Resmî Gazete KANUN. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel SAYI: 5512 PAZARTESİ. Yabancı memleketlere gönderilecek memurlar hakkında kanun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmî Gazete KANUN. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI: 5512 PAZARTESİ. Yabancı memleketlere gönderilecek memurlar hakkında kanun"

Transkript

1 Resmî Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 20 EYLÜL 194S PAZARTESİ SAYI: 5512 V KANUN Yabancı memleketlere gönderilecek memurlar hakkında kanun Kanun No: 4489 Kabul tarihi: 13/9/1943 Madde 1 Umumi veya mülhak bütçe ile idare edilen dairelere We vilâyet hususi idareleri teşkilâtına mensup memurlardan: a) Yabancı bir memlekette; ilgili vekilliğin muvafakati ve İcra Vekilleri Heyetinin tasvibiyle vazife alanlara; b) Mesleğine ait tahsilini bitirmiş ve ilgili hizmetlerde en az iki yıl başarı ile çalışmış olanlardan bilgi, görgü ve ihtisaslarını arttırmak üzere yabancı memleketlere yollanmaları ilgili vekilliklerce uygun görüleceklere; Aylıkları ödenmek veya kesilmek suretile beş yıla kadar izin verilebilir. (a) fıkrası gereğince verilecek izinlerin müddetleri icabında İcra Vekilleri Heyeti kararile uzatılabilir. Madde 2 'Birinci madde uyarınca kendilerine izin verilmiş olanların: a) Memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve mükellefiyetler baki kalır. Aylıksız gidenlerden başarı ile dönenlerin de izinli oldukları müddet terfi ve tekaütlüklerinde fiili hizmet olarak hesaba katılacağı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar da terfi ettirilebilirler. b) Aylıklarının verilmesine devam edileceklerin bu istihkakları mensup oldukları dairelerin bütçelerinden ödenir. Bu kanun uyarınca izin verilen memurların izinli oldukları müddet esnasında ne suretle terfie hak kazanmış sayılacakları ve disiplin bakımından tabi tutulacakları esaslarla haklarında tatbik olunacak cezaların nasıl verileceği bağlı oldukları vekilliklerce tayin edilir. Madde 3 < Bu kanunun birinci maddesinin (b) fıkrasına göre gönderilecek olanlara yalnız yolda geçen zamana ve bir defaya mahsus olmak üzere umumi hükümlere göre ve muvakkat memıuriyetle gönderilenler misillü harcırah verilebileceği gibi ilim ve ihtisaslarını arttırmaları 'veya stajlarını yapmaları için lüzumlu masraflar ve aylıkları verilmek suretile gönderileceklerden aylıkları tutarı bulundukları mahalle ait talebe tahsisatından az'olanlara aradaki fark ilgili vekillikler bütçesindeki talebe tahsisatından Verilir. Madde 4 Birinci maddenin (b) fıkrası gereğince gönderilenlerden aylıklarının ödenmesine devam olunanlar izinli geçirdikleri müddetin iki katı, aylık almıyanlar da izinli geçirdikleri müddet kadar mensup oldukları dairelere karşı mecburi hizmetle mükelleftirler. Bunlardan daha önce mecburi hizmeti olup da tamamlamamış bulunanların eski mükellefiyetleri de yenisine eklenir. Madde 5 Bu kanun gereğince izin verilenlerden izin müddetleri bitenler hakkında iznin bittiği tarihten itibaren 1108 sayılı Maaş Kanununun memuriyetleri tahvil edilmiş olanlar hakkındaki hükümleri tatbik olunur. Ancak sözü geçen kanunun ikinci maddesine 1559 sayılı kanunla eklenmiş olan fıkra hükmünün gidiş ve geliş yol parası verilmiyecek olanlara şutnulü yoktur. Madde 6 Birinci maddenin (b) fıkrasında yazılı olanlardan beşinci madde hükmü dairesinde vaktinde işlerinin başına dönmemelerinden dolayı istifa etmiş sayılanlarla izinli bulundukları müddet içinde ceza yoliyle memurluktan çıkarılanlardan: a) Aylık almış olanlar izin müddetleri içinde maaş, ücret, yol masrafı, bilim ve ihtisas arttırma masrafı olarak aldıkları para tutarının iki katım ödemeğe mecburdurlar. b) İzinli bulundukları müddet içinde aylık almamış olanlar ise izinlerinin başladığı tarihten itibaren istifa etmiş sayılırlar. İşbu maddenin (a) fıkrası hükmüne dahi] olanlardan memlekette işlerine başladıktan sonra mecburi hizmetlerini bitirmeden vazifeden ayrılanlarla ceza yoliyle memurluktan çıkarılanlar hakkında da aynı fıkra hükmü tatbik olunur. * Mensup olduğu dairede mecburi hizmetini bitirmeden ayrılanlar gerekli tazminatı ödemedikçe veya dairesinin müsaadesi olmadıkça başka dairelerde vazife alamazlar. Buna riayet etmiyenlere ödemeğe mecbur oldukları tazminatın tutarı kadar ayrıca ağır para cezası hükmolunur. Bunları ilgili dairenin resmî tebliğine rağmen bilerek vazifeye tayin edenler de aynı mikdarda ağır para cezasına mahkûm edilirler. Mecburi hizmetini tamamlamadan Devlet teşkilâtı dışında bulunan her hangi bir hususi müessesede iş almak isteyenlerin tazminatlarını ödediklerine dair bir vesika göstermeleri şarttır. Bu şekilde vesika göstenmiyen mecburi hizımete tabi memurları ilgili dairenin resmî tebliğine rağmen bilerek kullanan şahıslar bu tazminatı üzerlerine almış sayılırlar. Madde 7 Bu, kanun hükümleri dahilinde yabancı memleketlere yollanacakların seçilmeleri ve yollanma tarzları o memleketlerdeki

2 Savfa 5834 (Resmî Gazete) 20 EYLÜL J942 Tasama ve çalışmalarının ne yolda takip ve kontrol edileceği ve ne gibi hallerde geri çağırılacakları hususları Maarif Vekilliği tarafından hnazırlanacak bir nizamname ile tesbit olunur. Madde sayılı kanunun 15 inci ve 3201 sayılı kanunun 34 üncü maddeleri ile 32% sayılı kanuni yürürlükten kaldırılmıştır. Muvakkat madde Bu kanunun neşrinden önce bir öğretim veya ihtisas vazifesi almak üzere İcra Vekilleri Heyeti karariyle yabancı bir memlekete gönderilmiş olanlardan esas vazifeleri üzerlerinde bırakı- Jaıılara verilen aylıklar taallûk ettikleri tertiplerden mahsup olunur. Madde 9 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. Madde 10 Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heveti memurdur. 15/9/1943 Resmî Dîuıor Cuet«No. Baslığı Tertip Cilt Sahife Sar I - Bu kanunda sozugeçen : 1108 Maaş Kanunu 2/7/ Maaş Kanununun ikinci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun 23/2/ II - Bu kanunla kısmen veya tamamen kaldırılan : 1700 Dahılıve memurları kanunu 19/6/ Emniyet Teşkilât Kanunu 12/6/ Memurin Kanununa ek kanun 4/1/ » M» İLÂNLAR Nafıa Vekâletinden : Gaziantep - Nizip - Kefre (Birecik) - Karkamış arasında ve umumi istikameti üzerinden takriben 90 kilometrelik demiryolu etüt ameliyatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 1 Muhammen bedeli lira, muvakkat teminatı liradır. 2 Eksiltme 24/9/1943 cuma günü saat 16 da Vekâlet Demiryollar İnşaat Dairesindeki komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, etüt fennî şartnamesi, genel şartname ve güzergâh plânından mürekkep bir takım eksiltme evrakı 135 kuruş mukabilinde Demiryollar İnşaat Dairesinden tedarik olunabilir. 4 Bu işe girmek isteyenler eksiltmenin yapılacağı tarihten en az üç gün evveline kadar bir istida ile müracaat ederek eksiltmeye girebilmek için ehliyet vesikası talebinde bulunacaklar ve alacakları bu vesikayı teklif zarflarına koyacaklardır. Vaktinde yapılmamış müracaatlar nazarı dikkate alınmıyacaktır. 5 Bu iş için teklif vermek isteyenler, teklif mektuplarını 2490 numaralı kanunun ve eksiltme şartnamesinin tarifatı dairesinde hazırlryarak 24/9/1943 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 e kadar numaralı makbuz mukabilinde Demiryollar İnşaat Dairesindeki Eksiltme Komisyonu Başkanlığına teslim edeceklerdir. 981/4-4 30/9/1943 tarihinde ihalesi yapılacağı ilân edilen Çankaya'daki ecnebi misafirler köşkünde yapılacak (7473,20) lira keşif bedelli tecrit işi görülen lüzum üzerine eksiltmeden kaldırılmıştır. Keyfiyet ilân olunur Eksiltmeye konulan iş: Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Makam ve Müsteşarlık odalarındaki kalorifer radyatörleri önüne konulacak pirinç parmaklık işidir. Keşif bedeli: (4913,70) liradır. 2 Eksiltme 22/9/1943 çarşamba günü saat 15 te JNafia Vekâleti Yapı ve İmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında pazarlık usuliyle yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak Yapı ve İmar İşleri Reisliğinde görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde (368.53) üç yüz altmış sekiz lira elli üç kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve Nafia Vekâleti Yapı ve llmar işleri Reisliğinden bu işi yapabilecek ehliyette olduğuna dair alınmış vesika ibraz etmeleri şarttır. ıl23s Yapı ve imar işleri ilânı 1 Eksiltmeye konulan iş: Ankara'da Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinin arka kısmında yapılacak derenaj işidir. Keşif bedeli: ( ) liradır. 2 Eksiltme 21/9/1943 sah günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Yapı ve îmar İşleri Reisliği Eksîltmıe Komisyonu odasında nazarlık usuliyle yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak Yapı ve İmar İşleri Reisliğinde görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde (161) yüz altmış bir liralık muvakkat teminat vermeleri ve bu işi yapabilecek ehliyette olduğuna dair Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri şarttır M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Cebeci Askeri Doktor Tatbikat Okullu konferans 'salonuna kat ilâvesi inşaatına muayyen gün ve saatte teklif olunan fiat pahalı görüldüğünden tekrar kapalı zarfla ihaleye konulmuştur. Keşif bedeli lira olup muvakkat teminatı liradır. İhalesi 7/10/943 perşembe günü saat 15 de M. M. Vekâleti 4 numaralı Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Bu iş için 50554J16 liralık malzeme bilâ bedel verilecektir. Keşif, şartname, proje ve sair evrakı komisyona müracaatla muhasebeden alınacak 654 kuruşluk makbuz mukabili her gün komisyondan alınabilir. İhaleye iştirak edebilmek için inşaat dairesinden ehlivet vesikası almak şarttır. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun maddeleri ahkâmına tevfikan hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabili komisyona vermeleri. 1222/4-1 Etimesgut'ta bir yol yaptırılması kapalı zarfla ihaleye konulmuştur. Keşif bedeli 84311,72 liradır. Muvakkat teminatı liradır. İhalesi 8/10/1943 cuma günü saat 11 de M. M. V. 4 numaralı Satın Al* ma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün komisyona müracaatla Muhasebeden alınacak 422 kuruşluk makbuz mukabili İnşaat Dairesinden alınabilir. İhaleye iştirak edebilmek için İnşaat Dairesinden ehliyet vesikası almak şarttır. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun maddeleri ahkâmına tevfikan hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden asgari bir saat evveline kadar makbuz mukabili komisyona yermeleri. Bu iş için müteahhidine bedeli mukabilinde iki iç iki dış lâstik ayrıca 1600 kilo benzin verilecek ve lâstikler bilâhare tekrar alınacaktır. 1223/4-1 Etimesgut'ta bir garnizon yol inşaatı kapalı zarfla ihaleye konulmuştur. Keşif bedeli lira olup muvakkat teminatı liradır. İhalesi 8/10/1943 cuma günü saat 15 te M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Bu iş için bedeli mukabilinde iki iç ve iki dış lâstik ve 2700 kilo benzin verilecek ve lâstikler bilâhare tekrar alınacaktır. Keşif şartnamesi her gün komisyona müracaatla muhasebeden alınacak 395 kuruşluk makbuz mukabili inşaat dairesinden alınabilir. İhaleye iştirak edebilmek için inşaat dairesinden ehliyet vesikası almak şarttır. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun maddeleri ahkâmına tevfikan hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evveline kadar makbuz mukabili komisyona vermeleri. 1224/4-1 Ankara'da üç aded kurs binası inşaatı kapalı zarfla ihaleye konulmuştur. Keşif bedeli ,06 lira olup muvakkat teminatı 4944,90 lira-

3 20 ] YT.ÜL 1943 (Resmî Gazete) Savfa : ^8 ^5 dır. İhalesi 11/10/1943 pazartesi günü saat 15 te M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Bu iş için ,67 liralık malzeme bila bedel verilecektir. Keşif, şartname, proje ve sair evrakı her gün komisyona müracaatla muhasebeden alınacak 370 kuruşluk makbuz mukabilinde İnşaat Dairesinden alınabilir. İhaleye iştirak edebilmek için inşaat dairesinden ehliyet vesikası almak şarttır. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun maddeleri ahkâmına tevfikan hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabili komisyona vermeleri. 1225/4-1 M. M. V. 3 numaralı Satın Alma Beher çiftine 35 kuruş fiat tahmin edilen numunesi komisyonda mevcut er fotinleri için nalça 24/9/1943 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile isteklisine ihale edilecektir. Numune ve şartnamesi her gün komisyonda görülür. Muhammen bedel lira olup muvakkat teminatı liradır. İsteklilerin belli günde ihaleden en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Ankara'da M. M. Vekâleti 3 numaralı Satın Alma Komisyonuna vermeleri. inn.va.4 Muhammen bedeli lira olup muvakkat teminatı 2475 liradır. Numune ve şartnamesi her gün komisyonda görülür. İsteklilerin belli günde ihaleden en az bir saat evvel teklif mektuplarını M. M. Vekâleti 3 numaralı Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 1136/4-3 Teklif edilen fiatı birinci defa pahalı görülen ikinci defada ihalesine istekli çıkmayan (50 bin) büyük yem torbası 4/10/1943 pazartesi günü saat 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. Numune ve şartnamesi her gün komisyonda görülür. Muhammen bedel (150 bin lira olup) katî teminatı (17.500) liradır. İsteklilerin belli gün ve saatte Ankara'da M. M. V. 3 numaralı Satın Alma Komisyonuna gelmeleri. 1137/4-3 Yalnız kalayı ciheti askeriyeden verilmek üzere muhtelif cins, 24 kalem bakır kap 4/10/1943 çarşamba günü saat 16 da kapalı zarf usuliyle isteklisine ihale edilecektir. Muhammen bedeli lira olup muvakkat teminat 2369 lira 10 kuruştur. Şartname komisyonda her gün görülebilir. İsteklilerin belli günde en az ihaleden bir saat evveline kadar teklif mektuplarını makbuz mukabilinde Ankara'da M. M. V. $ numaralı Sa. Al. Komisyonuna vermeleri. 1147/4-S Beher kilosuna 650 kuruş fiat tahmin edilen numunesi komisyonda mevcut ve kundura imalinde kullanılacak köseleden kilo 22/9/1943 pazartesi günü saat 16,30 da kapalı zarf usuliyle isteklisine ihale edilecektir. Muhammen bedeli lira olup muvakkat teminatı liradır. Numune ve şartnamesi komisyonda her gün görülür. İsteklilerin helli günde ihaleden en az bir saat önceye kadar teklif mektuplarını Ankara'da M. M. V. 3 numaralı komisyona vermeleri. 1004/4-4 Numuneleri komisyonda mevcut cins ve miktarı aşağıda yazılı 8 kalem saraciye malzemesi 28/9/1943 salı günü saat 16 da kapalı zarf usulü ile isteklisine ihale edilecektir. Muhammen bedel «60.000» lira olup muvakkat teminatı 4250 liradır. Numune ve şartnamesi her gün 'komisyonda görülür. İsteklilerin teklif mektuplarını belli gün ve saatte ihaleden en az bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Ankara'da M. M. Vekâleti 3 numaralı Satın Alma Komisyonuna vermeleri. Miktarı Cinsi aded Toka (memeli, çıkrıklı çengelli) Kesme kanca Köprüsüz sürgü Köprülü, memeli toka X5,50 perçin çivisi X6 perçin çivisi ,5 santimlik dilsiz toka X8 perçin çivisi /4-3 Numuneleri komisyonda mevcut, cins ve miktarı ile beherine tahmin edilen fiatlan aşağıda yazılı mahruti çadır ipleri 29/9/1943 günü «aat 15 te kapalı zarf usulü ile isteklisine ihale edilecektir. Muhammen hedeli lira olup muvakkat teminatı liradır. Numune ve şartnamesi komisyonda her gün görülür. İsteklilerin belli günde ihaleden «n az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Ankara'da M. M. Vekâleti 3 numaralı Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 'Miktarı Beherine tahmin Cinsi aded edilen fiat Sitil ipi Gergi ipi Şerid kolan metre » » Lira Kr /4-3 Numunesi komisyonda mevcut sandık kulp ipinden kilo 29/9/1943 çarşamba günü saat 16 da kapalı zarf usulü ile isteklisine ihale edilecektir. Numunesi komisyonda mevcut ve beherine 7 lira fiat tahmin edilen adet bezli keçe belleme 29/3/1943 çarşamba günü saat 11 de kapalı zarfla isteklisine ihale edilecektir. Hepsi bir istekliye ihale edilebileceği gibi den aşağı olmamak üzere partiler halinde de ayrı isteklilere ihale edilebilir. Muhammen bedeli lira olup muvakkat teminatı liradır. Numune ve şartname her gün komisyonda eröriilür. İsteklilerin belli günde ihaleden en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını makbuz mukabilinde M. M. V. 3 numaralı Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 1150/4-3 Numunesi komisyonda mevcut ve beherine 265 lira fiat tahmin edilen ağır makinellti tüfek ve tank defi topu için (1509 adet) koşum semeri 7/10/1943 perşembe günü saat 15 te kapalı zarfla isteklisine ihale edilecektir. Numune ve şartnamesi her gün komisyonda görülür ve isteyenlere de 20 lira mukabilinde verilir. Muhammen bedeli ( (lira olup) muvakkat teminatı (19745) lira (40) kuruştur. İsteklilerin belli günde ihaleden en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını makbuz mukabilinde M. M. V. 3 numaralı Satın Alıma Komisyonuna vermeleri. 1207/4,1 (Numuneleri komisyonda mevcut aşağıda cins> miktar, muhammen bedel ve muvakkat teminatları ve ihale saati yazılı (bakır kazanlar) ve (bakraç) 8/10/1943 cuma günü kapalı zarfla isteklilerine ihale edilecektir. Numune ve şartnameler komisyonda her gün görülür. İsteklilerin belli günde teklif mektuplarını ihaleden en az bir saat evveline kadar Ankara'da M. M. Vekâleti 3 numaralı Satın Alma Komisyonuna vermeleri. Muhammen Muvakkat İhale saati Miktarı bedel teminat saat dakika Cinsi aded Lira Kr. Lira Kr. Büyük bakır kazan Küçük bakır kazan Kapaklı bakır bakraç /4-1 M. M. V. 4 numaralı Satın Alma 1600 m 3, çam travers ile 1400 m 3, kalas kapalı.zarf usuliyle satın almacaktır. İhalesi 25/9/1943 cumartesi günü saat 11 de M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi komisyona müracaatla muhasebeden alınacak 2095 kuruşluk makbuz mukabili inşaat dairesinden alınabilir. Keresteler defaten veya parti parti ihale edilebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun maddeleri ahkâmına

4 Sayfa : 5836 frn«mî Gazete) 20 EYLÜL 1943 göre hazırlayacakları teklif mekiuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabili komisyona vermeleri. 990/ ton kireç kapalı zarfla satın alınacaktır. Muhammen bedeli liradır. Muvakkat teminatı 2350 lira olup 24/9/1943 cuma günü saat 11 de M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonunda ihalesi yapılacaktır. Şartname ve ihale evrakı her gün komisyona müracaatla muhasebeden alınacak 150 kuruşluk makbuz mukabili Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünden alınabilir. Parti parti veya toptan ihale edilebilir, isteklilerin 2490 sayılı kanunun maddeleri hükümlerine tevfikan hazırlayacakları teklif mektupları ihale saatinden enaz bir saat önce makbuz mukabili komisyona verilmelidir. 993/4-4 Komisyonda mevcut numunesine göre 800 aded ambalaj sandığı imali kapalı zarfla ihaleye konulmuştur. Muhammen bedeli lira olup ilk teminatı 1800 liradır, ihalesi 23/9/1943 perşembe günü saat 11 de M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Şartname ve numunesi her gün komisyonda görülebilir, isteklilerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını makbuz mukabili komisyona vermeleri. 1130/4-4 Muayyen gün ve saatte talibi zuhur etmiyen müteahhit nam ve hesabına Derince'de bazı ambarlar inşaatı bir ay içinde pazarlıkla ihaleye konulmuştur. Keşif bedeli ,72 lira olup kati teminatı 8071,01 liradır, ihalesi 9/10/1943 cumartesi günü saat 11 de M. M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif, şartname, proie vesair evrakı 270 kuruşluk makbuz mukabili inşaat dairesinden alınabilir. İhaleye iştirak edebilmek için inşaat dairesinden ehliyet vesikası al-, «nak şarttır. İsteklilerin kanuni belgeleriyle birlikte muayyen gün ve «saatte komisyona müracaatları. 1172/4-2 M. M. V. 5 numaralı Satın Alma Pazarlıkla komisyonda mevcut şartlar, evsafı dahilinde beş ton Cliserin satın alınacaktır. Parçalara bölünerek ihalesi caizdir. Pazarlığı 28/9/943 salı günü saat 15 dedir. Hepsine tahmin edilen bedel lira olup kat'i teminatı 4125 liradır. Şartnamesi ve evsafı her gün komisyonda [görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatta M. M. Vekâleti 5 No. lı Satın Alma Komisyonuna müracaatları. 1216/3-1 Pazarlıkla komisyonda mevcut şartnamesine göre aşağıda miktar, cins ve katalog numaraları yazılı (4) dört kalem cerrahi alet satın alınacaktır. ibu kalemlerden tamamı bulunmayanil&rın bulunabilen miktarı alınacaktır. Hepsine tahmin edilen bedel (kırk üç bin iki yüz) litra olup kat'i teminatı 6480 liradır. Pazarlığı 28/9/1913 salı günü saat 11 dedir. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli günde M. M. Vekâleti 5 numaralı Satın Alma Komisyonuna müracaatları. Aded Cinsi Pens teşrihi İstile Dil baskısı Elbise makası Vatan Gazetecilik ve Matbaacılık Meclisinden: Katalog şekli B Mm. Jetler şeerrer B Mm. Jetter şeerrer B Mim. Jetter şeerrer B /3-1 Türk Anonim Şirketi İdare Şirket umu-runun gösterdiği lüzum üzerine Meclisi İdarece ittihaz oılunan 9/9/1943 tarihli karar mucibince hissedarların iştirak taahhütınameleriyle taahhüt ettikleri sermayenin bakiye % 75 ini defaten ve en geç 26/9/1943 tarihine kadar şirkete tevdi etmeleri rica ve bu müddet içinde ödemiyenler için esas mukavelenamenin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına tevfikan lâzimülifa olduğu 27/9/1943 tarihinden itibaren % 17 fala yürütüleceği ilân olunur DEVLET DEMİRYOLLARI h>. MÜDÜRLÜĞÜNDEN Ankara civarında Cebeci varyant hattındaki noksan inşaatın ikmali işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 1 Bu işin muhammen bedeli ( ) liradır. 2 İstekliler bu işe ait şartname ve sair evrakı Devlet Demiryolları Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden 11,50 lira mukabilinde alabilirler. 3 Eksiltme 29/9/1943 tarihinde çarşamba günü saat 16 da Ankara'da D. D. Yolları Yol Dairesinde Merkez Birinci Komisyonunca; yapılacaktır. 4 Eksiltmeye girebilmek için teklif mektupları ile birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaikin aynı gün saat (15) e kadar Komisyon Reisliğine verilmesi lâzımdır. a liralık muvakkat teminat. b savılı kanunun tâyin ettiği vesikalar ile bu işe mahsus olmak üzere D. D. Yollan Umum Müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikası. İsteklilerin, ehliyet vesikası' için ihale tarihinden en az 4 gün evvel bir istida ile ve emsali işleri muvaffakiyetle başardığına dair belge - ibraz etmek suretiyle Umum Müdürlüğe müracaat etmeleri. 1159/4-4 Muhammen bedeli ( ) lira olan 40 aded sabit Mors telgraf makinası ve teferruatı 5/10/1943 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin (2140,50) liralık muvakkat teminat ile kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Şartnameler 1.50 lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden temin olunur. 1171/4-3 Muhammen bedeli 5750 (Beş bin yedi yüz elli) lira olan 5 ton» Kreolin 29/9/1943 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankara'da İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin (431,25) liralık muvakkat teminat ile kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Hay^ darpaşa'da tesellüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. 1173/44 Muhammen bedeli (25.000) lira olan 250 metre küp çam direği 30/9/1943 perşembe günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin (1875) liralık muvakkat teminat ile kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Haydarpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. 1178/4-3 Muhammen bedeli ,12 (yüz bin kırk iki lira kırk iki kuruş) lira olan 31759,500 Kg. çelik tel halat 5/10/1943 salı günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankara'da İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu komisyonca satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin (6252,12) liralık muvakkat teminat ile kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar adı geçen komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler (2,50) lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa İdare veznelerinden temin olunur. 1184/4-2 Muhammen bedeli (Donksan altı bin) lira olan 64 ton muhtelif çinko levha 1/11/1943 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankara'da İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin (6050) liralık muvakkat teminat ile kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar Şartnameler (2) lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa İdare veznelerinden temin olunur. 1185/4-2

5 20 Eylül 1943 RESMİ GAZETE Sayı:5512 İÇİNDEKİLER Kanun Sayfa 4489 Yabancı Memleketlere Gönderilecek Memurlar Hakkında Kanun 1 İlanlar 2

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk T.C. esmî Gazete r İdare ve yaz% işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mûdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ Sayı: 6821 J KAN UN özel idarelerden

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 25 NİSAN 1949 PAZARTESİ KANUNLAR. No.

Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 25 NİSAN 1949 PAZARTESİ KANUNLAR. No. T.C. R esmı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 16-1920 İdare veyazıişleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 25 NİSAN 1949 PAZARTESİ Sayı: 7190 KANUNLAR Pasaport Kanununa

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T. c. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurudur. 23 TEMMUZ 1964 Perşembe Sayı : 11761 KANUNLAR 765 sayılı

Detaylı

T.C. RESMİ GAZETE ÎC Â, N U N L IA R. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. 24/111/1950 tarih ve 5655 sayılı kanuna ek Kanun

T.C. RESMİ GAZETE ÎC Â, N U N L IA R. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. 24/111/1950 tarih ve 5655 sayılı kanuna ek Kanun T.C. RESMİ GAZETE Kuruluş tarihi 7 Ekim 1336-1920 n İdare ve yem işleri için i j İaft?&fcâtef Neşriyat ve Müdevvenat i umum Müdürlüğüne j müracaat olunur i 12 HAZİRAN 1957 Ç A R Ş A M B A Sayı 9631 "i

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336-1920

T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336-1920 T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336-1920 idare ve yazı isleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 2 ŞUBAT 1944 ÇARŞAMBA SAYI: 5619 =J KANUNLAR Millî

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1)

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3458 Kabul Tarihi : 17/6/1938 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 28/6/1938 Sayı : 3945 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 19 Sayfa : 527 *

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN

ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN 1003 ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 1416 Kabul Tarihi : 8/4/1929 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 16/4/1929 Sayı : 1169 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 10

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

T.C Resmi Gazete KANUNLAR PAZARTESİ. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 6827

T.C Resmi Gazete KANUNLAR PAZARTESİ. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 6827 T.C Resmi Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 t dar e ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 9 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ Sayı: 6827 KANUNLAR Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

T.C. esmî Gazete TEBLİĞ. Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel SAYI: 5522 PAZARTESİ

T.C. esmî Gazete TEBLİĞ. Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel SAYI: 5522 PAZARTESİ T.C. esmî Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336-1920 idare ve yazı işleri için '^Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenmt Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 4 TEŞRİNİEVVEL 1943 PAZARTESİ SAYI: 5522 TEBLİĞ Orman

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 50) 488

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM: 1 Kanunun

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

TAMİMLER TEBLİĞ. Tesii tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 PERŞEMBE SAYI: 5662 23 MART 1944

TAMİMLER TEBLİĞ. Tesii tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 PERŞEMBE SAYI: 5662 23 MART 1944 Tesii tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 'sşvem&let Neşriyat ve Müdevvenai omum Müdürlüğüne müracaat olunur 23 MART 1944 PERŞEMBE SAYI: 5662 TAMİMLER Dahiliye Vekâletinden : Dahiliye Vekâletinden : ÖZÜ:

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurumundan: Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2016 Sayı : 29903 ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin

Detaylı

smı r İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur KANUN Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336-1920

smı r İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur KANUN Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336-1920 smı r İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336-1920 26 MAYIS 1944 CUMA SAYI: 5714 KANUN Fevkalâde vaziyet dolayısiyle

Detaylı

Özelge: Vergi mükelle 䎘晐 olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni hk.

Özelge: Vergi mükelle 䎘晐 olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni hk. Özelge: Vergi mükelle 䎘晐 olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni hk. Sayı: 11395140-105[234-2012/VUK-1-...]--1330 Tarih:

Detaylı

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir.

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Sayın MeslektaĢımız; 08.01.2010 Sirküler, 2010/1 Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Ücretlerde

Detaylı

T.C. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 OCAK 1952 ÇARŞAMBA KANUN

T.C. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 OCAK 1952 ÇARŞAMBA KANUN T.C. Resmî Gazete r idare ve yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat umum Müdürlüğüne müracaat olunur Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 OCAK 1952 ÇARŞAMBA Sayı: 7997 KANUN Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Resmî Gazete TALİMATNAME TAMİMLER CUMA. Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI: 4347 «««

Resmî Gazete TALİMATNAME TAMİMLER CUMA. Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI: 4347 ««« Resmî Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336-1920 idare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi Müdürlüğüne müracaat olunur 27 TEŞRİNİEVVEL 1939 CUMA SAYI: 4347 _ J TALİMATNAME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete KANUNLAR ÇARŞAMB A. Kuruluş tarihi : 7 Ekim. 1336-1920. Sayı: 6841 25 ŞUBAT 1948

T.C. Resmî Gazete KANUNLAR ÇARŞAMB A. Kuruluş tarihi : 7 Ekim. 1336-1920. Sayı: 6841 25 ŞUBAT 1948 T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim. 1336-190 idare ve yazi işleri için lık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 5 ŞUBAT 1948 ÇARŞAMB A Sayı: 6841 KANUNLAR Polis Vazife ve Salâhiye

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-80 Sirküler Tarihi :31.12.2013 Konu : 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Damga Vergisi Oran ve Tutarları 30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 400 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27716 Resmi Gazete Tarihi 01.10.2010 Kapsam VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:400) Giriş 23.7.2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

Tebliğ. Damga Vergisi Kanunu. Genel Tebliği. (Seri No: 44)

Tebliğ. Damga Vergisi Kanunu. Genel Tebliği. (Seri No: 44) Maliye Bakanlığından: Tebliğ Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44) 5281 sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun[1] ile 488

Detaylı

T.C. Resmî Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI: 4090

T.C. Resmî Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI: 4090 T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi Müdürlüğüne müracaat olunur 21 KÂNUNUEVVEL 1938 ÇARŞAMBA SAYI: 4090 KANUNLAR

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/5 5 /1/2015 İçindekiler: * 2015 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. 2015 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI: 1.Yeni Damga Vergisi Tutarları: Damga Vergisi

Detaylı

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Ödenecek Memuriyet Ünvanı Sayısı Aylık Ücreti. Sayman 1 2.500, Raportör 6 1.500, Tercüman (Memurlardan ya da dışardan) 1 3.000,

Ödenecek Memuriyet Ünvanı Sayısı Aylık Ücreti. Sayman 1 2.500, Raportör 6 1.500, Tercüman (Memurlardan ya da dışardan) 1 3.000, 875 TÜRK VATANDAŞLARINA AİT OLUP YUGOSLAV FEDERATİF HALK CUMHURİYETİNCE MİLLİLEŞTİRİLMİŞ BULUNAN MAL, HAK VE MENFAATLERİN TASFİYESİ HAKKINDAKİ 1135 SAYILI KANUNUN 1988 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 5 İNCİ VE

Detaylı

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU HAKKINDA KANUN (1)

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU HAKKINDA KANUN (1) 4667 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 1309 Kabul Tarihi : 14/7/1970 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1970 Sayı : 13557 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920

T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi Müdürlüğüne müracaat olunur 8 AĞUSTOS 1939 SALI SAYI : 4279 iv J KARARNAME

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlık İl Müdürlükleri ile Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde düzenlenen çiftçi eğitim kurslarında teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden öğretici/uzman öğretici veya

Detaylı

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Gümrük Müsteşarlığından: Tebliğ Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu tebliğ, işlenmiş tarım ürünlerinin tahlili ve vergilendirilmesi ile bu ürünlerin

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz.

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kayıt No. 2016/639 İhalenin Şekli: Açık İhale İhalenin adı: Tarım ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmet Alımı. : İhale Tarih ve Saati : 28/01/2016 PERŞEMBE günü saat

Detaylı

719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun

719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun 719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 29. III. 195? - Sayı : 9572) No. 6940 Kabul tarihi 25. İH. 1957 MADDE 1.' Maarif Vekâletine bağlı Riyaseti Cumhur

Detaylı

UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU. Bu Kanun ile ilgili tüzük için "Tüzükler Külliyatı nın. kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU. Bu Kanun ile ilgili tüzük için Tüzükler Külliyatı nın. kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. 5571 UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU Kanun Numarası : 2699 Kabul Tarihi : 11/8/1982 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/7/1982 Sayı : 17781 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 391 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

T. C. Resmî Gazete KANUNLAR. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 ÇARŞAMBA

T. C. Resmî Gazete KANUNLAR. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 ÇARŞAMBA T. C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 idare «e yom işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Uüdevvenest umum Müdürlüğüne müracaat olunur 19 EKİM 1960 ÇARŞAMBA Sayı: 10633 KANUNLAR Ulaştırma Bakanlığı

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 2 Fen Adamlarının Gruplandırılması... 2 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 4 Fen Adamlarının Yetki ve... 4

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. No: 2010/58 Tarih: 31.12.2010 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Medeni haklarını kullanmaya ehil olmıyan, amme hizmetlerinden menedilen veya ağır hapis ve haysiyetimuhil bir cürümden dolayı hapis cezası ile mahküm

Medeni haklarını kullanmaya ehil olmıyan, amme hizmetlerinden menedilen veya ağır hapis ve haysiyetimuhil bir cürümden dolayı hapis cezası ile mahküm 429 VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ Kanun Numarası : 6343 Kabul Tarihi

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288)

Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288) Devre " X ÎÇtima: 2 S. SAYISI : 57 Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288) T, C. Başvekâlet 18.V. 1955 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi tiayı: 71 146/1753 Türkiye

Detaylı

OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ

OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ Düzeltmeler koyu renkli (bold) olarak gösterilmiştir. YANLIŞ 1- Ünite 1, Sayfa 5, İnşaat (yapı) Sahibi

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

Geizet e KANUNLAR CUMA. tarihi: 7 Ekim 1336-192s; Sayı : 8863. Kuralm 26 KASIM 1954. Belediye 'lammuna bazı maddeler eklenmesine ve bu kanunun

Geizet e KANUNLAR CUMA. tarihi: 7 Ekim 1336-192s; Sayı : 8863. Kuralm 26 KASIM 1954. Belediye 'lammuna bazı maddeler eklenmesine ve bu kanunun Geizet e Kuralm tarihi: 7 Ekim 1336-192s; îdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 26 KASIM 1954 CUMA Sayı : 8863 1. KANUNLAR Belediye 'lammuna bazı

Detaylı

1. Aylık ve Ücretlerinin Ödenme Zamanı Değiştirilen Personel :

1. Aylık ve Ücretlerinin Ödenme Zamanı Değiştirilen Personel : Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 100) Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile kamu kesiminde çalışan işçilerin aylık ve ücret ödemelerinin ödeme zamanlarının değiştirilmesine dair

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. İçindekiler: * 2014 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. SİRKÜLER NO:2014/4 2 /1/2014 2014 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI: 1.Yeni Damga Vergisi Tutarları: Damga Vergisi

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZLEŞME AŞAMASINA KADAR UYGULAMA REHBERİ DEVLET ÎHALE KANUNU TASARISI GEREKÇESİ... 1-9

İÇİNDEKİLER SÖZLEŞME AŞAMASINA KADAR UYGULAMA REHBERİ DEVLET ÎHALE KANUNU TASARISI GEREKÇESİ... 1-9 İÇİNDEKİLER Madde Sayfa SÖZLEŞME AŞAMASINA KADAR UYGULAMA REHBERİ XVII - XXXVIII DEVLET ÎHALE KANUNU TASARISI GEREKÇESİ... 1-9 MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BÜTÇE-PLÂN KOMİSYONU RAPORU...... 10-20 2886 SAYILI

Detaylı

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TANK DİBİ TORTU SATILACAKTIR

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TANK DİBİ TORTU SATILACAKTIR TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TANK DİBİ TORTU SATILACAKTIR Birliğimiz Karacabey Yağ Fabrikası / KARACABEY - BURSA da bulunan takribi 1.110 ton tank dibi tortu satış ihalesi 16.11.2015 günü, saat 14:00

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı Akışkan Yataklı Kurutucu ve Donanımları Temini ve Montajı Teklif sahibinin adı ve soyadı/

Detaylı

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR ANKARA 2012-1- 6831 SAYILI ORMAN KANUN UNUN İLGİLİ

Detaylı

* * * Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. * * * Amaç ve kapsam:

* * * Bu Kanun ile ilgili tüzük için, Tüzükler Külliyatı nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. * * * Amaç ve kapsam: TOPLU KONUT KANUNU (1) Kanun Numarası : 2985 Kabul Tarihi : 2/3/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 17/3/1984 Sayfa: 18344 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 23 Sayfa: 53 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : :

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : : BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat

Detaylı

1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961)

1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961) 1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961) îfo. Kabul tarihi 3529 29 - VI - 1938 BİRİNCİ MADDE Pasaport kanunu hükümlerine

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 31.12.2013/237-1 2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılına ait damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 57 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 488 sayılı Damga

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ 01/01/2013 SİRKÜLER 2013/14 Sayın Yetkili; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için uygulanacak nispi vergi oranları ve maktu vergilerin 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak

Detaylı

HARCIRAH DÜZENLEMESİ. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde,

HARCIRAH DÜZENLEMESİ. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde, HARCIRAH DÜZENLEMESİ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde, "Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine,

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

14 Mart 2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

14 Mart 2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 14 Mart 2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 19/6/2007 tarihli

Detaylı

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları Sıra ^ 46 1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları T. C. Başvekâlet 11 - VI - 1931 Muamelât Müdürlüğü Sayı: 6/1650 B. M. M. Yüksek Reisliğine Mektep

Detaylı

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL)

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) SİRKÜLER 2015/03 01/01/2015 Sayın Yetkili; 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 30 Aralık 2014

Detaylı

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Taþpýnar Muhasebe Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin

Detaylı

T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : Ekim -90 r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur MAYIS 9 CUMARTESİ Sayı: 9 KANUNLAR Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı