük, kalbimin k r ld zamanlar da oldu hepsi bir tarafa gitti. Sinemayla olan aflk m z alt n ça denilen dönem müthifl bir dönemdi. Sinema çok fley borçluyum. Sinemaya çok teflekkür ederim. Tören, ödüllerin takdim edilmesi ve toplu foto raf çektirilmesinin ard ndan sona erdi. (CHA) *Harem Hayat na lgi Duyar: Bat l Oryantalist bak fl n önemli yönlerinden biri, harem hayat na merakt r. Tipik bir Oryantalist olan Loti de Türk harem hayat n çok merak eder ve Abeddin Efendi nin dört kar s ndan biri olan Aziyade den bu konuda genifl bilgi al r. Aziyade, ona ailesinde neler olup bitti ini uzun uzun anlat r. Bu dört kad ndan biri olan Ayfle, baflka bir sevgilisini gizlice haremine almaktad r. Loti de buna heveslenir ve Aziyade nin Fatih teki haremine gizlice girmeye can atar. Evde can s k lan kad nlar, Abeddin Efendi nin haremini bir fuhufl yuvas hâline getirmifllerdir. Bir Oryantalistin harem alg lamas n yans tan flu paragrafa bir bakal m: Konuflmas n n sonunda Aziyade flöyle bir karara vard : -Haremimiz karfl l kl hoflgörü ve iyi iliflkiler aç s ndan di er haremlere örnek gösterilebilecek niteliktedir. -Herhâlde ac kl bir örnek! stanbul da böyle haremler çok mudur? Kötülük bu hareme ilk olarak güzel Ayfle Han m sayesinde girmifltir. ki y l içinde bu entrikalar öylesine al p yürümüfl ki, yafll adam n evi art k hizmetlilerin günah yuvas hâline dönüflmüfltür. Etraf çok iyi kuflat lm fl, görünüflü çok sert olan bu koca kafes, içindeki gizli kap ve merdivenleriyle bir çeflit hile kutusu olmufltur. Hapsedilmifl kufllar, içinden rahatl kla ç kabilmekte ve gökyüzünün bütün yönlerine do ru tehlikesizce uçabilmektedirler. (Aziyade, s. 60) *Do uyu fiehvet ve fiiddet (Vahfletle) Özdefllefltirir: Loti nin Do uya özgü giyim ve ev eflyalar na olan düflkünlü ü gerçekten bu dünyay samimî olarak sevdi inden ve benimsedi inden de ildir. Do uya özgü olan her fleyi flehvetle ve fliddetle (silâhla) özdefllefltirmesinin, Do uyu salt flehvet ve vahfletten ibaret görmesinin en önemli göstergesini flu ifadelerinde buluyoruz: Ço unun manzaras ilkel bir renge sahiptir. Evin tüm lüksünü sa layan kal n hal lar ve örtüler alt nda zemin kaybolmakta ve bunlar kirletmemek için Türk âdetlerine uyarak eve girerken ayakkab lar ç kar lmaktad r. Oldukça alçak bir sedirle yerlere at lm fl yast klar, Do u insanlar n n flehvet hisleriyle dolu rehavetini yans t yor ve hemen hemen evin bütün eflyas n bunlar oluflturuyor. Duvarlara eski süs eflyalar ve silâhlar as lm fl, her tarafta çiçeklere ve acayip hayvan flekillerine kar flm fl Kur an âyetleri yerlefltirilmifltir. (Aziyade, s. 45) *Türk nsan n Gönüllü Aptal Köleler Olarak Görür: Loti, Türk k zlar n kullan l p at lacak birer metres olarak gördü ü gibi, Türk o lanlar n da maddî karfl l k beklemeyen gönüllü birer uflak olarak gören sömürgeci bir haçl flövalyesidir. Güya gönüllü kul ve cariye olan metres Aziyade, ona ölümüne âfl k ve ba l d r. Türk o lu Ahmet de fedakâr bir köledir. Loti nin stanbul dan ayr lmamas için Ahmet, Aziyade ile TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin P ERRE LOT N N HAREM HAYATINA LG DUYAR-9 mal n n yar s yla atlar ndan birini ona verme plânlar yapm fllar. Loti gülümseyerek bu teklifi reddetti i için Ahmet ona: Sen çok fleytan Loti!.. Seni anlamad m! der. lgili bölüm romanda flöyle devam eder: Bu olaydan sonra kendisini daha fazla içtenlikle sevdim. Sevgili küçük Aziyade! Mant n ve gözyafllar n beni stanbul da tutabilmek için harcam flt, gidiflimin önceden tahmin edilen an, mutlulu umun üstünden siyah bir bulut gibi geçiyordu. Ve bütün yollar denedikten sonra: -Benim can senin, Loti. Ruhum senindir. Sen benim Tanr m, kardeflim, dostum, sevgilimsin Loti. Gitti inde Aziyade için her fley bitecek, gözleri kapanacak, Aziyade ölecek. fiimdi ne istiyorsan onu yap. Sen, sen biliyorsun dedi. (Aziyade, s. 56) Yazar, Ahmet in kiflili inde tamamen flahsiyetsiz, milliyetsiz, dinsiz, medeniyetsiz, ilkel, salak bir Türk tipi çizer. Bu, onun gördü ü gerçek Türk tipi de il; görmek istedi i, olmas n arzu etti i, gönlünden geçen bir Türk tipidir. Loti ye tanr gibi tapan, onun için yaflayan, ondan hiçbir fley beklemeden tamamen ona her fleyi veren, ruhu boflalt lm fl zavall bir köle. Bu, tamamen i difl edilmifl, adi, gönüllü Frans z sömürgesi bir Türk tipi arzu ve hayallerinin ifadesidir. Loti, Do u ve Do ulu karfl s nda kendisini her zaman Sahip, Ahmet gibileri de Cuma olarak görmüfltür. Ahmet flöyle der: Sen gitti in zaman ne yapaca m iyi biliyorum. Nefleli bir yaflam sürece im ve her gün sarhofl olaca m. Bir laternac sabahtan akflama kadar benimle dolaflacak ve laternas n çalacak. Paralar m yiyece im ama bunun benim için hiç önemi yok. Ben de Aziyade gibiyim, sen gittikten sonra Ahmet in de ifli bitecek, dedi. Bunun üzerine ak ll davranmas için ona yemin ettirdim ama hiç kolay olmad. Bana: -Sen de bana bir yemin etmek ister misin Loti? Evlenip zengin oldu un zaman gelip beni arayacaks n ve orada senin ufla n olaca m. stanbul daki gibi orada da bana para vermezsin ama senin yan nda kal r m, bu bana yeter, dedi. Çat m alt nda ona yer verece ime ve küçük çocuklar m ona emanet edece ime söz verdim. (Aziyade, s ) Buradaki ifadelerden Loti nin sadist ve küstah sömürgeci ruh hâlini okumak çok kolay. Loti Fransa y, Ahmet de Türkiye yi temsil etmekte ve sömürge beyi efendi Loti, gönüllü köle Ahmet e çat s alt nda çocuklar n n bak c s olarak yer verme lütfunda bulunmaktad r. Bu o dönem Fransa s n n Türkiye ye biçti i konumu göstermesi aç s ndan son derece ilginç. (Devam Edecek) Bakan Çelik: Dizi sektöründe ihracat hedefimiz 1 milyar dolar STANBUL - Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik, Türk dizilerinin son y llarda önemli bir ihracat ürünü oldu unu söyledi. Çelik, Hükümetimiz, 2023 hedefinde bu genç ve dinamik sektörde 1 milyar dolar hedeflemektedir. dedi. RTÜK Baflkan Davut Dursun ise, karasal yay ndaki kaosa de inerek, sorunu yarg n n ihaleyi iptal etmesine ba lad. stanbul TV Forum ve Fuar, Haliç Kongre Merkezi'nde bafllad. Üç gün sürecek fuar n aç l fl na Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik, RTÜK Baflkan Davut Dursun, TVYD Baflkan Zahid Akman, Radyo Televizyon Yay nc lar Meslek Birli i (RATEM) Baflkan Dursun Güleryüz, sektör temsilcileri ve yabanc konuklar kat ld. Fuar n aç l fl nda konuflan Ömer Çelik, sektörün hayat belirleyici önemli bir etkiye sahip oldu unu belirtti. Çelik, Bu sektör kültür hayat n n belirlenmesinde etkileyici olan bir sektör. Ekonomiyle de do rudan iliflkisi var. Bir ülkedeki bütün dinamikleri yatay kesen, bunlara yön veren çok yüksek bir ANKARA HAVA RAPORU kapasiteye sahip. Bunun teknik sorunlar, gelecekle ilgili planlamalar, ayn zamanda da içeri i ile ilgili konular tart flmak, bunlarla ilgili karfl l kl görüfl al flveriflinde bulunmak çok önemli. Bugün içeride devam eden toplant bu bak mdan önemli. Burada yarat c endüstrilerden, çeflitli dizilerin baflar öykülerine kadar pek çok konu tart fl lacak. ifadelerini kulland. Sadece kendi alan ile s n rl bir sektörden bahsetmiyoruz. diyen Çelik, Hayat m z n her alan n do rudan veya dolayl etkileyen bir oluflumdan bahsediyoruz. Yaz l görsel ve iflitsel alanlarda biçimlenmifl olan kitle iletiflim araçlar, insanl n ortak de erlerinin geliflimi ve temel hak ve hürriyetlerin yaflamas bak m ndan da çok büyük bir öneme sahip. Bu sektörün do as ço ulculu u gerektiriyor. Kamu otoritesinin mümkün oldu u kadar az müdahale etmesi gereken bir durumu ortaya koyuyor. Ama bunun yan s ra temek hak ve hürriyetler aç s ndan hem tehdit olabilen hem de destekleyen bir yap. fleklinde konufltu. (CHA) BULMACA Soldan sa a: 1. Yasa d fl, gizlice yap lan konut. 2. Yap t nce perde ya da örtü. 3. KARACA ( Ünlü bir ses sanatç m z ) Anma Astatinin simgesi. 4. Kuranda bir sure Küçük çocuklar uyutmak için söylenen türkü. 5. Mikroskop cam Lübnan n plaka iflareti. 6. Kale hende i Y l Bir cetvel türü. 7. Latife Bir anda oluveren, apans z. 8. stek, arzu, umut lenme, beddua Neptünyumun simgesi. 9. Yer f st Binek hayvan. 10. Ba nt l l k, görelilik. 11. Devletin gelir ve giderlerini yöneten kurulufl Eski Yunan ve Roma da yaflam, töreleri taklit amac güden komedi türü. 12. Lahza fiaflma anlatan ünlem Posta paketi. 13. Ege ve Güney Marmara bölgesinin halk oyunlar ndan biri Bir say. 14. Serbest b rakma Telefon sözü. 15. Lezzet Bir organ m z Ödeflme, raz olma. 16. Is yay m, konveksiyon. 17. Menzil Güzel sanatlar n bir dal. 18. Osmanl Padiflahlar ad na yapt r lan cami lgi eki. 19. Yüksek, yüce Vilayet. 20. Torunu olan kad n Un, et ve bamya ile yap lan bir Arap yeme i. Yukar dan afla ya: 1. Gece gezmesini seven kimse Ham madde ifllenerek yap lan her türlü mal lham. 2. Hiçbir hastal, vücutça hiçbir eksikli i bulunmayan, sa l kl, s hhatli, salim Oruç tutulan mübarek ay Afrika da bir ülke. 3. Yüz güzelli i Kaide Kurflun borular n a z n açmakta kullan lan, flimflirden yap lm fl, ucu sivri bir çeflit takoz Duyuru. 4. Rütbesiz asker Bir tür mobilya Hasta olmama durumu K sa okunmas gereken bir heceyi ölçüye uydurmak için uzun okuma. 5. Kuzu sesi Kufl yuvas Yabanc Boru sesi. 6. Halk flairi Bucak Maden ocaklar nda aç lan yer alt yolu. 7. Seyrek, seyrek olarak, pek az Tellürün simgesi Bir tür geçirimsiz toprak Bir spor dal. 8. Bir akademik unvan n k saltmas Hollanda n n plaka iflareti Yabani hayvan bar na Toprak Mahsulleri Ofisinin k saltmas fl yeri, büro Lityumun simgesi. 9. ki tarla aras ndaki s n r Panama n n plaka iflareti Uluslararas Çal flma Örgütünün k saltmas Bo az, g rtlak. 10. Bir mal n tür, miktar ve fiyat n belli etmek için üzerlerine konulan küçük kâ t Garanti, güvence Saat kadran. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

10 1017 Haziran 2014 Sal - SAGLIK Sigaray b rakam yorsan z iyi bir kanser uzman yla görüflün ZM R - Uzmanlara göre sigaray b rakman n en kolay yolu hiç bafllamamak, çünkü hayat nda tek bir sigara deneyen her üç kifliden biri ba ml hale geliyor. Sigaradan kurtulmaksa o kadar kolay de il. fiifa Üniversitesi Buca Hastanesi Sigara B rakma Poliklini i nden gö üs hastal klar uzman Doç. Dr. Sibel Doruk, sigara içen annelerin çocuklar nda ba ml l n daha güçlü olufltu una dikkat çekiyor. Uzmanlar, t pk diyabet gibi sigara ba ml l yla mücadelenin de bir uzman kontrolünde daha iyi sonuçlar verece ini söylüyor. Sigaradaki nikotinin çok güçlü bir psikolojik uyaran oldu una dikkat çeken Doç. Dr. Doruk, bu sebeple ilk defa deneyen her üç kifliden birinin ba ml hale gelebildi ini kaydetti. Çocuklar n ve gençlerin sigaray kesinlikle denememesi gerekti ini belirterek, Sigara içildi inde nikotin, ortalama 10 saniye gibi k sa bir sürede yanaktan ve akci erlerden emilir ve beyne ulaflarak baz hormonlar n sal nmas na neden olur. Bu hormonlar n etkisiyle gevfleme, sakinleflme ve konsantrasyon art fl gibi de ifliklikler ortaya ç kar. Ödül gibi gelen bu de iflikliklerin devam etmesi için vücut daha çok nikotine ihtiyaç duyar. Bu da içilen sigaran n say s n giderek artt r r ve ba ml l a dönüfltürür. dedi. Nikotinin, psikolojik ba ml l n yan s ra fiziki ba ml l k da yapt n vurgulayan Doruk, Sigara içilmedi i zaman vücuttaki nikotin miktar azal r ve kifli bunun yoksunlu unu duymaya bafllar. Yaklafl k üç hafta süren bu yoksunluk döneminde kifli huzursuzluk, uykusuzluk, bazen uykuya e ilim, sinirlenme, konsantrasyon güçlü ü gibi sorunlar yaflar. Bu ayn zamanda sigara içme iste inin en yo un oldu u dönemdir ve kifli genellikle en çok bu dönemde zorland için sigaraya yeniden bafllar. diye konufltu. Sigaray b rakmaya çal flan kiflinin zorlanmas n n nikotin ba ml l n n beklenen bir sonucu oldu unu, aksine kiflilik yap s yla, iradenin güçlülü ü ya da zay fl yla iliflkilendirilemeyece ini ifade ederek, Bu süreci, t pk fleker hastal ya da yüksek tansiyon gibi tekrarlama e ilimi olan bir hastal ktan iyileflmeye çal flmak olarak benimsemek gerekiyor. dedi. Ba ml lar n kendi kendine sigaray b rakabilece ini de söyleyen Sibel Doruk, Kifli, kendi kendine b rakmay denedi inde zorlan yorsa etkinli i bilimsel olarak kan tlanm fl t bbi tedavi yöntemlerinden yararlanmal d r. Bu tedavilerin uzman hekimlerin kontrolünde kullan lmas da etkinli ini artt r r. (CHA) Türkiye de ast ml say s 4 milyonu aflt ZM R - EFSUN YILMAZ - Nefes darl, h r lt, gö üste bask hissi ve öksürükle kendini gösteren ast m hastal na çocuklarda 7-8 de 1, yetiflkinlerde ise 12 de 1 rastlan yor ve Türkiye deki ast ml say s n n 4 milyonun üstüne ç kt tahmin ediliyor. Türk Toraks Derne i Genel Baflkan ve Celal Bayar Üniversitesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal Baflkan Prof. Dr. Arzu Yorganc o lu, AA muhabirine yapt aç klamada, ast m n kal tsal bir hastal k oldu unu ve fliddetinin kifliden kifliye ve ayn kiflide zamanla de iflebildi ini belirtti. Gece ve sabah n erken saatlerinde hastal k belirtinin daha fazla görüldü ünü dile getiren Yorganc o lu, tekrarlayan nefes darl, gö üste bask hissi ve ve öksürü e neden olan bu kronik solunum yolu hastal n n tüm dünyada her etnik ve yafl grubundan yaklafl k 300 milyon insan etkiledi ini kaydetti. Prof. Dr. Yorganc o lu, dünyada ast mdan y ll k ölüm say s n n da 250 bin oldu unu aktard. Türkiye de görülme s kl n n çocuklarda 7-8 de 1, yetiflkinlerde ise 12 de 1 oldu unu ifade eden Yorganc o lu, Türkiye deki ast m hastas say s 4 milyonu çok aflt. Ast ml lara sanayileflmenin yo un oldu u büyük flehirlerde daha s k rastl yoruz. Hava kirlili i ve nemin daha az oldu u böl ANKARA - ZEYNEP AKYIL - Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Atilla Ar do an, s cak havalar n tafl hastal riskini art rd n belirterek, yaz n en az 2,5 litre su tüketilmesini önerdi. Ar do an, AA muhabirine yapt aç klamada, fliddetli böbrek a r s na neden olan böbrek tafl hastal n n geliflmifl ülkelerde erkeklerin yaklafl k yüzde 11 inde kad nlar n da yüzde 7 sinde görüldü ünü belirtirken, Türkiye de ise özellikle beslenme al flkanl klar na ba l olarak bu hastal n daha çok görüldü ünü ifade etti. Böbrek tafl hastal nda bir tak m risk faktörleri oldu unu anlatan Ar do an, bunlar n bafl nda ailevi faktörler, çevresel ve beslenme faktörleri geldi ini kaydetti. Ailesinde tafl öyküsü olanlarda gelerde görülme s kl da düflüyor dedi. Ast m hastalar n n zaman zaman yanl fl tan alabildi ini söyleyen Arzu Yorganc o lu, hastal n belirtilerinin bronflit ya da kronik t kay c akci er hastal (KOAH) ile kar flt r labildi ini, hastaya mutlaka solunum testi yap lmas gerekti ini ifade etti. Ast m hastas oldu unu bilmeden tafl hastal görülme olas l n n iki kat daha artt n belirten Ar do an, s cak havalar n da tafl hastal riskini art rd n bildirdi. Hayvansal proteinlerden zengin besinlerle beslenmenin de risk faktörleri aras nda bulundu una iflaret eden Ar do an, içeri inde oksalat n bulunan (çikolata. kokao, kahve gibi ) ürünlerin fazla tüketimi, narenciye tüketiminin az olmas, baz ilaçlar kullan lmas n n tafl hastal n tetikleyebilece ini belirtti. Obezitenin tafl oluflumunda önemli bir risk faktörü oldu unu dile getiren Ar do an, obez hastalarda tafl hastal biraz daha fazla görüldü ü söylenebilir, hareketli insanlarda tafl oluflma riski daha azd r dedi. Böbrek tafl düflüren insanlarda yeniden tafl oluflma olas l n n yüksek oldu una dikkati çeken Ar do an, flöyle devam etti: Tafl düflüren bir kiflide yeniden tafl tekrarlama ihtimali yüzde 50 dir. Daha önce tafl düflüren insanlar n böbrek tafl rahats zl konusunda çok daha dikkatli olmas gerekmektedir. Bu nedenle beslenmeye, fiziksel aktiviteye önemli verilmesi gerekir. Özellikle s v tüketimine dikkat edilmelidir, yaz n en az 2,5 litre, k fl n ise 1,5 litre su içilmelidir. Dengeli beslenme çok önemlidir, hayvansal protein tüketimi ve tuz kullan m azalt lmal, vücut kitle endeksinin artmamas na özen gösterilmelidir. Egzersiz de bu durumdaki hastalar için önemlidir. Böbrek tafl n n tedavi edilmedi i takdirde böbre in kayb na kadar giden bir sürecin bafllayabildi ine dikkati çeken Ar do an, böbrekte 1,1,5 santimden küçük tafllar n takip edildi ini, ancak bundan büyük bir tafl n varl, bir yaflam n sürdürenlerin oldu unu kaydeden Prof. Dr. Yorganc o lu, Sadece bahar aylar nda flikayeti olanlar, yanl fl tan alabiliyorlar. Biz gribal enfeksiyon sonras uzun süre öksüren hastalar n mutlaka hekime gitmesini öneriyoruz dedi. Ast m tedavisinin amac n n hastal kontrol alt na almak ve iyilik halinin devam n sa lamak oldu unu dile getiren Arzu Yorganc o lu, uygun tedavi ile günüz ast m yak nmalar n n son bulabilece ini, h zl etkili nefes aç c ilaçlara gereksinimin ortadan kald r labilece ini, nefes ölçümlerinin normal düzeyde seyredebilece ini ve günlük ifllerin engellenmeden yap labilece ini anlatt. Türkiye de ve dünyada hastal kontrol alt na al nan hasta say s n n h zla yükseldi ini, yine de istenen düzeye ulafl lamad n belirten Yorganc o lu, güncel verilere göre üçüncü basamak sa l k kurulufllar na baflvuran ast ml larda tam kontrol oran n n yüzde 22 ye ulaflt n vurgulad. Halen 4 ast ml dan 1 inin y lda bir kez ast m krizi nedeniyle acil servise baflvurdu unu aktaran Yorganc o lu, Ast m kontrolünü güçlefltiren etkenler aras nda ilaçlar n do ru ve düzenli kullan lmamas d fl nda, sigara duman gibi tetikleyicilere maruz kalmak ve obezite say labilir dedi. Prof. Dr. Arzu Yorganc o lu, ast ml lar n da tedaviyle her aktiviteyi yapabilece ini, spor ve sanat dünyas nda da ast m hastalar na rastlanabildi ini sözlerine ekledi. (AA) yeri t kamas ya da a r yapmas durumunda tedavinin flart oldu unu bildirdi. Tafl hastal na yönelik son dönemde çeflitli tedaviler uyguland n anlatan Ar do an, Çeflitli tedavi yöntemleri mevcut, bu tafl vücut d fl ndan k rma fleklinde olabilir, vücudun do al deliklerinden yani idrar yollar ndan girerek alma olabilir, lazer yard m yla ya da k vr labilir, bükülebilen aletlerle, ya da s rttan girerek böbrek tafl n n tedavisi fleklide olabilir fleklinde konufltu. Tafl cerrahisindeki en önemli unsurlardan birinin tafl n tamamen temizlenmesi oldu unu vurgulayan Ar do an, çünkü vücuttan temizlenmeyen bir tafl n daha sonra bir çekirdek görevi görerek daha büyük tafllara sebep olabilece ini kaydetti. Böbrek tafllar n n tedavisinde as l amac n minimal yan etki ile hastay tafls z duruma getirmek oldu unu belirten Ar do an, son dönemde tedavide özellikle do al idrar kanal ndan üreter (böbrek ile idrar kesesi aras ndaki kanal) ve böbrek içine girilerek yap lan ve ad na Retrograt ntrarenal Cerrahi (R RC) denilen daha az yaralay c yönteme kayma oldu unu belirtti. Daha büyük tafllarda Perkütan Nefrolitotripsi (PNL) yönteminin uygulanabildi ini anlatan Ar do an, PNL yönteminde; s rt bölgesinde cilde yap lan 1 cm lik bir kesi sonras böbre in içerisine bir i ne ile ulafl ld n söyledi. (AA) Sa l kl yaflam için bal k tüketin! ELAZI - SMA L fien - F rat Üniversitesi (FÜ) Su Ürünleri Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Naim Sa lam, Türkiye de bal k tüketiminin dünya ortalamas n n alt nda oldu unu belirterek, Ülkemizdeki bal k tüketimini iki kat na ç kard m zda ben inan yorum ki sa l k kurumlar na müracaatlar yüzde 20 daha afla ya inecektir dedi. Sa lam, AA muhabirine yapt aç klamada, dünyada kifli bafl na düflen y ll k bal k tüketiminin 18 kilogram civar nda oldu unu söyledi. Avrupa ülkelerinde y ll k 25 kilogram bulan bal k tüketiminin Uzakdo u ülkelerinde art fl gösterdi ini hatta Japonya da 80 kilogram n üstüne ç kt n belirten Sa lam, Türkiye de ise kifli bafl na düflen y ll k bal k tüketiminin dünya ortalamas n n alt nda, 8 kilogram civar nda oldu unu dile getirdi. Türkiye deki bal k tüketiminin düflük olmas n n, k rm z et a rl kl beslenme kültürünün yerleflmifl olmas ndan kaynakland n savunan Sa lam, ülkede bal k tüketiminin yayg nlaflamamas nda birkaç etken oldu unu belirterek, flöyle konufltu: Birincisi Orta Asya dan Anadolu ya yerleflen bir toplum olarak daha çok kara avc l ve hayvanc l kla u rafl lm fl, dolay s yla k rm z ete dayal bir kültür oluflmufltur. Di er bir sebep k rsal kesimde yaflayanlara so uk zincir halinde bal ulaflt rma problemlerimizin devam etmesidir ay ca geçmiflte bal k fiyatlar k rm z ete göre yüksekti ve bu da tüketimi olumsuz etkilemifltir. Di er bir unsur bal n kokusundan rahats zl k duyan bir k s m insan m z n evine bal sokmamas d r. Prof. Dr. Sa lam, bal n sa l k yönünden birçok faydas n n oldu unu ancak toplumda bu fark ndal n oluflmamas nedeniyle yeterince bal k tüketilmedi ini belirterek, Oysaki insan m z bal n sa l k yönünü bilse, bal sofralar ndan eksik etmez dedi. Bal kta bulunan Omega-3 ya asidinin kalp hastal klar riskini azaltma, ba fl kl k sistemini güçlendirme, kansere karfl koruma, cilt hücrelerini güçlendirme, kan flekerini düzenleme ve kan ak fl n kolaylaflt rma gibi birçok faydas n n oldu unu vurgulayan Sa lam, Türkiye de bal k tüketiminin az olmas nedeniyle insanlar n ileri yafllarda kalp damar hastal klar yla bo uflur hale geldi ini dile getirerek, flunlar kaydetti: statistiklere bak ld nda, Türk toplumunun çok daha fazla hastaneye gitti i ve ilaç tüketti i görülmektedir. Dolay s yla her fleyin temeli sa l kl beslenmeden geçmektedir. Ülkemizdeki bal k tüketimini iki kat na ç kard m z da ben inan yorum ki sa l k kurumlar na müracaatlar yüzde 20 daha afla ya inecektir. Dolay s yla ilaç tüketimi de büyük oranda azalaca ndan ülke ekonomisine büyük bir getirisi olacakt r. Bal k tüketimini dünya ortalamas n n üstüne ç kard m zda daha sa l kl nesiller ortaya ç karaca z. Bugün Japonya ya bakt m zda teknolojide bu kadar ileriye gitmesinde y lda kifli bafl na düflen su ürünlerini tüketiminin yüzde 80 nin üzerinde olmas n gösterebiliriz diyen Sa lam, Bunu bal k tüketimine ba lamak tart fl labilir ancak gördü ümüz kadar yla onlardaki bal k tüketimi bir teknolojik patlamaya neden olmufltur ifadesini kulland. Prof. Dr. Naim Sa lam, Türkiye nin bal kç l k aç s ndan büyük bir potansiyele sahip olmas na ra men bal k tüketiminin az olmas n n ülke için bir kay p oldu una dikkati çekerek, sadece k fl aylar nda de il, yaz mevsiminde de bal k tüketilmesi gerekti ini sözlerine ekledi. (AA)

11 DIS DÜNYA 17 Haziran 2014 Sal 11 Lavrov: Ukrayna n n uzlaflmaz tavr nda üçüncü ülkeler var MOSKOVA - Lavrov: Ukrayna n n uzlaflmaz tavr nda üçüncü ülkeler var Rusya D fliflleri Bakan Sergey Lavrov, Ukrayna ile yeniden yükselen tansiyonu ve do algaz görüflmelerinde ilerleme sa lanamamas n elefltirdi. Ukrayna makamlar n n do algaz fiyatlar konusunda sunulan ve Avrupa Birli i nde de anlay flla karfl lanan uzlafl tekliflerini reddetti ini kaydeden Lavrov, Birileri tüm bu konularda Ukrayna ya tavsiye verdi ini ve baflar dan dolay da bafllar n n döndü ünü hissediyorum. dedi. Rusya n n Kiev Büyükelçili i ne yap lan sald r n n ard nda milyarder Ihor Kolomoyskiy taraf ndan finanse edilen Azov örgütü üyeleri oldu unu savunan Lavrov, Kendisi Dnipropetrovsk kenti valise olarak atand Bat l ortaklar m z n Ukrayna hükümetinin her hareketini destekliyor Maydan sonras iktidar ele geçiren hükümet için bu güzel f rsat. elefltirisi getirdi. Büyükelçili e yönelik neo-nazi sloganlarla sald r da bulunan azg nlar n cezaland r lmas için nota verdiklerini kaydeden Lavrov, Elçilikte oluflan zarar n da karfl lanmas n talep etti. Lavrov, Ukrayna dan tutuklanan Rus Zvezda televizyonu muhabirlerinin de bir an önce sal verilmelerini istedi. Zvezda 6 Haziran dan bu yana göz alt nda tutulan iki muhabirlerinin yan s ra bugün de iki muhabirlerinin göz alt na al nd n aç klad. (CHA) Frans zlar n % 90' n n baba Le Pen'e bak fl olumsuz Frans zlar n yüzde 90', Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini ilk s rada tamamlayan afl r sa parti Ulusal Cephe'nin (FN) kurucusu ve onursal baflkan Jean Marie Le Pen'e olumsuz bak yor. Ankete kat lanlar n yüzde 83'ü de Le Pen'in Ulusal Cephe Partisi için engel teflkil etti ini düflünüyor. PAR S - BVA taraf ndan gerçeklefltirilen ankete kat lanlar n sadece yüzde 8'i ise 85 yafl ndaki afl r sa politikac hakk nda olumlu görüfl belirtti. FN lideri Marine Le Pen'in de babas Jean Marie Le Pen ile ilgili en s k dile getirilen elefltiri ise provakatör oldu u yönünde. Frans zlar n yüzde 88'i Le Pen'i ABD ve BM'den Afganistan seçimlerine övgü ya d KAB L - Birleflmifl Milletler (BM) ve ABD baflta olmak üzere Bat ülkeleri, Afganistan'da yap lan seçimlerden övgüyle bahsederken, seçimlerinin Afgan halk n n demokrasi için att daha bir ad m oldu una vurgu yapt. BM, Afganistan'da baflkanl k seçimleri sonras kurulacak yeni hükümete destek sözü verdi. Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, yay nlad mesajda, seçimin ülke demokrasisi için at lan yeni bir ad m agresif olmakla suçlarken, yüzde 75'i ise radikal olmakla elefltirdi. Yüzde 83'de afl r sa politikac ya rkç suçlamas n yöneltti. Le Pen'in Yahudi düflman oldu unu düflünenlerin oran ise yüzde 81. Afl r sa parti seçmeni aras nda da baba Le Pen'e olumsuz bak fl devam ederken, FN seçmeninin yüzde 58'i Jean Marie Le oldu unu ifade ederken, Afganistan n yeni hükûmetine her türlu yard m yapmaya haz r olduklar n aktard. ABD'nin Kabil Büyükelçisi James Cunningham ise Afgan halk n n sand k bafl na giderek demokrasi ve bar fl için oy kulland klar n bildirirken, güvenlik güçlerinin ülke genelinde seçim güvenli ini sa lad klar n ve halk n oy kullanabilmesi için ortam haz rlad klar kaydetti. Ayr ca ngiltere D fliflleri Bakan William Jefferson Hague ve NATO Pen'in partiyi terk etmesi gerekti ini belirtti. Le Pen'in olumsuz imaj na ra men ankete kat lanlar n yüzde 72'si, FN onursal baflkan n iyi bir konuflmac oldu unu vurgulad. Le Pen'i cesaretli bulanlar n oran ise yüzde 45 olarak gerçekleflti. (CHA) Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen de Afganistan seçimini tarihi bir ad m olarak nitelendirdi. Afgan halk na, güvenlik güçlerine ve seçim komisyonuna seçimlerde gösterdikleri çal flmalardan dolay teflekkür etti. Afganistan da dün devlet baflkanl seçimlerinin ikinci turu gerçekleflti. Seçimlerde Dr. Abdullah Abdullah ve Dr. Eflref Ganiz Ahmet Zai, Hamit Karzai dan boflalacak koltuk için yar flt. (CHA) Pakistan hükümetinden orduya operasyon talimat SLAMABAD - Pakistan da ordu, hükümetin talimat ile ülkenin Kuzey Veziristan bölgesinde afl r c militanlara yönelik kapsaml operasyon bafllatt. Zarb- Azb ad ile bafllat lan operasyonlarda bölgenin bütün s n rlar n n kuflat ld, Afganistan dan da yard m istenildi i belirtildi. Kapsaml operasyonunun sebebi olarak, liman flehri Karaçi de miltanlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve 27 güvenlik görevlisinin öldü ü havaalan sald r s gösterildi. Pakistan ordusu bilgilendirme merkezi, (ISPR) askerlerin yavafl yavafl bölgeye girece ini kaydetti. Birçok kamp n bulundu u belirtilen bölgede sivil halk n baflka bölgelere nakledilece i ve yerel yönetimler ile beraber çal fl laca duyuruldu. Ayr ca bölgede teslim olmak isteyen militanlar için teslim olma noktalar n n oluflturulaca aç kland. Yerli ve yabanc militanlara yap lacak operasyonda Afganistan a kaç fllar engellemek için Kabil'den yard m istendi. S n r bloke etmeleri ve hiçbir militana geçifl izni verilmemesi talebinde bulunuldu u belirtildi. Yetkililerin yapt aç klamada, 25 bin ila 30 bin askerin kat l m ile operasyonun gerçeklefltirilece i ancak tam say n n gizli tutuldu u ifade edildi. Pakistan da hükümet ile Pakistan Taliban olarak bilinen Tahriki Taliban Pakistan (TTP) aras nda yap lan bar fl görüflmeleri sonuçsuz kald. Ülkede son zamanlarda TTP ve onun flemsiyesi alt nda bulunan örgütlerin düzenledi i kanl sald r lar müzakereleri ç kmaza sokmufltu. Radikal gruplar, Almanyal Türkleri savafla sürüklüyor MÜN H - Radikal gruplar n kand rmas sonucu Suriye ye savaflmaya giden Almanyal lar n say s 320 yi buldu. Bavyera çiflleri Bakanl, Bavyera dan 30 kifli gitti ini ve bunlar n yar s n n Türk oldu unu aç klad. Aileleri dikkatli olmaya ça ran bakanl k, broflür yay nlayarak gençleri suça bulaflmadan Selefiler den korumay amaçl yor. Almanya'da radikal gruplar taraf ndan kand r larak 'cihat' ad alt nda Suriye'ye savafla götürülen Harun P. isimli bir flahs n Almanya dönüflünde tutukland bildirildi. Konu hakk nda aç klama yapan Bavyera çiflleri Bakanl 'ndan bir yetkili, Suriye savafl na çekilen Almanyal lar n say s n n 320'ye ulaflt n ve bunlar n aras nda Türklerin de oldu unu kaydetti. Federal Savc l k taraf ndan yap lan bas n aç klamas nda ise savc l n 23 May s 2014 tarihinde Harun P. isimli 26 yafl ndaki Alman vatandafl hakk nda Federal Mahkeme'nin nöbetçi hakimine tutuklama karar ç kartt kaydedildi. Savc l k söz konusu flahs n 'Junud Al-Sham' adl terör örgütünün üyesi oldu undan flüphelenildi ini ve bu kifli hakk nda di erleri ile birlikte adam öldürme ve adam öldürmeye teflebbüs etme suçlamalar nda bulunuldu unu duyurdu. Savc l k, Münih'te ikamet eden BULMACANIN ÇÖZÜMÜ P. hakk nda yap lan soruflturmalarda, flahs n 2013 Eylül ay sonlar nda Suriye'ye gitti inin ve iki ay içinde terörist gruba kat ld n n tespit edildi ini aç klad. Savafl talimi ald ve a r silah kulland tahmin edilen P.'ye ilk olarak nöbet tutma görevi verilmifl. P.'nin bu y l n bafllar nda da di er terör örgütü gruplar n n da kat ld bir sald r da yer al p Halep kentindeki merkez hapishaneden 300 tutukluyu kaç rd dile getiriliyor. Bunun d fl nda P.'nin kat ld terör örgütü yetkililerine, Almanya'da ikamet eden 16 yafl ndaki bir kad n n Suriye'de iki akrabas oldu unu, bu kiflilerin kendilerini ihbar edeceklerinden korktu u için öldürmeleri gerekti i yönünde bilgi verdi i iddia ediliyor. Mart ay sonunda henüz bilinmeyen bir nedenle Suriye'yi terk eden P., 1 Nisan günü Prag Havaliman 'nda tutukland ve hakk nda tutuklama karar ç kar larak Münih kentine gönderildi. 22 Nisan günü Federal Savc l k soruflturmay devral rken, P.'nin gözalt nda tutuldu u aç kland. Suriye'ye giden Almanyal lar n hepsinin geri döndü ü bilgisini paylaflan bakanl k, bomba ve silah e itimi alm fl bu 'terörist'lerin Almanya için büyük bir güvenlik sorunu oluflturdu unu duyurdu. (CHA) G E C E K O N D U E S E R Z A R E C E M Y A D A T E N A M N N N K L A M R L K U R S E N E T E A K A A N T U M U A H N P A R A T A T Z A F Y E T E M A L Y E M M A N Y A K O L L B E N G O N A Z A T A L O A T A T E L F T L E T M E R M R E S M S E L A T N K A L L N N N E A S D E

12 12 17 WASHINGTON - D fliflleri Bakanl 'ndan üst düzey yetkili, yapt aç klamada, Kerry'nin, Ürdün D fliflleri Bakan Nas r Cudeh, BAE D fliflleri Bakan Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Suudi Arabistan D fliflleri Bakan Prens Suud el-faysal ve Katar D - fliflleri Bakan Halid bin Muhammed el-atiye ile Irak ve Suriye'de terör örgütü Ifi D'den do an tehdidi ele ald n bildirdi. Yetkili, Kerry'nin, bölgedeki ve aralar nda ABD'nin de bulundu u di er uluslar için de tehdit oluflturan teröristlerle mücadelede Irak ve Suriye halk n n desteklenmeye ihtiyac oldu unu muhataplar na iletti ini belirtti. Yetkili, bakanlar n ayr ca Irak liderlerinin farkl l klar n bir kenara koyup, ülkeyi ileriye tafl makta gerekli ulusal birli in oluflturulmas için koordineli ve etkili bir yaklafl m sergilemesi gerekti ini ele ald klar bilgisini paylaflt. Kerry'nin gelecek günlerde de her bir bakan ile yak n temas halinde olmay sürdürme taahhüdünde bulundu u ve bölgedeki di er mevkidafllar yla da görüflece i ifade edildi. SÖZCÜ PSAKI Haziran 2014 Sal "Irak ma azalar m zda s k nt yok, sürecin geçici oldu una inan yoruz. Hükümetimizin bu olay çözece ine inan yoruz " ANKARA - Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkanvekili Mustafa Boydak, Irak'taki ma azalar nda s k nt olmad n belirterek, "Sürecin geçici oldu una inan yoruz. Hükümetimizin bu olay çözece ine inan yoruz" dedi. Boydak, Bellona'n n Etimesgut'taki flubesinin aç l fl nda, 22 bin metrekare üzerine kurulan ma azada, bir evin ihtiyac olan her fleyin sat laca n söyledi. Y l sonuna kadar 40 yeni ma aza daha açmay amaçlad klar n ifade eden Boydak, bunlar n ikisinin Ankara'da olaca n belirtti. Ankara da ma aza açt Irak mesajlar verdi! Bu arada, ABD D fliflleri Bakanl Sözcüsü Jen Psaki, terör örgütü Irak fiam slam Devleti'nin (Ifi D) Tikrit'te bir üste teslim olan askerleri topluca infaz etti i iddialar na iliflkin, "Bu taktikleri mümkün olan en güçlü fleklide k n yor ve bu dehflete düflüren fliddet eylemleri karfl s nda Irakl insanlarla dayan flma içinde bulunuyoruz" ifadesini kulland. Psaki, yapt yaz l aç klamada, Tikrit'te terör örgütü Ifi D taraf ndan bin 700 fiii Hava Kuvvetleri askerinin katledilmesini "korkunç" diye tan mlayarak, bu olay n teröristlerin kana susam fll n n gerçek resmi oldu unu kaydetti. Psaki, bu haberleri teyit edemeyecek olsalar da Ifi D'in temel hedeflerinden birinin Irak halk n n kalbine korku salmak ve halk n aras nda mezhepsel bir ayr l k oluflturmak oldu unu ifade etti. Psaki, flunlar kaydetti: "Bu taktikleri mümkün olan en güçlü fleklide k n yor ve bu dehflete düflüren fliddet eylemleri karfl s nda Irakl insanlarla dayan flma içinde bulunuyoruz. Bu tür eylemde bulunan teröristler ABD'nin, Irak' n ve uluslararas toplumun birer ortak düflman d r. Bu durum, bu tehdit karfl - s nda ülkeyi bir araya getirebilmeleri için tüm siyasi yelpazedeki Irakl liderlerin ad m atmas gerekti ini vurguluyor. Irak' n bu krizi aflmas nda ABD üzerine düfleni yapacakt r. Tüm Irakl lar bu fliddete karfl birleflemeye ve Ifi D'in sergiledi i nefret yolunu reddetmeyi sürdürmeye ça r yoruz." "Velayet Selahaddin" isimli internet sitesi taraf ndan Irak ordusu askerlerinin toplu katliam foto raflar yay nlanm flt. Foto raflarda maskeli militanlar n askerleri kamyonlara koyduklar, daha sonra da ellerini arkadan ba lay p yüzüstü yere yat rd klar görülüyordu. (AA) IKBY Baflbakan Neçirvan Barzani: ERB L - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baflbakan Neçirvan Barzani, Irak Baflbakanl n n talebi üzerine peflmerge güçlerinin, Kerkük'e girerek kontrolü sa lad n belirterek "Ordunun çöküflünün ard ndan oluflan bofllu u peflmerge doldurmasayd Ifi D doldururdu. Bu, 'peflmerge f rsat de erlendirip Kerkük'e girdi' fleklinde yorumlanmas n" dedi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baflbakan Neçirvan Barzani, Türkiye'ye Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkanvekili Boydak: ABD D fliflleri Bakan John Kerry, Irak fiam slam Devleti'nin (Ifi D) yayd terör tehdidiyle ilgili Ürdün, Birleflik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar d fliflleri bakanlar yla görüfltü. Aç lan ma azan n 15 milyon liraya mal oldu unu ve Türkiye'nin en büyük ma azas olarak nitelendirildi ini anlatan Boydak, y l sonuna kadar aç lacak ma azalarla 40 milyon liral k yat r m yapmay planlad klar n kaydetti. "IRAK MA AZALARIMIZDA SIKINTI YOK" Boydak, yeni ma azalarla 350 kifliye istihdam sa layacaklar n anlatt. Musul'daki çat flmalara da de inen Boydak, "Irak ma azalar m zda s k nt yok, sürecin Peflmerge, Irak n iste iyle Kerkük te petrol ak fl n n devam etti ini belirterek "Petrol sevkiyat aral ks z devam ediyor. Günlük bin varil olan petrol sevkiyat m z y l sonuna kadar 500 bin varile ç - karmay hedefliyoruz" dedi. Barzani, Irak fiam slam Devleti (Ifi D) örgütünün Musul'u ele geçirmesinden sonra ülkede yaflanan geliflmeleri ve IKBY hükumetinin tutumunu AA'ya de erlendirdi.musul'un kimsenin tahmin etmedi i çok k sa sürede Ifi D'in eline geçti ini ifade eden Barzani, "Elbette fi D denilen terör örgütünün yan nda baflka güçler de vard. Baas Partisi üyeleri ve baz bölge afliretleri de iflin içerisinde olabilirler. Bunlar, farkl gruplara ba l d r. Bütün dünya, bu olaya geçici oldu una inan yoruz. Hükümetimizin bu olay çözece ine inan yoruz, hükümetimize güvenimiz tamd r" dedi. Aç l fl kurdelesinin kesilmesinin ard ndan Boydak ve Bellona yöneticileri ma azay gezdi. Konuklar, aç l fla özel indirimli al flverifl f rsat ndan yararland. Öte yandan Bellona'n n marka yüzü fievval Sam da aç l fla özel olarak albümünü imzalad. Kat l mc lar taraf ndan büyük ilgiyle karfl lanan Sam, hayranlar yla foto raf çektirdi. (AA) ABD nin Ifi D diplomasisi odakland ve endiflelendi. Yaflananlar, Kürdistan bölgesini de tedirgin eden bir durumdur" diye konufltu. Olaylar n yaflanaca n öngören istihbarat bilgilerinin ellerine geçmesinden sonra Ba dat hükümetiyle temasa geçtiklerini aktaran Barzani, ilk olarak Savunma Bakanl yoluyla ellerindeki bilgileri, Irak Baflbakan na ulaflt rd klar n söyledi. Barzani, olaylar önlemek için merkezi hükümete birlikte çal flma iste ini ilettiklerini ancak Ba dat'tan sald r bafllad ktan sonra gece saatlerinde cevap geldi ini anlatt. Barzani, "Ba dat hükümetinden gelen mesajda bizden gerekeni yapmam z isteniyordu. Ancak baz fleyler için çok geç kal nm flt " ifadesini kulland. Peflmerge güçlerinin harekete geçmesi için Irak anayasas na göre yerine getirilmesi gereken baz prosedürler oldu unu aktaran Barzani, "Irak baflbakan - n n, resmi bir flekilde Kürdistan bölgesi baflkan ndan yard m talep etmesi laz m. Ancak o zaman askeri güç gönderebiliriz" bilgisini verdi. Ba dat' n flu ana kadar resmen kendilerinden yard m talebinde bulunmad n bildiren Barzani, Musul olaylar n n ard ndan hükümet olarak ilk önce Kürdistan bölgesinin güvenli ini ve istikrar n sa lamaya çal flt klar n ve bunda da baflar l olduklar - n dile getirerek "Peflmergenin hakim oldu- u bölgelerde çok rahat flekilde emniyet ve Taha KIVANÇ HABER Yeni medya düzeni eskileri hat rlatt Çocuklu umda bizim eve Son Havadis gazetesi girerdi. 27 May s (1960) askeri müdahalesi sonras yd ve Son Havadis Mümtaz Faik Fenik, Adviye Fenik, Orhan Seyfi Orhon, Tekin Erer türü kalemlerini k l ç gibi kullanan yazarlar yla, kendilerinden kuyruklar diye söz eden CHP li bas na karfl mücadele ederek büyük bir kitleye sahip ç k yordu. Sonra Yeni stanbul bayra ele ald. Gökhan Evliyao lu - Hami Tezkan ikilisinin yönetimindeki gazetenin baflyaz lar n önceleri Ord. Prof. Ali Fuat Baflgil yaz yordu, sonra Prof. Osman Turan o köfleyi üstlendi. Tercüman n muhafazakâr kesimi yan na çekme hamlesi daha sonrad r. Her gazetenin kendine özgü bir okur kitlesi vard o dönemde; Son Havadis, Yeni stanbul ve Tercüman okuyan CHP ile içli d fll yazarlar n gazetelerinin yüzüne bakmazd öncesinde, gazeteler, vuruflan taraflar n kimli i gibi bir fleydi; solcu veya CHP li iseniz Cumhuriyet okurdunuz, sa c iseniz Tercüman... Milli Gazete, Yeni Devir, Hergün bu ikili durumu de ifltirdi. Mukaddesatç bilinen kitlenin gazeteleri Milli Gazete - ve biraz okumufl-yazm fllar için de - Yeni Devir di; Ülkücüler Hergün okurdu. Arada Bab âli de Sabah ve Bugün de var tabii... Konuyu önemsemem iki sebepten... Çankaya Köflkü nün çarflamba günkü konuklar aras nda bulunanlar genellikle belli hassasiyetlere sahip olmas beklenebilecek ilgi alanlar n n bilim insanlar yd : Tarihçiler ve dilbilimciler... fiimdilerde muhafazakâr kesime hitap eden çok say da gazete bulundu u halde yan ma kadar gelerek görüflenler yaz lar m okuduklar n belli ettiler... Nas l olur? diye düflünmeye bafllay nca sebebi buldum: Baz s Star alsa bile, almayanlar da internetten okuyorlar... nternet önemli bir araç art k; haberlere ve yaz lara eriflme arac... Bir kad n profesör, Sizin Ankara temsilcisi oldu unuz gazeteyi her gün al rd m, ama Cumhuriyet i de ihmal etmezdim; hatta bayi, Hocahan m hangi fikirden? diye eflime sorma ihtiyac duymufltu dedi bana... Art k okudu u gazeteye ba l olarak insanlar n bir kimli e ait görünmesi gibi bir dert yok; istedi iniz yazarlar internetten okuyabiliyorsunuz, kimseler ne okudu unuzu bilmeden... Radikal gazetesinin 15 gün sonra bas m na son verilece i, yaln zca internette eriflilebilir hale gelece i duyuruldu. Önemli bir haber bu... Önemi flurada: Az satt ndan bas m ve da- t m masraflar yüzünden s k nt yaflayan gazeteler için yaln zca internetten eriflilir olmak bir ç k fl yolu teflkil edebilir. Dünyadaki e ilim de böyle: Christian Science Monitor gazetesi y llard r bas lm yor, ama internette var... Newsweek 1 dolara sat ld o âk - bete düflmemek için; ama ifle yaramad, flimdi yaln z internette... Ünlü Time dergisi de, ç karan yay n grubu zarar n daha fazla tafl yamayaca için, yol a z na gelmifl görünüyor; büyük ihtimalle o da ayn yolun yolcusu... Kötü bir fley mi bu? Bir yönüyle kötü elbette, ama ben bunu gazete ve dergiler için ç k fl yolu görenlerdenim. Bas m ve da t m yüzünden edilen zararlar ortadan kalk nca, üstelik yaln z internetten okura ulaflan gazete ve dergiler fazla reklâm da çekince, daha nitelikli gazetecilik yap labilir diye düflünüyorum. Tabii, Radikal Nas l olsa bas lm yorum, iyi muhabirlere ve yazarlara ihtiyac m olmaz diye amatörlerle idare etme yanl fll na düflmezse... Baz lar tak l yor ve de iflimden farkl sonuçlar ç kar yor... Hay r, er ya da geç, ama mutlaka gazeteler internete flimdikinden daha ba- ml hale gelecekler. New York Times yay n yönetmenini yolcu etti k sa süre önce; en önemli sebeplerden birinin, gidifli do ru okuyamamas ve gazetesini o âk bete haz rlamamas oldu u anlafl l yor. Gazetesi çok satar göründü ü halde pek az okunan da var bugünün medya platformunda, gazetesi az satt halde yüzbinlerin takip etti i yazarlar da... Bu gerçe i görmeyen kaybeder. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baflbakan Neçirvan Barzani, Irak Baflbakanl n n talebi üzerine peflmerge güçlerinin, Kerkük'e girerek kontrolü sa lad n belirterek "Ordunun çöküflünün ard ndan oluflan bofllu u peflmerge doldurmasayd Ifi D doldururdu. Bu, 'peflmerge f rsat de erlendirip Kerkük'e girdi' fleklinde yorumlanmas n" dedi. istikrar tamamen sa lanm fl durumda" dedi.barzani, Ifi D'in, Musul'a sald raca n tahmin ettiklerini ancak sonuçlar n n bu kadar büyük olaca n kimsenin beklemedi ini ifade ederek flunlar söyledi: "Musul'da terör eylemleri düzenlenece ini tahmin ediyorduk. Fakat askeri ve siyasi olarak böyle bir sonuç beklemiyorduk. Ba dat, hatta Ifi D de Musul'da bulunan Irak ordu gücünün birkaç saat içerisinde da lmas n beklemiyordu. Ifi D bile olaylar n bu kadar büyüyece ini tahmin etmiyordu." (AA)

13 TURIZM 17 Haziran 2014 Sal 13 fiiran ilçesine ba l Seydibaba köyünde bir tepenin yamac ndan ç kan ve kayalar n aras ndan akan Tomara fielalesi, ziyaretçilerini bekliyor. Turizmciler fieytan üçgeni nden ç kmak istiyor MU LA - LEVENT K fi - Marmaris'te turizmciler, "fieytan üçgeni" olarak de erlendirdikleri denizkum-günefl turizminin d fl na ç kmak istiyor. Y lda 1,5 milyondan fazla turistin tatilini geçirdi i Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te arz talep dengesinin bozulmas nedeniyle para kazanamamaktan flikayetçi olan turizmciler, yeni turizm alanlar na yönelinmesi gerekti ini belirtti. fl yeri say s n n fazla olmas nedeniyle yo un bir rekabet yafland n anlatan turizmciler, bedava turlar düzenlemeye kadar varan "ucuzlu un" turistin cebine para koymak anlam - na geldi ine dikkati çekti. Türkiye Seyahat Acenteleri Birli i (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Baflkan smail Özbozda, AA muhabirine yapt aç klamada, fazla müflteri gelmesine ra men gerekli kar yakalayamad klar n söyledi. Say sal anlamda daha fazla turist getirseler bile, bunun karlar n ço ald anlam na gelmedi ine iflaret eden Özbozda, bunun en önemli nedeninin arz talep dengesinin bozulmas ndan kaynakland n ifade etti. Tomara fielalesi ziyaretçilerini bekliyor GÜMÜfiHANE - BRAH M ÖZDEM R - lçe merkezine 25 kilometre mesafedeki Tomara fielalesi, da n ete inden ç kan çok say da kaynaktan olufluyor. Yaklafl k 25 metre geniflli indeki flelale, 15 metreden dere yata na dökülüyor. fielale, yörede "k rk gözeler" olarak da an l yor. Gümüflhane Do a Koruma ve Milli Parklar fiube Müdürü Emel Mazlum, AA muhabirine yapt aç klamada, Tomara fielalesi'nin, Orman ve Su flleri Bakanl Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü bünyesinde koruma alan oldu unu belirterek, "Tomara fielalesi Tabiat Park, 7 hektar alana sahip, ayn zamanda da sit alan " dedi. Gümüflhane'nin Karaca Ma aras 'ndan sonra en önemli do al güzelli i olan Tomara fielalesi'nin geliflim plan nda öngörülen tesislerin tamamland n dile getiren Mazlum, flunlar söyledi: "Orman ve Su flleri Bakanl nca Tomara fielalesi'ne do aya uygun çevre düzenlenmesi, mesire alan, yürüyüfl parkuru ve kameriyeler yap lmas için 300 bin lira ödenek tahsis edildi. Haz rlanan geliflim plan na uygun olarak 16 kameriye, 2 a aç köprü, piknik üniteleri, çeflmeler, bulafl k y kama kabinleri, manzara seyir teraslar, ya mur bar naklar ve mevcut yürüme parkuruna alternatif yeni parkurlar yap ld. Tüm bunlar yap l rken do al yap ya uygun malzemeler kullan ld. fielalenin çevresi, ziyaretçilerimizin her türlü ihtiyac n karfl layabilecek flekilde kullan labilir duruma getirildi, ziyaretçileri bekliyoruz." Mazlum, k fl aylar ve bahar ya murlar dolay s yla flelalenin bir bölümünde tafl düflmeleri yafland n n tespit edildi ini kaydederek, "Tafl düflmeleri, yürüme parkuru ve tesise de zarar veriyor. Bu nedenle tel kafeslerle tafl düflmesini engellemeyi planl yoruz. fiu anda bunun etüt çal flmas n yap yoruz. En yak n zamanda yamaca tel kafesleri yerlefltirerek tafl düflmesini de engelleyece iz. Zarar gören yürüme parkuru ve di er alanlar n da ihalesini yapt k. Bu hafta çal flmalar bafllayacak. fielale çevresini güvenli hale getirece iz" ifadelerini kulland. (AA) Eflekle Kapadokya turuna ilgi art yor Sezonun iyi bafllad n dile getiren Özbozda, "Özellikle nisan ay nda Paskalya Bayram dolay s yla 15 bin müflteri geldi. Bölgesel olarak ilk defa Paskalya'y bu kadar iyi de erlendirdik. Ancak maalesef may s ay nda bekledi imiz ülkelerden, bekledi imiz konuklar istedi imiz oranda alamad k. ngiliz pazar nda bir sorun yok, hatta bir art fl söz konusu. Ancak skandinav ve Benelüks ülkelerinden bekledi imiz art fl yakalayamad m z gibi geriye de düfltük. Örne in geçen y - l n may s ay nda sveç'ten 6 uça m z varken, bu y l 2 uça a düfltük" dedi. Sadece ngiliz pazar ndaki art fl n yeterli olmad na dikkati çeken Özbozda, bu pazar koruyup, di er Avrupa pazarlar için de çaba göstermeleri gerekti ini vurgulad. Özbozda, müflteri profilinin de çok önemli oldu unu ve kendi kabuklar ndan ç kmalar gerekti ini bildirdi. E lence turizminin ön planda oldu u deniz, kum ve günefl üçlemesinin d fl na ç k larak alternatif turizm faaliyetlerine yönelinmesi gerekti ini anlatan Özbozda, sözlerini flöyle sürdürdü: " 'fieytan üçgeni' dedi- imiz deniz, kum ve güneflten oluflan haz r turizm potansiyelini kullan yoruz. Maalesef kendi bölgemizde bugüne kadar bu üçünün d fl nda pek fazla bir fley yapam yoruz. Etraf m za bakt m z zaman ön plana ç kart lmas gereken kültürel, tarihsel, do al anlamda çok fazla de erimiz var. Ancak bu kaynaklar m z iyi de erlendiremiyoruz. Zaman nda iflin kolay na kaçm fl z. Bu bölgeye gelen turist, sadece e lence, deniz, kum ve günefl için gelmiyor. Hepimiz bir araya gelerek bir örgütlenme içine gidip, turizmi çeflitlendirmek zorunday z." Bölgedeki ifl yeri say s nda enflasyon yafland na de- inen Özbozda, enflasyonun ucuzlu u ve kalitesizli i getirdi ine iflaret etti. smail Özbozda, "Ayn mahallede 5 tane bakkal olmaz. Ufac k bir yerde bütün meslek gruplar aras nda v c k v c k bir rekabet var. Bu rekabet, turistin cebine para koymaya kadar gidiyor. Kendi de- erlerimizi yanl fl yans t yoruz. Türk hamam dedi imiz zaman turistleri hangi hamama kaç paraya götürüyoruz? Bedava hamam turlar n n sat ld n duyuyorum. Türk gecesi ad alt nda yap lanlar ortada. Kültürel anlamda da bir erozyon var" diye konufltu. (AA) Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde düzenlenen eflekli turlara ilgi art yor. NEVfiEH R - MURAT KAYA - Tarihi ve do al güzellikleri ile dünyan n her yerinden ziyaretçi çeken Kapadokya bölgesini y lda 2,5 milyondan fazla yerli ve yabanc turist geziyor. Bölgeye gelen turistler için ATV, at ve balon turlar n n yan s ra sezon bafl nda eflekli turlar da düzenlenmeye baflland. Göreme beldesindeki Aç k Hava Müzesi önünde bafllat lan eflekli turlara ilgi gösteren yerli ve yabanc turistler, farkl bir deneyim yafl yorlar. Yöre halk taraf ndan düzenlenen turlar, 4 eflekle sürdürülüyor. Göremeli giriflimci Bayram Kavalc, do a gezilerini seven turistlerin eflek s rt nda bölgeyi dolaflmaktan hoflland n söyledi. Eflekle Kapadokya turu yapan ziyaretçiler için hat ra defteri tutmay da düflündü ünü anlatan Kavalc, "Eflekle Kapadokya turuna turistlerden genellikle gençler ve çocuklar ilgi gösteriyor. Eflekle Kapadokya turuna turistlerden genellikle gençler ve çocuklar ilgi gösteriyor. Sezonun aç lmas yla birlikte özellikle hafta sonlar ziyaretçi say s art - yor. Efle e binmeyi tercih etmeyen ziyaretçilerden baz lar foto raf çektirmek istiyor" diye konufltu. (AA)

14 14 17 ISSN Haziran 2014 Sal Y l: Haziran 2014 Sal Say : Genel Yay n Yönetmeni Ahmet TEKEfi Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Sorumlu Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN Spor Muhabiri U ur OK Vatandafllar, yararlanmak istedikleri plajlar n su kalitesi, dufl, tuvalet, soyunma kabini, otopark gibi özelliklerini Sa l k Bakanl 'n n oluflturdu u internet sitesinden ö renebilecek. Sar gül, Soma ya erzak gönderdi MU LA - CHP'li Mustafa Sar gül taraf ndan Yata anl enerji ve maden iflçileri için getirilen erzak, Soma'ya gönderilecek. Yerel seçimlerinde CHP stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan aday olan Sar gül, Yata an ziyaretleri kapsam nda özellefltirmeye karfl eylem yapan Yata an Termik Santrali ve Güney Ege Linyitleri flletmesi'nde çal flanlar ziyaret etti. Burada konuflan Sar gül, siyasetin her kademesinde yer alan biri olarak Yata an Termik Santrali ve kömür iflletmelerinde çal flan iflçilerin özellefltirme karfl t hareketine destek vermek için geldi ini söyledi. flçilerin özellefltirme karfl t direnifllerini siyasallaflt rmamalar gerekti ini ifade eden Sar gül, gerekirse AK Parti ile de görüflmeleri gerekti ini dile getirdi. Sar gül, flöyle konufltu: "Buradaki mücadelenizi ekmek mücadelesi haline getirin. Hangi siyasi partiye mensup olursan z olun, o düflüncenizi erteleyin. Burada birinizin mücadelesini hepinizin mücadelesi olarak kabul edin. Aksi takdirde düflünülen özellefltirme oldu u zaman tamam n z gönderecekler. Hepiniz ma dur olacaks n z. Bunun için her partiye u ray n, stanbul'a da gelin." Sar gül taraf ndan bir kamyonla iflçilere da t lmak üzere getirilen erzak, Tes- fl Sendikas ve Maden- fl Sendikas Yata an flubeleri taraf ndan Soma'daki maden facias nda hayat n kaybedenlerin yak nlar na ve yaral kurtulanlara da t lmak üzere teslim al nd. (AA) GÜNLÜK S YAS GAZETE stihbarat fiefleri fienol GÜNÜÇ-Kenan ERGEN Sayfa Editörleri Yasemin AYDO DU - fiebnem ÜNAL - Emine ÖZCAN Kültür-Sanat Semiha ARKLAN Haber Koordinatörü Dursun ERKILIÇ Yaz flleri Müdürü Ayflegül BALDEM R Yay n Sahibi Temsilcisi: Yi it Y T dari Merkez Macun Mah Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. nternet Editörü Ali hsan YILMAZ Polis - Adliye: Serkan SER N, Magazin: YAS N DUR Ekonomi: Hakk Murat SÖBÜTAY Yurt Haberler: Selim YÜKSEL Yaflam: Gazi BOZKURT Turizm: Alparslan O UZ Sa l k: Burcu KER M, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Murat PARLAK Yay n Türü: Yayg n Süreli (Pazar hariç) Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez YediGün Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir Temiz plaj bir t k la ö renilebilecek ANKARA - SELMA BIYIKLI ADABAfi - Sa l k Bakanl Türkiye Halk Sa l Kurumu, Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeli i çerçevesinde, yüzme sezonu boyunca deniz ve göle k y s olan 34 ilde, bakteriyolojik izleme çal flmalar yap yor. zlenecek yerler valiliklerde oluflturulan il komisyonu taraf ndan her y l sezon öncesinde belirleniyor. Halk sa l müdürlükleri taraf ndan belirlenen takvime göre yüzme sezonu boyunca 15 günde bir al nan su numunelerinin bakteriyolojik analizi yap l yor. Kontrollerde zorunlu de erleri sa lamayan plajlar, öncelikle kirlilik kayna n n tespiti ve bunun önlenmesi için çevre ve flehircilik il müdürlü üne bildiriliyor, gerekli tedbirlerin al nmas için ilgili belediye uyar l yor ve yüzme alan halk n kullan m na kapat l yor. Geçen y l izleme çal flmalar yap lan 34 ildeki bin 208 plaj n yüzde 98'inin yüzme suyu kalitesinin zorunlu de erlerini tafl d saptand. VATANDAfiLAR DA NTERNETTEN Ö RENEB LECEK KONYA - AHMET AKBIYIK - Konya'da Selçuklu ilçe belediyesi taraf ndan 385 bin metrekare alanda infla edilen Kelebekler Vadisi, Aflk n Kanatlar Müzesi'nin tamamlanmas yla y lbafl nda hizmete aç lacak. Belediye Baflkan U ur brahim Altay (sa da), AA muhabirine yapt aç klamada, Kelebekler Vadisi park n n, 385 bin metrekare alan yla Konya'n n en büyük park olma özelli ini tafl d n söyledi. Vadinin iki bölümden olufltu unu, park alan ndaki çal flmalar n büyük ölçüde tamamland n, flu an küçük eksikliklerin giderilmesi için u rafl verildi ini belirten Altay " kinci etap ise Aflk n Kanatlar Müzesi. Buran n inflaat halen devam ediyor" dedi. Türkiye'ye örnek bir projenin yürütüldü ünü ve binan n kelebek fleklinde infla edildi ini anlatan Altay, "Kelebek fleklindeki binan n kanatlar ndan birinde, kafesler içinde oluflturaca m z botanik parkta kelebeklerin uçmas n sa layaca z. Di er bölümde ise müze yer alacak. Burada farkl türlerdeki kelebek koleksiyonlar yer alacak. Koleksiyonlar içinde tüm dünya ülkelerinden gerçek kelebekler bulunacak. Renkler ve boyutlar, bizim görmeye al fl k olmad m z endüstriyel türler. Özellikle çocuklar n ve han mlar n büyük ilgisini çekece ine inan yoruz" dedi. Uygulaman n Türkiye'de bir ilk oldu una iflaret eden U ur brahim Altay, "Kelebekler, Konya'y en iyi simgeleyen canl lar. D fliflleri Bakan m z da temel atma törenimizde 'Kelebekler en çok Konya'ya yak fl r' demiflti. Biz sadece kelebek alan oluflturmak istemiyoruz. Bunu Sa l k Bakanl n n tatil mevsimi nedeniyle oluflturdu u takip sistemiyle deniz ve göl k y s ndaki plajlar n su kalitesi, dufl, tuvalet, soyunma kabini, otopark gibi özellikleri adresinden ö renilebilecek. Türkçe'nin yan s ra Almanca, ngilizce, Frans zca, spanyolca, talyanca ve Rusça dillerinde sorgulama yap labilecek internet sitesinde plajlar n foto raflar n n yan s ra hava flartlar, yüzme suyu s cakl, ulafl m ve konaklama imkan, en yak n sa l k kuruluflu gibi güncel veriler de yer al yor. Yüzme sezonu boyunca 15 günde bir numune al nan deniz suyu kalitesi, "mükemmel", "iyi", "kötü" ve "girilmesi yasak" fleklinde de erlerdirmeye tabi tutuldu. Sa l k Bakanl n n oluflturdu u internet sitesinde ayr ca plaj, otel ve adres aramas da yap labilecek. EGE VE AKDEN Z "MÜKEMMEL" Sa l k Bakanl n n analizlerine göre Ege ve Akdeniz k y lar n n deniz suyu kalitesi mükemmel düzeyde. Van Muradiye ve Tuflba k y lar nda bir kaç "girilmesi yasak" ve "kötü", Do u Akdeniz, Karadeniz ve Marmara'da ise ise "kötü" bölgeler bulunuyor. (AA) Kelebekler Vadisi projesi y lbafl nda hizmete asl nda Konya ile bütünlefltirmeye çal fl yoruz. Konya bir tasavvuf ve aflk flehri. Dolay s yla Hazreti Mevlana, semazen, tasavvuf ekseninde bir kelebeklere gidifl öngörüyoruz" diye konufltu. nsanlar n art k daha çok, temal parklara ilgi duydu unu, Meram'daki 80 Binde Devri Alem Park 'n n buna örnek olarak gösterilebilece ini dile getiren Altay, çal flmalar n y lbafl itibariyle tamamlanaca n, h zl tren sayesinde stanbul, Ankara ve Eskiflehir'den birçok ziyaretçinin Aflk n Kanatlar Müzesi'ni ziyarete YASAM-ÇEVRE DUMANLI BELDE Murat DUMAN hotmail.com fia R OLUNMAZ fia R YARATILIR fiair kimdir diye sorsalar, fiair sonradan olunmaz o yüce meziyet, Allah vergisidir. derim. Peki fliirin tekni i daha sonradan ö renilir mi? Diye sorsalar; Evet derim. Çünkü hece fliirinde olmazlardan olmaz olan s ras yla flunlard r Duygu, ses, ahenk, durak, kafiye, redif ve koflma fliiri yaz l yorsa ayakt r. Ayak sadece koflma tarz nda yaz lan fliirlerde bulunmaktad r. fiairler bu tekni i mutlaka bir ustadan ö renmeli ve ö rendikten sonrada harfiyen uymalar gerekmektedir 11 heceyle yaz lan bir fliirde, önce alt sesli harf ç kmal dudaktan, sonra befl sesli harfle tamamlam fl olmal. O zaman duraklar yerine oturmufl olur. De iflik kal plarda da yaz m flekilleri vard r ama en güzeli alt. befl yaz lan fliirler daha fazla yer almaktad r. Bana göre flairlik ustalardan al - nacak teknik e itimden geçmektedir. Sat rlar n alt alta konulmas yla asla fliir olmaz. fiayet birileri bu duraks z, kafiyesiz sat rlar fliirdir diye ifade ediliyorsa, fliire hakaret oldu u gibi, bu olumsuz sat rlara fliir diyenleri de tarih asla affetmeyecektir. Günümüzde serbest fliir yaz yorum diyerek kendilerini Hint kumafl sananlar bilmiyorlar ki; gerçek serbest fliirlerde de kafiye vard r, ahenk vard r duygu vard r ve bir bütünlük vard r. Yaz lan nesirlere serbest fliir diyerek kas lan günümüzde çok müteflair vard r. Bir de flu konuyu anlamakta çok zorluklar çekiyorum. fiair bafl yere e ik olan baflak misali olmal d r. Çünkü bafl yere e ik olan baflaklar, taneleri bak m ndan çok zengindirler. Bafl dik olan baflaklar n taneleri ise oldukça azd r. fiair sonradan olan insan de ildir ancak Allah onu dizayn etmifl yaratm flt r. Onun için bütün flairler haddini aflmamal ve kendisini yaratana daima flükreden olmal d r. Çok güzel fliirler yazan bir flair, flayet yazd fliirlerdeki verdi i mesaja uygun yaflam yorsa mutlaka o güzel fliirleri birilerinden çal yor demektir. Bu tespitimi 18 senelik fliir hayat mda ö rendim. Bunun örnekleri de flu anda yaflad - m z camiada ve ortamda çok bariz flekilde görülmektedir. Bir baflka konu da fludur. Bulundu umuz toplant larda kimi insanlar emekli olmufl ve yada önemli mevkilerde etiket sahibi. Ama hala emekli oldu u makamla yada etiketiyle an lmaya gayret ediyor. Bu durum da bir görgüsüzlük örne idir. Sen flairsen yazd n fliirlerle an lmal s n, ister vali ol, ister ifladam ol, istersen amele ol, ne olursan ol bulundu un camiada flairsin. fiiirlerinle an lmal s n, aksi taktirde sadece makam ve mevki gösterisi oluflmaktad r. Bu durum da camiada bu vas fla an lanlar küçültmededir. Gelelim yukarda ki; fliirimde vurgulamaya çal flt m k s rl a K s rl k fliirde fludur: Daima bilindik kelimler içinde dolafl p durmakt r. Hep ayn kelimler çemberinde gezinerek fliir yaz lmas, ister istemez fliirin tekrar na düflmektir. Kitap okuyorsak ve okudu umuz kitaplardan bendimizi doldurarak daha de iflik kelimeleri fliirimize yans tam yorsak; demek ki okuduklar m zdan hiçbir duygu alam yoruz demektir. Öyleyse ne yapmal y z. Her okudu umuz kitab, anlamak için elimize almal y z. Gözlerimiz kitapta akl m z baflka yerde olmamal y z ve derinlemesine okumal y z. Okuyan insan n kelime haznesi zamanla ço- almaya bafllar. Alt yüz elli bin kelime zenginli i olan dilimizi en az ndan flairlerin okuyarak ço altmas gerekmektedir. Hal böyle olunca ben kendi fliirlerimi incelemeye ald m. Bakt m ki; En a rl k kazanan kelimeler güller, diller, ak yor, bak yor,vermiyor ermiyor, Duman,Güman vs. Pek çok fliir yazm fl m, bu durumdan uzaklafla bilmek için yo unlu- umu daha çok kitap okumaya vermek oldu unu anlad m. (Bir an m akl ma geldi, paylaflmak isterim. Bir fliirimde UMUNDUM kelimesini kullanm flt m ve sözlükte de bulamam flt m. Sayg de er Hocam Cemal Safi ye fliirimde kulland m bu kelimeyi Hocam bu kelime fliire uygun olmufl mu? diye kendisine sordum. Cevab aynen flöyle olmufltu. Evlad m flairin bir görevi de Türkçemize güzel kelimeler kazand rmakt r dedi. fiair çok önemli bir de erdir onun için flair kendi vasf n bilmek mecburiyetindedir ve fliiri küçümseyenler bilsinler ki; kendileri küçük kalmaya mahkum olurlar. Edebiyat m zda, dilimizde, bulunan güzellikler asla kendini kötü kullanan insanlara kulland rmaz ve kötü kullanmakta srar edenleri periflan eder. Bu durumlar göz önünde bulundurursak, hem edebiyat m za hem de halk - m za, ayr ca da kendimize sayg kazanm fl oluruz. Aksi taktirde sadece zaman kaybetmifl oluruz. flin bir baflka boyutu da flairin ölene kadar bofl zaman olmamal d r. fiair üretmek mecburiyetinde oldu unu bilmek zorundad r. fiair bana göre çok düflünen insand r. Ay ve y ld z, bilinmez yerleri flair hiç görmeden keflfeder sonra da baflkalar flairin yazd tarif üzere aramaya bafllar. Kanaatime göre flair ideolojik olmamal ama bir görüflü mutlaka olmal. Çünkü flair bulundu u toplumun hem sesi hem de beynidir. Onun içindir ki; bu gün iyi dedi in yar n kötü oluyor flair bulundu u ulusun atan can damar d r YAZMA YAZDIRMADIKÇA Güllerle, dillerle, yazar durursun, Yazma bundan gayri yazd rmad kça, Hep ayn sözlerle, gezer kurursun, Yazma bundan gayri yazd rmad kça Sözlerin gönülde yer tutmuyorsa, Okunan kitaplar fark etmiyorsa, Kelime hazinen hiç artm yorsa, Yazma bundan gayri yazd rmad kça Evrensel kulvarda koflam yorsan, Engelli sözleri aflam yorsan, Bilgi rma nda coflam yorsan, Yazma bundan gayri yazd rmad kça.. Unutup sayg y kuyu kazarsan, Bilginçlik taslay p dertler yazarsan, Densizlere bak p hemen k zarsan, Yazma bundan gayri yazd rmad kça Aynada kendin vurup k rmazsan, Zalimin zulmüne karfl durmazsan, Görünce mazluma de er vermezsen, Yazma bundan gayri yazd rmad kça Türkçeden çok uzak tutarsan maya, Kalemin yazmazsa güneflten aya, Sözlük inmiyorsa flu ön masaya, Yazma bundan gayri yazd rmad kça Duygu mana yok da fliir meraksa, Seslerden, ahenkten, sözler raksa, Kafiye kaybolmufl bozuk duraksa, Yazma bundan gayri yazd rmad kça Dumano lu sar l ilmin fendine, fiak n oldum deme kendi kendine, Kayna ndan su iç doldur bendine, Yazma bundan gayri yazd rmad kça Murat DUMAN ANKARA

15 17 Haziran 2014 Salı Karabükspor da altyapı atağı... KARABÜK - Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mustafa Yolbulan, sadece futbolla değil, sporun her branşında isimlerinden söz ettirmek ve milli takımlara sporcu yetiştirmek istediklerini belirterek, "Her ne kadar futbol takımıyla bilinsek de Süper Lig'de üçüncü olmuş ve Avrupa'da mücadele etmeye hak kazanmış tekerlekli sandalye basketbol takımımız da var" dedi. Yolbulan, AA muhabirine geçen sezon yönetime geldiklerinde her branştan genci Türk futboluna kazandırmayı hedef belirlediklerini söyledi. (AA) BURSA - Yeşil-beyazlı takıma geçen sezon devre arasında katılan forvet oyuncusu Jose Fernandao, yeni sezonda takımlarından beklentinin yüksekliğinin farkında olduklarını, kendi adına da çok güzel sezon geçireceklerini söyledi. Bursaspor TV'ye konuşan Brezilyalı, hem geçen sezonu değerlendirdi hem de yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulundu. Takıma devre arasında katılmasına rağmen, sezonun kendi açısından üretken geçtiğini dile getiren "Asker" lakaplı Fernandao, çalışmalarının gol olarak karşılığını aldığını belirtti. Gelecek sezon daha fazla çalışıp takımın gidişatına daha fazla katkı sağlamak istediğini vurgulayan 26 yaşındaki forvet, şöyle konuştu: "Beklenti büyük, bunun takım olarak da farkındayız, bireysel olarak da farkındayım. Tabii ki benim için daha güzel olacak. Sezonun en başından itibaren takımla vakit geçirme şansı bulacağım. Çalışmak için uzun süre olacak sezon başına kadar. Bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bu sene öğrendiklerimizi içine katarak önümüzdeki sezonun tamamını, hedeflerimizin içinde kalarak ve hedeflerimize ulaşarak geçirmek istiyoruz. Arkadaşlarıma bu konuda en iyi şekilde yardım etmek istiyorum." Türkiye Ligi'ni nasıl bulduğuyla ilgili de açıklamalarda bulunan yeşil timsah, ligin rekabet seviyesi çok yüksek, çok mücadeleci olduğunu, kendisi gibi mücadeleyi seven tipteki oyuncuların bu ligden çok zevk alacaklarını vurguladı. (AA) Tek hayalleri ALTIN KEMER Yüzmede madalya erken gelebilir ANKARA - Yüzme Federasyonu Başkanı Ahmet Bozdoğan, "Sporcularımız eğer düşündüğümüz seviyede ise 2016 Rio Olimpiyatları'nda 1-2 madalyaya göz dikeceğiz. Ancak 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kesinlikle madalya almayı hedefliyoruz" dedi. Bozdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 ve 2020 olimpiyatlarında hedefledikleri başarılara ulaşmak için iki ayaklı çalışma yürüttüklerini söyledi. Projenin bir ayağını Yüzme Milli Takımı Başdanışmanı Bob Bowman'ın koordine ettiğini belirten Bozdoğan, "5 çocuğumuz 6 aydır Bowman yönetiminde ABD'de çalışıyor. Bu çocuklarımızdan çok umutluyuz. Bowman'ın 5 sporcumuzla ilgili verdiği raporlar da çok olumlu" diye konuştu. (AA) Maden işçisi atlet, Soma için koşacak ZONGULDAK - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi maden ocağında çalışan lisanslı atlet Kadir Demirhan, bu yıl katılacağı yarışlarda Soma'daki maden faciasına hayatını kaybeden meslektaşlarının anısına baretiyle koşacak. Sağlıklı yaşam için başladığı sporda atletizme yönelen 38 yaşındaki maden işçisi Demirhan, iki yılda Türkiye ve il genelindeki birçok yarışta çeşitli dereceler elde etti. Yaklaşık 8 saat çalıştığı yer altındaki işinden çıkıp antrenman yapan Demirhan, ulusal ve uluslararası yarışlarda maden işçilerini daha iyi temsil etmek istiyor. (AA) Minderin diplomat adayı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde her pehlivanın hayali altın kemer, 17 yıldır ebedi sahibini arıyor. Amputenin Ganalı yıldızları ANKARA - Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü dereceyle bitiren Türkiye şampiyonu güreşçi Kansu İldem, sporun belli bir yaşta bırakılması nedeniyle güreşi bıraktıktan sonra hayatına diplomat olarak devam etmeyi planlıyor. Milli güreşçi Kansu İldem, AA muhabirine yaptığı açıklamada sporun belli bir yaşa kadar yapılabildiğini belirterek, "Sporculuk yaşı sınırlı, güreşi yaşına kadar yapabiliyorsun. Planlarımı yaparken 'spordan sonra ne yapabilirim' diye düşündüm ve uluslararası ilişkiler bölümünü de bunun için okumayı tercih ettim, iyi de yapmışım" diye konuştu. Ağabeyi Cenk İldem ve babası Hüseyin İldem'in güreş yapmasına karşın kendisinin spora ancak lisede başladığını anlatan İldem, "Spora da güreşe de lisede başladım. Okurken güreşe devam ettim. Üniversite sınavında puanım yüksek olunca uluslararası ilişkiler bölümünü yazdım ve hiç pişman olmadım. Beden eğitimi ve spor yüksek okulunda okumak zaten aklımda yoktu" ifadelerini kullandı. EDİRNE - Güreş otoriterlerinin "efsane güreşçi" olarak nitelediği Ahmet Taşçı'nın en son 1997 yılında ebedi sahibi olduğu altın kemer, o tarihten sonra her güreşin ardından yeniden Edirne Belediyesi'nin kasasına dönüyor. Kırkpınar yönetmeliğinde, 3 kez art arda başpehlivanlığa ulaşan güreşçilerin ebedi sahibi olabileceğinin belirtildiği altın kemere, 2 kez Ahmet Taşçı olmak üzere şimdiye dek 4 pehlivan sahip olabildi. Taşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altın kemerin Kırkpınar er meydanında çayıra çıkan her pehlivanın hayali olduğunu söyledi. En son 1997'de kendisinin ebedi sahibi olduğu altın kemerin daha sonra kimseye nasip olmadığını belirten Taşçı, "Ali Gürbüz geçen yıl altın kemeri aldığında sevinmiştim. Çünkü kemerde ah vardı. Demek ah devam ediyor ki altın kemer döndü dolaştı yeniden Edirne'deki yuvasına geldi" dedi. Üç kez altın kemerin ebedi sahibi olmaya yaklaştığını ancak hakemlerin haksız kararı nedeniyle yenik sayıldığı için altın kemerin kimseye gitmek istemediğini öne süren Taşçı, "Dost sohbetlerinde espri yaparım ara sıra 'Kemerde ahım var, kimse alamaz' diye. Tabi bu bir espri ama Cenabıhak kimsenin hakkını yedirtmez, bu da bir gerçek. Kemer uzun süre alınmayınca aklıma bu gelir" diye konuştu. (AA) ANKARA - Ülkeleri Gana'da lig olmadığı için sadece gösteri maçları yapabilen Richard Arthur ve Francis Antvidarpwah, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Süper Ligi'nde farklı takımlarda top koşturuyor. Ampute Futbol Süper Ligi takımlarından Aybesk'te oynayan Arthur ile Ankara Genç Engelliler Spor Kulübü'nde forma giyen Antvidarpwah, Türkiye'de futbol oynamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Gana Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı 34 yaşındaki Arthur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımdan arkadaşı Antvidarpwah ile futbol dışında bir protez imalat firmasında çalıştıklarını anlattı. Arthur, 6 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrasında engelli kaldığını belirterek, "Küçük bir yaşta kaza geçirdiğim için olayı tam anlayamadım ve engelimden dolayı bir sıkıntı yaşamadım" dedi. Futbola 22 yaşındaki başladığını ve ülkesinde 2 yaşında ikizleri bulunduğunu belirten Arthur, "3-4 sene Gana'da gösteri maçları yapıyorduk. Arjantin'de 2010 yılında yapılan Ampute Futbol Dünya Şampiyonası sonrasında Türk Milli Takımı Antrenörü İsmail Temiz bize transfer teklifinde bulundu. (AA)

16 17 Haziran 2014 Sal Japon Sakari Momoi, dünyan n en yafll erke i oldu ANKARA - Japonya'n n Saitama kentinden yaflayan 111 yafl ndaki Sakari Momoi, Amerikal Alexander Imich'in iki gün önce yaflam n yitirmesinin ard ndan dünyan n en yafll erke i oldu. Imich'ten sadece bir gün sonra 5 fiubat 1903'te dünyaya gelen Momoi, yafl t n n ölümünün ard ndan Guinnes taraf ndan dünyan n en yafll erke i ilan edildi. Geçen y la kadar Yono kenti Ticaret Odas 'n n direktörlü ünü yürüten Momoi, temmuz ay nda da kendisinden bir yafl büyük Jokichi Ikarashi'nin ölümü üzerine Japonya'n n en yafll erke i olmufltu. 8 May s'ta dünyan n en yafll erke i unvan n alan emekli eczac ve parapsikolog Imich, 8 Haziran'da New York'taki evinde hayata veda etmiflti. Dünyan n en yafll kiflisi unvan ise bir kad n n elinde. 116 yafl ndaki Japon Misao Okawa, dünyan n en yafll s kabul ediliyor. (AA) Afflin deki Yemliha Yürüyüflü ne Rabia iflareti damgas n vurdu KAHRAMANMARAfi - Afflin Belediye önünden bafllayan yürüyüfle Afflin Kaymakam Fatih Aksoy, Belediye Baflkan Mehmet Fatih Güven, Kahramanmarafl Büyükflehir Belediyesi Baflkan Yard mc s Muharrem Erantepli, Malatya Büyükflehir Belediyesi tfaiye Daire Baflkan Hanifi Acar, Kahramanmarafl Büyükflehir Belediyesi Kütüphaneler Müdürü Necati Kahveci, Kahramanmarafl l Sa l k Müdürü lker Çitil, daire amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok say da vatandafl kat ld. lçeye yaklafl k 7 kilometre uzakl kta bulunan Eshab- Kehf Külliyesi'ne yürüyen yüzlerce vatandafla belediye taraf ndan yemliha pilav ikram edildi. Afflin Belediye Baflkan Mehmet Fatih Güven, yapt konuflmada, 7 inanm fl gencin davas n n küfre ve zalime karfl bir baflkald r oldu unu belirterek, "Bu inanm fl 7 gencimizin davran fllar flimdi bizim için bir örnek teflkil etmektedir. fiimdi zulme karfl baflkald ran dünya Müslümanlar n selamlamak istiyorum. Onlar n davas Eshab- Kehf'in davas yla ayn d r" dedi. Güven, Manisa'n n Soma ilçesinde facia nedeniyle etkinli i k sa tuttuklar n, hayat n kaybedenlere Allah'tan rahmet, yak nlar n n ac s n da gönülden paylaflt klar n kaydetti. Güven konuflmas na flöyle devam etti: " nanm fl 7 yi idin hakka yürümelerini iki flekilde de erlendiriyoruz. Birincisi, inançlar ndan dolay saraydaki zulüm ve bask ndan uzaklaflarak hakka do ru flehirden ma araya yürümüfllerdir. kincisi ise üç as r uykunun ard ndan yiyecek almak için flehre inmesinin ard ndan hakikatin ortaya ç kmas yla, art k kendileri gibi tek bir Allah'a inanan flehir halk yla birlikte ma araya yapm fl olduklar yürüyüfl" ifadesini kulland. Kur'an- Kerim'de ve ncil'de konu olan Eshab- Kehf'in evrensel bir konumunun bulundu unu vurgulayan Güven, bu sebeplerden dolay Afflin Belediyesi olarak Eshab- Kehf'in tan t m na ayr bir önem verdiklerini söyledi. Eshab- Kehf'i dünya turizmine kazand rmak için Kültür ve Turizm Bakanl ile Vak flar Genel Müdürlü üyle görüflmelerinin sürdü ünü dile getiren Güven, sözlerini "7 inanm fl gençlerin saraydan kaç fllar bir kaç fl olarak alg lanmamal aksine zulüm ve küfre karfl bir baflkald r d r. Bu bir kaç fl de il, hakka var flt r. Bu inanm fl 7 gencimizin davran fllar flimdi bizim için bir örnek teflkil etmektedir" diye tamamlad. Uluslararas Rabia Platformu Genel Koordinatörü Cihangir flbilir ise Yemliha Yürüyüflü'nden Rabia nesline verilen mesaj tebrik etti ini belirtti. Eshab- Kehf ruhuna ve fluuruna bugün her zamandan daha çok ihtiyac n bulundu unu vurgulayan flbilir, bu fluurun hak ve hakikat u runa, zalimlere karfl onurlu bir durufl ve mücadele dersi verdi ini kaydetti. slam dünyas n n iki milyarl k nüfusunun yüzde 54'ünün 24 yafl n alt nda oldu una dikkati çeken flbilir, flunlar kaydetti: "Bu genç neslin yetiflmesinde Eshab- Kehf modeli mutlaka dikkate al nmal d r. Eshab- Kehf k ssas dilden dile anlat lmal d r. Bugün on y llard r bask c rejimler ve zalim diktatörler taraf ndan idare edilen Arap dünyas ndaki uyan fl n mimarlar da gençlerdir. M s r'da, Suriye'de, Tunus'ta, Yemen'de ve Libya'da genç nesiller onurlu ve adaletli bir hayat için zalim idarecilere karfl cesareti bir durufl sergilediler. Afflin Belediyesi taraf ndan geleneksel olarak düzenlenen "6. Yemliha Yürüyüflü" çok say da vatandafl n kat l m yla gerçekleflti. Vatandafllar, "Rabia" afifli ile Afflin'den Eshab- Kehf Külliyesi'ne kadar yürüdü. Afflin Belediye Baflkan Mehmet Fatih Güven, yapt konuflmada, 7 inanm fl gencin davas n n küfre ve zalime karfl bir baflkald r oldu unu belirterek, "Bu inanm fl 7 gencimizin davran fllar flimdi bizim için bir örnek teflkil etmektedir. fiimdi zulme karfl baflkald ran dünya Müslümanlar n selamlamak istiyorum. Onlar n davas Eshab- Kehf'in davas yla ayn d r" dedi. M s r'da durdurulmak ve ezilmek istenen iflte bu asil durufl oldu. M s rl gençler hala darbecilere karfl direniyorlar. Bugün Yemliha Yürüyüflü'nde Rabia bayra tafl nmas baflta M s r olmak üzere slam dünyas gençli ine Eshab- Kehf mesaj verilmesi bak m ndan çok anlaml olmufltur." flbilir, Kur'an'da k salar anlat lan "yedi güzel genç adam ve köpekleri"nin, as rlarca direnifl ve dirilifl nesillerine ilham kayna oldu unu, bugün de Rabia kufla için ilham kayna olmaya devam etti ini ifade etti. Etkinlik, Gençlik Hizmetleri ve Spor lçe Müdürlü ünün organize etti i 7 kilometrelik parkurdaki 44 yafl üstü kiflilerine koflusuyla sona erdi. (AA) Türkiye nin en büyük kubbeli camisi Antalya da yap l yor ANTALYA - HÜSEY N KANBER - Antalya lahiyat Fakültesi Cami Yapma ve Yaflatma Derne i Baflkan Necmi Atik, AA muhabirine yapt aç klamada, Akdeniz Üniversitesi yerleflkesindeki cami için ayr lan 35 bin metrekare alan n 13 bin metrekaresinde cami inflaat na bafllad klar n söyledi. Temeli, Temmuz 2011'de at lan caminin hem modern hem de geleneksel tarzda oldu unu ifade eden Atik, caminin girifl k sm nda katl flad rvan n bulundu unu, engelli ve yafll lar için de özel tuvalet ve abdest alma bölümleri yer ald n belirtti. Caminin ikinci kat nda kad nlar için özel bir bölümün oluflturuldu unu dile getiren Atik, "Camimizde revaklar n üzerine 2 bin metrekare alan infla ederek buray tamamen kad nlara ay rd k. Kad nlara ait flad rvan n ikinci kat ndan direkt geçifli olan bu bölümde kad nlar ibadetlerini yapman n yan s ra her türlü sosyal etkinliklerini de gerçeklefltirebilecekler" dedi. Necmi Atik, camiyi çevreleyen revaklar üzerinde 7 metrekare çap nda 20 küçük kubbe oldu unu, camiye girildi inde ziyaretçileri 36 metre çap nda, Türkiye'nin en büyük kubbesinin karfl lad n bildirdi. Atik, flöyle konufltu: "Selimiye Camisi'nin kubbe çap 33 metre. Bu çaptaki bir kubbeyle rekor k rd k. Kubbenin yerden yüksekli i 42,5 metre. Eski yap larda yandan büyük kubbeyi destekleyen küçük yan kubbeler vard r. çeri girildi inde muallak görüntüsüyle direkt kubbe karfl n za ç k yor. Çünkü 8 estetik fil aya üzerine bu yap y oturtmay baflard k ve yandaki desteklere ihtiyaç kalmad. Di er küçük kubbelerle 44 kubbeli devasa bir an t yap infla ediliyor." Camide 4 minare oldu unu ifade eden Atik, minare boyutlar yla da caminin di er geleneksel camileri geçti ini kaydetti. Akdeniz Üniversitesi Camii minarelerinin 86,5 metre boyunda oldu unu kaydeden Atik, Selimiye Camisi'nin minaresinin 86 metre boyunda oldu unu hat rlatt. Atik, minarelerde kullan lan tekni in Cumhuriyet tarihinde bir ilk oldu unu belirterek, flunlar kaydetti: "Minareler 3 flerefeli Selimiye Camii motifinde. çi betonarme, d fl tafl kaplama olan minarelerimizin her Türkiye'nin en büyük kubbeye sahip camisinin inflaat Antalya'da devam ediyor. birinde yaklafl k 500 metreküp beton ve yaklafl k 100 ton demir ile 22 bin tafl kullan lm flt r. Minarelerimizin temeli 100 metrekare, kütük boyutu 36 metrekare ve gövde kal nl 80 santimetredir. Ortas bofl ve 374 basamakl k merdiveni, betona ankrajl tafl kaplamas ve di er birçok özelli iyle Cumhuriyet tarihimizin ilk minareleridir. Üç kifli rahatl kla minareden inip ç kabilir." Atik, cami yap m nda 63 çeflit 22 bin tafl kullan ld n, 80 santimetre kal nl nda bir duvar oluflturuldu unu kaydetti. Geleneksel camilerde minare ortas na yap lan merdiven kolonlar n n burada bulunmad na dikkati çeken Atik, merdivenlerin minarenin gövdesine monte edildi ini belirtti. Atik, minarelerde Türkiye'nin en büyük alemi ve külahlar n n oldu una de inerek, "Alemlerimizin boyu 4 metre ve külah n boyu ise 10 metre" dedi. Caminin 3 katl planland n, ana ibadet girifline 8 kap konuldu unu ve bunlar n cennetin 8 kap s n temsil etti ini anlatan Atik, kap dan giren kiflinin ilk olarak kubbeyi gördü ünü söyledi. Cami inflaat nda kullan lan her tafl n iki saat süren ifllemin ard ndan duvarlara monte edildi ini belirten Atik, caminin tamamlanmas yla sadece ana binada 6 bin ton tafl kullan lm fl olaca n bildirdi. Atik, flöyle devam etti: "Cami bitti inde 10 bin kifli ayn anda ibadet yapabilecek. Buras inan yorum ki turistlerin de u rak yerlerinden biri olacak. D flar dan bak ld nda ecdad m z n bize b rakt an t yap lar and r r bir camiyi halk m z n destekleriyle ibadete açaca z. Çok flatafatl, gösteriflli bir iç mimari olmayacak. Hedefimiz sade ve asil bir cami infla etmek. Camide fl kland rma geleneksel cami kültürümüzdeki gibi kandil fleklinde olacak. Büyük avizeler kullan lmayacak. (AA) ''Ateflin çiçekleri'' Rusya'da açacak KÜTAHYA - HAD fiengül - Türk- slam sanat n n en önemli dallar ndan ve ''ateflte açan çiçekler'' olarak da adland r lan çini sanat n ö renmek için Rusya'dan Kütahya'ya gelen 3 kad n, ülkelerine döndü ünde kurs açmay hedefliyor. Bir çeflit killi topraktan piflirilerek yap lan bir yüzeyi s rl, çeflitli renk ve motiflerle süslenen çiniye ilgi, her geçen gün daha çok art yor. Bu amaçla Moskova'dan Kütahya'ya gelen 3 kad n, dünyaca ünlü çini sanatç s smail Yi it'den çizim ve teknikleri ö renerek memleketlerinde bu sanat n gönüllü elçisi olacak. Çini ö renmek için Kütahya'ya gelen Irina Kazakovtseva (35), AA muhabirine yapt aç klamada, çiniyi daha önce internette gördüklerini ve kendi çabalar yla yapmaya çal flt klar n söyledi. Her geçen gün bu sanata ilgilerinin artt n anlatan Kazakovtseva, ''Burada ö rendi imiz çiniyi, Rusya'da tan tmak istiyoruz. Bu amaçla da Moskova'daki insanlara kurslar açarak çininin tan t m n yapaca z. Ayr ca Rusya'dan da buraya turlar düzenleyip, bu iflin yerinde görülmesini de sa lay p, çini sevgisini afl lamak istiyoruz'' dedi. Alena Panteleeva (32) da hayat n içinde yaflad zorluklardan, günün getirmifl oldu u s k nt, stres, yo unluk ve tempodan uzaklaflmak amac yla Türkiye'ye geldi ini ve bu kültürü tan mak istedi ini dile getirdi. Burada da çinin motiflerinden olan lale, gül ve karanfillerin çizimini ö renip, çiniye uygulamas n n hofluna gitti ini anlatan Panteleeva, bu iflin kendisine terapi gibi geldi ini bildirdi. Svetlana Mazilova (35) ise Kütahya'da seramik, tabak ve vazo yap m n ö rendi ini belirterek, "Çini yap m n yerinde ö renmek için Rusya'dan geldik. Türk kültürünü ö renmek için geldik ve bu kültürü de Rusya'ya tafl mak istiyoruz'' diye konufltu. Dünyaca ünlü çini ustas Yi it de Rus uyruklu 3 kad n n, Türk el sanatlar ve kültürünü merak ettikleri için Kütahya'ya geldi ini söyledi. fli yerinde görüp, yerinde ö rendikten sonra ülkelerine döneceklerini ifade eden Yi it, flöyle konufltu: ''Az çok bildikleri bu kültürümüzü gerek kurslarda gerekse sergilerde Rusya'da tan tmak istiyorlar. Sanat m z Rusya'da da en güzel flekilde, bu arkadafllar m z taraf ndan tan t lm fl olacak. Biz burada daha çok arkadafllar m z n istekleri üzerine Selçuklu motifi ve geometrisi üzerinde durduk. Daha sonra do aya geçtik. Do an n en güzel nas l renklendirildi i Osmanl taraf ndan ve bugün ki ilgileri neyse o konuda yard mc olmaya çal flt k. Arkadafllar m z n çini ve sanat yapmaya karfl yatk nl klar var. Burada da birkaç gün içerisinde çok güzel ürünler ortaya ç kard lar. Çinin geçmiflini, hikayesini ve gelecekteki nesillere nas l ulaflmas gerekti i noktas nda kendilerine bilgi verdik. Bundan dolay da kendileri de çok mutlu oldular. Bununla bizde Türk- slam sanat n tüm dünyaya tan tmaya çal flaca z. Yani ateflte açan çiçeklerimiz, bu vesileyle dünyan n her yerine ulaflm fl olacak.'' (AA)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

Buluştular

Buluştular 19.12.2012 Buluştular NoBaşbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Mevlana ile ilgili özel bir törende Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yan yanaydı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu,

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık İlçesi nde meydana gelen dolu yağışı

Detaylı

ERDOĞAN, ARTVİN TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLACAK

ERDOĞAN, ARTVİN TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLACAK ERDOĞAN, ARTVİN TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLACAK Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Karadeniz bölgesinde gerçekleştirdiği resmi açılış töreninin bir etabını da Artvin de yaptı. Valilik Meydanı

Detaylı

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Yıl:2016 Sayı:2 29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Saygı duruşu ve ardından istiklal marşımızın okunmasıyla başlayan törenin ardından beden eğitimi öğretmenimiz Levent

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu Sosyal Faaliyetler 29 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye deki oda ve borsalar arasında düzenlenen futbol turnuvası nın Ankara bölgesi grup maçları Odamızın ev sahipliğinde 15 Mart 2008

Detaylı

AĞUSTOS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

AĞUSTOS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili AĞUSTOS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Cumhurbaşkanı adayımız Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu

Detaylı

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti H A B E R B Ü L T E N İ Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti Hollanda Türkevi Topluluğu, geçtiğimiz hafta Ankara da hem yeni görevleri dolayısıyla dostları tebrik etmek, hem de gerek mevcut işbirliğinin

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus/Gülek Mahallesinde vatandaşlarla bir

Detaylı

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus CHP İlçe Örgütünü ziyaret ederek,

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

Meclis'te sık sık. Babası yoksa

Meclis'te sık sık. Babası yoksa 4 NİSAN 2013 www.reisgida.com.tr Babası yoksa CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a yönelik sözleri TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden oldu. Genç, eleştirileriyle

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçe Başkanlığı binasında yönetici

Detaylı

12. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı

12. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı 12. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı Bodrum da, bu yıl 12 incisi düzenlenen Uluslararası Bale Festivali, Çalıkuşu isimli gösteri ile başladı. 19 Temmuz 6 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek

Detaylı

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 198 22-29-TEMMUZ 2013 İstanbul, geleneksel iftarımızda buluştu Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak anlamına gelmez Ülkedeki

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

En büyük gücümüz teşkilatlarımız

En büyük gücümüz teşkilatlarımız En büyük gücümüz teşkilatlarımız Temmuz 28, 2012-11:30:21 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''10 yıldan beride bu tarihe layık olmak için takımımızın başı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde

Detaylı

ULAŞTIRMA BAKANI YILDIRIM: BAŞBAKAN IN İLETİŞİM VERGİSİNDE KAMUYA VERDİĞİ BEYANAT, BİZİM İÇİN BİR

ULAŞTIRMA BAKANI YILDIRIM: BAŞBAKAN IN İLETİŞİM VERGİSİNDE KAMUYA VERDİĞİ BEYANAT, BİZİM İÇİN BİR ULAŞTIRMA BAKANI YILDIRIM: BAŞBAKAN IN İLETİŞİM VERGİSİNDE KAMUYA VERDİĞİ BEYANAT, BİZİM İÇİN BİR Kasım 09, 2006-12:00:00 ULAŞTIRMA BAKANI YILDIRIM: ''BAŞBAKAN'IN İLETİŞİM VERGİSİNDE KAMUYA VERDİĞİ BEYANAT,

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Serdar ARSLAN Duran KARA Veli ŞAHMAN Şevk ŞEVK

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011 SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım 2009- Eylül 2011 ESKİŞEHIR TEPEBAŞI BELEDİYESİ NCE YAŞANABİLİR BİR KENT Güçlü Dayanışma içinde Kendi yaşamını etkileyen kararlara katılımı olan bir toplum

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE

BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE Aralık 03, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANEY

Detaylı

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ Ağustos 31, 2007-12:00:00 60. Hükümette Devlet Bakanlarının görev dağılımına ilişkin başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. DEVLET BAKANLARININ

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Ekim 29, 2016-6:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Bu modern Ankara Tren Garı yap-işlet-devret modeliyle 725 trilyon harcanarak, bu hale geldi.

Detaylı

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği Klasik Müzik Korosu tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği nde Bestekar Erol Sayan Özel Konseri düzenlendi.

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 1. Kanal B ekranlarında Emre Saklıca nın konuğu oldu. (17.11.2015) 2. 24 Kasım Öğretmenler Günü nde basın

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin/Mezitli Gençlik Kolları ile TBMM de bir

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması. 1 Şubat 2016

Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması. 1 Şubat 2016 Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması 1 Şubat 2016 Yöntem ve Künye Araştırma çalışması, 3-10 Aralık 2015 tarihleri arasında, Türkiye 18+ yaş nüfusunu temsil eden 1024 kişiyle, 16 ilin kentsel

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe örgütünün düzenlediği Yenimahalle

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 24.06.2015

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 24.06.2015 İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 24.06.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2001 yılında Üniversitemizin ilk açılışında bizimle birlikteydi 10 yıl boyunca İzmir Ekonomi

Detaylı

1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014

1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014 1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014 Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu ve Değerlendirme Toplantısı, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında Türkiye'nin en

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.08.2016 2016 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu 25 Temmuz 25 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Odamızca Gerçekleştirilen Faaliyetler 15 Temmuz da milli iradeye yönelik yapılan

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 20 MAYIS 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Federasyona katıldılar TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği nde İstanbul Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu ve Beşiktaş Muhtarlar Derneği

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Ağustos 21, 2017-1:53:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Meslekdaşlardan Selvitopu na Ziyaret Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yönetimi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU CHP BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİLİKÇİ VE BAŞARI ODAKLI BİR SİYASET İÇİN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Emre Köroğlu 29 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak

Detaylı

Bodrum-Kos arasındaki turizm ve ticaret işbirliği

Bodrum-Kos arasındaki turizm ve ticaret işbirliği Bodrum-Kos arasındaki turizm ve ticaret işbirliği Yunanistan ın Kos Belediye Başkanı George Kritsis, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon u ziyaret ederek Bodrum-Kos arasındaki turizm ve ticaret işbirliği

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta

Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta Şubat 27, 2012-12:21:43 Başbakan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

ABD İLE YAPTIĞIN GİZLİ ANLAŞMAYI AÇIKLA -(TAMAMI) Çarşamba, 03 Temmuz :11 - Son Güncelleme Perşembe, 04 Temmuz :10

ABD İLE YAPTIĞIN GİZLİ ANLAŞMAYI AÇIKLA -(TAMAMI) Çarşamba, 03 Temmuz :11 - Son Güncelleme Perşembe, 04 Temmuz :10 Gül, ABD ile hizmet sözleşmesi yapmıştır İşçi Partisi Genel Başkanvekili Hasan Basri Özbey, dün Ankara da bir basın toplantısı düzenledi ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ü ABD ile yaptığı gizli anlaşmayı

Detaylı

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Açış Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Açış Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI Açış Konuşması Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı 26 Mart 2016, İstanbul Sayın Başbakan Yardımcılarım; Bakanlarım; Saygıdeğer Protokol; Çok Değerli Başkanlar; Dünyanın dört

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 ŞUBAT / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

ÜLKEMİZDE HUZURU BOZMAK İSTİYORLAR

ÜLKEMİZDE HUZURU BOZMAK İSTİYORLAR Meslek odaları ve bazı sivil toplum kuruluşları, son günlerde yaşanan iç kargaşalarda meydana gelen ölümler, Türk Bayrağına ve Atatürk heykellerine yapılan saldırılar üzerine sağduyu çağrısında bulundu.

Detaylı

İstanbul, AK Parti ile güzel

İstanbul, AK Parti ile güzel İstanbul, AK Parti ile güzel Aralık 05, 2013-5:15:52 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul adayının yine Kadir Topbaş olduğunu söyledi. İstanbul'da iki dönem Büyükşehir Belediye

Detaylı

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ AMAÇ Madde 1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak

Detaylı