Her þeyin azý karar çoðu zarar derler. Ahmet Arif'in dizelerindeki gibi "Zemheri de uzadýkça uzadý"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Her þeyin azý karar çoðu zarar derler. Ahmet Arif'in dizelerindeki gibi "Zemheri de uzadýkça uzadý""

Transkript

1 Okuyucu mektuplarý / Letters from Readers Türk Kütüphaneciliði 20,1 (2006), Çankýrý Ýzlenimleri - I Aþaðýdaki yazýda; Çankýrý Ýl Halk Kütüphanesi Müdürlüðü, Edebiyatçýlar Derneði ve Türk Kütüphaneciler Derneði Çankýrý Þubesi'nce 9 Þubat 2006 tarihinde ortaklaþa düzenlenen "Edebiyat Eðitiminde Çaðdaþ Yaklaþýmlar" konulu panel ve Edip Cansever'in 'Bir Mendil Niye Kanar' konulu 'Þiir-Müzik Dinletisi' etkinliðine katýlan panelist Erdal ATICI'nýn izlenimleri aktarýlmaktadýr. Bu yýl kýþ bir baþka geldi Ankara'ya. Zemheri de bitmek bilmiyor bir türlü. Soðuk ve kar bir Acem Halýsý gibi örttü, aðaçlarý, sokaklarý, evleri, evlerin kýrmýzý çatýlarýný... Nereden bakýlsa yerde 20 santim kar var. Çocuklar buðulu camlara adlarýný yazmaktan býktýlar. Özlem dolu gözlerle bakýyorlar, apartman aralarýna sýkýþmýþ küçücük parklara. Çocuklar ve parklar ilkbaharýn yolunu gözlüyor... Her þeyin azý karar çoðu zarar derler. Ahmet Arif'in dizelerindeki gibi "Zemheri de uzadýkça uzadý" Edebiyatçýlar Derneði Baþkaný Gökhan Cengizhan, "Çankýrý'da bir Edebiyat etkinliði düzenliyoruz gelir misin?" diye, iki ay önceden aramýþtý. "Gelirim" demiþtim. Sayýlý gün çabuk geçiyor. Ýnsanýn günleri 35 yaþýndan sonra kanatlý bir kuþ olup sonsuzluða doðru uçarmýþ. Her geçen gün saçýmýzdaki aklar, yüzümüzdeki çizgiler çoðalýyor. Geçip gidiyor ömür... Gökhan Bey iki gün önce anýmsattý. "Çankýrý etkinliðimiz 9 Þubat 2006 Perþembe günü" diye. Edebiyatçýlar Derneði ve Çankýrý Valiliði, Ýl Halk Kütüphanesi düzenliyor etkinliði. Perþembe saat: 14 de "Edebiyatta Çaðdaþ Yaklaþýmlar" konulu panel var. Konuþmacýlar; M. Þerif Onaran, A. Kadir Paksoy, Nizamettin Uður, Erdal Atýcý. Ayný gün akþam bir de þiir dinletisi var. Dinletiye þairler; A. Kadir Paksoy, Cansu Fýrýncý, Ahmet Antmen, Vadi Çiçekli (Çankýrý Emniyet Müdürü) Kemal Aslan (Çankýrý) ve Betül Tarýman katýlacak. Sabah erken saatlerde buluþma yeri olan Ankara Tren Garý'na doðru yola çýkýyorum. Sýrtýmda iki çanta. Opera'da otobüsten inip Gençlik Parký'nýn içinden istasyona doðru yürüyorum. Koca park ýssýz ormanlar gibi sessiz. Nerede o cývýl

2 102 Okuyucu mektuplarý / Letters from Readers Erdal Atýcý cývýl kuþlar. Babasýnýn, annesinin elinden tutmuþ yürüyen çocuklar. Nerede çarþý iznine çýkmýþ kýsa saçlý askerler? Nerede Ankara'nýn konuklarýna ve askerlere sabahtan akþama "Þaban" filmi oynatýp çay satan garsonlar. "Çekirdek" diye ortalýðý inleten seyyar satýcýlar... Ya dondurmacýlar... Karla kaplý Gençlik Parký içinde bir tek ben varým ve ben de güçlükle yürüyorum. Lunapark'ýn kapýsýna kilit vurulmuþ. "Mevsim nedeniyle kapalý" Bütün oyuncaklarý uluorta býrakmýþlar. Oyuncaklar, buðulu camlara adýný yazan çocuklarý bekliyor. Binlerce kuþu yapraklarýnýn arasýnda saklayan büyük kavak aðaçlarý bütün heybetini yitirmiþ. Tutsak olmuþ zemheri soðuðuna. Dallarda sarkan ýþýl ýþýl buz kýlýçlarý baþýma düþer diye düþünüp hýzlý atýyorum adýmlarýmý. Ankara Tren Garý olaðan sabahlarýndan birini daha yaþýyor. Gözlerinden yorgunluk akan yolcular iniyor. Þark Ekspresi düdüðünü çalýyor. Devam edecek yolcularýn 15 dakika içinde yerlerini almalarýný istiyor ses büyültenler. Metalik ses yankýlanýyor tarih kokan duvarlarda. Sabahçý salonunda masa üstüne baþýný dayayýp kalmýþ yolcular. Bir elleri çantalarýnýn sapýnda. Sanki tren gelir gelmez uykudan sýyrýlýp yürüyüvereceklermiþ gibi uyuyorlar. Dünyada ne kadar ayrýlýk ve buluþma varsa bu istasyonlarda gerçekleþiyor. Bekleyenler mutlu. Ayrýlacak olanlar üzgün. Uzun boylu bir delikanlý, sevgilisinin sarý saçlarýný kavrýyor, beline sarýlýyor. Sonra hiç umulmadýk bir hareketle tutup öpüyor. Genç kýz direnir gibi yapýp býrakýveriyor delikanlýnýn kolalarýna kendini. Yaþlý bir adam yanlarýndan geçerken baþýný çeviriyor. Genç kýz kurtuluyor elinden, elini tutuyor, gözleri sulanýyor. "Býrakma beni, gidip dönmemek var" diyor. Kim bilir kaç kiþi giderken yüreðiyle birlikte gitmiþtir uzaklara? Diye düþünüyorum. Genç kýz trene doðru uzaklaþýrken, ben ikisinin de arkalarýndan bakýyorum. Onlarla birlikte bin yolculuk yapýyorum çocukluðumdan bugüne. Ayrý yollardan ayrý trenlerimle. Her bir yolculuðumda ayrý bir yaþam büyütüyorum.

3 103 Gökhan Cengizhan dostum, "merhaba Erdal" deyince sýyrýlýyorum bütün bu yolculuklarýmdan. "Kimse gelmemiþ" diyor. Þaþkýnlýkla "gelmemiþ" diyorum. Garýn önüne çýkýp beklemeye baþlýyoruz. Þair A. Kadir Paksoy iki çantayla bir taksiden iniyor. Selamlaþýyoruz.. Hoþ beþ ederken Nizamettin Uður geliyor. Tanýþtýrýyorlar bizi. Nizamettin Uður'u güzel þiir inceleme yazýlarýndan tanýyorum aslýnda. "Ben kahvaltý yapmadým, simit ve çay isteyen var mý?" diye soruyor. A. Kadir Aðabey de benim gibi sabah kahvaltýsý yapmadan dýþarý adýmýný atmazmýþ. Biz konuþurken tren garýna sýrtlarýnda gitar ve sýrt çantalarýyla dört genç giriyor. "Gençler de geldi" diyor Cengizhan. Gökhan Cengizhan, "Mustafa Þerif Onaran küçük bir kaza geçirip belini incitmiþ gelemeyecek" deyince üzülüyorum. Mustafa Þerif Onaran'la kitap ve dergiler üzerine söyleþmeyi planlýyordum oysa kafamda. Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki'nden her hafta ilgiyle izliyorum. "Önemli olan saðlýk" diyorum... Birkaç dakika sonra Çankýrý Ýl Halk Kütüphanesi Müdürü Dursun Yaðmur geliyor. Tanýþýyoruz. Güler yüzlü cana yakýn bir adam. Bizi arabaya davet ediyor. Çantalarýmýzý yüklüyor ve karýn tamamen yuttuðu Ankara'dan bir baþka kente doðru yola çýkýyoruz. Çankýrý - Ankara arasý yaklaþýk 130 Km. Çubuk yol ayrýmýna varmadan Akyurt yoluna sapýyoruz. Yol kenarýnda kar kalýnlýðý bir metreye yaklaþmýþ. Ankara'dan uzaklaþtýkça kar kalýnlýðý artýyor. Yalnýz kentler, kasabalar, köyler geçiyoruz. Yaþam durmuþ gibi görünüyor. Hayalet köyler... Duman tüten evlerde; anlýyoruz ki yaþam bu evlerde sürüyor.. Sürücümüz Ali Bey çok dikkatli. Aðýr çýkýyor yokuþlarý. Yer yer buzun üstünde gidiyor arabamýz. Ne cesaret bizim ki... A. Kadir Paksoy Aðabeyimiz yola çýkmadan Çankýrý ile ilgili ayrýntýlý bir araþtýrma yapmýþ. Kýsa kýsa notlar almýþ. Dursun Yaðmur'a soruyor. "Çankýrý Tanrýlar kenti demekmiþ doðru mu?" diye. Doðuluyor Dursun Yaðmur. A. Kadir Aðabey hazýrlýklý, Selçuklulardan kalma "Taþ Mektep"i, "Ulu Camii"yi,

4 104 Okuyucu mektuplarý / Letters from Readers Erdal Atýcý "Çankýrý Kalesi"ni soruyor. "Sizi oralara götüreceðiz" diyor Dursun Yaðmur. Çankýrý denilince benim aklýma ilk gelen Nazým ve Nazým'ýn yattýðý "Çankýrý Hapishanesi." Nazým, 1940 yýlýnda kýsa bir süre yatýyor Çankýrý'da. Çankýrý mahrumiyet bölgesi o zaman ve küçük bir kasaba görünümünde. Çankýrý hapishanesinde kýsa süre kalmasýna karþýn gelecekte yazacaðý eserlere kaynak topluyor Nazým... Þiirler yazýyor Çankýrý için; Bugün Çarþamba; -biliyorsun- Çankýrý'nýn pazarý Demir kapýmýzdan geçip Kamýþ sepetimizde bize kadar gelecek Yumurtasý, bulguru Yaldýzlý, mor patlýcanlarý... Dün köylerden inenleri seyrettim. Yorgundular Kurnaz Ve þüpheli, Ve kaþlarýnýn altýnda keder Erkekler eþeklerde, Kadýnlar çýplak ayaklarýnýn üstünde geçtiler Herhalde içlerinde senin bildiklerin vardýr. Herhalde iki çarþambadýr pazarda: Kýrmýzý baþörtülü ve "kibirsiz" Ýstanbulluyu aramýþlardýr. Çankýrý, "Hapishaneyi de gezeriz" diye geçiriyorum içimden. Birkaç yýl önce Tarihi

5 105 Sinop Cezaevini gezmiþ, unutulmaz þair Sabahattin Ali'nin "Aldýrma Gönül" þiirini yazdýðý odada gözlerimi kapatýp "dýþarýda deli dalgalar"ý duymuþtum. Odanýn kapýsýnda "Sabahattin Ali burada yattý" yazýsýnýn altýnda hüzünle durup, sanatçýlarýmýzýn, aydýnlarýmýzýn, yazarlarýmýzýn, þairlerimizin yaþamlarýný nasýl burunlarýndan getirdiðimizi düþünmüþtüm. Karlý daðlarý ve ovalarý birer birer aþarken Nazým'ýn, Sabahattin Ali'nin þiirlerinin arasýnda kaybolup gidiyorum. A.Kadir aðabey Çankýrý Kütüphane Müdürü Dursun Yaðmur'la söyleþiyi koyulaþtýrmýþ. Arkada oturan gençler kendi havalarýnda.nizamettin Uður da elindeki notlarý, büyük bir ciddiyetle altýný çize çize okuyor. Çankýrý Ýzlenimleri - II Daðlarýn, tepelerin ardýnda büyük bir düzlüðe iniyoruz. Saat : 13: 00'da Çankýrý'ya varýyoruz. Polis evinin önünde Çankýrý Emniyet Müdürü Sayýn Vadi Çiçekli karþýlýyor bizi. Tek tek elimizi sýkýp "hoþ geldiniz" diyor. Vadi Çiçekli Erzincan'da görev yaptýðý günlerde "La Poite Travaille" adýnda bir edebiyat dergisi çýkarmýþtý. Bu derginin adý üzerinde yoðun bir tartýþma yapýldý. Birçok gazete Vadi Beyle söyleþiler gerçekleþtirdi. Derginin adýnýn Türkçe karþýlýðý: "Þair Çalýþýyor" Anadolu'da Fransýzca adla bir dergi çýkmasý basýnýn büyük ilgisini çekmiþti. Vadi Çiçekli'nin "18:15 Yalova Vapuru" "Býrakýn Aðaçlar Beklesin Daðlarý" "Þiir Yürürlükten Kalkmadý Daha" "Rüzgarýn Getirdikleri" adlý þiir kitaplarý var. Vadi Bey insaný þaþýrtýyor. Yemeði Çankýrý Valisi Sayýn Ali Haydar Öner'le birlikte gidiyoruz. Ali Haydar Bey, Çankýrý'da herkesin saygý ve sevgi duyduðu bir sanatsever bir insan. Kültürel etkinlikleri yürekten desteklediðini söylüyorlar. Kendisiyle yemek sýrasýnda; sanat, edebiyat ve Çankýrý üzerine söyleþme olanaðý buluyoruz. Vali Bey, Ýl Emniyet Müdürü, Ýl Kültür ve Turizm Þube Müdürü, Kütüphane Müdürü, Yerel Basýn, Çankýrý Yazarlar ve Þairler Derneði Üyeleri Çankýrý'da

6 106 Okuyucu mektuplarý / Letters from Readers Erdal Atýcý güzel bir kültür ve sanat iklimi oluþturmuþlar. Sanýrým Çankýrý Belediyesi de gerekli desteði veriyor. Çankýrý'da hýzla kültür, sanat ve edebiyat hýzla geliþiyor. Yemekten sonra panel için Turizm Kültür Merkezi'ne geçiyoruz. Salon Öðretmen, Öðrenci ve Çankýrýlý edebiyat severlerle dolmuþ. "Edebiyat Öðretiminde Çaðdaþ Yaklaþýmlar" konulu panelde ilkin A. Kadir Paksoy konuþuyor. Sonra ben, sonra da Nizamettin Uður. Salonu dolduranlar ilgiyle izliyor. Konuþmalar tamamlanýnca sorular soruyor, izleyenler. Sýrayla yanýtlýyoruz. Toplantý bitiminde çevremizde toplananlarla yeniden söyleþiyoruz. Toplantý bitiminde Dursun Beyle Çankýrý'yý dolaþýyoruz. Nazým'ýn yattýðý hapishaneyi görmek istediðimi söylüyorum. Kocaman surlarýyla bir kale göreceðimi düþünürken; sürücümüz Ali Bey, hapishanenin çoktan yýkýldýðýný söylüyor, hayal kýrýklýðýna uðruyorum. Hapishanenin yerinde þimdi küçücük bir park var. Oysa bu hapishane restore edilip; "Nazým Hikmet bu hapishanede yattý ve bu þiirleri yazdý" denilerek ziyarete açýlsaydý ne güzel olurdu.. Bir kentin ruhunun geçmiþten geleceðe taþýnan eserlerinde, sokaklarýnda ve yollarýnda saklandýðýný düþünürüm. Bu yüzden gittiðim kentlerin en eski mahallelerinde, en eski sokaklarýnda gezerim. Eski evlerin duvarlarýnda geçmiþin izlerini ararým. Bu düþünceyle Çankýrý Kalesi'ni gezmek istiyoruz; ancak yoðun kar nedeniyle bu olanaklý deðil. Kalenin eteklerinden kenti ve kar altýndaki yalnýzlýðýný izliyoruz. Sonra çocuklar geliyor aklýma, annesinin eteðine yapýþan çocuklar... Ayaklarýnda lastik ayakkabýlar kendi çocukluklarýný büyütüyorlar. Çocuklar büyüyecek ülkemin geleceðine... Sonra kentin kýyýsýndan bakan "Taþ Mektep"e varýyoruz.. Çankýrý'da Selçuklulardan kalan en önemli yapý, Taþ Mektep yýlýnda Çankýrý Atabeyi Cemalettin Ferruh, þifahaneye ek olarak yaptýrmýþ. Binanýn mimari özelliðinin yanýnda, yapýya önem kazandýran diðer iki özelliði; biri yapý üzerinde diðeri de heykel olan iki adet taþ parçasý. Bu iki eser bugün týp ve eczacýlýk sembolü olarak kullanýlýyor.

7 107 Akþam olmuþ, dinletiye geç kalmamak için yeniden kültür merkezine dönüyoruz. Salon birden doluveriyor. Ýlginç geliyor bana. Sunuculuðu üstlenen öðretmen arkadaþ þairleri tek tek sayýyor. Ankara'dan gelen þairlere Çankýrýlý þairler; Vadi Çiçekli ve Kemal Aslan'da katýlýyor. Kemal Aslan þiirlere kendi yorumunu katarak okuyan bir þair. Kendinden geçiyor çoðunlukla... Dýþarýda lapa lapa yaðan kara karþýn yüreðimize, ruhumuza þiir akýyor. Salonda sözcükler uçuþuyor. Salonda koltuðuma gömülüyor ve gözlerimi kapatýyorum. Ýnsan böyle gecelerin hiç bitmesini istemiyor. Þairlerden sonra Nikbinlik Dinleti Grubu alýyor sahneyi. Hakan gitar çalýyor fonda, Doðan söylüyor. Ahmet Antmen ve Cansu Fýrýncý, Edip Cansever'in "Bir Mendil Niye Kanar" þiirine, aydýnlýk yüzlü birçok þiir katmýþlar okuyorlar. Sanki Türk Edebiyatýnýn bütün þairleri salonda, sanki onlar okuyorlar. Sanki hiç ölmemiþler. Ölmeyecekler... Kar yaðýyor dýþarýda. Kar sözcükleri örtemiyor. Kar sözcükleri daha da beyazlatýyor. Dinleti bitiminde, Çankýrýlý þair ve yazarlarýn konuðu oluyoruz. Baþkanlarý Sadýk Softa ve birçok üye oradalar. Geniþçe bir masanýn etrafýnda oturup þiir okuyorlar sýrayla. Çoðunu gözlerimi kapatarak dinliyorum. Dýþarýya kar yaðýyor içeriye sözcükler. Geç vakitlere kadar sessizce dinliyoruz onlarý. Nizamettin Uður'la birlikte sessizce dinliyoruz. Þiirler bitmeyecek gibi ama saat iyice ilerledi. Sabah herkesin iþi gücü var. Ayrýlýk zamaný gelince "ne geceydi be!" demekten kendimi alamýyorum. Çankýrý Ýzlenimleri - III Sabah kahvaltý bitiminde sürücümüz Ali Bey bizi kapýda bekliyor. "Nereye gideceðiz Ali Bey?" diyorum. "Bizim Karacaözü köyünde 'Koca Meþe' var onu göreceðiz" "Hadi o zaman çýkalým yola."

8 108 Okuyucu mektuplarý / Letters from Readers Erdal Atýcý Yapraklý Ýlçesi yönüne doðru gidiyoruz. Koca Meþe'nin bulunduðu Karacaözü kente 27 Km. uzaklýkta. Yaklaþýk 500 yaþýnda olduðu sanýlan bu anýt aðacýn çevresi 14 Metre. Dünyada sayýlý yaþlý meþeler arasýnda yer alýyor. Yedi sekiz insan neslini gören bu aðacýn çevresini hayretler içinde kalarak dolaþýyoruz. Koca Meþe'nin fotoðraflarýný çektikten sonra bu kez "Tuz Maðarasý"na doðru gidiyoruz. Kar yaðýþý yeniden þiddetini artýrýyor. "Geri dönsek mi acaba?" "yok aðabey, bu yaðýþ yolu kapamaz. Tuz Maðarasý'ný görmeden olur mu" diyor güler yüzlü sürücümüz... Aracý sürüyor yokuþa. Araç kurþun yemiþ boðalar gibi baðýrýyor. Çankýrýlý Þair Ömer Zeki Defne geliyor aklýma. A. Kadir Paksoy; "ben en çok 'Ziller' þiirini severim" diyor. Zil çalacak... Siz derslere gireceksiniz bir bir. Zil çalacak, zil çalacak benim için. Duyacaðým evlerden, kýrlardan, denizlerden. Ta içimden birisi gidecek uça ese... Ama ben, ben artýk gidemeyeceðim. Zil çalacak... Siz treninize, geminize bineceksiniz bir bir. Zil çalacak, ziller çalacak benim için. Duyacaðým iskelelerden, istasyonlardan bütün; Ta içimden birisi koþacak ardýnýzdan... Ama ben, ben artýk gelmeyeceðim. Sonra bir gün bir zil çalacak yine, Hiç kimseler, kimsecikler duymayacak.. Ne sýnýflar, ne iskeleler, ne istasyonlar, ne siz Ta içimden birisi kalacak oralarda... Ben gideceðim. Biz bu güzel þiirin büyüsü içindeyken aracýmýz büyük ve karanlýk bir tünelin içine giriveriyor. "Tuz Maðarasýna geldik" diyor Dursun Yaðmur. Büyük kamyonlarýn biri girip biri çýkýyor. Yaklaþýk 5000 yýllýk bir iþletme. Ülkemizin

9 109 en büyük kaya tuzu rezervine sahip. Yaklaþýk 800 dönümlük bir alana sahip maðaranýn içinde birçok tuz galerisi var. Genç bir iþçi bilgilendiriyor bizi. Ölmüþ bir eþek hiç bozulmadan günümüze kadar gelmiþ. Gelenlere gösteriliyor. Eþeðin çoðu tüyü duruyor. Þaþýp kalýyor insan... Kýrýk ayaðý hala sallanýyor. "Maðaranýn içindeki hava metali çürütüp, tahtayý kemikleþtiriyor." Diyor genç iþçi. "Eþeðin bozulmadan günümüze kadar gelmesinin sýrrý bu!" diye sürdürüyor sözlerini. Çankýrý'ya dönünce yöresel tarihi bir konaðýn aslýna dokunmadan onarýlarak yeniden hizmet verdiði "Yaran 1 Evi"ne alýnýyoruz. Çankýrý'nýn geçmiþine dair ne varsa bulmak olanaklý bu konakta. Duvarlarda el iþi giyim kuþam malzemeleri, kilimler, örtüler, döþekler, yastýklar... Yaran yapýlan oda, konuklarýn aðýrlandýðý, söyleþilerin yapýldýðý odalar aslýna uygun halde döþenmiþ. Yerdeki kilimler Orta Asya bitki figürlerini yansýtýyor. Binbir renk içinde insan üstüne basmaya kýyamýyor. Duvarlarda Cumhuriyetin ilk yýllarýnda çekilen Çankýrý Fotoðraflarý var. Biri ilk bakýþta dikkatimi çekiyor yýlýnda Çankýrýlý genç kýzlar biçki dikiþ kursundalar. Hepsinin baþý açýk. Modern elbiseler içinde umutla ve sevinçle bakýyorlar yaþama. Cumhuriyet aydýnlanmasý büyük bir deðiþime neden olmuþ. Ýnsan hüzünle bakýyor fotoðrafa. Yaran Evi'nin duvarlarýnda Çankýrý eski evlerinin tablolarý var. Fotoðrafa yakýn çizimler. Soruyorum "kim yapmýþ bunlarý?" diye. "Mustafa Albayrak" diyorlar. Mustafa, 50. Yýl Lisesi'nden öðrencim. Ýçin için sevinç ve gurur duyuyorum. Çankýrý'da iki günlük etkinlik ve gezimizin en son duraðý. Ýl Halk Kütüphanesi. Kütüphane Müdürü Dursun Yaðmur bir an bile yalnýz býrakmadý bizleri. Kütüphaneye gitmeden olur mu? Büyük bir binanýn dördüncü katýnda büyük bir kitaplýk. Ýçeride onlarca öðrenci var. Masada verilen kitaplarý ve geri gelen kitaplarý sýrayla bilgisayara iþleyen görevliler... Dolaplarda binlerce kitap. Okuyucu elini attýðý zaman ulaþabiliyor kitaplara. 1 Yaran kültürü ile detaylý bilgi adresinden elde edilebilir.

10 110 Okuyucu mektuplarý / Letters from Readers Erdal Atýcý "Kaç kitap var burada?" " " diye yanýtlýyor, Dursun Bey. Birlikte dolaþýyoruz bütün dolaplarý. En son kitaplar raflarda. Aðzým açýk kalýyor bakarken. Ne büyük övünç bu! Kitapla övünmek. Anadolu aydýnlanmasý; bu kitaplar olduðu sürece. Bu kitaplýklarda onlarca genç okuduðu sürece durdurulabilir mi? Boþuna uðraþýyor karanlýk güçler bu memleket geriye götürülemez. Kütüphane görevlilerinden Songül Haným bize kitaplarla ilgili bilgi veriyor. Dinliyoruz. Bütün kitaplar kayýt altýna alýnmýþ. Çok çalýþkan bir personel ve güler yüzlü yaratýcý bir Kütüphane müdürü. Eþekli Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz'ün ölümünden sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde yayýnlanan bir yazýmda; yeni Mustafa Güzelgöz'ler Anadolu'yu aydýnlatacaktýr demiþtim... Ýþte Çankýrý... Çankýrý'da yeni Mustafa Güzelgöz'ler çoktan yerini almýþ... Ýki günlük Çankýrý etkinliðinden geri dönerken; güzelliklerle dolu bir Anadolu kentini, aydýnlýk yüzlü yöneticilerini ve onlarca sanatseveri tanýmaktan ve dostlar edinmekten mutluyum. Anadolu'nun zengin kültürü ve tarihi bir kez þaþýrtýyor beni! Arabamýz Ankara'ya dönerken "Merhaba Çankýrý!" "Merhaba Yeni dostlarým!" diye geçiriyorum içimden... Erdal Atýcý 9-10 ÞUBAT 2006

Her şeyin azı karar çoğu zarar derler. Ahmet Arif'in dizelerindeki gibi "Zemheri de uzadıkça uzadı"

Her şeyin azı karar çoğu zarar derler. Ahmet Arif'in dizelerindeki gibi Zemheri de uzadıkça uzadı Okuyucu mektupları / Letters from Readers Türk Kütüphaneciliği 20,1 (2006), 101-110 101 Çankırı İzlenimleri -I Aşağıdaki yazıda; Çankırı İlHalk Kütüphanesi Müdürlüğü, Edebiyatçılar Derneği ve Türk Kütüphaneciler

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI

ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI 1 2 ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI 3 ÞÝÝR DÝZÝSÝ Dizi Editörü HÝLMÝ YAVUZ Yayýn Yönetmeni : Ýlknur Özdemir Dizgi : Serap Kýlýç Düzelti : Fulya Tükel Montaj : Mine Sarýkaya Kapak Düzeni : Semih Özcan Ýç Baský

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 1973 Caprice Gönderen : alparslanbirinci - 14/11/2010 21:19 Yeni aldýðým 1973 Caprice'in fotolarýný sizinle paylaþmaktan mutluluk duyuyorum http://img602.imageshack.us/img602/720/21854026.jpg http://img202.imageshack.us/img202/3420/dsc02025rx.jpg

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR

Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR 1 2 Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR 3 Can Yayýnlarý: 1658 Türk Edebiyatý: 475 Ferit Edgü, 2007 Can Sanat Yayýnlarý Ltd. Þti., 2007 1. basým: Eylül 2007 2. basým: Kasým 2007 Kapak

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme: Halk Kütüphaneleri Gaziantep, Bartýn ve Antalya Bölge Seminerleri Deðerlendirme Raporu Bülent

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

============================================================================

============================================================================ NOSTALJÝ OLMUÞ FOTOÐRAFLAR Gönderen : kemalakel - 25/06/2008 20:38 Sevgili arkadaþlarým; Bir tarihten kalmýþ ekseriyetle Siyah-Beyaz görüntüleriyle günümüze gelmiþ baktýkça baktýðýmýz ve baka kendimizi

Detaylı

1.Aşağıdaki isimlere uygun sıfatkarı getiriniz.(büyük, açık, tuzlu, şekerli, soğuk, uzun,güzel, zengin)

1.Aşağıdaki isimlere uygun sıfatkarı getiriniz.(büyük, açık, tuzlu, şekerli, soğuk, uzun,güzel, zengin) Birnci vize 1.Aşağıdaki isimlere uygun sıfatkarı getiriniz.(büyük, açık, tuzlu, şekerli, soğuk, uzun,güzel, zengin) a)... su b)... otel c)... kahve ç)... çay d)... yemek e)... boylu f)... adam g)... kız

Detaylı

Haberler / News. Dizin / Index. Hayýrsever iþ adamýndan

Haberler / News. Dizin / Index. Hayýrsever iþ adamýndan Türk Kütüphaneciliði 21, 4 (2007), 516-522 Dizin / Index Hayýrsever iþ adamýndan kütüphane Kýraathaneye kitaplýk Her okula kütüphane Deðiþen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu gerçekleþtirildi Ýstanbul'a

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Ali Çolak. Bir Bahçe Düþü

Ali Çolak. Bir Bahçe Düþü Ali Çolak Bir Bahçe Düþü Deneme ALÝ ÇOLAK; 1965 yýlýnda Nazilli de doðdu. Gazi Üniversitesi Teknik Eðitim Fakültesi nde baþladýðý yüksek öðrenimini, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eðitim Fakültesi Türk

Detaylı

A t t i l â Þ e n k o n

A t t i l â Þ e n k o n Atölyesi A t t i l â Þ e n k o n Ýmge Öyküler Atölyesi'ne gönderilen öyküleri bu sayýdan itibaren ben deðerlendireceðim. Ayný denizlerde, ayný beklentilerle seyretmiþ biri olarak, öykünün sularýna yelken

Detaylı

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan,

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan, Yücel Terkanlýoðlu Onaylayan Administrator Cumartesi, 23 Þubat 2008 Son Güncelleme Pazartesi, 27 Ekim 2008 Besteciler.org HTML clipboard Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için

Detaylı

============================================================================

============================================================================ SATILIK 56 CHEVY Gönderen : Turgay - 16/01/2008 02:15 Arkadaþlar satýlýk bir 56 chevy resmi buldum ama çeþitli nedenlerden dolayý burada yayýnlamak istemiyorum. Ýlgilenen arkadaþlar buraya cevap olarak

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ...

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ...................................................................................13 YAZIM BÝLGÝSÝ....................................................................................23

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp.

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp. Sezen Aksu 2 Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org Çok Ayýp Söz - Müzik: Sezen Aksu Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun

Detaylı

ÇEVREMİZ VE BİZ 1.park 2.büfe 3.okul 4.banka 5.otel 6.market 7.alışveriş merkezi 8.kafe 9.hastane 10.köprü 11.nehir 12.kafe 13.spor salonu 14.

ÇEVREMİZ VE BİZ 1.park 2.büfe 3.okul 4.banka 5.otel 6.market 7.alışveriş merkezi 8.kafe 9.hastane 10.köprü 11.nehir 12.kafe 13.spor salonu 14. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) ÇEVREMİZ VE BİZ 1.park 2.büfe 3.okul

Detaylı

ÇANKIRI-ILGAZ (19-20 Şubat 2011)

ÇANKIRI-ILGAZ (19-20 Şubat 2011) ÇANKIRI-ILGAZ (19-20 Şubat 2011) 19 Şubat cumartesi sabah saat 07.30 da FSK Başkanı Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Çankırı ve Ilgaz a gitmek için yola çıkıyoruz. Hava biraz kapalı, hafiften yağmur çiseliyor.

Detaylı

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Ö m e r A y h a n Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Tanzimat edebiyatýnýn düzyazý yazarlarý, öyküden çok romana eðilmiþ, öykü türündeki verimleri, neredeyse romana yaklaþan oylumlarýyla

Detaylı

Dörtkonak Köyü-Çamlıdere (08 Mart 2009)

Dörtkonak Köyü-Çamlıdere (08 Mart 2009) Dörtkonak Köyü-Çamlıdere (08 Mart 2009) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 08 Mart 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu nun organize ettiği Çamlıdere

Detaylı

7AB 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET. 1. A: Adın ne? B:... a) Adım Alex b) Adın Alex c) Adımız Alex d) Adları Alex

7AB 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET. 1. A: Adın ne? B:... a) Adım Alex b) Adın Alex c) Adımız Alex d) Adları Alex 7AB 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET ADI SOYADI: SINIF: TARIH:.. 1. A: Adın ne? B:. a) Adım Alex b) Adın Alex c) Adımız Alex d) Adları Alex 2. Senin adın ne? a) Benim adım Sana b) Senin adım Sana

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Classiccar-6.Sayýda ki Maviþ Gönderen : papatya54-12/01/2008 19:14 Classiccar'dan Bülent Aydýn ve Ruhi Köktürk geçtiðimiz pazar Ýzmit/Kocaeli'n de 63 /4 Kapý Hardtop'un dergi çekimleri için misafirimizdi.o

Detaylı

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım Yeni evli bir çift vardı. Evliliklerinin daha ilk aylarında, bu işin hiç de hayal ettikleri gibi olmadığını anlayıvermişlerdi. Aslında birbirlerini sevmiyor değillerdi. Son zamanlarda o kadar sık olmasa

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

ÖYKÜ NÜN GÜNLÜĞÜ GÜNLÜĞÜM

ÖYKÜ NÜN GÜNLÜĞÜ GÜNLÜĞÜM ÖYKÜ NÜN GÜNLÜĞÜ Merhaba arkadaşlar, adım Öykü ilköğretim 2. sınıf öğrecisiyim. Gün içinde düşüncelerimi, duygularımı, hissettiklerimi yazdığım bir günlük defterim var. Günlük defterime bugün not aldığım,

Detaylı

sayý 94 yýl : 17 MART - NÝSAN 2009

sayý 94 yýl : 17 MART - NÝSAN 2009 sayý yýl : 7 MART - NÝSAN 200 TEKNÝK GEZÝLERÝMÝZ DEVAM EDÝYOR eskisehir.mmo.org.tr No lu telefonu çevirin en yakýn Makina Mühendisleri Odasý Þubesi karþýnýzda olacaktýr. Cep telefonu ile arayan üyelerimiz

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44

Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44 9- ATATÜRK OSMANİYE DE İKEN ÇEKİLEN RESİMLERİ BULMA YARIŞMASI PROJESİ Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44 ATATÜRK ÜN OSMANİYE DE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARINI BULMA

Detaylı

HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ.

HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ. HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ. Sorular her ay panolara asılacak ve hafta sonuna kadar panolarda kalacak. Öğrenciler çizgisiz A5 kâğıdına önce

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

ÇAYLAK. Çevresinde güzel bahçeleri olan bir villaydı.

ÇAYLAK. Çevresinde güzel bahçeleri olan bir villaydı. ÇAYLAK Çevresinde güzel bahçeleri olan bir villaydı. Alt katta genel tıbbi muayene ve müdahaleleri yapılıyordu. Bekleme salonu ve küçük bir de laboratuar vardı. Orta katta diş kliniği ve ikinci bir muayene

Detaylı

Olay, Muallim. Aşırı sürat kaza getirdi

Olay, Muallim. Aşırı sürat kaza getirdi 6 MAYIS 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Aşırı sürat kaza getirdi TA sinema ve tiyatro oyuncusu Bülent Şakrak, önce park halindeki aracına binmek üzere olan bir taksi şoförüne

Detaylı

SATILMAZ EĞİTİM AMAÇLI KULLANILMAK İÇİN ÇOĞALTILMIŞTIR

SATILMAZ EĞİTİM AMAÇLI KULLANILMAK İÇİN ÇOĞALTILMIŞTIR CİN ALİ'NİN. HİKAYE. KİTAPLAR! SERiSiNDEN BAZILARI l - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

B A R T I N İ L H A L K K Ü T Ü P H A N E S İ. Sizleri de Bekliyoruz..

B A R T I N İ L H A L K K Ü T Ü P H A N E S İ. Sizleri de Bekliyoruz.. Cilt 1, Sayı 1 Ocak 2013 B A R T I N İ L H A L K K Ü T Ü P H A N E S İ KÜTÜPHANE BÜLTENİ BÜLTENİMİZ 3 Aylık bir bülten olarak yayın hayatına başlayan bültenimiz ilk sayısını ocak ayında çıkarmaya başlamıştır.

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

ŞUBAT - MAYIS 2017 ETKİNLİK TAKVİMİ

ŞUBAT - MAYIS 2017 ETKİNLİK TAKVİMİ İ S T A N B U L Ü N İ V E R S İ T E S İ ŞUBAT - MAYIS 2017 ETKİNLİK TAKVİMİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT - MAYIS 2017 ETKİNLİK TAKVİMİ ŞUBAT AYI ETKİNLİKLERİ 16 ŞUBAT PER. 20 ŞUBAT PZT.

Detaylı

A y þ e S a r ý s a y ý n Kuþlarla Giden

A y þ e S a r ý s a y ý n Kuþlarla Giden A y þ e S a r ý s a y ý n Kuþlarla Giden Kutlar yeni evlileri nikâh törenlerinde Ýhtiyar kýzlar, genç dullar. Solmuþ resimler içinde kurutulmuþ menekþe Kokar koparýldýðý günkü kadar taze Gerilerde bir

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

yaşam boyu bağlanırsanız.

yaşam boyu bağlanırsanız. Size nasıl tarif etsem ki... İlk görüşte âşık olmak gibi bir duygu. " İşte bu benim aradığım kadın," dersiniz ya, işte öyle bir şey. Önce teknenize âşık olacaksınız sonra satın alacaksınız. Eğer sevmeden,

Detaylı

Efsanevi Tren Yolculuğu Trans Sibirya 4

Efsanevi Tren Yolculuğu Trans Sibirya 4 Efsanevi Tren Yolculuğu Trans Sibirya 4 11 GECE / 12 GÜN TUR PROGRAMI: 1.GÜN: İSTANBUL-MOSKOVA Gezimizin ilk gününe, Türkiye Moskova arası uçuşuyla başlıyoruz. Moskova havaalanında karşılamamız ve otelimize

Detaylı

GÜNLÜK SİYASİ YEREL GAZETE

GÜNLÜK SİYASİ YEREL GAZETE KUSADASl Yıl: 3 Sayı:1002 Fiyatı: 10 KR (KDV Dahil) GÜNLÜK SİYASİ YEREL GAZETE 11 Haziran 2010 Cuma HASTANE HABERİMİZ SES GETİRDİ Yaptığımız haberden sonra telefonlarımız kilitlendi. Kuşadalılar: Sağlığımızın

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 8.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 8.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 8.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, İnsan yetiştirmek başka hiç bir canlıyı yetiştirmeye benzemez.

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

Güzel Bir Bahar ve İstanbul

Güzel Bir Bahar ve İstanbul Güzel Bir Bahar ve İstanbul Bundan iki yıl önce 2013 Mayıs ayında yolculuğum böyle başladı. Dostlarım, sınıf arkadaşlarım ve birkaç öğretmenim ile bildiğimiz İstanbul, bizim İstanbul a doğru yol aldık.

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 DÖRTLÜ ÖZDENETÝM Düþündüklerimiz, söylediklerimiz ve yaptýklarýmýz Gerçeðe uygun mu? Ýlgililerin tümü için adil mi? Ýyi niyet

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

Çukurören Köyü-Çamlıdere (10 Mayıs 2009) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Çukurören Köyü-Çamlıdere (10 Mayıs 2009) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Çukurören Köyü-Çamlıdere (10 Mayıs 2009) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 10 Mayıs 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu nun organize ettiği Çamlıdere

Detaylı

Kimler aptal olarak kabul edilir? Sanki bunu herkes biliyormuþ gibi ama bundan ne

Kimler aptal olarak kabul edilir? Sanki bunu herkes biliyormuþ gibi ama bundan ne N i k o l a y S e m y o n o v i ç L e s k o v Aptalcýk1 Çeviren: Birsen Karaca Kimler aptal olarak kabul edilir? Sanki bunu herkes biliyormuþ gibi ama bundan ne anladýklarýný kontrol edersek, hiçbirinin

Detaylı

EMO-Genç Yaz Eðitim Kampý Tamamlandý

EMO-Genç Yaz Eðitim Kampý Tamamlandý EMO-Genç Yaz Eðitim Kampý Tamamlandý Meslektaþ adaylarý ile birlikte üretim, toplumcu bakýþ açýsý, kamu yararý, emeðin deðeri, ülke ve dünya gündemine yönelik farkýndalýk yaratýlmasý konularý, mevcut öðrenci

Detaylı

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2012 YILI PROJELERİ

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2012 YILI PROJELERİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2012 YILI PROJELERİ Sıra no Proje Adı Başvuran Proje Türü Nihai Destek Tutarı (TL) 1 GİRİŞİMCİ KADINLAR -2 TOPLUMSAL DEĞİŞME VE KADIN DERNEĞİ (TODEK) Sosyal İçerme 80.000

Detaylı

SINIRSIZ ZİYARETLER. Nermin Er in ev atölyesi

SINIRSIZ ZİYARETLER. Nermin Er in ev atölyesi 34 SINIRSIZ ZİYARETLER Nermin Er in ev atölyesi 35 Nazlı Pektaş Fotoğraf: Elif Kahveci Sanatçı atölyesinde vakit geçirmek türlü hissi davet eder. Bir yandan sanatçının yaratma evreninin içine girip heyecanlanırsınız,

Detaylı

FOTOÐRAFLAR VE TAZÝYE DEFTERÝ

FOTOÐRAFLAR VE TAZÝYE DEFTERÝ FOTOÐRAFLAR VE TAZÝYE DEFTERÝ Elde edilebilen ilk fotoðrafý. Yazý, kendi el yazýsýdýr. (1950 li yýllar) TAZÝYE DEFTERÝ Baþkaldýrýnýn ve haksýzlýða direniþin, yobazlýða karþý çýkýþýn kalesinin bir burcunu

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN 2011 PAZARTESĐ SAAT- 07:42 Sahne - 1 OTOBÜS DURAĞI Otobüs durağında bekleyen birkaç kişi ve elinde defter, kitap olan genç bir üniversite öğrencisi göze çarpar. Otobüs gelir

Detaylı

Aşşk Kahve ve Laduree

Aşşk Kahve ve Laduree Aşşk Kahve ve Laduree Daha önce adını çok duyduğum; ama bir türlü gidemediğim Aşşk Kahve ye nihayet gitmeyi kafaya koydum. Hafta sonları sahil yolu çok kalabalık olduğundan eşimi ikna edip o yola sokamıyordum.

Detaylı

135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz

135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz Cihan Demirci Damdaki Mizahçý Mizah Dergilerimizde Yazýnýn Serüveni 135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz epeyce bir süredir dergilerinde mizah öyküsü

Detaylı

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? 1. A. Şehirde yaşıyanlar bazı kurallara uymak zorunda. 2. B. Suriye, Türkiye nin güney komşusudur. 3. C. Kırlarda benbeyaz papatyalar vardı.

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu. Çağrışım: Senden Kim Çıkacak?

3. Yazma Becerileri Sempozyumu. Çağrışım: Senden Kim Çıkacak? Çağrışım: Senden Kim Çıkacak? AMAÇ Amacımız dört temel dil becerisinin bir ayağını oluşturan yazma becerisine farklı bir bakış açısı kazandırmak; duyan, düşünen, eleştiren, sorgulayan insanlar yetiştirme

Detaylı

Ilgaz (14 Şubat 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Ilgaz (14 Şubat 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Ilgaz (14 Şubat 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 14 Şubat 2010 Pazar günü, Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) organizasyonluğunda 26 kişilik bir grupla günübirliğine Ilgaz a gidiyoruz.

Detaylı

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9 1 / 9 2 / 9 "Ağır ağır hiçliğe giden bir salyangozum." Yazar: Volkan Durmaz Yunan Yönetmen Theo Angelopoulos un 1988 yapımı filmi Landscape in the Mist-Puslu Manzaralar [1], belirsizlik içerisinde beliren

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Ulaşım araçları, resimden sözcüğe (karelere, resimlerin numaralarını yazınız)

Ulaşım araçları, resimden sözcüğe (karelere, resimlerin numaralarını yazınız) Ulaşım araçları, resimden sözcüğe (karelere, resimlerin numaralarını yazınız) varış salonu araba araba vapuru bilet bilet otomatı otobüs otobüs şeridi otobüs durağı bisiklet uçak giriş lokomotif mopet

Detaylı

Sandras (Çiçekbaba) (2295 m) (23-25 Nisan 2010) Yazan: Hüseyin Sarı (www.huseyinsari.net.tr) Fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Sandras zirve (2295 m)

Sandras (Çiçekbaba) (2295 m) (23-25 Nisan 2010) Yazan: Hüseyin Sarı (www.huseyinsari.net.tr) Fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Sandras zirve (2295 m) Sandras (Çiçekbaba) (2295 m) (23-25 Nisan 2010) Yazan: Hüseyin Sarı (www.huseyinsari.net.tr) Fotoğraflar: Hüseyin Sarı 23 Nisan uzun tatilini değerlendirmek üzere Denizli YKM Spor Kulübü nün organize ettiği

Detaylı

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2011 YILI PROJELERİ

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2011 YILI PROJELERİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2011 YILI PROJELERİ SIRA Proje Adı Başvuran Proje Türü Nihai Destek Tutarı (TL) 1 İYİ HAZIRLIK GÜZEL GELECEK GERCÜŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sosyal İçerme 48.000 2 OKUL

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

Kırkpınar Yaylası-Ilgaz (11 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Kırkpınar Yaylası-Ilgaz (11 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Kırkpınar Yaylası-Ilgaz (11 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 11 Ekim 2009 Pazar günü, Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) olarak Ilgaz ilçesinin Kese köyüne bağlı Kırkpınar Yaylası

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

19 Nisan 2009. Yürüyüşle ilgili son hatırlatmak istediklerimiz ise şöyle:

19 Nisan 2009. Yürüyüşle ilgili son hatırlatmak istediklerimiz ise şöyle: 19 Nisan 2009 Bildiğiniz gibi 125. Yıl Yürüyüşü'ne sayılı günler kaldı... Yürüyüşten önce oba içinde yapılması gereken işler olduğundan obaları önceden açıklamayı uygun gördük. Her obanın yarın ilk tenefüs

Detaylı

Konumuz sol içi cinayetler, özel olarak da Acilciler bünyesindeki cinayetler

Konumuz sol içi cinayetler, özel olarak da Acilciler bünyesindeki cinayetler Konumuz sol içi cinayetler, özel olarak da Acilciler bünyesindeki cinayetler Bir cinayetin altı elemanı vardır: Öldürülen kimdir, öldüren kimdir, cinayetin yeri, cinayet günü, nasıl öldürüldü, neden öldürüldü?

Detaylı

Iron Butt Reports - 09 July 2011

Iron Butt Reports - 09 July 2011 İstanbul (Kağıthane) Bolu Çankırı Yozgat Sivas Erzincan Bayburt Artvin Rize Trabzon 1.767 Km Henüz yola çıkmadan önce Kağıthane deki evin önünde sanırım saat 02:20 civarı. Yola çıkmanın heyecanı ile yanlızca

Detaylı

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) DİNLEME İSTEKLER (9) Metinleri dinleyelim

Detaylı

PazaR. Sorular cevaplar ve geçmeyen dudak izleri... Aziz Nesin lik. kanun taksimi hicaz oldu n Aziz Þah. Eski bir okul. n Aydýn Adamoðlu.

PazaR. Sorular cevaplar ve geçmeyen dudak izleri... Aziz Nesin lik. kanun taksimi hicaz oldu n Aziz Þah. Eski bir okul. n Aydýn Adamoðlu. PazaR Tarih: 12 Aralýk 2010 YIL: (5) SAYI: (297) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ KARÞIKÝ MEVZÝ n Aydýn Adamoðlu Çam sakýzý n Halil Aða Aziz Nesin lik yaþanmýþlýklarýmýz... n Fatma Ergün Sorular cevaplar

Detaylı

Kızılcahamam Köyleri: Dereneci, Gebeler, Berçin Çatak, Süleler (7 Kasım 2010)

Kızılcahamam Köyleri: Dereneci, Gebeler, Berçin Çatak, Süleler (7 Kasım 2010) Kızılcahamam Köyleri: Dereneci, Gebeler, Berçin Çatak, Süleler (7 Kasım 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (www.huseyinsari.net.tr) 7 Kasım 2010 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı

Detaylı

Ajmer-Jodhpur

Ajmer-Jodhpur Korkut un Hindistan Güncesi 15 Jodhpur 29.11.2010 Ajmer-Jodhpur Sabah erkenden kalktım. Pushkar dan ayrılma vakti geldi artık. Çantalarımı yüklendiğim gibi doğru otobüs durağına yollandım. Otele 10-15

Detaylı

Doğum Günü Hediyesi. Ücretsiz kargo lu ürün seçenekleri ile 1001hediye.com.tr adresinde, doğum günleri için harika hediyeler var.

Doğum Günü Hediyesi. Ücretsiz kargo lu ürün seçenekleri ile 1001hediye.com.tr adresinde, doğum günleri için harika hediyeler var. Doğum Günü Hediyesi Eğer sizde doğum günlerini asla unutmayan biriyseniz muhtemelen zamanla sevdiklerinize hediye bulmakta zorlanıyorsunuzdur. Peki 1001hediye.com.tr daki 1001 çeşidi gördünüz mü? En yakın

Detaylı

Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95. Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz için kolay bir durum deðil.

Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95. Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz için kolay bir durum deðil. Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95 Marktstraße 13 e-mail: bettina.knab@gmx.de 86866 Mickhausen - Münster Sayýn annebaba, Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz

Detaylı

Tek Rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe

Tek Rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe Tek Rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe Bodrum Yüzme İhtisas Kulübü nün 4 sporcusu İstanbul da düzenlenen 13+ yaş milli takım seçmelerinde Galatasaray ve Fenerbahçe gibi yüzmede birinciliği bırakmayan

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

Günlük Kent Gazetesi

Günlük Kent Gazetesi 18 HAZİRAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Duran eylem Taksim'deki "Duran Adam"ın ardından bir kişi de Beşiktaş taki Kartal Heykeli önünde hareketsiz şekilde beklemeye başladı.

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı