DiN EGiTİMİ. ARAŞTIRMALARI DERGiSi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DiN EGiTİMİ. ARAŞTIRMALARI DERGiSi"

Transkript

1 DiN EGiTİMİ. ARAŞTIRMALARI DERGiSi

2 KLONLAMA: GENETİK KOPYALAMA Prof. Dr. Mehmet ERDOGAN ÖZET Biyoteknoloji alanındaki bilimsel gelişmeler değişik amaçlı genetik müdahaleleri imkiin alanına taşımış ve erişkin bir canlının genetik açıdan ikizinin meydana getirilmesi mümkün olmuştur. Bu durum dini,ahlaki,hukuki... açılardan birçok problemi ortaya çıkarmıştır. Bu yazı konuya fıkıh penceresinden genel bir bakışı amaçlamakta ve ne gibi sorunlarla karşı Iaşılabileceğini dikkat çekmektedir. SUMMARY -The scientific de_velopments in biotechnology have made the genetical interventions belong to various purposey possible and therefore it became under discussion to bring forward a genetical twinfor a mature creature. The situation had brought forth lots of problems about religion,ethics and law. This paper aims a general view for the subject the figh standpoint and takes attention for the problems with which to be faced. * * * Bilim ve teknolojinin gelişmesi dini alanda da pek çok problemi ortaya çıkarinıştır. Bu ya eskiden beri var olan bir probleme yeni boyutlar katarak oimakta ya da tamamen yeni durumların ortaya çıknıası şekliıide belirmektedir. Bunlardan biri de doğum kontrolü, kısırlık tedavisi, nesep ıslahı ve yedek doku elde etme arayışlarının en son nokta olarak ulaşınaya çalıştığı ve hayvanlar

3 152 DİN EGİTİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ düzeyinde de bir oranda başanlı olan klonlarnadır. Bu alanda biyoteknolojinin gerçekleştirdiği en büyük başan İskoçlu Dr. Wilmut ve ekibi tarafından Dolly adı verilen bir kuzunun, gelişmiş bir koyun hücresinden klonlama yoluyla dünyaya getirilmiş olmasıdır. Bu işlem kabaca yetişkin bir koyundan alınan somatik bir hücrenin çekirdeğinin dalıice bir yöntemle genetik saati sıfırlanarak:, başka bir koyuna ait, çekirdeği alınmış bir yumurtaya yerleştirilmesi ve bilinen "tüp bebek" yöntemiyle yeni bir koyuna yaşam verilmesi şeklinde gerçekleştirilmişti. Benzer çalışmaların insanlar üzerinde de yapılmaya çalışıldığı basma intikal etmiş durumdadır. Klonlamada güdülen amaç: Şimdiye kadar klonlama konusunda seslendirilen aıllaçlar şunlar olmuştur: i. Tür ıslah çalışmalan: Gen transfer yöntemi, ıslah çalışmalan sonucu elde edilen verimli ürünün niteliği değişmeksizin seri olarak üretilmesi arnacındadır. Hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen deneyierin amacının, verimi en yüksek, eti ve sütü bol hayvanlar yetiştirmek olduğu söyleniyor. Bunu en iyi sağlayacak yöntemin de kopyalama olduğu ileri sürülüyor. ii. Tedavi amacı:. İnsanlar söz konusu olduğunda hastalıklann ve özellikle kısırlığın tedavisinde kulanım amacı daha belirgin bir hal almaktadır. Uzmanlar bu yolla hiç spermi olmayan bir erkeğin bile çocuk sahibi olmasını mümkün kılacaklarını söylemektedirler. iii. İlaç ve özellikle doku üretimi: İlaç ve yedek parça (doku) imalat sanayiinin (!) habercisi gibi göıiinen klonlamanın, tedavisi mümkün olmayan hastalıklarla mücadelede ve özellikle doku üretiminde bir devrim başlataeağı iddiası ileri süıiilmektedir. Uzmanlar şöyle diyorlar: Klonlanmış bir embriyonun farklılaşmış hücreleri vücut dışında özel bir besleyici sıvıda çoğaltılıt; buna "doku kültüıii" denir. Bu hücreler, kültürde sinir, kan, pankreas, kas vb. hücrelerine dönüşür. Bu hücreler bunama (Alzheimer hastalığı) lösemi, şeker hastalığı, kalıtsal kas erimesi (Duchenne hastalığı) ve hatta AİDS tedavisinde kullanılabilecektir. Bir hastanın kendi dokularını kullanarak yeni organlar üretmesi, kimsenin düşleyemeyeceği kadar kolay olabilecektir. Geliştirilen tekniğin ufkunda insanlara "sıfır kilometre" yeni organlar sağ Ianması var.

4 KLONLAMA: GENETİKKOPYALAMA 153 Gen transferi yöntemiyle, istediğiniz maddeyi sentezleyebilen bir canlıya sahip olduğunuzda, madde verimini artırmak üzere aynı süreci zaman ve para harcayarale yinelemeye çabalarnak yerine elinizdeki canlının genetik ikizlerini yaratabilirseniz (!), ticari değer arz edebilecek miktarda ilaç hammaddesi üretimine geçebilirsiniz. Korkular; tepkiler ve fıkhl yaklaşımlar: Umut verici bu gelişme ve açıklamalara karşılık duyulan ciddi endişe ve sakıncalar vardır. Bazıları klonlamanın yaratılışa müdahale olduğu iddiasını gündeme getiriyorlar. Bu yaklaşım yeterince güçlü gözükmüyor. Hayat iksiri, ancak Hay olandan gelir. Bu itibar la bir canlıyı yaratma her zaman için Yüce Kudret' e mahsus kalacaktır. Burada yapılanın yaratılış sırrının sebeplerini hazırlamak olduğu söylenebilir. Yüce Kudret, evrende her şeyi bir sünnet (doğa yasası) üzere yaratmaktadır. ü~me de aynı şekilde bir sünnete dayanmaktadır. imdi insanoğlu aklını kullanır, deneyler yapar ve yaratılışın formülünü bulabilirse, yaratılışı harekete geçirmek için gerekli ön hazırlıklai:ı. tamamlarsa, Allah da sonucu halk eder ve yaratılış işte böyle gerçekleşir. Yüce Allah, "Siz Allah~a yardım edin ki, Allah da size yardım etsin" buyurmaktadır. Çocuk sahibi olmak isteyen bir insan, doğal yoldan bunun imkansızlığını gördüğünde, suni dölleme ve tüp bebek uygulamasına başvurur. Bunun dahi imkansızlığının ortaya çıkması halinde tıbbın imkan dahiline giren genetik müdahalelere başvurulması, -eğer başka sakıncalar içermiyorsa- sırf genetik müdahale olduğu gerekçesiyle caiz değildir denemez. Bütün bu çabalar yerinde arayışlardır. Yanlış olan bu tür bilimsel tedavi yöntemlerini terk edip yatırdan, efsuncudan, falcıdan, bakıcıdan... çocuk beklemektir. Öyle ise biz bu konuyu ele alırken, bunu bir yaratılışa müdahale ve genetik uzmanlarını Tanrı'nın yerine göz dikmiş kimseler olarak görme noktayı nazarından değil, tutulan yolun ne kadar meşru ya da gayri meşru olduğu noktasından bakmalıyız. Duyulan endişelerden biri de her şeyden önce genetik müdahalenin, ne gibi olumsuz sonuçlar dağuracağının yeterince bilinememesidir. Klonlama sonucu anomalili, eksik organlı insanların ve ne olduğu belli olmayan canlıların meydana gelmesi çok muhtemel gözükmektedir. Öbür taraftan çok pahalı ve riskli bir yöntem olmasına karşılık başarısı çok düşüktür. Yüzlerce deneyden ancak bir ikisi başarılı olmakta, onlar da ya sakat doğumla, ya da doğumdan hemen sonra ölümle neticelenmektedir. Başarısız bulunan ve sakat olduğu tespit edildiği için yüzlerce ceninin çöpe atılması söz konusu olmaktadır. Hal böyle olunca, klonlamaya daha başta kürtaj karşıtlarının olumlu bakmalarının imkanı bulunmamaktadır. Kopyalamayla sosyal yönü ağır basan sorunlar da ortaya çıkacaktır. Akrabalık ilişkileri ve buna bağlı olarak velayet, miras ve benzeri hükümler nasıl dü-

5 154 DiN EGitiMi ARAŞTIRMALARI DERGiSi zenlenecektir. Kopyalama sonucu doğan çocuğun babasının kim olduğunun saptanması ciddi bir sorun olacaktır. Çünkü yetişkin bir kimseden alınan hücre ile klonlamanın yapılması halinde doğacak çocuk o hücre sahibinin çocuğu değil, genetik ikizi olmaktadır. Aktanlan genetik özellikler ise, hücre sahibinin anne ve babasına ait bulunmaktadır. Diğer yandan uygulamada, klonun taşıyıcı annenin rahmine konulması halinde iki tane annesinin olması söz konusu olacaktır. Bu durumda, çocuk ile bu kadınlar arasındaki ilişkiler nasıl bir huk:ulô zemine oturtulacaktır? alalım: Bu ve benzeri sorunlar ve endişeler yeterince cevap bulmuş değildir. Şimdi bir de uygulama şekillerini dikkate alarak fıkıh açısından konuyu ele 1. Adları mesela Yeter ile Yaşar olan evli çiftlerden kocanın kısır olması halinde, kadının içi boşaltılmış yurnurtasına, erkeğin genetik saati sıfırlanmış hücre çekirdeği enjekte edilmek suretiyle klonlama işleminin yapılmış olması. Sonuçları: Doğan çocuk, erkeğin genetik ikizi olacaktır. Yumurta genetik açıdan boşaltıldığı için çocuk anneye ait genetik özellikler taşırnayacaktır. Buna rağmen kadına klon annesi demek gerekiyor. Çünkü klona kendi genetik özelliğinden bir şey vermese bile döllerne için gerekli olan yumurta kendisine aittir, ayrıca taşıyıcılık da yine kendisindedir. Tedavi amaçlı olmak şartıyla bu uygulama şeklinin -kürtajla ilgili millahazalar saklı olmak kaydı ile- caiz olabileceği ve eğer başarılabilirse.bunun çocuk sahibi olmayı arzu eden ve bu yüzden rnutsuz olan çiftierin mutlu kılınınasma hizmet edeceği anlaşılıyor. Doğrusu klon annenin, kucağında kocasının küçültülmüş halini görmesinin, onu nasıl bir psikoloji içerisine iteceğini herhalde zamandan öğreneceğiz. Bu örnekte kocayı da klon babası olarak kabul etmemiz mümkündür. Esasına bakıldığı zaman bunlar arasındaki ilişki baba-çocuk arasındaki ilişkiden çok sanki ikizler arasındaki ilişki gibidir,. zaten, terrninolojide kullanılan ifade de "genetik ikiz" olmaktadır. Bu karmaşa, klon babası olarak aşıldığı zaman ortaya çıkabilecek nesep ve ona bağlı olarak miras, sıhriyet gibi sonuçlar da düzenlenebilrniş olacaktır. 2. Kadının yumurtası sağlıklı, ancak rahimle ilgili problemi vardır. Kocasi ise kısırdır. Bri dururnda klonlarna işi, usulünce kadının yumurtasına kocasına ait hücrenin enjekte edilmesiyle gerçekleşir ve döllenme sağlandıktan sonra emriyon bir başka kadının rahmine yerleştirilir ve çocuk gelişmesini orada tarnamlar ve doğar. Burada ilk durumdan farklı olan taşıyıcı kadının da devreye girmesidir. Taşıyıcı annelik tüp bebek uygulamasında da karşımıza çıkmaktadır. Kanaarimiz taşıyıcı anneliğin caiz olması doğrultusundadır. İnsanlık, süt anneliği uyguladı, evlatlık müessesesinin rnahzurlarını hertaraf

6 KLONLAMA: GENETİKKOPYALAMA 155 etmek suretiyle onu da benimsedi. Taşıyıcı annelik, eğer kocanın ikinci hanımı ise, bunda da en azından bazılarınca sakınca göıülmedi. Bir yabancı olması halinde ne satanca olabilir? İı:nkfuuna mütenasip olarak bir başkasının çocuğuna kucağını açmış ve memesini ağzına vermiş, canından can katmış bir kadın şeran aykırı bir iş yapmış sayılmıyor. Daha fazlasını da yapamazdı, çünkü dahasının imkanı yoktu. Gene günümüzde doğan yeni imkanlara mütenasip olarak başka bir kadının bu kez rahmini açması ve çocuk doğuramayan bir kadın adına, onun yavrusunu karnında taşıması, meme yerine göbek kordonuyla beslemiş olması çok yadırganacak bir durum olmamalıdır. Hukuki yeni bir statü de zaten verilmiş durumdadır: ''Taşıyıcı annelik''. Taşıyıcı anne ile çocuk arasında süt anneliğinden ileri bir statü, ailesi ile aralarında müsaheret haramlık hükümlerinin yanı sıra kısmi nafaka mükellefiyeti gibi yükümlülüklerin, cu'l (ödül) şeklinde bir tür tazminatın ödenebilmesi gibi hükümlerin konulması mümkün gpzükmektedir. 3. Kadının kendi yumurtası, kendi hücresiyle klonlanmakta ve kendi rahmine yerleştirilmektedir. Bu durumda klon babası yoktur. Kendi genetik ikizinin hem klon annesi hem klon babası kadın olmaktadır. Bu durumda, çocuğun nesebi sadece kadından sabit olur. Burada gayri meşru yoldan edinilmiş çocukların nesebinin, onu doğuran kadından sabit olması hükınü ile benzerlik kurulabilir. Zina olayında ilişki gayri meşru olduğu için babalık hukuken yok sayılmaktaydı. Burada ise gerçek anlamda babalık yoktur. Alınan hücre, genetik özellikler itibariyle kadının anne ve babasına aittir ve doğacak çocuk da kadının genetik ikizi olacaktır. Burada Hz.İsa'nın da babasız sadece bir kadından dünyaya geldiği ve nesebinin de Kur'fuı' da "Meryem oğlu İsa" olarak tespit edildiği hatırlanabilir. Kadının şayet bir kocası varsa onun açısından klonun, üvey çocuk (hanımının çocuğu) gibi göıülmesi mümkün olabilir, aralarında sadece sıhriyet akrabalığı kurulur, nesep akrabalığı ve ona bağlı olarak miras cereyan etmez, denebilir.. Bu yola insanlar neden başvurur. Eğer kadın doğurmaya elverişli ise ve illa çocuk sahibi olmak istiyorsa, neden evlenmez ve doğal üreme yollarına başvurmaz da böyle bir yolu tutar. Bu insan fıtratına uygun mudur? Kaldı ki çocuk açısından büyümesi esnasında bir babasının olmasına her açıdan ne denli bir ihtiyaç duyulacağı ortadadır. Kadınların bazı takınttiarı yüzünden böyle bir uygulamayı tecviz etmek hangi akla hizmet edebilir? Bu itibarla bu yola bir zarurete binaen en son çare olarak baş vuıulmalı, o da, neslin devarnı için başka hiçbir şansınkalmaması hali olarak belirlenmelidir. Daha başka yollar da vardır: 4. Kadının yumurtası za:yıftır. Bir başka kadının yumurtasından genetik takviyede bulunulmakta ve sonra takviye yapılmış yumurta ile kocanın spermi döllenmektedir. Bundan sonra normal süreç işiernekte ve çocuk doğduğunda bir babası ve iki genetik annesi olarak dünyaya gelmektedir.

7 156 DiN EGİTİMİ ARAŞTIRMALARI DERGiSi 5. Hem erkeğin hem de kadının kısır olması halinde, bir başka kadındaıı ödünç yumurta alınıp, kocanın hücresiyle klonlanıp, kısır kadının rahmine yerle}~ tirme şeklinde olan klonlama hali. 6. Bu son şekilde, dölütü bu kez taşıyıcı bir annenin rahmine yerleşt:irme Bu son şekillerin hiçbir şekilde tecviz edilmesinin uygun olmayacağı göıüküyor. 7. Klonlamada üzerinde ciddi anlamda durulması gereken bir başka husus da, doku elde etme amacıyla bu yola başvurulmasıdır. Burada amaç güzeldir. Tedavi, dinen bir tercihten öteye zarurettir. Ancak burada gene kürtajla ilgili kaygılar öne çıkmaktadır. Zira bu durumda hücrelerin ayrışması aşamasında emriyona müdahale edilmekte ve elde edilmek istenen dokuyu oluşturacak hücreler alıkonulurkep, diğerleri çöpe atıhnakt:adır. Yani bir tür kürtaj yapılmaktadır. Ayrıca bu iş için gerekli yumurtanın nereden tedarik edileceği sorunu da, yukarıdaki şıklardan birini tekrar önümüze getirecektir. Bunlara ilave olarak, bu uygulamada nasıl olsa doku elde edilecektir, çocuk olmayacak ki nesep problemi ortaya çıksın, bu itibarla herhangi bir yumurta bu iş için kullanılabilir ve bunda bir sakınca görülmez, şeklinde ilave bir mütalaa da ileri sürülebilir. Sonuç: Klonlarna, insanlığın önüne yeni bir imkan alanı açmıştır. Ancak açılan bu kapıdan girenierin nelerle karşılaşacağı henüz yeterince belli değildir. Ciddi bir ahlak probleminin ortaya çıkacağı anlaşılmaktadır. Bu imkanı hangi ahlaki-hukuki kurallar kontrol. edebilecektir? İnsanların genetik özellikleriyle oynama imkaninın kötücül insanların elinde ne tür korkunç bir silaha dönüşebileceğini kestirrnek mümkün değildir. Bu itibarla klonlamanın sadece tedavi amaçlı kullanılması halinde bir gelişme gibi görüleceği ve meşruiyet içinde kalmak kaydıyla destek verilebileceği söylenebilir. Bunun bir sektöre dönüşmesi ve insanların genetik özelliklerinin, üreme organlarının ve onların doğal ürünlerinin piyasaya süıülmesi, bu işin siparişe göre insan üretme arayışlarına dönüşmesi... dini ve ahlaki açıdan kabul edilebilir bir gelişme değil, aksine insanlığın doğal mecrasından sapma sayılması ge~kir. Şunu da eklemek gerekir ki, bu konuda lehte ve aleyhte söylenen sözlerin hepsi şu anda yeterince sağlam bir zemine basmamakta sadece bir fikir jimnastiği mahiyetinde söylenmiş sözler, sezgiler, öngörüler şeklindedir ve bizim yukarıda söylediklerimiz de buna dahildir.

Klonlama ve Kök Hücre Çalışmalarının İslâm Dini Açısından Değerlendirilmesi

Klonlama ve Kök Hücre Çalışmalarının İslâm Dini Açısından Değerlendirilmesi 36 Usûl Klonlama ve Kök Hücre Çalışmalarının İslâm Dini Açısından Değerlendirilmesi İbrahim PAÇACI In Point of Islam, Evaluation of Studies Stem Cell and Cloning Islam encourages any kind of useful studies

Detaylı

1. Kavram Olarak Kişilik

1. Kavram Olarak Kişilik 1. Kavram Olarak Kişilik Kişilik, kişi kavramına nazaran daha üst bir kavram olarak kabul edilmektedir. Kişi denilince, hak ve borç edinilebilen varlıklar anlaşılırken, kişilik denildiğinde, kişi kavramını

Detaylı

GEN (DNA) TESTİNİN İSPAT HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ*

GEN (DNA) TESTİNİN İSPAT HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ* GEN (DNA) TESTİNİN İSPAT HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ* GİRİŞ Ar. Gör, Rıfat ERTEN** Birsen ACIR Sema TAŞVEREN*** İnsanoğlu, makro düzeyde evrende her gün yeni bir şey keşfederken, mikro evren olan

Detaylı

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Genel Yayın Sıra No: 232 2013/13 ISBN No: 978-605-5316-62-4

Detaylı

ORGAN BAĞIŞI VE ORGAN NAKLİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR

ORGAN BAĞIŞI VE ORGAN NAKLİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR hakemli makaleler Şafak PARLAK ORGAN BAĞIŞI VE ORGAN NAKLİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR Şafak PARLAK 1. Organ Nakli, Konuya İlişkin Yasal Düzenlemeler ve Tarihi Gelişim I. Genel Olarak Hayatın kaçınılmaz gerçeklerinden

Detaylı

YAŞAMA HAKKI KAPSAMINDA YAŞAMIN BAŞLANGICI (Beginning of Life Within the Context of Right to Life)

YAŞAMA HAKKI KAPSAMINDA YAŞAMIN BAŞLANGICI (Beginning of Life Within the Context of Right to Life) HAKEMLİ YAŞAMA HAKKI KAPSAMINDA YAŞAMIN BAŞLANGICI (Beginning of Life Within the Context of Right to Life) Değerli Hocam Prof. Dr. Nur Centel e sonsuz sevgi ve saygılarımla... ÖZET Hamide TACİR *1 Yaşama

Detaylı

DiYANET işleri BAŞKANLIGI. Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

DiYANET işleri BAŞKANLIGI. Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı DiYANET işleri BAŞKANLIGI Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı ANKARA2008 GÜNCEL DiNi MESELELER istişare TOPLANTISI - ll (16-18 Kasım 2007) Yayına Hazırlayan Dr. Mehmet BULUT Türfr..ive Diyanet Vakfı İslaı-n

Detaylı

Kürtaj bir aile planlaması yöntemi değildir

Kürtaj bir aile planlaması yöntemi değildir On5yirmi5.com Kürtaj bir aile planlaması yöntemi değildir Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şule Selman, kürtaj ve sezaryen konusunda halkın bilinçlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Yayın Tarihi

Detaylı

DiYANET işleri BAŞKANLIGI. Dini Yayınlar Dairesi Başkanlığı

DiYANET işleri BAŞKANLIGI. Dini Yayınlar Dairesi Başkanlığı DiYANET işleri BAŞKANLIGI Dini Yayınlar Dairesi Başkanlığı Cilt: 41 Sayı: 4 Ekim - Kasım - Aralık 2005 İSLAM HUKUKUNDA GEBELİGİN KASlTLI SONLANDIRILMASI Özet: Hilal Duman* karşılaşılan, Gebeliğin kasıtlı

Detaylı

İçindekiler 6 4 SD KIŞ 2014 BİYOHUKUK ÜZERİNE PROF. DR. SABAHATTİN AYDIN CİNSİYET DEĞİŞTİRME HUKUKU PROF. DR. H.C. HAKAN HAKERİ

İçindekiler 6 4 SD KIŞ 2014 BİYOHUKUK ÜZERİNE PROF. DR. SABAHATTİN AYDIN CİNSİYET DEĞİŞTİRME HUKUKU PROF. DR. H.C. HAKAN HAKERİ İçindekiler 6 BİYOHUKUK ÜZERİNE PROF. DR. SABAHATTİN AYDIN 12 ÖZGÜR İRADENİN NÖROBİYOLOJİSİ: İLLÜZYON MU, GERÇEK Mİ? DOÇ. DR. LÜTFÜ HANOĞLU 16 HORMONLARIN DAVRANIŞLARA ETKİSİ DOÇ. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK 18

Detaylı

TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ

TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ BULLETIN OF MEDICAL ETHICS AND LAW SOCIETY www.teth.org.tr ISSN: 1308-6928 Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği a. Sahibi Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir Editörler

Detaylı

ARALIK OCAK ŞUBAT 2013-2014 12 TL (KDV DAHİL) KIŞ

ARALIK OCAK ŞUBAT 2013-2014 12 TL (KDV DAHİL) KIŞ ARALIK OCAK ŞUBAT 2013-2014 12 TL (KDV DAHİL) KIŞ 29 S A Ğ L I K D Ü Ş Ü N C E S İ V E T I P K Ü L T Ü R Ü D E R G İ S İ PROF. DR. SABAHATTİN AYDIN BİYOHUKUK ÜZERİNE DOÇ. DR. LÜTFÜ HANOĞLU ÖZGÜR İRADENİN

Detaylı

DOĞURGANLIK HAKLARIMIZ VAR!

DOĞURGANLIK HAKLARIMIZ VAR! DOĞURGANLIK HAKLARIMIZ VAR! 9. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2001 EDİTÖR Deniz Kaynak 9. BASIMA KATKIDA BULUNANLAR Lalezar Akar - Fulya Ayata - Zelal B. Ayman - Ebru Batık

Detaylı

GENETİK ARAŞTIRMALAR VE ETİK

GENETİK ARAŞTIRMALAR VE ETİK 51 GENETİK ARAŞTIRMALAR VE ETİK Uygar H. TAZEBAY* With new advances in molecular genetics and novel gene analysis techniques, medicine has increasingly gained a predictive power in addition to its healing

Detaylı

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 14. Ders Dökümü 5 Mart 2009

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 14. Ders Dökümü 5 Mart 2009 MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 14. Ders Dökümü 5 Mart 2009 Profesör Robert Wyman: Bugün size biraz daha rakam vereceğim. Kaçınız rakamları seversiniz? Rakamlar olmaksızın yaşayamazsınız. Size

Detaylı

ŞUBAT 2013 - SAYI 130 ÜREME MERKEZLERĠNĠN YAPAY DÖLLENMELERDEN DOLAYI HUKUKÎ SORUMLULUĞU*

ŞUBAT 2013 - SAYI 130 ÜREME MERKEZLERĠNĠN YAPAY DÖLLENMELERDEN DOLAYI HUKUKÎ SORUMLULUĞU* Son Güncelleme Tarihi 13.02.2013 ŞUBAT 2013 - SAYI 130 Makale: ÜREME MERKEZLERĠNĠN YAPAY DÖLLENMELERDEN DOLAYI Yrd. Doç. Dr. Hayrunnisa Özdemir HUKUKÎ SORUMLULUĞU* I. GENEL OLARAK YAPAY DÖLLENME Döllenme,

Detaylı

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Reklam, Tüketici, Tüketici Hukuku, Reklam Hukuku,

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Reklam, Tüketici, Tüketici Hukuku, Reklam Hukuku, ÖZET Yoğun rekabet ortamı ve modern hayatın getirilerinde yaşanan hızlı değişim, tüketici davranış ve tutumlarına da yansımaktadır. Firmalar, yaşanan bu yoğun rekabet ortamında hedef kitleleri olan tüketicilere

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK PERSPEKTİFİYLE BİOHUKUK

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK PERSPEKTİFİYLE BİOHUKUK 4. MİLLETLERARASI HUKUKÇULAR TOPLANTISI 6-8 EYLÜL 2012 BEKTAŞ KÖY, AYVACIK / ÇANAKKALE Bir düşünür, insanın kendi buluşlarıyla olan ilişkisi büyük riskler yaratıyor demiş. Üzerimizde deneyler yapılıyor;

Detaylı

Genel Yayın Sıra No: 208 2012 / 10 ISBN No: 978-605 - 5316-17 - 4. Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu. Tasarım / Uygulama / Baskı

Genel Yayın Sıra No: 208 2012 / 10 ISBN No: 978-605 - 5316-17 - 4. Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu. Tasarım / Uygulama / Baskı Genel Yayın Sıra No: 208 2012 / 10 ISBN No: 978-605 - 5316-17 - 4 Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu Tasarım / Uygulama / Baskı Ege Reklam Basım Sanatları Ltd.Şti. Esatpaşa Mah. Ziyapaşa Cad.

Detaylı

DNA İNCELENMESİNİN HUKUK ALANINDAKİ İŞLEVİ

DNA İNCELENMESİNİN HUKUK ALANINDAKİ İŞLEVİ DNA İNCELENMESİNİN HUKUK ALANINDAKİ İŞLEVİ Mustafa SALDIRIM Samsat Cumhuriyet Savcısı Giriş Mendel ile başladığı genellikle kabul edilen genetik bilimi çağımızda çok mesafe almıştır. Mendel biyolojik ve

Detaylı

ARALIK OCAK ŞUBAT 2014-2015 12 TL (KDV DAHİL) KIŞ

ARALIK OCAK ŞUBAT 2014-2015 12 TL (KDV DAHİL) KIŞ ARALIK OCAK ŞUBAT 2014-2015 12 TL (KDV DAHİL) KIŞ 33 S A Ğ L I K D Ü Ş Ü N C E S İ V E T I P K Ü L T Ü R Ü D E R G İ S İ PROF. DR. METİN ÇAKMAKÇI HASTA GÜVENLİĞİ: BİR PARADİGMA DEĞİŞİMİ PROF. DR. A. GÜRHAN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK İNSAN HAKLARI, HASTA HAKLARI VE ETİK Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

DEONTOLOJİDEN BİYOETİĞE TIP ETİĞİNİN EVRİMİ

DEONTOLOJİDEN BİYOETİĞE TIP ETİĞİNİN EVRİMİ Tıp fakültelerinde Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dallarının isimleri 2009 da Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı olarak değiştirildi. Bu değişikliğin yapılma sebebi, Tıpta Uzmanlık Sınavı alanlarında

Detaylı

YARGILAMA HUKUKU AÇISINDAN DNA İNCELEMESİNİN ÖNEMİ. Dr. Mustafa SALDIRIM Hâkim

YARGILAMA HUKUKU AÇISINDAN DNA İNCELEMESİNİN ÖNEMİ. Dr. Mustafa SALDIRIM Hâkim YARGILAMA HUKUKU AÇISINDAN DNA İNCELEMESİNİN ÖNEMİ Dr. Mustafa SALDIRIM Hâkim GİRİŞ Mendel ile başladığı kabul edilen genetik bilimi çağımızda çok mesafe almıştır. Mendel biyolojik ve matematiksel prensiplerin

Detaylı

Boşanma Sebepleri. Bilimsel Araştırma Projesi Uygulama Sonuçları. (Nihai Rapor) Proje Yürütücüsü ve Rapor Müellifi. Prof. Dr.

Boşanma Sebepleri. Bilimsel Araştırma Projesi Uygulama Sonuçları. (Nihai Rapor) Proje Yürütücüsü ve Rapor Müellifi. Prof. Dr. Boşanma Sebepleri Bilimsel Araştırma Projesi Uygulama Sonuçları (Nihai Rapor) Proje Yürütücüsü ve Rapor Müellifi Prof. Dr. Ahmet Battal Proje Ekibi: Danışmanlar: Prof. Dr. Mehmet Ünal Prof. Dr. Rauf Arıkan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARININ YETİŞKİN DİN EĞİTİMİNE KATKISI (ADANA İLİ ÖRNEĞİ) Ömer ÖZDEMİR

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU NDA ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU

TÜRK CEZA KANUNU NDA ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU TÜRK CEZA KANUNU NDA ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU ANAHTAR SÖZCÜKLER Av. Tülay KİTAPÇIOĞLU * Çocuk düşürtme, kürtaj, gebe kadın, anne, gebelik süresi, cenin, rıza, tıbbi zorunluluk, tıbbi müdahale. ÖZET 5237 Sayılı

Detaylı

www.hastahaklari.net GERĠ DÖNÜġÜ OLMAYAN KARAR SEZARYEN Av. Behiye GÜNEL GÜRBÜZ Ağustos/2009 Gülen Bir Türkiye İçin Çok Şey İstiyoruz.

www.hastahaklari.net GERĠ DÖNÜġÜ OLMAYAN KARAR SEZARYEN Av. Behiye GÜNEL GÜRBÜZ Ağustos/2009 Gülen Bir Türkiye İçin Çok Şey İstiyoruz. www.hastahaklari.net GERĠ DÖNÜġÜ OLMAYAN KARAR SEZARYEN Av. Behiye GÜNEL GÜRBÜZ Ağustos/2009 Gülen Bir Türkiye İçin Çok Şey İstiyoruz. Her hakkı Hasta Hakları Aktivistleri ne aittir. Kaynak gösterilmeden

Detaylı

DİNSEL TERÖRLE BAŞ ETMEDE DİNLERARASI İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ

DİNSEL TERÖRLE BAŞ ETMEDE DİNLERARASI İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ 411 DİNSEL TERÖRLE BAŞ ETMEDE DİNLERARASI İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ ONAT, Hasan TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Dinsel terör, dini, referans alan, meşruiyetini dinden sağlayan bir terör çeşididir. Dinsel terör, dinsel sembolleri

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Güncel Etik Konular Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Güncel Etik Konular Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi DOI: 10.5961/jhes.2013.069 Öğretmen Adaylarının Güncel Etik Konular Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi The Investigation of the Opinions of Teacher Candidates about Current

Detaylı