T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART-2014

2 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı. 2- Örgüt Yapısı.. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 4- Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi. D- Diğer Hususlar... II- AMAÇ ve HEDEFLER. A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri.. B- Temel Politikalar ve Öncelikler. C- Diğer Hususlar... III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler.. 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar.. 3- Mali Denetim Sonuçları. 4- Diğer Hususlar. B- Performans Bilgileri.. 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi. 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler.. B- Zayıflıklar.. C- Değerlendirme V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER.. 2

3 BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesine dayanılarak hazırlanan ve 17/03/2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ve idarelerce hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 10.maddesi gereğince Fakültemizce hazırlanan 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu ekte sunulmuģtur. Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen akademik ve idari personel yönünden belli bir aģamaya gelmiģtir. Kadronun oluģturulması çalıģmaları devam etmektedir. 2011/2012 Eğitim-Öğretim yılında 2.Öğretimimiz de baģladığından kadro oluģturulma çalıģmalarının biran önce bitirilmesi hedeflenmektedir. Fakültemiz eski Meslek Yüksek Okuluna ait 2 katlı betonarme binada faaliyet göstermekte iken 2011 Yılı Mart ayının ortalarında yeni yapılan binaya taģınmıģ ve eğitim-öğretim faaliyetlerine burada devam etmektedir. Dersliklerimiz ulusal standartlarının üstünde olup, öğretim elemanı çalıģma odalarımızda da her türlü araç gereç bulunmaktadır. Ayrıca binamızda (1) Dil Laboratuarı ve (1) Kütüphane bulunmaktadır. Fakültemiz öğretim elemanları ile öğrencilerimiz tarafından, belli gün ve haftalarda üniversite personeli ve öğrencileri ile halka yönelik programlar yapmaktadır. Bilgilerinize arz ederim. Prof. Dr. Seyit AVCI Dekan

4 I- GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon Misyon BaĢta temel Ġslâmî ilimler olmak üzere, din bilimleri alanında özgün ve objektif araģtırmalar yapmak ve yayınlamak; Ġslam kültürüne vakıf pedagojik formasyonla donanımlı, alanında ehil uzmanlar, din bilgisi öğretmenleri ve din görevlileri yetiģtirmek, bilimsel ve teknik geliģmelere paralel, değiģen dünya düzeni içinde sosyal ve kültürel geliģmeleri göz ardı etmeksizin millî, dinî, ahlâkî ve tarihî değerlerimizi koruyup geliģtirmek; maddî-manevî kalkınmasını temin edecek değerlerle toplumu donatmak. Vizyon Ġlahiyat alanında geleneğe bağlı, çağdaģ değerleri esas alan, teknolojik imkanları kullanabilen ve evrensel düģünen fakülte. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Fakültemiz tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı ile kurulmuģtur. Kurucu Dekanımız Prof. Dr. Mustafa ALTUNDAĞ, 3 yıllık görev süresi sonunda 03/12/2011 tarihinde görevden ayrılmıģtır. Dekan görevi halen Öğretim Üyelerimizden Prof. Dr. Seyit AVCI tarafından yürütülmektedir. Dekan Yardımcılıkları Yrd. Doç. Dr. ġehabeddin KIRDAR ile Yrd. Doç. Dr. M.Nurullah AKTAġ, Fakülte Sekreterliği ise Mehmet ġefik DORU tarafından yürütülmektedir.

5 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1- Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Anfi Sınıf Bilg. Lab Diğer Lab Toplam Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı: - Kantin Alanı:- Kafeterya Sayısı: - Kafeterya Alanı: Yemekhaneler Öğrenci yemekhane Sayısı: 1 Adet Öğrenci yemekhane Alanı: 684 m2 Öğrenci yemekhane Kapasitesi: 200 KiĢi Personel yemekhane Sayısı: 1 Adet Personel yemekhane Alanı:270 m2 Personel yemekhane Kapasitesi:120 KiĢi Misafirhaneler Misafirhane Sayısı: - Misafirhane Kapasitesi: Öğrenci Yurtları Yatak Sayısı 1 Yatak Sayısı 2 Yatak Sayısı 3 4 Oda Sayısı Alanı m Yatak Sayısı 5 - Üzeri

6 1.2.5.Lojmanlar Lojman Sayısı: - Lojman Bürüt Alanı: - Dolu Lojman Sayısı: - BoĢ Lojman Sayısı: Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: - Kapalı Spor Tesisleri Alanı: - Açık Spor Tesisleri Sayısı: - Açık Spor Tesisleri Alanı: - Kapasitesi Toplantı Konferans Salonları Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam Sinema Salonu Sinema Salonu Sayısı: - Sinema Salonu Alanı: - Sinema Salonu Kapasitesi: Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Sayısı: - Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kapasitesi: Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Sayısı: - Öğrenci Kulüpleri Alanı: Mezun Öğrenciler Derneği Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı: - Mezun Öğrenciler Derneği Alanı: -

7 Okul Öncesi ve Ġlköğretim Okulu Alanları Anaokulu Sayısı: - Anaokulu Alanı: - Anaokulu Kapasitesi: - Ġlköğretim okulu Sayısı: - Ġlköğretim okulu Alanı: - Ġlköğretim okulu Kapasitesi: Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı (KiĢi) ÇalıĢma Odası Toplam Ġdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı Servis ÇalıĢma Odası 4 93,80 8 Toplam 4 93, Ambar Alanları Ambar Sayısı: 1 Ambar Alanı : 23,45 m ArĢiv Alanları ArĢiv Sayısı: 1 ArĢiv Alanı : 23,45 m Atölyeler Atölye Sayısı: - Atölye Alanı : -

8 1.7- Hastane Alanları Birim Sayı (Adet) Alan (m2) Acil Servis - - Yoğun Bakım - - Ameliyathane - - Klinik - - Laboratuar - - Eczane - - Radyoloji Alanı - - Nükleer Tıp Alanı - - Sterilizasyon Alanı - - Mutfak - - ÇamaĢırhane - - Teknik Servis Hastane Toplam Kapalı Alanı Örgüt Yapısı DEKAN. Prof. Dr. Seyit AVCI DEKAN YRD. Yrd.Doç.Dr. ġehabeddin KIRDAR DEKAN YRD. Yrd.Doç. Dr. M.Nurullah AKTAġ FAKÜLTE SEKR. Mehmet ġefik DORU

9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar 3.2- Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı : 44 Adet TaĢınabilir bilgisayar Sayısı: 2 Adet 3.3- Kütüphane Kaynakları Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) Projeksiyon Slayt makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı makinesi Fotokopi makinesi Faks Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler - - -

10 4- Ġnsan Kaynakları (Biriminin faaliyet dönemi sonunda mevcut insan kaynakları, istihdam Ģekli, hizmet sınıfları, kadro unvanları, bilgilerine yer verilir.) 4.1- Akademik Personel Kadro Kadroların Doluluk Oranına Göre Dolu BoĢ Toplam Tam Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam Kadroların Ġstihdam ġekline Göre Yarı Zamanlı 4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel Unvan Adı Soyadı Birimi Geldiği Ülke Profesör Doçent Yrd. Doç.Dr. Elçin NECĠYEV Yabancı Diller Azerbaycan Yrd. Doç.Dr. M.Teysir El-ZĠYADAT Yabancı Diller Ürdün Öğretim Görevlisi Cengiz Mürselov Yabancı Diller Azerbaycan Okutman Ahmad Said El-Husein Yabancı Diller Suriye Okutman Berivan RAMADAN Yabancı Diller Suriye Okutman Nazir ALCHELCH Yabancı Diller Suriye Okutman M.Rachit ALDERSHAWĠ Yabancı Diller Suriye Okutman AiĢe Ummul Fadl NAHHAS Yabancı Diller Suriye Çevirici - - -

11 Eğitim-Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel 2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi Uyarınca Görevli Öğretim Elemanları Unvanı Sayısı Anabilim Dalı Gittiği Üniversite AraĢtırma Görevlisi 1 Kelam Selçuk Üniv. AraĢtırma Görevlisi 1 Felsefe Tarihi Marmara AraĢtırma Görevlisi 1 Din Psikolojisi Çukurova Üniv. AraĢtırma Görevlisi 1 Din Eğitimi Marmara Üniv AraĢtırma Görevlisi 1 Din Eğitimi Marmara Üniv AraĢtırma Görevlisi 1 Din Felsefesi Marmara Üniv. AraĢtırma Görevlisi 1 Türk Ġslam Sanatları Tar. Mimar Sinan Üniv. AraĢtırma Görevlisi 1 Mantık Marmara Üniv. AraĢtırma Görevlisi 1 Ġslam Tarihi Atatürk Üniv. AraĢtırma Görevlisi 1 Arap Dili ve Belagatı Bozok Üniv. TOPLAM BaĢka Ünv. Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel BaĢka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan ÇalıĢtığı Bölüm Geldiği Üniversite Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam

12 4.5- SözleĢmeli Akademik Personel KiĢi Sayısı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Uzman Okutman Sanatçı Öğrt. Elm. Sahne Uygulatıcısı Toplam SözleĢmeli Akademik Personel Sayısı 4.6- Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 23 YaĢ ve altı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri Yüzde - % 27 % 34 % 21 % 12 % Ġdari Personel Ġdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu BoĢ Toplam Genel Ġdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı 2-2 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı. Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli 2-2 Toplam Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise On Lisans Lisans Yüksek Lisans ve Doktora KiĢi Sayısı Yüzde - % 9 % 18 % 73 -

13 4.9- Ġdari Personelin Hizmet Süreleri 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde % 36 % 36 - % 9 % 9 % Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 23 YaĢ ve Altı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde - % 46 % 27 - % ĠĢçiler Sürekli ĠĢçiler Vizeli Geçici ĠĢçiler (adam/ay) Vizesiz iģçiler (3 Aylık) Toplam ĠĢçiler (ÇalıĢtıkları Pozisyonlara Göre) Dolu BoĢ Toplam Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süreleri Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süresi KiĢi Sayısı Yüzde 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı KiĢi Sayısı Yüzde YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri

14 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Fakültemiz Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alımına baģlamıģtır Eğitim- Öğretim yılında Fakültemizde isteğe bağlı hazırlık sınıfı açılmıģ olup kayıt yaptıran 69 öğrenciden 50 si hazırlık sınıfına kayıt yaptırmıģ, geri kalan 19 öğrenci ise 1.sınıftan baģlamıģlardır Eğitim-Öğretim yılında Fakültemize 75 öğrenci kontenjanı verilmiģtir. Fakültemizi kazanan 75 öğrenciden 72 si kayıt yaptırmıģtır. Bu yıldan itibaren hazırlık sınıfı zorunlu olduğundan tüm öğrenciler hazırlık sınıfından baģlamıģlardır Eğitim-Öğretim yılında ise Fakültemizde 2.Öğretim baģlamıģtır. 82 si normal öğretim, 82 si de 2.Öğretim olmak üzere toplam 164 kontenjan verilmiģ olup tamamı kayıtlarını yaptırmıģlardır Eğitim-Öğretim yılında Fakültemize 1. ve 2.Öğretimde toplam 206 kontenjan verilmiģtir. 1.Öğretime ayrılan 103 kontenjandan 102 si kayıt yaptırmıģ olup, DGS kontenjanından gelen 2 kiģiden biri hazırlık sınıfından baģlatılmıģtır. Diğeri ise Arapça muafiyet sınavından baģarılı olduğundan üst sınıflardan ders almaktadır. 2.Öğretime ayrılan 103 kontenjan da dolmuģtur Eğitim-Öğretim yılında Fakültemize 1. ve 2.Öğretimde toplam 206 kontenjan verilmiģtir. 1.Öğretime ayrılan 103 kontenjandan 102 si kayıt yaptırmıģ olup, DGS normal öğretim ve ikinci öğretim kontenjanından gelen 20 kiģiden Normal Öğretime yerleģen 10 kiģiden 3 kiģi muafiyeti geçip 2. Sınıftan baģlamıģ 7 kiģi ise hazırlık sınıfından baģlatılmıģtır. Ġkinci Öğretime yerleģen 10 kiģiden 7 kiģi muafiyeti geçip 2. Sınıftan baģlamıģ 3 kiģi ise hazırlık sınıfından baģlatılmıģtır Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel Toplam E K T E K T K E Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam

15 Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı I. ve Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim II.Öğretim Toplamı(a) Yüzde* E K Top. E K Top. Sayı Fakülteler Yüksekokullar *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) Öğrenci Kontenjanları Birimin Adı ÖSS Kontenjanı ÖSS Sonucu YerleĢen BoĢ Kalan Doluluk Oranı Fakülteler % 99 Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Toplam Yüksek Lisans ve Doktora Programları Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Birimin Adı Programı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Tezli Tezsiz Doktora Yapan Sayısı Toplam Toplam

16 Yabancı Uyruklu Öğrenciler Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam Bölümü Kadın Erkek Toplam 5.2- Sağlık Hizmetleri YATAK SAYISI HASTA SAYISI TETKĠK SAYISI ACĠL SERVĠS HĠZMETLERĠ YOĞUN BAKIM KLĠNĠK AMELĠYAT SAYISI POLĠKLĠNĠK HASTASI SAYISI LABORATUAR HĠZMETLERĠ RADYOLOJĠ ÜNĠTESĠ HĠZMETLERĠ NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERĠLEN HĠZMETLER MEDĠKO SOSYAL POLĠKLĠNĠK HASTA SAYISI 5.3-Ġdari Hizmetler 1- Ġdari personele hizmet içi eğitim kursu verilmektedir. 2- Öğretim Elemanlarımızın rahat bir Ģekilde ders vermeleri için gerekli olan bütün fiziki Ģartlar oluģturulmuģtur. 3- Öğrencilerimizin, idari personelimizin ve öğretim elemanlarımızın hijyenik bir ortamda çalıģmaları için gerekli ortamlar oluģturulmuģtur.

17 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi DemirbaĢ mal alımları ile ilgili ihaleler Üniversitemiz Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı tarafından yapılmakta, yapı ile ilgili ihaleler ise Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı tarafından yapılmaktadır. Hizmet alımları ile tüketime yönelik mal ve malzeme alımları ile menkul ve gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri birimimiz tarafından doğrudan temin yoluyla yapılmıģtır. II- AMAÇ ve HEDEFLER Genelde din bilimleri ve kültürü, özelde Ġslâm bilimleri ve kültürü alanında ilmî esaslar, kültürel ihtiyaçlar ve uluslararası standartlar çerçevesinde araģtırmalar yapmak ve yayınlamak; bu doğrultuda üstün nitelikli din bilimleri uzman ve araģtırmacıları, din bilgisi öğretmenleri ve din görevlileri yetiģtirmek.ġlâhiyat alanında bilgi donanımını geliģtirmek isteyenlere lisans seviyesinde öğrenim görme imkânı sağlamak. Sosyal ve kültürel geliģmeleri göz önünde bulundurarak millî, dinî ve ahlâkî değerlerimizi koruyup geliģtirmek suretiyle toplumun maddî-manevî kalkınmasına katkıda bulunmak. A. Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaç-1 Stratejik Amaçlar Eğitim-Öğretimin Kalitesini Yükseltmek. Stratejik Amaç-2 Ders içerikleri ve ders kaynakları güncellenmesi. Stratejik Amaç-3 Öğrencilere verilen akademik danıģmanlık hizmetlerinin iyileģtirilmesi. Stratejik Hedefler Hedef-1 Öğretim Üyesi Bulunmayan anabilim dallarına Yardımcı Doçent ve Öğretim Görevlilerinin alınması. Hedef-2 Hazırlık sınıflarının baģarıyla yürütülebilmesi için Arapça okutman ve öğretim görevlisi ihtiyacının yerli ve yabancı öğretim görevlileriyle takviye edilmesi. Hedef-3 Öğrenci sayısının kademeli olarak arttırılması. Hedef-1 Öğretim Üyesi bulunan anabilim dallarına ait fakültede fiilen verilen derslerin program ve içeriklerinin gözden geçirilerek güncellenmesi. Hedef-2 Güncellenen ders içeriklerine uygun olarak AKTS lerde gerekli değiģiklerin yapılması ve dekanlığa sunulması. Hedef-3 Ders içeriklerinin ve değerlendirme sisteminin oluģturulmasında öğrenci katılımının da göz önünde bulundurulması. Hedef 1:Her öğretim elemanının danıģmanı olduğu öğrenciyle dönem içinde en az 3 sefer bir araya gelmesi

18 Hedef 2: DanıĢmanlık hizmetinin etkin ve verimli hale getirilmesi amacıyla bütün öğretim elemanlarının desteğinin alınması. B. Temel Politikalar ve Öncelikler 1-Eğitim-öğretimin kalitesini yükseltmek 2-Öğretim alanlarının teknik donanımlarının iyileģtirilmesi ve kullanımının yaygınlaģtırılması 3-Birimimizin ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde daha fazla yayın yapmasının sağlanması. 4- Öğrencilere yönelik kiģisel-sosyal olanakların geliģtirilmesi. 5-Öğrencilere verilen akademik danıģmanlık hizmetlerinin iyileģtirilmesi. 6-Kütüphane ve bilgiye eriģim olanaklarının artırılması. 7- Ders içerikleri ve ders kaynaklarının güncellenmesi. III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A-) Mali Bilgiler Üniversitemiz tarafından 2013 yılı içerisinde bütçe tertiplerine ,00-TL BaĢlangıç Ödeneği aktarılmıģ ve daha sonra ödenek aktarmalarıyla, ,89-TL harcanmıģtır. BaĢlangıç Ödeneğinin % 108,47 ü kullanılmıģtır. Bütçe hedef ve gerçekleģmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; 1-Fakültemiz 2009 yılında kurulduğundan öğrenci, Öğretim Elemanı ve idari personel sayısı sürekli olarak arttığından bütçe gerçekleģmelerinde bazı sapmalar meydana gelmektedir. 2-Üniversitemizin Fakültemize tahsis edilen ödenek dıģında herhangi bir kaynağımız bulunmamaktadır.

19 1- Uygulama Sonuçları 1.1-Bütçe Giderleri TERTĠP 1 ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI 2 MEMURLAR 3 MEMURLAR 4 TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI 5 YOLLUKLAR 6 HĠZMET ALIMLARI 2013 BÜTÇE BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ 2013 GERÇEKLEġME TOPLAMI GERÇEKLEġME ORANI , ,76 % , ,60 % , ,62 % , ,30 % , ,86 % 46 7 MENKUL MAL GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ , ,79 % 47 8 GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ , ,00 % 10 9 MEMURLAR , ,96 % 138,19 Bütçe hedef ve gerçekleģmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; 1-Fakültemiz 2009 yılında kurulduğundan öğrenci, Öğretim Elemanı ve idari personel sayısı sürekli olarak arttığından bütçe gerçekleģmelerinde bazı sapmalar meydana gelmektedir. 2-Üniversitemizin Fakültemize tahsis edilen ödenek dıģında herhangi bir kaynağımız bulunmamaktadır. 1.2-Bütçe Gelirleri 2013 BÜTÇE TAHMĠNĠ 2013 GERÇEKLEġME TOPLAMI GERÇEK. ORANI BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI TL TL % 02 VERGĠ DIġI GELĠRLER 03 SERMAYE GELĠRLERĠ 04 ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR Bütçe hedef ve gerçekleģmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri;

20 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Bütçe tertiplerindeki ödenekler Fakültemizin ihtiyaçları doğrultusunda tasarruflu bir Ģekilde kullanılmaktadır. Fakültemiz 2009 yılında kurulduğundan öğrenci, Öğretim Elemanı, idari personel ve öğrenci sayısı sürekli olarak artmakta ve bu nedenle bütçe gerçekleģmelerinde bazı sapmalar meydana gelmektedir. 3- Mali Denetim Sonuçları Birimimiz tarafından Yapılan bütün harcamalar Üniversitemizin Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığına gönderilmekte ve gerekli incelemeler Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı tarafından yapıldıktan sonra Mali yılı sonunda yapılan harcamalar SayıĢtay BaĢkanlığına gönderilmektedir. B- Performans Bilgileri Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Performans bilgileri baģlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleģme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara iliģkin değerlendirmelere yer verilir. Performans bilgileri GEÇĠCĠ MADDE 2 (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere iliģkin bilgilere yer verirler.

21 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Bu baģlık altında, faaliyet raporunun iliģkin olduğu yıl içerisinde yürütülen faaliyet ve projeler ile bunların sonuçlarına iliģkin detaylı açıklamalara yer verilecektir Faaliyet Bilgileri FAALĠYET TÜRÜ SAYISI Sempozyum ve Kongre - Konferans 5 Panel 8 Seminer 4 Açık Oturum 1 SöyleĢi 4 Tiyatro - Konser - Sergi - Turnuva - Teknik Gezi - Eğitim Semineri Yayınlarla Ġlgili Faaliyet Bilgileri Ġndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar 2013 Yılı YAYIN TÜRÜ SAYISI Uluslar arası Makale 10 Ulusal Makale 17 Uluslar arası Bildiri 14 Ulusal Bildiri 3 Kitap 9

22 1.3. Üniversiteler Arasında Yapılan Ġkili AnlaĢmalar ÜNĠVERSĠTE ADI ANLAġMANIN ĠÇERĠĞĠ 1.4. Proje Bilgileri Bilimsel AraĢtırma Proje Sayısı 2011 PROJELER Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl Ġçinde Eklenen Proje Toplam Yıl Ġçinde Tamamlanan Proje Toplam Ödenek YTL DPT TÜBĠTAK A.B. BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ DĠĞER TOPLAM 2- Performans Sonuçları Tablosu Performans bilgileri GEÇĠCĠ MADDE 2 (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere iliģkin bilgilere yer verirler. Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır. 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans bilgileri

23 GEÇĠCĠ MADDE 2 (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere iliģkin bilgilere yer verirler. Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır. 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Performans bilgileri GEÇĠCĠ MADDE 2 (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere iliģkin bilgilere yer verirler. Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır. 5- Diğer Hususlar Performans bilgileri GEÇĠCĠ MADDE 2 (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere iliģkin bilgilere yer verirler. Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır.

24 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler Fakültemiz 2009 yılında kurulmuģ olup yapılacak olan kampus alanında daha iyi bir hizmet binasına sahip olmasına karar verilmiģ olması, Üniversitemizin yeni kurulmasına karģın eski üniversitelerin deneyimlerinden yararlanabilme imkânının bulunması, Yeniliklere açık, genç, alanında yetkin ve dinamik akademik kadronun mevcudiyeti Akademik ve idari personelinin özverili bir Ģekilde çalıģması, Öğretim üyesi yetiģtirme programı çerçevesinde eski ve kurumsallaģmıģ üniversitelerle iģbirliği yapılmıģ olması, Stratejik yönetim ve değiģim kapasitesinin yüksek seviyede olması, Elektronik bilgi kaynaklarına ulaģabilme ve bunların sürekli güncellenmesi, Öğrencilerin ihtiyaçları ve ilgi alanlarına göre eğitim anlayıģının benimsenmiģ olması, Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin özverili bir Ģekilde yönetime katılımı, Öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel arasındaki iliģkilerin samimi bir düzeyde olması, Kütüphanemizin sürekli olarak yenilenmesi ve eserlerin sayısının arttırılması, Öğretim elemanlarının tamamının bilgisayar ve internet olanaklarına sahip olması, Irak ve Suriye gibi iki farklı ülkeye sınır olmasından dolayı bu bölgelerdeki üniversitelerle sıkı iģbirliği kurulabilme imkânına sahip olması, Özellikle Arapça eğitimi için komģu ülkelerle anlaģma olanağının bulunabilmesi, Çok kültürlü bir bölge olması nedeniyle çalıģma alanlarının oldukça geniģ olması ve sürekli yeni ve güncel konuların ele alınıp incelenme olanağının bulunması

25 B- Zayıflıklar Bazı Anabilim Dallarında öğretim elemanı yetersizliği, Ankara, Ġstanbul gibi merkezlerde yoğun olarak yürütülen bilimsel faaliyetlere, uzaklıktan dolayı katılamama, Öğretim elemanlarının yabancı dil sorunu, Öğretim elemanlarının yerel dili bilmemeleri sorunu, Kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin yeterli olmaması, Rehberlik ve psikolojik danıģmanlık hizmet birimin olmaması, UlaĢım güçlüğünden dolayı yurtdıģı ve yurtiçi çağrılı konukların çok fazla gelememesi C- Değerlendirme 1- Fakültemiz kısa süre önce kurulmasına rağmen akademik personel sayısında büyük geliģmeler kaydetmiģtir. 2- Dersliklerimiz fiziki bakımdan standartların üstündedir. V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER Akademik ve idari personelin baģka üniversite ve kurumlara geçiģini önlemek amacıyla personelin ekonomik, sosyal ve çalıģma ortamlarının iyileģtirilmesi için tedbirler alınmalıdır. Ġdari personelin daha iyi yetiģtirilmesi için hizmetiçi eğitim programları devam etmelidir. Akademik personelinin bilgi ve tecrübesini arttırmak amacıyla yurtiçi ve yurtdıģındaki akademik çevrelerle iģbirliği diyalog olanakları arttırılmalıdır.

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no.1.0 Tekirdağ, Haziran 2010 ii İçindekiler Üst Yönetici SunuĢu... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 )

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 ) T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 ) Mayıs 2011 Yönetici Özeti (Sunuş). Fakültemiz, hazırladığı 2013 2017 Stratejik Planı ile vizyonunu, misyonunu, ilkelerini,

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER 22 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 22 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 24 C- Diğer Hususlar 24

II- AMAÇ ve HEDEFLER 22 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 22 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 24 C- Diğer Hususlar 24 2013 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 01 I- GENEL BİLGİLER 03 A- Misyon ve Vizyon 03 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 04 C- İdareye İlişkin Bilgiler 05 1- Fiziksel Yapı 05 2- Örgüt Yapısı 08 3- Bilgi

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI FAALĐYET RAPORU

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI FAALĐYET RAPORU 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI FAALĐYET RAPORU ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 3 I- GENEL BĐLGĐLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C.

Detaylı

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI NĠSAN 2012-1 - ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 27.11.1973 tarihinde 1785 sayılı Kanunla Diyarbakır Üniversitesi adı altında kurulan

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT- 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki,

Detaylı

2012 YILI FAALĠYET RAPORU

2012 YILI FAALĠYET RAPORU 2012 YILI FAALĠYET RAPORU HAZIRLAYANLAR : Tekin ARIKAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı Engin ERKMEN ġube Müdürü Levent TANSOY Memur Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Nisan 2013 içindekiler ÜST YÖNETĠCĠ

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 1 I- GENEL BĠLGĠLER. 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler........ 6 1- Fiziksel Yapı..... 6 2- Örgüt Yapısı......

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU

2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel Yapı.. 2- Örgüt Yapısı... 3- Bilgi ve

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU Ocak 2013 I İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2015 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A- Misyon ve

Detaylı

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Rıza AYHAN Rektör

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Rıza AYHAN Rektör SUNUġ Bilimde, eğitimde ve öğretimde Türkiye Cumhuriyeti nin meģalesi olarak kurulan Gazi Üniversitesi nin tarihi Cumhuriyetin ilk yıllarına uzanmaktadır. Üniversitenin kuruluģunun temelini, Türkiye Cumhuriyetinin

Detaylı

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI.. 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ERZİNCAN-2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON...

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU SUNUŞ... 6 I GENEL BİLGİLER... 8 A - Misyon ve Vizyon... 8 B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 10 C - Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 11 1 - Fiziksel Yapı...

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Gölcük Meslek Yüksekokulu; çağdaş Türkiye nin örnek bir eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olma yolunda

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU 0 ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C- Ġdareye

Detaylı