Kavruk Kýna. Gündüzleri, aþaðýda herkes benim için ayný; hepsi de anadan doðma elimin altýndan geçip

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kavruk Kýna. Gündüzleri, aþaðýda herkes benim için ayný; hepsi de anadan doðma elimin altýndan geçip"

Transkript

1 Þ e h l a P e r v i n R u h Kavruk Kýna Farsçadan Çeviren: Haþim Hüsrevþahi Dün geceden beri tekrar baþladým týrnaklarýmý yemeye. Tam Büyük Kapý'nýn aslan kafalý kapý tokmaðý yeri göðü birbirine kattýðýndan beri Kapý, uzun zamandýr sessizdi. Rüzgârýn süpürdüðü hayatýn tozu topraðý kapýnýn altýnda küme olmuþ açýlmýyor. Mirab 1, deniz fenerini almak için odaya dönüp bir misafir olduðunu, yanlýþlýkla Büyük Kapý'yý çaldýklarýný söyleyinceye kadar, aðzým geceden kalma kavruk kýnanýn kokusuyla ve kanýn tuzlu acý tadýyla doldu. Küçük kapýdan girdiklerini gördüm; Mirab yollarýný aydýnlatýyordu. Ýçeri almamalýydý. Kimse gelmeyeli yýllar oldu. Bir zamanlar misafir atlarýnýn ahýrý olan koca ambar, þimdilerde haftada bir eþeklerin, yakýt için getirdikleri odunlarýn kýrpýntýlarýyla dolu. Ben aþaðýdayken, küçük kapýdan girip çýkýyorlar. Kopmuþum; Mirab'a göre dünyanýn göbek baðýndan kopmuþum. Gündüzleri, aþaðýda herkes benim için ayný; hepsi de anadan doðma elimin altýndan geçip gidiyor ve her biri hamamýn sýcaklýðýndan bir parça alýp götürüyor ve geceleri, eskiden yukarýda sabahlara kadar yanýnda olmamý o kadar çok seven Mirab, artýk benim için Mirab deðil. Ben yanlarýna uðramýyorum; o kapý çalýþlarý sonra da yer etmeleri. Kýz korkmuþ, hasta ninesini yan ambardaki yorgana sardý ve sohbet edelim diye yanýma geldi; kendimi odanýn zulasýna çektim. Çay mangalýnýn yanýnda da ninesinin hastalýðýndan laf edip aðlayýnca pek oralý olup aldýrýþ etmedim. Þehre geç geldiklerini söyledi; güya daha önceleri Aðanýn hizmetinde olan babasýnýn tanýdýk olmasý sebebiyle yardým istemek için önce büyük eve uðramýþlar ve güya Aða kendisi onlarý pencerenin arkasýndan görmüþ, acýmýþ ve buraya göndermiþ ki filancasý söylemiþ onlara yer verip yardým edelim diye. Aðanýn onlarý gördüðünü söyledi, fakat Büyükhanýmdan laf etmedi; nerdeymiþ ya da onun da haberi var mýymýþ? 146 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 4, AÐUSTOS-EYLÜL 2005

2 KAVRUK KINA Týrnaklarýmýn köþesi nasýr baðlayýp su toplamýþ. Öncekinde Mirab ne kadar da uðraþmýþtý, baþýmdan atmýþtým. Kaç yýl önceydi, on yedi, on sekiz. Ýþte üç aþaðý beþ yukarý; kapalý kalsýn diye kapýlarýn tahta sürgülerini sürdü ve parmaklarýmý bezle sardý. Bezi çiðnedim. Karabiber sürdü. Ýþte o zaman içime od düþtü, yandým ne yanmak. Hekimin ayaða kesilince iyileþtim ve kese tutabildim. Fakat bugün Mirab çay tasýný elime tutuþtururken gördü, elini çekti ve avutarak, Belki iþlerde bir güþat olur da yarýn kendini bir-iki saat güneþe verirsin, kemiklerinin nemini silker atarsýn, dedi. O beceremez. Yapamaz, dedim. Sen yapabildin, o da senin gibi. Baþka çaresi de yok. Anasýný, Aðanýn sipariþleri üzerine, biraz parayla, ilaçla gönderdiler gitti, kendisini de hizmet için Büyük Eve göndermek istiyordum, Aða izin vermedi, býrakýn sonraya dedi. Sonunda katlý peþtemali kendim verdim ona ve örtünmek için yün kemerini nasýl sýkmasý gerektiðini öðrettim. Takunyalarýn sað sol yüzleri için, su taþýyan atýn gölgedeki yýrtýk kovasýndan kestim, verdim Mirab'a tahta çivilesin. Ne ettiysem razý olmadý; ille de benim gibi üst kýsmýný da kapatmak için peþtemal istiyordu. Külhanýn perdesinin arkasýndan Mirab'a, Ben çare olamam, dedim ve taburemi alýp yola koyuldum. Yalvarmýyordum ya ona! Razý olursa gönder gitsin orta hamama, gebemiz var, dedim. Dalandan içeri geçerken duydum, Mirab Kýzým çadýraný baþýna al gel perdenin yanýna, sana diyeceklerim var diyordu. Hamamýn kapýsýný açtým ve sabahlarý nefesimi týkayan sýcak buhara girdim. Sanýrým ikinci kiþiyi keseliyorken geldi; orta hamamdan, kaynar su haznesinin 2 yanýndan geçerek. Buhardan çýktýðýnda herkes onu seyrediyordu; cildi buhar rengindeydi ve saf pürüzsüz, hamamýn kapýsýndaki mermer melek heykeli gibi. Hamamýn teri memelerinde parlýyordu. O an Gülper Haným, Rana! Saçlarýmý bu kadar ovalayýp durma, düzeltmesi nafile, diyecek sandým, soluðum buhardan kesildi. Bekleyerek ona bakýyordum; Orta hamamda sana ihtiyaçlarý olmadýklarýný söylüyorlar, Rana kendisi gelsin diyorlar! dedi ve bakýþlarýný, üst kýsmýmý kapatan peþtemalden kaçýrdý. Elimi kaynar su tasýna soktum ve kesenin suyunu müþterinin kýzarmýþ omzuna boca ettim, yandým desin diye ve kalktým. Nimtaç Haným, üç kýzýyla birlikte orta hamamý kapatmýþtý. Ara bölmeden geçerken gördüm, bakýr siniye oturmuþ ve siniye kýrdýklarý yumurtalarýn sarýsý, sininin kenarlarýndan hamamýn tabanýna taþmýþtý. Kalçalarýnda kýrmýzý ilaç lekesi vardý, karnýna ve kemerine sarý kök ve yumurta çalmýþtý. Masaj ve kýrkýnýn suyunu dökmek için kendim gelecektim huzurunuza. Cihan keselemeye baþlasýn istemiþtim, dememe kalmadan Nimtaç'ýn kaynanasý, Hayýr, asla! Cihan, torunum yaþýnda. Ýçim el vermez, dedi. Ýzin verirseniz kýzlarýn kirini alýr, saçlarýna su döker. Paraya ihtiyacý var. Herkes sizin dediðinizi derse, bu iþte tutunamaz gariban, dedim ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 4, AÐUSTOS-EYLÜL

3 ÞEHLA PERVÝN RUH Gecenin ilk çaðrýsýný yapýnca dipteki hamama geçtim. Küçük haznenin yanýnda, baðdaþ kurmuþ, kurnadan baþýna su döküyordu, sanki ömür boyu burada saç-baþ yýkamýþ gibi. Islak saçlarý omuzlarýna þelale olmuþ, yüzünü kapatýyordu. Güneþin altýndaki mýsýr püskülü sarýsý beline kadar iniyordu fakat düðün gecesi için Gülper Hanýmýn saçlarýný kýsacýk kesmiþlerdi, omuzlarýna kadar ve bir de perçem yapmýþlardý. Kendim yýkardým vücudunu, saçlarýný ovalardým hep. Bir tek tanrý bilir kaç kez sýk diþli tahta tarakla saçlarýný akýttýðýmý! Bir ay boyunca natýrlarýn ellerine baktým da öðrendim ve doðum için kendim masaj yaptým. Saçýndan, ayaðýnýn her bir parmaðýna kadar Yüzüne çil düþmemiþti, fakat ben yine de ilacýný sürdüm. Oflayýp sýzlamýyordu, sadece Bizde bu töreler yok, diyordu ve ben öðrendiklerimden memnun, Doðum, insanýn gövdesinin dört sütununu gevþetir yerinden eder. Yerine oturtmalý, sýcak tutmalý iyileþsin diye, diyordum. Bir ay süresince ayakta bir bardak su içmesine izin vermedim. Onu oturtur, bir bacaðýný alýrdým dizime. Karnýný kapatýr sütünü saðardým. Kýrkýnýn çýkýþ suyunu a iþte bu hazneden alýp da baþýna dökünce gözyaþlarý kaplardý yüzünü ve eliyle damarlarý kabarmýþ memelerinin aðýrlýðýný tartar, suyla süt, karýþýp akardý gövdesinden. Benim de sütüm vardý ve yüreðimin derinleri, kaybettiðim çocuðum için köz kebaptý gecenin ikinci çaðrýsýný yapýnca hâlâ Cihan'ý seyrediyordum; yýkanmasýný bitirdi, kalkýp gitti. Peþtemallerimi açýp suya tuttum, bakmadan, renk renk saçlarý, sedir sabun lekelerini attým üzerimden. Memelerimin boþ yerlerinde kötü kaynamýþ iki yara vardý; göðsümde buruþmuþ yanýyordu. Bugün Cihan, bakýþýyla yaramý tazeledi. Hiçbir bakýþ günahýmý böyle çarpmamýþtý yüzüme. Bakýþýný kaçýrýnca sanki herkes bana bakýyordu. Sanki herkes biliyormuþ gibi, sanki daðlanmýþlýðým göðsümde deðil de alnýmdaymýþ gibi. Peþtemali tekrar örtündüm ve dýþarý çýktým. Dalanda elbiselerimi giydim ve külhan yoluyla yukarý çýkmak istedim. Eli saçlarýnda; kuyruk örüyordu: Bugün hamam pek curcunalýydý, dedi. Cumalarý daha da beterdir, dedim. Dipteki hamam çok temizdir, iyidir, ayrý bir haznesi de var, neden kimse oraya gitmez? diye sordu. Dik dik baktým: Yýrtýk gözlü bir herifin cam kümbetinden kadýnlarý seyrettiði söylenir, dedim. Bakýþlarýnda korkudan eser olmadan omuz silkti: Ben hiç görmedim, dahasý, diðer kümbetlerden bakamaz mý ki? dedi. Yeri, duvarlarý da soðuk hem hastalýk getirir, dedim. Fakat hiç de soðuk deðildi, o zamanlar öyle sýcak olurdu ki bazen peþtemallerimizi açar, oturduðumuz sinilerimize sererdik yanmayalým diye. Mirab, hiç kimsenin artýk oraya gitmediðini görünce altýnda ateþ yakmadý. Þimdi o tenha ve serin köþe benimdi. Bir tek ben korkmam, oraya giderim, bakýlacak bir yer de deðil, dedim. Ben de korkmuyorum. Haznesi de pek güzel, bir gün orada uzanýp uyumak istiyor caným, dedi. * Günler, olmuþ bin yýl süreli günler ve geceleri ömrüm yarý oluyor sabah oluncaya kadar. Ölüler gibi uzanýp soluðumu tutuyor, kulak kabartýyorum. Mirab, Diþini sýk, gördüklerini, 148 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 4, AÐUSTOS-EYLÜL 2005

4 KAVRUK KINA duyduklarýný az geviþ getir diyor. Nereye gitsem, ne yapsam? Bu ateþler hep Cihan'ýn mezarýndan alevlenir. Buraya geleli daha on gün olmamýþ bütün hayatýmý künfeyekün 3 etti. Önceki gün o yataða düþünce, bir uðradým ve kendi kendime en azýndan birkaç gün kendi baþýma iþlerime yetiþirim dedim. Hastalýðý kendi yüzündendi. Ama nasýl da ateþi yükseldi, nasýl da koca kýzartýlar döktü. Peþtemalimi çember yaptým, diyordu, haznenin kýyýsýna koydum, attým kendimi suya, baþýmý çembere koyunca, gözüm tavan kümbetindeki cama takýldý, onu gördüm. Gözleri iki kan çanaðý. Bakýþlarýndan tenim alev aldý, yandým, diyordu. Yalan söylüyordu. Çýðýrtýlarý bitmeden baþucundaydým. Aða, camýn arkasýnda deðildi. Kaç zamandý, duvara ya da yere düþen ýþýk yuvarlaðýndaki gölgesini görmüyordum. Son zamanlarda gelince de telaþtan eteklerim tutuþmuyordu. Sanýrým benim söylediklerim korkutmuþ Cihan'ý. Cildi de belli, su çürüðü, ne ki olur olmaz hazne kýyýsýnda uzanýyor. Sabahtan akþama tenimizdeki su, buhar yetmiyormuþ gibi bir de hazne kýyýsýnda uyuma hevesimiz de olacakmýþ! Nasýl da yükseldi ateþi. Kurna taþýnda ýslattýðým kýnayý sürdüm vücuduna. Öyle ki cildi artýk buhar renginde deðildi. Ayný hurma gibi olmuþtu. Baþtan ayaða hurma renginde. Yelpazeledim ve kýna yapraklarýný alnýna yapýþtýrdým. Sayýklýyor, annesini çaðýrýyordu, sabah olunca iþime gittim. Bir tek bendim bir de dipteki hamam gece yarýsý, iki hamam arasýndaki bölme duvar, sanki haznenin beyaz fayansýna deðil de benim tepeme yýkýldý. Erkekler saati gelmeden, Mirab ile aþaðý indim, bir kapý geniþliðinde taþ kerpiç aþaðý inmiþ ve karanlýk mahzen, hamama aðýz vermiþti. Diþlerim çarpýyordu, dizlerimin beni taþýyacak gücü yoktu. Mirab beni alýp yukarý çýkardý: Bugün uyu! dedi. Uyudum ve rüya gördüm. Rüyam apaçýktý, aydýn, gün gibi. Rüyamda Gülper Haným at arabasýndan indi, arabanýn önünde onun geliþi için kurban edilen ve kaný, onun gümüþ tokalý yeþil kadife ayakkabýsýna sýçrayan koça aldýrmadan büyük eve geldi. Avludan geçerken, bakýþlarý bahçedeki yýðýnla turuncun üzerindeydi. Verandaya geldiðinde, Aða geldi, elinden tuttu ve ona Burasý senin kendi evin. Rana da benim ikizim ve burada doðup büyümüþ, bugünden itibaren senin, ne iþin varsa ona söyle, dedi. Tuhaf tuhaf baktý bana ve Lütfen bir bardak su, dedi. Suyu kristal bardaða koyuyordum ki uyandým gündüz ve rüya? Su düþü rüyada su aydýnlýktýr Aða, öðleden sonra adamýný gönderdi, Rana büyük eve gelsin diye. Mirab'a yalvardým. Felçlidir de! dedim, Söyle ölmüþ fakat beni onun yanýna gönderme ne olur! Kendim gelirim seninle, dedi. Tuttu elimden ve unuttuðum sokaða götürdü ve büyük evin kapýsýnda elimi verdi Aða'nýn bahçývanýnýn eline. Bahçe ve veranda gözümde kararmýþtý, bahçede sadece yaseminleri anýmsadým; kendi sütümden ve Gülper'den saðdýðým sütten ne kadar da dökmüþtüm topraðýna. Aða, her zamanki gibi, tavaný aynalarla ve kucaðýnda güvercinler, kuzular olan kadýnlarýn nakýþlarýyla kaplý salonda, altýn gümüþ iþlemeli Nâsýreddin Þâhi sandalyesine oturuyordu. Salonun halýsýný iþaret etti. Oturdum. ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 4, AÐUSTOS-EYLÜL

5 ÞEHLA PERVÝN RUH Anlat! dedi. Öyle dedi ki, sanki bir emirle salondan çýkmýþým da þimdi dönmüþüm gibi. Kýzcaðýzý anlat, dün hamamda deðildi, dedi. Ona baktým. Þakaklarý aklaþmýþtý ve alnýna çizgiler düþmüþtü. Sana birilerini anýmsatmýyor mu? Yüzü deðil ama endamý, vücudu ayný onunki. Ayný aþiretten de. Unutmamýþsýn ya! dedi. Siz kýsas yaptýnýz ve kanýmdan geçtiniz. Cihan'ý da siz gönderdiniz bizim yanýmýza. Tanrýya yeminler ki gamýnýz tazelensin istemiþ deðiliz, dedim. Sandalyenin aslan pençesi kolluðunu sýktý: Kýsas ettim ve geçtim, neler çektim biliyor musun? Mirab'la hâlâ âþýk maþuk musunuz? Ona, Mirab için asla bir kadýn deðilim demek istiyordum, ama Yemin ederim ki Gülper Haným kendisi gitmeme izin verdi, yoksa gitmezdim, dedim. Siz kendiniz tanýksýnýz ta o ilk saatten itibaren onun kenizi 4 kölesiydim. Dert ortaðýydým. Büyükhaným'ýn emriyle kimse onun adýný anmazdý, ama ben býrakmazdým onun yüreði daralsýn, caný sýkýlsýn. Büyükhaným'ýn gözünden düþtüm, fakat onu býrakmadým. Benim günahým deðil ya Büyükhaným emir verdiyse çocuðunuzu o emzirmesin diye. Ben olmasam mutlaka bir dadý tutardý. Sizin çocuðunuzu emzirirken kendi bebeðimin ölümünün acýsý bile olmazdý içimde, kendi bebeðimi emzirir gibiydim, ne fark ederdi ki. Siz, Gülper memnundu sanýrsýnýz; ama deðildi. Sürekli durduraksýzdý, aðlýyor sýzlýyordu, eti kaný bendendir diyordu. Avutur, onunla birlikte aðlardým. Büyükhaným'ýn gönlünü almak için de olsa biraz alttan almasý için ikna ettim. Bebeði emzirmek için perdenin arkasýna götürürdüm, üzülmesin diye. O gece de kendisi izin verdi. Ýçimi döktüm ona. Mirab'ýn benim yanýmda olmayý ne kadar çok istediðini biliyordu. Gençti, cahildi hem ben nereden bilebilirdim Gülper Haným bebeði emzirecek, uyuyakalacak ve bebek memelerinin altýnda boðulacak. Keþke bacaðým kýrýlsaydý da gitmeseydim. Ýntihar etmiþti ve cenazesini hazneden getiriyorlardý anladýðýmda. Keþke o saat ölseydim. Anlattým, anlattým o güne kadar söylemem için izin vermedikleri her þeyi ve Aða gözünü benden ayýrmýyordu. Diþlerini sýktýðý için sadece þakaklarý oynuyor ve bana bakýyordu. Elini kaldýrdý, daha konuþmayayým diye aðzýmý kapatmak ister gibi. Sonra alnýný aldý ellerinin ayasýna, diþlerinin arasýndan söyleniyordu: Ölseydin! Suçunu kabul ettin, fakat yaþýyorsun ama Sözünü yuttu. Memelerimi kestiniz, artýk kadýn deðildim, dedim, anne de olmadým. Mirab da benim suçumla yandý! diyordum ki elini tekrar kaldýrdý ve Canýndan geçtim ama dedi, Gülper'i ve bebeði kurtaramazdým, fakat seni kurtardým. Hanýmcan senin katline ferman vermiþti. Ben sadece kýsas ettim ve Mirab'ýn yanýna gönderdim ki gözükmeyesin diye! 150 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 4, AÐUSTOS-EYLÜL 2005

6 KAVRUK KINA Sustu. Sonra aniden söze baþladý: Bitirmek istiyorum! Ve ellerini öyle uzattý ki bana doðru, sanki oracýkta canýmý alacak gibiydi: Kýzcaðýz Cihan buraya gelsin istiyorum. Mirab da baþtan böyle düþünüyordu, daha çok büyük evde hizmet iþine yarar natýrlýktansa, diyordu. Yavaþ, fakat sertçe kesti sözümü: Benim olsun istiyorum geçici nikâhýný okusunlar derim hayýr daimi nikâhýný kýysýnlar her þey, önceden olduðu gibi olsun istiyorum. Mahzen yolundan gelir ve burada kalýr ve sen de ona hizmet edersin artýk hamama gitmezsin, sadece geceleri ve sadece ona yoldaþlýk için Kendimle sýzlayýp durdum, biliyorum, biliyorum diye: Her zaman olduðu gibi, bu evin kadýnlarý görünmesinler diye, geceleri iþte bu mahzen yoluyla hamama gidip gelmiþler ki Aða Bu yüzden ara duvarý yýktým! dedi. Aðladým: Yapamam! Büyükaða'nýn ruhu hakký için geçin benim baþýmdan. Kýzla konuþurum, gitsin de Allahýna þükürler etsin ki beðenilmiþ, fakat ona hizmet etmem için buraya gelmemi benden istemeyin onu þeyin yerine Sandalyenin kolunu yumrukladý: Kes ukalalýðý! dedi ve salonu terk etti. * Ne yapmalýydým, ne yapmalýydým? Hep kendi kendime söyleyip duruyorum, ne yapmalýyým diye. Bitecek gibi deðildi, hâlâ takas veriyorum. Ama ben nereden bilebilirdim Gülper Haným neden bana gitmem için izin verirdi. Nereden bilebilirdim ki o geç vakitler, Gülper Haným'ý býrakýp gittiðimde o çocuðu emzirecek, uyuyakalacak ve bebek, memesinin altýnda boðulacak? Ama biliyorum, artýk hiçbir þey eskisi gibi deðil, Aða'yý aldatýyor. Cihan'la geldiðim o ilk saatten itibaren her þeyin deðiþtiðini anladým. Ev ve eþya eskiden olanlardý; fakat Büyükhaným artýk evin hükümraný deðil, hani eskiden parmaðýný uzatýr da derdi ya: Eski hizmetçiler ya gitmiþler ya ölmüþler. Ýlk gece, karanlýk ve boðuk mahzenden geçince, Aða bizi Büyükhaným'ýn insan boyu penceresinin önüne götürdü ve Hanýmcan, Gülper ile Rana gelmiþler selam ediyorlar, dedi. Kapýnýn aralýðýndan gördüm. Sedire oturmuþtu. Yüzü, piþmiþ kerpiç renginde. Her zaman çarýk yüzü dizerken gördüðüm elleri kurumuþ ve kansýzdý; sanki ölümüne an kalan bir kuþun pençesi gibi, yýðýlýp eteðine düþmüþtü. Sersemce, Aða'ya bakarak, Neredeydiler? dedi. Aða, Hamamda dedi, unuttunuz mu Rana'ya haber etmek için mahzene koþuvermiþti þimdi geldi Rana'yý da getirdi bakýn Hanýmýn baþý aðýrca döndü, ýslak ve bulanýk bakýþlarý kapýya yöneldi. Sanýrým gölgelerimizi görmüþ olmalýydý, kafasýný onaylamak için salladý. Sonraki günlerde odasýna gittiðimde beni tanýmadý. Gülper ve Rana neler yapýyorlar diye soruyordu ya da ne bileyim Aða kaç gece Gülper'in yataðýna gidiyor? Ya da hâlâ onu seviyor mu gibi ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 4, AÐUSTOS-EYLÜL

7 ÞEHLA PERVÝN RUH Bacaklarý saðlamdý, fakat tuvalet için yerinden kalkmýyordu. Süzülmüþ çorbayý, sütlacý ve sütünü kýrmýzý lastik kapaklý bir biberona koyar, dayardým aðzýna ve o diþsiz aðzý ve çekilmiþ diþ etleriyle emerdi. Zal'ýn bebekliði olmuþtu; sanki vaktinden fazla anne karnýnda kaldýðý için buruþmuþtu. Bir gün çarýk yüzünün ipini iðnesini götürdüm odaya ve baþladým dizmeye. Bir kez bile olsun gözlerini ellerimden almadý. Siz dizmiyor musunuz? dedim. Yüzünü çevirdi ve Dizerdim, ama iðnemi kaybettim, dedi. Hizmetçisi, Eski hizmetçilerine yol verdiklerinden ve onu getirdiklerinden beri, kimse Hanýmýn eline çarýk yüzünü aldýðýný görmedi, dedi. * Kulaklarým zonkluyor ve salyamý yutamýyorum. Baþým dað kadar aðýr. Düþen alt çenem baþýma aðýrlýk veriyor ve üst çenem kuru tahta gibi. Þimdi de Aða tutturmuþ ki Rana akþamlarý kadýnlar bölümünde hizmet etmeli diye. Mirab, döþeðimi güneþli yere sermiþ ki güz güneþi tenime iþlesin, ýsýnayým diye ve kurumuþ damaðýma damla damla akýtayým diye soðuk sütle dolu çaydanlýðý yanýma býrakmýþ. Mirab'a bakýyorum. Yaþýndan daha fazla ihtiyar ve kambur gösteriyor büyük kapýnýn arkasýnda sertleþmiþ topraðý kazýp kaldýrmaya çalýþýyor; uzak yollardan gelecek ve geceleyecek Aða arabalarý girebilsinler diye. Rüzgârý kesen duvarýn kenarýnda kocaman ocaklar dizmiþler, serbest kalsýn ve kapýlar aðýz açsýn diye aðýr sürgülere çekiçlerle vuruyorlar kýrk gün önceydi Aða, gusül gerekmez dedi. Rana, Büyükhaným'a gusül veriyor, kefenliyor. Cenazeyi, fayanslý haznenin yanýnda yere koymuþlar ve Aða'nýn sandalyesini mahzenin aðzý yanýna; görmek istiyordu. Büyükhaným ne kadar küçülmüþtü, tüyü yolunmuþ bir civciv gibi, bir deri bir kemikti. Çenesi sarkmýþtý. Yanaklarý ve gözleri çukura inmiþti, ak ve kývýrcýk saçlarý yer yer dökülmüþtü. Kafuru, sediri ve keten bezi koyup da orayý terk edince baþladým. Aða, Gülper ile çocuða benim gusül verdiðimi biliyor muydun? dedi. Öylece baktým ona. Nasýl yapýlacaðýný bilmiyordum, fakat baþkasý yapsýn istemiyordum, dedi. Hanýmcaný çocuðun yanýnda topraða versinler istiyorum, iyi deðil mi? dedi. Vücudunu bitirmiþ, saçlarýný yýkýyordum ki metal bir þeyin sivriliði parmaðýma oturdu, bakýnca korktum. Geri çekildim. Çarýk iðnesidir, dedi. Büyükhaným'ýn iðnesi? söyleyinceye kadar caným çýktý. Hayýr, dedi, onu, sen gizlice Mirab'ýn yanýna gidince, unuttu çocuðumun býngýldaðýnda senin gittiðin geceler, Gülper'in bebeði döþüne takýp emzirdiðini anlamýþtý. Kendi deyiþiyle Gülper'in pak olmayan sütünü çocuðumu öldürerek temizledi. Galiba çok kötü bakýyordum ona ki, Hayýr, dedi, Hanýmcaný ben öldürmedim. Yapamadým. Son nefesine kadar bile onun heybetinden aman bulmadým. Çene atýnca iðneyi ona 152 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 4, AÐUSTOS-EYLÜL 2005

8 KAVRUK KINA býraktým. Kemiði pek sertti, kýrýlýr diye korktum, kan akar diye bunun için de ucu dýþarýda kaldý. Bitti, dedim. Kefeni kastettim; ama Aða gürledi: Hayýr, daha bitmedi. Büyük eve geldiðinde konuþman için izin verdim, fýrsat tanýdým, içini boþaltasýn diye. Ama bunu yapmamalýydým, býrakmalýydým ki sonuna kadar kendi tahminlerinle kalakalasýn, fakat bir ömür boðazýmda týkalý duruyordu ve her nefesle aklýma geliyordu. Þu anda nasýl hafiflediðimi bilemezsin. Sanki yollarýmý dövüp de düzlemiþim ve bir tek elbiselerimi çýrpmam kalmýþ gibi. Ben sizin keniziniz kölenizim, dedim, söz etmem, kimseye anlatmam. Sizin sýrrýnýz benim sýrrýmdýr. Bu budur iþte, dedi, þimdiye kadar kendi sýrrýmý saklýyordum, bundan sonra kýsasta kusur yapmayacaðýn ne malum? Tanrýya yeminler olsun ki etmem, eylemem, dedim. Kaygýsýz bir uykunun arzusu yüreðimde kalmýþ. Bu geceden sonrasýný artýk rahat uyumak istiyorum, ne edip nasýl düþünürsem de hep sen geliyorsun gözümün önüne, dedi. Görünmem artýk. Herkesten kaçarým, eskiden olduðu gibi derken elini yine sanki lafýmý kesecek gibi kaldýrdý ve aðzýmý kapadý. Parmaklarý aðzýma girince öðürdüm ve tam býrakacakken dilimi gördüm; kýrmýzý bir balýk gibi hazenin suyunda bir çizgi çizdi ve suya gömüldü. 1. Farsça. Binanýn, hamamýn, mahallenin su iþiyle uðraþan kiþi. 2. Arapça. Ýran hamamlarýnda yýkanmak için kullanýlan sýcak su dolu, havuz biçimindeki mahzen. 3. Arapça. Ol, ve oldu. Farsça ve Azerbaycan Türkçesinde ayný zamanda topyekûn yok olma anlamýnda da kullanýlýr. 4. Farsça. Kadýn köle. Þehla Pervin Ruh, Haziran 1957'de Þiraz'da (Ýran) doðdu. Öykü yazarlýðýna 1989'da baþladý. Ýlk toplu öyküsü Kavruk Kýna olumlu eleþtiriler aldý. Yazarýn diðer eserleri: Týlsým (Roman, 2001) ve Ben Yalnýz Kalýnca (Toplu öykü, 2004). ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 4, AÐUSTOS-EYLÜL

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR

Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR 1 2 Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR 3 Can Yayýnlarý: 1658 Türk Edebiyatý: 475 Ferit Edgü, 2007 Can Sanat Yayýnlarý Ltd. Þti., 2007 1. basým: Eylül 2007 2. basým: Kasým 2007 Kapak

Detaylı

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar Yýldýz Tilbe 1 Onaylayan Administrator Pazar, 06 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org ADAM OLSAYDIN Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar Kendini arattý, beni bulmadý yar Düþtüm

Detaylı

ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI

ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI 1 2 ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI 3 ÞÝÝR DÝZÝSÝ Dizi Editörü HÝLMÝ YAVUZ Yayýn Yönetmeni : Ýlknur Özdemir Dizgi : Serap Kýlýç Düzelti : Fulya Tükel Montaj : Mine Sarýkaya Kapak Düzeni : Semih Özcan Ýç Baský

Detaylı

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan,

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan, Yücel Terkanlýoðlu Onaylayan Administrator Cumartesi, 23 Þubat 2008 Son Güncelleme Pazartesi, 27 Ekim 2008 Besteciler.org HTML clipboard Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için

Detaylı

Fatih Baþtürk DÖNEMEM SANA. sevdim yürekten anlamadýn sen. dur gitme dedim dinlemedin sen. yalvara yalvara geriye dönsen

Fatih Baþtürk DÖNEMEM SANA. sevdim yürekten anlamadýn sen. dur gitme dedim dinlemedin sen. yalvara yalvara geriye dönsen Fatih Baþtürk Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Salý, 03 Haziran 2008 Besteciler.org DÖNEMEM SANA sevdim yürekten anlamadýn sen dur gitme dedim dinlemedin sen yalvara yalvara

Detaylı

A y þ e S a r ý s a y ý n Kuþlarla Giden

A y þ e S a r ý s a y ý n Kuþlarla Giden A y þ e S a r ý s a y ý n Kuþlarla Giden Kutlar yeni evlileri nikâh törenlerinde Ýhtiyar kýzlar, genç dullar. Solmuþ resimler içinde kurutulmuþ menekþe Kokar koparýldýðý günkü kadar taze Gerilerde bir

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp.

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp. Sezen Aksu 2 Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org Çok Ayýp Söz - Müzik: Sezen Aksu Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun

Detaylı

Kimler aptal olarak kabul edilir? Sanki bunu herkes biliyormuþ gibi ama bundan ne

Kimler aptal olarak kabul edilir? Sanki bunu herkes biliyormuþ gibi ama bundan ne N i k o l a y S e m y o n o v i ç L e s k o v Aptalcýk1 Çeviren: Birsen Karaca Kimler aptal olarak kabul edilir? Sanki bunu herkes biliyormuþ gibi ama bundan ne anladýklarýný kontrol edersek, hiçbirinin

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Γ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

Kraliçe Lob'un maiyetiyle birlikte yaptýðý geçit törenini izlemek için çýkýn dýþarýya!

Kraliçe Lob'un maiyetiyle birlikte yaptýðý geçit törenini izlemek için çýkýn dýþarýya! K a t a K u l a v k o v a Düþ ya da Baþka Bir Þey Ýngilizceden Türkçeye Çeviren: Aysu Erden Kraliçe Lob'un maiyetiyle birlikte yaptýðý geçit törenini izlemek için çýkýn dýþarýya! Eðer krallýk yoksa, kraliçenin

Detaylı

Günler süren yağmurdan sonra bulutlar kayboldu. Güneş, ışıl ışıl yüzünü gösterdi. Yıkanan doğanın renklerine canlılık gelmişti. Ağaçlardan birinin

Günler süren yağmurdan sonra bulutlar kayboldu. Güneş, ışıl ışıl yüzünü gösterdi. Yıkanan doğanın renklerine canlılık gelmişti. Ağaçlardan birinin Günler süren yağmurdan sonra bulutlar kayboldu. Güneş, ışıl ışıl yüzünü gösterdi. Yıkanan doğanın renklerine canlılık gelmişti. Ağaçlardan birinin kökünden kahverengi, pırıl pırıl bir şerit uzanıyordu.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

YÜKSEL ÖZDEMİR. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

YÜKSEL ÖZDEMİR. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

Nihat Ziyalan GÜNEÞLE DAMGALI

Nihat Ziyalan GÜNEÞLE DAMGALI 1 2 Nihat Ziyalan GÜNEÞLE DAMGALI 3 TÜRK YAZARLARI Nihat Ziyalan, Can Sanat Yayýnlarý, 2005 1. basým : 2005 Yayýna Hazýrlayan: Faruk Duman Kapak Tasarýmý: Erkal Yavi Kapak Düzeni: Semih Özcan Dizgi: Gülay

Detaylı

C A NAVA R I N Ç AGR ISI

C A NAVA R I N Ç AGR ISI C A NAVA R I N Ç AGR ISI Canavar, canavarların hep yaptığı gibi, gece yarısından hemen sonra çıktı ortaya. Geldiğinde Conor uyanıktı. Kısa süre önce bir kâbus görmüştü. Herhangi bir kâbus değil- di bu;

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

Kadınların Çalışma Deneyimleri

Kadınların Çalışma Deneyimleri Belkıs Kümbetoğlu: Kadınların Çalışma Deneyimleri Herhangi bir mağazanın, atıyorum işte, özellikle şey, markaların mağazalarına... Gece gidip, işte elimizde cihazla şeyleri, ürünleri sayıyoruz.bunu yapıyoruz

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte ortaya çýkan iþitsel ve görsel

Yaþlanma ile birlikte ortaya çýkan iþitsel ve görsel 1 9 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yaþlanma ile birlikte ortaya çýkan iþitsel ve görsel algýlamadaki azalma, koordinasyon ve dengedeki bozukluklar ve kuvvet azalmasý; yaþlýlarýn çevresel tehlikelerle karþý

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Her þeyin azý karar çoðu zarar derler. Ahmet Arif'in dizelerindeki gibi "Zemheri de uzadýkça uzadý"

Her þeyin azý karar çoðu zarar derler. Ahmet Arif'in dizelerindeki gibi Zemheri de uzadýkça uzadý Okuyucu mektuplarý / Letters from Readers Türk Kütüphaneciliði 20,1 (2006), 101-110 101 Çankýrý Ýzlenimleri - I Aþaðýdaki yazýda; Çankýrý Ýl Halk Kütüphanesi Müdürlüðü, Edebiyatçýlar Derneði ve Türk Kütüphaneciler

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ. Bulutların her birinde özellikler yazmaktadır. İyi bir arkadaşta bulunması gereken özelliklerin olduğu bulutları boyayın.

HAYAT BİLGİSİ. Bulutların her birinde özellikler yazmaktadır. İyi bir arkadaşta bulunması gereken özelliklerin olduğu bulutları boyayın. Adı Soy: 28/09/2012 HAYAT BİLGİSİ Bulutların her birinde özellikler yazmaktr İyi bir arkadaşta bulunması gereken özelliklerin olduğu bulutları boyayın samimi bencil nazik çalışkan yalancı dürüst Cana yakın

Detaylı

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım Yeni evli bir çift vardı. Evliliklerinin daha ilk aylarında, bu işin hiç de hayal ettikleri gibi olmadığını anlayıvermişlerdi. Aslında birbirlerini sevmiyor değillerdi. Son zamanlarda o kadar sık olmasa

Detaylı

EĞİTİM SEVGİYLE BAŞLAR...

EĞİTİM SEVGİYLE BAŞLAR... EĞİTİM SEVGİYLE BAŞLAR... Bütün insanlığı sevgiyle kucaklayabilecek hoşgörüye sahip, geleceğin dünyasına şekil verecek, çalışkan, ufku geniş, sahip olduğu değerleri paylaşabilen, huzurun ve güvenin teminatı

Detaylı

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE Ekim 2013 Sayı 1 Yazar; HARUN ŞEN 1 İçindekiler KALDIRIMLAR 1... 3 DİYET... 4 ÇOCUKLARINIZA ZAMAN AYIRIN... 5 2 KALDIRIMLAR I Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; Yürüyorum, arkama

Detaylı

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Goscinny / Sempé. Öykü PITIRCIK KÜÇÜK PITIRCIK. Çeviren: Vivet Kanetti. 29. basım

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Goscinny / Sempé. Öykü PITIRCIK KÜÇÜK PITIRCIK. Çeviren: Vivet Kanetti. 29. basım Goscinny / Sempé PITIRCIK KÜÇÜK PITIRCIK 1 ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Öykü Çeviren: Vivet Kanetti 29. basım Goscinny / Sempé PITIRCIK KÜÇÜK PITIRCIK 1 Çeviren: Vivet Kanetti cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMİ BİR DERS Genç adam evlendiğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara

Detaylı

Ý nsanda iletiþimin en önemli araçlarýndan biri olan ses,

Ý nsanda iletiþimin en önemli araçlarýndan biri olan ses, 1 5 Doç. Dr. Orhan YILMAZ Ý nsanda iletiþimin en önemli araçlarýndan biri olan ses, kiþinin duygusal yapýsýný yansýtan bir olaydýr. Yaþ ilerledikçe tüm organlarda görülebilen yaþlanma konuþma organýnda

Detaylı

A t t i l â Þ e n k o n

A t t i l â Þ e n k o n Atölyesi A t t i l â Þ e n k o n Ýmge Öyküler Atölyesi'ne gönderilen öyküleri bu sayýdan itibaren ben deðerlendireceðim. Ayný denizlerde, ayný beklentilerle seyretmiþ biri olarak, öykünün sularýna yelken

Detaylı

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Ö m e r A y h a n Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Tanzimat edebiyatýnýn düzyazý yazarlarý, öyküden çok romana eðilmiþ, öykü türündeki verimleri, neredeyse romana yaklaþan oylumlarýyla

Detaylı

PazaR. Sorular cevaplar ve geçmeyen dudak izleri... Aziz Nesin lik. kanun taksimi hicaz oldu n Aziz Þah. Eski bir okul. n Aydýn Adamoðlu.

PazaR. Sorular cevaplar ve geçmeyen dudak izleri... Aziz Nesin lik. kanun taksimi hicaz oldu n Aziz Þah. Eski bir okul. n Aydýn Adamoðlu. PazaR Tarih: 12 Aralýk 2010 YIL: (5) SAYI: (297) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ KARÞIKÝ MEVZÝ n Aydýn Adamoðlu Çam sakýzý n Halil Aða Aziz Nesin lik yaþanmýþlýklarýmýz... n Fatma Ergün Sorular cevaplar

Detaylı

Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95. Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz için kolay bir durum deðil.

Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95. Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz için kolay bir durum deðil. Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95 Marktstraße 13 e-mail: bettina.knab@gmx.de 86866 Mickhausen - Münster Sayýn annebaba, Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz

Detaylı

Ýmece Evi. Ziyaret-2016

Ýmece Evi. Ziyaret-2016 Ziyaret-2016 Ýmece Evi Merhaba, Ýmece Evi ni öðrenme merkezi olmasýna neden olan öðrenme odaklý ziyaretçiler bizi daha çok araþtýrmaya yönlendirip sorumluluklarýmýzý hatýrlamamýza neden oluyor. Yaþamýný

Detaylı

Woyzeck: Öğleyin güneş tepeye çıkıp da dünya ateşe düşmüş gibi yanmaya başlayınca, işte o zaman korkunç bir ses bir şeyler diyor bana.

Woyzeck: Öğleyin güneş tepeye çıkıp da dünya ateşe düşmüş gibi yanmaya başlayınca, işte o zaman korkunç bir ses bir şeyler diyor bana. Konu: "Woyzeck ve "Matmazel Julie Adlı Eserlerde Kullanılan İmge ve Simgelerin Eserlerin Tezlerine Katkısı Adı-Soyadı: Halil İbrahim Yüksel No: 149 Sınıfı: 11-D WOYZECK VE MATMAZEL JULIE DE İMGE VE SİMGE

Detaylı

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE 1. SINIF TÜRKÇE Bu kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKAYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

İLK OK UMA KİT APLARI

İLK OK UMA KİT APLARI İLK OKUMA KİTAPLARI Bu kitabın sahibi:... Altı yaşındaki Ugo bir sabah uyanmış ve bir de bakmış ki karnının üzerinde yeşil bir aslan oturuyor! Aslan şişman değilmiş ama pek ufak tefek de sayılmazmış.

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

ISBN : 978-605-65564-3-2

ISBN : 978-605-65564-3-2 ISBN : 978-605-65564-3-2 1 Baba, Bal Arısı Gibi Olmak İstemiyorum ISBN : 978-605-65564-3-2 Ali Korkmaz samsun1964@hotmail.com Redaksiyon : Pelin GENÇ Dizgi/Baskı Kardeşler Ofset Matbaacılık Muzaffer Ceylandağ

Detaylı

Feride Çiçekoðlu SÝZÝN HÝÇ BABANIZ ÖLDÜ MÜ?

Feride Çiçekoðlu SÝZÝN HÝÇ BABANIZ ÖLDÜ MÜ? 1 2 Feride Çiçekoðlu SÝZÝN HÝÇ BABANIZ ÖLDÜ MÜ? 3 TÜRK YAZARLARI Dizgi Serap Kýlýç Düzelti Nurten Sönmezcan Montaj Mine Sarýkaya Ýç Baský Özal Basýmevi Kapak Baský Çetin Ofset Cilt Eko Ofset 1. basým:

Detaylı

SATILMAZ EĞİTİM AMAÇLI KULLANILMAK İÇİN ÇOĞALTILMIŞTIR

SATILMAZ EĞİTİM AMAÇLI KULLANILMAK İÇİN ÇOĞALTILMIŞTIR CİN ALİ'NİN. HİKAYE. KİTAPLAR! SERiSiNDEN BAZILARI l - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR!.. SERIS.INDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

TAKIM KURMA. 4) Üyeler arasýnda yüksek derecede güven duygusu geliþmiþtir. 2. TAKIM ÝLE ÇALIÞMA GRUBU ARASINDAKÝ FARKLILIKLAR :

TAKIM KURMA. 4) Üyeler arasýnda yüksek derecede güven duygusu geliþmiþtir. 2. TAKIM ÝLE ÇALIÞMA GRUBU ARASINDAKÝ FARKLILIKLAR : NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

HAZİRAN 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Haziran 2015 Bülten

HAZİRAN 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Haziran 2015 Bülten HAZİRAN 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ * YAZ MEVSİMİ Yaz mevsimi aylarını öğrenme. Yaz mevsimi panosu hazırlama. Yaz mevsiminde meydana gelen değişiklikleri söyleme. Yaz mevsiminin meyve ve sebzelerini tanıma.

Detaylı

EDEBİYATIN İZİ 86. İZMİR ENTERNESYONAL FUARI NA DÜŞTÜ

EDEBİYATIN İZİ 86. İZMİR ENTERNESYONAL FUARI NA DÜŞTÜ EDEBİYATIN İZİ 86. İZMİR ENTERNESYONAL FUARI NA DÜŞTÜ Oya Baydar, Mine Söğüt, Özcan Yüksek, Ercan Kesal, Arif Keskiner ve Melih Güneş konuklarla sohbet etti 86. İzmir Enternasyonal Fuarı nda bu yıl ilk

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki Yağmur Beril Dikmeci Uyumayan Şehir Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki kadar etkileyici mi diye kendi kendime

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

CILIZ ÞAMPÝYON ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

CILIZ ÞAMPÝYON ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT CILIZ ÞAMPÝYON ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT CILIZ ÞAMPÝYON ADSIZ ADINDA BÝRÝ Küçük adsýz çok üzüntülüydü. Ufak eline, ince bileðine ve zayýf bacaklarýna baktý bir kez daha. Sonra yüzünü buruþturdu. Elinden

Detaylı

2005/2006 Sezonu Yeþeren Kabare Türk Tiyatrosu 7.Türk Dünyasý Tiyatro Ödülleri

2005/2006 Sezonu Yeþeren Kabare Türk Tiyatrosu 7.Türk Dünyasý Tiyatro Ödülleri 2005/2006 Sezonu Yeþeren Kabare Türk Tiyatrosu 7.Türk Dünyasý Tiyatro Ödülleri Fikri Þiþko, Refki Taç, Orhan Volkan, Bayram Deda, Besim Sipahi, Ayla Þahin ve A.R.Yeþeren den oluþan Seçici Kurulu 2005/2006

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ...

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ...................................................................................13 YAZIM BÝLGÝSÝ....................................................................................23

Detaylı

Bir gün Pepe yi görmeye gittim ve ona : Anlayamıyorum her zaman bu kadar pozitif olmak mümkün değil, Bunu nasıl yapıyorsun? diye sordum.

Bir gün Pepe yi görmeye gittim ve ona : Anlayamıyorum her zaman bu kadar pozitif olmak mümkün değil, Bunu nasıl yapıyorsun? diye sordum. PEPE NİN HİKAYESİ Pepe, herkesin olmak isteyeceği türden bir insandı. Her zaman neşeli olup, her zaman, söyleyeceği pozitif bir şey vardı. Birisi istediğinde hemen gidiyor, daima : Daha iyisi olamaz! diye

Detaylı

Bir akşam vakti, kasabanın birine bir atlı geldi. Kimdir bu yabancı diye merak eden kasabalılar, çoluk çocuk, alana koştular. Adam, yanında atı,

Bir akşam vakti, kasabanın birine bir atlı geldi. Kimdir bu yabancı diye merak eden kasabalılar, çoluk çocuk, alana koştular. Adam, yanında atı, Bir akşam vakti, kasabanın birine bir atlı geldi. Kimdir bu yabancı diye merak eden kasabalılar, çoluk çocuk, alana koştular. Adam, yanında atı, elinde boş bir çuval, alanın ortasında öylece dikiliyordu.

Detaylı

SÜLÜK 1. SAHNE İÇ / ODA / GECE 1.ADAM 2. ADAM

SÜLÜK 1. SAHNE İÇ / ODA / GECE 1.ADAM 2. ADAM SÜLÜK 1. SAHNE İÇ / ODA / GECE 1.ADAM 2. ADAM Karanlık bir oda görülür. Ortada bir masa vardır ve masanın bir köşesinde 1. Adam oturmaktadır. 40 lı yaşlarda saçı başı dağınık ve keyifsizdir. Önünde içki

Detaylı

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A) Kaç liralık fatura kesilecek? B) Oraya gidip de ne iş yapacaksın? C) Ne kadar güzel konuşuyor

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

============================================================================

============================================================================ SATILIK 56 CHEVY Gönderen : Turgay - 16/01/2008 02:15 Arkadaþlar satýlýk bir 56 chevy resmi buldum ama çeþitli nedenlerden dolayý burada yayýnlamak istemiyorum. Ýlgilenen arkadaþlar buraya cevap olarak

Detaylı

Örgüt Kültürü. da öðrenmek isteyecektir.

Örgüt Kültürü. da öðrenmek isteyecektir. NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır.

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. / /20 YAZI ARKASINDA SİZİN FOTOĞRAFINIZ KULLANILMAKTADIR En Kıymetlim, Sonsuz AĢkım Gözlerinde sevdayı bulduğum, ellerinde

Detaylı

Bilgi güçtür. Sevdiğiniz kişiyi dinleyin ve kendinizi eğitin.

Bilgi güçtür. Sevdiğiniz kişiyi dinleyin ve kendinizi eğitin. Bu kitapçığı, büyük olasılıkla kısa bir süre önce sevdiklerinizden biri size cinsel kimliği ile biyolojik/bedensel cinsiyetinin örtüşmediğini, uyuşmadığını açıkladığı için okumaktasınız. Bu kitapçığı edindiğiniz

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 09 Eylül 2009 12:41 - Son Güncelleme Çarşamba, 09 Eylül 2009 13:10

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 09 Eylül 2009 12:41 - Son Güncelleme Çarşamba, 09 Eylül 2009 13:10 Bir Gencin Eroin Kullandığı Nasıl Anlaşılır? Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Anatolia Klinikleri nde Şef Yardımcısı Doç. Dr. Özkan Pektaş a bu soruyu sorduğumda söze şöyle başladı: Daha kırık kırık, çatallı,

Detaylı

Hem. Dr. SONGÜL KAMIŞLI Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Prevantif Onkoloji A.B.D. Psikososyal Onkoloji Birimi

Hem. Dr. SONGÜL KAMIŞLI Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Prevantif Onkoloji A.B.D. Psikososyal Onkoloji Birimi Kanserli Hastalar Tarafından Sık Sorulan Sorular Hem. Dr. SONGÜL KAMIŞLI Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Prevantif Onkoloji A.B.D. Psikososyal Onkoloji Birimi Hastaların Soruları Tıbbi tedavi Otonomi

Detaylı

135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz

135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz Cihan Demirci Damdaki Mizahçý Mizah Dergilerimizde Yazýnýn Serüveni 135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz epeyce bir süredir dergilerinde mizah öyküsü

Detaylı

Iþýk. Iþýðýn Farklý Maddelerle Etkileþimi

Iþýk. Iþýðýn Farklý Maddelerle Etkileþimi 319 Iþýk Iþýðýn arklý addelerle Etkileþimi Iþýk, etrafýmýzdaki cisimleri görmemizi saðlayan ve boþlukta yayýlabilen bir enerji þeklidir. Týptan sanayiye, sanayiden uzay teknolojisine kadar her alanda kullanýlarak

Detaylı

ÖYKÜ NÜN GÜNLÜĞÜ GÜNLÜĞÜM

ÖYKÜ NÜN GÜNLÜĞÜ GÜNLÜĞÜM ÖYKÜ NÜN GÜNLÜĞÜ Merhaba arkadaşlar, adım Öykü ilköğretim 2. sınıf öğrecisiyim. Gün içinde düşüncelerimi, duygularımı, hissettiklerimi yazdığım bir günlük defterim var. Günlük defterime bugün not aldığım,

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Belki de Gerçekten Ýstiyorsun. Murat Gülsoy

Belki de Gerçekten Ýstiyorsun. Murat Gülsoy Belki de Gerçekten Ýstiyorsun Murat Gülsoy www.altkitap.com Nazlý ya Belki de Gerçekten Ýstiyorsun Murat Gülsoy altkitap - öykü 1 Belki de Gerçekten Ýstiyorsun Murat Gülsoy Haziran 2000 Yayýna Hazýrlayan:

Detaylı

4. I. Komþulardan yardým istedi.

4. I. Komþulardan yardým istedi. Bu bölümde Türkçe ile ilgili toplam 20 soru vardýr. Cevaplarýnýzý cevap kaðýdýnýn matematik kýsmýna iþaretleyiniz. 1. Rüzgâr eþliðinde dans eden yapraklar yemyeþildi. Baðýrarak þarkýlar söylerken, bir

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ.

HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ. HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ. Sorular her ay panolara asılacak ve hafta sonuna kadar panolarda kalacak. Öğrenciler çizgisiz A5 kâğıdına önce

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

Gülmekten Öldüren Fıkralar - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Gülmekten Öldüren Fıkralar - Genç Gelişim Kişisel Gelişim AMİN Çok iyi giyimli bir iş adamı Vatikan'a gelir papayla görüşmek istediğini söyler. Kendisini bir Kardinal'e götürürler. Adam ısrar eder. - Sizinle değil, doğrudan Papa ile ve yalnız görüşmek istiyorum.

Detaylı

3 YAŞ BİRİMİ EKİM BÜLTENİ

3 YAŞ BİRİMİ EKİM BÜLTENİ 3 YAŞ BİRİMİ EKİM BÜLTENİ 3 YAŞ BİRİMİ EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMU SEVERİM Biz anasınıfı çocuklarıyız, Hem çalışırız,hem oynarız. Çok severiz biz okulu, Yaşasın yaşasın anaokulu. BAY MİKROP Bay mikrop

Detaylı

Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz.

Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz. Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz. 1- Ahmet, bana Mehmet sana yard m etsin. dedi. 2- Ben, banka memuruna Paralar bozuk olsun. dedim. 3- E im Yemek fazla ya l olmas n. dedi. 4- Ö retmen,

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάθημα: Σοσρκικά

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Pavlus un. Seyahatleri

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Pavlus un. Seyahatleri Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Pavlus un Şaşõrtan Seyahatleri Yazarõ: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

Kızlarla tanışmak isteyen bir erkeğin bilmesi gereken çok önemli bir kural var:

Kızlarla tanışmak isteyen bir erkeğin bilmesi gereken çok önemli bir kural var: 1 2 Kızlarla tanışmak isteyen bir erkeğin bilmesi gereken çok önemli bir kural var: Kadınlar hayatlarını güzelleştirecek, beraber eğlenebileceği, güzel sohbetler edebileceği, bakışlarıyla kalp yakan, hayat

Detaylı

Ali Çolak. Bir Bahçe Düþü

Ali Çolak. Bir Bahçe Düþü Ali Çolak Bir Bahçe Düþü Deneme ALÝ ÇOLAK; 1965 yýlýnda Nazilli de doðdu. Gazi Üniversitesi Teknik Eðitim Fakültesi nde baþladýðý yüksek öðrenimini, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eðitim Fakültesi Türk

Detaylı