42)Finanse edilme(para bulma) kurallarının, finansal sorunların sadece bir bölümü ile ilgili olduğunun belirtilmesi neyi ifade eder?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "42)Finanse edilme(para bulma) kurallarının, finansal sorunların sadece bir bölümü ile ilgili olduğunun belirtilmesi neyi ifade eder?"

Transkript

1 II.2.SORULAR 1) Yatırım analizlerinde kullanılan başlıca oranlar hangileridir? 2) Bu tür oranlar yardımıyla bir işletme hakkında değer yargısında bulunmak ne oranda mümkündür? 3) Bu oranlar, işletme karşılaştırmalarında da kullanılabilir mi, niçin? 4) Finansal analizlerde hangi oranlar uygulanmalıdır? 5) Bu oranlar yardımıyla kesin yargılarda bulunmak, niçin mümkün değildir? 6) Öz ve tüm sermaye karlılık (ekonomik karlılık) oranlarındaki farkı nasıl açıklarsınız? 7) Karlılık üzerindeki etkenleri < Du Pont > (yatırılan sermayenin karlılığı oranı) formülü üzerinde açıklayınız. 8) < Pay başına gelir > kavramı nedir, nasıl hesaplanır? 9) İşletmede saptanan olumlu ya da olumsuz durumun özellikle nedenlerini aydınlatan oranlar hangileridir? 10) Faaliyet oranları, özellikle hangi soruları cevaplandırırlar? 11) Sermaye dönüşüm hızı ve süresi nasıl hesaplanır? 12) Stok dönüşüm hızı ile döner sermaye arasında ne tür bir ilişki vardır? 13) Alacak dönüşüm hızı yüksek olan işletmelerin borçlanma yeteneği nasıl yorumlarsınız? 14) Borçların dönüşüm hızı nasıl hesaplanır ve neye yarar? 15) Sermaye yapısı kavramı nedir, nasıl incelenir? 16) Finansal yapı oranı nedir, nasıl incelenir? 17) Borç ödeme ve faiz yükü karşılama oranları nasıl hesaplanır? 18) Likidite incelemeleri nasıl yapılır? 19) Statik ve dinamik likidite analizlerinin farkı nedir? 20) Cari oranla likidite oranı arasındaki başlıca fark nedir? 21) Finansal işletme analizleri açısından yatay finansman kuralları ne oranda elverişlidir,tartışınız. 22) Dikey finansal kuralları neyi anlatır ve hangi kurallar bu niteliği taşır? 23) Dikey finansal kurallara yöneltilecek eleştiriler nelerdir? 24) Likiditenin, işletmenin en önemli hedefi olduğu söylenebilir mi, niçin? 25) Likidite politikasını ve optimal likidite sınırı kavramını kısaca açıklayınız. 26) Dıştaki analizci bakımından Cash-Flow analizinin güçlüğü nerededir? 27) Cash-Flow ne bakımdan finansal gücün göstergesi olarak kullanılabilir? Hangi bakımdan < dönem karın> dan daha anlamlıdır? 28) Cash-Flow incelemeleri, işletmelerarası karşılaştırmalarda niçin yetersizdir? 29) Fon akışı tablosunun temel şemasını çiziniz. 30) Fon akışı tablosunun özellikle aydınlattığı konular nelerdir? 31) Brüt ve net döner sermaye kavramları arasında ne fark vardır? 32) Net döner sermaye değişiklik tablosunun fon akışı tablosundan başlıca farkları nelerdir? 33) Kısa süreli borçlardaki artma ve azalmanın net döner sermaye tablosu açısından etkisini açıklayınız. 34) Nakit akışı tablosunun fon akışı ve net döner sermaye değişiklik tablolarından farkını belirtin. 35) <Yüzde yöntemi> ve <eğilim yüzdeleri> finansal analiz tekniklerini kısaca açıklayınız. 36) Projelerin milli ekonomi açısından değerlendirilmesinde uygulanan başlıca oranlar nelerdir? 37) Kara geçiş analizlerinde ilişkisi kurulan kavramlar nelerdir? 38) Birim olarak başabaş noktası nasıl hesaplanır? 39) Satış hacmi olarak başabaş noktası nasıl hesaplanır? 40) Satış hacmi üzerinden başabaş noktası hesabının, birim üzerinden başabaş noktası hesabına göre avatanjları nelerdir?

2 41) Dar anlamda <Bilançonun altın kuralı>, aşağıdaki asgari oranın işletmede gerekleştirilmiş olmasını ister: a)döner varlıklarla kısa süreli borçlar arasında 2/1 lik bir oran, b)kasa, derhal likiditeye dönüştürülecek döner varlık kalemleri ile kısa süreli borçlar arasında 2/1 lik oran, c)uzun süreli sermaye ile (duran) sabit varlıklar arasında 2/1 lik bir oran, d)öz sermaye ve dış kaynak sermayesi arasında 1/1 lik bir oran 42)Finanse edilme(para bulma) kurallarının, finansal sorunların sadece bir bölümü ile ilgili olduğunun belirtilmesi neyi ifade eder? a) Finansal planın, işletmenin öteki bölüm planlarıyla bağdaştırılması olanağı kaçırılmaktadır. b) Finansman kuralları, işletme hedeflerinin karmaşıklık ve çeşitliliğini göz önünde tutmazlar. c) Bunlar, bilançonun sadece bir tarafını ilgilendiren finansman kurallarını ortaya koyarlar: d) Bu kurallarla, belirli bir grup mal varlığı kalemi açısından, bunlara ayrılan sermayenin vadesi ile,bu sermayenin işletmeye bağlanış süreleri karşılaştırılır. 43)Bilançonun tek tarafını (ya sermaye ya da varlıklar yapısını) ilgilendiren finansman kurallarındaki ana görüş şudur: a) Tesisçe yoğun (yani makine yönü ağır basan) bir işletme, mümkün olduğu kadar çok öz sermaye ile donatılmış olmalıdır. b) İşletmedeki öz sermaye miktarı, işletme bazı kayıplara uğrasa bile, kredi verenlerin istem haklarının zarar görmeyeceği düzeylerde olmalıdır. c) Dış kaynak sermayesinin vadeleri, işletme likiditesi güven altına alınacak biçimde, yatırımlarla bağdaştırılmış olmalıdır. d) Öz sermaye karlılığının yükseltilebilmesi için, düşük faizli kredilerin bulunmuş olmaları gereklidir. 44) Aşağıdaki cümlelerden hangisi,likidite açısından temel ilkeyi daha iyi açıklar: a) Bir işletmenin, borçlarını ödeyebilmesi için öngörülen miktardan fazla finansal aracı kesinlikle bulundurmaması gerekir. b) Duran(sabit) varlıkların, öz sermayeden karşılanması gerekir. c) Bir işletme, her zaman günü gelmiş borçlarını ödeyecek durumda olmalıdır. d) Kısa süreli borçların, döner varlıkların kolayca paraya dönüşebilen kalemleriyle karşılanması gerekir. 45) Şu durumlardan hangisinde,likidite darboğazı ortaya çıkacaktır: a) Ödeme güçlüğünde, işletmenin konkordatoya başvurması zorunludur. b) İşletmenini bütün yan (tali) planları, temel finansal plana uydurulmalıdır. c) Gereken krediler, ancak konulmuş olan öz sermayeden sağlanabilecek karlılık (rantabilite) oranı üstündeki bir faizle bulunabilmektedir. d) Finansal planlamada gelecekle ilgili olarak yanlış bir tutar tahmini yapılmıştır. 46) Likidite sorunu, işletme açısından finansal tasarı ve planlamalarda: a) İşletme temel fonksiyonunun ayrılmaz bir parçası, b) Etkisi, asgariye indirilmesi gereken bir değişken, c) Özen gösterilmesi gereken bir yan koşul,

3 d) Azamiye çıkarılması gereken bir veri olarak ele alınmalıdır. 47) Şunlardan hangisi için, likidite rezervinden söz edilebilir: a) Bir bankadan sağlanan, henüz kullanılmamış kredi vaadi, b) Aşırı karşılık ayrımı yoluyla sağlanmış gizli yedekler, c) Yedek akçeden payı olan özel kalemler, d) Özellikle gönüllü (ihtiyari) yedek akçeler 48) Oranlar yoluyla inceleme: a) İşletmelerin likidite ve rantabilite sonuçlarını açıklar, b) İlerisi için yapılacak finansal plana temel hazırlar, c) İşletmeler hakkında, kısa fakat anlamlı bilgiler verir, d) İşletmelerin özellikle finansal sorunlarına çözüm yolları gösterir. 49) Cash-Flow büyüklükleri, işletme hakkında aşağıdaki sorulardan hangisini aydınlatır? a) Belirli bir dönemin ütün ödeme akışları hakkında, b) Likidite durumu hakkında, c) Belli dir dönem içinde gerçekleşen iç finansman hakkında, d) Kasa durumundaki değişiklikler hakkında. 50) Aşağıdaki kalemlerden hangisi fon akışı tablosunun kaynaklarından sayılmaz. a) Sevkiyat borçlarındaki artış b) Amortismanlar c) Ödeme araç durumunda(kasada) artış d) Banka hesabında azalış III.SORULAR 1) Sermaye maliyeti ile ilgili kararlar, hangi alan ve konularda titiz bir denge kurulması hedefini gözetir? 2) Dış kaynak maliyetinin, ödenen gerçek faizden düşük oluşu nasıl açıklanır? 3) Öz kaynak sermayesi maliyetinin hesaplanışında, temettü değerleme modelinin temel alındığı belirtilebilir mi, niçin? 4) Öz sermaye için de bir maliyet hesaplanmasının gerekçesini açıklayınız. 5) Otofinansmana (alıkonan kara ) uygulanan sermaye maliyeti formülü hangi varsayıma dayanır? 6) Yedek akçe maliyetine uygulanan formüldeki vergi etkeni, hangi özelliği taşır? 7) Optimal sermaye yapısı kavramını açıklayınız. 8) İşletmenin borçlanarak ya da öz sermaye yoluyla para bulma yollarından hangisinin, daha elverişli olduğunun belirlenmesinde, hangi kavramdaki etkiler temel alınır? 9) Kaldıraç etkisi nedir, hangi etkenlere bağlıdır? 10) Aşağıdaki durumlardan kaldıraç etkisine uyanı hangisidir: a) Borçlanma derecesinin artırılışı sermaye maliyetinde yükselme sonucu doğurur. b) Öz sermayenin karlılığı (rantabilitesi) dış kaynak sermaye faizinden düşük olduğu sürece, daha sonraki her borçlanma tüm sermaye karlılığının yükselmesi sonucunu doğurur.

4 c) Borçlanma derecesinin artışıyla, işlerdeki bozukluğun öz sermaye karlılığında tatmin edici olmayan sonuçlara ulaşma riski yükselir. d) Sermaye tümünün karlılığı (rantabilitesi) dış kaynak sermaye faizinden yüksek olduğu sürece, borçlanmadaki artış, öz sermaye karlılığının yükselmesi sonucunu doğurur. 11) Optimal borçlanma derecesinin saptanmasında teorik modele göre, hangi büyüklükler arasındaki ilişkiye bakılır: a) İç karlılık oranı ve dış kaynak faizi, b) Dış kaynak/öz sermaye oranı ile ortalama sermaye maliyeti, c) Dış kaynak/ sermayenin tümü oranı ile öz sermaye karlılığı, d) Dış kaynağın miktarı ile öz kaynağın sermaye maliyeti. 12) Sermaye maliyeti kavramı yeni finansman teorisinde bir anlamda: a) Sermaye koyanın işletmeden sermayesi için beklediği karlılık (rant) oranını ifade eder. b) İşletmeye gerekli sermayenin ülkede geçerli faiz oranı üzerinden faizlendirilmesidir. c) A.Ş. in sermaye artımında ortaya çıkan bir kezlik harcamalarin tümüdür. d) Duran varlıkların amortismanıyla eş anlamlıdır. 13) Bugünkü kurumlar vergisi düzenlemesi, düşünülen borca girme açısından genel eğilim olarak: a) Kurumlar vergisi tarifesi sınıflandırması nedeniyle teşvik edicidir. b) Vergileme kaldıraç etkisini sınırlandırdığı için, engel olucudur. c) Dış kaynak faizleri işletme gideri olarak düşülebildiği için, teşvik edicidir. d) Artan faiz yükü, işletme giderlerini artıracağı için, engel olucudur. 14) Gittikçe artan borçlanmayla bağlantılı olarak, öz sermaye karlılığını tehdit eden (kaldıraç riski-leverage risk) tehlike, şunlardan hangisi ile kendisini belli eder? V.SORULAR a) Kredi sözleşmelerinin süresinden önce feshedilmeleri yoluyla, b) Asgari sermaye maliyeti sınırının taşılması suretiyle, c) Mümkün olan iç karlılık oranının dağıtılması yoluyla, d) Pay senetlerinin kur düzeyini düşürme sonucu doğuran, paydaşların pay senetleri satışları yoluyla. 1) Proje ve proje seçimi ne demektir? 2) Yatırım kararından önceki proje planlama aşamalarını sayınız. 3) Genel olarak bir projede kaç bölüm bulunur? 4) Projede ekonomik bölüm, özellikle hangi sorunları açıklığa kavuşturmalıdır? 5) Hazırlayanların kalifikasyonu bakımından projede teknik bölümün özelliklerini belirtiniz. 6) Projenin finansal bölümünde yer alan başlıca temel sorunları sıralayınız. 7) Yatırımı yapacak anonim şirketin kuruluşundaki başlıca aşamaları sırasıyla yazınız. 8) Anonim şirket kuruluşunda Ticaret Bakanlığı na hangi vesilelerle başvurulur? 9) Anonim şirketlerin tedrici kuruluşunun, ani kuruluştan başlıca formalite farkları nelerdir? 10) Türkiye uygulamasında yatırım öncesi başlıca işlemler nelerdir?

5 11) Denem işletmesi öncesinde Türkiye uygulamasında başkaca hangi formalitelerin yerine getirilmeleri gerekir? 12) İşletme kuruluşuyla birlikte yerine getirilmesi gereken vergi hukuku yükümlerini kısaca belirtiniz. 13) Proje değerlendirme işlemi, hangi sorunlara açıklık getirir? 14) Statik ve dinamik proje seçim yöntemleri arasındaki farkı belirleyiniz. 15) Rakamlı bir örnekte, giderleri karşılaştırma yöntemini uygulayınız. 16) Karları karşılaştırma yöntemi için sayısal bir örnek veriniz. 17) Sayısal bir örnek yardımıyla alternatif yatırımların karlılığı nasıl hesaplanır? 18) Geri ödeme süresi çerçevesinde hesaplanıp bulunmak istenen nedir? 19) Bir şema çerçevesinde statik proje seçim yöntemlerinin sakıncalarını karşılaştırınız. 20) Sermaye yatırım kararları niçin önemlidir? 21) Proje değerlendirme yöntemleri nelerdir? 22) Yıllık net verimin hesaplanmasında, amortisman niçin önemli bir etmendir? 23) Geleceğin ödeme büyüklüklerinin bugünkü değeri kavramını açıklayınız. 24) Net bugünkü değer (yatırımın sermaye değeri) kavramını ilke olarak ve matematiksel biçimde açıklayınız. 25) Sermaye değerinin ( yatırımın bugünkü değerinin) sıfır olması ne anlama gelir? 26) Sermaye değerinin (net bugünkü değerin ) eski çıkmasının yorumunu yapınız. 27) İç verim ( karlılık) oranını kavram olarak ve matematiksel ilişki içinde kısaca açıklayınız. 28) Yatırımın değerlendirilmesinde iç verim ( karlılık) yönteminin kullanışında elverişlilik koşulu nasıl ifade edilir? 29) Bulunan iç karlılık oranı, yatırımcı tarafından uygulanan hesaplama faiz (indirgeme) oranından daha düşükse, ne anlama gelir? 30) Yıllık düzgün dizi (anüite) ile belirlenen konu hangisidir? 31) Bir yatırım anüite yöntemine göre elverişliliği ne zaman anlaşılır? 32) Yıllık ortalama ödeme büyüklükleri hakkında fikir vermesi esas alınarak, hangi kara koşullarında anüite yöntemini uygulamanın amaca daha uygun düştüğünü belirtin. 33) Belirli bir yatırımın yapılması, geri ödeme süresi yöntemine göre hangi koşul altında elverişli sayılır? 34) Statik ve dinamik geri ödeme süresi yöntemleri arasındaki başlıca farkı belirtiniz. 35) Geri ödeme süresinin temel kriteri nedir? Yatırımın karlılığı ne oranda göz önünde tutulur? 36) Geri ödeme süresi yöntemine göre karar aşağıdaki kriterlerden hangisine bağlıdır: a) Yatırılan sermayenin getireceği belirli karlılık, b) Yatırımın bütün kullanım süresince sağladığı cash-flow un azamileştirilmesi, c) Yatırımın rizikosunun azaltılması, d) Yatırılan sermayenin faizlendirilmesinin azamileştirilmesi. 37) Dinamik proje değerlendirme yöntemlerinin temel özelliği: a) Yıllık ortalama giriş fazlalıklarının hesaplanmasıdır, b) Bütün girişlerin ve ödemelerin belirli bir zaman noktasına göre iskonto edilmesi veya faizlendirilmesidir, c) Çeşitli zaman noktaları itibarıyla bir tesisin bakiye satış değerini göz önünde tutmasıdır, d) Kullanım süreleri farklı birden çok yatırım projesini göz önünde tutmasıdır. 38) Anüite yönteminin tanımı şunlardan hangisine uyar?

6 VI.SORULAR a) İndirgenmiş değerleri toplamı, net bugünkü değere eşit olan, bütün kullanım yıllarına eşit olarak dağıtılmış bir tutar, b) Yıllık giriş ve ödemeler arasındaki fark c) Net bugünkü değerin yatırımın ömrüne (kullanım süresi) bölümünden elde edilen tutar, d) Net bugünkü değerle rant peşin değer faktörlerinin bir verisi. 1) İşletmelerde değerleme, hangi anlamlarda kullanılır? 2) Bilançoda değerleme sorunu hangi ihtiyaçtan doğar? 3) Değerlemeye konulan sınırlamalarla güdülen amaçlar nelerdir? 4) Değerleme ilkeleri yönünden Ticaret ve Vergi Hukuku ilkelerinin çatışmaları nerededir? 5) Bilanço kalemlerinin iki temel değerleme ölçüleri nelerdir? 6) Karın alıkonmasına daha çok elverişli olan değerleme ölçüsü hangisidir? 7) Stok genel kavramının alt kalemlerini sayın. 8) İşletme maddeleri ile yardımcı maddelerin başlıca farklarını sayın. 9) Özellikle stok değerlemesinde çeşitli yöntemlerin geliştirilmelerinin nedenini açıklayın. 10) Stok değerlemesine uygulanan yöntemlerin dahil edilebileceği iki temel usul hangileridir? 11) Karın alıkonması çabalarına Lifo yöntemi hangi ekonomik koşullarda katkıda bulunur? 12) Fiyatların düştüğü dönemlerde karın alıkonmasına hangi yöntem daha elverişlidir? 13) İşletmelerde tüm değerleme sorunu, hangi durumlarda ortaya çıkabilir? 14) Tüm değerleme temel güçlük nerededir? 15) İş (peştemallık) değeri, nasıl hesaplanır? 16) Yeniden değerleme sorunu nedir? 17) Yeniden değerleme sorununun vergi hukukuyla yakın bağlantısı nerededir? VII.SORULAR 1. Finansal planlamanın amacı nedir? 2. Finansal planın başlıca ödevleri nelerdir? 3. Finansal kestirimlerin en önemli araçlarını belirtiniz? 4. Sermaye bağlama planının yapı ve içeriğini açıklayınız. 5. Dinamik (kayan) finansal planlama ile kastedilen nedir? 6. Yıllık finansal planların yapılışında kullanılan başlıca kanyanklar neledir? 7. Günlük likidite statüsünün içeriği ve değeri nedir? 8. Günlük likidite düzenlemesinden neler beklenir? 9. Aşırı finansmanda başvurulacak yollar nelerdir? 10. Aksik finansmanda hangi önlemler alınabilir? 11. Finansal plan, bilançodan ne yönlerden ayrılır? 12. Yıllık planın giderler bölümü nasıl hazırlanır? VIII.SORULAR 1. Bir anonim şirketin öz sermayesi bilançonun hangi kalemlerinde görülebilir? 2. Öz sermayenin, işletmeye giriş biçimleri neler olabilir? 3. Sevkiyat kredisinde faiz unsuru nasıl açıklanır? 4. Sermaye ortaklıklarını sıralayın. 5. Kolektif ortaklıkların üç temel özelliğini sayınız.

7 6. Kredi ile öz sermaye ile finansman; ortaklıkla kurulan ilişki, beklenen getirinin türü, borçlardan sorumluluk yönlerinden karşılaştırın. 7. Üretim ve tüketim kredisi kavramlarını açıklayın. 8. Bir tesisin kira finansmanı ya da kredi ile alınmasının farklarını belirtin. 9. İşletme sahibinin dışa ( üçüncü kişilere ) karşı işletmenin yine tek sahibi olarak görünmek istediği işletmeler açısından katılmalı finansmanın hangi türü söz konusu olabilir? 10. Bir adi şirketin gizli ortağı, koyduğu sermaye ile hangi borç ve haklar elde eder? 11. İflas durumunda adi şirketin gizli ortağı ile komandit şirketin komanditer ortağı arasında ne fark vardır? 12. Pay senedi ile elde edilen haklar nelerdir? 13. Başkasına devir yönünden nama ve hamiline pay senetleri arasında ne gibi farklar vardır? 14. Katılmalı finansmandan ne zaman söz edilir? 15. Factoring teki temel fikri açıklayın. 16. Banka kredisi ile factoring i karşılaştırınız. 17. Hangi koşullar altında amortismanların finansman etkisi görülebilir? 18. Amortisman yönetimi seçiminin bilançodaki etkisi nedir? 19. Lohmann Ruchti etkisi amortismanla finansmanda nerede görülür? 20. Otofinansmanın enflasyona etkileri neler olabilir? 21. Gizli otofinansmanın ( açık otofinansmana göre ) işletme yönetimi açısından daha yararlı görüşünün gerekçesini yazınız. 22. Gizli otofinansmanın, yasa koyucu tarafından bilinçle özendirildiğine örnek verebilir misiniz? 23. Yasa koyucunun bazı durumlarda gizli otofinansmanı özendirmesinin gerekçesi ne olabilir? 24. Bir A.Ş bilançoda gösterilen karı, sonraki yıllarda paydaşlara dağıtır.sürekli bir karı alıkoyma söz konusu olmadığına göre, yine de zamansal bir otofinansmandan ne oranda söz edilebilir? 25. Bir işletme için otofinansmanın, kredi alınmasından daha avantajlı olabilmesinin gerekçesini açıklayın. 26. Karşılıkları, öz sermaye mi yoksa dış kaynak sermayesine mi dahil sayılırlar? 27. İç finansman açısından, karşılıklar hangi koşullar altında elverişli sayılabilir? 28. İşletme uzun süreli finansman etkisi gösterebilmesi için, emekli kesintilerinde hangi özellikler aranır? 29. Bir kar dağıtım tablosu örneğinde yedek akçe ayırımlarını gösteriniz. 30. Ayırıma karar vermek ve oran açısından olağanüstü yedek akçe ile kanuni yedek akçe arasında ne fark varıdır? 31. İrtifa senedi şu haklardan hangisini içermez: a) Bir patent satışından kendine düzen payı alma, b) A.Ş. in genel kurulunda oy hakkı, c) Yıllık kardan pay alma, d) Tasfiye halinde artan şirket servetinde pay 32. Bir emtia karşığı kredide aşağıdaki teminat ( güvence ) lardan hangisi söz konusu olur? a) Makinaların işletme rehni, b) Kefalet, c) Malların rehnedilmesi, d) Taşınmaz mal ipoteği. 33. Bir kabul kredisinde aşağıdaki yapı özelliği vardır: a) Müşteri henüz kabul edilmemiş bir poliçeyi iskontoya sunar, b) Kredi alan, kendisi tarafından kabul edilmiş poliçeyi bankaya iskontaya sunar, c) Banka, kredi alana, kabul etmesi için bir poliçe çeker; bu arada poliçe cari hesap kredisinin teminatını oluşturur.

8 d) Müşteri, kabul etmesi için banka üzerine bir poliçe çeker. 34. Kredi ödüncünde söz konusu olan: a) Bankanın para yerine kendi krediye yaraşırlığını müşterisinin emrine sunmasıdır ( söz gelimi kefil olarak ) b) Sevkiyatçının malı, belli bir vade ile ve mülkiyeti saklı tutarak yollamasıdır. c) Ücretsiz bir kredinin açılmasıdır. d) Müşterinin kendi bankasının, öteki kredi kurumlarının kredilerini kendisi rizikoya girmeksizin kredi lehdarına iletmesidir. 35. Rambursman kredisi: a) Teminat olarak kıymetli evrakın rehnedildiği bir kredidir, b) Kredi verenin, doğrudan borçlunun kefiline başvurabileceği bir kredidir, c) Dış ticaret finansmanının özel bir şeklidir, d) Borsada spekülasyon işlemlerinin uygulanmasına ayrılmış bir kredidir. 36. Aşağıdaki koşullardan hangisi bir senedin TCMB nezdinde reeskonta verilebilmesi için gerekli değildir: a) En az TL lık tutarda olmak, b) Vadesine üç aydan fazla olmamak, c) Bir bankada ödenebilir olmak, d) Üç iyi imzayı taşımak. 37. Bir A.Ş nin bilançosunda açık otofinansman kendini: a) Uzun süreli karşılıkların artması yoluyla, b) Açık yedek akçelere eklenmesi biçiminde, c) Ana sermayenin yükseltilmesi yoluyla, d) Zarar kalemini kapatan mahsup yoluyla; belli eder, 38. İşletmenin bilançosu karla kapattığı varsayımı altında, aşağıdaki örneklerden hangisinde gizli otofinansman söz konusu olur: a) Gizli ortağın şirkete para koyması, b) Aktiflerin düşük değerlendirilmesi, c) Tüketime bağlı amortismanların mahsubu, d) Duran varlıklara yeni eklemeler 39. A.Ş. örneğinde daıt ve topla politikası ile anlatılan işlem şudur: a) Şirket, borsada kendi pay senetleri satın alır, b) Vergi ödeme ve bunun arkasından resmi subvansiyon alma, c) Zararları kapatmak için sermaye azaltılması ve arkasından yeni sermaye koyarak sermaye artırımı, d) Temettü (kar payı) dağıtma ve buna bağlı olarak ortaklardan yeni çıkarılan pay senetlerinden satın almalarını isteme (para koyarak sermaye artırımı) 40. Beş ekonomist arkadaş, yüksek öğretim kurumlarına meşrubat satmak üzere bir şirket kurmak istiyorlar.işletmelerine hangi şirket şekillerini seçebilirler: a) Tasarıları açısından söz konusu olabilecek şirketleri sayınız. b) Seçtiğiniz şirket şeklinin nedenlerini açıklayınız. c) Beş ortak, b) de tartışılan gerekçe karşısında finansman görüş açısı nazara alınmazsa, şirket şekli olarak hem Koll. Şt. in hem de A.Ş in durumlarına uygun olabileceği kanısındadırlar.bu iki şirket şekli için katılma ve kredi sermayesi bulunabilmesi imkanlarını tartışınız.

9 IX.SORULAR 1. İşletme finansmanına katkısı açısından özel birikimlerin yatırıldığı alanlardan bazılarını sayınız. 2. Taşınır değer (menkul kıymet) ve değerli kağıtlar ( kıymetli evrak) deyimleri arasındaki farkları belirtiniz. 3. İşletmenin taşınır değerler cüzdanının kaynaklarını sayınız. 4. Şirketin kendi pay senetlerine sahibi olamayışının üç istisnasını sayınız. 5. İştirakin yasal ölçüleri var mıdır? 6. Adi ve imtiyazlı pay senetleri arasındaki başlıca farkları belirtiniz. 7. Çıkarılış koşulları bakımından hamiline ve nama yazılı pay senetleri arasında ne fark vardır? 8. Pay senedi piyasasının potansiyel alıcılarının özelliklerini belirtiniz. 9. Şu deyimi açıklayınız: Pay senedi, dolaşım yeteneği ve amaca yararlılık açısından biricik finansman aracıdır. 10. Şu iddia ne derece yerindedir, açıklayınız: Rüçhan (pay senedi ön alım) hakkı, işletmenin, eski paydaşlarına bir hediyesidir. 11. Temettü ile sermaye artırımında ( dağıt-topla politikası da denir); dağıtılan temettüler, o miktardaki esas sermaye artırımı yoluyla işletmeye geri getirilir.buna karşılık karın alıkonma yönteminde, karlar hemen işletmede bırakılırlar.bu yöntemlerden her biri, vergi hukuku bakımından sermaye koyan içim daha yararlı olabilir mi? 12. İşletme değerinin belirlenmesin bakımından, aşağıdaki kavramları açıklayın ve karşılaştırın: a) Pay senedi nominal değeri, b) Pay senedi bilanço (muhasebe) kur değeri, c) Pay senedi kur(borsa) değeri. 13. Pay senedi <<bilanço kuru>> nasıl hesaplanır? 14. Dağıtılan kara göre pay senedi nasıl değerlenir? 15. İşletmenin gelişme tahminlerine göre pay senedi değerlemesine yarayan yöntemler hangileridir? 16. Tahvillerin pay senedine göre işletmeye yararları nelerdir? 17. Başlıca kamu borç senetlerini sayın ve kısaca farklarını belirtin. 18. Özel tahvil çıkarılışında üst sınır nedir? 19. Özel tahvil alıcılarına faiz dışında çıkar vaad edilebilir mi? 20. Tahvil satışını kimler yapabilir? 21. Pay senedi ile değişebilir tahvil çıkarma arasındaki farkı açıklayınız. 22. Kar ortaklığı belgelerinin özellikleri nelerdir? 23. Tahvilin gerçek geliri nasıl hesaplanır? 24. Tahvilde temel fiyat ne ifade eder? 25. Değişebilir ( konvertbl) tahviller, satın alana: a) Bununla borçlu işletmenin pay senedini alabilme, b) Sabit bir faiz geliri ile, dağıtılan temettü, miktarına bağlı bir gelir sağlama imkanları arasında seçim yapma, c) Genel kurul kararlarında oylamaya katılma, d) Aynı ödünç almanın istikrarını daha sonra çıkacak tahvillerini nominal değerin belirli bir miktar altında satın alabilme hakkını sağlar. X. SORULAR 1. Türkiye de kredilerin sektörlere dağılımını nasıl yorumlarısınız? 2. Finansal piyasa deyimi, hangi özellikteki piyasaları anlatır?

10 3. Örgütlenmemiş para piyasasının işlemlerine örnekler veriniz. 4. Birincil ve ikincil sermaye piyasaları kısaca açıklarsınız? 5. Türkiye de sermaye piyasasının gelişimi hangi etmenlerle gecikmiştir? 6. Sermaye piyasasını başlıca kaynaklarını yazınız. 7. Sermaye piyasasına fon sağlama açısından T.C. Emekli Sandığı ve SSK nun durumlarını karşılaştırınız. 8. Sosyal güvenliğin kurumsal yatırımcılarını sıralayınız. 9. Özellikle hangi daldaki sigorta şirketleri fonlarının sermaye piyasasına aktarılabileceği beklenir, niçin? 10. Özel emeklilik sandık ve vakıfları, fonlarının genellikle nerelerde kullanılır, niçin? 11. Türkiye de son yıllardaki mevduatın özelliklerini, sermaye piyasasına kaynak olma açısından yorumlayınız. 12. Sermaye piyasasının talep yönünü kısaca açıklayın. 13. Kamu işletmelerinin sermaye piyasasındaki istemlerinin özelliklerini belirtiniz. 14. Kalkınma bankalarının, sermaye piyasasına katkıları, başlıca hangi yollardan olur? 15. Yatırım bankası ve kalkınma bankası kavramları arasında fark var mıdır? 16. Yatırım bankalarının başlıca kaynakları nelerdir? XI.SORULAR 1. Anonim şirketler hukukun özellikle hangi hükümleri anonim şirketlerde karın kullanımını etkiler? 2. Anonim şirkette PBG 600 lira, paydaşların karlılık istemleri %9 ve iç karlılık %12 dir.(vergi unsuru hesaba katılmayacaktır.) a) Karlılık hesabı esas alınarak, - Optimal kar dağıtım oranını, - Bu kar dağıtım oranına göre pay senedi satış kurunu belirleyiniz. b) Bir örnekte, optimal olmayan kar dağıtım oranının pay senedi kuru üzerindeki etkilerini gösteriniz. 3. Bir işletmenin araştırma ve gelişim alanına yaptığı yatırımla, otofinansmanın kapması arasında bir ilişki görüyor musunuz? 4. Paydaşların görüş açısından işletme yönetiminin aşağıdaki ilkeye uygun tutumuna karşı hangi eleştiriler ileri sürülebilir? - İç karlılık oranı, dış karlılık oranından büyük olduğu sürece karı işletmede alıkoy. 5. İstikrarlı kar payı dağıtım politikasından ne anlıyorsunuz? Buna çizilen sınırlar hangileridir? 6. Bir anonim şirketin kendi pay senetlerini edinmesinin sınırları nelerdir? 7. Paydaşlar açısından kısmen de kar payı dağıtımı yerine ek pay senedi verilmesi nasıl yorumlanır? 8. En uygun otofinansman derecesi nasıl bulunur? 9. Kar tezi nedir, hangi koşullara dayanır? 10. Kar tezine karşı ileri sürülen itirazları belirtiniz. 11. Kar payı tezini açıklayınız. 12. Enflasyonist ekonomilerde otofinansmanı zorlayan nedenleri açıklayınız. 13. Kar payı dağıtım politikasını uygulamada etkileyen faktörleri kısaca sayınız. 14. Kar dağıtımıyla ilgili yasal kurallardan ikisini açılayınız. 15. Kar dağıtım tablosunda I.Kar payı ve I. Yedek akçe (esas ayırım) nasıl hesaplanır?

11 ÖRNEK PROBLEMLER PROBLEM:8 Aşağıdaki gerekli verileri sıralanan üretimin; a) Birim olarak ve b) Satış hacmi(tl) olarak başabaş noktasını hesaplayınız. -Toplam sabit gid TL -Birim satış fiyatı 3.000TL -Birim değişken gid TL PROBLEM:9 Aşağıdaki gerekli verileri sıralanan pamuklu sanayi işletmesinin işgücü verimliliğini(prodüktivitesini) hesaplayınız: -Harcanan toplam iş saati : saat -Toplam iplik üretimi : kg. -Toplam işçilik maliyeti : TL PROBLEM:10 Yıllık cirosu 24 milyon lira olan bir işletmenin stok dönüşüm hızı 6 dır. Stoklamanın 45 gün olarak kalmasına çalışılmaktadır. a) Önceki stoklama süresi kaçtı? b) Önceki stoklama için sermaye ihtiyacı ne kadardı? c) Yeni hedefe göre stok dönüşüm oranı kaçtır? d) Yeni hedefe uygun sermaye ihtiyacı ne kadardır? PROBLEM:11 İşletmenin kredili satış tutarı TL dır. Müşterilere 60 günlük ödeme süreleri tanınmaktadır. a) Ortalama alacak tutarının finansmanı için gerekli olan sermaye ne kadardır? b) Borçlular(müşteriler) işletmeye olan borçlarını 40 günlük ortalama sürede ödemiş olsalardı, sermaye ihtiyacı ne kadar olurdu? PROBLEM:12 İşletmenin yıllık satış tutarı TL ve ortalama stok miktarı TL liralıktır. İşletme mallarını %20 kar marjıyla satmaktadır. Bu işletmede stok dönüşüm hız ve süresini hesaplayın.

12 Problem: 16 Aşağıdaki finansal tablo işletmenin faaliyet sonuçlarını göstermektedir: Gelir tablosundan yer alan maliyet ve giderler de (sabit ve değişken olarak) aşağıdaki gibidir: Yukarıdaki verilerden yararlanarak: a) İşletmenin sattığı mamul için başa baş noktasını grafik olarak çizin ve önemli bölümlerini işaretleyin; b)birim ve satış hacmi olarak BNN nı hesaplayın. Çözüm : 16a)

13 İstenen Başabaş noktası grafiği aşağıdadır. Problem: 17 Aşağıdaki verileri sıralanan işletmelerin kapasitelerini hesaplayınız: Problem: 18 İşletmenin verileri aşağıdadır: Sg: TL Bf: TL Dg: 800 TL olsa ve işletmenin yıllık kapasitesi adet ise, işletmenin fiili kapasitesi (uğraş derecesi) nedir?

14 PROBLEMLER Problem: 1 Şirketin toplam sermayesi liradır.yeni yılda şirket, sermayesini liraya çıkarmayı planlamaktadır. Mevcut sermaye yapısının bileşim biçimi şöyledir: Yeni borç (tahvil) için %18 faiz ödenecektir.1000 itibari değerli imtiyazlı pay senetleri için %20 oranında kar payı istenmektedir.pay senedinin her biri 500 liraya satılacak ve satış masrafları çıkarıldıktan sonra, işletmeye kalacak net tutar 450 lirayı bulacaktır. a) Şirketin bugünkü sermaye yapısını koruyabilmek için, ne kadar pay senedi çıkarılmalıdır? b) Dış kaynaktan sağlanacak sermaye tutarı ne kadardır? c) Ortalama sermaye maliyeti nedir? Problem: 2 Şirketin PBG i (pay başına geliri ) 200 liradır. Bunun 160 ını temettü olarak dağıtmakta ve payları da den satmaktadır. Şirketin kar, temettü ve pay senedi fiyatları yılda %5 lik bir büyüme göstermektedir. Ve bu büyüme oranının sonsuza kadar böyle devam edeceği beklenmektedir. Şirketin yatırım uzmanına göre ; yeni çıkarılacak pay senetlerinin net TL dan satılması mümkündür. a) Bu durumda şirketin dağıtılmayan kar maliyetini hesaplayınız.(vergi faktörü bir yana, istenen karlılık oranı ile) b) İşletme, karları hiç alıkoymasaydı(yani 200 temettü dağıtmış olsa idi ve bu yüzden de sıfır büyüme oranını göze alsaydı) pay senedi sahiplerinin bekleyebilecekleri karlılık oranı ne olurdu? (hesaplamada orijinal pay senedi fiyatını kullanın) Problem: 3 İşletmenin pay senetleri nominal değeri TL olmakla birlikte, para değerindeki düşüş ve özellikle karlılığı %25 olarak hesaplanan işletmenin yeni büyük yatırım projesi nedeniyle, pay senetleri piyasa alım satım değeri %300 artmıştır. PBG 300 liradır ve bunun yarısı fiilen dağıtılmaktadır. Buna göre öz sermaye maliyetini hesaplayınız. Çözüm:3 Öz sermaye maliyeti formülünün uygulanabilmesi için önce b nin bulunması gerekmektedir: b= Dk. k Dk ( dağıtılmayan kar oranı ) : 300 (PBG) X ½ = 150 Dağıtılan T yü vermektedir. b = ½ x 0,25 = 0,125 = % 12,5 Mö= T/K+ b=150/ ,125=0,05+0,125=0,175=%17, = 150 Alıkonan kar (oran olarak Dk: ½ )

15 Bu durumda öz sermaye maliyeti % 17,5 olmaktadır. Problem: 4 İşletme bilançosunun kaynaklar bölümünün görünümü şöyledir: (000 TL ) Tahvillerin faiz oranı %18, uzun süreli banka kredilerininki, %10 ve kısa süreli banka kredilerininki %19 dur.pay senetlerinin piyasa değeri lira ve pay senedi başına düşen kar payı (PBG) 90 liradır.kar payı dağıtım oranında ertesi yıl için %25 K.V. ne tabidir.(dağıtılmayan karlar için vergi etkeni hesaba katılmayacaktır.)bu koşullar altında işletmenin sermaye maliyetini hesaplayınız. Çözüm:4 a) Öz (ödenmiş) sermaye ve dağıtılmamış karların maliyeti: TL nominal değerli pay senetlerinin piyasada e satılması, bunların maliyetini düşürmektedir: Mö= T/K+ b= 90/ ,05=0,075+0,05=0,125=% 12,5 Dağıtılmamış karların maliyeti bakımından vergi etkeninin hesaba katılmaması öngörüldüğünden, otofinansman maliyeti de öz sermaye maliyetinden farklı olmayacaktır; yoksa vergi etkeni de hesaba katılsaydı bu, maliyeti düşürücü bir rol oynayacaktı.söz gelimi dağıtılmayan kardan yararlanması söz konusu paydaşın gelir dilimi oranı % 50 olsaydı dağıtılmayan karların maliyeti şöyle bulunacaktı: Mö= T/K+ b ( 1 Gv = 90/ ,05( 1 0,50=0,125+0,50=0,0625=% 6,25 b) Tahvilin maliyeti: Mb=f (1 Kv) = 0,18( 1 0,25) = 0,135=% 13,5 c) Sanayi finansmanı kredi maliyeti : Mb=F ( 1 Kv) = 0,19 ( 1 0,25) =% İŞLETMENİN AĞIRLIKLI SERMAYE MALİYET ORTALAMASI

16 ( Yukarıda anılan koşullarda otofinansman ayrıca göz önünde tutulsaydı, bağımsız sermaye maliyeti sütununa yedek akçe karşısına 0,0625 ve son sütuna da 0,00625 koymak gerekecek ve bu da sonucu % 11,45 olarak değiştirecekti.) Problem: 5 Çıkarılması düşünülen tahvil banka garantisi altında, 7 yıl süreli nominal tutarı 2,5 milyon TL nominal değeri er TL, yıllık %18 faizlidir.tahvilin çıkış tarihinde ikinci elden satışından piyasada 940 TL değer bulacağı hesaplanmaktadır. Bu verileri kapsayan formülle tahvil maliyetini bulunuz. Çözüm:5 Tahvilmaliyeti = fxnd(1 KV ) + [( ND K )/(n m)](1 KV ) ND + K 2 f: Faiz ND: Nominal değer KV: Kurumlar vergisi n: itfa süresi m:bakiye yıl (Hesaplama çıkarma yılında yapıldığı için göz önünde tutulmayacaktır.) K: Borsa kuru TahvilMaliyeti = 0,18x1000x0,60 + ( )/ 7x Çıkarılması düşünülen tahvilin maliyeti: = 0,1167 ki buradan % 11,67 bulunacaktır.

17 Problem: 6 Şirketin sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: Pay senetleri piyasada TL etmektedir.pay senetleri fiyatında büyüme her yıl %10 dur. Son yılda T= 400 TL dır. Kişinin gelir vergi oranı 0,60 KV 0,50 ise ortalama sermaye maliyeti kaçtır? Çözüm:6 Tahvil: 0,12(1-0,50)= 0,12 x 0,50 =0,06 = %6 Öz sermaye :400/ ,10=0,20+0,10=0,30 = %30 Otofinansman : 0,30 x (1-0,60) = 0,1200 =%12 Ağırlıklı ortala maliyet: %16.8 Problem: 7 0,06 x 0,25 = 0,015 0,300 x 0,35 = 0,1050 0,120 x 0,40 = 0,0480 0,168 Pay başına karı 336 TL olan büyüme halindeki bir işletmenin pay senetleri, piyasaya TL dan alınıp satılmaktadır. Bu işletmede öz sermaye maliyeti %18 dir. İşletmenin büyüme oranı nedir? Çözüm:7 Mö= T/K+ b = ( 0,18-(336/4.000) b=0,18 336/4.000 b=0,18-0,084 =0,096=%9,6 Problem: 8 Sermayesi; her biri er liralık tane pay senedinden oluşan ve %18 faizli TL lık sınai finansman kredi borcu olan işletme; tutarı lira olan yeni bir projeyi gerçekleştirmek istemektedir. Bu yeni yatırımdan beklenen yıllık brüt karın TL yı bulacağı

18 hesaplanmaktadır. Şirket bu yatırımı %12 faizli tahvil çıkararak mı( ki vergi oranı %20 bulmaktadır.); yoksa nominal değerden satılabilecek pay senediyle mi gerçekleştirmelidir? Çözüm:8 Problem: 9 Şirket toplam yatırım tutarları TL tutan A yatırımından yıllık ve B yatırımından TL lık brüt kar hesaplamaktadır. Şirketin her biri er liralık pay senedi ve %12 faizli TL lık yatırım kredisi borcu vardır. K.V. %20 ü buluyorsa, şirket bu finansman ihtiyacını %22 faizli yeni tahvil çıkararak mı, yoksa nominal değerden satılabilecek yeni pay senetleri çıkararak mı karşılamalıdır? Çözüm:9

19 (B yi seçmek ve pay senedi çıkararak para derlemek isabetli olacaktır.) V.PROBLEMLER Problem: 1 Yatırım tutarı lirayı tutan bir projenin beklenen nakit girişleri aşağıda gösterilmiştir: %7,%8 ve %9 a ait bugünkü değer faktörlerini göz önünde tutarak bu yatırımın iç verim oranını bulunuz. Çözüm: 1

20 Bu durumda IVO yaklaşık olarak %8 dir. Problem: 2 İşletmenin halen kullandığı makine, vaktiyle TL ya satın alınmıştı. Makine 5 yıldır işletmede kullanılmakta ve satılırsa, TL sağlayacak bir değere sahiptir.ancak bu makinenin 10 yıllık eşit oranlı bir amortisman sonunda hurda değeri sıfır olacaktır.yönetim, maliyeti TL yı bulacak ve hurda değeri sıfır olan, yeni bir makineyi satın almayı tasarlamıştır.yeni alımın yapılması halinde işletme giderlerinde yıllık TL lık bir tasarrufun sağlanması beklenmektedir.yeni makine de eşit oranlı amortismana tabi tutulacaktır ve teknik ömrü de 5 yıl, sermaye maliyeti %15 tir.işletmenin vergi oranı %50 dir. a) Eski makinenin satılarak yenisinin satın alınması halinde işletmenin net nakit çıkışları ne olacaktır? b) İşletmeye net girişlerin bugünkü değeri nedir? Çözüm: 2 a) (*): Vergi tasarrufunun hesabı şöyle yapılmaktadır: TL değerli, 10 yıllık eşit oranlı amortismana tabi makinanın yıllık amortisman indirim tutarı TL dır.makina 5 yıl kullanılmış olduğuna göre, bakiye muhasebe değeri TL dır TL sı satıştan sağlandığına göre, satış halinde zarar ( =45.000) ve dolayısıyla vergi tasarrufu ( x 0,50)= TL dır. b)bugünkü değer tablosunun kullanışı:

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Yatırım Politikası Temel Politikalar-Bilanço Dönen İşletme Varlık Sermayesi Duran Varlık Sabit

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

Zaman tercihinden dolayı paranın zaman değeri her zaman söz konusudur. Parayı şimdi yada gelecekte almanın tercihi hangisi daha avantajlı ise ona

Zaman tercihinden dolayı paranın zaman değeri her zaman söz konusudur. Parayı şimdi yada gelecekte almanın tercihi hangisi daha avantajlı ise ona Zaman tercihinden dolayı paranın zaman değeri her zaman söz konusudur. Parayı şimdi yada gelecekte almanın tercihi hangisi daha avantajlı ise ona göre yapılır. Bugün paranızı harcamayıp gelecekte harcamak

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

Alternatif Karşılaştırma Metotları

Alternatif Karşılaştırma Metotları Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Karşılaştırma Metotları-1 Alternatif Karşılaştırma Metotları Minimum çekici getiri oranı (Minimum attractive rate of return- MARR) Eşdeğer Kıymet

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir?

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? - MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? (2004/3) A) Fon B) Özkaynak C) Nakit D) Kâr E) Net işletme sermayesi

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

FİNANSMAN MATEMATİĞİ

FİNANSMAN MATEMATİĞİ FİNANSMAN MATEMATİĞİ Serbest piyasa ekonomisinde, sermayeyi borç alan borç aldığı sermayenin kirasını (faizini) öder. Yatırımcı açısından faiz yatırdığı paranın geliridir. Başlangıçta yatırılan para ise

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ FİNANSAL YÖNETİM İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ YÖNETİMİ VE Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA ÇALIŞMA SERMAYESİ Kısa vadeli veya cari varlıklar ve borçlar topluca çalışma sermayesi olarak bilinir. Dönen Varlıklar:

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Özkaynak nedir? Vergi Usul Kanunu na göre, özkaynak bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup; işletme sahibinin ya da ortakların işletmeye koymuş olduğu varlığı

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski

Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski Tahvil Değerleme Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski Tahvili çıkaran kuruluş, vadesinde anapara ve faizi ödeyeceğini taahhüt etmesine rağmen finansal durumunda ortaya çıkabilecek bir

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar 30/06/2012 31/12/2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 162,386,680 111,266,256

Detaylı

FİNANSAL HESAPLAMALAR

FİNANSAL HESAPLAMALAR FİNANSAL HESAPLAMALAR Finansal değerlendirmelerin tutarlı ve karşılaştırmalı olabilmesinin yanı sıra kullanılan kaynakların maliyet, yapılan yatırımların alternatif getiri analizlerini yapabilmek amacıyla;

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU p Satışların maliyeti tablosu, gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir mali tablodur.

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 635,898,086.65 583,896,838.74 1- Kasa 14 36,621.14 15,605.84 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 3- Bankalar 14 635,861,465.51 583,868,744.90

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 579,235,107.46 443,645,999.64 1- Kasa 14 27,572.45 19,250.24 2- Alınan Çekler 14 5,000.00 11,758.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 579,202,535.01

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2007-2008-2009-2010 ve 2011 hesap dönemlerine

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

(31/03/2014) (31/12/2013) A-

(31/03/2014) (31/12/2013) A- TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR Dönem Dönem I- Cari Varlıklar Not A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.067.054 300.000 1- Kasa 33-2- Alınan

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.696.632 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 149.747.512 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.788.362 171.907.736 1- Kasa 14-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 148.584.889 155.175.354 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 344,276,641.97 1- Kasa 20,553.36 2- Alınan Çekler 52,155.00 3- Bankalar 344,242,919.76 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -38,986.15

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı