SEKER FiNANSAL KiRALAMA ANONINI SBUCETI Hiram Bilgi Dokumani

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEKER FiNANSAL KiRALAMA ANONINI SBUCETI Hiram Bilgi Dokumani"

Transkript

1 SEKER FiNANSAL KiRALAMA ANONINI SBUCETI Hiram Bilgi Dokumani Bu ihracci bilgi dokumant Sermaye Piyasast Kurulunca 05A.Q6-4 tarih ye /.5A say' lie onaylammstir. Bu ihraca bilgi dokfimani cercevesinde ihrac edilecek 1 borclanma araclanna iliskin ihrac tavam TL olarak belirlenmistir. Bu ihraca bilgi dokomam cercevesinde ihrac edilecek borclanma araclan, halka yoluyla ihrac edilebilecegi gibi halka an edilmeksizin de satcsa sunulabilir. Bu ihraca bilgi doktimant, sermaye piyasam araci notu we iizet Ile birlikte gecerli bir izahname olusturur. Bu nedenle, sermaye piyasam araclanna ilikin ' annin kararlan T ihracq bilgi dokumam, sermaye piyasam araa notu e ozetin bir biiton olarak y degerlendirilmesi sonucu verilmelidir. ihracc1 bilgi doktimammn ilanindan stiz konusu dokuman kapsammda halka an islemini gerceklestirmek icin Sermaye Piyasast Kuruluna onaylanmak amaayla sermaye piyasam araa notu sunuluncaya kadar gecen stire boyunca bu ihraca bilgi dokfimanunn giincellenmesi gerekmez. ihracci bilgi dokomammn onaylanman, ihraw bilgi dokomanmda yer alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekeffulii anlamma gelmeyecegi gibi, Dirac edilecek sermaye piyasan araclanna iliskin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu ihraw bilgi dokiimant cercevesinde ihrac edilecek borclanma araclanna ilikin ihraccunn yatinmcdara karsi olan Mane yukumluiugu, Kurul veya herhangi bir kamu kurulusu tarafmdan garanti altma almmannsar. Bu Hiram bilgi dokiimam cercevesinde ihrac edilecek borclanma araclan farkh ozelliklerde Dirac edilecek olup, her ihraca ilikin kosullar, ihraan ozellikleri, ihrac tutan, satis silresi e esaslan gibi bilgiler ihractan once Han edilecek olan sermaye piyasam araca y notu we tizet aracihgtyia kamuya duyurulacaktir. Bu ihracci bilgi dokumarn lie birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasast araa notu we ozet, ortakhgcmam we halka arzda snip aracilik edecek $eker Yatirim Menkul Degerler A.$.'nin e wvas.sekeryatirim.com adresli Internet y siteleri lie Kamuyu Aydmlatma Natformu (1CAPlnda (ww1v.kap.2ovir) yaynnlanmishr. Aynca basvuru yerlerinde incelemeye ay& tutulmaktadir. Sermaye Piyasam Kanunu (SPKn)'nun 10'uncu maddesi uyannca, izahnameyi olusturan belgeler we bu belgelerin eklerinde yer alan yanks, yandta e elcsik bilgilerden y kaynaklanan zararlardan; ihracce sorumludur. Zarann ihracadan tazmin edilememesi veya edilemeyeceginin aakca belli Imam halinde; halka an edenler, ihraca aracilik eden lider yetkili kurulus, varsa garantor we ihraccmin yonetim kurulu tiyeleri kusurlanna ye durumun gereklerine gore zararlar kendilerine yokletilebildigi olciide soruml Bagunsiz denetim, derecelendirme e degerleme kuruluslan gibi izahnameyi y belgelerde yer almak uzere hazirlanan raporlan hanrlayan we ku te* aa hazirladcklan raporlarda yer alan yanks, yandtla y e eksik bilgilerden SPKiy/hu!difri cercevesinde sorumludur. t wat 1 NSA]. } A.;. Tinsel Flan NoF4---- Bey lu HST V. ; A M1 1--a P

2 GELECECE YONELIK AclICLAMALAR Bu ihracci bilgi dokiimam, "dibfinillmektedir", "planlanmaktadir", "hedeflenmektedir", "tahmin edilmektedir", "beklenmektedir" gibi kelimelerle ifade edilen gelecege yfinelik aciklamalar icermektedir. Bu tiir aciklamalar belirsizlik y e risk icermekte olup, sadece ihracci bilgi dokiimaninm yayini tarihindeki SngSruleri y e beklentileri gostermektedir. Bircok faktor, ihraccmm gelecege ytinelik iteddamalannin tingtirtilenden cok dabs faridi sonuclantriasina yol acabilecektir. icindekiler I. IHRACCI BILGI DOKUMANININ SORUMLULUGUNU YUKLENEN KISILER 6 2. BAOIMSIZ DENETOLER 7 3. SKILMIS FINANSAL BILGILER 7 4. RISK FAKTORLERI 8 5. IHRACC1 HAKKINDA BILGILER FAALIYETLER HAKKINDA GENEL BILGILER GRUP HAKKINDA BILGILER EOILIM BILGILERI KAR TAHMINLER1 VE BEKLENTILERI !DAR! YAPI, YONETIM ORGANLARI VE UST DOZEY YONETICILER 28 I I. YONETIM KURULU UYGULAMALARI ANA PAY SAHIPLERI IHRACcININ FINANSAL DURUMU VE FAALIYET SONUCLARI HAKKINDA BILGILER DIGER BILGILER ONEMLI SOZLESMELER UZMAN RAPORLARI VE OcONCO KISILERDEN ALINAN BILGILER 17. INCELEMEYE ACM BELGELER 18 EKLER $ ER ATIRN1 Gen B y dere Caj N EsenzBpc 11 0: C21: r: ra m t r SAL KItAUMA I Tumult Han No 3 :4

3 K1SALTMA YE TANIMLAR Knaltma Tamm Anon m $irketi BDDK Bankambk Diizenleme y e Denetleme Kurumu Borsa Istanbul, BIST veya Borsa Istanbul KS. BIAS Birlik Finansal Kurumlar Birligi BSMV Banka y e Sigorta Muamele Vergisi CNC Computer Numerical Control (toma tezgahl) DIBS Devlet lc Borclanma Senedi EUR, EURO ya da AVRO Avrupa Birligi Cyelerinden 17'sinin Kullancligi Ortak Para Birimi EIDER Finansal Kiralama Demegi GM Genel Mildiir GMY Genel Mild& Yardimosi GVK Gelir Vergisi Kanunu Hazine Tiirkiye Cumhuriyeti Hazine Musteaarligi 1SIN Uluslararam Menkul Kiymet Taimmlama Numaram iik lera Iflas Kanunu KAP Kamuyu Aythnlatma Platformu Kurul veya SPK Sermaye Piyasasi Kurulu KOB1 Kiiciik Orta Bilytik isletmeler MKK Merkezi Kayit Kurulumi A.$. Sekar Oto Ltd. Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Tammacilik Hizmet y e Ticaret Ltd. $ti. SPICn 6362 sayill Sermaye Piyasnm Kanunu SGMK / Sabit Getirili Menkul Klyrnet $eker Yatinm Aram $eker `tannin Menkul Degerler A.S. Kurum $ekerbank, / Banka $ekerbank TilrIcAnonim $irketi $irket $eker Leasing $eker Finansal Kiralama A.$. IC Tiirkiye Cumhuriyeti TL Turk Liras! TMSF Tasarruf Mevduatt Sigorta Fonu TP Tiirk Param TTK 6102 sayill Turk Ticaret 1Canunu TTSG Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesi UFRS Uluslararam Finansal Raporlama Sistemi USD Amerika Birlq k Devletleri Para Birimi/ABD Dolan / I ---t ----S- 2f - IMP Vadeli 41em Opsiyon Piyasasi ci (EC - V.U.K Vergi Usul Kanunu.. Addinit I t Ply \I 3 r Gene rjerc Cad TEy:Wept el: 0212 $AL KIAALAMA Be rufist DAM OGS 8363

4 VTMK YK YP YKO Varhk Teminatli Menkul Klymetler Yonetim Kurulu Yabanel Para Y8netim Kurulu Oyesi I. BORSA GORUSI:1 Borsa Istanbul A.S.'nin Sermaye P yasasi Kurulu'nu muhatap tarih ye 1346/5611 sayill yansmda; " Borsannz Yonetim Kurulunun tarihli toplantisinda $irketin haiku arz voluyla ve/ veya haiku arz edilmeksizin nitelildi yahruncilara seadmak iizere ihrac edilecek TL tutara kadar horelanma araelarindan. A) Haiku arz edilecek ktomn, Kotasyon Yonetmeliginin 16. maddesinin (b) y e (c) bentlerinde yer alan sartlarm. her bir serinin arzinda saglanmast y e sails sonuclaroun BOTSCIMI.Ta ulasfirdmasi kaychyla Borsa Gene! Madarlagiiniin onayan takiben Borsa kotuna almarak. Kamuyu Aychnlatma Pla(formu'nda (KIP) yapdacak duyuruyu izleyen ikinci 4 gananden itibaren Borelanma Araclari Piyasasi Kesin Salim Pazarinda kot lei olarak gormeye baslayabilecegi. B) Nitelikli yatirimcilara throe yoluyla sattlacak /cumin ise Borsamtz 380 mutt Genelgesi eercevesinde. ihrac belgelerinin Kurul tarafindan onaylanmasi kosuluyla y e sans y onuclartmn Borsamiza ulastirilmasi kaythyla km disi Pazar Icaydma almarak, Bursa Gene!.1.1iiihirliiglinan (map lie KAP'ta yapdacak duyuruyu izleyen (kind i gananden itibaren Borsamiz Borclanma Araclari Piyasasinda ni.tehkh yatirmictlar arasmda islem glirmeye haslayabilecegi () Kurula iletilecek Borsamtz gorasande. "Isbu Borsa Istanbul Geiriisa, Bona Istanbul Yonetim Kurulunun verecegi karara donidc herhangi bir taahhiit ya da olusturmamak sarttylet sadece SPK'nni goriis talebine cevap vermek amactyla smirk olmak iizere mmicut bilgi ve belgeler diklcate ahnarak hazirlanmism. Isbu Borsa Istanbul A..S. gorafiine dayamlarak alinacak kararlar sonucu dogabilecek zararlar nedeniyle Bursa Istanbul in herhangi hir sorumlulugu bulunmamaktadir ijadesinin de yer almast hususlarmin Kurulunuza bildirilmesine karar verilmistir. denilmektedir. isbu Borsa Istanbul GörUsu. Borsa Istanbul AS. Y5netim Kurulunun vereeed doniik herhand bir taahlilit va da balladahk olusturmamak sartida, sadec gorils talebine cevan vermek amaavla suurh olmak &ere mevcut bile ye beh r e er A almarak handannushr. Isbu Borsa Istanbul AA. parfisiine davandarak almac log sonucu do5abilecek zararlar nedenivle Borsa Istanbul'un herhand bir $ to!i bulunmamaktathr. %IWO 41. ER ATIRI GE el CC I 217 A SAL KAMM u CO linsali Kan Na:36 81Meir

5 II. DICER KURUMLARDAN ALINAN GURUS YE ONAYLAR tarih y e 535 saytit yam ile Bankacilik Ditzenleme y e Denetleme Kurumtina bas y urulmus olup, Kurum god* 28/04/2014 tarih y e [ ] sari] van ile bildirilmistir. Bildirilen 0114 asagula yer almaktachr; Ilgill: turd; y e 535 say& $irlcetiniz Yonetim Kurulunun tarih ye 20 say& karan lie TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihrae edilmesi lie del beturularin yapdabilmesini terninen genel mud/kluge yak; verildiginden bahisle /conuya &skin degerlendirmelerimiz talep edilmektedir. Bilindigi itere say& Finansal Kiralama. Faktoring ve Finansman $irketleri Kanunu (6361 sayth Kanun) Ile tarih y e sayth Resmi Gazetede yaymtlanarak vururluge giren Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman $irketlerinin Kurulus ye Faaliyet Esaslari Hakkinda Yanetmelikte (Yonetmelilc). finansal kiralama sirketlerinin sermaye piyasasi araelarlyla borclanmalarini ditenleyen veya buna dogrudan suurlama getiren herhangi bir tttts hiikiim yer almamalaachr. Bu itibarla, $irketinizin seiz konusu basvurusunun 6362 sayili S Phhscist Kanunu y e ilgili menial cereevesinde Sermaye Piyasasi K degerlendirilmesinin yerinde olacagt ditfinfilmektedir." 7s 2 WO* 70 t ((c \ V. ) I i 3 L.) 7 SAL NIAALAMA Tilmsah Man No Bey r.d A 5

6 1) IHRACCI BiLCI DOKUMANININ SORUMLELEtENE YUKLENEN KiSiLER Kanuni yetki we sorumluluklanma dahilinde we gorevimiz cercevesinde bu ihracci bilgi doktimans we eklerinde yer alan sorumlu oldugumuz lusunlarda bulunan bilgilerin we verilerin gercege uygun oldugunu ve ihracci bilgi dokiimanmda bu bilgilerin animism degistireeek nitelikte bir eksiklik bulunmamass kin her thrill makul ozenin gosterilmis oldugunu beyan ederiz. Hiram $eker Finansal Kiralama A.S. Sorumlu Oldugu Kum): 4flee.P.- E g ss g ssl caile.- Eartetsp.96.-t1I n n itoeut_u Cau0e44t4 AS ;SAE 4I04.0-tqpn icuo.uw M.s: / Get3VfnalzSg_ ---" T iv III A TNSAI. MRALANA u. C MSC* 0 neci I Tumsah RanNo.36CM a 0 tir S s to1 --- ArAir'1, -lc RACEI BiLd DOKUMANIN1N TAMAMI Halka Arza Araubk Eden Yetkili Kurulus Seker Yabrun Menkul Degerler A.$. Sorumlu Oldugu Kisam: I C? at sr - c t te.akz - Ara,,a-) to. E,.:4 I Send,...1 re Opo 2s f1 R M ME, 6 it'd ra i No Esentepe EIsli IS 'el 0212 sitst la a in tol A 5 frup s ea i. ihracei BILGI DOKUMANININ TAMAM1,-- -C / ' S Q 01 vals ACC41 c e cr En2V, r-

7 2. BAGIMS1Z DENETC1LER 2.1. Baginisiz denetim kurulusunun ticaret unvam, adresi ve sorumlu ortak basdeneteinin adi soya& Unvam Sorumlu Ortak Basdenetci Adresi Akis Bagimsiz Denetim y e Serbest Muhasebeci Mali Miisavirlik A.S. Erdal Tikmak Kavaelk Rtizgarli Bahce Mah. Ka y ak Sok. No:29 Beykoz Istanbul 2.2. Bagunsiz denetim kuruluslannm/sorumlu ortak basdeneteinin gorevden almmasi, giirevden zekilmesi ya da degismesine ilisldn bilgi: Yoktur. 3. SEOLN11$ FiNANSAL BiLGiLER 3.1. Seker Leasing Clzet Konsolide Bilancosu Sirkerin 2012 y e 2013 yilsonu itibariyle temel bilanco baytikliiklerine a,sagida yer verilmektedir: Ba imsiz Denetimden Ge mi Donem Raporlama Birimi Bin TL Bin TL ' AKTiF KALEMLER GERCEUE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) BANKALAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (Net) KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR TAKIPTEKI ALACAKLAR (Net) MADDI DURAN VARLIKLAR (Net) MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 13 3 ERTELENMIS VERGE VARLIGI DIGER AKTIFLER AKTiF TOPLAMI PASIF KALEMLER ALIM SATIM AMACLI TOREV FINANSAL YOKOMLOLOKLER ALINAN KREDILER ihrac EDILEN MENKUL KIYMETLER(Net) DI6ER BOKLAR DIGER YABANCI KAYNAKLAR ODENECEK VERGI VE YOKOMLOLOKLER BOK GIDER VE KARSILIKLARI ERTELENMIS VERGI BORCU a OZKAYNAKLAR Aim Ortakliga A it Ozkaynaklar Azinlik Paylari 33 PASiF TOPLAMI i f 4 r 4 '- 3/1.1011AUM8/4 nuc "."1.51 egiu0sr. V.0.: 80 C938363

8 3.2. heker Leasing Konsolide Gelir Tablosu Sirkef in 2012 y e 2013 yil sonu segilmis gelir tablosu kalemlerine asagtda yet verilmektedir: Bagimsiz Denetimden GegmisDonem Raporlama Birimi Bin TL Bin TL ESAS FAALIYET GELIRLERI ESAS FAALIYET G1DERLER1(-) DICER FAALIYET GELIRLERI FINANSMAN GIDERLERI (-) TAKIPTEKI ALACAKLARA IL1$KIN OZEL KAR$1L1KLAR (-) DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) NET FAAL1YET K/Z S1DRDORCLEN FAALIYETLER VERGi ONCESI K/Z SORDORCLEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) SORDORGLEN FAALIYETLER DONEM NET K/Z ANA ORTAKLIK D1$1(KAR) / Z.ARAR 1-10 NET DONEM KARI/ZARARI Yatinmei, yatinm karanni vermeden time ihrasymm finansal durum we faaliyet sonuclanna iliskin aynntill bilgilerin yer &dig' isbu Hiram bilgi dokamaumm 13 no% boliimiinfi de dikkate almalithr. 4. RISK FAKTORLEIti isbu ihraeet bilgi dokiimant eereevesinde ihran vapdacak olan borelanma araelanna iliskin ihraeemin vatinmedara karst olan Mettle vukfimlfilfigil herhangi bir kamu kurulusu taratindan garanti alttna almmanns olup, vatinm karannm, ihraccunn finansal durumunun analiz edilmesi suretivle verilmesi gerelunektedir Ihraccinin Borclanma Araclanna iliskin YfikfimhilUklerini Yerine Getirme Etkileyebileeek Riskier 4.11 Kredi Riski: Kredi riski. karsthich iliski iginde olan taraflardan birinin bit finansal araca iliskin olarak yapdan sozlesme gereklerine uymayarak yukumluiugunu yerine getirememesi sonucu diger tarafm tinansal actdan zarara ugramast riskidir. iliskide oldugu taraflar He yapilan sitzlesmelerde, iliskili taraflann sozlesme gereklerine uymayarak yiiktimlultigtinti ktsmen veya tamamen zamaninda yerine getir(e)memesi durumunda $eker Leasing maddi kapplara maruz kalabilir tarihi itiban lie $irketin vadesi gegen alacaklannin toplami 38,8 milyon TL seviyesinde bulunmakta olup, bu alacaklar igin 18,7 milyon TL karstlik aynlmistir. Kredi risk yogunlasmast behrli sirketlerin benzer is alanlannda faaliyette bulunmasty cografi bolgede yer almastyla veya ekonomik, politik y e bunun gibi diger kosullarda gelebitecek degisikliklerin bu sirketlerin sozlesmeden dogan yfikiimitiliiklerini benzer kosullar cercevesinde etkilemesi ile ilgilidir. Kredi risk yogunlugu, $irket'in belirli koluna veya cografi b8igeye etkinlik saglama konusundaki perforrnansina iliskin d t Nr.s. Mint IMULAMA nuct _azah T' 'f lan NT 6 It4 8 Oeyog u V.D.: /1 sl y ttt,? s

9 gostermektedir. $eker Leasing'in kredi risk yogunlugu tilkemizdeki ekonomik gelismeye bagh olarak kiractlardan gelen talebe gore sektorel y e bolgesel farkhlik olusturmaktadm tarihi itibartyla $irket'in leasing faaliyetleri actsindan kredi riskine konu alacaklannin toplamt bin LIAM Bu alacalclar iyinde en buyilk paya sahip olan sektorler tarihi itibanyla strastyla maden-metal,kimya endiistrisi (% 20,57), makine ye tcchizat (% 17,00) y e finansal kuruluslarchr. (% 16,91) (Bin TL) 31 Ambit Aralik 2013 Kiralama hlemlerinden Alacaklar Talcipteki Alacaklar Faalivet Kiralama Alacaklan(*) Toplam Faaliyet kiralama alacaklan Sekar Oto Kiralama Ltd. $irketine ait olup konsolide edilmistir Piyasa Riski Piyasa riski; atm sawn hesaplannda izlenen finansal araylara ilikin pozisyonlann degerinde, piyasa fiyatlanndaki hareketlilige bagli olarak meydana gelebilecek degisikliklerden dolayi $irkef in maruz kalabilecegi zarar olasiligtchr. $irket; para piyasalan y e sermaye piyasalan araylannm ahmt y e sattml ile geri ahm veya telcrar satin) taahhiidii islemleri, efektif de dahil kambiyo islemleri. klymetli maden lie bunlara veya emtiaya dayall sozlesmelerin alimi y e saturn islemlerine bagh olarak piyasa riskine maruz kalabilmektedir. Piyasa Riski unsurlan asagida stralanmistm Faiz oram riski; ahm satin hesaplannda izlenen finansal araylara iliskin pozisyonlann degerinde, faiz oranlanndaki hareketlilige bagli olarak meydana gelebilecek degisikliklerden dolayt maruz kalinabilecek zarar Flisse senedi pozisyon riski; alim satin: hesaplannda izlenen finansal araclara iliskin pozisyonlann degerinde, hisse senedi fiyatlanndaki hareketlilige bagh olarak meydana gelebilecek degisikliklerden dolayt maruz kalinabilecek zarar Kur riski: finansal durum tablosu ici y e finansal durum tablosu dist hesaplarda izlenen doviz cinsi pozisyonlann degerlerinde, &wiz kurlanndaki hareketlere bagli olarak meydana gelebilecek degisikliklerden dollar maruz kalmabilecek zarar olastligichr. Emtia riski; emtiaya y e emtiaya dayall tore y finansal araylara iliskin pozisyonlann degerlerinde, emtia fiyatlanndaki hareketlere bagh olarak meydana gelebilecek degisikliklerden dolap maruz kalinabilecek zarar olastligtchr. Takas riski; herhangi bit menkul ktymet, doviz veya emtiantn sozlesmede o fiyattan belli bir vadede teslimini konu alan y e her iki tarafin yuktimitiliikle yerine getirmesini ongoren islemlerde, vade tarihinde de takas / testi geryeklesmemesinden dolap isleme konu menkul loymet, dtiviz veya emtia fiyat degisi likleri nedeniyle maruz kalinabilecek zarar olasiligichr. 0,47 /Av ;.4. 7r iyinanceo -an utonm "- t A.. -\\\ n... 1 peyps,- r ovo la ns li r AA* _I icm D 80/

10 Faaliyetleri nedeniyle $irket, doviz kurundaki hareketlilige bagli olarak doviz riskine, faiz oranindaki degisiklikler lie ilgili olarak faiz riskine y e net finansman ihtiyaglannin saglamp saglanamadigma iliskin olarak likidite riskine maruz kalmaktachr. Sirkeein spekiilatif amaglt finansal aract yoktur ve bu air araglann alim-satimi ile ilgili herhangi bir faaliyeti bulunmamaktachr. $irket ditzeyinde karsilawlan piyasa riskleri, duyarlink analizleri esasina gore olgiilmektedir Likidite Riski 1.ikidite riski genet olaralc, bir kurulusun net finansman ihtiyaglanru saglayamama riski olup, finansman kaynaklannm bulunamamasma sebep olabilen piyasa bozulmalart lie kredi derecesindeki dtistislerden kaynaklanabilir. SOz konusu risk, hem finansman maliyetlerindeki beklenmeyen artislara iliskin risk ile $eker LeasingIn pasiflerinin vade tarihlerini aktiflerin vade tarihine uygun sekilde yapilanchramama riskini, hem de likidite baskilan nedeniyle Odeme viikilmlilliiklerini zamaninda y e makul bir fiyat Ozerinden karstlayamaz dururnda olma riskini igermektedir. $eker Leasing, yurtigi bankalar y e finans kuru1us1anndan Iona, orta y e uzun vadeli fon temin ctmektedir. $irket, varliklardaki artisin fonlanamamast y e vadesi gelmis yilkitmlilltikleri karsilayamamasi nedeniyle zor durumdan kalabilir. $irketin likit olmayan piyasalarda yapttgt islemlerde karsilasilabilecek sorunlar $irkef in finansal durumunu olumsuz yonde etkileyebilir. 31 Aralik 2013 tarihi itibanyla $eker Leasing. in toplam tinansal kiralama alacaklannin % 50'si uzun vadeli. % 50. si (1 pldan az) kisa vadeli alacaklardan olusurken kredilerinin % 48'i lusa vadeli geri kalan kismi ise uzun vadeli lcredilerden; tahvillerin % 85'i lusta vadeli geri kalan kismt ise uzun vadeli tahvillerden olusmaktachr. 31 Aralik 2012 tarihi itibanyla Sirkerin toplam finansal kiralama alacalclannin % 51'i uzun vadeli. % 49'u (I yildan az) lusa vadeli alacaklardan olusurken lcredilerinin % 79'u kisa vadeli geri kalan ktsmi ise uzun vadeli kredilerden; tahvillerin % 29'u kisa vadeli geri kalan lustm ise uzun vadeli tahvillerden olusmaktadir. Leasing sektortinde finansal kiralama alacalclarnun vade yapist uzun, buna karstlik alman kredilerin vadesinin ise lusa &mast nedeniyle sektor vade uyusmazligt riski ile kart karstya kalmaktadtr. $eker Leasing'in finansal kiralama alacaklannm ortalama vadesi 692 gun iken alinan kredilerinin vadesinin 434 giin olmast sektorde oldugu gibi sirket icin de vade uyumsuzlugu riski yaratmaktachr. Likidite tablosu Sirkee in varldclan itzerinden tahsil edilecek y e yiikihnlitliikleri tizerinden tidenecek faizler lie odeme vadeleri likidite tablosunda gosterilmektedir. Kayak Sozleame uyannca nalut Dna / olualar toplarm ( IV) 3 aydan 3-12 ay alas' 1-5 yil mat 31 Aralek 2013 (Bin TLI Degeri Kisa (1) (II) (Ill ia Toplam Varliklar Toplam Vtikilmlillilkler ,%.2. idan.. TIRIM iv ESLEP, A. so SALOUM* A.S. 4. P/iA 5 A 10 eyoalu '1ST..:

11 31 Arabi 2013 tarihi itibanyla $irketin film y niteliginde olmayan toplam varligl bin Varliklan vadeler amsindan incelendiginde toplam varliklann bin TL'si 3 aydan lusa bin TUsi 3-12 ay arast bin TL'si 1-5 pl arasi y e bin TUsi ise 5 pldan uzun vadeli alacaklardan olusmaktathr. Sirketin buna karsilik toplam bin TL tutannda bulumnaktadir. $irketin toplam yuktimitiltigtintin bin TL'si 3 aydan lusa, bin TL'si 3-12 ay arasi ye bin TL'si 1-5 yil aram uzun vadelidir. Sirket kredi, ihrac edilen menkul luymetler, muhtelif borclar y e diger yabanci kaynaklar icin tidemelerini stizlesme vadelerine gore gerceklestirmektedir. RI M Pvl anel Kay g li SOzlesme uyannca nakit giria /cikialar top lam (I IV) 3 aydan 3-12 ay arasi 1-5 yil arasi 5 yilelan uzun 31 Aralik 2012 (Bin TL) DeAeri Kisa (I) (II) (III) (IV) Toplam Varliklar Toplam V0kOmlalekler Arahk 2012 tarihi itibanyia Sirketin tiirev niteliginde olmayan toplam varligi bin TL'dir. Varliklan vadeler acismdan incelendiginde toplam varliklann bin TL'si 3 aydan lust bin TL'si 3-12 ay aram, bin TL'si 1-5 pl aram y e bin TL'si ise 5 pldan uzun vadeli alacaklardan olusmaktathr. $irketin buna karsilik toplam bin TL tutannda yilkiimliihigii bulunmaktachr. $irketin toplam yiikiimitiliigtimin bin TL'si 3 aydan kisa, bin TL'si 3-12 ay arasi y e bin TL'si 1-5 pi arasi uzun vadelidir Faiz Oran, Riski $irket'in sabit y e degisken faiz oranlan tizerinden borclanmam, sirketi faiz orani riskine maruz turakmaktadir. $irketin 31 Arabic 2013 itiban ile finansal kiralama alacaklannin tarnami sabit faizli iken, alman kredilerin 63 milyon TL'Iik y e ihrac edilen tahvillerin 86.4 milyon TL'Iik losmi degisken faizli geri kalam sabit faizli kredi y e tahvillerden olusmalctachr. Faiz Oram Duvarliligi Asagiclaki duyarlilik analizleri raporlama tarihinde maruz kalman faiz oram riskine y e mali phn baslangleinda ongorilien faiz orarn degisikligine g6re belirlenir y e turn raporlama donemi boyunca sabit tutulur. Sirket yonetimi, duyarlilik analizlerini faiz oranlannda 100 baz puanlik bit dalgalanma senaryosu tizerinden yapmaktachr. Soz konusu tutar, $irket icinde fist May yonetime yapilan raporlamalarda da kullamlmaktachr. $irket, kullanmis oldugu lcrediler Ile kullanchrmis oldugu fonlann vadeleri y e para birimi dagilimmin farkli Imam nedeniyle faiz y e fiyat degisim riski tasimaktachr. 31 AraIlk 2013 tarihindeki degisken faizli araclann yenileme tarihlerindeki faizi 1 daha ytiksek olup diger turn degiskenler sabit kalsaych, vergi Oncesi Otinem kan 23. dusuk olacakti. Faiz oranlan 100 baz puan duuk olsayth, vergi oncesi &nem ka daha fazla olacaktt SAL K1RALAMA A. Cd Tirnsili Han No:3 :4 e / L. 41,6 1 -'91- ",..; A /7 Pl y A-,:1- S AT 'S A s

12 Kur Riski Faiz Pozisyonu Tablosu (Bin TL) 31 Aral& Arabic 2013 Sabit Faizli Finansal Araclar Toplami Degisken Faizli Finansal Araclar Toplami Yabanci para cinsinden islemler, kur riskinin olusmasma sebebiyet vermektedir. DOviz cinsi pozisyonlann degerlerinde, doviz kurlanndaki hareketlere bagli olarak meydana gelebilecek degisikliklerden dolayi $irket'in maruz kalabilecegi zarar olasiligidir. Sirket faaliyetlerinin ye finansman anlasmalannin nakit aluslannm sonucunda ortaya çikan kur riski nedeniyle zaman zaman (Wiz tiirev islemleri yapmalctadur. 31 AraIlk 2013 ve 31 AraIlk 2012 tarihleri itibariyle Sirketin yabanci para pozisyonlann yabancl para cinslerine gore dagthnu asagiclaki gibidir: Net Yabann Para Pozisyonu Tablosu MID Avro TL Kat-Witt 31 Arabic 2013 Dolan (Bin) (Bin) (Bin) Net Yabana Para Pozisyonu (7.159) ABD Avro 31 Arabic 2012 TL Karsiligi Dolan (Bin) (Bin) (Bin) Net Yabann Para Pozisyonu Aralik 2013 itibariyle ABD Dolan, AVRO ve diger kurlarda % 10'1uk deger artisc olsaych Sirkefin toplamda bin TL kazancl olurdu. Bu para birimlerinde % 10'1uk deger &AWN olsaych $irket' in toplamda bin IL kaylm olurdu. 31 Aralik 2012 itibanyla ABD Dolan, AVRO ve diger kurlarda % 10'1uk deger artist olsaych *km' in toplamda bin TL kazancl olacakti. Bu para birimlerinde % 10'1uk deter duukiugu olsaych Sirkee in toplamda bin TL kaybi olaeakti. ABD Dolan. AVRO ve diger kurlarda % 10'1uk artism $irket'in ilgili yabanci paralara elan duyarliligc asagidaki tablolarda gosterilmektedir Sermaye Riski Sirket'in mevcut faaliyetlerini siirdiiriirken finansal kapplara karsm yeterli miktarda sermayeye sahip olmamasi riskidir tarihi itibariyle $irketin Dzkaynalc/Aktif Oram % 12,38 ( , % 15,82) seviyesinde bulunmaktachr. Buna karsilik sirketin Toplam Borc/Toplam Aktif Oram % 87,62 ( , % 84,18) seviyesinde bulunmaktachr. $irketin yabancl kaynaklannin yuksek seviyede olmasi sermaye yeterliligi acisindan risk tasimaktachr plinda $irket'in stratejisi, degismemekle birlikte, ozkaynaklann net borçlajacc itibanyla % 14,36 ( : % 23,37) olarak gerceklesmisfi r. 31 Ara ' 2,b Arahk 2013 taribleri itibanyla ozkaynalclann net borclara oram asagiclaki gibidir. I uraclar &2:,:',. gortilecegi fizere yilk se k borc pozisyonuna sahip olan $irket, aktiflerini fonlam a pike)/ kaynaga ihtiyac duymaktachr. YATiiil KUL t A 2 g --ili 4 f0, 4 AL KINALAMA A.A. 1 - CA msah Han No 36 N I r-67 ')/404.)411,',. 'I: f. et. id/el... /1 4, taga "-; n

13 (Bin TL) 2012/ /12 Toplam Borclar Eksi: Nakit y e Nakit Benzeri Net Borg Toplam Ozkaynak ozkaynak/ Net Bore Oran, %23,37 %14,36 Sirketin yillar itibariyle Ozkaynak, cikartilmis sermaye y e net kar ralcamlan asagulaki tabloda verilmistir. (Bin TL) 2012/ /12 Oz Kaynaklar cikartilmis Sermaye Denem Kari Yukandaki tablodan da gortilecegi tizere $irket az kaynaklan, 2012 yil sonu itibariyle bin TL iken, 31 Arahk 2013 itibariyle bin TL olmustur Operasyonel Riskier: Operasyonel risk; ic silreclerin, sistemlerin veya insan kaynalclannin yetersizliginden veya bunlann basansiz yiiriltillmesinden kaynaklanan zarar etme olasiligichr. i stireclerinden kaynaklanan riskier, hata y e usulstizliiklerin iç kontrollerde grizden kacmast, bilgi teknoloji sistemlerindeki aksaklik y e anzalar, personelin siireclerle ilgili sorunlan Ongtiremeyip bu aksakliklar ortaya ciktiganda gerekli onlemlerin zarnamnda y e tam olarak alinamamasindan Ottirti ortaya cikabilecek zararlan ifade eder. Aynca, deprem, yangm ve sel gibi felalcetlerden veya ter& salchnlan gibi dis etkenlerden dolayi $irkerin maruz kalabilecegi zarar $irket kendi iç stirecleri, personelleri y e olasi hand olaylardan kaynalclanan operasyonel riskier nedeniyle maddi kapplara maruz kalabilir itibar Riski: Mtisteriler, onaklar, rakipler y e denetim otoriteleri gibi taraflann $irket hakkindaki olumsuz dtistinceleri ya da yasal diizenlemelere uygun davranilmamasi sonucu kamuoyunda Sirkere duyulan giivenin azalmasi ya da negatif kamuoyu olusmasindan dolayt $irket'in maruz kalabilecegi zarar olasiligtchr. $irkete duyulan giivenin azalmasi dolayislyla sirket maddi kapplara maruz kalabilir Strateji Riski: Buytime stratejisinin gerceklestirilmesinde, firsatlann belirlenememesi, Sirket faaliyetlerini etkileyebilecek Iasi tehditlerin yeterince degerlendirilememesi, bilytime kin gereken (malt, tiziki. beseri teknik) altyapinin y e organizasyon yapisimn yetersizligi unsurlanndan dolayi $irkerin maruz kalabilecegi zarar 4.2. Diger Riskier 01 \ Mevzuat riski Ttirkiyede yer1esik, Ttirkiye Cumhuriyeti kanunlan y e me y zuatina tabi olan $ek e $irker in kontrohl disinda gelecekte kanunlarda y e mevzuatta y cak degisiklikle sekkaily Ns' " CI. TOmsah Nan No:36 Xol h,

14 etkileyeceginden $irket'in faaliyetleri y e finansal sonuclan iizerinde dogrudan veya dolayli etki olusturabilir Finansal Kiralama Faaliyet Ortami Faaliyet ortarm riski, hacim, marj y e giderlerdeki dalgalamnalardan y e $irket'in faaliyet gosterdigi ortamdaki rekabetten kaynaklanan fakttirlerin $irket'in faaliyetlerini olumsuz etkilemesi riskidir. Sirkefin mtisterileri pek cok sektorde faaliyet gostermekle beraber. genel olarak baluldiginda bu mtisteriler leasing hizmetine, yatmm harcamalan icin ihtiyac duymalcta olup, yatinm harcamalan da genel ekonomik durum ile dogrudan baglantili seyretmektedir. Bu acidan global ekonomideki yavaslamanm etkisi veya dogrudan tilkemizde ortaya cikabilecek olumsuz ekonomik kosullar sebebiyle $irket'in yatinm planlanni erteleme veya iptal etme yoluna gidebilirler. Bu durum $irket'in faaliyet hacmini olumsuz etkileyebilir. Aynca. $irket. in leasing sektortinde rekabet icinde oldugu sirketlerin veya leasinge altematif kredi tirtinleri saglayan bankalar ve diger finansal kuruluslann pant paylanni artirma cabalan sonucu fiyatlamalarda olusabilecek bash sektordeki marjlar tizerinde olumsuz etkiye yol acabilir. $irket. fiyatlanni sektorde olusabilecek fiyat baskilan neticesinde diisiirorse kar marji kayiplanna, dfisfirmedigi talcdirde ise pazar payi kayiplanna maruz kalabilir Global Kredi Piyasalanndan Kaynaklanan Riskier Bazt (ilkelerin kredi itibanna yrinelik artan endiseler, global olarak borclanma maliyetlerinin artmasma yol acabilirken, chs piyasalar kaynakli ekonomik durgunluk illkemiz ekonomisinde de yavaslamaya yol acabilir. Bu durum, $irket'in hem finansman maliyetlerine, hem de is hacmine olumsuz yansiyabilir. Bu tür olumsuz yansimalar, $irket'in faaliyet likiditesi ye finansman maliyetlerinde olumsuz etkilere yol acabilir. 5. IFIRACCI HAKKINDA BiLGiLER 5.1. Hiram baklunda genet bilgi: $eker Finansal Kiralama A$., 1997 yilinda 3226 sayill Finansal Kiralama Kanunu htikiimleri cercevesinde Hazine ve Di s Ticaret Mtistesarligindan alum izni takiben, Tfirkiye'de faafiyet gostermek tizere kurulmustur tarihinde 3226 sayili Finansal Kiralama Kanunu. nun yerine, 6361 sayili Kanun kabul edilmistir. 21 Temmuz 2004 tarihinde paylanrun halka arm' gereeklestiren $eker Leasing in % 14,86 Ilk paylan halen Borsa Istanbul A.S.'de islem gormektedir tarihinden itibaren Tfirkiye r de leasing sektoninfin kurulus y e faafiyet esaslan Bankacilik Dtizenleme y e Denetleme Kurumu tarafindan ytirfitiilmektedir. Bu dogrultuda $irket haliyetlerini tarih y e sayill Resmi Gazete de yaymlanan -Finansal Kiralama. Faktoring y e Finansman $irketlerinin Kurulus y e Faaliyet Esaslan Hakkinda Yonetmelik" y e -90 Sap!' Odting Para Verme Isleri Hakkinda Kanun Hilluniinde Karamame" eerv,y yariltmektedir. k. a I US! 7-1/1 $irket. 29 Haziran 2007 tarihinde 1,00 TL nominal bedelle adet w hissesine ( oldugu Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Tasimacilik Hizmet y e Ticaret Ltd. Sti. - Ltd."), $eker Faktoring Hizmetleri A.$.'nin millkiyetinde bulunan ado hisse AL A AtALAMA A.* C4 hmsah Han No 36 (4 4417/13T '

Seker Finansal Kiralama Anonim Sirketi ihracci Bilgi Dokiimamthr

Seker Finansal Kiralama Anonim Sirketi ihracci Bilgi Dokiimamthr Seker Finansal Kiralama Anonim Sirketi ihracci Bilgi Dokiimamthr 2 Bu ihracct bilgi dokiimant Sermaye Piyasast Kurulunca 1 L1iJ.2.4arih ve 111 sayt lie onaylanmottr. Bu ihracct bilgi dokiimant cercevesinde

Detaylı

ŞEKER FINANSAL KIRALAMA ANONIM ŞIRICE'TI'NDEN

ŞEKER FINANSAL KIRALAMA ANONIM ŞIRICE'TI'NDEN ŞEKER FINANSAL KIRALAMA ANONIM ŞIRICE'TI'NDEN Ortakhğunmn 50.000.000 TL nominal degerli Fınansman bonosu ve/veya tahvillerinin hallca arnna illşkin izahnamedir. Söz konuau finansman bonosu ve/veya tahviller;ft,sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞIRKETI BONO VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMED İR

SERMAYE PİYASASI KURULU ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞIRKETI BONO VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMED İR SERMAYE PİYASASI KURULU ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞIRKETI BONO VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMED İR YIL: 2012 SEKER FAKTORING HIZMETLERI ANOMM SIRKETINDEN Ortaldigimizin

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 150.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma

Detaylı

,,.. _,..,..,...,..,... >,.*.

,,.. _,..,..,...,..,... >,.*. SERMAYE P İYASASI KURULU ŞEKER FAKTOR İNG HIZMETLERI ANON İM ŞIRKETI FINANSMAN BONOSU VE/VEYA TAHVILLERININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMED İ R EKER FA YIL: 2012,,.. _,..,..,...,..,..... >,.*. S,

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 21.11.2013 tarih ve 38/1230 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 01.10.2013 tarih ve 33/1105 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.../.../2014 tarih ve... sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 29/08/2014 tarih ve 26/839 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 1918/229 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu. Yatırım Ortağınız

2013 Faaliyet Raporu. Yatırım Ortağınız 2013 Faaliyet Raporu Yatırım Ortağınız İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI... 3 ŞİRKETİMİZİN VİZYONU, MİSYONU, DEĞERLERİ VE STRATEJİSİ... 8 VİZYONUMUZ... 8 MİSYONUMUZ... 8 DEĞERLERİMİZ... 8 STRATEJİLERİMİZ...

Detaylı

Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden

Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın 50.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına ilişkin izahnamedir. Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin,

Detaylı

Yatırım Ortağınız. 31.03.2014 Faaliyet Raporu

Yatırım Ortağınız. 31.03.2014 Faaliyet Raporu Yatırım Ortağınız 31.03.2014 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI... 3 ŞİRKETİMİZİN VİZYONU, MİSYONU, DEĞERLERİ VE STRATEJİSİ... 8 VİZYONUMUZ... 8 MİSYONUMUZ... 8 DEĞERLERİMİZ...

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır.

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır. İŞBU İZAHNAME TASLAK NİTELİĞİNDE OLUP HENÜZ KURULCA ONAYLANMAMIŞTIR KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

ĠĢbu Ġhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıģ olup taslak niteliğindedir.

ĠĢbu Ġhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıģ olup taslak niteliğindedir. ĠĢbu Ġhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıģ olup taslak niteliğindedir. TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ġhraççı Bilgi Dokümanıdır. Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası

Detaylı

Denizbank Anonim Şirketi Özet

Denizbank Anonim Şirketi Özet İşbu Özet henüz Kurul ca onaylanmamıştır. Denizbank Anonim Şirketi Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.. /./2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 7.000.000.000 TL nominal tutarındaki

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış taslak izahname İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu nun 16. Maddesi Uyarınca Payları Halka Arz Olunmuş Sayılan Halka Açık Ortaklıkların

Detaylı

Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi. İzahname

Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi. İzahname Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 66.253.100 TL'den 90.000.000 TL ye çıkarılması

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmekte olup, ihraççı bilgi dokümanının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur İşbu İhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR SERMAYE PĠYASASI KURULU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR MAYIS 2012 1 Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME 2012 1 Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1-3 1. a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi, 1 1. b) Şirketin ticaret

Detaylı

İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir.

İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı