SEKER FiNANSAL KiRALAMA ANONINI SBUCETI Hiram Bilgi Dokumani

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEKER FiNANSAL KiRALAMA ANONINI SBUCETI Hiram Bilgi Dokumani"

Transkript

1 SEKER FiNANSAL KiRALAMA ANONINI SBUCETI Hiram Bilgi Dokumani Bu ihracci bilgi dokumant Sermaye Piyasast Kurulunca 05A.Q6-4 tarih ye /.5A say' lie onaylammstir. Bu ihraca bilgi dokfimani cercevesinde ihrac edilecek 1 borclanma araclanna iliskin ihrac tavam TL olarak belirlenmistir. Bu ihraca bilgi dokomam cercevesinde ihrac edilecek borclanma araclan, halka yoluyla ihrac edilebilecegi gibi halka an edilmeksizin de satcsa sunulabilir. Bu ihraca bilgi doktimant, sermaye piyasam araci notu we iizet Ile birlikte gecerli bir izahname olusturur. Bu nedenle, sermaye piyasam araclanna ilikin ' annin kararlan T ihracq bilgi dokumam, sermaye piyasam araa notu e ozetin bir biiton olarak y degerlendirilmesi sonucu verilmelidir. ihracc1 bilgi doktimammn ilanindan stiz konusu dokuman kapsammda halka an islemini gerceklestirmek icin Sermaye Piyasast Kuruluna onaylanmak amaayla sermaye piyasam araa notu sunuluncaya kadar gecen stire boyunca bu ihraca bilgi dokfimanunn giincellenmesi gerekmez. ihracci bilgi dokomammn onaylanman, ihraw bilgi dokomanmda yer alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekeffulii anlamma gelmeyecegi gibi, Dirac edilecek sermaye piyasan araclanna iliskin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu ihraw bilgi dokiimant cercevesinde ihrac edilecek borclanma araclanna ilikin ihraccunn yatinmcdara karsi olan Mane yukumluiugu, Kurul veya herhangi bir kamu kurulusu tarafmdan garanti altma almmannsar. Bu Hiram bilgi dokiimam cercevesinde ihrac edilecek borclanma araclan farkh ozelliklerde Dirac edilecek olup, her ihraca ilikin kosullar, ihraan ozellikleri, ihrac tutan, satis silresi e esaslan gibi bilgiler ihractan once Han edilecek olan sermaye piyasam araca y notu we tizet aracihgtyia kamuya duyurulacaktir. Bu ihracci bilgi dokumarn lie birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasast araa notu we ozet, ortakhgcmam we halka arzda snip aracilik edecek $eker Yatirim Menkul Degerler A.$.'nin e wvas.sekeryatirim.com adresli Internet y siteleri lie Kamuyu Aydmlatma Natformu (1CAPlnda (ww1v.kap.2ovir) yaynnlanmishr. Aynca basvuru yerlerinde incelemeye ay& tutulmaktadir. Sermaye Piyasam Kanunu (SPKn)'nun 10'uncu maddesi uyannca, izahnameyi olusturan belgeler we bu belgelerin eklerinde yer alan yanks, yandta e elcsik bilgilerden y kaynaklanan zararlardan; ihracce sorumludur. Zarann ihracadan tazmin edilememesi veya edilemeyeceginin aakca belli Imam halinde; halka an edenler, ihraca aracilik eden lider yetkili kurulus, varsa garantor we ihraccmin yonetim kurulu tiyeleri kusurlanna ye durumun gereklerine gore zararlar kendilerine yokletilebildigi olciide soruml Bagunsiz denetim, derecelendirme e degerleme kuruluslan gibi izahnameyi y belgelerde yer almak uzere hazirlanan raporlan hanrlayan we ku te* aa hazirladcklan raporlarda yer alan yanks, yandtla y e eksik bilgilerden SPKiy/hu!difri cercevesinde sorumludur. t wat 1 NSA]. } A.;. Tinsel Flan NoF4---- Bey lu HST V. ; A M1 1--a P

2 GELECECE YONELIK AclICLAMALAR Bu ihracci bilgi dokiimam, "dibfinillmektedir", "planlanmaktadir", "hedeflenmektedir", "tahmin edilmektedir", "beklenmektedir" gibi kelimelerle ifade edilen gelecege yfinelik aciklamalar icermektedir. Bu tiir aciklamalar belirsizlik y e risk icermekte olup, sadece ihracci bilgi dokiimaninm yayini tarihindeki SngSruleri y e beklentileri gostermektedir. Bircok faktor, ihraccmm gelecege ytinelik iteddamalannin tingtirtilenden cok dabs faridi sonuclantriasina yol acabilecektir. icindekiler I. IHRACCI BILGI DOKUMANININ SORUMLULUGUNU YUKLENEN KISILER 6 2. BAOIMSIZ DENETOLER 7 3. SKILMIS FINANSAL BILGILER 7 4. RISK FAKTORLERI 8 5. IHRACC1 HAKKINDA BILGILER FAALIYETLER HAKKINDA GENEL BILGILER GRUP HAKKINDA BILGILER EOILIM BILGILERI KAR TAHMINLER1 VE BEKLENTILERI !DAR! YAPI, YONETIM ORGANLARI VE UST DOZEY YONETICILER 28 I I. YONETIM KURULU UYGULAMALARI ANA PAY SAHIPLERI IHRACcININ FINANSAL DURUMU VE FAALIYET SONUCLARI HAKKINDA BILGILER DIGER BILGILER ONEMLI SOZLESMELER UZMAN RAPORLARI VE OcONCO KISILERDEN ALINAN BILGILER 17. INCELEMEYE ACM BELGELER 18 EKLER $ ER ATIRN1 Gen B y dere Caj N EsenzBpc 11 0: C21: r: ra m t r SAL KItAUMA I Tumult Han No 3 :4

3 K1SALTMA YE TANIMLAR Knaltma Tamm Anon m $irketi BDDK Bankambk Diizenleme y e Denetleme Kurumu Borsa Istanbul, BIST veya Borsa Istanbul KS. BIAS Birlik Finansal Kurumlar Birligi BSMV Banka y e Sigorta Muamele Vergisi CNC Computer Numerical Control (toma tezgahl) DIBS Devlet lc Borclanma Senedi EUR, EURO ya da AVRO Avrupa Birligi Cyelerinden 17'sinin Kullancligi Ortak Para Birimi EIDER Finansal Kiralama Demegi GM Genel Mildiir GMY Genel Mild& Yardimosi GVK Gelir Vergisi Kanunu Hazine Tiirkiye Cumhuriyeti Hazine Musteaarligi 1SIN Uluslararam Menkul Kiymet Taimmlama Numaram iik lera Iflas Kanunu KAP Kamuyu Aythnlatma Platformu Kurul veya SPK Sermaye Piyasasi Kurulu KOB1 Kiiciik Orta Bilytik isletmeler MKK Merkezi Kayit Kurulumi A.$. Sekar Oto Ltd. Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Tammacilik Hizmet y e Ticaret Ltd. $ti. SPICn 6362 sayill Sermaye Piyasnm Kanunu SGMK / Sabit Getirili Menkul Klyrnet $eker Yatinm Aram $eker `tannin Menkul Degerler A.S. Kurum $ekerbank, / Banka $ekerbank TilrIcAnonim $irketi $irket $eker Leasing $eker Finansal Kiralama A.$. IC Tiirkiye Cumhuriyeti TL Turk Liras! TMSF Tasarruf Mevduatt Sigorta Fonu TP Tiirk Param TTK 6102 sayill Turk Ticaret 1Canunu TTSG Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesi UFRS Uluslararam Finansal Raporlama Sistemi USD Amerika Birlq k Devletleri Para Birimi/ABD Dolan / I ---t ----S- 2f - IMP Vadeli 41em Opsiyon Piyasasi ci (EC - V.U.K Vergi Usul Kanunu.. Addinit I t Ply \I 3 r Gene rjerc Cad TEy:Wept el: 0212 $AL KIAALAMA Be rufist DAM OGS 8363

4 VTMK YK YP YKO Varhk Teminatli Menkul Klymetler Yonetim Kurulu Yabanel Para Y8netim Kurulu Oyesi I. BORSA GORUSI:1 Borsa Istanbul A.S.'nin Sermaye P yasasi Kurulu'nu muhatap tarih ye 1346/5611 sayill yansmda; " Borsannz Yonetim Kurulunun tarihli toplantisinda $irketin haiku arz voluyla ve/ veya haiku arz edilmeksizin nitelildi yahruncilara seadmak iizere ihrac edilecek TL tutara kadar horelanma araelarindan. A) Haiku arz edilecek ktomn, Kotasyon Yonetmeliginin 16. maddesinin (b) y e (c) bentlerinde yer alan sartlarm. her bir serinin arzinda saglanmast y e sails sonuclaroun BOTSCIMI.Ta ulasfirdmasi kaychyla Borsa Gene! Madarlagiiniin onayan takiben Borsa kotuna almarak. Kamuyu Aychnlatma Pla(formu'nda (KIP) yapdacak duyuruyu izleyen ikinci 4 gananden itibaren Borelanma Araclari Piyasasi Kesin Salim Pazarinda kot lei olarak gormeye baslayabilecegi. B) Nitelikli yatirimcilara throe yoluyla sattlacak /cumin ise Borsamtz 380 mutt Genelgesi eercevesinde. ihrac belgelerinin Kurul tarafindan onaylanmasi kosuluyla y e sans y onuclartmn Borsamiza ulastirilmasi kaythyla km disi Pazar Icaydma almarak, Bursa Gene!.1.1iiihirliiglinan (map lie KAP'ta yapdacak duyuruyu izleyen (kind i gananden itibaren Borsamiz Borclanma Araclari Piyasasinda ni.tehkh yatirmictlar arasmda islem glirmeye haslayabilecegi () Kurula iletilecek Borsamtz gorasande. "Isbu Borsa Istanbul Geiriisa, Bona Istanbul Yonetim Kurulunun verecegi karara donidc herhangi bir taahhiit ya da olusturmamak sarttylet sadece SPK'nni goriis talebine cevap vermek amactyla smirk olmak iizere mmicut bilgi ve belgeler diklcate ahnarak hazirlanmism. Isbu Borsa Istanbul A..S. gorafiine dayamlarak alinacak kararlar sonucu dogabilecek zararlar nedeniyle Bursa Istanbul in herhangi hir sorumlulugu bulunmamaktadir ijadesinin de yer almast hususlarmin Kurulunuza bildirilmesine karar verilmistir. denilmektedir. isbu Borsa Istanbul GörUsu. Borsa Istanbul AS. Y5netim Kurulunun vereeed doniik herhand bir taahlilit va da balladahk olusturmamak sartida, sadec gorils talebine cevan vermek amaavla suurh olmak &ere mevcut bile ye beh r e er A almarak handannushr. Isbu Borsa Istanbul AA. parfisiine davandarak almac log sonucu do5abilecek zararlar nedenivle Borsa Istanbul'un herhand bir $ to!i bulunmamaktathr. %IWO 41. ER ATIRI GE el CC I 217 A SAL KAMM u CO linsali Kan Na:36 81Meir

5 II. DICER KURUMLARDAN ALINAN GURUS YE ONAYLAR tarih y e 535 saytit yam ile Bankacilik Ditzenleme y e Denetleme Kurumtina bas y urulmus olup, Kurum god* 28/04/2014 tarih y e [ ] sari] van ile bildirilmistir. Bildirilen 0114 asagula yer almaktachr; Ilgill: turd; y e 535 say& $irlcetiniz Yonetim Kurulunun tarih ye 20 say& karan lie TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihrae edilmesi lie del beturularin yapdabilmesini terninen genel mud/kluge yak; verildiginden bahisle /conuya &skin degerlendirmelerimiz talep edilmektedir. Bilindigi itere say& Finansal Kiralama. Faktoring ve Finansman $irketleri Kanunu (6361 sayth Kanun) Ile tarih y e sayth Resmi Gazetede yaymtlanarak vururluge giren Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman $irketlerinin Kurulus ye Faaliyet Esaslari Hakkinda Yanetmelikte (Yonetmelilc). finansal kiralama sirketlerinin sermaye piyasasi araelarlyla borclanmalarini ditenleyen veya buna dogrudan suurlama getiren herhangi bir tttts hiikiim yer almamalaachr. Bu itibarla, $irketinizin seiz konusu basvurusunun 6362 sayili S Phhscist Kanunu y e ilgili menial cereevesinde Sermaye Piyasasi K degerlendirilmesinin yerinde olacagt ditfinfilmektedir." 7s 2 WO* 70 t ((c \ V. ) I i 3 L.) 7 SAL NIAALAMA Tilmsah Man No Bey r.d A 5

6 1) IHRACCI BiLCI DOKUMANININ SORUMLELEtENE YUKLENEN KiSiLER Kanuni yetki we sorumluluklanma dahilinde we gorevimiz cercevesinde bu ihracci bilgi doktimans we eklerinde yer alan sorumlu oldugumuz lusunlarda bulunan bilgilerin we verilerin gercege uygun oldugunu ve ihracci bilgi dokiimanmda bu bilgilerin animism degistireeek nitelikte bir eksiklik bulunmamass kin her thrill makul ozenin gosterilmis oldugunu beyan ederiz. Hiram $eker Finansal Kiralama A.S. Sorumlu Oldugu Kum): 4flee.P.- E g ss g ssl caile.- Eartetsp.96.-t1I n n itoeut_u Cau0e44t4 AS ;SAE 4I04.0-tqpn icuo.uw M.s: / Get3VfnalzSg_ ---" T iv III A TNSAI. MRALANA u. C MSC* 0 neci I Tumsah RanNo.36CM a 0 tir S s to1 --- ArAir'1, -lc RACEI BiLd DOKUMANIN1N TAMAMI Halka Arza Araubk Eden Yetkili Kurulus Seker Yabrun Menkul Degerler A.$. Sorumlu Oldugu Kisam: I C? at sr - c t te.akz - Ara,,a-) to. E,.:4 I Send,...1 re Opo 2s f1 R M ME, 6 it'd ra i No Esentepe EIsli IS 'el 0212 sitst la a in tol A 5 frup s ea i. ihracei BILGI DOKUMANININ TAMAM1,-- -C / ' S Q 01 vals ACC41 c e cr En2V, r-

7 2. BAGIMS1Z DENETC1LER 2.1. Baginisiz denetim kurulusunun ticaret unvam, adresi ve sorumlu ortak basdeneteinin adi soya& Unvam Sorumlu Ortak Basdenetci Adresi Akis Bagimsiz Denetim y e Serbest Muhasebeci Mali Miisavirlik A.S. Erdal Tikmak Kavaelk Rtizgarli Bahce Mah. Ka y ak Sok. No:29 Beykoz Istanbul 2.2. Bagunsiz denetim kuruluslannm/sorumlu ortak basdeneteinin gorevden almmasi, giirevden zekilmesi ya da degismesine ilisldn bilgi: Yoktur. 3. SEOLN11$ FiNANSAL BiLGiLER 3.1. Seker Leasing Clzet Konsolide Bilancosu Sirkerin 2012 y e 2013 yilsonu itibariyle temel bilanco baytikliiklerine a,sagida yer verilmektedir: Ba imsiz Denetimden Ge mi Donem Raporlama Birimi Bin TL Bin TL ' AKTiF KALEMLER GERCEUE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) BANKALAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (Net) KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR TAKIPTEKI ALACAKLAR (Net) MADDI DURAN VARLIKLAR (Net) MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 13 3 ERTELENMIS VERGE VARLIGI DIGER AKTIFLER AKTiF TOPLAMI PASIF KALEMLER ALIM SATIM AMACLI TOREV FINANSAL YOKOMLOLOKLER ALINAN KREDILER ihrac EDILEN MENKUL KIYMETLER(Net) DI6ER BOKLAR DIGER YABANCI KAYNAKLAR ODENECEK VERGI VE YOKOMLOLOKLER BOK GIDER VE KARSILIKLARI ERTELENMIS VERGI BORCU a OZKAYNAKLAR Aim Ortakliga A it Ozkaynaklar Azinlik Paylari 33 PASiF TOPLAMI i f 4 r 4 '- 3/1.1011AUM8/4 nuc "."1.51 egiu0sr. V.0.: 80 C938363

8 3.2. heker Leasing Konsolide Gelir Tablosu Sirkef in 2012 y e 2013 yil sonu segilmis gelir tablosu kalemlerine asagtda yet verilmektedir: Bagimsiz Denetimden GegmisDonem Raporlama Birimi Bin TL Bin TL ESAS FAALIYET GELIRLERI ESAS FAALIYET G1DERLER1(-) DICER FAALIYET GELIRLERI FINANSMAN GIDERLERI (-) TAKIPTEKI ALACAKLARA IL1$KIN OZEL KAR$1L1KLAR (-) DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) NET FAAL1YET K/Z S1DRDORCLEN FAALIYETLER VERGi ONCESI K/Z SORDORCLEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) SORDORGLEN FAALIYETLER DONEM NET K/Z ANA ORTAKLIK D1$1(KAR) / Z.ARAR 1-10 NET DONEM KARI/ZARARI Yatinmei, yatinm karanni vermeden time ihrasymm finansal durum we faaliyet sonuclanna iliskin aynntill bilgilerin yer &dig' isbu Hiram bilgi dokamaumm 13 no% boliimiinfi de dikkate almalithr. 4. RISK FAKTORLEIti isbu ihraeet bilgi dokiimant eereevesinde ihran vapdacak olan borelanma araelanna iliskin ihraeemin vatinmedara karst olan Mettle vukfimlfilfigil herhangi bir kamu kurulusu taratindan garanti alttna almmanns olup, vatinm karannm, ihraccunn finansal durumunun analiz edilmesi suretivle verilmesi gerelunektedir Ihraccinin Borclanma Araclanna iliskin YfikfimhilUklerini Yerine Getirme Etkileyebileeek Riskier 4.11 Kredi Riski: Kredi riski. karsthich iliski iginde olan taraflardan birinin bit finansal araca iliskin olarak yapdan sozlesme gereklerine uymayarak yukumluiugunu yerine getirememesi sonucu diger tarafm tinansal actdan zarara ugramast riskidir. iliskide oldugu taraflar He yapilan sitzlesmelerde, iliskili taraflann sozlesme gereklerine uymayarak yiiktimlultigtinti ktsmen veya tamamen zamaninda yerine getir(e)memesi durumunda $eker Leasing maddi kapplara maruz kalabilir tarihi itiban lie $irketin vadesi gegen alacaklannin toplami 38,8 milyon TL seviyesinde bulunmakta olup, bu alacaklar igin 18,7 milyon TL karstlik aynlmistir. Kredi risk yogunlasmast behrli sirketlerin benzer is alanlannda faaliyette bulunmasty cografi bolgede yer almastyla veya ekonomik, politik y e bunun gibi diger kosullarda gelebitecek degisikliklerin bu sirketlerin sozlesmeden dogan yfikiimitiliiklerini benzer kosullar cercevesinde etkilemesi ile ilgilidir. Kredi risk yogunlugu, $irket'in belirli koluna veya cografi b8igeye etkinlik saglama konusundaki perforrnansina iliskin d t Nr.s. Mint IMULAMA nuct _azah T' 'f lan NT 6 It4 8 Oeyog u V.D.: /1 sl y ttt,? s

9 gostermektedir. $eker Leasing'in kredi risk yogunlugu tilkemizdeki ekonomik gelismeye bagh olarak kiractlardan gelen talebe gore sektorel y e bolgesel farkhlik olusturmaktadm tarihi itibartyla $irket'in leasing faaliyetleri actsindan kredi riskine konu alacaklannin toplamt bin LIAM Bu alacalclar iyinde en buyilk paya sahip olan sektorler tarihi itibanyla strastyla maden-metal,kimya endiistrisi (% 20,57), makine ye tcchizat (% 17,00) y e finansal kuruluslarchr. (% 16,91) (Bin TL) 31 Ambit Aralik 2013 Kiralama hlemlerinden Alacaklar Talcipteki Alacaklar Faalivet Kiralama Alacaklan(*) Toplam Faaliyet kiralama alacaklan Sekar Oto Kiralama Ltd. $irketine ait olup konsolide edilmistir Piyasa Riski Piyasa riski; atm sawn hesaplannda izlenen finansal araylara ilikin pozisyonlann degerinde, piyasa fiyatlanndaki hareketlilige bagli olarak meydana gelebilecek degisikliklerden dolayi $irkef in maruz kalabilecegi zarar olasiligtchr. $irket; para piyasalan y e sermaye piyasalan araylannm ahmt y e sattml ile geri ahm veya telcrar satin) taahhiidii islemleri, efektif de dahil kambiyo islemleri. klymetli maden lie bunlara veya emtiaya dayall sozlesmelerin alimi y e saturn islemlerine bagh olarak piyasa riskine maruz kalabilmektedir. Piyasa Riski unsurlan asagida stralanmistm Faiz oram riski; ahm satin hesaplannda izlenen finansal araylara iliskin pozisyonlann degerinde, faiz oranlanndaki hareketlilige bagli olarak meydana gelebilecek degisikliklerden dolayt maruz kalinabilecek zarar Flisse senedi pozisyon riski; alim satin: hesaplannda izlenen finansal araclara iliskin pozisyonlann degerinde, hisse senedi fiyatlanndaki hareketlilige bagh olarak meydana gelebilecek degisikliklerden dolayt maruz kalinabilecek zarar Kur riski: finansal durum tablosu ici y e finansal durum tablosu dist hesaplarda izlenen doviz cinsi pozisyonlann degerlerinde, &wiz kurlanndaki hareketlere bagli olarak meydana gelebilecek degisikliklerden dollar maruz kalmabilecek zarar olastligichr. Emtia riski; emtiaya y e emtiaya dayall tore y finansal araylara iliskin pozisyonlann degerlerinde, emtia fiyatlanndaki hareketlere bagh olarak meydana gelebilecek degisikliklerden dolap maruz kalinabilecek zarar olastligtchr. Takas riski; herhangi bit menkul ktymet, doviz veya emtiantn sozlesmede o fiyattan belli bir vadede teslimini konu alan y e her iki tarafin yuktimitiliikle yerine getirmesini ongoren islemlerde, vade tarihinde de takas / testi geryeklesmemesinden dolap isleme konu menkul loymet, dtiviz veya emtia fiyat degisi likleri nedeniyle maruz kalinabilecek zarar olasiligichr. 0,47 /Av ;.4. 7r iyinanceo -an utonm "- t A.. -\\\ n... 1 peyps,- r ovo la ns li r AA* _I icm D 80/

10 Faaliyetleri nedeniyle $irket, doviz kurundaki hareketlilige bagli olarak doviz riskine, faiz oranindaki degisiklikler lie ilgili olarak faiz riskine y e net finansman ihtiyaglannin saglamp saglanamadigma iliskin olarak likidite riskine maruz kalmaktachr. Sirkeein spekiilatif amaglt finansal aract yoktur ve bu air araglann alim-satimi ile ilgili herhangi bir faaliyeti bulunmamaktachr. $irket ditzeyinde karsilawlan piyasa riskleri, duyarlink analizleri esasina gore olgiilmektedir Likidite Riski 1.ikidite riski genet olaralc, bir kurulusun net finansman ihtiyaglanru saglayamama riski olup, finansman kaynaklannm bulunamamasma sebep olabilen piyasa bozulmalart lie kredi derecesindeki dtistislerden kaynaklanabilir. SOz konusu risk, hem finansman maliyetlerindeki beklenmeyen artislara iliskin risk ile $eker LeasingIn pasiflerinin vade tarihlerini aktiflerin vade tarihine uygun sekilde yapilanchramama riskini, hem de likidite baskilan nedeniyle Odeme viikilmlilliiklerini zamaninda y e makul bir fiyat Ozerinden karstlayamaz dururnda olma riskini igermektedir. $eker Leasing, yurtigi bankalar y e finans kuru1us1anndan Iona, orta y e uzun vadeli fon temin ctmektedir. $irket, varliklardaki artisin fonlanamamast y e vadesi gelmis yilkitmlilltikleri karsilayamamasi nedeniyle zor durumdan kalabilir. $irketin likit olmayan piyasalarda yapttgt islemlerde karsilasilabilecek sorunlar $irkef in finansal durumunu olumsuz yonde etkileyebilir. 31 Aralik 2013 tarihi itibanyla $eker Leasing. in toplam tinansal kiralama alacaklannin % 50'si uzun vadeli. % 50. si (1 pldan az) kisa vadeli alacaklardan olusurken kredilerinin % 48'i lusa vadeli geri kalan kismi ise uzun vadeli lcredilerden; tahvillerin % 85'i lusta vadeli geri kalan kismt ise uzun vadeli tahvillerden olusmaktachr. 31 Aralik 2012 tarihi itibanyla Sirkerin toplam finansal kiralama alacalclannin % 51'i uzun vadeli. % 49'u (I yildan az) lusa vadeli alacaklardan olusurken lcredilerinin % 79'u kisa vadeli geri kalan ktsmi ise uzun vadeli kredilerden; tahvillerin % 29'u kisa vadeli geri kalan lustm ise uzun vadeli tahvillerden olusmaktadir. Leasing sektortinde finansal kiralama alacalclarnun vade yapist uzun, buna karstlik alman kredilerin vadesinin ise lusa &mast nedeniyle sektor vade uyusmazligt riski ile kart karstya kalmaktadtr. $eker Leasing'in finansal kiralama alacaklannm ortalama vadesi 692 gun iken alinan kredilerinin vadesinin 434 giin olmast sektorde oldugu gibi sirket icin de vade uyumsuzlugu riski yaratmaktachr. Likidite tablosu Sirkee in varldclan itzerinden tahsil edilecek y e yiikihnlitliikleri tizerinden tidenecek faizler lie odeme vadeleri likidite tablosunda gosterilmektedir. Kayak Sozleame uyannca nalut Dna / olualar toplarm ( IV) 3 aydan 3-12 ay alas' 1-5 yil mat 31 Aralek 2013 (Bin TLI Degeri Kisa (1) (II) (Ill ia Toplam Varliklar Toplam Vtikilmlillilkler ,%.2. idan.. TIRIM iv ESLEP, A. so SALOUM* A.S. 4. P/iA 5 A 10 eyoalu '1ST..:

11 31 Arabi 2013 tarihi itibanyla $irketin film y niteliginde olmayan toplam varligl bin Varliklan vadeler amsindan incelendiginde toplam varliklann bin TL'si 3 aydan lusa bin TUsi 3-12 ay arast bin TL'si 1-5 pl arasi y e bin TUsi ise 5 pldan uzun vadeli alacaklardan olusmaktathr. Sirketin buna karsilik toplam bin TL tutannda bulumnaktadir. $irketin toplam yuktimitiltigtintin bin TL'si 3 aydan lusa, bin TL'si 3-12 ay arasi ye bin TL'si 1-5 yil aram uzun vadelidir. Sirket kredi, ihrac edilen menkul luymetler, muhtelif borclar y e diger yabanci kaynaklar icin tidemelerini stizlesme vadelerine gore gerceklestirmektedir. RI M Pvl anel Kay g li SOzlesme uyannca nakit giria /cikialar top lam (I IV) 3 aydan 3-12 ay arasi 1-5 yil arasi 5 yilelan uzun 31 Aralik 2012 (Bin TL) DeAeri Kisa (I) (II) (III) (IV) Toplam Varliklar Toplam V0kOmlalekler Arahk 2012 tarihi itibanyia Sirketin tiirev niteliginde olmayan toplam varligi bin TL'dir. Varliklan vadeler acismdan incelendiginde toplam varliklann bin TL'si 3 aydan lust bin TL'si 3-12 ay aram, bin TL'si 1-5 pl aram y e bin TL'si ise 5 pldan uzun vadeli alacaklardan olusmaktathr. $irketin buna karsilik toplam bin TL tutannda yilkiimliihigii bulunmaktachr. $irketin toplam yiikiimitiliigtimin bin TL'si 3 aydan kisa, bin TL'si 3-12 ay arasi y e bin TL'si 1-5 pi arasi uzun vadelidir Faiz Oran, Riski $irket'in sabit y e degisken faiz oranlan tizerinden borclanmam, sirketi faiz orani riskine maruz turakmaktadir. $irketin 31 Arabic 2013 itiban ile finansal kiralama alacaklannin tarnami sabit faizli iken, alman kredilerin 63 milyon TL'Iik y e ihrac edilen tahvillerin 86.4 milyon TL'Iik losmi degisken faizli geri kalam sabit faizli kredi y e tahvillerden olusmalctachr. Faiz Oram Duvarliligi Asagiclaki duyarlilik analizleri raporlama tarihinde maruz kalman faiz oram riskine y e mali phn baslangleinda ongorilien faiz orarn degisikligine g6re belirlenir y e turn raporlama donemi boyunca sabit tutulur. Sirket yonetimi, duyarlilik analizlerini faiz oranlannda 100 baz puanlik bit dalgalanma senaryosu tizerinden yapmaktachr. Soz konusu tutar, $irket icinde fist May yonetime yapilan raporlamalarda da kullamlmaktachr. $irket, kullanmis oldugu lcrediler Ile kullanchrmis oldugu fonlann vadeleri y e para birimi dagilimmin farkli Imam nedeniyle faiz y e fiyat degisim riski tasimaktachr. 31 AraIlk 2013 tarihindeki degisken faizli araclann yenileme tarihlerindeki faizi 1 daha ytiksek olup diger turn degiskenler sabit kalsaych, vergi Oncesi Otinem kan 23. dusuk olacakti. Faiz oranlan 100 baz puan duuk olsayth, vergi oncesi &nem ka daha fazla olacaktt SAL K1RALAMA A. Cd Tirnsili Han No:3 :4 e / L. 41,6 1 -'91- ",..; A /7 Pl y A-,:1- S AT 'S A s

12 Kur Riski Faiz Pozisyonu Tablosu (Bin TL) 31 Aral& Arabic 2013 Sabit Faizli Finansal Araclar Toplami Degisken Faizli Finansal Araclar Toplami Yabanci para cinsinden islemler, kur riskinin olusmasma sebebiyet vermektedir. DOviz cinsi pozisyonlann degerlerinde, doviz kurlanndaki hareketlere bagli olarak meydana gelebilecek degisikliklerden dolayi $irket'in maruz kalabilecegi zarar olasiligidir. Sirket faaliyetlerinin ye finansman anlasmalannin nakit aluslannm sonucunda ortaya çikan kur riski nedeniyle zaman zaman (Wiz tiirev islemleri yapmalctadur. 31 AraIlk 2013 ve 31 AraIlk 2012 tarihleri itibariyle Sirketin yabanci para pozisyonlann yabancl para cinslerine gore dagthnu asagiclaki gibidir: Net Yabann Para Pozisyonu Tablosu MID Avro TL Kat-Witt 31 Arabic 2013 Dolan (Bin) (Bin) (Bin) Net Yabana Para Pozisyonu (7.159) ABD Avro 31 Arabic 2012 TL Karsiligi Dolan (Bin) (Bin) (Bin) Net Yabann Para Pozisyonu Aralik 2013 itibariyle ABD Dolan, AVRO ve diger kurlarda % 10'1uk deger artisc olsaych Sirkefin toplamda bin TL kazancl olurdu. Bu para birimlerinde % 10'1uk deger &AWN olsaych $irket' in toplamda bin IL kaylm olurdu. 31 Aralik 2012 itibanyla ABD Dolan, AVRO ve diger kurlarda % 10'1uk deger artist olsaych *km' in toplamda bin TL kazancl olacakti. Bu para birimlerinde % 10'1uk deter duukiugu olsaych Sirkee in toplamda bin TL kaybi olaeakti. ABD Dolan. AVRO ve diger kurlarda % 10'1uk artism $irket'in ilgili yabanci paralara elan duyarliligc asagidaki tablolarda gosterilmektedir Sermaye Riski Sirket'in mevcut faaliyetlerini siirdiiriirken finansal kapplara karsm yeterli miktarda sermayeye sahip olmamasi riskidir tarihi itibariyle $irketin Dzkaynalc/Aktif Oram % 12,38 ( , % 15,82) seviyesinde bulunmaktachr. Buna karsilik sirketin Toplam Borc/Toplam Aktif Oram % 87,62 ( , % 84,18) seviyesinde bulunmaktachr. $irketin yabancl kaynaklannin yuksek seviyede olmasi sermaye yeterliligi acisindan risk tasimaktachr plinda $irket'in stratejisi, degismemekle birlikte, ozkaynaklann net borçlajacc itibanyla % 14,36 ( : % 23,37) olarak gerceklesmisfi r. 31 Ara ' 2,b Arahk 2013 taribleri itibanyla ozkaynalclann net borclara oram asagiclaki gibidir. I uraclar &2:,:',. gortilecegi fizere yilk se k borc pozisyonuna sahip olan $irket, aktiflerini fonlam a pike)/ kaynaga ihtiyac duymaktachr. YATiiil KUL t A 2 g --ili 4 f0, 4 AL KINALAMA A.A. 1 - CA msah Han No 36 N I r-67 ')/404.)411,',. 'I: f. et. id/el... /1 4, taga "-; n

13 (Bin TL) 2012/ /12 Toplam Borclar Eksi: Nakit y e Nakit Benzeri Net Borg Toplam Ozkaynak ozkaynak/ Net Bore Oran, %23,37 %14,36 Sirketin yillar itibariyle Ozkaynak, cikartilmis sermaye y e net kar ralcamlan asagulaki tabloda verilmistir. (Bin TL) 2012/ /12 Oz Kaynaklar cikartilmis Sermaye Denem Kari Yukandaki tablodan da gortilecegi tizere $irket az kaynaklan, 2012 yil sonu itibariyle bin TL iken, 31 Arahk 2013 itibariyle bin TL olmustur Operasyonel Riskier: Operasyonel risk; ic silreclerin, sistemlerin veya insan kaynalclannin yetersizliginden veya bunlann basansiz yiiriltillmesinden kaynaklanan zarar etme olasiligichr. i stireclerinden kaynaklanan riskier, hata y e usulstizliiklerin iç kontrollerde grizden kacmast, bilgi teknoloji sistemlerindeki aksaklik y e anzalar, personelin siireclerle ilgili sorunlan Ongtiremeyip bu aksakliklar ortaya ciktiganda gerekli onlemlerin zarnamnda y e tam olarak alinamamasindan Ottirti ortaya cikabilecek zararlan ifade eder. Aynca, deprem, yangm ve sel gibi felalcetlerden veya ter& salchnlan gibi dis etkenlerden dolayi $irkerin maruz kalabilecegi zarar $irket kendi iç stirecleri, personelleri y e olasi hand olaylardan kaynalclanan operasyonel riskier nedeniyle maddi kapplara maruz kalabilir itibar Riski: Mtisteriler, onaklar, rakipler y e denetim otoriteleri gibi taraflann $irket hakkindaki olumsuz dtistinceleri ya da yasal diizenlemelere uygun davranilmamasi sonucu kamuoyunda Sirkere duyulan giivenin azalmasi ya da negatif kamuoyu olusmasindan dolayt $irket'in maruz kalabilecegi zarar olasiligtchr. $irkete duyulan giivenin azalmasi dolayislyla sirket maddi kapplara maruz kalabilir Strateji Riski: Buytime stratejisinin gerceklestirilmesinde, firsatlann belirlenememesi, Sirket faaliyetlerini etkileyebilecek Iasi tehditlerin yeterince degerlendirilememesi, bilytime kin gereken (malt, tiziki. beseri teknik) altyapinin y e organizasyon yapisimn yetersizligi unsurlanndan dolayi $irkerin maruz kalabilecegi zarar 4.2. Diger Riskier 01 \ Mevzuat riski Ttirkiyede yer1esik, Ttirkiye Cumhuriyeti kanunlan y e me y zuatina tabi olan $ek e $irker in kontrohl disinda gelecekte kanunlarda y e mevzuatta y cak degisiklikle sekkaily Ns' " CI. TOmsah Nan No:36 Xol h,

14 etkileyeceginden $irket'in faaliyetleri y e finansal sonuclan iizerinde dogrudan veya dolayli etki olusturabilir Finansal Kiralama Faaliyet Ortami Faaliyet ortarm riski, hacim, marj y e giderlerdeki dalgalamnalardan y e $irket'in faaliyet gosterdigi ortamdaki rekabetten kaynaklanan fakttirlerin $irket'in faaliyetlerini olumsuz etkilemesi riskidir. Sirkefin mtisterileri pek cok sektorde faaliyet gostermekle beraber. genel olarak baluldiginda bu mtisteriler leasing hizmetine, yatmm harcamalan icin ihtiyac duymalcta olup, yatinm harcamalan da genel ekonomik durum ile dogrudan baglantili seyretmektedir. Bu acidan global ekonomideki yavaslamanm etkisi veya dogrudan tilkemizde ortaya cikabilecek olumsuz ekonomik kosullar sebebiyle $irket'in yatinm planlanni erteleme veya iptal etme yoluna gidebilirler. Bu durum $irket'in faaliyet hacmini olumsuz etkileyebilir. Aynca. $irket. in leasing sektortinde rekabet icinde oldugu sirketlerin veya leasinge altematif kredi tirtinleri saglayan bankalar ve diger finansal kuruluslann pant paylanni artirma cabalan sonucu fiyatlamalarda olusabilecek bash sektordeki marjlar tizerinde olumsuz etkiye yol acabilir. $irket. fiyatlanni sektorde olusabilecek fiyat baskilan neticesinde diisiirorse kar marji kayiplanna, dfisfirmedigi talcdirde ise pazar payi kayiplanna maruz kalabilir Global Kredi Piyasalanndan Kaynaklanan Riskier Bazt (ilkelerin kredi itibanna yrinelik artan endiseler, global olarak borclanma maliyetlerinin artmasma yol acabilirken, chs piyasalar kaynakli ekonomik durgunluk illkemiz ekonomisinde de yavaslamaya yol acabilir. Bu durum, $irket'in hem finansman maliyetlerine, hem de is hacmine olumsuz yansiyabilir. Bu tür olumsuz yansimalar, $irket'in faaliyet likiditesi ye finansman maliyetlerinde olumsuz etkilere yol acabilir. 5. IFIRACCI HAKKINDA BiLGiLER 5.1. Hiram baklunda genet bilgi: $eker Finansal Kiralama A$., 1997 yilinda 3226 sayill Finansal Kiralama Kanunu htikiimleri cercevesinde Hazine ve Di s Ticaret Mtistesarligindan alum izni takiben, Tfirkiye'de faafiyet gostermek tizere kurulmustur tarihinde 3226 sayili Finansal Kiralama Kanunu. nun yerine, 6361 sayili Kanun kabul edilmistir. 21 Temmuz 2004 tarihinde paylanrun halka arm' gereeklestiren $eker Leasing in % 14,86 Ilk paylan halen Borsa Istanbul A.S.'de islem gormektedir tarihinden itibaren Tfirkiye r de leasing sektoninfin kurulus y e faafiyet esaslan Bankacilik Dtizenleme y e Denetleme Kurumu tarafindan ytirfitiilmektedir. Bu dogrultuda $irket haliyetlerini tarih y e sayill Resmi Gazete de yaymlanan -Finansal Kiralama. Faktoring y e Finansman $irketlerinin Kurulus y e Faaliyet Esaslan Hakkinda Yonetmelik" y e -90 Sap!' Odting Para Verme Isleri Hakkinda Kanun Hilluniinde Karamame" eerv,y yariltmektedir. k. a I US! 7-1/1 $irket. 29 Haziran 2007 tarihinde 1,00 TL nominal bedelle adet w hissesine ( oldugu Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Tasimacilik Hizmet y e Ticaret Ltd. Sti. - Ltd."), $eker Faktoring Hizmetleri A.$.'nin millkiyetinde bulunan ado hisse AL A AtALAMA A.* C4 hmsah Han No 36 (4 4417/13T '

15 adedini toplam 253 bin ABD Dolan bedelle satin alms y e daha once miistereken yonetilen isletme stattisiinde bulunan Sekar Ltd., $irket'in bagh ortakligi konumuna gelmistir. Sirketin ana hissedan $ekerbank T.A.S. y e nihai ana hissedan $ekerbartk T.A.S. Personel Munzam Sosyal Giivenlik y e Yarchmlasma Sandigi Vakfi'dir. $eker Leasing. Istanbul Merkez y e Ankara, Gaziantep ile izmir'de bulunan bolge subelerinin yam sira. ana ortagi $ekerbank'm meveut 311 subesi kanahyla da leasing ihtiyam olan miisterilere ulasmalctadir ihraccimn ticaret unvann $eker Finansal Kiralama Anonim $irketi thraccunn kayith oldugu ticaret sicili y e sicil numaran: ihraccinin: Ticaret siciline tescil edilen merkez adresi :Omer Avni Mahallesi Monti Caddesi Tilmsah Han No:36 Kat:4 Giimiissuyu / Beyoglu / Istanbul Bagh Bulundugu Ticaret Sicili Mildtirlap : Istanbul Ticaret Sicil Numarasi : ihrammo kurulus tarihi y e sfiresiz degilse, ongorillen siiresh Siireli Olarak Kuruldu ise Siiresi :Siiresiz Ticaret Siciline Tescil Tarihi : ihraccunn hukuki starfish, tabi oldugu mevzuat, ihraccmm kuruldugu hike, kayak merkezinin ve fiili yonetim merkezinin adresi, internet adresi y e telefon ve fax numaralan: thraccimn hukuki starfish Tabi Oldugu Yasal Mevzuat ihraccmm Kuruldugu Merkez Adresi :Anonim $irket :T.C. Kanunlan Telefon y e Faks Numaralan (Tel) : : Omer Avni Mahallesi Monti Caddesi Ttimsah Han No:36 Kat:4 Giimiissuyu / Beyoglu / Istanbul (Faks) : Internet Adresi :www.sekerleasing.com.tr ihraccimn 8deme Sham degerlendirilmesi icin 5nemli olan, ihraccura iliskin son zamanlarda meydana gelmis olaylar haldunda bilgi: Yoktur Yatinmlan Hiram bilgi dokfimanmda yer alman gereken son finansal tablo tarihinden i,apilnus olan bashca yatinmlara ilikin avklama: 7.01k Yoktur thraccimn yonetim orgam tarahndan gelecege yonelik onemli yatinmlar ihraccul baglayiel olarak alman kararlar, yaralan sozlesmeler y e diger girisimler bilgi: -441/4/. AC' ansa"iralama Ininu Col 414., ; g Beyo r vao, IttlIST.. s

16 Yoktur Madde 5.2.2de belirtilen baglapci taahhfitleri yerine getirmek kin gereken finansmanm planlanan kaynaldanna 114kin bilgi: Yoktur ihraccmin borclanma aran sahiplerine karm yukumluluklerini yerine getirebilmesi içiri finemli olan y e grubun herhangi bir ilyesini yfikfindillfik altma sokan veya ona haklar tanwan, olagan ticari faaliyetler dismda inualanmis olan tun' 'Smith sozlesmelerin &eh: Yoktur. 6. FAALIYETLER HAKKINDA GENEL BILGILER 6.1. Ana faaliyet alanlan: Ihracm bilgi dokfimaninda yer alman gereken finansal tablo dfinemlen itibariyle ana firiin/hizmet kategorilerini de icereeek eldlde ihracm faaliyetleri haklunda bilgi: Bankactlik kesiminin tamamlayto sektorii olan finansal kiralama sektoriinde faaliyet gosteren $eker Leasing 1997 ytlinda Sekerbank tarafindan kurulmustur. $irket'in ana faaliyet konusu, yororliikteki mevzuat hilkiimleri cercevesinde yurtici ve yunchst finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmaktir. Leasing, sirketlerin yatinmlannda menkul ye gayrimenkul teminine yonelik ihtiyaclannt karsilamada kullarnlan orta y e uzun vadeli bir finansman yontemidir. Leasing islemlerinde, yabrim malt leasing sirketi tarafindan satin alum ye iinceden yatirtmci lie kari1ikli olarak belirlenen sartlar ve sozlesmede yer alan kira plant karsiligunda yattrimoya kullanchnfir. Yatinmcmin butun yukomlulukleri yerine getirmesine bagh olarak sozlesme donemi sonunda, sembolik bir bedel tizerinden mtilkiyet kiractya devredilir. Seker Leasing, Istanbul Merkez lie Ankara, izmir y e Gaziantep'te bulunan bolge subeleri ye Sekerbank $ubelerinin destegi lie hizmet vermektedir $irketin faaliyet konusu olan leasing islemlerinden dogan alacaklanom mal gruplanna g6re kinlimi ise asag g laki gibidir. Mal Gruplarma g8re Leasing Alacaklari (Bin TL) % % OrOnler Karayolu Tasitlan , ,45 Gemiler y e Suda Ytizen not y e Araelar 138 0, ,26 is y e Bloat Makineleri , ,79 Sagltk Sekttirti y e Estetik Ekipmanlan , ,67 Metal isteme Makineleri , ,80 Tekstit Makineleri 118 0, ,73 Elektronik y e Optik Cihazlar , ,18 Bilgi islem y e Bfiro Sistemleri , ,74 Gavrimenkul , Plastik isleme Makineleri , Turizm Ekipmanlan , Mathaactlik y e Kahn isleme Makineleri 990 0,81 77 li 1 Tarim y e Hay sianctlik Makineleri 749 0,61% 511 Diger Makine y e Ekipmanlar(*) ,

17 TOPLAM I , ,001 Kaynak: Sake( ( Oranierin % 43,00' lik ram: kapsayan Diger Makine y e Ekipmanlarm % 21,11 ini jeneramr, % 10,28 ini enerji Uretirn ekipmanlar: olusturmaktathr. Oz kaynak gereksimi icerisinde olan veya az kaynaklannt yalinm alamnda degerlendirmek isteyen sirketlere avantajlar sunan bir sektorde faafiyet gosteren Sirket, leasing kredilerinin tarihi itibariyle agirlikli olarak % 21'ini maden-metal y e kimya sektartine, % I 7'sini tinansal kuruluslar He makine ve techizat sektottne yonlendimils durumdadm. $irket Sekerbank'm dap= kanallanni da kullanarak sekthr lcredilerinde onemli bir yer tutan KOBI olcegindeki sirketlere ulasarak portfaytinti bilytitmeyi hedeflemektedir. Finansal hizmetier sektoninde faaliyet gosteren $eker Leasing'in aria gelir kalemlerini finansal kiralama faiz gelirleri y e faaliyet kiralamam gelirleri olusturmaktadm ESAS FAALEYET GELIRLERI (Bin TL) % Finansal Kiralama Faiz Gelirleri ,2% ,9% Faaliyet Kiralamast Gelirleri ,8% ,1% Toplam ,0% ,011/ Arastirma we gelistirme shred devam eden onemli nitelikte Brun we hizmetler lie soz konusu Orlin we hizmetlere Riskin arashrma we gelistirme surecinde gelinen asama haklunda ticari hrn aciga cikarmayacak nitelikte kamuya duynrulmus bilgi: Yoktur Bashea sektiirler/pazarlan Faaliyet gosterilen sektorlenpazariar y e ihraccmin bu sektorlerdeki/pazarlardaki yen lie avantaj we dezavantajlan halclunda bilgi: Leasing Sektdrii Genet Bilgiler: finansal kiralarna sektor0, turn diinyada oldugu gibi tilkemizde de bankacilik sektoriimin tamamlaylci sektorti konumunda bulutunaktadm Leasing. Tiirkiye'de bardm kredilerinin ardindan en cok tercih edilen finansal araclardan birisidir. 31 Aral& 2013 tarihli BDDK verilerine gore sektorde 31 sirket faaliyet gostermekle birlikte, F1DER ilyesi sirket sayisi 28'dir. Milyon Polar Finansal Kiralama islem Hacmi e l satk V Kaynak: EIDER (www fider o tr) ,2010, 2011, 2012, 2013 Sektdr Raporlan % a - (http:hwww.fider.orgdr/pagestructure.aspx?intpagestructureno=13&sintlanguageld=0&bytcontentt eeno=158&strhitco ntparam= ) 11,P.P1 f SALKIRA/AMA A. 17 ilk env C 4 tet r://(t,ftsi SAW, Beyeg/ui IST.801% ,,-.--,'2? \ t f r ) 1 1 YE-. 6 /

18 Finansal Kiralama sektor0 danyadaki finans krizinin etkisiyle daralma yasadigi 2009'dan sonra , 2012 ve 2013 yfflannda iyilesen kosullarla birlikte tekrar bilytime stirecine girmisfir ythnda 2.2 milyar dolar seviyesine kadar gerilemis olan sektorun islem hacmi, 2010 ythnda akaladigi ivme He 3.2 milyar dolar, 2011 ythnda 4.9 milyar dolar, 2012 plinda ise 5.4 milyar dolar plinda ise 7 milyar dolar seviyesine ulasnusur plsonu itibariyle Finansal Kiralama sektodinfin islem haemi 2012 rlsonuna gore % 30,41 aims ile 7 milyar dolar seviyesine ulasnusur yilsonunda olan sozlesme adedi ise 2013 yilsonu itibariyle % 11,30 luk anis lie ale olarak gergeklesmistir. Finansal Kiralama Sektorcentin Mal Gruplanna Gtire hlem Hacimleri (Bin ABD Dolan) Deg.(%) Karavolu Tasitlan ,95% Hava Ulasim Araclan ,39% Gemiler y e Suda Ytizen Tait ve Araylar ,62% Demirvolu Ulasim Araclan ,58% is y e insaat Makineleri ,06% Saglik Sekteldi y e Estetik Ekipmanlan ,41% Metal lsleme Makineleri ,03% Ta g il Makineleri ,95% Elektronik ve Optik Cihazlar ,03% Bilgi islem y e Btiro Sistemleri ,67% Gayrimenkul ,29% Plastik isleme Makineleri ,56% Turizm Ekipmanlan ,38% Matbaacilik y e Kagit isleme Makineleri ,83% Tarim y e Hanancilik Makineleri ,16% Diger Makine y e Ekipmanlar ,47% Gene' Toplam ,41% Stizieme Adedi ,30% Kaynak: FIDER 2011, Mal Gruplan (Varlik Kodlanna Gore) Eider Fmansal Kwalama Islemlen Istatistikleri Raporlan (hup://www.fidenorg.tripagestructure.aspx?intpagestructureno=13&sintlanguageld=0&bytcontenttype=3&intpa geno=348/strilitcountparam= ) Finansal Kiralama hlemlerinin Sektorlere Gore Dagibmi ( ) Di ER TAppm IP IMALAT SANAY1 44% % TO /1/ Kaynak: 2013 FIDER IV. Donem y c. e Yank ()net istalistik Raporu (http://www.fider.organwswfiles/documentidocument_337/2013-fider-iv.donem-ye-yillik-ozetdstatirdi SAL A/RALANA A.;. Ü CL I " I a - T n1"wiae;ka-4- nyoalu /1St.D.80/

19 Finansal Kiralama islemlerinin sektorel bazda en yiiksek pay' 2013 plsonu itibariyle % 50 ile hizmet sektoriinde olurken, bunu % 44 ile imalat sanayi sektoni izlemektedir. Finansal Kiralama islemlerinin mal gruplanna gore dagthmda ise 2013 yolsonu itibariyle leasing yolu ile satislarda en yuksek pay' % 26 He is y e insaat makinelerinin aldrgt gortilmektedir. Bunu makine y e ekipmanlan % 22 y e gayrimenkul % 19 ile takip etmistir. Finansal Kiralama islemlerinin mal gruplarma gore dagihmi ( ) Tarim ve Hayvancilik Makineleri 2% Matbaaalik ve Kagit isleme Makineleri 2% Turizm Ekipmanlan 2% Gay Karayolu Taptlan Diger MakinA Ekipmanlar 22% enkul Hava Ulapm BraeIan 2% Gemiler ve Soda Yuzen Tait ye Araclar Demiryolu Ulasim Araelan..0% ve lnsaat Makineleri 26% Saglik Sektorii ve Estetik Ekipmanlan 3% Plastik isleme % Bilgi islem ve Biiro Elektronik ve Op Makineleri Sistemleri Cihazlar 1% 2% 1% Kaynak: 2013 EIDER IV. DOnem y e Y11111: Ozet istatislik Raporu (hupifiwww.fider.orginiwswrilesidocument/document_337/2013-fider-iv.donem-ve-yillik-ozet-istatistik.pdf 13 Aral& 2012 tarihinde kabul edilen 6361 sayill Kanun ile finansal kiralama kapsami Bu kanun kapsammda leasing sirketlerinin daha Once yapamachiclan, operasyonel leasing, sans-geri kiralama yaptlabilmesi, bilgisayar programlannin leasinge konu edilebilmesi, biitiinleyici parca y e eklenti niteligindeki sabit ktymetlerin finansal kiralamaya konu olabilmelerine imkan tarunmasi amaclanmis y e bu durum finansal kiralama sektoriine yeni urunler kazandtrarak finansal kiralama sektoriiniin olumlu }tilde gelismesi saglanmistir. Finansal Kiralama Sektiirii Baal's Temel Metal isleme kineleri 5% Tekstil Makineleri 9% Gelisimi Mango Pay] (%) (Millson TL) Deg. (%)* Alacaklar ,0 84,5 88,1 Takipteki Alacaklar ,9 7,3 6,2 Karstliklar ,4 3,7 3,3 Bankalar ,2 7,3 5,2 Toplam Aktifler ,2 100,0 100,0 Al man Krediler ,1 68,7. Ozkaynaklar ,4 228 Nazim Hesaplar Toplami ,3 119, 'Br mica. )tlin a,ni donemine Kele Kaynak: FIDER-Finansal Kira1ama islemleri Konsolide Bilanco y e Kar/Zarar Tablolan % a (hup://www.fider.org.tripagestruclure.aspx?intpagestructureno=13&sintlanguage1d=0&bytconten geno=34&strilitcourearam= ) IVO: 4071R" trr strarprkirmamalil futtwim9( / -s o lo 4 I '4:1:8353

20 2013 yilinda fmansal kiralama islem hacmi 2012 pima Wire % 30,41 artml*tir yilsonunda bir Cinceki yiiin aym donemine Ore finansal kiralama sektorilniin toplam aktifleri % 39,2 SektOrtin bilancosu degerlendirildiginde aktifler icinde en agirlikli unsurun alacaklar kalemi oldugu anlasilmaktachr. Toplam aktifler icerisinde alacalclann pay] 2013 yilsonunda bir Cinceki rim aym donemine gore artis kaydederek % 84,5'den % 88,1'e cilcmitir. Bankalar hesabinda ise % 1,2 oramnda bir azalma y e bilanco paymda gerileme gortilmektedir. Olumlu bir gelisme olarak, sektoriin takipteki alacalclannin bilanco pap gerilemi tir. Sektoriin kaynak yapisina baluldiginda, ahnan krediler y e tizkaynalclarda 2013 yilsonunda bir tinceki ayni donemine gore, arti gozlemlenmektedir. Ancak Ozkaynaklar % 12,4 oraninda artmakla birlikte, bu kalemin bilanco par bir onceki yihn aym donemiyle azalma kaydederek % 22,8'den % 18,4e dumutur. Nazim hesaplarda 2013 yilsonunda bir onceki phut ayrn donemine gore % 253 arti gorilliirken, bu kalemin bilanco payinda azalma kaydedilmistir. Finansal Kiralama sirketleri gelir tablosu secilmis kalemlerinin gelisimi (Wynn TL) Deg *(%) Finansal Kiralama Gelirleri ,7 finansal Kiralama NI Gelirler ,4 Finansal Kiralama Giderleri ,4 Finansal Kiralama Du, Giderler ,1 Faaliyo Giderkri ,1 Vergi Kar dig] ,9 Net Donem Kari/Zarart ,6 lin (Inca' an ni donemine gore Kaynak: FiDER-Finansal Kiralama islemleri Konsolide Bilaneo y e Kar/Zarar Tablolan hup://www.lider.orgir/pagestructure.aspx?intpagestructureno=13&sintlanguageld=08thytcontenttype=3&intpa geno=34&nrhilcountparam= ) 2013 yilsonunda bir onceki yilin aym donemine gore sektortin net chlinem tan, % 1,6 azalmistir. Finansal kiralama alacaklanndaki artisa ragmen kann azalmasinda finansman giderlerindeki borvlanma maliyetlerinin artisi etkili olmustur yilsonunda bir tinceki yilin aym donemine Ore sektoriin aktif karhhgi y e ozkaynak karliligi azalmistir. Finansal kiralama sektoriiniin takibe dontistim oram ise 2013 plsonunda bit onceki yilin ayni donemine gore azalarak % 6,54 olarak gerceklesmistir. Sektoriin alacaklannin takibe doniisiim oram 2010 yilindan itibaren diismektedir. BDDK'nin "Finansal Kiralama, Faktoring y e Finansman Sirketlerince Alacaklan icin Aynlacak Karsiliklara ilikin Usul y e Esaslar Haklunda Teblig"i dogrultusunda karsilik aynlmasi nedeniyle aynlan karsiliklarda bu donemde Onceki doneme gore % 23,38 anis olmustur. Karsilik oram ise bu donemde % 52,99 dilzeyinde bulunmaktadir. Finansal Kiralama. Faktoring y e Finansman Sirketlerinin Alacaklan icin Aynlacak Kamliklar BOOK tarafindan clicanlan teblig lie kurallara baglanmistir. 20 Temmuz 2007 tarihli Gazetede yayimlanan yeni teblige Wire Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman alacaklanna iliskin dogmu veya dogmasi beldenen zararlanm bu Teblig hiikiimlef Muhasebe Standartlan'na ("TMS - ') y e Banka 1311 Mali Kurumlarca Uygulanac Tat nti Hesap Ham y e izahnamesi Halclunda Teblige uygun olarak muhasebelqtirecekleri almaktadir. Wif* NUL KIRALARLIt THmsah Han No.3 to _Th

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

TASLAK. % 33,7603 dir.

TASLAK. % 33,7603 dir. ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN BORÇLANMA ARAÇLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 05 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE ONAYLANAN İHRAÇÇI BİLGİ DÖKÜMANINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERE

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 22/05/2015 tarih ve 13/635 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 05/06/2014 tarih ve 17/549 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 04 Mart 2016

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 22/05/2015 tarih ve 13/635 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU 31 Aralık 2012 A-Şirket Hakkında Şirketin Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi 03.03.2000

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş.

Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş. Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş. Finansman Bonosu Halka Arzı Yatırımcı Sunumu Haziran 212 Yasal Uyarı Beyanı Söz konusu doküman yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Şeker Faktoring

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

RABOBANK A.Ş. 31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

RABOBANK A.Ş. 31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu RABOBANK A.Ş. 31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu I. GENEL BİLGİLER a. Rabobank A.Ş. Hakkında Özet Bilgi ve Tanıtıcı Bilgiler Bankanın ticari unvanı Rabobank Anonim Şirketi Ticaret sicil numarası 907356

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Şekerbank T.A.Ş. Borçlanma Aracı İhracı Yatırımcı Sunumu

Şekerbank T.A.Ş. Borçlanma Aracı İhracı Yatırımcı Sunumu Şekerbank T.A.Ş. Borçlanma Aracı İhracı Yatırımcı Sunumu Ağustos 2015 Yasal Uyarı Beyanı Söz konusu doküman yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Şekerbank T.A.Ş. tarafından

Detaylı

Şekerbank T.A.Ş. Borçlanma Aracı İhraçı Yatırımcı Sunumu. Ocak 2015

Şekerbank T.A.Ş. Borçlanma Aracı İhraçı Yatırımcı Sunumu. Ocak 2015 Şekerbank T.A.Ş. Borçlanma Aracı İhraçı Yatırımcı Sunumu Ocak 2015 Yasal Uyarı Beyanı Söz konusu doküman yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Şekerbank T.A.Ş. tarafından kamuya

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

RABOBANK A.Ş. 30 Haziran 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

RABOBANK A.Ş. 30 Haziran 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu RABOBANK A.Ş. 30 Haziran 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu I. GENEL BİLGİLER a. Rabobank A.Ş. Hakkında Özet Bilgi ve Tanıtıcı Bilgiler Bankanın ticari unvanı Rabobank Anonim Şirketi Ticaret sicil numarası

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 30.12.2013/226-1 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Finansal Kiralama, Faktoring Ve

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

ġeker FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ ARA DÖNEM YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ġeker FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ ARA DÖNEM YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ġeker FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ ARA DÖNEM YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 30 Eylül 2012 A-ġirket Hakkında ġirketin KuruluĢu ve Tarihsel GeliĢimi 03.03.2000

Detaylı

FAKTORİNG SEKTÖRÜ 2012 YILI VERİLERİ

FAKTORİNG SEKTÖRÜ 2012 YILI VERİLERİ FAKTORİNG SEKTÖRÜ YILI VERİLERİ Şubat 2013 Faktöring Şirketleri - Finansal Göstergeler (Milyon TL) 2008 2009 2010 Toplam Aktifler 7.763,82 10.407,04 14.466,71 15,644.09 18.178,80 Faktoring Alacakları 5.591,17

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 11/11/2016 tarih ve 31/1118 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2013

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

ŞEKERBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

ŞEKERBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan başvuru incelenmekte olup, iş bu İhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005 Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Türk Bankacılık Sistemi 2005 * 1. Genel Değerlendirme Bankacılık sisteminde, 2005 yılında en önemli gelişme, yabancı yatırımcıların bankacılık sistemine doğrudan veya

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 21/04/2017 tarih ve 18/603 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI

ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI Bu bölümün sonunda yer alan sektörün mali tabloları 123 aracı kurumdan alınan veriler konsolide edilerek oluşturulmuştur.

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI KONSOLIDE BILANÇOSU Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,825 33,219 57,044 9,525 30,278 39,803

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

RABOBANK A.Ş. 30 Haziran 2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu

RABOBANK A.Ş. 30 Haziran 2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu RABOBANK A.Ş. 30 Haziran 2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu I. GENEL BİLGİLER a. Rabobank A.Ş. Hakkında Özet Bilgi ve Tanıtıcı Bilgiler Bankanın ticari unvanı Rabobank Anonim Şirketi Ticaret sicil numarası

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Şeker Faktoring A.Ş. Borçlanma Aracı İhracı Yatırımcı Sunumu. Ağustos 2016

Şeker Faktoring A.Ş. Borçlanma Aracı İhracı Yatırımcı Sunumu. Ağustos 2016 Şeker Faktoring A.Ş. Borçlanma Aracı İhracı Yatırımcı Sunumu Ağustos 2016 Yasal Uyarı Beyanı Söz konusu doküman yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Şeker Faktoring A.Ş. tarafından

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Borçlanma Aracı İhracı Kurumsal Yatırımcı Sunumu Mayıs 2015 Yasal Uyarı Beyanı Söz konusu doküman yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Şeker Finansal

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon Performans Sunum Raporu 13.05.2016

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 25 Şubat 2013 30 Haziran 2015 tarihi

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM 24 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28861 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Tahvil İhracı Kurumsal Yatırımcı Sunumu. Aralık 2012

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Tahvil İhracı Kurumsal Yatırımcı Sunumu. Aralık 2012 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Tahvil İhracı Kurumsal Yatırımcı Sunumu Aralık 2012 Yasal Uyarı Beyanı Söz konusu doküman yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Şeker Finansal Kiralama

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu )

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle yatırım performans konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor PORTFÖYE BAKIŞ

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008 Bankacılık sektörü 2002-2008 Mart Mayıs 2008 Sunumun içeriği I- Finansal sektörün büyüklüğü ve kamu ile ilişkisi II- Bankacılık sistemine ilişkin bilgiler III- Büyüme IV- Bilanço yapısında değişme V-Risk

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı