2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ"

Transkript

1 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Ġdarenin Amaç ve Hedefleri B. Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Mali Denetim Sonuçları B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

3 SUNUġ Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 2009 Yılı Birim Faaliyet Raporu belgede yer alan baģlıklar altında, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi doğrultusunda Kamu Ġdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmıģtır. Faaliyet raporunun hazırlanmasında; Mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun sağlanması, Bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması ilkeleri ile açıklık, tutarlılık ve diğer raporlama ilkelerine uygun olarak hazırlanması esas alınmıģtır. Gereği için bilgilerinize arz ederim. Doç.Dr. Alpay HEKĠMLER Müdür Vekili 3

4 I- GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon Misyonumuz : Toplumun ve kuruluģların gücünü artıracak araģtırma ve nitelikli eğitim hizmetlerini geliģtirerek teģvik ve yardım ederek sağlamak; toplumun ve kuruluģların ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve tutum gösteren ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel düģünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne saygılı meslek elemanları yetiģtirmek, bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim, öğretim, araģtırma ve danıģmanlık hizmetleri sunmaktır. Vizyonumuz : Bilgi üreten ve bilgiyi kullanan insan gücünü yetiģtiren bir kurum olmanın sorumluluğuyla öğrencisi, öğretim elemanları ve tüm çalıģanlarıyla bir bütün olarak yüzünü geleceğe dönmek, toplumun geliģimine katkı verecek araģtırma, eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik Ģekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiģtirmek, ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve geliģmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluģlarla iģbirliği yaparak, kamu kuruluģlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araģtırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluģlarınca istenecek inceleme ve araģtırmaları sonuçlandırarak düģüncelerini ve önerilerini bildirmek. Kuruludur. Yüksekokulların Organları, Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ 3 yıl için rektör tarafından atanır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından 3 yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre görev baģında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir müdür atanır. Yüksekokul müdürünün görev yetki ve sorumlulukları: 1- Yüksekokul kurullarına baģkanlık etmek, bu kurulların kararlarını uygulamak ve yüksekokul birimleri arasında düzenli çalıģmayı sağlamak 4

5 2- Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde yüksekokulun genel durumu ve iģleyiģi hakkında rektöre rapor vermek 3- Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesiyle birlikte rektörlüğe bildirmek, yüksekokulun bütçesi, ile ilgili öneriyi yüksekokul yönetim kurulunun da görüģünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak 4- Yüksekokulun birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak sayılı yükseköğretim kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak Yüksekokulun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir Ģekilde kullanılmasında ve geliģtirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında öğrencilerin gerekli sosyal hizmetlerinin sağlanmasında, eğitim öğretim, bilimsel araģtırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir Ģekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçların alınmasında rektöre karģı birinci derecede sorumludurlar. YÜKSEKOKUL KURULU Müdürün baģkanlığında müdür yardımcıları ve okulu oluģturan bölüm veya anabilim dalı baģkanlarından oluģur sayılı yükseköğretim kanunu ile fakülte kuruluna verilmiģ görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. YÜKSEKOKUL YÖNETĠM KURULU Müdürün baģkanlığında müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek 6 aday arasından yüksekokul kurulu tarafından 3 yıl için seçilecek 3 öğretim üyesinden oluģur. Bu kurul 2547 sayılı yükseköğretim kanunu ile fakülte yönetim kuruluna verilmiģ görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. 5

6 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1- Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Anfi Sınıf Bilgisayar Lab Diğer Lab Toplam Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar (*) Kantin Sayısı: 1 Adet Kantin Alanı: 290 m2 Kafeterya Sayısı: - Adet Kafeterya Alanı: - m2 *Teknik Bilimler MYO ile birlikte kullanılmaktadır Yemekhaneler Öğrenci yemekhane Sayısı: Adet Öğrenci yemekhane Alanı: m2 Öğrenci yemekhane Kapasitesi: KiĢi Personel yemekhane Sayısı: Adet Personel yemekhane Alanı: m2 Personel yemekhane Kapasitesi: KiĢi Misafirhaneler Misafirhane Sayısı: Adet Misafirhane Kapasitesi: KiĢi Öğrenci Yurtları ( *) Oda Sayısı Yatak Sayısı 1 Yatak Sayısı nöbetçi odası Alanı m Yatak Sayısı 3 4 Yatak Sayısı 5 - Üzeri *AyĢe Menger Kız Öğrenci Yurdu verileri alınmıģtır. Teknik Bilimler MYO ile birlikte kullanılmaktadır. 6

7 1.2.5.Lojmanlar Lojman Sayısı: Adet Lojman Bürüt Alanı: m2 Dolu Lojman Sayısı: Adet BoĢ Lojman Sayısı: Adet Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: Adet Kapalı Spor Tesisleri Alanı: m2 Açık Spor Tesisleri Sayısı: Adet Açık Spor Tesisleri Alanı: m Toplantı Konferans Salonları (*) Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam 1 - *Teknik Bilimler MYO ile birlikte kullanılmaktadır Sinema Salonu Sinema Salonu Sayısı: Adet Sinema Salonu Alanı: m2 Sinema Salonu Kapasitesi: KiĢi Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Sayısı: Adet Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kapasitesi: KiĢi Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Sayısı: 1 Adet Öğrenci Kulüpleri Alanı: 24 m Mezun Öğrenciler Derneği Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı: Mezun Öğrenciler Derneği Alanı: Adet m2 7

8 Okul Öncesi ve Ġlköğretim Okulu Alanları Anaokulu Sayısı: Adet Anaokulu Alanı: m2 Anaokulu Kapasitesi: KiĢi Ġlköğretim okulu Sayısı: Adet Ġlköğretim okulu Alanı: m2 Ġlköğretim okulu Kapasitesi: KiĢi 1.3- Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) 8 Alanı (m2) ÇalıĢma Odası m2(4 adet) 25 m2(11 adet) Kullanan Sayısı (KiĢi) 22 Toplam m Ġdari Personel Hizmet Alanları(*) Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı Servis Hizmet Odası ÇalıĢma Odası Toplam *Teknik Bilimler MYO ile birlikte kullanılmaktadır Ambar Alanları (*) Ambar Sayısı: 3 Adet Ambar Alanı: *Teknik Bilimler MYO ile birlikte kullanılmaktadır. 30 m ArĢiv Alanları (*) ArĢiv Sayısı: 1 Adet ArĢiv Alanı: *Teknik Bilimler MYO ile birlikte kullanılmaktadır. 49 m Atölyeler Atölye Sayısı: Atölye Alanı:

9 1.7- Hastane Alanları Birim Sayı (Adet) Alan (m2) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Klinik Laboratuar Eczane Radyoloji Alanı Nükleer Tıp Alanı Sterilizasyon Alanı Mutfak ÇamaĢırhane Teknik Servis Hastane Toplam Kapalı Alanı 9

10 2- Örgüt Yapısı YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL SEKRETERĠ MÜDÜR YARDIMCISI TEKNĠK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ Bilgisayar Teknolojisi.ve programlama ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ Büro Yönetimi ve Sekreterlik SAĞLIK PROGRAMLARI BÖLÜMÜ YAZI VE ÖZLÜK ĠġLERĠ MÜDÜR YARDIMCISI Bilgisayar Teknolojisi ve programlama(ġ.ö) Elektrik Büro Yönetimi ve Sekreterlik(Ġ.Ö) Çocuk GeliĢimi(Ġ.Ö) Elektrik (Ġ.Ö) ĠĢletme ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ YÜKSEKOKUL YÖNETĠM KURULU Endüstriyel Elektronik Endüsrtiyel Elektronik (Ġ.Ö) Muhasebe MUHASEBE Gıda Teknolojisi Turizm ve Otelcilik AYNĠYAT YÜKSEKOKUL KURULU Gıda Teknolojisi(Ġ.Ö) Makine Turizm ve Otelcilik(Ġ.Ö) Makine (Ġ.Ö) SATINALMA Endüstriyel Otomasyon Mekatronik KÜTÜPHANE Elektronik HaberleĢme Ġklimlendirme ve Soğutma TEKNĠK HĠZMETLER Makine Resim Konstruksiyon(Ġ.Ö) Mobilya Dekarasyon(Ġ.Ö) YARDIMCI HĠZMETLER Otomotiv Tarım Alet ve Makineleri SANTRAL Tekstil(Ġ.Ö) 10

11 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar 3.2- Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı: 173 Adet TaĢınabilir bilgisayar Sayısı: 14 Adet 3.3- Kütüphane Kaynakları (*) Kitap Sayısı: 1920 Adet Basılı Periyodik Yayın Sayısı: Adet Elektronik Yayın Sayısı: *Teknik Bilimler MYO ile birlikte kullanılmaktadır. Adet 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar (*) Cinsi Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) Projeksiyon Slayt makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı makinesi Fotokopi makinesi Faks Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler *Teknik Bilimler MYO ile birlikte kullanılmaktadır. 11

12 4- Ġnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların Ġstihdam ġekline Göre Dolu BoĢ Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Yabancı Uyruklu Akademik Personel Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke ÇalıĢtığı Bölüm Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam 12

13 4.3- Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam Profesör Doçent Yrd. Doçent 4.4- BaĢka Ünv. Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel 4.5- SözleĢmeli Akademik Personel Öğretim Görevlisi Uzman Okutman Sanatçı Öğrt. Elm. Sahne Uygulatıcısı Toplam BaĢka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan ÇalıĢtığı Bölüm Geldiği Üniversite Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam SözleĢmeli Akademik Personel Sayısı 13 Ġktisadi ve Ġdari Programlar Bölüm BaĢkanlığı Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Programı Anadolu Üniversitesi

14 4.6- Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 0,15 0,40 0,25 0, Ġdari Personel Ġdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu BoĢ Toplam Genel Ġdari Hizmetler 4-4 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı 1-1 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli 2-2 Toplam Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. KiĢi Sayısı Yüzde 0,285 0,428 0, Ġdari Personelin Hizmet Süreleri Ġdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 0,428 0,428 0,142 14

15 4.10- Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 0,285 0,285 0,285 0, ĠĢçiler ĠĢçiler (ÇalıĢtıkları Pozisyonlara Göre) Dolu BoĢ Toplam Sürekli ĠĢçiler Vizeli Geçici ĠĢçiler (adam/ay) Vizesiz iģçiler (3 Aylık) Toplam Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süreleri Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde

16 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel E K Top. E K Top. Kız Erkek Toplam Meslek Yüksekokulu Toplam Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı I. ve Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim II.Öğretim Toplamı(a) Yüzde* E K Top. E K Top. Sayı Fakülteler Yüksekokullar *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) Öğrenci Kontenjanları Birimin Adı Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı ÖSS Kontenjanı ÖSS sonucu YerleĢen BoĢ Kalan Doluluk Oranı Meslek Yüksekokulu % 95,12 Toplam % 95,12 16

17 Yüksek Lisans ve Doktora Programları Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Birimin Adı Programı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Tezli Tezsiz Doktora Yapan Sayısı Toplam Toplam Yabancı Uyruklu Öğrenciler Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam Bölümü Kadın Erkek Toplam 5.2- Sağlık Hizmetleri YATAK SAYISI HASTA SAYISI TETKĠK SAYISI ACĠL SERVĠS HĠZMETLERĠ YOĞUN BAKIM KLĠNĠK AMELĠYAT SAYISI POLĠKLĠNĠK HASTASI SAYISI LABORATUAR HĠZMETLERĠ RADYOLOJĠ ÜNĠTESĠ HĠZMETLERĠ NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERĠLEN HĠZMETLER MEDĠKO SOSYAL POLĠKLĠNĠK HASTA SAYISI 17

18 5.3-Ġdari Hizmetler 1. Yazı ĠĢleri yukarıda belirtilen iģlemler doğrultusunda tarihinden tarihine kadar 1585 giden evrak 391, tarihine kadar 1011 gelen evrak iģleme alınmıģtır. 2. Mali ĠĢler Birimince; yukarıda belirtilen iģlemler doğrultusunda ; 9 adet telefon faturası ödemesi, 7 adet ADSL Faturası Ödemesi, 7adet Su Faturası Ödemesi, 5 adet Elektrik Faturası Ödemesi, 3 adet Geçici Görev Yolluğu Ödemesi, 5 adet Fazla Mesai Ödemesi, 4 adet Ek Ders Ödemesi Gündüz,5adet Ek Ders Ödemesi 2.Öğretim, 2 adet Sınav Evrağı Ödemesi Gündüz, 2 adet Sınav Evrağı Ödemesi 2.Öğretim, 39 adet Hastane ve Tedavi Evrakı Ödemesi, 33 adet Eczane Faturası Ödemesi, 10 adet MaaĢ Ödemesi, 5 adet Tek MaaĢ Ödemesi, 1adet 14 Günlük MaaĢ Fark Evrağı Ödemesi, 2 adet Kıst MaaĢ Ödemesi, 1 adet ArtıĢ Fark Ödemesi, 3 Adet Satın Alma doğrudan temin ödemesi, 5 Adet Öğrenci SGK Prim ödemeleri olmak üzere toplam 143 adet iģlem yapılmıģtır. 5.4-Diğer Hizmetler 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Müdür ve yardımcıları, Yüksekokul kurullarının kararları doğrultusunda, Yüksekokul birimleri arasında düzenli çalıģmayı, eğitim-öğretim ve sınavlara iliģkin uygulamaların koordinasyonunu sağlamaktadır.ayrıca derslerin uygulanması aģamasında iç denetim de yapılmaktadır.bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiģ kaynakları, planlamıģ amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanılmaktadır ve iç kontrol sistemi iģlemlerin yasallık ve düzenliğini sağlamaktadır. II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaçlar 1-ÇağdaĢ ve uluslar arası standartlara uygun eğitim düzeyini geliģtirmek 2- Takım ruhunu geliģtirmek, iletiģimi, verimliliği ve memnuniyeti üst düzeye çıkarmak Stratejik Hedefler 1- Öğrencilerin bilgiye ulaģmalarını kolaylaģtırmak 2- Eğitim araç - gereç ve yöntemlerinin sayı ve kalitesinin arttırılması 1- Birim çalıģanlarının memnuniyet düzeyini arttırmak 2-Ulusal ve uluslararası proje ve yayın sayısını arttırmak 18

19 B. Temel Politikalar ve Öncelikler Yüksekokulumuzun temel politikası Atatürk Ġlke ve Ġnkılapları doğrultusunda, bölümlerin diğer birimlerle uyum ve koordinasyonunun sağlanması, öğretim elemanlarının kendi çalıģma alanlarında yurt içi ve yurt dıģı bilimsel çalıģma yapmalarının teģvik edilmesi ve bilimsel bir eğitim ve araģtırma altyapısının sağlanmasıdır. Bu politikalar çerçevesinde önceliklerimiz; - Öğrencilerin spor aktivitelerine katılımını, sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında öğrenci külüplerinin oluģturulması yönünde çalıģmalarda bulunmak - Bir yıl içerisinde programlarımızın Akademik personel yönünden eksikliklerinin giderilmesi, idari personel yönünden nitelikli bir kadro oluģturmak. III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Mali ĠĢler Birimince ; 2009 Mali Yılı itibariyle ayrılan ödenekler, serbest bırakılma oranları doğrultusunda, döneminde yapılan harcama tutarları ve kalan ödenek miktarları aģağıda sunulmuģtur. 1.1-Bütçe Giderleri 2009 BÜTÇE BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ 2009 GERÇEKLEġME TOPLAMI GERÇEK. ORANI TL TL % BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI , PERSONEL GĠDERLERĠ , SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 03 - MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 05 - CARĠ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GĠDERLERĠ 133, ,15 19

20 1.2-Bütçe Gelirleri 2007 BÜTÇE TAHMĠNĠ 2007 GERÇEKLEġME TOPLAMI GERÇEK. ORANI BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI YTL YTL % 02 VERGĠ DIġI GELĠRLER 03 SERMAYE GELĠRLERĠ 04 ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR 3- Mali Denetim Sonuçları Meslek Yüksekokulumuzda 2008 Mali Yılı nda SayıĢtay BaĢkanlığınca mali denetim yapılmıģtır. B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1. Faaliyet Bilgileri FAALĠYET TÜRÜ SAYISI Sempozyum ve Kongre - Konferans 3 Panel - Seminer - Açık Oturum - SöyleĢi - Tiyatro - Konser - Sergi - Turnuva 2 Teknik Gezi 3 Eğitim Semineri - Yayınlarla Ġlgili Faaliyet Bilgileri 20

21 YAYIN TÜRÜ SAYISI Uluslararası Makale 0 Ulusal Makale 5 Uluslararası Bildiri 0 Ulusal Bildiri 0 Kitap Üniversiteler Arasında Yapılan Ġkili AnlaĢmalar ÜNĠVERSĠTE ADI ANLAġMANIN ĠÇERĠĞĠ Proje Bilgileri PROJELER Önceki Yıldan Devreden Proje Bilimsel AraĢtırma Proje Sayısı Yıl Ġçinde Eklenen Proje Toplam 2007 Yıl Ġçinde Tamamlanan Proje Toplam Ödenek YTL DPT TÜBĠTAK A.B BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ DĠĞER TOPLAM Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 21

22 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Güçlü yönlerimiz * Kendi uzmanlık alanlarında yeterince yetiģmiģ öğretim elemanlarının bulunması * Yüksekokulumuzun büyük kentlere yakınlığı * Kontenjanlarımızın (ek kontenjanlar da dahil) her yıl dolması * Öğrencilerimiz ile öğretim elemanlarımızın güçlü bir iletiģim içinde olması * Bölgemizde yer alan konusunda uzman kiģilerden serbest öğretim elemanı olarak faydalanabilmek * Ġnternet imkanlarından hem öğretim elemanlarımızın hem de öğrencilerimizin faydalanabilmesi *Öğrenci sayılarının beklenen düzeyde olması *Meslek Yüksekokulumuzun merkez kampusda yer alması *Yönetim Ģeffaflığı ve katılımcılığın yönetimce destekleniyor olması Zayıf yönlerimiz * Döner sermaye gelirlerinin beklenen düzeyin altında kalması * Yüksekokulumuzun faaliyet gösterdiği eğitim binamızın fiziksel alan yönünden yetersiz olması( sosyal ve sportif alanlar dahil) * Sınavsız GeçiĢ nedeniyle, ortaöğretim kurumlarından gelen öğrenci niteliğinin düģük olması * Öğrenci potansiyelimizi sağlayan mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretim seviyesinin düģük olmasından dolayı bunun yüksekokulumuzun baģarısına olumsuz yansıması * Öğrencilerimiz açısından önemli gördüğümüz staj çalıģmalarının yasal düzenlemelerinin yetersiz olması, staj yerlerinin dağınıklığı ve öğretim elemanı yetersizliğinden dolayı gerekli Ģekilde denetlenememesi. * Öğrencilerimizin yabancı dil bilgilerinin yetersiz olması *Akademik personel sayısının beklenen düzeyin altında olması *Meslek Yüksekokulumuzun güvenlik ile ilgili sıkıntılarının olması *Alanında yetiģmiģ ve nitelikli idari personel yetersizliği 22

23 C- Değerlendirme V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER 23

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI NĠSAN 2012-1 - ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 27.11.1973 tarihinde 1785 sayılı Kanunla Diyarbakır Üniversitesi adı altında kurulan

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 1 I- GENEL BĠLGĠLER. 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler........ 6 1- Fiziksel Yapı..... 6 2- Örgüt Yapısı......

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Rıza AYHAN Rektör

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Rıza AYHAN Rektör SUNUġ Bilimde, eğitimde ve öğretimde Türkiye Cumhuriyeti nin meģalesi olarak kurulan Gazi Üniversitesi nin tarihi Cumhuriyetin ilk yıllarına uzanmaktadır. Üniversitenin kuruluģunun temelini, Türkiye Cumhuriyetinin

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Gölcük Meslek Yüksekokulu; çağdaş Türkiye nin örnek bir eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olma yolunda

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU. SUNUġ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU. SUNUġ SUNUġ Gazi Üniversitesi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü nün kurulmasından günümüze kadar eğitim-öğretim alanında faaliyet göstermektedir. 1982 yılında 9 fakülte, 12 yüksekokul, 4 enstitü ile

Detaylı

IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Nisan 2014 içindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 15 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 17 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 25 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 HAZIRLAYAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RĠZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03

Detaylı

NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ĠDARE FAALİYET RAPORU 0 Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına her türlü zorluk karşısında yılmamaları öğretilmelidir. i ĠÇĠNDEKĠLER ġekġller... iv ÇĠZELGELER... v ÜST YÖNETĠCĠ

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...3 I- GENEL BİLGİLER...4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C. İdareye İlişkin Bilgiler...6

Detaylı

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 2012 Mali Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Ankara 2013 2 ĠÇĠNDEKĠLER -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ I II MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI HATAY-2015 III IV Hiç birģeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalıģkan olmak Mustafa

Detaylı

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU....3

Detaylı

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır."

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU NĐSAN 2010 Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır." Đ Ç Đ N D E K Đ L E R BĐRĐM / ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 1 I- GENEL

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Tel: 0 282 250 15 00 Belgegeçer: 0 282 250 99 08 e-posta: strateji@nku.edu.tr Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015 Tekirdağ 1

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybederler. ÖN SÖZ Günümüzde Üniversiteler, sadece

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT- 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki,

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2015 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A- Misyon ve

Detaylı

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU GİRESUN NİSAN 2011 Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı