Aterotrombotik İnmede Tedavi Prof. Dr. Birsen İnce

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aterotrombotik İnmede Tedavi Prof. Dr. Birsen İnce"

Transkript

1 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Ateroskleroz; Koroner, Serebral, Periferik Arter Tutulumu Sempozyum Dizisi No: 52 Ekim 2006; s Aterotrombotik İnmede Tedavi Prof. Dr. Birsen İnce Akut gelişen fokal nörolojik bulgularla gelen, stabil (veya bazen ilerleyici) klinik bulgular gösteren hastalarda inme tanısı koymak çok zor değildir. Özellikle görüntüleme metodlarının (BT/MRI) çoğalması inme tanısını ve inme alt gruplarının ayırımını kolaylaştırmıştır. İnme ile gelen hastaların % 85 i iskemik inme, %15 kadarı ise hemorajik inme (intaserebral hemoraji ve subaraknoid hemoraji) tanısı alır. Günümüzde daha zor olan iskemik inmeli hastada etyolojiyi belirlemektir. Çünkü iskemik inme, koroner hastalıklarda olduğu gibi, hemen her zaman ateroskleroza bağlı değildir. Ateroskleroz dışında, küçük damar hastalığı (laküner infarktlar), kardiyak nedenler (kardiyoemboli), sistemik hastalıklar (özellikle hematolojik hastalıklar ve vaskülitler) inmeye yol açar. Bu etyolojik çeşitlilik inme ile gelen hastada geniş bir incelemeyi zorunlu kılar. Tablo 1 de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Birimi tarafından takip edilen hastalarda etyolojik faktörlerin yaklaşık oranları gösterilmiştir. Bu etyolojik tanılara ulaşabilmek için yapılması gereken laboratuar incelemeleri ise Tablo 2 de özetlenmiştir. Tablo 1. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Birimi: Serebral infarktlı hastalarda etyolojik faktörler %25 aterotrombotik inme (büyük damar hastalığı) %25 kardiyoembolik inme %20 küçük damar hastalığı (laküner infarkt) %5 sistemik hastalıklar ve diğer etyolojiler %15 belirsiz etyoloji Tablo 2. İnmenin etyolojik tanısında yardımcı inceleme metodları Biyokimyasal labororatuar incelemeleri (Tam kan sayımı,inr, aptt, kan glukozu, serum elektrolitleri, CRP, sedimentasyon, lipid profili, KC ve böbrek analizleri, gereğinde özel testler; protein C, protein S, antitrombin III, apc rezistansı, antikardiyolipin antikorları, homosistein, ANA, lupus antikoagülant, BOS incelemeleri) Radyolojik görüntüleme (BT/MRI) Doppler ultrasonografi (Ekstrakraniyal, transkraniyal) EKG, ekokardiyografi (TTE, TEE) Serebral anjiografi/mr anjiografi 89

2 Prof. Dr. Birsen İnce Bu laboratuar incelemeleri sonucunda şu özellikleri gösteren hastalar aterotrombotik inme tanısı alırlar; Anamnezde aynı arter alanında tekrarlayıcı GİA/inme öyküsü veya intermitant kladikasyon bulguları varsa, klinik olarak serebral, kortikal, serebellar veya beyin sapı bulguları saptanıyorsa, diagnostik testlerde BT/MR da infarkt çapı >1.5 cm ise, Doppler ultrasonografide veya serebral anjiografide semptomlarla uyumlu damarda %50 den fazla stenoz bulunuyorsa ve klinikle uyumlu başka etyoloji bulunmuyorsa hastada aterotrombotik inme düşünülmelidir. Aterotrombotik inme görülme oranı literatürde %15-50 arasında bildirilmektedir. Aterosklerozda inme iki nedenle ortaya çıkabilir. İleri derecede stenoz distalde akım azlığına yol açabilir; buna hemodinamik iskemi, düşük akım infarktı denir veya stenotik bölgede bulunan trombüsten kopan bir embolinin distalde iskemi yaratması sonucu inme meydana gelebilir; buna arterden artere emboli veya tromboemboli adı verilir. Görüntüleme yöntemleri bazen bu farklı mekanizmaları anlamamıza yardımcı olur. Ancak tedavi yaklaşımları bu iki farklı mekanizma için henüz farklılık göstermemektedir. Aterotrombotik inme tanısı almış bir hastada tedavi yöntemleri Tablo 3 de özetlenmiştir. Tablo 3. Aterotrombotik inmede tedavi yaklaşımları 1- Risk faktörlerine yönelik tedavi 2- Antiagregan tedavi 3- Damara yönelik tedaviler a- Karotis endarterektomisi b- Endovasküler (anjioplasti/stent) tedavi 1- RİSK FAKTÖRLERİNE YÖNELİK TEDAVİ Aterotrombotik inmede değiştirilebilir risk faktörlerine yönelik tedavi primer korumadaki kadar önemlidir. Ancak inme geçirdikten sonra sonuçlar daha az yüz güldürücüdür. Risk faktörlerine yönelik tedavinin primer ve sekonder korumada oluşturduğu relatif risk redüksiyonu sonuçları Tablo 4 de görülmektedir. Hipertansiyon: İnme için en önemli risk faktörü olduğu için kontrol altına alınması halinde inme görülme oranında en belirgin azalmayı sağlayan faktördür. Primer korumada relatif risk azalması %50 kadar ulaşırken inme geçirdikten sonra kan basıncı kontrolü inme tekrarı konusunda daha az azalmaya yol açmaktadır. Bu nedenle primer korumanın önemi bir kez daha hatırlanmalıdır. İnmeden korunmak için hedef TA <140/90 mm Hg dir. Renal yetmezlik/kalp yetmezliği varsa TA<130/85 mm Hg, diabet varsa TA< 130/80 mm Hg, proteinüri varsa TA<125/75 mm Hg olmalıdır. Günümüzde kan basıncını iyi kontrol eden antihipertansif ilaçlar (diüretikler, kalsiyum kanal blokerleri, anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, anjiotensin reseptör blokerleri, beta blokerler) mevcuttur. Hastanın eşlik eden diğer risk faktörlerine ve hastalıklarına 90

3 Aterotrombotik İnmede Tedavi göre uygun antihipertansif ilaç seçilmeli, tek veya uygun kombinasyonlarda tedavi sürdürülmelidir. Hipertansiyonlu hastalarda yaşam değişikliği önerileri yani şişman ise kilo verme, alkol kısıtlama, tuz kısıtlama, sigarayı bırakma gibi öneriler de çok önemlidir. Tablo 4. Değiştirilebilir risk faktörlerine yönelik tedavi sonucu relatif risk azalması oranları: Risk Faktörleri Primer koruma Sekonder koruma Relatif risk azalması Relatif risk azalması Antihipertansif %42 (33-50) %28 (15-39 ) Statinler %25 (14-35) %16 ACE inhibitörü %30 (15-43) %28 (15-39 ) Sigara bırakma %50 %33 (29-38 ) Fizik aktivite %25? Obezite tedavisi?? Diabet (Ht) tedavisi %44? Alkol bırakma?? Hiperhomosistinemi %19? Diabetes Mellitus: Diabet inme riskini artırır. Ancak kan şekerinin kontrol altında tutulmasının inmeden korunmada etkili olup olmadığı tam olarak ortaya konabilmiş değildir. Diğer yandan tip2 diabetiklerin %40-60 ı hipertansiftir. Diabetiklerde kan basıncı kontrolü fatal ve fatal olmayan inme riskini belirgin azaltır. Kan şekeri regülasyonu yanı sıra iyi bir kan basıncı kontrolü şarttır. Hiperkolesterolemi: Hiperkolesterolemi tedavisi 12 hafta yaşam biçimi değişikliği ile başlamalıdır. Egzersiz, kilo kaybı, liften zengin beslenme ve düşük yağlı diyet uygulaması önemlidir. Buna rağmen hedef LDL düzeylerine ulaşılamıyorsa kolesterol düşürücü tedaviye başlanmalıdır. Hedef LDL değerleri aterotrombotik inmeli hastalarda 100 mg/dl nin altında olması önerilir. Sigara: Aterotrombotik inme açısından çok önemli bir risk faktörüdür. Her kontrolde hastaya sigara içimi mutlaka sorulmalı, kesinlikle bırakmak üzere her yol (özel programlar, ilaç desteği..vs) denenmelidir. 5 yıl süreyle sigara bırakılması ile inme riski oldukça azalmakta neredeyse sigara içmeyenlerin düzeyine inmektedir. Pasif içicilikten uzak durulmalıdır. Sigara içmeyenlerin de kanında saptanabilir düzeyde nikotin bulunması pasif içiciliğin öneminin iyi anlaşılamadığını göstermektedir. Pasif içicilik inme riskini 1.8 kat artırır. Alkol: Alkol ve iskemik inme arasında U şeklinde bir ilişki mevcuttur. Miktar arttıkça inme riski artar. Günde gr etil alkole eşdeğer iki kadeh şarap veya benzeri alkol miktarı aşılmamalıdır. Alkol kullanılmaması, çok fazla tüketenlere 91

4 Prof. Dr. Birsen İnce ise, erkekse 2 kadehten fazla, (hamile olmayan) kadınsa 1 kadehten fazla alkol, almamaları tavsiye edilmelidir. Fizik inaktivite: Fizik aktivitenin olumlu etkileri iyi bilinmektedir. Pek çok risk faktörünün (hipertansiyon, diabet, obezite, kalp hastalığı..) kontrolünü kolaylaştırır. Plazma fibrinojen düzeyini azaltır. Trombosit aktivitesini azaltır ve HDL düzeyini artırır. Günde en az 30 dakika olmak üzere haftanın çoğu (mümkünse her) gününde egzersiz yapılmalıdır. Hiperhomosisteinemi: Folik asit (400 μg/gün) ile birlikte vitamin B6 (1.7 mg/gün) ve B12 (2.4 μg/gün) yüksek plazma homosistein düzeyini düşürür. Ancak bu tedavinin inme sıklığını azalttığını gösteren veriler sınırlıdır. Henüz çalışmalar devam etmektedir. 2- ANTİAGREGAN İLAÇ TEDAVİSİ Antiagregan ilaçlar trombosit üzerinde değişik reseptörlere bağlanarak, değişik enzim inhibisyonlarında yer alarak trombositin adezyon, agregasyon veya sekresyon fonksiyonlarını bloke eder. Ancak trombositlerin bu fonksiyonları etkilenirken hemostazın bozulmaması gerekir. Aksi takdirde yaşam ile bağdaşmayan hemoraji komplikasyonları ortaya çıkar. Günümüzde GP IIb/IIIa reseptör blokerleri serebrovasküler kanama komplikasyonlarının yüksek oranda olması nedeniyle inmeli hastalarda kullanımı uygun bulunmamaktadır. Diğer antiagreganlar, aspirin, dipyridamole, thienopiridinler (ticlopidine ve clopidogrel), inme tekrarının önlenmesinde kullanılmaktadır. Aspirin bu ilaçlar içinde en çok kullanılandır. Gastrik sorunları olmayan hastalarda yaygın olarak kullanılır. Aspirine rağmen inme geçiren hastalarda veya aspirin kullanamayan hastalarda diğer ilaçlara başvurulur. Aspirinin yetersiz kaldığı hastalarda yapılan araştırmalar ilacın herkeste aynı etkiyi göstermediğini bazı kimselerde aspirin rezistansı dahil pek çok faktörün rol oynayabileceğini göstermiştir Hasta uyumsuzluğu, yetersiz doz, Asa absorbsiyonunun yetersiz oluşu, siklooksijenaz yolunda genetik değişiklik aspirin yetersizliğinin diğer nedenleri olarak sayılmaktadır. Günümüzde aspirin rezistansını ortaya koyabilecek ve antiagregan tedavide kişisel yaklaşıma yol açabilecek laboratuar teknikleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca araştırmaların halen devam ettiği yeni antiagreganlar (cilostazol gibi) da bulunmaktadır. Tablo 5 de son yıllarda kullanılan kılavuzlarda inmede antiagregan ilaç ve doz önerilerinin ülkelere göre farklılıkları gösterilmektedir. 3- DAMARA YÖNELİK TEDAVİLER (ENDARTEREKTOMİ, ANJİOPLASTİ/STENT) Karotis hastalığında endarterektomi 1950 lerden beri uygulanmaktadır. Anjioplasti/stent ise daha yakın zamanlarda nörolojide uygulanmaya başlanmıştır. Henüz stentler konusunda teknik iyileştirmeler devam etmektedir. Semptomatik hastalarda yani bir kez GİA veya inme geçirmiş hastalarda karotis cerrahisi ve anjioplasti/stent endikasyonları belirlidir. Birbirlerine karşı 92

5 Aterotrombotik İnmede Tedavi üstünlükleri vardır. Ancak asemptomatik olgularda her iki tedavi için de belirsizlikler vardır. Tablo 5. İskemik inmede antiagregan tedavide kılavuzlarda yer alan ilaç önerileri KILAVUZLAR 1. sıra 2. sıra AHA 1994 (ABD) Asa mg Tp 500 mg AHA 1999 (ABD) Asa mg Asa+Dp/Tp/Cp EUSI 2000 (Avrupa) Asa mg Asa+Dp/Cp İtalya 2000 Asa mg Asa+Dp/Tp Japonya 2004 Asa mg Tp 200 mg Cilostazol ESC 2004 (Avrupa) Asa mg Cp İngiltere 2004 Asa mg Asa+Dp/Cp Asa: Aspirin, Tp: Ticlopidine, Dp: Dipyridamole, Cp: Clopidogrel KAROTİS ENDARTEREKTOMİSİ İnme geçiren bir hastada semptomla ilişkili olduğu düşünülen karotis arterinde > %70 stenoz varsa; Yıllık inme riski %5-9, beş yıllık inme riski %25-45 dir. Halbuki endarterektomi sonrası ipsilateral inme riski %2-3 olmaktadır. Benzer şekilde GİA geçiren hastada karotis sisteminde > %70 stenoz varsa; Yıllık inme riski %12-15, beş yıllık inme riski %30-35 dir ve endarterektomi sonrası ipsilateral inme riski %1-2 ye iner. Araştırmalar > %70 stenozlarda tek başına medikal tedavinin yeterli olmadığını, semptomatik hastanın karotis cerrahisine (perioperatif mortalite ve morbidite oranı %6 yı geçmeyen bir merkezde) gönderilmesinin inme riskini azaltacağını kanıtlamıştır. ANJİOPLASTİ/STENT UYGULAMA Karotis endarterektomisi endikasyonu olan ancak taşıdıkları yüksek cerrahi risk nedeniyle (örneğin ağır kalp yetmezliği) operasyona alınamayan hastalarda daha yaygın olarak endovasküler uygulamalar (anjioplasti/stent) tercih edilmektedir. Ayrıca boyun yapısı uygun olmayan hastalarda ( yüksek karotis bifurkasyonu nedeniyle cerrahi olarak ulaşma güçlüğü veya skatrisli boyun..gibi) anjioplasti/stent uygulanabilir. İntrakraniyal damarlara cerrahi uygulanamadığı için, seçilmiş hastalarda özellikle uygun medikal tedaviye rağmen semptomları devam eden vertebrobaziler sistem hastalarında stent uygulamaları yapılmaktadır. Yapılan araştırmalar restenoz (yeniden tıkanma) oranının stent uygulanan hastalarda endarterektomiye göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca restenoz gelişiminde en önemli risk faktörünün sigara 93

6 Prof. Dr. Birsen İnce olduğu açıkça gösterilmiştir. Başka bir deyişle sigara sadece hastalığın oluşunda değil, uygulanan tedavilerin yetersiz kalmasında da çok önemli bir faktördür. Hem karotis cerrahisi hem anjioplasti/stent uygulama asemptomatik ve semptomatik bir kimsede taşıdıkları inme riski ve diğer komplikasyonlar nedeniyle iyi düşünülüp karar verilmesi gereken, hasta ve yakınları ile sonuçlarının paylaşılması gereken operasyonlardır. KAYNAKLAR 1. Goldstein LB, Adams R, Becker K, Furberg CD, Gorelick PB, Hademenos G, Hill M, Howard G, Howard VJ, Jacobs B, Levine SR, Mosca L, Sacco RL, Sherman DG, Wolf PA, del Zoppo GJ: Primary prevention of ischemic stroke: A statement for healthcare professionals from the Stroke Council of the American Heart Association. Stroke Jan; 32(1): Straus SE, Majumdar, McAlister FA: New Evidence for Stroke Prevention: Scientific Review. JAMA. 2002; 288: Antithrombotic Trialists' Collaboration: Collaborative meta-analysis of randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk patients. BMJ. 2002; 324: Mohr JP, Choi DW, Grotta JC, Weir B, Wolf PA, eds: Stroke Pathophysiology, Diagnosis, and Management, 4 th Ed. Churchill Livingstone:New York, NY 1107, Bornstein NM, Karepov VG, Aronovich BD, Gorbulev AY, Treves TA, Korczyn AD: Failure of aspirin treatment after stroke. Stroke Feb; 25(2): Altman R, Luciardi H, Muntaner J, Herrera RN: The antithrombotic profile of aspirin. Aspirin resistance, or simply failure? Thrombosis Journal. 2004, 2:1. 7. Pearson TA, Blair SN, Daniels SR, Eckel RH, Fair JM, Fortmann SP, Franklin BA, Goldstein LB, Greenland P; Grundy SM, Hong Y, Miller NH, Lauer RM, Ockene IS, Sacco RL, Sallis JF, Smith SC, Stone N J, Taubert. K A: AHA Guidelines for Primary Prevention of Cardiovascular Disease and Stroke: 2002 Update Consensus Panel Guide to Comprehensive Risk Reduction for Adult Patients Without Coronary or Other Atherosclerotic Vascular Diseases. Circulation. 2002;106: Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo JL Jr, Jones DW, Materson BJ, Oparil S, Wright JT Jr, Roccella EJ: National Heart, Lung, and Blood Institute Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure; National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure: the JNC 7 report. JAMA May 21;289(19): Grundy SM, Cleeman JI, Noel C, Merz B, Brewer HB, Clark LT, Hunninghake D B, Pasternak RC, Smith SC, Stone N J: Implications of Recent Clinical Trials for the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III Guidelines. Circulation. 2004; 110: Sacco RL, Gan R, Boden-Albala B, Lin IF, Kargman DE, Hauser WA, Shea S, Paik MC: Leisure-time physical activity and ischemic stroke risk: the Northern Manhattan Stroke Study. Stroke.1998 Feb; 29(2): Neal B, MacMahon S, Chapman N: Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration. Effects of ACE inhibitors, calcium antagonists, and other blood-pressurelowering drugs: results of prospectively designed overviews of randomized trials. Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration. Lancet. 2000: 9; 356 (9246): Amarenco P, Labreuche J, Lavallee P, Touboul PJ: Statins in stroke prevention and carotid atherosclerosis: systematic review and up-to-date meta-analysis. Stroke Dec; 35 (12):

7 Aterotrombotik İnmede Tedavi 13. Warlow CP, Dennis MS, van Gijn J, Hankey GJ, Sandercock PAG, Bamford JM, Wardlow JM: Stroke. A practical guide to management. 2nd edition. Blackwell Science, Oxford, Hankey GJ: Secondary Prevention of Recurrent Stroke. Advances in Stroke. Stroke.2005;36: Albers GW, Amarenco P, Easton JD, Sacco RL, Teal P: Antitrombotic and Thrombolytic Therapy for Ischemic Stroke. Chest. 2004;126(Suppl 3): Caplan LR: Antiplatelet Therapy in Stroke Prevention: Present and Future. Cerebrovasc. Dis. 2006;21(Suppl 1): Uchiyama S, Nakamura T, Yamazaki M, Kimura Y, Iwata M: New Modalities and Aspects of Antiplatelet Therapy for Stroke Prevention. Cerebrovasc. Dis. 2006; 21(Suppl 1): Shinohara Y: Regional differences in incidence and management of stroke: Is there any differences between Western and Japanese guidelines on antiplatelet therapy. Cerebrovasc Dis 2006; 21(suppl 1): The European Stroke Initiative Executive Committee and The EUSI Writing Committee: European Stroke Initiative Recommendations for Stroke Management- Update Cerebrovasc. Dis. 2003;16:

ve Tedavi Kılavuzu İnme Tanı Editörler

ve Tedavi Kılavuzu İnme Tanı Editörler İnme Tanı ve Tedavi Kılavuzu Editörler Prof. Dr. Nevzat Uzuner Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Kürşad Kutluk Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

İskemik İnme ve Geçici İskemik Atağa Yaklaşım Rehberi 2008

İskemik İnme ve Geçici İskemik Atağa Yaklaşım Rehberi 2008 İskemik İnme ve Geçici İskemik Atağa Yaklaşım Rehberi 2008 Yazanlar The European Stroke Organization (ESO) Executive Committee and the ESO Writing Committee Peter A. Ringleb, Heidelberg, Germany, Marie-Germaine

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI Dr. Zeki TONBUL Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak SUNU PLANI Antiagregan ilaçlar Genel popülasyonda antiagregan tedavi Diyaliz hastalarında

Detaylı

Karotis ve vertebral arterlerin Doppler ultrasonografi ile görüntülenmesi

Karotis ve vertebral arterlerin Doppler ultrasonografi ile görüntülenmesi 508 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc ardiol 2011;39(6):508-517 doi: 10.5543/tkda.2011.01588 Karotis ve vertebral arterlerin Doppler ultrasonografi ile görüntülenmesi Doppler ultrasound imaging of

Detaylı

Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi

Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi VKV Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, İstanbul Ahmet OKTAY Sistolik kalp yetersizliğinin (KY) ideal tedavisi altta yatan nedenin ortadan kaldırılmasıdır. Ancak

Detaylı

Strok Belirteçleri: Tanı, Prognoz, Ayrıcı Tanısı ve Tedavisindeki Gelişme ve Sorunlar

Strok Belirteçleri: Tanı, Prognoz, Ayrıcı Tanısı ve Tedavisindeki Gelişme ve Sorunlar Clinical Chemistry 56:1:21 33 (2010 ) Derleme Strok Belirteçleri: Tanı, Prognoz, Ayrıcı Tanısı ve Tedavisindeki Gelişme ve Sorunlar Stroke Biomarkers: Progress and Challenges for Diagnosis, Prognosis,

Detaylı

İs ke mik Be yin Da mar Has ta lık la rın da İkincil Önleyici Tedavi

İs ke mik Be yin Da mar Has ta lık la rın da İkincil Önleyici Tedavi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Nörolog Olmayanlar İçin Nöroloji Sempozyum Dizisi No: 42 Ocak 2005; s. 17-24 İs ke mik Be yin Da mar Has ta lık la rın da İkincil Önleyici

Detaylı

Safen ven grefti hastalığı; nedenleri, önlenmesi ve tedavisinde güncel yaklaşımlar

Safen ven grefti hastalığı; nedenleri, önlenmesi ve tedavisinde güncel yaklaşımlar 736 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2012;40(8):736-743 doi: 10.5543/tkda.2012.26790 Safen ven grefti hastalığı; nedenleri, önlenmesi ve tedavisinde güncel yaklaşımlar Saphenous vein graft

Detaylı

Derleme Review 231. Klopidogrel direnci. Clopidogrel resistance. Yeşim Güray, Ümit Güray, Şule Korkmaz

Derleme Review 231. Klopidogrel direnci. Clopidogrel resistance. Yeşim Güray, Ümit Güray, Şule Korkmaz Derleme Review 231 Clopidogrel resistance Yeşim Güray, Ümit Güray, Şule Korkmaz Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye ÖZET Akut koroner sendrom ya da

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: DOÇ. DR. MUSTAFA YENİGÜN BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK

Detaylı

AİLE VE KADIN SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI

AİLE VE KADIN SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Aile ve Kadın Sempozyumu Kırıkkale Üniversitesi Kültür Merkezi, Kırıkkale, 16 Mayıs 2013 AİLE VE KADIN SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI Hazırlayanlar: Doç. Dr. Gülsüm

Detaylı

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ 1. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler 1.1. Kalp ve Damar Hastalığı Kavramı 1.2. Dünyada Kalp ve Damar Hastalıklarının Epidemiyolojisi

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

ÖNSÖZ. Yaşlıyı seven, yaşlı hasta ile ilgilenen tüm hekimlere yararlı olması dileğiyle...

ÖNSÖZ. Yaşlıyı seven, yaşlı hasta ile ilgilenen tüm hekimlere yararlı olması dileğiyle... ÖNSÖZ İlk defa 1998 yılında Geriatrik Hasta ve Sorunları adı altında, Geriatri nin belli başlı konularını içeren bir sempozyumu Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirmiştik. Aradan

Detaylı

Pulmoner arteryel hipertansiyon tedavisine güncel yaklaşım ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği nin deneyimi

Pulmoner arteryel hipertansiyon tedavisine güncel yaklaşım ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği nin deneyimi 580 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2009;37(8):580-590 Pulmoner arteryel hipertansiyon tedavisine güncel yaklaşım ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği nin deneyimi Current

Detaylı

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

Yirmi yaş ve üzeri kadınlarda metabolik sendrom sıklığı ve bunu etkileyen faktörler

Yirmi yaş ve üzeri kadınlarda metabolik sendrom sıklığı ve bunu etkileyen faktörler Özgün Araşt rma Original Investigation 111 Yirmi yaş ve üzeri kadınlarda metabolik sendrom sıklığı ve bunu etkileyen faktörler Frequency and affecting factors of metabolic syndrome in women older than

Detaylı

Antikoagülan İlaçların Güvenli Kullanımında Hemşirenin Sorumlulukları

Antikoagülan İlaçların Güvenli Kullanımında Hemşirenin Sorumlulukları Antikoagülan İlaçların Güvenli Kullanımında Hemşirenin Sorumlulukları Nurses Responsibilities of Safe Use of Anticoagulant Drugs (Derleme) Güler Duru AŞİRET*, Leyla ÖZDEMİR* * Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

Karotis Endarterektomi Komplikasyonları

Karotis Endarterektomi Komplikasyonları ARŞİV 2003; 12:166 Karotis Endarterektomi Komplikasyonları Yrd.Doç.Dr.Hafize YALINIZ* Dr.Okan DOST* Prof.Dr.Acar TOKCAN* Karotis endarterektomileri ABD başta olmak üzere bir çok ülkede vasküler cerrahi

Detaylı

HİPERTANSİYON, OBEZİTE ve LİPİD METABOLİZMASI HEKİM İÇİN TANI ve TEDAVİ REHBERİ

HİPERTANSİYON, OBEZİTE ve LİPİD METABOLİZMASI HEKİM İÇİN TANI ve TEDAVİ REHBERİ HİPERTANSİYON, OBEZİTE ve LİPİD METABOLİZMASI HEKİM İÇİN TANI ve TEDAVİ REHBERİ HAZIRLAYANLAR (Soyad alfabetik sırasına göre) Prof. Dr. Ahmet Kaya Prof. Dr. Vedia Tonyukuk Gedik Prof. Dr. Fahri Bayram

Detaylı

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi 47 Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi Pulmonary hypertension related to pulmonary diseases or hypoxia and its treatment Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan Dr. Lütfi

Detaylı

ERİŞKİNLER İÇİN KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Ankara, 2010.

ERİŞKİNLER İÇİN KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Ankara, 2010. ERİŞKİNLER İÇİN KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ Türk İç Hastalıkları Uzmanlık erneği Genç ahiliyeciler Grubu nkara, 2010. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık erneği olarak, sık yapılan klinik uygulamalarda yardımcı

Detaylı

Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında İnflamatuar Belirteçler ve Hastalık Ağırlığı ile Karotis Arter İntima-Media Kalınlığının İlişkisi

Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında İnflamatuar Belirteçler ve Hastalık Ağırlığı ile Karotis Arter İntima-Media Kalınlığının İlişkisi ARAŞTIRMA YAZISI Göğüs Hastalıkları Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 2 Sayı: 3 Temmuz 2011 Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında İnflamatuar Belirteçler ve Hastalık Ağırlığı

Detaylı

Gebelik Takibinde Güncel Yaklaşımlar New Aspects of the Routine Prenatal Care

Gebelik Takibinde Güncel Yaklaşımlar New Aspects of the Routine Prenatal Care New Aspects of the Routine Prenatal Care Uzm. Dr. Tonguç ARSLAN, Doç. Dr. Alin BAŞGÜL YİĞİTER İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

ALKOL TÜKETİMİ VE TIP

ALKOL TÜKETİMİ VE TIP ALKOL TÜKETİMİ VE TIP (Alcohol Consumption and Medicine) Mustafa Yenigün * Özet Toplumda alkol tüketimi ve alkole bağlı problemler hızla artmıştır. Gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde hızlı, düzensiz

Detaylı

DEMANSTA KOGNĐTĐF SEMPTOMLARIN TEDAVĐSĐ

DEMANSTA KOGNĐTĐF SEMPTOMLARIN TEDAVĐSĐ DEMANSTA KOGNĐTĐF SEMPTOMLARIN TEDAVĐSĐ Prof. Dr. Haşmet A. Hanağası Đstanbul Üniversitesi, Đstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi Demansa neden

Detaylı