HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1

2 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 1 I- GENEL BĠLGĠLER. 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER. 42 A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Mali Denetim Sonuçları B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ.. 71 A- Üstünlükler B- Zayıflıklar.. 72 C- Değerlendirme 74 V-EKLER 76 EK-1 Üst Yöneticinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı EK-2 Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı I

3

4 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bir yönetim biriminin kalitesi, uygulanan diğer politikalarla birlikte bütçe ve muhasebe politikaları, yönetim sistemi, mali ve yönetsel sorumlulukların açık olarak belirlenmesi, süreç denetimi, iç denetim ve kamuoyu denetimi gibi içsel ve dıģsal faktörlerin yanısıra bunların oluģturulması ve uygulanması yönetime saydamlık ve hesap verilebilirlik uygulaması ile beraber daha etkin olmayı sağlayacaktır. Kamu kurum ve kuruluģları yerine getirdiği faaliyetleri kamuoyu ve paydaģlarına duyurmasının yanısıra yaptıkları her türlü faaliyetler hakkında bilgi sunmak durumundadır. Kurumsal faaliyetlerimizin saydam bir hale getirilip kamuoyu ile paylaģılması durumunda kamu yönetimine olan güven dahada artacak dolayısıyla da toplumun kurumlar üzerindeki denetimi sağlanıp toplum ikna edilerek kurumların inandırıcılığı artacaktır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanılması ile ilgili olarak mali saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlamak üzere kamu mali sistemimize önemli yenilikler getirmiģtir. Kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik kesin hesap, mali istatistiklerin düzenlenmesi, değerlendirilmesi ve yayınlanması ile birlikte birim ve idare faaliyet raporlarının düzenlenmesini de esas almıģtır. Faaliyet raporunda bütçe ile verilen ödeneklerle kullanılan kaynakların belirlenen amaç ve hedeflerine ne ölçüde ulaģıldığı, meydana gelen sapmaların neler olduğu görülecek ve ileriye yönelik yapılacak uygulamalar için veri sağlanacaktır. Üniversitemizin 2007 yılı faaliyet raporunun kamuoyu ile paylaģılması Ģeffaflık ve hesap verilebilirliğin bir göstergesi olacağı ve üniversitemizin gelecek yıllara iliģkin faaliyetlerine ıģık tutması açısından daha olumlu katkılar sağlayacağı kanısındayım. Üniversitemizin geliģmesine ve ilerlemesine katkı sağlayan, bir ekip ruhuyla çalıģan tüm akademik ve idari personellerime bu çalıģmalarında baģarılar dilerim. Prof.Dr. Ġbrahim Halil MUTLU REKTÖR 2

5 I- GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Üniversitemizin misyonu, evrensel ölçekte bilgi ve teknoloji üretimi yolu ile bilimsel geliģime katkı sağlayan, sorgulayan, araģtıran ve sürekli geliģmeyi hedef edinen, üretken bireyleri topluma kazandırmak, toplumsal geliģimin sürdürebilirliğinde etkin ve belirleyici rol oynamaktır. Vizyon Harran Üniversitesi, bilimsel araģtırmalar ve eğitim-öğretim hizmetleriyle toplumla güçlü iliģkiler kuran, yükseköğretimde lider bir pozisyonda olmaya yönelik adımlar atan ve evrensel değerleri özümseyen bir dünya üniversitesi olmak. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yükseköğretim Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 130 ve 131. maddelerinde düzenlenmiģtir: Anayasamızın 130 ve 131. Maddeleri gereğince; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluģlarının teģkilatlanma, iģleyiģ, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim - öğretim, araģtırma, yayım, 3

6 öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemek için tarihli 2547 sayılı kanun yürürlüğe konulmuģtur sayılı Yükseköğretim Kanunun 12. maddesinde yükseköğretim kurumlarının görevleri aģağıdaki Ģekilde belirtilmiģtir. Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri ; a) ÇağdaĢ uygarlı ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeģitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma, yayın ve danıģmanlık yapmak, b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik Ģekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve proğramlar doğrultusunda ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiģtirmek, c) Türk toplumunun yaģam düzeyini yükseltici ve kamuoyunun aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d) Örgün, yaygın sürekli ve açık eğitim yolu ile toplumun özellikle sanayileģme ve tarımda modernleģme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosoyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve geliģmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluģlarla iģbirliği yaparak, kamu kuruluģlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araģtırma konusu yapmak,sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluģlarınca istenecek inceleme ve araģtırmalarını sonuçlandırarak düģüncelerini ve önerilerini bildirmek, f) Eğitim-öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin geliģmsine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetiģmesine ve bilgilerinin geliģmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleģmeyi, üretimde artıģı sağlayacak çalıģma ve proğramlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bunula ilgili kurumlarla iģbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliģtirmek, kullanmak, yaygınlaģtırmak, i) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliģtirmek, döner sermaye iģletmelerini kurmak, verimli çalıģtırmak ve bu faaliyetlerin geliģtirilmesine iliģkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Üniversite organları ve bunların iģleyiģi aģağıda gösterildiği Ģekilde belirlenmiģtir ; Rektör, profesör ünvanına sahip kiģiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilen altı aday arasından YÖK Kurulunda belirlenen üç aday içinden CumhurbaĢkanınca dört yıl süre ile atanır. Ġki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversitenin tüzel kiģiliğini temsil eder ve üniversitenin en üst yöneticisidir. Rektör, çalıģmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kiģiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Senato, rektörün baģkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teģekkül eder. Senato, üniversitenin akademik organı olarak iģlev görür. Bu kapsamda üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek temel görevleri arasındadır. 4

7 Üniversite Yönetim Kurulu, rektörün baģkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değiģik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek Ģekilde senato tarafından dört yıl için seçilecek üç profesörden oluģur. Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olarak iģlev görmektedir. Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul düzeyinde yönetim organları aģağıdaki gibidir; Fakülte organları; Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluģur. Enstitü organları; Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulundan oluģur. Yüksekokul organları; Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluģur. Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak yapılanır. Ġdari yönetim örgütünün baģında bir genel sekreter ve daire baģkanlıkları, müdürler, danıģmanlar, hukuk müģavirleri, uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunmaktadır. Her fakülte dekanına bağlı ve fakülte yönetim örgütünün baģında fakülte sekreteri, enstitü veya yüksekokul sekreteri bulunur. 5

8 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ'NĠN KURULUġU Harran Üniversitesi 28/03/1983 tarihinde kabul edilen 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanununa eklenen 09/07/1992 tarih ve 3837 sayılı Kanunla kurulmuģtur. ġanlıurfa da kurulan ilk yüksek öğretim birimi ġanlıurfa Meslek Yüksekokulu dur (1976). Sonra Dicle Üniversitesine bağlı Ziraat Fakültesi (1978), Mühendislik Fakültesi ĠnĢaat Bölümü (1984) ve Gaziantep Üniversitesine bağlı Ġlahiyat Fakültesi (1988) kurulmuģtur. Ayrıca Fen-Edebiyat, Tıp Fakültesi, ġanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruluģ kanununda yer almıģtır yılında Siverek, Hilvan, Suruç, Birecik, ViranĢehir ve Bozova Meslek Yüksekokulları; 1995 yılında ise Veteriner Fakültesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ile Akçakale ve Ceylanpınar Meslek Yüksekokulları; 1997 yılında da Sağlık Yüksekokulu kurulmuģtur tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Yüksekokulu kurulmuģtur. Son olarak, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bakanlar Kurulu nun tarih ve 2007/12786 kararına göre Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuģtur. Üniversitemiz bugün 9 fakülte, 3 yüksekokul, 10 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 10 araģtırma ve uygulama merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Bilginin ön plana çıktığı çağımızda ekonomik ve sosyal alanlarda önemli geliģme ve değiģimler yaģanmakta olup insanlık bilgi toplumuna doğru hızlı bir Ģekilde yol almaktadır. Dünyada bilgi ve iletiģim teknolojilerinin küreselleģmesiyle birlikte üretim teknikleri ve insanın üretim sürecindeki yeri değiģmiģtir. Bedenen çalıģmanın yerini her geçen gün zihinsel emek almaktadır. Bu nedenle kaliteli eğitim ve öğretim önemini giderek artırmaktadır. En üst eğitim ve araģtırma kurumu olan üniversiteler, bilim ve teknik geliģtirme merkezleridir. Üniversiteler çevrelerini aydınlatmak ve bulundukları bölgelerin bilinç ve kültür düzeylerini yükseltme sorumluluğuna sahiptir. ġanlıurfa Harran Üniversitesi; gözlemleyen, düģünen, araģtıran, sorgulayan, hayatı kolaylaģtırmak için bilgiler üreten insanlar yetiģtirmeyi görev edinmiģtir. 1- Fiziksel Yapı Üniversitemiz tek bir yerleģkeden oluģmayıp aģağıda gösterildiği Ģekilde ġanlıurfa merkezinde bulunan yerleģkeler ile ilçelerde bulunan meslek yüksekokularından oluģmaktadır. Üniversitemiz yerleģkelerine iliģkin fiziki durumlarını gösteren bilgiler aģağıda gösterilmiģtir; YeniĢehir YerleĢkesi ġanlıurfa merkezinde bulunan YeniĢehir YerleĢkesi m 2 lik bir alanda kurulu olup, Rektörlük hizmet binası, Tıp ve Veteriner Fakültelerini barındırmaktadır. Ayrıca, öğrenci ve personel yemekhanesi, açık ve kapalı spor tesisleri, Biyoloji Bölümü Uygulama Serası, kantin, kafeterya ve bahçeler yer almaktadır. 6

9 Eyyübiye YerleĢkesi ġanlıurfa-akçakale karayolunun 5. kilometresinde m 2 alan üzerine kurulu olan Eyyübiye YerleĢkesi nde ise, Ziraat Fakültesi, ġanlıurfa Meslek Yüksekokulu, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurdu, Fen-Edebiyat Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Üniversite Basımevi, açık ve kapalı spor tesisleri, öğrenci kafeteryası, sosyal tesisler, uygulama alanları, süt ve hayvancılık iģletmeleri ile seralar ve lojmanlar yer almaktadır. 7

10 Osmanbey YerleĢkesi ġanlıurfa - Mardin Karayolu nun 20. kilometresinde dönümlük bir arazi üzerinde inģaatı devam eden Üniversitemiz merkez yerleģkesinde, öğretim yılı baģından itibaren Mühendislik, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler ve Ġlahiyat Fakültesi ile 2005 yılından itibaren Fen-Edebiyat Fakültesi eğitim öğretim vermeye baģlamıģtır. Ayrıca 2007 yılında kurulan Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluda bu yerleģkemizde eğitim hizmeti vermeye baģlamıģtır. Alt yapı çalıģmaları tamamlanmıģ, Türkiye nin en büyük üniversite yerleģkelerinden biri olan ve içerisinde bir yapay göl barındıran Osmanbey YerleĢkesinde beģ bin kiģilik merkez kafeterya, on dört oda ve 29 yataklı misafirhane, lojmanlar, Üniversitemiz kültür faaliyetlerinde kullanılan Feyzullah Konağı inģaatları tamamlanmıģ ve diğer fakülte binaları ile sosyal tesislerin inģası ise hızla devam etmektedir. Sarayönü YerleĢkesi Üniversitemiz Sarayönü yerleģkesi ġanlıurfa Ģehir merkezinde olup, mülkiyeti üniversitemize ait olan m 2 alanı ile Mediko Sosyal Merkezi, üniversitemize ait kız öğrenci yurdu ve otopark bulunmaktadır. Diğer Tesislerimiz Harran Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi, ġanlıurfa Sağlık Yüksekokulu, ġanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Makine Fabrikası, öğrenci ve personel 8

11 sosyal tesisleri ve Harran Üniversitesi Kültür Evi üniversite yerleģkeleri dıģında yer alan diğer birimlerimizdendir. 9

12 HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ KAPALI ALANLARIN HĠZMET VERĠLEN YERE GÖRE DAĞILIMI Hizmet Alanları ( m2 ) YerleĢke Adı Bulunduğu Yer Eğitim Sağlık Barınma Beslenme Kültür Spor Sosyal Tesis Diğer Toplam YeniĢehir Kampüsü ġanlıurfa /Merkez 9214, ,60 767,75 912,68 170, , ,00 Osmanbey Kampüsü ġanlıurfa /Merkez 19024, , ,53 479, , , ,95 Eyyubiye Kampüsü ġanlıurfa /Merkez 9738,92 345, ,35 427, , , ,16 Sağlık Yüksekokulu ġanlıurfa /Merkez 1191, ,34 344,06 775, ,00 AraĢtırma Hastanesi ġanlıurfa /Merkez 10003,04 214,07 363, ,00 Mediko Sosyal Merkezi ġanlıurfa /Merkez 1919,20 543,40 543, ,00 Kampüs DıĢı Lojmanlar ġanlıurfa /Merkez 2983, ,00 Kültür Evi ġanlıurfa /Merkez 803,00 803,00 Bozova MYO Bozova 310,04 66, , ,92 Hilvan MYO Hilvan 263,83 53,28 594,85 911,96 Suruç MYO Suruç 520,02 541,50 94,46 906, ,47 Siverek MYO Siverek 560,00 35,00 180, , ,25 ViranĢehir MYO ViranĢehir 362,81 452,06 120,12 515,30 151, , ,54 Akçakale MYO Akçakale 615, ,00 252, , ,59 Birecik MYO Birecik 618,70 286,65 115,85 150,60 411, ,24 Ceylanpınar MYO Ceylanpınar 1510, ,45 85,00 210, ,95 Ata Su Ürünleri Tesisi Atatürk Barajı Civarı 882, , ,72 Makine Fabrikası ġanlıurfa /Merkez 7500, , , ,00 TOPLAM 43929, , , , , , , , ,75 10

13 1.2- Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı:14 Adet Kantin Alanı:239 m2 Kafeterya Sayısı:5 Adet Yemekhaneler Öğrenci yemekhane Sayısı:6 Adet Öğrenci yemekhane Kapasitesi:3000 KiĢi Personel yemekhane Sayısı:6 Adet Personel yemekhane Kapasitesi:1000 KiĢi Misafirhaneler Misafirhane Sayısı:2 Adet Misafirhane Kapasitesi:42 KiĢi Öğrenci Yurtları Yatak Sayısı 1 Yatak Sayısı 2 Yatak Sayısı 3 4 Yatak Sayısı 5 - Üzeri Oda Sayısı Lojmanlar Lojman Sayısı:186 Adet Lojman Bürüt Alanı: m2 Dolu Lojman Sayısı:118 Adet BoĢ Lojman Sayısı:68 Adet Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Sayısı:2 Adet Kapalı Spor Tesisleri Alanı:1600 m2 Açık Spor Tesisleri Sayısı:12 Adet Açık Spor Tesisleri Alanı:12000 m2 Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Sayısı:1 Adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Alanı : 1800 m Toplantı Konferans Salonları Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Toplantı Salonu 3 Konferans 4 Salonu Toplam Sinema Salonu Sinema Salonu Sayısı: 1 Adet Sinema Salonu Alanı:1.000 m2 Sinema Salonu Kapasitesi: 300 KiĢi 11

14 Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Sayısı: 22 Adet Öğrenci Kulüpleri Alanı:136 m Mezun Öğrenciler Derneği Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı: 1 Adet Mezun Öğrenciler Derneği Alanı: 40 m Ambar Alanları Ambar Sayısı: 33 Adet Ambar Alanı :1650 m Atölyeler Atölye Sayısı:12 Adet Atölye Alanı: m2 12

15 1.5- Hastane Alanları Birim Sayı (Adet) Alan (m2) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Klinik Laboratuar Eczane Radyoloji Alanı Nükleer Tıp Alanı Sterilizasyon Alanı 1 20 Mutfak ÇamaĢırhane Teknik Servis 1 30 Poliklinikler Ġdari Bölüm Yemekhane Toplantı Salonu+Derslik Hastane Toplam Kapalı Alanı

16 2- Örgüt Yapısı Harran Üniversitesi nin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 124 sayılı KHK hükümleri ile diğer kanun ve KHK ler ile yapılan ek ve değiģikliklerle bugünkü Ģeklini almıģtır. Akademik Birimler Fakülteler Fen-Edebiyat Fakültesi : Arkeoloji Bölümü Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Coğrafya Bölümü Eğitim Bilimleri Bölümü Kimya Bölümü Müzik Öğretmenliği Sanat Tarihi Bölümü Tarih Bölümü Biyoloji Bölümü Beden Eğt. Spor Öğrt. Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Fizik Bölümü Matematik Bölümü Resim-ĠĢ Öğretmenliği Sosyoloji Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Biyoloji Bölümü Güzel Sanatlar Fakültesi : Resim Bölümü Grafik Bölümü Heykel Bölümü Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi : ĠĢletme Bölümü Ġktisat Bölümü Maliye Bölümü Kamu Yönetimi Bölümü Ekonometri Bölümü Ġlahiyat Fakültesi : Temel Ġslam Bilimleri Bölümü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Ġslam Sanatları Bölümü 14

17 Mühendislik Fakültesi : Çevre Mühendisliği ĠnĢaat Mühendisliği Makina Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Harita Mühendisliği Tıp Fakültesi : Temel Tıp Bilimleri Bölümü Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Veteriner Fakültesi : Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü Klinik Bilimleri Bölümü Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Ziraat Fakültesi : Bahçe Bitkileri Bölümü Bitki Koruma Bölümü Gıda Mühendisliği Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım Makinaları Bölümü Tarla Bitkileri Bölümü Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Toprak Bölümü Zootekni Bölümü Eğitim Fakültesi : Eğitim Bilimleri Bölümü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Yüksekokullar Sağlık Yüksekokulu : HemĢirelik Bölümü Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Yüksekokulu : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu : 15

18 Enstitüler Fen Bilimleri Enstitüsü : Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı Bitki Koruma Ana Bilim Dalı Biyoloji Ana Bilim Dalı Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı Fizik Ana Bilim Dalı Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı ĠnĢaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı Kimya Ana Bilim Dalı Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı Matematik Ana Bilim Dalı Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı Tarım akinaları Ana Bilim Dalı Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim Dalı Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı Toprak Ana Bilim Dalı Zootekni Ana Bilim Dalı Sağlık Bilimleri Enstitüsü : Anatomi Ana Bilim Dalı Biyokimya Ana Bilim Dalı Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Fizyoloji Ana Bilim Dalı Histoloji-Embriyoloji Ana Bilim Dalı Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı Deontoloji Ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari Ana Bilim Dalı (Beslenme Yüksek Lisans Programı) Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Ana Bilim Dalı (Perfüzyonist Yüksek Lisans programı) HemĢirelik Ana Bilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Cerrahi Ana Bilim Dalı Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı Dölerme ve Sun'i Tohumlama Ana Bilim Dalı Fizyoloji Ana Bilim Dalı Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Ana Bilim Dalı Iç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Parazitoloji Ana Bilim Dalı Zootekni Ana Bilim Dalı Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel Ġslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Ġslam Tarihi ve Sanat Ana Bilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Taarih Ana Bilim Dalı Coğrafya Ana Bilim Dalı Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı 16

19 Sosyoloji Ana Bilim Dalı Ġktisat Ana Bilim Dalı ĠĢletme Ana Bilim Dalı Maliye Ana Bilim Dalı Ekonometri Ana Bilim Dalı Meslek Yüksekokulları ġanlıurfa Meslek Yüksekokulu : Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama ( Ġkinci Öğretim) Bölümü Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Örgün ve Ġkinci Öğretim) Bölümü Çocuk GeliĢimi ( Ġkinci Öğretim) Bölümü DıĢ Ticaret Bölümü Elektrik (Örgün ve Ġkinci Öğretim) Bölümü Gıda Teknolojisi Bölümü Halkla ĠliĢkiler Bölümü Harita Kadastro Bölümü Hazır Yemek ve AĢçılık Bölümü Ġklimlendirme ve Soğutma Bölümü ĠnĢaat Bölümü ĠĢletme (Örgün ve Ġkinci Öğretim) Bölümü Makine Bölümü Mobilya ve Dekorasyon (Ġkinci Öğretim) Bölümü Muhasebe (Örgün ve Ġkinci Öğretim) Bölümü Otomotiv Bölümü Pazarlama Bölümü Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Bölümü Restorasyon Bölümü Tarım Alet ve Makineleri Bölümü Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği (Örgün ve Ġkinci Öğretim) Bölümü ġanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu : Radyoloji Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Tıbbi Laboratuar Bölümü Akçakale Meslek Yüksekokulu : Tekstil Bölümü Muhasebe Bölümü Tarımsal Sulama Bölümü Pazarlama Bölümü Birecik Meslek Yüksekokulu : Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü Elektrik Bölümü Pazarlama Bölümü Halkla ĠliĢkiler Bölümü Muhasebe Bölümü 17

20 Bozova Meslek Yüksekokulu : Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Bölümü Muhasebe Bölümü Su Ürünleri Bölümü Hilvan Meslek Yüksekokulu : Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü ĠnĢaat Bölümü Siverek Meslek Yüksekokulu : Bilgisayar Teknolojileri ve Proğramlama Bölümü Gıda Teknolojisi Bölümü Muhasebe Bölümü Suruç Meslek Yüksekokulu : Endüstri Bitkileri YetiĢtirme ve Değerlendirme Bölümü ĠĢletme Bölümü Seracılık Bölümü Sigortacılık Bölümü ViranĢehir Meslek Yüksekokulu : Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Bölümü Endüstriyel Elektronik Bölümü Muhasebe Bölümü Ġdari Birimler Ġdari yönetim örgütünün baģında bir genel sekreter ve daire baģkanlıkları, müdürler, danıģmanlar, hukuk müģavirleri, uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunmaktadır. Her fakülte dekanına bağlı ve fakülte yönetim örgütünün baģında fakülte sekreteri, enstitü veya yüksekokul sekreteri bulunur. Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı : Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı, 5018 sayılı Kanunun Mali Hizmetler Birimi baģlıklı 60. maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek üzere 5436 sayılı Kanunun 15. maddesine dayanılarak Üniversitemiz bünyesinde kurulmuģtur. Görevleri : Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluģturmak üzere gerekli çalıģmaları yapmak. Ġdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliģtirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. Ġdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliģtirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. Ġdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dıģ faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araģtırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araģtırmalar yapmak. 18

21 Yönetim bilgi sistemlerine iliģkin hizmetleri yerine getirmek. Ġdarede kurulmuģsa Strateji GeliĢtirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. Ġdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalıģmalarını yürütmek. Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. Ġlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil iģlemlerini yürütmek. Genel bütçe kapsamı dıģında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. Ġdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taģınır ve taģınmazlara iliģkin icmal cetvellerini düzenlemek. Ġdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. Ġdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iģ ve iģlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıģmanlık yapmak. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik iģlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak. Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Yapı ĠĢleri Teknik Daire BaĢkanlığı : Görevleri : Bina ve tesisleri denetlemek, Ġhale dosyalarını hazırlamak, Ġhaleleri yürütmek, ĠnĢaatları kontrol etmek ve bitenleri teslim almak, Bakım ve onarım iģlerini yürütmek, Kalorifer, kazan dairesi, jeneratör ile telefon santrali bakım ve onarımları yapmak,çevre düzenlemesi yapmak, Mali yıl içinde yatırımları, ihalelerin kesin hesaplarını yürütmek ve bir yıl sonraki yatırım bütçesini hazırlamak, Ġhale komisyonlarında özellikle yapım iģlerinde daireyi temsilen teknik elemanlar bulundurmak ve ihale komisyonlarında görev almak, Sevk ve idaresi Genel Sekreterlik tarafından yürütülen Üniversitemize ait araçların bakım, onarım ve yakıt giderleri ile yapılacak olan ödemeleri takip etmek. 19

22 Personel Daire BaĢkanlığı : Görevleri : Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalıģmalar yapmak, personel sisteminin geliģtirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik iģleriyle ilgili iģlemleri yapmak, Ġdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, Atama, tayin, terfi, özlük hakları askerlik sicil özetleri disiplin soruģturma ve ceza iģlemleri kadro iģleri ilan izin iģlemlerini yapmakla yükümlüdür. Akademik personelin görev sürelerinin uzatılması, yurt içi ve yurt dıģı görevlendirmeler, rotasyon iģlemlerini yapar. MaaĢ bordoları hazırlama, ilaç, tedavi giderlerini takip ve kontrolleri, harcırahlar iģlemlerini yapmak. Yurt dıģında yüksek lisans ve doktora yapan araģtırma görevlilerinin tüm iģlemlerini yapmak. Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı : Görevleri : Hizmet ve faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir Ģekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzemenin en uygun ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını sağlamak üzere üniversiteye ait bütçe tasarılarını esasına göre hazırlamak ve uygulamasını izlemek. Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili gerekli bilgi, belge ve istatistik toplamak değerlendirmek. Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek. Üniversitenin ayniyat iģleri ile her türlü ödeme ve tahsil iģlerini yürütmek. Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek. Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri iģleri yapmak. Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı : Görevleri : ÖSYM den gelen kontenjan tablosunu doldurulmak üzere üst yazı ile öğretim birimlerine gönderilmesini sağlamak. Öğretim birimlerinden gelen kontenjanların tabloya iģlenmesini sağlamak. Kontenjanların ÖSYM ye gönderilmesini sağlamak. Öğretim birimlerinin kayıt tarihleri ve yerlerinin ÖSYM den gelen tabloya iģlenerek ÖSYM ye geri gönderilmesini sağlamak. Üniversitemizi kazanan öğrencilerin otomasyon sistemine otomatik olarak kaydetmek Kayıtta görevlendirilecek personelin belirlenmesini sağlamak. Öğretim Birimlerine doldurulmak üzere yatay geçiģ kontenjanları tablosunun gönderilmesini sağlamak ve gelen kontenjanları Üniversite Senatosuna sunmak. Yatay geçiģ koģullarının hazırlanmasını sağlamak ve Üniversite Senatosuna sunmak. Yatay geçiģ kontenjan ve koģullarının ilan edilmesini sağlamak. 20

23 Öğretim Birimlerine doldurulmak üzere dikey geçiģ kontenjanlar gönderilmesini sağlamak. Dikey geçiģ kontenjan tablosunun ÖSYM ye gönderilmesini sağlamak. Yaz Okulu ile ilgili esasların hazırlanıp Üniversite Senatosuna sunulmasını sağlamak. Öğrenci istatistiği bilgilerinin hazırlanması ile ilgili iģlemlerin yapılmasını sağlamak. Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığının adresine gelen mailleri cevaplandırmak. Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığında iģ ve iģlemler ile ilgili olarak danıģmanlık yapmak. Bakanlar Kurulu Kararına göre katkı payı çizelgesi hazırlamak. Katkı payı datalarının yada listelerinin ilgili bankaya gönderilmesini sağlamak. Öğrencilere Kimlik Hazırlanması iģlemlerinin yapılmasını sağlamak. ÖSYM den gelen istatistik formlarını ilgili öğretim birimlerine ve ilgili birim Sorumlularına göndermek. Birimlerden gönderilen Ġstatistik formlarını ÖSYM ye göndermek. Disiplin cezası alan öğrenciler ile ilgili iģlemlerin yapılmasını sağlamak. Lisans öğrenimini tamamlayamayan ve önlisans diplomasını alma hakkı olanlardan, önlisans diploması isteyenlere ait iģlemlerin yapılmasını sağlamak Dikey geçiģ sınavıyla Üniversitemizi kazanan öğrencilerin kayıt iģlemlerini yapılmasını sağlamak. ÖSYM ek kontenjan tablosunu doldurarak ÖSYM ye göndermek. Üniversitemizi ek kontenjanla kazanan öğrencilerin kayıt iģlemlerinin yapılmasını sağlamak. Öğrenci Kimliklerini hazırlamak Personel Kimliklerini hazırlamak Üniversitemizden mezun olan öğrencilere Diploma düzenlemek Diploma Ekleri düzenlemek Ġnternet üzerinden ders kayıtlarının yapılmasını sağlamak Yaz Okulu ve tek ders notlarını otomasyon sistemine iģlemek Otomasyon programının güncelleme iģlemlerini yapmak. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı : Görevleri : Yüksek Öğretim Kurulu nun yapacağı plan ve programlar gereğince, öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması, Beslenme, barınma, çalıģma, dinlenme ve boģ zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karģılama ve bu amaçla bütçe imkanları nispetinde okuma salonları, yataklı sağlık merkezleri, öğrenci kantin ve yemekhaneleri açmak, Toplantı, tiyatro ve sinema salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlamak ve bunlardan öğrencilerin en iyi Ģekilde yararlanmaları için gerekli önlemleri almak. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı : Görevleri : Kütüphane Hizmetlerinin aksamadan yürütebilmesi için yeterli nitelik ve nicelikte uygun kadroyu oluģturmak, 21

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 2 C- İdareye

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 HAZIRLAYAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RĠZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03

Detaylı

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU....3

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU T.C. İDARE FAALİYET RAPORU 2007 Konya 2008 Milli Eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı,olumlu, atılgan, başladığı işleri

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Dögol Caddesi 06100 Tandoğan 2014 Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 2014 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Dögol Caddesi 06100 Tandoğan 2015 Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-204 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 Sunuş Bozok Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından bugüne eğitim-öğretim faaliyetlerini 0 yerleşkede

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Hazırlayanlar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şelale KARAŞAH Banu ZİLELİ Emrah Şükrü YANARDAĞ Elektronik Doküman: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI:

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Nisan 2014 içindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 15 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 17 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 25 1- Fiziksel

Detaylı

2010 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2010 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI OCAK - 2010 2 SUNUŞ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2010 PERFORMANS PROGRAMI 2010 SUNUŞ Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

Çukurova Üniversitesi 2015 Performans. Programı. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Çukurova Üniversitesi 2015 Performans. Programı. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 205 Performans 205 Yılı Performans Programı Programı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ekim 204 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 SUNUŞ Çukurova Üniversitesi kurulduğu 973 yılından bu güne kadar

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RİZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03 http://strateji.edu.tr

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 2014 1 Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2009 ANTALYA Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU ELEKTRONİK DOKÜMAN: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BASIM YAYIN MERKEZİ 2013, İSTANBUL ii Millete gideceği yolu gösterirken

Detaylı

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi olarak kurulduğumuz 17 Mayıs 007 tarihinden itibaren eğitimde kaliteyi ilke edinerek zorluklardan yılmadan ve azimle, daha iyi ve tercih edilir bir üniversite olmaya çalıştık.

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında

Detaylı