T.C. RESMİ GAZETE ÎC Â, N U N L IA R. Kuruluş tarihi: 7 Ekim /111/1950 tarih ve 5655 sayılı kanuna ek Kanun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. RESMİ GAZETE ÎC Â, N U N L IA R. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. 24/111/1950 tarih ve 5655 sayılı kanuna ek Kanun"

Transkript

1 T.C. RESMİ GAZETE Kuruluş tarihi 7 Ekim n İdare ve yem işleri için i j İaft?&fcâtef Neşriyat ve Müdevvenat i umum Müdürlüğüne j müracaat olunur i 12 HAZİRAN 1957 Ç A R Ş A M B A Sayı 9631 "i ÎC Â, N U N L IA R 6978 sayılı kanıma bağlı (2) sayılı cetvelde ve aynı kanunun 12 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında Kanun Kanun No 6994 Kabul tarihi 3/6/1957 Madde sayılı kanuna bağlı (2) sayılı cetveldeki «Su Ürünleri ve Avcılığı İşleri Müdürlüğü» kadroları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir Muvakkat madde Tahsisatlar, 1957 malî yılında, alâkalı bütçelerin maaş tertiplerindeki tahsisatlardan ödenir. Madde 3 Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. Madde 4 Bu kanun hükümlerini icraya Maliye Vekili memurdur. C E T V E L D. Memuriyetin nev'i Ad d Maaş Müdür Uzman» Yardımcısı Kontrolör Madde sayılı kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir Madde 4 Bu kanun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur. Madde 12 Bu kanun 29 Haziran 1957 tarihinden itibaren mer'idir. Madde 3 Bu kanun 29 Haziran 1957 tarihinden itibaren mer'idir Kadro derecesi Aylık tahsisat No, Tertip Cilt Sahif» Retail Siy, «o. Bulıih D (Utar Tai tip Oust* Cilt SaMfe SKH İSgili Sanan 6973 Saa&yi Vekâleti Kural m ı<t Vakfeleri hakkında Kanun 27/5/ İlgili Kanun i Maliye Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri "hakkındaki '299$»ayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 3/4/ /111/1950 tarih ve 5655 sayılı kanuna ek Kanun Kanun No 6995 Kabul tarihi 5/6/1957 Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu Kanun No 6996 Kabul tarihi 5/6/1957 Madde 1 Temyiz Komisyonu Reisi, Daire Reisi, âza ve raportörleriyle Muvazzaf itiraz Komisyonu Reis, âza ve raportörlerine aylıkları ile birlikte bağlı cetvelde gösterilen miktarda tahsisat verilir. Tahsisat miktarının tâyininde, kadro aylıkları ve bulundukları memuriyet kadrosundan aşağı dereeede aylık alanların aldığı aylık derecesi esas tutulur. Madde 2.Bu kanuna göre verilen tahsisatın istihkak esasları ve sureti tediyesi hakkında ilgisine göre tarih ve 5017 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki hükümler tatbik olunur. Madde 1 Gülhane Askerî Tıp Akademisi Millî Müdafaa Vekâle^ tine bağlı ilmî muhtariyeti haiz yüksek eğitim, öğretim ve araştırma yapan akademik bir müessese ve ordunun sağlık işlerinin en yüksek istişari organı olup bu kanuna ve bu kanun gereğince çıkarılacak nizamname hükümlerine göre idare olunur. Madde 2 Gülhane Askerî Tıp Akademisi, Akademi ve Tatbikat Hastanesi olmak üzere iki kısımdan teşekkül eder. A) Akademinin vazifeleri şunlardır

2 Sahife rî7294 (Resmî Gaaete) i 2 HAZİRAN 1SS? a) Üniversitelerin ilgili fakültelerinden mezun olan askerî tabip ve diş tabibi ve eczacıların staj müddeti devammca yaparak gerekli tekâmüllerini sağlamak, eğitim ve öğretimini b) Yedek askerî tabipler, diş tabibi ve eczacıların askerî tababet bakımından gerekli eğitim ve Öğretimim sağlamak, c) Sıhhiye astsubay ve ordu hemşire okulları öğrencilerinin eğitim ve öğretimini sağlamak, d) Ordunun muhtaç olduğu mütehassıs ve müşavir tabip ve eczacıları yetiştirmek, e) Kurslar açmak suretiyle ordunun gerek muvazzaf ve gerek yedek sıhhi personelinin meslekî bilgilerini artırmak, barış ve savaşta askerî sağlık vazifeleri bakımından tekâmüllerini sağlamak, f) Askerî ve genel tababet sahalarında araştırmalar yapmak, memleketin epidemiyolojik durumunu tetkik etmek, ordunun sağlığını ilgilendiren her çeşit meselelerde hakem ve müşavirlik vazifesini görmek. g) Orduda vukua gelecek salgınlarla mücadele ve korunma için lüzumlu tedbirleri almak. B) Tatbikat Hastanesinin vazifeleri şunlardır a) Eğitimle ilgili klinik ve îâboratuvar çalışmaları yapmak, stajyer, asistan, başasistan ve diğer sıhhi personelin eğitimini ve her yönden tekâmülünü sağlamak maksadiyle birinci madde gereğince yapılacak nizamnamede tesbit edilecek nispet ve esaslar dâhilinde ordu mensuplarının ve ailelerinin ve sivil şahısların muayenelerini ve ayaktan veya yatırarak tedavilerini yapmak. Madde 3 Gülhane Askerî Tıp Akademisinin öğretim ve idare işleri a) Kumandan; b) Profesörler Heyeti; c) idare Heyeti; tarafından görülür. Madde 4 Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kumandanı, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Profesörleri arasından 1 inci madde gereğince yapılacak nizamnamede gösterilecek şartlar dâhihnde Millî Müdafaa Vekili tarafından tâyin edilir. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kumandanı, Gülhane Askeri Tıp Akademisinin âmiri olup profesörler ve idare heyetlerine reislik yapar. Akademinin ve Tatbikat Hastanesinin her türlü işlerini tedvir eder. Madde 5 Profesörler Heyeti, Gülhane Askerî Tıp Akademisi'nin ordinaryüs profesör ve profesörleriyle müstakil olarak ders vermekle vazifeli doçentlerden teşekkül eder. Profesörler Heyeti, Akademide kürsü ve enstitülerin kurulması, ^kaldırılması, ve birleştirilmesi ve sair her türlü akademik çalışmalarla ilgili hususlar hakkında kararlar verir, Akademi öğretim üyelerini, baş asistan ve asistanlar namzetlerini ve yabancı memleketlere ^ordu sıhhi personelini seçer. Madde 6 "üyesinden teşekkül eder. gönderilecek idare Heyeti, Profesörler Heyetince seçilecek 4 öğretim idare Heyeti, Askerî Tıp Akademisinin idaresiyle ilgili hususlarda kumandanın yardımcısıdır. Profesörler Kurulu kararlarının ve Akademi Tatbikat Hastanesine ait nizamname ve talimatnameler hükümlerinin yerine getirilmesini sağlıyacak karar ve tedbirleri alır. Madde 7 Gülhane Askerî Tıp Akademisinin öğretim üyeleıi, Gülhane Askerî Tıp Akademisi doçent, profesör ve ordinaryüs profesörleridir. Madde 8 Gülhane Askerî Tıp Akademisi doçentleri, 4936 sayılı Üniversiteler Kanununa göre üniversite doçenti unvanım kazanmış olanlar arasından seçilir. Madde 9 Gülhane Askerî Tıp Akademisi profesörleri, 4936 sayılı Üniversiteler Kanununa göre üniversite doçenti unvanını kazanmış olanlar arasından Akademi Profesörler Heyetince, birinci madde gereğince yapılacak nizamnameye tevfikan seçilir. Gülhane Askerî Tıp Akademisi profesörlüğüne seçileceklerden aranacak şartlar şunlardır a) En az beş yıl Gülhane Askerî Tıp Akademisi doçentliğini yapmış veya 4936 sayılı kanuna göre üniversite doçenti unvanım kazandıktan sonra yedi yıl uzmanlığı ile ilgili bir ilim veya meslek işinde çalışmış bulunmak. (Akademi dışında bir müddet çalıştıktan sonra Gülhane Askerî Tıp Akademisinde vazifelendirilen doçentler için bu müddet Gülhane Askerî Tıp Akademisinde geçmiş gibi hesap olunur. Ancak bu müddetin en az bir yılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi doçentliğinde geçmiş olması şarttır.) b) ilmî kudretini ve öğretim kabiliyetini 4936 sayılı Üniversiteler Kanununa göre doçentlik imtihanını kazandıktan sonraki yayımlan ve çalışmaları ile tanıtmış olmak. Madde 10 Gülhane Askerî Tıp Akademisi ordinaryüs profesörleri, bir kürsünün idaresi için Gülhane Askerî Tıp Akademisi profesörleri arasından birinci madde gereğince yapılacak nizamnamesine tevfikan seçilirler. Ordinaryüs profesörlük için aranılacak şartlar şunlardır a) En az beş yıl profesörlük etmiş olmak, b) Üstün değerde ilmî araştırmalar, yayımlar yapmış bulunmak ve meslekteki üstün başarılariyle tanınmış olmak. Madde 11 Gülhane Askerî Tıp Akademisi doçentlerinin tâyinleri Millî Müdafaa Vekilinin tasdiki ile, profesör ve ordinaryüs profesörlerin tâyinleri Millî Müdafaa Vekilinin teklifi üzerine yüksek tasdikle yapılır. Madde 12 Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğretim yardımcıları başasistan ve mütehassıslardır. Bunların seçimleri ve vazifeleriyle ilgili hususlar birinci madde gereğince yapılacak nizamnamede gösterilir. Madde 13 Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğretim üyeleri, birinci madde gereğince yapılacak nizamnamede gösterilen sebeplere göre ve Akademi Profesörler Heyeti'nin kararı üzerine Akademideki öğretim vazifelerinden alınabilirler. Madde 14 Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğretim üyeliğinden ayrılmış olanlar Gülhane Askerî Tıp Akademisine mahsus akademik unvanlarını muhafaza ederler. Profesörler Heyeti kararı ile akademik unvanlardan mahrum edilme halleri birinci madde gereğince yapılacak nizamnamede belirtilir. Madde 15 Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğretim üyeleri, haliçte resmî veya hususi bir işi bulunmadıkça Akademi tazminatı adiyle aşağıda belirtilen miktarlar üzerinden bir tahsisat alırlar Lira Akademi Kumandanı ve ordinaryüs profesörleri 400 Akademi profesörleri 300 Akademi doçentleri 200 Muvakkat madde Bu kanunun mer'iyete girdiği tarihte Gülhane Askerî Tıp Akademisinin müstakil kürsülerinde bilfiil öğretim vazifesi yapmakta olanlar, bu kanunla tesbit olunan Gülhane Askerî Tıp Akademisi profesörü unvan ve hakkını haiz olurlar. Madde 16 Bu kanun neşri talihinde mer'iyete girer. Madde 17 Bu kanun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur. LANLA Anamur Belediye Reisliğinden 1 Anamur Belediyesince elektrik şebekesinin çürümüş ağaç direklerinin demir direğe tahvil^ işi 4768 sayılı kanunun 14 üncü maddesi jgereğince açık eksiltmeye konulmuştur. 2 işin keşif bedeli (,64.134,40) liradır. Muvakkat teminat 3 Eksiltme 2 Cuma günü saat 11 de Anamur Belediye Dairesinde Encümen huzurunda yapılacaktır. 4 Eksiltmeye girmek isteyenlerin bu kabîl işler yaptıklarına dair resmî devairden aldıkları belgeleri ibraz etmeleri şarttır. 5 Bu işe ait dosya ve şartname her gün Belediye Dairesinde bedelsiz olarak görülebilir. Keyfiyet ilân olunur / 4-1

3 12 HAZİRAN 1957 (Beamî Caseto) Sahife M. M. V. 1 No, lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Askerî alınacaktır. birlikler Tahmini ihtiyacı için 300 ton çekilmiş mutfak tuzu satın tutan lira olup geçici teminatı 3150 liradır, ihalesi 21/6/1957 günü saat da 300 ton çekilmiş mutfak tuzu bir istekliye ihale edilebileceği gibi 150 şer tonluk partiler halinde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir, îsteklileun belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını komisyon başkanlığına vermeleri ilân olunur / 4-3 M. M. V. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Kapalı zarf usulü ile aşagma cins, miktar, muhammen bedel ve teri inatları j azılı 4 kale/n ilâç satınaltnacaktır. C I a s i Vazelin Kkit PJrarruûon toz Laminai sodik Go m fuahlk \m Miktarı Kilo Muhammen bedeli Lira Geçici teminatı Lira Krş. Tutarı ihalesi 18 Haziran 1957 Salı günü saat de Komisyonda yapılmaktır. Şartnameler her gün komisyonda ve istanbul Lv. Â. ilân Ks. d.», gür Jle'jslli. Dört kaleminde bir mütaahhide ihale edilebileceği gibi '.valem itibarı ile parçalara bölüntrek ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir, islenilen ilâçların lu.psi bulunmadığı takdirde beher ilâcm yarısmnaıı aşağı o mam ak şart ile teklif edilen miktarlar alınacaktır, gul o rebll'ı len komi 5 gecik i ihaleye 9 r l ve 9c* sayılı kanunların müsaade ettiği ecza ticareti ile mesti r.ıü.igsceeier, ithalâtçı firmaların kendileri veya vekilleri gi- Tolipler 2190 sayılı I-^'iunun hükümleri dairesinde hazırlıyacakklif zarıi-îîm üıale saatinden bir saat evvel makbuz mukabili nn t>ı-'îr*?nl'ğiüa vereceklerdir. Posta ile gönderilecek zarflardaki ızltv hiç bîr suret!» kabul edilmez. K;pah zarf usulü ile İzmir'de IIv. Hrb. Okulunda i inci ks. inşaatının ısıtrıa havalandırma ve klima tesisatı yaptırılacaktır / İM Keşif bedeli _ lira 50 kuruş olup geçici teminatı liradır. İhalesi 29 Haziran 1957 Cumartesi günü saat de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler hergün öğleden evvel Komisyonda, istanbul Lv. Â. ilân ks. da ve İzmir'de Yurt içi Bölge Sat. Al. Kora. Bşk. lığında görülebilir. İsteklilerin ihale gününden en as üç gün evvel Hv. Ikm. Mlz. Kor. K. lığına müracaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabliinde Komisyon Başkanlığına verebilir] sr. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir suretle kabul edilmez. Nafıa Vekâletinden Ankara Nai'ıa Müdürlüğünden 2262 / lira keşif bedelli Ankara Yenimahalle Polis Karakolu binasının ikmali inşaatı işi kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konmuştur. 2 - Talipliler bu işe ait eksiltme dosyasının her gün mesai saatleri dâhilinde Nafıa Müdürlüğü kaleminde görebilirler. 3 Eksiltme 24/6/1957 Pazartesi günü saat da Hükümet Konağında Nafıa Müdürlüğü odasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 4 Muvakkat teminatı liradır. 5 ' ihaleye girebilmek için e > Kanuni muvakkat teminatını, b) 1957 yılına ait ticaret odası vesikasını, c) > Eksiltme gününden en az üç gün evvel ı(tatil günleri hariç) vilâyet makamına dilekçe ile müracaat ederek alacakları fennî ehliyet vesikasını ve teklif mektuplarını mevzuata uygun şekilde ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona makbuz mukabilinde vermeleri veya göndermeleri ilân olunur. 6 Postada vâki gecikmeler nazara alınmaz / 4-3 Yapı işleri İlânı 1 Eksiltmeye konulan iş Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binası çamaşırlık kısmında yaptırılacak kontrol şefliği arşiv dolapları (rafları) işidir. Keşif bedeli (13.094,74) liradır. 2 Eksiltme 24/6/1957 Pazartesi günü saat* 16 da Nafıa Vekâleti Yapı ve imar işleri Reisliği eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktın 3 Eksiltme şartnamesi ve ekleri Yapı ve imar işleri Reisliğinde görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulüne göre (982,11) liralık muvakkat teminat vermeleri ve eksiltme şartnamesi gereğince yılı ticaret odası vesikası ibraz etmeleri lâzımdır. 5 istekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır, (özel ve tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez.) 6 isteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir surette başardığını veya idare ve denetlediğini isbata yarar belgeleriyle birlikte ihale gününden en az,(tatil günleri hariç) üç gün önce Nafıa Vekâleti Yapı ve imar işleri Reisliğine müracaat ederek bu işin eksiltmesine girebilmek için ehliyet vesikası almaları şarttır. 7 istekliler kendilerinden istenilen vesikaları ve teklif' mektuplariyîe birlikte zarflara koymaları ve zarfın arkasına yapıştırılacak mumun para ile olmamak üzere mühür veya imza ile. iyice kapatmaları ve eksiltme günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır / 4~& Karayolları Umum Müdürlüğünden KÖPRÜLER YAPIMI Eksiltmeye konulan iş Amasya - Merzifon ve Amasya - Zile yolundaki iki köprü yapımı olup keşif bedelleri iftarı (Ööö 7Iö,2S &, Ait* yüz altıbln yediyüz onaltı lira yirmi dokuz kuruştur. 2 Eksiltme günü 24/6/1957 tarihine rabiayaa Pazartesi günü saat onaltı da Ankara'da Karayolları Umum Müdürlüğü binasında yapım daiı..si başkanlığı odasında toplanacak olan iiarayolları EKniltme Komisyonunca 3 Eksiltme evrakı Vezneye yatırılacak (30.35) ot az lira oluzbeş kuruş bedele ait makbuz karşılığında Ankara'da Yenişeîıir'de Tuna Caddesinde Tuna Handa Karayolları Umum Müdürlüğüm fin Telark Hesaplar şubesinden alınabilir. 4 - Eksiltmeye girebilmek için a) IslokHlerın 1957 yılma ait ticaret odası belgesiyle usulü dairesince (2 0lü) yirmi sükizbin ondokuz liralık muvakkat teminat verme eri; 1 b) ist eki ilerin (tatil, müracaat ve eksiltme günleri hariç olmak 19/6/1957 Çarşamba günü mesai saati sonu olup Umum Müdünük umum evrak kaydı tarihi muteberdir) bir dilekçe ile (Telgrafla müracaat kabul ulunmaz) Karayolları Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine Karayolları Umum Müdürlüğü eksiltmelerine giriş şartları hakkındaki yönetmeliğin a, b, c fıkralarında yazılı (Mütaahhitlik karnesi, bauka referansı, plân ve teçhizat beyannameleri, teahhüt beyannamesi Not Müracaat dilekçesine eklenmesi mecburi olan yukarıca yazılı vesikalardan her hangi biri eksik olursa veya müracaat mütaahhitlik karnesi müracaatı ile birlikte yapılmış ise bu müracaat nazarı itibara alınmaz ve belge verilmez. hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat onbeşe kadar makbuz karşılığında komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. Keyfiyet ilân olunur. i 2000 / Eksiltmeye konulan iş Balıkesir Vilâyetinin muhtelif yolları üzerinde beş aded köprü yapımı olup keşif bedelleri tutarı ( ,27) Bir milyon üçyüz altmışiki lira yirmiyedi kuruştur.

4 Sahife 1729o <Regmî Gagete). 12 HAZİRAN Eksiltme günü 5/7/1957 tarihine rastlayan Cuma günü saat onaltıda Ankara'da Karayolları Umum' Müdürlüğü binasında yapım dairesi başkanlığı odasında toplanacak olan Karayolları Eksiltme Komisyonunca 3 Eksiltme evrakı Vezneye yatırılacak (50, ) elli lira bedele ait makbuz karşılığında Ankara'da Yenişehir de Tuna Caddesi Tuna Handa Karayolları Umum Müdürlüğünün Teknik Hesaplar Şubesinden alınabilir. (43.761, ) kirküçbin yediyüz altmışbir liralık muvakkat teminat vermeleri. üzere) Eksiltme gününden en az üç gün evvel (Bu iş için son müracaat 1 Temmuz 1957 Pazartesi günü mesai saati sonu olup Umum Müdürlük umum evrak kaydı tarihi muteberdir) bir dilekçe ile '(Telgrafla müracaat kabul olunmaz) Karayolları Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine Karayolları Umum Müdürlüğü eksiltmelerine giriş şartlan hakkındaki yönetmeliğin a, b, c fıkralarında yazılı (Mütaahhltlik karnesi, banka referansı, plân ve teçhizat beyannameleri, taahhüt beyannamesi Not Müracaat dilekçesine eklenmesi mecburi olan yukarıda yazılı vesikalardan herhangi biri eksik olursa veya müracaat mütaahhitlik karnesi müracaatı ile birlikte yapılmış ise bu müracaat nazarı itibare alınmaz ve belge verilmez. h'azırhyacakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat onbeşe kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Keyfiyet ilân olunur / Eksiltmeye konulan iş Kütahya Vilâyetinde, muhtelif yollar üzerinde Muhipler, Altındaş, Emet köprülerinin bir grup halinde yapımları olup keşif bedelleri tutarı ( ,93) dörtyüz seksenüçbin dokuzyüz yetmişiki lira doksanüç kuruştur. 2 Eksiltme günü 4/7/1957 tarihine rastlayan Perşembe günü saat onaltıda Ankara'da Karayolları Umum Müdürlüğü binasında Yapım Dairesi Başkanlığı odasında toplanacak olan Karayolları Eksiltme Komisyonunca 3 Eksiltme evrak Vezneye yatırılacak (24,30) yirmi dört lira otuz kuruş bedele ait makbuz karşılığında Ankara'da Yenişehir'de Tuna Caddesi Tuna Handa Karayolları Umum Müdürlüğünün Teknik Hesaplar Şubesinden alınabilir. (23.109, ) yirmiüçbin yüzdokuz liralık muvakkat teminat vermeleri, 29 Haziran 1957 Cumartesi günü mesai saati sonu olup Umum Müdürlük umum evrak kaydı tarihi muteberdir) bir dilekçe ile (Telgrafla müracaat kabul olunmaz) Karayolları Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine Karayolları Umum Müdürlüğü eksiltmelerine giriş şartları hakkındaki yönetmeliğin a, b, c fıkralarında yazılı (Mütaahhitlik karnesi, banka referansı, plân ve teçhizat beyannameleri, taahhüt beyannamesi ve teknik personel beyannamesi) evrakı noksansız olarak bağlayarak Not Müracaat dilekçesine eklenmesi mecburi olan yukarıda yazılı vesikalardan herhangi biri eksik olursa veya müracaat mütaahhitlik karnesi müracaatı ile birlikte yapılmış ise bu müracaat nazan itibare alınmaz ve belge verilmez. hazırhyacaklan teklif mektuplarını eksiltme günü saat onbeşe kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Keyfiyet ilân olunur / Eksiltmeye konulan iş Adana Vilâyetinde, - Adana - Ceyhan Devlet yolunda Seyhan ve Ceyhan köprüleri yapımı olup keşif bedelleri tutan ( ,65) dört milyon beşyüz otuzbirbin yüzkırküç lira altmışbeş kuruştur. 2 Eksiltme günü 12/7/1957 tarihine rastlayan Cuma günü saa,t onaltıda Ankara'da Karayolları Umum Müdürlüğü binasında Yapım Dairesi Başkanlığı odasında toplanacak olan Karayolları eksiltme Komisyonunca 3 Eksiltme evrakı Vezneye yatırılacak (50, ) elli lira bedele ait makbuz karşılığında Ankara'da Yenişehir de Tuna Caddesi Tuna Handa Karayolları Umum Müdürlüğünün Teknik Hesaplar Şubesinden alınabilir. ( , ) yüzkırkdokuz bin altıyüz seksenbeş liralık muvakkat teminat vermeleri, 3 Temmuz 1957 Çarşamba günü mesai saati sonu olup Umum Müdürlük umum evrak kaydı tarihi muteberdir) bir dilekçe ile (Telgrafla müracaat kabul olunmaz) Karayolları Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine Karayolları Umum Müdürlüğü eksiltmelerine giriş şartları hakkındaki yönetmeliğin a, b, c fıkralarında yazılı (Mütaahhitlik karnesi, banka referansı, plân ve teçhizat beyannameleri taahhüt beyannamesi Not Müracaat dilekçesine eklenmesi mecburi olan yukarıda yazılı vesikalardan herhangi biri eksik olursa veya müracaat mütaahhitlik karnesi müracaatı ile birlikte yapılmış ise bu müracaat nazarı itibare alınmaz ve belge verilmez. hazırhyacaklan teklif mektuplarını eksiltme günü saat onbeşe kadar makbuz karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Keyfiyet ilân olunur / 4-1 Ürgüp Asliye Hukuk Hâkimliğinden Dosya No 957/7 Ürgüp'ün Orta Mahallesinden Güldane Uçar tarafından, kocası Ziya Uçar aleyhine ikame eylediği boşanma dâvasının yapılmakta olan muhakemesinde Dâvah Ziya Uçar'm adresinin meçhul bulunduğundan 8/5/1957 tarihli duruşma için ilânen tebligat yapıldığı halde gelmediği gibi bir vekil de göndermemiştir, bu kere 17/6/1957 günlü duruşmaya gelmediği ve bir vekil de göndermediği takdirde muhakemenin gıyabında cereyan edeceği, gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur /1-1 T A, S H 1 H 1 «6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 6558 sayılı kanunun bazı maddelerinin tadili ve bazı maddelerine fıkralar ilâve edilmesi hakkındaki 6987 numaralı kanun» un neşredildiği 6/6/1957 tarihli ve 9626 sayılı Resmî Gazete'nin inci sahifesinin 2 nci sütununun 47 nci satırındaki j;sağlanmaları) kelimesi (sağlamaları); 2 Aynı gazetenin nci sahifesinin 2 nci sütununun 7 nci satırındaki (Maznun) kelimesi ı(munzam); 3 «Maliye Vekâleti Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 5655 sayılı kanunla 6347 sayılı kanunun 2 nci maddesinde ve 3656 sayılı kanuna bağlı cetvellerde tadilât yapılmasına mütedair 6991 numaralı kanun» un neşredildiği 7/6/1957 tarihli ve 9627 sayılı Resmî Gazete'nin İnci sahifesinin birinci sütununun 57 nci satırındaki (ettirmiyen) kelimesi (ettirmeye) olarak. Tashih olunur. Başvekalet Devlet Matbaası

5 12 Haziran 1957 RESMİ GAZETE Sayı9631 İÇİNDEKİLER Kanunlar Sayfa Kanun No Sayılı Kanıma Bağlı (2) Sayılı Cetvelde ve Aynı Kanunun 12 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 1 Kanun No /111/1950 Tarih ve 5655 Sayılı Kanuna Ek Kanun 1 Kanun No6996 Gülhane Askerî Tıp Akademisi Hakkında Kanun 1 İlanlar 2

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T. c. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurudur. 23 TEMMUZ 1964 Perşembe Sayı : 11761 KANUNLAR 765 sayılı

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

Resmî Gazete KANUN. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI: 5512 PAZARTESİ. Yabancı memleketlere gönderilecek memurlar hakkında kanun

Resmî Gazete KANUN. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI: 5512 PAZARTESİ. Yabancı memleketlere gönderilecek memurlar hakkında kanun Resmî Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 20 EYLÜL 194S PAZARTESİ SAYI: 5512 V KANUN Yabancı memleketlere

Detaylı

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk T.C. esmî Gazete r İdare ve yaz% işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mûdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ Sayı: 6821 J KAN UN özel idarelerden

Detaylı

412 Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında Kanun. (Resmî Gazete ile yayımı : 8. 7. 1967 - Sayı : 12642)

412 Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında Kanun. (Resmî Gazete ile yayımı : 8. 7. 1967 - Sayı : 12642) 412 Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı :.. 1 - Sayı : 1242) No. Kabul tarihi 2 4.. 1 MADDE 1. Merkezi Ankara'da olmak üzere «Hacettepe Üniversitesi adı ile tüzel haiz

Detaylı

Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 25 NİSAN 1949 PAZARTESİ KANUNLAR. No.

Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 25 NİSAN 1949 PAZARTESİ KANUNLAR. No. T.C. R esmı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 16-1920 İdare veyazıişleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 25 NİSAN 1949 PAZARTESİ Sayı: 7190 KANUNLAR Pasaport Kanununa

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir.

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Sayın MeslektaĢımız; 08.01.2010 Sirküler, 2010/1 Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Ücretlerde

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK)

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1)

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3458 Kabul Tarihi : 17/6/1938 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 28/6/1938 Sayı : 3945 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 19 Sayfa : 527 *

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

T.C. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 OCAK 1952 ÇARŞAMBA KANUN

T.C. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 OCAK 1952 ÇARŞAMBA KANUN T.C. Resmî Gazete r idare ve yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat umum Müdürlüğüne müracaat olunur Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 OCAK 1952 ÇARŞAMBA Sayı: 7997 KANUN Türkiye Büyük Millet

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-80 Sirküler Tarihi :31.12.2013 Konu : 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Damga Vergisi Oran ve Tutarları 30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Büyükkonuk ta oluşturulacak Kültür Sanat

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA DESTEK PERSONEL HİZMETİ ALIM İHALESİ İLANI (İKN 2015/32244)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA DESTEK PERSONEL HİZMETİ ALIM İHALESİ İLANI (İKN 2015/32244) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA DESTEK PERSONEL HİZMETİ ALIM İHALESİ İLANI (İKN 2015/32244) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. No: 2010/58 Tarih: 31.12.2010 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 50) 488

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : Ekim -90 r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur MAYIS 9 CUMARTESİ Sayı: 9 KANUNLAR Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

Res mı Gazete KANUNLAR R. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 11675 PAZARTESİ

Res mı Gazete KANUNLAR R. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 11675 PAZARTESİ T.C. Res mı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 6 NİSAN 1964 PAZARTESİ Sayı: 11675 KANUNLAR R Bulgaristan'ın

Detaylı

T. B. M. M. KARARLARI

T. B. M. M. KARARLARI Kurulu* tarihî: 7 Ekim 1836-1920 V İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 24 ARALIK 1954 CUMA KANUN Ticaret Kanununun 483 ve 484 üncü maddelerinde

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

T. C. Resmî Gazete KANUNLAR. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 ÇARŞAMBA

T. C. Resmî Gazete KANUNLAR. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 ÇARŞAMBA T. C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 idare «e yom işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Uüdevvenest umum Müdürlüğüne müracaat olunur 19 EKİM 1960 ÇARŞAMBA Sayı: 10633 KANUNLAR Ulaştırma Bakanlığı

Detaylı

1472 Sayılı Kanunla Açılmış Bulunan Resmi Yüksekokulların Üniversite ve Akademilere Devredilmesi Hakkında Kanun

1472 Sayılı Kanunla Açılmış Bulunan Resmi Yüksekokulların Üniversite ve Akademilere Devredilmesi Hakkında Kanun 22 2 Sayılı Kanunla Açılmış Bulunan Resmi Yüksekokulların Üniversite ve Akademilere Devredilmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 2.. 99 - Sayı: ) No. Kabul tarihi 22 22.. 99 MADDE. 2 sayılı özel

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ 01/01/2013 SİRKÜLER 2013/14 Sayın Yetkili; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için uygulanacak nispi vergi oranları ve maktu vergilerin 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 21 HAZİRAN 1977 SALI. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 21 HAZİRAN 1977 SALI. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 r Yönetim vm Ya»* işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüm* başvurulur. 21 HAZİRAN 1977 SALI Sayı : 15973 J YÜRÜTME

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz.

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kayıt No. 2016/639 İhalenin Şekli: Açık İhale İhalenin adı: Tarım ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmet Alımı. : İhale Tarih ve Saati : 28/01/2016 PERŞEMBE günü saat

Detaylı

_ 54 Uçuş hizmetleri tazminat Kanunu

_ 54 Uçuş hizmetleri tazminat Kanunu _ 54 Uçuş hizmetleri tazminat Kanunu (Resmî Gazete İle yayımı-:.1.63 - Sayı : 312) 144- Kabul tarihi. 1. 63 MADDE 1. Tarifler : Bu kanunda geçen terimlerin tarifleri aşağıdaki gibidir : a) Pilot ve pilot

Detaylı

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI İLAN AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1-)İlimiz Merkez Hamidiye- Alaca Mahallesinde bulunan mülkiyeti İl sine ait ve özellikleri aşağıda belirtilen 304 adet taşınmazın

Detaylı

Geizet e KANUNLAR CUMA. tarihi: 7 Ekim 1336-192s; Sayı : 8863. Kuralm 26 KASIM 1954. Belediye 'lammuna bazı maddeler eklenmesine ve bu kanunun

Geizet e KANUNLAR CUMA. tarihi: 7 Ekim 1336-192s; Sayı : 8863. Kuralm 26 KASIM 1954. Belediye 'lammuna bazı maddeler eklenmesine ve bu kanunun Geizet e Kuralm tarihi: 7 Ekim 1336-192s; îdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 26 KASIM 1954 CUMA Sayı : 8863 1. KANUNLAR Belediye 'lammuna bazı

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

T.C Resmi Gazete KANUNLAR PAZARTESİ. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 6827

T.C Resmi Gazete KANUNLAR PAZARTESİ. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 6827 T.C Resmi Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 t dar e ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 9 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ Sayı: 6827 KANUNLAR Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL)

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) SİRKÜLER 2015/03 01/01/2015 Sayın Yetkili; 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 30 Aralık 2014

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 2 Fen Adamlarının Gruplandırılması... 2 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 4 Fen Adamlarının Yetki ve... 4

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

EK: VII ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ DEĞERLENDİRME FORMU MÜRACAAT DOSYASINDA; 1- TİCARET SİCİL GAZETELERİ:

EK: VII ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ DEĞERLENDİRME FORMU MÜRACAAT DOSYASINDA; 1- TİCARET SİCİL GAZETELERİ: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:52) MADDE 1 23/1/2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 31 Seri No lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 31.12.2013/237-1 2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılına ait damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 57 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 488 sayılı Damga

Detaylı

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME (TRAFO) SATIŞI YAPILACAKTIR SATILACAK TRAFOLARLA İLGİLİ BİLGİLER: Madde 1- Satılacak trafoların sıra numarası, cinsi, niteliği aşağıda

Detaylı

Tebliğ. Damga Vergisi Kanunu. Genel Tebliği. (Seri No: 44)

Tebliğ. Damga Vergisi Kanunu. Genel Tebliği. (Seri No: 44) Maliye Bakanlığından: Tebliğ Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44) 5281 sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun[1] ile 488

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: Ġlgili Mevzuat: 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine göre Mühendis ve Veteriner Hekimlere ödenecek Seyyar Görev Tazminatı ile Mühendislere ödenecek arazi tazminatı (ek özel hizmet tazminatı) ve geçici

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası 5273 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

2009 YILI DAMGA VERGĐSĐ TUTARLARI

2009 YILI DAMGA VERGĐSĐ TUTARLARI 02.01.2009/3 2009 YILI DAMGA VERGĐSĐ TUTARLARI ÖZET : 2009 yılına ait damga vergisi tutarlarının belirlendiği, 51 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/5 5 /1/2015 İçindekiler: * 2015 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. 2015 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI: 1.Yeni Damga Vergisi Tutarları: Damga Vergisi

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlık İl Müdürlükleri ile Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde düzenlenen çiftçi eğitim kurslarında teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden öğretici/uzman öğretici veya

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat M Genel Müdürlüğüne M başvurulur. 12 Ekim 1977 ÇARŞAMBA Sayı : 16082 YÜRÜTME

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı