ŞEKERBANK T.A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 2013 UYUM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞEKERBANK T.A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 2013 UYUM RAPORU"

Transkript

1 ŞEKERBANK T.A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 2013 UYUM RAPORU

2 İÇERİK 1. Kurumsal İlkelerine Uyum Beyanı 3 BÖLÜM-1 PAY SAHİPLERİ 3 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 3 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 4 4. Genel Kurul Toplantıları 5 5. Oy Hakları ve Azlık Hakları 6 6. Kar Payı Hakkı 6 7. Payların Devri 6 BÖLÜM-II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 6 8. Bilgilendirme Politikası 6 9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Faaliyet Raporu 7 BÖLÜM 3 MENFAAT SAHİPLERİ Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat Sahiplerinin e Katılımı İnsan Kaynakları Politikası Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 9 BÖLÜM 4 YÖNETİM KURULU Kurulu nun Yapısı, Oluşumu Kurulunun Faaliyet Esasları Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Risk i ve İç Kontrol Mekanizması Şirketin Stratejik Hedefleri Mali Haklar

3 1. Kurumsal İlkelerine Uyum Beyanı Finansal performans kadar kurumsal yönetim uygulamalarının öneminin de bilincinde olan Bankamız, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal İlkelerine prensip olarak uyum kararı almış olup Kurumsal İlkeleri Uyum Raporu, Şekerbank T.A.Ş. nin ( Banka ) SPK Kurumsal İlkelerine olan inancı ve yönetim mekanizmalarını güçlendirerek geçmişten gelen köklü kurumsal yapısı ve anlayışı ile uluslararası ilkeler ve sektör uygulamaları da dikkate alınarak hazırlanmıştır. Pay sahipleri, yatırımcılar ve menfaat sahiplerinin Bankanın faaliyetleri hakkında bilgilendirilmelerini teminen internet sitemizin içeriği genişletilmiştir. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum hususundaki çalışmalarımız yıl boyunca devam etmiştir. Bu doğrultuda; Sermaye Piyasası Kurulu nun belirlemiş olduğu Kurumsal yönetim kriterlerine uyum çalışmaları çerçevesinde uluslararası derecelendirme şirketi ISS Corporate Services, Inc. (ISS), Bankanın olan kurumsal yönetim derecelendirme notunu revize ederek e yükseltmiştir. ISS, Bankaya Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Kurulu uygulamaları kapsamında değerlendirme yapmıştır. Alt Kategoriler Ağırlık Alınan Notlar Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Kurulu Toplam BÖLÜM-I PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Banka hissedarlarının pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer banka içi düzenlemelere uyumu sağlamak ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak gerekli önlemleri almak üzere, 2005 yılında İştirakler ve Ortaklarla İlişkiler Birimi kurulmuş olup tarih ve 22 sayılı Bankamız iç sirküsü ile tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Mali Kontrol, Muhasebe ve İştirakler Müdürlüğü ne bağlanmıştır tarih ve 30 sayılı iç sirkü ile Mali Kontrol, Muhasebe ve İştirakler Müdürlüğü nün adı Mali Kontrol, İştirakler ve Pay Sahipleri Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. Banka, pay sahipleriyle olan ilişkilerini, tarihi itibariyle Mali Kontrol, İştirakler ve Pay Sahipleri Müdürlüğü ile Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü aracılığıyla yürütmektedir

4 Mali Kontrol, İştirakler ve Pay Sahipleri Müdürlüğü Adı Soyadı Ünvanı Telefon No adresi Lisans Belgesi Orhan Grup ULUYOL Başkanı İrem SOYDAN GÜLER Birim Müdürü Sibel KIRMIZILAR Özcan DEMİR Yönetmen Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı, Kurumsal Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı Yönetmen Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü Adı Soyadı Ünvanı Telefon No adresi Lisans Belgesi Gülfer Grup TUNCAY Başkanı Oya SARI Birim Müdürü Ayşim Uzman SELÇUK İrem BULAT Uzman yılında özel durum açıklamaları, internet sitesinin güncellenmesi, yıllık ve ara dönem faaliyet raporu hazırlanması, Genel Kurul toplantılarının yapılması, ara dönem ve yılsonu mali verileri ve Banka ile ilgili sunum hazırlanması, pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerle toplantı yapılarak gelen soruların cevaplanması, sermaye artırımının yapılması ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum hususunda çalışmaların yapılması faaliyetleri yürütülmüştür. Dönem içi başvuru sayısı: 2013 yılında 30 a yakın kurumsal yatırımcı ile görüşme yapılmış, telefon ve e-posta ile gelen tüm bilgi taleplerine yanıt verilmiştir. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler ortaya çıktığında veya öğrenildiğinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile duyurulmaktadır. Bankanın internet sitesinde İngilizce ve Türkçe olarak düzenlenen yatırımcı ilişkileri ve kurumsal yönetim başlıkları altında başta yatırımcılar ve hissedarlarımız olmak üzere kamuya yönelik bilgileri içeren ana sözleşme, ortaklık yapımız, Kurulu hisse senedi bilgisi, finansal bilgiler, özel durum açıklamaları, faaliyet raporlarımız, yatırımcı ilişkileri sunumu, Genel - 4 -

5 Kurul Toplantısı, izahname ve sirküler, ticaret sicil, yatırımcı iletişimi başlıkları altında detaylı bilgiler sunulmaktadır. Ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerimizin her türlü bilgi talebi karşılanmaktadır. Bankamız ana sözleşmesinde özel denetçi atanması talebine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bankamıza dönem içinde özel denetçi tayini ile ilgili herhangi bir talep yapılmamıştır. 4. Genel Kurul Toplantıları 21 Mart 2013 tarihinde Olağan Genel Kurul toplanmış, aynı anda Elektronik Genel Kurul Sistemi aracılığı ile de Elektronik İmza Sertifikasına sahip pay sahiplerinin katılımı sağlanmıştır. Olağan Genel Kurulda nisap %86.56 gerçekleşmiş olup medya katılmamıştır. Genel Kurul Toplantı tarihlerinden üç hafta önce ortaklar pay defterinde yazan ortaklara posta yoluyla toplantıya davet mektubu gönderilmiş, ayrıca toplantı ilanları Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile birlikte Türkiye genelinde yayın yapan günlük iki gazetede vekaletname örneğini içerir şekilde yayınlanmıştır. Faaliyet raporumuz Genel Kurul Toplantısı öncesinde yasal süreler içerisinde ortaklarımızın bilgi ve incelemesine sunulmuştur. Nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantılarına katılımını teminen Ortaklar Pay Defteri ne kayıt için herhangi bir süre söz konusu değildir. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla; Genel Kurul gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme notu hazırlanarak toplantı tarihlerinden üç hafta önce internet sitesine konulmuştur. Banka genel kurullarında bütün pay sahiplerimiz gündeme ilişkin konularda görüş beyan etme ve soru sorma hakkına sahip olup bu anlamda herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Ayrıca Genel Kurul Toplantılarında pay sahipleri tarafından gündem maddeleri ile ilgili olarak öneri de verilmekte söz konusu öneriler yasal prosedüre uygun şekilde oylanmak suretiyle sonuçlandırılmaktadır. Önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikte kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmemizde bir hüküm bulunmamakta olup limitleri dahilinde Genel Müdürlük ve Kurulumuz yetkilidir. Söz konusu kararın Kurulu görevleri içerisinde olmasının gerekçesi kararların daha hızlı alınmasını sağlamaktır. Bununla birlikte Kurulu faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider hesapları ile murakıplar tarafından hazırlanan rapor, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, Kurulu nun kar dağıtımına ilişkin teklifi, yıl içinde boşalan Kurulu üyeliğine yapılan atamalar, Ana Sözleşmede yapılan değişiklikler, alım satımı ve kiralaması yapılan gayrimenkuller, giderler, ödenen vergiler, yıl içinde yapılan yardım ve bağışlar Genel Kurul un bilgisine ve ibrasına sunulmaktadır. Banka Ana Sözleşmesi hükümlerine göre vekaleten oy kullanılması mümkündür. Ana Sözleşmemizin 55 inci maddesine göre pay sahipleri genel kurul toplantılarında oy kullanma haklarını bizzat kullanabilecekleri gibi pay sahibi olan veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla da kullanabilirler. Genel kurul tutanakları aynı gün özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulmakta, Banka nın internet sitesinde yayımlanmakta ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmektedir

6 Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun tarihi itibariyle yürürlüğe giren 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan elektronik genel kurul sistemini kullanarak, hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanımaktadır. 5. Oy Hakları ve Azlık Hakları Ana sözleşmede imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır. Banka nın, karşılıklı iştirak içinde olduğu bir şirket bulunmamaktadır. Bankamız Ana Sözleşmesi 51nci maddesinde azlık hakları sermayenin en az yüzde 5 ine sahip olan hissedarlara verilir ve özel gündem maddeleri talep etmeyi içerir. 6. Kar Payı Hakkı Bankamız hisse senetleri üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Bankamız hisse senetlerine ilişkin kar dağıtım esaslarına Banka nın internet sitesinde bulunan Banka Ana Sözleşmesinde ve faaliyet raporunda ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Bankamız kar dağıtım politikası bu şekilde pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Kar dağıtımına ilişkin Ana Sözleşmede yer alan düzenleme dışında bir politika oluşturulmamıştır. Kar dağıtımı Genel Kurul Toplantısında görüşülen gündem konuları arasında olup pay sahiplerinin onayına sunulmakta ve genel kurul tarafından onaylanıp uygulanmaktadır yılında Genel Kurul Kararına göre ve Bankanın net değerini artırmak için 2012 yılı karı temettü olarak dağıtılmamış, özkaynaklar altında yedeklere aktarılmıştır. 7. Payların Devri Bankamız Ana Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. BÖLÜM-II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8. Bilgilendirme Politikası Kurulumuz tarafından Bankamız Bilgilendirme Politikası; Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul düzenlemelerine ve Kurumsal İlkelerine uyumlu olarak oluşturulmuş olup internet sitesinde yayımlanmaktadır. Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve şirkete yöneltilen soruları cevaplamak üzere Mali Kontrol, İştirakler ve Pay Sahipleri Müdürlüğü ile Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü görevlendirilmiştir. Bilgilendirme politikasının yürütülmesi ile sorumlu olan kişilerin isimleri ve görevlerine mevcut raporun Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi bölümünde yer verilmiştir. Bilgilendirmeler özel durum açıklamaları, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, mali tablo ve raporlar, internet sitesi, yatırımcı toplantıları, sunumlar, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, - 6 -

7 Resmi Gazete, günlük gazete ilan ve duyuruları ve basın bültenleri aracılığı ile yapılmaktadır. 9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Bankamız internet sitesinin adresleri ve dir. Sitede SPK Kurumsal İlkeleri II. Bölüm madde de sayılan bilgilerden ticaret sicili bilgisi, ortaklık yapısı ve üst yönetim kadrosu, değişikliklerin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri nin tarih ve sayısı ile birlikte Banka Ana Sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, periyodik mali tablo ve raporlar, izahname ve halka arz sirkülerleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, gündem maddelerine ilişkin bilgi notu, bu toplantıların katılımcıları, cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, derecelendirme raporları, Kurumsal Politikası, Çıkar Çatışması Politikası, Bilgilendirme Politikası, Etik İlkeler ile sıkça sorulan sorular ve cevapları yer almaktadır. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan Internet sitesi sürekli güncel tutulmaktadır. Kurumsal İlkelerinde belirtilen tüm hususlara internet sitesinde yer verilmektedir. 10. Faaliyet Raporu Bankamız yıllık faaliyet raporu; Kurumsal İlkeleri, BDDK nın Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanmakta ve belirtilen tüm hususlara yer verilmektedir. BÖLÜM 3 MENFAAT SAHİPLERİ 11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda Banka tarafından genel kurul tutanakları, özel durum açıklamaları, basın bültenleri, Şeker Bülten, toplantılar, elektronik posta ve internet sitesi aracılığı ile bilgilendirilmektedir. Çalışanların bilgilendirilmesi amacıyla kurumsal portal mevcuttur. Kurum içi bilgi paylaşım sistemi olan Şeker.net ile tüm duyurular kağıt ortamı yerine sistem aracılığı ile yapılmaktadır. Ayrıca menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi ve varsa talep veya şikayetlerini e iletebilmeleri için bir model oluşturulmuş olup internet sitesinde yayınlanmaktadır. 12. Menfaat Sahiplerinin e Katılımı Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda Kurulu tarafından bir model oluşturulmuş olup internet sitesinde yayınlanmaktadır. Ayrıca personelin yönetime katılımı her zaman teşvik edilmekte, personelin işin iyileştirilmesine yönelik önerileri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve ödüllendirilmektedir. Banka müşterileri, Banka i tarafından gerekli şekilde değerlendirilen istek/şikayetlerini şubeler, internet sitesi (www.sekerbank.com.tr ve ve Çağrı Merkezi ( ) aracılığıyla bildirirler. Bankamız Kurulu nun onayladığı çıkar çatışması politikasında; personel ve üçüncü kişilerin istek, öneri ve şikâyetlerinin nasıl değerlendirileceği ile ilgili şemaya yer verilmiştir. Ayrıca Banka vizyonuna bağlı Sürekli Gelişim değerimiz kapsamında uygulamaya alınan Bir Önerim Var Sistemi ile çalışanlardan gelen önerilerin değerlendirilip ödüllendirilerek değişim ve gelişimi teşvik etmek, motivasyonu artırmak amaçlanmıştır

8 Uygun bulunan tüm öneriler için ilgili birimler tarafından çalışma planları oluşturulmakta, sistem geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Çalışılan ve hayata geçirilen öneriler için banka geneline düzenli olarak bilgilendirme yapılmaktadır. 13. İnsan Kaynakları Politikası; İnsan Kaynakları Bankanın etik değerleri yaşatmak, çalışanlara örnek olmak ve desteklemekle sorumludur. İnsan kaynakları politikasının belirlenmesi ve uygulamasında aşağıda belirtilen temel ilkeler esas alınır. Personel arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm çalışanların mesleki ve kişisel gelişimi için gerekli olan ortam ve şartları sağlamak, Görev, sorumluluk ve performansa bağlı adil ücret sistemi uygulamak, Bankanın hedefine ulaşmak için ihtiyaç duyulan işin niteliğine göre uygun yetkinlikte insan kaynağını Bankamıza kazandırmak, geliştirmek, eğitim programları ile desteklemek, elde tutmak ve yedekleme planlarını oluşturmak, Bir üst ünvana yükselmek için gerekli koşulları sağlayan personele kariyer imkanları sunmak, Personele yaratıcı düşünmeye ve işlemleri geliştirecek yeni fikirler üretmeye özendirecek bir iş ortamı sağlamak, görüş ve önerilerini ifade edebileceği iletişim kanallarını açmak, Personelin ortak hedefler etrafında buluşmalarını sağlamaya çalışmak, kurum kültürünün paylaşılmasını ve kuruma bağlılığı sağlamak, Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma olanakları sağlamak, Başarılı olan personelin ödüllendirilmesini sağlamak, Personelin verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak, maliyet bilinci içinde çalışmasını sağlamaktır. Bankamızda İnsan Kaynakları sistemleri; Eğitim Müdürlüğü nün tüm çalışanların Kariyer Okulları eğitimleriyle kariyerlerini geliştirme, İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile de İşe Alım ve Kariyer i, Performans i, Ücret i ve Raporlama, Bordro ve Özlük üzerine kurguludur. İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Bankanın hedefleri doğrultusunda diğer Birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmakta; işe alım aşamasında ilgili pozisyon için doğru hedef grubuna ulaşarak işe en uygun adayın seçilmesini amaçlamaktadır. Tüm adaylar Yetkinlik bazlı mülakat aşamasından geçmekte olup mülakatlar İK İşe Alım ve Kariyer i sorumlusu ile birlikte ilgili Yöneticisi/İşkolu Yöneticisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Bankacılık deneyimi olmayan adayların uygulanan testlerde (Genel Yetenek, Genel Kültür Testi, Kişilik envanteri vb.) başarılı olması, deneyimli adayların da pozisyonun gerektirdiği bilgi, deneyim ve yetkinliklere sahip olması beklenmektedir. Ayrıca tüm adayların kurum kültürüne uygun, açık iletişim ve sürekli gelişime inanan, müşteri ve sonuç odaklı, pozisyon için gerekli eğitim ve yabancı dil bilgisine sahip olmasına önem verilmektedir. Bankamızda çalışanların verimliliğini arttırmak ve başarılarını ödüllendirmek için hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Oluşan açık pozisyonlar öncelikle kurum içerisinden giderilmekte, belirlenen kariyer planları doğrultusunda Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim ve gelişim programları ile desteklenmektedirler

9 Bankamızda terfiler yılda iki kez gerçekleşmektedir. Çalışanlar göstermiş oldukları başarılı performans ve ilan edilmiş kriterleri sağlayarak bir üst ünvana terfi edebilmektedirler. Bankamız bünyesinde örgütlü Banka-Sigorta İşçileri Sendikası na (Basisen) üye olan çalışanlarımız Kapsam İçi personel olarak nitelendirilmekte ve her işyerinde en az bir kişi ile temsil edilmektedir. Bankamız ile Basisen arasında imza olunan ve iki yılda bir yenilenen Toplu İş Sözleşmesi ile Kapsam İçi personelin parasal ve özlük hakları ile ilgili konular düzenlenmektedir. Kapsam dışı personelin ücret ve özlük hakları belirlenirken Bankacılık sektörü ücret ve uygulama analizleri, her bir görev için belirlenmiş ücret skalaları ve çalışanların bireysel performansı dikkate alınmaktadır yılında Bankamızda Ücret i Komitesi, BDDK nın Kurumsal İlkeleri ne ilişkin yönetmeliğinin altıncı ilkesi kapsamında faaliyet göstermek amacı ile kurulmuştur. Ücret i Komitesi, BDDK Kurumsal İlkelerine uyum kapsamında Kurulu adına ücret yönetimine ilişkin uygulamaların izlenmesinden, Bankaların etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasından, ücretlendirme politikasını gözden geçirip ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen önerilerin Kurulu na sunulmasından ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer sorumlulukları ile Kurulu tarafından bu çerçevede verilen görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Yıl içerisinde en az bir kere toplanan bu komite, Prim ödemeleri, Toplu İş Sözleşmesi, kapsam dışı personel ücret artışları öncesi artış oranları ve yöntemini belirleyerek Kurumsal ilkeleri çerçevesinde uygulanmasını sağlamayı amaçlamaktadır yılında yapılan Ücret i Komitesi toplantısında, Bankamızdaki ücret sistemi hakkındaki politikalar ve uygulamalar gözden geçirmiştir. Söz konusu toplantı kapsamında alınan kararlar ve Bankamızın uygulamakta olduğu ücretlendirme sistemi ve politikaların devamı konusunda mutabık kalınmıştır. Bankamız kurum kültürü ve yönetim ilkeleri doğrultusunda hazırlanmış Etik İlkelerimiz çalışma düzenimizin ayrılmaz bir parçası olup ayrıca internet sitemizde de yayınlanmaktadır yılında çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda bir şikâyet olmamıştır. 14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından Banka ve çalışanlar için etik ilkeler oluşturulmuş ve 25 maddeden oluşan bu kurallar Banka nın bilgilendirme politikası çerçevesinde internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. Tüm çalışanlar ve yöneticiler Etik İlkeleri imzalamış olup bu ilkeleri işlerinde uygulamaktadırlar. Şekerbank ın sürdürülebilir kalkınma stratejisinin temelleri kuruluşuna dayanmaktadır. Anadolu da binlerce girişimcinin küçük birikimleriyle tarımın finansmanını sağlamak, üretimi ve toplumsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 12 Ekim 1953 te kurulan Şekerbank, kuruluşundaki ruhu hiçbir zaman kaybetmemiş ve 60 yılı aşan yolculuğunda faaliyetlerini sürdürülebilir kalkınma anlayışı çerçevesinde yürütmüştür. Anadolu Bankacılığı olarak tanımladığı misyon doğrultusunda, bankacılık hizmetleriyle tanışmamış kesimleri de bankacılıkla tanıştırıp sadece büyük şehirleri ve büyük firmaları - 9 -

10 değil, Anadolu daki bölge ve şehirlerden gelen projeleri de öncelikleri arasına alan Şekerbank, tüm paydaşlarına değer katarak büyümektedir. Şekerbank ın yüzde 65 i Anadolu da, 71 il, 101 merkez dışı ilçede bulunan ve birçoğu yarım asırdır aynı noktada hizmet veren şubeleri ile yerel davranabilme yetkinliğine sahip, sahanın ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilen insan kaynağı, sürdürülebilir kalkınma stratejisinin en önemli dayanağını oluşturmaktadır. Bu çerçevede Şekerbank, kırsal kalkınmaya destekten kurumsal yönetim süreçlerine, merkez dışını da içine alan kültür-sanat projelerinden alternatif kredilendirme süreçlerine 60 yıldır Şekerbank kültürüyle imza attığı her başarının ortak paydası olan sürdürülebilir kalkınma alanındaki öncü rolünü devam ettirmektedir. Şekerbank sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerini ve bu alandaki temel taahhütlerini şu başlıklarda toplamıştır: Enerji verimliliği alanında tabana yaygın bir farkındalık oluşturup bu alandaki yatırımları uygun koşullarda finanse etmek, Üretimi desteklemek, Bankacılık hizmetlerinden yeterince faydalanamayan kesimlere ulaşmak, Alternatif kredilendirme süreçleri ile daha çok çiftçi, esnaf ve işletmeyi desteklemek, Özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşları işbirlikleri ile sosyal platformlar oluşturmak, Yerel bankacılıktaki bilgi birikimi ile uluslararası finans kuruluşları ve Anadolu nun KOBİ leri arasında uzun vadeli, sürdürülebilir finansman köprüsü kurmak, Eğitim ve sağlık alanlarında hem bankacılık hem de sosyal projelere uzanan çalışmalar gerçekleştirmek, İklim değişikliği ile mücadele platformlarında yer almak, Çevre duyarlılığını kredilendirme süreçlerine taşımak, Kurumsal yönetim süreçlerinde öncü rol almak, Kültür-sanat projelerinde merkez dışını da içine alan bir anlayış benimsemek. Enerji Verimliliği ve Tasarruf EKOkredi ile 50 bine yakın kişi enerji verimliliği ile tanıştı Sürdürülebilir kalkınma anlayışı çerçevesinde benimsediği presipleri bir yönetmelikle de düzenleyen Şekerbank, bu yönetmelik çerçevesinde yürütülen çalışmaları ve son yıllarda dünya gündeminin ön sıralarında yer alan enerji tasarrufu ve verimliliği konusundaki ulusal ve uluslararası iş birliklerini, 2009 Mayıs ayında EKOkredi; Enerjiyi ve Emeği koruyan kredi adlı ürünü ile somutlaştırmıştır. Şekerbank, bu ürün ile enerji tasarrufu yatırımlarını ve harcamalarını uygun koşullarda finanse etmenin yanı sıra iletişim çalışmaları ve STK işbirlikleri ile enerji verimliliği ile ilgili olarak toplum genelinde tabana yaygın bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Şekerbank EKOkredi ile bugüne kadar 50 bine yakın kişiyi enerji tasarrufu ile tanıştırmıştır. Böylece 2.9 milyon ton CO₂ salımı engellenmiş ve 37 bine yakın konut yalıtılarak 114 milyon metreküp doğalgaz tasarrufu sağlanmıştır. Şekerbank, sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı alanındaki uluslararası bilinirliği sayesinde, bilançosundaki yabancı kaynağın yüzde 15'ini enerji verimliliği yatırımlarına finansman sağlamak üzere edinmiştir

11 Enerji ihtiyacının %72 sini ithal eden ülkemizde, elektrik tüketiminin yüzde 40 ı binalarda gerçekleşmektedir. Şekerbank, EKOkredi çerçevesinde yaptığı çalışmalarla boşa harcanan emeğin korunmasına ve bu yolla tasarruf sağlanmasına ilişkin yerelden ulusala farkındalık sağlamak üzere birçok faaliyette bulunmaktadır. Bu çerçevede, tüketicileri, reel sektörü ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmeyi başaran EKOkredi, geniş bir yelpazede hem ülkemiz ekonomisine hem de sürdürülebilir kalkınmaya yönelik faydalar sağlamaya devam etmektedir. Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı nda Türkiye yi temsil... Şekerbank ın EKOkredi ürünü, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, Haziran 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı nda Türkiye yi temsil etmek üzere seçilen en iyi uygulamalardan biri olmuştur. EKOkredi, sürdürülebilirlikte en iyi uygulamalar kapsamında T.C. Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen değerlendirme sonucunda, söz konusu zirvede, finans sektöründen ülkemizi temsil eden tek proje olarak yer almıştır. Şekerbank, bu önemli platformda ülkemizi temsil eden EKOkredi ile doğayı ve emeği korumaya devam etmektedir. Karbon Saydamlık Projesi kapsamında karbon emisyon ölçümü Şekerbank ayrıca, global düzeyde yürütülen ve iklim değişikliğine yol açan karbon envanteri çıkarma ve bu salımları yönetme amacı taşıyan Karbon Saydamlık Projesi (CDP, Carbon Disclosure Project) 2010 raporuna, Türkiye den giren 5 bankadan biri olmuştur yılından başlayarak kendi karbon emisyon ölçümünü yapan Banka, her yıl ölçümlerini sürdürerek söz konusu projede yer almaya devam etmektedir. Tabana Yaygın Bankacılık Kapımız Esnafa Açık platformu Şekerbank, reel sektör-kamu-finans sektörü-stk işbirlikleri ile enerji verimliliği, esnaf, tarım gibi sürdürülebilir kalkınmada büyük öneme sahip başlıklarda sosyal platformlar oluşturmaktadır. Bu bağlamda banka, 60 ıncı kuruluş yılında ülkemiz için ilk ve tek olan, esnafa özel Kapımız Esnafa Açık platformunu hayata geçirmiştir. Şubat 2013 te, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı himayesinde, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nun (TESK) desteğiyle lansmanı yapılan ve her ayın 15 inin Esnaf Günü ilan edildiği Açık platformu kapsamında; esnafın iş hacminin artması ve bu sayede kapılarının hep açık kalması, üretimin ve beraberinde ülke ekonomisinin canlanması hedeflenmektedir. Şekerbank, Açık platformu ile tüketicileri her ayın 15 inde esnaftan alışveriş yapmaya teşvik etmektedir. Şekerbank, üstlendiği sosyal misyon doğrultusunda Açık platformunda esnafın temel paydaşlarını bir araya getirmiştir. Dev markaların el ele verdiği Açık platformu kapsamında; Vodafone, Coca-Cola İçecek, Visa, Pınar, Milangaz gibi önemli markalar Her Ayın 15 i Esnafın Günü ne özel hem esnafa hem de tüketiciye özel kampanyalar düzenlemektedir. Bankacılık hizmetleriyle tanışmamış kesimlere özel mikro finansman hizmeti KOBİ tanımı içinde yer alan ancak yapıları gereği hem KOBİ lerden hem de bireysel müşterilerden ayrılan esnaf, mikro işletme, küçük işletme sahibi olan kesimin, bankacılık hizmetlerinden yeterince faydalanamadığı gerçeğinden hareketle Şekerbank, bu segmente

12 özel alternatif kredilendirme süreçleri geliştirmiştir. Şekerbank Anadolu Bankacılığı misyonu ile ülkemizde bir ilk olarak, bu nitelikte müşteriler için nakit akışına dayalı kredilendirme adıyla bir mikro analiz yöntemi uygulamaya başlamıştır. Hem esnaf hem de belli yörelerde tarım sektöründeki müşterilere özel uygulanan bu süreçte, kırsal kökenli müşterilerin zirai ve ticari tüm üretimi bir arada değerlendirilip daha önce hiç banka kredisi kullanmamış olsa bile finansman sağlanabilmektedir. Uluslararası danışmanlık firmaları ile birlikte geliştirilen ülkemizin ilk mikro finansman kredi süreci uygulamasını başlatan Şekerbank, bu hizmeti ile 20 bine yakın çiftçi, esnaf ve işletme sahibinin ilk kez bankacılıkla tanışmasını sağlamıştır. Uluslararası finans kuruluşları ile Anadolu KOBİ leri arasındaki köprü Şekerbank uluslararası finans kuruluşları tarafından özellikle Anadolu da yerele, üreticiye, esnafa, KOBİ lere ulaşmada Türkiye nin anahtar bankası olarak görülmektedir. Şekerbank ın bilançosunda bulunan 700 milyon USD ye yakın yabancı fonlamanın yüzde 70 ini tarım, esnaf ve KOBİ müşterileri için edinilen kaynak oluşturmaktadır yılında dünyanın ilk KOBİ kredileri teminatlı Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) ihracını gerçekleştiren Şekerbank, uluslararası finans kuruluşları ile Anadolu nun KOBİ leri arasında sürdürülebilir bir finansman köprüsü kurmuştur. KOBİ VTMK programı kapsamında Eylül 2011 den bu yana toplam 776 milyon TL lik ihraç gerçekleştiren Şekerbank, sağlanan kaynağı, uzun vadeli ve sürdürülebilir finansman desteği olarak yine esnaf, KOBİ ve işletmelere üretimi desteklemek amacıyla yönlendirmektedir. Uluslararası piyasalarda yapılandırılan ilk Türk Lirası borçlanma işlemi özelliği taşıyan bu işlem, sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi sürecinde bankacılık sektörünün alternatif kaynaklar oluşturması açısından örnek bir model oluşturmaktadır. Kırsal Kalkınma Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile Şekerbank arasında IPARD Programı'nın desteklenmesi amacıyla protokol imzalanmıştır. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı - Kırsal Kalkınma Programı kapsamında, Türkiye genelinde özellikle kırsal bölgelerde yatırım projelerine finansman talep eden girişimciler, yüzde 65 e varan oranlarda hibe desteği alırken kalan öz kaynak tutarını kredi niyet mektubu ile Şekerbank tan temin edebilmektedir. Türkiye genelinde 71 il, 101 i merkez dışı ilçede olmak üzere geniş bir şube ağı bulunan Şekerbank, IPARD Programı'na tabana yaygın bankacılıktaki gücünü kullanarak kırsal kalkınmaya destek olmak amacıyla iştirak etmiştir. EKOkredi Tarım ile 4 bini aşkın çiftçi enerji tasarrufu ile tanıştı EKOkredi kapsamında, enerji tasarrufuna yönelik her segmentten birçok yatırımın finansmanını sağlayan Şekerbank, EKOkredi Tarım/Modern Sulama Ekipmanları kredisiyle, çiftçilerin sulama sistemi kurulumuna yönelik taleplerini karşılamaktadır. Şekerbank EKOkredi Tarım ürünüyle, bugüne kadar 4 bini aşkın çiftçiyi ve üreticiyi enerji tasarrufu ile tanıştırmış ve bu alanda 50 milyon TL ye yakın kaynak kullandırmıştır. Eğitime Katkı Şeker Çocuk Dergisi, 30 yıldır yayın hayatında 30 yıldır Şekerbank tarafından ücretsiz olarak yayımlanan Şeker Çocuk Dergisi, Türkiye nin dört bir yanındaki Şekerbank şubelerinde ve Anadolu daki köy okullarında, çocuk esirgeme

13 kurumlarında, hastanelerde dağıtılarak on binlerce çocuğa ulaşmaktadır. İki ayda bir yayımlanan ve içeriği, ilköğretim çağındaki çocukların okul eğitimlerine destek olacak şekilde düzenlenen Şeker Çocuk Dergisi, 2010 yılından itibaren görme engelli çocuklar için Braille Alfabesi (görme engelliler için kabartma yazı) ile de yayımlanmaya başlamıştır. Dergi, Türkiye nin dört bir yanındaki görme engelli okullarına ve rehabilitasyon merkezlerine ücretsiz olarak ulaştırılmaktadır. Bütün Çocuklar Mutlu Olmalı! 1965 yılında okulu bulunmayan beş köyde okul yaptırarak ülkemiz bankacılık sektöründe okul yapımı konusunda ilk adımı atan Şekerbank ın Türkiye nin çeşitli bölgelerinde inşa ettirdiği okulların sayısı kısa zamanda 18 e ulaşmıştır. Şekerbank ın eğitim alanındaki bu öncü duruşu, 1981 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından plaketle ödüllendirilmiştir. Şekerbank, bugün de sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda, Türkiye geneline yayılmış 71 il ve 101 merkez dışı ilçedeki yağın şube ağı sayesinde eğitim alanında geniş kitlelere ulaşmaktadır. Şeker Çocuk Dergisi ve ADEV (Araştırma Destek Eğitim Vakfı) işbirliği ile 2010 yılından bu yana dönemsel olarak devam ettirilen Bütün Çocuklar Mutlu Olmalı! adlı sosyal sorumluluk kampanyası ile Şekerbank, özellikle Anadolu daki imkanları yetersiz çocuklara kütüphaneleri için kitap ve okul öncesi sınıflar için oyuncak temin etmektedir. Kampanya kapsamında, Şekerbank ın Türkiye genelindeki şubelerinde ve genel müdürlük binalarında yer alan Bütün çocuklar mutlu olmalı! stantları aracılığı ile yeni ya da yeni kalmış kitap ve oyuncaklar toplanmakta, hem Şekerbank çalışanlarından hem de müşterilerinden gelen kitap ve oyuncaklar, ADEV gönüllülerinin tasnifinden sonra ihtiyacı olan okullara gönderilmektedir. Şekerbank ve Anadolu arasında bir gönül bağı oluşturan bu kampanyanın, dönemsel olarak tekrarlanması ve bu desteğin sürekli kılınması hedeflenmektedir. Dokunduğum Renk Projesi Şekerbank sponsorluk faaliyetlerini de sürdürülebilir kalkınma anlayışı doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda Banka, İstanbul Modern Sanat Müzesi tarafından görme engelli çocuklar için düzenlenen, edebiyattan sanat tarihine, tasarımdan sinema sanatına uzanan bir içerikle hazırlanan Dokunduğum Renk Projesi adı altındaki etkinlikler dizisinin ana sponsoru olmuştur. Projede görme engelli ilköğretim okullarından ve rehabilitasyon merkezlerinden etkinliğe katılan öğrenciler, kendilerine özel hazırlanan içerikle sanat ile buluşmaktadır. Kültür Sanat Anadolu, Açıkekran ile çağdaş sanatla tanışıyor Sürdürülebilir kalkınma vizyonu çerçevesinde; kırsal kalkınma, kültür-sanat, eğitim ve çevre alanlarında katma değer oluşturan projeler geliştiren Şekerbank, 1980 li yıllarda sektöründeki ilk banka sanat galerilerinden birini Ankara da açmıştır. Bugün, ulusal ve uluslararası platformda bankacılık faaliyetlerine devam eden Şekerbank, yereli küresel ile bütünleştirerek sanat üretimini desteklemek, toplumu sanata yakınlaştırmak misyonu çerçevesinde, Açıkekran Yeni Medya Sanatları paltformunu hayata geçirmiştir

14 Yeni medya ile yalnızca galeri mekanına bağlı kalmaksızın sanatı kitlelerle buluşturma fikri, Şekerbank ın tüm Türkiye yi saran şube ağı sayesinde pratiğe dönüşmüş; Açıkekran şemsiyesi altında Alpullu dan Mardin e Şekerbank şubeleri, çağdaş sanatı yerel halkla buluşturacak sergi noktaları olarak uluslararası sanatçıları ağırlamaya başlamıştır. Türkiye nin yeni medyaya odaklı tek galerisi olan İstanbul Teşvikiye deki Şekerbank Açıkekran Yeni Medya Sanatları Galerisi ile eş zamanlı olarak özel monitörler aracılığıyla Şekerbank şubelerine taşınan sanat yapıtları, İstanbul Feneryolu, Ankara Küçükesat ve Çankaya, Tekirdağ Alpullu, Ordu, İzmir, Mardin, Edirne ile Muğla Bodrum olmak üzere, 8 ildeki Şekerbank şubelerinde 24 saat görülebilmektedir. Şekerbank, Açıkekran ile görsel sanatları, toplumun farklı kesimleriyle buluşturmayı, sanat sevgisinin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı, ülkemizin önde gelen sanatçılarıyla birlikte yeni gelişen yerel yetenekleri de sanat dünyasına kazandırmayı hedeflemektedir. Banka, çağdaş sanat pratiği kapsamındaki yeni ifade biçimlerini tanıtmayı ve sanat eserlerini, şubeler aracılığıyla, merkez dışına taşıyarak önemli bir bilgi birikimi ve bellek oluşturmayı amaçlamaktadır. Kurumsal de Öncü Adımlar Kurumsal yönetim notu alan ilk banka... Türkiye nin kurumsal yönetim notu alan ve bu kapsamda Borsa İstanbul Kurumsal Endeksi ne giren ilk banka olan Şekerbank, faaliyetlerini tüm sosyal paydaşlarına değer katarak büyüme vizyonuyla yürütmektedir. İlk kez 2007 yılında kurumsal yönetim performansının derecelendirilmesini sağlayan Şekerbank, bugün, 9,09 kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahiptir. Şekerbank ın kurumsal yönetim derecelendirmesini 2007 yılından bu yana Kurumsal konusunda 20 yıllık deneyimi olan, Sermaye Piyasası Kurulu ndan ilk kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme lisansı alan uluslararası derecelendirme şirketi ISS Corporate Services, Inc. (ISS) yapmaktadır. Şekerbank, kuruluş yapısından gelen tabana yaygın hissedarlık yapısının getirdiği şeffaflık ilkesi ve insanı temel alan bankacılık anlayışıyla kurumsal yönetim alanındaki öncü rolünü sürdürmektedir. BÖLÜM 4 YÖNETİM KURULU 15. Kurulu nun Yapısı ve Oluşumu Bankamız Kurulu üyeleri üç yıllık süre için seçilmişlerdir ve görev süreleri devam etmektedir. Kurulu Üyelerinin Bankamız dışında başka görev veya görevler alması, Türk Kanunlarıyla aksi belirtilmedikçe, yazılı belli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır. Kurulu Üyelerimizin özgeçmişleri ve Banka dışında aldıkları görevler aşağıda verilmiştir

15 Dr. Hasan Basri GÖKTAN Kurulu Başkanı, Murahhas Üye Mühendislik ve iktisat öğrenimi gördü, iktisat doktorası yaptı. Meslek yaşamına 1973 yılında T. Şeker Fabrikaları A.Ş. de başladı yılları arasında Pankobirlik Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü yaptı yılları arasında Pankobirlik Genel Müdürlüğü, Şekerbank T.A.Ş. ve Konya Şeker Fabrikası A.Ş. Kurulu Başkanlığı görevlerini birlikte yürüttü. Bu süreçte Türkiye şeker sektöründe bir ilk olarak Konya Şeker Fabrikası nın özelleştirilmesini başarıyla gerçekleştirdi yıllarında Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü göreviyle birlikte T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Kurulu Üyeliği ve bir süre Yüksel İnşaat A.Ş. Kurulu Başkanlığı yaptı yıllarında Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Kurulu Başkanlığı görevlerini birlikte yürüttü ve yıllarında ise Genel Müdürlük yaptı. 1 Şubat 2008 tarihinden bu yana Şekerbank T.A.Ş. ve finansal iştiraklerin Kurulu Başkanı olan Hasan Basri Göktan, aynı zamanda Kurulu Murahhas Üyesi dir. Meriç ULUŞAHİN Kurulu Üyesi, Genel Müdür Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü nden mezun olduktan sonra 1987 yılında bankacılık kariyerine başladı ve çeşitli özel bankalarda görev yaptı yılında, Şekerbank taki ilk görevi olan Fon i Müdürlüğü ne koordinatörlüğüne olarak atandı ve 2003 yılından 2008 yılına kadar aynı birimde, sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 1 Şubat 2008 tarihinden bu yana Şekerbank T.A.Ş. de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Viktor ROMANYUK Kurulu Başkan Yardımcısı Al Farabi Kazakistan Milli Üniversitesi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bölümü nden mezun oldu, daha sonra aynı üniversitede hukuk yüksek lisansı tamamlayarak doçentlik aldı. Romanyuk, yılları arasında Kazakistan ve Çek Cumhuriyeti nde çeşitli kuruluş ve bankalarda görev yaptıktan sonra Şubat 2010 tarihinde BTA Bank JSC de Genel Müdür Danışmanı olarak göreve başladı. Aralık 2011 den bu yana BTA Bank JSC de Genel Müdür Yardımcılığı ve BTA Bank ın çeşitli iştiraklerinde ise Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Emin ERDEM Kurulu Murahhas Üyesi Ankara Mali Bilimler Muhasebe Yüksek Okulu ndan mezun olan Erdem, kariyerine Ziraat Bankası nda Müfettiş olarak başladı. Banka nın Türkiye, Almanya, Hollanda ve İngiltere deki çeşitli birimlerinde görevlerde bulunduktan sonra Genel Müdür Yardımcısı ve Kurulu Üyesi oldu. Ayrıca, Almanya da Deutsche-Türkische Bank ta Kurulu Başkanı olarak görev yaptı yılından bu yana Şekerbank ta Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Erdal BATMAZ Kurulu Murahhas Üyesi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü nden mezun oldu. T.C. Başbakanlık ta Uzman ve Müşavir olarak çalıştı. Konrad Adenauer Vakfı bursu ile DESİYAB da görev yaptı. Emlak Bankası nda çeşitli idari görevlerde bulundu. Bu Banka da son olarak Genel Müdür Yardımcısı ve Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı. Ayrıca çeşitli sigorta şirketleri ve turizm şirketlerinde de Kurulu Üyesi olarak görev aldı yılları arasında Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu nda iki dönem

16 Kurulu Üyeliği yaptı yılından bu yana Şekerbank ta Kurulu Murahhas Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. H. Can YEŞİLADA Bağımsız Kurulu Üyesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü nden mezun oldu. Santral Dikiş A.Ş. de Mali İşler Direktörlüğü, Manufacturers Hannover Trust (NY) Bank ta Genel Müdür Yardımcılığı, Türk Eximbank ta Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük, Özelleştirme İdaresi nde Başkan Vekilliği, Petrol Ofisi Kurulu Başkanlığı, bazı özel/kamu bankalarında ve sanayi kuruluşlarında Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Kurulu Üyeliği yaptı yılından bu yana Şekerbank T.A.Ş. de Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Üzeyir BAYSAL Bağımsız Kurulu Üyesi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümü nden mezun oldu yılında başladığı çalışma hayatına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bankalar Yeminli Başmurakıbı olarak devam etti. Nisan 2012 den Mart 2013 e kadar Şeker Finansal Kiralama A.Ş. de Kurulu Bağımsız Üyesi olarak görev aldı yılında Şekerbank T.A.Ş. ye Bağımsız Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Nariman ZHARKINBAYEV Kurulu Murahhas Üyesi Nariman Zharkinbayev, T.Rıskulov Kazakistan Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü nden mezun oldu yılları arasında Kazakistan da çeşitli kurum ve bankalarda çalıştı. Mayıs 2008 den bu yana BTA Bank JSC de Finansal Kurumlar Birim Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Kasım 2012 de Şekerbank T.A.Ş. ye Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Khosrow Kashani ZAMANI Kurulu Üyesi Uluslararası Finans Kurumu nun (IFC) eski Güney Avrupa ve Orta Asya Direktörü dür. CASE Teknoloji Enstitüsü nden (ABD) mühendis ve yüksek mühendis olarak mezun oldu ve Warwick Üniversitesi nde işletme yüksek lisans programını tamamladı. Lisansüstü çalışmalarını Cambridge Üniversitesi Endüstriyel Bölümü nde sürdürdü de Harvard Yüksek İşletme Okulu Yöneticileri Geliştirme programından mezun oldu. IFC de çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Anglo Asian Mining Plc. Kurulu Başkanı, Sırbistan Kommerciala Bankası nda Kurulu Üyesi ve Ücret Komitesi Başkanı ve Borusan Makine de Bağımsız Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır yılından bu yana Şekerbank T.A.Ş. de Kurulu Üyesi dir. Ulf WOKURKA Bağımsız Kurulu Üyesi Moskova Devlet Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü nden Türkoloji ve Türk Dili uzmanlığı diploması alarak 1989 yılında mezun oldu. Tez çalışmasını Türkiye nin Avrupa Ekonomik Birliği ne Girişi üzerine yaptı. Meslek hayatına 1989 yılında Berlin Uluslararası İlişkiler Bakanlığı nda Baş Uzman olarak başladı yılları arasında, Deutsche Bank AG Frankfurt ta çeşitli görevlerde bulunduktan sonra en son Müdür olarak görev aldı yıllarında Astana da Samruk Devlet Holdingi nde İcra Müdürü ve İcra Başkan Yardımcısı olarak hizmet verdi ve 2010 a kadar Metzler Asset Management GmbH, Frankfurt ta İcra Müdürü olarak çalıştı. Temmuz 2010 da Deutsche Bank AG Frankfurt a

17 İcra Müdürü olarak atandı, Eylül 2010 dan bu yana Kazakistan Ülke Baş Yöneticisi ve Almaata Deutsche Bank ın temsilcilik ofisinin Başkanı olarak görev almaktadır dan beri Şekerbank T.A.Ş. de Kurulu Üyesidir. Askhat BEISENBAYEV Kurulu Üyesi Kazak Devleti Akademisi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bölümü nden 1997 yılında mezun oldu. Goizueta İşletme Okulu (GBS) Emory Üniversitesi nde (Atlanta, USA) Finans ve Strateji üzerine işletme yüksek lisansı yaptı yılları arasında Kazakistan da çeşitli kurum ve bankalarda çalıştı. Ağustos 2011 de BTA Bank JSC de Kurulu Başkan Danışmanı olarak görev aldı. Eylül 2011 den bu yana BTA Bank JSC de İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi dir. Zhandos YESSENBAY Bağımsız Kurulu Üyesi Kazak Devleti Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Akademisi nden 2001 yılında mezun oldu yılları arasında Kazakistan da çeşitli kurum ve bankalarda çalıştı. Haziran 2009 ile Ocak 2012 tarihleri arasında GRANTUM Emeklilik Koruma Fonu JSC de (Kazkommertsbank JSC İştiraki ) İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Temmuz 2009-Nisan 2012 arasında GRANTUM Varlık i PAIMC de (Kazkommertsbank JSC İştiraki) İcra Kurulu Başkanı ve Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Mayıs 2012 yılında BTA Bank JSC ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atandıktan sonra halen Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi ve BTA Securities JSC de Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Adı Soyadı Görevi Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Dr. Hasan Basri Göktan Viktor Romanyuk Meriç Uluşahin Kurulu Başkanı- Murahhas Üye Kurulu Başkan Yardımcısı Genel Müdür. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı, Şeker Faktoring A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı, Şekerbank International Banking Unit Ltd. Kur. Başkanı, SK Danube A.G. Yön. Kurulu Başkanı, Metis Yatırım Holding A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı, Ulus Vadi İnş.San.A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı, Promesa İnş. Yat. ve Yön. A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı, Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı, Desmer Bilgi ve İletişim Hiz. Tic. A.Ş. Yön.Kurulu Başkanı. ZAO "BTA Bank" Kapalı Anonim Şirketi (Gürcistan) Kurulu Üyesi, ZAO "BTA Bank" Kapalı Anonim Şirketi (Beyaz Rusya) Kurulu Başkanı, OAO "BTA Kazan" Açık Anonim Şirketi (Rusya) Kurulu Üyesi, "SK Leasing" (Kazakistan) Kurulu Üyesi, "First Credit Bureau" (Kazakistan) Gözetim Kurulu Üyesi, ZAO "BTA Bank" Kapalı Anonim Şirketi (Ermenistan) Kurulu Başkanı, BTA Bank JSC Genel Müdür Yardımcısı. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurulu Bşk.Vekili, Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yer Aldığı Komiteler ve Görevi Kredi Komitesi Üyesi. Kurumsal Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi Üyesi Ücret Komitesi Üyesi Kredi Komitesi Üyesi, Ücret

18 Erdal Batmaz Emin Erdem Halil Can Yeşilada Üzeyir Baysal Khosrow Kashani Zamani Ulf Wokurka Nariman Zharkinbayev Askhat Beisenbayev Zhandos Yessenbay Kurulu Üyesi Kurulu Murahhas Üyesi Kurulu Murahhas Üyesi Bağımsız Kurulu Üyesi Bağımsız Kurulu Üyesi Kurulu Üyesi Bağımsız Kurulu Üyesi Kurulu Murahhas Üyesi Kurulu Üyesi Bağımsız Kurulu Üyesi Kurulu Bşk., Şeker Mortgage Finansman A.Ş. Kurulu Başkanı. Futbol Adamları Derneği Denetçi, İstanbul Mülkiyeliler Vakfı Kurulu Üyesi, Şeker Faktoring A.Ş. Kurulu Üyesi. SK Danube AG Kurulu Üyesi Soda San.A.Ş. Kurulu Üyesi, Denizli Cam.A.Ş. Kurulu Üyesi, Selçuk Ecza Dep.A.Ş. Kurulu Üyesi. Anglo Asian Mining Ltd. Kurulu Başkanı, Sırbistan Kommerciala Bankası Kurulu Üyesi, Borusan Makine Caterpillar Grubu Kurulu Üyesi. Deutsche Bank AG Kazakistan Temsilciliği Baş Müdürü, "Halyk Savıngs Bank of Kazakhstan" Anonim Şirketi Kurulu Bağımsız Üyesi. "Kazpost" Anonim Şirketi İcra Kurulu Başkanı "BTA Bank" Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı, "BTA Securities" Anonim Şirketi Kurulu Üyesi. Komitesi Üyesi Kredi Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Komitesi Üyesi. Ücret Komitesi Üyesi Kurumsal Komitesi Üyesi Kurumsal Komitesi Üyesi Kredi Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi SPK Kurumsal İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği Eki Kurumsal İlkeleri nin madde de belirtilen bağımsızlık kriterleri çerçevesinde; Üzeyir BAYSAL ve Ulf WOKURKA bağımsız Kurulu üyeleridir. Ulf WOKURKA Kurulu nun 07 Kasım 2013 tarih ve 391 sayılı kararıyla bağımsız üye olarak atanmıştır. Ayrıca, SPK Kurumsal İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği nin 5 nci maddesinin 11 nci fıkrasında Bankaların yönetim kurulu yapılanmaları içerisinde denetim komitesi üyeliği için görevlendirilen yönetim kurulu üyeleri bu Tebliğ çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak kabul edilir. hükmü çerçevesinde; Denetim Komitesi Üyeleri Halil Can YEŞİLADA ve Zhandos YESSENBAY bağımsız Kurulu Üyeleri olarak görev yapmaktadırlar. Bağımsız Kurulu Üyeleri Üzeyir BAYSAL ve Ulf WOKURKA nın bağımsızlık beyanları aşağıda yer almaktadır

19 BAĞIMSIZLIK BEYANI Şekerbank T.A.Ş. (Banka) Kurulu nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal İlkeleri nde belirtilen kriterler kapsamında bağımsız üye olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda; a) Banka, Banka nın ilişkili taraflarından biri veya Banka sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını, b) Banka Kurulu nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Kurulu üyeliği yapmadığımı c) Son beş yıl içerisinde, başta Banka nın denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Banka nın faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve Kurulu üyesi olarak görev almadığımı, d) Son beş yıl içerisinde, Banka ya önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya Kurulu üyesi olmadığımı, e) Banka sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1 den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını / Banka sermayesinde pay sahibi olmadığımı, f) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere Kurulu Bağımsız Üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, g) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı, h) Gelir Vergisi Kanunu na göre Türkiye de yerleşik sayıldığımı, ı) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, j) Banka faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde banka işlerine zaman ayıracağımı bilgilerinize sunar ve, Başta Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere, ilgili mevzuat hükümleri ile tanımlanan Bağımsız Üye liğe ilişkin kriterlerin tümünü taşıdığımı ve herhangi bir sebeple, iş bu statümde değişikliğe yol açan bir durum meydana geldiğinde, bu durumu derhal Banka Kurulu nun bilgisine sunacağımı, Şekerbank T.A.Ş Kurulu na, ortaklarına ve ilgili tüm kişi ve kurumlara beyan ederim. Saygılarımla, Üzeyir BAYSAL

20 BAĞIMSIZLIK BEYANI Şekerbank T.A.Ş. (Banka) Kurulu nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal İlkeleri nde belirtilen kriterler kapsamında bağımsız üye olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda; a) Banka, Banka nın ilişkili taraflarından biri veya Banka sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını, b) Banka Kurulu nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Kurulu üyeliği yapmadığımı c) Son beş yıl içerisinde, başta Banka nın denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Banka nın faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve Kurulu üyesi olarak görev almadığımı, d) Son beş yıl içerisinde, Banka ya önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya Kurulu üyesi olmadığımı, e) Banka sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1 den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını / Banka sermayesinde pay sahibi olmadığımı, f) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere Kurulu Bağımsız Üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, g) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı, h) Gelir Vergisi Kanunu na göre Türkiye de yerleşik sayıldığımı, ı) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, j) Banka faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde banka işlerine zaman ayıracağımı bilgilerinize sunar ve, Başta Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere, ilgili mevzuat hükümleri ile tanımlanan Bağımsız Üye liğe ilişkin kriterlerin tümünü taşıdığımı ve herhangi bir sebeple, iş bu statümde değişikliğe yol açan bir durum meydana geldiğinde, bu durumu derhal Banka Kurulu nun bilgisine sunacağımı, Şekerbank T.A.Ş Kurulu na, ortaklarına ve ilgili tüm kişi ve kurumlara beyan ederim. Saygılarımla, Ulf WOKURKA

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu BÖLÜM I. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu ilkelere

Detaylı

YEREL KALKINMA İÇİNDEKİLER. 04 Geçmişten Bugüne Şekerbank. 10 Yönetim Kurulu Başkanımızın Mesajı. 14 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Değerlerimiz

YEREL KALKINMA İÇİNDEKİLER. 04 Geçmişten Bugüne Şekerbank. 10 Yönetim Kurulu Başkanımızın Mesajı. 14 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Değerlerimiz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 GENEL BAKIŞ STRATEJİ VE YÖNETİM YEREL KALKINMA ODAKLI BANKACILIK İNSAN ODAKLI BANKACILIK İÇİNDEKİLER 02 Hayalden Doğan Banka 04 Geçmişten Bugüne Şekerbank 06 Raporumuz Hakkında

Detaylı

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirket tarafından, II-17.1, sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri nde uyulması

Detaylı

ĐZOCAM TĐCARET VE SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ KURUMSAL ĐLKELERĐ UYUM RAPORU

ĐZOCAM TĐCARET VE SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ KURUMSAL ĐLKELERĐ UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz, 31.12.2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan II-17.1

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Mart 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Mart 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. I - GİRİŞ: BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Mart 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Raporun Dönemi: 01.01.2014-31.03.2014 Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Ticaret Sicil Numarası:

Detaylı

9,36 9,33 9,04 8,81 8,72 7,21 8,61 8,52 8,40 8,19 8,00 7,71 9,51 9,27 9,23 8,83 7,66 6,86 6,54 6,01 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

9,36 9,33 9,04 8,81 8,72 7,21 8,61 8,52 8,40 8,19 8,00 7,71 9,51 9,27 9,23 8,83 7,66 6,86 6,54 6,01 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 85 İLKELERİ UYUM RAPORU İLKELERİNE UYUM NOTU PAY SAHİPLERİ KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 7,71 8,19 8,52 8,72 7,21 8,00 8,40 8,61 8,81 9,04 9,36 9,33 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011

Detaylı

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle sona eren faaliyet döneminde Sermaye Piyasası

Detaylı

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Kurumsal yönetim anlayışını faaliyetlerinin vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul eden Adel Kalemcilik, bütün yasal düzenlemeleri

Detaylı

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 03.01.2014 tarihinde yayımlanarak

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Garanti Bankası veya Garanti veya Banka ), Bankacılık

Detaylı

01.01.2015-31.03.2015

01.01.2015-31.03.2015 SERİ : II, 14.1 NO.LU TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2015-31.03.2015 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER 1 Yönetim Kurulu...3 2 Yönetim Kurulu

Detaylı

Risk Yönetimi ve Yatırımcılarla İlişkiler Müdürlüğü nün (Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi) iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Risk Yönetimi ve Yatırımcılarla İlişkiler Müdürlüğü nün (Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi) iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. 77 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2010 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 2013 HESAP YILI 2013 Faaliyet Raporu Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 24.03.2014 Pazartesi, Saat: 14:00 da G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze / Kocaeli

Detaylı

ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bankamız hisselerinin halka açık olmamasına rağmen yasal mevzuatta yer alan hükümlere azami ölçüde

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 29 Aralık 2014 1 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY

Detaylı

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Faaliyet Raporu 2012 1

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Faaliyet Raporu 2012 1 DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Nisan 2013 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Faaliyet Raporu 2012 1 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Doğan Şirketler

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Eylül 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Eylül 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Eylül 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I - GİRİŞ: Raporun Dönemi: 01.01.2014-30.09.2014 Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Ticaret Sicil Numarası:

Detaylı

İlişkili menfaat sahipleri her türlü bilgi talepleri için telefon, e-mail ve faks iletişim kanalları oluşturulmuştur.

İlişkili menfaat sahipleri her türlü bilgi talepleri için telefon, e-mail ve faks iletişim kanalları oluşturulmuştur. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin mevcut piyasa yapısı ve ortaklık yapısı çerçevesinde

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimizin tüm faaliyetleri bütün yasal düzenlemeler ve SPK tarafından

Detaylı

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş Küresel krizle birlikte dünyanın en büyük kurum ve şirketlerinin bir gecede ya yok olduğuna ya da krizi iyi yönetemeyerek kurumsal

Detaylı

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkeleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilk defa

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2009 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Köklü değerlere ve güçlü kurumsal temellere sahip olan Tekfen Grubu, başarılı iş uygulamalarını devam ettirmek

Detaylı

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. ^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIM SIZ DENETÇİ RAPORU K ütahya Porselen Sanayi A.Ş. Yönetim K urulu na, Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU AFYON ÇİMENTO SAN. T.A.Ş. Sayfa No: 1 1-GENEL BİLGİLER: 1.1-Rapor Dönemi :01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 1.2-Ortaklığın Unvanı 1.3-Ortaklığın Ticaret Sicili :Afyon

Detaylı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır.)

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Mart2014 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Mevzuatına, Sermaye Piyasası

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. FAALİYET RAPORU 2011 83 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirket, 2011 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal

Detaylı