A y þ e S a r ý s a y ý n Kuþlarla Giden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A y þ e S a r ý s a y ý n Kuþlarla Giden"

Transkript

1 A y þ e S a r ý s a y ý n Kuþlarla Giden Kutlar yeni evlileri nikâh törenlerinde Ýhtiyar kýzlar, genç dullar. Solmuþ resimler içinde kurutulmuþ menekþe Kokar koparýldýðý günkü kadar taze Gerilerde bir gülüþle mutsuz Gülümser yaþlý kýz Bilirim. Behçet Necatigil O porselen takýmý hiç görmedim, Rikkat Teyzeyi de. Yine de resimlerini çizebildim tüm ayrýntýlarýyla. Rikkat Teyzenin bir fotoðrafý dururdu sofadaki aynalý konsolun üstünde. Ahþap, el oymasý bir çerçevede ablasýnýn yanýnda, baþý olmasý gerekenden biraz daha dik, uzaklara bakarak gülümseyen genç bir kýz. Siyah-beyaz, zaman içinde sararmýþ bir fotoðraf Hayallerimdeki resim o fotoðrafa benzemezdi. Rikkat Teyzenin hülyalý bakýþlarýna uzun ve dalgalý saçlar yakýþtýrmýþtým, o yýllarýn modasýna uygun, kýsa kesilmiþ saçlarýnýn yerine. Boynunu biraz uzatmýþ, baþýný iyice dikleþtirmiþtim. Bir kuðuyu anýmsatýyordu benim resmimdeki genç kýz. Porselen takýmdan ise hiçbir iz kalmamýþtý, yýllar sonra annemden dinlediklerim dýþýnda. Ama resimlerini çok daha önceleri, küçük bir çocukken yaptýðýma inanýyorum ben. Uzayýp giden yaz ikindilerinde, çoðunlukla kapalý duran aðýr kadife perdelerden içeri sýzan ýþýklarla çizildi o resimler. Sabiha Haným Teyze yarý karanlýk sofada gözleri kapalý, uyur uyanýk otururken, annemle Fitnat Teyze anlamadýðým fýsýltýlarla konuþurken O gün, ilk defa çýktý ortalýða porselen takým. Akþam yemeðine davet edilen misafirlere sofra hazýrlanýrken. Son görüþüm de ayný gün, yine. Sabiha Haným Teyzem bir ara Fitnat'ýn 12 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 3, HAZÝRAN-TEMMUZ 2005

2 KUÞLARLA GÝDEN çeyizine ayýrmýþtým, demiþti usulca, ama bu akþam kullanalým deyince sesini çýkarmadý, sað olsun Tabaklarýn kenarýnda belli belirsiz, uçuk pembe kuþ desenleri vardý. Öyle inceydi ki tabaklar, bir zarar veririm korkusuyla üst üste koymadým, teker teker taþýyýp yerleþtirdim sofraya hepsini. Oval servis tabaklarýyla büyük çorba kâsesine dokunmaya ürktüm. Fitnat Abla, sen götürüver þunlarý ne olur, dedim, bir sakarlýk yaparým da Allah korusun! Ýçime dert olur sonra Uçuk pembe kuþlarý, tutsak olduklarý porselen tabaklardan çýkarýp gökyüzüne salývermiþtim çizdiðim resimlerde. Evimizin çevresindeki aðaçlardan seslerini duyduðum kumrular gibi anaç, Kadýköy'den vapura bindiðimizde üstümüzde çýðlýk çýðlýða uçuþan martýlar kadar vakur ve özgürdüler ayný zamanda. Kuðularý da çaðrýþtýrýyorlardý, Rikkat Teyzeninkine benzeyen uzun boyunlarýyla. Tüm kýz çocuklarý gibi pembeye düþkünlüðümden olsa gerek, renklerini koyulaþtýrmýþtým biraz. Pembe kuþ olur muydu? Elbette; yeþil kuþ nasýl oluyorsa, pembe de olurdu. Zümrüdü Anka'nýn yeþil olduðundan öylesine emindim ki! Çizdiðim kuþlarý bodrum katta gördüðüm boþ kafese koymayý da denedim sonradan, ama sýðdýramadým bir türlü. Benzerine daha önce hiç rastlamadýðým tahta kuþ kafesine Sizin kuþunuz mu vardý? diye sormuþtum Fitnat Teyzeye. Vardý, demiþti gülümseyerek, çok eskiden Rikkat'in kuþu, bir kanarya. Ýsim de takmýþtý ona Rikkat: Behlül! Okuduðu bir romanýn vefasýz kahramaný Rikkat þarký söylediðinde, Behlül de ötmeye baþlardý onunla birlikte. Kuþa ne olduðunu sormaya cesaret edememiþtim o gün. Rikkat Teyze gibi Behlül'ün de, duyulur duyulmaz fýsýltýlarýn dýþýnda konuþulamayacaðýný sanmýþtým belki de. Gümüþ çatal-býçak takýmlarýyla kristal su bardaklarýný, seyrek olmakla birlikte daha önce de görmüþtüm birkaç defa. El iþlemesi, beyaz sofra örtüsünü de öyle. Ama akþam için bir daha kolalandý sýký sýkýya, en ufak bir kýrýþýklýk kalmamasý için. Hatta Sabiha Haným Teyzem, kendi elleriyle yaptý son ütüyü, yýllardýr ev iþlerinden elini eteðini çekmiþ olmasýna raðmen. Kimselere güvenemedi o gün. Kýzým, yardýma geliverirsen sabahtan, çok makbule geçer dediydi birkaç gün önce beni çaðýrýrken. Rikkat bulutlarýn üstünde, malum Kendine bile hayrý yok duyduðundan beri! Ya Fitnat baþa çýkamazsa, eksik bir þey kalýrsa diye heyecaným. Önden bir çorba yapalým diyorum, süzme mercimek münasip mi? Düðün çorbasý daha göz doyurucu olur da yakýþýk almaz belki. Hünkârbeðendi, arkasýndan yaprak sarma, nemse böreði Yoksa su böreði mi açsak? Sadullah Bey rahmetli olalý kurulmuyor evimizde böyle sofralar, biliyorsun. Telaþlandým þimdi böyle, aniden Aman kýzým, gel de toparlayýver bizi. Tatlýya da karar veremedim daha, kaymaklý ekmek kadayýfý mý, sakýzlý muhallebi mi, ne dersin? Çok eskiden, belki de ben doðmadan önce yaþanmýþ bir zamana ait bu konuþmalarýn hiçbirini duymadým elbette, tümü hayal ürünü bu sözlerin. O ailenin hikâyesini yýllar sonra annemden dinlediðimde, çocukluðumda sýk sýk gittiðim bir evden anýmsadýklarýma, çoðunu ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 3, HAZÝRAN-TEMMUZ

3 AYÞE SARISAYIN anlayamadýðým fýsýltýlara bu sözleri yakýþtýrdým; hayallerin bazen yaþananlardan daha gerçek olduðuna inanarak. Rikkatçiðim hiçbir iþin ucundan tutmadý o gün. Hakkýydý tabii, hayatýnda ilk defa oluyordu böyle bir heyecan, ama yine de Bir ara Fitnat Abla, kilerden kuru soðan getirmesini isteyince de hýrçýnlaþýverdi aniden. Gidemem, kendin al! diye kestirip attý. Saçlarýmý kurutuyorum. Hem yorulmamam lazým, akþama kimin için geliyorlar? Fitnat Abla önce sesini çýkarmadý tatsýzlýk çýkmasýn diye; ama gözleri dolu doluydu kilerden dönerken. Baktým, dayanamayýp bir þeyler söyleyecek, kulaðýna eðildim hemen. Aldýrma, bilmez misin kardeþini, dedim, büyüklük sende kalsýn yine. Sustu, içine attý her zamanki gibi. Fatih'te eski, ahþap bir konaktý oturduklarý ev. Sabiha Haným Teyze, anneannemin komþusuymuþ ayný mahallede yaþadýklarý yýllarda, yaþça da epey büyükmüþ ondan. Fitnat ve Rikkat Teyze, kýzlarý Anneannemler Kadýköy'e taþýndýktan sonra da sürmüþ dostluklarý. Anneannemin erken ölümünün ardýndan, annem daha sýk gitmeye baþlamýþtý Fatih'e. Moda'daki evimizden çýkýp iskeleye inmek, Kadýköy'den vapurla karþýya geçmek, otobüse binmek, tüm günümü dolduran heyecanlý bir serüvendi benim için. Ziyaretlerimiz bayramlarla, özel günlerle de sýnýrlý kalmazdý. Birkaç hafta gidemesek, huzursuz olurdu annem, Yapayalnýzlar zaten, ihmal ettim, ne ayýp! diye. Anneannemin emaneti gibiydi, biri iyiden iyiye yaþlanmýþ, biri orta yaþlarda, bana ürküntü veren o koskoca evde nasýl yaþadýklarýný anlayamadýðým iki kadýn. Rikkatçiðim, caným kardeþim, akþamý hayal ederek geçirdi bütün günü. Rugan ayakkabýlarýný temizledi, ipek çoraplarýný kontrol etti inceden inceye. Giysisini çok önceden hazýrlamýþtý zaten. Ne takacaðýna karar veremedi bir türlü, inci kolyeyle zümrüt broþ arasýnda gidip geldi saatlerce, bunaldý. Ne annesi ne de ablasý yardýmcý oldu, karar vermesi için. Neme lazým, dedi Fitnat Abla, ben karýþmam. Bir aksilik olur, burnumdan getirir sonra. Kendi bileceði iþ! Sonunda ben dayanamayýp incinin daha aðýr duracaðýný söyledim de yatýþtý Rikkatçiðim. Annemin deðiþmez seslenme biçimleri vardý, her biri için. Rahmetli Sadullah Bey Amcam, nur içinde yatsýn derdi, evin yýllar önce ölmüþ babasýndan söz açýldýðýnda. Sabiha Haným Teyzem di yaþlý kadýnýn adý; bir kez olsun Sabiha Haným Teyze demedi ona, ne birlikteyken ne de onun olmadýðý yerlerde. Fitnat Teyze Fitnat Abla, hiç görmediðim Rikkat Teyze ise Rikkatçiðim, caným kardeþim di annemin dilinde. Ne zaman ondan söz açýlsa Nasýl da ince, kýrýlgandý deðil mi Fitnat Abla? demeden bitirmezdi sözlerini. Onu hiç görmediðim halde, bir yerlerden bizi izlediðini sanýrdým. Belki de o konaðýn beni ürkütmesinin nedeni, bizim evimizle karþýlaþtýrýlamayacak büyüklüðü deðil, baþýna neler geldiði hiçbir zaman açýkça konuþulmayan, ölü mü, yoksa sað mý olduðunu bir türlü anlayamadýðým Rikkat Teyzeydi. Tek bildiðim artýk bizimle olmadýðý ydý, ama neredeydi? 14 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 3, HAZÝRAN-TEMMUZ 2005

4 KUÞLARLA GÝDEN Tüm hazýrlýklar tamamlanýp sofra da kurulunca, giyinmeye geldi sýra. Ýlk olarak Sabiha Haným Teyzem indi aþaðý, bayramlarda giydiði siyah takýmýyla, ardýndan Fitnat Abla. Koyu yeþil taftadan, göz alýcý bir elbise vardý üstünde. Sabiha Haným Teyzem pek hoþlanmadý onun bu halinden, ikaz etti usulca daha sade bir elbise giymesi için. Fitnat Abla nasýl olduysa, öfkelendi bu defa. Allahtan Rikkatçiðim henüz yukarýdaydý da, duymadý konuþulanlarý. Üstünü deðiþtirip geldiðinde, gözleri iyiden iyiye kýzarmýþtý Fitnat Ablanýn. Kolay deðildi onun için de, ama hep içine attý, belli etmedi yýllar yýlý. Hem sýraya da bakýlýrdý o zamanlar bu iþlerde Yaz aylarýnda Burasý serin oluyor kýzým, sen yabancýmýz deðilsin diye giriþ katýndaki geniþ sofaya alýrdý bizi Sabiha Haným Teyze. Mevsim kýþsa, bu kez Biraz daðýnýk, ama kusura bakmazsýn, en iyi burasý ýsýnýyor diyerek, kömür sobasýnýn sürekli yandýðý tek yer olan oturma odasýna alýrdý. Babamýn da bizimle birlikte geldiði kýsa bayram ziyaretlerinde ise mutlaka konuk odasýnda otururduk. Sabiha Haným Teyzenin, Arifeden açtýk odayý, ama ýsýnmamýþ hâlâ. Gaz sobasýný da getiriver Fitnat, üþütmeyelim demesiyle, heyecanlý dakikalar baþlardý benim için. Ateþten bir topa benzeyen portatif sobanýn gelmesini beklerdim sabýrsýzlýkla. Beyaz renkli sac sobanýn dört bir yanýnda renkli camdan küçük pencereler, piramite benzeyen tepesinde ise kocaman, sarý bir halka vardý. Fitnat Teyze uzun, kemikli parmaklarýný o halkaya geçirerek taþýrdý sobayý. Soðuk kýþ aylarýna rastlayan bayram ziyaretlerimizin en büyük eðlencesiydi, sobanýn rengârenk alevlerini izlemek. Camlardan dýþarý yansýyan kýrmýzýlý yeþilli ýþýklarýn arasýndan pembe kuþlar gökyüzüne doðru havalanýr, odada uzayýp giden sessizlik kuþlarýn kanat sesleriyle bölünürdü ara sýra. Fitnat Teyze anneme göstermek istediði bir eliþini ya da yeni aldýðý dantel ipliklerini getirmek için üst kata çýkarken, bazen Haydi, sen de gel derdi bana, otura otura sýkýlmýþsýndýr. Heyecanla çýkardým bastýkça gýcýrdayan, üstü muþamba kaplý ahþap merdivenlerden. Uzun koridorda yan yana sýralanan odalardan birine girerdik. Ýçinde çok az eþya olan o odadan, her tarafý iþlemeli, mor bir giysi yer etmiþti belleðimde, belki yine ilk kez gördüðüm için Kalýn gümüþ kemeriyle birlikte duvarda asýlý dururdu, ince bir naylon torbanýn içinde. Hoþuna gitti galiba, demiþti Fitnat Teyze, hayranlýkla baktýðýmý görünce. Bindallý denir bu giysilere. Eskiden düðünlerde giyilirmiþ. Bir de Fitnat Teyzenin, bindallýyla çekilmiþ soluk bir fotoðrafý, þifonyerin üstünde. Bindallýyý, ona deðil de hiç tanýmadýðým kýzkardeþine daha çok yakýþtýrmýþtým nedense. Rikkat Teyzenin de o giysiyi çok istediðini, ama yalnýzca ablasýna alýndýðýný düþünmüþtüm. Öðleden sonra fýsýltýlarýnda kulaðýma çalýnan asabi ve hýrçýn, sonbahar havasý gibi deðiþken ruh hali nin nedeni, bu bindallý mýydý yoksa? Üç oda daha vardý üst katta. Biri Sabiha Haným Teyzenin yatak odasý, biri de babalarýnýn çalýþma odasý. Ölümünden sonra ayný þekilde koruduklarý bu odaya da bir kez sokmuþtu ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 3, HAZÝRAN-TEMMUZ

5 AYÞE SARISAYIN beni Fitnat Teyze, babasýnýn yazý masasýný, nargilesini, duvarlardaki elyazmasý levhalarý, eski Türkçe kitaplarla dolu kütüphanesini göstermek için. Rikkat Teyzenin olduðunu sandýðým odanýn kapýsý ise her zaman kapalýydý. Önünden geçerken ürperirdim, onun içeride olduðunu düþünerek. Neden hiç dýþarý çýkmýyordu öyleyse? Hemen uzaklaþmak, aþaðýya, annemin yanýna inmek isterdim. Yine de fýrsat buldukça üst kata çýkmaktan alýkoyamazdým kendimi, Fitnat Teyze Haydi! dediðinde. Rikkatçiðim indi merdivenlerden son olarak. Peri kýzlarýna benziyordu, yalnýzca saçlarý deðil, ruhu da uçuþuyordu sanki. Bordo, ipek kadife elbisesi, siyah ipek çoraplarý, yüksek ökçeli rugan ayakkabýlarý Tek sýra inci kolye de çok güzel durmuþtu boynunda. Kapý çalýnýnca ilk o koþtu, herkesten önce. Kucaðýnda kocaman bir gül demeti vardý geri geldiðinde. Çiçeði önceden göndermiþler, dedi, kendinden hoþnut olduðunda hep yaptýðý gibi, baþýný hafifçe ileri atarak. Gülleri vazoya yerleþtirirken þarkýlar söyledi, en çok da sevdiðimiz tangolarý. Kanaryasý da ona eþlik ediyordu kafesinden. Tuhaf bir adý vardý kanaryanýn, geçmiþ gün, unuttum þimdi Çok sonralarý öðrenebildim o evde yýllar yýlý yaþanan dramý: Kalýtsal olduðu tahmin edilen, adý konulmamýþ bir akýl hastalýðý, baba tarafýndan On yedi yaþýndaydým, Sabiha Haným Teyzenin ölüm haberini aldýðýmýzda, annemin çok sevdiði bir insaný kaybetmenin üzüntüsüyle anlattýklarýný dinlerken. Uzak bir akrabalarýnýn konaðýn gözlerden ýrak bir odasýnda birkaç yýl yaþadýðýný, sabahlara kadar aðlamalarýna, tuhaf gülüþlerine annemin de tanýk olduðunu o gün öðrendim ilk kez. Kapý tekrar çalýndý. Rikkatçiðim yine yerinden fýrladý açmak için, ama Sabiha Haným Teyzem yetiþip durdurdu bu defa: Onlardýr, dedi, senin açman yakýþýk almaz, ablan açsýn. Fitnat Ablanýn yüzü bembeyazdý döndüðünde. Onlar deðildi, diye kekeledi, çocuklar çalmýþ, yanlýþlýkla. Bir tuhaflýk olduðu belliydi her halinden, ama Rikkatçiðim, caným kardeþim hiçbir þeyin farkýnda deðildi, þarkýlar söyleyerek dolaþýyordu odadan odaya, gülleri yerleþtirdiði vazoya en uygun yeri bulmak için. Yabancý bir haným geldi, dedi sonunda Fitnat Abla usulca, gelmeyeceklerini söylemek için. Vazgeçtik, baþka zaman da beklemesinler diye haber göndermiþler Üzüntüden periþan olduk, ne yapacaðýmýzý, hele ona nasýl söyleyeceðimizi bilemedik. Sabiha Haným Teyzem, Belki de böylesi daha hayýrlý oldu kýzým! diye fýsýldadý kulaðýma. Az mý uykusuz geceler geçirdim ben! Allah biliyor, kýzým yuvasýný kurup mesut olsun istedim istemesine de, doðru mu yapýyoruz diye de için için endiþelendim hep. Doðrudan söz kesmeye gelmek istiyoruz, demiþlerdi, sizce de münasipse. Gördük, beðendik, uzatmaya ne lüzum var? Son anda duymuþlar demek ki, çiçeði de gönderdikten sonra Ne yapalým, kýsmet deðilmiþ. Ardýndan da köþesine çekilince, kötü haberi vermek Fitnat Ablaya kaldý mecburen. Rikkatçiðim, caným kardeþim uzaklara bakarak dinledi ablasýný, hiçbir þey söylemeden de 16 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 3, HAZÝRAN-TEMMUZ 2005

6 KUÞLARLA GÝDEN yukarý çýktý. Biraz bekleyip ben de gittim arkasýndan. Giysilerini çýkarýp geceliðini giymiþ, yataðýn kenarýna iliþmiþti. Elindeki inci kolyeye bakýyordu sessizce. Yüzünde tuhaf bir gülümseme O kadar sakin görünüyordu ki, korktum doðrusu. Konuþmaya çabaladým, ama iþe yaramadý. Odadan çýkarken Zümrüt broþu mu taksaydým acaba? dedi yalnýzca, duyulur duyulmaz bir sesle. Rikkat Teyzede çocukluðundan beri bir tuhaflýk sezildiðini, ancak bir türlü yakýþtýrýlamayýp görmezden gelindiðini de ayný gün öðrendim. Çok neþeliyken aniden durgunlaþýp içine kapandýðýný, bazen günlerce kimseyle konuþmadýðýný, ortada hiçbir neden olmadan hýrçýnlaþýverdiðini, en çok da ablasýna öfkelendiðini O gece yanlarýnda kalmayý istedim, çok da ýsrar ettim. Zaten yemek sýrasýnda da yardým edeyim diye teklif etmiþtim önceden, eve de söylemiþtim, bir ihtimal yatýya kalýrým, beklemeyin diye. Sabiha Haným Teyzem izin vermedi nedense, inat etti. Bizi kendimizle býrak, baþa çýkmaya mecburuz. Bugün olsan, yarýn yoksun; ne deðiþecek? deyince, zorla da kalamadým tabii. Anneme söz verdim, anlattýklarýný Fitnat Teyzeye hiçbir zaman belli etmeyeceðime dair. Sözümü de tuttum. Hikâyenin o gün öðrendiklerimle tamamlanmayacaðýný bilmiyordum henüz. Ayrýntýlarýn oluþabilmesi için aradan yýllar geçmesi gerektiðinin farkýnda bile deðildim. Eksikler, konuk odasýndaki gaz sobasýnýn rengârenk ýþýklarýnýn önünde Fitnat Teyzeyle geceler boyu konuþtuktan sonra tamamlanabilecekti ancak O gece, geç saatlerde tuhaf bir gürültüyle uyandým. Önce deprem oluyor zannettim, dýþarý çýktým hemen. Baktým annem de fýrlamýþ odasýndan. Rikkat! diyordu telaþ içinde, Rikkat odasýnda yok! Alt kattan geliyordu sesler, aþaðý indik birlikte korka korka. Gördüklerimize inanamadýk bir an. Yatmadan önce büfeye kaldýrdýðým porselen takým, masanýn üstüne yayýlmýþtý tekrar. Rikkat tabaklarý birer birer yere atýyordu, gülümseyerek. Her yer porselen kýrýklarýyla doluydu, her yer Dur dedik, yapma dedik, iyilikle söyledik, kötülükle söyledik, her þeyi denedik. Ama söylediklerimizin hiçbirini duymuyor gibi gülümseyerek uzaklara bakýyor, tabaklarý kýrmaya devam ediyordu. Annem kollarýný tutmaya çalýþýnca öfkelendi; korktuk, vazgeçtik. Porselenleri tuzla buz etmesini seyrettik çaresizlik içinde. Sabah olunca, komþularýn da yardýmýyla bir arabaya koyup hastaneye götürdük. Yolda hâlâ gülümsüyordu Resimlerini çizdiðim Rikkat Teyze ve porselen takýmýn kuþlarý gibi, hikâyenin devamý da yýllar sonra gerçeklik kazanacaktý, Fitnat Teyzenin bazen hayallerimde, bazen de düþlerimde anlattýklarýyla. Rikkat bir aydan fazla kaldý hastanede. Ziyaretine gidiyordum her gün, fakat konuþmuyordu benimle, yüzüme bile bakmýyordu. Uyuþmuþ gibiydi, kendinde deðildi, ilaçlardan belki Bekleyeceðiz, diyordu doktorlar; telaþlanmayýn, büyük bir üzüntü geçirmiþ, zaman alýr düzel- ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 3, HAZÝRAN-TEMMUZ

7 AYÞE SARISAYIN mesi Hastaneden çýktýktan sonra da eski haline dönemedi kardeþim. Kimseyle konuþmayan, çok az yemek yiyen, sürekli odasýna kapanan bir insan oldu, o hayat dolu kýz. Hiçbir þeye itiraz etmiyor, ilaçlarýný düzenli alýyordu, ama deðiþmiyordu aylar geçmesine raðmen. Hele benimle, hiç konuþmadý, bir gün olsun yüzüme bakmadý o geceden sonra. Kötü haberi verdiðim için affetmedi beni. Günden güne zayýfladý, çöktü. O aralar, aksilik iþte, kanaryasý da ölmez mi aniden? Bir sabah odasýna girdiðimde Fitnat Teyze, annesinin ölümünün ardýndan konaðý satarak, yine ayný semtin uzak bir mahallesinde satýn aldýðý apartman dairesine taþýndý. Konaktan çok az eþya götürdü yeni evine; bazý deðerli parçalarý eþe dosta daðýtýp kalanlarý da sattý. Sabiha Haným Teyzenin arada bir Rikkat'in çeyizine ayýrmýþtým bunlarý, diyerek iç geçirdiði gümüþ çatal-býçak takýmýný anneme, mor bindallýyý ise bana armaðan etti. Hepimizi þaþkýnlýða düþüren bir hýzla boþaltýverdi o kocaman evi. Elli beþ yýllýk yaþamýný anýlarýyla birlikte konakta býrakýp çýkarken hiç duraksamadý. Altmýþýna yaklaþmýþtý, komþularý aracýlýðýyla dul, emekli memur bir beyle tanýþtýrýldýðýnda. Bir süre kararsýz kaldý, Çok yaþlý, bir ayaðý çukurda, bu yaþtan sonra hasta mý bakacaðým? diye istemedi, ama ansýzýn karar deðiþtirip sessiz sedasýz evlendiðini duydum annemden. Fitnat Teyze yaþamýnýn geri kalan yýllarýný önce evli, ardýndan da dul bir kadýn olarak geçirirken huzurlu görünüyordu artýk. Yýkýlan konaðýn yerine büyük bir apartman yapýldý, dýþ görünüþü eski Ýstanbul evlerine benzeyen. Fitnat Teyzeyi yeni evinde ziyarete giderken, adýmlarým oraya yönlendirdi beni birkaç kez. Hayal gücümün yetersiz kaldýðýný hissettiðim zamanlarda o evin önünden geçtim; kýrýlan porselenlerin gürültüsünü, tuhaf gülüþleri, hýçkýrýklarý, en çok da Behlül'ün eþlik ettiði eski tangolarý dinledim, geçkin bir kýzýn hüzün dolu sesinden. Çocukluk anýlarýmý koruyabilmek, silinmesine izin vermemek için gittim oraya. Belki de yýllar sonra, hayallerimin sýnýrlarýný alabildiðine zorlayarak bu öyküyü yazacaðýmý sezdiðim için gittim, kim bilir Porselen takýmdaki pembe kuþlarýn rengini koyulaþtýrýrken, onlarý çirkinleþtirebileceðim hiç aklýma gelmemiþti çocukken çizdiðim resimlerde. Oysa þimdi yazdýðým her satýrda, sisli puslu eski hikâyelerin büyüsünü bozmaktan nasýl da korkuyorum! Yine de alýkoyamýyorum kendimi yazmaktan. 18 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 3, HAZÝRAN-TEMMUZ 2005

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

Bu kitabın sahibi:...

Bu kitabın sahibi:... Bu kitabın sahibi:... Dinle bir tanem, şimdi sana, bir çocuğun öyküsünü anlatmak istiyorum... Uzun çoooooooook uzun adı olan bir çocuğun öyküsü bu! Aslında her şey onun dünyaya gelmesiyle başladı. Kucakladılar

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp.

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp. Sezen Aksu 2 Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org Çok Ayýp Söz - Müzik: Sezen Aksu Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95. Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz için kolay bir durum deðil.

Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95. Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz için kolay bir durum deðil. Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95 Marktstraße 13 e-mail: bettina.knab@gmx.de 86866 Mickhausen - Münster Sayýn annebaba, Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR

Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR 1 2 Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR 3 Can Yayýnlarý: 1658 Türk Edebiyatý: 475 Ferit Edgü, 2007 Can Sanat Yayýnlarý Ltd. Þti., 2007 1. basým: Eylül 2007 2. basým: Kasým 2007 Kapak

Detaylı

ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI

ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI 1 2 ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI 3 ÞÝÝR DÝZÝSÝ Dizi Editörü HÝLMÝ YAVUZ Yayýn Yönetmeni : Ýlknur Özdemir Dizgi : Serap Kýlýç Düzelti : Fulya Tükel Montaj : Mine Sarýkaya Kapak Düzeni : Semih Özcan Ýç Baský

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

Ali Çolak. Bir Bahçe Düþü

Ali Çolak. Bir Bahçe Düþü Ali Çolak Bir Bahçe Düþü Deneme ALÝ ÇOLAK; 1965 yýlýnda Nazilli de doðdu. Gazi Üniversitesi Teknik Eðitim Fakültesi nde baþladýðý yüksek öðrenimini, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eðitim Fakültesi Türk

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar Yýldýz Tilbe 1 Onaylayan Administrator Pazar, 06 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org ADAM OLSAYDIN Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar Kendini arattý, beni bulmadý yar Düþtüm

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 1973 Caprice Gönderen : alparslanbirinci - 14/11/2010 21:19 Yeni aldýðým 1973 Caprice'in fotolarýný sizinle paylaþmaktan mutluluk duyuyorum http://img602.imageshack.us/img602/720/21854026.jpg http://img202.imageshack.us/img202/3420/dsc02025rx.jpg

Detaylı

C A NAVA R I N Ç AGR ISI

C A NAVA R I N Ç AGR ISI C A NAVA R I N Ç AGR ISI Canavar, canavarların hep yaptığı gibi, gece yarısından hemen sonra çıktı ortaya. Geldiğinde Conor uyanıktı. Kısa süre önce bir kâbus görmüştü. Herhangi bir kâbus değil- di bu;

Detaylı

============================================================================

============================================================================ SATILIK 56 CHEVY Gönderen : Turgay - 16/01/2008 02:15 Arkadaþlar satýlýk bir 56 chevy resmi buldum ama çeþitli nedenlerden dolayý burada yayýnlamak istemiyorum. Ýlgilenen arkadaþlar buraya cevap olarak

Detaylı

Kraliçe Lob'un maiyetiyle birlikte yaptýðý geçit törenini izlemek için çýkýn dýþarýya!

Kraliçe Lob'un maiyetiyle birlikte yaptýðý geçit törenini izlemek için çýkýn dýþarýya! K a t a K u l a v k o v a Düþ ya da Baþka Bir Þey Ýngilizceden Türkçeye Çeviren: Aysu Erden Kraliçe Lob'un maiyetiyle birlikte yaptýðý geçit törenini izlemek için çýkýn dýþarýya! Eðer krallýk yoksa, kraliçenin

Detaylı

A t t i l â Þ e n k o n

A t t i l â Þ e n k o n Atölyesi A t t i l â Þ e n k o n Ýmge Öyküler Atölyesi'ne gönderilen öyküleri bu sayýdan itibaren ben deðerlendireceðim. Ayný denizlerde, ayný beklentilerle seyretmiþ biri olarak, öykünün sularýna yelken

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Ailem de Ýlk Ve Son ANADOL Gönderen : papatya54-31/03/2008 11:15 http://img241.imageshack.us/img241/6535/aaaaaaaqgz2.jpg http://img139.imageshack.us/img139/1395/sddddddddcq9.jpg Arabalarla olan iliþkilerimiz

Detaylı

MERAKLI KİTAPLAR. Alfabe

MERAKLI KİTAPLAR. Alfabe MERAKLI KİTAPLAR Alfabe Bu kitabın sahibi:... Dinle bir tanem, şimdi sana, bir çocuğun öyküsünü anlatmak istiyorum... Uzun çoooooooook uzun adı olan bir çocuğun öyküsü bu! Aslında her şey onun dünyaya

Detaylı

Kavruk Kýna. Gündüzleri, aþaðýda herkes benim için ayný; hepsi de anadan doðma elimin altýndan geçip

Kavruk Kýna. Gündüzleri, aþaðýda herkes benim için ayný; hepsi de anadan doðma elimin altýndan geçip Þ e h l a P e r v i n R u h Kavruk Kýna Farsçadan Çeviren: Haþim Hüsrevþahi Dün geceden beri tekrar baþladým týrnaklarýmý yemeye. Tam Büyük Kapý'nýn aslan kafalý kapý tokmaðý yeri göðü birbirine kattýðýndan

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

de hazır değilken yatağıma gelirdi. O sabah çarşafların öyle uyandırmıştı; onları suratıma atarak. Kız kardeşim makas kullanmayı yeni öğrendi ve bunu

de hazır değilken yatağıma gelirdi. O sabah çarşafların öyle uyandırmıştı; onları suratıma atarak. Kız kardeşim makas kullanmayı yeni öğrendi ve bunu İgi ve ben Benim adım Flo ve benim küçük bir kız kardeşim var. Küçük kız kardeşim daha da küçükken ismini değiştirdi. Bir sabah kalktı ve artık kendi ismini kullanmıyordu. Bu çok kafa karıştırıcıydı. Yatağımda

Detaylı

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ ADALET ve CESARET ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 4965 24 3 Sertifika no: 14452 Uğurböceği

Detaylı

Emekli Assubaylar-ArsivSite1. Kayýt Tarihi: Mar 2004Nerede: istanbul, kadiköy, Türkiye.Ýletiler: 6.220

Emekli Assubaylar-ArsivSite1. Kayýt Tarihi: Mar 2004Nerede: istanbul, kadiköy, Türkiye.Ýletiler: 6.220 HUKUKÝ NET Onaylayan Ökkeþ Kadri BAÇKIR Pazar, 04 Mayýs 2008 Son Güncelleme Cumartesi, 04 Ekim 2008 öncelikle vakit ayýrýp bu konuyla ilgilendiðiniz için çok teþekkür ederim. eðer mümkünse o kararýn tamamýný

Detaylı

Öykü ile ilgili bitişik eğik yazı ile 5N1K soruları üretip çözünüz. nasıl : ne zaman:

Öykü ile ilgili bitişik eğik yazı ile 5N1K soruları üretip çözünüz. nasıl : ne zaman: Hafta Sonu Ev Çalışması BALON Küçük çocuk, baloncuyu büyülenmiş gibi takip ederken, şaşkınlığını izleyemiyordu. Onu hayrete düşüren şey, "Bizim eve bile sığmaz" dediği o güzelim balonların adamı nasıl

Detaylı

yemyeşil bir parkın içinden geçerek siteye giriyorsunuz. Yolunuzun üstünde mutlaka birkaç sincaba rastlıyorsunuz. Ağaçlara tırmanan, dallardan

yemyeşil bir parkın içinden geçerek siteye giriyorsunuz. Yolunuzun üstünde mutlaka birkaç sincaba rastlıyorsunuz. Ağaçlara tırmanan, dallardan Karganın Rengi Siyah! Siyah mı? Evet Emre, siyah. Kara değil mi? Ha kara, ha siyah Cenk, bence kara ile siyah arasında fark var. Arkadaşım Cenk le hâlâ aynı şeyi, kargaların rengini tartışıyoruz. Galiba

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Γ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır.

ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır. SOKAK - DIŞ - GÜN ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır. Batu 20'li yaşlarında genç biridir. Boynunda asılı bir fotoğraf makinesi vardır. Uzun lensli profesyonel görünşlü bir digital makinedir. İlginç

Detaylı

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Goscinny / Sempé. Öykü PITIRCIK KÜÇÜK PITIRCIK. Çeviren: Vivet Kanetti. 29. basım

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Goscinny / Sempé. Öykü PITIRCIK KÜÇÜK PITIRCIK. Çeviren: Vivet Kanetti. 29. basım Goscinny / Sempé PITIRCIK KÜÇÜK PITIRCIK 1 ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Öykü Çeviren: Vivet Kanetti 29. basım Goscinny / Sempé PITIRCIK KÜÇÜK PITIRCIK 1 Çeviren: Vivet Kanetti cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com

Detaylı

============================================================================

============================================================================ NOSTALJÝ OLMUÞ FOTOÐRAFLAR Gönderen : kemalakel - 25/06/2008 20:38 Sevgili arkadaþlarým; Bir tarihten kalmýþ ekseriyetle Siyah-Beyaz görüntüleriyle günümüze gelmiþ baktýkça baktýðýmýz ve baka kendimizi

Detaylı

Fatih Baþtürk DÖNEMEM SANA. sevdim yürekten anlamadýn sen. dur gitme dedim dinlemedin sen. yalvara yalvara geriye dönsen

Fatih Baþtürk DÖNEMEM SANA. sevdim yürekten anlamadýn sen. dur gitme dedim dinlemedin sen. yalvara yalvara geriye dönsen Fatih Baþtürk Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Salý, 03 Haziran 2008 Besteciler.org DÖNEMEM SANA sevdim yürekten anlamadýn sen dur gitme dedim dinlemedin sen yalvara yalvara

Detaylı

SAKLAMBAÇ. Müge İplikçi

SAKLAMBAÇ. Müge İplikçi SAKLAMBAÇ Müge İplikçi ON8 roman 22 SAKLAMBAÇ Yazan: Müge İplikçi Yayın yönetmeni: Müren Beykan Yayın koordinatörü: Canan Topaloğlu Son okuma: Hande Demirtaş ON8, 2013 Tüm yayın hakları saklıdır. Tanıtım

Detaylı

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Hafta Sonu Ev Çalışması YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Zaman adlı ölümsüz bir dev vardı. Bir gün Zaman, Yıl Dede'yi dört kızıyla birlikte yeryüzüne indirdi. Kızlar, yeryüzünü çok sevdiler. Hepsi bir yana dağılıp

Detaylı

DDD. m . HiKAYE. KiTAPLAR! . CİN. ALİ'NİN. SERiSiNDEN BAZILARI. Öğ. Rasim KAYGUSUZ

DDD. m . HiKAYE. KiTAPLAR! . CİN. ALİ'NİN. SERiSiNDEN BAZILARI. Öğ. Rasim KAYGUSUZ . CİN. ALİ'NİN. HiKAYE. KiTAPLAR! SERiSiNDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

Kimler aptal olarak kabul edilir? Sanki bunu herkes biliyormuþ gibi ama bundan ne

Kimler aptal olarak kabul edilir? Sanki bunu herkes biliyormuþ gibi ama bundan ne N i k o l a y S e m y o n o v i ç L e s k o v Aptalcýk1 Çeviren: Birsen Karaca Kimler aptal olarak kabul edilir? Sanki bunu herkes biliyormuþ gibi ama bundan ne anladýklarýný kontrol edersek, hiçbirinin

Detaylı

Her þeyin azý karar çoðu zarar derler. Ahmet Arif'in dizelerindeki gibi "Zemheri de uzadýkça uzadý"

Her þeyin azý karar çoðu zarar derler. Ahmet Arif'in dizelerindeki gibi Zemheri de uzadýkça uzadý Okuyucu mektuplarý / Letters from Readers Türk Kütüphaneciliði 20,1 (2006), 101-110 101 Çankýrý Ýzlenimleri - I Aþaðýdaki yazýda; Çankýrý Ýl Halk Kütüphanesi Müdürlüðü, Edebiyatçýlar Derneði ve Türk Kütüphaneciler

Detaylı

2005/2006 Sezonu Yeþeren Kabare Türk Tiyatrosu 7.Türk Dünyasý Tiyatro Ödülleri

2005/2006 Sezonu Yeþeren Kabare Türk Tiyatrosu 7.Türk Dünyasý Tiyatro Ödülleri 2005/2006 Sezonu Yeþeren Kabare Türk Tiyatrosu 7.Türk Dünyasý Tiyatro Ödülleri Fikri Þiþko, Refki Taç, Orhan Volkan, Bayram Deda, Besim Sipahi, Ayla Þahin ve A.R.Yeþeren den oluþan Seçici Kurulu 2005/2006

Detaylı

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan,

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan, Yücel Terkanlýoðlu Onaylayan Administrator Cumartesi, 23 Þubat 2008 Son Güncelleme Pazartesi, 27 Ekim 2008 Besteciler.org HTML clipboard Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için

Detaylı

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE Ekim 2013 Sayı 1 Yazar; HARUN ŞEN 1 İçindekiler KALDIRIMLAR 1... 3 DİYET... 4 ÇOCUKLARINIZA ZAMAN AYIRIN... 5 2 KALDIRIMLAR I Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; Yürüyorum, arkama

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım Yeni evli bir çift vardı. Evliliklerinin daha ilk aylarında, bu işin hiç de hayal ettikleri gibi olmadığını anlayıvermişlerdi. Aslında birbirlerini sevmiyor değillerdi. Son zamanlarda o kadar sık olmasa

Detaylı

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİNİ BELİRTEN KELİMELER yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam şu otobüs birkaç portakal Yuvarlak masa : Yuvarlak sözcüğü varlığın biçimini bildiriyor. Yeşil erik : Yeşil sözcüğü

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

DEMET İN PAMUK DEDESİ İLE AŞÇI NİNESİ

DEMET İN PAMUK DEDESİ İLE AŞÇI NİNESİ DEMET İN PAMUK DEDESİ İLE AŞÇI NİNESİ Bir yaz mevsimiydi. Demet okulların kapanmasına sevinmiş, evlerinin bahçesinde koşturuyor ve bisiklet sürüyordu. Bisikleti babası ona derslerindeki başarısından dolayı

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR?

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? Kişisel gelişim, insanın gelişimi merak etmesi, yeni insanlar tanıması, gazetede güzel yazı yazan veya kitap yazmış insanları merak ederek onları tanımak, sadece yazılarından

Detaylı

1 Anne çocuğuna ne öğütlüyor?

1 Anne çocuğuna ne öğütlüyor? . Sınıfı Hatırlıyorum Türkçe Noktalama İşaretleri 1. Hafta Aşağıdaki şiiri iki defa okuyunuz. Verilen soruları cevaplandırınız. TEMİZ ÇOCUK Temiz çocuk hasta olmaz. Gönlü acı ile dolmaz. Hiçbir vakit benzi

Detaylı

İLK OK UMA KİT APLARI

İLK OK UMA KİT APLARI İLK OKUMA KİTAPLARI Bu kitabın sahibi:... Altı yaşındaki Ugo bir sabah uyanmış ve bir de bakmış ki karnının üzerinde yeşil bir aslan oturuyor! Aslan şişman değilmiş ama pek ufak tefek de sayılmazmış.

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Bilgi güçtür. Sevdiğiniz kişiyi dinleyin ve kendinizi eğitin.

Bilgi güçtür. Sevdiğiniz kişiyi dinleyin ve kendinizi eğitin. Bu kitapçığı, büyük olasılıkla kısa bir süre önce sevdiklerinizden biri size cinsel kimliği ile biyolojik/bedensel cinsiyetinin örtüşmediğini, uyuşmadığını açıkladığı için okumaktasınız. Bu kitapçığı edindiğiniz

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok benim kahraman dedem Kelimeleri zıt

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf ilk yar'larımızın sevgili dostları, ilkyar desteklerinizle giderek büyüyen bir aile olarak varlığını sürdürüyor. Yeni yeni ilk yar'larımızla tanışırken bir taraftan fedakar gönüllülerimizi, ve bir zamanlar

Detaylı

Günler süren yağmurdan sonra bulutlar kayboldu. Güneş, ışıl ışıl yüzünü gösterdi. Yıkanan doğanın renklerine canlılık gelmişti. Ağaçlardan birinin

Günler süren yağmurdan sonra bulutlar kayboldu. Güneş, ışıl ışıl yüzünü gösterdi. Yıkanan doğanın renklerine canlılık gelmişti. Ağaçlardan birinin Günler süren yağmurdan sonra bulutlar kayboldu. Güneş, ışıl ışıl yüzünü gösterdi. Yıkanan doğanın renklerine canlılık gelmişti. Ağaçlardan birinin kökünden kahverengi, pırıl pırıl bir şerit uzanıyordu.

Detaylı

YÜKSEL ÖZDEMİR. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

YÜKSEL ÖZDEMİR. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

PazaR. Sorular cevaplar ve geçmeyen dudak izleri... Aziz Nesin lik. kanun taksimi hicaz oldu n Aziz Þah. Eski bir okul. n Aydýn Adamoðlu.

PazaR. Sorular cevaplar ve geçmeyen dudak izleri... Aziz Nesin lik. kanun taksimi hicaz oldu n Aziz Þah. Eski bir okul. n Aydýn Adamoðlu. PazaR Tarih: 12 Aralýk 2010 YIL: (5) SAYI: (297) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ KARÞIKÝ MEVZÝ n Aydýn Adamoðlu Çam sakýzý n Halil Aða Aziz Nesin lik yaþanmýþlýklarýmýz... n Fatma Ergün Sorular cevaplar

Detaylı

NİNNİ (ROCKABY) Samuel Beckett (1980) Türkçesi: Semih Fırıncıoğlu

NİNNİ (ROCKABY) Samuel Beckett (1980) Türkçesi: Semih Fırıncıoğlu NİNNİ (ROCKABY) Samuel Beckett (1980) Türkçesi: Semih Fırıncıoğlu Ninni (Rockaby) ilk kez 8 Nisan 1981 de Buffalo Tiyatro Araştırmaları Merkezi nde (ABD) sahnelendi. (Yapımcı: Daniel Labeille; Yönetmen:

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάθημα: Σοσρκικά

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Menümüzü incelediniz mi?

Menümüzü incelediniz mi? by elemeği Menümüzü incelediniz mi? Yılmaz Usta nın hikayesini duydunuz mu? Niçin Nevale? Yılmaz Usta nın hikayesi Bir insan pasta ustası olmaya nasıl karar verir? Yani 1972 yılında Kastamonu da doğduğunuzu

Detaylı

KEREM ASLAN Her Şey Dahil

KEREM ASLAN Her Şey Dahil KEREM ASLAN Her Şey Dahil KEREM ASLAN 1987 de Ankara da doğdu. TED Ankara Koleji ve Yahya Kemal Beyatlı Lisesi ni bitirdi, Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü nden mezun oldu. Eğitimine devam etmek için

Detaylı

Iþýk. Iþýðýn Farklý Maddelerle Etkileþimi

Iþýk. Iþýðýn Farklý Maddelerle Etkileþimi 319 Iþýk Iþýðýn arklý addelerle Etkileþimi Iþýk, etrafýmýzdaki cisimleri görmemizi saðlayan ve boþlukta yayýlabilen bir enerji þeklidir. Týptan sanayiye, sanayiden uzay teknolojisine kadar her alanda kullanýlarak

Detaylı

Leyla Ruhan Okyay GEYÝKLÝ ORMAN

Leyla Ruhan Okyay GEYÝKLÝ ORMAN 1 2 Leyla Ruhan Okyay GEYÝKLÝ ORMAN 3 TÜRK YAZARLARI Yayýn Yönetmeni Ýlknur Özdemir Dizgi Serap Bertay Düzelti Fulya Tükel Montaj Mine Sarýkaya Kapak Düzeni Semih Özcan Ýç Baský Özal Basýmevi Kapak Baský

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

Kadınların Çalışma Deneyimleri

Kadınların Çalışma Deneyimleri Belkıs Kümbetoğlu: Kadınların Çalışma Deneyimleri Herhangi bir mağazanın, atıyorum işte, özellikle şey, markaların mağazalarına... Gece gidip, işte elimizde cihazla şeyleri, ürünleri sayıyoruz.bunu yapıyoruz

Detaylı

ŞAHISLAR: Anne:Zişan, Baba:Orhan, Abla:Fehiman, Abla:Güzin, Abi:Osman, Küçük Kardeş:Fikret

ŞAHISLAR: Anne:Zişan, Baba:Orhan, Abla:Fehiman, Abla:Güzin, Abi:Osman, Küçük Kardeş:Fikret ŞAHISLAR: Anne:Zişan, Baba:Orhan, Abla:Fehiman, Abla:Güzin, Abi:Osman, Küçük Kardeş:Fikret (ZİL ÜSTÜSTE ÇALAR) Fehiman:Kimooo? Güzin:Benim abla. (KAPI AÇILIR) (Heyecanlı)Müjdemi ver müjdemi ver. Fehiman:(Heyecanlı)Mektup,mektup

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMİ BİR DERS Genç adam evlendiğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz.

Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz. Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz. 1- Ahmet, bana Mehmet sana yard m etsin. dedi. 2- Ben, banka memuruna Paralar bozuk olsun. dedim. 3- E im Yemek fazla ya l olmas n. dedi. 4- Ö retmen,

Detaylı

Motivated SİZE İLHAM VERECEK BİR DERGİ

Motivated SİZE İLHAM VERECEK BİR DERGİ Motivated SİZE İLHAM VERECEK BİR DERGİ YENÝ YILDA BÝR SEVGÝ MESAJI En Güzel Eller Yeni bir Hediye: Kendiniz Daima mutlulukla anýmsanacak diðer hediyeler Üç Bilge Adam Kararlý Olmak Yeni yýl için aldýðýnýz

Detaylı

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen Yayın no: 169 VEFA VE CÖMERTLİK ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 5523 15 2 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu

Detaylı

Nihat Ziyalan GÜNEÞLE DAMGALI

Nihat Ziyalan GÜNEÞLE DAMGALI 1 2 Nihat Ziyalan GÜNEÞLE DAMGALI 3 TÜRK YAZARLARI Nihat Ziyalan, Can Sanat Yayýnlarý, 2005 1. basým : 2005 Yayýna Hazýrlayan: Faruk Duman Kapak Tasarýmý: Erkal Yavi Kapak Düzeni: Semih Özcan Dizgi: Gülay

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ ÇİÇEK GRUBU EYLÜL AYI BÜLTENİ

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ ÇİÇEK GRUBU EYLÜL AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ ÇİÇEK GRUBU EYLÜL AYI BÜLTENİ OKULUM VE ARKADAŞLARIM BEN KİMİM? Okulunu tanıma Okulunun ismini söyleme Öğretmen ve arkadaşlarını tanıma Okulda çalışanları gözlemleme Sınıfını

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ...

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ...................................................................................13 YAZIM BÝLGÝSÝ....................................................................................23

Detaylı

MEF İLKOKULU MART-NİSAN AYI DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI

MEF İLKOKULU MART-NİSAN AYI DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI MEF İLKOKULU MART-NİSAN AYI DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen projede mart ve nisan ayı Değerler Eğitimi konusu: Empati Öğrencilerimiz mart ve nisan ayları

Detaylı

Einstufungstest / Seviye tespit sınavı

Einstufungstest / Seviye tespit sınavı Einstufungstest / Seviye tespit sınavı Dil: Türkçe Seviye: A1/A2 1. Günaydın, benim adım Lavin, soyadım Çeşme. (a) Günaydın ben adım Lavin, soyadım Çeşme. Günaydın benim ad Lavin, soyad Çeşme. 2. Ben doktorum,

Detaylı

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen Yayın no: 168 SAYGI VE HÜRMET ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 4965 18 2 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu

Detaylı

Okutunuz ve defterlerine yazdırınız 1 abla abdest kablo Sabri tablo tablet tabla kablo baba bakır kaba soba bayrak kabak badem bakkal Banu bal balık

Okutunuz ve defterlerine yazdırınız 1 abla abdest kablo Sabri tablo tablet tabla kablo baba bakır kaba soba bayrak kabak badem bakkal Banu bal balık Okutunuz ve defterlerine yazdırınız 1 abla abdest kablo Sabri tablo tablet tabla kablo baba bakır kaba soba bayrak kabak badem bakkal Banu bal balık bakla bardak balkon ebe Ebru tebrik bebek Sibel Belma

Detaylı

Etkili Sunum Teknikleri

Etkili Sunum Teknikleri Etkili Sunum Teknikleri Sunumunuzla Fark Yaratın Haluk GÖKŞEN Mehmet Arif TUNCER 2012 Büyük bir hasretle andığım ve her zaman yanımda olduğuna inandığım rahmetli anneme Hiçbir zaman desteğini esirgemeyen,

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

ÇiKOLATAYI KiM YiYECEK

ÇiKOLATAYI KiM YiYECEK ÇiKOLATAYI KiM YiYECEK Geçen gün amcam bize koca bir kutu çikolata getirmişti. Kutudaki çikolataların her biri, değişik renklerde parlak çikolata kâğıtlarına sarılıydı. Mmmh, sarı kâğıtlılar muzluydu,

Detaylı

Yukarıdaki resimleri inceleyelim. Birbirleriyle ilgili olanları eşleştirelim.

Yukarıdaki resimleri inceleyelim. Birbirleriyle ilgili olanları eşleştirelim. ÜNİTE 4 SAĞLIĞIMIZ Bul ve eşle Yukarıdaki resimleri inceleyelim. Birbirleriyle ilgili olanları eşleştirelim. 2 Oku ve yaz Her gece erken yat. Her sabah erken kalk. Elini yüzünü yıka, saçını tara. 3 Haydi

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) DİNLEME İSTEKLER (9) Metinleri dinleyelim

Detaylı